~ .. ~ J-' . - ;-' . r. ~ .

;-' . r ~-
A8PEK F¡K¡H
STANDAR KOMPETENSI :
MEMAHAMI HUKUM ISLAM TENTANG MU`AMALAH
KOMPETENSI DASAR:
1. MENJELASKAN ASAS-ASAS TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM
2. MEMBERIKAN CONTOH TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM
3. MENERAPKAN TRANSAKSI EKONOMI ISLAM DALAM
KEHIDUPAN SEHARI-HARI
~ .. ~ J-' . - ;-' . r. ~ . ;-' . r ~-
ss '' ſſ ss .. -- '' J' J' . . -- .- .- Ž Ž ~ ~ . . ': ': ſſ : :.. ~~ ': ': ~ ~ J' J' .. - - · · -: -: ſſ r r J J . . Ƌ Ƌ.. J J 4 4 ~ ~.. ~ ~ -- ~- ~- ƉƉ
V' V' . ... - - ~' ~' ƃƃ V V.. ~ ~ '' ss Ƌ Ƌ.. J J ss - - J J ss .. 4 4 ~ ~.. - - ss .. ;; ~ ~ r r J J.. ss .-' .-' .. ss .. -- : : ſſ . ... Ƌ Ƌ ~ ~..
r r ;; ~ ~.. ƃƃ . ... J-' J-' .. -- ss r r.. 4 4 ~ ~ ~ ~ '' ss ;; -- -- ] ] Ɖ--'--' Ɖ--'--' ´´ 1 1 | |
ss '' ſſ ss .. -- '' J' J' . . -- .- .- Ž Ž ~ ~ . . ': ': V V Ƌ Ƌ ſſ .. 4 4 J J ': ': ſſ ~ ~ .. : : J' J' 4 4 ~ ~.. ~ ~ ss .. . . 4 4 ~ ~..
~ ~ J' J' .. ~ ~ =' =' J J ƃƃ V V.. ſſ . ... Ƌ Ƌ 4 4 .: .: Ƌ Ƌ ¿ ¿ ;' ;' ƉƉ - - . ... Ƌ Ƌ ;; .' .' ~ ~ . ... 4 4 ~ ~.. : : V V
Ƌ Ƌ · ·.. Ƌ Ƌ J J ': ': ſſ . ... ~~ . . 4 4 ~ ~.. ƃƃ . ... J-' J-' .. -- 4 4 .' .' ~ ~ 4 4 ~ ~.. ;; r r ~- ~- '' ] ] '~--' '~--' .. ´´ 2` 2` | |
: : V V Ƌ Ƌ Ɓ Ɓ.. Ƌ Ƌ ': ': .-' .-' .. ~~ -- '' . . ſſ ~ ~.. : : J' J' 4 4 ~ ~ J' J' .. Ƌ Ƌ ss ¿ ¿ - - J J J-' J-' .. -- J J 4 4 ~ ~..
· · ss ~' ~' '' : : ;' ;' .. ;; · · -: -: ~ ~.. ~~ ^- ^- '' : : 4' 4' .. . . -: -: ~ ~.. : : · · J: J: ': ': J J -- ~ ~.. · · : :.. V V
~ ~ - -.. ;; ~: ~: '' ] ] '~--' '~--' .. ´´ ¯ ¯ | |
ƃƃ . ... J' J' .. ~ ~ ~ ~ -- .. ;; .- .- 4 4 .' .' ': ': ƃƃ r r.. : : .' .' .-' .-' .. ss =' =' .- .- : : 4 4 .' .' .-' .-' .. ss .. = = .' .' J J ;; ~ ~.. --
4 4 ~~ ;: ;: '' ] ] ';~V' ';~V' .. ´´ 2¯ 2¯ | |
1uduiu·
A. Pengertian Muamalah A. Pengertian Muamalah
Muamalah merupakan bagian dari hukum
Ìslam yang mengatur hubungan antara
seseorang dan orang lain, baik seseorang itu
pribadi maupun berbentuk badan hukum
seperti perseroan, firma, yayasan dan
negara.
Contoh:
IuaI loIi, sova nonvova, poisoiikalan
dilidang poilanian naupun poidagangan,
soila poilankan dan asuiansi vang IsIani
. Asas-asas 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Asas-asas 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
1. Pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewaiiban
yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati.
s ' ſ s. - ' J' . - .- Ž ~ . ': ſ :. ~ ': ~ J' . - · -: ſ r J. Ƌ. J 4 ~. ~ - ~- Ɖ
J' . ſ .. - ~' ƃ J. ' ~ ' s Ƌ. J s - J s. 4 ~. - s. ; ~ r J. s .-' . s. - : ſ .. Ƌ ~.
r ; ~. ƃ .. J-' . - s r. 4 ~ ~ ' s ; -- ) Ɖ--'--' . 1 {
ui oiur·-oiur· our· bciinur. µcru¦i¦u¦ uoud-uoud
iiu. di¦u¦u¦kur bu·inu biruiur· iciruk. kceuu¦i our·
ukur dibueukur kcµudunu. (our· dcnikiur iiu)
dcr·ur iiduk ncr·¦u¦u¦kur bcibuiu kciiku kunu
·cdur· ncr·cijukur ¦uji. >c·ur··u¦rou ¦¦u¦
ncrciuµkur ¦ukun-¦ukun ncruiui our·
dikc¦crduki-¦ou. (¦-|uidu¦.i)
. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan
dengan penuh tanggungjawab, tidak menyimapang
dari hukum syara' dan adab sopan santun.
3. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa
ada paksaan dari pihak manapun.
ſ J ~. Ƌ ; ƃ J s J' . - .- s ; 4. .: ſ .. ~ . - ~. ~ J J-' . - s ; 4. s
~ .. s . ' . : V s =. J ~ .: ~ Ƌ >- ) .-' . '~ . . 2` {
. Asas-asas 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Asas-asas 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
ui oiur·-oiur· our· bciinur. jur·ur¦u¦ kunu ·u¦ir·
ncnukur ¦uiiu ·c·ununu dcr·ur ju¦ur our· buii¦.
kceuu¦i dcr·ur ju¦ur µciriu·uur our· bci¦uku dcr·ur
·uku ·unu-·uku di uriuiu kunu. dur jur·ur¦u¦ kunu
ncnburu¦ diiinu. >c·ur··u¦rou ¦¦u¦ udu¦u¦ |u¦u
Jcrouour· kcµudunu.(O.>. r-¦i·u.2-)
. Asas-asas 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Asas-asas 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
. Setiap transaksi dilandasi niat yang baik dan ikhlas karena
Allah, sehingga terhindar dari penipuan, kecurangan, dan
penyelewengan.
¦ubi |u¦unnud >v nc¦uiur· juu¦ bc¦i our·
ncr·urdur· ur·ui µcriµuur (#. |u·¦in)
. Adat kebiasaan atau urf yang tidak menyimpang dari
syara`, boleh digunakan untuk menentukan batasan dalam
transaksi.
·¹' & ' Ɖ - .. Ɖ. ' -. ´ ' . Ƌ .. - Ɖ. » .. - ' - ¸. = . & .' . - ` .
) -'· .=-~¹' {
budu¦ iiu icidiii duii ·cµu¦u¦ bu·iur.·cnbi¦ur bu·iur
duiiµudurou iciduµui µudu ncreuii iczki our· ¦u¦u¦"
(#.·->uouii)
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
1. Jual eli
a. Pengertian, Dasar Hukum, Hukum Jual Beli
Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara
penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual
barang) dan pembeli (sebagai pihak yang
membayar/membeli barang yang dijual).
. - s .-' . ~ s. . J. s J-' . - - J s. - : . J. ~ - . . ~ s. -
J' . - ; ; ) -':; ~-~- (
rtinya:
^abi Mvbavvaa ´.! tetab vetaravg ivat beti yavg
vevgavavvg vv.vr pevipvav.
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
b. Rukun dan Syarat Jual Beli
rang yang melakukan akad jual beli (penjual dan
pembeli). Syaratnya:
Berakal
Balig
Berhak menggunakan hartanya.
Sigat atau ucapan ijab dan kabul.
Barang yang diperjualbelikan.syaratnya:
Barang halal
Ada manfaatnya.
Barang ada di tempat, atau sudah tersedia ditempat
lain.
Milik si penjual atau berada di bawah kekuasaannya.
Zat, bentuk, kadar dan sifatnya diketahui kedua pihak
NiIai barang yang dijuaI (berupa uang
Syaratnya:
arga jual harus jelas jumlahnva
Nilai tukar barang dapat diserahkan
pada saat transaksi.
Apabila transaksi dengan barter Al-
Muqavadah,. naka tidak boleh dengan
barang vang haram.
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
c. Khiyar
biyar adalah hak memilih bagi si penjual dan si
pembeli untuk meneruskan jual-belinya atau
membatalkan karena adanya sesuatu hal. Misal cacat
pada barang.
Hukum Islam membolehkan hak khiyar, agar tidak
ada penyesalan. Jika ada penyesalan dalam jual beli,
maka sunah untuk membatalkan, dengan cara
mengembalikan barang kepada penjual.
» .. ' · .' ' - -' & ¸. - ' ' · .' -' - Ə. Ƌ - ¸ ·. »
.' . · ¸ »' Ɖ ) -'· .-'ƈ= {
arang siapa vang rela mencabut jual
beli terhadap saudaranva. maka Allah
pun akan mencabut kerugiannva dihari
kiamat #. 1habrani,
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
d. Macam-macam Jual eli
1,. Jual beli vang sah terpenuhi rukun dan svaratnva,
2,. Jual beli vang tidak sah tidak terpenuhi rukun dan
svaratnva,
ontoh:
Jual beli sesuatu vang termasuk najis
bangkai. daging babi,
Jual beli air mani hewan ternak.
. - ¸ .¹' . & ¸. . .. ¸ -' - .¹ . - · . .. » - ..
- . & .' . - -. . ) -'· ¸'=ƈ¹' {
#a.vtvttab ´.! tetab vetaravg vevivat
vavi beravtí#. ßv/bori)
Jual beli anak hewan vang masih berada
dalam kandungan.
' .. . ·. . -' . .. ¸ -' - . ¸. - · . .. »
. - ¸ - .. & ¸. - - & . .' - &. . Ɖ ) -'· ¸'=ƈ¹' ·
»¹~~ {
ßabra #a.vtvttab ´.! tetab vetaravg
vevivat ava/ tberav) yavg va.ib beraaa
aatav pervt ivav/vya
Jual beli vang mengandung kecurangan
dan penipuan
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
3). Jual beli yang sah tetapi terlarang(fasid),
terlarang karena:
Merugikan si penjual, pembeli, dan
orang lain
Mempersulit peredaran barang
Merugikan kepentingan umum.
Contoh:
Jual beli dengan maksud untuk ditimbun
´. =' = ŝ ` ' ´ ´ Ǝ=- ` } »¹~~ -'· {
T|Jal ala» »e»|»oo» oara»g le:oa||
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
).Jual beli Najsyi
Yaitu menawar sesuatu barang dengan maksud
untuk mempengaruhi orang lain agar mau
membeli barang yang ditawarnya, sedangkan
yang menawar barang tersebut adalah teman
sipenjual.
. - ¸ .¹' . & ¸. . .. ¸ -' - . ¸. - · . .. » - .
.¹' . -. . ) -'· »¹~~ {
#a.vtvttab ´.! vetaravg ivat beti aevgav cara
vai.yi. tí#. ßv/bori aav Mv.tiv)
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
).Monopoli
Yaitu menimbun barang agar orang lain tidak
membeli walaupun dengan melampaui harga
pasaran. Rasulullah SAW melarang jual beli
seperti ini, karena akan merugikan kepentingan
umum.
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
2. Simpan Pinjam
#ukun dan svarat utang piutang atau simpan pinjam
meminjam. menurut hukum Islam adalah:
a. \ang berpiutang dan vang berutang svaratnva:
1,. Sudah baligh dan berakal sehat
2,. \ang berpiutang tidak meminta pembavaran melebihi
pokok piutang
3,. Peminjam tidak boleh menunda-nunda pembavaran
utangnva.
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
adits Nabi tentang Orang vang memberi hutang dan
Peminjam
.. · . . - . » .. - - Ɖ - - · & ' ) -'· .'=¹' .Ƈ' Ɗ~'~' {
Setiap piutang vang sengaja untuk mencari maníaat
pembavaran lebih, adalah riba #. aris bin Abi Imamah,


» =. . ·¹' . ¸. = .. ». ) -'· '=ƈ¹' · .~~ » (
Orang vang mampu vang melalaikan kewajiban
membavar utangnva adalah zalim #. Ahmad dan 1irmizi,


. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
b. arang uang, vang diutangkan atau dipinjamkan adalah
milik sah dari vang meminjamkan.
Pengembalian utang tidak boleh kurang nilainva.
Disunahkan mengembalikan lebih dari pokok utangnva.
- ¸ ' ». ' - .' . ». · . ' . ) -'· ~~=' ¸~~Ǝ¹'· {
Oravg yavg pativg bai/ ai avtara /avv iatab oravg yavg vevbayar
vtavgvya aevgav tebib bai/ tí#. .bvaa aav )irvi.i)
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
3. Ijarah
a. Pevgertiav
Menurut bahasa Ijarah berarti upah. sewa. jasa atau imbalan
Mazhab Svaíi`i mendeíinisikan Ijarah sebagai transaksi
dengan imabalan tertentu
b. Da.ar ív/vv íiarab
' -. = '. ` - ¸. · &. . ' .. ¸ - -. - · - ) -'· .¹·-·Ƈ' .Ƈ'· .-ƈ=¹'·+='~
¸~~Ǝ¹'· {
ßeri/avtab vpab´ia.a /epaaa oravg yavg /avv pe/eria/av .ebetvv
/erivg /erivgatvya
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
ſ - ~. s ·. . ~ .: ; r. ~ Ɖ ; ~. 4 . r. . · . ~. . ' ~ s. . - ~.
~ - .- Ƌ - ~. ~ s J' . r s Ɖ' --' . .. s ' : ; ~ -. . ' ~ -. . - ~. ~ :. ·
~ -. . - ; ¿ Ƌ' J s Ƌ. r - ~ -. . - ~. ~ -. . ' . r. ; s. ' : ; r. ~ Ɖ
; ~. 4 r s. ;. ~ ~. ' s ¿. ~ - .: ) ~;=;-' . `2 {
Apakah mereka vang membagi-bagi rahmat 1uhanmu· kami 1elah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia. dan kami 1elah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian
vang lain beberapa derajat. agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian vang lain. dan rahmat 1uhanmu lebih baik
dari apa vang mereka kumpulkan. ¦O.S. Az-Zuhkhruí:32}
Dasar Hukum Iiarah
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
Dasar Hukum Iiarah
ſ .. 4 . -: .. ~ .. r s. Ə . 4 .. Ƌ ~. ~ .. : ¿. - 4 ~. : J ' Ƌ . ;' . -: ..
J Ƌ . s. · ': - J s. - .. : ƃ .. 4 .. ſ V: Ƌ r ~. J ~ ſ .. ~ · ': - J s. - .. r Ƌ. s
s . -. . r ~. J - .. ~ ƃ .. ſ ;. . -. . J 4 ~. ~ Ž Ƌ -: .. ſ ¿ ;: - .. : ſ. Ƌ ~ ; ':
~ s. . 4 ~. ~ ~ -. ; ~: : ƃ .. Ƌ - .' ;. Ƌ ~. ~ . Ƌ ;. . - J - ſ r. ; s
} ·>=-' : 6 {
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan ianganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan
(hati) mereka. dan iika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka naIkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian
iika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik; dan iika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya. (Q.S. At-Tahalaq: 6)
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
Dasar Hukum Iiarah
· J' Ƌ. ƃ r. - -' ~ ' s ' ſ ~ Ƌ .' . Ƌ ſ. ¿ ;. - ƃ .. r s . ; ~ . .' . Ƌ ſ. ¿ ;. Ƌ
J' . · : s. V' ~ .-
) .~--' . 2´ {
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata. "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang vang bekeria (pada kita). Karena
Sesungguhnva orang vang paling baik vang kamu ambil untuk
bekeria (pada kita) ialah orang vang Kuat lagi dapat dipercava".
Q.S. Al-Qasas:26}
c. Macam-macam Ijarah
). íiarab yang bersifat manfaat.
Seperti: sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan dan
aneka busana, dll.
2). íiarab yang bersifat pekerjaan dengan cara
mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu
pekerjaan.
Misal: pembantu rumah tangga, buruh bangunan,
tukang jahit dan tukang sepatu.
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
rang yang berakad
2 Sewa/ imbaIan
3 anfaat
4 Sigat atau ijab kabuI
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
d. Rukun dan Syarat Ijarah
Rukun Ijarah
edua orang yang bertransaksi baIig dan berakaI
sehat
2 edua beIah pihak bertransaksi dengan kereIaan
3 ondisi barangnya diketahui dan bermanfaat bagi
penyewa
4 bjek arah bisa diserahkan dan dipergunakan
secara Iangsung dan tidak cacat
bjek arah merupakan sesuatu yang dihaIaIkan
syara'
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
d. Rukun dan Syarat Ijarah
Syarat Ijarah
) Hak yang disewakan tidak termasuk suatu
kewajiban bagi penyewa.
7) bjek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan.
8) Upah/ sewa dalam transaksi ijarah harus jelas
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
d. Rukun dan Syarat Ijarah
Syarat Ijarah
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
e. Sifat kad/ 1ransaksi Ijarah
Jumhur ulama berpendapat bahwa akad/transaksi iiarab
bersifat mengikat, kecuali ada cacat, atau barang tersebut
tidak bisa dimanfaatkan.
Karena bersifat mengikat, kematian salah satu pihak yang
menyewakan atau penyewa, tidak membatalkan iiarab.
Manfaat dari sewa menyewa termasuk harta yang bisa
diwariskan.
. Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam . Penerapan 1ransaksi Lkonomi dalam Islam
f. 1anggung Jawab Orang yang Diupah/ Digaji
íiarab yang berupa pekerjaan, apabila orang yang
dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan
yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tangung
jawabnya.
|tava ti/ib sepakat, apabila objek yang dikerjakan rusak
ditangan pekerja bukan karena kelalaiannya dan tidak ada
unsur kesengajaan, maka pekerja tidak dapat dituntut ganti
rugi.
1. 1. Svirkah Svirkah
´yir/ab ´yir/ab yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih
yang bersepakat untuk bekerjasama dalam suatu usaha, yang bersepakat untuk bekerjasama dalam suatu usaha,
yang keuntungan atau hasilnya utuk mereka bersama. yang keuntungan atau hasilnya utuk mereka bersama.
´yir/ab ´yir/ab yang sesuai syara' bertujuan untuk kesejahteraan yang sesuai syara' bertujuan untuk kesejahteraan
bersama merupakan salah satu bentuk ta'awun bersama merupakan salah satu bentuk ta'awun
: : Ƌ Ƌ - - :' :' . . ': ': - - J J ss J' J' .. ~ ~ ;;.. : : ƌ-' ƌ-' .. · ·.. : : ss : : V V Ƌ Ƌ - - :' :' . . ': ': - - J J ss
'' .. V V Ə Ə.. ~ ~ : : J' J' .. - - -- .. : : .' .' ) ) Ɖ--'--' Ɖ--'--' .. 2 2 { {
D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam
aav totovg·vevotovgtab /avv aatav tvevgeria/av) /ebaii/av aav
ta/ra. aav iavgav totovg·vevotovg aatav berbvat ao.a aav
petavggarav.
¦O.´. .t·Maiaab:2:
Svirkah vang sesuai dengan ketentuan Svirkah vang sesuai dengan ketentuan ´yara ´yara : :
Syirkah tersebut dilaksanakan dengan niat ikhlas karena llah, Syirkah tersebut dilaksanakan dengan niat ikhlas karena llah,
Sabar, Sabar,
1awakal, 1awakal,
Jujur, Jujur,
Saling percaya antara sesama anggota syarikat, Saling percaya antara sesama anggota syarikat,
Bersih dari unsur Bersih dari unsur- -unsur kecurangan atau penipuan unsur kecurangan atau penipuan
D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam
Macam Macam--macam Svirkah: macam Svirkah:
a. a. Svarikat harta svarikat Svarikat harta svarikat inan, inan,
aitv a/aa aari ava oravg atav tebib vvtv/ ber.yari/at paaa barta aitv a/aa aari ava oravg atav tebib vvtv/ ber.yari/at paaa barta
yavg aitevtv/av aevgav va/.va vvtv/ vevperoteb /evvtvvgav. yavg aitevtv/av aevgav va/.va vvtv/ vevperoteb /evvtvvgav.
#v/vv ´yari/at íarta: #v/vv ´yari/at íarta:
Sigat atau laíad akad ucapan perjanjian, Sigat atau laíad akad ucapan perjanjian,
Anggota Svarikat balig. berakal sehat. merdeka. tidak Anggota Svarikat balig. berakal sehat. merdeka. tidak
dipaksa, dipaksa,
Pokok atau modal dan pekerjaan Pokok atau modal dan pekerjaan
D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam
Bentuk Syarikat Harta Zaman Modern Bentuk Syarikat Harta Zaman Modern
W W Iirma, Yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih Iirma, Yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih
untuk mendirikan perusahaan bersama yang bertanggung untuk mendirikan perusahaan bersama yang bertanggung
jawab bersama jawab bersama- -sama terhadap perusahaan. sama terhadap perusahaan.
W W ' ( ' (ovavaitaire 1evoot.cbat ovavaitaire 1evoot.cbat) yaitu perluasan dari Iirma, ) yaitu perluasan dari Iirma,
dimana ada anggota yang hanya menyertakan modal saja dimana ada anggota yang hanya menyertakan modal saja
dan tidak bekerja didalamnya. dan tidak bekerja didalamnya.
W W P1 ( P1 (Per.eroav )erbata. Per.eroav )erbata.), yaitu bentuk perusahaan yang ), yaitu bentuk perusahaan yang
modalnya terdiri dari saham modalnya terdiri dari saham- -saham yang memiliki harga saham yang memiliki harga- -
harga nominal tertentu. harga nominal tertentu.
D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam
Macam Macam--macam Svirkah: macam Svirkah:
b. b. Svarikat Kerja Svarikat Kerja
aitv gabvvgav ava oravg atav tebib vvtv/ be/eria .ava aatav .vatv aitv gabvvgav ava oravg atav tebib vvtv/ be/eria .ava aatav .vatv
ievi. perv.abaav aav pevbagiav /evvtvvgav aibagi/av .e.vai aevgav ievi. perv.abaav aav pevbagiav /evvtvvgav aibagi/av .e.vai aevgav
periaviiav. periaviiav.
Mavtaat ´yari/a eria: Mavtaat ´yari/a eria:
Menjalin hubungan persaudaraan Menjalin hubungan persaudaraan
Memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan.
Menvelesaikan pekerjaan besar bersama untuk kepentingan Menvelesaikan pekerjaan besar bersama untuk kepentingan
umat manusia umat manusia
Melahirkan kemajuan dalam segala bidang. Melahirkan kemajuan dalam segala bidang.
D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam
2. 2. Mudarabah Oirad, Mudarabah Oirad,
Mvaarabab Mvaarabab yaitu pemberian modal dari pemilik modal yaitu pemberian modal dari pemilik modal
kepada seseorang yang akan memperdagangkan modal kepada seseorang yang akan memperdagangkan modal
dengan ketentuan bahwa untung rugi ditanggung dengan ketentuan bahwa untung rugi ditanggung
bersama sesuai dengan perjanjian. bersama sesuai dengan perjanjian.
ív/vv vvaarabab aaatab vvbab tboteb) ív/vv vvaarabab aaatab vvbab tboteb) sesuai dengan Iirman sesuai dengan Iirman
llah: llah:
: : Ƌ Ƌ - - :' :' . . ': ': - - J J ss J' J' .. ~ ~ ;;.. : : ƌ-' ƌ-' .. · ·.. : : ss : : V V Ƌ Ƌ - - :' :' . . ': ': - - J J ss '' .. V V Ə Ə.. ~ ~
: : J' J' .. - - -- .. : : .' .' ) ) Ɖ--'--' Ɖ--'--' .. 2 2 { {
aav totovg aav totovg· ·vevotovgtab /avv aatav tvevgeria/av) /ebaii/av aav vevotovgtab /avv aatav tvevgeria/av) /ebaii/av aav
ta/ra. aav iavgav totovg ta/ra. aav iavgav totovg· ·vevotovg aatav berbvat ao.a aav petavggarav. vevotovg aatav berbvat ao.a aav petavggarav.
¦ ¦O.´. .t O.´. .t· ·Maiaab: Maiaab:22: :
D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam
Rukun Mudarabah (Qirad) Rukun Mudarabah (Qirad)
W W Mvqria tpeviti/ voaat) aav Mvqtaria tyavg veviatav/av voaat) Mvqria tpeviti/ voaat) aav Mvqtaria tyavg veviatav/av voaat) : :
balig, berakal sehat, dan jujur balig, berakal sehat, dan jujur
W W Moaat Moaat hendaknya diketahui jumlahnya dan tunai. hendaknya diketahui jumlahnya dan tunai.
W W evi. |.aba evi. |.aba dan dan )evpatvya )evpatvya sebaiknya disepakati bersama. sebaiknya disepakati bersama.
W W Besarnya Besarnya /evvtvvgav /evvtvvgav hendaknya sesuai dengan kesepakatan hendaknya sesuai dengan kesepakatan
diawal akad. diawal akad.
W W Mvqtaria Mvqtaria hendaknya jujur dan menggunkan modal atas izin hendaknya jujur dan menggunkan modal atas izin
vvqria. vvqria.
D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam
Hikmah Penerapan Mudarabah di Masyarakat Hikmah Penerapan Mudarabah di Masyarakat
W W Merviva/av per.avaaraav aav per.atvav avtara Mvqria t/etovpo/ Merviva/av per.avaaraav aav per.atvav avtara Mvqria t/etovpo/
oravg /aya) aav Mvqtaria t oravg /aya) aav Mvqtaria tkelompok miskin) kelompok miskin)
W W Mengurangi atau mungkin menghilangka pengangguran. Mengurangi atau mungkin menghilangka pengangguran.
W W Memberikan pertolongan kepada fakir miskin (yang Memberikan pertolongan kepada fakir miskin (yang
menjalankan modal) untuk dapat hidup mandiri. menjalankan modal) untuk dapat hidup mandiri.
D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam
. . Muzara Muzara ah, Mukhabarah, dan Musaqah ah, Mukhabarah, dan Musaqah
( (JJ). ). Mv.ara Mv.ara ab aav Mv/babarab ab aav Mv/babarab
Mv.ara Mv.ara ab ab ialah paruhan hasil sawah antara pemilik ialah paruhan hasil sawah antara pemilik
dan penggarap, benihnya berasal dari pemilik sawah. Jika dan penggarap, benihnya berasal dari pemilik sawah. Jika
benihnya dari penggarap disebut benihnya dari penggarap disebut Mv/babarab. Mv/babarab.
Mv.ara Mv.ara ab ab dan dan Mv/babarab Mv/babarab merupakan kerja sama merupakan kerja sama
dibidang pertanian yang dibolehkan dalam Islam, sesuai dibidang pertanian yang dibolehkan dalam Islam, sesuai
dengan syara dengan syara dan pelaksanaannya tidak ada unsur dan pelaksanaannya tidak ada unsur
kecurangan dan pemaksaan. kecurangan dan pemaksaan.
D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam
Rukun dalam Muzara Rukun dalam Muzara ah dan Mukhabarah ah dan Mukhabarah
W W Kedua pihak sudah balig, berakal sehat, amanah. Kedua pihak sudah balig, berakal sehat, amanah.
W W Sawah yang digarap betul Sawah yang digarap betul- -betul milik orang yang betul milik orang yang
menyerahkan sawahnya untuk digarap. menyerahkan sawahnya untuk digarap.
W W Hendaknya ditentukan lamanya masa penggarapan Hendaknya ditentukan lamanya masa penggarapan
W W Besarnya paruhan antara kedua belah pihak ditentukan Besarnya paruhan antara kedua belah pihak ditentukan
berdasarkan musyawarah antara keduanya. berdasarkan musyawarah antara keduanya.
W W Kedua belah pihak hendaknya menaati ketentuan Kedua belah pihak hendaknya menaati ketentuan- -
ketentuan yang telah mereka sepakati bersama ketentuan yang telah mereka sepakati bersama
D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam
( (JJ). Musaqah ). Musaqah
Mv.aqab Mv.aqab ialah paruhan hasil kebun antara pemilik dan ialah paruhan hasil kebun antara pemilik dan
penggarap, besar bagian masing penggarap, besar bagian masing- -masing sesuai dengan masing sesuai dengan
perjanjian pada waktu akad. perjanjian pada waktu akad.
- - . . ~' ~' .. . . - - ~ ~ ;; ;; .. ss =' =' - - . ... -- ~ ~ '' '' . ... .-' .-' .. ~ ~ ss.. .. J J.. ss =' =' - - J J ss .. --
: : . . J J.. ~ ~ - - ~' ~' J J ſſ -- .. J J r r ss .. ;; ~ ~ . . ;; .. = = ~ ~ '' ss r r.. ;; ¿ ¿ ~ ~ . ... -- '' ~ ~ . ... Ə Ə ~ ~ ;; '' : :..
;; ;; .. - - ) ) -':; -':; ~-~- ~-~- { {

Dari íbvv |var: ´e.vvggvbvya ^abi ´.! tetab vevyerab/av /ebvv viti/vya. Dari íbvv |var: ´e.vvggvbvya ^abi ´.! tetab vevyerab/av /ebvv viti/vya.
/epaaa pevavav/ baibar agar aipetibara oteb vere/a aevgav periaviiav. vere/a /epaaa pevavav/ baibar agar aipetibara oteb vere/a aevgav periaviiav. vere/a
a/av aiberi .ebagiav aari ba.itvya bai/ aari bvab a/av aiberi .ebagiav aari ba.itvya bai/ aari bvab· ·bvabav atav ba.it tavavav bvabav atav ba.it tavavav
tpatariia) tpatariia) tí#. Mv.tiv) tí#. Mv.tiv)
D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam
Manfaat dari Muzara Manfaat dari Muzara ah, Mukhabarah, Musaqah ah, Mukhabarah, Musaqah
W W Merviva/av Merviva/av tolong menolong antara pemilik tanah dan tolong menolong antara pemilik tanah dan
penggarap. penggarap.
W W Mengurangi atau mungkin menghilangkan pengangguran. Mengurangi atau mungkin menghilangkan pengangguran.
W W Memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian. Memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian.
W W Usaha pencegahan terhadap terjadinya lahan Usaha pencegahan terhadap terjadinya lahan- -lahan kritis. lahan kritis.
W W Memlihara, meningkatkan dan melestarikan keindahan Memlihara, meningkatkan dan melestarikan keindahan
alam. alam.
D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam D. Kerja Sama Lkonomi dalam Islam
Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam
4 8istem Perbankan yang ¡slami
8istem perbankan yang islami maksudnya
adalah sistem yang sesuai dengan ajaran
¡slam yang bersumber kepada A-Ouran dan
Hadits
ank ¡slam Adalah lembaga keuangan
yang usaha pokoknya memberikan kredit
dan jasa-jasa lain dalam lau lintas
pembayaran. serta peredaran uang yang
pengoperasiannya disesusaikan dengan
prinsip syariat ¡slam
Mesir telah mendirikan bank Islam (Bank Nasional
Nasser tahun J97J).
Dubai, Bank Islam Dubai pada tahun J975.
Jedah, Saudi arabia, í.tavic Deretopvevt ßav/ yang
didukung oleh 40 Negara Muslim tanggal 20
Oktober J975
Bank Islam di Indonesia didirikan atas prakarsa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) diberi nama Bank
Muamalat Indonesia, mulai beroperasi J Mei J992
Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam
Perkembangan Dunia Perbankan Islam
. Sistem Asuransi vang Islami
..vrav.i menurut bahasa berarti pertavggvvgav t.t·)a`viv).
´eaavg/av vevvrvt i.titab yaitu akad atau perjanjian antara
penanggung (perusahaan asuransi) dan
mempertanggungkan sesuatu (peserta perusahaan
asuransi)
suransi muncul kira-kira pada abad ke-J4
Ulama fikih sepakat bahwa asuransi dibolehkan
dengan catatan cara kerja sesuai dengan ajaran Islam,
yaitu ditegakkannya prinsip keadilan, dihilangkannya
unsur untung-untungan, perampasan hak dan kezaliman
serta bersih dari riba.
Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam
Prinsip Asuransi ¡slam
Ta`awun
Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam Kerja 8ama Ekonomi dalam ¡slam
: : Ƌ Ƌ - - :' :' . . ': ': - - J J ss J' J' .. ~ ~ ;;.. : : ƌ-' ƌ-' .. · ·.. : : ss : : V V Ƌ Ƌ - - :' :' . . ': ': - - J J ss
'' .. V V Ə Ə.. ~ ~ : : J' J' .. - - -- .. : : .' .' ) ) Ɖ--'--' Ɖ--'--' .. 2 2 { {
aav totovg aav totovg· ·vevotovgtab /avv aatav tvevgeria/av) /ebaii/av aav vevotovgtab /avv aatav tvevgeria/av) /ebaii/av aav
ta/ra. aav iavgav totovg ta/ra. aav iavgav totovg· ·vevotovg aatav berbvat ao.a aav vevotovg aatav berbvat ao.a aav
petavggarav. petavggarav.
¦O.´. .t ¦O.´. .t· ·Maiaab: Maiaab:22: :