Anda di halaman 1dari 7

Tingkatan : 4 Suria

Tarikh : 07 Oktober 2010

Hari : Khamis

Masa : 08.30 pagi – 09.00 pagi

Matapelajaran: Matematik

Tajuk : Kecerunan garis lurus

Objektif am : Supaya pelajar dapat memahami konsep kecerunan garis lurus..

Objektif pengajaran : Pada akhir pengajaran ini, diharap para pelajar akan dapat :

1) Membanding dan membezakan jenis-jenis kecerunan.


2) Mencari kecerunan pada garis lurus.

Nilai-nilai murni : Pelajar akan bekerja sama untuk mendapatkan


kecerunan.
KBKK :

1) Membanding dan membezakan jenis – jenis kecerunan.


2) Mengingat kembali pengajaran

Bahan bantu mengajar :

1) Gambarajah timbul.
2) Bongkah – bongkah yang berbentuk segi tiga.
3) Multimedia.
4) Papan putih
5) Marker pen
Isi pengajaran :

1) Memahami konsep kecerunan garis lurus.


Kecerunan, m ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk
diantara dua titik pada garis lurus itu.

2) Mengetahui jenis-jenis kecerunan

a) Kecerunan positif
B

Jarak mencancang
A
Jarak mengufuk C

b) Kecerunan negatif
A

B
C

c) Kecerunan sifar

A B
d) Kecerunan tak terhingga
A

3) Mengetahui rumus yang digunakan untuk mendapatkan


kecerunan.

Kecerunan garis lurus, m = jarak mencancang


Jarak mengufuk
= BC
AC

Bahan rujukan :

1) Sukatan pelajaran matematik KBSM.


2) Rancangan pengajaran tahunan matematik tingkatan 4.
3) Buku Penguat memori matematik tingkaran 4
Terbitan : Eastview Publications SDN BHD
Langkah-langkah pengajaran

LANGKAH AKTIVITI PENGAJARAN AKTIVITI CATATAN

Set induksi 1) Guru memberikan bongkah – 1) Pelajar mengamati 1) Kaedah yang


(3 minit ) bongkah yang berbentuk bongkah segitiga yang digunakan :
segitiga kepada pelajar. diberikan. - Soal jawab
- Penerangan guru
2) Guru bertanyakan kepada 2) Pelajar memberikan
pelajar apakah ciri-ciri yang jawapan berdasarkan 2) BBM
terdapat pada bongkah- soalan yang guru - Bongkah segitiga
bongkah berkenaan. berikan - Paparan slaid

3) Berdasarkan jawapan yang


diberikan oleh pelajar, guru
akan mengaitkan jawapan
berkenaan dengan tajuk yang
bakal di ajar.

perkembanga 1) Guru menyatakan maksud 1) Pelajar mengamati nota 1) Kaedah yang


n kecerunan dengan lebih jelas berkaitan maksud, digunakan
langkah 1 dengan berbantukan jenis-jenis dan rumus - penerangan guru
(10 minit) gambarajah timbul. kecerunan yang
diberikan oleh guru 2) BBM
2) Guru menyatakan jenis-jenis - Gambarajah
kecerunan dengan berbantukan 2) Pelajar bertanyakan timbul
gambarajah timbul. apa yang tidak
difahami olehnya. 3) KBKK
3) Guru menyatakan rumus - Membanding dan
kecerunan. membezakan
jenis-jenis
kecerunan
Langkah 2 1) Guru memberikan beberapa 1) Pelajar bersama-sama 1) Kaedah pengajaran :
(7 minit) contoh latihan berkaitan guru menyelesaikan - Contoh latihan
kecerunan garis lurus. contoh soalan. - Perbincangan

Contoh 1 : 2) Pelajar yang tidak 2) BBM


B memahami cara - Papan putih
menyelesaikan masalah - Marker pen
8
akan bertanya pada - Gambarajah
guru. timbul
A 4 C - Paparan slaid

Kecerunan = jarak BC 3) Nilai murni :


Jarak AC - Bekerjasama
= 8
4
= 2

Contoh 2 :
Diberi, jarak AB = 5
Jarak BC = 30
Cari kecerunan AC
m = BC
AB
= 30
5
=6

Langkah 3 1) Guru memberikan soalan latih 1) Pelajar membuat 1) Kaedah pengajaran :


(7 minit) tubi kepada pelajar sebagai latihan pengukuhan di - Latih tubi
latihan pengukuhan. dalam kelas secara - Perbincangan
perbincangan.
2) BBM
2) Seorang wakil pelajar - Papan putih
akan menyelesaikan - Marker pen
latihan di papan putih. - Paparan slaid

3) Nilai murni :
- Bekerjasama

Penutup 1) Guru memberi penegasan 1) Pelajar menyatakan 1) Kaedah yang


(3 minit) terhadap tajuk yang di ajar. semula jenis-jenis digunakan :
kecerunan. - Soal jawab
2) Guru bertanyakan kepada
pelajar apa yang dipelajari 2) Pelajar menyatakan 2) KBKK:
pada hari ini. semula rumus yang - Mengingat
digunakan di dalam kembali
kecerunan garis lurus.

Penilaian kendiri :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Catatan penyelia :

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai