Anda di halaman 1dari 17

masyarakat cina

pengenalan
Masyarakat Cina mempunyai adat resam atau pantang larang yang agak unik. Kehidup
an seharian mereka yang dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling menyeb
abkan mereka banyak bergantung kepada nasib. Dalam pelbagai perkara, tukang tili
k mempunyai peranan yang besar sebagai pakar rujuk dalam hal-hal kelahiran, perk
ahwinan dan kematian. Adat resam dan pantang larang ini diamalkan secara berbeza
-beza mengikut kaum-kaum tertentu dalam masyarakat Cina, namun apa yang diterang
kan seperti berikut merangkumi adat resam masyarakat Cina secara keseluruhannya.
kelahiran
Pelbagai adat resam dan pantang larang tertentu diamalkan oleh masyarakat Cina d
alam aspek ini dan ia merangkumi peringkat sewaktu mengandung dan selepas lahir.
Sewaktu Mengandung
Pelbagai bentuk adat resam dan pantang larang diamalkan oleh wanita masyarakat C
ina semasa mengandung dan juga selepas bersalin untuk memastikan bayi yang bakal
lahir itu tidak ditimpa kejadian buruk seperti keguguran, kecacatan atau kemati
an. Wanita-wanita masyarakat Cina yang mengandung sentiasa diberikan kawalan ket
at di dalam setiap tindak-tanduk dan kegiatan seharian mereka. Dalam masyarakat
Cina ibu mertua bertanggungjawab menjaga wanita mengandung dan bukannya suami. M
asyarakat Cina juga amat mementingkan anak lelaki. Ini kerana anak lelaki boleh
melanjutkan keturunan mereka melalui pewarisan nama nenek moyang. Anak perempuan
hanya menjadi milik ibu bapa buat sementara waktu sahaja dan apabila berkahwin,
mereka dianggap menjadi milik keluarga suaminya.
Pantang Larang
Terdapat banyak pantang larang yang perlu dipatuhi semasa mengandung dan diantar
anya ialah tidak dibenarkan melakukan kerja-kerja seperti memaku kerana dikhuati
ri bayi yang lahir akan mengalami kecacatan. Wanita hamil juga perlu mengawal ti
ngkah laku seperti tidak mengeluarkan kata-kata kesat dan dilarang memukul binat
ang. Ini bertujuan menghindari bayi dari terkena badi. Mereka juga digalakkan be
kerja supaya mudah bersalin. Sebarang konflik atau perselisihan perlu dihindari
supaya kandungan tidak mengalami sebarang gangguan. Memberi nama kepada bayi yan
g belum lahir semasa mengandung juga adalah antara pantang larang dalam masyarak
at Cina. Ini adalah untuk mengelakkan perasaan kecewa bila harapan tidak tercapa
i. Selain itu wanita hamil tersebut tidak digalakkan terlalu kerap menggosok per
ut mereka kerana bayi yang lahir kelak akan mempunyai sifat yang manja. Dari seg
i penjagaan makanan, wanita yang hamil dilarang sama sekali makan makanan yang
tajam seperti nenas dan mangga serta tidak digalakkan makan banyak kerana ditak
uti bayi akan menjadi besar dan ini akan membuatkan ibu sukar untuk bersalin. Un
tuk menentukan samada kandungan itu lelaki atau perempuan, maka masyarakat Cina
melihat bentuk perut wanita yang hamil, terutama apabila kandungan berusia empat
bulan ke atas. Jika perut ibu agak bulat, bayi yang dikandung adalah perempuan
dan sebaliknya lelaki jika perut kelihatan tajam.
Selepas Lahir
Adat-adat berikut diamalkan oleh masyarakat Cina selepas melahirkan bayi.
Berpantang
Wanita-wanita Cina yang baru melahirkan anak terpaksa berpantang selama empat pu
luh hari hari. Ibu tidak dibenarkan mandi air sejuk kerana dibimbangi masuk angi
n. Pusat bayi yang baru dilahirkan diikat dan dililit dengan sehelai kain pada p
erutnya. Ini bertujuan untuk mengelakkan perut bayi dimasuki angin dan untuk men
geringkan tali pusat. Pusat bayi yang tenggelam ke dalam adalah petanda bagi mas
yarakat Cina. Anak tersebut dipercayai akan menjalani kehidupan yang senang pada
masa depan. Manakala pusat yang tersembul dikaitkan dengan hidup yang kurang ba
ik. Bayi yang baru lahir selalu diperhatikan bentuk fizikalnya oleh orang-orang
tua. Mereka akan mengaitkan telinga yang lebar dan tebal sebagai bakal menjalani
kehidupan yang kaya. Masyarakat Cina mempercayai sekiranya terdapat lebih darip
ada satu pusar di atas kepala, bayi akan menjadi nakal dan tidak mendengar kata.
Dari segi pemakanan, masyarakat Cina menggunakan sejenis arak yang dibuat daripa
da beras yang diperam dalam masakan mereka. Arak tersebut dimasukkan bersama-sam
a ayam, halia dan lada, kemudiannya digoreng. Masakan panas dan pedas ini diperc
ayai dapat mengeluarkan angin daripada badan wanita yang bersalin disamping meng
uatkan semula tenaga.
Kenduri
Seperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina juga turut mengadakan kenduri iaitu a
pabila bayi mencapai umur sebulan. Kuih khas yang berbentuk bulat berwarna merah
dan kuning yang berintikan kacang dan tau su serta telur yang diwarnai merah ke
mudiannya diberikan kepada saudara-mara yang terdekat. Mereka yang mendapat kuih
dan telur ini akan membalasnya dengan membawa hadiah berupa pakaian bayi dan pa
ti ayam untuk ibu-ibu.
Mencukur Rambut
Seperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina juga mengamalkan adat mencukur rambut
Mereka mencukur rambut bayi kerana beranggapan rambut bayi yang dilahirkan adal
ah rambut sementara. Rambut yang tumbuh semasa dalam kandungan perlu dicukur unt
uk menumbuhi rambut baru. Adat ini sebagai pengiktirafan terhadap kelahiran oran
g baru ke dalam masyarakat.
Memberi Nama
Nama orang Cina terdiri dari 3 perkataan yang dimulai dengan nama keluarga. Pata
h kata kedua mewakili nama segenerasi di kalangan adik-beradik dan sanak-saudara
. Nama ketiga pula merupakan nama bagi panggilan diri sendiri. Sistem nama yang
baik perlu mengambil kira makna , unsur Yin dan Yang serta dibuat mengikut perhi
tungan matematik Cina. Terdapat lima aspek penting yang perlu diberi perhatian d
alam memberi nama bayi yang baru lahir.
Nama yang diberi haruslah mengandungi maksud yang baik seperti lambang kekay
aan, kemewahan dan kesejahteraan.
Bunyi nama mestilah sedap didengar.
Nama mestilah dibuat berdasarkan kiraan matematik iaitu angka yang terhasil
tidak bertentangan dan seelok-eloknya sepadan.
Nama yang diberikan patut mempunyai timbangan unsur Yin dan Yang yang sama b
erat.
Nama mestilah mempunyai lima unsur iaitu emas, air, api, tanah dan kayu sert
a saling melengkapi.
Oleh yang demikian, nama seseorang bayi harus disusun secara seimbang yang menga
ndungi unsur Yin dan Yang. Kegagalan memberikan nama yang baik juga akan mempeng
aruhi perjalanan hidup seseorang, samada akan ditimpa kecelakaan atau mendapat k
esejahteraan.
Kerumitan orang Cina memilih nama yang sesuai untuk seseorang bayi kadangkala me
nyebabkan mereka mengambil masa yang agak lama, khususnya bagi mereka yang masih
terikat dengan adat yang terpaksa merujuk kepada kitab-kitab tertentu.
perkahwinan
Perkahwinan dalam masyarakat Cina merupakan satu titik tolak yang membawa peruba
han besar dalam kehidupan mereka. Perkahwinan penting untuk mengekalkan institus
i keluarga dan melaluinya keturunan nenek moyang dapat diteruskan daripada satu
generasi kepada generasi yang lain. Dalam masyarakat Cina, sesuatu perkahwinan i
tu dirancang dan diatur sebaik-baiknya. Mengikut kepercayaan mereka juga, pasang
an yang berkahwin tanpa mengikut aturan adat dianggap tidak sah. Terdapat dua be
ntuk perkahwinan yang diamalkan oleh mereka iaitu eksplisit iaitu perkahwinan ya
ng diatur samada oleh ibu bapa atau orang tengah (moi-ngin) dan implisit iaitu p
erkahwinan di mana kedua-dua lelaki dan perempuan diberi kebebasan untuk memilih
pasangan masing-masing. Pada asasnya adat resam perkahwiwan masyarakat Cina mer
angkumi peringkat merisik, meminang, bertunang dan majlis perkahwinan.
Merisik
Adat merisik dijalankan untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati. Mas
yarakat Cina terlalu mengambil berat tentang nama , keturunan, peribadi, watak d
an tingkah laku si gadis. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan perkahwinan yan
g berkekalan. Cara merisik terpulang kepada ibu bapa kerana pada lazimnya ibu ba
pa pihak lelaki akan menanyakan kenalan dan rakan taulan yang kenal dengan kelua
rga si gadis. Sebahagian masyarakat Cina lebih gemar mengadakan perbincangan ter
sebut di restoran-restoran dengan disertai saudara mara lain. Tradisi makan bers
ama ini amat penting dalam masyarakat Cina kerana ia dapat mengeratkan perhubung
an di antara kedua belah keluarga. Perbincangan ketika merisik adalah berkenaan
perkara-perkara umum terutama tentang latar belakang keluarga dan asal keturunan
.
Meminang
Setelah kedua-dua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masin
g adat meminang akan dijalankan. Seorang wakil dipilih untuk berkunjung ke rumah
si gadis bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan perkahwinan. Ibu penganti
n pengantin perempuan pula akan berbincang dengan wakil tersebut berkenaan jumla
h mas kahwin, peruntukan meja dalam jamuan makan dan memilih hari yang paling se
suai. Pihak lelaki tidak akan tawar menawar kerana bimbang akan menjatuhkan maru
ah. Segala ketetapan yang telah dipersetujui, diberitahu kepada kedua ibu bapa p
ihak lelaki. Ibu bapa pihak lelaki akan berbincang dengan anaknya untuk menyedia
kan segala permintaan daripada pihak perempuan.. Setelah kedua-dua pihak sudah s
aling mengenal dan bersetuju untuk berkahwin, barulah adat bertunang dijalankan.
Bertunang
Hari pertunangan dilakukan berdasarkan kalendar Cina dan ia hendaklah bersesuaia
n dengan bintang kelahiran kedua pasangan tersebut. Khidmat tukang tilik digunak
an untuk penetapan tarikh tersebut berpandukan kepada sebuah buku iaitu Toong-Su
. Ini penting kerana jika dilakukan pada waktu yang tidak sesuai dipercayai akan
ditimpa bencana dan perkahwinan akan menghalami kegagalan. Pada masa inilah bak
al pengantin lelaki berkunjung ke rumah perempuan untuk menunaikan permintaan. U
pacara bertukar cincin dilakukan mengikut masa yang ditetapkan . cincin disarung
di jari manis kiri oleh kedua-dua bakal pengantin sehingga hari perkahwinan. Ba
gi membukitkan persetujuan, gadis berkenaan akan menyerahkan sekeping kertas mer
ah atau nyen-sang yang tertulis nama gadis, umur dan tarikh lahirnya yang didapa
ti daripada tukang tilik. Setelah nyen-sang diterima, pihak lelaki akan mengadak
an persediaan. Nyen-sang kepunyaan si gadis pula akan diberi kepada tukang tilik
bersama-sama maklumat yang sama tentang dirinya. Tukang tilik akan menghitung h
ari dan masa yang sesuai berdasarkan kedua-dua nyen-sang dan dicatat pada sehela
i kertas merah yang dinamakan nyik-kor. Ketika menentukan hari yang sesuai, tuka
ng tilik membuat ramalan berdasarkan tahun kelahiran kedua pasangan. Setelah men
dapat tarikh dan masa yang sesuai, tukang tilik akan menyediakan dua keping nyik
-kor dan diberikan kepada lelaki dan perempuan yang hendak berkahwin. Nyik-kor t
ersebut mengandungi peraturan-peraturan dan adat-adat yang perlu diikuti oleh ke
dua bakal pengantin merangkumi adat-adat tertentu.
Hantaran dan mas kahwin lazimnya diberi semasa upacara bertukar cincin perkahwin
an atau pada hari lain seperti hari istiadat perkahwinan yang diadakan di Pejaba
t Pendaftaran Perkahwinan. Di antara hantarannya ialah sebentuk cincin emas, sep
ersalinan pakaian, kain dan wang tunai. Sekiranya pihak lelaki tidak menyediakan
barang hantaran yang cukup kepada pengantin perempuan, sejumlah besar wang tuna
i akan diberi. Beserta dengan penghantaran mas kahwin, keluarga pengantin peremp
uan diberitahu tarikh perkahwinan dan rundingan akan dibuat dengan pengantin per
empuan. Dalam masyarkat Cina, semakin besar mas kahwin yang diberikan, semakin t
inggi martabat dan kedudukan pihak lelaki.
Majlis Perkahwinan
Hari perkahwinan akan dilangsungkan setelah setahun bertunang atau mengikut temp
oh yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Sebelum tiba hari perkahwinan sekir
anya terdapat kematian di kalangan ahli keluarga bakal pengantin, perkahwinan it
u mesti ditangguhkan pada tahun hadapan ataupun selama seratus hari. Adalah tida
k manis mengadakan perkahwinan sewaktu orang lain sedang berkabung kesedihan. Pa
da hari perkahwinan tersebut pengantin perempuan dan lelaki dihias indah. Masyar
akat Cina pada masa dahulu memakai pakaian pengantin yang diperbuat daripada kai
n sutera dan disulam benang emas. Kemudian setiap pakaian dihias dengan pelbagai
aksesori. Baju pengantin sebaik-baiknya bewarna putih, merah atau kuning. Adala
h dilarang memakai baju hitam, biru dan kelabu kerana dipercayai warna-warna ter
sebut melambangkan kematian dan kesedihan.
Perkahwinan
Masyarakat Cina
Seterusnya pengantin lelaki akan bertandang ke rumah pengantin perempuan dan pad
a masa itulah pengantin lelaki dan perempuan akan duduk bersama buat kali pertam
a. Mereka akan diiringi oleh pengiring masing-masing. Seterusnya pasangan pengan
tin akan didudukkan di atas pelamin yang telah disediakan di ruang tamu. Selepas
acara bersanding, pasangan pengantin akan dibawa bertemu ahli keluarga masing-m
asing. Pengantin lelaki akan memperkenalkan keluarga dan sauadara maranya kepada
isterinya dan ini begitulah sebaliknya di samping itu juga kedua pengantin akan
meminta restu daripada keluarga mertua masing-masing. Dalam masyarakat Cina jug
a, upacara meminum teh sangat penting dan masih diamalkan. Ia merupakan tradisi
masyarakat Cina yang mempunyai maksud yang tersendiri. Adat ini melambangkan pen
erimaan pasangan pengantin terutamanya si isteri dalam keluarga si suami di samp
ing bertujuan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dalam upacara ini pasanga
n pengantin akan memberi teh yang disediakan kepada saudara mara pihak lelaki. W
alau bagaimanapun adat bersanding dan upacara minum teh ini sudah kurang diamalk
an oleh masyarakat Cina hari ini.
Kemuncak upacara perkahwinan masyarakat Cina ialah pada sebelah malam iaitu jamu
an makan. Jamuan makan ini diadakan secara besar-besaran samada di rumah, dewan,
atau restoran. Tetamu-tetamu yang datang akan membawa ang-pau sebagai hadiah ke
pada pasangan pengantin. Pada masa yang sama kedua pengantin akan cuba mengenali
dan beramah mesra dengan ahli keluarga kedua belah pihak. Akhir sekali, sebagai
bukti perkahwinan, pasangan pengantin akan menandatangani dua pucuk surat perka
hwinan iaitu Keat Foon Ching Su di hadapan beberapa orang saksi.
Pada hari ini masyarakat Cina kurang mengamalkan adat perkahwinan secara tradisi
sebaliknya menjalankan perkahwinan secara sivil iaitu dengan mendaftarkan perka
hwinan di gereja, terutamanya di kalangan mereka yang beragama Kristian.
kematian
Pengenalan
Masyarakat Cina begitu berpegang teguh kepada adat resam yang berkaitan dengan s
oal-soal kematian. Setiap adat yang dijalankan mempunyai maksud yang tersendiri.
Berikut adalah penerangan mengenai adat resam masyarakat Cina berkaitan kematia
n.
Semasa Kematian
Apabila berlaku kematian, mayat akan dibersihkan dan dimandikan sebagai memberi
penghormatan terakhir kepada si mati. Setelah dimandikan mayat disapu dengan min
yak wangi dan disolek. Ia bertujuan untuk mengharumkan si mati terutama apabila
berada di alam akhirat. Kemudiannya mayat tersebut dipakaikan dengan pakaian yan
g cantik. Lazimnya pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai ketika hari perk
ahwinan. Oleh itu adalah menjadi kewajipan masyarakat Cina menyimpan pakaian per
kahwinan untuk dipakai sewaktu meninggal dunia. Si mati turut dipakaikan dengan
aksesori yang lain terutamanya wanita. Kemudian mayat akan dimasukkan ke dalam k
eranda yang diperbuat daripada kayu yang diukir menarik. Bagi yang kaya, keranda
diukir dengan bersalutkan logam. Ini adalah untuk menunjukkan kedudukan seseora
ng semasa hidupnya.
Penghormatan terakhir kepada si mati
Apabila berlaku kematian, ahli keluarga, saudara-mara dan sahabat handai dikehen
daki menangis atau meratapi pemergian si mati. Tangisan ini perlu dilakukan deng
an kuat apabila si mati diletakkan di ruang tamu sehinggalah diusung ke kawasan
perkuburan ditanam. Lazimnya tangisan yang dilakukan perlu diselitkan dengan kat
a-kata yang menunjukkan si mati telah membuat jasa. Tangisan ,mengungkit keburuk
an si mati dilarang sama sekali. Jika ini berlaku, roh si mati tidak akan tenter
am dan si mati akan tersiksa. Ada juga segelintir masyarakat Cina yang melupuska
n hutang piutang si mati dengan alasan untuk mententeramkan si mati agar tidak d
isoal di alam akhirat kelak. Tangisan ahli keluarga terutama ibu bapa atau sauda
ra yang lebih tua lebih baik dan ini digalakkan dalam masyarakat Cina. Selain it
u masyarakat Cina juga akan mengupah lebih ramai untuk menangisi si mati. Tangis
an yang kuat terutama dalam perjalanan menuju ke kawasan perkuburan amat digalak
kan. Tangisan ini seolah-olah menggambarkan kesedihan keluarga dan sahabat handa
i terhadap kematian itu. Tangisan akan berlanjutan sehingga mayat dikebumikan.
Seterusnya mayat akan dibawa ke jirat atau tanah perkuburan untuk dikebumikan. P
ada zaman dahulu masyarakat Cina mengusung mayat dengan menggunakan pengusung ya
ng diperbuat daripada kayu yang diukir menarik . lazimnya ukiran tersebut mengik
ut status si mati. Sekiranya si mati daripada golongan berada, ukiran lebih halu
s dan menarik berbanding golongan biasa. Namun pada zaman sekarang mayat yang te
lah diletakkan ke dalam keranda akan dimasukkan ke dalam lori kecil yang dikhask
an untuk menghantar mayat ke tanah perkuburan.
Penghormatan terakhir

Mayat diarak ke jirat

Ahli keluarga berarak ke jirat

Keranda dibawa dengan van


Semasa mengiring mayat dari rumah ke kawasan perkuburan, pelbagai jenis lagu aka
n mengiringinya. Lagu tersebut adalah berbentuk agama atau lagu-lagu tradisional
masyarakat Cina sebagai lambang kesedihan atau takziah. Tidak kurang juga merek
a mendendangkan lagu kegemaran si mati ketika hidup. Lazimnya pemuzik tersebut d
itempah khas untuk mengiringi jenazah. Iringan muzik akan bermula dari rumah seh
inggalah mayat dikebumikan. Biasanya iringan muzik tidak akan berhenti-henti sup
aya si mati dapat dihiburkan sehingga berada di alam akhirat.
Lazimnya pada hari tersebut, ahli keluarga si mati akan memakai baju berwarna hi
tam. Warna lain tidak digalakkan, apatah lagi warna merah yang dikatakan mempers
enda si mati dan keluarganya. Baju yang berbunga juga dilarang dalam upacara kem
atian tersebut. Pakaian ahli keluarga si mati adalah seperti jubah hitam yang le
ngkap dengan topi. Kemudian mereka akan memakai baju jejaring yang diperbuat dar
ipada jut atau sabut. Baju ini dipakai di bahagian luar baju hitam. Ketika mayat
diusung dengan menggunakan lori khas, beberapa kertas yang disalut logam akan d
icampak sepanjang sepanjang perjalanan. Mengikut kepercayaan masyarakat Cina car
a ini adalah untuk memastikan roh boleh berjalan pulang ke rumah berpandukan ker
tas tersebut.
Semasa Pengebumian
Mayat akan dimasukkan ke dalam liang lahad yang sedia digali dan lubang tersebut
haruslah besar supaya boleh memuatkan keranda. Bagi masyarakat Cina tradisional
, mereka memasukkan pelbagai jenis harta milik si mati. Oleh itu liang lahad per
lu besar untuk menampung harta milik si mati. Ini adalah penting untuk menunjukk
an darjat si mati ketika di dunia dan diketahui oleh orang lain di akhirat kelak
. Kini amalan tersebut telah berkurangan kerana telah banyak kejadian menggali l
ubang kubur dilaporkan sehingga amalan tersebut tidak dilakukan lagi. Hanya kert
as yang bercop bentuk duit sahaja digunakan bagi mengelak kejadian mengorek luba
ng kubur oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.
Upacara pengebumian
Bagi masyarakat Cina Kawasan perkuburan yang strategik memainkan peranan penting
kerana menjadi lambang kebahagiaan yang bakal dikecapi apabila seseorang telah
meninggal dunia. Kawasan perkuburan yang terletak di kawasan yang tinggi adalah
lebih baik jika dibandingkan dengan tanah yang rata. Kebanyakan tanah perkuburan
terletak di kawasan yang berhampiran jalan raya. Mengikut kepercayaan masyaraka
t Cina, kawasan seperti itu akan memudahkan roh si mati menemui jalan pulang.
Upacara pengebumian
Selain itu tanah perkuburan juga dihias dengan menarik. Terdapat beberapa hiasan
yang cantik samada daripada ukiran, warna, atau bentuk. Ukiran ini sebagai mela
mbangkan kekayaan si mati ketika hidup. Kubur atau jirat yang besar dan mempunya
i bentuk yang menarik menjadi lambang kemewahan. Ini bermakna si mati layak meni
kmati kemewahan selepas mati seperti ketika hidup. Oleh itu tidak hairanlah masy
arakat Cina menyediakan jirat yang besar dan mewah untuk ahli keluarga yang meni
nggal dunia.
Selepas Kematian
Selepas kematian, ahli keluarga akan menjalani adat berkabung. Baju hitam dipaka
i beberapa hari sehinggalah hari perkabungan tamat. Setelah itu barulah pakaian
warna lain boleh dipakai. Bagaimanapun bagi isteri yang kematian suami atau suam
i yang kematian isteri akan terus memakai baju tersebut lebih lama sebagai berka
bung.
pakaian dan perhiasan
cheong sam
Pakaian ini dipakai oleh wanita berketurunan Cina. Biasanya dipakai pada upacara
-upacara tertentu seperti majlis perkahwinan dan semasa Tahun Baru Cina. Tetapi
kini, pakaian ini jarang dipakai oleh wanita Cina di Malaysia kerana mereka lebi
h gemar memakai pakaian fesyen negara barat. Cheongsam dikatakan berasal dari ba
ju tradisional lelaki Cina yang labuh sampai ke kaki. Perkataan 'cheong sam' dal
am dialek kantonis bermaksud 'baju labuh'. Cheongsam dipercayai mula diperkenalk
an semenjak revolusi di Negera China pada tahun 1911.
Baju ini asalnya labuh tetapi lama-kelamaan disingkatkan hingga ke paras lutut.
Pada mulanya, kolar baju antara 3 hingga 4 cm sahaja tetapi kemudiannya ditinggi
kan sehingga menjadi 7 cm. Cheongsam dipakai ketat dan berbelah di kiri dan kana
nnya.
samfoo
Samfoo membawa maksud 'baju dan seluar' dalam dialek Kantonis. Ia merupakan paka
ian harian wanita keturunan Cina selain dari 'cheong sam'. Ia digemari oleh wani
ta-wanita separuh umur dan yang bekerja di ladang, lombong atau di rumah. Samfoo
diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak atau berbunga halus.
Samfoo turut dipakai oleh lelaki berketurunan Cina tetapi mempunyai sedikit perb
ezaan dengan samfoo yang dipakai oleh wanita Cina. Pakaian ini terdiri daripada
baju yang longgar dan terbelah di depan dan berkolar tinggi serta dipakai bersam
a seluar longgar seperti seluar baju Melayu. Pakaian ini biasanya diperbuat dari
pada kain lembut seperti kain sutera. Pakaian tradisional ini jarang sekali dipa
kai oleh lelaki berketurunan Cina di Malaysia.
makanan cina
kuih Bulan
Kuih Bulan adalah sejenis kuih cina yang sering dimakan sewaktu perayaan Perteng
ahan Musim Luruh. Menurut hikayat cina Kuih Bulan berdasarkan sebuah kisah yang
berlaku di Negara Cina semasa pemerintahan puak Mongol ( Dinasti Yuan ) yang ag
ak tegas dan kejam. Undang- undang yang tidak munasabah dan pelik dikenakan. Ke
atas rakyat cina supaya tiada satu pun yang dapat menggugat kuasa mereka. Di seb
abkan ini, rakyat cina dengan dorongan Puak Ming, bersepakat untuk memberontak.
Pada suatu malam,semasa bulan sedang mengambang, mereka membuat kuih yang berben
tuk bulat beramai- ramai.
Di tengah- tengah kuih tersebut diletakkan pesanan yang menerangkan cara untuk m
emberontak. Usaha ini berjaya dan Kerajaan Mongol berjaya digulingkan. Hingga ki
ni, peristiwa ini di rayakan pada setiap tahun oleh Masyarakat Cina. Dalam peray
aan yang dikenali sebagai Perayaan Pertengahan Musim Luruh.
Kuih Bulan di buat daripada adunan yang manis dan memiliki inti biji buah terata
i atau kacang merah atau dengan kuning telur masin di tengahanya. Terdapat juga
tradisi yang menyatakan Kuih Bulan dibuat sebagai persembahan kepada Dewa Dapur.
Dewa Dapur yang makan Kuih Bulan tidak dapat menyampaikan lapuran buruk kepada
Maharaja Syurga disebabkan mulutnya terkunci oleh Kuih Bulan yang manis itu.

Chou Zhi Tou


Sup ini disediakan dengan menggunakan herba Chou Zhi Tou dengan direbus mengguna
kan kaki khinzir. dan di masak sehingga mengeluarkan aroma yang wangi. Ia merupa
kan sup herba untuk segelintir masyarakat terutamanya di kalangan masyarakat Cin
a dan ia juga merupakan makanan orang Foochow. Masakan ini amat baik untuk pela
ncaran darah dan melegakan keletihan.
chou_zhi_tou
Peng Bing
Ia merupakan kuih tradisional bagi masyarakat lama dahulu. Big Thumb bakery tela
h memperbaharui dan mengubah bentuk dan rasanya seperti yang kita lihat di atas.
Rupanya yang berlainan tapi rasa tetap yang sama. Peng Bing diperbaharui tetapi
masih menggunakan tepung yang sama cuma intinya lebih sedap lagi.

peng_bing

Guang Bing (Kom Pia)


Di ambil sempena hero Ji Guang yang diperbuat daripada makanan kering untuk aska
rnya yang dibawa bersama-sama semasa peperangan Anti-Japanese di negara China. R
asanya seperti French Bread tetapi ianya terdapat bijan. Sekarang Guang Bing ada
lah salah satu makanan yang popular bagi masyarakat Foochow (Cina). Kadang-kadan
g, roti ini di letakkan inti untuk menambahkan perasanya. Ia boleh dimakan begit
u saja dan dimasak sup bersama dengan rebusan atau sup daging yang beserta denga
n herba
guang_bing

Gan Pan Mian


Nama lainnya ialah Kampua. Ia adalah sejenis mee bagi masyarakat Foochow yang ma
na ianya sedap, murah dan di sukai oleh masyarakat tempatan. Harga sepinggan Gan
Pan Mian adalah sekitar RM1.50 sahaja. Bahan-bahan nya terdiri daripada mee, m
inyak khinzir, daun bawang, bawang goreng dan bak kut teh.
gan_pan_mian
Ding Bian Hu
Ia merupakan sejenis makanan orang Foochow yang biasanya dimakan semasa sarapan
pagi atau lewat malam. Masyarakat Cina menjadikannya sebagai ganti bubur nasi da
n ia dikenali bubur kulat . Masyarakat Cina percaya bahawa bubur ini sangat berkhas
iat untuk membuang panas yang ada di dalam badan dan ia juga berkhasiat khususny
a untuk orang yang lemah tenaga.
festival
Sama seperti perayaan Krismas bagi orang Barat, Festival Musim Bunga merupakan h
ari perayaan yang paling penting dalam setahun bagi orang Cina. Walaupun cara me
rayakan Festival Musim Bunga telah banyak berubah berdasarkan perubahan zaman, t
etapi ia tetap merupakan hari perayaan yang terpenting dalam kehidupan orang Cin
a.
Difahamkan Festival Musim Bunga di China sudah bersejarah lebih 4 ribu tahun, te
tapi pada mulanya, ia tidak dinamakan Festival Musim Bunga dan tarikhnya juga be
lum ditetapkan. Sehingga tahun 2100 sebelum Masehi, nenek moyang orang Cina menj
adikan masa bintang Musytari bergerak satu lingkaran sebagai satu tahun, dan pad
a waktu itu, hari perayaan dinamakan Tahun, pada tahun 1000 sebelum Masehi, oran
g Cina mengubah nama Tahun sebagai Festival Musim Bunga, hari perayaan ini berer
ti perayaan tuaian makmur.
Menurut kelaziman kalangan rakyat China, Festival Musim Bunga bermula pada 23 hb
bulan 12 imlek Cina sehingga perayaan Capgome yang jatuh pada 15 hb bulan 1 iml
ek Cina, manakala hari terakhir bulan 12 Imlek dan 1 hb bulan 1 Imlek merupakan
hari perayaan utama dan aktiviti perayaan Festival Musim Bunga yang paling meria
h diadakan pada kedua-dua hari tersebut.
Menjelang Festival Musim Bunga, orang China mengadakan persiapan untuk merayakan
hari perayaan tradisional yang paling penting itu. Di kampung-kampung, kaum tan
i membersihkan rumah, mencuci kain selimut, menempel kuplet dan lukisan Festival
Musim Bunga, setiap rumah dan seluruh kampung menjadi serba baru. Setiap keluar
ga membeli gula-gula, kuih-muih, daging buah-buahan dan bahan makanan yang lain.
Di bandar, pasar dan pasar raya telah menyediakan beraneka jenis barangan untuk
memenuhi keperluan penduduk. Menurut perangkaan, jumlah penggunaan rakyat China
pada tempoh Festival Musim Bunga menempati 1/3 daripada jumlah penggunaan selur
uh tahun.
Mengadakan perayaan meriah sepanjang malam pada hari terakhir tahun lalu menurut
takwim imlek Cina merupakan tradisi lama orang Cina. Pada malam hari terakhir t
ahun lepas, semua ahli keluarga berkumpul makan malam bersama. Walaupun banyak l
auk-pauk yang enak disediakan pada malam itu, tetapi tauhu dan ikan tidak adalah
lauk yang wajib disediakan, kerana bunyi tauhu dan ikan dalam bahasa Mandarin a
dalah sama dengan kaya dan lebihan . Di bahagian utara China, hampir semua keluarga m
akan pangsit. Lepas makan malam, anggota keluarga akan berbual-bual, makan pelba
gai jenis makanan hari perayaan, menonton TV dan membakar mercun, jenerasi tua a
kan memberikan angpau kepada kanak-kanak. Sekarang, disebabkan keselamatan dan l
arangan kerajaan, pembakaran mercun telah diharam di Bandar-bandar besar di Chin
a. Suasana hari perayaan sangat menggembirakan.
Pada 1 hb bulan 1 imlek China iaitu Tahun Baru Cina, semua orang memakai pakaian
baru menjemput sanak saudara dan tetamu atau menziarahi sanak saudara dan sahab
at. Mereka saling menyampaikan selamat Tahun Baru Cina dengan gembira.
Pada tempoh Festival Musim Bunga di China, banyak pementasan kesenian akan diper
sembahkan oleh pelbagai kumpulan kesenian di pelbagai tempat di China. Stesen Te
levisen Pusat China iaitu CCTV setiap tahun menyiarkan Malam Gembira Festival Mu
sim Bunga, beberapa ratus juta rakyat China menonton rancangan khas CCTV yang te
rkenal ini. Selain kumpulan-kumpulan kesenian China, banyak kumpulan kesenian lu
ar negeri juga mempersembahkan acara pementasan yang menarik untuk rakyat China
pada haru perayaan tradisional ini misalnya tarian balet dari Rusia, simfoni muz
ik dari Britain, muzik lagu rakyat dari Amerika Syarikat dan lain-lain. Pementas
an menarik tersebut telah banyak menyemarakkan suasana hari perayaan.
Dalam tempoh Festival Musim Bunga Cina, pesta perayaan tradisional diadakan di pel
bagai taman di China. Dalam pesta perayaan tradisional, banyak acara hiburan diada
kan antaranya opera tempatan, tarian Yangge, tarian kaki kayu, Wushu dan main si
lap mata.
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, cara merayakan Festival Musim Bunga dari
rakyat China juga telah mengalami perubahan. Orang muda berminat menyampaikan sel
amat Tahun Baru Imlek menerusi internet atau mengambil foto menggunakan kamera di
gital dan mengirim foto itu kepada sahabat menerusi internet. Semakin banyak rak
yat China bersiar-siar ke luar negeri dalam tempoh Festival Musim Bunga.
Perayaan Hantu ialah sebuah perayaan Cina yang disambut oleh orang Cina di merat
a dunia. Dalam kalendar Cina (kalendar lunisolar), Perayaan Hantu jatuh pada mal
am ke-14 bulan ke-7.
Mengikut adat resam Cina, hari ke-13 bulan ke-7 dalam kalendar qamari bergelar H
ari Hantu dan bulan ketujuh secara amnya dianggap sebagai Bulan Hantu (??), iait
u apabila hantu-hantu dan roh-roh, termasuklah para leluhur yang lama meninggal,
keluar dari alam ghaib. Ketika perayaan Qingming ahli keluarga yang masih hidup
memberi penghormatan kepada leluhur mereka manakala pada Hari Hantu yang mening
gal menziarahi yang hidup. Pada hari ke-13 ketiga-tiga alam Syurga, Neraka dan f
ana dibuka dan pada masa ini penganut agama Tao dan Buddha melaksanakan upacara
amal untuk mengubah dan membebaskan penderitaan orang yang meninggal. Ciri-ciri
terpenting dalam Bulan Hantu ialah penyembahan nenek moyang, yang mana ketaatan
para keturunan disambungkan kepada para leluhur walaupun selepas kematian mereka
. Kegiatan yang dijalankan pada bulan ini termasuk menyediakan persembahan makan
an secara ritual, pembakaran wang neraka dan bungkusan yang mendandungi kain unt
uk memberi penghormatan kepada roh-roh leluhur yang menziarah, iaitu melayan ora
ng yang meninggal seolah-olah mereka masih hidup. Makanan dihidangkan dengan ker
usi kosong bagi setiap ahli yang meninggal dalam keluarga. Keraian yang lain ter
masuk melepaskan perahu kertas kecil dan tanglung di atas air, yang menandakan t
indakan membantu roh-roh sesat mencari jalan.
Perayaan Hantu di Malaysia
Perayaan Hantu di Malaysia dimodenkan dengan persembahan pentas seolah-olah kons
ert dengan sifat-sifat tersendiri dan berbeza daripada keraian Perayaan Hantu di
negara lain. Pertunjukan pentas yang dikenali sebagai 'Koh-tai' oleh penutur ba
hasa Hokkien ini dipersembahkan oleh sekumpulan penyanyi, penari, dan penghibur
di atas sebuah pentas sementara yang didirikan di kawasan perumahan daripada dan
a sumbangan para penduduk.
Sejarah Tahun Baru Cina bermula beribu-ribu tahun dahulu, di mana seekor makhluk
ganas yang bernama Nian membuat huru-hara di Tanah Besar China. Ini membuatkan ma
nusia hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan. Mereka mencari ikhtiar untuk menew
askan makhluk ini. Akhirnya mereka berjaya menakutkan makhluk ini dengan melempa
rkan reben merah ke udara, meletupkan mercun dan membakar bunga api siang dan ma
lam.
Perayaan Tahun baru Cina adalah menandakan permulaan tahun baru bagi kalender ma
syarakat Cina. Bersama-sama dengan warna merah, tanglung, mercun dan pakaian cheo
ngsam , ia menjadi simbol tradisi kemeriahan masyarakat cina.
Tahun Baru Cina melambangkan permulaan, titik permulaan dalam nasib dan kehidupa
n. Sebelum hari tahun baru bermula, sanak saudara yang jauh akan kembali berkump
ul. Rumah akan dicuci dan segala hutang-piutang dikutip atau dibayar agar mereka
tidak sentiasa dikelilingi hutang sepanjang tahun yang baru. Mercun dibakar pad
a tengah malam bagi menandakan bermulanya tahun baru dan bagi menghalau puaka da
n nasib malang. Rumah-rumah dihiasi dengan buah limau sebagai simbol murah rezek
i, bunga dan pokok limau.
Perayaan yang bersamaan dengan permulaan kepada musim bunga di China adalah per
mulaan kepada bulan baru dan zodiak baru. Seperti yang kita ketahui, terdapat 12
ekor binatang yang menjadi simbol tahunan kepada orang Buddha. Lagenda meriwaya
tkan, bahawa suatu masa dahulu Buddha telah menjemput semua binatang untuk menga
dapnya, tetapi Cuma 12 binatang sahaja yang sampai. Sebagai penghargaan dari Bud
dha, kesemua binatang ini diberi penghormatan menjadi zodiak yang mulia bagi mas
yarakat Cina Buddha. Binatang-binatang itu ialah anjing, khinzir, tikus, monyet,
harimau, kambing, ayam, kuda, ular, naga, lembu dan arnab. Kononnya dikatakan b
ahawa mereka yang lahir dalam tahun-tahun ini akan mewarisi sifat dan untung nas
ib binatang tersebut.
Malam Tahun Baru Cina
thn_br_cina_2

Pada malam Tahun Baru , kaum keluarga sama ada dekat atau jauh akan berkumpul d
i rumah ibu bapa untuk upacara makan besar. Ini simbol eratnya ikatan kekeluarga
an yang menjadi tunjang masyarakat harmoni. Hidangan makan malam tahun baru ini
biasanya adalah tradisi turun temurun seperti itik panggang, khinzir, tiram ber
kicap, dan sayuran prosperity yang dimakan bersama arak.
Selesai makan, semua ahli keluarga akan berdoa dan menjalankan upacara shuo sui ,
yang dipercayai akan memanjangkan umur seseorang. Bagi yang tua, malam tahun b
aru akan dihabiskan dengan bermain mah jong sebagai hiburan untuk merapatkan hubun
gan antara ahli keluarga. Tepat detik tengah malam, mercun dan bunga api akan di
bakar, menandakan sambutan tahun baru bermula.

Tarian Singa memeriahkan lagi sambutan Tahun Baru Cina


Apabila hari siang, lilin upacara akan dibakar, pakaian baru yang berwarna mera
h akan memeriahkan suasana, di samping ucapan Kong Hee Fatt Choy akan diucapkan se
sama penganut. Ia membawa maksud semoga tahun ini akan membawa kebaikan . Tetamu m
ula berkunjung membawa limau mandarin, yang bermaksud kekayaan manakala tradisi
memberi ang pow diteruskan kepada kanak-kanak dan orang yang belum berkahwin.
Tahun Baru Cina diraikan dengan jamuan yee sang dan kuih bakul. Kaum keluarga ak
an makan besar dengan masakan tradisi seperti daging itik, daging salai, sosej,
kuih pulut, dan limau mandarin. Golongan muda pula akan melawat golongan tua dan
menerima wang ang pau dalam sampul merah bagi melambangkan nasib baik, yang dib
erikan oleh orang yang berkeluarga kepada mereka yang masih belum kahwin. Perara
kan tarian naga atau singa akan diadakan, dengan kereta berhias yang diiringi bu
nyi gendang.

Hari kelima belas bagi perayaan ini iaitu hari Chap Goh Mei tidak kurang pentin
gnya. Ia adalah hari terakhir bagi bulan penuh, menandakan penutup bagi perayaan
ini.
Perayaan tersebut jatuh pada malam 15 hari bulan, bulan pertama Imlek China. Har
i itu juga disebut "Pesta Lampu", kerana lampu-lampu dinyalakan pada sebelah mal
am sebagai aktiviti utama pada hari perayaan itu.
Menikmati onde-onde dan memasang lampu-lampu merupakan dua perkara utama perayaa
n ini. Mengapa memasang lampu-lampu pada Hari Capgome? Pada tahun 180 Sebelum Ma
sihi, China diperintah oleh Dinasti Han. Maharaja pada ketika itu, maharaja Liu
Heng berjaya mematahkan gerakan penderhakaan. Hari itu kebetulan 15 hari bulan b
ulan pertama Imlek Cina. Untuk merayakan kejayaan tersebut, Liu Heng memerintahk
an lampu-lampu dipasang di seluruh negara. Beraneka bentuk lampu dipasang di tep
i-tepi jalan pada hari itu. Adat istiadat tersebut diamalkan sehingga kini.
Lampu-lampu tersebut biasanya diperbuat dengan kertas yang berwarna-warni, berbe
ntuk seperti gunung, bangunan, orang, bunya, burung dan binatang. Sekarang tekno
logi moden yang canggih ianya diperbut dari gentian optik, laser, kawalan bunyi
dan cahaya juga telah digunakan dalam pembuatan lampu-lampu warna-warni.
Tahun Baru Cina bukan sahaja diraikan oleh kaum Cina di merata dunia, malah turu
t dirayakan oleh bangsa Korea, Vietnam, Mongol dan Miao (Hmong China) yang dipen
garuhi oleh China dari segi kebudayaan dan keagamaan.
Tarian Singa (bahasa Cina: ??; pinyin: wushi) adalah sebahagian daripada tarian
tradisional dalam adat warisan masyarakat Cina, yang mana penari akan meniru per
gerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Kostum singa itu dimainkan oleh d
ua penari iaitu seorang memainkan di bahagian hadapan dengan menggerakan kepala
kostum, manakala pasangan penari akan memainkan bahagian belakang kostum singa t
ersebut. Kedua-dua penari itu akan bergerak seakan-akan singa di atas pentas yan
g disediakan. Tarian singa ini akan diiringi oleh gong, dram, dan dentuman mercu
n yang dikatakan akan membawa tuah.
[sunting] Sejarah
Sejarah singa dianggap sebagai pelindung dalam kebanyakan adat orang Asia, terut
amanya bagi mereka yang berketurunan orang Cina. Tarian singa menjadi adat di ne
gara China, Taiwan, Jepun, Korea, Thailand, dan Vietnam. Setiap negara tersebut
mempunyai corak dan bentuk tarian yang berbeza. Namun tarian ini lebih terkenal
sebagai warisan orang Cina, kerana dikatakan sejarahnya bermula lebih 1,000 tahu
n lalu. Dua tarian singa yang amat popular ialah "Tarian Singa Utara" dan "Taria
n Singa Selatan".
Tarian Singa Utara adalah berasal dari bahagian utara China yang menggunakan tar
ian ini sebagai hiburan diraja. Kostum singa mereka menggunakan warna merah, jin
gga dan kuning (hijau bagi kostum singa betina). Tarian Singa Utara adalah lebih
banyak pergerakan akrobatik dan bertujuan sebagai hiburan.
Tarian Singa Selatan lebih membawa perlambangan alam sekitar. Tarian ini selalu
dipersembahkan sebagai istiadat upacara membuang semangat jahat dan upacara memi
nta tuah. Tarian Singa Selatan menggunakan pelbagai warna dan kepala kostum memp
unyai mata yang lebih besar daripada Singa Utara, dan mempunyai cermin serta seb
atang tanduk di hadapan kepalanya.
Tarian Naga
Kepala pakaian beragam penari tarian naga.
Persatuan Pemuda Cina Melbourne (Australia), membuat persembahan Tahun Baru Chin
a - menunjukkan asas pusingan skrew 'corkscrew'
Tarian naga berkembar di Chongqing, China, 28 September 2002, semasa seminggu ul
ang tahun pada Hari kebangsaan China moden (1st Oktober)
Tarian naga (Cina Tradisional: ??, Cina Ringkas: ??, pinyin: wu lóng) ialah sebent
uk tarian dan persembahan tradisional dalam budaya Cina. Sepertilah tarian singa
, tarian naga sering dipersembahkan pada musim perayaan. Orang Cina selalu menye
but "Keturunan Naga" (Cina Tradisional: ????, Cina Ringkas: ????, pinyin: lóng de
chuán rén) sebagai lambang identiti etnik.
Pada fikiran orang Cina, naga adalah sejenis hidupan yang menguntungkan. Naga me
wakili kekuatan yang tiada bandingan yang boleh menghilangkan nasib buruk dan me
ncegah jenayah. Oleh sebab itu, sejak zaman nenek moyang semasa mereka merayakan
Tahun Baru Cina, atau memimpin prosesi untuk menyambut seorang dewa, bahkan ket
ika ada bencana alam atau bencana peribadi berlaku, mereka akan mengadakan taria
n naga untuk berdoa supaya mendapat berkat dari syurga.
Dalam tarian ini, sepasukan orang Cina memegang sebatang "naga" iaitu imej naga
Cina dengan tiang. Penari-penari hadapan mengangkat, mencelup, membidas, dan men
yapu kepala naga, yang boleh memiliki ciri-ciri animasi yang dikawal oleh seoran
g penari dan kadang-kala dikawal untuk mengeluarkan asap dari alat-alat pirotekn
ik. Pasukan tarian meniru apa yang dipercayai sebagai gerakan semangat sungai in
i secara berbelok-belok dan beralun-alun.Gerakan-gerakan dalam persembahan ini s
ecara tradisinya melambangkan peranan-peranan naga yang menunjukkan kuasa dan ma
ruah. Tarian naga ialah satu acara utama sambutan Tahun Baru Cina.
Tung Chung Shu, seorang ilmuwan terkenal pada tahun-tahun awal Dinasti Han Barat
, menulis sebuah buku "Ch'un-Ch'iu Fan-lu". Di dalam buku itu terdapat maklumat
tentang tarian hujan selama musim semi kekeringan. Tarian itu menglibatkan sejum
lah besar daripada anak laki-laki, pemuda, laki-laki setengah baya, duda dan ora
ng tua. Setelah tiga hari mengikhlaskan pantang, Warna kostum naga menutupi mere
ka, dan menghadap ke empat arah, mereka menari-nari dan berdoa kepada Tuhan. Men
urut falsafah lima elemen (logam, kayu, air, api dan tanah) popular selama Dinas
ti Han, banyak objek yang berpadanan dengan ekspresi daripada lima elemen. Untuk
alasan ini, dansa naga datang dalam lima warna: hijau, merah, kuning, putih dan
hitam. Yang membezakan naga dengan lima warna ialah tradisi rakyat pada tahun-t
ahun awal dinasti Han. Bagaimanapun, pada hari ini kita hanya dapat melihat naga
emas dan naga hijau.
Sekarang, sebagai hasil daripada usaha-usaha orang Cina di luar negeri China bag
i mengekalkan dan mempromosikan budaya tarian naga, persembahan ini telah menjad
i terkenal di seluruh dunia. Dalam masa beberapa dekad, oleh sebab kombinasi dar
ipada rakyat popularisasi adat dan promosi oleh tentera korps hiburan, tarian na
ga telah menjadi persembahan secara terbuka yang penting bagi kumpulan persembah
an tradisional yang disajikan dalam sambutan Tahun Baru Cina.
2) Tarian Kipas Cina
Tarian ini pula merupakan satu jenis tarian yang memerlukan 9 orang ahli, di man
a 7 wanita dan 2 lelaki. Jenis tarian ini menunjukkan bahawa kipas cina mempunya
i erti yang sebati dalam masyarakat cina di mana dewa-dewi pada masa lalu sentia
sa menjadikan kipas sebagai alat keperluan. Tarian ini juga sebagai simbolik ker
ana angin juga merupakan elemen penting dalam masyarakat cina yang mempercayai F
ung shui iaitu suatu kepercayaan masayarakat cina umumnya tentang suatu pentanda
yang baik dan buruk terhadap sesuatu kehidupan di tempat mereka. Oleh itu, jenis
tarian ini dimainkan supaya tarian ini boleh membawa kebaikan atau Fung Shui yang
baik kepada seluruh anggota masyarakat.
agama dan kepercayaan
Pada dasarnya pandangan berpikir orang Cina selalu mengembalikan hakekat keharmo
nisan antara kehidupan langit (alam gaib) dan kehidupan di bumi (alam dunia nyata)
. Mereka percaya bahwa alam semesta ini sebagai akibat dari inkarnasi kekuatan a
lam. Alam dikuasai oleh spirit-spirit yang kekuatannya luar biasa. Alam semesta
semata-mata hanyalah ekspresi dari kekuatan-kekuatan alam yang dipengaruhi oleh
spirit-spirit yang mendiami alam. Beberapa spirit itu berada dan hidup di dalam
fenomena-fenomena alam seperti langit, matahari, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, gu
nung, serta fenomena-fenomena alam lainnya. Di antara spirit-spirit alam itu ada
lah spirit yang berasal dari arwah leluhur yang kekuatan hidupnya sangat besar,
sekeluarga dapat melanjutkan kekekalan hidupnya setelah jasad jasmaniahnya mati.
Menurut dasar pikiran orang Cina, seluruh fenomena alam itu dapat dibagi dua kla
sifikasi yaitu yang dan yin. Yang merupakan prinsip dasar untuk laki-laki, matahar
i, arah selatan, panasnya cahaya (siang), dan segala yang termasuk keaktifan, se
dangkan yin adalah suatu prinsip seperti: wanita, bulan, arah utara, dingin, gelap
(malam), dan segala yang bersifat pasif. Orang Cina beranggapan bahwa manusia h
arus dapat menyesuaikan diri dengan ritme alam semesta. kehidupan harus harmonis
dengan tiga dasar yaitu: kehidupan langit, bumi, dan kehidupan manusia itu send
iri. Di samping itu harus disesuaikan pula dengan fengsui yang berarti angin dan
air. Penyesuaian itu berarti hidup manusia itu harus disesuaikan dengan arah an
gin dan keadaan air di mana manusia bertempat tinggal. Tiap bangunan yang diperg
unakan harus pula disesuaikan dengan keadaan fengsui, sehingga akan terhindar da
ri segala malapetaka.
Kedua prinsip yin dan yang ini merupakan nafas dan kekuatan yang dilambangkan da
lam bentuk lingkaran yang dibagi dalam dua bagian dengan garis yang saling melin
gkar yang memisahkan yang dan ying. Bulatan melambangkan prinsip alam semesta, d
imana alam semesta ini terwujud oleh karena kedua prinsip kesatuan antara yang d
an yin. Yang merupakan daya cipta suatu sifat Tuhan yang memberi gerakan dan hidup
kepada sesuatu. Yin bersifat bahan atau zat yang diberi kemampuan menerima yang , se
hingga terjadilah hidup dan bergerak. Dengan kata lain, yang bersifat memberi dan
memperbanyak, sedangkan yin bersifat menerima dan menyimpan. Adanya kesatuan hidup
ini terjelmalah fenomena alam semesta seperti: air, kayu, bumi, dan makhluk hid
up di dalamnya. Penciptaan dan pergerakan kesatuan yang dan yin tunduk dan mengi
kuti hukum tata kehidupan alam semesta, sehingga dengan demikian bergerak dengan
teratur dan berirama. Ritme ini mengisi dan mengatur setiap ruangan di alam sem
esta ini seperti jalannya matahari, bintang, bulan, pergantian musim, dan lain-l
ain. Ritme ini disebut tao yaitu bagaimana sesuatu di dunia itu dijadikan dan ja
lan bagaimana orang harus mengatur hidup. Tao adalah jalan Tuhan. Dasar demikian
inilah yang selanjutnya menimbulkan paham Taoisme.
Dalam kehidupan orang Cina, ada tiga ajaran yang mereka anut yaitu Toisme, Konfu
sianisme, dan Buddha. Ketiga ajaran ini sudah saling menyatu (sinkretisme) dan d
ikenal dengan nama San Jiao atau Sam Kauw (dialek Hokkian). Dalam kehidupannya,
orang Cina memang sangat toleran terhadap soal-soal agama. Setiap agama dianggap
baik dan bermanfaat, begitu pula dengan ajaran Taoisme, Konfusianisme, dan Budd
ha yang mempunyai banyak kesamaan-kesamaan pandangan dan saling membutuhkan sehi
ngga ketiga ajaran tersebut berpadu menjadi satu.
Toisme
Taoisme merupakan ajaran pertama bagi orang Cina yang dikemukakan Laotze. Ia dil
ahirkan di Provinsi Hunan pada tahun 604 SM. Dikisahkan, Laotze merasa amat kece
wa akan kehidupan dunia, sehingga ia memutuskan untuk pergi mengasingkan diri de
ngan tidak mencampuri urusan keduniawian. Ia kemudian menulis kitab Tao Te Ching
yang kelak menjadi dasar pandangan ajaran Taoisme. Tao berarti jalan dan dalam ar
ti luas yaitu realitas absolut, yang tidak terselami, dasar penyebab, dan akal b
udi. Kitab Tao Te Ching memuat ajaran bahwa seharusnya manusia mengikuti gerakny
a (hukum alam) yaitu dengan menilik kesederhanaan hukum alam. Dengan Tao manusia
dapat menghindarkan diri dari segala keadaan yang bertentangan dengan irama ala
m semesta. Taoisme diakui sebagai suatu pre-sistematik berpikir terbesar di duni
a yang telah mempengaruhi cara berpikir orang Cina.
Haryono (1994), menyimpulkan bahwa pada dasarnya filsafat Taoisme dibangun denga
n tiga kata, yaitu:
1.
Tao Te, tao adalah kebenaran, hukum alam, sedangkan te adalah kebajikan. Jadi
Tao Te berarti hukum alam yang merupakan irama dan kaidah yang mengatur bagaiman
a seharusnya manusia menata hidupnya.
2.
Tzu-Yan artinya wajar. Manusia seharusnya hidup secara wajar, selaras deng
an cara bekerja sama dengan alam.
3.
Wu-Wei berati tidak campur tangan dengan alam. Manusia tidak boleh menguba
h apa yang sudah diatur oleh alam.
Pada zaman pertengahan dinasti Han muncul seorang yang bernama Zhang Dao-ling, y
ang juga menulis kitab Tao. Ia juga menyembuhkan orang sakit, membuat jimat sehi
ngga banyak orang yang kemudian menjadi pengikutnya. Begitu besar pengaruhnya hi
ngga pada akhirnya ajaran-ajarannya menjadi dasar dari agama Tao yang kemudian d
isebut Tao-Jiao. Di dalam penerapannya, aliran mereka berbeda dengan ajaran Tao
yang dilontarkan oleh Laotze. Jika Laotze mengajarkan hidup selaras dengan alam,
Tao-Jiao justru mengajarkan upaya untuk menentang kehendak alam. Usaha ini mere
ka lakukan dengan jalan melakukan tapa untuk hidup abadi, membuat jimat-jimat da
n kias guna menolak pengaruh jahat, sakit, penyakit, dan sebagainya (Setiawan, d
kk, 1982: 156-157). Dalam prakteknya, perwujudan ajaran Tao-Jiao antara lain ber
upa atraksi-atraksi seperti berjalan di atas bara api, memotong lidah, dan peray
aan-perayaan tertentu.
Konfusianisme
Konfusianisme atau Konghuchu mulai dikenal di Cina melalui pemikiran-pemikiranny
a yang cemerlang yang dilontarkan pada zaman Chou Timur (770-221 SM). Konghuchu
lahir pada tahun 551 SM berasal dari kota Lu, Provinsi Shandong. Pada masa itu d
inasti Chou tengah kehilangan kendali terhadap para tuan tanah yang menempati ha
mpir setengah bagian dari wilayah Cina. Konghuchu dibesarkan oleh ibunya karena
ia sudah kehilangan ayahnya ketika masih berusia tiga tahun. Ketika dewasa dan b
ekerja sebagai pegawai di kuil bangsawan Zhou, ia mengikuti semua detail-detail
yang terdapat dalam perayaan yang akhirnya menjadikannya sebagai seorang yang ah
li dalam ritual agama kuno.
Konfusianisme adalah humanisme, tujuan yang hendak dicapai adalah kesejahteraan
manusia dalam hubungan yang harmonis dengan masyarakatnya. Kodrat manusia menuru
t konfusius adalah pemberian langit , yang berarti bahwa dalam hal tertentu ia bera
da di luar piliham manusia. Kesempurnaan manusia terletak dalam pemenuhannya seb
agai manusia yang seharusnya. Moralitas merupakan realisasi dari rancangan yang
ada dalam manusia. Oleh karena itu, tujuan manusia yang paling tinggi adalah men
emukan petunjuk sentral bagi moral yang mempersatukan manusia dengan seluruh isi
alam semesta. Bagi Konfusius, manusia adalah baian dari konstitutif dai seluruh
isi alam semesta. Manusia harus berhubungan secara indah dan harmonis dengan ha
rmoni alam di luarnya. Ungkapan yang paling terkenal yang merupakan inti ajarann
ya yaitu tidak berbuat kepada orang lain apa yang dia tidak sukai orang lain per
buatan pada dirinya. Secara praktis ajaran Konfusius dapat disimpulkan menjadi t
iga pokok yaitu:
1.
Pemujaan terhadap Tuhan (Thian)
Konfusius mengajarkan keyakinan kepada pengikutnya bahwa Thian atau Tuhan menjad
i awal atas sumber kesadaran alam semesta dan segalanya. Ia menekankan bahwa ama
t perlu untuk melakukan sembahyang korban terhadap Thian. Pengertian Tuhan dalam
kepercayaan Tionghoa sebenarnya juga tidak berbeda dengan agama-agama yang lain
yaitu sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Dalam kepercayaan kalang
an rakyat, Tuhan biasanya disebut sebagai Thian atau Shangdi atau Siang Te (dial
ek Hokkian). Thian adalah penguasa tertinggi alam semesta ini. Karena itu, kedud
ukan-Nya berada di tempat yang paling agung, sedangkan para dewa dan malaikat ya
ng lain adalah para pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan di alam seme
sta ini, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di dalam sistem pemerintahan ini
, merupakan cerminan dari prinsip Yin dan Yang, yang diwujudkan dalam bentuk pem
erintahan di dunia dan pemerintahan surga yang dilakukan oleh para dewa yang dip
uncaki oleh Shangdi. Rakyat percaya pemerintahan surga memiliki struktur yang sa
ma dengan pemerintahan dunia. Kalau pemerintahan dunia terdiri dari kaisar, para
keluarganya, perdana menteri, menteri-menteri sipil dan militer, dan lain sebag
ainya, maka pemerintahan surga pun dipimpin oleh Shangdi dan dibantu para dewa-d
ewa baik sipil maupun militer untuk mengatur tata tertib di alam semesta ini. Se
bab inilah maka para kaisar (hung-di) yang di bumi merasa perlu untuk memuja Sha
ngdi (yang berkedudukan di atas) untuk memohon perlindungan dan berkah serta pet
unjuk-petunjuk untuk menjalankan roda pemerintahan di mayapada ini agar selalu s
elaras dengan kehendak Shangdi (Shang=di atas, di=tanah).
2.
Pemujaan terhadap leluhur
Pemujaan terhadap leluhur adalah menolong seseorang untuk mengingat kembali asal
-usulnya. Di sini asal mula manusia adalah dari leluhurnya. Upacara pemujaan ter
hadap leluhur di sini diperlukan sesaji. Sebagian besar aktifitas rumah tangga d
alam keluarga Cina selalu berhubungan dengan roh leluhur. Salah satu fungsi utam
a dalam keluarga adalah melakasanakan pemujaan terhadap leluhur. Pemujaan leluhu
r dipandang sebagai perwujudan dari bakti anak terhadap orang tua dan leluhurnya
(Xiao). Pelaksanaan upacara pemujaan leluhur dalam keluarga dipimpin oleh ayah
sebagai kepala keluarga. Keluarga Cina menganut garus keturunan dari pihak ayah
atau disebut patrilineal. Garis keturunan sangat penting bagi mereka guna menjag
a kelangsungan keluarga. Oleh karena itu, anak laki-laki sangat penting untuk me
neruskan garis keturunan.
3.
Penghormatan terhadap Konfusius
Bagi orang Cina merupakan kewajiban mereka untuk menghormati Konghuchu yang mere
ka anggap sebagai guru besar seperti halnya penghormatan terhadap orang tua. Kon
ghuchu dianggap telah berjasa dalam mengajarkan dasar-dasar ajaran moral yang sa
mpai sekarang masih terus diterapkan. Filsafatnya yang pada akhirnya menyatu den
gan kehidupan masyarakat Cina membuat secara keseluruhan ajaran Konfusius lebih
banyak ditujukan kepada manusia sebagai makhluk hidup.
Buddhisme
Agama Buddha sudah menjadi bagian dari filosofi Cina selama hampir 2000 tahun. M
eskipun Buddha bukanlah merupakan agama asli, melainkan pengaruh dari India, tet
api ajaran Buddha mempunyai pengaruh yang cukup berarti pada kehidupan orang Cin
a. Tema pokok ajaram agama Buddha adalah bagaimana menghindarkan manusia dari pe
nderitaan (samsara). Kejahatan adalah pangkal penderitaan. Manusia yang lemah, t
idak berpengetahuan (akan Buddhisme) akan sangat mudah terkena kejahatan dan sul
it untuk membebaskan diri dari penderitaan.
Pendiri agama Buddha adalah Sidharta Gautama. Ia dilahirkan dari keluarga bangsa
wan di India. Sewaktu kecil, ayahnya menjauhkan Sidharta dari segala macam bentu
k penderitaan dunia, sampai pada suatu hari secara tidak sengaja ia melihat oran
g-orang yang selama ini belum dilihatnya yaitu orang-orang tua, seorang yang sak
it dan yang meninggal. Kenyataan tersebut membuatnya kemudian meninggalkan istan
a dan bertapa di bawah pohon bodhi. Setelah bertapa selama enam tahun akhirnya i
a memperoleh pencerahan dengan menemukan obat penawar bagi penderitaan, jalan ke
luar dari lingkaran tanpa akhir yaitu melalui kelahiran kembali kepada suatu jal
an menuju Nirwana. Jalan ini yang kemudian dikenal juga sebagai inti dari ajaran
Buddha.
Buddhisme masuk ke Cina kira-kira abad 3 Masehi, pada masa pemerintahan dinasti
Han. Buddhisme selanjutnya mengalami perkembangan sendiri di negara tersebut. Aj
arannya di Cina mendapat pengaruh dari kepercayaan yang sudah ada sebelumnya yai
tu Taoisme dan Konfusiansianisme. Hal yang paling kentara dari percampuran ini i
alah dengan munculnya sekte Shan, yang juga muncul di Jepang dengan nama Zen yan
g merupakan Buddhisme India bercorak Taoisme Cina. Wujud dari agama ini adalah t
imbulnya versi-versi signifikan dari dewata-dewata buddha, seperti Avalokitecvar
a, Maitreya, dan sebagainya. Avalokitecvara berubah menjadi Dewi Welas Asih (Gua
n Yin atau Kwan Im). Dewi ini sangat populer sekali di kalangan orang Cina, temp
at orang memohon pertolongan dalam kesukaran, memohon keturunannya, dan lain seb
againya. Kwan Im dalam penampilannya mempunyai 33 wujud, diantaranya yang paling
populer adalah Kwan Im berbaju putih, Kwan Im membawa botol air suci, dan Kwan
Im bertangan seribu. Dalam Avalokitecvara, Maitreya juga mempunyai wujud lain di
Cina yaitu Mi le fo, seorang yang bertubuh gemuk dan raut muka yang selalu tert
awa. Dewa ini dikenal sebagai dewa pengobatan.
Selain dewata-dewata Buddhis, di dalam sistem kepercayaan rakyat Cina mengenal t
iga penggolongan utama dewata, yaitu:
1.
Dewata penguasa alam semesta yang mempunyai wilayah kekuasaan di langit. P
ara dewata golongan ini dipimpin oleh dewata tertinggi yaitu Yu Huang Da Di, Yua
n Shi Tian Sun, dan termasuk di dalamnya antara lain dewa-dewa bintang, dewa kil
at, dan dewa angin.
2.
Dewata penguasa bumi yang memiliki kekuasaan di bumi, walau sebetulnya mer
eka termasuk malaikat langit. Kekuasaan mereka adalah dunia dan manusia, termasu
k akhirat. Mereka dikatakan sebagai para dewata yang menguasai Wu-Xing (lima uns
ur), yaitu:
*
kayu (dewa hutan, dewa kutub, dan lain sebagainya)
*
api (dewa api, dewa dapur)
*
logam (dewata penguasa kekayaan dalam bumi)
*
air (dewa sumur, dewa sungai, dewa laut, dewa hujan, dan lain sebagainya)
*
tanah (dewa bumi, dewa gunung, penguasa akhirat, dewa pelindung kota, dan
lain sebagainya)
3.
Dewata penguasa manusia, yaitu para dewata yang mengurus soal-soal yang be
rsangkutan dengan kehidupan manusia seperti kelahiran, perjodohan, kematian, usi
a, rezeki, kekayaan, kepangkatan dan lain sebagainya. Termasuk dalam golongan de
wata penguasa manusia ini adalah para dewata pelindung usaha pertokoan, dewata p
engobatan, dewata pelindung, dan peternakan ulat sutra. Di samping itu, terdapat
dewata-dewata kedaerahan yang menjadi pelindung masyarakat yang berasal dari da
erah yang sama.