Anda di halaman 1dari 50

$UDELQGR

%HODMDU%DKDVD$UDEXQWXN2UDQJ,QGRQHVLD

:HEVLWH$UDELQGRGLUDQFDQJVHEDJDLSURJUDPEHODMDUPDQGLUL\DQJPXGDKGLSHODMDULROHK
RUDQJ,QGRQHVLD\DQJSDOLQJDZDPGDODP%DKDVD$UDEVHNDOLSXQ0RGDOQ\DKDQ\DVDWXDQGD
KDUXV0$+,5GDQ*(0$5PHPEDFD DO4XUDQ0HPEDFDDO4XUDQDGDODKNHZDMLEDQKDULDQ
EDJLVHWLDSPXVOLP,GHDOQ\DVHWLDSKDULSDOLQJWLGDNNLWDPHPEDFDVDWXMX]DO4XUDQ VHNLWDU
VDWXMDPVHKDULELVDGLEDJLGLFLFLOGDODPEHEHUDSDZDNWX 8SD\DNDQODKXQWXNPHPEDFD
VHFDUDUXQWXWGDULMX]SHUWDPDKLQJJDMX]WHUDNKLUVHKLQJJDVHWLDSEXODQDQGDELVDNKDWDP
VHOXUXKDO4XUDQ'HQJDQPRGDOWHUVHEXWDQGDELVDPHQJLNXWLSURJUDP$UDELQGRXQWXN
PHPSHODMDUL%DKDVD$UDE\DQJPHUXSDNDQ%DKDVDDO4XUDQDO.DULP%DKDVDDO+DGLWVDV\
6\DULIGDQ%DKDVD3HUVDWXDQ8PPDW,VODP

3HWXQMXN&DUD0HPXQFXONDQ6HWWLQJ$UDELFSDGD:LQGRZV;3

.OLNWRPERO6WDUWODOXNOLN&RQWURO3DQHOODOXNOLN/DQJXDJHDQG5HJLRQDO2SWLRQV
.OLN$GG2WKHU/DQJXDJHV ODOXNOLNWDE/DQJXDJHV
%HULWDQGDFHQWDQJSDGDNRWDN,QVWDOOILOHVIRUFRPSOH[VFULSW
.OLNWRPERO$SSO\ODOX2.
.OLNWRPERO$GGODOXSDGD,QSXW/DQJXDJHFDULSLOLKDQ$UDELF 6DXGL$UDELD ODOXNOLN
2.
.OLNODJLWRPERO$SSO\ODOXNOLN.H\6HWWLQJ
.OLNNDOLPDW6ZLWFKEHWZHHQLQSXWODQJXDJHV ODOXNOLNWRPERO&KDQJH.H\6HTXHQFH
%HULWDQGDFHQWDQJSDGDNRWDN6ZLWFKLQSXWODQJXDJHVNHPXGLDQSLOLKGDQLQJDWVDODK
VDWXFDUDEHUSLQGDKDQWDUPRGH(QJOLVK!$UDELFODOXNOLN2.
%HUSLQGDK NOLN SDGDWDE$GYDQFHGODOXEHULWDQGDFHQWDQJSDGDNRWDN([WHQGVXSSRUW
RI ODOXNOLNWRPERO2.
.OLNWDE$GYDQFHGNHPXGLDQGLEDZDKNDOLPDW6HOHFWDODQJXDJHWRPDWFK FDULGDQ
SLOLK$UDELF 6DXGL$UDELD ODOXNOLNWRPERO2.
%LODV\VWHPPHPLQWD5HVWDUWNOLN2.

6HJDODEHQWXNSHQJJXQDDQZHEVLWHLQLGLSHUNHQDQNDQGHQJDQPHQFDQWXPNDQ
DODPDWZHEVLWH$UDELQGR\DLWXKWWSDUDELQGRFRQU SDGDSURGXNWHUVHEXW

¨Œ øÊôŠðó’¡ õ¢Ȓ늗
3(0%$*,$1.$7$

6HPXDEDKDVDPDQXVLDWHUVXVXQGDULWLJDNRPSRQHQGDVDU\DLWX

6DWXDQEXQ\L\DQJGLVHEXWKXUXIDWDXDEMDG

&RQWRK½±Åõ
6XVXQDQKXUXI\DQJPHPLOLNLDUWLWHUWHQWX\DQJGLVHEXWNDWD

&RQWRK ¾Ê´È÷ PDVMLG


5DQJNDLDQNDWD\DQJPHQJDQGXQJSLNLUDQ\DQJOHQJNDS\DQJGLVHEXWNDOLPDW

&RQWRK ¾Ê´Èøó’¡ Êç OôϗŒ VD\DVKDODWGLPDVMLG 


'DODPWDWDEDKDVD$UDENDWDGLEDJLNHGDODPWLJDJRORQJDQEHVDU

,6,0 öÇ¡Ê DWDXNDWDEHQGD&RQWRK¾Ê´È÷ PDVMLG

),
,/ òàçÊ DWDXNDWDNHUMD&RQWRKOôϗŒ VD\DVKDODW

+$5) å· DWDXNDWDWXJDV&RQWRKçÊ GLGDODP


3HQJJXQDDQLVWLODK.DWD%HQGD.DWD.HUMDGDQ.DWD7XJDVGDODPWDWDEDKDVD,QGRQHVLD
WLGDNVDPDSHUVLVGHQJDQ\DQJGLPDNVXGGHQJDQ,VLP)L
LOGDQ+DUIGDODPWDWDEDKDVD$UDE
1DPXQELVDGLSDNDLXQWXNPHQGHNDWNDQSHQJHUWLDQ

ö ŠôßöÇ¡Ê
,6,0
$/$0 .DWD%HQGD1DPD

'DODPJRORQJDQ,VLPDGD\DQJGLVHEXWGHQJDQ,VLP
$ODP\DLWX,VLP\DQJPHUXSDNDQ QDPD
GDULVHVHRUDQJDWDXVHVXDWX

'LEDZDKLQLEHEHUDSDFRQWRK,VLP
$ODP QDPD \DQJWHUGDSDWGDODPDO4XUDQ

 é¢¸Ç›Ê òßÊ ¢øÇ›Ê öÊÿ¡Â¥›Ê µû ÆÊÁ½Ê› õ½• ¾ ø¸


 ÷
 öÂ÷ ÈßÊ Æû ù¢ø ŠôÇ Ç ÷ æÇ £ìŒ à
 ñ¢Šð ÷Ê òʦʳ ù¢ø°’ ß Âøß ¨øÊ×¢Šç ¨Ìʟ¢ß ¨´ʾ»
¨ü¾Ê ÷ ó ¨Mð÷ ÆôÊ ¥›Ê ùÁ ¢Šë ùß ÂçÊ ¾Ã ù¢øì’ Œó
&DULGDQWXOLVNDQODK,VLPLVLP$ODP\DQJNDPXNHWDKXLGDULDO4XUDQGDQODLQODLQ

® ûš ÷ ÂMïÀŠ ÷
08'=$..$5 /DNLODNL 08$11$76 3HUHPSXDQ

'DODPWDWDEDKDVD$UDEGLNHQDODGDQ\DSHQJJRORQJDQ,VLPNHGDODP0XG]DNNDU ODNLODNL 
DWDX0XDQQDWV SHUHPSXDQ 3HQJJRORQJDQLQLDGD\DQJPHPDQJVHVXDLGHQJDQMHQLV
NHODPLQQ\D XQWXNPDQXVLDGDQKHZDQ GDQDGDSXOD\DQJPHUXSDNDQSHQJJRORQJDQVHFDUD
EDKDVDVDMD XQWXNEHQGDGDQODLQODLQ 

&RQWRK,VLP0XG]DNNDU &RQWRK,VLP0XDQQDWV

ÈßÊ 
,VD öÂ÷ 0DU\DP

ú¥¡Ê SXWHUD ªü¥Ê SXWHUL

Šì¥ VDSLMDQWDQ ˆ§Šì¥ VDSLEHWLQD

¸¥ ODXW ¶ÁÊ DQJLQ

'DULVHJLEHQWXNQ\D,VLP0XDQQDWVELDVDQ\DGLWDQGDLGHQJDQDGDQ\DWLJDMHQLVKXUXIGL
EHODNDQJQ\D\DLWX

“
D 7D0DUEXWKDK 0LVDOQ\D ¨ø×Ê ¢Šç $PLQDK ¨ÇÁ ¾ ÷ VHNRODK
E $OLI0DTVKXUDK ï 0LVDOQ\Dø ’ôÇ 6DOPD ’ô· PDQLVDQ
F $OLI0DPGXGDK ï 0LVDOQ\D”¢øÇ Š— $VPD
 ”¡ÂøÇ SLUDQJ
1DPXQDGDSXOD,VLP0XDQQDWV\DQJWLGDNPHQJJXQDNDQWDQGDWDQGDGLDWDV

0LVDOQ\D ¶ÁÊ DQJLQ ƒèû MLZDGLUL ÆøË PDWDKDUL


%DKNDQ DGDMXJDEHEHUDSD,VLP0XG]DNNDU\DQJPHQJJXQDNDQ7D0DUEXWKDK

&RQWRK §Äø · +DP]DK ¨¸’ôŠ× 7KDOKDK ¨Ê ¢à÷ 0XDZL\DK


,QJDWMDQJDQPHODQJNDKNHKDODPDQVHODQMXWQ\DVHEHOXPPHQJHUWLSHODMDUDQGLDWDVGDQ
PHQJKDIDONRVDNDWD\DQJEDUXDQGDWHPXNDQ
Þø³  üŠ°÷ ½’è÷
08)5$' 7XQJJDO 0876$11$ 'XDO -$0$.

'DULVHJLELODQJDQQ\DEHQWXNEHQWXN,VLPGLEDJLWLJD

 ,6,008)5$' WXQJJDO NDWDEHQGD\DQJKDQ\DVDWXDWDXVHQGLUL


 ,6,00876$11$ GXDO NDWDEHQGD\DQJMXPODKQ\DGXD
 ,6,0-$0$. SOXUDO DWDXNDWDEHQGD\DQJMXPODKQ\DOHELKGDULGXD

,VLP0XWVDQQD 'XDO EHQWXNQ\DVHODOXEHUDWXUDQ\DNQLGLDNKLULGHQJDQKXUXI1XQ.DVUDK

ùÊ
EDLNXQWXN,VLP0XG]DNNDUPDXSXQ,VLP0XDQQDWV&RQWRK

0XIUDG 0XWVDQQD

ˆò³Á VHRUDQJODNLODNL ùÊ Š³ Á GXDRUDQJODNLODNL


ˆ¨ ü³ VHEXDKNHEXQ Êù¢¬ ü³ GXDEXDKNHEXQ
öôÊ È÷ VHRUDQJPXVOLP ùÊ ¢øôÊ È÷ GXDRUDQJPXVOLP
ˆ¨øôÊ È÷ VHRUDQJPXVOLPDK ùÊ ¢¬øôÊ È÷ GXDRUDQJPXVOLPDK
$GDSXQ,VLP-DPDNGDULVHJLEHQWXNQ\DWHUEDJLGXDPDFDP

 -$0$.6$/,0 öÊó¢Ç Þø³ \DQJEHQWXNQ\DEHUDWXUDQ


0XIUDG -DPDN

ú¥¡Ê VHRUDQJSXWHUD Šù ü¥ SXWHUDSXWHUD


ªü¥Ê VHRUDQJSXWHUL ©¢ü¥ SXWHULSXWHUL
öôÊ È÷ VHRUDQJPXVOLP Šù ø ôÊ È÷ PXVOLPPXVOLP
ˆ¨øôÊ È÷ VHRUDQJPXVOLPDK ©¢øôÊ È÷ PXVOLPDKPXVOLPDK

-$0$.7$.6,5 ÂÊȒð« Þø³ \DQJEHQWXNQ\DWLGDNEHUDWXUDQ


0XIUDG -DPDN

ˆñÇ Á VHRUDQJUDVXO ˆòÇÁ UDVXOUDVXO


öó梧 VHRUDQJDOLP ”É ¢øŠôß RUDQJRUDQJDOLP
ˆò³ Á VHRUDQJODNLODNL ˆñ¢³ÁÊ SDUDODNLODNL
ˆ§Š—Â÷¡Ê VHRUDQJSHUHPSXDQ Ɣ¢ÈûÊ SHUHPSXDQSHUHPSXDQ
,QJDWMDQJDQPHODQJNDKNHKDODPDQVHODQMXWQ\DVHEHOXPPHQJHUWLSHODMDUDQGLDWDVGDQ
PHQJKDIDOVHPXDNRVDNDWD\DQJEDUXDQGDWHPXNDQ

§Á¢Ë›Ê öÇ¡Ê
,6,0,6<$5$+ .DWD7XQMXN

8QWXNOHELKPHPDKDPLSHQJJXQDDQ0XG]DNNDUGDQ0XDQQDWVVHUWD0XIUDG0XWVDQQDGDQ
-DPDNGDODPSHQJHORPSRNDQ,VLPNLWDDNDQPHPSHODMDULWHQWDQJ,VLP,V\DUDKDWDX.DWD
7XQMXNGDQ,VLP0DXVKXODWDX.DWD6DPEXQJ

3HUWDPD,VLP,V\DUDK3DGDGDVDUQ\DDGDGXDPDFDP.DWD7XQMXN

 ,VLP,V\DUDKDWDX.DWD7XQMXNXQWXN\DQJGHNDW ¡ŠÀÿ LQL 


&RQWRKGDODPNDOLPDW £¢¬ïÊ ¡ŠÀÿ LQLVHEXDKEXNX

 ,VLP,V\DUDKDWDX.DWD7XQMXNXQWXN\DQJMDXK î
 ÊóŠ¿ LWX 
&RQWRKGDODPNDOLPDW £¢¬ïÊ îóʊ¿ LWXVHEXDKEXNX
%LOD,VLP,V\DUDKLWXPHQXQMXNNHSDGD,VLP0XDQQDWVPDND

 ¡ŠÀÿ PHQMDGLÊýÀÊ ÿ LQL &RQWRKˆ¨Mô´


 ÷ ýÊ ÀÊ ÿ LQLVHEXDKPDMDODK

 îóʊ¿ PHQMDGLî
 ’ô«Ê LWX &RQWRKˆ¨Mô´
 ÷ î’ô«Ê LWXVHEXDKPDMDODK
$GDSXQELOD,VLP\DQJGLWXQMXNLWXDGDODK0XWVDQQD 'XDO PDND
 ¡ŠÀÿ PHQMDGLùÊ ¡ŠÀÿ&RQWRKöù¢¥¢¬ïÊ ùÊ ¡ŠÀÿ LQLGXDEXDKEXNX

 ýÊ ÀÊ ÿ PHQMDGLùÊ ¢¬ÿ&RQWRKùÊ ¢¬Mô´


 ÷ ùÊ ¢¬ÿ LQLGXDEXDKPDMDODK

 îóʊ¿ PHQMDGLî
 ûÊ¡Š¿&RQWRKùÊ ¢¥¢¬ïÊ îûÊ¡Š¿ LWXGXDEXDKEXNX

 î’ô«Ê PHQMDGLî
 ûÊ¢«&RQWRKùÊ ¢¬Mô´
 ÷ î
 ûÊ¢« LWXGXDEXDKPDMDODK
6HGDQJNDQELOD,VLP\DQJGLWXQMXNLWXDGDODK-DPDN OHELKGDULGXD PDNDEDLN0XG]DNNDU
PDXSXQ0XDQQDWVVHPXDQ\DPHQJJXQDNDQ

 ”Ê Ššÿ LQL XQWXNPHQXQMXN\DQJGHNDW&RQWRK

¤¬Œï ”Ê Ššÿ LQLDGDODKEXNXEXNX ©M´


 ÷ ”Ê Ššÿ LQLDGDODKPDMDODKPDMDODK

 îÊ ŠóŒ— LWX XQWXNPHQXQMXN\DQJMDXK&RQWRK

¤¬Œï î ÊŠóŒ— LWXDGDODKEXNXEXNX ©Š´


 ÷ î
  ÊŠóŒ— LWXDGDODKPDMDODKPDMDODK
,QJDWMDQJDQPHODQJNDKNHKDODPDQVHODQMXWQ\DVHEHOXPPHQJHUWLSHODMDUDQGLDWDVGDQ
PHQJKDIDOVHPXDNRVDNDWD\DQJEDUXDQGDWHPXNDQ

ñÏ
 ÷ öÇ¡Ê
,6,00$86+8/ .DWD6DPEXQJ

,VLP0DXVKXO .DWD6DPEXQJ DGDODK,VLP\DQJEHUIXQJVLXQWXNPHQJKXEXQJNDQEHEHUDSD


NDOLPDWDWDXSRNRNSLNLUDQPHQMDGLVDWXNDOLPDW'DODPEDKDVD,QGRQHVLD.DWD6DPEXQJ
VHPDFDPLQLGLZDNLOLROHKNDWD\DQJ

%HQWXNDVDOGDVDUGDUL,VLP0DXVKXODGDODK ÀÊ Mó¡ \DQJ 3HUKDWLNDQFRQWRKSHQJJXQDDQ


,VLP0DXVKXOGDODPPHQJJDEXQJNDQGXDNDOLPDWGLEDZDKLQL
.DOLPDW, Œ¿¢¬Ç É ’¡ ”È ¢³ GDWDQJJXUXLWX

.DOLPDW,, þì’ èÊ ’ó¡ Å


 Á¾ Œ¿¢¬Ç É ’¡ JXUXLWXPHQJDMDU)LTK

.DOLPDW,,, þì’ èÊ ’ó¡ÅÁ¾ ÀÊ Mó¡ ¿Œ ¢¬Ç É ’¡Ȕ¢³ GDWDQJJXUX\DQJPHQJDMDU)LTKLWX

.DOLPDW,,,PHQJKXEXQJNDQ.DOLPDW,GDQ,,GHQJDQ,VLP0DXVKXO ÀÊ óM¡

%LOD,VLP0DXVKXOLWXGLSDNDLXQWXN0XDQQDWVPDND ÀÊ óM¡ PHQMDGL¬ÊMó¡

þ ’ìèÊ ’ó¡ÅÁ¾« ¬ÊMó¡ §Œ Š¿¢¬Ç É ’¡Ȕ¢³ GDWDQJJXUX SU \DQJPHQJDMDU)LTKLWX

%LOD,VLP0DXVKXOLWXGLJXQDNDQXQWXN0XWVDQQD 'XDO PDND

 ÀÊ Mó¡ PHQMDGL ùÊ ¡ŠÀMó¡ VHGDQJNDQ ¬ÊMó¡ PHQMDGL ùÊ ¢¬Mó¡

þ ’ìèÊ ’ó¡Êù¢ÇÁ¾ ùÊ ¡ŠÀMó¡ ùÊ ¡Š¿¢¬Ç É ’¡Ȕ¢³ )LTKLWX


GDWDQJGXDRUDQJJXUX ON \DQJPHQJDMDU

þ ’ìèÊ ’ó¡Êù¢ÇÁ¾ « ùÊ ¢¬Mó¡ ùÊ ¢«¿Š ¢¬Ç É ’¡Ȕ¢³ )LTKLWX


GDWDQJGXDRUDQJJXUX SU \DQJPHQJDMDU

%LOD,VLP0DXVKXOLWXGLSDNDLXQWXN-DPDNPDND

 ÀÊ Mó¡ PHQMDGL ú ÀÊ Mó¡ VHGDQJNDQ¬ÊMó¡ PHQMDGLŸÊMó¡«ÊMó¡

þ ’ìèÊ ’ó¡ŠùÇ Á¾ úÀÊ Mó¡ ÀŒ «Ê¢Ç È ’¡Ȕ¢³ GDWDQJJXUXJXUX ON \DQJPHQJDMDU)LTKLWX

þ ì’ èÊ ’ó¡úÇÁ¾ «ÊMó¡ Œ§ŠÀ«Ê¢Ç È ’¡Ȕ¢³ GDWDQJJXUXJXUX SU \DQJPHQJDMDU)LTKLWX

,QJDWMDQJDQPHODQJNDKNHKDODPDQVHODQMXWQ\DVHEHOXPPHQJHUWLSHODMDUDQGLDWDVGDQ
PHQJKDIDOVHPXDNRVDNDWD\DQJEDUXDQGDWHPXNDQ
¨ŠçÂÊ à÷ §ÂðÊ û
1$.,5$+ 8PXP 0$
5,)$+ .KXVXV

0HQXUXWSHQXQMXNDQQ\D,VLPGDSDWGLEDJLGXD

 ,6,01$.,5$+DWDXNDWDEHQGDEHQWXNXPXPDWDXWDNGLNHQDO WDNWHQWX 

 ,6,00$
5,)$+DWDXNDWDEHQGDEHQWXNNKXVXVDWDXGLNHQDO WHUWHQWX 

ò ó ñ 6HGDQJNDQ,VLP0D
ULIDKELDVDQ\DGLWDQGDLGHQJDQKXUXI
,VLP1DNLUDKPHUXSDNDQEHQWXNDVDOGDULVHWLDS,VLPELDVDQ\DGLWDQGDLGHQJDQKXUXI

DNKLUQ\D\DQJEHUWDQZLQ 

$OLI/DP ñ¡ GLDZDOQ\D

&RQWRK,VLP1DNLUDK ª¥ VHEXDKUXPDK ¾Šó VHRUDQJDQDN

&RQWRK,VLP0D
ULIDK ª
 ¦’óŠ¡ UXPDKLWX ¾Šó’ó¡Š DQDNLWX
&REDEDQGLQJNDQGDQSHUKDWLNDQSHUEHGDDQPDNQDGDQIXQJVLDQWDUD,VLP1DNLUDKGDQ,VLP
0D
ULIDKGDODPGXDEXDKNDOLPDWGLEDZDKLQL

¦ʊ益’óŠ¡ ª¥îóʊ¿ ,WXVHEXDKUXPDK5XPDKLWXEDUX

£½š÷ ¾Šó’ó¡Š ¾Šó ”È ¢³ 'DWDQJVHRUDQJDQDN$QDNLWXVRSDQ

%HUNDLWDQGHQJDQ1DNLUDKGDQ0D
ULIDKNKXVXVQ\DSHQJJXQDDQDZDODQ $OLI/DPGDQEDULV
7DQZLQGLDNKLUNDWDDGDEHEHUDSDSRODNDOLPDW UDQJNDLDQNDWD \DQJSHUOXNLWDNHWDKXL
SHUEHGDDQQ\DGHQJDQEDLN

6+,)$7 ¨ŠèÏ
Ê GDQ0$86+8) åÏ
 ÷
%LODUDQJNDLDQGXDEXDK,VLPDWDXOHELKVHPXDQ\DGDODPNHDGDDQ1DNLUDK WDQZLQ DWDX
VHPXDQ\DGDODPNHDGDDQ0D
ULIDK DOLIODP PDNDNDWD\DQJGLGHSDQGLQDPDNDQ0DXVKXI
\DQJGLVLIDWL VHGDQJNDWD\DQJGLEHODNDQJQ\DGLQDPDNDQ6KLIDW&RQWRK

ú÷Ê Š—¾Šô¥ VHEXDK QHJHUL\DQJDPDQ


öìÊ ¬È
 ÷ ˆÕ¡ÂÏ
Ê VHEXDK MDODQ\DQJOXUXV

ú ÷Ê È ’¡¾Šô¦’óŠ¡ QHJHUL\DQJDPDQ

ö ìÊ ¬È
 ø’ó¡ Õ
Œ ¡ÂÐó¡ MDODQ\DQJOXUXV

08'+$) å¢Ô÷ GDQ08'+$),/$,+ þŠó›Ê å¢Ô÷


%LODGXDEXDK,VLPDWDXOHELKGLJDEXQJPHQMDGLVDWXNHVDWXDQ\DQJXWXKGHQJDQSHQJHUWLDQ
\DQJEDUX .DWD0DMHPXN PDNDNDWD\DQJGLGHSDQ WDQSD$OLI/DP GLQDPDNDQ0XGKDI
,ODLKVHGDQJNDWD\DQJGLEHODNDQJ GHQJDQ$OLI/DP GDQKXUXIDNKLUQ\DVHODOXEHUEDULV
NDVUDK GLQDPDNDQ0XGKDI.DWD0DMHPXNWHUPDVXNGDODPNHORPSRN,VLP0D
ULIDK

ʅ¡ Œñ Ç Á 5DVXO$OODK

£
Ê ¢¬ðÊ ’ó¡ òŒ ÿŠ— $KOXO.LWDE <DKXGLGDQ1DVUDQL

¿Ê ¢¬Ç É ’¡ §Œ Á¢ Ç PRELO8VWDG]

§Ê Á¢ Èó¡ µ
 ¢¬’è÷Ê NXQFLPRELO

08%7$'$
 —¾¬¦÷ GDQ.+$%$5 ¦»
%LODGXDEXDK,VLPDWDXOHELKWHUDQJNDLGDODPVDWXNDOLPDW\DQJVHPSXUQDPDND,VLP\DQJ
SHUWDPDXPXPQ\DDGDODK0D
ULIDKGLQDPDNDQ0XEWDGD
 6XEMHN VHGDQJ,VLP\DQJ
EHULNXWQ\DDGDODK1DNLUDKGLQDPDNDQ.KDEDU 3UHGLNDW 

%LODGXDEXDK,VLPDWDXOHELKWHUDQJNDLGDODPVDWXNDOLPDW\DQJVHPSXUQDPDND,VLP\DQJ
SHUWDPDXPXPQ\DDGDODK0D
ULIDKGLQDPDNDQ0XEWDGD
 6XEMHN VHGDQJ,VLP\DQJ
EHULNXWQ\DDGDODK1DNLUDKGLQDPDNDQ.KDEDU 3UHGLNDW 

öÂÊ ŠïŒñÇ Âó¡ 5DVXOLWXPXOLD

¾¾Ê ³ Œ§Á¢ Èó¡ 0RELOLWXEDUX

öÂÊ Šïʅ¡ŒñÇ Á 5DVXO$OODKLWXPXOLD


¾¾Ê ³ ¿Ê ¢¬Ç É ’¡Œ§Á¢ Ç 0RELO8VWDG]LWXEDUX

.DOLPDWVHPSXUQD\DQJWHUGLULGDUL,VLP\DQJWHUVXVXQGDUL0XEWDGD
GDQ.KDEDUVHSHUWLLQL

GLQDPDNDQ-XPODK,VPL\\DK ¨ øÊ Ç¡Ê ¨Šôø ³ DWDX.DOLPDW1RPLQDO NDOLPDW\DQJKDQ\D


WHUGLULGDUL,VLPDWDX.DWD%HQGD 

3HUKDWLNDQSHUEHGDDQDQWDUDNDOLPDWNDOLPDWGLEDZDKLQL

-XPODK,VPL\\DK %XNDQ-XPODK,VPL\\DK

ñŒ Ç Á öÂÊ Šïʅ¡ öÊ ÂÊ Šðó’¡ʅ¡ŒñÇ Á


5DVXO$OODKLWXPXOLD 5DVXO$OODK<DQJ0XOLD

§Œ Á ¢ Ç ¾¾Ê ³ ¿Ê ¢¬Ç É ’¡ ¾Ê ¾Ê ´’ó¡ ¿Ê ¢¬Ç Œ—Œ§Á¢ Ç


0RELO8VWDG]LWXEDUX 0RELO8VWDG]\DQJEDUXLWX

.DOLPDWVHEHODKNLULDGDODK-XPODK,VPL\\DK \DQJ0XEWDGD
Q\DDGDODK.DWD0DMHPXN
5DVXO$OODKGDQ0RELO8VWDG] VHGDQJNDOLPDWVHEHODKNDQDQEXNDQODKNDOLPDW
VHPSXUQDPHODLQNDQUDQJNDLDQNDWD\DQJPHUXSDNDQNRPELQDVLDQWDUD0XGKDIGDQ0XGKDI
,ODLKGHQJDQ6KLIDWGDQ0DXVKXI

3DGDNDOLPDWSHUWDPDVHEHODKNLUL\DQJPHQGDSDW,VLPPXOLDDGDODK5DVXOVHGDQJSDGD
NDOLPDWVHEHODKNDQDQ\DQJPHQGDSDW,VLPPXOLDDGDODK$OODK3DGDNDOLPDWNHGXD
VHEHODKNLUL\DQJPHQGDSDW,VLPEDUXDGDODKPRELOVHGDQJSDGDNDOLPDWVHEHODKNDQDQ
\DQJPHQGDSDW,VLPEDUXDGDODK8VWDG]

6HEDQ\DNDSDSXQ,VLP\DQJWHUGDSDWGDODPVHEXDKNDOLPDWWHWDSVDMDWLGDNELVD
PHQJKDVLONDQVHEXDKNDOLPDWQRPLQDOVHPSXUQD -XPODK,VPL\\DK ELODWLGDNPHQJDQGXQJ
0XEWDGD
GDQ.KDEDU%DQGLQJNDQGXDEXDKNDOLPDWEHULNXW LQL

 .DOLPDWGLEDZDKLQLEXNDQ-XPODK,VPL\\DK

£
Ê ¢¥µ¢¬’è÷Ê ¾Ê ¾Ê ´’ó¡ ¿Ê ¢¬Ç Œ—ʧÁ¢ Ç .XQFLSLQWXPRELOJXUXEDUX

 .DOLPDWGLEDZDKLQLDGDODK-XPODK,VPL\\DK .DOLPDW1RPLQDO6HPSXUQD 

£
Ê ¢¥µ¢¬’è÷Ê ¾¾Ê ³ ¿Ê ¢¬Ç É ’¡ʧÁ¢ Ç .XQFLSLQWXPRELOJXUXLWXEDUX
.DOLPDWSHUWDPDWLGDNPHPLOLNL.KDEDU.DWD ¾¾Ê ³ EDUX SDGDNDOLPDWSHUWDPDDGDODK
VLIDWGDUL ¿¢¬Ç Œ— JXUX $GDSXQSDGDNDOLPDWNHGXDNDWD¾¾Ê ³ DGDODK.KDEDUGDUL
¿¢¬Ç É ’¡ʧÁ¢ ÇÊ£¢¥ µ
 ¢¬’è÷Ê NXQFLSLQWXPRELOJXUX \DQJPHUXSDNDQ0XEWDGD

6HODLQ,VLP\DQJEHUDZDODQ$OLI/DP\DQJMXJDWHUPDVXN,VLP0D
ULIDKDGDODK

,6,0
$/$0 1DPD 6HPXD,VLP
$ODPWHUPDVXN,VLP0D
ULIDKPHVNLSXQGLDQWDUD,VLP

$ODPWHUVHEXWDGD\DQJKXUXIDNKLUQ\DEHUWDQZLQ

&RQWRK ¾ ø·Š— $KPDG ôÊ ß $OL ¨Œ Mð÷ 0DNNDK


,6,0'+$0,5 .DWD*DQWL <DLWXNDWD\DQJPHZDNLOLDWDXPHQJJDQWLNDQSHQ\HEXWDQ
VHVXDWXDWDXVHVHRUDQJDWDXVHNHORPSRNEHQGDRUDQJ

&RQWRK ¢ûŠ— DNXVD\D ú ¸û NDPLNLWD ÿ LDGLD


6HODQMXWQ\DNLWDDNDQPHPEDKDVWHQWDQJ,VLP'KDPLUDWDX.DWD*DQWLLQL

ÂÊøÓ
'+$0,5 .DWD*DQWL

'KDPLUDWDXNDWDJDQWLLDODK,VLP\DQJEHUIXQJVLXQWXNPHQJJDQWLNDQDWDXPHZDNLOL
SHQ\HEXWDQVHVXDWXVHVHRUDQJPDXSXQVHNHORPSRNEHQGDRUDQJ &RQWRK

ô½Š È ’¡ ö ·Â ¾ ø·Š— $KPDG PHQ\D\DQJLDQDNDQDN

øö ø ·Â ÿ 'LD PHQ\D\DQJLPHUHND

3DGDFRQWRKGLDWDVNDWD ¾ ø·Š— GLJDQWLGHQJDQ ÿ GLD VHGDQJNDQ½Š È ¡ DQDN


DQDN GLJDQWLGHQJDQ öÿ PHUHND .DWD ÿ GDQöÿ GLQDPDNDQ'KDPLUDWDX.DWD*DQWL
0HQXUXWIXQJVLQ\DDGDGXDJRORQJDQ'KDPLU\DLWX
 '+$0,55$)$
 ޒçÁ ÂøÊ Ó \DQJEHUIXQJVLVHEDJDL6XEMHN
 '+$0,51$6+$% ¤Ðû ÂøÊ Ó \DQJEHUIXQJVLVHEDJDL2EMHN
'KDPLU5DID
GDSDWEHUGLULVHQGLULVHEDJDLVDWXNDWDVHGDQJNDQ'KDPLU1DVKDEWLGDNGDSDW
EHUGLULVHQGLULDWDXKDUXVWHULNDWGHQJDQNDWDODLQGDODPNDOLPDW

'DODPNDOLPDW ö ø·Â ÿ 'LD PHQ\D\DQJLPHUHND 


 .DWD ÿ GLD DGDODK'KDPLU5DID
VHGDQJNDQ
 .DWD öÿ PHUHND DGDODK'KDPLU1DVKDE

ޒçÁ ÂøÊ Ó
'+$0,55$)$
 .DWD*DQWL6XEMHN

6HPXD'KDPLUGDSDWGLNHORPSRNNDQPHQMDGLWLJDPDFDP

087$.$//,0 öOôŠð¬÷ DWDXSHPELFDUD RUDQJSHUWDPD 


D 0XIUDG ¢ûŠ— DNXVD\D XQWXN0XG]DNNDUPDXSXQ0XDQQDWV
E 0XWVDQQD-DPDN ú¸û NDPLNLWD XQWXN0XG]DNNDUPDXSXQ0XDQQDWV

08.+$7+$% ¤Š×¢¼÷ DWDXODZDQELFDUD RUDQJNHGXD 7HUGLULGDUL


D 0XIUDG ª
 ûŠ— HQJNDX XQWXN0XG]DNNDUGDQª
Ê ûŠ— XQWXN0XDQQDWV
E 0XWVDQQD ¢ø¬ûŠ— NDPXEHUGXD XQWXN0XG]DNNDUPDXSXQ0XDQQDWV
F -DPDN ö¬ûŠ— NDOLDQ XQWXN0XG]DNNDUGDQú ¬ûŠ— XQWXN0XDQQDWV
*+$,% ¤ÊŸ¢Šã DWDXWLGDNEHUDGDGLWHPSDW RUDQJNHWLJD 7HUGLULGDUL
D 0XIUDG ÿ GLD XQWXN0XG]DNNDUGDQ ÿÊ XQWXN0XDQQDWV
E 0XWVDQQD ¢øÿ PHUHNDEHUGXD XQWXN0XG]DNNDUPDXSXQ0XDQQDWV
F -DPDN öÿ PHUHND XQWXN0XG]DNNDUGDQú ÿ XQWXN0XDQQDWV
+DIDONDQODKNHGXDEHODVEHQWXN'KDPLU5DID
GLDWDVEHVHUWDDUWLQ\DPDVLQJPDVLQJVHEHOXP
PHODQJNDKNHSHODMDUDQVHODQMXWQ\D

¤Ðû ÂøÊ Ó
'+$0,51$6+$% .DWD*DQWL2EMHN

'KDPLU1DVKDEDGDODKWXUXQDQ EHQWXNODLQ GDUL'KDPLU5DID


\DLWX

'KDPLU5DID
'KDPLU1DVKDE 'KDPLU5DID
'KDPLU1DVKDE

¢ûŠ— ú ¬ûŠ— úŒï


ú¸û ¢û ÿ ý
ªûŠ— í ÿÊ ¢ÿ
ª
Ê ûŠ— íÊ ¢øÿ ¢øÿ
¢ø¬ûŠ— ¢øŒï öÿ öÿ
ö¬ûŠ— öïŒ ú ÿ úÿ
'KDPLU1DVKDEEHUIXQJVLVHEDJDLREMHNGDQWLGDNGDSDWEHUGLULVHQGLULLDWHULNDWGHQJDQNDWD
ODLQGDODPVXDWXNDOLPDWEDLNLWXGHQJDQ,VLP)L
LODWDXSXQ+DUI

 &RQWRK'KDPLU1DVKDE\DQJWHULNDWGHQJDQ,VLPGDODPNDOLPDW

õ ŠÇ Ê ’¡ üÊ½Ê öôÊ È÷ ¢ûŠ— VD\DVHRUDQJPXVOLPDJDPDNX ,VODP


õ ŠÇ Ê ’¡¢üü½Ê Šù ø ôÊ È÷ ú¸û NDPLRUDQJRUDQJPXVOLPDJDPDNDPL ,VODP

õ ŠÇ Ê ’¡î
 ü½Ê öôÊ È÷ ªûŠ— HQJNDX ON VHRUDQJPXVOLPDJDPDPX ,VODP

õ ŠÇ Ê ’¡î
Ê ü½Ê ˆ¨øôÊ È÷ ª
Ê ûŠ— HQJNDX SU VHRUDQJPXVOLPDJDPDPX ,VODP

 &RQWRK'KDPLU1DVKDE\DQJWHULNDWGHQJDQ)L
LOGDODPNDOLPDW

¢øŒðŠìôŠ » …
É Š¡ Êù¢Šë ôŒ ¼÷ ¢ø¬ûŠ— NDPXEHUGXDDGDODKPDNKOXT$OODKPHQFLSWDNDQ
NDPXEHUGXD

öðŒ ŠìôŠ » …
É Š¡ Šù ëŒ ôŒ ¼÷ ö¬ûŠ— NDOLDQ ON DGDODKPDNKOXT$OODKPHQFLSWDNDQ
NDOLDQ

ú ŒðŠìŠô» …
É Š¡ ©¢ŠëôŒ ¼÷ ú¬ûŠ— NDOLDQ SU DGDODKPDNKOXT$OODKPHQFLSWDNDQ
NDOLDQ

þ ŠìôŠ » …
É Š¡ éôŒ ¼÷ ÿ GLD ON DGDODKPDNKOXT$OODKPHQFLSWDNDQQ\D

 &RQWRK'KDPLU1DVKDE\DQJWHULNDWGHQJDQ+DUIGDODPNDOLPDW

ˆ§½¢ Ë¢ Šó ¶³Ê ¢ûÿÊ GLD SU OXOXVXQWXNQ\D VHEXDKLMD]DK

ùÊ ¢«½ ¢ Ë¢ø Šó Êù¢¸³Ê ¢û¢øÿ PHUHNDEHUGXDOXOXVXQWXNPHUHNDEHUGXDGXD


EXDKLMD]DK

©¡½¢ Ëö Šó Šù ¸


 ³Ê ¢ûöÿ PHUHND ON OXOXVXQWXNPHUHND LMD]DKLMD]DK

©¡½¢ Ë ú Šó ©¢¸³Ê ¢û úÿ PHUHND SU OXOXVXQWXNPHUHND LMD]DKLMD]DK

+DIDONDQODKVHPXDMHQLV'KDPLU1DVKDEGLDWDVEHVHUWDDUWLQ\DPDVLQJPDVLQJ

ÝÊÁ¢Ô÷ òàçÊ ÊÓ¢÷òàçÊ


),
,/0$'+< .DWD.HUMD/DPSDX GDQ),
,/08'+$5,
 .DWD.HUMD.LQL1DQWL

)L
LOGLEDJLDWDVGXDJRORQJDQEHVDUPHQXUXWZDNWXWHUMDGLQ\D
),
,/0$'+< ÊÓ¢÷ òàçÊ DWDX.DWD.HUMD/DPSDX
),
,/08'+$5,
 ÝÊÁ¢Ô÷ òàçÊ DWDX.DWD.HUMD.LQL1DQWL
%DLN)L
LO0DGK\PDXSXQ)L
LO0XGKDUL
VHQDQWLDVDPHQJDODPLSHUXEDKDQEHQWXNVHVXDL

GHQJDQMHQLV'KDPLUGDUL)D
LO òÊߢŠç DWDX3HODNXGDULSHNHUMDDQLWX8QWXN)L
LO0DGK\
SHUXEDKDQEHQWXNWHUVHEXWWHUMDGLGLDNKLUNDWDVHGDQJNDQXQWXN)L
LO0XGKDUL
SHUXEDKDQ
EHQWXNQ\DWHUMDGLGLDZDONDWDGDQGLDNKLUNDWD

'KDPLU )L
LO0DGK\ )L
LO0XGKDUL
7DUMDPDK

¢ûŠ— ª’ôàŠç òŒ à’犗 VD\DPHQJHUMDNDQ

ú ¸û ¢üô’ àŠç òŒ à’èû NDPLPHQJHUMDNDQ

ª
 ûŠ— ª’ôàŠç òŒ à’è« HQJNDX ON PHQJHUMDNDQ

ª
Ê ûŠ— ª
Ê ’ôàŠç ú ôÊ àè’ « HQJNDX SU PHQJHUMDNDQ

¢ø¬ûŠ— ¢ø¬’ôàŠç ùÊ Šà ’è« NDPXEHUGXDPHQJHUMDNDQ

ö¬ûŠ— ö¬’ôàŠç ùŠ ôŒ àè’ « NDOLDQ ON PHQJHUMDNDQ

ú ¬ûŠ— ú¬’ôà Šç ú ’ôàè’ « NDOLDQ SU PHQJHUMDNDQ

 ÿ ŠòàŠç òŒ à’è GLD ON PHQJHUMDNDQ

 ÿÊ ªŠôàŠç òŒ à’è« GLD SU PHQJHUMDNDQ

¢øÿ 
Š à Šç ùÊ Šà ’è PHUHNDEHUGXD ON PHQJHUMDNDQ

¢øÿ ¢¬ôŠ àŠç ùÊ Šà ’è« PHUHNDEHUGXD SU PHQJHUMDNDQ

öÿ ¡ôŒ àŠç ùŠ ôŒ àè’ PHUHND ON PHQJHUMDNDQ

ú ÿ úô’ àŠç ú ’ôàè’ PHUHND SU PHQJHUMDNDQ


¨ ôÊ àçÊ ¨Šôø ³
-80/$+),¶/,<<$+ .$/,0$79(5%$/

'DODPWDWDEDKDVD$UDENDOLPDWVHPSXUQDGLQDPDNDQ-80/$+ ¨Šôø ³ 0HQXUXWMHQLV


NDWDNDWDSHPEHQWXNQ\D-XPODKVHODOXELVDGLJRORQJNDQGDODPVDODKVDWXGDUL

D-80/$+,60,<<$+ ¨ øÊ Ç¡Ê ¨Šôø ³ DWDX.DOLPDW1RPLQDO\DNQLNDOLPDWVHPSXUQD


\DQJKDQ\DPHQJDQGXQJ,VLP .DWD%HQGD VDMDGDQWLGDNPHQJDQGXQJVDWXSXQ)L¶LO .DWD
.HUMD 

E-80/$+),¶/,<<$+ ¨ ôÊ àçÊ ¨Šôø ³ DWDX.DOLPDW9HUEDO\DNQLNDOLPDWVHPSXUQD\DQJ


PHQJDQGXQJVDWXDWDX OHELK)L¶LO .DWD.HUMD 

3HUOXGLNHWDKXLEDKZDGDODPVHEXDK-XPODK)L
OL\\DK ¨ ôÊ àçÊ ¨Šôø ³ DWDXNDOLPDW
VHPSXUQD\DQJPHQJDQGXQJ.DWD.HUMD .DOLPDW9HUEDO OHWDN)D
LO 3HODNX ELVDGLGHSDQ
)L¶LO .DWD.HUMD GDQELVDSXODGLEHODNDQJ)L
LO

 8QWXN'KDPLU*KDLEDWDXRUDQJNHWLJD ú ÿ öÿ ¢øÿ  ÿÊ  ÿ 


D%LOD)D
LOPHQGDKXOXL)L
LOPDNDSHUXEDKDQEHQWXNGDUL)L
LOWHUVHEXWKDUXVPHQJLNXWL
NHWHQWXDQ0XG]DNNDU0XDQQDWV GDQ0XIUDG0XWVDQQD-DPDN

&RQWRK-XPODK)L
OL\\DKGHQJDQ)L
LO0DGK\\DQJWHUOHWDNVHWHODK)D
LO

¾ ´
Ê Èø’ó¡ òŠ »½öôÊ Èø’óŠ¡ PXVOLPLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ª
Ê Šô»½Œ¨øôÊ Èø’óŠ¡ PXVOLPDKLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ 
Š » ½Êù¢øôÊ Èø’óŠ¡ GXDPXVOLPLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ¢¬ôŠ »½Êù¢¬øôÊ Èø’óŠ¡ GXDPXVOLPDKLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ¡Œô»½Šùø ôÊ Èø󒊡 NDXPPXVOLPLQPHPDVXNLPDVMLG
¾ ´
Ê Èø’ó¡ ú ’ô»½©¢øôÊ Èø’óŠ¡ NDXPPXVOLPDWPHPDVXNLPDVMLG

&RQWRK-XPODK)L
OL\\DKGHQJDQ)L
LO0XGKDUL
\DQJWHUOHWDNVHWHODK)D
LO

¾ ´
Ê Èø’ó¡ òŒ »¾ öôÊ Èø’óŠ¡ PXVOLPLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ òŒ »¾« Œ¨øôÊ Èø’óŠ¡ PXVOLPDKLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ùÊ Š» ¾ ùÊ ¢øôÊ Èø󒊡 GXDPXVOLPLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ùÊ Š» ¾« ùÊ ¢¬øôÊ Èø’óŠ¡ GXDPXVOLPDKLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ Šù ôŒ » ¾ Šù ø ôÊ Èø󒊡 NDXPPXVOLPLQPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ú ’ô»¾ ©¢øôÊ Èø󒊡 NDXPPXVOLPDWPHPDVXNLPDVMLG

E6HGDQJNDQELOD)L
LOPHQGDKXOXL)D
LOPDNDEHQWXN)L
LOWHUVHEXWVHODOX0XIUDG PHVNLSXQ
)D
LOQ\D0XWVDQQDDWDX-DPDN 7HWDSLXQWXNEHQWXN0XG]DNNDUGDQ0XDQQDWVWHWDS

GLEHGDNDQGHQJDQDGDQ\DKXUXI7D7D
QLWV ®Êû’˜«© DWDX³7D3HUHPSXDQ´ SDGD)L
LO
\DQJ)D
LOQ\DDGDODK0XDQQDWV

&RQWRK-XPODK)L
OL\\DKGHQJDQ)L
LO0DGK\\DQJWHUOHWDNVHEHOXP)D
LO

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ö ôÊ Èø’óŠ¡ Šò»½ PXVOLPLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ¨Œ øôÊ Èøó’¡ ª
Ê Šô»½ PXVOLPDKLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ùÊ ¢øôÊ Èø’ó¡ Šò»½ GXDPXVOLPLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ùÊ ¢¬øôÊ Èø’ó¡ ª
Ê Šô»½ GXDPXVOLPDKLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ùŠ ø ôÊ Èøó’¡ Šò»½ NDXPPXVOLPLQPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ©
 ¢øôÊ Èø’ó¡ ª
Ê Šô»½ NDXPPXVOLPDWPHPDVXNLPDVMLG

&RQWRK-XPODK)L
OL\\DKGHQJDQ)L
LO0XGKDUL
\DQJWHUOHWDNVHEHOXP)D
LO
¾ ´
Ê Èø’ó¡ ö ôÊ Èø’óŠ¡ Œò»¾ PXVOLPLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ¨Œ øôÊ Èøó’¡ Œò»¾« PXVOLPDKLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ùÊ ¢øôÊ Èø’ó¡ Œò»¾ GXDPXVOLPLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ùÊ ¢¬øôÊ Èø’ó¡ Œò»¾« GXDPXVOLPDKLWXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ùŠ ø ôÊ Èøó’¡ Œò»¾ NDXPPXVOLPLQPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ©
 ¢øôÊ Èø’ó¡ Œò»¾« NDXPPXVOLPDWPHPDVXNLPDVMLG

 8QWXN)D
LOODLQQ\D ú¬ûŠ— ö¬ûŠ— ¢ø¬ûŠ— ªûŠ— ª
Ê ûŠ— ú¸û ¢ûŠ— WHWDSPHQJLNXWL
SRODSHUXEDKDQEHQWXN)L
LOVHEDJDLPDQDPHVWLQ\D

)L
LO0DGK\ )L
LO0XGKDUL

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ªô’ »½ ¾´
Ê Èø’ó¡ Œò»½Š— ¢ûŠ—
VD\DWHODKPHPDVXNLPDVMLG VD\DPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ¢üô’ »½ ¾´
Ê Èø’ó¡ Œò»¾û ú ¸û
NDPLWHODKPHPDVXNLPDVMLG NDPLPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ªô’ »½ ¾´
Ê Èø’ó¡ Œò»¾« ª
 ûŠ—
HQJNDXWHODKPHPDVXNLPDVMLG HQJNDXPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ª
Ê ’ô»½ ¾´
Ê Èø’ó¡ ú ôÊ »¾ « ª
Ê ûŠ—
HQJNDX SU WHODKPHPDVXNLPDVMLG HQJNDX SU PHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ¢ø¬’ô»½ ¾´
Ê Èø’ó¡ ùÊ Š» ¾« ¢ø¬ûŠ—
NDPXEHUGXDWHODKPHPDVXNLPDVMLG NDPXEHUGXDPHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ö¬’ô»½ ¾´
Ê Èø’ó¡ Šù ôŒ »¾ « ö¬ûŠ—
NDOLDQ ON WHODKPHPDVXNLPDVMLG NDOLDQ ON PHPDVXNLPDVMLG

¾ ´
Ê Èø’ó¡ ú¬’ô» ½ ¾´
Ê Èø’ó¡ úô’ »¾« ú¬û—Š
NDOLDQ SU WHODKPHPDVXNLPDVMLG NDOLDQ SU PHPDVXNLPDVMLG
&DULODKVHEDQ\DNEDQ\DNQ\DFRQWRKFRQWRK)L
LO0DGK\GDQ)L
LO0XGKDUL
GDODPD\DWD\DW
DO4XUDQGDQDO+DGLWV

Â÷ ’¡òàçÊ
),
,/$0$5 .DWD.HUMD3HULQWDK

)L
LO$PDUDWDX.DWD.HUMD3HULQWDKDGDODKIL
LO\DQJEHULVLSHNHUMDDQ\DQJGLNHKHQGDNLROHK
0XWDNDOOLP SHPELFDUD VHEDJDLRUDQJ \DQJPHPHULQWDKDJDUGLODNXNDQROHK0XNKDWKDE
ODZDQELFDUD VHEDJDLRUDQJ\DQJGLSHULQWDK

3HUOXGLLQJDWEDKZD\DQJPHQMDGL)D
LO 3HODNX GDUL)L
LO$PDU .DWD.HUMD3HULQWDK DGDODK

'KDPLU0XNKDWKDE ODZDQELFDUD DWDXRUDQJNHGXD\DLWX ö¬ûŠ— ú¬û—Š  ¢ø¬ûŠ—


ª
 ûŠ— ª
Ê ûŠ— VHEDJDLRUDQJ\DQJDNDQPHODNXNDQSHNHUMDDQ\DQJGLSHULQWDKNDQLWX
)D
LO )L
LO$PDU 7DUMDPDK

ª
 ûŠ— ’òà’ç¡Ê HQJNDXON NHUMDNDQODK

ª
Ê ûŠ— ôÊ àç’ ¡Ê HQJNDXSU NHUMDNDQODK

¢ø¬ûŠ— 
Š à ’ç¡Ê NDPXEHUGXD NHUMDNDQODK

ö¬ûŠ— ¡ôŒ àç’ ¡Ê NDOLDQON NHUMDNDQODK

ú ¬ûŠ— úô’ àç’ ¡Ê NDOLDQSU NHUMDNDQODK

&RQWRKGDODPNDOLPDWGDULIL
LO ŠòøÊ ß EHUDPDOEHNHUMD PHQMDGL)L
LO$PDU

î
 «ÊÂ»Ê Ê ’òøß¡Ê EHNHUMDODKXQWXNDNKLUDWPX ON

î
Ê «ÊÂ»Ê Ê ôÊ øß¡Ê EHNHUMDODKXQWXNDNKLUDWPX SU

¢øŒð«ÊÂ»Ê Ê 
Š ø ß¡Ê EHNHUMDODKXQWXNDNKLUDWNDPXEHUGXD

öðŒ «ÊÂ»Ê Ê ¡ôŒ øß¡Ê EHNHUMDODKXQWXNDNKLUDWNDOLDQ ON


ú Œð«ÊÂ»Ê Ê úô’ øß ¡Ê EHNHUMDODKXQWXNDNKLUDWNDOLDQ SU

'DULIL
LO õ¢ŠëŠ— PHQGLULNDQ PHQMDGL)L
LO$PDU

î
 «
ŠÏ
 öëÊ Š— GLULNDQODKVKDODWPX ON

î
Ê «
ŠÏ
 øÊ ëÊ Š— GLULNDQODKVKDODWPX SU

¢øŒð«ŠÏ
 ¢øëÊ Š— GLULNDQODKVKDODWNDPXEHUGXD

öðŒ «ŠÏ
 ¡ø ëÊ Š— GLULNDQODKVKDODWNDOLDQ ON

ú Œð«
ŠÏ
 úø ëÊ Š— GLULNDQODKVKDODWNDOLDQ SU

'DULIL
LO  ¦ïŠ PHPEHVDUNDQ PHQMDGL)L
LO$PDU

î
 ¥Á Â¦ïŠ EHVDUNDQODK DJXQJNDQODK 7XKDQNDPX ON

î
Ê ¥Á ÂÊ ¦ïŠ EHVDUNDQODK DJXQJNDQODK 7XKDQNDPX SU

¢øŒð ¥Á ¡Â¦ïŠ EHVDUNDQODK DJXQJNDQODK 7XKDQNDPXEHUGXD

öðŒ ¥Á ¡Â ¦ïŠ EHVDUNDQODK DJXQJNDQODK 7XKDQNDOLDQ ON

ú Œð ¥Á Šù ¦ïŠ EHVDUNDQODK DJXQJNDQODK 7XKDQNDOLDQ SU

6HEDJDLFDWDWDQELODKXUXIDNKLU\DQJVXNXQGDULVHEXDK)L
LOEHUWHPXGHQJDQDZDODQ$OLI
/DPGDULVHEXDK,VLP0D
ULIDKPDNDEDULVVXNXQGDULKXUXIDNKLUIL
LOWHUVHEXWEHUXEDK
PHQMDGLEDULVNDVUDK&RQWRK

§Š ŠÐ
ó¡ öëÊ Š— Š§ŠÐ
ó¡ öÊ ëÊ Š—
VKDODW GLULNDQODK GLULNDQODKVKDODW

&DULODKFRQWRKFRQWRK)L
LO$PDUGDODPD\DWD\DWDO4XUDQGDQDO+DGLWV
 üó¡ òàçÊ
),
,/1$+< .DWD.HUMD/DUDQJDQ

)L
LO1DK\DWDXNDWDNHUMDODUDQJDQDGDODKEHQWXNQHJDWLIGDUL)L
LO$PDU8QWXNPHPEHQWXN

)L
LO1DK\NLWDWLQJJDOPHQDPEDKNDQKDUI Š MDQJDQ GDQPHPDVXNNDQKXUXI©
 GLDZDO
)L
LO$PDU3HUKDWLNDQSRODQ\DGLEDZDKLQL

)D
LO )L
LO$PDU )L
LO1DK\ 7DUMDPDK

ª
 ûŠ— ’òà’ç¡Ê ’òà ’è« Š MDQJDQ HQJNDXON NHUMDNDQ

ª
Ê ûŠ— ôÊ àç’ ¡Ê ôÊ àè’ « Š MDQJDQ HQJNDXSU NHUMDNDQ

¢ø¬ûŠ— 
Š à ’ç¡Ê 
Š à ’è« Š MDQJDQ NDPXEHUGXD NHUMDNDQ

ö¬ûŠ— ¡ôŒ àç’ ¡Ê ¡ôŒ àè’ « Š MDQJDQ NDOLDQON NHUMDNDQ

ú ¬ûŠ— úô’ àç’ ¡Ê ú ’ôàè’ « Š MDQJDQ NDOLDQSU NHUMDNDQ

&RQWRKGDODPNDOLPDW

'DULIL
LO 墻 WDNXW GDQIL
LOŠùÄÊ · VHGLK PHQMDGL)L
LO1DK\

’ùĸ
 « Š 漫 Š MDQJDQ HQJNDXON WDNXWGDQMDQJDQVHGLK

ûÊĸ« Š çÊ ¢¼« Š MDQJDQ HQJNDXSU WDNXWGDQMDQJDQVHGLK

¢ûĸ« Š ¢Šç¢¼« Š MDQJDQ NDPXEHUGXD WDNXWGDQMDQJDQVHGLK

¡ûĸ« Š ¡çŒ ¢¼« Š MDQJDQ NDOLDQON WDNXWGDQMDQJDQVHGLK

ùM ĸ
 « Š úè’ ¼« Š MDQJDQ NDOLDQSU WDNXWGDQMDQJDQVHGLK

&DULODKFRQWRKFRQWRK)L
LO1DK\GDODPD\DWD\DWDO4XUDQGDQDO+DGLWV
ñ ´ø’ó¡ òàçÊ õôŒ àø’ó¡ òàçÊ
),
,/ 0$
/80 .DWD.HUMD$NWLI ),
,/0$-+8/ .DWD.HUMD3DVLI

'DODPWDWDEDKDVD,QGRQHVLDGLNHQDOLVWLODK.DWD.HUMD$NWLIGDQ.DWD.HUMD3DVLI
3HUKDWLNDQFRQWRKEHULNXWLQL

$EXEDNDUPHPEXND SLQWX!NDWDPHPEXNDGLVHEXW.DWD.HUMD$NWLI
3LQWXGLEXND ROHK$EXEDNDU!NDWDGLEXNDGLVHEXW.DWD.HUMD3DVLI

'DODPWDWDEDKDVD$UDEGLNHQDOSXODLVWLODK)L
LO0D
OXPGDQ)L
LO0DMKXO\DQJIXQJVLQ\D
PLULSGHQJDQ.DWD.HUMD$NWLIGDQ.DWD.HUMD3DVLI

3HUKDWLNDQFRQWRKNDOLPDWGLEDZDKLQL

 øß £
 ÂÓ Âøß £ÂÊ Ó
8PDUPHPXNXO 8PDUGLSXNXO

)L
LO £
 ÂÓ PHPXNXO DGDODK)L
LO0D
OXP .DWD.HUMD$NWLI )D
LODWDX3HODNXQ\D
DGDODK8PDUEHUVLIDWDNWLI PHODNXNDQSHNHUMDDQ\DNQLPHPXNXO 

)L
LO £
 ÂÊ Ó GLSXNXO DGDODK)L
LO0DMKXO .DWD.HUMD3DVLI 'DODP)L
LO0DMKXOGLNHQDO
LVWLODK1DLEDO)D
LO òÊߢŠèó’¡ ¤ŸÊ¢û DWDX3HQJJDQWL)D
LO'DODPFRQWRKGLDWDV8PDU
DGDODK1DLEDO)D
LO SHQJJDQWL3HODNX 

õ
)L
LO0DMKXOGLEHQWXNGDUL)L
LO0D
OXPGHQJDQSHUXEDKDQVHEDJDLEHULNXW

D +XUXISHUWDPDQ\DPHQMDGLEHUEDULV'KDPPDK 
E +XUXIVHEHOXPKXUXIWHUDNKLUQ\DPHQMDGLEHUEDULV.DVUDK ö XQWXN)L
LO0DGK\GDQ
PHQMDGLEHUEDULV)DWKDK ô XQWXN)L
LO0XGKDUL


)L
LO0D
OXP )L
LO0DMKXO

òŒ à’è ŠòàŠç òŒ àè’  ŠòàÊ Œç


&RQWRKFRQWRKGDODPNDOLPDW

)L
LO  ÷Š— PHPHULQWDK PHQMDGL)L
LO0DGK\0DMKXO
…
È ¡¾¦ߊ— ’ù—Š ©Â ÷Ê Œ— DNXGLSHULQWDKDJDUPHQ\HPEDK$OODK

…
È ¡¾¦àû’ùŠ—¢ûÂ÷Ê Œ— NDPLGLSHULQWDKDJDUPHQ\HPEDK$OODK

…
È ¡¾¦à«’ùŠ—©Â÷Ê Œ— HQJNDX ON GLSHULQWDKDJDUPHQ\HPEDK$OODK

…
È ¡ ʾ¦à«’ùŠ—Ê©Â÷Ê Œ— HQJNDX SU GLSHULQWDKDJDUPHQ\HPEDK$OODK

…
È ¡ ¡¾¦à«’ùŠ—¢ø«Â÷Ê Œ— NDPXEHUGXDGLSHULQWDKDJDUPHQ\HPEDK$OODK

…
È ¡¡¾¦à«’ùŠ—ö«Â÷Ê Œ— NDOLDQ ON GLSHULQWDKDJDUPHQ\HPEDK$OODK

…
È ¡Šù¾¦à«’ùŠ— ú«Â÷Ê Œ— NDOLDQ SU GLSHULQWDKDJDUPHQ\HPEDK$OODK

…
È ¡¾¦à ’ùŠ— Â÷Ê Œ— GLD ON GLSHULQWDKDJDUPHQ\HPEDK$OODK

…
È ¡¾¦à«’ùŠ—©Â ÷Ê Œ— GLD SU GLSHULQWDKDJDUPHQ\HPEDK$OODK

…
È ¡¡¾¦à ’ùŠ— ¡Â÷Ê Œ— PHUHND ON GLSHULQWDKDJDUPHQ\HPEDK$OODK

…
È ¡¡¾¦à«’ùŠ—¢«Â÷Ê Œ— PHUHND SU GLSHULQWDKDJDUPHQ\HPEDK$OODK

…
È ¡¡¾¦à ’ùŠ— ¡Â ÷Ê Œ— PHUHND ON GLSHULQWDKDJDUPHQ\HPEDK$OODK

…
È ¡Šù¾¦à ’ùŠ— Šù ÷Ê Œ— PHUHND SU GLSHULQWDKDJDUPHQ\HPEDK$OODK

)L
LO å
 Âß PHQJHQDO PHQMDGL)L
LO0XGKDUL
0DMKXO

÷Ê ŠðŠ ¥Ê åÂߌ— DNXGLNHQDOGDULELFDUDNX

¢ü÷Ê ŠðŠ ¥Ê åÂàû NDPLGLNHQDOGDULELFDUDNDPL

î
 ÷Ê ŠðŠ ¥Ê åÂà« HQJNDX ON GLNHQDOGDULELFDUDPX

î
Ê ÷Ê ŠðŠ ¥Ê ú çÊ Âà« HQJNDX SU GLNHQDOGDULELFDUDPX
¢øŒð÷Ê ŠðŠ ¥Ê ùÊ ¢ŠçÂà« NDPXEHUGXDGLNHQDOGDULELFDUDNDPXEHUGXD

öðŒ ÷Ê ŠðŠ ¥Ê Šù çŒ Âà« NDOLDQ ON GLNHQDOGDULELFDUDNDOLDQ

ú Œð÷Ê ŠðŠ ¥Ê úç’ Âà « NDOLDQ SU GLNHQDOGDULELFDUDNDOLDQ

þÊ ÷Ê ŠðŠ ¥Ê åÂà GLD ON GLNHQDOGDULELFDUDQ\D

¢ ÷Ê ŠðŠ ¥Ê åÂà« GLD SU GLNHQDOGDULELFDUDQ\D

¢øÊ ÷Ê ŠðŠ ¥Ê ùÊ ¢ŠçÂà PHUHND ON GLNHQDOGDULELFDUDPHUHND

öÊ ÷Ê ŠðŠ ¥Ê Šù çŒ Âà PHUHND ON GLNHQDOGDULELFDUDPHUHND

ú Ê ÷Ê ŠðŠ ¥Ê úç’ Âà PHUHND SU GLNHQDOGDULELFDUDPHUHND

&DULODKFRQWRKFRQWRK)L
LO0DMKXOGDODPD\DWD\DWDO4XUDQGDQDO+DGLWV

å·
+$5) .DWD7XJDV

+DUIDGDODKVHPXDMHQLVNDWDVHODLQ,VLPGDQ)L
LO\DQJWLGDNELVDEHUGLULVHQGLULGDQWLGDN
PHPLOLNLDUWL\DQJMHODVWDQSDNDWDNDWDODLQGDODPNDOLPDW


&RQWRK+DUI GDQ ú÷Ê GDUL úß GDUL Šó›Ê NHNHSDGD çÊ GLGDODP ¬·
KLQJJD Š WLGDNWLGDNDGD ’ù›Ê MLND GDQODLQODLQ
6HNLODVFDWDWDQSHQWLQJWHQWDQJSHQJJXQDDQEHEHUDSDPDFDP+DUI

%HEHUDSD+DUIVHSHUWL ºÊ¥ GHQJDQ GLGDODPNDOLPDWNDGDQJPHPSXQ\DLDUWLGDQ


NDGDQJKDQ\DVHEDJDLWDPEDKDQ\DQJWLGDNPHPSXQ\DLDUWL&RQWRK

…
Ê ¢Ê¥ Œ¿ß Š— DNXEHUOLQGXQJNHSDGD$OODK
¡¾Ê Ëʅ¢Ê¥ ŠèŠï FXNXSODK$OODK VHEDJDL VDNVL

+DUI PHPSXQ\DLGXDIXQJVL
D $7+$) æ’Øß DWDX.DWD6DPEXQJ GDQ &RQWRK

 ôÊ ß ¾ø·Š—¤ÿŠ¿ $KPDGGDQ$OLWHODKSHUJL

E 4$6$0 öȊë`DWDX.DWD6XPSDK GHPL &RQWRK

ÂÊ Ðà’ó¡ GHPLZDNWX $VKDU

3HUOXGLFDPNDQEDKZDGLGDODPDO4XUDQ$OODKVXEKDQDKXZDWD
DOD VHULQJEHUVXPSDK
GHQJDQQDPDPDNKOXT1\DDJDUPDQXVLDPHQJDPELOSHODMDUDQGDULDSD\DQJGLMDGLNDQ
VXPSDKWHUVHEXW$GDSXQPDQXVLDKDQ\DEROHKEHUVXPSDKGHQJDQQDPDGDQVLIDW$OODK
WLGDNEROHKEHUVXPSDKGHQJDQQDPDPDNKOXT

+DUI /DP ºó MXJDPHPSXQ\DLEHEHUDSDIXQJVL

D 0,/,. î’ô÷Ê DWDXNHSXQ\DDQ&RQWRK

ÊÑÁ È ’¡ ©
Ê ¡¢øÈ
ó¡ î
 ’ô÷ÊþMôóÊ NHSXQ\DDQ$OODK VHOXUXK NHUDMDDQODQJLWGDQ
EXPL

E 7$
/,/ òôÊ à« DWDXSHUXQWXNDQ XQWXN &RQWRK

öÊ ôÊ à ¬ôÊó Ê̈ÇÁ ¾ø’ó¡ Šó›Ê ¤ÿ’¿Š— VD\DSHUJLNHVHNRODKXQWXNEHODMDU

F $0$5 Â÷Š— DWDXSHULQWDK DJDUVXSD\DKHQGDNODK &RQWRK


öÇ ôÊ È÷ òN Œï êèÊ üóÊ KHQGDNODKVHWLDS PXVOLPEHULQIDN

G 7$8.,' ¾ïÊ « DWDXSHQHJDVDQ VXQJJXKSDVWL &RQWRK

ê ¸’ó¡ Šñ ëŠ ñŒ ëŒ Š˜Šó VXQJJXKDNXDNDQEHUNDWDSHUNDWDDQ\DQJEHQDU

+DUI ’ù›Ê PHPSXQ\DLGXDPDFDPDUWL


D %HUDUWLMLND&RQWRK

öïŒ ÂÐü …
È ¡¡ÂÐü« ’ù›Ê MLNDNDOLDQPHQRORQJ DJDPD $OODK'LDDNDQ
PHQRORQJNDOLDQ

E %HUDUWLWLGDNELODVHVXGDKQ\DWHUGDSDWNDWD M ›Ê NHFXDOL &RQWRK

ùŠ ¥ÀÊ ’ð«M›Ê ö¬ûŠ— ’ù›Ê WLGDNODLQNDOLDQKDQ\DODKEHUGXVWD

+DUI Š MXJDDGDGXDPDFDP
D1$)< ’èû DWDXSHQLGDNDQ WLGDNEXNDQWLGDNDGD &RQWRK

…
É ¡ M ›Ê þŠó›Ê Š WLGDNDGD7XKDQ \DQJEHUKDNGLVHPEDK NHFXDOL$OODK

E1$+< û DWDXSHODUDQJDQ MDQJDQ &RQWRK

…
È ¡M›Ê ¡¾ ¦à« Š MDQJDQNDOLDQPHQ\HPEDKNHFXDOL NHSDGD $OODK

'HPLNLDQODKVHNHOXPLWFRQWRKSHQJJXQDDQ+DUIGDQPDFDPPDFDPDUWLQ\D&DULODKFRQWRK
FRQWRKSHQJJXQDDQ+DUIGDODPD\DWD\DWDO4XUDQGDQDO+DGLWVSHODMDULODKDQHNDUDJDP
IXQJVLGDQDUWLQ\DPDVLQJPDVLQJ
õ¢ ’è¬ÊÇÊ ¡ ©
 ¡½ Š—
$'$:$7$/,67,)+$0 .DWD7DQ\D

'LEDZDKLQLGLFDQWXPNDQVHMXPODK.DWD7DQ\DGHQJDQFRQWRKQ\DPDVLQJPDVLQJGDODP
NDOLPDWEHVHUWDFRQWRKMDZDEDQQ\D

.DWD7DQ\D .DOLPDW7DQ\D -DZDEDQ

—Š ’òÿ Ÿ ÒÂÊ ÷ªûŠ—È’òÿ Ç̈ ¸Ï


Ê çÊ ¢û—Š Š
DSDNDK DSDNDKHQJNDXVDNLW" WLGDNVD\DVHKDW

¢÷ ¡Š¿¢÷ Ÿ¤¬’ð«¡Š¿¢÷ ¨† Šó¢ÇÁÊ ¤¬’


DSD DSD\DQJNDXWXOLV" DNXPHQXOLVVXUDW

ú÷ ¡Š¿ ú÷ Ÿ ¡ŠÀÿ ¤¬Šïú÷ ¡ŠÀÿ ¤


 ¬Šï¾ø·Š—
VLDSD VLDSD\DQJPHQXOLVLQL" $KPDG\DQJPHQXOLVLQL

Š— Œ¨ —Š
 Ÿ¤
¸
Ê « öÇ ŠôŠë Š— ½Ê Ç È ’¡ ö ŠôŠë ¤·Ê Œ—
\DQJPDQD SHQD\DQJPDQDNDXVXND" DNXVXNDSHQD\DQJKLWDP

¬÷ Ÿ¤
 ÿ’À« ¬÷ ¡¾Šã ¤ÿ’¿Š—
NDSDQ NDSDQHQJNDXSHUJL" DNXSHUJLEHVRN

ú —Š Ÿ¤
 ÿ’À« ú—Š Ê̈Šìó’¡ Šó›Ê ¤ÿ ’¿Š—
GLPDQD GLPDQDHQJNDXSHUJL" DNXSHUJLNHNDPSXQJ

æ
 Šï Ÿ¤
 ÿ’À« æ Šï Ê̈ŠôçÊ ¢¸’ó¢Ê¥ ¤
 ÿ’¿Š—
EDJDLPDQD EDJDLPDQDHQJNDXSHUJL" DNXSHUJLGHQJDQEXV

öïŠ Ÿ¤
 ÿ’À« ¢÷ öŠï õÇ ¢ —Š ¨Š Š¯Š¯Š ¤ÿ ’¿Š—
EHUDSD EHUDSDKDULHQJNDXSHUJL" DNXSHUJLVHODPDWLJDKDUL

¢øóÊ ¡Š¿¢øóÊ Ÿ©
  »˜Š«¡Š¿¢øóÊ ˆ¨ø·Ê ½Ä ÷êÂÊ MØó¡
PHQJDSD PHQJDSDNDXWHUODPEDW" MDODQDQSDGDW

ö óÊ Ÿî
 óʊ¿ ª’óŠ˜ÇöóÊ ö ’犗 Š †¨Šì ìÊ ·
NHQDSD NHQDSDNDXEHUWDQ\DLWX" VXQJJXKDNXWLGDNSDKDP

úøóÊ Ÿ öŠôŠìó’¡¡ŠÀÿ úøóÊ ¾Ê ø·Š— ö ŠôŠë¡ŠÀÿ


SXQ\DVLDSD NHSXQ\DDQVLDSDSHQDLQL" LQLSHQD$KPDG
%XDWODKVHQGLULNDOLPDWNDOLPDWWDQ\DGDULVHWLDSNDWDNDWDWDQ\DGLDWDV

¾Ê÷¢³ öÇ¡Ê
,6,0-$0,'

0HQXUXWDVDONDWDGDQSHPEHQWXNDQQ\D,VLPWHUEDJLGXD

,6,0-$0,' ¾Ê÷¢³ öÇ¡Ê \DLWX,VLP\DQJWLGDNWHUEHQWXNGDULNDWDODLQ


,6,0086<7$4 ê¬Ì
 ÷ öÇ¡Ê \DLWX,VLP\DQJGLEHQWXNGDULNDWDODLQ
,VLP-DPLGWHUEDJLGXD

D ,6,0'=$7 ©¡Š¿ öÇ¡Ê DWDX,6,0-,16 Æü³Ê öÇ¡Ê


&RQWRK ˆò³Á RUDQJ ¾NJ— VLQJD  û VXQJDL
E ,6,00$
1$ üà÷ öÇ¡Ê DWDX0$6+'$5 Á¾Ð
 ÷
&RQWRK ö’ôßÊ LOPX ˆñ¾ß NHDGLODQ ˆ¨ߢ´Ë NHEHUDQLDQ
0DVKGDUDGDODK,VLP \DQJPHQXQMXNNDQSHULVWLZDDWDXNHMDGLDQ\DQJWLGDNGLVHUWDLGHQJDQ
SHQXQMXNDQZDNWX%HUEHGDGHQJDQ)L
LO\DQJWHULNDWGHQJDQZDNWXDSDNDKGLZDNWXODPSDX
VHNDUDQJDWDXDNDQGDWDQJ&RQWRK

OôÏ
 —Œ ’ùŠ— ¾ ÁÊ Œ— DNXLQJLQVKDODW !OôϗŒ DNXVKDODW )L
LO
†§ŠÏ
 ¾ ÁÊ Œ— DNXLQJLQVKDODW !§† ŠÏ
 VKDODW 0DVKGDU
6HWLDS)L
LOPHPLOLNL0DVKGDU'HQJDQNDWDODLQ0DVKGDUDGDODKEHQWXN,VLPGDULVHEXDK
)L
LO3RODSHPEHQWXNDQ0DVKGDUVDQJDWEHUDJDPGLDQWDUDQ\D

D ˆòàŠç PLVDOQ\D Ðü  Ðû !ÂÐû PHQRORQJ


E ˆòàçÊ PLVDOQ\D Œï’À  ŠïŠ¿ !’ï¿Ê PHQJLQJDWPHQ\HEXW
F ˆñ¢àŒç PLVDOQ\D ðÊ ¦ Šð¥ !Ɣ¢Šð¥ PHQDQJLV
G ˆñ¢àçÊ PLVDOQ\DõìŒ  õ¢Šë !õ¢ëÊ EHUGLUL
H ˆñà Œç PLVDOQ\D¾ ´È ¾ ´Ç !½´
 Ç EHUVXMXG
I ˆñ¢à’ç›Ê PLVDOQ\Dö àÊ ’Ø öà’׊— !õ¢àג ›Ê PHPEHULPDNDQ
J ˆ¨Šó¢àçÊ PLVDOQ\DÝÁÄ Ý
 Áà !ˆ¨ß¡ÁÃÊ EHUGDJDQJ
K ˆòèÊ à« PLVDOQ\DöOôà ö Môß !öôÊ à« PHQJDMDUPHPEHULWDKX
L ˆ¨ŠôàÊ ’è« PLVDOQ\DÂOïÀŠ   Mᅧ !ˆ§ÂïÊ ’À« PHQJLQJDWNDQ
3DKDPLODKEDLNEDLNQDPDQDPDGDQEHQWXNEHQWXN,VLP\DQJWHUGDSDWGDODPSHODMDUDQLQL
VHEHOXPPHODQJNDKNHSHODMDUDQVHODQMXWQ\D

öÇ¡Ê ê¬Ì
 ÷
,6,0086<7$4

,VLP0XV\WDTLDODK,VLP\DQJGLEHQWXNGDULNDWDODLQGDQPHPLOLNLPDNQD\DQJEHUEHGDGDUL
NDWDSHPEHQWXNQ\D,VLP0XV\WDTLWXDGDWXMXKPDFDP

,6,0)$
,/ òÊߢŠç öÇ¡Ê DWDX,VLP3HODNX \DQJPHODNXNDQSHNHUMDDQ 
,VLP)D
LODGDGXDZD]DQ SRODSHPEHQWXNDQ \DLWX

D ˆòßÊ ¢Šç ELODEHUDVDOGDUL)L


LO7VXODWVL )L
LO\DQJWHUGLULGDULWLJDKXUXI
E ˆòàÊ ’è÷ ELODEHUDVDOGDUL)L
LO\DQJOHELKGDULWLJDKXUXI
)L
LO ,VLP)D
LO

ö Šôà öôÊ ß PHQJHWDKXL öó梧 \DQJPHQJHWDKXL


õ ¢ü õ¢û WLGXU öŸÊ¢û \DQJWLGXU
òŒ Œï’˜ ŠòŠïŠ— PDNDQ ˆòïÊ • \DQJPDNDQ
ö ôÊ È öŠôNJ— PHQ\HUDK öôÊ È÷ \DQJPHQ\HUDK
ê èÊ ü ê ŠèûŠ— EHULQIDN êèÊ ü÷ \DQJEHULQIDN
 Êèä¬È
   Šèä ¬Ç ¡Ê PRKRQDPSXQ ÂèÊ ä¬È
 ÷ \DQJPRKRQDPSXQ

'LVDPSLQJLWXGLNHQDOSXODLVWLODKEHQWXN08%$/$*+$+ ¨ä󊢦÷ GDUL,VLP)D


LO\DQJ
EHUIXQJVLXQWXNPHQJXDWNDQDWDXPHQ\DQJDWNDQDUWLQ\D&RQWRK

)L
LO ,VLP)D
LO ,VLP0XEDODJKDK

ö Šôà öôÊ ß öó梧 õMß öôÊ ß \DQJVDQJDWPHQJHWDKXL


 èÊ ä Â ŠèŠã ÂçÊ ¢Šã Á¢MèŠã ÁèŒ Šã \DQJVXNDPHQJDPSXQL
õ ¢ü õ¢û öŸÊ¢û õ¡ û ö Êû \DQJEDQ\DNWLGXU
òŒ Œï’˜ ŠòŠïŠ— ˆòïÊ • ˆñ¢M ˆòïÊ Š— \DQJEDQ\DNPDNDQ

,6,00$)
8/ ñà ’è÷ öÇ¡Ê \DLWX,VLP\DQJGLNHQDLSHNHUMDDQ
)L
LO ,VLP0DI
XO

ÂèÊ ä Â ŠèŠã PHQJDPSXQL ÁèŒ ä÷ \DQJGLDPSXQL


öŠôà ö ôÊ ß PHQJHWDKXL õôŒ à÷ \DQJGLNHWDKXL
Þ¦Ê Ý¢¥ PHQMXDO Þ¦Ê÷ \DQJGLMXDO
Œñ ìŒ  Šñ¢Šë EHUNDWD ˆñìŒ ÷ \DQJGLXFDSNDQ

6,)$7086<$%%$+$+ ¨ ¦Ì÷ ¨ŠèÏ


Ê LDODK,VLP\DQJPHQ\HUXSDL,VLP)D
LOWHWDSL
OHELKFRQGRQJSDGDDUWLVLIDWQ\D\DQJWHWDS0LVDOQ\D
)L
LO ,VLP)D
LO 6LIDW0XV\DEEDKDK

µ
 ’è µÂÊ Šç VHQDQJ µÁÊ ¢Šç µÂÊ Šç RUDQJVHQDQJ
øà  øÊ ß EXWD ÷Ê ¢ß øߊ— RUDQJEXWD
©
 ø  ©¢÷ PDWL ªŸÊ¢÷ ª÷ RUDQJPDWL
Ý
 ´
  Ý
 ¢³ ODSDU ޟʢ³ ˆù¢ß ³ RUDQJNHODSDUDQ

,6,07$)'+,/ òÔ
Ê ’è« öÇ¡Ê LDODK,VLP\DQJPHQXQMXNNDQDUWLOHELK :D]DQ SROD 
XPXP,VLP7DIGKLODGDODK òŒ à’犗 &RQWRK
,VLP)D
LO6LIDW0XV\DEEDKDK ,VLP7DIGKLO

öôÊ ß öó梧 \DQJPHQJHWDKXL öôŠ ߊ— \DQJOHELKPHQJHWDKXL


¥ʢŠï ¦ʊï \DQJEHVDU ¦’ \DQJOHELKEHVDU
ˆòÔ
Ê Šç ˆòÓ
Ê ¢Šç \DQJXWDPD ŒòÔ
 ’犗 \DQJOHELKXWDPD
£ÁÊ ¢Šë ¤ÂÊ Šë \DQJGHNDW £’늗 \DQJOHELKGHNDW
'LVDPSLQJLWXWHUGDSDWSXODEHQWXN\DQJVHGLNLWDJDNEHUEHGDVHSHUWL

6LIDW0XV\DEEDKDK ,VLP7DIGKLO

¾¾Ê Ë \DQJVDQJDW ¾ ˊ— \DQJOHELKVDQJDW


êìÊ · \DQJEHUKDN ê ·—Š \DQJOHELKEHUKDN
ÄÄÊ ß \DQJPXOLD Ä ߊ— \DQJOHELKPXOLD

,6,0=$0$1 ù¢÷à öÇ¡Ê \DLWX,VLP\DQJPHQXQMXNNDQZDNWXGDQ,6,00$.$1


ù¢Šð÷ öÇ¡Ê \DLWX,VLP\DQJPHQXQMXNNDQWHPSDW

)L
LO ,VLP=DPDQ0DNDQ

¤
 ¬’ð ¤¬Šï PHQXOLV ¤¬’ð÷ NDQWRU
¤
 à’ô ¤
 àÊ Šó EHUPDLQ ¤à’ô÷ WHPSDWEHUPDLQ
¾ ´È
  ¾´Ç EHUVXMXG ¾´
Ê È÷ PDVMLG
¾ ôÊ  ¾Šó PHODKLUNDQ ¾óÊ÷ KDULNHODKLUDQ
¾ àÊ  ¾ß PHQMDQMLNDQ ¾ßÊ ÷ KDUL\DQJGLMDQMLNDQ
Þ øÊ ¬´ Þ ø¬³¡Ê EHUNXPSXO Þø¬´÷ SHUNXPSXODQSHUWHPXDQ

,6,0$/$7 ¨Šó• öÇ¡Ê \DLWX,VLP\DQJPHQXQMXNNDQDODW\DQJGLJXQDNDQXQWXN


PHODNXNDQVXDWX)L
LODWDXSHNHUMDDQ

)L
LO ,VLP=DPDQ0DNDQ


 ¬’è ¶
 ¬Šç PHPEXND µ¢¬’è÷Ê NXQFL
ùŒ ÄÊ  ùŠ à PHQLPEDQJ ˆù¡Ä÷Ê WLPEDQJDQ
Æ
 ôÊ ´ Æ
 Šô³ GXGXN ÆôÊ ´÷ WHPSDWGXGXN
  ´   ³ Q\DULQJ  ´÷Ê SHQJHUDVVXDUD
3DKDPLODKEDLNEDLNVHPXDMHQLVMHQLV,VLP\DQJWHUGDSDWGDODPSHODMDUDQLQLVHUWDFRQWRK
FRQWRKQ\DVHEHOXPPHODQJNDKNHSHODMDUDQVHODQMXWQ\D

½ ´
 ÷ òàçÊ
),
,/08-$55$'

0HQXUXWDVDONDWDGDQSHPEHQWXNDQQ\D)L
LOWHUEDJLGXD

),
,/08-$55$' ½ ´÷ òàçÊ \DLWXIL
LO\DQJVHPXDKXUXIQ\DDVOL
),
,/0$=,' ¾ÄÊ ÷ òàçÊ \DLWXIL
LO\DQJPHQGDSDWKXUXIWDPEDKDQ
)L
LO0XMDUUDGSDGDXPXPQ\DWHUGLULGDULWLJDKXUXIVHKLQJJDGLQDPDNDQSXOD),
,/

08-$55$'768/$76, ½ ´
 ÷ Ê̄Š¯Œ òàçÊ GDQPHPSXQ\DLHQDPZD]DQ ùà DWDX
WLPEDQJDQ SRODKXUXIGDQKDUDNDW \DNQL

 Œòà’è òŠ àŠç PLVDOQ\D Ðü  Ðû PHQRORQJ


 ŒòàÊ ’è òŠ àŠç PLVDOQ\DÆ
 ôÊ ´ Ɗô³ GXGXN
 Œòà’è òŠ àŠç PLVDOQ\D¶
 ¬’è ¶¬Šç PHPEXND
 Œòà’è òŠ àÊ Šç PLVDOQ\Dö Šôà ö ôÊ ß PHQJHWDKXL
 Œòà’è òŠ àŠç PLVDOQ\D Œ°’ð  Œ°Šï PHQMDGLEDQ\DN
 ŒòàÊ ’è òŠ àÊ Šç PLVDOQ\D¤
 È
Ê ¸ ¤
 È
Ê · PHQJKLWXQJ
'LVDPSLQJ)L
LO0XMDUUDG7VXODWVL\DQJWHUGLULGDULWLJDKXUXIWHUGDSDWSXOD)L
LO0XMDUUDG

5XED
L ½ ´
 ÷ Êߢ¥Á òàçÊ \DQJWHUGLULGDULHPSDWKXUXI)L
LO0XMDUUDG5XED
LLQLKDQ\D
PHPSXQ\DLVDWXZD]DQ\DLWX òŒ ôÊ àŠè ŠòŠôàŠç
&RQWRK ö ³Ê ¬ ö ³Â« PHQHUMHPDKNDQ Å
 Ê Ç  Å
 Ç PHPELVLNNDQ
ZDVZDV ñŒ ÄÊ ’óÄ ŠñÄó’à PHQJJRQFDQJJRQFDQJNDQ 
&DULODKVHEDQ\DNEDQ\DNQ\DFRQWRKFRQWRK)L
LO0XMDUUDG7VXODWVLGDULDO4XUDQGDQDO
+DGLWVXQWXNVHWLDSZD]DQGLDWDVEHVHUWDDUWLQ\DPDVLQJPDVLQJ

¾ÄÊ ÷ òàçÊ
),
,/0$=,'

)L
LO0D]LGEHUDVDOGDUL)L
LO0XMDUUDG\DQJPHQGDSDWWDPEDKDQKXUXI

 )L
LO0D]LGGHQJDQWDPEDKDQVDWXKXUXI7HUGLULGDULEHEHUDSDZD]DQVHSHUWL
D òŒ àÊ ’è Šòà’犗 KXUXIWDPEDKDQQ\D+DP]DKGLDZDONDWD
)L
LO0XMDUUDG )L
LO0D]LG

Œò»¾ òŠ »½ PDVXN òŒ »Ê ¾ òŠ »½Š— PHPDVXNNDQ


±Â¼ ±
 » NHOXDU ÂÊ ¼ ±Â»Š— PHQJHOXDUNDQ
±
ŒòÇ  ŠòÇÁ OHSDV òŒ ÇÊ Â ŠòÇÁŠ— PHOHSDVPHQJLULP

E ŒòàŠè òŠ àŠç KXUXIWDPEDKDQQ\DKXUXIWHQJDK\DQJGLJDQGDNDQWDV\GLG


)L
LO0XMDUUDG )L
LO0D]LG

õ¾Ê ’ì õ ¾Ê Šë GDWDQJ õ ¾Šì õ ¾Šë PHQGDWDQJNDQ


öŠôà ö ôÊ ß PHQJHWDKXL ö Oôà ö Môß PHQJDMDU
ŒñÄÊ ü ŠñÄû WXUXQ ñŠ Äû ñŒ Äü PHQXUXQNDQ

F òŒ ßÊ ¢Šè òŠ ߢŠç KXUXIWDPEDKDQQ\D0DG$OLIVHWHODKKXUXISHUWDPD


)L
LO0XMDUUDG )L
LO0D]LG

Œò¬’ì òŠ ¬Šë PHPEXQXK Œò«Ê¢Šì Šò«¢Šë EHUSHUDQJ


é ’è é
 Šç PHPLVDK éÁÊ ¢Šè éÁ¢Šç EHUSLVDK
ê¦ÊÈ ê¦Ç PHQGDKXOXL ê¥¢Ç ê¥Ê¢È EHUORPED
)L
LO0D]LGGHQJDQWDPEDKDQGXDKXUXI7HUGLULGDULEHEHUDSDZD]DQVHSHUWL

D òŠ àŠèû¡Ê òŒ àÊ Šèü KXUXIWDPEDKDQQ\D$OLIGDQ1XQGLDZDONDWD 


)L
LO0XMDUUDG )L
LO0D]LG

êôÊ ’Ø êŠôŠ× PHQFHUDLNDQ êôÊ ŠØü  ê Šô؊ û¡Ê SHUJL


ÂØÊ ’è Â ŠØŠç PHPEHODK ÂØÊ Šèü  Â ŠØŠèû¡Ê WHUEHODK
¤ôÊ ’ì ¤
 ŠôŠë PHPEDOLN ¤ôÊ Šìü  ¤
 ŠôŠìû¡Ê WHUEDOLN

E ŒòàÊ ¬è’  òŠ à¬ç’ ¡Ê KXUXIWDPEDKDQQ\D$OLIGLDZDOGDQ7DGLWHQJDK


)L
LO0XMDUUDG )L
LO0D]LG

Þ ø´ Þø³ PHQJXPSXONDQ ÞøÊ ¬´ Þ ø¬³¡Ê EHUNXPSXO


 Ìü ÂÌû PHQ\HEDUNDQ ÂÌ
Ê ¬ü Â̬û¡Ê WHUVHEDU
Æ
 øÊ ’ô Æ
 øŠó PHUDED ÆøÊ ¬’ô Æø¬’ó¡Ê PHUDEDUDED

F òN àè’  Mòàç’ ¡Ê KXUXIWDPEDKDQQ\D$OLIGLDZDOGDQ7DGLWHQJDK


)L
LO0XMDUUDG )L
LO0D]LG

Ò¦Ê Ò
 ¥ SXWLK Ò¦ Ò
¥¡Ê PHPXWLK
ÂøÊ ¸ Âø· PHUDK Âø¸ Â ø·¡Ê PHPHUDK
½Ê È ½ Ê Ç KLWDP ½ È ½ Ç¡Ê PHQJKLWDP

G ŠòߢŠè« òŒ ߢŠè¬ KXUXIWDPEDKDQ7DGLDZDOGDQ0DG$OLIGLWHQJDK


)L
LO0XMDUUDG )L
LO0D]LG

¾È¸ ¾È· GHQJNL ¾ Ç¢¸¬ ¾ Ç¢¸« VDOLQJGHQJNL


åÂÊ à å
 Âß NHQDO å
 Á¢à¬ åÁ¢à« VDOLQJ NHQDO
ŒñŠ˜È ñŠ Š˜Ç EHUWDQ\D òŒ ŠŸ¢Ȭ òŠ ŠŸ¢È« VDOLQJEHUWDQ\D

H òŒ àŠè¬ Šò àŠè« KXUXIWDPEDKDQQ\D7DGLDZDOGDQKXUXIJDQGDGLWHQJDK


)L
LO0XMDUUDG )L
LO0D]LG

öŠôà ö ôÊ ß PHQJHWDKXL ö Môଠ ö Môà« EHODMDU


¦ʒð  ¦Šï EHVDU  ¦ðŠ ¬  ¦Šð« PHPEHVDUNDQGLUL
ÂðÊ ’è ŠðŠç EHUILNLU  MðèŠ ¬ ÂMðŠè« PHPXVDWNDQILNLUDQ

)L
LO0D]LGGHQJDQWDPEDKDQWLJDKXUXI:D]DQ\DQJELDVDGLWHPXNDQDGDODK Šòà’è¬Ç ¡Ê 
òŒ àÊ ’è¬È
 KXUXIWDPEDKDQQ\D$OLI6LQGDQ7DGLDZDONDWD 
)L
LO0XMDUUDG )L
LO0D]LG

ÂèÊ ä Â ŠèŠã PHQJDPSXQL  èÊ ä¬È


   Šèä ¬Ç ¡Ê PRKRQDPSXQ
Œò¦’ì òŠ ¦ÊŠë PHQHULPD òŒ ¦Ê’ì¬È òŠ ¦’ì¬Ç¡Ê PHQJKDGDS
±Â¼ ±Â» NHOXDU ±
 ÂÊ ¼¬È ±
 ¼¬Ç¡Ê PLQWDNHOXDU
&DULODKFRQWRKFRQWRK)L
LO0D]LGGDULDO4XUDQGDQDO+DGLWVGDQPDVXNNDQNHGDODP
ZD]DQZD]DQ\DQJVHVXDLVHUWDFDULODKDUWLQ\DPDVLQJPDVLQJ

öÇÊ ’¡ £¡ÂߛÊ
,
5$%,6,0

,
UDELDODKSHUXEDKDQEDULVEHQWXN\DQJWHUMDGLGLEHODNDQJVHEXDKNDWDVHVXDLGHQJDQ
NHGXGXNDQNDWDWHUVHEXWGDODPVXVXQDQNDOLPDW3DGDGDVDUQ\D,VLPELVDPHQJDODPLWLJD
PDFDP,
UDE\DLWX

,
5$%5$)$
 ޒçÁ DWDX6XEMHNDODPDW WDQGD DVOLQ\D'KDPPDK É
,
5$%1$6+$% ¤Ðû DWDX2EMHNDODPDW WDQGD DVOLQ\D)DWKDK È
,
5$%-$55 Â ³ DWDX.HWHUDQJDQDODPDW WDQGD DVOLQ\D.DVUDK Ê
3HUKDWLNDQFRQWRKGDODPNDOLPDWGLEDZDKLQL
£
 
M ØN ó¡ ”È ¢³ GDWDQJVLVZDVLVZD

£
 MØN ó¡ ª
 —ŠÁ DNXPHOLKDWVLVZDVLVZD

£
Ê MØN ó¡ ŠôߪøMôÇ DNXPHPEHULVDODPNHSDGDVLVZDVLVZD

,VLP £MØN ó¡ VLVZDVLVZD SDGDFRQWRKGLDWDVPHQJDODPLWLJDPDFDP,


UDE

 ,
UDE5DID
 6XEMHN GHQJDQWDQGD'KDPPDKGLKXUXIDNKLUQ\D £
 MØN ó¡
 ,
UDE1DVKDE 2EMHN GHQJDQWDQGD)DWKDKGLKXUXIDNKLUQ\D £
 MØN ó¡
 ,
UDE-DUU .HWHUDQJDQ GHQJDQWDQGD.DVUDKGLKXUXIDNKLUQ\D £
Ê MØN ó¡

$ODPDW,
UDEVHSHUWLLQLGLQDPDNDQ$ODPDW$VKOL\\DK ¨ ôÊ Ï È ’¡ ©¢÷
Š ß DWDXWDQGD
WDQGDDVOL SRNRN 

3HUOXGLNHWDKXLEDKZDWLGDNVHPXD,VLPELVDPHQJDODPL,
UDEDWDXSHUXEDKDQEDULVEHQWXNGL
DNKLUNDWD'DODPKDOLQL,VLPWHUEDJLGXD

 ,6,008
5$% £Âà÷ öÇ¡Ê \DLWX,VLP\DQJELVDPHQJDODPL ,
UDE.HEDQ\DNDQ,VLP
DGDODK,VLP0X
UDEDUWLQ\DELVDEHUXEDKEHQWXNEDULVDNKLUQ\DWHUJDQWXQJNHGXGXNDQQ\D
GDODPNDOLPDW

 ,6,00$%1, Êü¦÷ öÇ¡Ê \DLWX,VLP\DQJWLGDNWHUNHQDNDLGDKNDLGDK,


UDE'LDQWDUD
MHQLV,VLP0DEQLDGDODK,VLP'KDPLU .DWD*DQWL ,VLP,V\DUDW .DWD7XQMXN ,VLP
0DXVKXO .DWD6DPEXQJ ,VLP,VWLIKDP .DWD7DQ\D 

3HUKDWLNDQFRQWRK,VLP0DEQLGDODPNDOLPDWNDOLPDWGLEDZDKLQL

”Ê Ššÿ ”È ¢³ GDWDQJ PHUHND LQL

”Ê Ššÿ ª
 —ŠÁ DNXPHOLKDW PHUHND LQL
”Ê Ššÿ Šôߪ
 øMôÇ DNXPHPEHULVDODPNHSDGD PHUHND LQL

'DODPFRQWRKFRQWRKGLDWDVWHUOLKDWEDKZD,VLP,V\DUDK ”Ê Ššÿ LQL WLGDNPHQJDODPL,


UDE
DWDXSHUXEDKDQEDULV?EHQWXNGLDNKLUNDWDPHVNLSXQNHGXGXNDQQ\DGDODPNDOLPDWEHUXEDK
XEDKEDLNVHEDJDL6XEMHN2EMHNPDXSXQ.HWHUDQJDQ,VLP,V\DUDKWHUPDVXNGLDQWDUD
NHORPSRN,VLP0DEQL

%LODDQGDWHODKPHPDKDPLEDLNEDLNWHQWDQJSHQJHUWLDQ,
UDEGDQWDQGDWDQGDDVOLQ\D
PDULODKNLWDPHODQMXWNDQSHODMDUDQWHQWDQJ,VLP0X
UDE

ÝçŒ Â÷ öÇ¡Ê


,6,00$5)8

,VLP\DQJPHQJDODPL,
UDE5DID
GLQDPDNDQ,VLP0DUIX
\DQJWHUGLULGDUL

 0XEWDGD
 6XEMHN GDQ.KDEDU 3UHGLNDW SDGD-XPODK,VPL\\DK .DOLPDW1RPLQDO 
3HUKDWLNDQFRQWRKFRQWRK-XPODK,VPL\\DKGLEDZDKLQL

Â¦ÊŠï ª¦’óŠ¡ UXPDKLWXEHVDU

ˆòøÊ ³ ¦ʊ益’óŠ¡ UXPDKLWXEHVDU ODJL LQGDK

ˆòøÊ ³  ¦ÊŠð󒡪¦’óŠ¡ UXPDKEHVDULWXLQGDK

ˆñ¢Šã ˆòøÊ ³  ¦ÊŠð󒡪¦’óŠ¡ UXPDKEHVDULWXLQGDK ODJL PDKDO

'DODPFRQWRKGLDWDVWHUOLKDWEDKZDVHPXD,VLP\DQJWHUGDSDWGDODP-XPODK,VPL\\DKDGDODK
0DUIX
 PHQJDODPL,
UDE5DID
WDQGDQ\DDGDODK'KDPPDK

 )D
LO 6XEMHN3HODNX DWDX1DLEDO)D
LO 3HQJJDQWL6XEMHN3HODNX SDGD-XPODK)L
OL\\DK
.DOLPDW9HUEDO &RQWRK

¾ ø¸÷ ”È ¢³ 0XKDPPDGGDWDQJ

 øß ¤ôÊ ä 8PDUPHQDQJ

 çÊ ¢Šð’ó¡ ¤
 Šôä RUDQJNDILULWXGLNDODKNDQ
ùŒ ¢ŠØ Ìó¡ úàÊ Œó V\DLWDQLWXGLODNQDW

¾ ø¸÷ 0XKDPPDG !)D


LO !0DUIX
GHQJDQWDQGD'KDPPDK
 øß 8PDU !)D
LO !0DUIX
GHQJDQWDQGD'KDPPDK
 çÊ ¢Šð’ó¡ RUDQJNDILU !1DLEDO)D
LO!0DUIX
GHQJDQWDQGD'KDPPDK
ùŒ ¢ŠØ Ìó¡ V\DLWDQ !1DLEDO)D
LO!0DUIX
GHQJDQWDQGD'KDPPDK
3DKDPLODKEDLNEDLNVHPXDNDLGDKNDLGDK\DQJWHUGDSDWGDODPSHODMDUDQLQLVHEHOXP
PHODQJNDKNHSHODMDUDQVHODQMXWQ\D

£Ð
 ü÷ öÇ¡Ê
,6,00$16+8%

,VLP\DQJWHUNHQD,
UDE1DVKDEGLVHEXW,VLP0DQVKXE<DQJPHQMDGL,VLP0DQVKXEDGDODK
VHPXD,VLPVHODLQ)D
LODWDX1DLEDO)D
LOGDODP-XPODK)L
OL\\DK

 0$)
8/ ñà ’è÷ \DNQL,VLP\DQJGLNHQDLSHNHUMDDQ 2EMHN3HQGHULWD 

ùŠ •Œìó’¡ ¾ ø¸÷ Š—Šë 0XKDPPDGPHPEDFDDO4XUDQ

ùŠ •Œìó¡ DO4XUDQ !0DI


XO!0DQVKXEGHQJDQWDQGDIDWKDK

 0$6+'$5 Á¾Ð÷ \DNQL,VLP\DQJPHPLOLNLPDNQD)L


LOGDQEHUIXQJVLXQWXN
PHQMHODVNDQDWDXPHQHJDVNDQ PHQJXDWNDQ DUWLGDUL)L
LO


† «Ê « ùŠ •Œìó’¡¾ ø¸÷Š—Šë 0XKDPPDGPHPEDFDDO4XUDQGHQJDQWDUWLO SHUODKDQ
ODKDQ


† «ÊÂ « SHUODKDQODKDQ !0DVKGDU!0DQVKXEGHQJDQWDQGDIDWKDK
 +$/ ñ¢· LDODK,VLP\DQJEHUIXQJVLXQWXNPHQMHODVNDQNHDGDDQ)D
LODWDX0DI
XO
NHWLNDEHUODQJVXQJQ\DSHNHUMDDQ

¢àËÊ ¢»Šù•Œìó’¡¾ ø¸
 ÷ Š—Šë 0XKDPPDGPHPEDFDDO4XUDQGHQJDQNKXV\X

¢àËÊ ¢» RUDQJ\DQJNKXV\X


!+DO!0DQVKXEGHQJDQWDQGDIDWKDK

 7$0<,= ÄÊø« LDODK,VLP\DQJEHUIXQJVLPHQHUDQJNDQPDNVXGGDUL)L


LOGDODP
KXEXQJDQQ\DGHQJDQNHDGDDQ)D
LODWDX0DI
XO

§† ½¢¦ßÊ Šù•Œìó’¡¾ ø¸
 ÷ Š—Šë 0XKDPPDGPHPEDFDDO4XUDQVHEDJDLVXDWXLEDGDK

§† ½¢¦ßÊ LEDGDK !7DP\L]!0DQVKXEGHQJDQWDQGDIDWKDK

 =+$5$)=$0$1 ù¢÷ÃåÂŠÛ DWDX.HWHUDQJDQ:DNWXGDQ=+$5$)0$.$1


ù¢Šð÷ åÂŠÛ DWDX.HWHUDQJDQ7HPSDW


† Šó Šù•Œìó’¡ ¾ ø¸÷ Š—Šë 0XKDPPDGPHPEDFDDO4XUDQSDGDVXDWXPDODP


† Šó PDODP !=KDUDI=DPDQ!0DQVKXEGHQJDQWDQGDIDWKDK

'LDQWDUD=KDUDI=DPDQ õ SDGDKDUL õ’óŠ¡ SDGDKDULLQL 


† Šó SDGDPDODPKDUL 
¡Á¢ û SDGDVLDQJKDUL ¢·¢¦Ï
 SDGDSDJLKDUL ”Å ¢È÷ SDGDVRUHKDUL ¡¾Šã
EHVRN ùŠ ’¡ VHNDUDQJ GDQVHEDJDLQ\D
'LDQWDUD=KDUDI0DNDQ õ ¢÷—Š GLGHSDQ æ’ô» GL EHODNDQJ ”È ¡Á GLEDOLN é
 çŠ
GLDWDV ª
 ¸« GLEDZDK ¾üßÊ GLVLVL Šñ · GLVHNLWDU ú ¥ GLDQWDUD 
¤
 ûÊ¢³ GLVHEHODK GDQVHEDJDLQ\D

 081$'$ ½¢ü÷ DWDX6HUXDQ 3DQJJLODQ 

Ñ
Ê Á È ’¡ ©
Ê ¡¢øÈ
ó¡Â×Ê ¢Šç :DKDL3HQFLSWDODQJLWGDQEXPL

 ×Ê ¢Šç 3HQFLSWD !0XQDGD!0DQVKXEGHQJDQWDQGD)DWKDK


+DIDONDQODKLVWLODKLVWLODKGLDWDVEHVHUWDSHQJHUWLDQGDQFRQWRKFRQWRKQ\DPDVLQJPDVLQJ
VHEHOXPPHODQJNDKNHSHODMDUDQVHODQMXWQ\D

ÁÂ ´÷ öÇ¡Ê


,6,00$-585

,VLP\DQJWHUNHQD,
UDE-DUUGLVHEXW,VLP0DMUXU\DQJWHUGLULGDUL

 ,VLP\DQJGLDZDOLGHQJDQ+DUI-DUU<DQJWHUPDVXN+DUI-DUUDGDODK £
Ê GHQJDQ ñÊ
XQWXN çÊ GLGDODP Šôß DWDV Šó›Ê NH ú÷Ê GDUL ºŠï EDJDL ¬·
KLQJJD  º« XQWXNVXPSDK GHPL 
3HUKDWLNDQFRQWRKFRQWRKEHULNXW

…
Ê ¢Ê¥ Œ¿ß Š— DNXEHUOLQGXQJNHSDGD$OODK

¾Ê ´
Ê Èø’ó¡ Êç OôϗŒ DNXVKDODWGLPDVMLG

ÂÊ Ðà’ó¡ GHPLPDVD
…¡ ¾Ê´Èøó’¡ ÂÐà’ó¡ SDGDNDOLPDWNDOLPDWGLDWDVDGDODK,VLP0DMUXUNDUHQD
GLGDKXOXLGLPDVXNLROHK+DUI-DUU7DQGD0DMUXUQ\DDGDODK.DVUDK

 ,VLP\DQJEHUNHGXGXNDQVHEDJDL0XGKDI,ODLK&RQWRK

…
Ê ¡ Œñ Ç Á 5DVXO$OODK !Œñ Ç Á >0XGKDI@…
Ê ¡ >0XGKDI,ODLK@
£
Ê ¢¬ðÊ ’ó¡ òŒ ÿŠ— DKOXONLWDE !òŒ ÿŠ— >0XGKDI@£
Ê ¢¬ðÊ ’ó¡ >0XGKDI,ODLK@
0XGKDI,ODLKVHODOXVHEDJDL,VLP0DMUXUVHGDQJNDQ0XGKDI ,VLPGLGHSDQQ\D ELVDGDODP
EHQWXN0DUIX
0DQVKXEPDXSXQ0DMUXUWHUJDQWXQJNHGXGXNDQQ\DGDODPNDOLPDW
3HUKDWLNDQFRQWRKFRQWRKNDOLPDWGLEDZDK LQL

…
Ê ¡ Œñ Ç ÁŠñ¢Šë EHUNDWD5DVXO$OODK

…
Ê ¡ Šñ Ç Á ¤·Ê Œ— VD\DPHQFLQWDL5DVXO$OODK

…
Ê ¡ ñÊ Ç Â¥Ê ú÷Ê šû NDPLEHULPDQNHSDGD5DVXO$OODK

'DODPFRQWRKFRQWRKGLDWDV,VLP ñÇ Á PHUXSDNDQ0XGKDIGDQEHQWXNQ\DELVD0DUIXFRQWRKSHUWDPD 0DQVKXE FRQWRKNHGXD PDXSXQ0DMUXU FRQWRKNHWLJD $GDSXQNDWD …¡
VHEDJDL0XGKDI,ODLKVHODOXGDODPEHQWXN0DMUXU

+DIDONDQODKLVWLODKLVWLODKWDWDEDKDVD$UDE\DQJWHUGDSDWGDODPSHODMDUDQLQLVHEHOXP
PHODQJNDKNHSHODMDUDQVHODQMXWQ\D

¢ø «¡» Š— ùŠ ¢Šï Mù›Ê


,11$'$1.$1$6(57$.$:$1.$:$11<$

.DWD Mù›Ê VHVXQJJXKQ\D GDQ Šù¢Šï DGDODK VHUWDNDZDQNDZDQQ\DVHGLNLWPHQJXEDK


NDLGDK,
UDE\DQJWHODKNLWDSHODMDULVHEHOXPQ\DVHEDJDLEHULNXW
 %LOD+DUI Mù›Ê VHVXQJJXKQ\D DWDXNDZDQNDZDQQ\DPHPDVXNLVHEXDK-XPODK,VPL\\DK
DWDXSXQ-XPODK)L
OL\\DKPDND0XEWDGD
DWDX)D
LO\DQJDVDOQ\D,VLP0DUIX
DNDQPHQMDGL
,VLP0DQVKXE3HUKDWLNDQFRQWRKGLEDZDKLQL

-XPODKWDQSD,QQD -XPODKGHQJDQ,QQD

Â¦ÊŠï ª¦’óŠ¡ Â¦ÊŠï ª


 ¦’ó¡ ùM ›Ê
UXPDKLWXEHVDU VHVXQJJXKQ\DUXPDKLWXEHVDU

ˆñ¢Šã ¦ʊð󒡪¦’óŠ¡ ˆñ¢Šã  ¦ÊŠðó’¡ ª ¦’óŠ¡ úðÊ Šó


UXPDKEHVDULWXPDKDO DNDQWHWDSLUXPDKEHVDULWXPDKDO

ú ÷Ê šø’ó¡ …
É ¡ÂÐû ú÷Ê šø’ó¡ ÂÐü …
È ¡MòàŠó
$OODKPHQRORQJPXNPLQ VHPRJD$OODKPHQRORQJPXNPLQ

<DQJWHUPDVXNNDZDQNDZDQ Mù›Ê DQWDUDODLQ


ùM Š— EDKZDVDQ\D ùM Š˜Šï VHRODKRODK úðÊ Šó DNDQWHWDSL MòàŠó DJDUVXSD\D ª
 Šó
DQGDLVDMD Š WLGDNWLGDNDGD 

 %LOD)L
LO ùŠ ¢Šï DGDODK DWDXNDZDQNDZDQQ\DPHPDVXNLVHEXDK-XPODK,VPL\\DKPDND
.KDEDU\DQJDVDOQ\D,VLP0DUIX
DNDQPHQMDGL,VLP0DQVKXE

-XPODKWDQSD.DQD -XPODKGHQJDQ.DQD

¦ʊ益’óŠ¡ ¡Â¦ÊŠïª¦’ó¡Šù¢Šï
UXPDKLWXEHVDU DGDODKUXPDKLWXEHVDU

ˆòøÊ ³ ¦ʊ益’óŠ¡ 
† øÊ ³ ¡Â¦ÊŠïª¦’ó¡MòŠÛ
UXPDKLWXEHVDUODJLFDQWLN MDGLODKUXPDKLWXEHVDUODJLFDQWLN

¾àÊ Ç ¾ ø¸÷ ¡¾àÊ Ç¾ ø¸÷ Šñ¡à ¢÷


0XKDPPDGEDKDJLD 0XKDPPDGVHQDQWLDVDEDKDJLD
$GDSXQ\DQJWHUPDVXNNDZDQNDZDQ Šù¢Šï DGDODK DQWDUDODLQ

 ¦ϊ— ¸ӊ— MòŠÛ È÷Š— ©¢¥ Á¢Ï PHQMDGL 
Šñ¡à ¢÷ VHQDQWLDVD õ¡½ ¢÷ VHODPD Æ Šó WLGDNEXNDQ 
3DKDPLODKEDLNEDLNVHPXDNDLGDKNDLGDK\DQJWHUGDSDWGDODPSHODMDUDQLQLVHEHOXP
PHODQJNDKNHSHODMDUDQVHODQMXWQ\D

¨ ßÊ Šèó’¡ ©¢÷


Š ß
$/$0$7)$5
,<<$+ 7$1'$7$1'$&$%$1*

'DODPSHODMDUDQSHODMDUDQ\DQJODOXNLWDVXGDKPHOLKDW$ODPDW$VKOL\\DKDWDXWDQGDWDQGD
DVOL SRNRN GDUL,
UDE\DLWXEDULV'KDPPDK XQWXN,
UDE5DID
EDULV)DWKDKXQWXN,
UDE
1DVKDEGDQEDULV.DVUDKXQWXN,
UDE-DUU

'LDQWDUDEHQWXNEHQWXN,VLPDGD\DQJPHQJJXQDNDQWDQGDWDQGD\DQJEHUEHGDGDUL$ODPDW
$VKOL\\DKXQWXNPHQXQMXNNDQ,
UDE5DID
1DVKDEDWDX-DUUWHUVHEXWNDUHQDEHQWXNQ\D\DQJ
NKDVPHUHNDPHQJJXQDNDQ$ODPDW)DU
L\\DK\DLWX

 ,VLP0XWVDQQD .DWD%HQGD'XDO 

D,
UDE5DID
GLWDQGDLGHQJDQKXUXI$OLI1XQ ù¡
E,
UDE1DVKDEGDQ,
UDE-DUUGLWDQGDLGHQJDQKXUXI<D1XQ ú

ùÊ Š³ Á ”È ¢³ GDWDQJGXDRUDQJOHODNL

úÊ Šô³Á ª—ŠÁ DNXPHOLKDWGXDRUDQJOHODNL

úÊ Šô³Á ŠôߪøMôÇ DNXPHPEHULVDODPNHSDGDGXDRUDQJOHODNL

 ,VLP-DPDN0XG]DNNDU6DOLP .DWD%HQGD-DPDN/DNLODNL%HUDWXUDQ 

D,
UDE5DID
GLWDQGDLGHQJDQKXUXI:DX1XQ ù
E,
UDE1DVKDEGDQ,
UDE-DUUGLWDQGDLGHQJDQKXUXI<D1XQ ú
ùŠ ø ôÊ Èø’ó¡ ”È ¢³ GDWDQJNDXPPXVOLPLQ

ú øÊ ôÊ Èø’ó¡ ª
 —ŠÁ DNXPHOLKDWNDXPPXVOLPLQ

ú øÊ ôÊ Èø’ó¡ ŠôߪøMôÇ DNXPHPEHULVDODPNHSDGDNDXPPXVOLPLQ

 $O$VPD
DO.KDPVDK ¨Èø¼’ó¡ ”¢øÇ È Š¡ DWDXLVLPLVLP\DQJOLPD\DNQL£Š—
D\DK ¹Š— VDXGDUD ö· LSDU ¿Œ SHPLOLN GDQöŠç PXOXW ,VLPLVLPLQL

í GL DNKLUQ\D
PHPLOLNLSHUXEDKDQEHQWXN\DQJNKDVVHEDJDLEHULNXW

D,
UDE5DID
GLWDQGDLGHQJDQKXUXI:DX 

E,
UDE1DVKDEGLWDQGDLGHQJDQKXUXI$OLI  GLDNKLUQ\D

F,
UDE-DUUGLWDQGDLGHQJDQKXUXI<D ñ GLDNKLUQ\D

ÂÇ ’𥠥Š— ”È ¢³ GDWDQJ$EXEDNDU

ÂÇ ’𥠢¥Š— ª—ŠÁ DNXPHOLKDW$EXEDNDU

ÂÇ ’𥠥ʊ— ŠôߪøMôÇ DNXPHPEHULVDODPNHSDGD$EXEDNDU

+DIDONDQODKNHORPSRNNHORPSRN,VLP\DQJPHPSXQ\DLWDQGDWDQGD,
UDE\DQJNKDVLQL
VHEHOXPPHODQJNDKNHSHODMDUDQVHODQMXWQ\D

ù ü÷ Â ŠãöÇ¡Ê
,6,0*+$,58081$::$1 ,VLP\DQJ7LGDN0HQHULPD7DQZLQ

'DODPNDLWDQQ\DWHQWDQJ$ODPDW,
UDE)DU
L\\DK WDQGDWDQGD,
UDEFDEDQJ NLWDKDUXV
PHPSHODMDULJRORQJDQ,VLP\DQJKXUXIDNKLUQ\DWLGDNPHQHULPDEDULVWDQZLQPDXSXQNDVUDK
KDQ\DPHQHULPDEDULVGKDPPDKGDQIDWKDK 

,VLPLVLPLQLGLQDPDNDQ,6,0*+$,58081$::$1\DQJWHUGLULGDUL
 6HPXD,VLP
$ODP 1DPD \DQJGLDNKLULGHQJDQ7D0DUEXWKDK PHVNLSXQLDDGDODK

0XG]DNNDU 0LVDOQ\D Œ¨ø×Ê ¢Šç )DWLPDK ¨Œ ü÷Ê • $PLQDK ¨Œ Mð÷ 0DNNDK ¨Œ Ê ¢à÷
0XDZL\DK Œ§Äø · +DP]DK GDQVHEDJDLQ\D
 6HPXD,VLP
$ODP0XDQQDWV PHVNLSXQWLGDNGLDNKLULGHQJDQ7D0DUEXWKDK 0LVDOQ\D

¨Œ ´¾Ê » .KDGLMDK §Œ ½ Ç 6DXGDK ¤


 üà =DLQDE ½ ¡¾ä¥ %DJGDG êÌ÷½Ê
'DPDVNXV GDQVHEDJDLQ\D

 ,VLP
$ODP\DQJPHUXSDNDQNDWDVHUDSDQDWDXEHUDVDOGDULEDKDVD
DMDP EXNDQ$UDE 

0LVDOQ\D öÿÊ ¡Â¥›Ê ,EUDKLP ½ ¡½ 'DZXG æ


 Ç <XVXI ùŠ ß ÂçÊ )LU
DXQ 
ùŠ Á ¢Šë 4DUXQ GDQVHEDJDLQ\D

 ,VLP
$ODP\DQJPHQJJXQDNDQZD]DQ SRODEHQWXN )L
LO0LVDOQ\D ¾ÄÊ <D]LG 
¾ ø·Š— $KPDG £ÂÊ ’° <DWVULE GDQVHEDJDLQ\D

 ,VLP
$ODP\DQJPHQJJXQDNDQZD]DQ òàŒç 0LVDOQ\D øß 8PDU Œò· à =XKDO 
¢¸³ -XKD GDQVHEDJDLQ\D
 6HPXD,VLPEDLN,VLP
$ODPPDXSXQEXNDQ\DQJGLDNKLULGHQJDQKXUXI$OLI1XQ

0LVDOQ\D Œù¢ø°’ ß 8WVPDQ ùŒ ¢ø ŠôÇ 6XODLPDQ ùŒ ¢Ô÷ Á 5DPDGKDQ ùŒ ¢ß ³
ODSDU ùŒ ¢¦Ô㊠PDUDK GDQVHEDJDLQ\D

 6HPXD,VLP\DQJPHQJJXQDNDQZD]DQ SRODEHQWXN òà’犗 0LVDOQ\DŒòÔ


 ’犗 OHELK
XWDPD ¦’ OHELKEHVDU ½ NJ— KLWDP GDQVHEDJDLQ\D
 ,VLP-DPDN\DQJPHPSXQ\DLZD]DQ\DQJGLWHQJDKQ\DWHUGDSDW0DG$OLI0LVDOQ\D

òŒ ŸÊ¢ÇÁ VXUDWVXUDW ¾ËÊ ¢û—Š QDV\LGQDV\LG Ý


 ÁÊ ¡Ë MDODQMDODQ ŒòŸÊ¢¦Šë VXNX
VXNX GDQVHEDJDLQ\D

 ,VLP
$'$' ½¾ß DWDX%LODQJDQGDULVDWXVDPSDLVHSXOXK\DQJPHQJJXQDNDQZD]DQ
ñ¢àŠç DWDXòà’è÷ 0LVDOQ\D­
Œ Š¯Œ WLJD Ý¢¥Á HPSDW Å
 ¢ø» OLPD Â Ìà÷
NHORPSRN GDQVHEDJDLQ\D

 ,VLP  »Œ— \DQJODLQ \DQJPHUXSDNDQEHQWXN-DPDNGDUL»Œ— 

 ,VLP\DQJKXUXIDNKLUQ\DEHUXSD$OLI0DPGXGDK §½ ¾ ø÷ æÊóŠ— DWDX$OLI/XUXV ”¡ 


0LVDOQ\D ”É ¡Âÿà \DQJEHUNLODX ”É ¢øŠôß RUDQJRUDQJEHULOPX ”É ¢Šë¾Ê ϊ— WHPDQ
WHPDQ GDQVHEDJDLQ\D

6HSHUWLGLQ\DWDNDQGLDZDOWDGL,VLPLVLPGLDWDV KXUXIDNKLUQ\DWLGDNPHQHULPDEDULV
WDQZLQGDQNDVUDK2OHKNDUHQDLWXGDODPNDLWDQQ\DGHQJDQ,
UDE,VLP*KDLUX0XQDZZDQ
PHPSXQ\DLDODPDWDWDXWDQGDWDQGD,
UDEVHEDJDLEHULNXW

D,
UDE5DID
GDQ,
UDE1DVKDEWHWDSPHQJJXQDNDQ$ODPDW$VKOL\\DK\DNQLEDULV'KDPPDK
XQWXN,
UDE5DID
GDQEDULV)DWKDKXQWXN,
UDE1DVKDE

E,
UDE-DUUWLGDNPHQJJXQDNDQEDULV.DVUDKPHODLQNDQEDULV)DWKDK

ùŒ ¢ø ŠôÇ ”È ¢³ GDWDQJ6XODLPDQ

ùŠ ¢ø ŠôÇ ª
 —ŠÁ DNXPHOLKDW6XODLPDQ

ùŠ ¢ø ŠôÇ ŠôߪøMôÇ DNXPHPEHULVDODPNHSDGD6XODLPDQ

6HEDJDLSHUNHFXDOLDQELOD,VLPLVLPWHUVHEXWPHQJJXQDNDQDZDODQ$OLI/DP0D
ULIDKPDND
LDPHQHULPDEDULVNDVUDKELODWHUNHQD,
UDE-DUU3HUKDWLNDQ

òŠ ŸÊ¢¦Šë ŠôߪøMôÇ DNXPHPEHULVDODPNHSDGDVXNXVXNX

òÊ ŸÊ¢¦ìŠ ’ó¡ ŠôߪøMôÇ DNXPHPEHULVDODPNHSDGDVXNXVXNXLWX


”È ¢øŠôß ŠôߪøMôÇ DNXPHPEHULVDODPNHSDGDSDUDXODPD

”Ê ¢øŠôàó’¡ ŠôߪøMôÇ DNXPHPEHULVDODPNHSDGDSDUDXODPDLWX

1DPXQPDVLKDGDODJLNHORPSRN,VLP*KDLUX0XQDZZDQ\DQJKXUXIDNKLUQ\DVHODOXWHWDS
WLGDNPHQJDODPLSHUXEDKDQEDULVDSDSXQ<DLWX

 ,VLPLVLP\DQJKXUXIDNKLUQ\D$OLI0DTVKXUDK §Á Ð
 ’ì÷ æÊóŠ— DWDX$OLI%HQJNRN
ï WDQSDWLWLNGXD 0LVDOQ\DÇ ÷ 0XVD ÈßÊ ,VD ¾ÿ SHWXQMXN 

׌ 7KXZDQDPDEXNLW GDQVHEDJDLQ\D


,VLPLVLPLQLKXUXIDNKLUQ\DWLGDNSHUQDKEHUXEDKGDODPNHDGDDQ,
UDEDSDSXQ

Ç ÷ ”È ¢³ GDWDQJ0XVD

Ç ÷ ª—ŠÁ DNXPHOLKDW0XVD

Ç ÷ ŠôߪøMôÇ DNXPHPEHULVDODPNHSDGD0XVD

+DIDONDQODKLVWLODKLVWLODKWDWDEDKDVD$UDE\DQJWHUGDSDWGDODPSHODMDUDQLQLVHEHOXP
PHODQJNDKNHSHODMDUDQVHODQMXWQ\D

ÝÊÁ¢Ôø ’ó¡ òàçÊ £ÂߛÊ


,
5$%),
,/08'+$5,

)L
LO0XGKDUL
MXJDPHQJDODPL,
UDEDWDXSHUXEDKDQEDULVEHQWXNGLDNKLUNDWDELODGLGDKXOXL
ROHKKDUIKDUIWHUWHQWX)L
LO0XGKDULPHQJHQDOWLJDPDFDP,
UDE

 ,
5$%5$)$
LDODKEHQWXNDVDOGDUL)L
LO0XGKDUL
GHQJDQDODPDW WDQGD 

D%DULV'KDPPDK òŒ à’èû òŒ à’犗 Œòà ’è òŒ à’è«


E+XUXI1XQ ùŠ ôŒ àè’ « ùÊ Šà ’è« ú ôÊ àè’ « ŠùôŒ àè’  ùÊ Šà ’è
 ,
5$%1$6+$%ELODGLPDVXNL+DUI1DVKDE$ODPDWQ\DDGDODK
D%DULV)DWKDK Šòà’èû òŠ à’犗 òŠ à’è Šòà’è«
E+LODQJQ\DKXUXI1XQ Š à ’è« ôÊ àè’ « ¡ôŒ àè’  
¡ôŒ àè’ «  Š à ’è

$GDSXQ\DQJWHUPDVXN+DUI1DVKDELDODK ’ùŠ— EDKZD úŠó WLGDNDNDQ ’ùŠ¿›Ê NDODX


EHJLWX Šï VXSD\D ¬· KLQJJD ó XQWXN 
3HUKDWLNDQFRQWRKFRQWRKQ\DGDODPNDOLPDW

)L
LO0XGKDUL
5DID
)L
LO0XGKDUL
1DVKDE

Å
 Á ¾ó¡ ¤
 ¬’ ¢ûŠ— ÅÁ ¾ó¡ ¤¬’ ’ùŠ— ¾ÁÊ Œ—
VD\DPHQXOLVSHODMDUDQ VD\DPDXPHQXOLVSHODMDUDQ

ùŠ ø ’è öÿ Šù Ç Á¾ öÿ ¡ø ’è ¬·ŠùÇ Á¾ öÿ
PHUHNDEHODMDUPHUHNDPHQJHUWL PHUHNDEHODMDUKLQJJDPHQJHUWL

 ,
5$%-$=0 õij ELODGLPDVXNL+DUI-D]P$ODPDWQ\DDGDWLJD

D%DULV6XNXQ ’òà ’èû ’òà ’犗 ’òà ’è ’òà’è«


E+LODQJQ\DKXUXI1XQ Š à ’è« ôÊ àè’ « ¡ôŒ àè’  
¡ôŒ àè’ «  Š à ’è
F+LODQJQ\DKXUXI
,OODW ¨MôßÊ DWDXKXUXISHQ\DNLW\DLWX  ¡
$GDSXQ\DQJWHUPDVXN+DUI-D]PWHUEDJLGDODPGXDNHORPSRN

+DUI-D]P\DQJPHQMD]PNDQVDWXIL
LOVDMD\DLWX öŠó WLGDN ¢ øóŠ EHOXP º’óºÊó
XQWXNSHULQWDK KHQGDNODK Š XQWXNODUDQJDQ MDQJDQ 
3HUKDWLNDQFRQWRKFRQWRKQ\DGDODPNDOLPDW
)L
LO0XGKDUL
5DID
)L
LO 0XGKDUL
-D]P

ö ’è ÿ ÅÁ¾ ÿ ö ’è öóŠ ÅÁ¾ öóŠ


GLDEHODMDUGLDPHQJHUWL GLDEHOXPEHODMDUGDQGLDEHOXPPHQJHUWL

¬Ê¥ùŠ ôŒ »¾ « ö¬ûŠ— ¬Ê¥ ¡ôŒ »¾ « Š


NDOLDQPHPDVXNLUXPDKNX MDQJDQPHPDVXNLUXPDKNX

+DUI-D]P\DQJPHQMD]PNDQGXDIL
LO\DLWX ’ù›Ê MLND ú÷ VLDSD ¢÷ DSD ¢ø ÷
MDQJDQ ¬÷ NDSDQ Šù¢ —Š NDSDQ ú—Š GLPDQD ¢øü—Š GLPDQDVDMD ûŠ—
GDULPDQD ¢øŒ°· GDULPDQDVDMD ¢øŠèŠï EDJDLPDQDVDMD 
Š— \DQJPDQD 
&RQWRK,

þÊ ¥Ê Ä´
 « ª
 ûŠ— žÇòøà¥Ê Œòøà « ª
 ûŠ— HQJNDXPHQJHUMDNDQVXDWXSHNHUMDDQ
HQJNDXDNDQGLEDODVGHQJDQQ\D

þÊ ¥Ê Ä ´« òÇ øà¥Ê ’òøà « ’ù›Ê MLNDHQJNDXPHQJHUMDNDQVXDWXSHNHUMDDQ


HQJNDXDNDQGLEDODVGHQJDQQ\D
&RQWRK,,

þ ¦ô’ Šë ¾Ê  …
É ¡žʅ¢Ê¥ ú ÷Ê š ÿ GLDEHULPDQNHSDGD$OODK$OODKPHQXQMXNL
KDWLQ\D

þ ¦ô’ Šë ¾Ê  …
Ê ¢Ê¥ ú÷Ê š ú÷ VLDSD\DQJEHULPDQNHSDGD$OODK'LDDNDQ
PHQXQMXNLKDWLQ\D
&RQWRK,,,

þ øŠôà …
É ¡žÇ»ú÷Ê Šù ôŒ àè’ « ö¬ûŠ— NDOLDQPHODNXNDQVXDWXNHEDLNDQ$OODK
PHQJHWDKXLQ\D

…
É ¡ þøŠôà ÂÇ » ú÷Ê ¡ôŒ àè’ « ¢÷ NHEDLNDQDSDVDMD\DQJNDOLDQODNXNDQ
$OODKPHQJHWDKXLQ\D
&RQWRK,9

ùŠ ¸
 ôÊ ’è« ö¬ûŠ— ž…
È ¡ ùŠ ìŒ ¬« ö¬ûŠ— NDOLDQEHUWDTZDNHSDGD$OODKNDOLDQ
EHUXQWXQJ

¡¸
 ôÊ ’è« …
È ¡ ¡Œì ¬« ¬÷ NDSDQNDOLDQEHUWDTZDNHSDGD$OODKNDOLDQ
EHUWXQWXQJ

%LODDQGDWHODKPHQJHUWLGDQPHQJKDIDONDQVHPXDSHODMDUDQ\DQJWHODKGLEHULNDQDQGDVXGDK
FXNXSPHPLOLNLEHNDOXQWXNPHQJHPEDQJNDQGDQPHPSUDNWLNNDQSHODMDUDQEDKDVD$UDE
DQGDGHQJDQPHQJJXQDNDQ.DPXV%DKDVD$UDE 6HODPDWEHODMDUGDQEHUODWLK