Anda di halaman 1dari 8

Asfaltne kolničke

konstrukcije
Armiranje asfalta na prometnim
i parkirališnim površinama
Postavljanje Tensar AR-G ispod asfaltnog zastora za poboljšanje
karakteristika ceste i smanjivanje troškova održavanja

Armiranje asfalta
Povećanje prometa, veća osovinska opterećenja te ograničenja
u proračunu za održavanje cesta uvelike otežavaju projektiranje
isplativog rješenja za izgradnju i održavanje cesta, autocesta,
uzletno-sletnih staza i terminala.

Većina cesta nije prilagođena današnjem prometu te uslijed


toga nastaju deformacije u asfaltnim slojevima. Te deformacije
rezultiraju povećanim trošenjem bitumena i ostalih asfaltnih
Tensar Tehnologija – slojeva. Posljedica je pucanje asfalta i prodiranje vlage koja
može uzrokovati daljnja oštećenja.
dokazana praktična rješenja
Za detalje o Tensar radionici posjetite www.tensar-international.com

Kompletna rekonstrukcija je zadnja opcija, a ograničeni


i know-how u njihovoj financijski uvjeti osiguravaju održavanje samo određenih
prometnih pravaca. Postavljanje novog asfaltnog zastora samo
izgradnji. je privremeno rješenje jer pukotine mogu brzo izbiti na površinu
Na temelju jedinstvenih karakteristika Tensar ukoliko se ne upotrijebi danas već isprobana tehnologija.
geomreže, Tensar Tehnologija prihvaćena je
KEMIJSKA I TERMIČKA STABILNOST
širom svijeta u rješavanju problema armiranja
i stabilizacije slabo nosivog tla smanjujući pri tome AR-G i Glasstex nisu podložni koroziji tako da na njih ne može
troškove i štedeći vrijeme. Mi Vam možemo pomoći utjecati izljevanje ulja i goriva ili posipanje soli za prevenciju
da primjenom Tensar Tehnologije poboljšate zaleđivanja. Oni su također termički stabilni. AR-G se može
financijsku učinkovitost Vašeg projekta. sigurno instalirati u asfalt do 165ºC, a Glasstex se može sa
sigurnošću instalirati u asfalt do najmanje 165ºC bez značajnih
promjena u geometrijskim i fizikalnim karakteristikama.

Q 05288 EMS 86463


BS EN ISO 9001:2000 BS EN ISO 14001:2004
Kolotrag, pojava vlage i pukotine u asfaltnim zastorima
mogu se riješiti uporabom Tensar AR-G i Glasstexom

Rješenje armiranjem
Tensarova tehnologija armiranja asfalta koristi se već TENSAR GLASSTEX SMANJUJE POJAVU
dvadeset godina, a primjena njihovih proizvoda osigurava REFLEKTIRAJUĆIH PUKOTINA
smanjenje pukotina i kontrolirane deformacije.
■■ G
 lasstex je armirajući kompozit koji se sastoji od
staklenih vlakana prošivenih kroz iglani netkani
geotekstil. Vlakna imaju jako veliku vlačnu čvrstoću
TENSAR AR-G SMANJUJE KOLOTRAGE, ZAMOR što im omogućuje aktiviranje znatne čvrstoće već pri
MATERIJALA I REFLEKTIRAJUĆE PUKOTINE malim deformacijama
■■ A
 R-G se koristi za armiranje kolničkog zastora ■■ G
 lasstex se koristi za armiranje kolničkog zastora s
s najmanje 70mm debljine najmanje 40mm debljine
■■ A
 R-G je kompozit koji se sastoji od mreže i netkanog ■■ G
 lasstex je pogodan za preuzimaje stalnih opterećenja
geotekstila napravljenog za tu primjenu. Te dvije koja su primjerice uzrokovana zamrzavanjem ili
komponente termički su spojene te tvore robustan bubrenjem tla ili zbog pomaka uslijed temperaturnih
kompozit, lak za postavljanje razlika
■■ T a čvrsta, tvrda mreža pogodna je za produljenje Niti AR-G niti Glasstex ne zahtijevaju poseban sloj i učvršćivanje prije
vijeka trajanja kolničke konstrukcije na slabom mehaničkog nanošenja kolničke konstrukcije. Kada je impregnirana
temeljnom tlu smanjujući kolotrage i kontrolirajući bitumenom, tkanina se veže na površinu pripremljenu za nanošenje kolničke
reflektirajuće pukotine konstrukcije. Ova impregnacija također stvara dodatni sloj zaštite od vlage
koji produžuje životni vijek konstrukcije

Tensar AR-G Tensar Glasstex


Analiza problema u zračnoj luci u Latviji gdje je
armiranje tla izvedeno Tensar AR-G geomrežom
u rješavanju problema na uzletno-sletnoj stazi.

1. Površina je bila
prekrivena dubokim
kolotrazima
uzrokovanim velikim
prometom

2. Postavljena je Tensar
AR-G geomreža, a preko
nje kolnički zastor

3. Nova uzletno-
sletna staza bila
je izrazito otporna
i na deformacije i na
pukotine

Tensar proizvodi
poboljšavaju svojstva
kolničke konstrukcije
i smanjuju troškove
održavanja.
Tensar proizvodi koriste se kako bi se produžio vijek
trajanja kolničkih konstrukcija odgađajući nastanak
oštećenja uzrokovanih slabom posteljicom, velikim
Za detalje o Tensar radionici posjetite www.tensar-international.com

osovinskim opterećenjem ili reflektirajućim pukotinama.

ARMIRANJE TENSAR AR-G MREŽOM:

■■ p
 rodužava životni vijek kolnika na slabom temeljnom
tlu do faktora deset
■■ smanjuje kolotrage do 70%
■■ smanjuje reflektirajuće pukotine u asfaltnom zastoru
■■ k valiteta je dokazana uporabom širom svijeta te
istraživanjima neovisnih laboratorija
■■ smanjuje troškove održavanja

Velikim brojem uspješnih instalacija Tensar AR-G


i Glasstex-a širom svijeta dokazano je povećanje životnog
vijeka uz poboljšanje karakteristika kolnika
Postavljanje Tensar
AR-G geomreže i armiranje
Glasstex-om.
1. Površina treba biti pripremljena
2. N
 a takvu površinu postavlja se nerazrijeđen vezivni
bitumenski sloj ili emulzija
3. A
 R-G geomreža ili Glasstex odmotava se uz laganu
napetost s licem geotekstila okrenutim prema dolje
te se postavlja na vezivni bitumenski sloj ručno ili
pomoću stroja za odmatanje
4. M
 ehaničko postavljanje kolničkog zastora može
slijediti čim bitumen očvrsne
Detaljnije upute za postavljanje dostupne su na Vaš
Jednostavno postavljanje
zahtjev.

Postavljanje vezivnog sloja, odmatanje


i poravnavanje četkom

Specijalizirani izvođači radova razvili su strojeve za odmatanje


pri postavljanju AR-G geomreže i Glasstexa

Mehaničko postavljanje kolničkog zastora


Tensar AR-G produžuje životni vijek kolničkih
konstrukcija
AR-G odgađa nastajanje oštećenja uzrokovanih slabom Sve ovo pokazuje da je moguće znatno smanjenje debljine
nosivosti posteljice, velikim osovinskim opterećenjem kolničke konstrukcije uz sprečavanje izdizanja rubnjaka.
i intezitetom prometa. Ujedno pruža mogućnost
produženja životnog vijeka kolnika uz smanjenje debljine Za asfaltne kolnike s pukotinama postavljene preko slabo
konstrukcije bez negativnih posljedica na vijek trajanja. nosive posteljice može se upotrijebiti Tensar AR-G za:

U mnogim slučajevima trenutna ušteda može biti važnija ■■ Produženje trajnosti kolničkog zastora – slika 1
od produženja trajnosti kolničke konstrukcije. Dokazano ■■ S manjenje debljine zastora do 35% u odnosu na
je da AR-G omogućava asfaltu podnošenje većeg stupnja nearmirane zastore – slika 2
deformacije izazvane prometnim opterećenjem.

Ista debljina zastora – duži životni vijek

Armirani

Početna deformacija Nearmirani


u asfaltu izazvana Debljina
prometom asfalta (mm)
(mikrodeformacije)

Projektirani vijek Projektirani vijek

Slika 1
Za detalje o Tensar radionici posjetite www.tensar-international.com

Jednak životni vjiek – tanji zastor

Armirani

Početna deformacija
u asfaltu izazvana
Debljina
prometom Nearmirani
asfalta (mm)
(mikrodeformacija)

Projektirani vijek

Projektirano
opterećenje

Slika 2 Metode projektiranja nedavno razvijene na Sveučilištu


u Nottinghamu jasno ukazuju na vidljive koristi koje
nastaju primjenom Tensar AR-G
Nearmirani profil Armirani profil

Za savjetovanje o projektima
www.tensar-international.com

Tensar AR-G sprečava


nastajanje kolotraga
Kolničke konstrukcije na slabo
50 nosivoj posteljici

AR-G produžava životni vijek kolničke konstrukcije


40 i predstavlja jednostavnije rješenje od ostalih konstrukcija
ili povećavanja debljine zastora u područjima u kojima se
Prosječna
30 pojavljuju kolotrazi kao što su:
površinska
deformacija Kontrolni dio ■■ kolničke konstrukcije izložene visokim temperaturama
(mm) (nearmirani)
20
■■ k olničke konstrukcije podložne velikim opterećenjima
kotača kao na uzletno-sletnim stazama ili
10 Armirano AR-G mrežom
u temelju asfalta
kontejnerskim terminalima
■■ autobusna stajališta i prilazi semaforima
0
0 5 10 15 20 25 Ugradnjom AR-G mreže u gornji sloj asfalta mogu se
Broj prijelaza vozila (x1000)
smanjiti kolotrazi do 70% ili produžiti životni vijek asfalta
za faktor 3.

Tensar AR-G i Tensar Glasstex sprečavaju nastajanje


reflektirajućih pukotina
Sprečavanjem ili smanjivanjem nastajanja reflektirajućih Oba proizvoda idealna su za armiranje zastora na:
pukotina u novim zastorima bolje se koriste raspoloživa
proračunska sredstva. ■■ spoju betona kolničkih traka
■■ tankim mješavinama betona u temeljima cesta
AR-G sprečava nastajanje reflektirajućih pukotina
■■ pristaništima i uzletno-sletnim stazama
u tankim zastorima tako što stvara otpor početnom
pucanju i zaustavlja širenje pukotina. ■■ postojećim ispucanim kolničkim konstrukcijama

Glasstex, zahvaljujući visokoj vlačnoj čvrstoći, može


smanjiti širenje pukotina.

Tensar
Asfaltni Asfaltni
mreža
zastor zastor

Betonska Betonska
Postojeći cestovna ploča cestovna ploča
spoj

Nearmirano Armirano

7
Ispitivanja provedena na Sveučilištu u Nottinghamu (UK) pokazala su da Tensar mreža sprečava nastajanje reflektirajućih pukotina. Uzorak asfalta gore (bijelo
obojano) pokazuje da je na nearmiranom uzorku vidljiva pukotina nakon 425.000 prijelaza, međutim, uzorak armiran Tensar mrežom ne pokazuje nikakve
znakove pucanja niti nakon milijun prijelaza
Obratite se Vašem lokalnom distributeru Tensar International za
preostalu literaturu o Tensar proizvodima i njihovoj primjeni.
Na Vaš zahtjev, dostupne su Vam specifikacije proizvoda,
priručnici za ugradnju i ostale informacije.
Komplet Tensar literature sadrži:
• T
 ensar geosintetici u građevinarstvu – vodič kroz proizvode
i njihovu primjenu
• S
 tabilizacija tla – armiranje nevezanih slojeva na prometnim
i parkirališnim površinama
• T
 ensar strukturalna rješenja – potporni mostovi, potporni
zidovi, strmi pokosi
• T
 emeljenje na pilotima – izgradnja na slabo nosivom tlu bez
slijeganja
• Armiranje temeljnog tla – izgradnja nasipa na slabonosivom tlu
• Željeznice – armiranje zastora ispod željezničkog kolosijeka
• A
 sfaltni kolnici – armiranje asfalta na prometnim i parkirališnim
površinama
• Erozija – kontrola erozije na zemljanim i stijenskim pokosima

Vaš lokalni distributer je

Tensar International Limited Tel: +44 (0)1254 262431


Cunningham Court Fax: +44 (0)1254 266868
Shadsworth Business Park E-mail: info@tensar.co.uk
Blackburn BB1 2QX www.tensar-international.com
United Kingdom

Q 05288 EMS 86463


BSI registered Q05288 BSI registered EMS86463
Tensar je registirana trgovačka marka
©Copyright Tensar International Limited
Tisak srpanj 2007, izdanje 2

Tensar International je ponudio informacije u ovom prospektu bez naknade. Tensar


International ne preuzima na sebe nikakvu obavezu brige prema Vama ili bilo kojoj trećoj
strani. Uporabom ili oslanjanjem na informacije iz ovog prospekta i uporabom bilo kojeg
spomenutog Tensar International proizvoda ne može nastati bilo kakva odgovornost za
nehaj (osim u smrtnom slučaju ili ozljedi osobe). Tensar International neće biti odgovoran
ukoliko ovaj prospekt sadrži bilo kakvo pogrešno tumačenje ili pogrešnu tvrdnju. Samo
Vaš inženjer ili neki drugi stručni savjetnik, koji je u potpunosti upoznat s projektom, može
utvrditi prikladnost Tensar International proizvoda i informacija za bilo koji projekt. Vi,
zajedno s navedenim inženjerom ili savjetnikom, morate predvidjeti sav rizik gubitka ili štete
bilo koje vrste koji može proizaći iz uporabe informacija ili bilo kojeg Tensar International
proizvoda osim rizika smrti ili ozljede. Ako Vi ili neka treća strana naknadno kupite proizvod
naveden u ovom prospektu, ili bilo koji drugi Tensar International proizvod, cjelokupni
uvjeti Ugovora o kupoprodaji i sve obveze Tensar International koje se odnose na proizvod ili
njegovu uporabu bit će u skladu sa Standardnim uvjetima Tensar International koji su na snazi
u vrijeme kupoprodaje. Kopiju uvjeta može dobiti od Tensar International na Vaš zahtjev.