Anda di halaman 1dari 3

PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan


1. Tajuk Kajian a. Tajuk ditentukan dengan
mengenal pasti kemahiran yang Kaedah 2K meningkatkan kemahiran murid
ingin dikaji. menulis pendahuluan karangan jenis suasana.
b. Tajuk hendaklah ringkas,
mengandungi hala tuju kajian,
tindakan dan sasaran kajian.

2. Nama penyelidik Catatkan nama penuh penyelidik/ Rogayah bt Abdullah


kumpulan Norhayati bt Hassan
Siti Rusian bt Mohd.Zin
3. Nama Sekolah Catatkan nama sekolah berserta SMK KEMPAS
alamat lengkap Jalan Dataran 4
Taman Kempas
81200 Johor Bahru
4. Refleksi a. Tema/masalah/isu keprihatinan Pada tahun ini saya diamanahkan untuk mengajar
Pengajaran dan dikenal pasti dengan melihat mata pelajaran Matematik Tahun 5 Arif. Kelas 5 Arif
Pembelajaran Lalu kepada empat perkara utama merupakan kelas yang baik dan murid-muridnya
berpotensi untuk mendapat gred A dalam
dalam pengajaran dan
Matematik. Untuk tujuan itu, perkara asas yang
pembelajaran iaitu; perlu mereka kuasai adalah fakta asas darab (sifir).
• Guru
• Murid Saya telah memulakan sesi pengajaran dan
pembelajaran saya dengan menjalankan latihan
• Isi kandungan pelajaran mencongak secara bertulis. Selepas setiap kali
• Persekitaran mengadakan latihan mencongak, saya menyemak
b. Refleks pengalaman P & P lepas. jawapan bersama murid-murid. Saya dapati mereka
c. Kaitkan pengalaman P & P lepas hanya peroleh markah antara 50% hingga 60%
dengan empat perkara utama itu sahaja. Hal yang demikian mengecewakan saya.
supaya masalah menjadi lebih Enam orang (16%) murid kelas saya tidak dapat
menjawab dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jika
jelas. tempoh masa dipanjangkan mereka boleh menjawab
d. Rujuk bahan yang berkaitan dengan tepat. Pada pendapat saya, keadaan ini
seperti buku latihan, ujian, tidak sepatutnya berlaku kepada kelas yang baik.
keputusan peperiksaan, sukatan Apa yang berlaku setiap kali latihan mencongak
pelajaran dan bahan-bahan yang dijalankan, mereka sering memberi alasan tidak
berkaitan untuk membantu membawa buku dan sering mengeluh apabila
penyelidik mengingatkan disuruh membuat latihan tersebut. Daripada
kembali apa-apa yang telah temubual secara tidak formal saya dapati kaedah
mencongak yang saya jalankan selama ini
dilaksanakan/ berlaku. membosankan murid-murid dan sebagai seorang
e. Terjemahkan refleksi secara guru saya akan cuba untuk menangani masalah ini.
bertulis.
Memandangkan masalah murid-murid dalam
Matematik berpunca daripada kurang mahir atau
kukuhnya mereka dalam mencongak fakta asas
darab maka saya mengambil inisiatif ini untuk
mengetengahkan kajian saya bagi membantu murid-
murid menguasai fakta asas darab yang
sememangnya kurang dikuasai oleh murid dengan
baik. Kemahiran mencongak fakta asas darab
merupakan asas yang penting terutamanya soalan
yang melibatkan penyelesaian masalah atau soalan
Kertas 1. Saya berharap sekiranya kajian saya ini
berjaya, saya akan mengubah cara atau strategi
pengajaran dan pembelajaran ke arah yang lebih
berkesan di samping memberi keseronokan kepada
murid-murid serta merealisasikan kata-kata bahawa
‘Mathematics is fun and easy’.

5. Isu/ Keperihatinan • Tentukan tema/isu


Yang Dikaji keprihatinan kajian
/masalah/
• Rumuskan masalah yang
dikenalpasti daripada refleksi
yang dibuat pada langkah 1.

4. Tentukan • Objektif kajian terdiri


Objektif daripada objektif umum dan
Kajian objektif khusus.
• Objektif hendaklah berkaitan
dengan masalah
• Objektif hendaklah berkaitan
dengan aktiviti/tindakan
(P&P)
• Objektif hendaklah boleh
diukur
• Semua objektif khas
hendaklah diukur/ nilai
semasa menjalankan
tindakan/aktiviti.

7. Kumpulan • Sebutkan bilangan pelajar Kumpulan Sasaran


Sasaran yang dikaji (mestilah Kajian ini melibatkan 30 orang pelajar
kumpulan pelajar yang diajar
oleh penyelidik) Tingkatan 3 Bestari yang terdiri daripada 10
• Sebutkan kelas pelajar yang orang pelajar Melayu, 2 orang pelajar India
dikaji
dan 18 orang pelajar Cina.

8. Tindakan yang Nyatakan aktiviti-aktiviti yang akan Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan


dicadangkan dilaksanakan. Sebanyak empat aktiviti dirancang untuk
membantu meningkatkan kemahiran
mencongak fakta asas darab dalam kalangan
murid-murid kumpulan sasaran saya. Aktiviti-
aktiviti tersebut ialah:

Aktiviti 1 ( Permainan Domino Fakta Asas


Darab)
Murid-murid didedahkan dengan permainan Domino
Fakta Asas Darab selama 4 minggu pada setiap hari
Isnin hingga Khamis

Setiap set permainan terdiri daripada sebiji buah


dadu, sekeping kad permulaan bertanda dan 100
keping kad berkembar yang setiap hujungnya
mengandungi soalan fakta asas darab dan hasil
darab fakta asas darab. Nilai nombor yang
bersebelahan tidak mempunyai kaitan sama sekali.
Sekiranya ada, cuma kebetulan sahaja.

Aktiviti 2 ( Ujian Cepat Kira Fakta Asas Darab –


5 minit )
Selepas menjalankan Aktiviti 1, saya ajan
menjalankan Aktiviti 2 pula. Berikut langkah-
langkah bagi aktiviti 2.

i. Guru mengedarkan satu set soalan yang


mengandungi 60 soalan. Guru menerangkan cara-
cara menjawab.
ii. Murid-murid dikehendaki menjawab semua
soalan dalam tempoh masa 5 minit.
iii. Kemudian guru menyemak jawapan
bersama murid.
Aktiviti 3 ( Ujian Cepat Kira Fakta Asas Darab –
4 minit )
i. Guru mengedarkan set soalan yang sama
seperti dalam aktiviti 2.
ii. Murid-murid dikehendaki menjawab semua
soalan dalam tempoh masa 4 minit.
iii. Kemudian guru menyemak
jawapan bersama murid.

Aktiviti 4 ( Ujian Cepat Kira Fakta Asas Darab –


3 minit )
i)Guru mengedarkan set soalan yang sama.Murid
dikehendaki menjawab soalan dalam tempoh masa
3 minit.
ii) Kemudian guru menyemak jawapan bersama
murid

9. Jadual • Boleh dibuat dalam bentuk 9. Jadual Pelaksanaan Kajian


Pelaksanaan jadual/ carta gantt
Kajian • Memasukkan aktiviti yang Bi Aktiviti Tempoh
dirancang bagi menjalankan l Pelaksanaan
1 Mengenal pasti 1 minggu
kajian
masalah dan
• Memasukkan tarikh tentatif pengumpulan data awal
kajian akan dijalankan 2 Menulis proposal kajian 2 minggu
• Tarikh mungkin berubah 3 Merancang tindakan – 1 minggu
mengikut keperluan/keadaan individu/kumpulan
semasa 4 Melaksanakan tindakan 1 minggu
– aktiviti 1
5 Membincangkan 2 minggu
masalah yang timbul
dalam tindakan 1
6 Melaksanakan tindakan 1 minggu
– aktiviti 2
7 Membincangkan 2 minggu
masalah yang timbul
dalam tindakan 2
8 Melaksanakan tindakan 1 minggu
3 – aktiviti 3
9 Membincangkan 2 minggu
masalah yang timbul
dalam tindakan 3
1 Ujian untuk mengesan 1 minggu
0 perubahan murid
1 Refleksi kajian 1 minggu
1
1 Menulis laporan kajian 2 minggu
2
1 Pembentangan dapatan 1 minggu
3 kajian untuk makluman
panitia/sekolah.
10. Jumlah Jelaskan dengan terperinci segala 10. Kos Kajian
Peruntukan bahan yang akan digunakan untuk
Yang Dipohon menjalankan aktiviti-aktiviti seperti; BI JENIS KUANTIT JUMLAH
• Apakah bahan yang akan L BAHAN Ix KOS
digunakan HARGA
• Kuantiti bahan yang akan SEUNIT
digunakan 1. Kertas A4 3 x RM RM 30.00
• Harga seunit bahan yang 10.00
diperlukan 2. Printer 1 x RM RM 65.00
• Harga keseluruhan bagi Cartridge 65.00
bahan yang dipohon 4. Potostat RM 50.00
• Guru boleh mengabaikan Bahan dan
item ini sekiranya guru tidak laporan kajian
memerlukan peruntukan 5. Buku catatan 1 X 2.00 RM 2.00
kewangan untuk guru
menjalankan kajian tindakan. JUMLAH RM
147.00
• Guru tidak boleh
memasukkan perbelanjaan
perjalanan, jamuan yang
diadakan, cenderahati dan
perkara-perkara lain yang
tidak berkaitan.
• Sila simpan semua resit
pembelian bahan/alatan
yang digunakan untuk tujuan
tuntutan peruntukan yang
telah diluluskan.