Ulat sa Barangay para sa taong 2010

Ulat sa Barangay
Barangay Katipunan-Bayani Tanay, Rizal I. Panimula
I.I. Maikling Paglalarawan ng Barangay
Region Province Congressional District City/Municipality Barangay Legal Basis of Creation: Land Area Barangay Category Total No. of Population Total 6,842 Total No. of Households Total No. of Families Total No. of Labor Force Total No. of Registered Voters Total No. of Precincts Total Revenues: Local Source IRA Others TOTAL Total Expenditures: : : : : : : : : 3,521 : : : : : Region IV-A Rizal District II Tanay KatipunanBayani PD 12 17.7 Urban Male 1,720 3 440 7 452 2,870 12 3,221

Hectares

Female

P P 2,158,390.00 P 1 00,000.00 P 2, 258, 390.00 P 2,258,390.00

Basic Utilities / Services: Power Supply LOWA Transportation Communication/Telephone/Mobile

Meralco Tricycle, Jeep, Bus PLDT Phone and Internet, Cellphone (Smart and Globe)

I.II.

Pangkaunlarang Tinatahak (Development Trusts)
Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

1

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

PANANAW Sa taong 2010 ang Real bilang nagsisilbing pinto ng lungsod ng Calamba, ay magiging isang maunlad, mapayapa, matahimik na pamayanan kung saan ang bawat mamamayan ay malusog at mayroong sapat na hanapbuhay. MISYON Maipagkaloob at maiangat ang edukasyon upang maiagapay ang bawat tao sa kasalukuyang pamantayan ng karunungan, mapanatili ang komunikasyon at elektripikasyon upang ang bawat mamamayan ay magkaroon ng pagkakaisa, maaliwalas na kaisipan at maakay sa mabubuting gawain at lalo’t higit ang katahimikan ng pamayanan. Mapaunlad ang transportasyon upang maibsan ang trapiko sa daang national at maiwas sa panganib o aksidente ang mga mamamayan ng Real, at maalagaan ang kalikasan, kalinisan ng kapaligiran upang magkaroon ng maayos at malusog na katawan at pag-iisip ang mamamayan.

Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

2

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

HANGARIN
1. Mapalakas ang sports activities para sa mga kabataan upang maiiwas sila sa masasamang gawain. 2. Magkaroon ng elektripikasyon at linya ng tubig ang lahat ng lugar na hindi pa naaabot nito. 3. Magkaroon ng malimit na pagsasawagawa ng Information Education Campaign partikular sa RA-9003 (Ecological Solid Waste Management). 4. Mapaayos ang mga kanal at mapasementuhan ang mga proposed alternative and diversion road patungo at palabas ng barangay. 5. Maipatupad ang lahat ng mga Ordinansang Pambarangay (strict implementation). 6. Patuloy na pakikipag-ugnayan ng School Principal at mga guro sa barangay upang maipagkaloob at maiangat ang edukasyon sa kasalukuyang pamantayan ng karunungan. 7. Madagdagan ang patrol car upang lalong mapabilis at matugunan ang pagserbisyo ng Barangay Police sa pagsasaayos ng katahimikan. 8. Magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataong makamtan ang mga pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng isang mahusay na pamamahala. 9. Magkaroon pangkabuhayan.
Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

ng

mga

programang
3

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

10.Patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga Transport Groups upang maisaayos ng madali ang trapiko.
II. BUOD (Summary)

Ang Barangay Governance Performance Management System ay isang pansariling pagtatasa para sa barangay na sumusukat sa maayos na pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan at pagsunod sa mga iniaatas ng 1991 Kodigo ng Pamahalaang Lokal at iba pang mga batas. Ang Barangay Real, sa patnugot ng Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal- Rehiyon ng CALABARZON at Lungsod ng Calamba, ay isa sa mga napiling barangay upang isakatuparan ang pang-rehiyong implementasyon ng BGPMS. Sa pamamagitan ng isang Orientation-Briefing na ginanap noong ika-25 ng Agosto, 2010 inilahad ang mga alituntunin at proseso sa pagsasagot sa data capture forms ng BGPMS, gayundin ang score card na naglalaman ng pangkalahatang antas ng paglilingkod (over-all performance)sa pamamagitan ng paggamit ng isang simpleng computerized system at pagpapaloob ng Community-Based Monitoring System (CBMS)-Millenium Development Goal (MDG) human development index bilang parte ng pangkalahatang impormasyon ng barangay. Dahil sa hindi pa isinasakatuparan ang CBMS sa Lungsod ng Calamba, ang CBMS-MDG human development index ay manu-manong tinuos sa pamamagitan ng paggamit ng primaryang datos (primary data) mula sa mga Barangay Nutrisyon Iskolar, Rural Health Unit, City Planning & Development Office at iba pang ahensya ng pamahalaan. Matapos makuha at mailagay sa data capture forms (DCF) ang kinakailangang datos, awtomatikong nakikita ang pangkalahatang antas ng paglilingkod ng barangay sa scorecard. Batay sa naging resulta ng nasabing survey tool, nagsagawa ang DILG ng isang workshop ukol sa tamang pamamaraan ng pagbubuo ng Ulat sa Barangay. Ang nasabing ulat ay sumasaklaw sa mga datos ng taong 2009. Nakapaloob dito ang mga Ulat Kabatiran ng Pamamahala (Reports Findings), kung saan tinutukoy ang isang masusing pagsusuri sa natamong rating ng barangay sa limang (5) Gawaing Saklaw (Performance Areas): Sistema at Paraang Pampangasiwaan (Administrative Systems & Procedures); Serbisyong Panglehislatibo (Legislative Services); Serbisyong Panlipunan (Social Services); Kaunlarang Pang-ekonomiya (Economic Development); at Kaunlarang Pang-kapaligiran (Environmental Development). Nasasaklaw din ng ulat na ito ang mga alternatibong aksyon at rekomendasyon na maaaring isagawa ng barangay at maging mga kasanayan na kinakailangan upang matugunan ang mga pagkukulang para sa kaunlarang pambarangay. Sa kabuuan, ang Barangay Real ay nakakuha ng 82% na pangkalahatang antas (over-all performance rating); at sa limang gawaing saklaw, pinakamataas na puntos ang nakuha ng barangay sa Sistema at Paraang Pampangasiwaan (92%) at pinakamababa naman sa Kaunlarang Pang-ekonomiya (55%). Nagpapakita ito ng epektibong pamamanihala sa pamahalaang pambarangay, subalit higit na kailangang pagtuunan ng pansin ang mga gawaing pang-ekonomiya na may malaking kaugnayan sa kalagayang sosyal at pang-kapaligiran.

Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

4

4. 2. ang Barangay Real ay nakakuha ng mga sumusunod na rating: 1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 III. 3. 92% sa Sistema at Paraang Pampangasiwaan (Administrative Systems & Procedures) 91% sa Serbisyong Panglehislatibo (Legislative Services) 84% sa Serbisyong Panlipunan (Social Services) 55% sa Kaunlarang Pang-ekonomiya (Economic Development) 87% sa Kaunlarang Pang-kapaligiran (Environmental Development) SISTEMA AT PARAANG PAMPANGASIWAAN Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 5 . 5. ULAT KABATIRAN NG PAMAMAHALA (Report Findings) PANGKALAHATANG ANTAS NG PAGLILINGKOD PANGKALAHATANG ANTAS NG PAGLILINGKOD: 82% Batay sa talaguhitan (graph) sa itaas.

Pagkakaroon ng organisadong Expanded Barangay Peace & Order Council at Expanded Barangay Development Council. Pagtatamo ng ikalawang gantimpala sa Search for Outstanding Lupong Tagapamayapa.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 (ADMINISTRATIVE SYSTEMS & PROCEDURES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 92%  Pagpapaunlad ng Organisasyon (68. 2. Rizal 6 . 2. Walang sasakyang pamatay sunog (fire truck) ang barangay. 4. Pagkakaroon ng lahat ng batayang pangangailangan (basic requirements) para sa isang maayos na pamamahala sa barangay.49%) (Organizational Development) PAG-AANALISA: 1. 3. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Patuloy na paglinang ng kaalaman ng mga opisyales ng barangay sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagsasanay at iba pang gawain. Pagdalo sa mga pagsasanay ng lahat ng mga opisyal ng barangay. 5. Pagkakaroon ng isang barangay hall na ang titulo ay pagmamay-ari ng barangay. ALTERNATIBONG AKSYON: 1. 6. Patuloy na pagsasanay para sa mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa tungo sa higit pang maayos na pagresolba ng mga kaso na idinudulog sa kanilang tanggapan.

Pagkakaroon ng nakatalagang Public Information Desk na nakatutulong upang mabilis na maaksyunan ang mga idinudulog ng mga mamamayan sa barangay. Ang Tanggapan ng Punong Barangay ay matatagpuan kalapit ang Tanggapan ng Kalihim at Ingat-Yaman ng barangay. Rizal 7 . 2. napapabilis ang transaksyon sa pagkuha ng Barangay Clearance at Certificate. Pagpapanatili ng mas obhetibo (objective) na pagpaplano at sikapin nang higit ang matalinong paguugnay ng plano sa pamamanihalang pinansyal. Pagkakaroon ng mga -obserba ng implementasyon ng katarungang pambarangay sa ibang barangay (Lakbay-Aral). BADYET AT IBA PANG AHENSYA • Pagbibigay ng patuloy na pagsasanay hinggil sa tamang pagbabadyet at paggasta para sa barangay  Pakikilahok ng mga Mamamayan (100%) (Citizen’s Participation) PAG-AANALISA: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 3. 4. Pagpasa ng isang resolusyon upang makahingi ng isang sasakyang pamatay-sunog (firetruck). TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN. REKOMENDASYON: PARA SA DILG: • Paghiling sa tanggapan ng pagsasanay hinggil sa kahusayan at kasanayan ng mga Lupong Tagapamayapa PARA SA MGA NGO: • Paghiling / paghingi ng isang sasakyang pamatay sunog (fire truck)  Pangangasiwa sa Barangay (100%) (Barangay Administration) PAG-AANALISA: 1. Pagkakaroon ng maayos na istruktura at mga tanggapan sa barangay hall. Sa ganitong paraan. ALTERNATIBONG AKSYON: • Patuloy na pagsasanay hinggil sa tamang pagpaplano at pagsasagawa ng mga proyekto REKOMENDASYON PARA SA DILG.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3.

3. 3. survey at text messages. Patuloy na pagtugon sa mga suhestyon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga feedback mechanisms gaya ng suggestion box. 2. Ang kahayagan (transparency) ay pinananatili sa barangay sa pamamagitan ng mga sumusunod: a. Pagpapaskil ng mga Financial at Disbursement Report at Updated plans & programs sa isang lugar na mabilis makita sa barangay b. May sapat na bilang ng Non-governmental Organization (NGO) sa Barangay Peace and Order Council (BPOC) at Barangay Development council (BDC).Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. 2. Patuloy na pagdaraos ng Barangay Assembly Day tuwing Marso at Oktubre. Pagpapaskil ng pangalan ng mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa tatlong (3) hayag na lugar sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 8 . Nagdaraos ng Barangay Assembly ang Sangguniang Barangay dalawang beses sa loob ng isang taon kung saan nagkakaroon ng public hearing at konsultasyon sa mga mamamayan hinggil sa kalagayan ng barangay. 4. Pagpapaskil ng mga Resolusyon at Ordinansang ipinasa ng barangay sa isang hayag na lugar sa barangay c. ALTERNATIBONG AKSYON: 1. May feedback mechanism na pinaiiral sa barangay. REKOMENDASYON PARA SA CSC AT DILG: • Pagsubaybay sa implementasyon ng RA 9485 o ng Barangay Citizen’s Charter  Kahayagan (100%) (Transparency) PAG-AANALISA: 1. Patuloy na pagdaraos ng Katipunan ng Kabataan Assembly apat na beses isang taon. Nagdaraos ng Katipunan ng Kabataan Assembly ang Sangguniang Kabataan apat na beses isang taon.

Pagkakaroon ng maayos at masistemang pangangalaga ng mga dokumento. ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 3.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 • Patuloy na pagpapaskil ng Financial at Disbursement Report. at miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa mga hayag ng lugar sa barangay SERBISYONG PANGLEHISLATIBO (LEGISLATIVE SERVICES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 91% ANTAS NG PAGLILINGKOD: 91%  Serbisyong Pang-kalihiman (100%) (Secretariat Services) PAG-AANALISA: 1. Rizal 9 . Regular na pagdaraos ng dokumentadong sesyon dalawang beses isang buwan. Pagkakaroon ng isang bulwagang panlehislatura (session hall) na may sapat na gamit at kasangkapan. Pagkakaroon ng isang maayos na Internal Rules of Procedures (IRP). Resolusyon at Ordinansang ipinasa ng barangay. Updated Plans & Programs. 4. 2.

Pagpapanatili ng maayos na sistema ng pangangalaga ng mga opisyal na dokumento ng barangay. ordinansa at iba pang panglehislatibong aksyon Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. DENR) • Pagbibigay ng mga babasahin at sapat na impormasyon hinggil sa pagsasabatas at pagpapaunlad ng mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o Edukasyon/ Kultura at Isports o Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya o Pamamahala ng Likas na Yaman o Pamamahala ng Basura PARA SA DILG: • Pagsasanay hinggil sa pagsasabatas. Ang Taunang Badyet ay naipasa sa loob ng budget calendar 2. 2. Pagpapanatili ng mga kagamitan at istruktura sa bulwagang panglehislatibo ng barangay. paggawa ng resolusyon. Mayroong pinagkaisang Capacity Development Agenda ang barangay 3.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. Rizal 10 . May Kakulangan sa panglehislatibong aksyon para sa mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o o o o Edukasyon/ Kultura at Isports Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya Pamamahala ng Likas na Yaman Pamamahala ng Basura ALTERNATIBONG AKSYON: • Pagsasanay hinggil sa pagsasabatas at sapat na kaalaman hinggil sa mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o Edukasyon/ Kultura at Isports o Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya o Pamamahala ng Likas na Yaman o Pamamahala ng Basura REKOMENDASYON: PARA SA IBA’T IBANG AHENSYA NG GOBYERNO (DepEd.  Lehislatibong Pangkaunlaran (82.61%) (Development Legislation) PAG-AANALISA: 1. DTI.

Pagkakaroon ng gulayan sa barangay 3. Pagkakaroon ng programa hinggil sa kalusugan at nutrisyon gaya ng: 4.6 Disease Control Program (TB.65%) (Health & Nutrition) PAG-AANALISA: 1.2 Breastfeeding Program 4. Rizal 11 . Dengue.5 Immunization Program 4. Kakulangan ng linya ng tubig sa ibang bahagi ng barangay Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Hepa. Barangay Health Center at Public Toilet 2. Rabies. mga bata at mga mamamayang may kapansanan 4.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 SERBISYONG PANLIPUNAN (SOCIAL SERVICES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 84%  Kalusugan at Nutrisyon (80. Chicken Fox) 5. Pagkakaroon ng Botika sa Barangay .3 Operation Timbang 4.1 Maternal Care 4.4 Micro-Nutrient & Food Supplement 4. Pagkakaroon ng programa para sa mga matatanda.

Pakikipag-ugnayan sa Tanggapan ng Kalusugan at Engineering hinggil sa problema sa maayos na palikuran 3. Paglulungsad ng mga fundraising activities upang mabigyang-suporta ang mga gawaing pangedukasyon. Pagkakaroon ng Covered Court 6. Paglalaan ng discount para sa mga mahihirap na mamamayan ng barangay upang makapagpagamot sa pampublikong ospital 5. Pagkakaroon ng programa sa Gender and Development 3.62%) (Education. Pagkakaroon ng Barangay Day Care Center at Information/Reading Center 2. Patuloy na pagsasagawa ng mga programa sa pagpapanatili ng kalusugan at nutrisyon ng mamamayan REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: 1. Kakulangan ng maayos na palikuran sa ibang bahay sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Pagkakaroon ng Alternative Learning System (ALS) 5. Rizal 12 . Pagkakaroon ng programa at pasilidad para sa isports 4. Pakikipag-uganayan sa nararapat na ahensya upang matugunan ang problema sa patubig at maayos na palikuran PARA SA NSO: • Paghingi ng tamang datos hinggil sa populasyon ng barangay maging sa iba pang aspeto ng pamumuhay  Edukasyon/ Kultura at Pampalakasan (84.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 6. kultura at pampalakasan Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Paglalaan ng sapat na pondo upang matugunan ang problema sa kalusugan at nutrisyon 2. Culture & Sports) PAG-AANALISA: 1. Pakikipag-ugnayan sa Tanggapan ng Pabahay (Urban & Housing)at patubig (Water District) hinggil sa problema sa linya ng tubig 2. Pagsusuri at pag-estima sa bilang ng populasyon ng barangay upang matugunan ang pangangailangan sa suplay ng gamot at makapaglaan ng sapat na pondo para sa kalusugan 4.

Patuloy na pagsasagawa ng mga programa upang mapataas ang antas ng kaalaman at edukasyon ng mga mamamayan REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: • Paglalaan ng pondo para sa pagpapatayo ng gusali para sa Science High School PARA SA KAGAWARAN NG EDUKASYON AT IBA PANG NGO • Pagbibigay ng karagdagang kaalaman sa mga guro upang lalo pang mapataas ang antas ng kalidad edukasyon sa mga kabataan ng barangay  Kapayapaan. Seguridad at Kahandaan sa Sakuna (88. Walang gusali para sa Science High School 8. napapanatili ang kapayapaan sa pamayanan 2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 7. Walang programa upang lalong hubugin ang kaalaman ng mga guro sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng edukasyon ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Warning Device. Di sapat ang benepisyong natatanggap ng mga guro 9. Bagamat isang urban barangay. Mayroong pinagkaisahang Integrated Public Safety Plan at Disaster Risk Reduction Plan ang barangay 3. Security & Disaster Preparedness PAG-AANALISA 1. Mayroong sapat na kagamitan at gusali ang barangay ukol sa kapayapaan. 5. Outpost. at 2-Way radio. Rizal 13 . Street lighting. Hindi nagkakaroon ng earthquake drill at earthquake search and rescue drill sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.24%) (Peace. Mayroong regular na ronda o foot patrol ang mga Barangay Tanod 4. seguridad at kahandaan sa sakuna kagaya ng: Brgy. Pakikipag-ugnayan sa ahensya ng edukasyon at iba pang organisasayon upang mabigyan ng nararapat na mas mataas na pagsasanay at kaalaman ang mga guro 3. Pangangalap ng pondo para sa pagpapatayo ng Science High School 2.

23%) (Entrepreneurship & Local Industry Promotion PAG-AANALISA: 1. fire search and rescue drill. Patuloy na pagdaraos ng foot patrol. landslide search & rescue drill at water search & rescue drill sa barangay REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAMATAY SUNOG AT PUBLIC ORDER & SAFETY OFFICE (POSO) • Pagdaraos ng pagsasanay ukol sa earthquake drill at earthquake search and rescue drill sa barangay at gayundin sa mga gusaling pampaaralan at commercial establishments PARA SA DILG. fire drill. Rizal 14 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. Mayroong organisadong kooperatiba ang barangay 2. PNP. POSO AT PAMAHALAANG PANLUNGSOD NG CALAMBA: • Pagsasagawa ng isang pagsasanay hinggil sa pagbubuo ng mas obheyibo at komprehensibong ng Barangay Integrated Area Public Safety Plan at Barangay Disaster Risk Reduction Plan KAUNLARANG PANG-EKONOMIYA (ECONOMIC DEVELOPMENT) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 55%  Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya (69. Nagkaroon ng programang pangkabuhayan para sa mga mamamayan ng barangay kagaya ng soap making 3. Nakikibahagi ang mga barangay sa mga Job Fairs at Trade Fairs Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

Pagtatayo ng isang Bagsakan Center na pagmamay-ari ng barangay 2. Pagpapatuloy ng mga programang pangkabuhayan para sa mamamayan ng barangay REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAGSASAKA • Pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Kagawaran hinggil sa konsepto at pagpapatayo ng Bagsakan Center  Kaunlarang Pang-agrikultura at Pangisdaan (40%) (Agriculture and Fisheries Development) PAG-AANALISA: 1. Rizal 15 . Pagsasagawa/ pagpapatupad ng Backyard Vegetable Production 2. Nagkaroon ng programa ang barangay ukol sa Urban Vegetable Production 2. Walang kabuhayang pangpangisdaan sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: 1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 4. Pagtatayo ng Backyard Fishponds/ Fish Nursery 3. Paghiling ng sapat na pondo para sa pagsasagawa ng mga proyekto ukol sa agrikulutra at pangisdaan REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAGSASAKA AT PANGINGISDA • Magkaroon ng pagsasanay at orientation ukol sa konsepto at pagsasagawa ng ng Backyard Vegetable & Fishery Production Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Mayroong seed nursery sa barangay at may isinagawang rehabilitasyon ng mga irrigation canals 3. Walang Bagsakan Center ang barangay para sa mga produktong pang-agrikultura dahil ang mga mamamayan dito ay nagtayo na ng kani-kanilang mga tindahan sa harapan ng kanilang tahanan ALTERNATIBONG AKSYON: 1.

2. Nagsagawa ang barangay ng Urban Tree Planting & Preservation Program.50%) (Natural Resources Management) PAG-AANALISA: 1. Mayroong Climate Change Action Plan at Clean and Green Program ang barangay. Nagsagawa ang barangay ng mga programa ukol sa pangangalaga ng likas na yaman gaya ng: Paglilinis ng estero at pagtatanim ng kawayan sa tabing-ilog. 3. ALTERNATIBONG AKSYON: • Patuloy na pagpapatupad at pagsasagawa ng mga programa na may kaugnayan sa pangangalaga ng likas na yaman katulad ng pagtatanim ng puno at paglilinis ng kanal REKOMENDASYON: PARA SA CITY ENVIRONMENT & NATURAL RESOURCES MANAGEMENT OFFICE: • Pagsasagawa ng mga fora at symposium na tumatalakay sa isyu ng Climate Change Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 KAUNLARANG PANG-KAPALIGIRAN (ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 87%  Pamamahala ng Likas na Yaman (87. Rizal 16 .

Ulat sa Barangay para sa taong 2010  Pamamahala ng Basura (85. Ipasara ang lahat ng open dumpsites Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 2. Regular na paglilinis ng kanal at daluyan ng tubig REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: • Pagpapatayo ng isang sanitary landfill na pagmamay-ari ng pamahalaang panlungsod PARA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN: 1. Bigyan ng nararapat na kapangyarihan ang CENRO upang parusahan ang mga lumalabag sa RA 9003 PARA SA DENR: 1.71%) (Waste Management) PAG-AANALISA: 1. wrappers at iba pa. Magpasa ng panlungsod na Ordinansa sa pagbabawal ng paggamit ng plastic bags. Upang ipatupad ang mga alituntuning nakasaad sa RA 9003 2. 3. Ang mga kanal at daluyan ng tubig ay palagiang nililinis ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Nagkaroon ang barangay ng malawakang kampanya sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa mga tahanan (waste segregation at source) 4. Magpasa ng panlungsod na Ordinansa upang ipagbawal ang pagsusunog ng mga goma. Ang barangay ay mayroong isang Materials Recovery Facility 3. Rizal 17 . plastik at damuhan. Patuloy na pagtuturo sa mga mamamayan ukol sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa mga tahanan 2. Ang basura ay regular na kinolekta sa barangay 2.

Rizal 18 . Isa din itong magandang paraan upang makita ang kasalukuyang kalagayan o estado ng barangay. Sa pamamagitan ng scorecard. mas mabilis itong maipauunawa sa mga mamamayan.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 IV. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. masasabing ang BGPMS ay isang mahusay na kasangkapan na tiyak na magiging obhetibong batayan ng pagpaplanong isasagawa ng pamunuan ng barangay. KONKLUSYON (Conclusion) Ang Barangay Governance Performance Management System (BGPMS) ay isang magandang paraan upang masukat ang kakayahan ng isang Barangay sa pamamahala sa pamamagitan ng pagtasa sa limang gawaing saklaw ng pamamahala. Nagbibigay din ito ng matibay na batayan ng mga naisakatuparan ng mga pinuno ng barangay na maaaring ibahagi sa Barangay Assembly Day. Batay sa mga nabanggit.

PINALAWAK NA BPOC AT BDC E.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 V. MGA KALAKIP NA DOKUMENTO ( ATTACHMENTS ) A. MAPA NG BARANGAY B. KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP PARA SA PAGBUO NG KOMITE NG BGPMS F. SANGGUNIANG KABATAAN. TALAAN NG MGA ORDINANSANG IPINASA SA TAONG 2009 C. BGPMS DATA CAPTURE FORM (DCF) AT SCORE CARD Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 19 . RESOLUSYONG IPINASA SA TAONG 2009 D. TALAAN NG SANGGUNIANG BARANGAY.

Rizal 20 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 Mapa ng Barangay Real Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TALAAN NG MGA ORDINANSANG IPINASA SA TAONG 2009 ORDINANSA BLG. 04-2009 PAMAGAT ISANG ORDINANSA NA PINAHIHINTULUTAN LANG NA ANG BUS STOP AY SA HARAPAN NG WALTERMART AT ANG PAMPASAHERONG JEEP NAMAN AY SA CALAMBA CENTER TERMINAL BLG 05-2009 ORDINANCE APPROVING CITIZEN'S CHARTER FOR BRGY. CALAMBA CITY Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. REAL. Rizal 21 .

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TALAAN NG MGA RESOLUSYONG IPINASA SA TAONG 2009 RESOLUTION # 2009-001 2009-002 TITLE PAGHIRANG BPSO HUMIHILING NG 300 PCS. MONOBLOCK CHAIRS KAY HON.DYAN ESPIRIDION KAHILINGANG MAPAILAWAN ANG SITIO MARANGAL KAHILINGAN MAKAKUHA NG GAMOT KAY HON. Rizal 22 . RUTH HERNANDEZ KAHILINGANG MARAGDAGAN ANG SUPPLEMENTAL BUDGET PAGHIRANG SA MGA LUPONG TAGAPAMAYAPA KAHILINGANG IDEKLARANG NAWAWALA AT IKANSELA NA ANG TITULO NG LUPA NG LUMANG SIMBAHAN MAKAPAGLABAS NG PONDO SA MOOE PARA SA BARANGAY CULTURAL ACTIVITIES KAHILINGANG MABAYARAN NG SANGGUNIANG BARANGAY ANG GASTUSING ELEKTRISIKAL NG DAY CARE CENTER PAGHIRANG KAY CONCEPCION VILLANUEVA BILANG BARANGAY HEALTH WORKER DATE PASSED 1/8/2009 1/16/2009 2009-003 1/10/2009 2009-004 2009-005 2009-006 2009-007 2/9/2009 2/9/2009 2/9/2009 2/25/2009 2009-008 2009-009 2009-010 2/23/2009 2/21/2009 3/27/2009 2009-011 3/14/2009 2009-012 3/28/2009 2009-013 3/28/2009 2009-014 7/3/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. MONOBLOCK CHAIRS KAY BOARD MEMBER JOHNNY UNICO KAHILINGANG MAKUHA AT MAILIPAT SA BARANGAY REAL ANG TITULO NG LUPA NG LUMANG SIMBAHAN AT REAL ELEMENTARY SCHOOL KAHILINGANG MAKAKUHA NG GAMOT KAY HON. NG MONOBLOCK CHAIRS KAY VICE MAYOR PURSING ORUGA HUMIHILING NG 100 PCS. LUIS VERGEL BARORO HUMIHILING NG 200 PCS.

5/23/2009 5/23/2009 7/3/2009 7/11/2009 8/4/2009 2009-021 8/4/2009 2009-022 8/6/2009 2009-023 9/14/2009 2009-024 10/14/2009 2009-025 10/27/2009 2009-026 11/18/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. OLYMPIA LIBUTAN ANG MAGING OTORISADONG PIPIRMA SA LAHAT NG TRANSAKSIYON SA LAND BANK OF THE PHILS. KAHILINGAN KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO MAPA-ILAWAN ANG SAN VICENTE FERRER ROAD HANGGANG SA BAGONG SIMBAHAN PAGHIRANG KAY GNG. OLYMPIA LIBUTAN BILANG INGAT YAMAN KAHILINGANG SINA BARANGAY CHAIRMAN FLORENCIO MORALES AT GNG. TERESITA COMETA BILANG BAGONG BARANGAY SECRETARY PAGHIRANG KAY PASTOR ERNIE CEREZO BILANG BAGONG LUPONG TAGA PAMAYAPA KAHILINGAN MAGAMIT NG SENIOR CITIZEN ASSOCIATION OF REAL ANG LUMANG GUSALI NG DAY CARE CENTER KAHILINGAN NI KAGAWAD GLORIA AVILES SA CALAMBA WATER DISTRICT NA MAPALINYANHAN ANG ATDRAMAM SUBD. MONOBLOCK CHAIRS KAY BOARD MEMBER NEIL ANDREW NOCON PAGTIBAY NG ORDINANSANG PAMBARANGAY BILANG 04 HUMIHILING NG 100 PCS. Rizal 23 . RAMIL HERNANDEZ HUMIHILING NG MULTICAB PATROL KAY GOVERNOR TERESITA LAZARO PAGHIRANG KAY GNG. RAMIL HERNANDEZ HUMIHILING NG MULTICAB PATROL KAY VICE GOV.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 2009-015 2009-016 2009-017 2009-018 2009-019 2009-020 HUMIHILING NG 100 PCS. MONOBLOCK CHAIRS KAY VICE GOV.

KAHILINGANG PONDO KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO PARA SA PAGPAPASEMENTO NG KAMATSILE ST. TIMMY CHIPECO PARA SA PAGPAPASEMENTO NG KAMATSILE ST.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 2009-027 2009-028 KAHILINGANG MAGKAROON NG OVERPASS ANG REAL ELEMENTARY SCHOOL KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO KAHILINGANG PONDO KAY CONG. Rizal 24 . KAHILINGANG MABIGYAN NG 13TH MONTH PAY ANG SANGGUNIANG COUNCIL PAGHIRANG KAY REYNALDO PACHECO BILANG BAGONG BPSO 11/18/2009 11/27/2009 2009-029 11/25/2009 2009-030 2009-031 11/27/2009 12/10/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

PINALAWAK NA BPOC AT BDC Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 G. TALAAN NG SANGGUNIANG BARANGAY. Rizal 25 . SANGGUNIANG KABATAAN.

MORALES KAGAWAD KGG. GAJES SK KAGAWAD KGG. MARQUEZ SK Chairman ORGANIZATIONAL CHART SANGGUNIANG KABATAAN HON. W. A. S CR T Y R E E AR GNG. A. KIMBERLY MARQUEZ SK CHAIRMAN KGG. P. N. MORALES BRGY. LACTAO KAGAWAD KGG. K. FLORENCIO MORALES BARANGAY CHAIRMAN KGG. G. I CANICOSA KAGAWAD KGG. E. GALINA SK KAGAWAD KGG. VERAS SK KAGAWAD KGG.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 S ANGGUNIANGBARANGAYNGBARANGAYRE AL HON. T B GY. Rizal 26 . T COME A NG . PELAYO KAGAWAD KGG. F. O. J. SADILI SK KAGAWAD Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. H. ALMADOVAR KAGAWAD KGG. TREASURER KGG. A. L. F. AVILES KAGAWAD KGG. TORRENO SK KAGAWAD SK KAGAWAD KGG. CANICOSA KGG. LIBUTAN BRGY. SHIMOMURA SK KAGAWAD KGG. D. S. CHAIRMAN G .A. DE JURAS KAGAWAD KGG. J.

AMADO BAUTISTA MR. LUIS OPULENCIA SUBCOMMITTEE ON SPORTS & PHYSICAL FITNESS MR.BRGY. KIMBERLY MARQUEZ SK CHAIRMAN KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY ALL COUNCIL SUBCOMMITTEE ON HEALTH & NUTRITION & ENVIRONMENT PROTECTION SK KIMBERLY MARQUEZ MR.CORAZON TANGCANGCO GABAY SA MAMAMAYAN AKSYON (GMAC) ALL COUNCIL ORGANIZ ATIONAL S TRUCTURE THE VAROIUS BARANGAY ANTI-CRIME BODIES UNDER BARANGAY PEACE & ORDER COMMITTEE BARANGAY PEAC & ORDER COMMITTEE (BPOC E ) HON. GLORIA AVILES KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. E BDCCHAIRMAN BARANGAY EXECOM HON.PASTOR ERNIE CEREZ O KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONGBARANGAY HON. FABIAN ALMADOVAR POLICE OFFICER ASSIGNED IN THE AREA SUBCOMMITTEE ON CRIME PREVENTION/DRUG ABUSE COUNCIL SK KIMBERLY MARQUEZ SUBCOMMITTEE ON HUMAN RIGHTS PROTECTION ENGR. SALANGGA MA. SECRETARY TERESITA COMETA NGO REP. MILA ROXAS MRS. F ORE IO E MORAL S L NC . ROMULO A.MICHELLE TORRES SUBCOMMITTEE ON SECTORAL CONCERNS SK KIMBERLY MARQUEZ MR. FLORENCIO E. BYRON MANALANG MS.F LORENC E. FABIAN ALAMADOVAR SECRETARIAT BARANGAY OFFICIAL AS DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG.MORALES IO BPOC C HAIRMAN KGG. Rizal 27 . FABIAN ALMADOVAR KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. MORALES BARANGAY CHAIRMAN SECRETARIAT . FABIAN ALMADOVAR KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. . MANNY OH SUBCOMMITTEE ON CRISIS MANAGEMENT SECURITY TEAM DIONISIO MAÑAGA MACARIO RECTO HERMIE ALCANTARA SUBCOMMITTE ON COMMUNITY ASSISTANCE AND RESPONSE ALL BPSO ALL LUPONG TAGAPAMAYAPA SUBCOMMITTEE ON INTELLIGENCE INFORMATION KGG. ISAGANI CANICOSA KAGAWAD SK CHAIRMAN DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY HON.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TH B ANGAYD VE OPME INS UT E AR E L NT TIT IONSUND RT EB ANGAY D E H AR EVEL ME COUNC OP NT IL BARANGAYDE L VE OPME C NT OUNC (BDC) IL H ON. VICENTE CANICOSA MRS. ISAGANI CANICOSA MR. ARTHUR PELAYO KAGAWAD KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY HON.JONALD DE JURAS Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. ELISEO PALUPIT MR. ANGELA AQUINO MR.

ang Barangay Real ay lubos na naniniwala na ang BGPMS ay makatutulong ng malaki sa pagsisikap na makamtan ang mga adhikain nito. bigyang-linaw at isaalang-alang. programa. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. ang barangay ang pangunahing yunit pulitikal na bumabalangkas at nagsasakatuparan ng mga patakaran. ang Department of the Interior and Local Government (DILG) ang pangunahing tanggapan ng pamahalaan na umaagapay at nagtataguyod sa mga pamahalaang lokal tungo sa pagkakaroon ng isang mahusay at epektibong pamamahala.01 (Executive Order) ISANG KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP NA BUMUBUO SA KOMITE NG BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (BGPMS). SAPAGKAT. isinusulong ng DILG ang isang programang tinaguriang: “Barangay Governance Performance Management System” (BGPMS) na siyang tutulong sa pagtaya sa kalagayan at magsisilbing mabisang basehan para sa mga pagpaplano at pagsasakatuparan ng mga patakaran. proyekto at mga gawain sa isang pamayanan.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 ATAS OF KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP SA PAGBUO NG KOMITE SA BGPMS Republika ng Pilipinas Lalawigan ng Laguna Bayan ng Calamba BARANGAYREAL TANGGAPAN NG PUNONG BARANGAY Kautusang Tagapagpatupad Blg. SAPAGKAT. 2009. SAPAGKAT. programa. Rizal 28 . ang pagbalangkas at pagsasakatuparan ng mga nabanggit na gawain ay nangangailangan na isang mabisang mekanismo upang maging batayan para sa mas mahusay at epektibong pamamahala. proyekto at mga gawain ng bawa’t barangay. SAPAGKAT. SAPAGKAT. plano. dito rin maaaring dinggin at ayusin ang mga ‘di pagkakasundo. ito rin ay nagsisilbing “forum” o daluyan kung saan ang mga samu’t-saring usapin ay maaaring maipahayag.

Canicosa Kgg. Almadovar Kgg. Fabian P. Ang Komite ay makikipagugnayan sa kinatawan ng tanggapan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) para sa karampatang payong teknikal. Lalawigan ng Laguna ngayong ika-28 ng April. 2. Pelayo Kgg. Marquez Gng. Morales Kgg. Morales-Punong Barangay : Kgg. Aviles Kgg. (utilization conference) Patuloy na pagrerepaso/monitor ng Ulat sa Barangay (review/monitoring). 6. 1. MGA TUNGKULIN AT GAWAIN NG KOMITE. Florencio E. SK Kimberly P. 5. Jose M. MORALES Punong Barangay Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Kung kaya’t ang komite ng BGPMS ay kagyat na dapat buuin. Cometa Gng. TAGAPAYONG-TEKNIKAL. De Juras Kgg. Ang Kautusang ito ay dagliang magkakabisa. 2010. Nemensio B. Bayan ng Calamba.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 DAHIL DITO. Teresita P. Seksyon 4. Isinagawa sa Barangay Real. Gloria C. Isagani G. Sherlyn M. (submission) Pag-uulat. Libutan Seksyon 2. FLORENCIO E. MORALES. Olympia D. Bayan ng Calamba. Arthur S. 3. PAGKAKABISA. AKO si FLORENCIO E. Lactao Kgg. sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Kodigo ng Pamahalaang Lokal Taon 1991 at ng ibang mga umiiral na batas at sa pamamagitan nito ay minarapat na ipagutos ang mga sumusunod: Seksyon 1. Punong Barangay ng Barangay Real. 4. (SBGR preparation) Pagsusumite sa mga kinauukulan. Seksyon 3. PAGBUO NG KOMITE NG BGPMS. Pagkalap ng mga datos na hinihingi ng Data Capture Form (data collection) Pagtiyak sa kawastuan ng bawa’t datos na nakalap (validation) Pagtatasa/pagsusuri ng mga pinagsamang-samang impormasyon. Ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod: Tagapangulo : Mga Kasapi Kgg. (analysis) Pagbalangkas ng “Ulat sa Barangay”. Lalawigan ng Laguna. Rizal 29 . 7.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BGPMS Data Capture Form Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 30 .

J eep. of Precincts Total Revenues: Local Source IRA Others (Pls.580% (no data) (no data) Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Proportion of children aged 0-5 years old who died. GENERAL INFORMATION Region Province Congressional District City/Municipality : : : : Region IV-A Laguna District II Calam ba Barangay : Real Legal Basis of Creation: : PD 12 Land Area : 221.61278 Hectares Barangay Category (please check appropriate box or boxes)  Urban Agricultural Upland Rural Coas tal Lowland Total No. of Labor Force Total No. of Population (Use NSO Data. Proportion of households that are squatters. Proportion of children aged 0-5 years old who are malnourished. 5.000% 5. Proportion of households without acces s to sanitary toilet facilities.280% 0. Proportion of households living in makeshift housing. In case no NSO data. 6.10 Electric Cooperative Second Level Tricycle. (name of provider) P hone and Internet. Proportion of households without acces s to safe water supply.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM DATA CAPTURE FORM CY 2009 Year Under Review A. of Families Total No.959% 0. of Registered Voters Total No. Barangay Human Development Index (Preferably 2009 CBMS Results) 1. 0. 4.00 P 6 726 237. 7. 2.960% 10. mobile etc. B us Landlocked Others______  Third Level Trans portation (Please specify) Communication-telephone. C ellphone (Smart and Globe) P LDT B. Proportion of women who died due to pregnancy related causes. Rizal 31 .21 P 5 589 768. Specify) TOTAL Total Expenditures: Basic Utilities / Services: Power Supply Water Supply  Meralco First Level : : : : : 3 959 3 440 7 452 9 577 51 P 2 080 851. of Households Total No.00 P 1 000. 3. the R BI shall be used) Total 12 409 Male 6 221 Female 61 88 Total No.000% 0.000% 0.21 P 4 644 386.

000% 0. Proportion of hous eholds that experienced food shortage. Performance Indicators I.1. Proportion of hous eholds with incom e below the food (subsistence) threshold. Performance Area ADMINISTRATIVE SYSTEMS AND PROCEDURES Service Area 1.000% 0. Proportion of children aged 6-12 years old who are not attending elem entary school.0. 12. Proportion of persons who were victims of crimes.1.1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 8. 11.000% 9.1.000% 0.000% 0.000% (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) C.2 Presence of Administrative Requirements Barangay Seal 1 Philippine Flag 1 Picture of Incum bent President 1 and other Local Officials 1 Map of the Barangay 1 Updated Record of all inhabitants 1. 13.8 Presence of Communication and Transportation Services Two-Way Radio 1 Mobile Phone / Landline 1 Computer/Internet 1 Patrol Car 1 Fire truck 0 1 1 5 1 1 1 1 1 10 2 4 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 14.1.6 Attendance to Trainings and other related activities Sangguniang Barangay 1 Secretary 1 Treasurer 1 SK 1 Lupong Tagapamayapa 1 Barangay Tanod 1 BHW / BNS 1 BHRAO 1 Bookeeper 1 Day Care Workers 1 1.5 Other appointive positions created and filled-up Barangay Health Workers (include m un. Proportion of hous eholds with incom e below the poverty threshold. Proportion of children aged 13-16 years old who are not attending s econdary s chool.1.000% 0. 0. Rizal 32 .1.4 Mandatory Appointive Positions Filled-up Treasurer Secretary Lupon Barangay Tanod 1 1 1 1 1 1 5 1 1 4 1. paid BHW) Barangay Nutrition Scholar Bgy Human Rights Action Officer Bookkeeper Day Care Workers 1.1 Organizational Development 1.1 Presence of Organizational Structure 1.3 Presence of Citizen's Charter 1.1./city/prov.7 Presence of Barangay Hall Lot title of the barangay hall in the name of the barangay 1. Proportion of persons who are unem ployed. 10.

2 Organization of Bids and Awards Committee 1. 0 Reg.80 293.269.000. Expanded Barangay Development Council Created (EO) Organization of the following Sub .2.000.224.500.2 Barangay Administration 1.Committees: (list of memb ers) Sub Committee on Health & Nutrition and Environmental Protection Organization of Barangay Health Emergency Response Team Organization Green Brigade Sub Committee on Sectoral Concerns Sub Committee on Sports and Physical Fitnes s 1. 261. 261.9 Organized the following w/ compos ition in conformity w/ its legal basis : A.1 Presence of Certified Statement of Actual Income & Expenditures 1.00 14. 115.00 As Appropriated 3.500.00 1 1 1 1 1 1 1 7 1.269.000.Committees: (list of memb ers) Sub Committee on Crime Prevention/Drug Abuse Control Sub Committee on Human Rights Protection Sub Committee on Crisis Management Sub Committee on Community Assistance and Response Sub Committee on Intelligence Information B.45 586. 261.2.7 Total Expenditures (in conformity with the total appropriation) 55% Personal Services 20% Development Fund 5% Calamity Fund 1 Sangguniang Kabataan 0% 5% Gender and Development 1 BCP C % 1 SC and Disabled % P P P P P P P P P P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.45 P 586. 115. 0 Nat'l 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 50 0 B. 261.3 Presence of Annual Procurement Program 1.000.00 P 14. 115.2.230.2.224.2. Rizal 33 .00 Actual Appropriatio ns P 3.00 P 1.230.00 1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1.95 772. Search for Outstanding Lupong Tagapamayapa Awards Garnered Mun/City 1 2 Prov.00 Actual Expenditure 3.95 772.000.5 Brgy.80 P 293. Model Brgy Hall Awards Garnered Mun/City 4 Prov. 115.90 60. Expanded Barangay Peace and Order Committee Created (EO) Organization of the following Sub .224.2.1.45 586.1.80 293.000.00 14.00 1.269.00 14.500. 0 Nat'l 0 1 1 1 1 1 1 1.000.230.6 Total Appropriation (com pliance to the m andatory appropriations) As Mandated 55% Personal Services 20% Development Fund 5% Calamity Fund 1 Sangguniang Kabataan 0% 5% Gender and Development 1 BCP C % 1 SC and Disabled % 7 P P P P P P P 3.230.45 586.500.4 Presence of Annual Inventory of As sets 1.80 293.95 P 772.269.90 60.000.95 772. Service Area 1. Loan Payment on Time (if applicable) 0 Reg.00 1.2. Other Awards: (Please specify) 2009 Most Complied Brgy RA9003.90 P 60.90 60.10 Awards / Recognition Received: A.224.

2.2.3.9 Response Time in the Issuance of Barangay Certificate (within 1 day) 1.5 Membership of NGOs in BPOC 1.2.3.2.20 Presence of Annual Investment Program 1.3 Public Hearings/Consultations Conducted in aid of legislation 1.14 Presence of Barangay Financial Report 1.10 Response Time in the Issuance of Community Tax Certificate (if applicable) 1.8 Response Time in the Issuance of Barangay Clearance (within 1 day) 1.6 Feedback Mechanism Suggestion Box Survey SMS/Others (Please Specify) 3 1 1 1 13 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.2.3. fees & charges Manual 1 Computerized 1.4 NGO membership in the BDC not less than 1/4 of the fully organized council 1.Committees Conducted and BDC Form 1 sub mitted to the BDC Secretariat: Sub Committee on Health & Nutrition and Environmental Protection Sub Committee on Sectoral Concerns Sub Committee on Sports and Physical Fitness 4 4 4 1.3 Citizens' Participation 1.23 Meetings of the EBDC's Sub .19 Presence of Three (3) year Local Development Investment Program 1.2.3./City Planning Office 4 Number of Katarungang Pambarangay Quarterly Reports Submitted 4 Katarungang Pambarangay Disputes Resolution Efficiency Rate 4 1.2.Committees Conducted and BPOC Form 1 submitted to the Barangay Secretary: Sub Committee on Crime Prevention/Drug Abuse Control Sub Committee on Human Rights Protection Sub Committee on Crisis Management Sub Committee on Community Assistance and Response Sub Committee on Intelligence Information 4 4 4 4 4 12 20 83 Service Area 1.2.18 Presence of Three (3) year Barangay Development Plan 1.12 Presence of System to collect taxes.25 Meetings of the EBPOC's Sub .17 Presence of Barangay Public Information Office Desk 1.22 Expanded Barangay Development Council Quarterly Meeting Conducted Numb er of BDC Form 2 sub mited to Mun.24 Expanded Barangay Peace & Order Committee Quarterly Meeting Conducted Numb er of BDC Form 2 sub mited to Mun.2.3.2.21 Presence of Data Bank System Manual Computerized 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 12 1.16 Presence of Barangay Audit 1.2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1.1 Conduct of Barangay Assembly twice a year 1st Sem 1 2nd Sem 1 2 4 2 1 1 1. Rizal 34 .2 Katipunan ng Kabataan Assembly conducted every quarter 1.) 1.2.2.2./City Planning Office 1.2.2.2.15 Presence of Barangay Dis bursement Report 1.11 Presence of "BDP identified" Project/s funded from other sources (grants/CDF/etc.13 Share in the proceeds from Dev't & Utilization of Nat'l Wealth (if applicable) 1.3.2.

1.2.2.1.7 Lis t of LT m em bers posted in three (3) conspicuous places in the bgy II.6 No.1 Semestral Reports re: Ulat sa Barangay.1 Presence of Capacity Development Agenda 2.5 Annual Budget for the following year approved within the budget calendar 2 4 4 2 4 4 1 21 Service Area 2.5 Presence of Mothers' Clas s program: No.4.2 Presence of Com munal Garden/Gulayan/ Herbal Garden 3.6 Prom otion of Breastfeeding Program 3.2 No.4.4. Performance Area SOCIAL SERVICES 1 1 812 462 164 385 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Service Area 3.2. Culture and Sports > Peace.of Beneficiaries 3. Security.4.1.4 Presence of Systematic Filing of legislative documents (in lab elled folders) 2.1.1 Health and Nutrition 3. of Ordinances enacted (Yr.of Beneficiaries 358 Other Programs for Children: Feeding 120 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.1. Rizal 35 . and Disaster Preparedness > Entrepreneurship and Local Industry Prom otion > Agriculture and Fisheries Developm ent > Natural Res ources Management > Waste Managem ent 4 2 0 2 0 0 0 0 57 III.771 Micro-Nutrient Supplement: No.2 Development Legislation 1 2 31 2 1 24 1 24 2.1 Secretariat Services 2.6 Barangay Ordinances and Resolutions posted in cons picuous places 1. of Regular Sessions Conducted: 2. of Res olutions Passed (Yr.3 Presence of Tax Ordinances or Revenue Code enacted 2. of Children Beneficiaries1. of Mothers Enrolled 3. Financial.4 Presence of Maternal Care Program : No.2.1.5 Lis t of implem ented projects posted 1.7 Presence of Ordinances/Resolutions on: > Health and Nutrition > Education.7 Presence of Health and Nutrition Program Operation Timbang: No.3 Updated Plans and Program s Posted in the Barangay Hall 1.2. Activity and Problems Affecting the Barangay was presented during Barangay 1.3 Presence of Internal Rules of Procedure 2.2 Updated Financial Statem ent Posted in the barangay hall 1. Performance Area LEGISLATIVE SERVICES 1 24 1 1 27 Service Area 2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 Service Area 1.of Beneficiaries 568 Food Supplement for Children: No.4.4 Lis t of mem bers of Barangay Assem bly Posted in conspicuous places 1.1 Presence of Botika sa Barangay 3. Under Review): 2.4 No.1.1 Session Hall with Fixture and Equipment 2.1. Under Review): 2.4.2.3 Presence of Family Planning / Responsible Parenthood Program 3.1.2 Presence of Minutes of Regular Session 2.4 Transparency 1.2.1.4.1.

2.1.4 Presence of Cultural center/Park / Plaza 3. Day Care Center.1. Chicken Fox-419 1.9 Presence of Disease-Control Program Tuberculosis: Number of Beneficiaries 106 Dengue: Number of Beneficiaries 106 Anti-Rabies: Number of Dogs and Other anim als36 Others: Hepa-915. Please specify 3. Public Toilet) List down : 1 Health Center 3 2 Public Toilet 4 Service Area 3.2.3.2.2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3.084 369 778 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 5 3. Bgy Health Station/Center.2.1. Security and Disaster Preparedness 3.9 Education/Culture/Sports (ex. Rizal 36 . Measles-419 1.2 Presence of Gender and Development Program Please specify Sam ahan ng Kababaihan 3.2 Presence of Barangay Disaster and Risk Reduction Plan 3.8 Presence of Imm unization Program DPT : Number of Beneficiaries Anti-Polio: Number of Beneficiaries Anti-Tetanus: Number of Beneficiaries Others: BCG-359.2.1.3 Peace.5 Participation to the Linggo ng Kabataan 3. Bantay Dagat/Ilog Others.11 Presence of Program for the Protection of Children 3. 3.3.1.13 Presence of infrastructure projects constructed w/in CY 2009 in s upport of Health & Nutrition (ex.10 Presence of Senior Citizen's Program 3. in support 3. Cultural Center.3 Disaster Preparednes s Activities Conducted Fire Drill Earthquake Drill Fire Searched & Rescue Drill Landslide Searched & Rescue Drill Water Searched & Rescue Drill 1 0 1 1 1 2 2 6 1 4 Earthquake Searched & Rescue Drill 0 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Presence of Sports Facilities (please specify) Covered Court 3.2.7 Presence of Information and reading center.084 1. Conduct of annual palarong barangay.3.2.1.2 Education/Culture/Sports 3.2.1 Presence of Barangay Integrated Public Safety Plan 2 Regular Conduct of Foot Patrol/Ronda. Sports Center) List down : 1 Sports Center 3 2 Fiesta Fund Raising 4 2 25 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11 Service Area 3.12 Presence of Program for Differently-abled/PWD Persons 3.3 Presence of Sports Development Program a. in coordination with the SK b.334 3.1 Presence of Barangay Day Care Center Number of Enrollees 117 3.6 Presence of Non-Formal Education/Alternative Learning System Program 3.8 Participation projects constructed/implementedFiestas) of Presence of to cultural activities (Ex: Festivals. Fund-Raising Activities.

Seed Dispersal.1 Natural Resources Management 5. Bgyof Creeks Bgy Roads.1. Waterworks. Bgy Outpost.2.1. Multi.1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3. Fund-RaisingPlanting near Riverbanks 4 List down : 1 Barangay Road 3 Fund Raising Activity Service Area 5.1.1.1. Performance Area ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Service Area 5. Bgy Road.1.Barangay Clim ate Change Action Plan Initiated/Participated in Green Program Presence of Clean and job fairs 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 3 9 1 2 1 4.1 Natural Resources Management Total of businesses enrolled in BMBE Presence no. Outpost 2 Street Lighting 3 Warning Device 4 Fund Raising Activity/2-Way Radio 4 15 IV.2.3 Presence of infrastructure projects constructed/im plem ented in support of Agriculture & Fisheries Developm ent Ex.3 Presence of Barangay .1 Presence of Barangay Organized Cooperative 4.3 Presence of Tree/Mangrove Planting and Preservation Program 5.4 Presence of Barangay Ecological Park/Street park 1 1 1 1 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.5 5. Rizal 37 .2 2 Waste Management 4 Waterworks 5.8 Presence of projects constructed/implemented/maintained in support List down : 1 Tree Planting 3 Cleaning Talipapa. Backyard Fishponds Please specify 4. Performance Area ECONOMIC DEVELOPMENT Service Area 4.1 Entrepreneurship and Local Industry Promotion 4.3 Presence of in Trade Fairs Planting and Preservation Program 4.5 Presence of projects constructed/implemented in support of Natural Resources Management (ex.1.1.Initiated Livelihood Program Ex: Soap & candle making/rolling store/others V.2 Presence of Barangay Fisheries Development Program Ex: Production of Fingerlings. Security & Disaster Preparedness(ex.6 Participated Tree/Mangrove 5. Lighting) Warning Device.1 Presence of Agricultural Development Program Ex: Urban vegetable production.1. Road 4 0 3 4 V.1.1.Purpose Pavem ent.7 identified Ecological Park/Street park 5.1 Presence of Barangay Climate Change Action Plan 5.1 4.2 Presence of Clean and Green Program 5. Brgy Eco Training Center.1 Presence of Waste Management Program Service Area Garbage4.4 Presence of infrastructure projects constructed/implem ented in support of Peace.4 Service Area 5.2.3. 2 Bamboo Activity ) Wharf. Post-Harvest Facilities/Equipm ent Please specify Urban Vegetable Production 4. Livestock/PoultryDispersal.2 Presence of businesses enrolled in Bgy Micro-Business Enterprise 5. Fund-Raising Activity) List down : 1 Brgy.1.2.4 Presence of Barangay One-Barangay-One-Product (OBOP) Please identify: 5.2.1. PerformancePlease specifyENVIRONMENTAL MANAGEMENT Area Soap Making 4. Artificial Reef) 4.1. St.2 Presence of Barangay "Bagsakan Center" (Farm produce collection/buying s tations) 4.1. of Entrepreneurship & Industry Prom otion (ex. Nursery (seed production) List down : 1 Nursery (seed) 3 Rehabilitation of irrigation canal 2 Brgy.2 Regularly Collected and Segregated at Source 4.2 Agriculture and Fisheries Development 5.1.

Rizal 38 .2 Garbage Regularly Collected and Segregated at Source 5. M orales J ose de J uras Fabian Alm adovar Isagani Canicosa Arthur Pelayo Punong Barangay Kagawad Kagawad Kagawad Kagawad Sherlyn Lactao Gloria Aviles Nemensio M orales Kim berly M arquez Teresita Com eta Kagawad Kagawad Kagawad SK Chairm an Secretary Olympia Libutan Treasurer Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 5.1. sewerage facilities) List down : 1 Desilting of Canals 3 2 Rehabilitation of Canal 4 1 3 7 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 12 Certified Correct: September 3.6 Absence of Garbage along the street 5.7 Sewerage/Drainage Canals Maintained 5.2.5 Presence of projects constructed/im plem ented in support of Natural Resources Managem ent (ex.2.4 Presence of a Multi-Purpose Environment Cooperatives or Ass ociations 5.2.8 Presence of infrastructure projects constructed/implem ented in support of Waste Management l (ex.1 Presence of Was te Managem ent Program 5. Artificial Reef) List down : 1 Tree Planting 3 Cleaning of Creeks 2 Bamboo Planting near Riverbanks 4 Service Area 5. 2010 Date Accomplished Florencio E.3 Presence of Materials Recovery Facility (a) The building and/or land layout and equipment must be des igned to accom modate efficient and safe materials processing. movem ent.2.2.2. Brgy Eco Training Center.2. (b) The building m us t be designed to allow efficient and safe external acces s and to accom modate internal flow.2 Waste Management 5.5 Presence of s egregated trashcans along the Streets 5. and storage.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 5.2.

Performance Area III.6 0.2 Barangay Administration Service Area1.8 0.3 0.6 0.4 0. Performance Area IV. Performance Area 82% Administrative Systems and Procedures Legislative Services Social Services Economic Development Environmental Management 92% 91% 84% 55% 87% 409% 1 0.00% 100.4 Transparency 92% 68.49% 1.00% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.8 0.2 0.1 Organizational Development Service Area1.49% 100. Rizal 39 . Performance Rating I.1 0 92% 91% 84% 87% 55% Adm inistrative Systems and Procedures Legislative Services Social Services Economic Developm ent Environmental Management I.00% 100.2 1 0. Performance Area ADMINISTRATIVE SYSTEMS AND PROCEDURES Service Area1.00% 100.9 0.5 0.00% 100.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM SCORE CARD Region : Region IV-A Province Laguna Congressional District: District II City/Municipality : Calamba Barangay : Real A.00% 368.2 0 Organizational Development Barangay Administration Citizens' Participation Transparency 68. Performance Area II.49% 100. Performance Area V.4 0.3 Citizens' Participation Service Area1.7 0.

61% 182.2 Education/Culture/Sports Service Area3.00% 82.6 0.76 Health and Nutrition Education/Culture/Sports Peace.24% 0.00% 82.1 Seretarial Services Service Area2.78 0.65% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.9 88.8 0.2 0 Seretarial Services Development Legislation 100.62% 80.61% III.50% 84% 0.2 1 0.3 Peace.86 0.1 Health and Nutrition Service Area3. Performance Area LEGISLATIVE SERVICES Service Area2.84 0.8 0. Security & Disaster Preparedness 84.2 Development Legislation 100. Security & Disaster Preparedness 80. Performance Area SOCIAL SERVICES Service Area3. Rizal 40 .4 0.88 0.61% 91% 1.24% 253.62% 88.82 0.65% 84.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 II.

71% 173.2 Agriculture and Fisheries Development 69.23% V.845 87.8 0.2 Waste Management 87.1 0 Entrepreneurship and Local Industry Prom otion Agriculture and FisheriesDevelopment 40.4 0. Performance Area ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Service Area5.1 Natural Resources Management Service Area5. Rizal 41 .3 0.23% 40.85 0.50% 85.865 0.2 0. Performance Area ECONOMIC DEVELOPMENT Service Area4.00% 109.71% Natural ResourcesManagement Waste Managem ent Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.1 Entrepreneurship and Local Industry Promotion Service Area4.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 IV.855 0.6 0.88 0.875 0.87 0.86 0.5 0.21% 87% 0.23% 55% 0.00% 69.7 0.50% 85.

960% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.000% 11. 7. Proportion of households that are squatters. Proportion of persons w ho w ere victims of crimes.000% 14. Proportion of households with income below the poverty threshold. Barangay Human Development Index 0. 0. Proportion of persons who are unemployed. Proportion of wom income below to f ood (subsistence) threshold. Proportion of households without access to sanitary toilet facilities. Proportion of households living in makeshift housing. 2. Proportion of households without access to safe water supply. Proportion of are unemployed.000% 0.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 B. Rizal 42 .000% 3. Proportion of households that experienced food shortage.000% 10. Proportion of households that experienced food shortage.06 0. 10. access to sanitary toilet facilities. 1. Proportion of children aged 0-5 years old who are children aged 6-12 years old w ho are not attending elementary school.08 0.959% 8.000% 0. 0. Proportion of3. Proportion of children aged 6-12 years old who are not attending elem entary school.12 0. en 10. 0. Proportion of households w ithout access to safe w ater supply. Proportion of children aged 13-16 years old who are not attending secondary school. 13. Proportion of persons w ho children aged 0-5 years old who died. 12. 9. Proportion of households w ithwho died duethe pregnancy related 2. Proportion of persons who were victim of crim s es. 7.02 0. causes.000% 0. 0. 4. Proportion of households that are squatters.000% 13. in makeshift housing.000% 0. 12. 0.580% ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 5.1 0.280% 14. 0 0. Proportion of households w ithout malnourished. Proportion of w omen w ho died due to pregnancy related causes.000% 6. Proportion of children aged 13-16 years old w ho are not attending secondary school. 1. 11.04 0. Proportion of children aged 0-5 years old w ho died. Proportion of households living 5. 5. 8. Proportion of households w ith income below the poverty threshold. 9. Proportion of households with income below the food (subsistence) threshold. 4. Proportion of children aged 0-5 years old w ho are malnourished. 0. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful