SD DARUL HIKAM RANCAEKEK ULANGAN TENGAH SEMESTER 1

Tahun Pembelajaran 2010-2011 Bidang Pembelajaran Hari/Tanggal Waktu Kelas : Basa Sunda : : 90 menit : 4 (empat)

PETUNJUK UMUM : Bacalah Basmalah sebelum memulai pekerjaan. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum kamu menjawabnya. Jawaban dikerjakan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang telah disediakan. Tulislah nama, kelas, bidang pembelajaran, dan hari/tanggal pada lembar jawaban dengan menggunakan pulpen. 5. Pergunakan pensil hitam yang lunak (2B) untuk menyilang kotak pada LJK sesuai dengan petunjuk. 6. Apabila ada jawaban yang keliru dan akan kamu perbaiki, hapuslah jawaban yang keliru itu dengan menggunakan karet penghapus pensil, kemudian berilah tanda silang kotak kecil lain sesuai dengan jawaban yang kamu anggap benar. 1. 2. 3. 4.
Contoh : Pilihan semula :

A A

B B

C C

D D

Dibetulkan

:

7. LJK jangan sampai rusak, basah, atau kotor. 8. Laporkan kepada Pengawas jika terdapat tulisan yang kurang jelas, naskah yang tidak lengkap atau rusak. 9. Jumlah soal sebanyak 40 (empat puluh) butir, berbentuk pilihan ganda 20 soal, isian 15 soal, uraian 5 soal dan semuanya harus dikerjakan. 10. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah. 11. Mintalah kertas buram kepada Pengawas bila diperlukan. 12. Periksalah pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Pengawas. 13. Bacalah Hamdalah setelah menyelesaikan pekerjaan.

SELAMAT BEKERJA

teu weleh disapukeun.PETUNJUK KHUSUS : a. janten teu karaos. lanceukna . Warga pohara mitresna ka lemburna. Disarengan ku recetna manuk piit ngagugahkeun nu nuju tibra. Naon Kecap saharti kecap anu di garis handap? 9. Supados naon abdi ngadu¶a unggal dinten? 8. Kolotna d. pinuh ku jujukutan sareng tutuwuhan. Pingpong d. Di cutat tina naon bacaan di luhur? 10. naha bet janten matak bingah? 6. upami tos waktosna panen. Upama tos waktosna panen. Kumaha watek warga lemburna? 5. Buruan hejo katingalina. matak nyegerkeun awak. ngojay 2. Eta teh mangrupi hatepan warga sadayana di eta lembur. Sawah nu upluk-aplak enggal keneh ditanduran. dulurna b. Jeung saha Dadi indit ka imah bibina? a. Naon judul bacaan diluhur? 2. Jawab pananya di handap dumasar bacaan di luhur! 1. sok loba alesan b. Sabaraha paragrap bacaan di luhur? 3. Pokonamah endah katinggalina. Tara tinggaleun c. Amin. Olah raga naon anu pangdipikareusep ku Dadi? a. beresih. Warga pohara mitreasna kalemburna. hare-hare 3. Maca Lembur Kuring Lembur abdi aya di Bayongbong. Ngaregepkeun Pilih jawaban a. Babaturanna c. Naon anu sok di tandur ku patani? b. asa kalandongan. Unggal enjing abdi kahudangkeun ku sora kongkorongok hayam jago. 801. Enjing-enjing sok kahudangkeun ku sora naon cenah? 7. Ter hilap unggal dinten abdi ngadu¶a ka Gusti nu Mahasuci. Breh bijilna panon poe di langit palih wetan semu beureum cahayana. c atawa d anu dianggap beuner dumasar kana carita anu dibacakeun guru! 1. Teu kaop ningali runtah. Dicutat tina: Mangle Alit No. Teu kinten bingahna. badminton b. Tara milu d. Kumaha kabiasaan Dadi lamun aya kagiatan ngojay di sakolana? a. Kaendahan lembur ieu teu kinten asrina. Atuh warga lemburna rajin beberesih. supados salawasna dipaparin alam endah sareng asri. Maen bal c. Kabupaten Garut. Kaayaanana tengtrem. Ni kawitna cape. Hasilna sae. Patani ngaraos sugema. boh di bumi boh di buruan. Dimana lembur abdi teh? Kumaha kaayaan lemburna? 4. b.

keeung b. Santai d. Ngojay c. Nulis Jieun karangan narasi sa paragraf dumasar kana gambar! 1. Sieun c.. Ngeulelep c. Puncak gunung b. Jalan-jalan d. peuting 7. Malah beuki resep d. Panas d. Wayah kumah biasana indit ka basisir teh? a. haneut b. 5. Sisi laut c. Kumaha kaayaan Dadi jeung dulurna waktu aya angin gede dilaut? a. 4. sare 6. sisi leuweung d. Gagancangan c. Naon kecap saharti gura-giru dina bacaan nu di bacakeun ku guru hidep? a. tengah laut 5. leuleus b. Naon nu di pigawe ke Dadi salila di imah bibina? a. 3. a. teu cape b.. beurang b. Tiis c. Ngarah naon lamun waktu ngojay sok ngambang dina beunget cai? a. kapalidkeun c. Kumaha kaayaan cai laut palebah lembur bibina Dadi? a. Isuk-isuk c. 2. cicing 8. Kimah bibi Dadi pernahna di . ombak gede 9.4. Ngacleng d.. Sore d. arulin b. ka bulusan 10. .

Nurmi nyarita indungna . Dana menta pangapungkeun langayangan di lapang ka Soni.d. Ceuk Risna ³Abdi_________________________________________________´ 4. ³Abdi_________________________________________________´ b. Bapa nyarita ka anakna yen bapa resep pisan kana cai kopi anu rada pait jeung nu jadi lalawuhna roti jeung hui. Nyarita a. Ceuk Meli. Ceuk Mega. Meli menta ijin ka guru yen manehna erek ka cai heula. komo lamun lawanna pintermah. Bela menta dijajanan kue kalanceukna. ³Abdi_______________________________________________´ 3. Ceuk Maman. Ceuk Nurmi ³____________________________________________________´ 8. Maman nyarita ka Nana yen manehna resep kana ngusep. yen manehna hayang di pang meserkeun baju anyar. Ceuk Dani. komo lamun daharna make cengek. Dani nyarita ka Anto yen manehna resep kana catur. pang nyokot keun buku basa sunda dina kantong. Pek jieun kumaha pok pokanana upama hidep aya pamenta kaa nu lian! 6. ³Abdi__________________________________________________´ 2. Mega nyarita ka Cinta yen manehna resep pisan make baju warna ping anu aya gambar kembang. ³_____________________________________________________´ . Ceuk bapa. ³_____________________________________________________´ 7. Ceuk Soni. Pek jieun omongan anu ngebrehkeun (ngajelaskeun) pangaresep jeung ! 1. boh di balong boh di susukan. ³Bapa_________________________________________________´ 5. Ceuk Bela. Ceuk Jaya. ³_____________________________________________________´ 10. Jaya menta ka Adang. ³_____________________________________________________´ 9. Risna nyarita ka Rika yen yen manehna resep pisan kana tahu sumedang.

Kitu oge tara nolih dibaraju heula. ombakna teh teu matak pikapaureun. Maranehna tuluy ting garajleng ka laut ngarojay taya kabosen. Tapi Dadi jeung dulur-dulurna kalah leuwih resep arulin di sisi laut. Salila Dadi sadudulur caricing dibasisir. Maranehna kakara baralik kaimah bibina lamun geus ngarasa cape.Ngaregepkeun Ngojay di laut Pangaresep Dadi kana ngojay ngaleuwihan pangaresepna kana olah raga lianna. sanajan awakna kurang sehat oge sok ngadadak cageur ari diajak ka kolam renang mah. Hiji mangsa waktu pere sakola rada lila. rebunrebun keneh geus ting bulucun ukur marake calana pondok lalumpatan ka basisir. Malah geus wani teuleum. Maranehna geus leuwih poalinter ngojayna. angin rada tarik. Sanajan timimiti tengah poe. Hanaang tur lapar. jeung Dadang arindit ka lembur bibina anu perenahna di sisi laut. kabawa ku ombak. tilu sadulur Dadi. Unggal poe salila Dadi sadudulur ngaranjang di imah bibina. Laut palebah lembur bibina Dadi teh caina haneut lantaran kapentrang ku panon poe. Iman. di cutat tina panungtun basa 4 . Iwal lamun bibina nyalukan nitah barang dahar heula maranehna karak baralik ka imahna teh. ngan tilu poe kungsi aya angin nu leuwih gede teh. bari bubulucunan maranehna gura-giru dahar lantaran hayang buru geura baralik dei ka basisir. Sapopoe cai laut anteng ampir taya ombak gede.uy ngambang dina beungeut cai sangkan ka palidkeun ka sisi laut. tu. Ti imah bibi Dadi ka basisir teh anggangna kira-kira 20 meter. Dadi mah tara tinggaleun. Lamun guru olah raga di sakolana ngalaksanakeun kagiatan olah raga ngojay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful