SD DARUL HIKAM RANCAEKEK ULANGAN TENGAH SEMESTER 1

Tahun Pembelajaran 2010-2011 Bidang Pembelajaran Hari/Tanggal Waktu Kelas : Basa Sunda : : 90 menit : 4 (empat)

PETUNJUK UMUM : Bacalah Basmalah sebelum memulai pekerjaan. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum kamu menjawabnya. Jawaban dikerjakan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang telah disediakan. Tulislah nama, kelas, bidang pembelajaran, dan hari/tanggal pada lembar jawaban dengan menggunakan pulpen. 5. Pergunakan pensil hitam yang lunak (2B) untuk menyilang kotak pada LJK sesuai dengan petunjuk. 6. Apabila ada jawaban yang keliru dan akan kamu perbaiki, hapuslah jawaban yang keliru itu dengan menggunakan karet penghapus pensil, kemudian berilah tanda silang kotak kecil lain sesuai dengan jawaban yang kamu anggap benar. 1. 2. 3. 4.
Contoh : Pilihan semula :

A A

B B

C C

D D

Dibetulkan

:

7. LJK jangan sampai rusak, basah, atau kotor. 8. Laporkan kepada Pengawas jika terdapat tulisan yang kurang jelas, naskah yang tidak lengkap atau rusak. 9. Jumlah soal sebanyak 40 (empat puluh) butir, berbentuk pilihan ganda 20 soal, isian 15 soal, uraian 5 soal dan semuanya harus dikerjakan. 10. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah. 11. Mintalah kertas buram kepada Pengawas bila diperlukan. 12. Periksalah pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Pengawas. 13. Bacalah Hamdalah setelah menyelesaikan pekerjaan.

SELAMAT BEKERJA

hare-hare 3. matak nyegerkeun awak. dulurna b. Kabupaten Garut. Naon anu sok di tandur ku patani? b. naha bet janten matak bingah? 6. beresih. Teu kinten bingahna. pinuh ku jujukutan sareng tutuwuhan. janten teu karaos. Ni kawitna cape. asa kalandongan. boh di bumi boh di buruan. Warga pohara mitresna ka lemburna. Upama tos waktosna panen. Olah raga naon anu pangdipikareusep ku Dadi? a. supados salawasna dipaparin alam endah sareng asri. Tara milu d. Buruan hejo katingalina. Pingpong d.PETUNJUK KHUSUS : a. Patani ngaraos sugema. lanceukna . Hasilna sae. Maen bal c. Kaayaanana tengtrem. Teu kaop ningali runtah. Di cutat tina naon bacaan di luhur? 10. Kaendahan lembur ieu teu kinten asrina. Eta teh mangrupi hatepan warga sadayana di eta lembur. Atuh warga lemburna rajin beberesih. Dimana lembur abdi teh? Kumaha kaayaan lemburna? 4. Ter hilap unggal dinten abdi ngadu¶a ka Gusti nu Mahasuci. badminton b. Dicutat tina: Mangle Alit No. Sawah nu upluk-aplak enggal keneh ditanduran. Babaturanna c. Jawab pananya di handap dumasar bacaan di luhur! 1. Enjing-enjing sok kahudangkeun ku sora naon cenah? 7. Warga pohara mitreasna kalemburna. Unggal enjing abdi kahudangkeun ku sora kongkorongok hayam jago. Breh bijilna panon poe di langit palih wetan semu beureum cahayana. Kumaha watek warga lemburna? 5. Naon judul bacaan diluhur? 2. Sabaraha paragrap bacaan di luhur? 3. b. sok loba alesan b. teu weleh disapukeun. c atawa d anu dianggap beuner dumasar kana carita anu dibacakeun guru! 1. Amin. Kolotna d. Tara tinggaleun c. Kumaha kabiasaan Dadi lamun aya kagiatan ngojay di sakolana? a. upami tos waktosna panen. Maca Lembur Kuring Lembur abdi aya di Bayongbong. 801. Pokonamah endah katinggalina. Disarengan ku recetna manuk piit ngagugahkeun nu nuju tibra. Naon Kecap saharti kecap anu di garis handap? 9. Supados naon abdi ngadu¶a unggal dinten? 8. Jeung saha Dadi indit ka imah bibina? a. Ngaregepkeun Pilih jawaban a. ngojay 2.

Ngarah naon lamun waktu ngojay sok ngambang dina beunget cai? a.. a. cicing 8. Malah beuki resep d. sare 6. tengah laut 5. haneut b. Isuk-isuk c. Panas d. 3. Naon nu di pigawe ke Dadi salila di imah bibina? a. arulin b. leuleus b. Tiis c. peuting 7. 4. Ngacleng d. beurang b. teu cape b. ombak gede 9. Kimah bibi Dadi pernahna di . .. Kumaha kaayaan Dadi jeung dulurna waktu aya angin gede dilaut? a. Gagancangan c. Santai d. Sieun c. sisi leuweung d. kapalidkeun c. ka bulusan 10. keeung b. Jalan-jalan d. Nulis Jieun karangan narasi sa paragraf dumasar kana gambar! 1. Puncak gunung b. Sisi laut c.. Kumaha kaayaan cai laut palebah lembur bibina Dadi? a. Ngeulelep c. Ngojay c. Sore d.4. 2. Wayah kumah biasana indit ka basisir teh? a. Naon kecap saharti gura-giru dina bacaan nu di bacakeun ku guru hidep? a. 5.

Pek jieun omongan anu ngebrehkeun (ngajelaskeun) pangaresep jeung ! 1. ³Bapa_________________________________________________´ 5. Dani nyarita ka Anto yen manehna resep kana catur. ³Abdi_______________________________________________´ 3. ³Abdi_________________________________________________´ b. komo lamun daharna make cengek. Ceuk Jaya. ³_____________________________________________________´ 9. yen manehna hayang di pang meserkeun baju anyar. Ceuk bapa. Ceuk Risna ³Abdi_________________________________________________´ 4. Mega nyarita ka Cinta yen manehna resep pisan make baju warna ping anu aya gambar kembang. Ceuk Dani. Ceuk Nurmi ³____________________________________________________´ 8. Meli menta ijin ka guru yen manehna erek ka cai heula. Ceuk Mega. Bela menta dijajanan kue kalanceukna. Pek jieun kumaha pok pokanana upama hidep aya pamenta kaa nu lian! 6. ³_____________________________________________________´ 10. komo lamun lawanna pintermah. Nurmi nyarita indungna .d. ³Abdi__________________________________________________´ 2. Ceuk Soni. Dana menta pangapungkeun langayangan di lapang ka Soni. boh di balong boh di susukan. Risna nyarita ka Rika yen yen manehna resep pisan kana tahu sumedang. Maman nyarita ka Nana yen manehna resep kana ngusep. Jaya menta ka Adang. Ceuk Maman. ³_____________________________________________________´ 7. Ceuk Meli. Bapa nyarita ka anakna yen bapa resep pisan kana cai kopi anu rada pait jeung nu jadi lalawuhna roti jeung hui. Ceuk Bela. ³_____________________________________________________´ . pang nyokot keun buku basa sunda dina kantong. Nyarita a.

Unggal poe salila Dadi sadudulur ngaranjang di imah bibina. Tapi Dadi jeung dulur-dulurna kalah leuwih resep arulin di sisi laut. Ti imah bibi Dadi ka basisir teh anggangna kira-kira 20 meter. ngan tilu poe kungsi aya angin nu leuwih gede teh. tu. tilu sadulur Dadi. Dadi mah tara tinggaleun. Lamun guru olah raga di sakolana ngalaksanakeun kagiatan olah raga ngojay. jeung Dadang arindit ka lembur bibina anu perenahna di sisi laut. Salila Dadi sadudulur caricing dibasisir. Maranehna kakara baralik kaimah bibina lamun geus ngarasa cape. Laut palebah lembur bibina Dadi teh caina haneut lantaran kapentrang ku panon poe. ombakna teh teu matak pikapaureun.uy ngambang dina beungeut cai sangkan ka palidkeun ka sisi laut. Iman. Kitu oge tara nolih dibaraju heula. di cutat tina panungtun basa 4 . Maranehna geus leuwih poalinter ngojayna. Sapopoe cai laut anteng ampir taya ombak gede. sanajan awakna kurang sehat oge sok ngadadak cageur ari diajak ka kolam renang mah. bari bubulucunan maranehna gura-giru dahar lantaran hayang buru geura baralik dei ka basisir.Ngaregepkeun Ngojay di laut Pangaresep Dadi kana ngojay ngaleuwihan pangaresepna kana olah raga lianna. Sanajan timimiti tengah poe. Hiji mangsa waktu pere sakola rada lila. Maranehna tuluy ting garajleng ka laut ngarojay taya kabosen. kabawa ku ombak. rebunrebun keneh geus ting bulucun ukur marake calana pondok lalumpatan ka basisir. Malah geus wani teuleum. Iwal lamun bibina nyalukan nitah barang dahar heula maranehna karak baralik ka imahna teh. Hanaang tur lapar. angin rada tarik.