SD DARUL HIKAM RANCAEKEK ULANGAN TENGAH SEMESTER 1

Tahun Pembelajaran 2010-2011 Bidang Pembelajaran Hari/Tanggal Waktu Kelas : Basa Sunda : : 90 menit : 4 (empat)

PETUNJUK UMUM : Bacalah Basmalah sebelum memulai pekerjaan. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum kamu menjawabnya. Jawaban dikerjakan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang telah disediakan. Tulislah nama, kelas, bidang pembelajaran, dan hari/tanggal pada lembar jawaban dengan menggunakan pulpen. 5. Pergunakan pensil hitam yang lunak (2B) untuk menyilang kotak pada LJK sesuai dengan petunjuk. 6. Apabila ada jawaban yang keliru dan akan kamu perbaiki, hapuslah jawaban yang keliru itu dengan menggunakan karet penghapus pensil, kemudian berilah tanda silang kotak kecil lain sesuai dengan jawaban yang kamu anggap benar. 1. 2. 3. 4.
Contoh : Pilihan semula :

A A

B B

C C

D D

Dibetulkan

:

7. LJK jangan sampai rusak, basah, atau kotor. 8. Laporkan kepada Pengawas jika terdapat tulisan yang kurang jelas, naskah yang tidak lengkap atau rusak. 9. Jumlah soal sebanyak 40 (empat puluh) butir, berbentuk pilihan ganda 20 soal, isian 15 soal, uraian 5 soal dan semuanya harus dikerjakan. 10. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah. 11. Mintalah kertas buram kepada Pengawas bila diperlukan. 12. Periksalah pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Pengawas. 13. Bacalah Hamdalah setelah menyelesaikan pekerjaan.

SELAMAT BEKERJA

Breh bijilna panon poe di langit palih wetan semu beureum cahayana. Kolotna d. Enjing-enjing sok kahudangkeun ku sora naon cenah? 7. Naon judul bacaan diluhur? 2. Disarengan ku recetna manuk piit ngagugahkeun nu nuju tibra. Dimana lembur abdi teh? Kumaha kaayaan lemburna? 4. Ni kawitna cape. badminton b. Kumaha watek warga lemburna? 5. Teu kinten bingahna. Tara tinggaleun c. Ngaregepkeun Pilih jawaban a. lanceukna . Sabaraha paragrap bacaan di luhur? 3. ngojay 2.PETUNJUK KHUSUS : a. asa kalandongan. naha bet janten matak bingah? 6. Supados naon abdi ngadu¶a unggal dinten? 8. Jeung saha Dadi indit ka imah bibina? a. Amin. Babaturanna c. b. Patani ngaraos sugema. upami tos waktosna panen. Upama tos waktosna panen. Maca Lembur Kuring Lembur abdi aya di Bayongbong. matak nyegerkeun awak. Hasilna sae. pinuh ku jujukutan sareng tutuwuhan. Warga pohara mitresna ka lemburna. Ter hilap unggal dinten abdi ngadu¶a ka Gusti nu Mahasuci. Pokonamah endah katinggalina. Dicutat tina: Mangle Alit No. hare-hare 3. janten teu karaos. Tara milu d. Buruan hejo katingalina. Naon anu sok di tandur ku patani? b. Pingpong d. Maen bal c. Sawah nu upluk-aplak enggal keneh ditanduran. 801. Eta teh mangrupi hatepan warga sadayana di eta lembur. dulurna b. teu weleh disapukeun. Unggal enjing abdi kahudangkeun ku sora kongkorongok hayam jago. c atawa d anu dianggap beuner dumasar kana carita anu dibacakeun guru! 1. Jawab pananya di handap dumasar bacaan di luhur! 1. Kaayaanana tengtrem. Warga pohara mitreasna kalemburna. sok loba alesan b. Olah raga naon anu pangdipikareusep ku Dadi? a. beresih. Kumaha kabiasaan Dadi lamun aya kagiatan ngojay di sakolana? a. Kaendahan lembur ieu teu kinten asrina. Teu kaop ningali runtah. supados salawasna dipaparin alam endah sareng asri. boh di bumi boh di buruan. Atuh warga lemburna rajin beberesih. Di cutat tina naon bacaan di luhur? 10. Kabupaten Garut. Naon Kecap saharti kecap anu di garis handap? 9.

Kimah bibi Dadi pernahna di . haneut b. 2. peuting 7. tengah laut 5. Ngacleng d. 5. keeung b. Kumaha kaayaan Dadi jeung dulurna waktu aya angin gede dilaut? a. Tiis c. ka bulusan 10.. ombak gede 9. Santai d. Ngojay c. Sieun c. beurang b. Jalan-jalan d. Wayah kumah biasana indit ka basisir teh? a. Nulis Jieun karangan narasi sa paragraf dumasar kana gambar! 1. Naon kecap saharti gura-giru dina bacaan nu di bacakeun ku guru hidep? a. .4. cicing 8. Puncak gunung b. Ngarah naon lamun waktu ngojay sok ngambang dina beunget cai? a. sisi leuweung d. Malah beuki resep d. 3.. leuleus b. 4. Naon nu di pigawe ke Dadi salila di imah bibina? a. Sore d. Gagancangan c. Ngeulelep c. Panas d. Kumaha kaayaan cai laut palebah lembur bibina Dadi? a. a. Sisi laut c. sare 6. arulin b. kapalidkeun c.. teu cape b. Isuk-isuk c.

Bela menta dijajanan kue kalanceukna. pang nyokot keun buku basa sunda dina kantong. yen manehna hayang di pang meserkeun baju anyar. Meli menta ijin ka guru yen manehna erek ka cai heula. komo lamun daharna make cengek. Jaya menta ka Adang. Ceuk Dani. Risna nyarita ka Rika yen yen manehna resep pisan kana tahu sumedang. Ceuk Mega. Ceuk Risna ³Abdi_________________________________________________´ 4. ³_____________________________________________________´ 7. Pek jieun omongan anu ngebrehkeun (ngajelaskeun) pangaresep jeung ! 1. Ceuk Nurmi ³____________________________________________________´ 8. Nurmi nyarita indungna . Nyarita a. Ceuk bapa. Ceuk Bela. ³Abdi__________________________________________________´ 2. ³Abdi_______________________________________________´ 3. ³_____________________________________________________´ 9. Ceuk Meli. Ceuk Jaya. ³_____________________________________________________´ 10. Pek jieun kumaha pok pokanana upama hidep aya pamenta kaa nu lian! 6.d. ³Abdi_________________________________________________´ b. Dani nyarita ka Anto yen manehna resep kana catur. ³_____________________________________________________´ . boh di balong boh di susukan. Dana menta pangapungkeun langayangan di lapang ka Soni. Maman nyarita ka Nana yen manehna resep kana ngusep. Mega nyarita ka Cinta yen manehna resep pisan make baju warna ping anu aya gambar kembang. Ceuk Soni. Bapa nyarita ka anakna yen bapa resep pisan kana cai kopi anu rada pait jeung nu jadi lalawuhna roti jeung hui. Ceuk Maman. komo lamun lawanna pintermah. ³Bapa_________________________________________________´ 5.

Maranehna kakara baralik kaimah bibina lamun geus ngarasa cape. Kitu oge tara nolih dibaraju heula. Ti imah bibi Dadi ka basisir teh anggangna kira-kira 20 meter. Maranehna tuluy ting garajleng ka laut ngarojay taya kabosen. Laut palebah lembur bibina Dadi teh caina haneut lantaran kapentrang ku panon poe. Salila Dadi sadudulur caricing dibasisir. kabawa ku ombak. Hanaang tur lapar. Sapopoe cai laut anteng ampir taya ombak gede. Dadi mah tara tinggaleun. Iman. Iwal lamun bibina nyalukan nitah barang dahar heula maranehna karak baralik ka imahna teh. bari bubulucunan maranehna gura-giru dahar lantaran hayang buru geura baralik dei ka basisir. sanajan awakna kurang sehat oge sok ngadadak cageur ari diajak ka kolam renang mah. Malah geus wani teuleum. Sanajan timimiti tengah poe. ngan tilu poe kungsi aya angin nu leuwih gede teh. di cutat tina panungtun basa 4 . ombakna teh teu matak pikapaureun. tu.Ngaregepkeun Ngojay di laut Pangaresep Dadi kana ngojay ngaleuwihan pangaresepna kana olah raga lianna. Lamun guru olah raga di sakolana ngalaksanakeun kagiatan olah raga ngojay. rebunrebun keneh geus ting bulucun ukur marake calana pondok lalumpatan ka basisir. Maranehna geus leuwih poalinter ngojayna. angin rada tarik. tilu sadulur Dadi. Tapi Dadi jeung dulur-dulurna kalah leuwih resep arulin di sisi laut. Unggal poe salila Dadi sadudulur ngaranjang di imah bibina. jeung Dadang arindit ka lembur bibina anu perenahna di sisi laut. Hiji mangsa waktu pere sakola rada lila.uy ngambang dina beungeut cai sangkan ka palidkeun ka sisi laut.