SD DARUL HIKAM RANCAEKEK ULANGAN TENGAH SEMESTER 1

Tahun Pembelajaran 2010-2011 Bidang Pembelajaran Hari/Tanggal Waktu Kelas : Basa Sunda : : 90 menit : 4 (empat)

PETUNJUK UMUM : Bacalah Basmalah sebelum memulai pekerjaan. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum kamu menjawabnya. Jawaban dikerjakan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang telah disediakan. Tulislah nama, kelas, bidang pembelajaran, dan hari/tanggal pada lembar jawaban dengan menggunakan pulpen. 5. Pergunakan pensil hitam yang lunak (2B) untuk menyilang kotak pada LJK sesuai dengan petunjuk. 6. Apabila ada jawaban yang keliru dan akan kamu perbaiki, hapuslah jawaban yang keliru itu dengan menggunakan karet penghapus pensil, kemudian berilah tanda silang kotak kecil lain sesuai dengan jawaban yang kamu anggap benar. 1. 2. 3. 4.
Contoh : Pilihan semula :

A A

B B

C C

D D

Dibetulkan

:

7. LJK jangan sampai rusak, basah, atau kotor. 8. Laporkan kepada Pengawas jika terdapat tulisan yang kurang jelas, naskah yang tidak lengkap atau rusak. 9. Jumlah soal sebanyak 40 (empat puluh) butir, berbentuk pilihan ganda 20 soal, isian 15 soal, uraian 5 soal dan semuanya harus dikerjakan. 10. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah. 11. Mintalah kertas buram kepada Pengawas bila diperlukan. 12. Periksalah pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Pengawas. 13. Bacalah Hamdalah setelah menyelesaikan pekerjaan.

SELAMAT BEKERJA

Eta teh mangrupi hatepan warga sadayana di eta lembur. Dicutat tina: Mangle Alit No. hare-hare 3. Maen bal c. Hasilna sae. Ni kawitna cape. pinuh ku jujukutan sareng tutuwuhan. Breh bijilna panon poe di langit palih wetan semu beureum cahayana. Supados naon abdi ngadu¶a unggal dinten? 8. Tara milu d. beresih. Naon judul bacaan diluhur? 2. Di cutat tina naon bacaan di luhur? 10.PETUNJUK KHUSUS : a. Pingpong d. 801. c atawa d anu dianggap beuner dumasar kana carita anu dibacakeun guru! 1. Warga pohara mitreasna kalemburna. sok loba alesan b. janten teu karaos. Pokonamah endah katinggalina. Warga pohara mitresna ka lemburna. Patani ngaraos sugema. Kumaha watek warga lemburna? 5. naha bet janten matak bingah? 6. Buruan hejo katingalina. Kabupaten Garut. Jawab pananya di handap dumasar bacaan di luhur! 1. Kumaha kabiasaan Dadi lamun aya kagiatan ngojay di sakolana? a. Kaendahan lembur ieu teu kinten asrina. Kolotna d. dulurna b. Jeung saha Dadi indit ka imah bibina? a. boh di bumi boh di buruan. asa kalandongan. Babaturanna c. lanceukna . Teu kaop ningali runtah. b. Disarengan ku recetna manuk piit ngagugahkeun nu nuju tibra. Teu kinten bingahna. teu weleh disapukeun. Ter hilap unggal dinten abdi ngadu¶a ka Gusti nu Mahasuci. Amin. Ngaregepkeun Pilih jawaban a. matak nyegerkeun awak. Enjing-enjing sok kahudangkeun ku sora naon cenah? 7. Unggal enjing abdi kahudangkeun ku sora kongkorongok hayam jago. Upama tos waktosna panen. Kaayaanana tengtrem. Naon Kecap saharti kecap anu di garis handap? 9. upami tos waktosna panen. Dimana lembur abdi teh? Kumaha kaayaan lemburna? 4. Naon anu sok di tandur ku patani? b. Atuh warga lemburna rajin beberesih. Sawah nu upluk-aplak enggal keneh ditanduran. Olah raga naon anu pangdipikareusep ku Dadi? a. badminton b. Sabaraha paragrap bacaan di luhur? 3. supados salawasna dipaparin alam endah sareng asri. ngojay 2. Tara tinggaleun c. Maca Lembur Kuring Lembur abdi aya di Bayongbong.

Naon nu di pigawe ke Dadi salila di imah bibina? a. Ngacleng d. kapalidkeun c. 5. Sisi laut c. Jalan-jalan d. sare 6. Sieun c. 2. Naon kecap saharti gura-giru dina bacaan nu di bacakeun ku guru hidep? a. sisi leuweung d. Panas d. . leuleus b. ombak gede 9.. Gagancangan c. peuting 7. Nulis Jieun karangan narasi sa paragraf dumasar kana gambar! 1. Ngeulelep c. keeung b. 3. tengah laut 5. Puncak gunung b. arulin b. Kumaha kaayaan cai laut palebah lembur bibina Dadi? a. a. Kimah bibi Dadi pernahna di . Malah beuki resep d.4.. haneut b. Tiis c. Ngarah naon lamun waktu ngojay sok ngambang dina beunget cai? a. beurang b. ka bulusan 10. Kumaha kaayaan Dadi jeung dulurna waktu aya angin gede dilaut? a. Wayah kumah biasana indit ka basisir teh? a. Sore d. Santai d. 4.. Ngojay c. cicing 8. teu cape b. Isuk-isuk c.

Dana menta pangapungkeun langayangan di lapang ka Soni. Ceuk Bela. Ceuk Mega. Ceuk Maman. Ceuk Dani. Jaya menta ka Adang. ³Abdi_______________________________________________´ 3. Ceuk Risna ³Abdi_________________________________________________´ 4. yen manehna hayang di pang meserkeun baju anyar. Nurmi nyarita indungna . ³Bapa_________________________________________________´ 5. ³Abdi__________________________________________________´ 2. Ceuk Meli. Pek jieun kumaha pok pokanana upama hidep aya pamenta kaa nu lian! 6. Dani nyarita ka Anto yen manehna resep kana catur. ³_____________________________________________________´ 9. ³_____________________________________________________´ . ³_____________________________________________________´ 7. ³_____________________________________________________´ 10.d. Ceuk Jaya. Maman nyarita ka Nana yen manehna resep kana ngusep. pang nyokot keun buku basa sunda dina kantong. komo lamun daharna make cengek. Bela menta dijajanan kue kalanceukna. Mega nyarita ka Cinta yen manehna resep pisan make baju warna ping anu aya gambar kembang. Ceuk bapa. Bapa nyarita ka anakna yen bapa resep pisan kana cai kopi anu rada pait jeung nu jadi lalawuhna roti jeung hui. ³Abdi_________________________________________________´ b. Meli menta ijin ka guru yen manehna erek ka cai heula. komo lamun lawanna pintermah. Ceuk Nurmi ³____________________________________________________´ 8. Nyarita a. Ceuk Soni. Pek jieun omongan anu ngebrehkeun (ngajelaskeun) pangaresep jeung ! 1. Risna nyarita ka Rika yen yen manehna resep pisan kana tahu sumedang. boh di balong boh di susukan.

Kitu oge tara nolih dibaraju heula. Unggal poe salila Dadi sadudulur ngaranjang di imah bibina. Lamun guru olah raga di sakolana ngalaksanakeun kagiatan olah raga ngojay. tu. Sanajan timimiti tengah poe. Maranehna tuluy ting garajleng ka laut ngarojay taya kabosen. di cutat tina panungtun basa 4 . angin rada tarik. rebunrebun keneh geus ting bulucun ukur marake calana pondok lalumpatan ka basisir. ngan tilu poe kungsi aya angin nu leuwih gede teh. Salila Dadi sadudulur caricing dibasisir. Malah geus wani teuleum. Iman. Sapopoe cai laut anteng ampir taya ombak gede. Ti imah bibi Dadi ka basisir teh anggangna kira-kira 20 meter. Hanaang tur lapar. Maranehna kakara baralik kaimah bibina lamun geus ngarasa cape. sanajan awakna kurang sehat oge sok ngadadak cageur ari diajak ka kolam renang mah. Iwal lamun bibina nyalukan nitah barang dahar heula maranehna karak baralik ka imahna teh. ombakna teh teu matak pikapaureun. Maranehna geus leuwih poalinter ngojayna. kabawa ku ombak. Hiji mangsa waktu pere sakola rada lila. bari bubulucunan maranehna gura-giru dahar lantaran hayang buru geura baralik dei ka basisir.Ngaregepkeun Ngojay di laut Pangaresep Dadi kana ngojay ngaleuwihan pangaresepna kana olah raga lianna. jeung Dadang arindit ka lembur bibina anu perenahna di sisi laut. Laut palebah lembur bibina Dadi teh caina haneut lantaran kapentrang ku panon poe. Tapi Dadi jeung dulur-dulurna kalah leuwih resep arulin di sisi laut. Dadi mah tara tinggaleun.uy ngambang dina beungeut cai sangkan ka palidkeun ka sisi laut. tilu sadulur Dadi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful