SD DARUL HIKAM RANCAEKEK ULANGAN TENGAH SEMESTER 1

Tahun Pembelajaran 2010-2011 Bidang Pembelajaran Hari/Tanggal Waktu Kelas : Basa Sunda : : 90 menit : 4 (empat)

PETUNJUK UMUM : Bacalah Basmalah sebelum memulai pekerjaan. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum kamu menjawabnya. Jawaban dikerjakan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang telah disediakan. Tulislah nama, kelas, bidang pembelajaran, dan hari/tanggal pada lembar jawaban dengan menggunakan pulpen. 5. Pergunakan pensil hitam yang lunak (2B) untuk menyilang kotak pada LJK sesuai dengan petunjuk. 6. Apabila ada jawaban yang keliru dan akan kamu perbaiki, hapuslah jawaban yang keliru itu dengan menggunakan karet penghapus pensil, kemudian berilah tanda silang kotak kecil lain sesuai dengan jawaban yang kamu anggap benar. 1. 2. 3. 4.
Contoh : Pilihan semula :

A A

B B

C C

D D

Dibetulkan

:

7. LJK jangan sampai rusak, basah, atau kotor. 8. Laporkan kepada Pengawas jika terdapat tulisan yang kurang jelas, naskah yang tidak lengkap atau rusak. 9. Jumlah soal sebanyak 40 (empat puluh) butir, berbentuk pilihan ganda 20 soal, isian 15 soal, uraian 5 soal dan semuanya harus dikerjakan. 10. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah. 11. Mintalah kertas buram kepada Pengawas bila diperlukan. 12. Periksalah pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Pengawas. 13. Bacalah Hamdalah setelah menyelesaikan pekerjaan.

SELAMAT BEKERJA

Tara tinggaleun c. Eta teh mangrupi hatepan warga sadayana di eta lembur. beresih. janten teu karaos. Ni kawitna cape. Atuh warga lemburna rajin beberesih. lanceukna . teu weleh disapukeun. naha bet janten matak bingah? 6. Olah raga naon anu pangdipikareusep ku Dadi? a. Di cutat tina naon bacaan di luhur? 10. Enjing-enjing sok kahudangkeun ku sora naon cenah? 7. Maca Lembur Kuring Lembur abdi aya di Bayongbong. dulurna b. Disarengan ku recetna manuk piit ngagugahkeun nu nuju tibra. Naon anu sok di tandur ku patani? b. Maen bal c. b. supados salawasna dipaparin alam endah sareng asri. Jawab pananya di handap dumasar bacaan di luhur! 1. Sawah nu upluk-aplak enggal keneh ditanduran. Ter hilap unggal dinten abdi ngadu¶a ka Gusti nu Mahasuci. matak nyegerkeun awak. Kaendahan lembur ieu teu kinten asrina. Dimana lembur abdi teh? Kumaha kaayaan lemburna? 4. Upama tos waktosna panen. Warga pohara mitreasna kalemburna. upami tos waktosna panen. Sabaraha paragrap bacaan di luhur? 3. Teu kinten bingahna. Breh bijilna panon poe di langit palih wetan semu beureum cahayana. Naon judul bacaan diluhur? 2. Amin. c atawa d anu dianggap beuner dumasar kana carita anu dibacakeun guru! 1. Supados naon abdi ngadu¶a unggal dinten? 8. Patani ngaraos sugema. Kaayaanana tengtrem. Kumaha kabiasaan Dadi lamun aya kagiatan ngojay di sakolana? a. 801. Naon Kecap saharti kecap anu di garis handap? 9. Dicutat tina: Mangle Alit No. Buruan hejo katingalina. Jeung saha Dadi indit ka imah bibina? a. Kolotna d. Pingpong d. badminton b. boh di bumi boh di buruan. Warga pohara mitresna ka lemburna.PETUNJUK KHUSUS : a. Pokonamah endah katinggalina. Teu kaop ningali runtah. hare-hare 3. Kabupaten Garut. ngojay 2. Tara milu d. Hasilna sae. Kumaha watek warga lemburna? 5. asa kalandongan. Unggal enjing abdi kahudangkeun ku sora kongkorongok hayam jago. sok loba alesan b. Babaturanna c. Ngaregepkeun Pilih jawaban a. pinuh ku jujukutan sareng tutuwuhan.

Sisi laut c. . Ngarah naon lamun waktu ngojay sok ngambang dina beunget cai? a. Nulis Jieun karangan narasi sa paragraf dumasar kana gambar! 1. Sieun c. 4. a. 3. Kumaha kaayaan Dadi jeung dulurna waktu aya angin gede dilaut? a.. Ngeulelep c. Santai d. Kumaha kaayaan cai laut palebah lembur bibina Dadi? a. sare 6. Ngojay c. teu cape b. Naon kecap saharti gura-giru dina bacaan nu di bacakeun ku guru hidep? a. 5. ombak gede 9. tengah laut 5. Tiis c. leuleus b. haneut b. kapalidkeun c. Puncak gunung b. arulin b. Wayah kumah biasana indit ka basisir teh? a. sisi leuweung d.4. Isuk-isuk c. Kimah bibi Dadi pernahna di . Ngacleng d. Panas d. peuting 7. Sore d. Naon nu di pigawe ke Dadi salila di imah bibina? a. ka bulusan 10. cicing 8. Jalan-jalan d. keeung b. beurang b.. Malah beuki resep d.. 2. Gagancangan c.

Ceuk Soni. Ceuk Nurmi ³____________________________________________________´ 8. Bapa nyarita ka anakna yen bapa resep pisan kana cai kopi anu rada pait jeung nu jadi lalawuhna roti jeung hui. pang nyokot keun buku basa sunda dina kantong. ³_____________________________________________________´ 7. ³Bapa_________________________________________________´ 5. Ceuk Maman. Ceuk Meli. Maman nyarita ka Nana yen manehna resep kana ngusep. Nurmi nyarita indungna . boh di balong boh di susukan. ³_____________________________________________________´ . Risna nyarita ka Rika yen yen manehna resep pisan kana tahu sumedang. ³Abdi__________________________________________________´ 2. komo lamun lawanna pintermah.d. Pek jieun kumaha pok pokanana upama hidep aya pamenta kaa nu lian! 6. Ceuk Risna ³Abdi_________________________________________________´ 4. Meli menta ijin ka guru yen manehna erek ka cai heula. komo lamun daharna make cengek. Ceuk Jaya. Dani nyarita ka Anto yen manehna resep kana catur. Dana menta pangapungkeun langayangan di lapang ka Soni. Jaya menta ka Adang. Ceuk Dani. yen manehna hayang di pang meserkeun baju anyar. Ceuk Mega. Ceuk bapa. Nyarita a. Pek jieun omongan anu ngebrehkeun (ngajelaskeun) pangaresep jeung ! 1. Ceuk Bela. ³Abdi_________________________________________________´ b. ³_____________________________________________________´ 9. Mega nyarita ka Cinta yen manehna resep pisan make baju warna ping anu aya gambar kembang. ³Abdi_______________________________________________´ 3. ³_____________________________________________________´ 10. Bela menta dijajanan kue kalanceukna.

Tapi Dadi jeung dulur-dulurna kalah leuwih resep arulin di sisi laut. Lamun guru olah raga di sakolana ngalaksanakeun kagiatan olah raga ngojay. tilu sadulur Dadi. jeung Dadang arindit ka lembur bibina anu perenahna di sisi laut.uy ngambang dina beungeut cai sangkan ka palidkeun ka sisi laut. Iman. di cutat tina panungtun basa 4 . Unggal poe salila Dadi sadudulur ngaranjang di imah bibina. rebunrebun keneh geus ting bulucun ukur marake calana pondok lalumpatan ka basisir. Sapopoe cai laut anteng ampir taya ombak gede. Iwal lamun bibina nyalukan nitah barang dahar heula maranehna karak baralik ka imahna teh. tu. angin rada tarik. Ti imah bibi Dadi ka basisir teh anggangna kira-kira 20 meter. kabawa ku ombak. Laut palebah lembur bibina Dadi teh caina haneut lantaran kapentrang ku panon poe. sanajan awakna kurang sehat oge sok ngadadak cageur ari diajak ka kolam renang mah. Sanajan timimiti tengah poe. bari bubulucunan maranehna gura-giru dahar lantaran hayang buru geura baralik dei ka basisir. Maranehna tuluy ting garajleng ka laut ngarojay taya kabosen. Maranehna kakara baralik kaimah bibina lamun geus ngarasa cape. ngan tilu poe kungsi aya angin nu leuwih gede teh. Dadi mah tara tinggaleun. Salila Dadi sadudulur caricing dibasisir. Maranehna geus leuwih poalinter ngojayna. Kitu oge tara nolih dibaraju heula. Malah geus wani teuleum. Hanaang tur lapar. ombakna teh teu matak pikapaureun.Ngaregepkeun Ngojay di laut Pangaresep Dadi kana ngojay ngaleuwihan pangaresepna kana olah raga lianna. Hiji mangsa waktu pere sakola rada lila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful