Basa Sunda Kls 4 Sms 1

SD DARUL HIKAM RANCAEKEK ULANGAN TENGAH SEMESTER 1

Tahun Pembelajaran 2010-2011 Bidang Pembelajaran Hari/Tanggal Waktu Kelas : Basa Sunda : : 90 menit : 4 (empat)

PETUNJUK UMUM : Bacalah Basmalah sebelum memulai pekerjaan. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum kamu menjawabnya. Jawaban dikerjakan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang telah disediakan. Tulislah nama, kelas, bidang pembelajaran, dan hari/tanggal pada lembar jawaban dengan menggunakan pulpen. 5. Pergunakan pensil hitam yang lunak (2B) untuk menyilang kotak pada LJK sesuai dengan petunjuk. 6. Apabila ada jawaban yang keliru dan akan kamu perbaiki, hapuslah jawaban yang keliru itu dengan menggunakan karet penghapus pensil, kemudian berilah tanda silang kotak kecil lain sesuai dengan jawaban yang kamu anggap benar. 1. 2. 3. 4.
Contoh : Pilihan semula :

A A

B B

C C

D D

Dibetulkan

:

7. LJK jangan sampai rusak, basah, atau kotor. 8. Laporkan kepada Pengawas jika terdapat tulisan yang kurang jelas, naskah yang tidak lengkap atau rusak. 9. Jumlah soal sebanyak 40 (empat puluh) butir, berbentuk pilihan ganda 20 soal, isian 15 soal, uraian 5 soal dan semuanya harus dikerjakan. 10. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah. 11. Mintalah kertas buram kepada Pengawas bila diperlukan. 12. Periksalah pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Pengawas. 13. Bacalah Hamdalah setelah menyelesaikan pekerjaan.

SELAMAT BEKERJA

lanceukna . Maen bal c. badminton b. janten teu karaos. 801. b. naha bet janten matak bingah? 6. Maca Lembur Kuring Lembur abdi aya di Bayongbong. Breh bijilna panon poe di langit palih wetan semu beureum cahayana. Olah raga naon anu pangdipikareusep ku Dadi? a. Naon judul bacaan diluhur? 2.PETUNJUK KHUSUS : a. boh di bumi boh di buruan. Ter hilap unggal dinten abdi ngadu¶a ka Gusti nu Mahasuci. Naon anu sok di tandur ku patani? b. Patani ngaraos sugema. Kumaha kabiasaan Dadi lamun aya kagiatan ngojay di sakolana? a. Unggal enjing abdi kahudangkeun ku sora kongkorongok hayam jago. Upama tos waktosna panen. Amin. Dimana lembur abdi teh? Kumaha kaayaan lemburna? 4. Warga pohara mitresna ka lemburna. Tara milu d. Tara tinggaleun c. Pingpong d. Kolotna d. ngojay 2. Disarengan ku recetna manuk piit ngagugahkeun nu nuju tibra. dulurna b. Kaayaanana tengtrem. teu weleh disapukeun. Enjing-enjing sok kahudangkeun ku sora naon cenah? 7. Di cutat tina naon bacaan di luhur? 10. Teu kinten bingahna. Warga pohara mitreasna kalemburna. Babaturanna c. upami tos waktosna panen. Buruan hejo katingalina. matak nyegerkeun awak. Kaendahan lembur ieu teu kinten asrina. Atuh warga lemburna rajin beberesih. Kabupaten Garut. Hasilna sae. pinuh ku jujukutan sareng tutuwuhan. Naon Kecap saharti kecap anu di garis handap? 9. Sabaraha paragrap bacaan di luhur? 3. beresih. Jeung saha Dadi indit ka imah bibina? a. Kumaha watek warga lemburna? 5. asa kalandongan. supados salawasna dipaparin alam endah sareng asri. Jawab pananya di handap dumasar bacaan di luhur! 1. Ni kawitna cape. Ngaregepkeun Pilih jawaban a. Eta teh mangrupi hatepan warga sadayana di eta lembur. c atawa d anu dianggap beuner dumasar kana carita anu dibacakeun guru! 1. Teu kaop ningali runtah. Supados naon abdi ngadu¶a unggal dinten? 8. Dicutat tina: Mangle Alit No. Sawah nu upluk-aplak enggal keneh ditanduran. hare-hare 3. sok loba alesan b. Pokonamah endah katinggalina.

a. sisi leuweung d. cicing 8. leuleus b. tengah laut 5. beurang b. 4. ka bulusan 10. Naon kecap saharti gura-giru dina bacaan nu di bacakeun ku guru hidep? a. Ngeulelep c. Sieun c. Gagancangan c. Tiis c. Panas d. Naon nu di pigawe ke Dadi salila di imah bibina? a. Puncak gunung b. 3.. Ngarah naon lamun waktu ngojay sok ngambang dina beunget cai? a. Kimah bibi Dadi pernahna di . Ngojay c. Santai d. Kumaha kaayaan cai laut palebah lembur bibina Dadi? a. ombak gede 9. Sore d. arulin b. Wayah kumah biasana indit ka basisir teh? a. sare 6.4. Nulis Jieun karangan narasi sa paragraf dumasar kana gambar! 1. Isuk-isuk c.. haneut b. teu cape b. 5. Kumaha kaayaan Dadi jeung dulurna waktu aya angin gede dilaut? a. 2.. peuting 7. Sisi laut c. Malah beuki resep d. kapalidkeun c. Jalan-jalan d. . Ngacleng d. keeung b.

Ceuk Maman. ³Abdi_________________________________________________´ b.d. Meli menta ijin ka guru yen manehna erek ka cai heula. pang nyokot keun buku basa sunda dina kantong. komo lamun lawanna pintermah. Nurmi nyarita indungna . ³_____________________________________________________´ 9. komo lamun daharna make cengek. ³_____________________________________________________´ . ³Abdi__________________________________________________´ 2. ³Bapa_________________________________________________´ 5. Ceuk Soni. boh di balong boh di susukan. ³_____________________________________________________´ 7. Pek jieun omongan anu ngebrehkeun (ngajelaskeun) pangaresep jeung ! 1. Nyarita a. Dani nyarita ka Anto yen manehna resep kana catur. Mega nyarita ka Cinta yen manehna resep pisan make baju warna ping anu aya gambar kembang. Ceuk Nurmi ³____________________________________________________´ 8. Jaya menta ka Adang. Ceuk Dani. Ceuk Risna ³Abdi_________________________________________________´ 4. ³_____________________________________________________´ 10. Bela menta dijajanan kue kalanceukna. Dana menta pangapungkeun langayangan di lapang ka Soni. Maman nyarita ka Nana yen manehna resep kana ngusep. Ceuk Meli. Ceuk Bela. Ceuk Mega. Pek jieun kumaha pok pokanana upama hidep aya pamenta kaa nu lian! 6. Bapa nyarita ka anakna yen bapa resep pisan kana cai kopi anu rada pait jeung nu jadi lalawuhna roti jeung hui. yen manehna hayang di pang meserkeun baju anyar. ³Abdi_______________________________________________´ 3. Risna nyarita ka Rika yen yen manehna resep pisan kana tahu sumedang. Ceuk bapa. Ceuk Jaya.

Malah geus wani teuleum. bari bubulucunan maranehna gura-giru dahar lantaran hayang buru geura baralik dei ka basisir. Dadi mah tara tinggaleun. tilu sadulur Dadi. Lamun guru olah raga di sakolana ngalaksanakeun kagiatan olah raga ngojay. Sanajan timimiti tengah poe. Ti imah bibi Dadi ka basisir teh anggangna kira-kira 20 meter. kabawa ku ombak. Sapopoe cai laut anteng ampir taya ombak gede. Hiji mangsa waktu pere sakola rada lila. ngan tilu poe kungsi aya angin nu leuwih gede teh. jeung Dadang arindit ka lembur bibina anu perenahna di sisi laut. ombakna teh teu matak pikapaureun. Salila Dadi sadudulur caricing dibasisir. Maranehna geus leuwih poalinter ngojayna. rebunrebun keneh geus ting bulucun ukur marake calana pondok lalumpatan ka basisir.uy ngambang dina beungeut cai sangkan ka palidkeun ka sisi laut. Hanaang tur lapar. Maranehna tuluy ting garajleng ka laut ngarojay taya kabosen. Tapi Dadi jeung dulur-dulurna kalah leuwih resep arulin di sisi laut. Iwal lamun bibina nyalukan nitah barang dahar heula maranehna karak baralik ka imahna teh. sanajan awakna kurang sehat oge sok ngadadak cageur ari diajak ka kolam renang mah. Maranehna kakara baralik kaimah bibina lamun geus ngarasa cape.Ngaregepkeun Ngojay di laut Pangaresep Dadi kana ngojay ngaleuwihan pangaresepna kana olah raga lianna. Laut palebah lembur bibina Dadi teh caina haneut lantaran kapentrang ku panon poe. Kitu oge tara nolih dibaraju heula. angin rada tarik. di cutat tina panungtun basa 4 . tu. Unggal poe salila Dadi sadudulur ngaranjang di imah bibina. Iman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful