Anda di halaman 1dari 39

Berdasarkan rajah di atas, bincangkan bidang-bidang pendidikan Islam sekolah

rendah mengikut susunan.

Pendidikan Islam sekolah rendah adalah perkara pertama yang dipelajari.


Sukatan pendidikan Islam sekolah rendah merangkumi asas-asas fardhu ain,
menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim dan
selaras dengan perkemabangan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Bermula dari tahun
satu sehingga tahun enam, mereka wajib mempelajari asuhan tilawah al-Quran yang
mengandungi 3 pembahagian iaitu bacaan,hafazan dan kefahaman ayat, asas Ulum as-
Syariah Islamiyah yang meliputi akidah, ibadat dan sirah, asas-asas akhlak Islamiyah
yang meliputi adab dalam kehidupan harian, adab dengan ibubapa, adab bersama guru,
adab menuntut ilmu dan sebagainya serta pelajaran Jawi

Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan.


Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-
murid agar mempunyai cita-cita yang tinggi, daya tahan dan semangat juang dan
mampu menyumbang kepada asas tamadun, bangsa dan negara.

Senaraikan Objektif setiap bidang mengikut tumpuan sukatan tersebut.

Objektif Pendidikan Islam ialah untuk melahirkan generasi muslim yang berilmu,
berktrampilan, berakhlak mulia dan bertakwa. Namun begitu setiap bidang Pendidikan
Islam sekolah rendah mempunyai objektif yang khusus.

1) Asuhan Tilawah al-Quran

Al-Quran merupakan sumber rujukan dan pegangan umat Islam. Oleh itu, semua
orang Islam diwajibkan mempelajari isi al-Quran dan memahami isi kandungannya.
Antara objektif bidang asuhan tilawah al-Quran ialah :
- membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan
fasih

1
- memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan
- menghafaz ayat-ayat terpilih untuk bacaan solat dan ibadat harian
- memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dengan menghayati
beberapa surah sebagai rujukan petunjuk Allah.
- Murid-murid juga dapat mengambil pengajaran yang terdapat didalam
surah-surah yang dipelajari.
- Murid-murid dapat mengetahui sebab dinamakan sesuatu surah serta
bilangan ayat bagi sesuatu surah.

2) Asas Ulum Syariah Islamiyah

Asas ulum syariah dibahagikan kepada pelajarn akidah, ibadat dan sirah. Bidang
akidah lebih menumpukan kepada aspek asas akidah menerusi pemantapan iman,
pemupukan sikap tanggungjawab murid sebagai manusia yang sedar dan insaf
akan tanggungjawab terhadap Allah dan rasul, diri sendiri, keluarga, masyrakat,
alam sekitar dan negara. Bidang ibadah pula merupakan komponen kurikulim
pengajaran dan pembelajaran yang banyak mengandungi unsure amali meliputi
fardhu Ain dan fardhu Kifayah. Ia bertujuan melahirkan muslim dan mukmin yang
bertakwa, beramal soleh, bertanggungjawab dan berakhlak mulia serta
beristiqamah sebagai hamba dan khalifah Allah. Manakala bidang pelajaran sirah
pula lebih memaparkan sirah hidup Rasulullah s.a.w sebagai iktibar bagi
membangun diri individu, masyarakat dan negara. Objektif bidang ini ialah :

- memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai


pegangan akidah dan benteng keagamaan
- memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.a.w
sebagai asas perkembangan tamadun manusia
- mengamalkan ibadah-ibadah asas fardhu ain serta memahami
fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam
- murid-murid dapat mengetahui rukun iman dan rukun islam
- murid-murid dapat menyatakan hikmah yang tersirat di sebalik
rukun iman
- murid-murid dapat menyatakan dalil-dalil tentang wajibnya
beriman dengan rukun-rukun iman

2
- Murid-murid dapat menyatakan bukti-bukti tentang
keadilan,kekuasaan dan lain-lain sifat bagi Allah
3) Asas Akhlak Islamiyah

Asas akhlak Islamiyah menumpukan kepada :

- mengamal adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan

seharian

- kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim dan hubungannya

dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW

- kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia

dengan diri sendiri, keluarga, alam sekitar, masyarakat dan negara

- murid-murid dapat menyatakan adab-adab dalam Islam yang meliputi

cara hidup manusia keseluruhannya

- murid-murid dapat mencontohi adab dan mengamalkan adab tersebut

dalam kehidupan sepenuhnya

4) Jawi
Objektif bidang Jawi ini ialah :

- membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan


budaya bangsa
- menulis tulisan jawi dengan baik
- membaca jawi dengan lancar serta mempelajari seni tulisan jawi
- Membaca dan menulis sukukata terbuka dan tertutup
- Mengelaskan jenis-jenis ayat

3
Berpandukan kepada Huraian Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah Tahun 1-6 bagi
tahun 2002, anda dikehendaki mencerakinkan semula agihan sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam Sekolah Rendah mulai tahun 1 hingga tahun 6 mengikut bidang-
bidang yang di tentukan.

Setelah anda mencerakinkan matapelajaran pendidikan islam tersebut. Sekarang


anda dikehendaki membina objektif pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
mengikut bidang mata pelajaran tersebut.

Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1

Tilawah Al-Quran

Bidang Pembelajaran Objektif

1.
Mengenal huruf hijaiyyah tunggal dari ‫ ا‬-‫ي‬ 1-Membaca ayat-ayat Al-
Quran dengan betul dan fasih.
2.
Mengenal huruf hijaiyyah tunggal yang
mengandungi pelbagai baris:- 2-Mengenal,menyebut dan
1- Fathah (baris atas) membaca huruf –huruf
2- Kasrah (baris bawah) hijaiyyah yang berbaris
3- Dhommah (baris depan)
3. 4- Tanwin :- 3-Menghafaz ayat-ayat Al-
(baris dua atas) Quran tertentu dengan betul
(baris dua bawah) dan fasih.
(baris dua depan)
4.
Mengenal huruf hijaiyyah tunggal yang 4-Memahami pengertian
mengandungi tanda:- surah-surah tertentu daripada
5.
1- Tanda mati. juzuk amma (juzuk 30) dan
6.
2- Tanda sabdu menghayati pengajarannya.

Mengenal huruf hijaiyyah bersambung yang


7.

4
mengandungi pelbagai baris dan tanda.

Membaca kalimah dan potongan ayat.

8. Membaca kalimah dan ayat pendek pelbagai


baris.

Membaca surah berikut dengan betul dan


9. fasih :-
a) Surah Al Fatihah
b) Surah An Nas
c) Surah Al Falaq
d) Surah Al Ikhlas

Hafazan. Menghafaz surah-surah berikut:-


a) Surah Al Fatihah
b) Surah An Nas
c) Surah Al Falaq
d) Surah Al Ikhlas.

Kefahaman:-
Memahami surah-surah berikut secara umum:
a)Surah Al Fatihah 1-7

Asas Ulum Syariah.

5
Akidah

Bidang Pembelajaran Objektif


1 Rukun Iman:- a) memahami
asas-asas keimanan
1) Beriman kepada Allah sebagai pegangan
2) Beriman kepada Malaikat akidah dan benteng
3) Beriman kepada Kitab keagamaan.
4) Beriman kepada Rasul b) Mengamalka
5) Beriman kepada Hari Qiamat n ibadah-ibadah
6) Beriman kepada Qada’ dan Qadar. asas fardhu ain
serta memahami
2 Rukun Islam:- fardhu kifayah
1) Mengucap dua kalimah syahadah sebagai tuntutan
Islam.
3 Asma’ Al husna :-
1) Ar Rahman.
2) Ar Rahim.

Ibadat.

Bidang Pembelajaran Objektif


1. Konsep ibadah:- a) dapat
a) Pengertian mengetahui asas-
b) Jenis-jenis ibadah asas dalam ibadah
yang wajib
2. Bersuci: dilaksanakan
a)Pengertian setiap hari.
b)Istinjak
c)Bersuci daripada hadas kecil

3. Solat:
a)Pengertian

6
b)Solat fardhu
c)Bacaan-bacaan dalam solat serta
terjemahannya
d)Perlakuan solat (rukun fii’li) dan
hikmah-hikmahnya.

Sirah

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1 Tanda-tanda kenabian a) mengetahui tanda-tanda
kenabian dan salasilah
2. Salasilah keturunan Nabi serta kisah hidup Nabi.

3. Penyusuan dan pemeliharaan Nabi

Adab dan Akhlak Islamiah

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1 Adab di dalam kehidupan: a)Mengamal adab-adab
a)Adab makan dan minum dan menghayati nilai-nilai
b)Adab qadak hajat akhlak dalam kehidupan
c)Adab tidur dan bangun tidur seharian
d)Adab mandi dan bersugi

Adab terhadap ibubapa dan keluarga:


a)Adab bercakap dengan ibubapa

Adab dalam kehidupan bersosial:

7
a)Adab bergaul dengan rakan
Adab menuntut ilmu:
a)Adab bercakap dengan guru

Pelajaran Jawi

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1. Mengenal,menyebut dan menulis huruf jawi tunggal a) Membaca dan menulis
jawi serta mencintainya
2.
Mengenal,menyebut dan menulis huruf jawi sebagai warisan budaya
bersambung bangsa.
3.

Mengenal,membaca dan menulis suku kata terbuka

Huraian sukatan tahun 2

Asuhan tilawah al-Quran

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1. Membaca surah-surah berikut dengan betul dan Membaca surah-surah
fasih:- terpilih daripada juzuk
a)Surah Al Masad amma dengan betul dan
b)Surah Al Nasr fasih
c)Surah Al Kafirun
d)Surah Al Kawthar Memupuk minat membaca
e)Surah Al Maun Al-Quran dan menjadi
f)Surah Al Quraisy amalan sentiasa.

2. Hafazan:- Membaca ayat-ayat al


a)Surah Al kafirun quran dengan betul dan
b)Surah Al Kawthar fasih
c)Surah Al Maun

8
d)Surah Al Quraisy. Menghafaz ayat-ayat Al
quran dengan betul dan
3. Kefahaman: fasih
Memahami surah-surah berikut secara umum:-
a)Surah Al Kawthar Memahami pengertian
b)Surah al Maun ayat 1-7 surah-surah tertentu
daripada juzuk Amma dan
menghayatinya.

Asas ulum Syariah

Akidah

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1. Beriman kepada Malaikat
2. Beriman kepada Rasul Penanaman akidah,
3. Allah bersifat: pembentukan sikap dan
 Wujud tanggungjawab terhadap
 Qidam Allah s.w.t.

 Al-‘Afuw
Memahami dan meyakini
asas-asas keimanan
sebagai pegangan akidah
dan benteng keagamaan.

Ibadah

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1. Konsep ibadah:- Pengetahuan mengenai
a)Fardhu Ain dan fardhu Kifayah peraturan ibadat yang
ditentukan oleh Allah s.w.t.

9
2. Bersuci:- dan melaksanakannya.
Bersuci daripada najis :
a)Ringan Perlaksanaan ibadah dapat
b)Sederhana dilakukan dengan betul
c)Berat
Mengamalkan ibadat-ibadat
3. Solat: asas dalam fardhu ain serta
Bacaan-bacaan dalam solat serta memahami Fardhu kifayah
terjemahannya:- sebagai tuntutan kewajipan
a)Takbiratul Ihram umat Islam.
b)Surah Al fatihah
c)Doa Iftitah
d)Ketika rukuk
e)Ketika Iktidal
f)Ketrika sujud
g)Duduk antara dua sujud
h)Tahiyat awal dan akhir

Sirah

Bil Bidang pembelajaran objektif


1. Penyusunan dan pemeliharaan Nabi Percontohan dan
pengambilan iktibar

10
2. Nabi dibesarkan dikampung dan terdidik dengan daripada sirah Rasulullah
nilai-nilai murni masyarakat desa s.a.w.

3. Kematian bapa dan ibu nabi Mengenali Rasulullah


dengan lebih mendalam
4. Kematian datuk nabi melalui sejarah kehidupan
baginda.
5. Pemeliharaan nabi oleh bapa saudaranya.

Adab dan akhlak Islamiah

Bil Bidang pembelajaran Objektif

1. Adab di dalam kehidupan:- Mengamalkan adab dan


a)Adab berpakaian menghayati nilai-nilai
b)Adab berkenderaan akhlak dalam kehidupan
c)Adab masuk dan keluar rumah seharian.

2. Adab dalam kehidupan bersosial Kepatuhan terhadap


a)Adab di masjid dan surau peraturan dan cara hidup
muslim dalam
3. Adab menuntut ilmu: hubungannya dengan allah
a)Adab ke sekolah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.
b)Adab belajar

Pelajaran jawi

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1. Mengenal,membaca dan menulis suku kata Membaca dan menulis jawi
tertutup serta mencintainya sebagai

11
warisan budaya bangsa
2. Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat.
Menulis tulisan jawi dengan
baik

Membaca tulisan Jawi


dengan lancar.

Mempelajari asas seni


tulisan Jawi dan kesenian
Khat.

Huraian sukatan tahun 3

(Asuhan tilawah Al-Quran)

Bil Hasil pembelajaran Objektif

12
Membaca surah-surah
1 Membaca surah-surah berikut dengan betul dan terpilih daripada juzuk
fasih:- amma dengan betul dan
a)Surah Al Humazah fasih
b)Surah Al Asr
c)Surah Al Takathur Memupuk minat membaca
d)Surah Al Qariah Al-Quran dan menjadi
e)Surah Al Adiat amalan sentiasa.
f)Surah Al Zalzalah
Membaca ayat-ayat al
2 Hafazan:- quran dengan betul dan
a) Surah Al Fil fasih
b) Surah Al Humazah
c) SurahAl Asr Menghafaz ayat-ayat Al
d) Surah Al Takathur. quran dengan betul dan
fasih
3 Kefahaman:
a)Sejarah ringkas Al-Quran Memahami pengertian
b)Memahami Surah-surah berikut secara umum: surah-surah tertentu
1- Surah Al Ikhlas daripada juzuk Amma dan
2- Surah Al Khawthar menghayatinya.

Asas Ulum Syariah

Akidah

Bil Hasil Pembelajaran Objekjtif

13
1 Beriman kepada kitab-kitab
Penanaman akidah,
2 Beriman kepada Hari Akhirat pembentukan sikap dan
tanggungjawab terhadap
3 Allah Bersifat:- Allah s.w.t.
a) Baqa’
b) Mukhalafatuhu lil hawadith Memahami dan meyakini
c) Qiamuhu bi nafsih asas-asas keimanan
sebagai pegangan akidah
4 Nama-nama Allah (Asma Al Husna) yang berikut: dan benteng keagamaan.
a)Al-A’dl
b) Al Shakur

Ibadah

Bil Hasil Pembelajaran Objektif


1 Konsep ibadah:- Pengetahuan mengenai
a)Jenis-jenis hukum (wajib,sunat,makruh,haram peraturan ibadat yang
dan harus) ditentukan oleh Allah s.w.t.
b)Bersuci daripada hadas: dan melaksanakannya.
1-Hadas kecil
2-Hadas besar. Perlaksanaan ibadah dapat
dilakukan dengan betul
2 Solat:-
Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya:- Mengamalkan ibadat-ibadat
a)Doa Qunut asas dalam fardhu ain serta
Perkara-perkara yang membatalkan solat memahami Fardhu kifayah
sebagai tuntutan kewajipan
umat Islam.

Sirah

Bil Hasil Pembelajaran Objektif


1 Pekerjaan Nabi: Percontohan dan

14
a)Semasa kecil membantu bapa saudara berniaga pengambilan iktibar
b)Semasa dewasa menternak kambing dan daripada sirah Rasulullah
2 berniaga s.a.w.
3 Perkahwinan Nabi
Peristiwa Hajar al Aswad Mengenali Rasulullah
dengan lebih mendalam
melalui sejarah kehidupan
baginda.

Adab dan Akhlak Islamiah

Bil Hasil Pembelajaran Objektif


1 Adab dalam kehidupan harian: Mengamalkan adab dan
a)Adab menghidang makanan dan minuman menghayati nilai-nilai
akhlak dalam kehidupan
2 Adab dalam kehidupan bersosial: seharian.
a)Adab bercakap dengan rakan
b)Adab melayan tetamu Kepatuhan terhadap
c)Adabmenziarahi orang sakit peraturan dan cara hidup
d)Adab menziarahi orang tua muslim dalam
hubungannya dengan allah
s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

Pelajaran Jawi

Bil Hasil Pembelajaran Objektif


1 Mengenal,membaca dan menulis perkataan Membaca dan menulis jawi
pinjaman. serta mencintainya sebagai
2 Mengenal.membaca dan menulis perkataan warisan budaya bangsa

15
berimbuhan dan ayat pendek
Menulis tulisan jawi dengan
baik

Membaca tulisan Jawi


dengan lancar.

Mempelajari asas seni


tulisan Jawi dan Khat.

Huraian sukatan tahun 4

Asuhan tilawah Al-Quran

Bil Hasil Pembelajaran Objektif


1 Membaca surah-surah berikut dengan betul dan Membaca surah-surah
fasih: terpilih daripada juzuk
a)Surah Al Bayyinah amma dengan betul dan
b)Surah Al Qadr fasih
c)Surah Al Alaq
d)Surah Al Tin Memupuk minat membaca
Al-Quran dan menjadi
2 Hafazan: amalan sentiasa.
a)Surah Al Qariah
b)Surah Al Adiyat Membaca ayat-ayat al
c)Surah Al Zalzalah quran dengan betul dan
fasih
3 Kefahaman:
Memahamisurah-surah berikut secara umum: Menghafaz ayat-ayat Al
a)Surah Al maun ayat 1-7 quran dengan betul dan
fasih

16
Memahami pengertian
surah-surah tertentu
daripada juzuk Amma dan
menghayatinya.

Asas Ulum syariah

Akidah

Bil Bidang Pembelajaran Objektif


1 Beriman kepada Qada’ dan Qadar
Penanaman akidah,
2 Allah bersifat:- pembentukan sikap dan
a)Wahdaniah tanggungjawab terhadap
b)Qudrat Allah s.w.t.

3 Nama-nama Allah (Asma al Husna) yang berikut:- Memahami dan meyakini


a)Al Salam asas-asas keimanan
b)Al Hadi sebagai pegangan akidah
dan benteng keagamaan.
4 Pengertian dosa dan pahala.

Ibadah

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1 Bersuci:- Pengetahuan mengenai
a)Beristinjak peraturan ibadat yang
ditentukan oleh Allah s.w.t.
2 Bersuci daripada hadas:- dan melaksanakannya.
a)Hadas kecil

17
Perlaksanaan ibadah dapat
3 Solat: dilakukan dengan betul
a)Rukun-rukun
b)Syarat-syarat wajib Mengamalkan ibadat-ibadat
c)Syarat-syarat sah asas dalam fardhu ain serta
memahami Fardhu kifayah
sebagai tuntutan kewajipan
umat Islam

Sirah

Bil Bidang Pembelajaran Objektif


1. Peristiwa di gua Hira; Percontohan dan
2. Mukjizat Al quran pengambilan iktibar
3. Dakwah Rasulullah s.a.w. secara sulit dan terang daripada sirah Rasulullah
4. Hijrah ke Habsyah. s.a.w.
5. Pembesar di Makkah menerima seruan Rasulullah
s.a.w. Mengenali Rasulullah
6. Tentangan terhadap Rasulullah s.a.w. dengan lebih mendalam
melalui sejarah kehidupan
baginda.

Adab dan Akhlak Islamiah.

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1 Adab di dalam kehidupan harian Mengamalkan adab dan
a)Adab berjalan menghayati nilai-nilai
b)Adab bertanya akhlak dalam kehidupan
2
seharian.
Adab dalam kehidupan bersosial:-
a)Adab dengan orang tua Kepatuhan terhadap
b)Adab menziarah jenazah dan kubur peraturan dan cara hidup

18
c)Adab makan dan minum dimajlis keramaian muslim dalam
3
d)Adab berjiran hubungannya dengan allah
e)Adab berkumpul s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

Adab menuntut ilmu:


a)Adab semasa disekolah
b)Adab berhujah

Pelajaran jawi

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1 Menggunakan tanda baca Membaca dan menulis jawi
serta mencintainya sebagai
warisan budaya bangsa

Menulis tulisan jawi dengan


baik

Membaca tulisan Jawi


dengan lancar.

Mempelajari asas seni


tulisan Jawi dan kesenian
Khat.

Huraian Sukatan tahun 5

Asuhan Tilawah al_Quran.

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1 Membaca surah berikut dengan betul dan fasih:- Membaca surah-surah
a)Surah Al Syarh terpilih daripada juzuk
b)Surah Al Dhuha amma dengan betul dan
c)Surah Al Lail fasih

19
d)Surah Al Syams
e)Surah Al Balad Memupuk minat membaca
Al-Quran dan menjadi
2 Hafazan:- amalan sentiasa.
a)Surah Al Bayyinah
b)Surah Al Qadr Membaca ayat-ayat al
c)Surah Al A’laq quran dengan betul dan
fasih
3 Memahami surah-surah berikut secara umum:-
a)Surah Al Qadr ayat 1-5 Menghafaz ayat-ayat Al
quran dengan betul dan
fasih

Memahami pengertian
surah-surah tertentu
daripada juzuk Amma dan
menghayatinya.

Asas Ulum syariah

Akidah

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1. Allah bersifat:-
a)Iradah Penanaman akidah,
b)Ilmu pembentukan sikap dan
c)Hayat tanggungjawab terhadap
Allah s.w.t.

20
2. Nama-nama Allah (Asma al-Husna) yang berikut:-
a)Al Sabur Memahami dan meyakini
b)Al Hakim asas-asas keimanan
sebagai pegangan akidah
dan benteng keagamaan.

Ibadah

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1 Tayammum:- Pengetahuan mengenai
a)Tatacara tayammum peraturan ibadat yang
b)Syarat-syarat tayammum ditentukan oleh Allah s.w.t.
c)Perkara-perkara yang membatalkan tayammum. dan melaksanakannya.

2 Sunat ab’adh dan hai’ah. Perlaksanaan ibadah dapat


dilakukan dengan betul
3 Azan dan Iqomah
Mengamalkan ibadat-ibadat
4 Solat berjemaah asas dalam fardhu ain serta
memahami Fardhu kifayah
5 Solat Jumaat sebagai tuntutan kewajipan
umat Islam.

Sirah

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1 Israk dan Mikraj Percontohan dan
pengambilan iktibar
2. Perjanjian Aqabah daripada sirah Rasulullah

21
s.a.w.
3. Hijrah ke Madinah
Mengenali Rasulullah
4. Pembinaan masjid yang pertama dengan lebih mendalam
melalui sejarah kehidupan
baginda.
5. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar

6. Pembentukan Negara Madinah

7. Mempertahankan Madinah

Adab dan Akhlak Islamiah

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1. Adab di dalam kehidupan seharian: Mengamalkan adab dan
a)Adab mengurus diri menghayati nilai-nilai
akhlak dalam kehidupan
2. Adab terhadap ibubapa dan keluarga: seharian.
a)Adab menolong ibubapa
Kepatuhan terhadap
3. Adab dalam kehidupan bersosial: peraturan dan cara hidup
a)Adab berjual beli muslim dalam

22
b)Adab bekerja hubungannya dengan allah
c)Adab menziarahi jiran s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.
d)Adab ketika bermain
e)Adab dengan pemimpin

4. Adab menuntut ilmu:


a)Adab menolong guru.

Pelajaran Jawi

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1 Menulis pelbagai jenis teks Membaca dan menulis jawi
serta mencintainya sebagai
warisan budaya bangsa

Menulis tulisan jawi dengan


baik

Membaca tulisan Jawi


dengan lancar.

Mempelajari asas seni


tulisan Jawi dan kesenian
Khat.

23
Huraian sukatan tahun 6

Asuhan Tilawah Al-Quran.

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1 Membaca surah berikut dengan betul dan fasih:- Membaca surah-surah
a)Surah Al Fajr terpilih daripada juzuk
b)Surah Al Ghasyiyah amma dengan betul dan
c)Surah al A’la fasih
d)Surah Al Toriq
Memupuk minat membaca
2. Membaca potongan ayat-ayat daripada surah- Al-Quran dan menjadi
surah tertentu yang mengandungi tanda bacaan amalan sentiasa.
mad dan waqaf
Membaca ayat-ayat al
3. Membaca ayat-ayat pendek mengandungi bacaan quran dengan betul dan
nun sakinah dan tanwin fasih

4. Membaca potongan ayat-ayat daripada surah- Menghafaz ayat-ayat Al


surah tertentu yang mengandungi mim quran dengan betul dan
syaddah,nun syaddah dan mim sakinah fasih

5. Membaca potongan ayat-ayat daripada surah-sirah Memahami pengertian


tertentu yang mengandungi bacaan qalqalah. surah-surah tertentu
daripada juzuk Amma dan
menghayatinya.
6. Hafazan:

24
a)Surah Al tin
b)Surah Al syarh
c)Surah Al Dhuha

7. Kefahaman:
a)Surah Al Dhuha ayat 1-11

Asas Ulum Syariah

Akidah

Bil Bidang pembelajaran Objektif

1. Allah bersifat:- Penanaman akidah,


a)Sama’ pembentukan sikap dan
b)Basar tanggungjawab terhadap
c)Kalam Allah s.w.t.

2. Nama-nama Allah (Asma Al Husna) Memahami dan meyakini


a)Al Hasib asas-asas keimanan
b)Zu al Jalali wa al Ikram. sebagai pegangan akidah
dan benteng keagamaan.
3. Pengertian dosa kecil dan besar

4. Pengertian Syirik

5. Sam’iyyat:
a)Pengertian
b)Perkara-perkara sam’iyyat

Ibadah

25
Bil Bidang pembelajaran Objektif

1. Ibadah puasa Ramadhan:- Pengetahuan mengenai


a)Konsep puasa peraturan ibadat yang
b)Syarat-syarat wajib ditentukan oleh Allah s.w.t.
c)Rukun-rukun dan melaksanakannya.
d)Syarat-syarat sah
e)Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perlaksanaan ibadah dapat
dilakukan dengan betul
2. Solat Hari Raya Aidil Fitri dan AidilAdha.
Mengamalkan ibadat-ibadat
3. Solat jenazah. asas dalam fardhu ain serta
memahami Fardhu kifayah
sebagai tuntutan kewajipan
umat Islam.

Sirah

Bil Bidang pembelajaran Objektif


Percontohan dan
1. Piagam Madinah pengambilan iktibar
daripada sirah Rasulullah
2. Perjanjian hudaibiyah s.a.w.

3. Pembukaan kota Mekah Mengenali Rasulullah


dengan lebih mendalam
4. Perkembangan islam pada zaman Rasulullah melalui sejarah kehidupan
s.a.w. baginda.
5.
Haji Wida’

26
6.
Kewafatan Rasulullah s.a.w.

Adab dan Akhlak Islamiah

Bil Bidang pembelajaran Objektif

1 Adab dalam kehidupan bersosial:- Mengamalkan adab dan


a)Adab terhadap tempat dan harta benda awam menghayati nilai-nilai
b)adab kecintaan kepada Negara akhlak dalam kehidupan
c)Menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar seharian.
d)Adab rehlah
e)Adan dengan manusia dan makhluk lain Kepatuhan terhadap
peraturan dan cara hidup
2. Adab Menuntut Ilmu:- muslim dalam
a)Adab menjaga harta benda sekolah hubungannya dengan allah
b)Adab menjaga kebersihan sekolah. s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

Pelajaran jawi

Bil Bidang pembelajaran Objektif


1 Mengenal dan menulis khat nasakh dan khat rik’ah. Membaca dan menulis jawi
serta mencintainya sebagai
warisan budaya bangsa

Menulis tulisan jawi dengan


baik

Membaca tulisan Jawi

27
dengan lancar.

Mempelajari asas seni


tulisan Jawi dan kesenian
Khat.

Cuba semak buku teks lama dan baru. Buat perbandingan

Bil Buku teks lama Buku teks baru


1 • Cabang bidang yang sedikit • Lebih menyeluruh
Contoh : Surah-surah yang Contoh : Bidang pengajaran huruf hija'iyah lebih
difokuskan dalam buku teks lama sistematik dan menyeluruh. Peringkat-peringkat
sedikit sahaja jika dibandingkan pengajaran lebih jelas.
dengan buku teks baru.
Buku teks lama : 3 Surah
Buku teks baru : 4 Surah
2 • Banyak gambar membuatkan • Banyak aktiviti-aktiviti dan latihan-latihan
ia lebih menarik. yang boleh memupuk minat pelajar untuk
menerokanya.

28
3 • Semua bidang-bidang • Buku Pendidikan Islam dibukukan dalam
dihimpunkan dalam satu buku. 2 jilid.
Jilid 1 : - Asuhan Tilawah al-Quran + Pelajaran
jawi.
Jilid 2 : - Asas Ulum Syariah + Adab dan
Akhlak Islamiah.
4 • Bidang-bidang pengajaran • Bidang- bidang pengajaran ialah:
ialah : i) Asuhan Tilawah al-Quran
i) Asuhan Tilawah ii) Pelajaran Jawi
ii) Asas Ulum Syariah iii) Asas Ulum Syariah
iii) Asas Akhlak Islamiah iv) Adab dan Akhlak Islamiah
iv) Pelajaran Jawi
5 Ejaan lama Ejaan baru

Dapatkan maklumat dari pelajar mengenai perasan mereka apabila menggunakan


buku teks.tentu ada pro dan kontranya. Bincangkan.

Buku teks merupakan bahan rujukan utama bagi murid-murid dalam proses pengajaran
dan pembelajaran. Di sekolah, buku teks sentiasa digunakan di samping bahan bantu
mengajar yang lain. Banyak ilmu dapat disampaikan melalui buku teks. Pihak
Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan peruntukan yang besar untuk Skim
Pinjaman Buku Teks Sekolah yang diberikan kepada murid-murid yang layak.

Perasaan pelajar apabila menggunakan buku teks :

29
- Lebih suka buku teks sebab ia lebih menarik dan berwarna-warni. Selain itu, ia lebih
ringkas dan tidak memeningkan kepala.

- Ketika berada di tahap 1 (tahun 1,2 dan 3 ) lebih suka kepada buku teks kerana ia
menarik dan mudah difahami. Tetapi, setelah naik ke tahap 2 ( tahun 4,5 dan 6 ) lebih
suka kepada buku aktiviti. Ini kerana buku teks terlalu padat.

- Tidak suka kepada buku teks kerana tidak menarik. Tambahan pula, adakalanya buku
sudah lama, yang mana buku itu sepatutnya telah lama dilupuskan. Apatah lagi, buku
teks mengikut sukatan pelajaran lama.

- Kurang suka kerana latihan-latihan di dalam buku teks tidak mencabar.

- Lebih suka menggunakan buku teks kerana bahasanya lebih mudah.

Pro dan kontra penggunaan buku teks.

Pro

1- Penambahan ilmu pengetahuan kerana buku teks lebih banyak mengandungi


maklumat. Buku teks amat penting kerana isi kandungan buku teks pasti sama
dengan Kurikulum Pendidikan Islam. Buku rujukan lain yang boleh didapati di
kedai tidak menjamin sepenuhnya bertepatan dengan kurikulum di sekolah.
Selain itu, kebanyakkan SOALAN PKSR dari Pejabat Pelajaran Daerah lebih
berpandukan dalam Sukatan Pelajaran yang diedarkan kepada guru-guru
sekolah.

30
2- Buku teks lebih menarik kerana mempunyai gambar yang berwarna-warni,
dialog-dialog kehidupan yang menarik perhatian pelajar. Kandungan buku teks
yang baru diperkenalkan kementerian mudah difahami isinya, isinya ringkas dan
memudahkan kefahaman murid, Isi yang mudah difahami tentunya menarik
minat murid-murid untuk membacanya. Sebagai contohnya, kandungan cerita
yang tidak terlalu panjang, isi kandungan yang penuh dengan fakta-fakta penting
dan hiasan gambar-gambar yang berwarna- warni akan menjadikan para pelajar
tidak merasa jemu dan bosan untuk membacanya.

Sekiranya kandungan buku teks ini tidak menarik dari segi warna dan
tidak ada gambar-gambar serta kandungan cerita yang panjang lebar malah
tidak ada fakta-fakta penting maka kandungan buku teks itu akan membosankan
murid yang membacanya. Maka dengan ini objektif untuk menarik minat murid-
murid mempelajari pendidikan islam tidak akan tercapai seratus peratus.

3- Penggunaan bahasa yang mudah difahami,terus kepada isi-isi penting.


Kandungan buku teks yang baru diperkenalkan kementerian mudah difahami
isinya, isinya ringkas dan memudahkan kefahaman murid, Isi yang mudah
difahami tentunya menarik minat murid-murid untuk membacanya. Sebagai
contohnya, kandungan cerita yang tidak terlalu panjang, isi kandungan yang
penuh dengan fakta-fakta penting dan hiasan gambar-gambar yang berwarna-
warni akan menjadikan para pelajar tidak merasa jemu dan bosan untuk
membacanya.

Sekiranya kandungan buku teks ini tidak menarik dari segi warna dan
tidak ada gambar-gambar serta kandungan cerita yang panjang lebar malah
tidak ada fakta-fakta penting maka kandungan buku teks itu akan membosankan
murid yang membacanya. Maka dengan ini objektif untuk menarik minat murid-
murid mempelajari pendidikan islam tidak akan tercapai seratus peratus.

Kontra

31
1- Kurangnya latihan.
2- Ada sesetengah buku teks masih belum dikemaskinikan agak ketinggalan
dengan silibus yang terkini.
3- Fizikal buku agak teruk ada yang telah kehilangan muka surat,koyak dan
sebagainya.Ini menyebabkan minat dikalangan pelajar hilang.
4- Latihan di dalam buku teks kurang mencabar.

Senaraikan 10 aktiviti yang difikirkan menarik dan menyeronokkan murid yang


boleh diperolehi di dalam buku teks.

Buku teks merupakan antara bahan rujukan untuk sesi pengajaran dan
pembelajaran. Di dalam buku teks terdapat beberapa aktiviti yang boleh dilakukan di
dalam kelas. Di bawah disenaraikan 10 aktiviti yang menarik dan menyeronokkan.

1. Mencari dan menyebut huruf-huruf yang tersembunyi di sebalik daun-daun pada


sebatang pokok.

32
2. Menyusun dan menyebut huruf-huruf mengikut urutan. Disediakkan petak-petak
yang menjadi seperti gerabak keretapi. Pelajar dikehendaki menulis huruf-huruf
di dalam petak tersebut mengikut susunan.

3. Membaca dan menyambung titik-titik mengikut nombor menjadi bentuk bintang.

4. Melorek menggunakan warna kuning pada petak-petak yang mempunyai 2


kalimah dan warna merah pada petak-petak yang mempunyai 3 kalimah.

5. Bermain secara kumpulan. Permainan ini adalah seperti permainan ular.

6. Memerhati dan melakukan rukun dan sunat wudhu. Aktiviti ini memerlukan pelajar
melakukan amali wudhu secara individu.

7. Menulis nama-nama solat dalam bentuk peta minda.

8. Melengkapkan silang kata berkenaan dengan salasilah keturunan nabi


Muhammad.

9. Menekap dan mewarnakan ayat yang berupa ucapan pada kertas.

10. Mewarnakan bentuk-bentuk huruf.

Baca buku panduan pendidikan islam sepenuhnya. Kemudian senaraikan teknik


yang sering anda gunakan yang terdapat dalam buku panduan guru.

1- Bersoal jawap menggunakan carta dan kad imbas


2- Membunyikan kalimah
3- Memaparkan dan membaca potongan-potongan ayat secara talaqqi dan musyafahah
4- Murid-murid menyebut sebutan secara kelas,kumpulan dan individu
5-Latih tubi menyebut
6-Latihan-mengedarkan lembaran kerja bertulis
7-Pemulihan –latih tubi menyebut
- Dibimbing oleh guru dan rakan sebaya yang lebih mahir

33
8- Aktiviti tasmik- senarai rekod bacaan
- Murid yang baik memperdengarkan bacaan
- Murid menyalin ayat atau huruf dalam buku latihan
9- Bernasyid
10- Mengimbas kembali

Senaraikan juga teknik yang jarang dan tidak langsung digunakan oleh anda
semasa pengajaran namun anda mengetahuinya bahawa ia menarik dan
menyeronokkan pelajar.

Teknik yang jarang digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran ialah
teknik audio visual. Teknik ini jarang digunakan mungkin kerana kekurangan bahan
yang berkaitan dan juga disebabkan ada bahan-bahan yang lebih canggih.

Baca Buku Panduan Pendidikan Islam 6 bulan pertama tahun satu, kemudian
terangkan pelaksanaan kaedah Iqra’ dalam tilawah al-Quran di sekolah rendah.

34
Senaraikan kelebihan pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Quran dengan
menggunakan kaedah talaqqi musyafahah.

Talaqqi-Musyfahah :

Surah Iqra’ : 1-5

Penurunan surah iqra’ kepada Nabi Muhammad S.A.W adalah dalil yang paling nyata

bagaimana Jibril A.S mengajar Nabi Muhammad S.A.W secara talaqqi dan Musyafahah

35
‫َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاّتِبْع ُقْرَءاَنُه‬
Maksudnya : “ Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu

dengan perantaraan Jibril) maka bacalah menurut bacaannya itu.”

Surah Al-Qiyaamah : 18

ً ‫ث َوَنّزْلَناُه َتْنِزْي‬
‫ل‬ ٍ ‫عَلى ُمْك‬
َ ‫س‬
ِ ‫عَلى الّنا‬
َ ‫َوُقْرَءاًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه‬
Maksudnya : “ Dan Al Quran itu Kami bahagi-bahagikan dia supaya engkau

membacakannya kepada manusia dengan lambat, tenang dan Kami menurunkannya

beransur-ansur.” Surah Al-Isra' : 106

Kelebihan kaedah talaqqi musyafahah

Bil Kelebihan
1 Dapat mempercepatkan tahap pemahaman para pelajar

2 Guru dapat mengesan kesilapan pelajar semasa membaca al-Quran

3 Guru dapat membetulkan kesilapan pelajar secara terus

4 Dapat menilai dan mengenal pasti tahap penguasaan para pelajar


5 Mengutamakan sebutan dan bacaan yang tepat

6 Murid-murid dapat menguasai ilmu tajwid semasa membaca al-


Quran
7 Membina keyakinan dalam diri pelajar untuk membaca al-Quran di
hadapan guru

36
Dengan menggunakan grafik buatkan banding beza antara kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah Pendidikan Islam dengan kurikulum j-Qaf.

37
KURIKULUM J-QAF

KURIKULUM BERSEPADU -menumpukan kepada 4


SEKOLAH RENDAH perkara asas iaitu :
PENDIDIKAN ISLAM
1) Fardhu Ain
Terbahagi kepada 4 bidang -ramai ibubapa yang tidak
Asas tilawah al-Quran berpuas hati dengan tahap
Ulum syariah pencapaian dan penguasaan
Akhlak islamiyah amalan anak-anak mereka
Pelajaran jawi terhadap amalan Fardhu Ain

2) Al-Quran
-menekan pembelajaran
sehingga khatam al-Quran

3) Jawi
-pemulihan jawi
-menjadi keutamaan khasnya
murid tercicir supaya boleh
menguasai jawi

4) Bahasa Arab
-mata pelajaran bahasa
tambahan dan diajar di sekolah
yang terpilih dan terhad

-6 bulan pertama menumpukan


kepada al-quran dan jawi
manakala 6 bulan yang kedua
menumpukan kepada al-quran,
jawi dan ulum syariah.

38
‫إينستيتوت فركوروان تون عبد‬
‫الرزاق‬

‫فنديديقكن القرأن‬

‫فنشرح ‪:‬‬
‫فوان عجيبة بنت كاين‬

‫جولياني بت إسماعيل‬
‫‪810430-03-5786‬‬

‫بهاس عرب ‪1061‬‬

‫‪39‬‬