UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

82

Fakulti/Pusat Pengajian (Faculty/Centre) : Fakulti Pendidikan Teknikal Kod Kursus (Course Code): BBE 20602 Kursus Pra Syarat (Prerequisite Course) : Tiada Edisi (Edition) : 3 MATLAMAT (GOALS):

Mukasurat (Page): Nama Kursus (Name of Course) : Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Kredit (Credit) : 2 Kuliah (Lecture) : 2 Tutorial Amali (Tutorial): (Practical): 0 0

Tarikh Keluaran (Published date) : Jun 2010

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar menjalankan pengukuran dan penilaian dalam pendidikan teknik dan vokasional di bilik darjah, bengkel dan makmal.

HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES):
Pada akhir kursus pelajar dapat : 1. menjelaskan bentuk, prinsip, kekuatan dan kelemahan jenis-jenis ujiandalam pendidikan. (PLO2, C4, LLL2) 2. mematuhi prosedur pembinaan soalan dan pentadbiran ujian. (PLO2, P5, TS) 3. memulakan membina soalan dan peraturan pemarkahan dalam alam pendidikan.(PLO6, CTPS3, A3)

SINOPSIS (SYNOPSIS):
Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar Pengujian, Pengukuran Dan Penilaian, Jenis Penilaian, Klasifikasi Ujian, Ciri-Ciri Ujian, Aras Kemahiran Item, Pembinaan Item Objektif Dan Subjektif, Perancangan Ujian, Skema Pemarkahan, Pentadbiran Ujian, Penganalisisan Dan Pentafsiran Soalan, Perangkaan Asas Dalam Penilaian dan Isu-Isu Semasa Penilaian Pendidikan

ISI KANDUNGAN (CONTENTS): BAB 1.0 KANDUNGAN (CONTENS) Pengujian, Pengukuran Dan Penilaian (2 JAM) 1.1 Konsep pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran 1.2 Perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian. 1.3 Prinsip-prinsip penilaian. 1.4 Penilaian dalam pengajaran. Jenis Penilaian (2 JAM) 2.1 Penilaian pra kelayakan, formatif, diagnostik dan sumatif. 2.2 Konsep, ciri-ciri persamaan dan perbezaan. Klasifikasi Ujian (2 JAM) 3.1 Ujian rujukan norma, ujian rujukan kriteria. 3.2 Jenis-jenis ujian : Ujian kertas pensel, ujian objektif, ujian subjektif, ujian tara, ujian perlakuan, ujian binaan guru, ujian saringan, ujian lisan Ciri-Ciri Ujian (2 JAM) 4.1 Kesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan, kebolehtakbiran, dan

2.0

3.0

4.0

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

83

Fakulti/Pusat Pengajian (Faculty/Centre) : Fakulti Pendidikan Teknikal Kod Kursus (Course Code): BBE 20602 Kursus Pra Syarat (Prerequisite Course) : Tiada Edisi (Edition) : 3
4.2

Mukasurat (Page): Nama Kursus (Name of Course) : Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Kredit (Credit) : 2 Kuliah (Lecture) : 2 Tutorial Amali (Tutorial): (Practical): 0 0

Tarikh Keluaran (Published date) : Jun 2010
kemudahtatsiran. Ujian yang bermutu tinggi.

5.0

Aras Kemahiran Item (2 JAM) 5.1 Tahap kemahiran. 5.2 Aras Taksonomi Bloom. 5.3 Kaedah menyatakan objektif pengajaran Pembinaan Item Objektif Dan Subjektif (4 JAM) 6.1 Jenis-jenis item objektif subjektif. 6.2 Aras kemahiran item objektif dan subjektif. 6.3 Panduan membina item objektif dan subjektif 6.4 Kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan ujian objektif dan subjektif. Perancangan Ujian (2 JAM) 7.1 Menentukan tujuan dan isi ujian. membentuk Jadual Spesifikasi Ujian (JSU), membina dan menyemak item, membina dan menyemak skema, mentadbir ujian, memeriksa item, analisis item, melapor. Skema Pemarkahan (2 JAM) 8.1 Skema pemarkahan ujian objektif dan subjektif 8.2 Kaedah analitik dan holistik. Pentadbiran Ujian (2 JAM) 9.1 Prosedur mentadbir ujian. Penganalisisan Dan Pentafsiran Soalan (4 JAM) 10.1 Indeks kesukaran dan aras kesukaran. 10.2 Indeks diskriminasi. 10.3 Fungsi indeks kesukaran dan indeks diskriminasi. Perangkaan Asas Dalam Penilaian (2 JAM) 11.1 Kegunaan min, median dan mod. 11.2 Tafsiran taburan. 11.3 Tafsiran sisihan lazim. 11.4 Gred norma. 11.5 Pemarkahan. 11.6 Gred dan fungsinya. 11.7 Jenis markah dan laporan.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

84

Fakulti/Pusat Pengajian (Faculty/Centre) : Fakulti Pendidikan Teknikal Kod Kursus (Course Code): BBE 20602 Kursus Pra Syarat (Prerequisite Course) : Tiada Edisi (Edition) : 3 12.0

Mukasurat (Page): Nama Kursus (Name of Course) : Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Kredit (Credit) : 2 Kuliah (Lecture) : 2 Tutorial Amali (Tutorial): (Practical): 0 0

Tarikh Keluaran (Published date) : Jun 2010 Isu-Isu Semasa Penilaian Pendidikan (2 JAM)

PENILAIAN (ASSESSMENT):
Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir Markah Keseluruhan : : : 60 % 40 % 100 %

RUJUKAN (REFERENCES):
1. Bhasah Abu Bakar (2003). Asas Pengukuran Bilik Darjah. Tanjung Malim: Quantum Books Perak. 2. Mohd Isha Awang (2005). Pengujian, Pengukuran dan Penilaian. Sintok: Azizi Publicist. 3. Kubiszyn, T dan Borich (2003). Educational Testing And Measurement: Classroom Application and Practice (7th ed). New York: John Wiley 4. Lorin W. Anderson (2003). Classroom Assessment: Enhancing the Quality of Teacher Decision Making. USA: Prentice Hall. 5. Linn, R and Gronlund, N. E (2000). Measurement and Assessment in Teaching. New Jersey: Prentice Hall.

Disediakan oleh (Prepared by): Tandatangan (Signature): Nama (Name): Dr. Asri Bin Selamat Jawatan (Post): Pensyarah Kanan Tarikh (Date):

Disahkan oleh (Approved by): Tandatangan (Signature): Nama (Name): Prof. Dr. Wahid bin Razzaly Jawatan (Post): Dekan Tarikh (Date):