Anda di halaman 1dari 3

SETEM HASIL

SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG RM10

Kami yang bertanda tangan di bawah ini;

I. Nama :
No Kad Pengenalan :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku yang memberi pinjaman, selanjutnya disebut;

------------------------------------------------------PIHAK
PERTAMA-------------------------------------------------------

II. (a) Nama :


No Kad Pengenalan :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

DAN

(b) Nama :
No Kad Pengenalan :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku yang meminjam, selanjutnya disebut ;

------------------------------------------------------PIHAK KEDUA-------------------------------------------------------

Bahawa PIHAK KEDUA bermaksud hendak meminjam sejumlah wang dari PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya kedua pihak telah bersepakat dan semufakat untuk mengadakan perjanjian hutang
piutang mengenai wang di maksud di atas, yang diatur serta dengan memakai ketentuan-ketentuan
sebagai berikut,

DOKUMEN INI HENDAKLAH DICOP DAN DIMATIKAN SETEM


----------------------------------------------------------Fasal Satu------------------------------------------------------------

Jumlah nilai hutang piutang

(1) Nilai perjanjian hutang piutang yang disepakati oleh kedua pihak adalah wang berjumlah
RM15000 (RINGGIT MALAYSIA LIMA BELAS RIBU RINGGIT SAHAJA).

(2) Wang termaktub di ayat (1) Fasal Satu diserahkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian hutang piutang tanda terima yang
disiapkan oleh PIHAK KEDUA.

----------------------------------------------------------Fasal Dua------------------------------------------------------------

Jangka waktu pelunasan

(1) Hutang piutang ini berlaku untuk waktu 24 ( DUA PULUH EMPAT) bulan, terhitung mulai tarikh

…................................…....................sehingga tarikh …................................…....................

(2) Apabila dalam jangka waktu tersebut PIHAK KEDUA belum dapat mengembalikan seluruh
pinjaman kepada PIHAK PERTAMA, maka pihak pertama dapat memberikan toleransi pembayaran
maksima 3 (TIGA) bulan dari tanggal terakhir yang tercantum dalam ayat (1) Fasal Dua dengan
mempertimbangkan keadaan PIHAK KEDUA.

----------------------------------------------------------Fasal Tiga------------------------------------------------------------

Cara pembayaran

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahawa pembayaran pinjaman PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara ansuran sebanyak RM300 (RINGGIT
MALAYSIA TIGA RATUS SAHAJA) per bulan selama 24( DUA PULUH EMPAT) sepertimana
tempoh dan tarikh yang termaktub dalam ayat (1) Fasal Dua, menjadikan jumlah ansuran tersebut
sebanyak RM7200 (RINGGIT MALAYSIA TUJUH RIBU DUA RATUS SAHAJA). Manakala baki
setelah ditolak jumlah tersebut dari nilai pinjaman yang termaktub dalam ayat (1) Fasal Satu, yang
mana baki berjumlah sebanyak RM7800 (RINGGIT MALAYSIA TUJUH RIBU LAPAN RATUS
SAHAJA) akan dibayar sekaligus oleh PIHAK KEDUA, di mana penama II(b) dari PIHAK KEDUA
akan membuat pinjaman dari Bank Rakyat setelah penama II(b) dari PIHAK KEDUA mula bekerja
dan telah menerima slip gaji bagi 3 (TIGA) bulan pertama.

(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA juga telah sepakat bahawa untuk memudahkan
kedua belah pihak maka pembayaran dilakukan melalui cara pemotongan gaji penama II (a) PIHAK
KEDUA bagi jumlah yang termaktub dalam ayat (1) Fasal Tiga selama tempoh yang termaktub
dalam ayat (1) Fasal Dua dari akaun penama II (a) PIHAK KEDUA di dalam Bank Islam Malaysia
Berhad bernombor 14032020207787.

DOKUMEN INI HENDAKLAH DICOP DAN DIMATIKAN SETEM


Sebarang pelanggaran syarat-syarat seperti yang tersebut dalam Fasal-fasal di atas akan dianggap
sebagai pencabulan kontrak dan justeru itu PIHAK PERTAMA berhak untuk mengambil sebarang
tindakan undang-undang yang sepatutnya ke atas PIHAK KEDUA.

__________________________
Tandatangan PIHAK PERTAMA :
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Tarikh:

__________________________ __________________________
Tandatangan PIHAK KEDUA (II (a)) Tandatangan PIHAK KEDUA (II (b))
Nama : Nama :
No. Kad Pengenalan : No. Kad Pengenalan :
Tarikh : Tarikh :

DISAKSIKAN OLEH DISAHKAN OLEH

__________________________ __________________________
Tandatangan saksi : Tandatangan :
Nama : Nama :
No. Kad Pengenalan : Jawatan :
Tarikh No. Kad Pengenalan :
Tarikh

DOKUMEN INI HENDAKLAH DICOP DAN DIMATIKAN SETEM

Anda mungkin juga menyukai