I   P E M A K L U M A N   I 

Perkara‐perkara yang terkandung di dalam Ringkasan Eksekutif Draf Rancangan   Tempatan Daerah Kota Setar  2020 (Peta Cadangan dan Jadual Kelas Kegunaan  Tanah),  hanya  diguna  pakai  untuk  tujuan  Publisiti  Semula  dari  20hb  Januari  2009 sehingga 17hb Februari 2009.  

Disediakan bersama

Majlis Bandaraya Alor Star  Jalan  Kolam Air  05675 Alor Star  Kedah Darul Aman, Malaysia.    Tel : 604‐733 2499  Fax : 604—733 4377 

www.mbas.gov.my

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa   Negeri Kedah   Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim,  Jalan Sultan Badlishah, 05646 Alor Star,  Kedah Darul Aman, Malaysia.    Tel : 604‐7331077 dan 604‐7335900   Fax : 604‐7332286 

www.jpbdkedah.gov.my

 I s i   K a n d u n g a n      

m/s 01
01
Pengenalan

m/s 03
02
Profil Daerah

m/s 05
03
Peta Cadangan

m/s 09
04
Peta Cadangan Mengikut BP dan BPK / Jadual Kelas Kegunaan Tanah

m/s 11
Blok Perancangan 1 ALOR STAR

Draf
RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KOTA SETAR 2020  
Peta Cadangan & Jadual Kelas Kegunaan Tanah 

m/s 57
Blok Perancangan 2 KUALA KEDAH

m/s 73
Blok Perancangan 3 POKOK SENA

m/s 89
Blok Perancangan 4 TEBENGAU / SALA KECHIL

m/s 105
Blok Perancangan 5 GUNONG / PADANG LALANG / PADANG HANG

01
P e n g e n a l a n  
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020 (Peta Cadangan dan Jadual Kelas Kegunaan Tanah)- Ringkasan Eksekutif, merupakan dokumen yang mengandungi perkara-perkara berkaitan Peta Cadangan dan Jadual Kelas Kegunaan Tanah untuk tujuan publisiti semula dari 20 Januari 2009 sehingga 17 Februari 2009. Publisiti Semula Draf Rancangan Tempatan ini adalah berdasarkan pindaanpindaan dan penyelarasan cadangan guna tanah berdasarkan keputusankeputusan oleh Jawatankuasa Perbicaraan Awam, Jawatankuasa Perancang Negeri dan Jawatankuasa Khas Perancangan. Jawatankuasa-jawatankuasa berkenaan menetapkan Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020 perlu disemak semula bagi mempertimbangkan tiga aspek penyelarasan utama. Antaranya, melibatkan penyelarasan sempadan zon pembangunan, perkara-perkara yang terkandung di dalam rancangan tempatan sedia ada, berdasarkan pembangunan yang telah diluluskan dan penyelarasan dengan dasar-dasar semasa kerajaan Negeri Kedah. Pada 25 November 2008, Jawatankuasa Perancang Negeri bersetuju untuk publisiti semula Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020 (Peta Cadangan dan Jadual Kelas Kegunaan Tanah) dijalankan.

I Keputusan Jawatankuasa Pendengaran Awam, Jawatankuasa Perancang Negeri dan Jawatankuasa Khas Perancangan I  Sempadan zon pembangunan berdasarkan potensi pembangunan gunatanah, pembangunan komited, unjuran penduduk serta unjuran keperluan tanah pembangunan sehingga tahun 2020.  Penyelarasan dengan rancangan tempatanrancangan tempatan sedia ada.  Penyelarasan dengan pembangunan sedia ada dan yang telah diluluskan.  Kawasan pembangunan adalah selaras dengan dasar Kerajaan Negeri Kedah untuk mengurangkan/mengecilkan kawasan pembangunan di atas kawasan padi. 01

01

I  P E T A  C A D A N G A N  I 
Peta Cadangan merupakan peta yang menunjukkan jenis guna tanah yang dibenar dimajukan di atas kawasan berkenaan. Peta cadangan ini perlu dibaca bersama dengan Jadual Kelas Kegunaan Tanah bagi menentukan syaratsyarat lain yang dibenarkan di atas tapak tersebut.

 PETA CADANGAN KESELURUHAN

Peta cadangan keseluruhan merujuk kepada peta cadangan guna tanah bagi keseluruhan daerah berkenaan.

 PETA CADANGAN MENGIKUT BLOK PERANCANGAN

Peta cadangan mengikut blok perancangan, merujuk kepada peta cadangan guna tanah yang telah dipecahkan kepada beberapa kawasan dan biasanya mengikut mukim.

 PETA CADANGAN MENGIKUT BLOK PERANCANGAN KECIL

Peta cadangan mengikut blok perancangan kecil pula merupakan peta cadangan yang dipecahkan kepada kawasan yang lebih kecil dan peta cadangan ini berskala lebih besar (1:10,000 hingga 1:50,000). Ianya biasa dipecahkan mengkut sempadan bandar, sempadan zon pembangunan dan sebagainya. .

02 R a n c a n g a n  T e m p a t a n  

I  JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH   I 
Jadual Kelas Kegunaan Tanah menjelaskan aktiviti guna tanah yang dibenarkan, aktiviti yang dibenarkan dengan syarat dan aktiviti yang tidak dibenarkan mengikut Blok Perancangan Kecil (BPK).

D A E R A H K OT A S ET A R 2 0 2 0
Merupakan dokumen rasmi yang disediakan di bawah peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Dokumen ini mentafsirkan dasar-dasar dan cadangan-cadangan umum yang terkandung di dalam Rancangan Struktur Negeri (RSN) kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal. Rancangan Tempatan disediakan bagi kawasan-kawasan yang dikenal pasti di dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan. Ia merupakan pelan perincian yang menterjemahkan polisi-polisi dan cadangan-cadangan am yang terkandung di dalam RSN. Ia menunjukkan Peta Cadangan secara lebih terperinci (peta berskala besar) bagi sesuatu kawasan yang dilengkapi dengan pernyataan bertulis untuk menerangkan dasar-dasar dan butir-butir lanjut mengenai pembangunan tersebut.

 KOLUM I : JENIS GUNA TANAH
Merujuk kepada jenis guna tanah seperti yang ditanda di atas Peta Cadangan mengikut BPK.

 KOLUM II : AKTIVITI YANG DIBENARKAN

Merujuk kepada aktiviti guna tanah yang dibenar dimajukan di atas jenis guna tanah di KOLUM I.

 KOLUM III : AKTIVITI LAIN YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT
Merujuk kepada aktiviti guna tanah sokongan yang dibenar dimajukan di atas jenis guna tanah di KOLUM I. Aktiviti yang dibenarkan ini biasanya adalah aktiviti sokongan kepada jenis guna tanah tersebut dan ianya tidak bercanggah dengan guna tanah utama yang dibenarkan. Walau bagaimanapun, kebenaran hendaklah berdasarkan kepada garis panduan dan piawaian perancangan yang digunapakai oleh PBT dan agensi-agensi berkaitan.

 KOLUM IV : AKTIVITI YANG TIDAK DIBENARKAN

Merujuk kepada aktiviti guna tanah yang tidak dibenar dimajukan di atas jenis guna tanah di KOLUM I. Aktiviti guna tanah yang tidak dibenarkan ini biasanya akan menimbulkan kesan negatif dan gangguan kepada aktiviti guna tanah yang dibenarkan.

02

02
P r o f i l  D a e r a h 
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020 disediakan berdasarkan visi pembangunan dan hala tuju strategik untuk menjadikan Daerah Kota Setar dan Bandaraya Alor Star seperti berikut :

I VISI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SETAR I
‘MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SETAR SEBAGAI PUSAT UTAMA PEMBANGUNAN NEGERI YANG BERTERASKAN FUNGSI PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN’.

I MISI PEMBANGUNAN BANDARAYA ALOR STAR I
ILMU MAJU BISTARI ESTETIKA Mewujudkan masyarakat berilmu dan berjati diri dengan penghayatan Islam sebagai Ad-Deen. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berdaya tahan. Pembangunan rangkaian infrastruktur dan utiliti yang lengkap dan efisien. Pembangunan persekitaran yang indah, bersih, selamat serta selesa dengan menonjolkan warisan seni dan kebudayaan tempatan Negeri Kedah.

03

  P r o f i l    D e m o g r a f i   
Jumlah penduduk Daerah Kota Setar, pada tahun 2000 adalah seramai 372, 292 orang dengan kadar pertumbuhan tahunan purata 1.6%. Peratusan penduduk di kawasan bandar dan luar bandar adalah sebanyak 57.4% dan 42.6% masing-masing. Seramai 213,696 orang didapati mendiami di dua kawasan bandar (termasuk ‘core’ dan ‘built-up areas’) utama iaitu Alor Star dan Kuala Kedah.

  P r o f i l    U m u m  

  P r o f i l    G u n a  T a n a h   
Guna tanah pertanian merupakan guna tanah utama Daerah Kota Setar dengan keluasan seluas 48,823.59 hektar (73.32%). Guna tanah kediaman meliputi kira-kira 5,813.42 hektar (8.73%) dengan penumpuan tertinggi di Mukim Pengkalan Kundor, Alor Malai, Derga, Alor Merah dan Mergong. Guna tanah perindustrian pula tertumpu di Mukim Mergong dan Jabi, dengan hanya meliputi 0.46%. Bagi guna tanah perniagaan, ia lebih tertumpu di Mukim Kota Setar dan juga pusat-pusat petempatan utama yang lain dengan keluasan guna tanah sebanyak 215.71 hektar (0.32%). Menjelang tahun 2015, jumlah unjuran keperluan tanah pembangunan baru bagi keseluruhan Daerah Kota Setar ialah 1,591.01 hektar.

D A E R A H  K O T A  S E T A R    
Daerah Kota Setar mempunyai keluasan seluas 66,541.00 hektar yang terdiri daripada 34 mukim. Dari segi kedudukan di dalam negeri, ia disempadani oleh empat buah daerah iaitu Daerah Pendang dan Yan di sempadan selatan, Daerah Padang Terap di sempadan timur dan Daerah Kubang Pasu di sempadan utaranya. Keseluruhan daerah Kota Setar terletak I bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Alor Star (MBAS).
 Daerah Kota Setar  Daerah Kecil Pokok Sena (BP3) Jumlah Keseluruhan = 42,259.59 hektar = 24,281.41 hektar = 66,541.00 hektar

Dari aspek geografi, daerah ini merupakan lembah pertanian, di mana 63,975.52 hektar (96.14%) dari kawasan daerah merupakan kawasan yang mempunyai ketinggian kurang daripada 50 meter. Manakala, dari aspek pemilikan tanah, 57,086.03 hektar (85.8%) adalah milik persendirian, sementara tanah milik MBAS dan tanah milik kerajaan pula meliputi masingmasing12.9% dan 1.3% .

04

03
P e t a     C a d a n g a n 
Peta Cadangan menjelaskan cadangan pengezonan guna tanah bagi keseluruhan kawasan Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar, ia akan menjadi panduan pembangunan sehingga tahun 2020. Secara keseluruhannya, terdapat dua kategori cadangan guna tanah iaitu guna tanah utama dan guna tanah sokongan. Guna Tanah Utama  Kediaman  Perniagaan dan Perkhidmatan  Perindustrian  Pertanian Guna Tanah Sokongan  Tanah Lapang dan Rekreasi  Institusi dan Kemudahan Masyarakat  Infrastruktur dan Utiliti  Pengangkutan  Guna Tanah-Guna Tanah Lain (Tanah kosong, badan air, hutan dan penternakan)

05

KELUASAN GUNA TANAH PETA CADANGAN

Daerah Kota Setar 2020
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020

BIL. 

JENIS GUNA TANAH 

KELUASAN  (HEKTAR)     9,667.60  3,030.39     574.56  561.31  1,022.57  109.30         112.38    1,013.03  177.12        691.73 

PERATUSAN  (%)     11.99  3.76     0.71 

01  KEDIAMAN 
                                    Terancang  Kampung  Industri  Perniagaan dan Perkhidmatan  Pendidikan  Kesihatan  Keagamaan  Kegunaan Kerajaan  Keselamatan / Lain‐lain Institusi  Perkuburan  Tanah Lapang  Padang Permainan / Padang  Kejiranan / Kompleks  Sukan /  Stadium 

02  PERINDUSTRIAN  03  PERNIAGAAN/PERKHIDMATAN   

  
0.70  1.26  0.13  0.14    1.26  0.22    0.86 
LANGKAWI

04  INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT 

PELAN LOKASI
THAILAND

PERLIS

05  TANAH LAPANG DAN REKREASI     

KUBANG PASU KUBANG PASU

PADANG TERAP KOTA SETAR

06  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI 
                     Bekalan Elektrik  Bekalan Air  Pengairan dan Saliran  Telekomunikasi  Pembetungan  Pelupusan Sisa  Laluan Paip Gas  254.00  103.31  836.08  4.69            31.83          100.71  49.02         864.92    1,084.73         2,046.18      10,308.54  28,916.49  16,211.30  6.24    2,836.08 

   0.31  0.12  1.04  0.01  0.04  0.13  0.95  1.07  1.35  2.53  12.79  35.87  20.11  0.11    3.52 

Selat Melaka

PENDANG

SIK

YAN

KUALA MUDA BALING

  07 
  

TANAH KOSONG   
Sekitar Badan Air 

  08 
  

BADAN AIR     
Sungai 

SEBERANG PERAI UTARA TIMUR LAUT BARAT DAYA

PERAK

KULIM

  09 
  

HUTAN     
Hutan Darat / Hutan Paya Gambut 

  10 
  

PERTANIAN     
Getah  Padi  Lain‐lain Jenis Pertanian 

  11 
  

PENTERNAKAN DAN AKUAKULTUR    
Akuakultur 

  12 
  

PENGANGKUTAN     
Jalan  Jalan Raya Negeri / Jalan Raya  Persekutuan / Jalan Bandaran /  Kemudahan Pengangkutan 

  

JUMLAH KESELURUHAN 

66,541.00 

100.00 

06

PETA CADANGAN

Daerah Kota Setar 2020
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020
0 KM 2 KM 6 KM


utara

14 KM

I PETUNJUK I

07

04
Peta Cadangan Mengikut BP dan BPK   / Jadual Kelas Kegunaan Tanah 
PETA CADANGAN MENGIKUT BLOK PERANCANGAN (BP) DAN BLOK PERANCANGAN KECIL (BPK)
   PETA CADANGAN MENGIKUT BLOK PERANCANGAN KELUASAN BLOK-BLOK PERANCANGAN
Jenis Gunatanah  BP 1  ALOR STAR  BP 2 KUALA KEDAH  BP 3 POKOK SENA  BP 4 TEBENGAU /  SALA KECHIL  BP 5  GUNONG / PADANG LALANG /  PADANG HANG    JUMLAH  66,541.00  100.00  Keluasan (hektar)  25, 478.08  4,637.08  24,281.41  5,558.98  6,585.45  Peratus(%)  38.26  6.94  36.47  8.35  9.89 

Peta cadangan mengikut blok perancangan, merujuk kepada peta cadangan guna tanah yang telah dipecahkan kepada beberapa kawasan dan biasanya mengikut mukim.

 PETA CADANGAN MENGIKUT BLOK PERANCANGAN KECIL
Peta cadangan mengikut blok perancangan kecil pula merupakan peta cadangan yang dipecahkan kepada kawasan yang lebih kecil dan peta cadangan ini berskala lebih besar (1:10,000 hingga 1:50,000) iaitu bagi BPK yang terletak di dalam zon pembangunan. Ianya biasa dipecahkan mengkut sempadan bandar, sempadan zon pembangunan dan sebagainya.

JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
Jadual Kelas Kegunaan Tanah menjelaskan aktiviti guna tanah yang dibenarkan, aktiviti yang dibenarkan dengan syarat dan aktiviti yang tidak dibenarkan mengikut Blok Perancangan Kecil (BPK). (RUJUK MUKA SURAT 02 untuk pemahaman lanjut)

09

LOKASI BLOK PERANCANGAN (BP)

DAERAH KOTA SETAR
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

BP 5

BP 3 BP 2 BP1

BP 4

10

PETA CADANGAN

BP 1 - ALOR SETAR
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 100,000

I PETUNJUK I

11

LOKASI BLOK PERANCANGAN KECIL (BP)

BP 1 - ALOR SETAR
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

1.4 1.3 1.2

1.20 1.16

1.15

1.22 1.23

1.21

1.14

1.13

1.19 1.12

1.5 1.1 1.6 1.11

1.10

1.24

1.7

1.8 1.18 1.25 1.9 1.26

1.17

13

PETA CADANGAN

BPK 1.1
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 15,000

I PETUNJUK I 1.3

1.4 1.2

1.5

1.6

1.7

14

PETA CADANGAN

BPK 1.2, 1.3, 1.4
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 15,000

I PETUNJUK I

1.14

1.5

1.6

1.1

15

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 1.1, 1.2, 1.3 DAN 1.4 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A2 : Kompleks Perniagaan  5. Pasaraya Besar  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan  A7 : Bangunan Sementara  1. Tapak semaian dan  menjual pokok bunga  4. Membeli dan  membaiki perabot/besi  buruk/kertas  A8 : Gerai dan Pasar  2. Pasar borong  3. Pasar basah     KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT    E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik     

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A2 : Kompleks Perniagaan  A3 : Institusi Swasta  A4 : Pusat Hiburan  A5 : Bangunan Penginapan  A6 : Pusat Kewangan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak     

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS C : PERUMAHAN  C5 : Rumah Bertingkat    KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan       Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 18 tingkat  (ketinggian maksimum)   Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS dan Jabatan  Penerbangan Awam (DCA). 

PERNIAGAAN  DAN  PERKHIDMATAN 

 

  Nisbah plot : 1 : 6  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Perumahan berdensiti tinggi.     Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS      KHUSUS UNTUK BPK 1.2 DAN  BPK 1.4 :   Hanya dibenarkan bangunan  sesebuah sahaja (free  standing building). 

17

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 1.1, 1.2, 1.3 DAN 1.4 
KOLUM IV KOLUM V
Lain-Lain Syarat   Ketinggian bangunan tidak  melebihi 18 tingkat (ketinggian maksimum)    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS dan Jabatan  Penerbangan Awam (DCA).   Syarat Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan  A7 : Bangunan Sementara  1. Tapak semaian dan  menjual pokok bunga  4. Membeli dan  membaiki perabot/besi  buruk/kertas  A8 : Gerai dan Pasar  2. Pasar borong  3. Pasar basah     KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT    E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik  

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS C : PERUMAHAN  C1 : Rumah Sesebuah  C2 : Rumah Berkembar  C3 : Rumah Kluster  C4 : Rumah Teres  C5 : Rumah Bertingkat      Aktiviti

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat

KEDIAMAN  TERANCANG  

KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A3 : Institusi Swasta   A5 : Bangunan Penginapan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak   







Dibenarkan di lot  berhadapan jalan  utama sahaja (30  meter).  Gerai dan pasar  ditempatkan di satu  kawasan berpusat dan  teratur.   Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D4 : Perkuburan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan   

  

  Nisbah plot : 1 : 6  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Perumahan berdensiti tinggi     Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

18

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 1.1, 1.2, 1.3 DAN 1.4 
KOLUM IV KOLUM V
Lain-Lain Syarat   Ketinggian bangunan tidak  melebihi 18 tingkat  (ketinggian maksimum)   Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS dan Jabatan  Penerbangan Awam (DCA).  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS  Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik  

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan      

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS E : KEMUDAHAN   Mengikut keperluan  PENGANGKUTAN,  Piawaian perancangan  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  yang ditetapkan dan  E1 : Pengangkutan Darat  tertakluk kepada  E4 : Jalan  keperluan teknikal.  E5 : Infrastruktur dan Utiliti      KHUSUS UNTUK BPK 1.2 DAN  BPK 1.3 :  KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta   5. Rekreasi dan Sukan      KELAS D : INSTITUSI AWAM   Sedia ada  D4 : Perkuburan 

INSTITUSI DAN  KEMUDAHAN  MASYARAKAT    TANAH LAPANG  DAN REKREASI  

  

  

INFRASTRUKTUR  DAN UTILITI    PENGANGKUTAN    BADAN AIR 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS I : BADAN AIR DAN  PANTAI  I1 : Badan Air 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti     



Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik 



Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

19

PETA CADANGAN

BPK 1.5
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 15,000

1.14 I PETUNJUK I

1.1

1.7

21

PETA CADANGAN

BPK 1.6
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

1.13

skala 1 : 20,000

I PETUNJUK I

1.1

1.11

22

1.7

PETA CADANGAN

BPK 1.7
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 20,000

1.6

1.10

1.11

I PETUNJUK I

23

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I KOLUM II KOLUM III

BPK 1.5, 1.6 DAN 1.7 
KOLUM IV KOLUM V
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan     KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik       Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 10 tingkat  (ketinggian maksimum)     Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS dan Jabatan  Penerbangan Awam (DCA). 

Jenis Guna Tanah

Aktiviti Yang Dibenarkan

Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  63. Bengkel membaiki  Kenderaan Bermotor  dan berjentera   Syarat Perlu menyediakan  anjakan tepi dan  belakang minimum 12  meter.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KELAS A : PERDAGANGAN  PERNIAGAAN  A1 : Perkedaian  DAN  A2 : Kompleks Perniagaan  PERKHIDMATAN   A3 : Institusi Swasta  A4 : Pusat Hiburan  A5 : Bangunan Penginapan  A6 : Pusat Kewangan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak      



INDUSTRI 

KELAS B : PERINDUSTRIAN  B1(A) : Industri Ringan Jenis A  B1(B) : Industri Ringan Jenis B   

KELAS C : PERUMAHAN  C5 : Rumah Bertingkat    KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan  KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A6 : Pusat Kewangan  A7 : Bangunan Sementara  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan 

  

  Nisbah plot : 1 : 4  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Perumahan berdensiti tinggi     Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS    



Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik 



Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian maksimum).    Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

  

25

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 1.5, 1.6 DAN 1.7 
KOLUM IV KOLUM V
Lain-Lain Syarat   Ketinggian bangunan tidak  melebihi 10 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS dan Jabatan  Penerbangan Awam (DCA).  Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan  A8 : Gerai dan Pasar  2. Pasar borong  3. Pasar basah     KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik  

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS C : PERUMAHAN  C1 : Rumah Sesebuah  C2 : Rumah Berkembar  C3 : Rumah Kluster  C4 : Rumah Teres  C5 : Rumah Bertingkat      Aktiviti

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Syarat  Dibenarkan di lot  berhadapan jalan  utama sahaja (30  meter).  Gerai dan pasar  ditempatkan di satu  kawasan berpusat dan  teratur.   Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Perlu menyediakan  anjakan tepi dan  belakang minimum 12  meter.  Berhadapan jalan  utama.  Ditempatkan di satu  kawasan berpusat dan  teratur.   Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KEDIAMAN  TERANCANG  

KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A3 : Institusi Swasta   A5 : Bangunan Penginapan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak   





KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  63. Bengkel membaiki  Kenderaan Bermotor  dan berjentera  B5 : Industri Kecil dan  Sederhana 

  

  

  Nisbah plot : 1 : 4  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Perumahan berdensiti  sederhana      Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D4 : Perkuburan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan   



26

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 1.5, 1.6 DAN 1.7 
KOLUM IV KOLUM V
Lain-Lain Syarat   Ketinggian bangunan tidak  melebihi 10 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS dan Jabatan  Penerbangan Awam (DCA).  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS  Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik 

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan     

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS E : KEMUDAHAN   Mengikut keperluan  PENGANGKUTAN,  Piawaian perancangan  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  yang ditetapkan dan  E1 : Pengangkutan Darat  tertakluk kepada  E4 : Jalan  keperluan teknikal.  E5 : Infrastruktur dan Utiliti           

INSTITUSI DAN  KEMUDAHAN  MASYARAKAT    TANAH LAPANG  DAN REKREASI 

  

 

INFRASTRUKTUR  DAN UTILITI    PENGANGKUTAN    BADAN AIR 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS I : BADAN AIR DAN  PANTAI  I1 : Badan Air 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti     



Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik 



Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

27

PETA CADANGAN

BPK 1.8
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 10,000

1.7

I PETUNJUK I 1.9

1.26

29

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 1.8 

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS C : PERUMAHAN  C1 : Rumah Sesebuah  C2 : Rumah Berkembar  C3 : Rumah Kluster  C4 : Rumah Teres  C5 : Rumah Bertingkat      Aktiviti

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Syarat  Gerai dan pasar  ditempatkan di satu  kawasan berpusat dan  teratur.   Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan (bagi  skim pembangunan  bercampur) dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KOLUM IV

KOLUM V
Lain-Lain Syarat   Ketinggian bangunan tidak  melebihi 5 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS. 

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan     KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik  

KEDIAMAN  TERANCANG  

KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A3 : Institusi Swasta   A5 : Bangunan Penginapan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak   



INDUSTRI    PERNIAGAAN  DAN  PERKHIDMATAN 

AKTIVITI SEDIA ADA 

KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D4 : Perkuburan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan    KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A3 : Institusi Swasta   A5 : Bangunan Penginapan  A7 : Bangunan Sementara  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak   

  

  Nisbah plot : 1 : 4  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Perumahan berdensiti  sederhana      Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 



Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan 

 

Ketinggian bangunan tidak  melebihi 5 tingkat.    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS.  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

  

31

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 1.8 

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan     

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS E : KEMUDAHAN   Mengikut keperluan  PENGANGKUTAN,  Piawaian perancangan  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  yang ditetapkan dan  E1 : Pengangkutan Darat  tertakluk kepada  E4 : Jalan  keperluan teknikal.  E5 : Infrastruktur dan Utiliti         

KOLUM IV

KOLUM V
Lain-Lain Syarat   Ketinggian bangunan tidak  melebihi 5 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada keharmonian dengan  kawasan sekitar serta  tertakluk kepada lain‐lain  syarat yang digunapakai oleh  MBAS.  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik 

INSTITUSI DAN  KEMUDAHAN  MASYARAKAT    TANAH LAPANG  DAN REKREASI 

  

 

INFRASTRUKTUR  DAN UTILITI    PENGANGKUTAN    BADAN AIR 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS I : BADAN AIR DAN  PANTAI  I1 : Badan Air 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti     



Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik 



Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

32

PETA CADANGAN

BPK 1.9
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

1.10

skala 1 : 30,000

I PETUNJUK I 1.8

1.25 1.26

1.17

33

PETA CADANGAN

BPK 1.10
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 30,000

I PETUNJUK I 1.12

1.25

1.9

34

PETA CADANGAN

BPK 1.11
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

1.13

skala 1 : 30,000

I PETUNJUK I 1.24

1.6

1.7

1.26

35

PETA CADANGAN

BPK 1.12
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 15,000 1.14

I PETUNJUK I

1.19 1.5

1.10

36

PETA CADANGAN

BPK 1.13
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 30,000 I PETUNJUK I

1.23 1.22

1.6

1.24

37

PETA CADANGAN

BPK 1.14
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 30,000

I PETUNJUK I 1.15

1.21

1.4 1.19 1.5 1.12

38

PETA CADANGAN

BPK 1.15
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 30,000 I PETUNJUK I

1.20

1.22

1.14

39

PETA CADANGAN

BPK 1.16
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 20,000

I PETUNJUK I

1.22

1.23

40

PETA CADANGAN

BPK 1.17
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 10,000

I PETUNJUK I

1.9

1.25

41

PETA CADANGAN

BPK 1.18
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 10,000

I PETUNJUK I

1.26

1.26

42

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 DAN 1.18 
KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan

KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan  A4 : Pusat Hiburan  5. Bar/Pub?Disko  7. Pawagam  A5 : Bangunan Penginapan  1. Hotel  8. Pangsapuri servis    KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik      

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS. 

KELAS A : PERDAGANGAN  PERNIAGAAN  A1 : Perkedaian  DAN  A2 : Kompleks Perniagaan  PERKHIDMATAN   A3 : Institusi Swasta  A4 : Pusat Hiburan  A5 : Bangunan Penginapan  A6 : Pusat Kewangan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak      

KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  63. Bengkel membaiki  Kenderaan Bermotor  dan berjentera 





Perlu menyediakan  anjakan tepi dan  belakang minimum 12  meter.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

  KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan  KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A6 : Pusat Kewangan  A7 : Bangunan Sementara  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan  

  Nisbah plot : 1 : 3  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS.  

INDUSTRI 

AKTIVITI SEDIA ADA    KELAS B : PERINDUSTRIAN  B1(A) : Industri Ringan Jenis A  B1(B) : Industri Ringan Jenis B    KHUSUS UNTUK BPK 1.12 :  KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana 



Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  6.3 Tapak Pelupusan  7. Pelupusan Sisa Toksik 

   

Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.    Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

43

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 DAN 1.18 
KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS C : PERUMAHAN  C1 : Rumah Sesebuah  C2 : Rumah Berkembar  C3 : Rumah Kluster  C4 : Rumah Teres      

KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan   A5 : Bangunan Penginapan  1. Hotel  2. Motel  3. Rumah Tumpangan  8. Pangsapuri servis  A8 : Gerai dan Pasar  2. Pasar borong  3. Pasar basah    KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik     

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS. 

KEDIAMAN  TERANCANG   

KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A3 : Institusi Swasta   A5 : Bangunan Penginapan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak   



 



Dibenarkan di lot  berhadapan jalan  utama sahaja (30  meter).  Bagi lain‐lain kawasan  dibenarkan 1 unit kedai  bagi 30 unit rumah.  Gerai dan pasar  ditempatkan di satu  kawasan berpusat dan  teratur.   Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Perlu menyediakan  anjakan tepi dan  belakang minimum 12  meter.  Berhadapan jalan  utama.  Ditempatkan di satu  kawasan berpusat dan  teratur.   Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.   

KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  63. Bengkel membaiki  Kenderaan Bermotor  dan berjentera  B5 : Industri Kecil dan  Sederhana 

  

  

  Nisbah plot : 1 : 3  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Perumahan berdensiti  sederhana.     Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

44

KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D4 : Perkuburan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan 



 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 DAN 1.18 
KOLUM III KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan     

KOLUM V

INSTITUSI DAN  KEMUDAHAN  MASYARAKAT    TANAH LAPANG  DAN REKREASI 

Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS E : KEMUDAHAN   Mengikut keperluan  PENGANGKUTAN,  Piawaian perancangan  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  yang ditetapkan dan  E1 : Pengangkutan Darat  tertakluk kepada  E4 : Jalan  keperluan teknikal.  E5 : Infrastruktur dan Utiliti         

Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.   (ketinggian maksimum)   Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada keharmonian dengan  kawasan sekitar serta  tertakluk kepada lain‐lain  syarat yang digunapakai oleh  MBAS.  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

  

 

INFRASTRUKTUR  DAN UTILITI    PENGANGKUTAN    BADAN AIR 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS I : BADAN AIR DAN  PANTAI  I1 : Badan Air 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti     



Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik 



Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

45

PETA CADANGAN

BPK 1.19
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 10,000

I PETUNJUK I

47

PETA CADANGAN

BPK 1.20
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 30,000

I PETUNJUK I

48

PETA CADANGAN

BPK 1.21
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 15,000

I PETUNJUK I

49

PETA CADANGAN

BPK 1.22
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 30,000

I PETUNJUK I

50

PETA CADANGAN

BPK 1.23
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 40,000

I PETUNJUK I

51

PETA CADANGAN

BPK 1.24
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 40,000

I PETUNJUK I

52

PETA CADANGAN

BPK 1.25
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 30,000

I PETUNJUK I

53

PETA CADANGAN

BPK 1.26
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 40,000

I PETUNJUK I

54

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 DAN 1.26 
KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G1 : Pertanian Komersial   

KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan 

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian  bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian  maksimum) .    Semua pemajuan  perlu mematuhi  garis panduan dan  piawaian yang  digunapakai oleh  MBAS.  

PERTANIAN    KEDIAMAN  KAMPUNG 

KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  1.  Runcit  1.24 menjual keperluan  asas/runcit  A3 : Institusi Swasta   5. Rekreasi dan Sukan  A5 : Bangunan Penginapan  4. Rumah Inap Desa  5. rumah Rehat  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak  KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  9. Pemproses Padi / Beras 

 

  

KELAS A : PERDAGANGAN  Dibenarkan bagi menampung  keperluan penduduk setempat.  A8 : Gerai dan Pasar  2. Pasar Borong  Bangunan sesebuah sahaja.    KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G2 : Penternakan Komersial  1.  Ternakan Binatang  1.5. Babi     KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN  UTILITI  Kebenaran lot berjiran perlu  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  diperolehi semasa  7. Pelupusan Sisa Toksik  permohonan dbuat.     Jarak dengan kawasan  kediaman terdekat adalah 250  meter.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Dibenarkan di lot berhadapan  jalan utama sahaja.  Saiz lot tidak kurang dari  10,000 kaki persegi.  Bagi lain‐lain kawasan  tertakluk kepada peruntukan  Kanun Tanah Negara.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

  

KELAS C : PERUMAHAN  C1 : Rumah Sesebuah  C2 : Rumah Berkembar   

  

KELAS D : INSTITUSI AWAM    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G2 : Penternakan Komersial  1.  Ternakan Binatang  2.  Akuakultur 



  

Kebenaran lot berjiran perlu  diperolehi semasa  permohonan dbuat.  Jarak dengan kawasan  kediaman terdekat adalah 500  meter.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

55

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 DAN 1.26 
KOLUM III KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan      KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS I : BADAN AIR DAN  PANTAI  I1 : Badan Air 

KOLUM V
Lain-Lain Syarat

INSTITUSI DAN  KEMUDAHAN  MASYARAKAT    TANAH LAPANG  DAN REKREASI 

Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS E : KEMUDAHAN   Mengikut keperluan  PENGANGKUTAN,  Piawaian perancangan  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  yang ditetapkan dan    tertakluk kepada    keperluan teknikal.     

Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.   (ketinggian maksimum).  Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada keharmonian dengan  kawasan sekitar serta  tertakluk kepada lain‐lain  syarat yang digunapakai oleh  MBAS.  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

  

      KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

INFRASTRUKTUR  DAN UTILITI    PENGANGKUTAN    BADAN AIR 

56

PETA CADANGAN

BP 2– KUALA KEDAH
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 50,000

I PETUNJUK I

57

LOKASI BLOK PERANCANGAN KECIL (BP)

BP 2 - KUALA KEDAH
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

2.6

2.3

2.5

2.1

2.2

2.4

59

PETA CADANGAN

BPK 2.1
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 10,000

I PETUNJUK I

60

PETA CADANGAN

BPK 2.2
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 30,000

I PETUNJUK I

61

PETA CADANGAN

BPK 2.3
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 15,000

I PETUNJUK I

62

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 2.1, 2.2 DAN 2.3 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan  A4 : Pusat Hiburan  5. Bar/Pub?Disko  7. Pawagam  A5 : Bangunan Penginapan  8. Pangsapuri servis    KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik      

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  63. Bengkel membaiki  Kenderaan Bermotor  dan berjentera   Perlu menyediakan  anjakan tepi dan  belakang minimum 12  meter.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS. 

KELAS A : PERDAGANGAN  PERNIAGAAN  A1 : Perkedaian  DAN  A2 : Kompleks Perniagaan  PERKHIDMATAN   A3 : Institusi Swasta  A4 : Pusat Hiburan  A5 : Bangunan Penginapan  A6 : Pusat Kewangan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak      



KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E2 : Pengangkutan Air  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan  KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A6 : Pusat Kewangan  A7 : Bangunan Sementara  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E2 : Pengangkutan Air  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan 



  Nisbah plot : 1 : 3  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS.  

INDUSTRI 

AKTIVITI SEDIA ADA    KELAS B : PERINDUSTRIAN  B1(A) : Industri Ringan Jenis A  B1(B) : Industri Ringan Jenis B     



Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  6.3 Tapak Pelupusan  7. Pelupusan Sisa Toksik 

   

Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.    Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

63

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 2.1, 2.2 DAN 2.3 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan   A5 : Bangunan Penginapan  1. Hotel  2. Motel  3. Rumah Tumpangan  8. Pangsapuri servis  A8 : Gerai dan Pasar  2. Pasar borong  3. Pasar basah    KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik     

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS C : PERUMAHAN  C1 : Rumah Sesebuah  C2 : Rumah Berkembar  C3 : Rumah Kluster  C4 : Rumah Teres      

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A3 : Institusi Swasta   A5 : Bangunan Penginapan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan  Minuman  A10 : Stesen Minyak        Dibenarkan di lot berhadapan  jalan utama sahaja (30  meter).  Bagi lain‐lain kawasan  dibenarkan 1 unit kedai bagi  30 unit rumah.  Gerai dan pasar ditempatkan  di satu kawasan berpusat dan  teratur.   Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Perlu menyediakan anjakan  tepi dan belakang minimum  12 meter.  Berhadapan jalan utama.  Ditempatkan di satu kawasan  berpusat dan teratur.   Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS. 

KEDIAMAN  TERANCANG   

KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  63. Bengkel membaiki  Kenderaan  Bermotor dan  berjentera  B5 : Industri Kecil dan  Sederhana 

   

  Nisbah plot : 1 : 3  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Perumahan berdensiti  sederhana.     Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS   

KELAS D : INSTITUSI  AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D4 : Perkuburan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan  Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta  (Bermotif Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN  UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan  Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan 



64

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 2.1, 2.2 DAN 2.3 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik  KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan     

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS E : KEMUDAHAN   Mengikut keperluan  PENGANGKUTAN,  Piawaian perancangan  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  yang ditetapkan dan  E1 : Pengangkutan Darat  tertakluk kepada  E2 : Pengangkutan Air  keperluan teknikal.  E4 : Jalan    E5 : Infrastruktur dan Utiliti       

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.   (ketinggian maksimum)   Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada keharmonian dengan  kawasan sekitar serta  tertakluk kepada lain‐lain  syarat yang digunapakai oleh  MBAS.  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

INSTITUSI DAN  KEMUDAHAN  MASYARAKAT    TANAH LAPANG  DAN REKREASI 

  

 

INFRASTRUKTUR  DAN UTILITI    PENGANGKUTAN    BADAN AIR 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS I : BADAN AIR DAN  PANTAI  I1 : Badan Air 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti     



Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 



Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

65

PETA CADANGAN

BPK 2.4
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 15,000

I PETUNJUK I

67

PETA CADANGAN

BPK 2.5
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 40,000

I PETUNJUK I

68

PETA CADANGAN

BPK 2.6
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 15,000

I PETUNJUK I

69

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 2.4, 2.5 DAN 2.6 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan 

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G1 : Pertanian Komersial   

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  1.  Runcit  1.24 menjual keperluan  asas/runcit  A3 : Institusi Swasta   5. Rekreasi dan Sukan  A5 : Bangunan Penginapan  4. Rumah Inap Desa  5. rumah Rehat  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak  KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  9. Pemproses Padi / Beras   

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian  bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian  maksimum) .    Semua pemajuan  perlu mematuhi  garis panduan dan  piawaian yang  digunapakai oleh  MBAS.  

PERTANIAN    KEDIAMAN  KAMPUNG 

  

KELAS A : PERDAGANGAN  Dibenarkan bagi menampung  keperluan penduduk setempat.  A8 : Gerai dan Pasar  2. Pasar Borong  Bangunan sesebuah sahaja.    KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G2 : Penternakan Komersial  1.  Ternakan Binatang  1.5. Babi     KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN  UTILITI  Kebenaran lot berjiran perlu  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  diperolehi semasa  7. Pelupusan Sisa Toksik  permohonan dbuat.     Jarak dengan kawasan  kediaman terdekat adalah 250  meter.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Dibenarkan di lot berhadapan  jalan utama sahaja.  Saiz lot tidak kurang dari  10,000 kaki persegi.  Bagi lain‐lain kawasan  tertakluk kepada peruntukan  Kanun Tanah Negara.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

  

KELAS C : PERUMAHAN  C1 : Rumah Sesebuah  C2 : Rumah Berkembar   

  

KELAS D : INSTITUSI AWAM    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G2 : Penternakan Komersial  1.  Ternakan Binatang  2.  Akuakultur 



  

Kebenaran lot berjiran perlu  diperolehi semasa  permohonan dbuat.  Jarak dengan kawasan  kediaman terdekat adalah 500  meter.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

71

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 2.4, 2.5 DAN 2.6 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan      KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI    KELAS I : BADAN AIR DAN  PANTAI  I1 : Badan Air  I2 : Pantai 

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS E : KEMUDAHAN   Mengikut keperluan  PENGANGKUTAN,  Piawaian perancangan  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  yang ditetapkan dan    tertakluk kepada    keperluan teknikal.     

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.   (ketinggian maksimum).  Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada keharmonian dengan  kawasan sekitar serta  tertakluk kepada lain‐lain  syarat yang digunapakai oleh  MBAS.  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

INSTITUSI DAN  KEMUDAHAN  MASYARAKAT    TANAH LAPANG  DAN REKREASI 

  

      KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

INFRASTRUKTUR  DAN UTILITI    PENGANGKUTAN    BADAN AIR 

72

PETA CADANGAN

BP 3 - POKOK SENA
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 100,000

I PETUNJUK I

73

LOKASI BLOK PERANCANGAN KECIL (BP)

BP 3 - POKOK SENA
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

3.5

3.2 3.3 3.4 3.1

3.8

3.7

3.6

75

PETA CADANGAN

BPK 3.1, 3.2
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 20,000

I PETUNJUK I

76

PETA CADANGAN

BPK 3.3
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 20,000

I PETUNJUK I

77

PETA CADANGAN

BPK 3.4
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 20,000

I PETUNJUK I

78

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 3.1, 3.2, 3.3 DAN 3.4 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan  A4 : Pusat Hiburan  5. Bar/Pub?Disko  7. Pawagam  A5 : Bangunan Penginapan  8. Pangsapuri servis    KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik      

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  63. Bengkel membaiki  Kenderaan Bermotor  dan berjentera   Perlu menyediakan  anjakan tepi dan  belakang minimum 12  meter.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS. 

KELAS A : PERDAGANGAN  PERNIAGAAN  A1 : Perkedaian  DAN  A2 : Kompleks Perniagaan  PERKHIDMATAN   A3 : Institusi Swasta  A4 : Pusat Hiburan  A5 : Bangunan Penginapan  A6 : Pusat Kewangan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak      



  KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan  KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A6 : Pusat Kewangan  A7 : Bangunan Sementara  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan  

  Nisbah plot : 1 : 3  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS.  

INDUSTRI 

AKTIVITI SEDIA ADA    KELAS B : PERINDUSTRIAN  B1(A) : Industri Ringan Jenis A  B1(B) : Industri Ringan Jenis B     



Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  6.3 Tapak Pelupusan  7. Pelupusan Sisa Toksik 

   

Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.    Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

79

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 3.1, 3.2, 3.3 DAN 3.4 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan   A5 : Bangunan Penginapan  1. Hotel  2. Motel  3. Rumah Tumpangan  8. Pangsapuri servis  A8 : Gerai dan Pasar  2. Pasar borong  3. Pasar basah    KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik     

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS C : PERUMAHAN  C1 : Rumah Sesebuah  C2 : Rumah Berkembar  C3 : Rumah Kluster  C4 : Rumah Teres      

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A3 : Institusi Swasta   A5 : Bangunan Penginapan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak     Dibenarkan di lot  berhadapan jalan  utama sahaja (30  meter).  Bagi lain‐lain kawasan  dibenarkan 1 unit kedai  bagi 30 unit rumah.  Gerai dan pasar  ditempatkan di satu  kawasan berpusat dan  teratur.   Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Perlu menyediakan  anjakan tepi dan  belakang minimum 12  meter.  Berhadapan jalan  utama.  Ditempatkan di satu  kawasan berpusat dan  teratur.   Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.   

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS. 

KEDIAMAN  TERANCANG   

 



KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  63. Bengkel membaiki  Kenderaan Bermotor  dan berjentera  B5 : Industri Kecil dan  Sederhana 



  

  Nisbah plot : 1 : 2  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Perumahan berdensiti  sederhana.     Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D4 : Perkuburan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan 



80

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 3.1, 3.2, 3.3 DAN 3.4 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan     

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS E : KEMUDAHAN   Mengikut keperluan  PENGANGKUTAN,  Piawaian perancangan  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  yang ditetapkan dan  E1 : Pengangkutan Darat  tertakluk kepada  E4 : Jalan  keperluan teknikal.  E5 : Infrastruktur dan Utiliti         

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.   (ketinggian maksimum)   Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada keharmonian dengan  kawasan sekitar serta  tertakluk kepada lain‐lain  syarat yang digunapakai oleh  MBAS.  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

INSTITUSI DAN  KEMUDAHAN  MASYARAKAT    TANAH LAPANG  DAN REKREASI 

  

 

INFRASTRUKTUR  DAN UTILITI    PENGANGKUTAN    BADAN AIR 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS I : BADAN AIR DAN  PANTAI  I1 : Badan Air 

 

 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik 



Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

81

PETA CADANGAN

BPK 3.5
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 50,000

I PETUNJUK I

83

PETA CADANGAN

BPK 3.6
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 50,000

I PETUNJUK I

84

PETA CADANGAN

BPK 3.7
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 50,000

I PETUNJUK I

85

PETA CADANGAN

BPK 3.8
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 50,000

I PETUNJUK I

86

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 3.5, 3.6, 3.7 DAN 3.8 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan 

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G1 : Pertanian Komersial   

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  1.  Runcit  1.24 menjual keperluan  asas/runcit  A3 : Institusi Swasta   5. Rekreasi dan Sukan  A5 : Bangunan Penginapan  4. Rumah Inap Desa  5. rumah Rehat  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak  KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  9. Pemproses Padi / Beras   

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian  bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian  maksimum) .    Ketinggian  bangunan  maksimum  bergantung kepada  nisbah plot,  kawasan plinth dan  keharmonian  dengan kawasan  sekitar serta  tertakluk kepada  lain‐lain syarat yang  digunapakai oleh  MBAS. 

PERTANIAN    KEDIAMAN  KAMPUNG 

  

KELAS A : PERDAGANGAN  Dibenarkan bagi menampung  keperluan penduduk setempat.  A8 : Gerai dan Pasar  2. Pasar Borong  Bangunan sesebuah sahaja.    KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G2 : Penternakan Komersial  1.  Ternakan Binatang  1.5. Babi     KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN  UTILITI  Kebenaran lot berjiran perlu  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  diperolehi semasa  7. Pelupusan Sisa Toksik  permohonan dbuat.     Jarak dengan kawasan  kediaman terdekat adalah 250  meter.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Dibenarkan di lot berhadapan  jalan utama sahaja.  Saiz lot tidak kurang dari  10,000 kaki persegi.  Bagi lain‐lain kawasan  tertakluk kepada peruntukan  Kanun Tanah Negara.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal. 



KELAS C : PERUMAHAN  C1 : Rumah Sesebuah  C2 : Rumah Berkembar   

  

  Nisbah plot : 1 : 2  Kawasan plinth :   < 1 ekar = 80%  > 1 ekar = 60%     Semua pemajuan  perlu mematuhi  garis panduan dan  piawaian yang  digunapakai oleh  MBAS.  

KELAS D : INSTITUSI AWAM    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G2 : Penternakan Komersial  1.  Ternakan Binatang  2.  Akuakultur 



  

Kebenaran lot berjiran perlu  diperolehi semasa  permohonan dbuat.  Jarak dengan kawasan  kediaman terdekat adalah 500  meter.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

87

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 3.5, 3.6, 3.7 DAN 3.8 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan      KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS I : BADAN AIR DAN  PANTAI  I1 : Badan Air 

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS E : KEMUDAHAN   Mengikut keperluan  PENGANGKUTAN,  Piawaian perancangan  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  yang ditetapkan dan    tertakluk kepada    keperluan teknikal.     

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.   (ketinggian maksimum).  Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada keharmonian dengan  kawasan sekitar serta  tertakluk kepada lain‐lain  syarat yang digunapakai oleh  MBAS.  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

INSTITUSI DAN  KEMUDAHAN  MASYARAKAT    TANAH LAPANG  DAN REKREASI 

  

      KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

INFRASTRUKTUR  DAN UTILITI    PENGANGKUTAN    BADAN AIR 

88

PETA CADANGAN

BP 4 - TEBENGAU/SALA KECHIL
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 70,000

I PETUNJUK I

89

LOKASI BLOK PERANCANGAN KECIL (BP)

BP 4 - TEBENGAU/SALA KECHIL
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

4.6

4.1

4.4

4.3

4.5

4.7

4.2

91

PETA CADANGAN

BPK 4.1
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 10,000

I PETUNJUK I

92

PETA CADANGAN

BPK 4.2
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020
I PETUNJUK I


utara

skala 1 : 10,000

93

PETA CADANGAN

BPK 4.3, 4.5
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 20,000

I PETUNJUK I

94

PETA CADANGAN

BPK 4.4
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 50,000

I PETUNJUK I

95

PETA CADANGAN

BPK 4.6
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 40,000

I PETUNJUK I

96

PETA CADANGAN

BPK 4.7
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 30,000

I PETUNJUK I

97

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 4.1, 4.2, 4.3 DAN 4.4 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan  A5 : Bangunan Penginapan  1. Hotel  2. Motel  8. Pangsapuri servis    KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik      

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  63. Bengkel membaiki  Kenderaan Bermotor  dan berjentera   Perlu menyediakan  anjakan tepi dan  belakang minimum 12  meter.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS. 

KELAS A : PERDAGANGAN  PERNIAGAAN  A1 : Perkedaian  DAN  A2 : Kompleks Perniagaan  PERKHIDMATAN   A3 : Institusi Swasta  A5 : Bangunan Penginapan  A6 : Pusat Kewangan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak      



  KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan  KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A6 : Pusat Kewangan  A7 : Bangunan Sementara  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan  

  Nisbah plot : 1 : 3  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS.  

INDUSTRI 

AKTIVITI SEDIA ADA    KELAS B : PERINDUSTRIAN  B1(A) : Industri Ringan Jenis A  B1(B) : Industri Ringan Jenis B     



Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  6.3 Tapak Pelupusan  7. Pelupusan Sisa Toksik 

   

Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.    Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

99

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 4.1, 4.2, 4.3 DAN 4.4 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan   A5 : Bangunan Penginapan  1. Hotel  2. Motel  3. Rumah Tumpangan  8. Pangsapuri servis  A8 : Gerai dan Pasar  2. Pasar borong  3. Pasar basah    KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik     

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS C : PERUMAHAN  C1 : Rumah Sesebuah  C2 : Rumah Berkembar  C3 : Rumah Kluster  C4 : Rumah Teres      

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A3 : Institusi Swasta   A5 : Bangunan Penginapan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak     Dibenarkan di lot  berhadapan jalan  utama sahaja (30  meter).  Bagi lain‐lain kawasan  dibenarkan 1 unit kedai  bagi 30 unit rumah.  Gerai dan pasar  ditempatkan di satu  kawasan berpusat dan  teratur.   Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Perlu menyediakan  anjakan tepi dan  belakang minimum 12  meter.  Berhadapan jalan  utama.  Ditempatkan di satu  kawasan berpusat dan  teratur.   Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.   

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS. 

KEDIAMAN  TERANCANG   

 



KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  63. Bengkel membaiki  Kenderaan Bermotor  dan berjentera  B5 : Industri Kecil dan  Sederhana 

  

  

  Nisbah plot : 1 : 2  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Perumahan berdensiti  sederhana.     Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

100

KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D4 : Perkuburan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan 



 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 4.1, 4.2, 4.3 DAN 4.4 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan     

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS E : KEMUDAHAN   Mengikut keperluan  PENGANGKUTAN,  Piawaian perancangan  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  yang ditetapkan dan  E1 : Pengangkutan Darat  tertakluk kepada  E4 : Jalan  keperluan teknikal.  E5 : Infrastruktur dan Utiliti         

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.   (ketinggian maksimum)   Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada keharmonian dengan  kawasan sekitar serta  tertakluk kepada lain‐lain  syarat yang digunapakai oleh  MBAS.  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

INSTITUSI DAN  KEMUDAHAN  MASYARAKAT    TANAH LAPANG  DAN REKREASI 

  

 

INFRASTRUKTUR  DAN UTILITI    PENGANGKUTAN    BADAN AIR 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS I : BADAN AIR DAN  PANTAI  I1 : Badan Air 

 

 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik 



Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

101

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 4.5, 4.6 DAN 4.7 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan 

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G1 : Pertanian Komersial   

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  1.  Runcit  1.24 menjual keperluan  asas/runcit  A3 : Institusi Swasta   5. Rekreasi dan Sukan  A5 : Bangunan Penginapan  4. Rumah Inap Desa  5. rumah Rehat  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak  KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  9. Pemproses Padi / Beras   

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian  bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian  maksimum) .    Ketinggian  bangunan  maksimum  bergantung kepada  nisbah plot,  kawasan plinth dan  keharmonian  dengan kawasan  sekitar serta  tertakluk kepada  lain‐lain syarat yang  digunapakai oleh  MBAS. 

PERTANIAN    KEDIAMAN  KAMPUNG 

  

KELAS A : PERDAGANGAN  Dibenarkan bagi menampung  keperluan penduduk setempat.  A8 : Gerai dan Pasar  2. Pasar Borong  Bangunan sesebuah sahaja.    KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G2 : Penternakan Komersial  1.  Ternakan Binatang  1.5. Babi     KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN  UTILITI  Kebenaran lot berjiran perlu  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  diperolehi semasa  7. Pelupusan Sisa Toksik  permohonan dbuat.     Jarak dengan kawasan  kediaman terdekat adalah 250  meter.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Dibenarkan di lot berhadapan  jalan utama sahaja.  Saiz lot tidak kurang dari  10,000 kaki persegi.  Bagi lain‐lain kawasan  tertakluk kepada peruntukan  Kanun Tanah Negara.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal. 



KELAS C : PERUMAHAN  C1 : Rumah Sesebuah  C2 : Rumah Berkembar   

  

  Nisbah plot : 1 : 2  Kawasan plinth :   < 1 ekar = 80%  > 1 ekar = 60%     Semua pemajuan  perlu mematuhi  garis panduan dan  piawaian yang  digunapakai oleh  MBAS.  

KELAS D : INSTITUSI AWAM    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G2 : Penternakan Komersial  1.  Ternakan Binatang  2.  Akuakultur 



  

Kebenaran lot berjiran perlu  diperolehi semasa  permohonan dbuat.  Jarak dengan kawasan  kediaman terdekat adalah 500  meter.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

102

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 4.5, 4.6 DAN 4.7 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan      KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS I : BADAN AIR DAN  PANTAI  I1 : Badan Air 

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS E : KEMUDAHAN   Mengikut keperluan  PENGANGKUTAN,  Piawaian perancangan  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  yang ditetapkan dan    tertakluk kepada    keperluan teknikal.     

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.   (ketinggian maksimum).  Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada keharmonian dengan  kawasan sekitar serta  tertakluk kepada lain‐lain  syarat yang digunapakai oleh  MBAS.  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

INSTITUSI DAN  KEMUDAHAN  MASYARAKAT    TANAH LAPANG  DAN REKREASI 

  

      KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

INFRASTRUKTUR  DAN UTILITI    PENGANGKUTAN    BADAN AIR 

103

PETA CADANGAN

BP 5 - GUNONG/PADANG LALANG/PADANG HANG
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 50,000

I PETUNJUK I

105

LOKASI BLOK PERANCANGAN KECIL (BP)

BP 5 - GUNONG/PADANG LALANG/PADANG HANG
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

5.6

5.7

5.4 5.3

5.5

5.2

5.1

107

PETA CADANGAN

BPK 5.1 dan BPK 5.2
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 15,000

I PETUNJUK I

108

PETA CADANGAN

BPK 5.3
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 10,000

I PETUNJUK I

109

PETA CADANGAN

BPK 5.4
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 30,000

I PETUNJUK I

110

PETA CADANGAN

BPK 5.5
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 40,000

I PETUNJUK I

111

PETA CADANGAN

BPK 5.6
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 40,000

I PETUNJUK I

112

PETA CADANGAN

BPK 5.7
Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar 2020


utara

skala 1 : 30,000

I PETUNJUK I

113

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 5.1, 5.2 DAN 5.3 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan  A5 : Bangunan Penginapan  1. Hotel  2. Motel  8. Pangsapuri servis    KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik      

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  63. Bengkel membaiki  Kenderaan Bermotor  dan berjentera   Perlu menyediakan  anjakan tepi dan  belakang minimum 12  meter.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS. 

KELAS A : PERDAGANGAN  PERNIAGAAN  A1 : Perkedaian  DAN  A2 : Kompleks Perniagaan  PERKHIDMATAN   A3 : Institusi Swasta  A5 : Bangunan Penginapan  A6 : Pusat Kewangan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak      



  KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan  KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A6 : Pusat Kewangan  A7 : Bangunan Sementara  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan  

  Nisbah plot : 1 : 2  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS.  

INDUSTRI 

AKTIVITI SEDIA ADA    KELAS B : PERINDUSTRIAN  B1(A) : Industri Ringan Jenis A  B1(B) : Industri Ringan Jenis B     



Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  6.3 Tapak Pelupusan  7. Pelupusan Sisa Toksik 

   

Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.    Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

115

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 5.1, 5.2 DAN 5.3 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS A : PERDAGANGAN  A3 : Institusi Swasta  3. Perkuburan   A5 : Bangunan Penginapan  1. Hotel  2. Motel  3. Rumah Tumpangan  8. Pangsapuri servis  A8 : Gerai dan Pasar  2. Pasar borong  3. Pasar basah    KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik     

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS C : PERUMAHAN  C1 : Rumah Sesebuah  C2 : Rumah Berkembar  C3 : Rumah Kluster  C4 : Rumah Teres      

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  A3 : Institusi Swasta   A5 : Bangunan Penginapan  A7 : Bangunan Sementara  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak     Dibenarkan di lot  berhadapan jalan  utama sahaja (30  meter).  Bagi lain‐lain kawasan  dibenarkan 1 unit kedai  bagi 30 unit rumah.  Gerai dan pasar  ditempatkan di satu  kawasan berpusat dan  teratur.   Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Perlu menyediakan  anjakan tepi dan  belakang minimum 12  meter.  Berhadapan jalan  utama.  Ditempatkan di satu  kawasan berpusat dan  teratur.   Mengikut keperluan  Piawaian perancangan  yang ditetapkan dan  tertakluk kepada  keperluan teknikal.   

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian maksimum).    Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada nisbah plot, kawasan  plinth dan keharmonian  dengan kawasan sekitar  serta tertakluk kepada lain‐ lain syarat yang digunapakai  oleh MBAS. 

KEDIAMAN  TERANCANG   

 



KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  63. Bengkel membaiki  Kenderaan Bermotor  dan berjentera  B5 : Industri Kecil dan  Sederhana 



  

  Nisbah plot : 1 : 2  Kawasan plinth : < 1 ekar = 80%                 : > 1 ekar = 60%     Perumahan berdensiti  sederhana.     Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D4 : Perkuburan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS F : TANAH LAPANG  DAN REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan 



116

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 5.1, 5.2 DAN 5.3 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D5 : Keselamatan  4. Pusat Latihan  5. Kem Tentera  6. Lapangan Sasar  7. Pusat tahanan  imigresen/khas  9. Pusat serenti  10. Penjara    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan     

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS E : KEMUDAHAN   Mengikut keperluan  PENGANGKUTAN,  Piawaian perancangan  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  yang ditetapkan dan  E1 : Pengangkutan Darat  tertakluk kepada  E4 : Jalan  keperluan teknikal.  E5 : Infrastruktur dan Utiliti         

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.   (ketinggian maksimum)   Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada keharmonian dengan  kawasan sekitar serta  tertakluk kepada lain‐lain  syarat yang digunapakai oleh  MBAS.  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

INSTITUSI DAN  KEMUDAHAN  MASYARAKAT    TANAH LAPANG  DAN REKREASI 

  

 

INFRASTRUKTUR  DAN UTILITI    PENGANGKUTAN    BADAN AIR 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS I : BADAN AIR DAN  PANTAI  I1 : Badan Air 

 

 

KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik 



Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

117

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 5.4, 5.5, 5.6 DAN 5.7 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan 

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G1 : Pertanian Komersial   

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS A : PERDAGANGAN  A1 : Perkedaian  1.  Runcit  1.24 menjual keperluan  asas/runcit  A3 : Institusi Swasta   5. Rekreasi dan Sukan  A5 : Bangunan Penginapan  4. Rumah Inap Desa  5. rumah Rehat  A8 : Gerai dan Pasar  A9 : Makanan dan Minuman  A10 : Stesen Minyak  KELAS B : PERINDUSTRIAN  B2 : Industri Sederhana  9. Pemproses Padi / Beras   

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian  bangunan tidak  melebihi 3 tingkat  (ketinggian  maksimum) .    Ketinggian  bangunan  maksimum  bergantung kepada  nisbah plot,  kawasan plinth dan  keharmonian  dengan kawasan  sekitar serta  tertakluk kepada  lain‐lain syarat yang  digunapakai oleh  MBAS. 

PERTANIAN    KEDIAMAN  KAMPUNG 

  

KELAS A : PERDAGANGAN  Dibenarkan bagi menampung  keperluan penduduk setempat.  A8 : Gerai dan Pasar  2. Pasar Borong  Bangunan sesebuah sahaja.    KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G2 : Penternakan Komersial  1.  Ternakan Binatang  1.5. Babi     KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN  UTILITI  Kebenaran lot berjiran perlu  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  diperolehi semasa  7. Pelupusan Sisa Toksik  permohonan dbuat.     Jarak dengan kawasan  kediaman terdekat adalah 250  meter.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal.  Dibenarkan di lot berhadapan  jalan utama sahaja.  Saiz lot tidak kurang dari  10,000 kaki persegi.  Bagi lain‐lain kawasan  tertakluk kepada peruntukan  Kanun Tanah Negara.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal. 



KELAS C : PERUMAHAN  C1 : Rumah Sesebuah  C2 : Rumah Berkembar   

  

  Nisbah plot : 1 : 2  Kawasan plinth :   < 1 ekar = 80%  > 1 ekar = 60%     Semua pemajuan  perlu mematuhi  garis panduan dan  piawaian yang  digunapakai oleh  MBAS.  

KELAS D : INSTITUSI AWAM    KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  KELAS G : PERTANIAN DAN  PENTERNAKAN  G2 : Penternakan Komersial  1.  Ternakan Binatang  2.  Akuakultur 



  

Kebenaran lot berjiran perlu  diperolehi semasa  permohonan dbuat.  Jarak dengan kawasan  kediaman terdekat adalah 500  meter.  Mengikut keperluan Piawaian  perancangan yang ditetapkan  dan tertakluk kepada  keperluan teknikal. 

118

 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH
KOLUM I
Jenis Guna Tanah

BPK 5.4, 5.5, 5.6 DAN 7.7 
KOLUM IV
Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  4. Depot bas  5. Depot lori/jentera  berat  6. Depot keretapi/LRT  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   

KOLUM II
Aktiviti Yang Dibenarkan KELAS D : INSTITUSI AWAM  D1 : Pendidikan  D2 : Kesihatan  D3 : Keagamaan  D5 : Keselamatan  D6 : Rumah Kebajikan  D7 : Kemudahan Masyarakat  D8 : Kegunaan Kerajaan  D9 : Institusi Swasta (Bermotif  Sosial)    KELAS F : TANAH LAPANG DAN  REKREASI  F1 : Tanah Lapang  F2 : Rekreasi dan Sukan      KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E1 : Pengangkutan Darat  E4 : Jalan  E5 : Infrastruktur dan Utiliti    KELAS I : BADAN AIR DAN  PANTAI  I1 : Badan Air 

KOLUM III
Aktiviti Lain Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Syarat KELAS E : KEMUDAHAN   Mengikut keperluan  PENGANGKUTAN,  Piawaian perancangan  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  yang ditetapkan dan    tertakluk kepada    keperluan teknikal.     

KOLUM V
Lain-Lain Syarat Ketinggian bangunan tidak  melebihi 3 tingkat.   (ketinggian maksimum).  Ketinggian bangunan  maksimum bergantung  kepada keharmonian dengan  kawasan sekitar serta  tertakluk kepada lain‐lain  syarat yang digunapakai oleh  MBAS.  Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

INSTITUSI DAN  KEMUDAHAN  MASYARAKAT    TANAH LAPANG  DAN REKREASI 

  

      KELAS E : KEMUDAHAN  PENGANGKUTAN,  INFRASTRUKTUR DAN UTILITI  E5 : Infrastruktur dan Utiliti  6. Pelupusan Sisa Pepejal  7. Pelupusan Sisa Toksik   Semua pemajuan perlu  mematuhi garis panduan  dan piawaian yang  digunapakai oleh MBAS 

INFRASTRUKTUR  DAN UTILITI    PENGANGKUTAN    BADAN AIR 

119