Anda di halaman 1dari 10

Plani edukativ per vitin

shkollor
2010-1011

Klasa XI-A
Gjimnazi
“ Babe Dude Karbunara”

Mesusesja Kujdestare
Klodiana Helmësi
Karakteristika te pergjithshme per gjendjen e kolektivit
te klases:
Kolektivi i klases XI- A ka gjithesej Nx.: djem, vajza. Familjet e tyre
perbehen mesatarisht nga 4-5 anetare, te cilet gezojne shendet te plote.
% e prinderve jane me arsim te mesem dhe % me arsim te larte.
Mbeshtetur ne rezultatet e arritura ne klasen X, nxenesit e kesaj klase jane
nxenes me perparim dhe sjellje shume te mire. Jane nxenese me prirje
kryesisht ne shkencat ekzakte, ku kane dhe rezultatet me te mira, pa lene pas
dore dhe shkencat shoqerore dhe artet. U pelqen rregulli dhe disiplina, kane
kushte te mira per studim, nuk ka asnje nxenes perserites, u pelqejne
veprimtarite jashte klase dhe jane te impenjuar per mirembajtjen e klases. Ka
nxenes qe jane fitues olimpiadash te ndryshme te organizuara ne shkolle dhe
ne rreth. Ka veprimtare dhe aktiviste qe shquhen ne veprimtarite e
ndryshme te organizuara ne shkolle dhe rreth.

Keshilli i Klases

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keshilli i prinderve

1.
2.
3.
4.
Permbajtja vjetore e punes educative
Te edukohen nxenesit me dashurine per atdheun, per paqen ne bote,
zhvillimin e personalitetit, lirite dhe te drejtat e njeriut, per mbrojtjen e
mjedisit me dimensione europiane, me zhvillimin e vlerave demokratike per
nje shoqeri me standarte evropiane.

Objektivi per vitin shkollor


2010- 1011
-Te arrihet kalueshmeria 100% dhe cilesi note mbi 8 ne fund te vitit
mesimor.

Synimet e punes educative.

- Te sigurohet nje vijueshmeri normale ne oret e mesimit si factor I


rendesishem ne mbarevajtjen e procesit mesimor dhe rezultatet
individuale.
- Te reflektohet nje sjellje korrekte dhe fjalor I kultururar ne mjediset
Brenda klases e shkolles.
- Te forcohet tek nxenesit ndjenja e atdhetarise dhe krenarise
kombetare, per te siguruar vazhdimesine e traditave dhe vlerave
kulturore.
- Te ruhet dhe mbahet paster baza materiale dhe mjedisi ne klase e
shkolle.
Detyrat e nxenesve

1. Te mbaje qendrim te drejte e te kulturuar ne shkolle e jashte saj.


2. Te respektoje detyrimet e PME, ngarkesen mesimore per cdo lende.
3. Te pergatitet sistematikisht dhe te kryeje me korrektesi detyrimet e
ngarkuara.
4. Te mirembaje bazen materiale ne shkolle.
5. Te ndihmoje ne pastrimin e ambientit ne shkolle dhe ruajtjen e
pastretise.
6. Te zbatoje me perpikmeri orarin mesimor.
7. Te mos pajtohen me aktet e dhunshme ne shkolle e jashte saj.
8. Veshja te jete e rregullt dhe korrekte, sipas udhezimieve te drejtorise
dhe rregullores se shkolles.

Detyrat e prinderve

1. Do te mblidhen nje here ne muaj.


2. Te njihen me nga afer me PME dhe problemet e klases, si dhe te
shprehin mendimet per to.
3. Te ndihmojne ne krijimin e frymes educative ne marredheniet
mesues-nxenes, mesues- prinder.
4. Te bejne propozime ne PME ne keshillin e prinderve.
5. Te parashtrojne mendime per masat disiplinore ndaj nxenesve.

Te drejtat e nxenesve ne shkolle

1. Te marre mesim dhe edukim ne kushte normale dhe te sigurta.


2. Te mbrohet nga dhuna fizike dhe psikologjike.
3. Te shfaqe mendime lirshem dhe ne forma te ndryshme.
4. Te marre mesim edukativ ne pershtatje me moshen.
5. Te njihet me te drejtat e tij
6. Te marre pjese ne aktivitetet e klases dhe shkolles.
7. Te marre pjese ne mbledhje dhe ta shperhe lirshem mendimin e vet.
8. Te zgjedhe e te zgjidhet ne organizata e shoqata per nxenesit.
9. Te marre nga mesuesi informacion per rezultatet e gjithshka tjeter.
1. Edukimi Atdhetar
a. Synimet educative:
- Forcimi I ndjenjes se atdhedashurise.
- Njohja, ruajtja dhe zhvillimi I trashegimise kulturore ne qytetin tone.
- Formimi tek nxenesit I tipareve morale e qytetare, per te mos braktisur
atdheun, ku motoja e cdo njeriu atdhetar duhet te jete: Cfare duhet te
bej une kudo qe jam per vendin tim?
- Rrenjosja e idese se bashkejeteses me fqinjet dhe minoritetet pa
paragjykime e ndasi.

Nr. Veprimtarite Zbatuesi Afati


1 Aktivitet ne diten e Nxenesit dhe 29 Shtator
trashegimise kulturore mesuesi
Takim me historianen znj. kujdestar
Marela Guga.
2 Veprimtari me rastin e festave Nxenesit 24 Nentor
kombetare(ekspozite
fotografike dhe picture me
punime te nxenesve
mbeshtetur ne historine e
popullit shqiptar ne shekuj).
3 Vizite ne Muzeun e Nxenes + 27 Nentor
Pavaresise ne Vlore Mesues
4 Skenderbeu- nje epoke qe Mesues Janar
s’perendon kurre. Nxenes
Ne pervjetorin e vdekjes se
heroit kombetar
5 Konkurs ne diten Klasa XI –A dhe 21 Shkurt
Nderkombetare te gjuhes klasa XI-B
amtare.
6 Te njohim bukurite e natyres Klasa XI-A dhe 28 Maj
se vendit tone. Eskursion ne Klasa XI-B
Syrin e kalter ( Delvine)
2. Edukimi per Paqen
a. Synimet educative:
- Aftesimi I nxenesve per t’I analizuar e gjykuar konfliktet nga pozitat e
frymes se tolerances e mirekuptimit.
- Te ndergjegjesohen nxenesit se ata jane partnere ne organizimin e
paqes dhe jo qytetare te harruar te shoqerise.
- T’I edukoje dashurine e respektin per njeriun e vlerat e tij, ne
perputhje me konventat nderkombetare.
- Te njohe problemet dhe origjinen e tyre ne kolektivin e shkolles dhe
komunitetit, te perpiqet per zgjidhjen e tyre si faktore te rendesishem
per krijimin e atmosferes se jeteses paqesore.

Nr. Veprimtarite Zbatuesi Afati


1 Veprimtari ne Diten Nxenes 21 Shtator
nderkombetare te paqes Mesues
(Montazh letrar me poezi)
2 Veprimtari per nene Terezen ne Nxenesit 19 Tetor
kuadrin e 100 vjetorit te lindjes
se saj( realizimi I nje
dokumentari per jeten dhe
vepren e saj)
3 Aktivitet ne Diten Nxenes 16 Nentor
nderkombetare te Mesues
tolerances( Debat dhe postera)
4 Vizite ne Muzeun e Klasa XI –A dhe 7 Prill
Rezistences Durres klasa XI-B
3. Edukimi I Personalitetit
a. Synimet educative

- Edukimi I njenjes se kolektivit, I frymes se solidaritetit, te


bashkepunimit e te ndihmes se ndersjellte.
- Formimi I bindjes se thelle dhe te qendrueshme per nevojen e njohjes
se vetvetes dhe shokut.
- Kuptimi dhe zbatimi I rregullave te caktuara ne shkolle e jashte saj
eshte detyre e te gjitheve.
- Gatishmeria per te mbrojtur ne menyre active normat e rregullat e
sjelljes se kulturuar, qendrimi I prere ndaj njerezve qe I shkelin ato.
- Forcimi I shpirtit krijues te pavarur e kritik ndaj problemeve sociale te
grupit e me gjere, ne marredheniet : nxenes-nxenes, nxenes-mesues
duke shmangur tutorizmin nga lart dhe duke pranuar ligjin si
rregullator.
Nr. Veprimtarite Zbatuesi Afati
1 Njohja me rregulloren e Mesuesi Shtator
shkolles mbi te drejtat dhe kujdestar
detyrat e nxenesit
2 Aktivitet ne kuadrin e muajit te Nxenesit 18 Tetor
letersise dhe arteve – Lordi Mesuesi
Anglez qe himnizoi Shqiperine
dhe shqipetaret- 200 vjet nga
udhetimi I Bajronit ne
Shqiperi.
3 Aktivitet festiv per festat e Klasa XI –A dhe Dhjetor
fundvitit. klasa XI-B
4 Analize e rezultateve te Mesues 10 Shkurt
simestrit te pare (Takim me Prinder
prinderit) Nxenes
5 Aktivitet ne Diten e mesuesit Nxenes 7 Mars
Mesues
6 Bisede: Idnividualiteti dhe Mesuesi I 13 Janar
kolektiviteti sociologjise
7 Vizite ne qendren e gruas Mesues 15 Maj
“Kristal” ne Diten e familjes Nxenes
4. Edukimi me lirite themelore te njeriut
a. Synimet educative

- Pasurimi I metejshem I njohurive teorike per Deklaraten e te Drejtave


te Njeriut.
- Te njohim nenet e Kushtetutes per Lirite Themelore te Njeriut.
- Te respektojme rregullat dhe ligjet e shtetit demokratik
- Per te qene shkolla sa me gjitheperfshirese ne synojme:
1. Emancipimin shpirteror dhe zhvillimin e personalitetit te nxenesve.
2. Edukimi I vlerave atdhetare njerezore, morale e demokratike.
3. Zhvillimi I mendimit dhe veprimeve te pavarura kritike, krijuese,
konstruktive e tolerante.
4. Mundesimi I krijimit te shanseve te barabarta per te gjithe nxenesit
dhe aftesimi I tyre per perballimin e jetes.

Nr Veprimtarite Zbatuesi Afati


1 Te njohim Kushtetuten e Mesues Janar
vendit tone Nxenes
2 Aksion humanitar ne diten e Nxenesit 3 Dhjetor
femijeve me aftesi te
kufizuara
3 Aktivitet ne Diten Mesues 21 Mars
nderkombetare per Nxenes
eleminimin e diskriminimit Psikolog
racial.(Bisede me psikologen)
4 Aktivitet ne Diten Mesuesi 1-4 Qershor
nderkombetare te femijeve
viktima te agresionit.
( Bisede me nje gjyqtar)
5. Edukimi me dashurine per Evropen
a. Synimet educative

- Evropa eshte nje unitet vendesh qe ecin duke bashkepunuar drejt


integrimit ekonomik, kulturor dhe ekologjik.
- Evropa eshte nje diversitet vendesh me orientime te ndryshme e te
vecanta
- Evropa eshte nje mundesi zhvillimi

Nr Veprimtarite Zbatuesi Afati


1 Aktivitet ne Diten boterore te Albana Kace 27 Shtator
gjuheve te huaja (Recitim I Nxenesit e kl.
soneteve te Shekspirit Anglish XI-A,B
dhe Shqip)
2 Zgjerim I njohurive rreth Nxenesit Prill
organizmave dhe funksioneve
te BE Konkurs mes klasave te
XI
3 Ne dhe Evropa. 66 vjet pas Nxenesit 9 Maj
perfundimit te L.II. Boterore Mesuesi
(ekspozite fotografike bisede)
6. Edukimi per mbrojtjen e shendetit dhe te mjedisit

a. Synimet educative

- Ndergjegjesimi I nxenesve per rrezikun e semundjeve : SIDA, Droga,


alkooli, duhani.
- Mbrojtja e mjedisit eshte pjese e educates qytetare dhe detyre e te
gjitheve
- Secili konsumator te mendoje edhe per pasojat duke e mirembajtur
mjedisin.

Nr. Veprimtarite Zbatuesi Afati


1 Nje qytet pa Mesuesi 22 Shtator
makine( sensibilizim I
nxenesve ne diten
nderkombetare te mjedisit)
2 Shperndarje te fletepalosjeve Nxenesit dhe 1 Dhjetor
ne diten boterore te luftes infermierja e
kunder SIDA-s shkolles
3 Gjelberimi I mjedisit te klases Nxenesit Dhjetor
4 Aktivitet per fenomenet e Nxenes Shkurt
droges, alkolit dhe Psikologe
prostitucionit.( Bisede me
psikologen)
5 Aktivitet ne diten boterore te Nxenesit 31 Maj
luftes kunder duhanit.
(Bisede, postera, fletepalosje)