Anda di halaman 1dari 4

43089673.

doc SEPAK

1.0 ANALISIS PERSEKITARAN DAN ISU STRATEGIK


i) Analisis Persekitaran TOWS / COWS Matriks (UNIT KOKURIKULUM)

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


DALAMAN S1 – Terdapat 2 orang guru yang berkemahiran, W1 – Terdapat guru yang kurang mahir dalam
berpengalaman dan berminat dalam sukan bola mengendalikan kelab atau sukan bola sepak.
jaring W2 – 10 % pelajar kurang berminat dan tidak aktif
S2 – 90 % pelajar berminat dan sebahagiannya aktif dalam sukan bola sepak.
dalam sukan bola sepak. W3 – Kurang penyertaan pelajar dalam beberapa
S3 – Penglibatan dan pencapaian pelajar di dalam kejohanan yang dianjurkan di peringkat
beberapa kejohanan atau aktiviti peringkat sekolah.
LUARAN sekolah. W4 – Kekurangan kemudahan untuk menjalankan
S4 – Kemudahan fizikal dan prasarana untuk sukan aktiviti dan peralatan untuk ahli yang ramai.
bola sepak mencukupi.
PELUANG (O) Strategi SO Strategi WO
O1 – Kursus pengurusan dan meningkatkan kemahiran S1+O1 W1+O1
anjuran Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran  Guru-guru dapat meningkatkan kemahiran atau  Memberi bimbingan, latihan, kursus atau
Negeri dan beberapa agensi-agensi yang berkaitan. kepakaran melalui seminar, kursus dan bimbingan seminar sama ada di peringkat daerah atau
O2 – Beberapa kemudahan dan padang awam berhampiran oleh pihak PPD, JPN atau jurulatih bertauliah. negeri.
sekolah atau tempat tinggal pelajar. S3+O3 W2+O1
O3 – Guru-guru berkemahiran dan menjadi jurulatih pakar di  Pelajar dapat meningkatkan kemahiran dan  Mengadakan aktiviti-aktiviti yang sesuai dan
peringkat daerah atau negeri. pengalaman melalui kejohanan atau pertandingan menarik, serta pengiktirafan kepada pelajar
O4 – PIBG memberi sokongan dan memberi sumbangan yang disertai. yang berjaya ke peringkat lebih tinggi.
untuk aktiviti penting sekolah. S3+O4 W4+O4
 Penganjuran aktiviti atau program mendapat  Meningkatkan prasarana untuk aktiviti melalui
sokongan dan bantuan dari pentadbir dan PIBG. peruntukan sekolah atau sumbangan pihak luar.
CABARAN: Strategi SC Strategi WC
C1 – Pelajar menghadiri kelas tuisyen pada hari sukan / S2+S4+C1 W2+W3+C3
permainan.  Makluman aktiviti sukan/permainan kepada ibu  Taklimat serta penerangan semasa hari
C2 – Guru kurang memberi perhatian dan terlibat aktiviti lain bapa dan penjaga serta kepada semua guru. pendaftaran dan pada mesyuarat agong PIBG.
pada hari sukan / permainan. S4+S2+C3 W1+C2
C3 – kurang sokongan ibu bapa atau penjaga dalam sukan  Gunakan sepenuhnya peranan PIBG dalam  Latihan dan kursus motivasi dalaman kepada
atau permainan. menjalankan aktiviti sukan/permainan. guru-guru baru atau guru yang kurang mahir
C4 – Pengaruh video game yang berhampiran sekolah. S3+S4+C2 atau tidak berminat.
 Tindakan disiplin kepada pelajar yang tidak hadir
aktiviti sukan/permainan.

1
43089673.docSEPAK

ii) Penilaian Strategi Terbaik

BIL KOD STRATEGI STRATEGI YANG TELAH DIJANA


1 SO: S1+O1+O3 ST1 – Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD, JPS dan agensi yang berkaitan.
2 WO: W2+W3+O2 ST2 – Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab serta memberi pengiktirafan atau ganjaran kepada pelajar yang aktif
dan kehadiran baik.
3 WO: W2+W4+O3 ST3 – Menambah segala kemudahan dan kuantiti peralatan aktiviti melalui peruntukan yang ada atau sumbangan pihak
tertentu.
4 SC: S2+S4+C2 ST4 – Memastikan aktiviti kokurikulum dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam
kalangan guru.

iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan


KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4
1. Tahap kesukaran proses (paling sukar:1, paling mudah:5) 3 5 3 3
2. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 4 4 3 4
3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4 4 4 5
4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 4 4 4 4
5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 4 5 4 5
6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu, misi dan visi. 5 4 5 5
7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 3 3 4 3
8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 3 3 3 3
9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 5 4 4 5
Jumlah Skor 35 36 34 37
Keputusan 3 2 4 1
Ulasan Pemilihan kepada ST1
Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik.

iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan


KEUTAMAAN Strategi yang telah dijana
1 STI- Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD, JPS dan agensi-agensi tertentu
2 ST4- Memastikan aktiviti kokurikulum dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan
guru
3 ST3- Menambahkan segala kemudahan dan kuantiti peralatan aktiviti melalui peruntukan yang ada dan sumbangan dari pihak tertentu
4 ST2- Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti persatuan, sukan ,dan unit beruniform serta memberi pengiktirafan dan ganjaran
kepada pelajar yang aktif dan kehadiran baik.

2
43089673.docSEPAK

6.0 PELAN STRATEGIK 2011-2013

PELAN STRATEGIK KELAB BOLA SEPAK


SK (2) JALAN BATU TIGA, KLANG

3
Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti
NKRA: Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
dan berkemampuan
Indikator Sasaran (ETR)
Isu Masalah Matlamat Strategi Pencapaian
(KPI) TOV 2011 2012 2013
Prestasi Guru kurang Meningkat dan menambah Menyusun dan Bilangan
pencapaian bola pengalaman dan kemahiran guru melalui mengagihkan tugas guru
sepak masih kemahiran seminar, kursus atau aktiviti kepada guru berkemahiran
2 3 4 5
rendah mengajar teknik yang dapat meningkatkan mengikut kemahiran,
bermain sukan motivasi dan kesedaran guru kepakaran dan minat.
bola sepak.
Pelajar kurang Hanya 60% Meningkatkan dan Perancangan aktiviti % murid
berminat pelajar yang hadir mempelbagaikan aktiviti kelab yang berkualiti dan hadir
menyertai atau untuk aktiviti bola sepak serta menentukan memberi faedah
menghadiri kokurikulum masa ko-kurikulum yang kepada semua pelajar
60% 80% 90% 100%
aktiviti kelab disebabkan oleh sesuai untuk menarik minat
bola sepak. masa ko- murid.
kurikulum yang
kurang sesuai.
Kemudahan dan Kemudahan dan Melengkapkan segala Mengagih dan % peralatan
peralatan tidak peralatan tidak kemudahan dan kuantiti menyusun dan
sesuai dan tidak sesuai atau tidak peralatan untuk aktiviti kelab penggunaan kelengkapan
mencukupi mencukupi. bola sepak. kemudahan dan prasarana 85% 90% 95% 100%
peralatan mengikut
keutamaan dan
keperluan.