Oleh: Raja Norhisyam bin Raja Norabidin Shah (202167) rnhisyam@yahoo.

com Mohd Zainuri bin Che Pa (202252) annur82@gmail.com Mohd Adlifadhly bin Afindi Zaman (202142) adlifadhly@yahoo.com Abdul Azim bin Yusof (202282) nutreladz@gmail.com Wan Mohd Fairuz bin Wan Abd Malek (202166) impreza_79@yahoo.com Rosmawati binti Mukhtar (202132) ibupunyer@gmail.com Rabihah binti Mustafar (202116) bie_mustaffar@yahoo.com

Jean Piaget: Peringkat-Peringkat Perkembangan Kognitif y Menititberatkan pembelajaran konsep dari matematik dan sains ² contoh yang paling baik bagi aktiviti pemikiran. y Kebolehan belajar seseorang individu adalah terbatas oleh peringkat-peringkat perkembangan kognitif mengikut susunan kronologi pertumbuhan fizikal dan ciri-ciri setiap peringkat.

.Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget 1. Peringkat motor-deria y Masa lahir sehingga 2 tahun y Kanak-kanak menyedari adanya objek dan hubungan antara objek-objek melalui pengalaman y Contoh: Kanak-kanak mengetahui bola yang disembunyikan di sebalik sesuatu masih ada di situ walaupun tidak kelihatan.

Peringkat Pra-Operasi y 2 ² 7 tahun y Kanak-kanak mula menggunakan simbol dan bahasa untuk melambangkan konsep y Namun.Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget 2. masih bersifat egonsentrik(terpusat kepada diri sendiri) ² terhad dan berat sebelah y Contoh: Kanak-kanak tidak dapat menentukan bilangan objek-objek yang diasingkan .

. pemahaman konsep masih bergantung kuat kepada objek yang konkrit y Contoh: Pelajar dapat mengira bilangan nombor dengan bantuan objek konkrit seperti batang mancis. Peringkat Operasi Konkrit y 7 ² 11 tahun y Beberapa konsep matematik telah dapat dikuasai misalnya jisim. y Namun.Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget 3. panjang dsb.

Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget 4. Peringkat Operasi Formal y Menjelang umur 11 dan 12 tahun y Boleh memanipulasikan konsep-konsep dalam fikirannya tanpa menggunakan objek yang konkrit y Belajar melalui pengubahsuaian dengan persekitaran yang dipermudahkan oleh 2 proses: y Asimilasi: mentafsir dan menyerap pengalaman baru y Akomodasi: proses mengubah tingkah laku .

Peringkat Pengekalan y Pengekalan nombor y Pengekalan cecair y Pengekalan panjang y Pengekalan luas y Pengekalan berat y Pengekalan isipadu .

Implikasi Teori Piaget Terhadap P&P Matematik yPelajar dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran melalui peringkat-peringkat tertentu pertumbuhan mereka. .

Membuat pertimbangan / keputusan .terbahagi 2: .Struktur tugas yang hendak dipelajari y Tindakan pembelajaran yang wujud hampir serentak: .Akomodasi .memberi pertimbangan kepada¶maklumat balik· .Jerome Bruner: Struktur dan Pembelajaran y Menghuraikan ´Bagaimana seorang kanak-kanak belajarµ y Kunci masalah pembelajaran ialah struktur .Struktur kognitif .Asimilasi .

para pelajar sudah memahami tentang konsep kecerunan dan koordinat. . Penemuan struktur konsep (inkuiri penemuan) Contoh: Pelajar membina kefahaman tentang konsep garis selari.Jerome Bruner: Struktur dan Pembelajaran y Teori Pengajaran Bruner . 2 garis dikatakan selari apabila mempunyai kecerunan yang sama.Cara belajar: 1. 2. Menentukan kesediaan (pengetahuan sedia ada) Contoh: Sebelum belajar mengenai garis selari(Tingkatan 4).

Kanak-kanak mesti mempunyai pengalaman konkrit ² guna benda sebenar ‡ Tahap 2: -Tidak lagi menggunakan benda sebenar ² guna gambar-gambar / imej-imej ‡ Tahap 3: -Kanak-kanak boleh mengendalikan angkaangka atau simbol-simbol.Jerome Bruner: Struktur dan Pembelajaran ‡Tiga tahap pembelajaran ‡ Tahap 1: . .

Implikasi Teori Bruner Terhadap P&P Matematik yPelajar akan menemui dan memahami tentang konsep yang hendak dipelajari dengan lebih mendalam melalui pembelajaran secara berstruktur .

Richard Skemp: Skema y 2 peringkat penglibatan: 1. Bersifat mental atau abstrak berdasarkan pengalaman dari peringkat pertama. y Murid mencapai kefahaman terhadap struktur matematik dengan memperkembangkan suatu skema mental yang mempunyai dua fungsi berikut: 1. 2. . Mengintegrasikan pengetahuan yang sedia ada Sebagai suatu alat mental * Suatu skema yang tersusun rapi dapat membantu kanak-kanak mempelajari dan mengingat konsep dan kemahiran baru. Manipulasi benda-benda konkrit 2.

Implikasi Teori Skemp Terhadap P&P Matematik yPelajar dapat belajar dengan bermakna dan memahami sepenuhnya struktur matematik .

1. y Ausubel menyarankan ¶pengelola awal· (advance organiser) digunakan. y Menyampaikan fakta yang tidak berkaitan tidak dapat membina suatu struktur pembelajaran dan pemahaman yang sempurna. .David Ausubel: Pembelajaran Bermakna y 2 bentuk pembelajaran: Pembelajaran penerimaan 2. Pembelajaran penemuan y Ausubel menganggap pembelajaran penerimaan lebih efisien daripada pembelajaran penemuan.

Implikasi Teori Ausubel Terhadap P&P Matematik ySebelum pelajar diajar dengan lebih terperinci. . pelajar telah menerima pandangan menyeluruh tentang topik tersebut.

pengabstrakan y Peringkat Keempat: .persimbolan y Peringkat Keenam: .Zoltan Dienes: Peringkat-Peringkat Pembelajaran Matematik y Peringkat Pertama: .penggambaran y Peringkat Kelima: .formalisasi .Mencuba-cuba y Peringkat Kedua: .Menemui beberapa aturan yang mengawal situasi y Peringkat Ketiga: .

Implikasi Teori Dienes Terhadap P&P Matematik yDengan bantuan bahan bantu mengajar. pelajar boleh memahami tentang peringkat-peringkat pembelajaran Matematik dari satu bentuk sistematik dan ringkas ke bentuk formal .

.Robert Gagne: Tatatingkat Pembelajaran y 4 kategori: y Syarat mutlak bagi pembelajaran y Guru menentukan latar belakang murid sebelum sesi P&P y Jenis-jenis pembelajaran y Pembelajaran berkaitan berbahasa y Pembelajaran perbezaan y Pembelajaran konsep y Pembelajaran petua y Penyelesaian masalah y Syarat-syarat bagi pengingatan y Adakah konsep itu relevan. stabil dan unik? y Analisis tugas y Kedayaan / kemahiran yang dicapai pelajar sebagai hasil yang terpenting.

Implikasi Teori Gagne Terhadap P&P Matematik yPelajar dapat mengembangkan proses pembelajarannya secara peringkat demi peringkat agar mereka mudah memahami sebelum memulakan pembelajaran baru .

Kesimpulan y Piaget ² mengesahkan bahawa cara yang paling baik untuk kanak-kanak belajar ialah melalui pengalaman konkrit dalam situasi bermain y Dienes. Ausubel dan Gagne ² semuanya mempunyai penekanan kepada struktur dalam pembelajaran matematik. .