NAMA NO KAD PENGENALAN JAWATAN TEMPAT BERTUGAS

: : : :

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN KURIKULUM

GRED

:

PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) AKTIVITI/PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek)
• Mengajar sebilangan waktu yang ditetapkan oleh Pengetua.

BIL

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) • 40 minit/waktu X 8 waktu
=320minit 1 Kelas Rendah • Tingkatan 6 •

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)
20 orang pelajar Tingkatan 6 Rendah Berdasarkan Sukatan dan Huraian Pelajaran Geografi STPM •

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
Dapat menghabiskan sukatan seperti yang dirancang Peperiksaan Akhir Tahun 80% pelajar akan lulus sekurangkurangnya C.

ULASAN


• Penyediaan tahunan rancangan Pengajaran •

Penyediaan Harian

rancangan

Pengajaran •

Perancangan meliputi: • nilai • objektif • aktiviti Setiap hari mengandungi: • tajuk kecil • obejktif • aktiviti • ABM • nilai Satu latihan bagi tiap-tiap Satu Tajuk

Pemberian kerja rumah Dan semakan latihan

1

• Penyediaan soalan dan Perlaksanaan ujian bulanan Penyediaan soalan dan Perlaksanaan Peperiksaan Pertengahan Tahun Penyediaan soalan dan Perlaksanaan Peperiksaan Akhir Tahun • • • 3 ujian setahun • 1 kali setahun dengan pencapaian 80 % 1 kali setahun dengan pencapaian 80 % • 2 .

• • 4 kali /tahun Menyediakan Buku • Sepanjang Program berjalan • 3 .BIL • AKTIVITI/PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) Memastikan pengajaran dan pemelajaran berjalan seperti yang dirancang sepanjang sesi persekolahan. harian dan butir peribadi lengkap disediakan dalam Buku Rekod Mengajar • • • • Memastikan pengurusan Buku Rekod Mengajar disemak setiap minggu Melaksanakan pencerapan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) 100 % guru dapat menyediakan rancangan pelajaran 100% guru dapat menyediakan rancangan harian 100% guru dapat melengkapkan butiran peribadi dalam BRM. • • • 40 minit/guru 480 minit/tahun 124 orang guru • • • • • 2 minit/pelajar 2000 minit/tahun 124 orang guru 40 minit/hari Sekurang-kurangnya 10 guru • Menyemak latihan kerja murid yang diperiksa oleh guru Memastikan guru masuk kelas dan menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran • • Semua kelas dapat dipantau semasa proses pengajaran dan pembelajaran. ULASAN • • • Mengurus pencerapan pemelajaran dan pengajaran guru. Sekurang-kurangnya dua orang guru dicerap oleh PK dan GKMP setiap bulan. PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) 5 minit/guru 300 minit/tahun • SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) Memastikan rancangan pelajaran tahunan. BRM disemak setiap minggu (pada hari Jumaat) Pencerapan dapat dijalankan dan diagihkan kepada semua Penolong kanan dan Guru kanan Mata Pelajaran. Pengajaran dan Pembelajaran berjalan lancar Semua panitia dapat mengadakan • Mengurus pemantauan pemelajaran dan pengajaran guru. • • • • • Mengurus perjalanan pengurusan Panitia Mata Pelajaran.

Objektif mesyuarat dicapai. BIL • AKTIVITI/PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) Membantu Pengetua merancang program kecemerlangan akademik. Teknik Menjawab Soalan untuk pelajar PMR dan SPM dan dirancangan oleh semua panitia berjalan dengan lancar dengan penglibatan semua panitia. o Latih Tubi SoalanSoalan Tahun Lepas selepas Percubaan PMR dan SPM o Program Sentuhan Terakhir Untuk Pelajar PMR dan SPM o Program NILAM SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) Sepanjang tahun PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) • Jadual waktu Anjal Untuk Kelas Peperiksaan PMR dan SPM melibatkan guru tingkatan 3 dan 5 serta semua pelajar tingkatan 3 dan 5. Laporan mesyuarat • • • sekurang-kurangnya 4 kali mesyuarat dalam setahun Pengurusan Panitia berjalan dengan baik berdasarkan surat pekeliling ikhtisas. PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Sepanjang Program berjalan • Pelajar Tingkatan 5 • Pelajar Tingkatan 3 • Pelajar Tingkatan 6 • Pelbagai aktiviti akademik dirancangan antaranya: o Jadual waktu Anjal Untuk Kelas Peperiksaan o Teknik Menjawab Soalan untuk pelajar PMR dan SPM dan dirancangan oleh semua panitia. Latih Tubi SoalanSoalan Tahun Lepas selepas Percubaan PMR dan SPM Program Sentuhan Terakhir Untuk Pelajar PMR dan SPM berjalan lancar Program NILAM dimasukkan di dalam waktu sekolah ULASAN • • • • 4 .Pengurusan Panitia/Kurikulum dan diedarkan kepada semua Ketua Panitia • Mengikut prosedur mesyuarat yang telah ditetap-kan.

Membentuk Jawatankuasa Jadual Guru ganti Jadual Guru ganti ULASAN • • Mengurus jadual Guru ganti. • BIL • AKTIVITI/PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) Mengurus jadual waktu guru dan kelas supaya pengajaran dan pemelajaran berjalan sebaik sahaja sesi persekolahan bermula.• Membantu Pengetua merancang dan memantau Program Khas Akademik PPSMI • Laptop • LCD • Rekod Pinjaman • Buku Stok • Guru-Guru sains/matematik dan Bahasa Inggeris Sepanjang Program berjalan • • • • • • Menyediakan bilik PPSMI Mengemaskini Stok PPSMI Merekod Penggunaan Peralatan PPSMI Memantau Penggunaan PPSMI dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Dapat mengumpul semula Peralatan PPSMI dan merekod semula penggunaan peralatan PPSMI. Pengurusan peralatan dan data dibuat mengikut prosedur yang telah ditetapkan. PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) 4 hari SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) Buat perubahan jika perlu • PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Jadual waktu dapat diedar kepada semua guru dan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar Guru-guru mematuhi jadual waktu yang diedarkan. Sekurang-kurangnya 50% warga sekolah menggunakan kemudahan ICT yang disediakan. 30 minit 150 minit/minggu • • 5 . Penggunaan peralatan dan bahan diurus dengan baik mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

• • • PMR (2 pusat) SPM (2 pusat) STPM (1 pusat) 124 orang guru 1532 orang pelajar Semua mata pelajaran Sekali setahun • • Peperiksaan Awam PMR berjalan dengan lancar Peperiksaan MUET berjalan lancar. • Mengurus Peperiksaan Awam. • • • Minimum 4 kali setahun • Ujian 1 • Pertengahan Tahun • Ujian 2 • Akhir tahun • • • • Peperiksaan Dalaman berjalan dengan lancar TOV pelajar dapat ditentukan ETR pelajar dapat dikenalpasti Agihan pelajar dapat dibuat selepas peperiksaan akhir tahun • BIL AKTIVITI/PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) • Mengurus Data Sekolah PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Pengemaskini Data • EMIS SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) Sepanjang tahun • PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Data dapat dikumpulkan ULASAN 6 .• dapat diedarkan kepada guru pada masa kedua Penggunaan Jadual waktu ganti menggunakan komputer. • Mengurus Peperiksaan peringkat dalaman.

Guru yang kompeten dalam bidang Teknologi Maklumat Guru-guru tahu menggunakan sistem aplikasi ICT secara berkesan dalam P&P serta pengurusan sekolah Takwim yang dirancang dapat • Penggunaan Makmal komputer secara maksimum untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. • Membantu Pengetua merancang Takwim Persekolahan. • Menganjurkan Kursus Dalaman Kursus-Kursus LDP yang dianjurkan: • SKPM • ISIS • Aset Alih Kerajaan • Pengurusan Stress • Pembangunan Sahsiah • • • • Guru dapat menunjukkan motivasi yang tinggi dan bilangan guru yang menghadiri kursus-kursus lebih 90%. • Melibatkan Takwim Kurikulum dan Sekali setahun • • Sekolah berjalan dengan lancar dan 7 . • Mengurus Penggunaan Makmal/Bengkel • • • 7 Makmal Sains 7 Makmal Kemahiran Hidup 2 Makmal Komputer • • • • • Menguruskan Peningkatan Profesionalisme Guru.• • • • OPMEN RETAN EMIS dan OPMEN melibatkan 124 guru RETAN melibatkan 1532 orang pelajar mengikut masa yang telah ditetapkan • Data yang diterima diproses mengikut keperluan • Data mudah dicapai • Data dihantar ke JPN mengikut tarikh yang ditetapkan • Data kemaskini Sepanjang Tahun • Makmal/Bengkel dapat digunakan sepanjang tahun untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Keperluaan makmal dan bengkel sentiasa mencukupi untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Makmal/bengkel berfungsi dengan baik Makmal/bengkel dapat diurus dengan baik Ada Jadual Penggunaan makmal Meningkatkan guru tentang SKPM dan ISIS.

• • PCG=RM 150406. banyak program yang dirancang berdasarkan takwim dapat dilaksanakan. Melaporkan kepada JPN sekiranya berlaku kerosakan dengan kadar segera. Sijil tanpa Teguran • Membantu mengurus Perbelanjaan Sekolah.• • Pentadbiran Hal Ehwal Murid Kokurikulum dilaksanakan mengikut kesesuaian masa.60 LPBT=76236. Melaporkan kerosakan kepada JKR dalam tempoh setengah jam.00 • Setiap minggu • • • • Bil-bil dapat dibayar mengikut masa yang ditetapkan Tiada bil yang tertunggak Guru mematuhi prosedur kewangan Perbelanjaan dilakukan secara berhemah Semua bangunan dapat digunakan • • Mengurus Pembangunan Sekolah • Semua o o o • bangunan sekolah 56 bilik darjah 7 Makmal Sains 7 Makmal Kemahiran Hidup o 2 Makmal Komputer o Kantin Sekolah o Tandas o Bilik Kaunseling o Bilik ERT o Bilik Guru o Bilik Disiplin o Bilik Ketua Panitia o Surau o Dewan terbuka 3 orang pekerja sekolah • • • • Sepanjang tahun Memastikan bilik-bilik tersebut mempunyai kemudahan elektik dan sentiasa boleh gunapakai. PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) • • • • 110 guru terlatih 7 Staf pejabat 6 Staf makmal 3 Staf PRA SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) Sekali setahun • PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Dapat dilaksanakan secara adil dan saksama • ULASAN Markah prestasi guru dan staf dapat dihantar ke JPN mengikut masa yang ditetapkan. • • Akan berusaha meningkatkan kemudahan tersebut untuk pelajar dan guru • • Sepanjang tahun Sekolah dalam keadaan ceria dan boleh dipertingkatkan 8 . BIL • AKTIVITI/PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) Mengurus Laporan Penilaian Prestasi Tahunan.

• (PRA) 8 orang pekerja swasta • Memastikan kawasan sekolah dalam keadaan bersih dan ceria.2/2009 ……………………………… Tandatangan PYD Nama : Tarikh : ………………………………… Tandatangan PPP dan Cop Nama : Tarikh : 9 .2 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. lagi kebersihannya BIL • AKTIVITI/PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/projek) Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) • Semasa ketiadaan pengetua (berkursus/mesyuarat) • SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) Kerja-kerja yang diarahkan oleh pengetua o Pemantauan sekolah o Penyemakan buku rekod mengajar o Meminitkan surat-surat yang diterima o Lain-Lain tugas • PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Dapat dilaksanakan dengan baik • ULASAN Persekolahan berjalan dengan lancar Rujukkan: Para 4.