Anda di halaman 1dari 2

PRODUK SEMINAR Seminar Antarabangsa

Makalah akan diterbitkan dalam bentuk prosiding. Di samping Linguistik dan


itu, makalah yang mencapai standard yang ditetapkan serta belum
pernah diterbitkan akan diterbitkan dalam bentuk buku. Pembudayaan Bahasa Melayu
PESERTA
IV (2008)
Seminar ini terbuka kepada 200 orang peserta yang terdiri
daripada kumpulan sasaran berikut:
11—12 November 2008
• Ahli akademia
Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-IV (2008)

• Pentadbir dan profesional pelbagai bidang Dewan Bahasa dan Pustaka


• Guru dan pelatih guru
• Pelajar, mahasiswa dan siswazah
• Pegawai penyelidik linguistik dan bahasa Melayu
• Ahli linguistik
• Sesiapa saja yang berminat terhadap linguistik dan
pembudayaan bahasa Melayu.
Tema
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

YURAN PENDAFTARAN
Yuran pendaftaran seminar adalah seperti yang berikut:

Peserta individu RM 70.00


Bahasa
Peserta mewakili institusi RM120.00 (untuk dua orang)
Peserta pelajar RM 30.00
dan
Peserta pelajar berkumpulan RM 75.00 (untuk tiga orang)
Universiti Putra Malaysia

Pemerkasaan Masyarakat
Jabatan Bahasa Melayu
Seminar Antarabangsa

Selangor Darul Ehsan

Tarikh akhir pendaftaran peserta adalah pada 11 November 2008


43400 UPM Serdang

MAKLUMAT LANJUT
Urus Setia
Seminar Antarabangsa
Urus Setia

Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-IV 2008


Malaysia

Jabatan Bahasa Melayu


Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Anjuran bersama
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
SELANGOR DARUL EHSAN

Tel. No. 03-89468787 (Dr. Arba’ie Sujud)


03-89468672 (Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah)
Jabatan Bahasa Melayu Kementerian Perpaduan, Dewan Bahasa
E-mel: salpbm4@fbmk.upm.edu.my FBMK, Kebudayaan. Kesenian dan Pustaka
Universiti Putra Malaysia dan Warisan Malaysia
LATAR BELAKANG OBJEKTIF
BORANG PENDAFTARAN
Bahasa Melayu merupakan khazanah kebudayaan kebangsaan Seminar ini bertujuan untuk:
yang sangat berharga dan mampu untuk mendukung semua • menelusuri dan mendedahkan perkembangan dan Nama :__________________________________________
fungsinya. Namun, gelombang globalisasi dan teknologi penemuan terkini dalam kajian dan kegiatan
maklumat telah membawa perubahan perspektif masyarakat pemerkasaan masyarakat; Alamat: _________________________________________
terhadap bahasa dengan membukakan ruang dan kelonggaran • membincangkan dan menyebarluaskan amalan terbaik
untuk tidak menggunakan bahasa Melayu yang telah diangkat dalam usaha memerkasakan masyarakat dan cadangan ________________________________________
sebagai bahasa kebangsaan negara. Penekanan pada untuk menatarkannya; dan
• memperkaya dan memartabatkan penyelidikan ________________________________________
kepentingan bahasa Inggeris dijadikan lesen untuk tidak
menghormati Bahasa Kebangsaan ini. Sesiapa pun akan linguistik dan pembudayaan bahasa Melayu melalui
penerbitan dan penerjemahan penemuan ke dalam ________________________________________
menyedari bahawa bahasa Melayu kini semakin hilang status
dan wibawanya di negara ini. realiti kehidupan masyarakat.
Institusi: _________________________________________
Fenomena ini menuntut pencinta linguistik dan bahasa KERTAS KERJA
Melayu untuk mempergiat penyelidikan dan memantapkan Pekerjaan: _______________________________________
bahasa itu sebagai usaha untuk menjadikannya sebagai juzuk Pembentang kertas kerja
utama dalam khazanah ilmu yang dapat menarik perhatian Seminar ini terbuka kepada cendekiawan, para profesional, No. Tel: (mudah alih) ______________________________
lebih ramai masyarakat global, di samping menjadikannya sarjana, dan penyelidik linguistik dan pembudayaan bahasa
sebagai wahana yang berkesan untuk memperkasakan Melayu dari dalam dan manca negara.
masyarakat setempat. Para ilmuan dan cendekiawan terus No. Tel. (pejabat): ————————————————-
mengkaji dan menguji strategi yang lebih berkesan dalam Skop kertas kerja
usaha memastikan bahawa bahasa Melayu diutamakan dalam Kertas kerja haruslah berdasarkan kajian berhubung
penerapan teori dan penemuan terkini yang berkaitan E-mel : _________________________________________
pelbagai bidang dalam negara. Mereka berusaha mencari
formula ampuh untuk memastikan bahawa fungsi bahasa dengan tema Bahasa dan Pemerkasaan Masyarakat dalam
bidang yang berikut: Linguistik Am, Sosiolinguistik, Penyertaan sebagai :
Melayu sebagai bahasa penyatuan dan pemerkasaan
masyarakat dapat dilestarikan secara berkesan. Tidak kurang Psikolinguistik, Fonetik dan Fonologi, Morfologi dan
Sintaksis, Semantik dan Pragmatik, Semiotik, Wacana, Peserta individu
juga kajian dibuat tentang perancangan yang strategi untuk
memantapkan bahasa kebangsaan supaya digunakan secara Bahasa Melayu dalam Dunia Pendidikan, Bahasa Melayu Peserta berkumpulan
meluas di negara ini dalam semua bidang dan oleh semua dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Isu Bahasa
lapisan dan golongan etnik. Melayu dan Pemerkasaan Masyarakat, Bahasa Melayu Peserta pelajar
Justeru, untuk tidak mensia-siakan segala kajian yang dalam Bidang Politik, Ekonomi dan Sosial, Bahasa Melayu
dalam Bidang Sains, Teknologi, dan Matematik, Bahasa Peserta pelajar berkumpulan
dijalankan, kita seharusnya mempunyai wadah yang tegar dan
mencukupi untuk memasyarakatkan teori dan amali Melayu dalam Kebudayaan dan Kesenian, Bahasa Melayu
dalam Persuratan dan Kesusasteraan, Bahsa Melayu dalam Bayaran secara cek/ Kiriman Wang No:……...................…
pemerkasaan masyarakat yang dirumuskan. Justeru, Jabatan
Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Perundang-undangan dan Terjemahan.
bernilai RM……………........…....... hendaklah dibayar atas
Universiti Putra Malaysia dengan menyedari Penghantaran abstrak dan kertas kerja
pertanggungjawabannya terhadap pemartabatan bahasa nama Bendahari UPM. Bayaran tunai juga diterima semasa
Abstrak tidak melebihi 200 patah kata serta biodata (lebih
Melayu dan pendukung fungsi penyelidikan universiti kurang 50 patah kata) hendaklah sampai kepada Urus Setia
mengambil prakarsa untuk menganjurkan seminar ini sebagai hari pendaftaran seminar.
selewat-lewatnya 30 Jun 2008. Pihak Urus Setia akan
penyediaan wadah yang dihasratkan. Setiap tahun sejak 2005, mengesahkan penerimaan abstrak bermula pada 10 Julai
Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Sekian, terima kasih.
2008. Kertas kerja lengkap hendaklah disampaikan sebelum
Melayu dilaksanakan dengan jayanya. Sepertimana pada 16 Ogos 2008. Kertas kerja lewat tidak akan
tahun-tahun lepas, seminar kali ini akan terus Yang benar,
dipertimbangkan untuk pembentangan. Semua abstrak dan
menghimpunkan, membincangkan dan memantapkan hasil kertas kerja hendaklah dalam bahasa Melayu dan dihantar
penyelidikan linguistik dan pembudayaan bahasa Melayu dalam bentuk bercetak dan salinan elektronik.
terkini. Seterusnya, bahan yang terhimpun akan diterbitkan ………………………………………….
Makalah untuk prosiding hendaklah tidak melebihi 15
dengan sokongan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka agar halaman bertaip langkau 2 baris dengan Microsoft Words
hasil penyelidikan itu dapat dimasyarakatkan. menggunakan fon Times New Roman saiz 12.