Anda di halaman 1dari 9

SULIT 2 1103/1 (PP)

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1

Bahagian A: Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

[30 markah]

KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT MARKAH KRITERIA

 Karangan menepati tema bahan rangsangan.


26 – 30
 Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan
tanda baca betul dan tepat. Ejaan mengikut Sistem
Cemerlang atas Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata luas dan
(28 – 30) tepat.

 Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan


(26 – 27) bervariasi dan menggunakan ungkapan yang
bawah menarik (peribahasa, slogan, kata-kata ucapan)

 Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan


dihuraikan dengan jelas dan matang.

 Karangan menepati tema bahan rangsangan.

20 – 25  Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Tanda baca


betul dan tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi
Baru. Penggunaan kosa kata luas.
Kepujian atas
(23 – 25)  Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan
bervariasi.

(20 – 22)  Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan


bawah dihuraikan dengan jelas.
SULIT 3 1103/1 (PP)

PERINGKAT MARKAH KRITERIA

 Karangan masih menepati tema bahan rangsangan.


15 – 19
 Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat.
Penggunaan tanda baca masih betul dan tepat.
Memuaskan atas Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru.
(17 – 19) Penggunaan kosa kata umum.

 Wacananya masih lengkap. Unsur bahasa masih


(15 – 16) bervariasi.
bawah
 Idea masih relevan dengan tema bahan rangsangan.
Huraian idea masih jelas.

 Karangan kurang menepati tema bahan


rangsangan.
10 – 14
Kurang  Bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat.
memuaskan Kesalahan-kesalahan tatabahasa ketara. Ejaan
atas masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru tetapi
(12 – 14) terdapat kesalahan ejaan yang ketara.
Penggunaan kosa kata terhad.

(10 – 11)  Wacana kurang lengkap. Unsur bahasa kurang


bawah bervariasi.

 Idea kurang relevan dengan tema bahan


rangsangan dan huraiannya kurang jelas.

Pencapaian 01 – 09  Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran


Minimun menulis.
atas
(06 – 09)  Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat.

 Idea tidak menepati tema bahan rangsangan.


(01 –05)
bawah
SULIT 4 1103/1 (PP)

Bahagian B: Karangan Respons Terbuka

[100 markah]

PERINCIAN PEMARKAHAN

Cara Pemeriksaan

1. Pemeriksaan dijalankan secara holistik berpandukan peringkat dan kriteria yang


ditetapkan.

2. Jika karangan:

a. Kurang daripada 350 perkataan, periksa seperti biasa

b. Terlalu panjang – periksa seperti biasa hingga akhir karangan

3. Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah.

4. Kesalahan ejaan hendaklah ditolak ½ markah dan pemotongan maksimum 3


markah. Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang.

5. Cara menanda kesalahan isi, ejaan dan tanda baca:

( ) = Kesalahan isi

_____ = Kesalahan bahasa, rangkai kata dan perkataan

/ = Kesalahan ejaan dan huruf besar (nama khas)

// = Kesalahan ejaan yang berulang

= Kesalahan tanda baca

1103/1(PP) SULIT
SULIT 5 1103/1 (PP)

KRITERIA

KRITERIA DESKRIPSI

1. BAHASA  Kegramatisan – kata (morfologi)


(Mekanis) - ayat (sintaksis)

 Tanda baca

 Ejaan

2. LARAS  Pemilihan kosa kata


(Dinamis)

3. IDEA (ISI)  Tema

 Isi utama

 Pengembangan (huraian/ bahasa/hujahan/ contoh)

 Releven

4. PENGOLAHAN  Wacana

 Logik

 Pemerengganan

 Format

5. GAYA BAHASA  Keindahan bahasa

 Ungkapan

 Peribahasa

1103/1(PP) SULIT
SULIT 6 1103/1 (PP)

KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT MARKAH KRITERIA

 Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan


tepat.
 Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang
gramatis.
 Ejaan dan tanda baca betul
 Laras bahasa sesuai dengan tugasan
 Penggunaan kosa kata luas dan tepat
CEMERLANG 80 – 100  Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan
(90 – 100)
dengan jelas dan matang, disertakan dengan
contoh yang sesuai

(80 – 89)
Pengolahan menarik dan berkesan serta
pemerengganan sesuai.
 Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan
idea yang jelas antara perenggan.
 Penggunaan unsur bahasa bervariasi
 Gaya bahasa menarik dari segi keindahan
bahasa dan penggunaan ungkapan seperti
peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa.

 Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat.


 Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang
gramatis tetapi terdapat kesalahan yang
minimum
 Ejaan dan tanda baca betul
 Laras bahasa sesuai dengan tugasan.
KEPUJIAN 66 – 79  Penggunaan kosa kata luas dan tepat

(73 – 79)
Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan
dengan jelas, disertakan dengan contoh yang
(66 – 72)
sesuai.
 Pengolahan menarik dan berkesan serta
pemerengganan sesuai.
 Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan
idea yang jelas antara perenggan.
 Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.
 Gaya bahasa masih menarik dari segi
keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan
menarik (peribahasa, pantun, cogan kata).
SULIT 7 1103/1 (PP)

PERINGKAT MARKAH KRITERIA

 Penggunaan pelbagai jenis kata sesuai.


 Penggunaan ayat majmuk gramatis tetapi
terdapat kesalahan yang minimum.
 Ejaan dan tanda baca masih betul.
 Laras bahasa sesuai mengikut tugasan.
 Penggunaan kosa kata umum.
 Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian
BAIK 51 - 65 isi masih jelas dan contoh masih sesuai.

(58 – 65)
Pengolahan masih menarik, dan
pemerengganan masih sesuai.

(51 – 57)
Wacana masih lengkap
 Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.
 Gaya bahasa kurang menarik dari segi
keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan
kurang berkesan.

 Penggunaan pelbagai jenis kata terhad.


 Ayat kurang gramatis.
 Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat
kesalahan yang minimum.
 Laras bahasa kurang sesuai.
 Penggunaan kosa kata umum dan terhad.
MEMUASKAN 36 – 50  Idea masih relevan mengikut tugasan,
(43 – 50)
huraian isi kurang jelas dan contoh kurang
sesuai.

(36 – 42)
Pengolahan kurang menarik, pemerengganan
kurang sesuai.
 Wacana masih / kurang lengkap
 Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi.
 Gaya bahasa kurang menarik dari segi
keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan
kurang berkesan.
SULIT 8 1103/1 (PP)

PERINGKAT MARKAH KRITERIA

 Penggunaan kata kurang tepat.


 Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami.
 Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca
yang ketara.
 Idea masih relevan / idea bercampur aduk
dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan
contoh tidak sesuai.
KURANG 21 – 35  Pengolahan tidak menarik.
MEMUASKAN 
(28 – 35)
Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan
tidak seimbang.

(21 – 27)
Unsur bahasa tidak bervariasi.
 Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan
penggunaan ungkapan lemah.

 Keseluruhan menunjukkan penggunaan kata


dan ayat yang tidak gramatis.
 Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
 Idea bercampur aduk dan huraian tidak
jelas/ tidak berkembang dan contoh tidak
sesuai.
PENCAPAIAN 01 – 20  Pengolahan tidak menarik.
MINIMUM  Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan
(11 – 20) tidak seimbang dan tidak sesuai.

(01 – 10)
Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan
penggunaan ungkapan lemah serta tidak
menarik.
 Keseluruhan karangan sukar / tidak difahami.
SULIT 9 1103/1 (PP)

BAHAGIAN A

Diharapkan:
(a) Calon menulis tentang cara-cara untuk menggalakkkan pelajar menyertai kegiatan
kokurikulum di sekolah.

Kemungkinan:
(b) Calon hanya menyatakan masalah menyertai kokurikulum – pencapaian minimum.(markah
maksimum 09 markah)
(c) Calon hanya menerangkan aktiviti-aktiviti dan faedah-faedahnya– pencapaian
minimum.(markah maksimum 09 markah)

BAHAGIAN B

Soalan 1
Karangan tidak berformat.

Diharapkan :
(a) Calon menulis tentang punca-punca/faktor-faktor dan kesan-kesan berlakunya tabiat
merokok.

Kemungkinan:
(b) Calon hanya menulis tentang punca-punca tabiat merokok – memuaskan .(markah
maksimum 50 markah)
(c) Calon hanya menerangkan kesan-kesan tabiat merokok– memuaskan.(markah maksimum
50 markah)

Soalan 2
Berformat ceramah

Diharapkan :
(b) Calon menulis tentang kepentingan golongan belia menceburkan diri dalam sektor
pertanian pada masa kini.

Kemungkinan:
(b) Calon hanya menyatakan keburukan belia menyertai sektor pertanian– kurang
memuaskan .(markah maksimum 35 markah)

Soalan 3
Karangan berformat Surat Kiriman Tidak Rasmi.
Markah ditolak jika tiada : Alamat 1m
Tarikh 1m
Kata Penghadap Surat 1m
Kata Panggilan 1m
Tandatangan 1m
(Maksimum 4 markah)
SULIT 10 1103/1 (PP)

Diharapkan :
(a) Calon menulis tentang aktiviti yang dijalankan di sekolah semasa Kempen Budi Bahasa
Amalan Kita dan faedah-faedah diperoleh daripada kempen tersebut.

Kemungkinan:
(b) Calon hanya menyatakan aktiviti sahaja– memuaskan .(markah maksimum 50 markah)
(c) Calon hanya menyatakan faedah-faedah sahaja– memuaskan .(markah maksimum 50
markah)

Soalan 4
Karangan tidak berformat

Diharapkan :
(a) Calon menulis tentang imej negara yang baik di mata dunia kerana bantuan yang
diberikan kepada negara yang dilanda musibah atau bencana alam.

Kemungkinan:
(d) Calon hanya menyatakan aktiviti bantuan sahaja– memuaskan .(markah maksimum 50
markah)
(e) Calon tidak bersetuju dengan bantuan yang dihulurkan – kurang memuaskan .(markah
maksimum 35 markah)

Soalan 5
Karangan tidak berformat

Diharapkan :
(a) Calon menulis tentang pengaruh buruk artis dan pengaruh penulis dalam membentuk
minda remaja.
(b) Calon menulis tentang pengaruh baik artis dan dan mengetepikan penulis dalam
membentuk minda remaja.

Kemungkinan:
(a) Calon hanya menyatakan pengaruh artis sahaja– memuaskan .(markah maksimum 50
markah)
(f) Calon hanya menyatakan peranan penulis sahaja – kurang memuaskan .(markah
maksimum 35 markah)

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT