Anda di halaman 1dari 22

Ilmu Hadis

Filed under: Tak Berkategori — ahmadfaruq @ 20:17

I. Pengertian Hadits

Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw, baik
berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat-sifat, keadaan dan himmah nya
Taqrir adalah perbuatan atau keadaan sahabat yang diketahui Rosulullah dan beliau
mendiamkannya atau mengisyaratkan sesuatu yang menunjukkan perkenannya atau
beliau tidak menunjukkan pengingkarannya.
Himmah adalah hasrat beliau yang belum terealisir, contohnya hadits riwayat Ibnu
Abbas :
“Dikala Rosulullah saw berpuasa pada hari ‘Asura dan memerintahkan untuk dipuasai,
para sahabat menghadap kepada Nabi, mereka berkata : ‘Ya Rasulullah, bahwa hari
ini adalah yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani’, Rasulullah menyahuti : ‘Tahun
yang akan datang, Insya Allah aku akan berpuasa tanggal sembilan’.” (HR Muslim dan
Abu Dawud)

tetapi Rasulullah tidak sempat merealisasikannya, disebabkan beliau telah wafat.


Menurut Imam Syafi’i bahwa menjalankan himmah itu termasuk sunnah, tetapi Imam
Syaukani mengatakan tidak termasuk sunnah karena belum dilaksanakan oleh
Rasulullah.
Khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi dan para sahabat, jadi
setiap hadits termasuk khabar tetapi tidak setiap khabar adalah hadits.

Atsar adalah segala sesuatu yang lebih umum dari hadits dan khabar, yaitu termasuk
perkataan tabi’in, tabi’it-tabi’in dan para ulama salaf.
Biasanya perkataan yang disandarkan atau berasal dari selain Nabi disebut atsar.

Sunnah adalah Jalan hidup atau kebiasaan yang ditempuh dalam berbuat dan
ber’itiqad (berkeyakinan). Dikatakan sunnah Nabi jika itu disyariatkan, ditempuh dan
diridloi oleh Nabi.

Hadits Qudsi adalah hadits yang mengandung kalimat langsung perkataan Allah,
cirinya dimulai dengan “Allah berkata…”

Perbedaan Hadits Qudsi dengan Al-Qur’an :


a. Semua lafad ayat-ayat Al-Qur’an adalah mukjizat dan mutawatir, sedang Hadits
Qudsi tidak.
b. Perlakuan terhadap Al-Qur’an -dilarang menyentuhnya bagi yang berhadas kecil,
dilarang membacanya bagi yang ber hadas besar- tidak berlaku bagi Hadits Qudsi.
c. Membaca Al-Qur’an setiap hurufnya mendatangkan pahala, sedang membaca
Hadits Qudsi tidak.
d. Al-Qur’an semua susunan kata-katanya redaksinya berasal dari Allah, sedangkan
Hadits Qudsi redaksi kata-katanya terserah Rasulullah.

II. Kedudukan Hadits Dalam Hukum Islam

Sumber Hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur’an dan yang kedua adalah Hadits.
Sebab-sebab Al-Qur’an lebih tinggi derajadnya dari hadits :
1. Al-Qur’an kita terima dari Nabi dengan jalan Qoth’i (pasti) karena didengar dan
dihafal oleh sejumlah sahabat dan ditulis oleh para penulis wahyu. Sedangkan hadits
tidak semuanya dihafal atau dituliskan dan tranmisinya berupa dzan (dugaan kuat).
2. Para sahabat mengumpulkan Al-Qur’an dalam satu mushaf dan mentranmisikan
materinya kepada umat dalam keadaan aslinya (redaksinya) sehuruf pun tidak
berubah, tidak bertambah dan tidak berkurang dan mushaf itupun terpelihara dengan
sempurna dari masa ke masa. Sedangkan materi hadits dapat diriwayatkan dengan
maknanya saja.
3. Semua ayat Al-Qur’an Mutawatir. Sedangkan hadits kebanyakan tidak
mutawatir.

4. Al-Qur’an merupakan pokok yang memuat prinsip dasar dan hadits adalah
penjelas dari yang pokok atau hadits adalah cabang dari yang pokok. Bila hadits yang
cabang mendatangkan yang bertentangan dengan Al-Qur’an yang pokok maka
ditolak.

5. Ijma Sahabat, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar bila akan memutuskan hukum
suatu perkara yang belum ada keputusan hukumnya pada masa Rasulullah maka
mereka merujuk ke Al-Qur’an, bila tidak ditemukan di Al-Qur’an maka Khalifah
mengumpulkan sahabat-sahabat besar untuk ditanyakan apakah ada yang pernah
mendengar Hadits Rosulullah, mengenai masalah tersebut, bila ada yang
menyebutkan haditsnya maka Khalifah memutuskan hukum berdasarkan hadits
tersebut. Metode tersebut juga dilakukan oleh Usman dan Ali dan tidak ada yang
menyelisihi mengenai hal ini.

6. Dalam hadits sendiri menunjukkan bahwa Al-Qur’an lebih tinggi kedudukannya,


yaitu hadits Muadz Bin Jabal ra yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yang
menjelaskan urut urutan sumber hukum islam yaitu : Al-Qur’an, Hadits dan “ajtahidu
ro’yii” – ijtihad dengan akal

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah Ijma (konsensus) ulil-amri (pemegang urusan
yaitu umaro dan ulama) kemudian yang keempat adalah dalil akal.

Dalil akal ini ada sekitar 40 tools yang dibahas secara terperinci dalam ilmu ushul
fikih, yang terkenal adalah :

1. Qiyas (analogi)
2. Ihtisan (keluar dari qiyas umum karena ada sebab yang lebih kuat)
3. Maslahah Mursalah (keluar dari qiyas umum dengan pertimbangan
kemaslahatan)
4. Saddudz Dzari’ah (menutup jalan yang menuju kemudhorotan)
5. Ar Raju’u ilal manfa’ati wal madharrati (mempertimbangkan kemanfaatan dan
kemudhorotan)
6. Istishab (hukum yang diyakini menetap sebelumnya tidak dapat dirubah oleh
yang masih meragukan)
7. Urf (kebiasaan yang berlaku pada suatu kaum dapat menjadi hukum).
dan lain lain sampai sekitar 40 macam.

Fungsi Hadits terhadap Al-Qur’an :


1. Memperkuat hukum yang ada di Al-Qur’an.
2. Menerangkan (bayan) hukum yang disebutkan dalam dalam Al-Qur’an.
3. Merinci hukum yang disebutkan dalam dalam Al-Qur’an.
4. Mentakhsish (meng khususkan) dari ketentuan yang umum dari Al-Qur’an.
5. Menghapus (nasakh) hukum yang ada di Al-Qur’an.
6. Melengkapi hukum yang belum ada di Al-Qur’an.

Untuk memahami dengan baik tentang hal ini diperlukan penguasaan ilmu-ilmu Al-
Qur’an (ulumul Qur’an) dan menguasai nahwu-sharaf bahasa Arab serta menguasai
kaidah-kaidah yang mengatur kapan suatu hadits dapat mentakhsish atau me nasakh
Al-Qur’an. Kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang mujtahid.

III. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Hadits

A. Periode Pertama (Jaman Rosul)

- Para sahabat bergaul dan berinteraksi langsung dengan Nabi, sehingga setiap
permasalahan atau hukum dapat ditanyakan langsung kepada Nabi.
- Para sahabat lebih concern dengan menghapal dan mempelajari Al-Qur’an

- Secara umum Rasulullah saw melarang menuliskan hadits karena takut


tercampur baur dengan ayat Al-Qur’an karena wahyu sedang / masih diturunkan.
- Secara umum sahabat masih banyak yang buta huruf sehingga tidak
menuliskan hadits, mereka meriwayatkan hadits mengandalkan hafalan secara lisan.
- Sebagian kecil sahabat –yang pandai baca tulis- menuliskan hadits seperti :
Abdullah Bin Amr Bin Ash yang mempunyai catatan hadits dan dikenal sebagai
“Shahifah Ash Shadiqah” juga Jabir Bin Abdullah Al Anshary mempunyai catatan hadits
yang dikenal sebagai “Shahifah Jabir”
- Pada event tertentu orang arab badui ingin fatwa Nabi dituliskan, maka Nabi
meluluskan permintaannya untuk menuliskan hadits untuknya.
- Para sahabat masih disibukkan dengan peperangan penaklukan kabilah-kabilah
di seluruh jazirah Arab.
- Para sahabat yang belum paham tentang suatu hukum bisa saling bertanya
kepada yang lebih tahu dan saling mempercayai penuturannya.

B. Periode Kedua (Masa Khulafaur Rasyidin)


- Sebagian sahabat tersebar keluar jazirah Arab karena ikut serta dalam jihad
penaklukan ke daerah Syam, Iraq, Mesir, Persia.
- Pada daerah taklukan yang baru masuk Islam, Khalifah Umar menekankan agar
mengajarkan Al-Qur’an terlebih dahulu kepada mereka.
- Khalifah Abu Bakar meminta kesaksian minimal satu orang bila ada yang
meriwayatkan hadits kepadanya.
- Khalifah Ali meminta bersumpah orang yang meriwayatkan hadits
- Khalifah Umar melarang sahabat besar keluar dari kota Madinah dan melarang
memperbanyak periwayatan hadits.
- Setelah Khalifah Umar wafat, sahabat besar keluar kota Madinah tersebar ke
Ibukota daerah taklukkan untuk mengajarkan agama.

C. Periode Ketiga (Masa Sahabat Kecil dan Tabi’in Besar)


- Para sahabat besar telah terpencar kelur dari Madinah.
- Jabir pergi ke Syam menanyakan hadits kepada sahabat Abdullah Bin Unais Al
Anshary.
- Abu Ayyub Al Anshary pergi ke Mesir menemui sahabat Utbah Bin Amir untuk
menanyakan hadits.
- Masa ini sahabat besar tidak lagi membatasi diri dalam periwayatan hadits,
yang banyak meriwayatkan hadits antara lain :
a. Abu Hurairah (5347 hadits)
b. Abdullah Bin Umar (2360 hadits)
c. Anas Bin Malik (2236 hadits)
d. Aisyah, Ummul Mukminin (2210 hadits)
e. Abdullah Bin Abbas (1660 hadits)
f. Jabir Bin Abdullah (1540 hadits)
g. Abu Sa’id Al Kudri (1170 hadits)
h. Ibnu Mas’ud
i. Abdullah Bin Amr Bin Ash

- Pada waktu pemerintahan Khalifah Ali, terjadi pemberontakan oleh Muawiyah Bin
Abu Sofyan, setelah peristiwa tahkim (arbitrase) muncul kelompok (sekte) kawarij
yang memusuhi Ali dan Muawiyah. Setelah terbunuhnya Khalifah Ali, muncul sekte
Syiah yang mendukung Ali dan keturunannya sementara kelompok jumhur
(mayoritas) tetap mengakui pemerintahan Bani Umayah. Sejak saat itu mulai
bermunculan hadits palsu yang bertujuan mendukung masing-masing kelompoknya.
Kelompok yang terbanyak membuat hadits palsu adalah Syiah Rafidah.

D. Periode Ke-empat (Masa Pembukuan Hadits)


- Pada waktu Umar Bin Abdul Aziz (Khalifah ke-8 Bani Umayyah) yang naik tahta
pada tahun 99 H berkuasa, beliau dikenal sebagai orang yang adil dan wara’ bahkan
sebagian ulama menyebutnya sebagai Khulafaur Rasyidin yang ke-5, tergeraklah
hatinya untuk membukukan hadits dengan motif :
a. Beliau khawatir ilmu hadits akan hilang karena belum dibukukan dengan baik.
b. Kemauan beliau untuk menyaring hadits palsu yang sudah mulai banyak
beredar.
c. Al-Qur’an sudah dibukukan dalam mushaf, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran
tercampur dengan hadits bila hadits dibukukan.
d. Peperangan dalam penaklukan negeri negeri yang belum Islam dan peperangan
antar sesama kaum Muslimin banyak terjadi, dikhawatirkan ulama hadits berkurang
karena wafat dalam peperangan-peperangan tersebut.

- Khalifah Umar menginstruksikan kepada Gubernur Madinah Abu Bakar Bin


Muhammad Bin ‘Amr Bin Hazm (Ibnu Hazm) untuk mengumpulkan hadits yang ada
padanya dan pada tabi’in wanita ‘Amrah Binti ‘Abdur Rahman Bin Sa’ad Bin Zurarah
Bin ‘Ades, murid Aisyah-Ummul Mukminin.

Khalifah Umar Bin Abdul Azis menulis instruksi kepada Ibnu Hazm :
“Lihat dan periksalah apa yang dapat diperoleh dari hadits Rasulullah, lalu tulislah
karena aku takut akan lenyap ikmu disebabkan meninggalnya ulama dan jangan anda
terima selain hadits Rasulullah saw dan hendaklah anda sebarkan ilmu dan
mengadakan majelis-majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahui dapat
mengetahuinya, lantaran tidak lenyap ilmu hingga dijadikannya barang rahasia.”

- Berdasarkan instruksi resmi Khalifah itu, Ibnu Hazm minta bantuan dan
menginstruksikan kepada Abu Bakar Muhammad Bin Muslim Bin Ubaidillah Bin Syihab
az Zuhry (Ibnu Syihab Az Zuhry)-seorang ulama besar dan mufti Hijaz dan Syam-
untuk turut membukukan hadits Rasulullah saw.

- Setelah itu penulisan hadits pun marak dan dilakukan oleh banyak ulama abad
ke-2 H, yang terkenal diantaranya :
a. Al-Muwaththa’, karya Imam Malik Bin Anas (95 H – 179 H).
b. Al Masghazy wal Siyar, hadits sirah nabawiyah karya Muhammad Ibn Ishaq (150
H).
c. Al Mushannaf, karya Sufyan Ibn ‘Uyainah (198 H)
d. Al Musnad, karya imam Abu Hanifah (150 H)
e. Al Musnad, karya imam Syafi’i (204 H)
E. Periode ke-lima (Masa Kodifikasi Hadits)
1. Periode Penyaringan hadits dari Fatwa-fatwa sahabat (abad ke-III H)
- Menyaring hadits nabi dari fatwa-fatwa sahabat nabi
- Masih tercampur baur hadits sahih, dhaif dan maudlu’ (palsu).
- Pertengahan abad tiga baru disusun kaidah-kaidah penelitihan ke sahihan
hadits.
- Penyaringan hadits sahih oleh imam ahli hadits Ishaq Bin Rahawaih (guru Imam
Bukhary).
- Penyempurnaan kodifikasi ilmu hadits dan kaidah-kaidah pen sahihan suatu
hadits.
- Penyusunan kitab Sahih Bukhory
- Penyusunan enam kitab induk hadits (kutubus sittah), yaitu kitab-kitab hadits
yang diakui oleh jumhur ulama sebagai kitab-kitab hadits yang paling tinggi mutunya,
sebagian masih mengandung hadits dhaif tapi ada yang dijelaskan oleh penulisnya
dan dhaifnya pun yang tidak keterlaluan dhaifnya, ke enam kuttubus shittah itu
adalah :
a. Sahih Bukhory
b. Sahih Muslim
c. Sunan Abu Dawud
d. Sunan An Nasay
e. Sunan At-Turmudzy
f. Sunan Ibnu Majah

2. Periode menghafal dan meng isnadkan hadits (abad ke-IV H)


- Para ulama hadits berlomba-lomba menghafalkan hadits yang sudah tersusun
pada kitab-kitab hadits.
- Para ulama hadits mengadakan penelitian hadits-hadits yang tercantum pada
kitab-kitab hadits.
- Ulama hadits menyusun kitab-kitab hadits yang bukan termasuk kuttubus
shittah.

3. Periode Klasifikasi dan Sistimasi Susunan Kitab-Kitab Hadits (abad ke-V H s.d 656
H, jatuhnya Baghdad)
- Mengklasifikasikan hadits dan menghimpun hadits-hadits yang sejenis.
- Menguraikan dengan luas (men syarah) kitab-kitab hadits.
- Memberikan komentar (takhrij) kitab-kitab hadits.
- Meringkas (ikhtisar) kitab-kitab hadits.
- Menciptakan kamus hadits.
- Mengumpulkan (jami’) hadits-hadits bukhory-Muslim
- Mengumpulkan hadits targhib dan tarhib.
- Menyusun kitab athraf, yaitu kitab yang hanya menyebut sebagian hadits
kemudian mengumpulkan seluruh sanadnya, baik sanad kitab maupun sanad dari
beberapa kitab.
- Menyusun kitab istikhraj, yaitu mengambil sesuatu hadits dari sahih Bukhory
Muslim umpamanya, lalu meriwayatkannya dengan sanad sendiri, yang lain dari
sanad Bukhary atau Muslim karena tidak memperoleh sanad sendiri.
- Menyusun kitab istidrak, yaitu mengumpulkan hadits-hadits yang memiliki
syarat-syarat Bukhary dan Muslim atau syarat salah seorangnya yang kebetulan tidak
diriwayatkan atau di sahihkan oleh keduanya.

F. Periode ke-enam (dari tahun 656 H – sekarang)


- Mulai dari jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan dari Mongol tahun 656 H –
sekarang ini.
- Menertibkan, menyaring dan menyusun kitab kitab takhrij.
- Membuat kitab-kitab jami’
- Menyusun kitab-kitab athraf
- Menyusun kitab-kitab zawaid, yaitu mengumpulkan hadits-hadits yang tidak
terdapat dalam kitab-kitab yang sebelumnbya kedalam sebuah kitab yang tertentu.

IV. Pembagian Ilmu Hadits

Ilmu hadits dibagi menjadi dua : Hadits Riwayah dan Hadits Dirayah (mushthalahul
hadits)
a. Hadits Riwayah adalah suatu ilmu untuk mengetahui cara-cara penukilan,
pemeliharaan dan penulisan apa apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw,
baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir dan lain sebagainya.

Yaitu bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain dan


memindahkan atau menuliskan dalam kitab hadits. Dalam menyampaikan dan
menuliskan hadits, hanya dinukil dan dituliskan apa adanya, baik mengenai matan
maupun sanadnya.

Ilmu ini tidak berkompeten membicarakan apakah matannya ada yang janggal atau
ber ‘illat, apakah sanadnya terputus atau bersambungan. Lebih jauh tidak dibahas hal
ihawa dan sifat sifat perawinya.

Faedah mengetahui ilmu ini adalah untuk menghindari adanya kemungkinan salah
kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.

b. Hadits Dirayah adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan,
cara-cara menerima dan menyampaikan hadits, sifat-sifat rawi dan lain sebagainya.
Ilmu hadits dirayah ini disebut juga ilmu Mushthalahul hadits. Kitab yang dianggap
paling ‘mapan’ menerangkan ilmu Mushthalahul hadits adalah kitab “Al-Kilafah”
karangan Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdady (meninggal tahun 463 H).

Faedahnya untuk menetapkan ke sahihan suatu hadits dan untuk menetapkan apakah
hadits tersebut dapat diterima (maqbul) untuk diamalkan atau ditolak (mardud) untuk
ditinggalkan.

V. Ilmu Mushthalah Hadits

Dalam memperlajari mushthalah hadits atau dalam menentukan derajad (ke-sahih-an)


suatu hadits akan selalu terkait dalam 3 hal pokok yaitu : Rawi, Sanad dan Matan
Unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah hadits :
a. Rawi
Rawi adalah orang yang menyampaikan hadits, contoh dalam hadits :
Warta dari ummul Mukminin Aisyah ra, ujarnya : “Rasulullah telah bersabda : ‘barang
siapa yang mengada-adakan sesuatu yang bukan termasuk urusan (agamaku), maka
ia tertolak’.”
(Hadits Riwayat Bukhary – Muslim)
dalam hadits diatas Aiysah ra adalah rawi pertama dan Imam Bukhary dan Imam
Muslim adalah rawi terakhir. Antara rawi pertama dan rawi terakhir tentunya ada
beberapa rawi lagi yang biasanya tidak disebutkan untuk mempersingkat penulisan.

b. Matan
Matan adalah materi atau isi dari hadits.
Dalam meriwayatkan atau mentransmisikan materi (isi) hadits ada dua jalan, yang
keduanya tidak dilarang oleh Rasulullah saw, yaitu :
1. Dengan lafad yang sama persis dari Rasulullah.
2. Dengan maknanya saja, sedang redaksinya disusun sendiri oleh orang yang
meriwayatkannya.

c. Sanad
Sanad adalah jalan atau jalur transmisi yang menghubungkan materi hadits (matan)
kepada Rasulullah saw.
Misalnya seperti kata Imam Bukhary :
“Telah mewartakan kepadaku Muhammad Bin al-Mutsanna, ujarnya : ‘Abdul Wahhab
ats-tsaqafy telah mengabarkan kepadaku, ujarnya : Telah bercerita kepadaku Ayyub
atas pemberitaan Abi Qilabah dari Anas dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda :
‘Tiga perkara, yang barang siapa mengamalkannya niscaya memperoleh kelezatan
iman, yakni : 1. Allah dan Rasul-NYA hendaknya lebih dicintai daripada selainnya. 2.
Kecintaannya kepada seseorang, tak lain karena Allah semata-mata dan 3.
Keengganannya kembali kepada kekufuran, seperti keengganannya dicampakkan ke
neraka’.”

Dalam hal ini materi hadits diterima oleh Imam Bukhary dari sanad pertama
Muhammad Bin al-Mutsanna, terus bersambung sampai dari sanad terakhir yaitu
sahabat Anas ra.

Dengan demikian Imam Bukhary menjadi sanad pertama bagi kita dan sebagai rawi
terakhir pada hadits tersebut diatas.

Dalam ilmu hadits sanad ini merupakan neraca untuk menimbang sahih atau tidaknya
suatu hadits. Andaikata salah satu rawi dalam jalur transmisi (sanad) itu ada yang
fasik atau tertuduh dusta maka hadits tersebut menjadi dhaif (lemah).

5.1. Pembagian Derajad / Jenis Hadits


Pembagian hadits ahad berdasarkan derajad ke sahihan :
a. Sahih
b. Hasan
c. Dhoif

A. Hadits Sahih
Hadits sahih adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna
ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak ber ‘illat dan tidak janggal (syadz)
Jadi suatu hadits dapat dikatakan sahih apabila memenuhi lima persyaratan :
1. Semua rawinya adil.
2. Semua rawinya sempurna ingatan (dlabith)
3. Sanadnya bersambung-sambung tidak putus
4. Tidak ber ‘iilat (cacat tersembunyi)
5. Tidak janggal (Syadz)

Keadilan Rawi
Keadilan seorang rawi menurut Ibnu Sam’any harus memenuhi empat syarat :
1. Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi maksiat.
2. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
3. Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman
kepada qadar dan mengakibatan penyesalan.
4. Tidak mengikuti pendapat salah satu sekte yang bertentangan dengan syara’.

Sebab-sebab yang menggugurkan keadilan seorang rawi :


1. Diketahui dusta.
2. Tertuduh dusta.
3. Fasik.
4. Tidak dikenal (jahalah)
5. Penganut sekte bid’ah yang terang terangan dan bersangatan membela paham
bid’ahnya.

Ulama-ulama hadits menerima periwayatan tokoh-tokoh syiah yang dikenal benar dan
kepercayaan.

Perawi yang tidak langsung ditolak periwayatannya :


a. Orang yang diperselisihkan tentang cacatnya dan tentang keadilannya.
b. Orang yang banyak kesilapan dan menyalahi imam-imam yang
kenamaan/kepercayaan.
c. Orang yang banyak lupa.
d. Orang yanng rusak akal (pikun) di masa tuanya.
e. Orang yang tidak baik hafalannya.
f. Orang yang menerima hadits dari sembarang orang saja, baik dari orang
kepercayaan maupun yang tidak kepercayaan.

Kalau ada pertanyaan : ‘Bagaimana mengetahui keadilan seorang rawi ?’. Jawabannya
adalah dengan mempelajari ilmu Jarh wat Ta’dil, yaitu suatu ilmu yang membahas
tentang memberikan kritikan adanya aib atau memberikan penilaian adil kepada
seorang rawi. Menurut Dr. ‘Ajjaj Al-Khatib Ilmu Jarh wat Ta’dil adalah suatu ilmu yang
membahas hal-ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya.

Keadilan seorang rawi dapat diketahui dengan salah satu dari tiga kaidah berikut :
1. Semua sahabat nabi adalah adil, baik yang terlibat dalam masa pertikain dan
peperangan antar sesama kaum muslimin ataupun yang tidak terlibat.
Sahabat nabi adalah semua orang yang pernah bertemu Nabi Muhammad saw dengan
pertemuan yang wajar sewaktu Rasulullah saw masih hidup dan dalam keadaan Islam
lagi beriman.
2. Dengan kepopulerannya dikalangan ahli ilmu bahwa dia terkenal sebagai orang
yang adil, seperti Anas Bin Malik, Sufyan Ats Tsaury, Syub’ah bin Al Hajjaj, Asy Syafi’i,
Ahmad Bin Hanbal, dsb.
3. Dengan pujian dari seseorang yang adil, yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil
oleh seorang yang adil, yang semula rawi itu belum dikenal atau belum populer
sebagai rawi yang adil.
Penetapan tentang kecacatan (tidak adil) juga dapat ditentukan dengan
kepopulerannya sebagai orang yang mempunyai cacat sifat adilnya atau berdasarkan
pentarjihan dari seseorang yang adil.

Men-ta’dil-kan atau men-tajrih-kan seorang rawi itu ada kalanya tidak disebutkan
sebab-sebabnya (mubham) dan adakalanya disebutkan sebab-sebabnya (mufassar).
Untuk yang tidak disebutkan sebab-sebabnya (mubham) diperselisihkan oleh para
ulama tentang diterima atau tidaknya, tapi jumhur ulama menetapkan bahwa men-
ta’dil-kan tanpa menyebut sebab-sebabnya diterima, karena sebab-sebab itu banyak
sekali, sehingga hal itu kalau disebutkan semua tentu mubadzir. Adapun men-tajrih-
kan, tidak diterima, kalau tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, karena jarh itu dapat
berhasil dengan satu sebab saja.

Tentang jumlah orang yang dipandang cukup untuk men-ta’dil-kan dan men-tajrih-kan
rawi masih diperselisihkan apakah minimal dua orang atau cukup satu orang saja.
Bila terjadi pertentangan antara jarh dan ta’dil pada seorang rawi, yakni sebagian
ulama men-ta’dil-kan dan sebagian ulama men-tajrih-kan, maka masih diperselisihkan
tapi jumhur ulama berpendapat Jarh harus didahulukan secara mutlak, walaupun
jumlah yang men-ta’dil-kan lebih banyak daripada yang men-jarh-kan. Sebab bagi
orang yang men-jarh-kan tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh
orang yang men-ta’dil-kan, dan kalau orang yang men-jahr-kan dapat membenarkan
orang yang men-ta’dil-kan tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja,
sedang orang yang men-jahr-kan memberitakan urusan batiniyah yang tidak diketahui
oleh orang yang men-ta’dil-kan.

Perlu diperhatikan juga penilaian jahr oleh beberapa Muhaditsin yang terkenal
keterlaluan dan berlebihan dalam men tajrih seorang rawi, yaitu Abu Hatim, An
Nasa’iy, Yahya Bin Ma’in, Yahya Bin Khaththan dan Ibnu Hibban.

Kitab-kitab yang membahas jahr dan ta’dil rawi-rawi hadits yang terkenal
diantaranya :
- Ad-Dlu’afa’ karya Imam Bukhary.
- Lisanu’l Mizan karya Al-hafidz Ibnu Hajar Asqolany.

Kesempurnaan ingatan Rawi


Yang dimaksud sempurna ingatan (dlabith) adalah orang yang kuat ingatannya,
artinya ingatannya lebih banyak daripada lupanya, dan kebenarannya lebih banyak
daripada kesalahannya. Kalau seseorang sampai mempunyai ingatan (hafalan) yang
kuat, sejak dari menerima sampai kepada menyampaikan kepada orang lain dan
ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan saja dan dimana saja dikehendaki orang
tersebut disebut dlabith’ush-shadri. Kalau berdasarkan buku catatan disebut dlabithu’l
kitab.

Cacat-cacat yang merusakkan ke sahihan hadits :


a. Terlalu lengah dalam penerimaan hadits.
b. Banyak salah dalam meriwayatkan hadits.
c. Menyalahi orang-orang kepercayaan (syadz).
d. Banyak berperasangka.
e. Tidak baik hafalannya.

Sanad bersambung-sambung tidak putus


Yang dimaksud sanadnya bersambung-sambung tidak putus yaitu sanad yang selamat
dari keguguran. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap rawi dapat saling bertemu dan
menerima langsung dari guru yang memberikannya.

Untuk mengetahui apakah sanad hadits itu bersambungan tidak putus atau tidak perlu
mempelajari dua macam ilmu yaitu : Ilmu Rijalil Hadits, ilmu Thabaqoh Ruwah dan
Ilmu Tawarihi Ruwah.

Ilmu Rijalil Hadits adalah ilmu pengetahuan yang membahas hal-ihwal dan sejarah
kehidupan para rawi dari golongan sahabat, tabiin dan tabiit-tabiin.

Ilmu Thabaqoh Ruwah adalah ilmu yang membahas pengelompokan sahabat nabi
dalam kelompok (thabaqoh) yang tertentu. Thabaqoh pertama : sahabat yang
pertama masuk Islam, thabaqoh kedua : sahabat yang masuk Islam sebelum
musyawarah orang musyrik Mekkah di Darun Nadwah yang berencana membunuh
Nabi Muhammad saw, thabaqoh ketiga : sahabat yang hijrah ke habsy, thabaqoh
keempat : sahabat peserta bai’at aqabah pertama, thabaqot kelima : sahabat yang
menghadiri bai’at aqobah kedua, thabaqoh keenam : Muhajirin yang menyusul Nabi di
Quba sebelum memasuki Madinah, thabaqoh ketujuh : sahabat peserta perang Badar,
thabaqot kedelapan : sahabat yang hijrah ke Madinah setelah perang Badar, tahbaqot
kesembilan : sahabat yang menghadiri bai’at baitur ridwan, thabaqot kesepuluh :
sahabat yang hijrah setelah perjanjian Hudaibiyah sebelum futuh Mekkah, thabaqot
kesebelas : sahabat yang masuk Islam setelah futuh Mekkah, thabaqot kedua belas :
anak-anak yang melihat Nabi Muhammad saw setelah Futuh Mekkah dan haji wada’.

Kitab terbaik yang membahas sejarah, hal-ihwal dan thabaqot sahabat adalah kitab
“Al-Isabah” karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqolany.

Ilmu Tawarihi Ruwah adalah ilmu untuk mengetahui para rawi hal-hal yang
bersangkutan dengan meriwayatkan hadits, mencakup keterangan tentang hal-ihwal
para rawi, tanggal lahir, tanggal wafat, guru-gurunya, kapan tanggal mendengar dari
gurunya, orang-orang yang berguru kepadanya, kota dan kampung halamannya,
perantauannya, tanggal kunjungannya ke negeri yang berbeda-beda, mendengarnya
hadits dari sebagian guru, sebelum dan sesudah ia lanjut usia dan sebagainya yang
ada hubungannya dengan masalah per haditsan.

Kitab-kitab ilmu Tawarihi Ruwah yang tekenal diantaranya :


- At-Tarikh’ul-Khabir karya Imam Bukhary. Berisi biografi 40.000 perawi hadits.
- Tarikh Nishabur karya Imam Muhammad Bin Abdullah Al-Hakim An-Nishabury.
Kitab ini merupakan kitab tarikh terbesar yang banyak faedahnya.
- Tarikh Baghdad karya Imam Al-Khatib Al-Baghdady. Kitab ini memuat biografi
ulama-ulama sebanyak 7.831 orang.

‘illat (cacat tersembunyi)


‘Illat hadits adalah cacat tersembunyi yang dapat menodai kesahihan suatu hadits,
yaitu :
a. Hadits bersambung (hadits muttashil) yang gugur (tidak disebutkan) sahabat
yang meriwayatkannya. Hadits seperti ini disebut hadits mursal.
b. Hadits bersambung (hadits muttashil) yang gugur salah seorang rawinya. Hadits
seperti ini disebut hadits munqathi’.
c. Adanya sisipan yang terdapat pada matan hadits.

Kejanggalan Hadits
Kejanggalan hadits terletak pada adanya perlawanan antara suatu hadits yang
diriwayatkan oleh rawi yang maqbul (dapat diterima) dengan hadits yang
diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajih (kuat), disebabkan adanya kelebihan jumlah
sanad atau kelebihan dalam ke-dlabith-an rawinya atau adanya segi-segi tarjih yang
lain.

Klasifikasi Hadits Sahih :


Hadits sahih dibagi menjadi dua bagian : sahih li-dzatih dan sahih li-ghairih.
Sahih li-dzatih adalah hadits sahih yang memenuhi syarat-syarat hadits sahih diatas.
Sahih li-ghairih adalah hadits sahih yang diantara perawinya ada yang kurang dlabith,
tetapi mempunyai sanad lain yang lebih dlabith.

B. Hadits Hasan
Hadits hasan adalah hadits yang dinukilkan oleh seorang adil, (tapi) tak begitu kokoh
ingatannya (kurang dlabith), bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat ‘illat
serta kejanggalan pada matannya.

Klasifikasi hadits hasan : hasan lidzatih dan hasan li-ghairih.

Hadits hasan li-dzatih adalah hadits hasan yang memenuhi syarat hadits hasan diatas.

Hadits hasan li-ghairih adalah hadits yang sanadnya tidak sepi dari seorang yang tidak
nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab
yang menjadikannya fasik dan matan haditsnya adalah baik berdasarkan periwayatan
yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain.

Hadits hasan derajadnya dibawah hadits sahih.

Menurut Imam Turmudzi dan Ibnu Taimiyah hadits hasan adalah hadits yang banyak
jalan datangnya dan tidak ada dalam sanadnya yang tertuduh dusta dan tidak pula
janggal (syadz).

Dibawah hadits hasan ada yang lebih rendah derajadnya yaitu hadits dhaif.

Menurut Imam Nawawi : “Hadits dhaif yang banyak jalan dan saling menguatkan bisa
naik menjadi hadits hasan”. Yaitu hasan li-ghairih, tapi ke dhaifannya bukan karena
ada rawi yang tertuduh dusta atau fasiq. Maka dengan demikian dapat diamalkan
berdasarkan kumpulannya, bukan berdasarkan kepada satu per satunya.

C. Hadits Dhaif
Hadits dhaif adalah hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat
hadits sahih atau hadits hasan.
Berdasarkan dapat diterima atau ditolak sebagai hujjah hadits diklasifikasikan menjadi
dua yaitu :
a. Hadits Maqbul : yaitu hadits yang dapat diterima
b. Hadits Mardud : yaitu hadits yang ditolak dan tidak dapat diterima.

Hadits sahih dan hasan adalah hadits yang maqbul.


Yang termasuk hadits mardud (ditolak) adalah segala macam hadits dhaif

Klasifikasi hadits dhaif :


a. Dari jurusan sanad, dibagi dua
Pertama : Cacat pada rawi, tentang keadilan dan kedlabitannya.
Kedua : Sanadnya tidak bersambung, karena ada rawi yang digugurkan atau tidak
bertemu satu sama lain.

Pertama, cacat pada keadilan dan ke dlabitan rawi ada 10 macam :


1. Dusta, hadits dhaif yang karena rawinya dusta, disebut Hadits maudlu’
2. Tertuduh dusta, hadits dhaif yang rawinya tertuduh dusta disebut hadits matruk.
3. Fasik, yaitu pelaku dosa besar, atau melakukan dosa kecil dengan terang-
terangan dan sering.
4. Banyak salah, yaitu dalam meriwayatkan haditsnya.
5. Lengah dalam hafalan, hadits dhaif yang karena rawinya fasik, banyak salah dan
lengah disebut hadits munkar.
6. Banyak purbasangka (waham), hadits dhaif yang karena rawinya waham disebut
hadits mu’allal.
7. Menyalahi riwayat orang kepercayaan;
- Dengan penambahan suatu sisipan, disebut hadits mudraj.
- Dengan memutarbalikkan, disebut hadits maqlub.
- Dengan menukar-nukar rawi, disebut hadits mudltharib.
- Dengan perubahan syakal huruf, disebut hadits muharraf.
- Dengan perubahan titik-titik kata, disebut hadits mushahhaf.
8. Tidak diketahui identitasnya (jahalah), disebut hadits mubham.
9. Penganut bid’ah (sekte sempalan), hadits dhaif yang rawinya penganut bid’ah
disebut hadits mardud.
10. Tidak baik hafalannya, disebut hadits syadz dan mukhtalith.

Kedua : Cacat karena sanadnya ada yang gugur :


1. Yang digugurkan sanad pertama, disebut hadits mu’allaq.
2. Yang digugurkan sanad terakhir (sahabat), disebut hadits mursal.
3. Yang digugurkan dua orang rawi atau lebih berturut-turut, disebut hadits
mu’dlal.
4. Yang digugurkan tidak berturut-turut, disebut hadits munqathi.

b. Dari jurusan matan, dibagi dua :


1. Hadits mauquf, yaitu hadits yang disandarkan hanya sampai kepada perkataan
sahabat tidak sampai kepada Nabi, misalnya “Berkata Umar …..”
2. Hadits maqthu’, yaitu hadits yang disandarkan hanya sampai kepada perkataan
tabi’in, misalnya, “Berkata Said Ibn Musayyab ….. “

Pembagian hadits berdarkan banyaknya jalur periwayatan (sanad)


a. Hadits Mutawatir
b. Hadsis Masyhur
c. Hadits Ahad
- hadits azis
- hadits gharib

Hadits Mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak
mungkin bahwa mereka itu telah sepakat untuk berdusta. Syarat hadits mutawatir :
1. Hadits yang diriwayatkan berdasarkan pendengaran atau penglihatan sendiri,
bukan dari hasil pemikiran, rangkuman atau dugaan.
2. Jumlah rawi-rawinya harus mencapai bilangan yang mampu mencapai ilmu’dl-
dlarury (meyakinkan).
3. Ada keseimbangan antara rawi-rawi dalam lapisan pertama dengan jumlah rawi-
rawi pada lapisan berikutnya. Misalnya ada hadits yang diriwayatkan oleh 10 orang
sahabat kemudian diriwayatkan oleh 5 orang tabiin dan seterusnya diriwayatkan oleh
3 orang tabi’it-tabi’in maka hadits tersebut tidak termasuk hadits mutawatir, karena
jumlah rawi-rawinya tidak seimbang antara lapisan pertama dengan lapisan kedua
dan ketiga.
Kitab yang menghimpun segala hadits mutawatir yang terkenal adalah kitab Al-
Azharu’l Mutanatsirah fi’l Akhbari Mutawatirah, karya Imam As Suyuthi (911 H).

Hadits mutawatir memberi faedah ilmu-dlarury, yakni meyakinkan dan harus


menerimanya bulat-bulat sesuatu yang diberitakan oleh hadits mutawatir karena
membawa kepada keyakinan yang qoth’i (pasti). Rawi-rawi hadits mutawatir tidak
perlu lagi diselidiki tentang keadilan dan kedlabithannya.

Hadits Masyhur adalah hadits yang terdiri lapisan perawi yang pertama atau lapisan
kedua, dari orang seorang, atau beberapa orang saja. Sesudah itu barulah tersebar
luas, dinukilkan oleh segolongan orang yang tak dapat disangka bahwa mereka
sepakat untuk berdusta. Jumhur ulama hadits mensyaratkan minimal 3 orang perawi.
Ulama-ulama mazhab hanafi men-takhsis-kan (meng khusus kan) ayat Al-Qur’an yang
umum dengan hadits masyhur ini dan menambah hukum-hukum yang belum terdapat
dalam Al-Qur’an. Hadits ahad yang belum mencapai derajad hadits masyhur tidak
dapat digunakan untuk fungsi ini.

Imam Malik menjadikan hadits ahad pen takh sis Al-Qur’an dengan syarat jika
dikuatkan oleh amal penduduk Madinah atau oleh Qiyas.

Imam Syafii dan Imam Ahmad Bin Hanbal menggunakan hadits ahad untuk
mentakhsis ayat Al-Qur’an.
Hadits Ahad adalah segala hadits yang diriwayatkan oleh orang seorang atau dua
orang atau lebih tetapi tidak cukup terdapat sebab-sebab yang menjadikannya
masyhur.

Hadits Azis adalah hadits yang rentetan perawinya terdiri dari dua-dua orang atau
pada suatu tingkat terdiri dari dua-dua orang saja.

Hadits Garib adalah hadits yang dalam sanadnya ada seorang rawi yang menyendiri,
di lapisan mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.

Berkata Imam Ahmad Bin Hanbal : “Jangan kamu mencatat hadits hadits gharib,
lantaran hadits-hadits gharib itu mungkar-mungkar dan pada umumnya berasal dari
orang-orang lemah”.

Pembagian Hadits yang bersambung sanadnya :


a. Hadits Musnad, yaitu tiap-tiap hadits marfu’ yang sanadnya bersambung
b. Hadits Muttashil/Maushul, yaitu hadits yang bersambung sanadnya, ada yang
marfu’, mauquf atau maqthu’

5.2. Berhujah dengan hadits / Mengamalkan Hadits


A. Hadits Mutawatir
Mutlak harus diterima bulat-bulat, karena memberikan keyakinan secara ilmul-dlarury.

B. Hadits Masyhur
Mutlak dapat dipakai hujjah atau diamalkan, dapat dijadikan pen-takhsish (meng
khususkan) ayat Al-Qur’an yang umum (‘Am)

C. Hadits Ahad
Apabila sahih mempunyai sifat dapat diterima yang tinngi, apabila hasan mempunyai
sifat dapat diterima yang menengah / rendah, dapat diamalkan dalam urusan-urusan
amal bukan dalam urusan i’tiqad.
Imam Abu Hanifah menolak hadits ahad untuk men takhsis dan menasakh ayat Al-
Qur’an.

Imam Malik menjadikan hadits ahad untuk men takhsish dan menasakh Al-Qur’an jika
dikuatkan oleh amalan penduduk Madinah atau oleh qiyas.
Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal menjadikan semua hadits ahad untuk men
takhsish Al-Qur’an.

D. Hadits Dha’if
Dalam hal berhujah dengan / mengamalkan hadits dha’if, terbagi dalam 3 pendapat :
a. Melarang secara mutlak , itu pendapat Imam Bukhary dan Abu Bakar Ibnu
Araby.
b. Membolehkan, yaitu bila dha’ifnya tidak terlalu dan khusus untuk menerangkan
fadlilah amal, yang isinya mendorong berbuat baik, mencegah perbuatan buruk,
cerita-cerita dan perkara-perkara mubah. Bukan untuk menetapkan masalah hukum-
hukum syariat seperti halal-haram, akidah. Pendapat ini dianut oleh Imam Ahmad Bin
Hanbal, Abdurrahman Bin Mahdy, Abdullah Ibn Mubarak, mereka berkata :

“Apabila kami meriwayatkan hadits tentang halal, haram dan hukum-hukum, kami
perkeras sanad-sanadnya dan kami kritik rawi-rawinya. Tetapi bila kami meriwayatkan
tentang keutamaan, pahala dan siksa, kami permudah sanadnya dan kami perlunak
rawi-rawinya”

Al Hafidz Ibnu Hajar Asqolany membolehkan berhujah dengan hadits dha’if untuk
keutamaan amal, dengan memberikan 3 syarat :
1. Hadits Dha’if yang tidak terlalu. Dha’if yang karena rawinya pendusta, tertuduh
dusta dan banyak salah tidak dapat dijadikan hujjah.
2. Dasar amal yang ditunjuk oleh hadits tersebut masih selaras dengan dasar yang
dibenarkan oleh hadits yang lebih sahih.
3. Dalam mengamalkannya tidak meng ‘itiqadkan bahwa hadits tersebut benar
benar dari Nabi, tetapi tujuannya mengamalkan hanya semata-mata untuk ikhtiyat
(hati-hati).

E. Hadits Mursal
Hadits mursal adalah hadits yang gugur perawi pada tingkatan sahabat. Jadi perawi
tabi’in tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadits kepadanya.

Bila perawi yang gugur (tidak disebutkan) sebelum sahabat , baik tabi’in atau
selainnya, bila satu orang yang gugur dinamakan hadits munqathi’, bila dua orang
yang gugur disebut hadits mu’dlal.

Berhujah dengan hadits Mursal, terdapat perbedaan pendapat, sebagian menolak dan
menganggapnya sebagai hadits dha’if, sebagian menerima dan menganggapnya
sebagai hadits musnad, tetapi jumhur ulama hadits menerima hadits mursal tapi
dengan syarat;

Imam Abu Hanifah menerima hadits mursal, bila yang meng irsal kan itu sahabat atau
tabi’in. Irsal yang sesudah tabi’it-tabi’in ditolak.

Imam Malik menerima segala hadits mursal dari orang yang kepercayaan (tsiqoh).

Imam Syafi’ii hanya menerima hadits mursal dari periwayatan Said Bin Musayyab dan
Hasan Al Basri.

Imam Ahmad Bin Hanbal lebih mengutamakan fatwa sahabat dari pada menerima
hadits mursal.

5.3. Bagan Jenis / Derajad Hadits

Bagan
Jenis / Derajad Hadits

I. Mutawatir II. Masyhur III. Ahad


Ada yang Maqbul ada yang Mardud

Maqbul Mardud

1. Sahih 2. Hasan 3. Dhaif *) 5. Masyhur 3. Dhaif 4.


Maudlu

6. Azis

a. sahih b. sahih a. hasan b. hasan 7. Gharib

lidzatih lighairihih lidzatih lighairihih 8. Muttabi’

9. Syahid

10. Marfu’

11. Musnad

12. Maushul/Muttashil

a. Mutawatir b. Mutawatir c. Mutawatir 13. Mauquf

Lafdhy ‘amali ma’nawy 14. Mahfudh

15. Syadz

16. Ma’ruf

17.Munkar

18. Muhkam

19. Mutasyabih

*) Dengan catatan :

- Dhoif yang tidak terlalu

- Bukan masalah hukum

- Bukan masalah akidah / halal-haram

- Menerangkan Fadhilah amal


- Janji surga dan ancaman siksa neraka

- Cerita cerita atau masalah yang mubah

20. Mukhtalif

21. Nasikh

22. Mansukh

23. Rajih

24. Marjuh

25. Maqthu

26. Mursal

27. Munqathi

28.Mu’dlal/Musykil

29. Mu’allaq

30.Mudallas

31. Mu’allal

32. Mudltharab

33. Matruk

34. Mudraj

35. Maqlub

36. Musalsal

37. Mu’an’an

38. Mushahaf

39. Muannan

40. Mudabbaj 44. Nazil.

41. Sabiq 45. Mubham

42. Lahiq 46. Muharraf

43. ‘Ali 47. Qudsy

5.4. Pertentangan Hadits


A. Pertentangan Hadits dengan Al-Qur’an
Sebagian ulama menolak hadits yang bertentangan dengan Al-Qur’an :
- Ada sebuah atsar menyebutkan : “Abu Bakar Shiddiq ra. mengumpulkan para
sahabat dan menyuruh mereka menolak hadits yang berlawanan dengan Al-Qur’an”.
- Umar Bin Khattab ra. pernah menolak hadits riwayat Fatimah Binty Qeys yang
menerangkan, bahwa istri yang ditalaq habis, tidak berhak diberikan nafkah dan
tempat lagi, karena bertentangan dengan ayat Ath Thalaq dalam Al-Qur’an, dan Umar
ra berkata : “tidaklah saya mau meninggalkan kitabullah lantaran perkataan seorang
wanita yang boleh jadi benar boleh jadi salah”.
- Diriwayatkan oleh Imam Bukhory, Muslim, Turmudzy dan An Nasay dari Masruq,
ujarnya : “Aku berkata kepada ‘Aisyah Ummul Mukminin, apakah Muhammad ada
melihat tuhannya ? ‘Aisyah menjawab : ‘Bangun bulu romaku mendengar
perkataanmu, dimana engkau dari tiga perkara, barang siapa menceritakan yang tiga
itu pasti berdusta :
a. Barang siapa menceritakan bahwa Muhammad melihat tuhannya, adalah dusta,
karena firman Allah :
“Tiada dapat dilihat Dia oleh segala pandangan dan Dia melihat segala pandangan,
dan Dia itu Maha lembut lagi Maha mengetahui” (QS Al An’am : 103).
b. Barang siapa menceritakan, bahwa dia mengetahui apa yang terjadi esok hari,
berdusta, Allah berfirman :
“Tak ada yang seorangpun dapat mengetahui apa yang ia kerjakan esok hari” (QS
Lukman : 31).

c. Barang siapa menceritakan, bahwa Muhammad ada menyembunyikan sesuatu


wahyu, maka ia berdusta, karena Allah berfirman :
“Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan pada engkau dari Tuhan engkau,
Jika engkau tidak menyampaikan berarti engkan tidak menyampaikan risalah Allah,
dan Allah memelihara engkau dari manusia bahwasanya Allah tidak menunjuki kaum
yang kafir “ (QS Al Maidah : 67).

B. Pertentangan antar hadits.


Ulama yang pertama kali membahas tentang hadits yang saling bertentangan adalah
Imam Syafi’i dalam kitabnya “mukhtaliful hadits”. Apabila kita mendapati dua buah
hadits makbul yang saling bertentangan (menurut lahirnya), maka :
Diusahakan untuk mengumpulkannya (mengkompromikan).
Kalau usaha ini gagal, hendaklah dicari mana diantara hadits yang datang lebih
dahulu dan mana yang datang kemudian. Hadits yang datang lebih dahulu hendaklah
dinasakh, disebut hadits mansukh dan yang menasakhnya disebut hadits nasikh.

Untuk mengetahui mana hadits yang nasikh dan mana hadits mansukh nya, dapat
diketahui dari beberapa jalan, antara lain :
a. Penjelasan dari syar’i sendiri, contoh :
“Konon aku pernah melarangmu menziarahi kubur. Kemudian ziarahlah. Dan konon
aku pernah melarangmakandaging binatang kurban selama lebih tiga hari, kemudian
makanlah sesukamu” (HR Muslim).

b. Penjelasan dari Sahabat


Jabir berkata : “yang terakhir dari dua kejadian yang berasal dari Rasulullah saw ialah
meninggalkan wudlu’ bekas tersentuh api”.

c. Diketahui tarikh keluarnya hadits :


Hadits riwayat Syaddad :
“Batallah puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam” (HR Abu Dawud).

Menurut Imam Syafi’ii telah di nasakh oleh hadits Ibnu ‘Abbas ra :


“Bahwa Rasulullah saw sedang berbekam, padahal beliau sedang ihram dan
berpuasa”.(HR Muslim).
Disebabkan hadits Syaddad tersebut disabdakan oleh Nabi pada tahun 8 H, yakni
saat-saat dikuasainya kembali kota Mekkah, sedang hadits Ibnu ‘Abbas disabdakan
pada tahun 10 H, yakni pada haji Wada’.

Imam Syarajuddin Al-bulqiny menyusun ilmu cabang dari ilmu hadits mengenai awal
atau akhirnya dikeluarkan suatu matan hadits dalam kitab yang diberi nama
“Mahasinu’l-ishthilah”.

Kalau usaha mencari nasikhnya tidak pula berhasil, beralih kepada penelitian mana
hadits yang lebih kuat, baik sanad maupun matannya, untuk ditarjihkan. Hadits yang
kuat disebut hadits rajih, sedang yang ditarjihkan disebut hadits marjuh.

Contoh : hadits riwayat Ibnu Abbas ra :


“Bahwa Rasulullah saw menikahi Maimunah Binti Al Harits pada waktu beliau ihram”.

Hadits tersebut ditarjihkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Rafi’ yang
mengabarkan :
“Bahwa Rasulullah saw menikahi Maimunah Binti Al-Haris pada waktu beliau tahallul”.

Hadits ‘Abi Rafi’ lebih rajih daripada hadits Ibnu ‘Abbas karena Abi Rafi’ sendiri
bersama-sama pergi dengan Rasulullah saw dan Maimunah disaat itu dan kebanyakan
sahabat meriwayatkan seperti hadits Abi Rafi’.

Mentarjihkan hadits itu, dapat ditinjau dari beberapa jurusan :


1. Jurusan sanad, misalnya :
a. Hadits yang rawinya banyak, merajikan hadits yang rawinya sedikit.
b. Hadits yang diriwayatkan oleh rawi besar merajihkan hadits yang diriwayatkan
oleh rawi kecil.
c. Hadits yang rawinnya tsiqah merajikan hadits yang rawinya kurang tsiqah.

2. Jurusan matan, misalnya :


a. Hadits yang mempunyai arti hakikat merajihkan hadits yang mempunyai arti
majazi.
b. Hadits yang mempunyai petunjuk maksud dari dua segi merajikan hadits yang
mempunyai petunjuk maksud dari satu segi.

3. Jurusan hasil penunjukan (madlul), misalnya :


Madlul yang positip merajihkan yang negatip.

4. Jurusan dari luar, misalnya :


Dalil yang qauliah (berdasarkan perkataan), merajikan dalil yang fi’liyah (berdasarkan
perbuatan).

Kalau usaha inipun gagal, kedua hadits tersebut hendaklah dibekukan, ditinggalkan
untuk pengamalannya. Hadits yang di tawaqquf kan ini disebut hadits mutawaqqaf-fihi
. Hadits yang dibekukan ini menurut sebagian ulama dapat diamalkan salah satu, dan
ada pula yang berpendapat bisa diamalkan berganti-ganti dalam waktu yang berbeda.

Hadits yang mengandung pertentangan disebut hadits mukhtalif.

5.5. Hadits Maudlu’ (palsu)


Hadits maudlu’ adalah hadits yang diciptakan serta dibuat oleh seseorang (pendusta)
yang diciptakan itu disandarkan kepada Rasulullah saw secara palsu dan dusta, baik
hal itu disengaja maupun tidak.
Seorang rawi yang diketahui pernah berdusta dengan menyandarkan riwayatnya
kepada Rasulullah saw walaupun sekali dalam seumur hidup, riwayatnya tidak dapat
diterima, walaupun telah ber taubat sekalipun.

Ciri Ciri Hadits Palsu :


1. Dari pengakuannya sendiri, seperti pengakuan seorang guru tashawuf yang
berkata : “tidak ada seorangpun yang meriwayatkan hadits kepadaku. Akan tetapi
kami melihat manusia sama meninggalkan Al-Qur’an, maka kami ciptakan untuk
mereka hadits ini (tentang keutamaan ayat Al-Qur’an), agar mereka menaruh
perhatian untuk mencintai Al-Qur’an”.
2. Petunjuk yang memperkuat adanya kedustaan, misalnya seorang rawi mengaku
menerima hadits dari seorang guru, padahal ia tidak pernah bertemu dengan guru
tersebut, atau menerima dari seorang guru yang telah meninggal dunia sebelum ia
dilahrikan.
3. Petunjuk dari tingkah lakunya, seperti yang pernah dilakukan oleh Ghiyat bin
Ibrahim dikala berkunjung ke istana Khalifah Al-Mahdi yang sedang bermain dengan
burung merpati, katanya :
“Tidak syah perlombaan selain : mengadu anak panah, mengadu kuda atau mengadu
burung”.
Perkataan au janahin (atau mengadu burung) adalah perkataan Ghiyats sendiri, yang
spontan ia tambahkan di akhir hadits yang ia ucapkan, dengan maksud
membesarkan hati Khalifah yang sedang mengadu burung merpati.
4. Dari segi matan, maknanya bertentangan dengan Al-Qur’an, hadits mutawatir,
Ijma’ dan logika sehat
5. Menukil kata mutiara (adagium) orang orang yang dipandang alim yang
kemudian disandarkan itu adalah berasal dari Rasulullah saw.

Motif-Motif yang Mendorong Membuat Hadits Palsu :


1. Untuk memperkuat partainya, Syiah Rafidah dikenal paling banyak membuat
hadits palsu.
2. Untuk merusak / mengeruhkan agama Islam, seperti Hasan Bin Saba’ dan orang
Persia-Majusi yang benci dan dengki terhadap hegemony Arab-Islam, tokoh-tokoh
zindiq yang ber akidah sesat.
3. Untuk nasihat dan menarik minat hati manusia, contohnya hadits yang
berlebihan dalam menerangkan pahala amal.
4. Fanatik kesukuan, kultus imam, individu, dsb
5. Mempertahankan mazhab fikih ikhtilaf.
6. Mencari muka dihadapan penguasa, contohnya hadits Ghiyats diatas.
7. Kejahilan dalam ilmu agama disertai kemauan keras untuk berbuat kebaikan.

VI. Kutubus Sittah (enam kitab induk) dan pengarangnya

Disebut kitab induk karena inilah kitab-kitab hadits yang oleh jumhur ulama dinilai
paling tinggi mutunya diantara semua kitab hadits yang ada, disusun urut mulai yang
paling tinggi mutunya terus kebawah :

1. Sahih Bukhary (Al Jami’ush Sahih Al Musnadu Min Haditsi Rasul saw).
Penulisnya adalah Imam Bukhary (194 H – 252 H / 810 M – 870 M), kelahiran Bukhara
di Uzbekistan, kakeknya seorang Persia beragama Majusi. Sejak umur 10 tahun sudah
tertarik mendalami hadits, berkelana hampir ke seluruh kota kota besar Wilayah
Daulah Islam untuk mencari hadits. Mempunyai hafalan yang luar biasa, beliau hafal
sampai ratusan ribu hadits beserta semua rawi-rawinya.
Kitab Sahih Bukhory disusun dalam waktu 16 tahun, terdiri dari 2.602 yang tanpa
diulang-ulang. Setiap menuliskan hadits dalam kitab sahihnya, beliau melakukan
sholat sunnah 2 rokaat.
Kitab Syarah (penjelasan secara panjang lebar) Sahih Bukhory yang terbaik adalah
Fathul Bary karya Al Hafidz Ibnu Hajar Asqolany.
Jumhur ulama sepakat menilai kitab Sahih Bukhory ini paling tinggi tingkat ke sahihan
dan mutunya.

2. Sahih Muslim
Penulisnya adalah Imam Abul Husain Muslim Bin Hajaj Al Qusyairy (204 H-261 H / 820
M-875M), murid imam Bukhary. Sama seperti gurunya beliau berkelana hampir ke
seluruh kota kota besar dalam mencari hadits. Walaupun tingkat kesahihan dan mutu
haditsnya masih dibawah Sahih Bukhary, tetapi sistematika penulisannya lebih baik
bila dibandingkan dengan kitab Sahih Bukhary, karena lebih mudah mencari hadits
didalamnya. Kitab Sahih Muslim berisi sekitar 4.000 hadits yang tidak diulang-ulang.
Kitab syarah nya yang terbaik adalah Minhajul Muhadditsin, karya Imam Nawawi.

3. Sunan An Nasay (Al Mujtaba Minas Sunan / Sunan-sunan pilihan)


Penulisnya adalah Imam Abu ‘Abdir Rahman Ahmad Bin Syu’aib bin Bahr (215 H-303 H
/ 839 M-915 M). Mulanya kitab sunan ini diserahkan kepada seorang Amir di Ramlah,
Amir itu bertanya , “Apakah isi sunan ini sahih seluruhnya ?”, Imam An Nasay
menjawab : “Isinya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang hampir serupa dengan
keduanya.” Kemudian sang Amier berkata lagi “Pisahkanlah yang sahih saja”.
Sesudah itu An Nasay pun menyaring sunannya dan menyalin yang sahih saja dalam
sebuah kitab yang dinamai Al Mujtaba (pilihan).

4. Sunan Abu Dawud


Penulisnya adalah Imam Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ats Bin Ishaq As-Sijistany
(202 H-275 H / 817 M- 889 M). Beliau mengaku mendengar hadits sampai 500.000
buah, kemudian beliau seleksi dan ditulis dalam kitab sunan nya sebanyak 4.800 buah
dan beliau berkata : “Saya tidak meletakkan sebuah hadits yang telah disepakati oleh
orang banyak untuk ditinggalkan. Saya jelaskan dalam kitab tersebut nilainya dengan
sahih, semi sahih, mendekati sahih, dan jikadalam kitab saya tersebut terdapat hadits
yang sangat lemah maka saya jelaskan. Adapun yang tidak saya beri penjelasan
sedikitpun, maka hadits tersebut bernilai sahih dan sebagian dari hadits yang sahih ini
ada yang lebih sahih daripada yang lain.”

5. Sunan At Turmudzy
Penulisnya adalah Imam Abu ‘Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah (200 H-279 H / 824 M-
892 M), termasuk murid Imam Bukhary. Beliau berkata : “Aku tidak memasukkan ke
dalam kitab ini terkecuali hadits yang sekurang-kurangnya telah diamalkan oleh
sebagian fukaha”. Beliau menulis hadits dengan menerangkan yang sahih dan yang
tercacat serta sebab-sebabnya sebagaimana beliau menerangkan pula mana-mana
yang diamalkan dan mana-mana yang ditinggalkan. Kitab Sunan Turmudzy isinya
jarang yang berulang-ulang.

6. Sunan Ibnu Majah


Penulisnya adalah Imam Abdu Abdillah Bin Yazid Ibnu Majah (207 H- 273H / 824 M-
887 M), berasal dari kota Qazwin di Iran. Dalam kitab sunan Ibnu Majah ini terdapat
beberapa hadits dhaif, gharib dan ada yang munkar. Al Hafidz Al-Muzy menilai kitab Al
Muwaththa karya Imam Malik lebih tinggi mutunya dari Sunan Ibnu Majah, Al Hafidz
Ibnu Hajar berpendapat bahwa kitab induk yang ke enam adalah Sunan Ad Darimy,
Ahmad Muhammad Syakir berpendapat Al Muntaqa karya Ibnu Jarud lebih pantas
menjadi yang ke enam.
Kitab-Kitab Hadits yang lain yang penting :
- Sunan Ad Darimy
- Al Muntaqa karya Ibnu Jarud
- Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, aslinya bernilai tinggi, tetapi setelah Imam
Ahmad wafat, anaknya Abdullah dan muridnya Abu Bakr Al Qathi’y menambahkan
beberapa hadits lagi, hingga didalamnya tersisip banyak hadits dhaif dan ada empat
buah hadits maudlu’.
- Al Muwaththa, karya Imam Malik. Mengandung hadits mursal dan munqathy
yang dipandang sahih untuk diamalkan oleh Imam Malik.
- Sahih Ibnu Khuzaimah, mengumpulkan hadits sahih yang tidak dimuat dalam
sahih Bukhary dan Sahih Muslim.
- Mustadrak Imam Hakim
- Dan masih ada beberapa kitab-kitab hadis yang lainnya.

VII. Ilmu-Ilmu Cabang Dari Ilmu Hadits

Ilmu-ilmu pendukung lainnya yang merupakan cabang dari ilmu hadits yang perlu
dipelajari juga untuk memahami hadits adalah :
1. Ilmu Rijalil Hadits
Ilmu untuk mengetahui sejarah dan hal-ihwal sahabat, tabiin dan tabi’it tabi’in.

2. Ilmu Tawarikhir Ruwah


Ilmu tentang hal-ihwal para rawi, tanggal lahir, tanggal wafat, guru-gurunya, tanggap
kapan mendengar dari gurunya, orang yang berguru kepadanya, kota kampung
halamannya, perantauannya, keadaan masa tuanya dan semua yang berkaitan
dengan per haditsan.
Kitab Tawarikhir Ruwah yang terkenal “At-Tarikhu’l-Kabir” karya Imam Bukhary dan
“Tarikh Baghdad” karya Imam Al Khatib Baghdady.

3. Ilmu Thabaqotur Ruwah


Ilmu yang pembahasannya diarahkan kepada kelompok orang-orang (rawi) yang
berserikat dalam suatu alat pengikat yang sama.
Kitab bidang ilmu ini yang terkenal diantaranya “Thabaqatur Ruwah” karya Al Hafidz
Abu ‘Amr Khalifah Bin Khayyath Asy Syaibany.

4. Ilmu Jarh wa Ta’dil


Ilmu yang membahas hal-ihwal (keadilan, ke-tsiqoh-an) para rawi dari segi diterima
atau ditolak periwayatannya.
Kitab bidang ilmu ini yang terkenal diantaranya “Al Jarhu wat Ta’dil” karya Abdur
Rahman Bin Abi Hatim Ar Razy.

5. Ilmu Gharibil Hadits


Ilmu untuk mengetahui lafadh-lafadh dalam matan hadits yang sulit lagi sukar
dipahami, karena jarang sekali digunakan.
Kitab yang terkenal dalam ilmu ini diantaranya “Al-Faiqu fi Gharibi’l Hadits” karya
Imam Zamakhsyary.

6. Ilmu Asbabul Wurudi’l Hadits


Ilmu yang menerangkan sebab sebab dan latar belakang lahirnya hadits.
Kitab yang terkenal dalam ilmu ini diantaranya “Al Bayan wat Ta’rif fi asbabi Wurudil
Haditsisy-Syarif” karya Ibnu Hamzah Al Husainy.

7. Ilmu Tawarikhu’l Mutun


Ilmu yang menitik beratkan kapan dan dimana atau di waktu apa hadits itu diucapkan
atau peebuatan itu dilakukan Rasulullah saw.
Kitab yang terkenal dalam ilmu ini diantaranya “Mahasinu’l Ishthilah” karya Imam
Sirajuddin Abu Hafsh ‘Amar Bin Salar Al-Bulqiny.

8. Ilmu Nasikh Mansukh Hadits


Ilmu yang membahas hadits yang menghapus (nasikh) hadits lain yang dihapus
(mansukh)
Kitab yang terkenal dalam ilmu ini diantaranya “Nasikhu’l Hadits Wa Mansukhuhu”
karya Al Hafidz Abu bakar Ahmad Bin Muhammad Al Atsram.

9. Ilmu Mukhtaliful Hadits


Ilmu yang membahas hadits hadits yang menurut lahirnya saling bertentangan, untuk
dikompromikan, sebagaimana halnya membahas hadits hadits yang sukar dipahami
atau diambil isinya, untuk menghilangkan kesukarannya dan menjelaskan hakikat-
hakikatnya.
Kitab yang terkenal dalam bidang ini diantaranya “Musykilu’l Hadits wa Bayanuhu”
karya Abu Bakr Muhammad Bin Al Hasan (Ibnu Furak) Al Anshary Al Asbihany.

10. Ilmu ‘Ilalil Hadits.


Ilmu yang membahas sebab-sebab yang samar lagi tersembunyi dari segi membuat
kecacatan suatu hadits. Seperti me-muttashil-kan (menganggap bersambung) sanad
hadits yang sebenarnya sanad itu munqathy (terputus), merafa’kan (mengangkat
sampai kepada nabi) berita yang mauquf (yang berakhir kepada sahabat).
Menyisipkan suatu hadits pada hadits yang lain, meruwetkan sanad dengan matannya
dan sebagainya.

Kitab yang terkenal dalam bidang ini diantaranya “’Ilalu’l Hadits” karya Imam Ahmad
Bin Hanbal dan “AL-‘Ilal Waridah fi’l Ahaditsin Nabawiyah karya Al Hafidz Ali Bin Umar
Ad Daraquthny.

Reference :

1. Ikhtishar Mushthalahul Hadits, author : Drs. Fatchur Rahman, published by : PT.


Alma’arif Bandung.

2. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, author : Teungku Moh. Hasbi Ash Shiddieqy,
published by : PT. Pustaka Rizki Putra Semarang.