1. Sejarah berasal dari kata Arab syajaratun, yang berarti.... a. Silsilah b. Pohon c. Raja-raja 2.

Yang bukan merupakan kegunaan sejarah adalah... a. Guna Edukatif b. Guna Instruktif c. Guna Inspiratif 3. Upacara Kasada di lereng Gunung Tengger berkaitan dengan... a. Nyai Rara Kidul b. Rara Anteng dan Jaka Seger c. Ken Arok 4. Yang dikenal sebagai gunung pawinihan adalah... a. Gunung Merapi b. Gunung Merbabu c. Gunung Putri 5. Siapa Bapak Folklor Indonesia... a. James Dananjaya b. Jan Vansina c. William R. Bascom 6. Candi Prambanan merupakan contoh bahwa sejarah sebagai... a. Peristiwa b. Kisah c. Ilmu 7. Yang tidak termasuk pengertian sejarah menurut Kuntowijoyo adalah... a. Mempunyai generalisasi b. Mempunyai metode ilmiah d. Bersifat Empiris e. Bersifat Subjektif d. Seni e. Dongeng d. Jan Harold Brunvand e. C.Coedes d. Gunung Dieng e. Gunung Salak d. Sangkuriang e. Jaka Tingkir d. Guna Rekreatif e. Guna-Guna d. Ilmu pengetahuan e. Ilmu Sakti

c. Mempunyai objek berupa waktu dan manusia 8. Proses pengujian data mentah sejarah oleh sejawan disebut... a. Hueristik b. Penyidikan c. Interpretasi d. Verifikasi e. Penelitian

i-iv-iii-ii d. . i-ii-iii-iv b. a. Soedjatmoko b.. Anhar Gonggong c. a. Verifikasi e. i. Zaman penjajahan Belanda iv. Memperkukuh bahasa rakyat dalam sistem pelapisan sosial masyarakat d. Urutan pembagian periodisasi dalam sejarah Indonesia adalah. Melindungi pemakai bahasa rakyat dari ancaman kelompok lain c.. Memberi dan memperkukuh identitas kelompok b. Pencarian sumber sejarah 13. Tokoh yang mempelopori historiografi modern di Indonesia yaitu. Historiografi b.. Interpretasi teks/dokumen c.. Edukasi b. Pernyataan ini merupakan kegunaan sejarah sebagai . Seni c. Asvi Warman Adam e. Mencuri kebudayaan bangsa lain 11. Penulisan sejarah b. ii-iii-i-iv e. Tahap akhir penelitian sejarah adalah.. Memperkukuh kepercayaan rakyat terhadap nilai-nilai budayanya e. Yang tidak merupakan fungsi bahasa rakyat menurut James Danandjaja adalah. Kisah 10. Zaman kerajaan-kerajaan Islam a. Inspiratif ii. Heuristik merupakan tahapan penelitian sejarah yang berarti.. a. Sejarah dapat memberikan motivasi kepada siapapun yang mempelajarinya. Zaman kemerdekaan iii. ii-iv-i-iii 14. Kritik c. a. Sartono Kartodirjo . Interpretasi 12. Verifikasi sejarah d... Rekreatif e. Heuristik d. Taufik Abudullah d... Kritik sumber e.. a. Zaman Hindu-Buddha d.9.

Komunisme e. Jawa Barat c. Atheisme d. James Dananjaya e.15.. Siapakah Bapak Periodisasi Sejarah. Kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang disebut. Jan Vansina c. Dibawah ini yang merupakan folklor sebagian lisan yaitu.. Totemisme 17. Kepercayaan kepada penguasa gunung e. . Teka-teki c. a.Coedes.. Jawa Timur 16.. Taufik Abudullah 20. Nyanyian rakyat d. Jakarta e. Bali .. Kepercayaan kepada benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib disebut. a. Kepercayaan rakyat 19. Dinamisme c.. Mengenal keterampilan pertukangan c. Legenda b. Pakain tradisional c. a. Yang bukan merupakan peradaban Indonesia asli menurut C.. Memelihara ternak b. Jawa Tengah b. Bahasa rakyat 18. ungkapan tradisional e. Bercocok tanam padi d. Sartono Kartodirjo d... a.. Sajak dan puisi d. Ungkapan tradisional b. a.. Sajak dan puisi rakyat e. a. Animisme b. Mengenal pengetahuan pelayaran d. Cellarius b. Lagu Ilir-Ilir berasal dari.

Menurut Jan Vansina apa yang dimaksud dengan tradisi lisan ?? Kesaksian yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Inspiratif d. bersifat obyektif dan berpengaruh luas . Cublak-Cublak Suweng . Jelaskan sejarah sebagai seni ! Dalam candi Prambanan ada unsur seninya ada unsur sejarahnya jadi sejarah juga dikategorikan sebagai seni. Jelaskan sejarah sebagai ilmu ! Suatu kejadian yang dapat dibuktikan kebenarannya yang disusun secara sistematis. Apa yang dimaksud dengan Onomatopoetis ?? Kata-kata yang dibentuk dengan mencontoh bunyi atau suara alamiah. Kepercayaan kepada penguasa gunung d. Historiografi 7. 8. 2. Edukatif b. 5. Sebutkan kegunaan sejarah ! a. Memelihara ternak b. diceritakan kembali dan adanya perbedaan persepsi. 4. 9. Mengenal pengetahuan pelayaran c. Sebutkan 4 unsur peradaban Indonesia asli menurut C.Coedes ! a. 3.1. Kritik sumber c. 11. Mengenal keterampilan pertukangan c. Interpretasi d. Instruktif c. Ilir-Ilir 10. Rekreatif 6. Sebutkan langkah-langkah metode sejarah ! a. Jelaskan sejarah sebagai persitiwa ! Suatu kejadian yang hanya terjadi satu kali . Jelaskan sejarah sebagai kisah ! Suatu kejadian yang bersifat subyektif. Sebutkan 3 nyanyian rakyat yang berasal dari Jawa Tengah ! a. Apa yang dimaksud dengan Onomastis ?? Pemberian nama tradisional pada suatu tempat atau bangunan tertentu berdasarkan legenda sejarah. Heuristik b. Gambang Suling b.

15. Sebutkan 4 unsur peradaban Indonesia asli menurut Dr. Kepandaian membatik c. Ungkapan tradisional d. Pertanyaan tradisional f. Apa yang dimaksd dengan sistem pranatamangsa ?? Sistem yang digunakan sejak nenek moyang untuk menjalankan aktivitas pertanian di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sistem Religi c. Apa yang dimaksud dengan Bahasa Bertingkat ? Bahasa yang digunakan berdasarkan adanya perbedaan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Sebutkan ketujuh unsur pokok kebudayaan menurut C. 18. Bahasa b. Susunan masyarakat yang teratur 13. Kesenian d. Prosa rakyat c.12. Bahasa rakyat b. Mengenal pengetahuan astronomi d. Sistem peralatan hidup dan teknologi 16. sajak dan puisi rakyat e. Nyanyian rakyat 17. Brandes ! a. Sebutkan contoh-contoh folklor yang ada di Indonesia ! a. 19. 14. Bercocok tanam padi b. tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Apa yang dimaksud dengan Slang ?? Ragam bahasa tidak resmi yang bersifat musiman dan dipakai oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dengan maksud menyamarkan arti bahasanya terhadap orang luar. Apa yang dimaksud dengan peribahasa rakyat ?? Kalimat pendek berisi nasihat bijak bagi masyarakat. Apa yang dimaksud kebudayaan oleh Koentjaraningrat ?? Keseluruhan sistem gagasan. Sistem organisasi sosial f. . 20. Kluckhon ! a. gerak isyarat dan alat pembantu pengingat. Apa yang dimaksud dengan folklor ? Kebudayaan suatu masyarakat yang diwariskan secara turun -temurun dalm bentuk lisan. Sistem pengetahuan d. Sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful