DARMA WACANA BAHASA BALI

OLEH NAMA KELAS NO

: : NI KOMANG NOVIANI : XII IPB 2 : 05

SMA WIDHYA BRATA MENGWI TAHUN PELAJARAN

2009/2010 Bakti Ring Guru Pengajian
Ainggih majeng ring Bapak utawi Ibu guru sane dahat wangiang titiang, taler asapunika majeng ting para sisia sameton sinamian sane tresna sihin titiang. Sadereng titiang matur atur pinih riin ngiring iraga sareng sami nyakupang lima tur nunas ica ring Sang Hyang Eidhi Wasa malaparan antuk panganjali umat. “Om Swastyastu”. Pinih ajeng ngiring iraga sareng sami nyinahang rasa angayu bagia pisan ring Ida Hyang Parama Kawi, duaning sakaning pasuwecan Ida titiang rumasa ring manahe puniki gargita pisan duaning ring galahe puniki titiang purun nglanturang amatra pidarta ngangge bahasa bali. Gumantine pacing matetujon ngelestariang basa baline puniki fmangda Asri ring jagate puniki. Pemekas ring sajeroning pacang ngawerdiang basa bali lan sastra Baline. Para atiti sane wangiang titiang, sadereng titiang nglanturang indik sesanan iraga dados sisia sane bvakti majeng ring guru pengajian, sane pacang aturang titiang sane mangkin mawasta “Catur Guru” sakadi sane munggah ring tatua agama Hindu sane kalanturang catur guru bakti. Mangda sida iraga bakti ring sang maraga catur guru punika, nenten sios peplajahanne anggen iraga ring titi sastra sane ngelueihin pengeweruhane sane mautama. Guru sane patut baktinin iraga inggih punika : 1. Guru Rupaka, inggih punika meme lan bapa 2. Guru pengajian, inggih punika Ibu utawi bapak guru. 3. Guru Wisesa, inggih punika pemerintah miwah 4. Guru Swadiaya inggih punika Ida Hyang Widi Wasa Inggih Para atiti sane wangiang titiang, sane mangkin pacang aturang titiang napi indik guru pengajina sane ngicen iraga peplajahan ring sekolah. Sane ngicenin iraga kaweruhan sane makadi ketah kaaturan dados sisia bakti. Yening manah antuk titiang, prasida iraga dados sisia state teteb ngaruruh pengeweruhanne pinaka taler anggen dasar mangabakti ring guru pengajian. Pinaka sisia, nenten pisan kapatutang tulak mariceda miwah nyakitin duaning asapunika kalanturang “Alpaka Guru” sane mawasta dosa. Iraga dados sisia patut nyinggihan kasor majeng ring guru pengajian.

Wenten tetujoan ring guru pengajian punika nenten boya sios mangda iraga prasida ngamijilang sisia sane prasida mewiguna majeng ring bangsa lan Negara. Lan prasidayang ngamijilang jadma sane madue keweruhan miwah kawigunan sekadi mangkin. Sisia patut nyane kalanturang ninutin sapituduh guru pangajian. Yening sampun sakadia sapunika parindikan lan laksananne prasida pacang kapangguh daging tatujon guru pengajian mangda prasida ngawetuang jadma sane kaapti pamekas ring masyarakat keluarga mangda nyarengin sane kaanut ring sumber daya manusia. Inggih para atiti sinamian sane wangiang titiang, cutet daging pidarta sane kaaturan titiang punika, sane ngindikin mangda sisia majeng ring guru pengajian. Tetujon iraga baktinin guru pengajian boya sios, mangdane pinaka sisia prasida bakti tur nyinggihang sakadi ketah kalanturan “Hormat”. Mangda nyidayang singgih ring para guru ring sekolahan lan majeng ring guru wisesa inggih punika ring guru swadiaya utawi Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sekadi sesenggakan baline “Buka Petapang ambengane mula dicerikne ia tanjep tur mangan”. Inggih para atiti sane singgihin titiang, wantah asapunika sane prasida kalanturan titiang ring parindikan Bakti Ring Guru Pengajian.menawi nenten kirang lakung sane kelanturan titiang nunas gengrena sinampura majeng ring ibu utawi bapak guru lan para ida dane sinamian. Sane sampun prasida mirangan pidarta titiang puniki. Dumugi Ida Sang Hyang Widhi Wasa setata ngicenin iraga sareng sami kerahayuan. Asapunika pamuput aturang titiang. Nenten lali titiang ngaturang suksemaning manah. Saha ngaturang paramasanti. “Om Shanti shanti shanti Om.