Anda di halaman 1dari 3

DARMA WACANA

BAHASA BALI

OLEH :
NAMA : NI KOMANG NOVIANI
KELAS : XII IPB 2
NO : 05

SMA WIDHYA BRATA MENGWI


TAHUN PELAJARAN
2009/2010
Bakti Ring Guru Pengajian

Ainggih majeng ring Bapak utawi Ibu guru sane dahat wangiang titiang, taler
asapunika majeng ting para sisia sameton sinamian sane tresna sihin titiang. Sadereng
titiang matur atur pinih riin ngiring iraga sareng sami nyakupang lima tur nunas ica ring
Sang Hyang Eidhi Wasa malaparan antuk panganjali umat. “Om Swastyastu”.
Pinih ajeng ngiring iraga sareng sami nyinahang rasa angayu bagia pisan ring Ida
Hyang Parama Kawi, duaning sakaning pasuwecan Ida titiang rumasa ring manahe puniki
gargita pisan duaning ring galahe puniki titiang purun nglanturang amatra pidarta
ngangge bahasa bali. Gumantine pacing matetujon ngelestariang basa baline puniki
fmangda Asri ring jagate puniki. Pemekas ring sajeroning pacang ngawerdiang basa bali
lan sastra Baline.
Para atiti sane wangiang titiang, sadereng titiang nglanturang indik sesanan iraga
dados sisia sane bvakti majeng ring guru pengajian, sane pacang aturang titiang sane
mangkin mawasta “Catur Guru” sakadi sane munggah ring tatua agama Hindu sane
kalanturang catur guru bakti. Mangda sida iraga bakti ring sang maraga catur guru
punika, nenten sios peplajahanne anggen iraga ring titi sastra sane ngelueihin
pengeweruhane sane mautama. Guru sane patut baktinin iraga inggih punika :
1. Guru Rupaka, inggih punika meme lan bapa
2. Guru pengajian, inggih punika Ibu utawi bapak guru.
3. Guru Wisesa, inggih punika pemerintah miwah
4. Guru Swadiaya inggih punika Ida Hyang Widi Wasa
Inggih Para atiti sane wangiang titiang, sane mangkin pacang aturang titiang napi
indik guru pengajina sane ngicen iraga peplajahan ring sekolah. Sane ngicenin iraga
kaweruhan sane makadi ketah kaaturan dados sisia bakti. Yening manah antuk titiang,
prasida iraga dados sisia state teteb ngaruruh pengeweruhanne pinaka taler anggen dasar
mangabakti ring guru pengajian. Pinaka sisia, nenten pisan kapatutang tulak mariceda
miwah nyakitin duaning asapunika kalanturang “Alpaka Guru” sane mawasta dosa. Iraga
dados sisia patut nyinggihan kasor majeng ring guru pengajian.
Wenten tetujoan ring guru pengajian punika nenten boya sios mangda iraga
prasida ngamijilang sisia sane prasida mewiguna majeng ring bangsa lan Negara. Lan
prasidayang ngamijilang jadma sane madue keweruhan miwah kawigunan sekadi
mangkin. Sisia patut nyane kalanturang ninutin sapituduh guru pangajian. Yening
sampun sakadia sapunika parindikan lan laksananne prasida pacang kapangguh daging
tatujon guru pengajian mangda prasida ngawetuang jadma sane kaapti pamekas ring
masyarakat keluarga mangda nyarengin sane kaanut ring sumber daya manusia.
Inggih para atiti sinamian sane wangiang titiang, cutet daging pidarta sane
kaaturan titiang punika, sane ngindikin mangda sisia majeng ring guru pengajian. Tetujon
iraga baktinin guru pengajian boya sios, mangdane pinaka sisia prasida bakti tur
nyinggihang sakadi ketah kalanturan “Hormat”. Mangda nyidayang singgih ring para
guru ring sekolahan lan majeng ring guru wisesa inggih punika ring guru swadiaya utawi
Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sekadi sesenggakan baline “Buka Petapang ambengane
mula dicerikne ia tanjep tur mangan”.
Inggih para atiti sane singgihin titiang, wantah asapunika sane prasida kalanturan
titiang ring parindikan Bakti Ring Guru Pengajian.menawi nenten kirang lakung sane
kelanturan titiang nunas gengrena sinampura majeng ring ibu utawi bapak guru lan para
ida dane sinamian. Sane sampun prasida mirangan pidarta titiang puniki. Dumugi Ida
Sang Hyang Widhi Wasa setata ngicenin iraga sareng sami kerahayuan. Asapunika
pamuput aturang titiang. Nenten lali titiang ngaturang suksemaning manah. Saha
ngaturang paramasanti. “Om Shanti shanti shanti Om.