Anda di halaman 1dari 8

LAPURAN PEMBELIAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN

KENDERAAN
KURSUS MEMBUAT LAPURAN

Pembelian yang dibuat adalah berpandukan kepada


peraturan kewangan. Asas pembelian adalah mengikut
teknikal spesifikasi yang lengkap dan teratur dari segi
kuantiti yang diperlukan. Pembekal yang di jemput
hendaklah berkalayakan dalam memberikan tawaran.
Semua tawaran yang diterima akan di mesyuaratkan oleh
Jawatankuasa yang dilantik tidak kurang dari tiga orang ahli.

JUMLAH PEMBELIAN
BULAN 250,000.00 KEBAWAH 250,000.00 KEATAS
JANUARY 132,000.45 500,000.00
FEBRUARY 200,000.10 300,000.00
MARCH 70,000.20 400,000.00
APRIL 65,000.60 600,000.00
MAY 89,000.30 789,000.00
JUNE 100,000.20 680,000.00
JUMLAH 656,001.85 3,269,000.00

JULY 2008 1
KURSUS MEMBUAT LAPURAN

1. TUJUAN......................................................................................3
2. LATAR BELAKANG..................................................................3
3. CADANGAN...............................................................................3
4. RUMUSAN..................................................................................3
LAMPIRAN 1..................................................................................4

KANDONGAN(M)

1. TUJUAN M/S 1

2. LATAR BELAKANG M/S 1

3. CADANGAN M/S 1

4. RUMUSAN M/S 1

JULY 2008 2
KURSUS MEMBUAT LAPURAN

Kertas 2 – 21 July 2008(pagi)

LAPURAN KEKURANGAN KAKITANGAN DI


BAHAGIAN PEMBELIAN
1. TUJUAN
Tujuan kertas kerja ini dibuat untuk membuat penilian pentigkatan produktiviti
Jabatan di sebabkan oleh kekurangan tenagakerja untuk mengendalikan
pengurusan pembelian. Dengan kekurangan tenagakerja ini banyak permintaan
tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan yangmana telah
menjejaskan operasi ABDB. Dalam masa yang sama juga menjejaskan prestasi
perbelanjaan pengurusan yang kurang memuaskan.

2. LATAR BELAKANG
Sebagai satu Jabatan yang mengedalikan pengurusan pembelian adalah
bertangongjawab dalam melaksanakan keperluan Operasi ABDB, disamping
menfokuskan keperluan dan kelengkapan yang di perlukan dari semasa ke
semasa. Jabatanarah ini juga sebagai Agent pengurusan diantara pembekal dan
pengguna.

3. CADANGAN
Dari perkara diatas, adalah dicadangkan supaya di tambahkah lagi jumlah
kakitangan mengikut keperluan semasa dengan menumpukan kepada
tenagamahir dalam pengunaan IT. Disamping itu juga kelengkapan sepeti
komputer dan peralatan lain juga perlu di tambah bagi menampong keperluan
tersebut. Kemahiran tenagakerja juga dipertingkatkan dengan memberikan
kursus yang bersesuian.

4. RUMUSAN
Dengan adanya penambahan kakitangan diatas boleh meningkatkan
keberkesanan perlaksaan pembekalan kelangkapan yang diperlukan dari
semasa kesemasa yangmana tidak akan menjejaskan keperluan operasi ABDB
sama ada dalam dan luar Negeri.

26-Jul-08 1:16:35 a7/p7

JULY 2008 3
KURSUS MEMBUAT LAPURAN

LAMPIRAN 1

ALAT KELENGKAPAN KENDERAAN YANG DI BELI


MELALUI PROSES PEMBELIAN TAWARAN

KELENGKAPAN PERUMAHAN BAGI RUMAH KELAMIN


ABDB

JULY 2008 4
KURSUS MEMBUAT LAPURAN

LAMPIRAN 2

BAHAN CUCIAN

JULY 2008 5
KURSUS MEMBUAT LAPURAN

LAMPIRAN 3

JULY 2008 6