Anda di halaman 1dari 1

KHOTBAH 48

Diucapkan Ketika Sedang Menuju Suriah

Segala puji bagi Allah ketika malam membentang dan menjadi gelap, dan segala puji
bagi Allah bilamana bintang bersinar dan terbenam. Dan segala puji bagi Allah yang
nikmat-Nya tak terbayar.

Amma ba'du, saya telah mengirim barisan depan[1] dan telah memerintahkan mereka
tinggal di tepian Sungai sampai tiba perintah saya (selanjutnya) kepada mereka.
Niat saya ialah menyeberangi air ini sampai ke tempat kecil kediaman manusia yang
tinggal di sisi-sisi (Sungai) Tigris dan membangkitkan mereka untuk maju ke arah
musuh dan menjadikannya pasukan pembantu bagi Anda.

Sayid Radhi berkata: Di sini dengan milthat Amirul Mukminin a.s. memaksudkan arah
ke mana ia telah memerintahkan orang-orang itu berkemah, yaitu tepian Sungai
Efrat; milthat digunakan untuk tepian sungai walaupun makna harfiahnya adalah
tanah datar; sedangkan dengan nutfah ia maksudkan air Sungai Efrat, suatu ungkapan
yang mencengangkan. �

[1] Amirul Mukminm menyampaikan khotbah ini ketika ia berkcmah di Lcmbah an-
Nukhailah pada hari Rabu, 5 Syawal 37 H, dalam perjalanannya ke Shiffin. Barisan
depan yang dimaksudkan ialah 12.000 orang yang telah dikirimkannya lebih dahulu ke
Shiffin di bawah komando Ziyad ibn an-Nadhr dan Syuraih ibn Hani, sementara
pasukan kecil Mada'in yang disebutkannya adalah suatu kontingen yang terdiri dari
1.200 orang yang telah datang menjambut seruan Amirul Mukminin.