Anda di halaman 1dari 2

KHOTBAH 59

Ketika dikatakan kepada Amirul Mukminin bahwa kaum Kharijl telah tewas seluruhnya,
ia berkata:

Demi Allah, tidak, belum. Mereka masih berada dalam sulbi lelaki dan rahim
perempuan. Bilamana saja seorang pemimpin muncul dari kalangan mereka, ia akan
dipancung sampai yang terakhir dari mereka akan berubah menjadi pencuri dan
perampok.[1] �

[1] Ramalan Amirul Mukminin ini ternyata benar kata demi kata. Setiap pemimpin
kaum Khariji yang bangkit, tewas terbunuh. Beberapa dari pemimpin mereka yang
terbunuh dengan ganas kami sebutkan di bawah ini.

(1) Nafi� ibn Azraq al-Hanafi. Kelompok Khariji yang terbesar, yakni al-
Azariqah, dinamakan menurut namanya. la terbunuh oleh Salamah al-Bahili dalam
pertarungan dengan tentara Muslim ibn 'Ubais.

(2) Najdan ibn 'Amir. Sekte Khariji an-Najadat al-'Adziriyyah mengambil nama
dari dia. la dibunuh oleh Abu Fudaik al-Khariji.

(3) 'Abdullah ibn Ibad at-Tamimi. Sekte Ibadiyyah dinamakan menurut namanya.
la terbunuh dalam pertarungan dengan 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Athiyyah.

(4) 'Abu Baihas Haisham ibn ibn Jabir adh-Dhuba'i. Sekle Baihasiyyah dinamakan
dari namanya. 'Utsman ibn Hayyan al-Murri, Gubernur Madtnah, memotong tangan dan
kakinya, kemudian membunuhnya.

(5) 'Urwah ibn Udayyah at-Tamimi. la dibunuh oleh Ziyad ibn Abih dalam
masa pemerintahahan Mu'awiah.

(6) Qathari ibn Fuja'ah al-Mazini at-Tamimi. Ketika bertarung dengan tentara
Sufyan ibn Abrad al-Kalbl di Thabaristan, Saurah ibn al-Hurr ad- Darimi
membunuhnya.

(7) 'Abu Bilal Mirdas ibn Udayyah at-Taimi, terbunuh dalam pertarungan dengan
'Abbas ibn Akhdhar al-Mazini.

(8) Syaudzab al-Kharijt al-Yasykuri terbunuh dalam pertarungan dengan Sa'id


ibn 'Amr al-Harasyi.

(9) Hautsarah ibn Wada' al-Asadi terbunuh di tangan seorang lelaki dari Bani
Thayyi'.

(10) Al-Mustaurid ibn 'Ullafah at-Taiml dibunuh oleh Ma'qil ibn Qais ar-Riyahi
dalam pemerintahan Mu'awiah.

(11) Syabib ibn Yazid asy-Syaibani mati dibenamkan ke dalam sungai.

(12) 'lmran ibn Harits ar-Rasibi terbunuh dalain pertempuran Dulab.

(13) Zahhaf ath-Tha'i terbunuh dalam pertempuran dengan Bani Thahiah.

(14) Quraib ibn Murrah al-Azdt juga terbunuh dalam pertempuran dengan Bani
Thahiah.

(15) Zubair ibn Ali as-Salithi at-Tamimi terbunuh dalam pertarungan dengan
'Attab ibn Warqa' ar-Riyahi.
(16) 'Ali ibn Basyir ibn Mahuz al-Yarbu'i dibunuh oleh al-Hajjaj ibn Yusuf ats-
Tsaqafi.

(17) 'Ubaidillah ibn Basyir terbunuh dalam pertarungan dengan Muhallab ibn Abi
Shufrah dalam pertempuran Dulab.

(18) Abu al-Wazi' ar-Rasibi mati tertimpa tembok yang dijatuhkan seorang dari
Bani Yasykur.

(19) 'Abdu Rabbih ash-Shaghir terbunuh dalam pertempuran dengan Muhallab ibn Abi
Shufrah.

(20) Al-Walid ibn Tharif asy-Syaibani terbunuh dalam pertarungan dengan Yazid
ibn Mazyad asy-Syaibani.

(21-24) 'Abdullah ibn Yahya al-Kindi, Mukhtar ibn 'Auf al-Azdi (Abu Hamzah asy-
Syari), Abrahah ibn ash-Shabbah dan Balj ibn 'Uqbah al-Asadi. Mereka terbunuh oleh
'Abdul Malik ibn 'Athiyyah as-Sa'di di masa pemerintahan Marwan ibn Muhammad
(khalifah Bani Umayyah yang terakhir).