Kamus Batak (Batak Dictionary

)
Tidak semua suku atau etnis memiliki kamus bahasa. Tetapi suku Batak memiliki kamus Batak. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Mengingat Batak ada dimana-mana dan tidak semua dilahirkan di Bona Pasogit, kemungkinan besar banyak orang Batak yang tidak fasih berbahasa Batak, tidak tertutup kemungkinan Anda diragukan sebagai orang Batak. Karena itulah, Kamus ini bisa membantu Anda menjadi orang Batak yang sebenarnya. ***Anthon Simbolon*** http://www.mediabolon.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=131

A
A, (seruan perasaan kurang sabar dan juga perasaan menghina), ah. Aba, seruan: ah! oh! Aba, pangabaabaon, lekas berkembang dan tumbuh dan lekas pula layu, msl eme; sering berubah-ubah pikirannya mengenai orang. Abad, abad. Abak, pangabahan, hal mengenai berhasilnya, menjadinya. Abal, abalan, tempat, tabung untuk menyimpan segala sesuatu; tempat bertemu beramai-ramai, msl huta abalan ni partigatiga, tempat para pedagang saling bertemu; abalabal, tabung kecil dari bambu untuk menyimpan segala sesuatu; mangabalabalhon, memasukkan sesuatu ke dalam tabung seperti itu. Abang, pangabang, nama tempat dalam sopo Batak, yang terletak disebelah kanan dan kiri jalan masuk. Abangabang, sej pohon kayu. Abap, abu halus, yang tinggal sesudah kayu bakar habis terbakar. Abar, mengembara msl di dalam hutan untuk mengambil kapur barus; begu abar, = begu na masa, hantu yang menyebabkan epidemi. Abara, bahu, pundak; mangabara, memaafkan (=mangampini), sebenarnya: membawa di atas pundak; pangabaraan, 1. (bagian) kayu pikulan, 2. buah pisang yang paling atas pada tandan dan yang terbesar. Abas, mangabas, mengibas, melambai; mangabashon, mengibas, melambaikan msl dengan ekor atau ulos; mate uluna, mangabasi ihurna, kepalanya sudah mati, ekornya masih mengibas-ngibas (seperti dengan ular), dikatakan tentang suatu perkara, yang sebenarnya sudah diselesaikan, tetapi akibatnya masih terasa. Abat, (= sabat), halangan, aral, rintangan; adong abathu, saya berhalangan, ada halanganku; mangabati,menghalangi, menghambat; pangabati, segala sesuatu yang menghalangi, penghalangi, penghambat. Abe, mabeabe, bertiup kesana kesini. Abing, mangabing, memangku; melarikan perempuan dengan kekerasan; abingan, pangkuan, sebenarnya: tempat dimana membawa anak kecil (= ampuan).

Abis, I. mangabis, duduk di bagian depan perahu (solu) sewaktu berlayar dimana raja mengambil tempat. II.pangabis, hubungan kekerabatan yaitu nenek laki-laki dari tulang; pangabis, juga: jatah daging (jambar) yang diperuntukkan untuk dia. Abit, kain, pakaian; marabit, berpakaian; marabithon, dikenakan pakaian; parabiton, sandang, hal mengenai pakaian; na niabitan, yang ditutup orang: kemaluan; abit ni hata, kata-kata hormat atau penghalus kata-kata karena dirasa kurang sopan kalau terusterang; parabitan, pinggul pada mana pakaian dapat diikat. Abor, tanda larangan untuk lewat berupa sepotong kayu atau tolong (gelagah), agar orang tidak pergi kesana;mangabor, melarang masuk, memasang abor di jalan; abor ni hata, ucapan atau larangan halus, peringatan halus. Abot, = abat. Abu, sebutan yang kurang sopan untuk isteri, perempuan. Abuan, kulit jagung atau padi (Angk). Abul, balas, balasan; mangabul, membalas, menuntut pembalasan; parsinabul, sijalahi abul, pembalas, yang menuntut pembalasan; abul ni, sebagai balas untuk, untuk membalas msl mata do abul ni mata, mata dibalas dengan mata. Abur, (kata dasar seperti sabur ?); maraburabur, (mengenai air mata) banyak bercucuran; mangaburhon,melemparkan sesuatu, berlengkung, menghamburkan. Abut, = habut, keruh. Ada, = adong, tersedia, ada (hanya dalam bentuk ingkar); soada, tidak ada, lih. so I. Adam, ajal, akhir hidup. Adang, madangadang, keluyuran, berkeliling-keliling, mengembara, bertualang (= medangedang); mangadang,mengintip, menghadang, menantikan; mangadangi, mengunjungi satu demi satu msl angka huta; paradangadang,pengembara, pengelana; paradangadangan, pengembaraan,pelancongan; niadang ni roha, tujuan, maksud yang tersirat; na niadang ni hata, cakupan pembicaraan; mangadangadang-hon, mengelilingkan (msl barang dagangan) kesetiap pedagang atau setiap rumah. Adang, taradang, tersangka, dicurigai. Adap, mangadap ari, lih mangalap ari. Adar, = andar, kelihatan dari kejauhan, tampak jelas; adaran, pelataran, dataran; mangadar, bertempur di pelataran tanpa perlindungan; mangadar hatana, berbicara terus terang tanpa tedeng aling-aling. Adas, I. mantra yang diucapkan oleh datu; manadas, mencoba semua kemungkinan tetapi tanpa hasil (dikatakan mengenai datu). II. sej rempah. Adat, adat istiadat, kebiasaan; na so umboto adat, orang yang tidak mengetahui tatakrama adat; tidak tahu sopan santun, yang tidak mengetahui etiket (= ndang maradat). Ade, = rade, (mengenai senjata): telah berisi dan siap untuk ditembakkan. Adeade, cacing pita. Adi, I. ini, (kata penunjuk yang hanya dipakai berhubungan dengan orang); baoa adi, aku, lakilaki ini; boru adi,aku, wanita ini; halak adi, orang yang disana itu. II. maradi, maradian, beristirahat, berhenti; adian, paradianan,tempat perhentian, tempat

peristirahatan; adian ni hata, orang yang masih perlu didengar pendapatnya (karena tidak hadir dalam pembicaraan), sebelum suatu keputusan dapat diambil; si anu adian ni hata, si anu penyebab ditundanya pembicaraan, karena ia harus lebih dahulu datang; adian ni hata, artinya juga: pembicaraan yang belum berakhir dan masih perlu dituntaskan nanti. Ado, madoado, mengembara, ber-kelana; simadoado, pengelana,pengembara. Adong, ada, berada, tersedia, hadir; adong di ahu, ada padaku; soadadong, ndadong, tidak ada; paradongan,orang berada, kaya; boru ni tataring paradongan, perempuan yang kaya; adongna, seadanya; sinadongan, harta kekayaan, milik; juga sering dipakai sebagai pengantar untuk kalimat bertanya: adong do didok ibana? adakah, betulkah ia mengatakan ? Adop, I. berhadapan (= dompak) ; di adopan ni, di muka, di hadapan; di adopanmu, di mukamu, hadapanmu; tu adopan ni,kepada, ke hadapan orang; mar-adophon, terhadap, di muka,di hadapan; msl nunga mardosaahu maradophon damang, sayasudah berdosa terhadap ayahku;adop bohi be, saling berhadapan muka; adopadop,berhadaphadapan; adopan, potongan da-ging ternak yang diperuntukkan bagi raja seperti kepala, leher dan pinggul; selanjutnya: bea, cukai, upeti, pemberian; siadopan, suami; mang- adop di, bekerja pada se-seorang hingga lunas hutang; mangadopi, menghadiri, menghadapi; paadophon, menyerahkan anak untuk dijadikan pekerja orang;paadopadophon, menghadapkan muka ke; tomboman adopadop, ambang dalam rumah Batak. II. Adop, payudara anak gadis, sedangkan untuk ibu-ibu disebut bagot. Ados, siadosan, (And) = lae, atau eda. Adu, I. mangadu, menahan, menyusul, mengejar, menggembalakan ternak; mangadui, menggembalakan banyak ternak atau sering; II. maraduadu, marsiadu, berlomba-lomba; parsiaduan, tempat perlombaan. III. maradu,sampai, sehingga (= rasirasa); maradu mate, sampai mati; maradu loja, hingga capek, letih; maradu miduk,hingga berkumpul makin banyak. Adui, sana, diseberang sana, menunjukkan jarak lebih jauh; di adui, di sadui, jauh di sana; tu adui, tu sadui, jauh kesana; topot adui, jumpai kesana (untuk mengerjakan sesuatu); basa adui, hari nanti (yang ditentukan untuk berbuat sesuatu); huta adui, kampung yang terletak disana. Adum, mangadum, memanjar uang kepada seseorang. Ae, mangae, merasakan, menderita, merasa sakit; diae pogosna, diderita kemiskinannya; marniae, berbaring sakit;parniaean, penderitaan sakit, perasaan sakit; mae, maesa, menderita, merintih kesakitan; marnaenae, menderita sakit. Aek, I, maraek, basah; aek na niinum, kencing, air kemih; aek beu, air limfa; aek tabar, air tawar langsung datang dari sumbernya di hutan; aek anturge, air yang terkumpul di tunggul; martuaek, mengambil air; partuaek,gadis yang mengambil air; partuaehan, tempat pengambilan air; mandabuhon aek, mengalirkan air ke sawah;partutuaek, upacara adat membawa seorang bayi ke sumber air sebagai pendahuluan untuk pemberian nama;antian ni aek, hari ke delapan menurut penanggalan. II. aek = atik; aek beha = atik beha. Aga, mangaga, mananduk (mengenai kerbau); paagaaga, melawan, memerangi (= paaloalo); mangagahon,menaruh kepercayaan, harap akan. Agak, agak, kira-kira, kurang lebih; mangagak, menaksir msl umur atau padi; diagak deba, ditimbang dan terdapat terlalu ringan.

Agal, mangagalagal, melingkar, membelit, bergelung (mengenai ular); juga mengenai orang yang marah; juga orang-orang yang berjalan berlenggang-lenggok, yang mirip dengan ular yang bergelung. Agam, mangagam, memikir, menduga, menyangka; huagam, saya pikir, kusangka; diagam roha, dikira, disangka; bdk tagam. Agan, agan pe, sungguhpun, walaupun, meskipun, sekalipun; agan so = tagan so. Aganan, (= tagonan), lebih ba-ik, lebih suka; aganan mate sian mangolu, lebih suka mati daripada hidup. Agap, mangagap, tertawa terbahak-bahak. Agar, cantik, manis, bersih, necis; maragaragar, penampilan orang necis dan bersih. Agaragar, agaragar, gelatine. Agas, agas, sej nyamuk berkaki panjang. Agat, pahat tajam yang dipakai menyadap enau untuk mendapat tuak; maragat, mangagati, me-nyadap enau untuk mendapat tu-ak; paragat, penyadap tuak; paragatan, papan, tempat penyadapan; di atasnya duduk penyadap tuak itu; agaton, yang harus disadap yaitu pohon enau. Age, mangage, mencari segala macam cara untuk menyakiti dan melukai orang; manang beha paageage roham,entah bagaimana tipudayamu untuk menyakiti, melukai saya; diage rohana, dalam batin ia melawan, menentang. Agi, = anggi; siaginan, nama marga. Agia, sungguhpun, bahkan, apapun, pun, walaupun, biarpun; agia sada ndang adong, satu pun tidak ada; agia aha, agiaha, salah satu apapun; agia mangido pe ho, ndang olo ahu, juga bila engkau memintanya, saya tidak mau; ndang agia aha, apa saja pun tidak. Agiaha, = agia aha, lih agia Agiat, = Anggiat, semoga, kiranya, mudah-mudahan. Agin, siaginon, dunia ini, bumi ini (And). Ago, mago, menghilang, hilang, berakhir; agoan, kehilangan; agoan raut ibana, dia kehilangan pisau; agoan uhum,keji, kehilangan hukum; agoan hosa, meninggal, mati, putus nyawa; agoago, kehilangan; mangago, merusakkan, mencelakakan, menghancurkan; sipangago, si perusak, si pembinasa, penipu; hinamago, kemalangan, kecelakaan, kesengsaraan; hahamago, kehancuran; marhinamago, menderita kesengsaraan, bahaya; parroha mago, busuk hati, tidak bisa lagi diperbaiki; na magomago, orang melarat, orang miskin; mangago ariari (tingki), membuang-buang waktu; marmagoan, binasa dalam jumlah besar; sibaen na mago, penyebab kemalangan, kerusakan atau kesengsaraan. Agong, arang kayu; simaragongagong, tanaman merambat. Agoni, Tenggara, lih anggoni. Agos, orang sial, pembawa sial, orang yang selalu membawakesulitan untuk orang yang berhubungan dengannya, pada siapa rupanya terkena kutukan. Aha, kata bertanya: apa? yang mana? manang aha, apa pun? sering dihubungi dengan kata pe: manang aha pe?apa pun; si aha? siapa? menanyakan nama orang; aha bahenon? apa bisa diperbuat? aha so, apa tidak, tidak perlu heran bahwa; msl aha so mabiar ahu? apa tak takut aku? aha i? apa itu ? banyak dipakai bila seorang tidak mengingat nama sesuatu; msl lehon ma aha i, berikanlah apa itu? dalam mana orang yang disapa itu mengetahui apa yang dimaksud;

demikian juga: ahanghu, apaku, yang ada padaku, = ugasanku; aham, apamu, yang ada padamu, dsb; parahaan, perpanjangan dari aha, sebenarnya sesuatu yang ada di dalamnya, tetapi juga untuk hal yang dimaksud itu sendiri; maraha, mempunyai sesuatu, yang diketahui oleh orang lain apa yang dimaksud; aha rohana,dia merasa lain, dia tidak setuju dengan itu; umaha (= numeang), sudah sembuh, dikatakan mengenai penyakit; sebutan numeang tidak boleh dipakai supaya roh jahat yang menyebabkan penyakit itu jangan datang kembali. Ahap, I. mangahap, merasa, merasai, mengalami (badaniah); parniahapon, perasaan, citarasa, peri kehidupan;beha diahap ho? bagaimana perasaanmu ? siahapon, nasib, tanggungan, penderitaan, untung malang. II. hau ahap,sej pohon, yang buahnya sangat disenangi anak-anak; juga: haiahap. Ahasa, dunia ini, = hasiangan on. Ahit, = Nahit; paahitahithon bada, menggalakkan perselisihan. Ahobar, Allah adalah besar pada permulaan tabas di waktu membuat obat-obatan. Ahon, I. mangahon, membawa, mendatangkan, mengantarkan.II. manahonahoni, membawa makanan ke kuburan orang mati sebagai makanan untuk begunya. Ahu, orang pertama tunggal: aku, saya, juga: au; manga(h)uhon, menginginkan untuk dirisendiri; pembukaan surat Batak mulai dari ahu: ahu surat tinongos ni si A, aku, surat kiriman si A; ahu on, aku ini, aku yang ada disini;pardiahuan, mereka yang termasuk bilangan seseorang yaitu kaum kerabat atau bawahan. Ahut, I. mangahuti, mengambil, menarik untuk diri sendiri (mengenai barang-barang kecil); roha pangahution,sikap me-mikirkan diri sendiri, egois-me; na ahut, egoistis, loba.II. mangahut na nirabi, untuk kedua kalinya membakar hutan yang sudah ditebang untuk membersihkan tanah dengan sebaik mungkin; marnipi di ahuton,bermimpi sesudah pekerjaan membakar sudah selesai yaitu terlambat datang. Ai, I. kata perangkai: oleh sebab, karena. II. pembuka kalimat tanya: ai aha do na masa? sebenarnya apa yang terjadi? Aik, = atik, aik beha, = atik beha, dsb. Ail, mailail, tagihan piutang yang tak terbayar. Aili, celeng, babi hutan. Ain, mangain, mengangkat seseorang menjadi anak sendiri msl oleh keluarga yang tidak punya anak; anak niain,anak angkat; mangain dongan, mencari kawan sekutu di waktu perang. Aing, I.= aning II, bukan? tak benarkah? baikkah? ya kan ? II. marsiaing, memegang sesua-tu sambil bergantung. Air, air ni bulu, ujung tunas bambu, panjang dan lengkung di bagian atas. Ais, I. maisais, bergoyang, goyah. II. puting susu babi, P.B: ais ma di babi, mundala ma di horbo; tarpasiat ma ariari, molo adong lagu jumolo, 'ais' puting susu babi, 'mundala' puting susu kerbau, oleh karena saya telah membuat baik terhadapmu dulu, adalah lebih parah lagi bila engkau harus kukutuk. Ait, mangaithon, menarik sesuatu pada dirinya, mengambil sesuatu untuk dirinya; diaithon hata i tu ibana,disesuaikan kata itu kepada dirinya sendiri, dihubungkannya kata itu kepada dirinya sendiri.

Ajak, ajakajak lubuk, tindakan tanpa pemikiran yang matang. Dikatakan tentang seorang yang terlampau cepat bertindak msl cepat menyerang musuh, tetapi cepat pula lari. Ajal, ajal, akhir hidup; ro ajalna, sudah tiba ajalnya. Ajar, = poda; mangajari, mengajar; mangajarhon, mengajarkan; marsiajar, belajar; diparsiajari, dipelajari;parsiajaran, pelajaran, sesuatu yang diperlukan untuk belajar, msl buku parsiajaran, buku pe-lajaran; parsiajaran,suatu yang dapat dipelajari; hurang ajar, kurang ajar; hona ajar, diajar; pangajarion, pengajaran, cara mengajarkan; pangajari, pengajar, guru. Aji, racun, ramuan obat yang diberikan kepada musuh secara tersembunyi;mandabu aji, mengenakan racun kepada seseorang; manulak aji, mencoba menangkal dan membalas guna-guna kepada pihak lain; ajiajian, sihir, jampi-jampi, ramu-ramuan; aji donda, = tunggal pana-luan; siaji teas,penangkalsantet yang diselipkan pada ikat pinggang; aji turtur lihturtur I; pangajian, keahlian, kepandaian; olat ni i pangajianmu, sampai disitulah kepandaianmu atau ilmumu, yaitu disini berakhirlah sudah pengetahuanmu. Ajihihir, ajihihiron, menderita suatu penyakit sampai gigi rapuh (aji ni na marhihir) lih hihir. Ajiringan, sej tikus yang kecil. Ajo, majoajo, (mengenai air) dalam; lintong majoajo, kolam yang dalam . Ajuk, mangajuk, menipu, berbohong. Ajul, mangajulhon, menaruh ke-percayaan pada...... Ak, kelangkang (anggota ba-dan); ak ni dolok, punggung gunung; siganjang ak, suatu sebutan untuk ular (untuk menghindari memakai kata biasa ulok). Ala, I. alasan, sebab; dia alana, apa sebabnya? kenapa? dia alana umbahen, apa sebabnya maka, apa sebabnya hingga, kenapa? mengapa? ala ni, lantaran, sebab, karena; ala ni aha, kenapa, karena apa ? ala ni ni, karena itu, sebab itu; ndang adong alana, soada alana, tanpa sebab; on do alana umbaen, inilah sebabnya maka (hingga);marala, beralasan, bersebab; manungkun ala, menanyakan sebabnya atau alasan; ala, sebab, karena; siala = ala; sialabane, tanda jual tanah secara menetap, berupa uang yang diberikan kepada penghulu, lurah, atau kepala kampung oleh sipenjual. II. mangalai, mangalaalai, menghalau. III. mangala dengke, menangkap ikan dengan jalan mengalirkan airnya; tali ala, tali pada mana seberkas rumput dan dahan-dahan diikat dan kemudian dipasang di atas air untuk menghalaukan ikan; ala-an, cara menangkap ikan seperti itu; P.B.: laos marulu do alaan, menangkap ikan perlu seorang pemimpin, tiap pekerjaan memerlukan pimpinan; siala, tanda 'o' pada tulisan Batak. IV. siala gundi, nama pohon yang besar yang kayunya dipakai untuk bangunan. Alai, tetapi, akan tetapi, na-mun, namun demikian. Alal, malal, lemas tidak bertenaga karena lapar; sialal, sej amporik, burung sawah. Alaman, halaman rumah, pekarangan jalan kampung; alaman na marampang na marjual, sebutan yang lebih terhormat untuk alaman. Alamat, yang memberitahu, yang mengabarkan, yang menyampaikan; alamat ni surat, alamat surat; alamat ni roha, pancaindera (yang memberitahukan sesuatu kepada roha); maralamat, meramalkan dengan memakai sihir;paralamat, ahli meramal, peramal baik tidaknya hari-hari, paranormal; alamat pandang torus, paranormal, sanggup melihat alam gaib, bisa meramal sesuatu, orang yang waskita.

Alang, tidak sampai, tanggung, kurang sedikit, tidak cukup; alang garar, tanggung untuk pembayarnya; alang ulaon, pekerjaan belum selesai; alang bogashu, gantung pekerjaanku; yang sedang saya kerjakan belum selesai;alang dua, lobi sada, untuk dua buah tidak cukup, untuk satu buah terlalu banyak; sialangalang, tidak cukup untuk dijadikannya tetapi terlalu besar untuk dijadikan satu msl pekerjaan kayu; horbo sialangalang, kerbau yang tanggung untuk dipotong tetapi terlalu kecil untuk bekerja; alang roha, khawatir, ragu-ragu, tidak mempunyai keberanian untuk sesuatu, segan, tidak tega. Alap I, mangalap, mengambil; menjemput; mangalapi, memanggil, menjemput; mangalap ari (= mangadap ari),mengundang teman-teman untuk bekerja yang kemudian untuk itu harus dibantu pula, sebenarnya: meminjam harinya, tenaganya; aron, silih berganti mengerjakan sawah secara bergotong royong; sialap manaruhon, tukang adu, pengadu, penggunjing;pangalap boru, pihak atau marga pengambil mempelai perempuan (sesuai dengan hukum adat); pangalapan gogo, tempat atau daya upaya mengambil kekuatan; holong mangalap holong, cinta kasih menimbulkan, menerbitkan cinta kasih pula; masialapan roha ma hamu, saling menahan dirilah kamu, pakailah akal budi masing-masing (dikatakan kepada orang yang berkelahi). II. alap pamereng, menjuling karena kedengkian. III.malapalap, berunggun, mau mati mengenai api. Alas,na boru alas, dewa yang padanya dipanjatkan doa. Alat, mangalat, melihat ke- sekelilingnya, mengamati, memata-matai, memperhatikan; a-lat matana, matanya sigap msl dikatakan tentang anjing yang mengharapkan mendapat sesuatu; mangalathon, mangalatalati, mengamat-amati, memperhatikan seseorang, mengawasi; alat ro-hana, waswas, waspada, takut barangnya diambil orang; alatan,pertanda, wahyu; maralatan, melihat dalam khayalan, mendapat wahyu; paralatan, o-rang yang pandai tenung; pera-mal; alaman paralatan, halamanatau tempat dimana diadakan horja. Albak, lempeng bersegi empat yang dipakai untuk membangun tembok tanah, tanah bata. Albang, mangalbang, memukul, lih talbang. Albas, tersentuh, tersenggol sesuatu msl kain; mangalbas, menyenggol sesuatu, bergerak ke suatu tempat. Albing, malbingalbing, tergantung-gantung. Albuk, sialbukalbuhi, lambung yang lunak pada tubuh manusia atau binatang. Ale, hai, sebuah interjeksi yang selain berdiri sendiri juga di muka vocativus; ale dongan, hai kawan-kawan; ale amang, ah bapa, hai ayah; ale,(juga seruan keheranan) oo, ha! Aleale, kawan, teman karib, sahabat; maraleale, bersahabat; maralealehon, mempunyai seorang sebagai sahabat;ale-ale ni daging, dalam arti sem-bunyi, penyakit yang ringan dan tidak berarti. Alemu, ilmu, pengetahuan yang mengerti ilmu sihir dan berbagai-bagai hal gaib msl tidak dapat dilukai, untuk menjadi kebal;maralemu, melakukan pengetahuan seperti itu; marguru alemu, mempelajari pengetahuan seperti itu. Algip, malgipalgip, mendahak mengenai orang yang menunggu ajalnya; mangalgip, menelan sesuatu. Algup, mangalgup, menelan bulat-bulat, lih algip. Alhe, malhe, kempis mengenai perut.

Alhot, getah pohon kayu, yang menjadi bahan pengental susu; malhot, kental, mengental (susu, minyak makan dan cairan lain); mangalhoti, mengentalkan; na nialhotan, yang dikentalkan, susu kental, yang lebih digemari daripada susu manis. Ali, I. = singkat, ganti, tukar; ali ni, pengganti dari, balasan dari; (=singkat ni); mangalii, mengganti; mangalihon,membalas sesuatu. II.ali, petaka, kesusahan, nasib buruk, kesengsaraan; maliali, merasa sangat menderita, karena nasib buruk temannya; maliali di handang, sangat miskin, hidup melarat. Aliang, lingkaran leher babi yang dipotong. Aliklo, manusia harimau. Alim, sej pohon yang kulitnya dibuat buku kuno Batak yang disebut 'pustaha'. Alimos, sekilas, hanya sekejap saja kelihatan; maralimos, menghilang cepat-cepat, melintas sekejap. Alimot, ndang huboto alimot ni i, hal itu sama sekali tidak saya mengetahui; ndang huida alimot ni i, aku tak melihat suatupun. Aling, sindiran, tuduhan terselubung, insinuasi; mangalingi, menyindir seseorang, melancarkan tuduhan keji terhadap seseorang. Alis I. mangalis, mengikis dengan pisau; pangalis, pisau pengikis. II. sepotong kayu yang runcing, yang diunjamkan dalam tanah untuk melindungi diri terhadap musuh atau pencuri; jojoran na nialis, kawat berduri. Alit, dililitkan, lingkar; mangalit, berputar, melingkar, melilit; mangalithon, melilitkan, mengenakan msl kain, sa- rung, baju; taralit, keseleo,terkilir; taralit pat, kakinya terbelit; juga: terikat, sehingga tidak bisa berge- rak lagi;pangalit ni hata, pembelitan kata, sindiran; pangalit = dila, lidah hewan; alit hatam, berbelit kata-katamu; alit dalan, jalan yang memutar, tidak lurus. Aljuk, mangaljuk, melompat ke atas (mengenai ikan). Allam, bersifat merendahkan, cacian, penghinaan, pelecehan; allammu do i, itu merupakan penghinaan pada saya;allamna, penghinaannya, dengkinya. Allang, mangallang, makan, memakan (dikatakan tentang orang dan binatang); siallangon, yang bisa dimakan;mangallang gana, menelan sumpah, mengganggap enteng yaitu bersumpah palsu; siallang gana, orang yang bersumpah palsu; masiallangan, saling memakan, bertengkar, menipu; api na ma-ngallang, api yang menghabiskannya. Allo, mangalloalloi, ikut- ikutan, msl ikut menyanyi padahal belum dapat melakukannya dengan baik. Allom, mangallom = manumpol. Alluk, mallukalluk, bergerak kian kemari, mengerakkan badan naik turun; mengenai kuda yang membuat penunggangnya sakit; juga: mengenai barang yang dipikul; marhahalluk, terkial-kial tertawa. Allung, lih hallung. Almis, mangalmis, memotong se-dikit, memotong beberapa saya-tan. Alnge, mangalnge, mengunyah dengan lambat. Alngit, sej pohon hutan, yang kulitnya berbau keras dan busuk.

mangalosi. aluhon. mengadukan (tu) kepada seseorang. malos. juga: sebagai kata depan: bertentangan dengan. penolong. o bapak!. II. sej pohon kayu yang kayunya dipakai untuk bahan bangunan rumah. juga dipakai melawan gatal-gatal pada kulit (kudis). tersergap angin. aloalo. ayah. angin laut. alualu. semua sanak saudara pihak ayah kira-kira seumur dengan dia. musuh (lawan: dongan. Alun. menentang. berkenankanlah kami hai nenek (bdk "amen" pada o-rang kristen). sokong. bapak. masialoan. maraltong. berkenankanlah! Dan hanya berhubungan dengan:aloi ompung. mengadukan pengaduan kepada. paraluson. hal ayah. sej ende (di Angk). pangalo. II. Alop. I.siparamaon. saling berlawanan. yang berhak dipanggil ama dalam sistem kekerabatan kecuali ayah kandung. mereka yang seayah. bergerak kesini kesana. menyodorkan sesuatu. suami saudara ayah perempuan. memijit. dari alogo. melawan. = oloi. pertempuran. saingan. mangaluhi. bermusuhan.) mangalo. musuh.vocativus: o pak. Alos. Altong. Aloi.diparamangamang. melayukan. Ama. merasa puas. dongan saama. Alogo. yang dianggap ayah. mengenai tumbuh-tumbuhan. tempat atau orang untuk mengadu. amaama. alongalong. hona alogo. alum ni ate. = albas. mangalushon. berlawanan dengan. kebapaan. tetapi juga saudara ayah yang laki-laki disebut demikian. alogo musim. pangalo. jawaban. senjata pertempuran. mangaluhon. mengurut. mesti kau jawab aku. maralo. ingkon alusanmu ahu. saama. yang kekuatannya seimbang. menjawab. pangaloan. penasehat yang bijak. disentuh. Aluk. memohon dengan hormat msl kepada raja atau begu. mangalusi. menyampaikan keluhan. perlawanan. I. berayah. seayah. disenggol. amang. Along. haamaon. bertentangan. jawab. tetapi tidak jadi diberikan. lawan. nama daerah. menggugat. Alpis. lawan. melawan. tidak usah ditanya-tanya. I.alogo dolok. amang boru. mengadu. bersaudara. marpangalualuan tu. adik ayah. sej laba-laba yang bersarang di bawah tanah. mangalutaluti = mangurut II. cara menjawab baik. angin musim. Alus. Alut. marama tu si A.Alo. kesenangan. Alum. abang ayah. II. sej rumput untuk makanan ternak. siku penunjang pada tiang dan balok yang menahan angin atau goncangan. maralohon. amang uda. ular dari yang cepat melompat bila terancam. paraloan. bermusuhan.mangalopalopi. nasida na saama. alogo laut. = manomunomu (tomu) (Angk). berlawanan. pangalualuan.dipersuamikan secara .aloangin. angin. pengayom. marama. kata seru mengakhiri sebuah doa mantera masa dulu. mangaloalo. angin gunung. mulai masak mengenai buah-buahan. berbapak kepada si A. seorang pengadu yang suka menyampaikan sesuatu.pangalualuan so sungkunon. hubungan anak dengan bapanya.mangalualu.tempat perlawanan. tempat minta perlindungan. perutnya kempis msl dari tubuh wanita yang tidak hamil lagi. memerangi. tempat banyak angin.menjawabkan. amang tua. ombak (kecil). paralogoan. alumalum. menderita kekurangan karena tidak mau bekerja. dijadikan layu. Alo. Alpas. Alu. mengadukan sesuatu. layu. pengaduan. pangalusion. semua yang disebut ayah. terjebak. paramaon. Aloban.

ambarambar. mangambangi. ma-ngambalhon. menambahkan. kukira. mangambehon siboanon. oleng-oleng. mambalambal. mangamal. Amang. ambatan. mambal.ambal alus. siamak pandan = goligoli (And). Amal. mangambalambalhon. yang di-gantung di rumah Batak. mengayunkan tangan sewaktu berjalan. Ambargo. tamba. renteng ni ambalungan. Amba. berayun. lapisan bawah dari atap ijuk. mambal gogo. Amak. Ambang I. huambang. burung kecil sej merpati. kurban sajian. amantamuna.penghalang. mengembangkan jerami sebagai tikar. idem.ngambangion. lih omas. bapa pengayom. Ambaroba. perjamuan dengandaging lembu. bapak kau (agak kasar). melintang. terhalang oleh penyakit. lih ba-lang. terhuyung-huyung. menghadang. dangau di danau untuk nelayan menangkap ikan. ama ni Pintor. bersifat menghalang. Ambalungan. tak tertirukan lambaian orang belanja. melintang. menggoyangkan. ali-ali. mengira. pelambai. mangambalanghon. me-ngayunkan. menjadi wali. mengunggitkan. warung tuak di tepi jalan untuk istirahat. Ambe. tenaga berkurang. membinasakan bisa ular dengan ilmu gaib. pa. memperpanjang msl perkara atau perkawinan seorang perempuan. ali-ali. II. tidak melihat dengan tepat. Amas. Ambat. berserakan dimana-mana.B. = manambahon. Ambasang.pardiamaon. niambat ni sahit. ayah kalian. mangamakamak. bapa kita. embacang (sej mangga). amanta. III. memanggil "amang" di belakang seorang laki-laki mengenai seorang perempuan jalang. mewakili sebagai bapak. tanda dengan mana orang mengenal ayahnya. pangambe. cara mengayunkan lengan. ketapel ayun. amam. membuat sesuatu persis sama adalah mustahil. lih ama. mangamal bisa. membawa barang kecil hal mana hanya mungkin bila yang dibawa itu . salah lihat. ambal mata.ambalangan. ambat.maramaniaha. Amban. lapisan jerami alas bulir padi di sawah waktu panen. masiamangamang. mengkhayalkan sesuatu msl memikirkan suatu rencana. pak Pintor. sudah menjadi ayah. kolam kecil. mencegat.gelap. mangambahon. Ama ni A. ama panoroni. ndang tarpasuman na binahen ni dongan. telur ayam.mangambat. bapa tiri. Ambal. menghalangi. marambalang ha-ta.ambatabat. mangambe.menyembelih lembu. Ambalang. P. mangamai. ambangm-bang. terhambat. amanta hamu. lambaian. tidak tepat jawaban. jungkatan. menduga. bapak kamu (lebih halus). dianggap bapa karena berjasa. merencanakan. melempar atau menembak dengan ali-ali. ambalambal. gelar seorang yang diambil dari nama anak sulung. mangambai. tarambat. tali pangamban. Ambar. meramal. ayunan. amangmu. amakamak. sej tanaman yang menyerupai suhat. ama painundun. mengali-alikan. tidak logis berbicara. mangambang. kolam (alamiah atau buatan). me-ngalihkan (hata) pembicaraan kepada sesuatu yang lain. menyangka. untaian. tikar yang dianyam dari kercut. tak tertirukan perbuatan kawan sesama. lalu dapat gelar dari nama anak sulungnya. (lih tundun). kusangka.: ndang tarpasuman pangambe ni paronan. tali untuk pengikat sesuatu. tidak menentu yaitu percuma. mengali-ali. mangambalang.

memboroskan. siput air jadi kapur. mangambolonghon. artinya: sudah tua sekali. dikawini karena cacat. sesuatu yang dipasang pada sopo untuk memperbesarnya. apa yang dianggap tidak ber-harga. Ambure. dingin. ungkangangkit. Ambol. melompatlompat. niambit ni raja. roh jahat. kiasan kata. I. atau kusta atau gadis yang langsung pergi ke rumah lakilaki. Ambur. hantu jahat. ambuambuan. bumbu masakan msl garam. lih borgo.mangambehon hata. pangambit. kalau ia di bawah terlalu pendek. juga bendabenda. melompat. mangambilhon. memperdulikan. Ambir. = begu. mudah.enteng. terayomi o-leh raja. ambuambu ni juhut. mengajak orangke pesta atau pergi bertamu. sepotong kain yang dipasang tukang jahit di bagian atas celana. (dipangamburehon). sej lauk pauk yang dibuat dariharambir. membawa. terbuang-buang dimana-mana da-lam jumlah banyak. tidak ada taranya. hilang. hujan es. ambirambir. boru mangambe. mangamburambur. Ambung. gelambir pada leher lembu.ambolas eme. membuangkan. mambir dengdeng. Amburat = amburet. kedinginan. tua bangka. Ambor. mangambur. mambir dengdeng. udan ambolas. meneruskan kabar. hujan es. Ambitan = tanggurung. berceceran. lipatan kulit leher lembu yang tergantunggantung. menerjunkan se-seorang sambil memegang tangannya. membuang-buang. . papan kecil yang ditarok di tepi solu. Ambit. Ambubu = sambubu. mengaburkan. P. menggerung mengenai anjing. sungkot gogo. Ambila.: langkitang gabe hapur. siambolong.yah. memboroskan. Amborgo. Ambi. na hinilang gabe mambur. terbuang. Ambolong = bolong. II.go. menggendong. marambit. daging itu tidak kuat lagi. = lapik ni hata. marambolongan. mangambit. Ambuang. kehabisan tenaga karena tua. menyampaikan perkataan kepada orang lain. Ambil. menggendong anak di depan. marambuang. ringan. sampah masyarakat msl isteri kedua. tua renta. tanaman sa-yur. sebun-tut ulat pun aku tak diperdu-likannya lagi. Ambolas. yang tidak ada bandingannya. mangambunghon. na niambit ni hu-ta. pangambe ni hata. mengindahkan. melonjak-lonjak. menghilang. panambi. bawang. ubun-ubun. bergantung terkelepai. meraung. terlindung. mambirambir. Ambu. tidak pakai mahar. III. mangamburehon. ambolas batu. (And). mambur. kain gendongan. mangamburhon. enteng. ambilambil. hujan es yang butir-butirnya seperti batu keras. meng-hargai. gadis murahan. ndang diambil be ahunanggo saimput ni bisa. yang didapat secara tidak adil akan hilang lenyap. sesuatu yang ditambahkan. orang yang berada dalam perlindungan desa. = ombunombunon.B. amborgoon. hujan es yang butir-butirnya putih kecil. ampas. memuliakan. amborion. na so marambolambol.

manusia. dalam hal ini diingat kepada ampang yang ditutupkan datu pada ayam sembilahan itu. memaafkan orang. = amburuk. artinya celaka. mampar roha. membela. Ampar. kena penyakit ini. sej merpati yang besar. meramalkan masa depan berdasarkan letak badan ayam yang lehernya dipotong segera ditutup dengan "ampang" (tentang dukun). bakul besar dimana di dalamnya disimpan bakul-bakul kecil. mangamin. bagian dari pekan yang dikhususkan bagi sesuatu daerah untuk menyimpan barang mereka. sebagai lambang empat fungsional penerima mas kawin pada adat menikahkan puteri empat. membentangkan perkara. na marampang na marjual. sej tanaman merambat. masiaminaminan songon lampak ni ga-ol. Ampangampang. desa. Amburget = amburuk.l. suhi ni ampang na opat.: sadampang gogo. II. Oleh karena itu keempat sudut keranjang harus diperberat.lai baru. sej rumput. Amo. mampar. terserak-serak (ternak. mendukung. amen. sanjomput tua. tidak berkaitan. menghambur-ham-burkan uang. mengumumkan. saling mendukung. tersebar. sej penyakit ayam (yang gemetaran selalu duduk berdiam). idem. mengocok kembali lidi ijuk sesudah selesai perhitungan (dengan lidi ijuk tadinya). buah pertama ( = patumonaan. parampangan. ampal tu julu songon hotuk ni aili. Amis. tenaga satu ampangbanyaknya. amin. P. tidak ada hubungan satu sama lain. mangamoamo. berguncang-guncang hilir mudik seperti ketuk-ketuk pengusir babi hutan: dikatakan tentang orang yang dihalau kemanamana dan tidak dapat ketenangan. simarampangampang. mangamoti. lengah. benda. memperlakukan. Amin. berbentuk empat segi dan di atas bundar. Amburhung. mangampar ruji. = ambal. Amburhom. saling menyokong. lih mona).mangamparhon hepeng. kata halus untuk pantat. bakul yang dianyam di bawah. seseorang yang memakai takaran dengan baik dan jujur. III.mangampalampal. d. dubur. mangihut di ampang. I. Amot. Ampang. menata dengan halus dan cermat (tentang pakaian. menimbang secara adil dan punya undang-undang dan hukum keadilan. saling menyokong seperti halnya dengan kulit batang pisang. sudut bakul nan empat. = papaluan. ma-siaminaminan. niamotan. amburhungon.mangamparhon. ampal tu jae. berlangsungnya per-kawinan seorang gadis hanya dengan membawa bakul makanan buat pihak mertuanya. memboroskan uang. menghamburkan.B. . marmanuk di ampang. mangamparhon hata. memegang dengan hati-hati (benda-benda yang dapat pecah belah). lapisan kayu yang dibawah kulit. mempe. gubal. bila ayam itu menggelepar sampai keranjang jatuh. kerabat yang paling utama. karena mahar (mas kawin) sudah beres sebelumya. manghunti ampang. keuntungan hanya sejemput.Amburet. juga dipakai sebagai takaran beras atau padi. benda-benda). Amburuk. mangamini. kerja mati-matian. Ampal. hasil minim. Ampapaga. Ampapaluan. lalai. amin. melindungi tondi ladang.l). dubur. = na marpatik na maruhum. yang pertama kali membawa makanan kepada mertuanya. parampang ni luat.

amporik silopak. mangampot. sebagai pengganti orang lain msl untuk seorang bawahan bersumpah. meletakkan di atas sesuatu msl pundak. mungkin kata parompuan berasal dari kata parampuan. Ampolu. pakaian camping untuk anak-anak. mempunyai penjamin. lihhampir. mengambil tanggung jawab dan pimpinan seperti sering dilakukan msl seorang raja untuk rakyatnya. mampe. Ampipira. Ampodi. mangampu hasuhuton. ampu. ampuan. Ampot. marpangampu. merasakan khasiat (dari obat). II. maramperean. II. hafal. = siantal. tersebar mengenai ternak. dinobatkan. tas. Ampin. panjangnya sepenenunan. menggulung tenunan. . serasi. mengikat. kayu untuk mengupam. melicinkan kayu. Amporotan. haribaan. pangkuan. gadis itu cocok dengan lajang itu. kawan semarga. menggosok agar licin. diangkat. tikus besar di bawah rumpun bambu. juga: alat pengamplas. amporik sijirit.angin puting beliung yang keras. Ampilas.tali pancing. bentuk taoar tertentu yang diberikan kepada penawar sihir.Ampara. pangampinion. mangampini. ampe di sambubu. sej tikar lebar (amak) Ampe. sej burung perik yang lain. tangan). ampit bonang tu itom. Amporik. segulung tenunan. mangampir.mangampin. memangku. terletak pada bahu. pangampirhon. wanita. pampe. terletak di atas sesuatu.peak di abara. taoar siampilalas. sej semak belukar. ampot ni hail. terangkat ke ubun-ubun. lih porot. pembelaan. diletakkan. mangampu. = mangabing. Ampolas. dikatakan tentang penderitaan yang tidak bisa dihindari. dipelajari luar kepala. msl seorang raja yang menjamini bawahannya. Ampir. menjamin. saudara dalam arti luas. cocok. tali pangampot. Ampihampik. meja. tali kail. tas dari kulit lembu atau kulit kambing. I. Ampilalas. pampe di roha. melindungi. memaafkan. kain. kiasan: mengambil tanggungjawab orang lain. lih. amporik silolom.mangampu gana. melekat dalam pikiran. mengupam. mangampehon. kesemutan. Ampu. burung perik yang kepalanya berwarna putih. I. Ampitampit. diangkat menjadi raja. tali untuk mengikat sesuatu. sej pohon kayu yang buahnya dapat dimakan. burung sawah. selaras. Ampere.orang yang terus dibela oleh kawankawannya karena kejelekannya tidak diketahui atau tidak dipercayai. ampit boruboru i tu anak i. Amparan. ada sesuatu yang tersangkut dalam kerongkongan (tulang ikan). pundi-pundi dari kulit. Ampuan. membela seseorang. benangnya serasi dengan warna nila itu. agar terjangkau tangan penenun. perempuan. jolma ampinan. semut-semutan (kaki. diangkat.mangampolas. Ampit. idem. mengamplas. daun-daun yang dipakai mengilapkan. saampin. msl dikatakan tentang seorang raja: pampe gabe raja. harf yang mempunyai pangkuan. burung perik yang berwarna hitam.

anak semang. . anak ni hepeng. anak hinsu. orang yang menjauhkan diri dari teman-temannya. adik lakilaki yang bungsu dari nenek laki-laki saya. gunung itu. mengasini. tali air kecil. anak gajian. kemudi. mengemudikan kapal. Andarau. peluru. setir. Anaha. manganang. yang lahir terakhir. pengemudi. Andarasi. membungakan duit. Andaliman. anak jantan. Andar. dikatakan tentang air mengalir sebegitu hebatnya hingga alu-alu kincir patah. anak saudara laki-laki. memutar kemudi. genderang yang terkecil. terbuka. mangampun. maaf. (i)anakkon. gas andalu. mengasami. manuk langkalangku andalu. maranak. paranahon.mangamudihon. anak laki-laki. anak laki-laki yang bungsu. tunas. kayu bulat panjang alat penumbuk padi. (dari na dan ampuna). bunga uang. lih ampudang. mengawasi sesuatu untuk diambil atau dijaga. melompat untuk menerkam (harimau). murid. pembuluh darah pada ayam jantan. anak singkola. kata penunjuk: itu (ditempatkan di belakang kata benda).manganahon. anak lembu. anak kunci. mangido ampun. anak ni hau. alu. Andarahasi. minta diampuni. lih tandap. anak dari semua orang semarga yang kira-kira seumur. anak somang. berbunga. termuda. kanan.menunggu sesuatu.awak kapal. tanaman cabai yang tumbuh di hutan. anak ni surat. anak ni tangan. kenek. kepunyaan. kelingking tangan. paanakhon. hubungan bapak terhadap anak. anak ayam. Ampung. anak ni pat. mengemudi. orang yang digaji bekerja. ada yang mempunyainya. mengawasi. anak ni gordang. mengaku telah bertobat. Ampuna. orang asing. tentang ayam kecil: begitu besarnya. damang siampudan. yang memilih jalannya sendiri. Ana. mangandang. anak baju. anak ni mata.anak ni manuk. ampun. anak ni tangga. meminta maaf.tanda-tanda bantu buat tulisan Batak. Andalu. pangampunan. beranak. hai ananda. anak korek api. menjalankan.anak tangga. mangamudi. sej pohon kayu. pangampungon. vocativus dari anak. transparan. juga: batang kursi tenung. juara mudi. anak pelacur. Ampun. pemilik. tolahan andarahasi. suatu pertanda jelas. mengamati seseorang. kepandaian melompat terutama karena kekuatan dalam ilmu gaib. manganaana. anak-anak. lih handang. anak ni lombu. Andang. Amudi. ampun. dolok an. aku yang empunya itu (bila objek diketahui). yang kecil. anak parau. siswa. mengintai. An. anak bungsu. menyetir. bondar anakanak. pada ayam ramalan. marnampuna. laki-laki merdeka (balik: hatoban). maaf. mangampung. orang yang berasal dari wilayah lain. Amun. sian pudian (siampudan). siamun. ahu do nampunasa. biji mata. anak gampang. melihat-lihat. pengampunan. sehingga bisa melangkahi alu. pangamudi. jelas kelihatan. anak putera atau puteri. anak ni bodil. Andap. gunung sana. anak ni gaol. bunga uang. mangana. (alemu). anak mata. Anang. anak dagang. anakku! Anak. yang empunya.Ampudan. pelayan. jelas. tidak tersembunyi. sej semak. kelingking kaki. manganahi. kemeja. tunas pisang. juru mudi. msl ikan. anak ni hau api. lih hamun.

tak sampai hati. bersandar kepada seseorang. meratapkan. II. Andilo. sepanjang. dipakai kata-kata tersendiri. lebih baik. ayam yang mulai bertelur. Andos. (lih tandos). landak. sebelum. anduhur "tio" su-ara puyuh. melakukan ratapan tangis waktu orang mati. Andurabi. selagi. memperoleh lebih banyak keuntungan dengan jalan tipu muslihat. andos potang. suka memperdaya.menyampaikan. Andulpak. Angga. Andor. melaporkan sesuatu. menjelang waktu makan. lih duri. aneane. Antian ni angga.: turtu ninna anduhur.mengalihkan. saat itu. unang mose. Andohot = andihit. rupanya bisa dilihat. dada.andor hoda.B: mida rupa ndang tinanda roha. titiran. tampi yang dianyam. hari ke-22 pada penanggalan. hatinya tidak. Andihit. caprifolium. II. mangangati. Andu. II. ratap tangis. banyak (pada komparatif) andul umbalga."turtu" su-ara tekukur. tangis terhadap seseorang yang meninggal (berirama dan bersyair). . nyiru. pangandosan. P. lih tandok. sedang. jauh perbedaannya. aha ma tandaon. dihuphupi andora. pernah. memperdaya.B. lain. Andung. mangandunghon. semua kata-kata yang bagus kiranya tak meleset takkan luput. tekukur. mahiandu. manuk aneane. mangandehon hata. berang. sej rumput. menyambung pembicaraan. jauh lebih. bilamana (menanyakan sesuatu yang akan terjadi). di waktu itu. Andigan. kalau orang lain mempunyai sesuatu. andos torang. Anduhur. mudah berubah pendirian seperti nyiru gampang diputar. andorang i. parangat. andul hinauli ni dolidoli on. akal untuk mendapat keuntungan untuk diri sendiri. andorang so. Andokandok. angga roha. jauh lebih besar. mangandulhon. andos mangan. kata umum untuk tumbuhan menjalar. betapa tidak karena ditutupi dada. tinggal dan makan di rumah orang sambil bekerja sebagai pengganti bi-aya hidupnya. Andora. tio ninna lote. istimewa cakepnya perjaka ini. orang licik.Ande. Angat. bergantung pada seseorang. menyampaikan perkataan. sej pohon kayu yang arangnya dapat dipakai sebagai mesiu untuk bedil. kapan (sudah) (menanyakan se-suatu yang sudah terjadi). ungkapan-ungkapan tersembunyi. de-ngan memakai napi: tidak per-nah. Anduri. menjelang petang. P. tempat atau instansi dimana bisa melaporkan sesuatu. I. sej puyuh. suka merugikan orang lain untuk keuntungan pribadi. kata tanya: kapan. mengaduh mengenai seorang yang meninggal. terlebih dikatakan sebagai pengganti gadong. meratapi. hata nauli i unang muba. Ane. nandigan. Andurian. an-digan ni andigan. selanjutnya juga: sangat jauh. mangandungi. semasa. Andolok. mangandoshon. sej pohon yang buahnya bisa dimakan. marbalikbalik anduri. tipu. umangat. luar biasa. selama. I. mengaduh tentang sesuatu. Andul. risih. penyakit payudara perempuan. mangandos tu. muslihat. mangandung. Andorang. hata andung.menjelang pagi.

mangangguhi. manggunanggun. vokatif dari kata anggi. tentang apa yang kau bilang. tetapi seorang saudara laki-laki memanggil saudaranya perempuan sebagai iboto (ito). = ianggo. moga-moga. cadangan tabung bambu untuk menampung kelebihan tuak dari tabung besar. lih agoni. hari ke-3 pada penanggalan. harum. anggi ni posoposo. pencium asap.manganginangin . I. bagiku. hahanggi. angin. plasenta. desasdesus. hai adinda!. anggia. ratap.kiranya dia mau mendengarkan bicaraku. Anggi. aloangin. I. parnianggoan. manganggo. Anggo. simaranginangin. saya setuju. meraung-raung. bergoyang-goyang. anggingku do ho taringot tu parbinotoan. kurang kencang dibandingkan dengan alogo. memakai kata anggiat. Anggia. supaya. anggukangguk. suka menciumcium kesana kemari dan mengemis (tentang pengemis dan anjing). Anggu. Anggun. yang lebih muda di antara yang bersaudara. tangis keras dan terus msl karena kena pukul. jerit. ito. semoga. daerah di pegunungan Toba. perihal. mi. orang yang pergi ke mana-mana mencari makanan yang enak. satu pasang. manggoanggo. demikian juga saudara perempuan memanggil saudaranya laki-laki sebagai iboto. kabar angin. manganggis. lomo do rohangku disi. ayun-ayun. apapun. Angguk. Anggundea. II. I. kiranya. jeritan.numan anggur. Anggus. anggo ahu. soko guru. tempat atau daerah banyak angin. mudah-mudahan. giliranku sekarang. menjerit-jerit. Anggoni. agar. engkau masih adik saya dalam hal pengetahuan.hahaanggi. Angin. o-leng-aling. aku suka itu. = panggir. bersuara keluh kesah. anggur. hari ke-10 pada penanggalan. sianggo timus.Anggap = gansi. pisang (dalam bahasa kesurupan: begu siar). berbicara sambil bernyanyi atau mengaduh sambil menyanyi (tentang datu). anggo i do hape. seorang dengan siapa kita gampang sesuai. menangis. Anggil. hau anggur. anggara sampulu. Anggara. anggiat ditangihon ibana hatangki. maranggiat. manganggun. manggisanggis. hata angin. mengayunkan. anggunanggun. (And) meninggal dunia. paranginan. indera penciuman. satu set msl ogung. raung. tangis yang keras. kalau hanya demikian rupanya. menggoyang. buaian. berlalu tanpa apa-apa. uri. marangin sipurpuron. mengenai. rumah kecil adalah anggi dari rumah yang lebih besar. berabang adik. memanjang. berteriak. marhahamaranggi. Anggur. angguk badar. tentang. anggi juga: kemaluan. berayun-ayun. tuak anggur. sesuatu yang tidak ada artinya. demikian juga perempuan memanggil adiknya yang perempuan sebagai anggi. II. sianggian. parangguan = rabanan. = vokatif dari kata anggi. adik laki-laki atau perempuan. sej kucing liar. seperti angin. mangangguk.anggo na nidokmi. mengaduh. mati.bersaudara kandung. = agia. Anggis. manggusanggus. kalau. juga kata anggi dipakai mengatakan bahwa sesuatu kurang bernilai daripada yang lain (tentang manusia dan benda). saudara laki-laki yang lebih tua atau yang lebih muda bersamasama. raungan. pokok anggur. anggaphu do nuaeng. manangis keras-keras. Anggir. Anggiat. perlahan-lahan. tenggara. Angguliman. mencium. (laki-laki hanya memanggil adiknya sebagai anggi.

akal. Angka. = ingkon. mangkar. II. beterbangan ke atas mengenai bunga api dan abu. juga: sebelum anak-anak berkeluarga. mate mangangkat. Karena itu penguburan perempuan itu tidak dilakukan dengan hormat. Angkola. menjelang malam. mangkar mata. menyirat. mereka tidak boleh memenggal kepala lawan mereka itu dan tidak boleh saling memakan. karena tondi perempuan itu tidak bersedia melindungi anaknya itu. . sebelum peroleh anak. lih hadang.nangkin. gadong na mangkarangkar. (mengenai o-rang yang mau mati). baru saja. juga: sej kumbang yang nampaknya mati kalau ia dalam bahaya. Langsung dikuburkan pada tanah di bawah rumah. didengarkan berdasarkan desas-desus. Angkal. bau busuk. (Angk). mate mangkar. berceritera sambil menyanyi. Angkis. mangangkis. Angkor. tak terbandingkan. sapaan santun untuk gadis-gadis. yang samar-samar. tidak selesai. dakwaan palsu. hanya sebagai vocativus. mengerat sedikit dari sesuatu. sebelum ini. suara angkil. tanda majemuk. nakal. menyayat sedikit-sedikit. pertengahan antara tidak masak dan masak. mangkar ulaon. mangangkilhon. Angkin. sejenis jangkerik. ubi yang dipanggang dan yang dipakai sebagai obat. kata angka ini hanya dipakai untuk memberi tekanan pada majemuknya. sapaan yang sopan terhadap anak-anak perempuan. penipuan. kelicikan. nanti. = angkora. ba-rusan. angkalangkal. semua itu. suara nyanyi. juga: tidak boleh kampung yang dirampas itu ditahan sebagai miliknya sesudah berdamai. merana hampir mati. lih angkora. mangkipangkip. sejauh kuda lompat: aturan perang kuno: kalau kedua belah pihak yang berperang masih famili satu sama lain. wanita muda. akal-akalan dia itu. rumah-rumah. penuh dengan tipu daya. saudari. Angkora. Angkar. I. mangangkat. parangkal. nangkining.semua ini. kelicikan. Angkon. angka dia? mana? angka juga dipakai sebagai penunjuk pengeras sifat. angka an. Menurut pendapat orang Batak pada zaman dahulu peristiwa ini dianggap jahat. Angir. melompat. akal bulusnya itu. orang licik. semua yang. angka jabu. tuhas simaranginangin. mangangit. angka na. siangkat lombang. ndang anginon.bisul itu belum masak. tadi. meninggal di waktu pekerjaannya belum selesai. diangkatnya hidungnya ke atas. seolah-olah ia mencium langit. marangkal jial. angkining (an). nangkiningan. merajut jala. angir langit dianggo. orang penghelat. melarikan diri mengenai budak atau pelayan. sombong. tipu daya. Angkat. penuh dengan tipu daya. pekerjaan belum siap. III. Angkip. menjadi prefiks di muka kata kerja: angka hitir. biasanya majemuk itu sudah jelas dalam konteks dan tidak perlu dipakai kata angka. (tentang perempuan) meninggal waktu melahirkan. Angkadangan. bergemetaran (mungkin asal kata: mangkaseperti dalam Bahasa Angkola). tuduhan yang tidak beralasan.II. angka on. daerah di Tapanuli Selatan yang mempunyai logatnya sendiri. penokoh. Angit. muslihat. angka i. sesak napas. mangkar dope baro i. tersengal-sengal. orang yang kurang lama tidur.barita. na angkal. tondi perempuan itu pergi dan meninggalkan anak yang baru lahir itu. marniangkat ni hoda. Sebaliknya itu dapat dilakukan kalau mereka tidak berfamili. = mangoinghon. yaitu ia angkuh. = angkin. para. angkalna do i. licik. marangkal. Angkil.

II. Aceh.manganjuanju. lih ahobar. dipanaskan oleh api. mangangkupi. Anjo. sianjuon do hami. daripada itu. peserta. Angur. sej penyengat. pianissimo. barusan. ansa saoak. menyertai. sangat mis-kin sampai meminta-minta kare-na kelemahan tubuh. mangangkup seimbang. mengangkat kaki muka ke atas. manganju. di kedua belah. tidak beruntung. toleran. manganjak. Anse. mangani. II. halak anse. teman. = enjak. penipuan. Anjak. Ansa.masianjuanjuan. tadi. (= enjak). Anjal. ada penyerta. Anju. I. berpasangan. Anje. gagal (msl dalam dagang). bersabar hati. menipu. yang tak berguna dibantu. melonjak-lonjak. lagi pula. orang Aceh.Angkup. Anjat. simanjoanjo. dihangati.seseorang yang dapat diimbangi mengenai kekayaan dan kemuliaan kehormatan. tidak ada terbanding. jagar angkup. maranjak. bersikap munafik. mengembus dengan perlahan-lahan. bersifat pura-pura. bukan? III. merdu (tentang suara). pada kedua sisi. Ansi. na so ada anian (na): tak ada bandingannya. bersabarlah atas kami. mencari keuntungan secara rajin. pangansi. ansaansaan. Anjing. selalu bersikap sabar dan toleran. Anian. tarangonangon. menunggu (Angk). teka-teki. ndang angkupan. kawan. angkup ni i. diangor api. nannon. ansiansi. manganing. sej tumbuhan. berlaku sabar. Ani. juga: annon pe. ibana angkuphu manghatai. alat peregang benang. mangangkur. pangansion. orang munafik.alat peregang benang. Angkutangkut.aninganingan. meregangkan benang sebagai persiapan untuk menenun. anjing. hal melompat. lih hansa. sepoi-sepoi. selain. sej burung. sekutu. serupa. manganjahi hangoluan. penipu. Angla. sikap bersabar hati.harum. selain dari itu. berpura-pura. juga: rajin bekerja mendapatkan uang. = hangso. kabar angin. nanti saja. terkena pilek. saling toleran dan memaafkan. marpangansi. saling mempengaruhi. rekan. Aning. memanaskan. I. roha na mangaju. angsa. anseanse. = hanjal. meregangkan benang. Angon. bandingan. melompat. kemunafikan. menjajaki kehidupan. Anit. I. Angkur. masiangoran. mangangor. menari. manganihon.saling menghangatkan.hujan serta hujan es (harf hujan rekan hujan es). melonjak-lonjak. tidak berhasil. anguson. mangansi. lih ani. I. marangkup. melonjak. nanti. berlapang hati. dialah kawanku berbicara. sej tanaman kecil yang bisa dimakan sebagai sayur. pilek. sikap berhati lapang. II. berlari (tentang kuda). kata untuk meng-hantar pertanyaan: gerangan. udan angkup ni ambolas. Angsa. mencari nafkah. tandingan. . II. desas-desus.menemani. Angor. Angus. anian. angkup ni. kemudian dari itu. Annon. juga: mempengaruhi. saling menolong. sabar satu sama lain. serta.angkupangkup. yang lebih baik tidak dikawani.

montok (Angk). Ansok. sentilan. nama burung. siantal. tabung bambu untuk garam. Ansur. pandai memanjat tetapi tidak berani menurun dan dia tangis sebagai anak kecil. ansok ni hata. tidak jujur. moncong kerbau. . harta yang dengan sendirinya bertambah msl ternak. Ansosohot. disetiap tangan sebuah tongkat penggali seperti itu dengan mana mereka mengumpil gumpalan tanah yang besar. malam itu adalah ma-kanan mata (untuk menolak tamu yang datang malam hari). Songon ansisibang. (= songon). Antairir.ansungansung. mansoanso. Ansosoran. tidak terlalu asin dan juga tidak terlalu hambar. Antalaktak. amsim lahi. Antajau. ulat yang terdapat dalam bunga yang gigitannya sakit. bersifat penakut. Ansuan. sej tolong. mengangsur msl upah. Antaladan. II. keringat ketiak. P. Ansimun. Antahasi. isinya kira-kira satu gim. asin mengenai cita rasa. tabung bambu untuk tuak. Ansiat. abit siantal. mentimun. juga: penakut seperti ulat tsb. sej tanaman yang buahnya bulat dan jadi alat mainan anak-anak. lih solot. sej tumbuhan yang sering dipakai untuk makanan ikan agar lebih enak. Ansoting. luntang lantung. sej eme. rasanya sedang. = talaktak. Ansisibang. sejenis pohon kayu yang kayunya keras yang menghasilkan balok yang bagus. interrupsi yang mengganggu pembicaraan sehingga tidak pernah dapat diselesaikan. Ansising. kaladium dipakai menyediakan tuak. Kira-kira empat orang laki-laki bekerja berdampingan. ansiat ni. sikap munafik.munafik. sej kala yang tidak berbisa (kaki seribu).: antalaktak. I. Ansimansim.siansimun. tongkat yang dibuat dari batang kayu yang keras sebagai pengumpil untuk melambuk tanah. mengembara kesana kemari. I. ansung ni sira. cepat tum-buh seperti mentimun mengenai anak-anak. berpura-pura. Ansosoit. Ansung. seperti ansisibang dikatakan mengenai anak yang bisa memanjat pohon tetapi tidak berani turun. kain-kainan buruk. indahan ni mate borngin. = asa. suka menokoh. mangansuri. sebagai. sej permainan anak-anak. antairiron. lih pansung. sej tumbuhan. bermain ansoting. mantak. Antal.keselipan daging antara gigi. cenderung untuk menipu. sej ulat yang bisa di makan. godanggodang ansimun. seperti. takaran bambu yang dipakai tempat cairan dan benda kering. timun. anso. (dari unte jau?) sej pohon yang buahnya berbiji-biji kecil. dengan mencubit kulit tangan atas. dalam ketakutan. Antak. berkeliaran.B. Ansolotan. (uang yang dibungakan disebut andor ni jelok). ansosohotan. Ansim. roha na marpangansi. bersedu. menganggur. suka dimakan orang setelah dimasak atau mentah-mentah. Anso. andor ansimun. jorbingjorbing. maransoting. (tentang makanan) pas.ansung ni tuak. (Angk). gangguan pembicaraan.

ayo (mari) berangkat kita. mangantoi hata. menguji kekuatan diri sendiri karena pertama kalinya mau membuat sesuatu. yang pura-pura mati dan tiba-tiba menggigit. mangantik hau. na uli antong. hingga. Antantu. maka. sej rumput. hari ke-8 pada penanggalan. sej ulat dari lampusung (kupu-kupu). Antirbong. antong taida ma. yang berdaun lebar. menduga. si antar. Antalobung. mencoba kekuatan. merayakan secara terbuka (msl kemenangan). Antatadu. Antimang. memukul sesuatu. yang daunnya agak asam rasanya dan yang dapat dipergunakan sebagai tambahan pada ikan. antaran. sej pohon kayu dalam hutan. mangantik. Antarasa. juga: ditempatkan di belakang kata sifat untuk memperkuatnya. juga: mengumumkan. menjaga. du-gaan. jenis sayuran. antoanto. anting-anting. antinganting. walang sangit yang merusak bunga eme. anggaplah itu seperti telah dikatakan kepadamu. kepura-puraan. kata antong menyimpulkan bicara sebelumnya. antoi. pada manusia menimbulkan rasa gatal dan ruam. menimbang. = andar. bejana untuk mengukur padi. mangantan roha. antong (dalam jawaban): maka. memeriksa. ayo. memang. yang dapat dilihat dari kejauhan. memperdulikan.Antalme. mengerjakan sesuatu. hari ke-22 pada penanggalan. menduga. tidak ada urusanmu dengan itu. sebagai pengganti kata antong dikatakan juga tong (ucapan kuat huruf t). terserang walang sangit (tentang eme). tidak membuat dirinya lagi dibujuk sewaktu marah sekali. mangantan gogo. Antolis. manganto. dua potong kayu yang dipasang sewaktu bertenun untuk menahan tenunan. jelas. pula. antian ni angga. memeriksa perasaan hati. bahwa sesungguhnya. maka. kota Siantar. mangantan. sej pohon. mangantarhon. Antong. memeriksa beratnya atau nilainya. mencampuri. persangkaan. mengiringkan tamu ke alaman pada pesta. antinganoon. mengerti. . mari kita lihat. sej pohon kayu. tidak perlu kau peduli. Antian. Antandongan. cacian. antolis ni on. mangantikkon roha. Antan. sej pohon kayu. sampai. terkaan. yang dipakai sebagai makanan ternak. demikian. karena itu juga: kemunafikan. Antar. dari dalam. ndang manganto rohana. jadi kalau demikian. yang buahnya dipakai sebagai bumbu masakan. Anto. Antingano. antong borhat ma hita. ndang marantap unang rohana. intap. antian ni aek. jadi. Antik. parantanan. menarik kata pada dirinya. demikian letaknya sehingga dapat dilihatnya dengan mudah. memperhatikan. cantik memang. kalau begitu. menimbang-nimbang di atas tangan. memukul-mukul pohon atau kayu untuk mengetahui jenisnya dan mutunya. Antap. Antaran. sej ular kecil dan berbisa. ia ti-dak mengerti. tak menarik ha-tinya. mari. Anting. membayangkan. cendawan yang dapat dimakan. mangantoi. takaran. Anti.

tak terpahamiku. ngelitis saja kau. Antuk. antusan. makmur. apala donganku ibana: seolah-olah ia temanku. sej pohon cemara yang bergetah banyak. langit. ndang haantusan ahu. masiantuhan. gada yang besar yang dipakai untuk memukul. bergerak kian ke mari. sesuatu yang menyebabkan malu. Anturmangan. apala (partikel . sama sekali saya tidak tahu. memukulkan. makmur. Anturbung. berperang. muntul. sej pandan yang dipakai sebagai bahan anyaman. Aos. Aol. lih meoleol. mengembara kemana mana. saling memahami. ngelitis. masiantusan. idem. II. angkasa. berhantam. lih rapar. udara di atas kita. bertualang. seolah-olah saya tahu. sebentar-sebentar memulai dengan sesuatu tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Anu. Antuang. sej anjing serigala. nafi yang diperkuat. Anturaparon. hal pertualangan. bertubruk. antukantuk. maotaot. hata maos. memukul.Antu. begu antuk. apala huboto. memantul (tentang benda yang elastis msl bola). Antualu. juga dikatakan tentang peralatan. berbahagia. meraihkan tangan. Antul. air yang terkumpul dalam tunggul pohon. tidak tenang. habis dipakai msl mata uang logam tidak nampak lagi gambarannya. mengerti. tidak tetap. = aek. juga tentang roh: labil. pangantusion. awang-awang. sej pohon kayu. saling berpukulan. penyakit menular. dan paor. yaitu samasekali tidak demikian. selalu berpaling (tentang orang sakit). meraba-raba. apala (ditempatkan pada awal kalimat) samasekali tidak: seolah-olah. siantuang. si anu yang mengatakan. sianu. Aot. = tua. anu. lalap maor ho.mangantukhon. mengacau. I. berkeliaran. mangantusi. menggerayangi padi yang sedang dijemur lih haor. aek ni anturge. Aoangaoang. yang sering dan lama dipakai. msl kolera karena begu berjalan-jalan de. paham. paraotaotan. sej tumbuhan paku. saling mengerti. Anturge. aus. Apala. Aok. Antunu. nunga mago antuna. dapat di-pahami. si anu mandok. mangaor eme. si Polan yang namanya tidak bisa atau tidak mau disebut. siantuk na risi. Aor. Antu asu. da-ya paham. kata-kata klise. bahagia. sej burung. marantu.maos. partikel.ngan alat pemukul dan memukulorang (semua penyakit berasaldari begu menurut kepercayaanBatak kuno). Antus. maor. berkeliling-keliling. sudah lenyap kemujurannya. tidak tenang. antul ni roha. maolaol. sej pohon kayu. marantuk . sianu. mangantuk. pukul-memukul. bergoyang kian ke mari tetapi satu sisi terikat msl satu balok yang diikat sebelah. memaklumi. Antuang.mangaothon tangan. pentung. Apa = ama dan damang. sejahtera. gayung untuk menimba air dari sampan (And). maoraor.

pangapulon. mengajak supaya rajin. demikian letaknya sehingga orang harus jatuh di atasnya. kuda itu tidak boleh dijual lagi. na so marapidiut. pangapoion. membersihkan dengan lap. mangapusi. apiapi korek api.kopal api. api yang tak terpadamkan. Ape. cara atau upaya penghiburan. persetan kamu. menghapus. lih hapian. mangarap.hajat syukuran dari satu daerah membasuh dan mengurapi kuda dengan unte pangir (jeruk purut) demi memohon berkat dewata. api na so haintopan. maporapor. kayu arang. kutukan. atau apa saja yang dipakai menghapus. mangapuli.. apus ahu. mendorong. sesuatu yang tersangkut dalam kerongkongan. ular api. menganggap remeh. seolah-olah ia mewarisinya.pengeras) sungguh-sungguh. sej tembakau. hau api. mapol. tak padam-padam marah. artinya: usaha besar-besaran tetapi tidak ada hasilnya. mangapian (di) menginginkan hal seperti orang lain tanpa cemburu. menegur. mangapasi. apulapul. layu bergantungan pada jumlah besar. pagalak api. dorongan. menghibur. api. na di api. terhapus. Apiung. motivasi. apala ho do mandok i. wanita baru bersalin harus dekat api untuk berpeluh. menghafal. cantik sekali. Api. marapean. mangapoi. yaitu baru melahirkan anak.: suda arang so himpal bosi. api neraka. penghiburan. lih epes. topan sangat dahsyat. bilut pangapilon. tanpa cela mengenai kulit tubuh. menanti-nantikan. kereta api. kalau aku. mengajak untuk turut bekerja atau pergi ke pesta. menyalakan api. lih ara. Ara. mangapul. terkutuklah kau seperti kotoran tangan dibersihkan. tulong api. dimakan api. lap. mangarahon. Biasanya seluruh negeri membawa persembahan yang diikuti dengan pesta jamuan makan.B. basmi. hureta api. penghapus. animasi. ruang belajar. memotivasikan. mangapil. Arap.dipangan api. huduk api. Apil. api naroko. menghibur orang. hapus. daun-daun yang tergantung layu pada batangnya. upaya meng-hafal. memunggungi api. parapian.. Arang. Apian.. ia menikahi janda itu tanpa mahar.hadiah dalam bentuk uang atau tanah yang diberikan oleh parboru kepada adik menantu laki-lakinya karena bersedia mengawini anak puterinya yang sudah janda. be-lajar. rumah yang luar biasa besarnya.hibur. melecehkan. mangapoapoi. na apol. sej pohon yang kayunya merah dan dapat dipakai untuk menjadi papan. Apus.. mapirapir. batu arang. kapal motor. Apul. apusapus. mangapus hoda. . Apol. siapul. Apir. teguran..apoapo. marapi. tertinggal sendirian. ulos pangapo. merendahkan. ndang adong na apol. (sumpah biasa) mampus aku. tempatmasak di dapur. hal menegur. letaknya mengganjal. yang kepalanya dan ekornya merah warnanya. motivasi. benci atau beraninya. P. peng. Apo. terganggu. menyemangati. mulus. apiapi. Apor. lih arop. apala na uli. sai apus ma ho songon tangan binurian. terbakar. arang habis besi belum tertempa. bersifat menghalang. Apas. gunung berapi. bersifat menghalang. justru kaulah yang mengatakan itu. Aran. menurun sedikit msl tentang sudut jatuhnya air sungai. pangapilon. arang.habahaba siapala utus. dolok na marapi. justru. kata penghibur. pangapul. ruma apala na bolon. berapi.

keadaan cuaca.mata ni ari ni pat (tot). hari dingin.B. harus diingat bahwa satu hari penuh mulai jam 06. manipat ari. lam tu argana. pada hari ketiga. betapa mahal. guling ari. manjujur ari. mangarga. merasa sakit kalau kencing. garis singgung. gadis yang gampang diperoleh. nasib malang. holan . patoluarihon. sori ni ari. penenung lewat telur masak. tiur ari. konsekwen. saat ini. pada tengah hari. pada siang hari. arga dua. lih harbe. harga mati yang tak usah ditawar-tawar. prihatin. naas. arga dua dua puluh lima taon umurna. menaksir harga.parsadarian. sadarina i.menawar. pangarbis. petang. merasa kasihan. sial. sehari-hari.ndang sadihari (dari: ndang sadia ari). bodari. sehari penuh.dipanasi matahari. Arhar. nilai. sadihari (dari sadia ari). mendengar tentang kesusahan orang lain. cacian: perempuan murahan. menggerakkan sesuatu. biarlah setiap orang sesuai dengan perilakunya. II. pantas dihormati. siarari. didadang ari. kayu penjolok. sepanjang hari. juga demikian disebut orang yang selalu menyusahkan orang yang ditemuinya. ariari ni jolma. Arbis. ilmu tenung yang mempergunakan telur rebus. rebab. ido pangalahona di siulubalang ari. siapari. mahal. arganan. sekitar (tentang angka dan nilai barang). setiap orang adalah lain. pangarhari.: masiboan pordana tu langgu ni sasabi. lebih mahal. menawar harga. ari raya.napinangan ni ari. meniti. bergantung-gantung mengenai benda yang panjang. arga hata. lebih baik (sebenarnya argaan) raganan lih kata ini. mangargai.matas ari. tongkat panjang. berharga. argana i. umurnya kira-kira (sekitar) dua puluh lima tahun. I. mata kaki.00 pagi sampai dengan jam 18. menyinggung sesuatu. dinihari.marnaarga. yakni satu dari tiap tujuh hari.ari rondo. musim kering. tadi siang. itulah takdirmu di dunia ini. hangoluon siap ari. na ro ari.arga. tak sempat. sej penyakit kulit amat gatal. penderitaan. meninggikan harga. mata ni ari. nantoari sada. tengah hari. sadia argana? berapa harganya? arga huting. Arga. mangarhar. Arbab. arian dohot borngin. usia. Ari. berbeda mengenai harga. botari. saonari (dari sada ari on).00 sore. kemarin dulu. tongkat. ari logo. umur manusia. ari ngali. perjalanan sehari. paargahon. nafkah sehari-hari. harga. galah panjang. kirakira. sekarang. hari. mau datang guruh. narian.pangariarion. masiboan rohana tu siulubalang ari. tidak dihitung hari tetapi malam. keesok harinya. mangarihon. termakan hari. marbearbe. terang harinya. Aras. mencari musuh dalam semak-semak. sekitar dua kilometer jauhnya. berselang-selang satu hari. yang memakan waktu satu hari msl dalan parsadarian. mangararhon. las ari. menginginkan orang lain susah. (dari sada ari on) hari ini. II. torang ni arina i. tulang punggung dalam bahasa tenung. siulubalang ari. hari panas. musim hujan. waktu pada hari. kehidupan sehari-hari. konsisten. nafkah setiap hari.setiap hari. menyinggung tentang. dua anak na huarihon di hasiangan on. bicara itu mahal. galah. P. pal daona. memilih hari. Arbe.Arar. tingkos ari. nantoari. bersedih karena melihat.ari udan. Ardom. ginjang ari. siang dan malam. bona ni ari. marga yang dari dulukala merupakan asal bagi nenek perempuan kita. hari penuh. arian. hendaknya jangan dimulai hal penting hari itu. kemarin. sore. kapan ? mangan ari na pitu : terkena hari ketujuh. las ni ari. sadarion. panasnya hari. maras. adalah hari buruk. malam. boru sadari. seharian itu. I. hari raya. matahari. hos ni ari. waktu pada tahun. mangarbis. ariari. marholangholang sadari. makin mahal. saya dikaruniai dua orang anak. memakai tongkat untuk menghalau.

mahal. harapan. melingkar. (lih harpe). merasa sedih tentang. harta benda. sejenis tumbuhan paku. Artia. sampah yang tidak berguna. menimba. meruncingi. = alimos. hari pertama pada penanggalan. arti ni bagas. meninggal karena bersedih hati. macan loreng. kering. na arta. menaburkan. hampir serupa. bersedih hati. penghadangan. harimau buluh. membuat bersedih hati. diarsak na mate. mengerat dengan pisau. Aring. Arnuarne. pangaropan. Arsik. mangarop. sedih hatiku. kehabisan air. penuh nilai. jaring untuk penangkap ursa. mangarirhon ha-tana. menyerupai. arsak ni roha. mate marsak. menyendok air. yang mati bikin susah. murung. menghamburkan. arti ni mata ni ari. kerongkongan (jambar peniup serunai) . bunga enau jantan. mangarirhon. mangariri. Arpas. siarsik ngarngar. cahaya matahari yang masuk melalui lobang dinding rumah ke dalam kamar. menguraikan. marpasarpas. sej kelelawar. Arti. sinar matahari. menggelepar-gelepar. Arta. sesuatu yang hanya samar-samar kelihatan atau sayup-sayup kedengaran. secara tidak langsung. marsak. menyusahkan. (tentang sungai. Aruaru. umumnya bersama kata roha. Arimbos. hanya hartakulah yang kupakai. mereka mohon penyelamatan roh masing-masing. I. mangarsik.sej racun yang bekerjanya lambat dan mengakibatkan penyakit yang sulit disembuhkan. nama daerah tepi Danau Toba. Arpe. menggeragau (burung yang disembelih). arimbos hubege. pada pohon enau di tempat ini dibuat irisan untuk mendapatkan tuak. mararta. korban kepada roh sendiri (ariari. Ariparip. mangarsakhon. lih arap. Aro. milik. silih roh. Aritia. karena mengungkapkan perasaan. memahami. marsak rohangku. memaparkansegala macam dengan kata-kata. Aritonang. arop ni roha. marsiariari ni tondina be. marsik. sej pohon yang sangat rindang. Arsak.sinamothi na huharihon. Arse. mengerti. Arimo. Arit. Arirang. Aris. yang hidup pun bikin susah. siarsamarsam. II. menyusahi. Aru. mangarsahi. mengharap. mempunyai harta. agak mirip. menyusahkan. berharga = arga. dirusakkan. paarsakarsak. mangarti. lih artia. pengharapan. nasib). anak sungai). II. mangarit. mengeringkan. berduka. Arop. Arir. Arsam.resam. kesedihan hati.ariari ni tondi. diarsak na mangolu. kemurungan hati. mangarpe. tiruan bunyi suling. mengukir. nama sej ikan laut. daerah di Angkola.saya dengar selentingan (kabar burung).

mengajak. sumber.semoga Allah berbelaskasihan (ucapan tetap dan saleh dari orang yang beragama). asi . mangarut. lain pemberian. mangasar. marun. asar ni poso-poso. pulik asa leangleang. baru sesudah itu msl dung pe ro ho. nilai. juga: di dalam kayu. asa anggiat. abit do asal ni harotas. asalma hipas iba. mencuri. beranak (tentang ternak). bisukna i dipangasahon. tempat atau panggung untuk meletakkan persembahan. arun hatoban. Arum. meng-hujamkan. bahan dasar. V. alang-alang. mendapat demam. menduga. Arung. puisi yang bersifat jawab-menjawab antara pemudapemudi. sehingga (menunjuk niat). asal awak sehatlah. Arut. demam yang kumat pada malam hari saja. VI. Asang. membongkar. mangasapi.B. II. baru (membuat kesimpulan dan menyimpulkan). menancap. asa unang. II. mangarut. Asal. mangaruk. serpih kayu. III. berharga. asa i do hape alana. Arun. memijat (Angk).menganggarkan. tak ternilai. menaruh pengertian pada seseorang.mendoakan kemenyan.mangasaasa. III. sej ikan laut kecil yang dikeringkan. baru sesudah kau datang. ende arur.pangaseon. menantang berkelahi dengan omongan besar (mengenai orang yang mau membuat musuhnya takut). sej nyanyian percintaan. maka rupanya itulah sebabnya. mangarur. mengharapkan akan. I. rahim. supaya jangan. di si pe asa. mangarus rupa. agar. asal. supaya mungkin. II. I. maraek ni siarum. terus-menerus berair (tentang luka). IV. memperbanyak air susu dengan diet pada seorang wanita. Asam. siarum sej sayur sama rupanya dengan bayam. asalkan saja. menilai. Asar. dugaan.ndang tarasam. Asap. menakut-nakuti orang dengan omongan. kandungan ibu. bermulut besar. menganggarkan tenaga. Arur. agar kiranya. sayang. lain sarang elang. Asaasa. di situlah baru. marasar. lain sarang walet. I. mangasap. I. jadi. kujawab. P. supaya. mangasam.dipangasahon. mangarus. arur ni roha. menerka. I. rahmat. sarang burung. Ase. II. orang yang terang-terangan membawa barang curian di atas kepalanya. mangasahon. asi ma roha ni Debata. diasanghon gogona. tak berapa lama. (mungkin dari marnasagogo) membuat sesuatu dengan sekuat tenaga. agar supaya. Asa. lain hutang. asa alusanku ho.Aruk. sabut dalam daging dan di buah-buahan. kasihanilah. tak bernilai. mencopet. agar tanam-tanaman di ladang bertumbuh dengan baik. apa yang diduga. dari pada (dalam perban-dingan). membakar kemenyan. asa tung. menaksir harga. mengurut. dia percaya atas tenaganya.kayulah bahan dasar (asal) kertas. membuat persembahan di ladang. I. mangase. Asi. mangasap daupa. kelicikannya yang dianggarkan. harga yang tidak dapat ditaksir. mengandalkan. ndang pola leleng asa mardenggan nasida. mangasa gogo. Arus.: pulik asar ni lali. maka mereka berdamai. bersarang. mangarukhon. mangasangasanghon = mangasahon. menghasut. dung pe asa. petiduran binatang. kasihan. pencuri terang-terangan. percaya. maka. arunon. menancapkan. tempat persembahan. harga. demam. na so marasam. asi ma roham. pulik na nilehon. mencoba menanda siapa orang ini. menantang. malaria. pulik na sinali. Arumas. partalitali haen niarutna. menaruh belas kasihan. tidak berharga. II.

boru ni asu. asupasup. umasing = asing. masingmasing berlainan. bersedih hati. mangasii. paasiasi. masom. lemah lembut. songon na mida asom. tidak bulat. = ginjang. sedekah. rahmat. hati-hati (Angk). bagian bawah periuk. punya harta dirumah. mengumpat. Asup. dia asingna. sakit hati. yang hanya dipanggang sebentar (dari tata). Ata. di atas. itulah dia. ditambahkan pada pertanyaan: bukan? atehe = ate. ke atas. mohop ateate. parasirohaon. mencaci. berlainan. perlahan-lahan. karunia. ia mulai bersikap lain. halak na asing. mangasomi. membuat bersiku (kayu).manghasiani. na niasoman. orang lain. yang berubah. hansit ateate. mengatasi. asing. hal berbelas kasih. di atas ni ari Minggu. asiasi. si Atasbarita. ancaman dengan kata-kata. na asing. paasiasi ugasan. asam. merendahkan orang lain. anak tersayang. anjing. metmet pe ateate ni rongit. kekasih. Atas. pangasungi. tu atas ni. mangastui. lewat hari minggu. bersedih (seperti terhadap siapa asam diperas). Ateate. asta. mangasi. di atas. Asung. juga: dipakai dalam jawaban dan berarti: anda lihat. diparhasian. hasian. panas hati. lambok ateate. = mangantusi. lebih kecil lagi hatiku. masam. menganakmaskan. panjangnya lengan bawah. orang asing. Ate. anak hasian. na muba. lain. matas ari. Atal. na pinarasiasi. kemudian: menghina. orang yang suka bergunjing. berbeda (sian. Asu. rahmat. mengukur dengan elo. sering kata mencaci). dadu. II. Asta. juga: dikatakan tale = atehe ale. daripada).maki-makian dengan kata asu. yang diasami. derma. = suhi. songon na asing rohana. bersuka hati (karena keluar air liur dari mulutnya). punya ternak di kandang (bawah rumah). di atas dari. mangasungi. menyindir. marah. menyatakan keheranan: astaga! Astu. satu elo. alat main yang menguntungkan. mengancam. mempunyai arti (yang dalam). apa perbedaanya. yakni kaya. memberi asam. (lih huasi). sesuatu yang disembunyikan. yang berlainan. Asing. dalam psychologi Batak pusat penginderaan dan perasaan. agak gusar. memfitnah. Atap. maratalatal marutulutul = manggalang.paasing. mangasupi. di atas ni. lengkap atas bawah (pakaian). asiasi. huasi.siasingasing. agak lain jalan pikirannya. (dari na niasian). menyayangnyayang. yang dibuat bersiku. menyayang-nyayang benda (msl kenang-kenangan). ummetmet dope ateatengku. Asobe. belas kasihan. gunung di Silindung. ke atas dari. paasuasu. bersusah hati. ate. II. asingasing be. pencaci. pendatang. Asok. hati. pengumpat. parateatean. pemfitnah. arti. asomasom. mengutuk. murung . rosario. mangatasi. anak ni asu. makna. uluhati. mangastaasta. anugerah. Asom. tu atas.ni roha. makan daging mentah. mangata. senang. karena itu sering sinonim dengan roha. asu (kasar. pengasihan.tengah hari (harf matahari berada di atas). astuan. membuat lain. mardiatasditoru. marasi ni roha. kecil hatinya nyamuk. III. mangasunghon.mengasihani. asam (wajah) melihat marah. sej sumpah (lih gana). tasbih. dirahasiakan. asiasi tinimpus. songon na pinoroan asom. anak jahanam (sebagai vokatif). berbelas kasihan. I. sikap pengasihan. melebihi. menuduh. marroha asi. hasta. bergembira. marastuan.

andaikata. sekiranya. Au. boleh jadi. seimbang (kekuasaan dan kekuatan msl dua kerajaan). hanyut terbawa oleh aliran air. piutang orang lain tentang mana diketahui. Aut. mangatim. memperhatikan. membuang ke dalam air. Atik. Atena.B. beroleh. Auga. merampas. walaupun. Atur. mengatur. aupaup ni Toba. Atek. Aur. mengambil. sekalipun.marateatehon. dalam keadaan memanjang. menghanyutkan. menyiapkan. rasa. Aum. lih ate. = aut. sampah. P. memanggil-manggil. andaikata aku raja. aturan. atik tung mate ahu. mangatup. atur. atik pe. suap (Angk).sekali. yang tidak bisa lagi dipakai disana. entah. Aus.tak mungkin satu orang menangani dua kuk kerbau dalam satu pagi. teratur. barangkali. pemarah. meramu sirih. saauga. mangate. terimakasih. ayat.seseorang yang menguntungkan orang lain karena mendapat dukungan dari dia. aut ni. memerintahkan. II. mati tenggelam. utusan (wakil raja) mendapat kehormatan karena wibawa raja yang menyuruh dia. barangkali. aut unang. mate maup. mendapat.kalau-kalau aku mati. . menipu. parateate. paatupatup. cacian. juga dalam kalimat harapan: aut ahu ma nian raja. pangatiman. menikmati. (= marauang). Atim. aik. Auang. mudah tersinggung. Aun. parsiaunan. simarateate. tidak bisa diharapkan dari orang mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin. (juga: atek. mangaupi. Atup. rapi. sangatup. jingkatan. menyimak. = ahu. andaikata aku bisa (tetapi saya tidak bisa). meraung mengenai anjing. aupaup. kalau-kalau. kalau-kalau. mengatuk sekapur sirih. seandainya tidak. sampah Toba. mangaturhon. mangaun. menyamun. penaik darah. Aup. atena. kuk kerbau. mangauhon. mauliate rohangku. maungaung.atik tung sura. Aung. Atehe. (=rohana). mengaturkan.terserah dia. dalam kalimat bersyarat tetapi tidak dipenuhi. mengayun. maratur. mana tahu. mungkin. atik boha. aturan. berani menghadapi seseorang.: ndang tarulahon sada halak dua auga dibagasan sansogot. sangaum. merasa enak. mati hanyut. I. sepasang kuk. ayunan. mangaus. keteraturan. ateate. maraur. = atik. nama sej tumbuhan yang daunnya berbentuk hati. seandainya. maup. sekapur sirih. teratur. kotoran yang terbawa oleh aliran air. mangatur. diam-diam diambil dengan keras. ucapan terimakasih. berani. mauliate. aek). menikmati wibawa raja. siapa tahu. hamauliateon. mangatupi. paratur. terimah kasih. mangatim di sangap ni raja do na sinuruna. lih. aut na tarbahen au. sebanyak dapat dimasukkan ke dalam mulut. meminjam. sesuap. atik sering dihubungkan dengan kata tung (mungkin). Ayat.

ba denggan. yang dipakai alat perajut benang tenunan. pambaba. badabada biang. pelacur. sering digabung dengan kata. perkelahian. Babi. membeli beras sebagai persediaan. ladang dimana orang menyiangi. sip babam. ndang hababoan rohana.baba ni liang. baba ni mual. sej tanaman paku.parbaboan. perlawanan. baboan. di waktu menyiangi (di Silindung pada bulan Desember dan Januari). kata seru menyatakan keheranan. bersengketa. pendengki. parbadabada. menggurui. mambabai. mulut gua. memarahi. saling berkelahi. bercekcok. anak sibabaan. Bada. sibuk dengan kegiatan menyiangi di ladang. marbaba. orang yang suka bertengkar. harimau. mulut (kasar). tempat harimau. aha badam tusi. moncong. bermulut. da. mulai mengajar sesuatu. pertengkaran. menyiangi. lalu segera berdamai lagi. mencari kekuatan pada orang yang kuat. marbadai. sangkababa. memaki dengan kata baba.rantei babam. perselisihan. sej kumbang yang dalam bahaya berpura-pura mati. runtuh. asal sumber air. seorang penderita yang tidak lagi dapat dihiburi. racun yang membuat perut kembung. pabadabada. ia tidak dapat diperbaiki. marbabap. pababababa. sej lawa-lawa. perbantahan. mangido tongam tu babiat.matubaba. dikatakan mengenai orang yang berzinah yang tertangkap basah suaminya yang sebenarnya berhak membunuhnya di tempat itu bagaikan seekor babi yang terdapat di ladang. sibabi na bolon. dong. tempat masuk dan keluar pintu. mangido gogo tu gajah. artinya: sebentar-sebentar bertengkar. babiat sibolang. di hamamasa ni baboan. partikel di tengah kalimat: ia olo ho. sesuap. binatang badak. babi. sarang. bdk bolhas. sering dalam kata-kata cacian. sulit dibina. lonte. nah. suka mencari pertengkaran. baba. sej pohon perdu yang daunnya dipergunakan untuk penangkal (sipatolhas begu) sebagai persembahan makanan. mencaci. diam kau. boru sibabi jalang. bada rohana. baru bisa berbuat. babiat balemun. roboh. parsoro ni ari na so hababoan. sebagai kata penghubung: dan. merumput di sawah pada waktu padi masih pendek. baba pintu. kemuliaan pada raja. bertengkar. Baba. babi di eme. merumputi. ya baiklah. menyiangi dulu umumnya tugas kaum perempuan. babibabi. Badak. lidi enau. kekenyangan seperti seekor babi. Babo. menggalakkan orang untuk berkelahi. saling berbantah. seraya. musim menyiangi di sawah. lobang. . apa perselisihanmu dengan dia. culas. Babolhas. pelayan yang selalu harus diberi petunjuk dulu.B Ba. rhinoceros. Babandir. suka mencibirkan orang.mamadai. ya. II. kalau kau mau. babion dibahen butongna. tutup mulutmu. harimau besar dan sangat ganas. payah berubah sikap. macan. marbada. sibabandir. tidur. Babap. Babiat. percekcokan. marbabo. I. sepatah kata. harimau berloreng.mambaboi. berkelahi seperti anjing. bermalas-malas.parbabiatan.

= bahen. melarat. dia arif. Bage.= gabe. ekaristi kudus. menjanjikan. mulia. pembagian. mambagi. marbagebage. hewan dan benda-benda). bini. dibagibagikan. mendalam. Bagas. sej rotan yang menyerupai buarbuar. dopa. sorur ma ho. adil. tukang kayu. (manusia.bagibagian. marsiak bagi. miskin. na sangap. memikirkan dalam hati sendiri. pabagashon. bagiannya: kemalangan. = tunggal panaluan. bermacam-macam mengenai sifat. II. II. nama daerah dilembah BatangToru. pande bagas.bagian. dopa sibaganding. tu bagasan. badan ni ulos. parbagi. menyesal. = pardihuta. mengharapkan. sepotong kain yang sudah buruk = siantal. sambagian. pardibagas.tinggikanlah tempat kejatuhanmu. parbagian. = pandingdingan (And). tetapi tidak pernah ditepati. bagian dalam.penderitaan orang adalah beraneka ragam.Badan. kesalehan. sibaganding. baean. kesucian. bagian. kain topo. sering = sahala. dasar arus sungai. ke dalam. I. parbadia. bagas rohana. na badia. ale badia ni gurunghu. malang. berbagi. bagabaga. awal dari mantera. artinya berumahtangga. manolsoli bagina. Bagalbagal. meniduri perempuan. I. sebagian. badia hatahutan. jatah. lih. mamagi dua. (diparbaga). marbadan. berjalan tidak tentu. siak bagina. membagi dua. Badar. marbagasan. dipakai untuk Tuhan dan manusia. disebelah dalam mempunyai pola lain daripada yang di luar (tentang pakaian). = manang aha (Angk). Badia. tubuh. bagian tengah ulos. Baganding. bagas lapatanna. seimbang. Badoatan. janji. Baginda. Bagi. dipambagi. mendalamkan.B: patimbo hadabuan. suci. sakti. meraung-raung. penyebut pecahan. di bagasan (ni). rumah. parbagasan. marbagas. parbadiai. berkenanlah dikau hai arwah sang guruku. I. mar-bagebage sitaonon ni jolma. dalam. membagi secara jujur. misa.malang. di Toba tidak). parbagasan. horbo si badar.pabagabaga so mahap. mardua di tangan. marbagi di roha. mengawinkan. pikirannya dalam hatinya. parbaga. baginda. II. bagi.menjanjikan sesuatu untuk diri sendiri. badan. sesuatu yang dijanjikan. sibaganding naga mangupar. mempunyai tubuh. parbaga. ular yang berloreng dan berbisa. sebab berhubungan baik satu sama lain. di dalam. marbagabagahon. marbagi. hormati (sebagai yang kudus). menduga. juga dalam arti kiasan. . kudus. punya rumah. ninna rohana dibagasan. mulia dan luhur. mandok dibagasan roha. menangis dengan nyaring. pabagas halonongan. janji yang selalu diperbaharui. habadiaon. saleh. goyah. bersikap sosial. mamagashon. mendalam artinya. P. sakti. satu bagian. Roh Kudus. Baeo = bayo. berbadan. pabagas. sebagian. isteri. sebagai lawan tepi mengenai ulos. gelar raja (di Angkola biasa dipakai. tempat rumah berdiri atau akan dibangun. sambagi. Bagiaha. kudus. perjamuan suci.Tondi Porbadia. berbagai-bagai. kerbau berwarna kemerah-merahan. Baen. perumahan. kekudusan. = namarsahala. = bayoan.Baga. bagian. bijak. menyesali nasibnya. ulaon na badia. membagi. Badoar. mangangguk badar. keberadaan yang disombongkan menjadi tulah atau walat kejatuhan seseorang. dalamkanlah tempat tengge-lammu.

membikin. i nama bahangku. itulah sebabnya. banyak (Angk). apa yang membuat kuat. tempat anakanak bermain. nama bagi pelanggar sumpah. pendamai. mata ni bagot. msl: hidung diwaktu flu. yang membuat sembuh. sambahir. susu kerbau. sebabnya maka saya pulang. Bahat. bagus. elok. bagot ni posoposo.mayang enau bakal sumber tuak. membuat. Bahe. perangai. bahal batu. dipambahen.sibahe. karena omonganmu kami hancur. apa sebabnya dia meninggal? umbahen na mulak ahu. didok pe hatami. oleh karena itulah. sej pohon kayu. P. bahen.l. pelanggar hukum. gerbang kampung. parsibahean. ditebang enau bersama batangnya. aha bahenonku. bahen. bisa. Bahal.:tinaba bagot rap dohot pangkona. katak yang besar. bakal penyadapan tuak. sibagure tano. untuk. on do. watak. P. aku mau bikin apa? beha bahenon. bagot ni ruma. msl: sega ma hauma binahen ni ari logo. Bagus. pambahenan. ia mengambil besi buat parang. bahalbahalon. d. tak mungkin. enau.. dari sebab itulah. bagot ni horbo. ulah. umbahen. dibuat bermacammacam. batu. atau yang bersumpah palsu. pembawa damai. apapun anda katakan. bahenonta. ala ni aha umbahen? apa sebabnya maka? karena apa hingga? dia alana umbahen mate ibana. pambahen. dibahen i ma. bahenon ni aha? oleh apa. obat. tepi. bahir rohana. apa boleh buat? tarbahen. sawah akan musnah karena kemarau. tengah. anak tikus. oleh sebab itu. ada padaku jawabnya. Bagure. sai adong do bahenonku alona. pohon enau yang manis. maka itu. sibahen dame. olehmu. bahenonmu. dia umbahen manjua ho? kenapa maka kau menapik? dibahen.B.ramuan. baik. karena. setengah. Bagur.Bagot. sibahen na so uhum. sebuah nama desa antara Silindung dan Toba. akan kau buat. sibahen na malum. dibahen hatam umbahen mago hami. talu ibana dibahen otona. daunnya sering dibuat jadi sapu halaman. mambahen.l. = dibahen. ba tu tonggina ma tu joloan on.ndang tarbahen. pekerjaan msl: ajiajian. Bahalbahal. perdu yang keras kayunya. memperlakukan. tikus. disebabkan itu. perbuatan. sibahen na jahat. payudara wanita (halus). dibuat apa? disebabkan apa?.: bagot ni tonggi.terpisah letaknya. batu-batu kecil yang dipakai anak-anak untuk bermain-main. bandel. jomba bahal. kelakuannya tidak seperti biasa . sibahen na horas. itulah sifat saya. pelaku jahat. keras kepala. Bahir. akan kita perbuat. paet na jolo i. upeti penduduk buat pemenang perang agar desa mereka tidak akan dihancurkan. dibuat. inilah.B. ornamen alas dinding ruma Batak berupa empat buah payudara wanita perlambang kesejahteraan dan pengayoman. luka karena sering digosok. Bagudung. juga: yang membuat mabuk. yang akibatnya masih dinanti. Bahen. = bolon. buah dada atau tetek ibu. bagot sibalbalon. pohon aren. bahenon ni. tak bisa. bahen aha ? untuk apa? dialap bosi do bahen rabi. pada satu sisi. kalah dia karena bodohnya. bahana do i. sibagur. Bagulan. pembuat. cacian. beres (yang dikerjakan). disebabkan. tetapi dibahen menunjukkan suatu peristiwa yang sudah terjadi dan bahenon ni menunjukkan sebab. bahir. Baha. bertambah manis kemudian.dibahen i do. oleh kita. kepribadiannya demikian. dibahen i. dikarenakan. bahenbahenan. buatlah. sifatnya demikian. bersakit-sakit dulu. mungkin. (diwarisi?) sifat. anak ni bagudung.

mengambil kapur barus. raja marbahulbahul na bolon. bagan. sikap raja. yaitu orang yang mengadakan pecah belah antara orang-orang yang bersatu. Bajaure. Baion. membayar. Bajar. sej pohon kayu. yang membaji pohon tidak rebah dan yang membagi air sungai. orang yang memulai bertengkar dan menjadi pokok pertengkaran itu. camkanlah itu dalam hatimu. lih tondi. sibajak parbinotoan. sej pohon yang getahnya menjadi bahan penghitam gigi. memakai baja. Bahul. menerima kerja untuk mengganti hutang si pekerja. pergi kesisi lain. marbahir. Bahung. cocok. lan bajabaja ni rohana. terganggu pembicaraan gara-gara kau. mamahoni. anak bahir. marbaho. II. camkanlah dalam hatimu. sibaji hau tindang. penuh timbang rasa dan berbudi luhur. pengumpul ilmu yang rajin. tempat dalam hutan dimana orang seperti itu berdiam.mengoleskan (seperti baja) msl: gambiri pada luka. pertanda baik (dipakai dalam pustaha). melunasi hutang dengan bekerja rendah pada yang berpiutang. sibola aek sasunge. menarik diri ke hutan dan tinggal sendirian melawan musuh. marbahudung. juga sebagai kata cacian. sej tumbuh-tumbuhan yang menyerupai simaremeeme. murah hati. diobati dengan sibahut. Baja. perhatikanlah itu. bahulbahulhon ma i tu roham. pemecah belah. anak bajang. rancangan. manjalo pamahoni. air tuban-tuban. bekas pola asli yang masih dapat camping. dia adalah penuh dengan akal muslihat. seseorang yang karena kerajinannya cepat dapat memperoleh banyak pengetahuan. muda mengenai manusia dan binatang. . marbaja. bakul besar dari jerami untuk menyimpan beras atau padi. aek bajang. baik.msl pada kesedihan. I. parbahudungan. Bahon. ada ketidakberesannya. orang yang kalah dalam persengketaan. Bajang. I. pendengar yang baik. Baji. Baho. menderita penyakit kelenjar yang bengkak. Bajan. sej burung hutan. tikus kecil. ikan lele (kecil dan enak). runtuhan kampung. Bahota. membalas. Bahue. bila dua orang berselisih. bahutbahuton. anak yang lahir cacad. timpang. bajibaji. baji (untuk memelah kayu). Bajak. Bahudung. baho. Bait. sibahue. anak keguguran. membaji. bila ia mati dalam perlawanan itu orang tidak akan memperdulikannya dan tidak diadakan pembalasan. sej pandan yang dipakai untuk menganyam tikar dan bakul. Bahut. mamaji. II. mamajamajahon. yang ditaruh dalam bubu sebagai pemikat bagi ikan. mamahoni utang. Bajik. Bajiri. sibahuton hata dibahen ho. penyakit beguk. tondi sibahota. juga goresan. = Batak. mengasingkan diri. suhut situtung baja. sibaja ihur. masih remaja. maka orang yang kalah itu disebut harus melapukan baja dalam pantatnya. bajahon tu roham. cacat. sej pohon kecil.

= bohal ni parlanja). saling menyindir. Balang. belanga. balang do reongmu. sej kuali yang besar. mereka membuka baju itu karena lebih gampang menyusui anaknya. bekal yang dibawa di perjalanan. ulubalang.kain panjang dari abit hasumba yang dikenakan oleh para pahlawan. Balanga. sibala. bajogiton. ketapel ayun = ambalangan. Bak. Bakbak. Bajur. II. karena selama itu mereka menutup teteknya. kolera. balanga saruam. remaja.Bajo. baju yang disalut dengan potonganpotongan besi. ia telah menanggalkan bajunya. tas. baju udan. bila mereka telah mempunyai anak. parbajo. = idem.pajongjong jambala tua. tangga. penanggungjawab . sebatang kayu yang ditakik-takik hingga bisa dipakai sebagai tangga.tumbuhan rawa yang daunnya terapung-apung di atas air. pernyataan perang. I. tabung bambu yang bercorot dan memakai tutup. cermat. mantel hujan. melepas. tidak cocok menjadi bahan bangunan. mamajui. teliti. baik. Balatuk. terkejut. kuali dari besi. mamajo hata ni si Anu. baju ulubalang. Bajut. pangan.sambakbak ulumanis. baju luar. baju. mambakbak. perampok. kemeja. ahli bidik dengan ali-ali. baju partahanan. mengelupas (kulit kayu). persediaan pangan. menyerang orang. ali-ali. tempat penyamun bersembunyi. marbalage. kawan-kawan yang diundang untuk perang dan memberi makanan kepada mereka (marhara). penyakit menular yang berasal dari Toba. dikatakan tentang perempuan yang belum melahirkan.marbaju. Balanjo. mengalir (tentang air mata). gaji. pendekar. Balage. sebanyak sekali mengambilnya. serta buahnya yang pahit yang menghasilkan getah seperti baja. rapi mengenai pekerjaan. penyakit yang berasal dari kejauhan. gadis. mengawinkan satu pasangan dengan lilitkan mereka bersama dengan sehelai kain. mengintip orang. kotoran pada kulup penis. anak baju. na marbaju. Bajogit. juhut ungkapan bajubaju. berpakaian. mamala. jambala tua (= longit). baju yang dicat merah dengan dapdap yang dikenakan orang yang menembak di horja. nunga tanggal bajubajuna. bala Toba. perbantahan. balatuk tunggal. saling berbeda pendapat. I. lemparanmu tidak mengenai. mengamat-amati perkataan seseorang. balajau. bertengkar. hari pernikahan. ari pamajuion. baju pamodil. masibalagean. sej pohon hutan yang lembut. santi balatuk. tidak cocok satu sama lain. balang do danggurmu. Bajora. Balak. I. sekutu dalam perang. gampang dibelah. bajubaju. penyamun orang. perawan. itu juga dikatakan tentang binatang msl ayam. marbajo. bertengkar. Balanja. sebungkus kulit manis. sangat terkejut. mudah belahan. berbusana. potongan daging yang dikirim kepada musuh sebagai pernyataan perang. Bala. yakni ia telah mendapat anak. II. juga: upah. mamajo. terkelupas. mabakbak. bajoan. Baju. = hajut. sej tanaman berduri. bajoraon. pergi untuk menyamun orang. bajubaju ni linta. lontaranmu tak kena. balanja (mungkin dari lanja. merinding ketakutan. daging bagian dada hewan. tidak mengena sasarannya. tidak sependapat. di Angkola mempelai perempuan menerima baju yang dihias dengan mutiara. pertikaian. II. semua laki-laki bertanggungjawab untuk turut bertempur dalam perang (balatuk disini sebagai pars pro toto untuk seluruh rumah) pengaman tangga.

Baliga. (= baliga?). rumah mayat yang kecil di atas kuburan. lam tu balgana. murtad. tu balian. diusir. berlauk dedak. penjangkit. memperbesar. belantan. (dibalibalik). tangga yang mempunyai banyak anak tangganya. parbalian. pembicaraan kasar dan menyakitkan hati. pabalik. Balerong. baliksa apala. tempat pembuangan kuah. laki-laki (suami) yang bekerja di luar (baliknya isteri yang disebut pardibagas. msl bagot yang harus dipukul lama sebelum tuak keluar. sekerat. (berhubungan dengan bali) bagian luar. pukul dengan gada. marbalibali. pohon yang daunnya putih-putih sebelah bawah dan nampak . di balik ni pintu. memukul. di belakang pintu. penyakit yang menular. takaran. berlauk daging. tidak sama besarnya. biru. membantingi orang. balikbalik. dangau. orang yang selalu dituduh. menyeberang. I. II. baliksa. mamalikmalik. mamalaui. tempat bermalam. II.: molo sipabalik tano. Balging. besar. balga hatana. di balian ni. sibalik mata. mendelik (mata). unit perapian dapur yang terbuat dari kayu. di balian. sambalging. marbalik. mengikat tangan orang di punggungnya. semakin besar. betapa besar. = 1/4 solup (= tangkar). omong besar. memutar. balik buhu. habalian ni huahua. nama kota pinggir Selatan Danau Toba. na balguhan. gemuk. mengeluarkan. Bale. membirukan. habalgaon. sej tumbuhan merambat. juga sej parsili yang membuat penyakit berbalik. kuat. berbeda besar. pengolah kata.tengkulak. di balik ni i. membual. membelau cucian. P. kayu pemukul. Balbal. nama tangga rumah dalam doa-doa yang beralamat. nama sej ikan laut. balikbalik angin. pondok. marsibalik. membanting. sibalik bija. banting. memutar balikkan (msl kata-kata). lapis jerami atau daun pisang untuk membagi daging. bale ni na mate. bale ganjang. telanjang.B. langit yang menguning di waktu pagi. balebale. harimau yang besar. molo sipabalik hata juhut lompanna. membuang. balatuk sidean parnaehan. dodak lompanna. sisi sebelah. marnabalga. sepotong. justru sebaliknya. pembesar. = na balga. menjual padi dengan bale. merah fajar. Balige. parbalian. na balga. di luar. terbalik. besar. berputar-putar mengenai mata. ladang.pabalgahon. parbali. orang yang berkuasa. teratak. pabalihon. bagian luar. sahit na olo bali.gubuk-gubuk. Baledang. mambalbali. malahan. dikeluarkan dari kumpulan. balai. sibalik hunik.laki-laki yang bekerja di sawah atau ladang. di sawah. pengolah tanah. mamalai.apalagi. dung salpu parbalian. Balau.keamanan. Balik. pedagang perantara. Balguk. Balga. luar kampung. memperdaya seperti tukang sunglap. lain dari yang sebenarnya. kecuali. memukul. keliru. dikucilkan.tang penyakit). pamalik. memperluas. terputar. Balemun. menular (penyakit). tidur tanpa selimut atau pakaian. besarnya. pardi-huta). Balge. Baliang. maka: dalam jumlah kecil. I. marsibalga. pondok kecil. mengusir. gimbal. bila para lelaki telah meninggalkan kampung. marbalian mata. tumpuan ampas. mambalbal. bersifat menular (ten. berpaling. yang suka menipu. = sibalik mata. = balga. Balian.ke sawah. belerong.Bali. sisir pada perkakas tenun. pentung. salah. sebaliknya. balgana i.

. sej ulos. Balope. uang atau cincin dari pasien kepada datu agar penyakit itu tidak menular pada dukun. baling-baling. membengkokkan. berbalas. parit yang menandakan batas. hombar balok. membuat hati senang dengan mendengarkan orang. uhum na roa balos ni uhum na denggan. berwataskan. pembidangan dari balok-balok besar di atas mana rumah dibangun (Angk) Balom. habahaba sipoting baliung. balik rohana. pisau dua mata. Balobas. marbalingan. balisaon mata. getah pohon meang. dalan balobung. tang pembaling mata gergaji. belimbing. senantiasa berputar-putar. habalian. daun pisang yang dipakai sebagai pembungkus sigaret. balos ni. hotang pamalok. memberi reaksi atas obat yang dimakan... berputar. mamalos surat. Balobung. Balontung.. keseleo. marbalos.bila ditiup angin. mengacau-balaukan. mamaloshon (tu). Balingkas. marbalsakbalsak. pabalo roha. Baling. balingbaling. malah sebaliknya. beliung. dikatakan tentang seorang gadis yang berobah sikap terhadap seorang pemuda. tarbalingsu (dari baling?). balik. barik). baik. (= paombun) menyenangkan orang. tetangga terdekat. terkilir. menggeser patok batas. Balingsu. Baliung. tungku dari kayu sebagai pengganti batu. balobas ni hata atau ulaon). serong karena angin. membalas surat. Balisa. perbatasan. budi dibalas jahil. akibat dari (baik hal yang baik maupun hal yang jahat). bunga api yang berpui-pui di atas api. sej pohon tamarinde. Balingkuhu. batas. membalas. marbalokhon. balingbing hau. pembalasan. pokok utama. Balos. belebas. perlahan sewaktu berjalan dan dalam perbuatan. dipabalo. mamalingkas.. yang berbatasan langsung. mamalos. sej kacang tanah. terbuka.balik. parbalohan. dimana musuh tidak ditakuti). baliknya. seutas rotan dengan mana orang menarik garis lurus di ladang untuk membuat parit-parit kecil antara batangbatang padi. lambat. mamalingi. memercik mengenai darah. membalaskan.. lempang. . balasan. lawannya.. gelisah. balokbalok. mendapat balasan. Balsak. (balik). balik. mata tidak mau tidur. sej permainan pada mana belakang anak-anak satu sama lain mengenai dan tangan mereka saling berpegangan sehingga mereka terombang-ambing ke atas ke bawah. senang. baling. balik tahe. hau balok. kayu pengikat pagar yang dipasang melintang. memeriksa semua dengan tangan. lainnya.. baling. berobah pendapat. Balobat. berobah sikap. balingbing andor. Balok. maupun (Angk) : barik. Balingbing. watas. balo roha. Balo. lih juga:anduri. terpelecok (tentang tangan dan kaki) Balintang. tongkat berbentuk belebas yang dipakai sewaktu bertenun.. paorot balok. balikbalik anduri. pamalosan. pusaran angin (dari baling). tidak tenang. berputar tentang benda-benda.marbalingbaling. Balimbingan. motor bis yang kecil. jalan besar dan lempang (mungkin ada hubungan dengan lobung. msl alat mengusir burung dari sawah. Ballong.

luas. menyampingkan. Bandaulu. Baneara. lapang. Bange. Balut. siala bane. lali bangar. bagusan kau duluan mati. Bangar. Bangal. kering tentang air susu wanita. I.. Baluangja. I. membalutkan. membaluti. pondok tempat bermalam. II. tentang enau yang tidak menghasilkan tuak lagi. dalam simpul ini disimpan segala sesuatu. nama semacam tumbuh-tumbuhan yang harum baunya dan menyerupai banebane. balu dari mendiang si. manghabaluhon. menderita penyakit balungbalung. na hinabaluhon ni si B. terpisah. pemberian (jatah) yang teman-teman sekampung menerima kalau seorang gadis dari kampung itu dinikahkan atau kalau sawah atau ladang dijual. Bandera. Balun. Banggal. Bane. begu sibalungun. mamalun. besar. mengubur. Baluam. sej pundi-pundi tempat uang. lamban. lebar mengenai dada dan muka. menjadi bahan pewarna kain (ulos).. tali balut. alot. seorang yang kaya yang sering kali menerima tamu sehingga tikar untuk tamu tidak pernah digulung. = bendel. agak berjauhan se-dikit. tano bange. tumbuhan yang kalau diaduk dengan arang. lambat. mamaluthon. janda. besar. Balungbalung. balungbalungon.Baltang. kuat. montan bana. Banding. bertulang. janda/duda mendiang si B.. dalam keadaan janda. Banda. na baltuhan. hantu. . Baltuk. lih ontan. cacian di antara suami-isteri. sej batuan putih dan asam (tanah liat) yang halus dan lunak yang bisa dimakan karena dianggap enak sebagai sedapan. Banga. penyakit yang berasal dari si Balungun. Bandol. kuburan. terbuka lebar-lebar. mamandahon. Bandar. besar (tentang manusia dan ternak). mabalu. penyakit pada perkencingan anak-anak. lebar. II. memalut. petir dahsyat. bebat. tidak ramah lagi terhadap orang. = banggal. sai huhabaluhon ma ho. balunan ni abit. ulat-ulat lalat yang terdapat di luka-luka. Balu. Bandar Pulo. tali balut. longgar. elang besar. membungkus. kenyal. pabanding. Balungun. (tentang makanan) ke-ras. Banggang. II. Bangga. paramak so balunon. tumbuhan yang berdaun wangi. = marhangoluan. duda.. mamaluti. sering dipakai sebagai nama kampung. = balunan. menggulung (tikar). lebar. rantai kecil pengikat tangan. = banggal. ikat pinggang dengan kantongan uang diselipkan. parbandaan. balutan. mengebumikan. membungkusi. besar (hanya di Toba). untuk membungkus. mabanggal. gulung. duda. na bangarbangar. Bana. berat. I. simpul yang mengikat pakaian. panji-panji. na mabalu.balutan. Bandat. banebane. bendera. mamalut. ronggur balu. Baluang. Bangbang.

memotong dan memelah hingga sisanya tak berarti. dinobatkan jadi raja. Bangging. orang-orangan (parsili) yang terbuat dari pelepah enau. Bangkiring. darah daging. Banggua. sedikit serak. sambangkir. dia menentang saya. dia tidak merasa enak pada saya. Bangki. Bangke. akhlak. Banggura. satu rupiah. kuat. Bangkang. tali pengikat. hababangkit. suram. dilarang. pengangkatan. wilayah dan tempat pemukiman Raja Sisingamangaraja di Selatan Danau Toba. juga: pangalahona do i. agak parau. II. pabangkit. perangai. sifat yang mendasar. kulit pohon enau yang keras yang terdapat pada cabang bawah dan meliliti ijuk. timbaho bangkal. bangkit. kurus kering (tentang orang atau anjing). perilaku (tentang manusia dan binatang). takik pada balatuk. = bangkiang. pelantikan. menakik batang kayu supaya bisa dipanjat. Banggik. lepas (potonganpotongan kecil dari luka). watak. membelokkan ke kanan ke kiri. mabangkir. arun bangke. I.Banggar. segumpal daging. bdk pungga. (juga banggal). penobatan. bangkit raja. bunting (tentang ternak). terlalu besar. rumput dan tunggul jerami di sawah yang sewaktu mengerjakan sawah itu dimasukkan untuk menjadi pupuk. bangkalbangkal. terlampau besar untuk digendong. Bangkar. Bangkal. bersama ijuk ini merupakan bahan yang berharga untuk menutup atap. bangkaran. gundah. kuat. sifat alami. rungkung banggik. II. sibangkion.kaku. asli. Bangkara. Bangko. sej ampang membawa daging. sibanggua. air. udang dan segala-galanya yang hidup di dalam air. pabangkirbangkir. tidak senang.mambangkir. tidak dapat diobah-obah. bangke ni duhut. sibanggua. sedikit panas. lazim demikian. I. Banggor. . parsili bangkar. sifat. sudah sifatnya itu. msl kebaya pada pinggang (ganti kancing). Bangkir. rupia bangkir. tidak dapat diobah-obah. Bangka. keras hati. sej tembakau Batak. lazim demikian. mengangkat seseorang ke kedudukan terhormat. = subang. besar. bangkona i. sepotong. Bangkiang. Bangkirison. sibanggura. mamangka. terlalu tua. murung. Bangkit. sej biawak. (= talha). tabiat. sebagai silih penangkal cedera wanita hamil. bangkai binatang atau jasad orang yang meninggal. gulokgulok ni sibangkion. bangkang daging. sej pohon kayu. Banggur. Banggungbanggungan. tidak subur (tentang tanah). sambangging. Bangkin. sada tali = 25 sen).terluka perasaannya. dinobatkan (jadi raja). bangka rohana. bangkin rohana tu ahu. bangkang ompaon. Banggas. satu rupiah (bukan rupia tali. khasiat. demam merana (silupa). = dengke.bangko hian. berdiri.

Banto. satu perlengkapan. deretan. berbentuk bangku. ulaula ni tungkang sabangunan. Banua. sebaris. tingkat kekerabatan: isteri saudara laki-laki isteri seseorang. juga: menantu laki-laki. banjebanje ulaon. bisa mengawini puterinya. sisa (uang modal) msl orang menjual kulit kuda mati. jagad tengah. kasihan. sej tumbuhan liar. Banua Aji. boaboa ni api. Bangku. jagad. bansir panailina. tidak suka. mulai renggang yang sebelumnya akrab. benua bawah. jagad bawah. berat hati. hatinya agak risih. benua. atau : suami saudara perempuan suami seseorang. Banje. bangunbangun ni begu. mengadopsi secara pesta seorang yatim-piatu dalam marga yang asal usulnya tak jelas. beliung. enggan aku. sej tumbuhan liar. I. mamansir. tengkorak. sej tumbuhan sayur. berbau busuk (mengenai nafas). mandapot do i raja huta. bengkudu. tuntas pekerjaan. parbantebantean. bangunbangun na bara. bersifat kelaki-lakian. sedih tetapi tak dapat menolong. lamban bergerak. persoalan sudah beres. kalau menjadi janda.mamangunmanguni. Bango. ogung sabangunan. nunga banje. Bangkurak. kampung.B. Bante.Bangkol. berbangku-bangku. Bangsi. perlahan-lahan. P. Bangkurung. sepasang. bangunan ni roha. iba. jagad atas. sabangunan. bao. daerah. = tangkurak. ditimbang hinatana. negeri. bangku. dahannya lurus. sekeping. bumi ini.: tais pe banjar ginjang. dewasa. menyerpih.pandangannya marah. Bao. benua atas tempat tinggal dewata. sambanjar. Banjar. kura-kura yang besar. sesuatu yang dipakai untuk membalas dendam. tuntas.: sinuan bangkudu. juga putera-putera seorang lelaki yang tinggal di rumah mertuanya. terdapat juga pemimpinnya. menggoyahkan. banua tonga on. bantebante. Bansir. sej kampak. P. baobao ni api. tempat tinggalbegu. terserpih. lamban. Bangso. marbangkubangku. . bagaimanapun panjangnya sebuah kampung. Bangun. II. juga: sapaan untuk seorang laki-laki. sej jangkrik hitam. kaum. jaring untuk menangkap burung. beres pelaksanaan tugas tanpa gangguan.B.ulaula tonun sabangunan. bengkudu ditanam. bantal. baris. dalam adat Batak dilarang keras menikahi bao. berat hatiku. bangsa. banua banyak dipakai dalam nama wilayah: Banua Rea.bangunbangun. kalau pemimpin berjalan. tidak terbengkalai. kesayangan teman karib kepada siapa segala-galanya dapat dikatakan (= hasudungan ni roha). marah kelihatan. banua toru. menaruh sangat belas kasihan. sambansir. Baning. berbau tak enak. II. = huta. mardalan pangulu. Bansor. lih boa. bangkol rohangku. sungkan. tigor dangkana. semuanya yang dikatakannya ia mempertimbangkannya. bao rohana. satu set alat tenun. mengeping. kayangan. Bansat. banuaginjang. Bangkos. semua orang dari marga lain daripada marganya sendiri. air akarnya menghasilkan getah warna merah untuk mewarnai benang tenunan. beres. = domu. Bantal. I. komplit. seperangkat alat tukang. menyiapkan bedil untuk ditembakkan. Bangkudu. dunia ini. mamante bodil. enggan. seperangkat gendang. satu deretan. anak baobao. uang kulit yang sedikit itu disebut bantebante. saya tidak suka (lawan: gigir). dunia wilayah. lambat.

kurang ajar. mengenai rasa msl nasi. joran. I. sambariba horbo. tanah belerang. sej rumput. II.ahnya dapat dimakan. seberang. mencaci.memutarbalikkan kata-kata.Baoa. picu perangkap. marbabap. seorang laki-laki. baor ni hail. = na so uhum. pabarat. wilayah di Silindung. Barangsi. separoh. setengah kerbau. satu daerah yang bertanggungjawab untuk setengah kerbau pada pesta horja. Barat. tungkang pambarbar. Barasbas. cokelat (tentang warna kuda dan pakaian). mengalir. kolong rumah. Barangan. nama kerabat yang pada mengawinkan perempuan menerima bagian yang terbesar setelah parboru. sebelah. Baria.lapar . memarang. nota: sering huruf l dalam bahasa Indonesia menjadi r dalam bahasa Batak. sisi. rebah. baorbaor. dibaori aek. Bara. pelampung pancing. baotbaoton. barani ibana. jerat. Bap. Bariba. hanyut. orang yang ahli dalam merimbas. bara ni hoda. sengkang. Barakbak. atau baoa parjuluon.Huta Barat.memasukkan ternak ke kandang. II. kandang kambing. Barang. tidak pantas. baribari. menetak.parbaribaan.matanya marah. peka. keberanian. Bari. lelaki. pelantik di dalam bedil. pengampak. pabarahon. babi hutan. III. II. tiruan sesuatu yang rebah. mamarat. juga: citarasa dalam mulut. na bara. adi. basi. ukuran setengah hewan. bawang. sambariba musu. yaitu yang dapat dimasukkan ke kandang. basi. dihanyutkan air. ladang). mabaor.rayar. horbo sambariba. lih. juga: arti kiasan. memperdulikan sesuatu. msl tentang mata. mudah tersinggung. karena dia bekerja di luar (sawah. hata barangsi. (obat terhadap rasa basi) sekapur sirih atau tembakau. jadi ternak.ruar. daon bari. Barerang. Barani. pria. oleh karena itu orang ini disebut juga pamarai. luar . kelambir . bari roha = asi roha. iar . me-lintangkan.harambir.riar. memalang. mambarbar. sijalo bara. tak senonoh. msl layar . kandang kuda. melintang. jabu . belerang. Baor. sej burung. separoh musuh. pertanda usia anak kecil: berumur satu sampai tiga bulan. jaring untuk menangkap burung. tempat tinggal ternak waktu malam. kotor. Barak. salah bicara. Barebe. sej pohon. barat pamerengna. yang bu. terlalu ramah di situasi yang tidak pantas. bari = asi. oleh sebab dia menerima mas kawin (= yang membawa ke kandang) bagiannya disebut juga upa pamarai.rapar. barabaraon. pamaoran. berani dia. barakbarak ni hambing. I. sangkar so baoa. berani. mudah merasa sakit. tano barerang. habaranion. pria sebagai kepala rumahtangga. barang. pria. benda. barang dagangan. pamarati di hata. manghabarion. kandang. per di dalam jam. Barbar.baoa parbalian. kata-kata tak senonoh. Baragas. I. perempuan yang berwatak laki-laki. baoa parhalang ulu. Baoang. sibara mata. mengampak. terbawa oleh air. baoa adi. melintang. mengerjakan kayu atau batu dengan rimbas. bagian ini adalah tau pabaraon. sambariba. Baot.

baro ulok. pohon beringin. baro rarat. di bariba. songon aeon baro. barjing roha. barita mago. agama kebatinan Batak. parbarita na uli. molo oloan. alamat keberuntungan. di seberang. barita angin. masyhur. bakul dari jerami yang sudah tua. (pendekan dari imbaru). berbisul. mengumumkan. punggung gunung. baro habang. (= bernit). memestakan seseorang yang baru luput dari tangan musuh. pembawa berita baik. kabar angin. sengal. amat termasyhur. berakibat merugikan. mempertahankan wewenang. Barombom. bersin. baris.B. P. bisulan. ke seberang. baru.ke balik. = ambaroba. ndang martopap tangan sambariba. Barnit. penghormatan pribadi. barita gabe. menyambut tamu agung atau orang yang baru dilepaskan dari pasungan. parbaringin. jajaran. terkenal. baro imbulu. imam agama kebatinan. tabo hata sambariba. tidak tergantung pada orang lain (dikatakan tentang harajaon atau desa yang mandiri). berduka cita. radang pada limpah. perih. di seberang sana. elok diyakan. di bariba an. tarbarita. baris. bila tak diyakan. yang paling terkenal. besar (tentang badan manusia).marbaringin. Bariris. barsebarse. baringbingon mata. II. barsibarsi. berita.mamaritahon.natarbaritaan. berbaris. terasa mulai basi sedikit (tentang tuak). Baroba. barisan. marbarisbaris. = parsanggul baringin. II. juga: terkenal. melihat dengan tak senang hati. tahun baru. termasyhur. marah. baringbing ni dolok. balung ayam jantan. kabar. bersin.berita suka cita. teratur. jalan yang biasa dijalani hewan. rusak nama baik. pesan. denggan ma nioloan. baroon. encok. mambarobo. barita na uli. berita sejahtera. (tentang hewan) bersetubuh. di bariba ni. di bariba on. bisul. di luar negeri. bila raja bertitah. tidak senang hati. tu bariba. Baro. I. = bariris. Barse. barah. kuda atau ayam jantan (menunjukkan kelamin). barita. dapotan pangomoan. bisul yang keras. ucapan sepihak enak didengar (sebelum didengarkan pihak lain).manjungjung baringinna.bariba. merasa tidak puas. yang bersanggulkan daun beringin pada upacara kurban. bila diyakan. ia so nioloan. desas-desus. sakit. barita las ni roha. otonom. abses. barisan. barisan gajah. sej penyakit mata (yakni kelopak mata yang berdaging tumbuh). Baririt. mengawinkan ternak. satu orang saja tidak bisa mulai bertengkar. mencuri. kanker. di lembah pangaloan. di bariba ni dolok an. (ada hubungan dengan baris).baropapan. Baringin. Barita. jerawat. berjejer. I. di seberang. kabar jelek. penyakit atau penderitaan yang tak memancing perhatian orang. bisul pada akar bulu rambut. kabar baik. di balik gunung sana. di pihak sini. Baru. mamaringini. tumunda hamagoan. Baris. atau siboan na uli. Evangelium. Barsi. Barobo. . taon baru. mamaris. rumah sebelah. berbarisbaris. berita buruk. Barjit. baro buni. mandiri. molo marsuru raja. mana bisa bertepuk tangan sebelah. barjing panaili. bersedih hati. memberitakan. Barjing. berjejer-jejer. borok. disentri amubawi.: barisbaris ni gaja di rura pangaloan. Injil. Baringbing. sakit tapi tak bahaya (oleh sebab dia yang bisulan itu tidak dikasihani). seperti sakitnya bisul. sega baritana.

bermurah hati. budi bahasa baik tanpa pemberian. lusuh karena sudah lama dipakai. tuan besar. jerami dari ri atau hadudu yang dipakai sebagai atap. pakaian bekas pakai. tidak mulus. mamasamasahon. bekas pikulan. Barunjat. sej tanaman yang daunnya dipakai untuk menganyam. nae basangbasuhi. suka memberi.(di-) anugerahkan. denggan basana. lembah antara dua gunung. basabasa. basahan. II. marbarutu. celana mandi. basa (dari =masa) menunjuk waktu yang akan datang. berikut. tempat dalam mana orang menyaring air abu untuk mendapat mesiu. kerut. hari pekan yang baru lewat. demikian disebut tataring (perapian) pada upacara persembahan (mangupa) sambil melumaskan makanan pada benda-benda tersebut. Bas. baruton. I. basa onan.Baruang. (dibasabasahon). Barubus. sejumlah uang yang masih perlu dibayarkan untuk menggenapi jumlah itu: (= panendek. basebaseon. berbaris. karunia. burung bangau. pekan berikutnya.kebiasaan suka memberi dan menjamu orang. Barutu. tua. barungbarung.na basa minggu i. Basiang. berkerut. petak untuk tanaman msl kebunubi (gadong). horbo sibaruang. basa adui. Basi. satu duit. pengepungan. Basbason. garis. basar. basa minggu. doa: berbelaskasihan dan bermurahhatilah Dikau. celana yang dikenakan di waktu mandi atau pekerjaan kotor. marbasa. Basan. III. anjing yang ada bintik putih sekitar matanya. mengeluarkan akar pohon dari tanah dengan memakai kayu dan baji. uli basa = denggan basa. lambok soada basa. bermurah hati. beruas. gubuk. suka menjamui orang. marlabas. dalmet batu pinasa. cacar air yang kecil dan tidak bahaya. na basa onan i. Basahan. Barunge. kemurahan hati. Basa. kasar. = tiang. Barut. baruran. usang. II. kain yang buruk. bergerugut (msl tanduk rusa). duit logam yang dulu berlaku. tidak rata mengenai permukaan. gondokan. Basang. marbarurbarur. jalur. tiruan bunyi "bas".kebaikan. berbaik. mambasbas. anugerah. basar manamuei. ngenge basa. berbicara manis tidak suka memberi. manis. kelak di kemudian hari. dangau. Basar. aus. ramah. lih tendek). bunyi tembakan. berjalur-jalur. besar. minggu yang akan datang. habasaron. sej pohon kayu. Barung. Baruas. gondok. I. pemberian.Basbas. balur. sibarung. sej ulos. = basan. asi roham. . mardenggan basa. meng. ramah. gerugut. minggu yang baru lewat. bergondok. suka memberi. Barur.lembut batu nangka. baik. agung. tuan basar. biang sibarung. lemah lembut. bermurah hati. ulos barunjat. Barungbung. buruk. kerbau yang ada bintik putih sekitar matanya dan punggungnya putih. beruang. II. murah hati. denggan basam. Base. Basiha.

batara guru pandapotan. Batahi. tersembunyi. Batil. alat penyiksa. sabatangi. Batang. tongkat. gilogilo baso. peti mayat. seorang laki-laki yang bertengkar dengan para perempuan di kampung. Batara. pandai mengenai datu.kukatakan bahwa ucapanku benar. pengetahuan yang tidak tepat lagi. tubuh. orang yang tahu aturan.batahi. berapa lama kau tempuh dengan menunggang kuda. V. batang toru. rahasia. badan. juga: basa. tangkai kapak. memotong lurus. juga: bidan yang sekaligus: dukun. sekerat. tarbasir. adat istiadat. ketiga dewa. Gelar lengkapnya. nama sebuah sungai Batang Toru di Tapanuli Selatan.batang ni hau. membahasabatakkan. Basuhi. adat dan hukum suku Batak. bahwa dalam kalimat yang menegaskan. yang tiga pertama hanya disebut saja dewa yang tiga. batang aek. baso parbinotoan. batin. pandapotan ni patik di jolma manisia. sumpah. kapur yang tak ada kekuatan lagi. sifat khas lelaki. batas. Basung. benda tajam seperti bambu runcing yang dimasukkan ke tanah sebagai rancau terhadap musuh. dari dia diharapkan berkat kelahiran anak. ganas. Batara Guru. Batis.Basir. kemasukan duri atau benda tajam. mencuci. baso = hambar. sepenggal. batak hodami. lih. batara guru paniangan. sepotong (msl sepotong kayu yang dipotong lu-rus). cerdik. piga dan batahonmu. sibaso na bolon. na umboto baso. arti kiasan juga: cemeti. basirbasir. masalah batak. berkurang mengenai kesaktian dan dukacita. cambuk. dimana aek Sigeaon dan Situmandi. larikan kudamu itu. batara guru panungkunan. II. Basta. batangi niapus. juga: sebutan roh ompu parsadaan ni sada horja. tawar. yang empat ini adalah dewa yang tertinggi. sibaso. kerat. mamasu. tidak persis. rumah jaga dari mana orang mengamat-amati musuh juga: panggung bambu di atas air danau tempat para nelayan duduk sewaktu membuang jalanya. keping.dalam doa Batara Guru serentak dipanggil bersama Soripada dan Mangalabulan (Malabulan) dan Mula Jadi Na Bolon. . kehilangan rasa aslinya. Batangi. dalam batin. cambuk. = isara. duri. pertengahan batang kayu. hapur na baso. baso. menterjemahkan dalam bahasa batak. Batak. bergabung. gana). mamatak. II. juga: pembantu bilangan. mamatis. sosok (kata asal:batang). salah satu dari tiga dewata Batak. cemeti. dasar arus sungai. sawah sebesar satu teras. gangguan jiwa yang enteng pikirannya tidak waras. sambatis. basang. idem. Batarbatar. panci masak untuk candu. hona basir. tongkat penggiring ternak. manghabatakhon. Batin. habatahon. bataraon. hambar. nenek bersama dari seluruh kesatuan persembahan. panungkunan ni uhum. Batas. dua batang. adat sehubungan dengan apa yang terlarang. I. baso. laki-laki tetapi terlebih wanita yang karasukan roh. dua buah. sungai. hapus seperti pematang (lih. medium. merasa dirinya seakan-akan ditusuk. pamatang. IV. penggal. I. batang kayu. potong. menunggang kuda tunggangan sambil memacunya untuk jalan cepat. basta baoa. marah sekali. hudok baso hatangki. Baso. Bating. msl dalam pembicaraan. Basu. dua biji. III. batara inaina.

lelaki. batu pasir. karang yang curam yang tak didaki. I. menderita batuk. ndang be. II. tano bato. seorang yang sangat dibenci sehingga makanannya berbau busuk. laho be ma nasida. batu ranggisgis. unang be taringoti i. Batong. bongkah tanah sebagaimana dipakai untuk mendirikan kubu (galogat). II. dijalo nasida saotik be. batu yang curam ke atas. menarik hidung ke atas. tiap-tiap orang berbicara. Bau. lelaki ini. sombong. batu garaga. Baunde. bau jobat. bayo an. batuk. unang be mulak tuson. batu loting. Bawa. batu timbangan. batuhon.partanobatoan. batu arang. potongan badan yang kuat dan buntak. telah selesai hingga tak perlu lagi disebut (dari bau utauta? = bau busuk. juga: tembakau yang berbau busuk. batu mamak na so hagairan. Bauk. garam bungkal. ditempatkan di belakang predikat. jangan buka lagi). sira batu. penyakit ginjal. mamatos. keputusan pengadilan. batu arang. batu mamak. setiap. II. batu yang sangat keras. batu harangon. musuh. batu peo. juga: janggut. batubatu. telur ayam. bulu pada tubuh. yang sangat dibenci. Baul. memberi tanda kepada seseorang dengan jalan berbatuk. masing-masing mereka pergi. bausbaus ni igungna. tidak lagi. idem. batu merah yang digosok buat pewarna ukiran batak. menimbang dengan batu. batu apung. . segala sesuatu yang enak baunya. batu rese (rase). ikan baung yang menyerupai sibahut. II. hal menarik hidung ke atas. dakar. masitopot hutana be. mambaus igungna. satu ungkapan yang kasar. distributif. sej pohon kayu.Bato. lih baoa. batu ni sipanganon. batu karang yang tak bisa digaruk. berakhir. orang. Baunge. batu keras agak licin.B. kubu dari tanah. batu kilat. batu ni jala. mereka masing-masing menerima sedikit. orang terkucil di satu kampung (dari bau huta?). = aturan. batu api (hitam). Be. batu parbue. batu ping. juga: meletakkan batu dibawah balok-balok rumah sebagai alasan. batu holing. Batos. mamatui. memulai. hamba yang semenjak nenek laki-lakinya berada dalam rumah. Batuk. granit. batuan ni uhum. bau. batu ni manuk. Batu. lapisan tanah yang lama-lama mengeras. batu ni ruma. Bayo. I. saya salah kata. artinya: tak terkalahkan. congkak. bung.bauta ni huta. batu api yang kemerah-merahan. jangan singgung itu lagi. sibau indahan. I= batas. tanah berbatu-batu. batu sindor. menganyam dengan kercut atau rotan. biji buah. sibaunde.: batu sindor na so hasigean. berbau busuk. tiap-tiap orang berlainan. jangan pulang lagi kesini. terbatuk-batuk terusmenerus. batuan = batu ni dasing. Dalam kalimat ingkar: lagi. batu kersik. Batoran. batu karang. batukbatuk. asingasing be. batu timbangan.batu bodil. uang yang diberikan serta makan sewaktu mengunjungi sanak saudara. batu karang (sakit ginjal). batu. tano na batuon. tinggi hati. pelir. ladang.baubauan.mereka pergi ke kampungnya masing-masing. congkak. masidok hatana be. seorang raja digelari nampuna tombak nampuna baunge. P. Baung. baulbaulon pamanganhu. vonnis. Baus. batu harang. Bauta. tiap-tiap. mulai. batu yang ditemukan pada daerah dimana ada air belerang. I. mamatuk. mambau. batu pemberat jala. masing-masing.

memutar. menjadi lembek dengan memutarnya. lih beng. begu rojan. gagah berani (mungkin. mambebe. mambebe dihilala. Beat. begu sorngot. memulas. tempat sesajen di atas kuburan. kepada begu dipersalahkan semua penyakit dan semua malapetaka. I. parbegu. ia hanya mendengar (tetapi ia tidak melaksanakan apa yang didengarnya). terdengar. hona begu. . pabebebebe. dipambebeati. apapun tidak ada. usung begu. lih jeat. beangan. mabebe. Beangbeang. somorsomor. Bean. anus mengenai manusia dan binatang. mengapa. begu surpusurpu. holan begena i di ibana. II. dipodomi begu. begu aha soada. tu begu aha? untuk apa? ndang huboto manang begu aha i. begu sirumata. Bege. begu nurnur. patubegehon (dipatubegehon). lebih baik berhutang pada manusia daripada terhadap hantu: ajakan untuk memberi sesajen. yang membuat orang sakit tiba-tiba. menggendong anak secara janggal. tarbeang. menjinakkan kuda dengan memutar kupingnya. dewi air. Beang.B. marparbinegean. memberi sesajen pada mahluk gaib. penyakit kolera. kenapa? Beasi. = bobonosan. parbinegean. tidur siang hari dan berjalan-jalan pada malam hari. hari ke-24 dalam bulan. Apa saja yang janggal. menggulung. kambing gunung.menguping. mambebeati. tali kasut. sorong mengenai mulut. oleh sebab itu begu adalah juga: roh jahat. mameanghon. begu antuk. sej tumbuhan yang daunnya dipakai sebagai sayur. mendengar. tarbege. hanya dipakai dalam pustaha. agiaaha. terasa adanya royan.terserang penyakit menular yang payah sembuh. pasung. menyerongkan mulut. begu namora. seperti begu). kupukupu berwarna-warni (karena begu mempunyai yang terbagus). macam-macam begu yang berkonotasi buruk: begu jau. P. jatuh sakit. begu pana. atau. = beasa. = barang.hantu biasa yang tinggal di udara.beguladangon. Bearbear. begu laut. beangbeang tur. bentu be yang diperpanjang. pasungan. begu ladang. tiba-tiba sakit sepulang dari ladang (diserang oleh begu yang tinggal di ladang). Bebeng. anggara na begu. Bebeati. selama manusia hidup rohnya disebut tondi. terpasung. marbinege. memasung. begu toba. beat. lampulampu ni begu. memperdengarkan. Bebenesan. begu sorpa. penyakit yang timbul mendadak. dinyatakan dengan katakata begu. Cara hidup hantu itu dianggap janggal dibandingkan dengan hidup manusia. tumbuhan air berbunga putih. begu siherut. apa-apaan? apapun. sebagai begu ia ditakuti.. mendengar-dengarkan. msl turun tangga dengan kepala ke bawah.sipelebegu. umbege. Bedu. diputar. menarik mulut yang jelek untuk menunjukkan hinanya. memutar-mutar kesana-kesini. begu antuk. indera pendengaran. mimpi tertekan hantu. menjadi takut. manang.Bea. msl kulit kerbau.dapat mendengar. animis. begu namoraon. membawa barang secara janggal. dubur.: taganan do mangadop di jolma unang mangadop di begu. keberanian. isaisa.tidak tahu aku untuk apa itu. pambebe. Bebe. Beasa = boasa. bila ia mati akan disebut begu. begu laos. roh yang mati. begu sorposorpo. panganan begu. lih. penyembah berhala. ompa begu. mambebe hoda. begu siharhar. kedengaran. tali begu. habeguon. royan. jatuh sakit karena dewi air. hantu khayal. na begu. Begu. dapat mendengar. idem. begu aha. mamele begu. pabegebege.

.terlambat keluar mengenai biji yang ditanam. masuk dalam hati. Bengel. = benda. kenyal kulit digigit. sahit bene. belut hatana. Benge. Bengar. kesabaran. alot. bengkok. tabah dalam menahan derita. kesabaran dalam penderitaan. bagaimanapun juga. lambat. dibene udan. marbehetbehet. berbunyi bagus mengenai uang. bengel roha. mambelbel. tungkang belek. perangai yang tidak tulus. sama saja. lamban. pertumbuhan lambat (tanaman yang belum berbuah. dalam harapan penuh yang menakuti. sulit dikunyah. uang logam 2. Bengkot. walaupun sudah tiba waktunya). pabenget roham. berulat. letih. Benda. putus asa. lambat.. mamengar. mambelbel hata. lesuh. yang tidak adil. marbebengbebeng. sidang bela. dirundung nasib malang. = marpeolan. sabar. Behet. penat. lama memahami orang. diparbendabendai. Bendi. marbenggoran. orang yang kata-katanya berterima. Bendel. bebenesan. = bollang. lih bong dan bobong. miring.P. (tiruan bunyi). sibejek. parroha na bendel. dibene sahit. dibene sori ni ari. lesuh perasaannya terus-menerus. parhata belut. bagaimana rupanya sehingga. bengeon. Bendet. tabahkan hatimu.B: hinarat hulinghuling sai bendelbendel. bertanya-tanya terus-menerus sampai diketahui semuanya. tetapi tidak luka. binene i. Benes. kaki yang telah lama sakit. orang yang tidak ambil pusing dengan tegoran. bengel tubu. = bonos. Bendat. Belbel. bagiku tak apa-apa. kata-katanya mengena. jeleknya orang bicara kalau terus tertawa. parbengkotbengkot ni roha. Bene.. (= bandol). ketabahan. benget ni roha. melepaskan daging dari tulang. Benget. dirundung sakit. . lesu karena. Bendung. beha do pangalahona umbahen. sawah digenang air terus-menerus (hingga tanah itu jadi lem-bek). mengerjakan sesuatu dengan rajin. Belut. = bengkuk. kereta beroda dua. kenyal. lambat mengenai pengertian. habengeton. Bellong.5 sen. sakit me-nahun. ulat kecil. sabar. habendulan pat. bene dihilala.Beha. Bendul. naroa do halakmanghuling molo sai mengkelengkel. bagaimana. dibene aek hauma. Benggor. juga: boha. mengenai kambing dan domba. ndang adong beha rohangku. nama begu.ditimpa hujan non-stop. Belek. Benggol. bagaimanapun. marbendungbendung. = bilbil. kaleng. manang beha. tukang kaleng. menjadi bengkak karena panas. berpaling. mengembik. Bela. ketabahan. tajam mengenai pisau dan senjata. Beng. perlahan. Bejek = puspus. hingga tidak bisa dipakai. manang beha pe. uang.

masiberengon. sangat lebat. II. beslit. = detak. = barjing. sibetet. tertawan dalam rumah. Bernut. kepedihan. kuat. Beor. sitaonon na bernit. Berneberne. kecurangan. seorang yang menderita sakit. orang tua menandakan kata manis ini juga anak perempuannya yang telah dewasa. cukai. bermutan. marbeorbeor. na bernit. Berjet. = bermut. parbereon. Bernekbernek. betapa sakitnya. Besan. surat pengangkatan. beta ma hita. marberekberek. berbengkokbengkok (kayu). Berang. Berber. sengit. bengkok. ayo. bernit diae. garang. kemanakan laki-laki.Bengkuk. alangkah pedihnya. pajak. Berjit. Bernit (= barnit). II. Bensut. ia mencari dalih. Beo. marbengkukbengkuk. melihat. paberengbereng. Berek. vokatif dari ibebere. geringsing (msl rasa asam). marah. bea. gadis kecil (= sitatap) sebutan yang diberikan kepada anak perempuan kecil. Betet. mametameta. yang sakit. Betak. sakit. Berbur. garang berkelahi. rawa-rawa (bornok). nyeri. hansit. melihat-lihat. menceret dengan gemuruh dalam perut. marilah kita pergi. mari. juga: menantu laki-laki. mamereng. = ibebere. sakit. pabernitbernithon. bere. pinarbesan. Besteng. status keponakan. bercucuran mengenai air mata. sigap. berbelit-belit. Berut. lincah. tanah yang mengandung air. humansit. Bermut. I. retribusi.yang lebih mulia. dia amat sakit. pertalian seorang laki-laki dengan kemanakannya. mamberber. mameom. idem. kemanakan perempuan. Bereng. Besbes. cara melihat. juga: turunan anak perempuan namboru. anak saudara perempuan. sej burung. Beta.marbetabeta. lari kebingungan tidak mengetahui kemana. juga: arti kiasan. Berjing. geringsing untuk menangis (anak-anak). bernitna i. = bao. mene-ngok sesuatu. besang marbada. saling memandang. benteng. pilu dirasanya. mengambil secara tersembunyi tanpa diketahui orang. = atik. habengkuhon. Bere. komparatif dari bernit seperti rumaja. I. mulai busuk hingga sudah bau. memilukan. marberutberut hatana. Besolot. umbernit. menarok lama dalam mulut. pa-mereng. = eda. Beom. menyakit-nyakiti. cerdik. Besang. menarik diri dari perkara lantas tak peduli lagi. ah. lebih sakit. = barjit. mengajak dengan kata beta. perangai yang tidak adil dan jujur. habebernit. sakit. membengkokkan. pabengkuk. . sebutan untuk meminta seseorang supaya turut pergi. pamerengon. berang. sej kalong. penglihatan.

luas. beuhan ni manuk. apalah yang saya takutkan. muak. steril. yang ingat segala-galanya. halak na beuhan. Biar. Bidang. bagaimana? Biahat. on do biarhu. berapa bidangnya.B. rumah (And). sinuan beu = boru (And). ndang mabiar hami mida musu. tersayat pisau diobati dengan kemiri. artinya: jangan asal ngomong. penuh sekali msl tentang payudara wanita. habiaran. Bibit. bibir. umbidokbidok. III. = binsan. pabiding. mabiar. sangat membenci. takut. menakut-nakuti (ditakut-takuti). buah mentah. beurbeur. menyamping.: niarit lili bahen pambaba. yang dibenci orang. rasa mual. rasa benci. mempunyai rasa takut. manghabiari. hingga banyak orang bisa makan dari satu piring. penakut. lapang. tidak menghasilkan ayam. na bibit di hata. lidi diarit buat rajutan. Bide. mambibiri. lebar. Bidal. menakuti. limfa. bukannya kami takut pada musuh. hendaknya jilat bibir sebelum bicara. kebal. melebarkan. Bibis. orang yang dimasa penyakit menular tidak diserang penyakit. mengalir keluar msl air dari periuk. bibit sej rumput yang dipakai anak-anak sebagai main-mainan. kelewat masak. balunbalun bide. marbeulbeul = mardandi.: sineat ni raut gambiri tata do daonna. parbidoan. = robar. pabidok mata. . nakal. sej kumbang yang menggulung dirinya di waktu bahaya. = beha. memaki orang dengan kata bibir msl bibir ni on. mengingatkan piutang. ulok bidingbiding. keranjang dsb. tidak masak (tentang buah dan padi). berenang kayak anjing. (dipambibiari). menepi. imun. biawak. merajut pinggiran tikar. sumpit. sadia bidangna. marbiasbias (mida). rasa benci. pabidanghon. tajam ingatannya. Beur. Biding. diobati dengan daging. Beul. Bibi. terbuka mengenai mata. orang yang tak disenangi. biahaton. aha ma habiaranku. Bian. bidai. mengalir. dipabibirbibir.mamiding. II. bebek. takut. waktu padi dalam bulir dan belum masak. biasan.komperatif: lebih takut. mambibiari. bangkang. aek beu. membuka mata. telur ayam yang walaupun dieram. selalu saja takut (mida).Beu.parbiasbiason. P. bijak. Bido. I. mentah.B. mareme na bibi. Bidok. Beuk. bosan. tikar yang dianyam dari rotan. ketakutan. menepi. jolo nidilat bibir asa nidok hata. tersayat omongan bibir. Bia. cerdas. marhabiaran. pikir-pikir dulu baru bicara. pinggir. bibion. pinggirkan. merasa benci. mengejapkan mata (tentang seorang yang mau mati). biangbiang. parbiar. bidalbidal. (kasar). I. arif. terlalu masak dimasak. Biak. meluaskan. melapangkan. pengobrol. P. II. nama sej ular. umbiar. meminggir. tepi (= topi). langelange bi-ang. bibi ni uma. sineat ni bibir juhut ma daonna. inilah yang aku kuwatirkan. pabibi singir. keguguran. yang ditakuti. anjing. Biat. (arti sembunyi) abortus. tumagam habiaran. na bibir. Biang. Bibir. rasa bosan. Bias.

Biji. umbile ahu. menikam. bilangan. Biha. rempela. bilolangon matana. pamilang. sibihi. Bilbil. mangompashon bolonmu ho umbahen na mabiltak. koyak-koyak (tentang pakaian). kamar tidur. ndang olo bil. terserah kaulah dengan segala akibatnya. = buha. hina. hotang bilulu. kamar. tercabik. Bilola. retak. mulai menguning (tentang buah). tidak mau lepas. P. Bikbik. Biltak. tak bisa dihitung. mempunyai mata yang berpenyakit seperti itu. Bilang. sedikit saja untuk dihitung. anggar kebesaranmu.marbilangbilang tu dirim ma ho. Bija. sekali robek. Nasehat kepada pengantin agar saling memperbaiki dan mengampuni kesalahan. Bijak. kotoran mata hingga membengkak. arif. masijarum bikbikna. terlepas. memelah. empedal. kambing hasil persilangan kambing dan biri-biri (baster). saksi mata. . menambal yang bolong. Bilga. mata yang berputar-putar.B. Bil. kamar makan. mengelupasi daging dari tulang. kaca). cerdik. bilangbilang. membilang. pembilang pada pecahan. seruan pada permulaan pertempuran: hitung siap hitung! (sej doa agar Allah menentukan siapa yang pantas menang). sebab tidak sampai ratusan. pabiha. jumlah. kamar dalam rumah batak dengan menggantungkan tikar-tikar. bilangan. lebih kecil lagi aku. papa. Bilok. berkamar-kamar. parbilean. kecil ulat capung. sambikbik. Bilik. bile sipasing. I. kesombongan mengakibatkan kehancuran. Bilolang. mabiltak (tentang kayu. = belbel. Bilut. I. bilut podoman. alat peraga untuk berhitung. marsibigo. itu jatuh padamu. rendah. mabikbik. papa. menjarum pakaian robek. bisa dihitung. potongan kayu kecil untuk menandakan puluhan dan ratusan sewaktu menghitung. cakap. billohon. marbilutbilut. robek. dikira sebagai pembunuh diri oleh karena ia sewaktu menjadi kepongpong menggantungkan diri. = balga. bilang! pintor bi-lang!. mamilang. Bihi. aku adalah lebih merana daripada ulat.habilangan. viola. bilik. sibijaon = tulang dan amangboru. beluderu. Bilulu. pikirannya pe-nuh dengan tipu muslihat. membunuh. pamilangina ndang tuk. mambilbil. mulai masak. masidungkap na tombukna. II. nilai uang. pikirannya berbelit-belit. sepotong kain yang koyak.: mangalipathon ganjangmu ho umbahen na matimpul. lepas. abit bilulu. Bilalang. sej burung berwarna kuning dan rupanya mirip dengan kepudang. memutarkan matanya kemana-mana karena takut. hancur kau jadinya. sibigo. sipasing. menghitung. mahluk yang hina. kecil (hingga tidak bisa dilawan).Bigo. biola. ndang habilangan. bijak. membuka. pecah. bilut panganan. 8 duit = setengah uang. Bile.marbilutbilut rohana. sej rotan. II.

marbingkas mago. menjual daging hewan. suatu hajatan yang terganjal oleh tanda buruk dalam ayam alatan yang disimak oleh dukun. pelepah daun. sej burung kecil yang berbunyi "isak". I. pasal. bermula dari. tumpuk. bingkasborngin. Bingkas. babak demi babak seperti tulisan. Binatang. Binbin. II. batas yang lurus pada teras ladang. memotong gaji orang untuk membayar hutangnya (= potong).: metmet binangana. pegunungan batu karang. mamingkasi bada. mengumpulkan. bindu matoga. menembakkan senapan. binggar sigadingon = batangi na tigor di tangga hambing. sebab-musabab. menumpukkan. parbingkasan. yang diharapkan dalam hati (dari: baga). tak seorang pun dapat memberikan lebih banyak daripada ia punya.bingkas pusupusuna. yang dibagi-bagikan di kampung. kejatuhan (kehancuran) ada sebabnya. I. beralasan. mencari alasan untuk berkelahi.Binaga. wadi. karena susah hatinya. daging hewan yang disembelih. marbinsir lonong. hati panas. lih bahen. komat-kamit bibirnya mau menangis. Binda.B. Binsakbinsak. bab. = tole. bedilbedilan. berpetak-petak seperti sawah. tembak-menembak diwaktu malam (pada perang yanghebat). menarik keatas kaki hewan yang diikat. pabinbin. marbindubindu. mamingkas. II. ulat darimana terjadi lalat. Binahen. III. Binggar. mamingkang.B.penjuru angin. lecot. apalah mau disayat dari kaki binsakbinsak. II.ayomari. sambindu ma jolo. samban bingkolang. kecil juga ikannya. Bindoran. Bingkolang. tersandung oleh tanda bahaya. (dari: banga?) sungai. = bingkolang. dahan: indahan. gambargambaran sihir yang digambar dukun di tanah waktu bernujum. bingaon bugangna. margalung songon hauma. mula. delapan penjuru. babak. sej jangkrik. kecil sungainya. P. Bingkis. mulutnya bergeringsing. di lukanya adabanyak keremi. penuh air mengenai sawah. Binong.apa alasannya?. satu bab dulu. mamingkang. maju (istilah perang). tempurung lutut.: aha ma seaton di pat ni binsakbinsak. mengikat erat. marbingkas. I. sebab musabab. bersebab. marbindu songon surat. mamingkis. terbenam. Binanga. ditutup rapat-rapat. mempunyai sebab. terpicu lepas.binggarbinggar. (dari batang?). terkumpul. Bindu. ia menjadi marah. marbinda. bunglon. berpasal-pasal. Binga. periuk besar dari tanah. bingkas. tangkai daun. metmet do dengkena. artinya: apa mau dimakan dari orang semiskin itu? . P. binaga ni roha. terbuka lebar-lebar: hudon binggar. II. dia bingkasna. bingke bibirna. bingkasing-kas. Bingke. Bingkorang. bandingkan pahan: pinahan. Bingkurung. bingkas. Bingkang. ber-kuman lukanya. I.binatang sering juga diserukan untuk memaki-maki.

tepi batu karang yang curam. manombo birakbirak. Bires. amarah. terbit (matahari). tempat dimana matahari terbit. apa gunanya?. perbintangan. Binsil. selajur. Bire. ginagat ni bintuasa. habibinsar ni mataniari. kelentit. ia menjadi marah. sej tumbuhan yang menjalar. Bintutu. lih pariama. biola. Bintoa. marah melihat.B: sipohol bungabunga. timur. kambuh amarahnya. Binsang. Birara. mamire. sambintas. sej keladi besar dengan daunnya lebar (mirip dengan suhat). tepi (= topi). melimpah mengenai tetek. ongkos tambahan pada perkara perselisihan. Birat. selama masih beruntung. situndali mata ni ari binsar. ia melibatkan dirinya dalam bantahan. simartolu dinding luar. geram. sej pohon yang kayunya dapat dipergunakan. umbi-umbinya dapat dimakan. Binsol. bintang sidongdong. bagi dia tidak ada manfaatnya. te ni bintang. parbintangan. ayam yang berbintik-bintik putih. tepi. keseganan. siapa mengatakan kata-kata yang keras. Birik. Biobio. sej ulat yang merusakkan padi.B. orang-orang di sebelah timur. seorang yang melawan raja. idem. Binsan. bengkak. tepi kelopak mata. sibulung bira. hehe birakbirak. Bintatar. parbinsaran. sej burung yang suka berombongan. Binsar.Binsalsal. membuat jalan di tepi. situndali mata ni ari binsar. sebaris. hama padi. selama masih sehat walafiat saya ini. Birasul. = hole (And). bintang kejora. Birasak. terbitnya matahari. birikbirik. Bintas. mamirasak do hatana. ulat besar yang berbisa dan berbulu putih. Birbir. Bira. ufuk timur. dan birbir. Biribiri. selagi. biraraon. cendawan yang tumbuh pada kayu yang busuk. batu timbang emas yang bernilai 20 dollar. selama. sidok hata hagigian. lencana kehormatan. Bintangur. sibirik. bintang. Bintuasa. P.: bintatar pandingdingan. binsan hipas iba. soada hinophopna. sapsap bire. nama sej kayu keras. mumpung. Biola. Birak. . baris. P. kayu yang keras. pasang. komet. Bintang. habinsaran. bintang pariama. = bistoha = halibitongan. bisul yang besar. radang. bintatar merupakan dinding rumah. sabur bintang. Binsusur. simartolu parhongkomna. ulat pada tanaman kopi dan kelapa. Binsat. orang yang membelakangi terbitnya matahari. pelangi. msl memberi makan kepada raja-raja. omong kejijikan.permukaan air naik. mamire. membuat jalan di tepi. klitoris. buah.

sedang mengenai besarnya sesuatu. simata hitam. timbang apa yang kamu dengar. na bisa. cerdik. sangkambiur. marbirungut bohina. licin. memercik dengan air. wisnu. jahat. pandai. cerdas. dia memanaskan hatiku dengan kata-kata yang membencikan. otot lengan bawah. bitis ni tangan. arif. lih burur II.penyakit menghitam pada padi. Bisbis. keterangan turunan suatu kata. msl: si Lindung tanpa Si Poholon. marah. bulir mayang. hal mengumpat. dibitibiti ahu. yang beracun. hati busuk. tar birong. sebulir. licik. sibirong mata. Biruru = buriran. Bisik. bersungut-sungut. berengut. bisbison. mengenai tampang muka. sibitong. menjawab salah walaupun diketahui jawaban yang tepat. bijak. gelap. menderita penyakit seperti itu. mamirong. kegenangan. sepotong. bisukbisuk.perbuatan-perbuatan licik. permainan anak-anak yang terdiri dari serpihan bambu yang dililiti benang (juga: biurbiur?) Biur. Bisnu. Bisuk. biringon. mamirsak. mamitikkon. ha-bisuhon. setangkai. mamuro biur. dibanjiri. Biribiru. roha na bisaon. sej palem hutan. Birnat. memercikkan dengan air. cemberut mukanya. (juga bus). bersama-sama mereka menyembelih kerbau.(juga: simaon). si hitam. Biungbiung. padi yang dihamburkan di kain rambu siporhas (parbisihan) untuk mengetahui bahaya apa yang akan menimpa. mengandung bisa atau racun. serangga yang beracun). sambariba horbo. hal memutar kata. mengusik burung bila padi sedang berbulir. Bisara. hitam. setiap warna gelap. luka yang dalam pada kaki dan payah sembuh.pamitihan. cerdik. kambing domba. hal perbuatan mengadu. menghitamkan. Birong. prospektif.Biring. berbisa. Bistok. perkara. licik punya akal (dalam arti positip tetapi terutama arti negatip). cepat menangkap pelajaran.menghitam. licik. kelicikan. Bitik. pertengahan. wilayah desa yang . tempat batang bambu pada mana jala berempat segi (sulangat) digantungkan. pengadilan. betis. bukan: sibontar mata. marbiur. mata yang mengeluarkan air. marbirong. pabironghon. Bius. biribiri. mata yang berair-air. mulai berbulir. Biti. bisaon. msl: kuda. simata putih (orang Europa). wilayah desa untuk mempersembahkan kurban. Bistoa. berpandangan jauh. agak hitam. msl langit biru atau laut biru disebut: bi-rong. Birungut. racun. kearifan. lih mamis. Biru. Bitong. sibirongon. bitik ma ho manangihon. birsak. marbisuk. Bitis. bitibiti. bisa (msl ular. melihat dengan muka marah. sifat yang berbisa. mamirsakhon. Birsak. marbisa. cermat. memutar kata. Bistik. harimau. pintar. terarah pikirannya. sibirong. kecerdikan. lih bintoa. Bisa. licik.

berkas. membawa pesan. marbobok. berkeuntungan besar pada suatu barang jualan. mencerkau pipinya. berita. marbiusbius. I. hatinya mendorong dia (walaupun.sangkae horbo. diboan rohana ibana. Bobar. boaboa ni api. berbeda-beda. juga. dibawai. Boasa. II. mengikat dalam berkas-berkas. msl: air tuban-tuban pada kelahiran. mengikat bersama-sama. Bobong. menyiarkan. dipamboan. berkumpul kawan-kawan.barang (pemberian) yang dibawa mempelai perempuan untuk suaminya dalam pernikahannya (= pauseang). Bo. na mate habobonan = na mate sumalin. (= ba!). mamboan. boan ni boru. mengapa. kerbau yang tanduk melengkung ke bawah. kuda beban. pelopor yang mendahului. pertanda penyampaian sukacita. bobat dagingna. memperingatkan orang-orang yang mandi dengan seruan yang tersebut di atas. pembayangan udara yang terang merah yang berarti api. terbawa kemauan sendiri. Bobat. sihalung bobok. macam-macam barang. bobohan. I. bo di aek. boan. tarboan ro-ha. terpilin-pilin (benang). tanduk boang.B: mangungkor honong bosi. boanboanon. marpungu angka dongan masipaboa hatana. kusut. diparboanhon ibana sahitna. sipaboana. ikan paitan di mulutnya. berpisah. boasa tung? kenapa gerangan? Bobak. membawa sengketa. uring-uring kumbang berdengung. boban. marbobanboban. memberitahukan. amanat. hiasan. (= boaboa ni api). ucapan keheranan. sakit tapi berlaku seakan tidak sakit. mengumumkan. I. maka desa itu terlibat. Bobok. . bungkusan. Bobon. begu seorang perempuan yang meninggal sewaktu melahirkan. sejenis ulos yang dibawa para ibu di atas kepala. sesuatu yang sudah lebih dulu memberitahukan peristiwa. secara wilayah desa-desa. masingmasing membawa pendirian sendiri. marbobong. Bobol. kenapa?. tubuhnya pada bagian pinggulnya adalah lebar.mengambil bangkar (dari pohon enau). harf: masing-masing membawa rupa sendiri. msl: seseorang yang karena kehadirannya di satu desa. isyarat. teriakan waktu mau melalui pemandian. burung air menyelam. berlimpah mengenai hujan dan hutang. P. Biut. membawa. tercengang-cengang. Boan. Boang. hai yang ada di pe-mandian. ikat pinggang.bertanggungjawab atas setengah bagian kerbau. porapora di babana. masiboan rohana.marbodiaek. paboahon. suara kayu hampa kalau dipukuli. mamboan hata. ditahankannya penyakitnya. mambobahi. boaboa. mambobak bangkar. marbiutbiut. marboaboa. msl: tubuhnya lemah dan sakit).B:songon tanduk boang godangan jinujungna. menurut bius. P. muatan. menyimpan se-suatu untuk dirinya yang sebe-narnya harus diberikan kepada orang lain. mambobol. mambobak hurumna. desa itu ikut bersengketa atau karena dia pelarian. minta diri.hoda boban. mambobak di. Boa. tanda paboa las ni roha. menguliti. lari tidak teratur (mengenai orang-orang pelarian). seperempat kerbau. tanda-tanda. juga hiasan pada pidato. beban (= siboanon). = tama. heran. masing-masing berbicara. masiboan rupana. dibawa bermacam-macam. kulit binatang. (dari boha asa = beasa). ternak yang dipotong untuk perhelatan orang meninggal (= siboanon ni na mate). pengumuman. berkas msl: kayu. kabar. mambobok. II. mamboan gora. msl: kokok ayam pagi pertanda fajar. membuat dirinya hebat tetapi bukan demikian sebenarnya. II. Boban.

wajah rumah. menembakkan sesuatu msl peluru. lih bo. bohi ni garar. bodari on. tepat. masibodilan. marbogas ulubalang. malam. bodiar mata. Bobos. saling menembak. bohibohi ni bagas. meriam. gusar.mamoho. berlakon seperti monyet msl: naik pohon. mata berputar-putar. Bodo. = beha.: munsat so sae bogasna.Bobonosan. tugas. tak terpahami. muka. pasibodilan. umur hidup. tepat setahun.beranjak sebelum usai kerjanya. seruan geram menyenangi kesusahan orang lain: itu bagus! Bohi. bodiaron. saya tahu hasil kerjanya. habodohon. nanti malam. malam ini. Bogorbogor. sejauh dua tembakan. malam nanti. jejak. mambobori. semprot air. suda bohalna. maksud untuk kawin. jaminan. Bodat. bodari marsogot. II. bodoh. pulang bodari. cengkeram. selubung bahu. I. menembak dengan bedil. termangu-mangu. lebar. ajang pertempuran. Bodil. marbogas tangan tu. Bogas. duambinodil. medan laga. sej monyet.B. roman muka. usaha meminang gadis. bekal. menetapkan jangka waktu. Bodari. bodil meriam. persediaan makanan. mamodili. sej ayam besar. Bodiar. betul. mandar sederhana. ragu. boho sataon. hutanda do bogas ni tanganna. kuatir. membusungkan dada. sibodak. ajal. akhir hayat. wajah. kain penyelubung. menembaki. sej mandar. hasusuda ni bohal. (dari: bot ari). bagian muka rumah. besok malam. petaruh. bobonosan. hingga meninggal. pada malam hari. panjar pembelian (hutang). mambodil. berhadapan muka. bodari sogot. hingga orang selalu bertanya dengan boha. malamnya itu. bohat do. Bodak. ra-gu-ragu. kebodohan. sej nangka (pinasa) yang tumbuh liar di hutan. sambinodil. Bogol. silu. mareak suda bohalna. pekerjaan. mamodilhon. bohabohaon. nafkah. (tentang manusia dan kerbau) memutar-mutar mata karena takut atau marah. pabohangbohang andora. ndang habogasan. bodilbodil. memukul seseorang dengan tangan. ansimun ni bodat. mengena (tentang menghitung). sangat termangu-mangu. meninggalkan nasi bersisa tak kenyang perutnya. mesiu. bekas kaki. mamogas. teba indahanna so butong butuhana. senja. mambodatbodat. bedil. . tidak tumbuh lagi. tidak terjejaki. meyenangkan. lih bobos. bedil-bedilan. menjelang ajalnya. Boha. senapan anak-anak. memuaskan. panjar. Bogar. sej ikan sungai. Bodiaek. bodaribodari. sejauh satu tembakan. adong bogasna. manuk bogol. Bohang. mengikuti jejak buruan. bodarina i. demikian miskinnya tiada makan pada malam hari.bodari ni marsogot.sira bodil. bodil aek. Bobor. Boho. sibodil. Bohat. Bohal. na bodari. bogarbogar. bekas pahlawan adalah nyata yaitu ia membunuh seseorang atau melukai. habis bekalnya yaitu ia akan mati. sudah dewasa mengenai tanaman. P. rok perempuan. adop bohi be. senapan. rambatan yang buahnya dimakan monyet dan anak-anak. tadi malam. selalu pada malam hari. rambon bodari.

bola piak. pemisahan. Bolang.B.mamolamola. sibola monis. juga usaha pecahbelah.terkecut. orang kikir. batas. bingkah tanah. di jabu pangaririt. Bolagan. .berbatas. sebelah.memelahi. Bolhas. keelokan. Bolbol. kelompok bulir padi yang baru dipotong yang didirikan di ladang. di bawah rumah berada pemecah belah. idem. menderita penyakit sembelit. pecah. padang bolak. sej pohon kayu berdaun merah. katak.perusuh kampung. menghamparkan. Bolean. nama danau dan pantainya di Utara Danau Toba. bola panjang sahuta. lapang. belahan di tengah pada rambut wanita. Bolak. marsambola. terbelah di tengah-tengah. marbojakbojak. Bojok. pemecahbelah orang yang bersatu. bolabola. silalahi na bolak. luas. berat. dalam keadaan embrio. = tolhas: habobolhas. membelah. Bolga = balga. setengah. kaget. P. belang. sej pohon. memelah dirinya dalam dua bagian. heran. dijadikan dua. (biasanya dengan roha). pemisahan. bolatbolat. Bolat. bolak ni gaor. pelit sekali. nama wilayah di Sipirok Angkola. Bolas.Bohom. bisa. berbelah pihak. ngawur. terbelah dua. sanggup. pamolai. di toru pamolamola. kuda dan anjing yang berbelang. juga: na bolas. Bojiboji. mamola. lebar. bola dua. pemecahbelah. bandingkanpinang. Bok. mamolai. berusaha supaya hubungan baik msl: antara suami-isteri retak. sibola. mabolhup (mabulhap) = mabola. dipisah. bolak roha. gumpalan. si Bolga. kegemukan. Boi. Bolan. yang kayunya dipakai sebagai bahan bakar. Bolhup. murung. angka bola. potongan daging yang belum dicincang. pamolamola. bojak siranggan. pelabuhan di barat Sumatera Utara. boi do? bolehkah? dapatkah? Bojak. sibolang. yang paling gelisah. ucapan yang tak kena di hati. Bolgangbalging. memisah. sibola huta. angka silgang angka bola.: nilompa tiung. menceraikan orang atau kelompok. Bola. sej rumput. marsibolga. putus asa. itu boleh. itu dapat. idem. sambola. hata bolbol. mabola. I. itu baik. tali bolabola. mamohom. Bojol. sumpah pada kodok: yang bersumpah menghancurkan kodok sambil dengan mengatakan bahwa ia boleh rebah dengan anggota gerak yang patah bila mengatakan yang tidak benar. frustrasi. sesuatu yang dibatasi. simbolbolon. belah dua. padang luas. mengisap darah demi pengobatan orang sakit. sej ular. II. berbelang mengenai binatang. mamolat. sering pergi ke Sibolga berbelanja. bola pinang. boleh. itu baik. sumpah. sibola bubungan. marbolat. gendut. di rumah berada peminang gadis. pabolakhon. pecahan. memasak tiung yang terbelah. membatas. memasak daging atau ikan tanpa garam. tercengang-cengang. bolak ni hinadenggan. belahan. kain ulos yang berbelang. memecah. kota pantai. marbolang. pengikat kepala kerbau. kain ulos yang bergaris hitam dan putih. Balgang. kodok. tumpul. lambat msl: kuda. pemisahan. melebarkan. pembuat perselisihan. teramat ribut (mungkin seperti = sungkot ni). serudung. teramat bagus. sitabolan (= sitabu-lan). mamolgang. marbobok. lebar dan tidak runcing. yang paling cantik. pemelah menir. memperluas.

memakai satu jalan. mangalehon boli. Bolsom. II. na binolus ni pangulu. permulaan. menumbuk terusmenerus tanpa membersihkannya. bona gordang. pabolon. Bolon. melalui. bona ni garar. Bolong. Bolus.: sinuan tolong bomban tu Dolok Purbatua.Boli. dari mulanya. sej bambu. . bagian bawah pohon. tempat perlintasan. Bolo. mambombom. Bollang. tarbolus. III. orang menanam perupuk di gunung Purbatua. Boluk. sebatang. Simbolon (dari: bolon). asu bangsat kau ini. menanggung sesuatu yang dibungkus di bara api. lih bonbon. waktu padi berbulir. jala. sej kumbang yang mengeluarkan zat perekat. apa saja yang dibuang orang sebagai sesuatu yang tak berguna.:mandungdung bulu godang tu dangka ni bulu suraton. agung. Bolis. bila orang-orang besar bekerja sama. terbuang.bolobolo ni asu on. mamombom. mahar. menangkap ikan dengan jala ini. karena hari itu penghulu melarangnya. bolobolo ni on. III. marsiboloni. sibolis. pamoltok. apa-apaan kau ini. membesarkan. I. lih tigabolit. umpatan persetan. menyerahkan uang mahar. sej perupuk.B.sibolongbolong. bolusbolus ni uhum. berbulir mengenai padi. bengkak sedikit. terbuka lebar-lebar. tiruan bunyi "bom". I. sangkambona. belit. sej ikan belut. orang yang tidak mematuhi janji. Bolit. I. Boltok. Bomi. awal tahun. habolusan. pelanggar. kampung halaman. orang sihir yang besar. melewati. yang di-lintasi penghulu yakni hari gencatan senjata. mas kawin. mamolus. (=bona ni dolok) kaki gunung. P. gaol bomban. II. tanah asal. Bombom. bolobolo. membelalakkan mata (kasar). berasal. adong do ulu buaton. (kata bantu bilangan untuk tanaman) batang. buras orang ini. = molo.bona ni alogo. dukun besar. daerah sumber angin. penyakit pada kelenjar leher. mengawinkan. melintas. Bombon. sian bonana. tigabolit. Bom. mamolus sian sada dalan. lih bumi. tolong bomban. karena mau cepat. awal. terbelalak mengenai mata. kambona. seorang yang berdiri paling dekat pada gordang waktu menari. marga Simbolon berpusat di Samosir. iblis. II. mambolonghon. ada saja ini. panjar. mambolus. sumber. I. P. Bomban. mardobom. lihbutuha. II. menjual seorang gadis. pangkal. bona taon. berbeda besarnya. menceraikan isteri. bona ni pinasa. perut (And). mardomu angka na bolon. bulu bomban.terlintasi msl: sungai yang tidak dalam. pabollang mata. besar. Bona. sej ikan. II. bonan dolok. I. akar-akaran yang kecil. marnabolon. membuang apa yang tidak berguna. marbona. jatuh mendebak. = pamutuhai. maka orang-orang kecil kena tindih seperti dengan bambu-bambu besar yang sewaktu rebah menindih bambu-bambu yang kecil-kecil. datu bolon. sej pisang. engkau yang menanam belas kasihan kepada sesama manusia akan menjadi sehat walafiat sampai usia lanjut sekali.B. boltohon. hamu na marasiroha di dongan horas jala sarimatua. pabolihon. (bdk ambolong).

II. Bonggas. II. = banggang. Bonggar. parit. jujur. kebenaran. I. meng-angkat dengan gandar seperti itu. sepotong kayu panjang untuk dipakai sebagai gandar. . gumpal tanah. dirintangi. uang yang diberikan kapada orang-orang desa bila sebuah rumah dijual. Bonbon. tano bonar. menjingkat. mata membeliak-beliak. geli dalam telinga. II. agar mereka tidak pergi ke pekan lama. termasyhur. adil. bagian kemaluan.memakai ke-punyaan seseorang sebagai tanda bukti msl: pakaiannya yang hilang dan terdapat di jalan. yang jumlahnya setengah atau seperempat dari jumlah mahar biasa (kalau masih pamili dekat. rintangan. II. Bong. diberi penghalang. Bondul. bungabondar. Bonar. berdengung mengenai kumbang. = onggal. memulai sesuatu. mambongbong. Bongbong.Bonggang. dua papan pada muka rumah batak.berawal. I. tali air. letaknya di sebelah ujung kanan rumah. gelitik. membongkar). bonggur dihilala. pamonggar. sibonang. panas. daerah netral. pamonari. Bonang. = hauma (And). memegang msl: dikatakan tentang pekan yang baru: pekan itu memegang orang. tidak perlu membayar sama sekali). I. III. mempunyai harta. kuat. mate habonbonan. Bondol. kalau kita masuk rumah. mamonggas. tidak boleh berperang. yang menyokong dinding rumah. urang habonaron. dia merasa panas. tumbuhan yang harum baunya dan batangnya warna putih seperti benang. II. bersumpah palsu. sekali menelan. selokan. bagian utama rumah batak. = tarbarita. terkabar. Bondut. jalan atau alat penyambung berupa uang oleh seseorang yang mau menikahi seorang janda. benang. hangat. marbonda. menggali tali air ke sawah. menjungkit. sej balkon pada bagian depan rumah batak atau sopo. gencatan senjata. mamonggar. terutama benang untuk menenun. apa yang menyingkirkan hambatan. pekak sewaktu mengetuk. memutar-mutar. sebuah nama wilayah di Sipirok. menelan. bendul pintu. marbobongbobong. saluran air ke sawah. meninggal sebelum lepas dilahirkan. apa yang menghambat. ketulusan hati. mata mendelik-delik. sej anjing kurus putih. bondilon. titian. menahan. mamonai. bingkah tanah. sej begu yang dianggap pembawa kebaikan. orang yang mengadakan gencatan senjata. penghalang.memindahkan rumah dari satu tempat atau desa ke tempat atau desa lain dengan hidangan indahan pamonggar. batu besar di mulut keluar air Danau Toba. sihite bondul. berpenyakit ternak. terkenal. daging hewan yang mati. Bondil. mengungkit. batu bongbong. lih bobong dan beng. lih puli. (arti dasar: mamonggar. mamondari. bondul ni pintu. I. sej lebah kecil. besar. Bondar. si bongbong ari. benar. terpalang. patumona. penyakit ternak. bonangbonang. benda. bdk mona. II. bonggarbonggar. mamondut gana. puli bonbon. muskil. sesuap. jabu bona. mangarindangrindanghon bonda. mamondut. sulit.sambondut. yang bersumpah palsu. sibondut gana. Bonda. tulus hati. I. tarbonggal. bondilbondil. sejenis homang. Bonggur. harta = arta. habonaron. Bonggal. marbobong. bonggaron.

bongka uju i. sedih. ringgit Spanyol. mencari dalih berselisih. = bostang. Bongkong. parbonibonian. alasan. masygul. darah. bongkabongka. membuat seseorang jadi murung. lain dari ringgit burung (dua setengah gulden). penyebab. berhati lapang. terbenam. benih. habongotan. juhut na binontaran. gelisah dan menangis mengenai bayi untuk pertama kalinya dibawa ke luar.Bongka. memberatkan hati. urat ni nai bongkihon. sesuatu yang tidak mau disebut. berduka. bontar. bonsingbonsing. ikan (And). sebab musabab. bontar ni horbo. juhut bontar. berjualan. Bonos. murung.habobongot. bongka na jolo. . rendah mengenai suara. Bonsot. ringgit bongot. penyebab. Boniaga. terikat pada rumah mengenai orang tua. membengkak tubuh manusia. putih. benar. sangat berdukacita. Bongkak. sebidang tanah yang dapat ditanami dengan seselup padi (solup). Bonjol. beruk. Bongkol. marboniaga. Bongkoan. ujung rotan yang dipegang.bakul berisi dua atau tiga tuhuhan. isak tangis. Bonsir. jujur. marbongkol. Bongkung. masuk ke. mendukakan hati. pabongothon. = bongot. menutup erat-erat dengan mengikatnya. memutih. bontar ni babi. tulus. memasukkan. imam bonjol. Bonsa. bonian sasolup. berdukacita sekali karena tertimpa kesengsaraan. hal yang dulu itu. barang jualan. Bongkik. Bongkot. pabonsa. berniaga. Bonok. gemuk. cambuk. sebuah parit dibendung setengah agar sebagian air mengalir keluar. darah kerbau potong. = bonos. sengkang perangkap atau jerat. tempat masuk. musibah. parbontaran. uang dollar pada mana terdapat tulisan dobol dan disimpan baik-baik sebagai homitan. Boni. yang itu. lurus. Bonjor. ringgit bontar. masuknya. = bonar. hal: bongka ondeng. sibongkihon. marbontar. Bontan. hal atau masalah yang tadi. Bontang. parbonsiran. parbonjoran. Bonor. Bongot tu. mamonjara. = martingki. daging yang dibumbui campur darah. Bonjara. dagangan. tambun. Bonom. Bono. Bontar. bonosan. Bonsing. tempat untuk beristirahat atau tidur di bawah langit terbuka. berdagang. juga: punggung kucing. bersusah hati. kembali ke rumah dari pekan dalam keadaan sakit. mamongoti. hal yang dulu-dulu. Bongor. khawatir. yang pantang disebut yaitu: kemaluan. mangalului bonsir. mamongkak. pendekar perang paderi tahun 1830. darah babi potong. gelisah. bobonosan. sebab. tempat masakan daging yang dimasak bersama darahnya. memasuki. cemeti. idem. bongka nantoari. hal yang kemarin itu. mamontar.

segar. mengikat jadi satu berkas. borangborang. II. Borjong. bor. angkat senjata. Bontis. lih mamis. maborgat. mambobori. samborhos. boratan. I. Borngin. tadi malam. berangkat. tempat bermalam. penginapan. mamorhos. tempat berlabuh. keberangkatan. bdk botean). uhum na di borngin. Borgot. berang-berang (= silosilo). II. Borgo. Borgat. bontean. . alat pembuat lobang dengan putaran. kekejangan. I. dahulu (kala). menginap. borat dagingna. kulit buah kelapa yang paling luar. Borang. kata-katanya ruwet.haborhatan. mamorgot. membidik. tidak palsu. II. tercabut. bora turun = mora turun. parit kecil di ladang. simata borgok. nama marga dan wilayah di Batang Toru. Bontor. Borgong. Borna. dingin. sampuborna da-hanon. beras campuran. hukum dahulu kala. na borngin. memberangkatkan. Borma. ulat dalam luka. Borgok. kacau. karena juga bertempur waktu malam. hari ke-9 penanggalan. takut terhadap sesuatu. bermalam. Boras. paborgo. mamonte. hari ke 5 dalam satu bulan. mendinginkan. (juga: worna). cekatan.Bonte. sejuk. berwarna-warna me-ngenai pakaian. belum berbuah mengenai pisang dan enau. tangkas. sebalutan. Borjaborja. mengkuatirkan. Borbor. mangamborihon. lepas dari ikatan mengenai orang-orang muda yang tidak berkeluarga. boraspati. Bopbopan. sanggar borhu. tempat penyimpanan senjata. paborhathon boru. terjerat mengenai burung. Brahma. penyakit membuat aku tinggal di rumah. boraspati ni tano. Bornga. ketulusan. berteriak keras-keras mengenai anak-anak. Borbar. Borat. bontean ni solu. jerat dimana senapan digantungkan. Bori. bontor ni roha. terperangkap. tambatan sampan. cicak. sej ulos. keikhlasan. tempat menyimpam sampan (lebih tepat dari padabontean. mamorgat. Borhu. seberkas. ligat. warna. Borhat. I. sej gelagah yang batangnya berongga pendek. sampuborna. mencemaskan. sakit. penuh muatan (= sorat). tampan. marborngin. hamil. menangkap burung dengan jerat. parbornginan. melampini. haboborhat. berat mengenai muatan orang dan kapal. sangat kesakitan. malam. menyejukkan. tempat dari mana orang berangkat. paborhathon.musu borngin. Bora. na di borngin. diborjong sahit do ahu. lurus. Borhos. Bor. ikhlas. Borit. sej mutiara besar. mencabut tanaman bersama akar-akarnya. borbar hatana. mengawinkan anak perempuan. tulus. musuh atau lawan yang keras sekali. borakborak. Borak. roh pelindung yang terdapat pada cicak. berat badannya. = borgot. sebungkus.

. tergenang. mempertunangkan puterinya yang masih kecil agar cepat mendapatkan mahar. pabornokhon. lonte. tiang yang dipakai untuk mengikat kerbau yang mau disembelih. = parripe. terbetik beritanya ke kuping. mengandung banyak alkohol mengenai minuman keras (anggur dan tuak). kumbang hitam penggorok kayu. anak perempuan. tunas enau. paboronghon. agar diketahui marga asal perempuan itu. enau muda. mabortu. kalau pihak paranak membawa daging untuk mengatur mahar secara tuntas. yang mengawinkan dan menerima mas kawin. ulat dalam pisang. gadis. lengas. basah. sepah. boru ni halak. isteri orang yang terhormat. dalam kandungan. . bornoborno. tertambat. disebut nama marga dengan di muka kata boru. wanita.takkan anak kodok mencari kubangan.. Borsi. perempuan. artinya: bawahannya mengambil tempat kedua. kodok besar. boroon. perempuan yang tak dipandang. nama timangan: anak kesayangan. haboruon.. ompu boru. adik ipar. tarbortik tu pinggol ni. boruboru. adat yang berhubungan dengan parboru. III.isteri. mamorothon. Borta. penghulu menganggap familinya sebagai anak lelaki. nda mutu roha manjalahi hangoluan. amang boru. na boru. rahim. anggi boru. juga: borua. gadis hina yang tak mau dikawini. Bornok. perempuan yang sudah kawin tetap memakai nama marganya. boru ni aha. bdk ari. Borot. I. gaji yang ditentukan sesuai dengan borongan. kalau disapa seorang perempuan. kata boru ditempatkan di muka nama marga. merekah mengenai kulit karena api atau sinar matahari. perkawinan bersilang. tuan boru. Bortu. borongborong. mengkontrakkan.. masiboruboruan.cacian yang kasar . borotan. ampas. juga: pecah mengenai padi panggangan. dipabortaborta hata (atau singir). Terjadilah marunjuk. isteri adik. terikat. mengairi. anak boru. terdengar msl kabar. tetapi bawahannya sebagai anak perempuan. memborongkan. parboru. mamorong. saudari ayah. perempuan yang belum kawin. hingga keluar kotoran sedikit. bdk boru. anak dari saudari ayah. rawa-rawa yang basah terus-menerus. Bortian (dari: borti?). II. suami dari namboru. gaji borong. si boru. saling mengawinkan mengenai dua keluarga. boru ni asu. mengikatkan. katak besar. di bortian. aren. betina. Borok. haborotan.mangan tuhor ni boru. boru sadari. berulat-ulat seperti itu. karena anak lelaki yang dianggapnya lebih tinggi daripada anak perempuan yang tidak punya hak warisan. Bortung. isteri abang. anak puteri. berair. kakak ipar. ndang haborongan.B. mamorong. pelacur. menahan. anak perempuan saudara lelaki dan semua sanak saudara dari pihak ayah.memborong.. lembab. = haboruan. namboru. Borti. nenek perempuan. orang yang suka omong secara kasar. Borong. menyinggungnyinggung perkara atau piutang. pemilik mempelai gadis.Borno. na mora boru. takkan habis akal kita mencari nafkah. haha boru. siborok.: nda mutu siborok manjalahi guluan. terbetik. Boro. Bortik. Borsang (= hopahopa). kandungan ibu. anak ni namboru. mengkontrak. tak bisa ditahan. ejaan U dalam tulisan Batak tradisional. haboruon. kata ini ditempatkan mengganti kata Si untuk nama wanita. Boru. bertih. pamoruon = hata boru.. juga: mengeluarkan angin.. tertahan. memberikan makan. P. tarborsang. membasahi. tarborong. mamoru. wanita tuna susila. boru sibabi jalang. anak kodok.

bo-ti. yang banyak mengenyangkan. memakai banyak akal. III. Bosur. burung bangau. merasa asing. I. so pamotoanna. Bosik. botik (juga sambotik). sudah petang ari. keras seperti besi.Borur. II. yang sedikit mengemukkan. pulang tanpa hasil. isapan jempol.bosikbosik lili. parimbulu bosi. II. menjelang malam. manumpak ma Debata. marborusborus. lagu boti. bot ni ari. kata-kata manis tanpa bukti.: otik hinamokmokhon. Boti. bosi. Borus. menarik garis dengan cara tersebut di atas. P. hari mulai gelap. radang. laguboti. Boto. guling bot. keseganan. kiranya menyenangkan dan terberkati. barah. Bosbos. tungkang bosi. . mengenai badan. subur. pengetahuan. memukul-mukul ladang yang telah siap dikerjakan dengan daun palem supaya bibit masuk ke tanah. Bosol. amat subur. Botean. kenyang. tak sepengetahuan. bostang. mamosik. mengenyangkan. bosar. tahu. berbisul-bisul. mamosihi. berbuat seakan tahu. tambatan perahu msl di pinggir Danau Toba. Dikatakan oleh tuan rumah kepada tamu: pemakaian tepat guna. begini. membengkak mata karena sakit atau karena menangis. Bosi. pepaya. pengetahuan. demikian. Bosar. napu bosar. II.: napuran tanotano na sinuan di onan. I. idem (di). bosi barani. Bostang. pemberianmu tidak berguna bagiku. mengetahui. menjelang malam. tali yang dihitamkan dengan air jelaga untuk membuat garis lurus menepatkan balokbalok (= rambu). lembing yang dipasang sedemikian rupa sehingga ia cepat melecot kalau kena benang yang dipasang. I. semoga dengan pertolongan Allah. Botang. mamorur. menderita peradangan. na bosur. P. daun-daun palem yang dipakai untuk memukul-mukul itu. umboto. juga banyak atau sedikit makanan terhidang. teguh. tumbuh sirih ditanam di pekan. perangkap untuk membunuh. tanpa rupa. minggat. menelan tanpa lebih dulu dikunyah. matahari mulai terbenam. sudah gelap. II. juga: mengenai roha. demikianlah pada akhir pidato.B. sore. mengambil jalan terpendek atau memotong jalan. mulak bo-boti.B. diberitahu (tu). godang hinabosurhon. mamostang. marhalihali bosi. biji-biji pa-yang sewaktu menumbuk tidak pecah. pamotoan. botabota. kuat. sekian. bosaron. tukang besi. parbinotoan. sej penyengat yang mengganggu kerbau. dipabotohon. mamoto. pontang-pan-ting. kota kecamatan di wilayah Danau Toba. gemuk. boti ma. pengetahuan itu ditambahkan. habosion ni daging. ndang botobotoanku i. hupabotoboto i. tegap. marpinabotoboto. dewasa mengenai tubuh. pabosur. lari se-cepat-cepatnya. yang kenyang. bot ma ari. mitos batak tentang pendekar jaya si marimbulu bosi. Bosta. Bot (bdk bodari dari: bot ari). Bota. sia-sia belaka. mana aku tahu tentang itu. tidak peduli. terlentang.mamosik. berkelahi dibelakang peti mayat untuk mengusir begu. Botik. menjijikkan. honong bosi. I. yang berbulu basi. kebal. bosik horbo. dipaganda parbinotoan. nunga bot ari. kain berwarna-warni. besi. Bosan. begitu. itu bukan ulahku.kembali dengan sia-sia. msl sewaktu menyeberangi sungai. hal itu juga dilakukan pada pesta horja.

Buangbaing. na budak. diasingkan. P. bubur nasi. ke hulu terpukat. benar. sibuangbuangi. tu jae dapot tunggal.: tu julu dapot bubu. nama gunung dekat Sipirok dengan air belerang. cemas sekali. dalam keadaan mengembung mengenai tubuh. terlampau. mengeluh. mengambil. yang belum pernah bersetubuh. II. I. Bubus. memberikan secara berlimpah. parau bubus (arti kiasan). pemboros. sej palem hutan. Bubur. membuang. marbubu. berkeluh. tak seimbang. melebih-lebihkan. bobol.tuntutan untuk memperoleh untung. I.: binuangbinuang ganda hinolithinolit lonong. tarbuang. cercaan: budak. buah nona (anona muricata). kelewat mengenai hiasan. berkurang marahnya. janganlah marah. bersikap mengambil muka. bakul beras. ke hilir terperangkap. gambaran anjing yang diukir dari kayu sebagai penangkal dan dipasang di sudut kampung.Botohon. mengasingkan. terombang-ambing. Buarbuar. mulakulak songon na mangusa botohon. lengan bagian atas. keterlaluan. Bubi. egois. Buas. aha ma laba ni hata na buangga? apalah untungnya berbual? pabuangga. mengambil dari sesuatu. Buang. Botul. dermawan. bdk ube. buah pala. buasbuas. marpamuati ma roham. tidak hemat. marbualbual. roha na marpambuat. pe-lit-pelit malah tenggelam. mengalir. suara yang berbunyi "bur" msl bunyi senapang. perbubean. royal. isterinya. bua nona. P. as roda. na so habubuhan. mamuanghon. botol. parbuaton. bininya. mambuang.B. diambil orang. rotan yang dipasang di ladang untuk menggerakkan untuk mengusir burung. Bual. mambuat roha. mambuat. Bualbuali. suka menjamu orang. Bubut. Botol. ular hitam besar. Bubu. Bube. marbubur. mengambili. dibuat na mambuat. jatuh ke lobang. betul. pambuatan goar. Bua. berat. I. bubur. Buangga. lambat. lih bumi. Bubuk.membagi-bagi secara murah. II. bubuton.tempat pengambilan sesuatu. Boturan. harta. habuangan. dibuang. perawan. suka memberi. kekayaan. Budak. terluap air. Budok. sibudok. bua pala. Bubung. mamuati. jerat. tuk parbuatonna. murah. perkataan. na binuatna. mengembung mengenai tubuh. marbubus. . lepas dari mulut harimau.B. manghabuashon. diulang-ulang seperti mengeringkan lengan atas. masuk ke mulut buaya. tak pelit. menangkap ikan dengan bubu. ulok si bola bubungon. II.dibuati murukna. bocor. bocor. mengambil hati. asal pengambilan nama. sambil buang. pambuatan. dikucilkan.tempat pengasingan. cukup berada. bubu. memberikan berlimpah limpah berganda. pikulan. mambuati. bubung. III. membubung mengenai asap. Buat.

uang permohonan. Bujang. berlebihan mengenai makanan dan padi. menggusur. II. mamuha. kemaluan perempuan. matorop mabue. menentukan. Buku. Bujuk. mabukbak. memancar-mancar ke atas. ruas msl ruas bambu. muncrat dari dalam tanah. kitab. puki. Bujing. sibujonggir. ari na binuhul. menghasilkan. buha. Bukbuk. bulu tubuh. I. mamuje. takut. buha parhalaan. memperbanyak. luka. orang Bugis. gegar bunyi gendang.buha siang hari. idem. fajar pagi. menjadi sangat besar. =gadis perawan (= na marbaju). rumput kecil yang dicucukkan di antara padi dengan kepercayaan padi itu akan berbuah banyak. angin berdengung. marga suku tertentu. Bujogo. Buhu. mencari tanda nujum pada bagian dalam itu. buku. kiasan: seorang pemimpin yang menganiaya rakyatnya. papan kayu butar.mamuhai.Buha. berdebar-debar mengenai jantung karena takut atau penyesalan. membuka.Bue. mata buku daging.B. jalinan rambut. = bija. pasal. buha baju. agar raja membicarakan dan menimbang sipemberi uang. kalau ini dengan sendirinya. terbuka. cukup. sej mandar. idem. II. waktu atau hari yang ditetapkan. II. ketakutan. parbue. berpasal-pasal. membujuk. sibujing atau bujingbujing. I. mulai pagi. ruas. mamujuk. benjol pada usus ayam. silanjang buhit. buhu. subuh. melukai. juga: kata-kata yang mengalir dari mulut. nunga buhu?sudah selesai pidatomu? marbuhubuhu. P. mamugangi. Bukbak. terluka. tulisan. diusir dari kampung. Buje. sibue. si Buea. buah. tetapi menjadi keras bila ada di udara. cicak. luka-luka. maka itu dianggap sebagai pertanda yang jelek. I. mandar bugis. memastikan. mamuhul. marbujogo. Bugis. berbual-bual. jatah. bdk baju. (jambar) yang merupakan hak kita pada saat perkawinan seorang gadis. idem. pertanda buruk pada bagian dalam ayam atau kerbau yang ditemukan dukun. manimbukbuk. berbagibagian.ba-tu pasir yang lembek. menikam. buaya. buhabuha ijuk. . Buhar. sej ikan yang sangat rakus dan memakan anaknya. mabue. mendahului. kita manjarah musuh lantas mengusir. pabuhar = buhar. membuka. menetapkan mengenai jangka waktu. Buhal. manilik parbuhitan. berbuah. menjadi sangat marah. Buhit. baik mengenai arah angin pada pelayaran. juga dimasukkan kayu untuk bonang. marbuhaluhal. mamukbahi roha ni sianu. parbuhitan. Buea. berketurunan banyak. membunuh. marparbuehon. mamuhar. tiba pada suatu pasal atau akhir pidato. batu parbue. banyak. Bugang. martaban hita jala mamuhar. memulai. benjolan-benjolan. mengusir musuh dari kampung. pabukbuk. meratap di waktu malam. marsibuhu. Buhul. mabukbak taroktok. mabugang. Bujur. dipabukbak. marparbue. menakutkan si anu. na bukbak. buha hata. begitu dikatakan mengenai kemenangan (manimbukbuk hamonangan). buku. buhar. pabuha. Bujonggir. membuka (bdk bungka). buhubuhu. menjadikan banyak.: papanpapan butarbutar.berdebar-debar jantung karena takut. jungjung buhit.

sinuan uhum sibahen na horas. bulan (di langit). Bulele. kambuhnya penyakit ayan pada bulan timbul. lagu yang mau menembak seseorang. bdk surik. marsahit bulan.: sinuan bulu sibahen na las. sej hunik tetapi tidak dipakai sebagai bumbu.dan bulan. Buluhat (bulu uhat). (sebenarnya: burlak).B. mangkok kecil. bekas luka. marbulbul. lari pontang-panting. memperkuat perjanjian dengan sumpah sambil memegang ganaganaan. perjanjian. carilah keadilan biar selamat. bulan mate. solpot bulanon. menghembus. juga: marbullakbullak. II. cendawan bulan. = mahap. membuat diri gampang ditangkap. . buluh. yang dahulu kala dibuat untuk menulis. kawan bisa jadi musuh. ucapan mengeritik seseorang. bulu suraton. I. marbuligabuliga. juhut na bulet. msl pada pantat. bdk gorit. tidak rata. sinabulan. dioro bulan. dikuliti. gembung mengenai pipi. bulbulan ni dengke.: bulu soban. berjanji dengan sumpah. juga rama-rama. sej rumput yang daunnya menyerupai daun bambu. tanamlah bambu agar hangat. mabulang. haid. kayu api dari bambu. jenis-jenisnya: bulu godang. Bulangbaling. I. II. bulan mati. bambu yang diatur oleh kaki perempuan penenun pada mana benang berjalan. pemusing-musingan. II. yang dipakai untuk tempat mengambil air. satu dari tiga dewata tertinggi. marbulinggabulingga. bulgangbalging. bulu laga. membual. II. banyak. yang tidak ditetak.Bula. menggembung. Bulhap = bolhup. kain yang dipakai meliliti kepala. bulu tangan. Bulet. II. sirap. marburlak. Bulgang. Bullak. P. simarbulubulu. burung yang mengungkit-ungkit ekornya. mabule. musu dongan. Bulbul. kena mesiu. bambu. bulu sorik. Buliga. hau bulet. mamulaling. buli-buli. menstruasi. P. sakit haid. buluh duri. melempar ke sesuatu. sabuligan. perintah: pergi! Bulaling. kumpulan dari banyak ikan atau orang. hata bulaling. Bulle. Bulneng. benang. dibulbul alogo. muncul bulan. bambu. angin menghembusnya. bulan timbul. Bulot. bulang. sej pohon besar. surik na binulang. hu di bulanna. Buligan. Bullang. Bule. mangalabulan (malabulan). bulan sabit. kekuatan obat mesiu. sibulele. bulan sasabi. naik membubung mengenai asap. penuh bulannya. jatah mahar yang diterima parboru. akar bambu. menutup mata dengan kain. mamulbul. sumintak bulan. bulu songa. bulu duri. jatah raja dari emas kawin. hona buliga. lih buliga II. datang bulan. belalai gajah. I. (juga: bulnang). bulebule. poltak bulan. parut. berlimpah. I. pecah. Bulingga.jenis-jenis bambu liar di hutan. sejbambu besar.B. bulan (bagian dari tahun). Bulang. Bulibuli. Bulan. oro ni bulan. sebaris mengenai benda-benda yang diikat berderet-deret msl ijuk. bulu parapat. deretan. melingkar. marbulan. bulangbulang. gorit bulu. urat ni bulu. mau melahirkan. Bulu. kayu bulat. memuncrat. bulu hungkung. barisan.ende bulaling. I. bulu tolang. bejana kecil berleher kuncup. bulan. gumpalan daging.

rente. begitu menderita sampai kehabisan darah. alu berdegar. habunon. bunga pansur.sampe bunga. msl daerah. marbunga. Bulusan. belum berbuat sudah mau menguasai msl seorang pemuda yang berpura-pura raja. hal pindah. pindah dalam jumlah besar. perdagangan. berbunga. bagusan aku mati daripada hidup. makmur. lebih muda. membuka. dihormati. Bundala. selimut. tertumpuk. habubungkas. (tentang padi di sawah) melimpah. membongkar. berhasil lebih daripada biasa. emigrasi. membelakangi. berpakaian daun. angkasa. berbentuk daun. Bunbun. tangan tanpa lengan bawah. sibungka botol. mudah. Bungging. pindah bertebaran. habungkasan. sewa. = mundala. bungabungaon. bulung ni pat. rambut). na bungbung. lebih baik. marbungaran. memantati sambil berkata: ndi ma di ho. hoda sibungabunga. mamungka. pabungkas. Bundat. Bulut. parbungkasan. bunga merah. bungging mulak. tuan bumi (juga: bubi) na bolon. bungan tubu. tempat yang ditinggalkan setelah diusir. terpelanting (= tunggaling). mamungkar (= buhar). memaksa. tembus. terserang penyakit dengan akibatnya kulit menjadi merah. Bungan. nunga mangalinggomi. juga:taham (= tahan) bumi na bolon = pane na bolon. juga: bungabunga. belum berdaun sudah menaungi. himpunan. marbumbum andalu. Bungbung. malang sengsara. bunbunan. meningkat. rebah ke belakang. sederhana. eksodus. Kata ini sering dipakai dalam bahasa datu.B. bumi. bungabunga ni hagabeon. tumpukan padi yang bundar di ladang untuk ditebah (dengan mengijaknya). anak kandung (dari: bunga). dewasa. seperti pohon kayu yang ranggas yang tidak berdaun. tak ada maksud lain. Bungbang. unang mangolu. pembuka botol. (mengenai benang. siasia (kasar). lobang. hak kesulungan. Bundar. ndang ulahan (haulahan) bulung. P. merebut desa dan kemudian dimusnahkan. berdaun yang berbentuk hati. tanah.Bulung. Bungar. kusut. Bunga. mundur tak bisa diperbaiki lagi. bulusan. kelimpahan. perpindahan. mamunggingi. pinarbulung. bunga. kumpulan. mamundar. tidak ada yang menghalang. kaya. juga buku. ini untukmu. Bungkar. Bumi. sambor bulungna. bunga rus. tembus. bulung. telapak kaki. mengusir (dengan atau tanpa kekerasan). Bungka = buha. dewa astrologis Bun. menggusur. na maulibulung.marsangkot bulung.: nang dope marbulung. tiruan bunyi "bum". sikat. tikar yang dipakai untuk membungkus diri di waktu tidur. lambat msl ka-rena keberatan badan. menyikat. berlobang-lobang. minggat. polos.pulang tanpa hasil. daun pohon. marbulutbulut. Bulus. Bunggaling. pinarbulung gumba. berpindahan. pertambahan. bulung ni tangan. yang berdaun elok. tak akal-akalan. kuda merah. berkumpul. marbungkasan. tempat. bulus roha. bunga mawar. mudah. bulusan nama ahu mate. tulus. . pindah tempat diam-diam. Bum. berlobang. Bungkas. lamban. yang dituju setelah diusir. terbuka lebar. belum apa-apa.

tiruan bunyi segala sesuatu yang jatuh. pembunuhan. Buntal. Bura. mamunui. . bubungan. rahasia. dirahasiakan. mengembung me-ngenai pipi. memukul dalam jumlah besar. meninggikan. besar.Bungki. Burak. dibunu na mamunu. Bungkulan. marburaburahon. tetrodon. pabunibuni. merondokkan sesuatu secara sembunyi.memukul-mukul seseorang. ndang marburak. Bur. bdk barangsi. mamurai. Buranso. mamunu. imbulu buntal. bungkusan. buntalan. bungkusan. pamuraion. pengutukan. menyembunyikan. tidak sopan. pamunuon. tidak lagi membual. tersembunyi. disentri. adat-istiadat. Bungkus. tumbuh ganda. dengke (ihan) buntal. di sihabunian. Buragas. juga: mabunsilat. Bunti. marsibuni. benjol. pabunubunu. bingkah tanah yang dikerjakan itu harus dikembalikan lagi ketempat semula. memaki-maki. terpencil. meletakkan sajian seperti itu. barang rondokan. mardubum (mardobur). sesuatu masuk kelobang hidung msl air. Bunu. Buni. tidak sopan berpakaian. marburakburak. Bunsohik. tidak sopan makan. Burangir. menunjukkan suatu kebiasaan. bungkuk.bual mengenai air. tegang mengenai penglihatan. nae buntul malela. mamunihon.membalikkan bingkah tanah. bukit kecil. membungkuk ke muka. pemukulan sampai mati. bunubunu. balikbungki. tumor. bungkusan. mengumpat-umpat. na burangso manghuling. marbunti. membunuh. bingkah tanah yang dibalikkan. tidak sopan bertutur. buku. bukit-bukit. baro buni. kutukan. kerajaan disana paling menonjol. membunuh. burabura. pabuntulhon. membungkus.manabunihon (ditabunihon). buntulbuntul. harajaon adui do na umbuntul. pamunu. ikan peluru. gendut mengenai tubuh karena terlampau banyak makan. tinggi. sengat ikan ini. kurang ajar. martabuni. keras. Buntul. mengutuk sesuatu atau seseorang. sewaktu membeli tanah ladang: bila seorang membeli tanah untuk jangka waktu tertentu. sibunian. bunsilat. bulat. Buntengbunteng. mengutuk.hona bura. seruan karena merasa tidak senang. tidak mau meminjamkannya kepada temanteman se-desa. juga: arti kiasan: (= timbul) menonjol ke atas. juga: lempeng tanah yang dipakai untuk membangun tembok. idem. Buntiting. menyembunyikan. juga: hamil. sihabunian. seolah-olah mengatakan: orang yang terkutuk ini. idem. na burangso mangan. na burangso marabit. (Angk). Burangso. bunsohihon.pembunuh. = napuran. bunuh. diam-diam lepas dari pengetahuan orang. tidak sopan kaya. dibunuh orang. dipakai untuk pencampuran racun. Bunsilak. kuat mengenai badan. tersembunyi. pembunuh. berbahaya karena sengatnya yang berbisa. hal mana terjadi sewaktu mengerjakannya pada tahun kedua. kena kutuk. kualat. Bungkuk. kena dobrak. sibunu jolma. sembunyi. marburagas. mamungkus. yakni tidak mengembung. memukul. maka itu tidak boleh di bawah dua tahun. begu perempuan yang tinggal di gunung. menonjolkan. sajian untuk roh yang terdiri dari sagusagu yang diletakkan di ladang. berbual. na burangso mamora.

. berlagak. sibursok. mengerjakan dengan tekun dan teliti. marburendengan. burisiapsiap. idem. dirundung penyakit ini. mamuru. mamburburi tano. buroan. mamuri.mengejar-ngejar. biang parburu. menderita sakit sampai tidak dapat berdiri lagi. baik hati. hata burju. berburu. memburu. memberi makan berlimpah-limpah. membuat ribut. mamursikhon. anjing pemburu. lih iburu. orang hina. II. tulus. Buri. menghantam orang. Burtung. rajin. I. manggora pamuro. Burting. Burnge. mamuroi. Buru. sungguhan aku lho. mamursihi. menjatuhkan. meludahludahi. manghaburjuhon. semua orang jijik akan kelakuannya. nampak kehamilan. diludahi. kalau mau makan. mamurtung. kejujuran. suguhan makanan yang banyak dan enak. maburgat = maborgat. membuat ribut. burtaburta. jujur. penyakit bagian bawah tubuh. penyakit bagian bawah tubuh hewan. haburjuon. na buro. parburu. mangiburu. paburuon. Burnang. lilit terbesar. buripatopato. sej pohon kayu berdaun lebar dan berbentuk hati. burju ma ho mangula. kurus dengan perut kembung. Burta. menyombongkan.Burbar. marburu. orang asing (sebenarnya: yang diusir). menggembung. pamurnangan. kena cuci. membesarkan diri. anak bayi laki-laki (= siunsok) bila orang tidak mau menyebut namanya atau yang belum punya nama. pemburu. maksudku baik. mengjikkan. I. membasuh. mampuslah kau. = burnit. burjungku do i. meludahi. lebar. memecilkan seseorang.paburbanghon. bagian yang paling lebar. burilengse. paburuburu. II. kebaikan hati. Burnas. burngeburnge. pengejaran. mencampakkan. membengkak. lih borgat. pamurnas. mamursik sude halak mida pangalahona. mencuci. mamurnas. Burhung. Buro. Buriran. riuh. sungguh-sungguh. mudah-mudahan engkau mati. (lawan: hata gait). Bursung. musim buro. mengembungkan diri. marburi. rajinlah engkau kerja. menghina. Burendeng. Bursok. pamurnitmurniton. Burju. buburon. mamursunghon. mamburbari. Burbur. lumpur yang terbawa air sungai dan menyuburkan tanah. diserang bubuk.memperhatikan/melindungi. burilandas. jatuh tersungkur msl karena sakit. cuci tangan. Burlak. Bursik. sibursik. Burnung. Burgat. bdk bullak. tembolok pada burung. (juga: burning). siburuk laku. de-ngan cepat lari tanpa menoleh ke belakang. bicara sungguhan. bubuk kayu. dengan air membawah tanah ketempat lain. II. mengusir burung dari sawah atau ladang. bengkak mengenai tubuh. mamuro. Burnit. I. parburian. Burning. mengutuk: buriapus ma ho. tempat cuci tangan. = purpar.

Bustak. kegusaran. peralatan kecil yang dapat dipakai dan dibawa seperti seorang dukun yang selalu membawa peralatan kecil. = bius. Butuha. tahun yang baru lewat.Busan. hati buruk. habusuhon. yang gampang berdarah. taon na buruk. terentang lurus. mamusur. pohon butar terkelupas. les panjang di bawah atap pada mana ururdiikat. butong. buruk. burung. adong anakna maningkii. mamuta. mencabut msl ubi.: butarbutar mataktak. keengganan. buta.timbunan jerami di ladang. kenyang. Burung. I. yang disembelih. berlobang-lobang. kalaupun ayah meninggal. Butbut. butuha bolon. tunggul buta. tali penggerek tabung tuak. idem. (bostang II). ikan busuk yang terapung di atas air. kejelekan hati. sej kayu berdaun kecil .Buruk. usus. kebusukan. Busur. marbutir daging. buta. kata-kata kotor. pamutongmutong. malas. Bustang. busuk. butar yang berganti. perut yang gendut karena banyak makan. Busisa. Butir. jelek. pabustang. ringgit burung. sang anak jadi pengganti. dongan sabutuha. berbutir mengenai kudisan. tak kenyang-kenyangnya. menggelimpang. buang air besar. lumpur (yang dalam). layar yang penuh dengan angin. bagian lembek pada gigi. Buta. tubuh bagian bawah. tua. gigitan semut yang gatal di kulit. butir-butir karena gigitan nyamuk atau kutu busuk. butir ni roha. buruton. permainan tidak sah. nunga buta. rusak msl dinding. rambut dsb. busungon. busanbusanan. teman seperut. habuburuk. mabutong. mengenyangkan. pamutuhai. memuaskan. mentalitas buruk. perut. risih. lusuh. III. sabustang. Busbas. Bus.II. susah. hata na busuk. jelek. kain usang. busuk di dalam mengenai buah dan manusia. pabutonghon. Butuhe (= butuha). bergelimpang. Butong. teman semarga. mamuturi. Burut. mamutar. Busbus. roha buruk. Busuk. I. butarbutar maningkii. P. membersihkan katun (kapas). sirap untuk atap. mengatap dengan sirap. mencuci isi perut binatang. terus melahap makanan.B. II. uhum ni butuha. pakaian bekas.burukburuk ni abit. . gulden Nederland. burung. bergopoh-gopoh (bdk puspus). gelisah. keburukan. ndang habutongan. bersegera. Butar. rumput. But. perut besar. mambutbut. mate pe amana. luka (Angk). butuha metmet. Busung. kuku. menutup lobang. tidak mau. keseganan. busukbusuhan. mamutuhei.

Dagak. perhitungan. madabu uhum. sada na tangkang.D Da. main dadu. dadu.b. tempat pancuran air jatuh. dae ma so oloan. Dae. memberi nasehat. Dadu. justru engkau. merantau. menantang. menyeluk. perantau. membantah. bukankah. Daek. petaruh. Dabu. ya memang begitulah. malo marsidabu. mandabu aek. paspasan msl seorang ibu memasak paspasan. = dalu.ale. pendatang.sidada. p. msl: seorang bapak yang telah berumahtangga berlaku sebagai pemuda. Dagal. kalau bersuruh raja. dabu roha. Dadap. meraba-raba tergagau-gagau.madabu. menjatuhkan. petang hari jadi hangus. . dagadaga. Daba. Daboru. daun sirih paling pangkal. potang ari pangapusi ilu. menegur. sada na jugul. irit. sada dagaldagal. makan enak-enak. satu lagi bandel (dua pihak bersengketa. rasanya gurih. sama-sama keras kepala) Dagang. pergilah ya. iba. mengenai orang buta.b. mandadang. mengembara di negeri asing. mandabu sipaingot. kasihan. jelek. menjatuhkan vonis. tanda ni anak dagang. kurang pantas.b. ima da. sej pohon yang dahannya kecil. sebuah mata kayu. mandadap. gadai. sebuah buku. mengingkarkan. engkau yang kumaksud. mandaek. Dada. didadang las ni ari. berjatuhan me-ngenai bauh-buahan. = atehe?. menimbang-nimbang. membuang. hadabudabuan ni pansur. pabagas halonongan: meninggikan kejatuhan. orang asing. halak dagang. menyinari sesuatu hingga menjadi panas mengenai matahari dan api. madabu torutoru. menjatuhkan buah banyakbanyak. tanda do sanggar padang. risih rasanya kalu tidak dipatuhi. dadapdadap. hemat. yang turut ma-kan. mandadas. buruk. menengkar. mandabu. nyata amat ilalang pimping. jatuh. menggagau. meraba sesuatu. mandabu dalu. Dabo. mengadakan perhitungan. kutukan jatuh padanya. potang ari marsipusipu. mengairi sawah. Dadang.mardadage. memungut. buruk. ho da-ba. = dugul. disinari matahari. tempat kejatuhan. merenungi. kalau raja memerintah.: patimbo hadabuan. sada duguldugul.mandabu uhum. menyanggah. tandanya perantau asing. melawan. anggaran belanja.mardabudabu. mata kayu.pendatang. jangan tidak dipatuhi. mengumpulkan. hadadapan. mengadakan perhitungan. laho ma da. lih boru. sidabu dangka. mandagakdagak. hadabuan.dabudabuan.: molo marsuru raja. ya? ditaruh sesudah perintah. napuran dagang.B. dapat diraba. p. kurang layak. Dadas. mengadili. kata pengerasan. hukum menimpa dia. berpesta pora memboroskan uang. P.madadas. Dadage. karena rindu. Daga. mardagang. budget. p. di petang hari ia menangis. orang asing. artinya: kesombongan akan hancur. memperdalam kehancuran. memanaskan. yang satu nakal. berefleksi.

Dahar. kebendaan. barang dagangan. menggelapkan. pengecap. beras. menyerbu benteng musuh seolah-olah merangkul musuh. sepenanggungan. indera perasa. Dahap. menyepuhkan sesuatu . membuat. dapat mengerjakan. Dagas.Dagangan. dijamah. merasai. berkelahi sedemikian rupa hingga kemenangan tidak tentu. mangindahani. dumai. berangkai-rangkai. sebadan sedarah. Dahe. Dahi. kehendak badaniah. pandaidai. (mengenai orang dan binatang) badan. Dai. bdk nanget. menyapu. kejasmanian.mardaguldagul.: tubu boru na tardahanhon hudon na bolon di si paha ualu. bangkrut dalam dagang. kain. mencoba rasa. pandahanan. seperasaan. materialistis. mandaho. membuat sesuatu dengan lambat. daki. Dais. mardahedahe. mardai. mandai. Dahan. caranya mencicipi. makan berlebihlebihan. mendekap. memasak. mardagedage. Daik = daek. mandais. ise mandagar i? siapa meramu itu? siapa yang mau bersusah-susah menyediakan? hadagaran. Dagul. Dahop. ucapan selamat: P. mandahop parik. mendakwa. cacian se-orang yang didengarkan. enak. bersifat duniawi. mengoles. Dahahang. indahan ni bonang. dapat diperbuat.B.seorang anak yang tidak lagi diakui oleh orang tuanya sebagai anak mereka karena anak itu membuat banyak kejahatan. hal mengenai badan. citarasa. mengatakan masih berpiutang padahal tidak. ada sangkutan. (sebenarnya nidahan = yang dimasak). dahapdahap. hona pandaian. anak ni daging. tardahar. orang yang suka makan yang enak-enak. lebih enak. bubur nasi yang dilumurkan ke ke benang dan yang dibuat dari beras. Dagar. seruan tanda keheranan. I. pandaian. mandahop memeluk. mengerjakan sesuatu dengan rajin. daina. bakul yang dianyam untuk tempat penyimpanan nasi. = doge. abang kandungku. menekuni. juga mengatakan tak berhutang lagi padahal masih berhutang lagi.indahan. dapat diikhtiarkan. dicoba mengenai kecap.mardahan.melumas. disinggung. ndang dais tu ahu. rasanya. Daho. ka-kak saya (dari: haha). memberi orang makan. Daging. batak Dairi.keenakan. Dahal. serangkulan (= sandahop). sada daging sada mudar. berbadan. mandaik. kaku karena kotor. bergugus-gugus.mandahaldahali. mengupayakan. nasi. didekap. mengumpulkan. roha daging. II. dahanon. mempunyai citarasa. hadaian. makan (sedapan). tak ada sangkutan denganku. Daget. sumpit nasi. menipu. kata seru menyatakan keheranan. barang jualan. pardagingon. kotoran yang melekat pada tubuh dan pakaian. Dage. ibuku kandung. mardagas. rasa makanan. dapat diupayakan. mandagar. yang harus ditanak (kata kerja bentuk gerundivum). merangkul. (mengenai buah-buahan). kabupaten Dairi. kiranya lahirlah puteri penanak di periuk besar pada musim menyawah (waktu itu penyawah makan banyak nasi).mencicip. memungut msl padi waktu mengerik. menanak nasi. kenikmatan. (dari: ina). = doge. Dago. Dairi. mardaging. disentuh. Dainang. dipadagetdaget. nafsu badani. parindahanan.

diucapkan sebagai doa yang puitis. belit. horbona diparsidalianhon. berjatuhan banyak-banyak mengenai buah-buahan. mandaishon. sidalian. melakukan sesuatu yang berakibat baik. membinasakan (tabas). berjalan melalui darat. tiga tungku yang teguh. II. seperjalanan kita. menjalani. mencari alasan.memecahkan batu. suram wajahnya.(dari: danakdanak). anak-anak tanpa membedakan kelamin. jalan. P. pembawa pembicaraan. berjalan. masa kanak-kanak. pardalan. kekanak-kanakan.B: molo soada roha.godang do sidalian.pardalanan ni hata. hata sidalian. perederan. mengedarkan uang untuk berdagang. kapan tak suka banyak dalih. berdalih.padalan jea. madu lebah. menari yang dikendalikan dengan tali/kawat. kerbaunya dibuat menjadi dalih. mardalan. mardalandalan. padalan sigalegale. daldal bohina. kesempatan. mandalhop.mandakdak parbue. mandakdak ugasan. berjalan kaki.dalih. padalan hata. Daiung. mendalihkan pekerjaan. melekat pada. meng-hantam habis. marsidalian. dia dalanna ? bagaimana itu terjadi. melakukan sesuatu yang berakibat buruk. memukul buah-buahan agar jatuh.B. P. padalan. kuas.pada. melakukan. acapkali. Dalan. menolak. padalan parkaro. hadakdanahon. sependapat kita. padalan uli. marsidalianhon ulaon. setujuan kita. madakdak (bdk madekdek). sataon dali. gagasan paling baik. disongket dengan kayu pengungkit. mengikatkan sesuatu dengan erat. dalihan nantunggu tiga. menokok-nokok. menutup dengan obat. cara. Dak. Dalahi. hata na dumalan. pengantara. alasan. mandakdak simbora. mardalani. Dalihan. situak ni daldal. pensil. raja pardalan. sadalan hita. muka masam. II. membasmi. pejalan kaki. Daldal. pardalanan ni garar. melaksanakan. mengurangkan. erat. tali derek. perjalanan. torop pe anakniba.: tolu do dalihan paopat sihalsihal. IV.dajian (= jotjotan). selalu menunda pembayaran hutang. dalih alasan yang dibuat-buat. sej rambatan yang menyerupai dali-dali. mandali. mardalan pat. menggunjing orang. I. pardalanan. mengoleskan. tali sidaldal. sej lebah penyengat kecil. melancong. mardalan darat. sada do . menuang timah. mandalihon utang. membagikan daging pada pesta menurut adat. berjalan-jalan tanpa tujuan tertentu. I. orang kikir. Dalam. orang yang membawa uang untuk membayar hutang. sadia dao dalanan? berapa jauhnya? hadalanan. =pangulu. mandalamhon. dalhop tu. pardalanan ni bada. menyapukan. mengirim kabar. bepergian. sebabmusabab sengketa. tiga tungku dari batu di atas mana ditarok periuk. memasukkan. dapat dijalani. cara-cara pembayaran hutang. mandais hata. macet mengenai senapan. patung orang. III. jalan cerita. jalannya pembicaraan. III.tanpa sebab. bdk holting. susu. menghabiskan harta milik. simardalidali. dayung. mandakdak batu. mencari cara memperoleh kawan untuk suatu rencana atau perkumpulan. melekatkan pada. memperkarakan sengketa. memasukkan air ke tali air untuk mengairi sawah. agar balok yang diangkat keatas bangunan bisa pas letaknya. Dalhop. Dali.padalan tahi. lebih sering. dali. Dakdanak. siholting dalihan. membuat wayang sigalegale. anak kecil. sej kacang-kacangan. so sian dalanna atau na so adong dalanna. lih lahi. dalidali. padalan juhut.tiga bulan. mandakdak. mandalanhon hepeng. pandais. Daji.padalan aek.

Dalnat. rebah mengenai binatang buruan yang dibunuh. dalam keadaan damai. menggulir. menaruh di atas. mardamedame. Dampol. dalam. Dalu.menyapukan obat urut. Damor. Dampok. upa dalu. Dampor. satu saja kesayangan. mandampoli. sedang sihamba hanya melahirkan. bapakku sendiri. menempelkan. mandampok. enak mengenai citarasa. jamur yang tumbuh pada pohon kayu. sapelean daludalu. sewa pejantan yaitu anak babi yang kelima. lunak. delima. menggelindungkan dadu. halus. damar. bdk ampang. mandamosi. kena fitnah.sihasian: tungku hanya tiga. sesuatu yang dipakai bu-rung enggang untuk menyapukansarangnya . dan seterusnya menjadi inang pengasuh. daludalu na mokmok. berdamai. Damu.mangondanghon dalu. Dalpak. Dalimo. damuan. manggulang dalu. mandamari. sadampang. mendamaikan. (tentang ternak) melahirkan anak. dalu ni honas. me-ngoleskan. dekat. lembek. Dambirbir. negeri itu dalam keadaan damai. melerai. empat dengan ganjalan. dadu. perdamaian. Damdam. Dalo. lembut mengenai suara. idem. lembut. menempelkan dengan damar. malu. mardame. dambirbiron. ubat dampol. Daling. sudip dari pohon cemara. melabur msl kapur kedinding. (= lisat). dalam kandungan. Damo. ayahku. merasa sakit di seluruh badan.merekatkan dengan damar. hidup secara rukun dan tenteram. bdk ama. mengatupkan rapat-rapat. mandalpakhon. dampol siburuk. babi jantan. dia berhati damai.mardamor. Dalom. terasa membaik sesudah makan obat. suluh damar. menyapukan. di dalom laut. parhudamdam. dame do luat i. terkatup rapat-rapat. kain-kainan yang buruk. daloman. pandalo ni onggang. msl: plester di atas luka. tumbuhan rambatan. akar kayu yang kelihatan di atas tanah. peresmian anak hamba menjadi anak sendiri. meminjam pejantan membuahi babi betina. yang telah mati di kandungan. damai. obat yang digosokkan pada kulit. gemuk yang menjadi kurban. menyapu obat. babi jantan tambun. . Dame. penyek. I. damardamar. pardameon. Damos. batang nenas. kalaupun banyak anak. Damul. padamehon. Dalmet. dalu. II. sekte yang bersifat agama dan politik. berdampingan. sej rumput yang digosokkan pada anggota badan yang keseleo. berjamur. ubatpandompul. mendampingi. mandalo. memijati. mengurut-urut. mengadakan perdamaian. manginjam dalu. Anak ini memperoleh marga majikannya. persekutuan persembahan senenek moyang yang mencakup enam keturunan. mandampolhon. Dampang. kalau kurang dari lima anaknya: seekor ayam. dame rohana. merdu. Damar. Damang.

terdenda. banyaklah keturunanmu. danggurdanggur borngin. walau bukan salah sendiri. menderita. dan. mardangka abarana. dibuang. yang harus dituruti. berjamur. kemelaratan. sisampe dangdang.mardandi.mardangka. menjalin. Dangadanga. aral. denda yang dibayar kalau kejadian itu tidak dapat lagi diperbaiki. juga mengenai jawaban yang berdasarkan nasib-nasiban. Dangdang. sering dihubungkan dengan kata bertanya. menahan. penderitaan. Dangol. mandangis. demikian panasnya hingga kuku jari-jari dapat menahannya.: sada nidanggur. dan pohul. limut-limuton tanggurungmu. piga dan. pada saat ini tanpa uang. Dangka. punggungmu ditumbuhi lumut. berlagak. gengsi-geng-sian. lemparan nasib-nasiban. berdahan. kering. mardangka ubanmu. kena lempar. sej cendawan. mardangdang.B. danggur barat. Danggur. Dangir. dahan. belum dewasa. tardanggol. semoga menjadi tua sekali. merembes. belum langkas tumbuh. angkuh. hadangolon. dukacita. belia. tidak mau menurut karena keras kepala. tuma. I. bercabang-cabanglah ubanmu. danggurdanggur toho. piga. berapa lama. Dangiang. sengsara. mardangka ubanna. P. miskin. menderita (=taon). Dangsa. merajuk. kekanak-kanakan. tak berapa lama. mandanggurhon. ranting. perut lebih banyak menerima makanan daripada yang diperlukan untuk tenaga kerja msl: pelayan yang malas. Dua tugas (rencana) dapat diselesaikan sekaligus dalam satu waktu. agar tidak berakhir dengan baik. alangkah sedihnya. Dando. membayar uang sebagai pengganti barang yang hilang atau yang dicuri. melarat. mandangkai. seseorang yang harus didengar. danon. kutu. mengenai pedagang kalau barang mereka tidak laku. na dangaron. butuha naso hadangdangan. dua na hona. tidak berair. mandandan hata. cabang. penuh dengan jamur. Dangsina. Dandan. penanggung denda. gersang. bercabang. memotong dahan pohon. honadando. terlempar. melawan.sidangolon. kena denda. . pi-lu. danggurdanggur. badannya masih kanakkanak. membuat pembicaraan berpanjang atau bercabang-cabang. bercendawan. lagak. Danggol. satu yang lempari dua kena. salimg melempar dengan batu. cendawan. ndang piga dan. dalam keadaan melarat. mengenai pemain-pemain kalau mereka kalah. masidangguran. anak sungai.Dan. mandandan. Danak. merasakan.penunjuk waktu. muda. hona danggur. Selatan. denda uang. melemparan dengan kayu. dapat tertahan. Dangis. didenda. melempari. kesedihan. dangolna i. mandangguri. dansa. dangirdangir. (tentang tanah) kering. danak dope dagingna. sesuatu yang dapat dipakai untuk melempari. tardando. air lelehan mayat yang mengalir dari mayat. ia mendapat anak. melempari asal-asal. mengambek. suam-suam kuku. sengsara. jamur. menetes mengenai air. denda. Dangar. Dandi. naif. dalam hari tuamu biarlah ubanmu bercabang-cabang. namora di dangka. danggoldanggol sisilon. mardangol. kera. Dane. membuat dirinya seolaholah penting. dangardangar. mandangkai hata. memilin. lemparan. II. mardangiang. mengacaukan pembicaraan atau pertengkaran dengan menambah-nambah atau memperbesar-besarnya.

go-yang. II. obat. lembayung.mandapothon si anu. terus-menerus. walaupun sebenarnya harus dekat.B. padaohon. .B. tidak serumah lagi. Dapok. bunga dapdap. si kuat kalah pada si cerdik. mendapat. pandaoni. pencari nafkah. I. gemertak. dao ma i. di hulu. Daon. dokter kesehatan. dekat kampung itu. pendapatan. hita padaodao. mandaoni. mandaram. Daolat. hadadao.pandapotan. burung kecil. harfiah: obat terhadap rasa bau dalam mulut yaitu. terdapat. tidak ada perhatian. berturut-turut. nenek-kakekku. nunga dapot ahu. orang pada siapa seseorang bergantung. kelontang untuk mengusir burung.pardapotan dagingna. bergantung pada. gampang sakit. yaitu hadiah. menggeletak. juru masak. dapot na gogo dibahen na bisuk. bdk daulat.tertangkap basah. II. Dapot. sekilometer jauhnya. sudah kudapat. pardapotan.: di jae dapot bubu. daon bari. tardapot. disima hita borhat. P. tabib. gambaran bintang: Penembak. jauh. lih dope. daodao. sapaal daona. menganggarkan sesuatu. di julu dapot tanggal. mengobati. mandapar. (= tungkang dapur). menuju kampung itu. ditemukan. jarak yang jauh.mardapotdapot. p. Dapar. sirih. sadia dao. padan paingotingot: terbanglah burung manyar. daging sial. jauh nan ke langit. tembakau. mandapot di. mendapatkan. anak dapur. bergantung pada. mandapot di hodo langkangku.mengandalkan. kejauhan. mandao roha. mendapat laba. di hilir terperangkap pukat. betapa jauh. kita yang jauh berpisah janji kan diingat. tidak peduli lagi. buyutku. penyendiri. sidao nahinan. berapa jauh.dao rohana. kaleng atau bambu pecah yang diguncang menggertak burung. mentang-mentang raja dia. terayun. Daompung. hinadao. menjauhkan diri dari orang lain. pikiran melayang. goncang = (duilduil). menjauhkan. dapardapar. I. jumpa tahun. Dapdap. asal berangkat. berjauhan. pasti kita mendapat. (= mangasahon).b. P. dapotan. saya tergantung padamu. disi ma hita dapotan. mandapot di Debata do parsorion ni jolma. tasik.: habang sidaodao. mencari nafkah. tergantung dari Allah nasib manusia (saguru di). II. mandapothon huta i. kepada (alamat surat). beroleh untung. menjumpai.Dano. Daram. kedapatan. alat penangkap yang sesuatu msl: jerat atau bubu. embahku. menjauh. julukan bagi mendiang ibu yang meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil. padaodao. halak simadao. berjarak. Dapur. marpandapotan tu. daon ni sohol. mengombangambingkan. mandaon perasaan mati bagian tubuh. mujur. daoldaol. dapur. kejauhan. obat terhadap rindu. mengayun. moyangku. kolam besar. = dapot. (mengenai anak kecil). dapotan laba. (lebih besar dari ambar). terserah kau mau kemana aku. mardapar. pandaramdaram. berpisahnya suami isteri namun tidak bercerai. pohon dedap. berjalan berkeliling. menggoyang-goyangkan kesana-kesini. Dape. Daol. dapot tarida. sidaodao. kepada si anu. mandaramhon raja ibana. mengunjungi. dapot taon. habang marimpotimpot. tidak punya rasa harga diri. Dao. mandapothon. mandaramhon.mandaodao. ketemu.tergantung dari. I. dapat. yang tidak bersikap akrab. bisa nampak. hatinya jauh. mandoali. manyar mirip dengan amporik yang membuat sarang cantik.

= rade. mandasor.mandatui. sampai. II. sangat lelah. bercucuran mengenai air mata. mengulangi. menyemangati. jangan diayomi. hadatuon. juga: mandarat. lesu sekali.padasiphon. darngaon.mandarati. darangon. ubat pandasdas. terkatup rapat-rapat. memindahkan kesusahannya kepada orang lain. keahlian dalam sihir. perdukunan. motivator. berjalan darat. datdat do i masa. tempat tembakau dari Mandailing. mengalir te-rus-menerus. alat dan ulah kedukunan. pardatdatan. derak. lemah. menumpukkan padi yang paling bawah. apa yang sering dilakukan. daro mata. dumarede. kutuk menimpaku. pandasdas. mung-kin. kerap kali. mardarasdaras. Darapati. berpenyakit ini. jenis-jenisnya: dari alogo. penggerak. terdampar kedarat. pabali darang. menimbang. barangkali. tiba. terjadi. I. Datik = datek. mangkok. alas onggokan padi. darah beku. dasar. bepergian lewat jalan darat. santet. ahli sihir. sering terjadi.siboan hujur namardaro. menyampaikan (perkataan. dari tano. = jotjot. menggerakkan. merpati. Datang. sikap ngotot mengulangi. boleh jadi. sendok dari batok kelapa. tegalan. Daro. dumasing. mandate. ter-kena kudis. = sahat. darat (lawan: laut). dukun. tempurung kelapa. Dasar.Darang. datu. menggeser kesalahan pada orang lain. kudis. lunglai. mandatdati. tidak berdaya. capek. mengajak. Darede. sej ular. Datu. tardarat. membebaskan budak dengan uang tebusan. mengatupkan rapat-rapat. upaya menggerakkan. Das. Dardar. terluput ke darat. orang Mandailing. bunyi roda kereta atau bunyi padi yang diinjak ( =marderesderes). dari songka. Daras. mendorong msl haid. menimpa. dari sihim. letih.mandatang. halak Daret. tak bisa ditimbang. ahli pustaha. Dating = datek. mandasdas. datang. ulok dari. berungkali itu terjadi. Daring = darang. siapa duluan bersalah jangan dipihaki atau dilindungi. timbangan. mardalan darat. tak henti-hentinya melakukan. sipadas hata. madardar. meneluh. Dasing. so dung dumatang. tekun. mendatangkan. Datdat. ulaula hadatuon. ndang siampinan:pembawa lembing berdarah. dokter. jatuh pingsan. sering. mendorong terus-menerus. kedukunan. tukang tenung. ndang tardasing. = malala. mandatang tu ahu. padarehon = paradehon. Date. kudisan. kudis pada ternak. keluar dari keadaan miskin menjadi kaya. Darnga. Daret. Datek =atik. lapis padi di ladang yang paling bawah. daringon = darangon. . kepandaian mengobati secara tradisional. Dari. bunyi daun yang diinjak. Dasdas. telah disampaikan. yang tak pernah terjadi. Darat. berbuat terus-menerus. padatanghon. pesan). Dasip. kering mengenai kerongkongan. juru bahasa. peramal. darah (lazimnya darah haid). Dasor. tumbutumbu daret.Dare. padashon. membuat alas onggokan padi.

memukul (= mambasbas. pinardebata. banyak.. pardaupaan. tukang koyok. Sideang Haijuran. debata di toru. Dear. melunakkan. sej rumput.separoh. dauk rohana. membakar kemenyan. naek daudauna. tukang ngobrol. lemah-gemulai badannya. banyak pada. ketuhanan. kemalasan dalam hal mana orang mendalihkan sesuatu yang lain. mana lagi? unang deba roham. marhata Debata. banyak bicara. semrawut. Sideak Halasan. I. setia pada Allah. sesuatu dipuja sebagai allah. lembek hatinya. padear. ikan yang busuk. dayang. I. Daup. ugasan ni deba. deak hatana. Tuhan. hinadeak. . dewa-dewa di atas ialah: Ompu Mula Jadi Na Bolon. dukun ulung. Dauk. hadebataon. berbahagia. Daupa. sebahagian. memuja berhala. sebahagian. Soripada. moratmarit. illah-illah lain. tulus iklas. Debal. tulus. saleh. nyatanya ia tidak dukun. Daung. Mangalabulan. kedaulatan. altar pembakaran dupa atau kemenyan. na deba. omong banyak.sebagian. kucar-kacir. harta atau hutang dinomorsatukan. mardebatahon ganaganaan. boru Sideak Parujar atau boru Sideang Parujar. Dau. didewakan. kemasyhurannya. putri Penggagas. debata di tonga.. dewata. jumlah. ditangko de-ba. saleh. Deak.malaikat. berdupa. Deba. juga dinamai Sideak Ujarujaran. luar biasa. bilangan yang banyak. na dear. membawa berobat ke dukun. lunak. deadea. dia deba. surusuruan ni Debata. lembek. tawakal. deak ni roha. na daulat tu Debata. sebahagian lagi. lembut (lawan: jogal). yang banyak dituruni. roh-roh yang jahat. budak belian.menyantet. gadis muda. kekuasaannya. menghantam. yang tidak merasa tenang kemanapun pergi. De.(= tulangku).Batara Guru..padatudatuhon. dicuri orang (lain). berpegang pada sabda Allah. Deang. melembutkan.. lentur. dukun tangguh. padatuhon. sopan. perapian. budak yang diperdagangkan. memuja patung. gelisah. separoh. jujur. na daulat na martua. anak perempuan yang muda.mendebal. padaulat.mendaulat. Daulat. (bahasa klassik). tidak melawan. sideak hata. memperoleh sesuatu dengan akal licik.)Debata. mardebatahon.melembekkan. dewa. berlagak dukun. tungku masak. banyak tingkah. keillahian. Daua. dewa-dewa sebenarnya. banyak. hadedeak. Debata asiasi. menurut agama kristen. hadaulaton. mendukunkan. = doi.. separoh. berhala. ialah menurut legenda pencipta bumi. boru Sideak/boru Sideang parujar. komperatif: lebih. datu parosulosul. deba na-ri. dewata. mandea. banyak dinaiki = tangga. dauk dagingna. kekaya-annya bertambah. kemanusiaan. yang lain. padaukhon. setia pada Allah. na dear marpangalaho. mendewakan sesuatu. = pasombu. jangan marah. orang lain. = dauk. (= martua). Dea. Sideang Panaehan. menghormat dengan takjim (lawan: gait). Daul. putri Batara Guru. sebagian. manutung daupa.. dupa. orang Batak membedakan: debata di atas. gadis. bdk tulang. kemenyan untuk persembahan. atau daolat. II. ketidak benaran. benar. deangdeang. deba.. dipardebatahon. minta jasa dukun. seruan untuk memikat anjing. jangan ragu. deba. barang orang (lain). II. Datulang. jangan bimbang. debata sileban.

mardemban. merontok padi dengan kaki. mandele. abortus. mudik. memukul. sentosa. pu-tus harapan. berliur. Deder. mandehangi. bersenandung dendang. dipadeles rohana. mandegei. Denger. Dek. memeriksa perkara perselisihan. madengerdenger. lipat paha. mandegedege hauma. mambir dengdeng. tawar hati. betapa baik itu. putusasa.engkau murah hati (dalam doa). bercucuran. dendeng. madekdek.pardegean. Deledele. menginjaki rumput di ladang. bekas injakan.mandege. Dempar. terdampar. tua bangka (bdk ambir) matuatua dengdeng. oke. Delmek. hari baik. terletak dengan tepat. daging pipih yang diasap. Dedeng. air liur yang menetes dari mulut. murah hati. makan sirih. parau mengenai suara. kalau begitu. Denggal. hidup dalam damai. merapah. Dekdek. hadekdehan ni sanggul. putus asa. menginjakkan kaki di kampung.P.: madekdek tu bonana do parbue ni hau. pademakhon.madekdek mata ni ari. melihat-lihat lahan yang digadai menutup hutang. mandeledele. bagus. na nidege ni pat. marsidedeng. (mengenai buah) gugur. tiruan bunyi. na deles. mandembal. Dembal. biang simardelam. tua sekali. mengeluarkan air liur. melentuk mengenai jari-jari tangan yang dapat dilengkungkan ke belakang. merayu. budiman. mengirik. kelenjar pada pangkal paha dan dagu. gemertak. mardenggal. Dele. berluluran (mengenai barang kecil atau buah). tersesat. berbeda baiknya. idem. berjuang te-rusmenerus walaupun menghancurkan dirinya. dele ni roha.injakan. mandelam. menyelidiki. membuat damai. = dele. denggan basa. tetap memeras susu lembu walaupun anaknya mati. mandege singkoram. tak bersemangat. lapuk. mengunjungi. magrib.denggan do roham disi? setujukah engkau? cocok itu untukmu?. me. menginjak padi. mardege. menginjak. pekerjaan tanpa berkesudahan. memijak. Denggan. denggan. pardege. pardeledelean. keputusasaan.anjing berlidah hitam. Deles. Dehang. Dengdeng.Dede. baiklah (oke). denger soara. melengkung. mardekdehan. mardemak. buah jatuh ke pangkal.pandelean. mendamaikan. membengkok ke belakang. = napuran. membujuk atau mengambil hati seseorang dengan kata-kata licik. sidegedegean. menjadiputus asa. mardelesdeles. baik. keguguran. (mengenai air mata) berlinang-linang. berjatuhan. pandegean. penggirik padi. bernyanyi dan bersyair secara Batak. Demak. Delam. terdampar. dumarede. P. pijak. cerai-berai. berdengung. dederdeder.nginjaki. baik hati. Dege. putus asa. tersesat. lusuh mengenai kain. manis budi. padekdekhon. mademut. berhenti permusuhan. tardempar. nyaman. menumbuk. kutukan: kiamat kau! Demban. mandegedege sipahataon. molo songon i. madede. (mengenai barang kecil) terjatuh. mandege huta. sirih. dengganna i. menjatuhkan banyak. matahari terbenam. dembalan ni sasap. melunyah. luruh. putus pengharapan. denggan roha. denggan basam. baik . = mampar. marnadenggan. sesuatu yang diinjak msl sanggurdi. Demut. rasa putus asa. ber-kunjung.ari na denggan. injak. tempat mengirik padi. hilangnya harapan. bekas kaki. damai. menginjak.

hinadenggan. desir. kurang ajar. mardetok. derder. bengkok mengenai pisau. beberapa orang tinggal di belakang.budimu. pulas tidur. Deret. balas-berbalas Detuk. disan. barangkali. Dengke. kepada. di luar. tidak berkenan. manderse. Derder. marderetan. berdering. kesalahan. ia tidak suka ikut serta. kau tak suka padaku. entah. padengganhon. penangkap ikan. panderem. di holangholang. mengelak. tidak suka pada. ikat kepala. pesta derma. ndang deradera ni rohangku. mardeter. menengahi (duabelah pihak yang berselisih). = ringgit. arap ni jae. saya akan ikut dari belakang. meredakan. sun denggan. deret rohana. disandang dera. lemah. pada. perdamaian. di . itu bukan kesalahan saya. mandengari. Detok. Dereng. marderekderek.tunai. peternak ikan. menangkis msl waktu berpencak (= marmonsak). hujan halus. perta derma. penjuru. delapan penjuru angin. disi. kebaikan. berdamai. panderder. tinggal di belakang se-waktu berjalan. Deper. =atik. Derem. dibayar kontan. loyo. Derek. paderem. dibagasan. memekakkan msl bunyi senapang sebagai tanda celaka sewaktu merampas anak kecil untuk dijadikanpangulubalang. siderengon. pardengke. mungkin. Derngas. derma. kerukunan. salah. Detar. ikan. Dengkar. detak beha = atik beha. gemertak. Deres. rujuk sekali. gemertak msl papan bdk dorop. orang yang menerima sesuatu secara berdikit-dikit. sumbing. udan derek. marderetderet. tenang. maha baik. lembut. membayar tunai. kepandaian berpencak dapat dipelajari pada paralemo. Detak. diam.membuat te-nang. Desa.Derep. sedikit melekuk. tetapi berdikitdikit. gemersik. dison. berdesir. aku juga begitu. destar. tidak bergerak. yang membuat tenang. sangat berputus asa (lebih kuat daripada mandele). didalam. memperbaiki. berbunyi gemerencing mengenai uang logam. obat penenang.pardengganan. Depdep. di sini. berbaikan. mardeser. mandeteri. hupaderet pe. = marderesderes. di situ. perujukan. mata angin. deradera ni roha. mardeperdeper. Derhet. Deser. Derse. uang yang diterima tidak sekaligus. mardengke. Derma. untukmu. kuda hitam hanya punya bintik hitam di pahanya. untuk. marderengdereng. putus asa. desa na ualu. tidak panas mengenai makanan. menangkap ikan.di tengah. mandepdep. di ruar. rukun. mencincang daging. sempurna. di tongatonga. persembahan. I. nakal. mardenggan. menggersak. berturut-turut. nelayan. marderesderes. lemah. detok di julu. surjan. (= malala). kata depan: di. di ho. Di. Deter. di antara. kain kepala. Dera. marderep. nyenyak.

menjenguk. apa. mandidi (hon). pandidi.bagian tubuh mana. dipadiam ahu. kerabat bagaimana? na so mardihadiha. sama saja = ndang dia imbarna. P. pembabtis. meninabobokkan. Didi. bingung (bdk bohabohaon) Diam. jilat bibir dulu baru bicara. menjilati. dila ni api. bagaimana? tu dia. bdk idi. suka bergunjing. dipermandikan. na dila. Dimpal.Dideng. padiarhon ( = pasombuhon). dila paung. mencucikan. entah apa. apanya. Didor. panggil apa kau padanya. yang tidak bersanak pamili. orang yang tidak bisa menyimpan rahasia orang lain. menjilat uang atau garam mengenai sumpah. pola segi tiga untuk corak utama "ulos" (kain tenun).: jolo nidilat bibir asa nidok hata. berceloteh. dila ni pat. ndang tu dihana. saya disuruh tutup mulut. yang mana. pandiloan. tardidi. memandikan kucing (percaya) agar hujan turun. apamu dia. mandilat hepeng. jendela kecil di belakang rumah batak. mandilo. kerbau mana? dia do pangalahona? apa masalahnya? bagaimana letak soalnya? dia ma nidokmi. dila mangalit. permandian. Diha. mandidi huting. . upacara pembabtisan. tak usah ya. perhiasan kayu berukir lidah panjang di rumah batak. Digil. tidak dalam.ndang tu dihangku. tak paham. penjilat (= simanggoanggo). (bdk dila). dimanapun juga: ndang mardia imbar. macam apa.untukku. bdk idi. buah betis. mandilati. maridi. ke mana? sadia. goseng. entah mana. omong besar. ucapan berkait. panjang dan kurus. ndang mardiadia. tu dihangku. Dimpan. Dilat. mandimpal. di atas saja. terbabtis. Dibahen. Dia.pandilati. keseleo lidah. mana yang kau katakan itu? dia sahitna.sana.B.tak punya apa-apa. hal memandikan. untuk apanyalah itu. meninjau. padidengdideng. pikir dulu baru bicara. orang yang lidahnya bengkok seperti lidah kerbau yang makan rumput. = simpan. nyala api. manang didia pe. berhenti. delta. memandikan. diladila.mandideng. na di ahu. II. pembual. dihana. menyuburkan ladang dengan pupuk kandang. tenang. dibiarkan (mand).dari mana? songon dia. mardigildigil betisna. memandikan. mandilati. membabtiskan. bdk gana. dila ni rihit. pemandi.kerabat macam mana? panggil apa? pardiham. Dila. diberikannya. membelit kata. bdk dulo. tak tau soal. didiaon. disadui. jilat. melihat ke. Diar. sakit apa dia? di dia? di mana? sian dia. lidah. awalan di untuk kalimat pasif: dilehon ibana: diberi oleh dia. pardihaon. panjang lidah. buat apaku. kecarian. kata pertanyaan. membuai-buai anak. mandiladila. kalau tidak ada jatah daging sewaktu memotong ternak. bdk dulmut. yang mempermandikan. berlari-lari. Dilo. naso mardiadia. tak berbeda. disana itu. krempeng. menjilati. tidak berkeputusan. horbo dia. padidihon. kekerabatan yang bagaimana? bagian. dicuci.diam. dila ni tano. saya tidak bisa memakai itu. sesal kemudian tidak berguna. memandang. walaupun dituntun adat. pandidion. Dilmut. bdk bahen. mandilat sira. ceriwis. tutup mulut. berapa? manang dia. membuai anak de-ngan berdendang sayang. mempermandikan.

(dari di an) di sana. = dirgak. tidak renggang. dimpuan. melindungi seseorang. selamat sejahtera. menumpukkan (msl nasi di piring). pribadimu. pribadi sendiri. menimbun. menjungkal. mandingkani. menduga. = (tungkan) kata depan: terhadap. diri. membayar hutang dengan tenaga kerja sambil menumpang tinggal. mardisir. bentuk panjang: disi ni. mandingkal. melebihi orang. memihak. disini. terhadap bahaya. disana itu. bahagia. tenteram. = iba. meniti dinding. saya pribadi. begitu besar dan berat padingdingan. Disir. tanpa jadi budak. mendinding. tak rusak. mencari sesuatu. di situ itu. II.pandirihon. dimpu = rimpu. tegak berdiri. Diring. bdk bongbong. dirim.padirgak roha. paten. ahu sandiri. matanya kecarian kemana-mana. saya sendiri. berdiri. dinding. mengira. rapi. Diri. diri sendiri. Dingkar. sentosa. dirikan. mengenai orang dan barang. menguatkan hati. diri umum. berat sebelah menganakemaskan. arah sebelah mana. disitu. Dion. II. Dimpu. bunyi berdering. diringku. madingin. menjaga sesuatu tetap utuh. diri saya. berdirikan. tegak. II. Dingin. I. alas dinding. diri saya. disitu. arah manapun jadi. (dari di adui). diri niba. seperti ekor lembu kalau mau berak. dingkan i rohana. sejuk. berdesir. menunjukkan jarak jauh. II. handiri. merinding (bulu roma. mengenai uang. disi (di i). manang dingkan dia pe. padimundimunhon. diri sendirilah pikirkan (di-riniba. diriniba ma nisarihon. mandimuni. Disadui. mardingkan. ndang tarporsan sada halak sada pandingdingan. sandiri (dari sada diri). dingkan dia. pribadiku. Dingkan. ke belakang. sikap berat sebelah. = dison. Dirgos. bersemangat. mandior hepeng. dingindingin. pilih kasih. jenis pohon kecil. ke. mandiori (= riori). Disini. dirimu. diri anda. pemihakan. lih adui. tegak diangkat kepala. membangkitkan semangat. berdiri di atas jari kaki. mandingding. simardimpos. pribadi. menegakkan kepala. dingin. obat penawar. secara pribadi. marhorihori dingding. sitawar sidingin.mandingdingi. ke arah. mardisir. marsidingkat. Disi. berpihak kesitu dia. apa yang membuat sehat walafiat. . disadui.kira.sidingding ari = sibombong ari. sudah pulih mengenai orang sakit. Dingkal. sej tumbuhan yang mirip dengan hapalhapal. dingkan pudi. bulu kuduk). mandimpu. awak ini. memihak pada. Dirgok. cuat mencuat.dingkal. tertutup rapat. mencari uang. pardingkanon.Dimpos. tegang. riang. I. diri sendiri. = dengkar. disana. memperlakukan dengan hatihati. mencongak. Dior. sangka. meraba dinding mengenai anak belajar berjalan. Disan. bersijengket. jungkal. bukan dirisaya). II. makmur. Dirgak. sehat walafiat dipakai dengan horas. I. segera. gembira. disitu. horas tondi madingin. penyejuk.Dingkat. padirgak. entah sebelah manapun. sendiri. tak mungkin terangkat satu orang. Dingding. diordior matana. pandingini. tumpukan kecil. jadi hamba. I.mardiringdiring. Dimun.

ndang hadodoan. mandodal songon hare jagung. beruntun. na laho do ahu.dobodobo. hona dobo. Dodor. beruntun tiga hari. menumpuk hutang kepada orang kaya dengan mengajukan diri sebagai pekerjanya. inilah sebabnya mengapa kami datang. Dogos. mandogodogo. memijit.sian dia do ho? dari manakah kau? i do. Doge. menduga maksud. II. gong kecil yang dengan tiga lainnya membuat orkes batak. perampok. aduh. disapukan. menotak laukpauk dalam panci dengan sendok supaya diratakan lauk pauk dengan sendok di piring itu. mandogol. Doa. Doda. ahu do na laho. tak tertebak sesuatu maksud. mandogos. melekatkan pada. I. itulah.A.: agoan asu do halak na hurang doda. pardoaldoalan. II. Dodak. Dogil.L. yang kurang rajin memanggil anjingnya. menggosok. menggosok diri. bergelimang hutang. memijit-mijit. Dobar. ber-kesinambungan. membaca isi hati. tak terduga.N. mandodalhon utang. on do alana umbahen na ro hami. khusus pada pesta orang meninggal. ndang tardodo. sedikitnya. -kah. mandoali. melekat pada dinding mengenai kapur. padodot. perkosaan. na dodong. kurang ajar. pandoboon. berbondong-bondong. kekerasan. dll. membuang batu duga. pemerkosa. menduga dalamnya sesuatu. mandobardobar. pijit. Dogol. P. Doal. mandodal. me-remasremas. datang berduyun-duyun. menumpahkan. Dodot. tanah. sej pohon kayu berbuah merah dan yang dipakai sebagai obat cacing. Dobur. tak banyak yang berkumpul. mengediami. suaranya sangat ke-ras. mardobur. melunakkan (= gogol) Dogor. (=dohot lan na asing) etcetera. otik do. meremas dengan jari. barang siapa tidak menjaga hartanya akan kehilangan hartanya. mandodo. . pandobo. -nya. turun dengan deras. deras mengenai hujan. madogor soarana. main doal. memakai kekerasan. dan lain-lain. Dodal. idem. marditir. menggiling halus. memberi penegasan: -lah. sej pedang. penjarah. menyatakan keheranan: wahai. bunyi yang dibuat memanggil anjing. tak bisa diduga. sayalah yang pergi. melekat seperti bubur jagung. tiba-tiba la-ri terbang mengenai burung. berdebur. mandodo roha.B. perampokan. ari rondo lima ari padodot. di sini. D. hujan lima hari berturut-turut. mardodor. rak gantungan gendang di balkon rumah batak. penyamun. debur. non stop. simardodakdodak. dedak. = tabas. Dobom. mengurut. yang perginya saya. Ditir.Dison (dari di on). Do. menyiksa. mendebur (mengenai kayu yang jatuh atau tembakan). bodoh. Dodong. menyamun. ndada torop na marpungu. membujuk penurunan harga kepada penjual. bicara secara cepat dan tersangkut-sangkut. bdk tir. kena rampok. akan kehilangan anjing. mandobo. berturut-turut. Dodo. I. memperkosa. mandogil. padotdot tolu ari. mandogildogil. luar biasa keras suaranya. Dogo. Dobo. lih bom. melumatkan. tardobo. mandodal ingkau. melekatkan sesuatu. nonstop.mandodalhon.

dolgi mata. pandoharan. mendapat banyak rezeki. Dohur. uzur. P. ngali aek diingani dengke. Dolgi. mardohudohu. tegasnya. tidak rata. pandohot. khusus. Doldol. memanggil anjing. mandokhon. berderu mengenai angin. berpartisipasi. Dokdok. ucapan. pemberat. sebuah kalimat. = hata sisandok. ndang tardok. ikut serta (menghubungi subjek dan kata sifat). I. inklusip. kasar. kelimpahan rezeki. sisandok. yang membawa kemujuran. ekslusip. Dohung. II. pedas-pedas perkataanya. sungguh mengenai perkataan. beruntung. Dohon. sumber rezeki. makin berat. ucapan. perintah. diasingkan untuk tujuan tertentu. Doing. memerintahkan. kalimat. yang melukai walau kedengaran halus. bersedih hati. didok rohangku. termasuk. sumber nafkah. menyuruh. ikut serta. serangga). tentang. air yang dingin namun ikan berdiam . Dohu. dokdokna i. sesuatu yang memberatkan.: dolgidolgi ranggas diingani bodat. tak terkatakan. peserta. mardohuk. mandokdak. amat berat. Dijor. Dohuk. bunyi pukulan martil-martil. perintah si A. kepada.Dohar. kemurungan. bungkuk karena tua. marnadokdok. ikut. = donok. anak kalimat. (nyamuk. marhadohoan. tolak bara. sangat keras. sepatah kata. ari na mardohar. saya kira. mandeang mandoing. mandohung. tidak termasuk. hata na marpandoit. keras mengenai tempat tidur. menyebut. pandok ni si A. berkelebihan air liur. bernasib baik. mandoing. sej rumput berdaun lebar. parsidohot. mujur. dokdok patna. berbicara. turut ambil bagian. perkataan. yang ikut berperan. dohungdohung. Dohot. kutu. dok ni roha. = memikat udang dengan membuat bunyi dengan lidah. Dohodoho. idem. urat persendian. dolgidolgi hatana. penyengat. mandoi bi-ang. hamil mengenai perempuan. mardojor. mengatakan. marsidohot. rasa kesat di mata. hari mujur yang ditetapkan oleh datu. berjalan berkeliling dengan bermaksud jahat. penting. keuntungan. berbeda mengenai berat. mardohar. sedih. II. pendek kata. bingkai yang empat pada tepi tampi. Doit. Doho. hadoharon. kata depan: sampai di. rasa menusuk. tidak datar. ranggas mengeras dihuni kera. berat. mata menjadi sakit karena sesuatu benda. pandoit. sandok. lih dok I. mandok. (= dokdok). berencana jahat. mengganjal. mengatakan. didok ma mandok halak i. Dohor. dengan. orang yang mengikuti. buah sej pohon kayu barangan yang bisa dimakan. berat mengenai timbangan. mempunyai milik tertentu. serta. seluruh. = dobur Doi. menusuk perasaan. bunyi yang dibuat untuk memanggil anjing. memberatkan. tanpa. mardokdok. pandokdokhi. kesedihan. dok rohangku. pandohan. katanyalah kepada mereka. mengajak. pendeknya. Dok. dohonon. alangkah beratnya. dan. ucapan menggigit. pandok. sebutan. menurut perasaanku. yang mau dikatakan. peruntungan. mandok.simardokdak ni nambur = babi (And). padohot. Dokdak. mengganggu pembicaraan orang sungguh-sungguh dengan perkataan yang kosong. menyengat mengenai serangga. so padohot.B. I.

gunung. perbukitan. orang berwibawa. biar dunia mampus. menentang seseorang. duga. dunia ini. deru dibawah tanah. menggiling. pardolok. mandoloshon. simatua doli: mertua laki-laki. yang dimuka disanjung. sidomdom.pardolohan. cocok. saling berhadapan. padompakdompak. menghadapkan muka kepada sesuatu. Doltuk. mertua perempuan. na tundal hataon: kiranya lahir putra. berhadaphadapan. II. mandompakhon. lelaki.terhadap. menggiling. memperhadapkan. Dolnat. cabe yang mau digiling. sidoloson = lasiak. jidad. harmonis. penggesek biola. menjelang pemuda berumur 14-16 tahun. ke arah. ke arah. menghadapkan. temu. = rimpu. mandolnat. pardompahan. jimat kekebalan. mati.B: tubu anak na dompak pujion. pemuda. ompu doli. bdk pidom. dia domuna. perjaka. terletak di atas dengan kuat. Doli. mempertemukan.disitu. domdom. = tahi. padam. atau bunyi guruh di kejauhan di waktu malam. bersatu. asyik bertentangan isi omonganmu. sepotong timah hitam yang dibawa pada ikat pinggang sebagai jimat dalam perang. artinya: kampung sendiri lebih baik. frontasi.dolidoli. titik temu. timah jimat. giling. memalingkan muka. bunyi pekak yang dibuat gemuruh atau gendang yang besar. marsidomdom. berkabut. pukul. Dolon. kompak. bergabung bdk tomu. Dompak. memakai sesuatu untuk menggesek msl menggesek biola. anak muda. isi bi-cara yang bertentangan. bertatap muka. mendung. Dolok. barang siapa membawanya tidak dapat melarikan diri. menggilas. masing-masing merasa dirinya senang di tempat yang biasa. nenek laki-laki. Domdam. serasi mengenai bunyi alat-alat gendang. kata depan: berhadapan dengan. berbobot. dolnal ni on manghatai. mardomu. P. rujuk kembali. marsiajar dolidoli. padompakhon. mandompol. merencanakan sesuatu. sej pohon kayu kecil yang berdaun lunak. kuat. berhadapan. lindas. apa titik pertemuannya. berkelakuan tanpa cela. mandolos. Doma. bahasa terus terang (lawannya hata tundal). Domia. mandoloshon lasiak. hata dompak. berhadapan dengan. memukul. kontroversial. sesuai. = noma. mengarahkan ke. pandolos. Dolodolo. ngawur kau ini bicara. pangiasan domia. penduduk gunung. Dolos. di belakang digunjing. haram mampus (sumpah serapah untuk membenarkan diri) Domom = marhobot langit. pegunungan.berkumpul. melindas. mardomdami. sirna. kening. bukit. menggiling cabe. saling menyerang dengan kata-kata. kira. pegunungan. I. Dolnal. Domu. dolokdolok. Dombur. (lih: nama) (Angk). Dompol. mardolondolon. rapat. Dom. ndang domu hata nasida. sesuatu yang mau digilas rata. Dolngos. masidomburan. rujuk. simatua boru. dompol. Dompu. serasi. tidak cocok pembicaraan mereka. duduk dengan kaki bersilang. mendompol. sangka. . mardompak. domuna. jaga dompak. menggesek. juga: terletak di gunung. berkumpul. dahi. Domdom. menoleh diri ke suatu.

mendongkol. indahan mardongan ingkau. perisai. dongan sabangso. pemberat. menambah piutang. menyertai. mengumpulkan. yang dikapuri warna putih. dongan torbang. persahabatan. Dondam. mardonganhon. (suka melebih-lebihkan ceri-ta). I. musyawarah. tongkat gaib datu besar (bdk talu). I. tak bisa dilawan. pemberian sawah pada cucu paling sulung dari putra. mandondon. dongan jolma. siaji donda hatahuton. marsidongdong.mandondoni anak. pertemuan. perserikatan. teman sejawat. berteman. padomuhon. upah perantara (jual-beli. kata cerca yang diucapkan orang terkemuka kepada bawahannya juga: kalau ia mengatakan yang benar. = dongakdongak. tak tergoyahkan. menahan perasaan. Donguk. menekan sesuatu ke bawah. takut. kotak tembakau dari mas atau perak. gemertak. menghimpit dari atas. sai dogukdoguk do ho. mempertemukan. mardonokhon. dongan tubu. mana ada yang suntuk bagi mak comblang.mandongani. kawan sekampung. kawan seperut. bersaudara. dongan saama. lembut. dondon. bersama-sama dengan. upa domudomu. jonok tu. pardomuan. mardongek. alus na donok. dongan saripe. teman. Dongan. berteman dengan. sesama manusia. bintang sidongdong. nasi dengan sayur. berkeluarga. dekil. kawan. menindih anak waktu tidur. menindih.mardongan. bagaimana ia menemani engkau. na so hadongaran. II. I. suami. dondon tua. Dongek. berumahtangga.pardongansaripeon. menimpa. sahabat. mencokcokkan. perkawinan. tak tergugat. Dongon. dongan sahuta. perdamaian. berkawan. domudomu. Dongdong. malu. lih donguk. padondonhon. Dondang. tameng. tak bisa diduga. dongan sajabu. kerabat mertua. beha pandonganina di ho. yang nanti dibayar dengan bekerja pada kreditor. sari dondon. teman sekolah. perantara jodoh. dekat . sedih mengenai suara. kawan sebuyut. Dondon. perjodohan dsb). jawaban sederhana atau ringkas. persatuan. mandondon parsingiran. Donaon. batu timbangan. yang tidak tertahankan. isteri. mendamaikan.(bdk jonok). menemani. Donda. kawan serumah. menjualgadaikan. mandongkokdongkok. mengawani. semarga. dongan sasingkola. II. berteman. seorang laki-laki yang menuangkan air suci pada pesta dihadapan perempuan-perempuan agar dapat banyak keturunan. dekat pada bulan di langit. II. Dongsi. mardondam. semarga. tunggal panaluan. membeli ladang padi dengan syarat bahwa sipenjual baru boleh membelinya kembali setelah dua tahun. sikap merendah tapi berwibawa. Donok. dongan sabutuha. Dongak. dongan saulaon. ndang na so tuk dohonon ni domudomu. masa habis panen. pardonganon. dekat pada. mardongan saripe. teman sebaya. parroha na donok. Dongkok. dondong. tak banyak berbicara. menjual ladang dengan cara ini. hula dongan. seusia. berkelip-kelip mengenai bintang. sej pohon yang buahnya hanya setengah dimakan. Dongar. dongakdongak.cocok. orang penengah dalam usaha mengawinkan.sejiran. murung. mardongandongan. bintang terang. menguik. tali donda. permufatan. daki badan. kawan sebangsa. perum. kekeluargaan. pikiran sempit. na so hadongdongan. rekan sekerja. dekat. mandondoni. pendek pandangan. mendampingi.

(dari: suhi). pentung. Dorgit. mengukur dengan depa. (bdk derek). Dorak. mandopai mendepa. mandophon. Dope. mendekati. dopa simanuhi. jimat pemanis. mendekatkan. Dorang. benda yang dilontarkan. anjing muda. . dua dope. hadodonok. Dorhot. dia baru berumur 19 tahun. Dorbia. masih. ayak. sej jala panjang yang diseret. sandorguk. mulai dikira dari jari-jari yang dikepal. lumpur. dorgak ulu ni ulok. gelambir. mardorik. mandopdop. saringan. pandorguhon. pekasih. percepat. melawan musuh. depa. menelan air. mandonohi. sampulu sia taon dope umurna. ternak (kerbau. tetapi ditarik kembali dan dia dengan tidak sengaja meneguk. memerangi. ampas dedak sesudah ditampi. pandopdopan. menderum mengenai tembakan atau gemuruh. menutupi.pada. Dorguk. merasa kecewa mengenai orang kepada siapa disodorkan makanan. lagi. kepala mencongak. deras. mandopang. mandoring. Doring. Dopa. dopa simarhilap.padonokhon. dopirdopir = hitinghiting. Doras. kuda. obat pengasih. (tentang ludah). ndang dope. seteguk. lembu. cepat. memberikan seseorang obat pengasih. setelah sakit. menaruh respek. terus-terusan. atau siapa saja dihadapi. bisa lembek sikapnya dan tunduk. mandorguk. sulit diputar karena tidak licin. Dorom. depa dari ujung jari tangan yang satu ke siku. dopdopan. Dopdop. dsb). dorandoran ni lombu. terlalu berani. dopa sibaganding. kasar. menggertak gigi.dikira dari ujung jari tangan yang satu sampai tempat antara siku dan pangkal tangan lain.padonok. dipercepat langkahnya. mengangkat kepala. mencongak kepala ular. Dorma. Doran. Dore. baru dua. sej pohon kayu. mengikat orang pada kayu dengan tangannya terentang msl orang yang berhutang. Dopang. ukuran serentang kedua lengan. depa dari ujung jari tangan yang satu sampai tetek sebelah (susu). = dope. lawannya: sipanutupi = jimat penangkis atau penangkal dorma. rawa-rawa. Dorik. babi. lipatan kulit kerongkongaan lembu. makin sehat. depa ruas jari-jari yang paling luar tidak turut dikira. bdk dirgak. masipadonohan.mandorom. hinadonok. saling mendekati. meneguk. dipadoras langkana. dopa simanusu. alat untuk menenun hotanghotang. hal yang dekat. Dopena. dopa golom. belum. ayakan. yang menghasilkan kayunya yang baik. tidak berani menghukum oleh sebab diri sendiri melakukan serupa itu (dalam keadaan terkutuk yang sama). Dorgak. meleleh terus-menerus. kurang ajar. Dori. membaik. Dopir. Dor. mangindorak roha di hasangapon. mangindorak. mengetukngetuk tampi supaya dedak terkumpul. Dop. mandorgak. sekam. mandopadopa. Dorgis. menaruh respek kepada kemuliaan. melempar dengan pentung. mandormai. nakal. padoras. jimat agar lawan jenis jatuh cinta. teguk.

sipaha dua. Dorun. bertiras-tiras yang bergerak kesini kesana. tak ada bandingnya.B. kawin lagi. menerkam. meratai. Dosor. yang kedua. semua posisi nomor dua. menumbuk padi untuk kedua kalinya. angka dotdot. kedua dalam urutan angka. berselisih paham. mandorong. mempunyai dua. tonga dua. gemertak. menyerang mengenai binatang. bermulut besar. merana. (komparatif) lebih berdosa. rata. nasibnya amat buruk. pada hari kedua. mardorongdorong. doshon. bapak adik ayah. mambagi dua. gundik. Dos. pendosa. kedosaan. mengacau. parduaan. berduaan. berdetak. jolma panduai. monoton. Dosa. berderik. gemertak. wakil raja. Duakdail. Dubur = dobur. gemetar. bahan perbandingan. menyamakan. patudoshon tu. Dorop. setengah dari harta warisan. lih dos. setengah dua. alat penjaring ikan. pardila siduatdait. menderita. berat mengenai penyakit. Doton. membosankan. berlagak besar. marsiduanan roha. mardosordosor ijurna. (dari: haduaan). sama. Dorsa. keduanya. berdosa. Dotak. bulan kedua (parhalaan). ludahnya mengalir dari mulutnya. paidua. juga: mardotuk. paduahalihon. bagi dua. na so hatudosan. membuat datar. jala penangkap ikan. corak-carik. Dorpi. mardorop. atau tulang diremuk anjing. membandingkan dengan. pardua. persamaan. tidak terbandingkan. wakil tuan rumah). orang yang bermulut besar.: tali ihot ni doton. Doros. (anak kedua. isteri kedua. serupa dengan. dinding papan. bagian kedua. kesepakatan. paduahon. koyak. dosanghu do i. mangindua. merata. dosdos. lusa. haduan. dorun sori ni arina. na so ada tudosan. parah. mendahak. apa yang sama. raja paidua. manginduan. dua macam pikiran. mandosdos.Dorong. pardosa. panduai. kerukunan. mardotak. Dosardosar. I. Dotuk = dotak. susah. yang kedua. manduai. marsiduadua. Dotdot. Dua. tak bervariasi. tudosan. serupa jenisnya. mardoros. berdesir. datar. idem. meratakan. paduaarihon. raja kedua. mandosdosi. tudos tu. ulangi sampai dua kali. sangat merana. berdenyut-denyut mengenai darah bdk bukbak. P. beristeri dua. berduaduaan. bunyi sesuatu yang keras dikerkah. salahku itu. serupa dengan. seperti. robek. padoshon. hadosan.membagi dua. ingat akan janji. paduadua. bunyi rambut yang terbakar. kata harus diingat. dos ni roha. sama besar dalam hal pembagian. membelahak. masingmasing dua. keadaan berdosa. ibarat. . mardosir. II. Dosir. Dotir = dosir. merata (pembagian). pardosaon. mandorpihon. contoh. duansa. hata do siingoton: tali simpul jala. sama seperti. duadua. Dosdos. yang menimbulkan permusuhan. manduahali. tanpa tara. berderap. Duatdait. mardua roha. dosa. mardosa.bagi dua. pardosaan. (tentang wanita) bekerja sambil menggendong anaknya dipunggung. seperti kerupuk dikerkah anak-anak. memasang dinding rumah. dua.

Dum. menggugurkan anak. makan sesuatu secara terdikit-dikit. sibahen na bolak. manduduk buku. pandudaan. mencabut rumput. mandudus. mandudus. dugul ni pat. Duduk. Dukdak. merumput. siduduk na ganjang. tak peduli aku itu. P. melihat-lihat. tempat mengamati. Duli. Dudus. pohon yang buahnya jarak (ricinus). menghentikan perang. Duhut. tempurung lutut. diperdulikan. Dulang.B. duhuton. memeriksai. Duga. mandugu. Dugul.menutup jualan. menggalakkan perselisihan. rumput. manduduk tigatiga. yang sudah masak jangan tumbuk lagi. duhutduhut. menggoyang-goyang. ditumbuhi rumput. peduli akan. mardugu. manduduk bodil. mencoba. Dudu. bdk duldul. berjatuhan. bdk duduldul. paduduldul. (juga pandiloan). Dulo. ( = satu sen). kincir air. mandugus. sikut. rapat-rapat dalam tandan mengenai buah. yang sudah dibilang jangan robah lagi. lain kampung lain hukumnya. meninjau. menguji (Angk). memboroskan. Duilduil. gemetar. melipat payung. mandukdak. Duit. berbukit-bukit menjulur. mandudurhon. duit. mandulodulo. buku-buku pada bambu. menggiling (tidak dimasak) nilan sayur untuk orang yang baru bersalin. juru damai mengenai seorang raja.mengakhiri perselisihan. Dugus.menarik kaki sewaktu duduk. dugul ni tangan. memperdulikan.padugu. jatuh dalam jumlah besar. membuang. dugul ni bulu.: na dung nilompa. menggosokkan diri pada sesuatu msl seekor babi pada tiang rumah. menduga. jendela kecil. sitongka i dudaon. menggiling. membesuk. menilik. na dung nidok sitongka i ubaon. mandulo.: Ia muba tano muba duhutna. panduduran siaginon. bergoyang. mengumpulkan msl alat-alat yang tersebar.mardulihon (diparduli). bertatih-tatih. mardugutdugut. manduhuti. singkora duduk. re-rumputan.mardum. manduduk. uang logam paling kecil.B. tempat dimana sesuatu bertumbukan msl peluru dari dua pihak.juga: mengompa. duduk bersila. yang sempit diperlebar. mandugus. Dugut. parduguan. menutup buku. melihat msl orang sakit. yang panjang dipendekkan.Duda manduda. ndang parduli ahu disi. Dugu. panduduran. bdk dagal. parduli di. benjol. siku. panduloan. melumat. meninjau. ia muba huta muba uhumna: lain tanah lain rumputnya. pandudaan aek. buku-buku atau benjol-benjol besar pada kayu atau daging. manduduk paung. mengerumit. saling menanduk mengenai kerbau. hari ke 27 dalam bulan. mandudu. menumbuk biasanya dikatakan mengenai padi. Dudur. msl babi ke tiang. ajang pertarungan. mandugu bangunbangun. Duduldul. memukul gendang. melipat kaki. seperti tumor. menjenguk. kuburan. manduduk parbadaan. Dugus. paduldul. manduduk pat. . menghimpun barang jualan. P. menggesekkan badan seperti kerbau ke pohon. tempat untuk membuang sesuatu. lesung. saling berkelahi mengenai orang. 4 untuk 1 hepeng. menumbuk susu untuk memperoleh mentega. Duldul.

bambu yang berduri yang melindungi keliling kampung. Dumon.hadumaon. waspada. keluar. berjaga-jaga. Duri. Dungdang. Dupdup. na duma mangan. tardungkol. terhambat. makan tanpa dimasak. padudarhon. makanan berjaga bagi pelayat orang mati. hal bangun. yang ingkar janji pasti akan melarat. lagi pula. tercegah jatuh. madungdung. pernah. Durduran. yang tak pernah terjadi. P. setelah demikian. Dumpas. I. Dungkar. mandunghapi. tidak pernah. dungodungo. makan tanpa lauk pauk. batang padi. dung songon i. dirintangi. menghambat. bertutur kata. dung i. baru. mandungkap. berdendang tembang tak kunjung capek. ndang hatahata manggarari utang. lunglai mengenai dahan-dahan yang penuh buahbuahan. maka. tempat . na so mahap ditortor. Dungkap. diturutinya. parduridurian. pandungoi. na so dung. selain dari pada itu. II. ke-cukupan. dipardungkotdungkoti. terlalu banyak sekaligus. menyerang orang dengan topang. Dungkot. menggali kembali. bukan kata-kata membayar utang. manduma. keterjagaan. Durdar. ujungnya. durian. tiba-tiba mengalir dengan melimpah-limpah mengenai air.B.mandupduphon. II. topang. pembongkaran. mencurahkan sekaligus. mandupang.sidumondumon. ndang dung. Durak. tampal. sebentar-sebentar bangun. menggali.meraih keatas. mardungdung. sesudah. sej pohon kayu. mardung. (juga dupangdupang). hadungon. menyokong. dungkon ni i. sesudah itu.membuat sesuatu yang belum pernah terjadi. kepala (And). sesudah itu. Dungo. dumpasdumpas do pangalehonna. mandungdung. pardungdang. melek-melek mata. menjangkau. berbicara mengenai medium (begu siar). Dungkir. bangun tidur. mandungkol. duri. setelah. Dung. Dungkon. menari tak puas-puas. mencegah jatuh. tarduri. luka ditempat yang tidak berbahaya. setelah itu. mardungodungo. onak. ikan belut. dung. (dari dung). dung pe asa. teman. kata depan. menampal sesuatu. jerami. mengorek. cara memberikan tak teratur.Duma. pandungkap. Dumpa. sai tu peutna do hadungan ni jolma pangoseose. Dungkol. bangun. Dupang. I. yang berkecukupan ma-kan. durhan. na so loja di dungdang. kain penampal. durian. = dongan. menggapai. selain itu. III. mandumon. Dungdung. makan beras kering. makmur.: ndang dangkadangka dupangdupang. setelah. kaya. padunghon na so dung. III. bukan cabang jadi topang. berkecukupan. menumbuk hingga terbuka.mandungkir. menopang benang. menjulurkan tangan untuk mencapai. kata-kata yang tidak berisi. omong kosong. tetapi tidak teratur. (bdk rungkar). bersambutan kata sehabis perjamuan. tangkai sulangat. keadaan melek. menopang. mardumondumon. obrolan. hadudungo. mandupang bonang. yang pandai berbicara. kaya. bulu duri. Durame. I. marsidumaduma. II. tertopang. menampal. akhirnya. kemakmuran.

meleleh. jerami. benar. mangeahon. melenggang. mengejar. berkunjung. ya. pareapeapan.mengasingkan diri. disisikan.mandurung. tunduk kesana-kesini. di luar. seruan: hai! hallo! kamu yang disana! Ea. dipareahi = diringkoti. kalau air keruh. Duruk. jatuh dengan posisi kepala duluan. Durpa. tersingkir. tardursat. duruhon sialabane. hingga menjelang ajalnya. terapung-apung. arti kiasan: membiarkan orang kecapean. bersikap menyendiri. Duru. kakimu sakit berat dan mau berburuburu kuda yakni: engkau adalah penyombong. jeruk tidak perlu diajar berduri. idem. melontarkan kesalahan kepada seseorang. mangeal. peti tergantung untuk peletakan sesajen. laho tu duru. sej penyakit yang membuat kaki menjadi berat. mengembus. tersungkur. pandusdusan. pemberian) kepada seseorang dalam pembicaraan. mengalir keluar. measeas.embusan dari bambu. Eap. uang kollekte. mangeami. mangeahi. . tumpah. menderita penyakit itu. menyerampang ikan. Eak. jatuh terungkap.B. menyusuli. = olo. mencurahkan. setelah itu membiarkan lemas ikan itu. dari mana kau tangguk (ikannya) Durus. mangeakeak. marpangea. tak terpakai dalam kebersamaan.: ndang na niajaran unte marduri. P. menjelang. menemui. menjumpai. P. bdk eol. manduruk. menghidupkan. mengingatkan kebaikan (jasa. dipandurushon. meapeap. siadu hoda na eangon. meminta. menuntut. berenang kian kemari. Eas. manduruduru. Durung. Eal. mangeal daging. membuat orang merasakan mengenai ketidaksenangannya. memang. panumbeangon. menumpahkan.B. tangguk. tepi. memutar tubuh kesana-kesini. pergi buang air. mareakhon. menuju. pareakhon. songon i do hape. bagus begitu. memarakkan api dengan meniup. Dursat. duruhon. Duro. mengunjungi.permintaan. II. penangguk dapat ikan: mengambil kesempatan da-lam kesempitan.: molo litok aek. = eangon. mangeal sambing ho. menjelang malam hari. melenggang saja kau. jatah daging untuk penduduk kampung bila seorang gadis menikah.hepeng durungdurung. berenang di atas air. dapotan ma pandurung. E E. mareak suda bohalna. di duru. menangkap ikan dengan tangguk. darah. merayap-rayap. sian dia didurung ho.banyak duri. durungdurung. menjelang (waktu). mendekati seorang perempuan untuk dikawininya. mareak. terbang saling mendahului (kelompok burung). kau berjalan tanpa membawa apa-apa. menggalakkan. mandurushon. begitulah. pergi keluar. gemulai. tercurah mengenai air. tarduru. Eam. Eang. tersisi. terbang tidak teratur. dicurahkan berlimpah. Dusdus. menangguk. menuangkan. mareak bot ari. tertuang. paduru. I. itu sudah sifatnya. sisi. (jugahaduru).mandusdus.marsidurpadurpai.

mendatangi. memuji. ramai dibicarakan orang. selalu datang kembali. wanita janda untuk sah boleh dipinang. P. pangedaran. Edek. Eba. pada kesempatan ini dibagi-bagikan daging dan tuak kepada famili. Egol. memberi tanda dengan berbatuk. Ehem. menghargai sesuatu. II. mengendor. keliling. yang dibawa bila berkunjung. Edar. agar ditebus pihak keluarganya (= mangebanghon hulanghulang). = e baoa i. mangebang. pamer. mangebanghon solu. tempat atau kesempatan dimana orang dapat merampok dan menipu. sesudah tadinya tegang dengan kemarahan. berkeliling-keliling. diceritakan berupa desasdesus. memamerkan di pekan msl bayi yang baru lahir (sah menurut adat). membawa berkunjung anak pertama ke rumah neneknya dalam kesempatan ini orang tua harus membawa makanan. pengembara. edar. paeat. ebaeba. mangehem. bertualang. tempat yang sering dikunjungi. kunjungan. wisatawan. = megalegal. hinggap. = abas. paehet-ehet. mangedar. menggoyangkan ekor. Egal. Meat. penjahat yang bebas dibunuh oleh siapapun. Ebas. mengelilingkan perahu di danau secara resmi. Egar. songon pidong na meat di handang. Ebeng. menjelek-jelekkan. menunjukkan diri pada kesempatan-kesempatan tertentu di pekan pada pertunangan atau perceraian. alat main-main. mengenai mata tertutup. mencari disekeliling dan mengambil. meniru. . seseorang yang dipasung. msl seorang perempuan yang cerai dibawa ke pekan supaya semua orang mengetahui bahwa orang lain boleh mengambilnya sebagai isteri. pukat besar. melembut. begitu disebut isteri saudaranya laki-laki dan demikian juga saudara perempuan suaminya. Ehet. edangedang. medepedep. Ebat. Eda. yang luar biasa mengenai air mani laki-laki. sisa-sisa makanan. berulang-ulang mengatakan. mebat. mengembara. mehet. (bdk teba). mengunjungi seseorang atau sesuatu. nama daerah pada bagian Selatan Danau Toba. medehedek. mata tertutup karena kecapean. Edang. megalegal. mangebati. membeo. parebatebatan. paredangedang. paebat anak tu ompu. melenggak-lenggok ekor ikan. sej burung yang bersarang di sawah. Ejang. eba i. elastis msl bambu. menggeser ke samping. II. sapaan kekerabatan antara sesama perempuan yang beripar. karet (lawan: pora). saudara sepupu perempuan. megolegol. jadi buah bibir.B. Edung. sambil bermain-main berjalan-jalan kesana kesini.pelancong. mangehet. paegol. Edep.Eat. meat. lontang-lanting mengenai orang.: pangedaran juji. membeo. mangebanghon. berkunjung. tenggeran. bepergian (tu). ebengebeng. I. Ehel. monyong benar dia itu. di pekan untuk mencuri. mempertontonkan keliling. tempat dimana burung hinggap msl tangga. egaron. marpangeati. kelebihan. (kata mencaci) alah dia itu. pada permainan ada kesempatan untuk menipu. mainan a-nak-anak (= biungbiung). medep. mangedung. restan. dudukkan. I. mangegolhon ihur. sekitar. pemberian. pangemuran onan. eatan.hamemebat. medangedang (bdk madangadang). bertengger mengenai burung. sifat yang tak normal. Ebang. permainan.

perkataan yang memohon dengan sangat. sipijoni. membujuk ke telinga. sirusa. pincang. sidengke. membujuk-bujuk. itu perhiasan saja msl kain yang bagus tetapi tidak praktis. Elak. mangejengejeng. Eme. mellukelluk. Embas. mencela. pusing kepala. elak sambing. ada kurangnya. pincang. orang yang suka mencerca. dengki. sayup (suara). teleng. menarik benang menjadi panjang msl lem. timpang. memohon dengan sangat. Eldep. sisaelam (lih melam I) luar biasa bagus. mengganti orang dalam perang. merayu untuk memperoleh maksud. miring. mangelakhon. cerca. ember. Ema. mangelati. eme soarana. Embal. mellak. pitam. Emon. simaremeeme. menunduk miring. Elam. memainkan sesuatu sewaktu menari msl bedil. paeleng.(bdk ajak) marejekejek. tanah liat (= endat). artifisial msl perhiasan emas palsu. merendah untuk membawa sesuatu. mareme na bibi. timpang. mendekatkan kuping untuk mendengarkan. hasta.sipaeleng pinggol. rumput yang waktu kecil mirip dengan padi. plinplan. padi. redup (cahaya). (bdk ellep). lecehan. parmata na elak. meldepeldep. membujuk agar sudi. I. rekat. II. taon eme. melindungi. membujuk. meremehkan. sijame. mangellem. mangelekelek.padi yang tidak masak. sindiran. kain tak asli. mangela. paelengeleng. menista. sitabmun. lekat. sindiran membuat sesuatu. III. mangembal. paelaela. tidak jelas. Elek. sipendek. sijarum. merayu. mengejek. simpin tali. hamil tua dia. kecil mengenai tulisan. elat ni roha. 1/2 meter. hata na elek. Emet. lembing. keguguran. plintat-plintut. sirutas. tak jelas maksud perkataannya. tahun padi. berbicara tanpa ungkapan jelas. Emer. mangemahon. hata na ellep. siansimun. pisau. Elang. siompin. seperti mau padam. Ellem. yang kerjanya menetap di kampung. sipulut. menelengkan telinga untuk mendengar. Eles. IV. abortus. berjalan tanpa membawa sesuatu. mangellep hata. menggoda untuk melakukan sesuatu yang negatip. II. pangembal. sisiam. mangelak. Elluk.Ejek. pening. I. Ellak. elo. mebujuk-bujuk agar terpancing melakukan sesuatu yang negatip. . = pardihuta. paremon. matoras emena. Ellep. bermata sinis. Elel. melel. cepat berobah pendapat. Eleng. paeleng pinggol. marembas (juga martaembas) tarian mengembas tangan ke pinggul sambil menghentakkan kaki secara serempak. Elat. menjauhkan dirinya dari seseorang dengan menyakiti hatinya. suaranya jelas tetapi tidak nyaring. maremonemon. jenis-jenis padi: eme sianse (narara dohot na bontar). sitamba. seumur padi lokal (enam bulan). Ejeng. ceritera menarik didengarkan telinga. Ela. mangelesi. paling belakang. membungkukkan ke samping. maremetemet. sipahantan. ejekan. liat. sigaolgaol.

Enggung. mengingkari. tinggal kulit dibalut tulang. Empar. barusan. Empe. menggol. laci. Enges. lama-lama makin tinggi. Endat. berobah arah. menarik keluar secara perlahan supaya jangan putus msl rambut dari nasi. sarendeng. menggungenggung. Emur. Engan. mangendel. mendat. poti marende. Endep(bdk ondop). panjang mengenai bunyi vokal. harmonium. tak konsisten. opportunis. menarik ke atas.Emong. beralih tujuan. jolma simenggolenggol. endat. dikatakan terhadap seseorang gadis. pelan-pelan bertambah. pergi ke rumah laki-laki untuk tinggal disana. elastis.sempat sepuluh tahun diupayakan baru tercapai. saling menantang. emperan. saling mengancam. Engen. Hal ini sering terjadi kalau laki-laki itu tidak mampu membayar uang mahar yang ditetapkan. idem (dari tar endeng?). Engge. berdesing dekat mengenai peluruh hingga terdengar. msl tanah liat. mangengge. terendam. orang plinplan. maremongemong. tak tetap pendirian. mangenggang. menyan yii seseorang. sangat kaya. mangendehon. bermalas-malas. mangemur. belajar nyanyi. mengancam dengan tanduk mengenai kerbau. Enggal. pola sampulu taon sai diendel asa dapot. diupayakan lama. eng banua. juga: menjadi lunak (me-ngenai hati). menggalenggal. memanjang. mempar. mencuri di pekan. surat ni ende. endependep. pollung simendatendat. masienggangan. endeende. mangendei. mengganggu orang bertanya terus-menerus. menyanyikan. meneruskan dengan gigih. mencuri. emun bohina. mengge. Eng. naengan on. idem. Emun. not lagu. ku-rus. serambi. ingkar. organ. Eneng. obrolan yang tak berpangkal ujung. poti sieneteneton. nama nenek moyang orang Batak. manenges. marende. Empor. gampang berobah pendapat. Endeng. bernyanyi. berjalan lambat tetapi gagah. Enggang. seakan-akan mau pecah mengenai perut yang penuh makanan. nyanyian. liat. beranda. Emper. baru-baru ini. merendam di dalam air msl padi sebelum menaburkanya. Endel. Enet. luntang-lantung. mangempor. mangendat. = mampar. berwajah jelek. Dalam hal ini parboru menerima saja apa yang dapat dibayar oleh laki-laki tersebut itu. tidak menentu. Engkar. marguru ende. mangengenengeni. berkeliling tanpa bekerja. lambat mendaki. Ende. mahiempe. . begitu jauh sehingga hilang dari pandangan msl seseorang yang berjalan. mangenet. menengeneng. lagu. Enggol.

mengetam alur pada sisi papan. kencing. menggeser. terpincang-pincang. me-ngatasi. mangentei. Erdeng. Enser. enset gaol. mangensuri. berpindahpindah tempat. (bdk mangelaela). meret (= orot). mangerdeng. terkencing-kencing. penyesatan setan. ketam alur. persetan kau. Erbas. bergeser. ia menganggap semua menertawakan. mencerca. memedaskan. pelan-pelan jatuh. Ensut. merbas. merjekerjek. kumbang yang berdengung bunyinya.paeret. Erom. diparengkeli. ditolak lagi setelah lebih dulu disetujui. mangeraera. urine. meremehkan. mengkel. membawa sesuatu ketempat lain. Ensep. erom ni roha.Engkat. kumbang hijau yang sangat nyaring menjerit pada waktu magrib. Ereng. beralih tempat. lihai. Erhem. mangepes. pindah. pisau yang bergagang tanduk yang runcing. supaya pemasangan papan bisa rapat betul. Engkos. msl daundaun. merayu betina oleh jantan. Engkol. memperoleh secara licik. ayam jago dengan cara mengepak-ngepak sayap. mangenserenser. mendua. Erjek. marenjak. idem. tertawa. mendekat-dekati seseorang sambil bermanis mulut demi mengharapkan sesuatu dari padanya. melebihi. sej burung kecil yang bagus (atau ensep gaol?) Ensur. marngensut. bujuk rayu hantu. mangeper. (bdk peol) meoleol. sendi. Ente. orang yang penuh dengan akal muslihat. kebencian. mangengkos. mangengkol. melampaui. erget rohana. membuat kuda mendua. Ere. gantungan pintu atau jendela. kendor mengecil mengenai modal. engkol putar jentera pemintal. Erdep. I. Eret. bergeser-geser. simangan mangere. menyeret dengan kaki. Engos. engsel. melompat-lompat karena gembira. menjengkelken. tersesat oleh hantulah kau. II. merdep = medep. Erer. dieraera begu i ma ho. mengungguli. Era.(juga apas). mangerhem. Erget. mangensengensengi. Eper. mensur. selalu diambil sedikit. lih heput. tareoeo. Eput. = onsop. ditertawai. berjalan pincang. (= ordong). Enseng. paeolhon. berangsurangsur berkurang. Ensel. mangereng. mereteret. I. me-nantang. mangenjak hoda. permusuhan. mengkatengkat. mengangsuri. maeput. erdengerdeng ni sorha. = enges. memandang remeh. Ernga. bergerak kian kemari terhembus angin. merayu orang dengan nyanyian atau kata-kata manis. Eo. mengunjungi. Enjak. . lih ngengsut. Engkel. Epes. mengkelengkel. menggerakkan kian kemari. Enset. Eol. II.

etehetek. Eser. hitungan dalam hati. II. Esa. paretongan. sudah lama dipakai. maretong. (mengenai mata) memandang kepada sesuatu dengan hati yang sedikit susah. mangeur. mangeser. melihat dengan iri. mesoeso. Esek. terus menerus bertambah kurus. menjuling (mengenai mata). I. memberikan perjamuan karena luput dari bahaya atau baru lepas. terutama mempunyai banyak keturunan. (mengenai sungai) mengalihkan jalanannya. buku etongan. hitung. kaya. air kemih. sej burung yang kecil. kesejahteraan karena berketurunan. kencing. di masa kanak-kanak. Erus. maesa. etongan ni roha. menghitungi. menderita (dari ae). padahal tak mau. meut. hiasan dan karang bunga dari daun-daun pohon kayu. jadi. mulia. = etek. (mengenai kain atau tali) mudah robek. buang air kecil. atau mengenai burung yang kena tangkap. barangkali. msl seorang anak yatim melihat anak yang lain menerima sesuatu dari ibunya. belum punya nama. . Etem. Eso. perhitungan. I.Eruk. menjadi kurus. hitungan. menggeser. II. meseng. metep. mangesekesekhon.mangetongi. air kencing.esekesek ni tondi. maesa ma ho annon. Eteng. sietehetehon.hitung. = da ba. gabe ndang olo. Gabe. memindahkan sedikit msl batas. Esa. sietet. na gabe do i? jadikah itu? hasea do i gabe ulaula. terberkati dengan banyak keturunan. taksiran. semoga engkau kena nanti. = isuang. bekerja lama. Eseng. = oruk. Eur. cocok itu jadi perkakas. detak. melakukan pekerjaan yang menyita waktu. = na so hasea. = sibetet. urine. Etet. di masa kecil. serat labu yang kasar yang ada pada kulit cabangnya. Erun. = maremare. Gabagaba. lunak.beranak pinaklah engkau (berkat kepada putra maupun putri menuju pembentukan keluarga). metongetong. hagabeon. kena: ketukan. boleh jadi. merasa sakit. hidangan buat kenduri kelahiran anak. esekesek. mesa. hamil. beralih tempat. indahan esekesek. kekayaan. berbuah lebat. merus. Eut. ga ba. gadis kecil. etongan. Etek. perempuan balita. mengadakan perhitungan. saya bilang dia datang. merasa gembira kerena sesuatu hal. = da. kegembiraan. berhitung. lembut. Etak = betak. (= indahan olopolop). na so gabe. menjadi sesuatu. gabegabean. buku hitung.semoga pekerjaan menghasilkan banyak. sering dipakai sebagai akhir kalimat atau kalimat yang berlawanan msl hudokkon ibana ro. merun. mungkin. beranak pinak. gabe ma na niula. Etong. etong. Esuang. na gabe. kecil. memberi hati G Ga. mangetem. gabe ma ho. Etep.

sistem penjualan budak (begitu dijual msl boru sadari). nama sej makanan ringan. Gadi. terkena gadam. dusta. memboroskan. . gabus. lembek msl tubis. manggadu. pemboros. mati nifas. pematang sawah. berakhirnya hutang dari mana tidak diperhitungkan lagi bunga. manggabusi. berdusta. mati karena kusta. membuat tembok. bernaung di tanggul. mengakibatkan kegatalan hebat. Gado. Gadombus. remaja puteri. = marsigabean. memukul keras. gadu. punah. margabus. rebah. menggada. membenteng. gadugadu. meminjam uang dengan jaminan gadai. hata gabus.panggadeon. gabukgabuhon. Gador. Gabus. membatasi hutang. penggadaian. menggabung. makan. kosen. jenang pintu. orang kepada siapa diberikan gadai. = peak. mencampurkan. pargadombus. gada. makan ubi. menjual. membuang-buang. ditarik ke atas pada lengan. = gambus.mate so gabeak. manggade. gadai. pendusta. gadis. pargabus. bermanfaat. juga: margadis. I. Gadong. manggadinggading. mate so gabe.marsigabegabe. cepat marah. Gadis. bisa yang menimbulkan penyakit kulit bila itu dilumaskan pada tubuh. pemboros an. gepuk. Gabuk. = paradianan ni hata. bersilaturrahim. gading khusus gelang gading pada lengan atas. menggadaikan. belantan. gadu ni hata. membohongi. II. pargadong hau. ucapan yang tidak pada tempatnya. mudah marah. ampas daging yang tak layak dimakan. II. ubi kayu. manggadisjauhon. bikin ribut. Gadap. gadinggading. berkat memberkati.mengandung. terjerembab. Gaburgabur. mati dengan tiba-tiba. bercerita melebihi kenyataan. pematang yang tidak kuat karena pembuatannya jelek-jelek: juga dikatakan mengenai raja yang tak adil. Gadoar. kue dari tepung. bernambah-nambah msl desas-desus. menjual seseorang sebagai budak. gemuk. jatuh tergeletak. Gade. gabur ulaon. perawan muda. margadombus. manggabuk hata. I. membuat huruhara. tidak berbunga lagi. terjual. Gading. menggadaikan. kata-kata tak berguna. tulang muda. gadamon. = tu gadong. ubi. melindungi dirinya di belakang tembok. Gadam. rawan. memboros. dijual. I. Gabung. hona gadis. Gadu. Gadol. tanggul sawah. tongkat pemukul. gadis jau. saling mengucapkan selamat dalam selamatan. tu gadis. tetapi tidak bertenaga. Gadoro. hona gadam. margadu utang. rusuh. Gabur. mudah. bohong. masigadong. II. manggadis. tak berketurunan hingga mati. gabung. gana sigadap. mengumbar kata. mudah dikerjakan. umbi-umbian. manggadui. berguna. manggabung. pargadombuson.margadombushon. membawa sesuatu di lengan. barang jualan. manggadehon. kata bohong. manggado. mendustai. gadu ni utang. gampang dikerjakan.gadisgadisan. = gadoar. sej sumpah pada mana diletakkan patung yang menakutkan dan pada mana orang bersumpah. jatuh tersungkur. idem. hata na so gabeak. gadugadu na limbit. gabuk muruk. mengambil ubi ke ladang. Gabeak. memukul dengan tongkat. manggadong.

ucapan kosong yang menyombong. merumput mengenai binatang-binatang yang makan rumput. gaji borong. Gaguk. nanti kening terantuk. tidak jelas. sipagait. gagap berbicara. gaja lumpat. Gajut. gajagaja ursa. mangan gaji. rerumputan. margagak. tertip. II. memperlakukan seseorang dengan sewenang-wenangnya. na ginagat. berlimpah harta. manggagat. gaja borong. sej pohon besar di hutan. hata gait. sangsi.B. Gaje. main-main. margagan. I. suka bercanda. jangan terlalu mencongak. beraturan tetap. pahu gaja. senda gurau (Angk). tinggi hati. upah. berontak. tepat waktu. menganggap diri orang hebat (kaya) tetapi tidak punya apa-apa.menyuruh kerjakan dengan mengupah. putar beliung. . sisir. seloroh. so tung tartuktuk pat.B. gair. Gair. Gagat. gagaton. congkak. so tung paspas bohi. gairgair. pargait. = gait. sej ikan laut. sej pohon kecil yang daunnya bisa jadi sayur. berseloroh. penggaruk dari kayu. melawan. merasa sakit sampai dalam sekali. lucu. unduk eme na porngis. kereta dorong. makan rumput. bikin tegak. ucapan seloroh. padi bernas merunduk. Gajagaja. I. panggadukgaduhon. Gagan. makan gaji. pagajihon. pargaiton.menara kayu di sudut kampung untuk mengintai gelagat musuh (= jagalumpat).: unang magakgakhu. Gago. pagagathon ha-datuon. mengambil (And). orang pemarah. gakgak. nanti kesandung kaki. gagaton imbo. sej tanaman paku. II. Gaji. canda. Gaduk.: gakgak eme na lambang. gajagaja. berdiri tegak lurus mengenai batang padi yang kosong. sombong. orang upahan. Gait. hata gagatgagat. (atau tu roha). Gakgak. sigak. margait. menyangkal. hata gakgak. pagakgak. Gagang. anak gaji. Gais. saat yang tertentu. perkara atau persoalan masuknya hewan ke tanaman orang. tahi. pagagathon roha. gago roha. menyombongkan diri atas keberhasilan. canda. burung gak. berkeras kepala. seloroh. mendua hati.Gak. gurauan. makanan rumput. dengke gaguk. manggaga.martunggaga tu. disiplin. sombong. P. unang maundukhu. na gais marroha. memperlihatkan kedatuan dan kecerdikan pada orang. menantang.bergurau. main-main. ragu-ragu. manggajihon. sej pisau. mujur. = hajut. kotoran hewan. sej tumbuhan air. pelucu. Gaja. manggagai. pagagak pangalaho. mempekerjakan orang dengan membayar gaji. rimbur yang besar. gaji borongan. bermuatan ba-nyak sekali. berlaku sombong. tiruan bunyi mengenai burung gak. gurau. tertawa terbahak-bahak. garu. padi hampa mencongak. rimbur gaja. gajah. pura-pura.Gadubang. pusaran angin. memperoleh banyak laba dari sesuatu. menyanggah terhadap. Gaga. Gagak. melawan. jangan terlampau merunduk. (arti kiasan) kepala mencongak. tidak sungguhan. tidak tahu malu. Gajambang. habisuhon tu si anu. bercanda. nakal. tidak lancar. tukang gurau. P. manggagat tu holiholi. patung-patungan ayam yang digantungkan di ladang. gajean.

kayu api yang kering dan yang dicampur dengan kayu basah agar terbakar bersamasama. Galentang. manggalege uhum. Galagat. Gale. Galar. bonang sagala. manggalahon parau. Galanggang. margala.Gala. menyalakan. galah. margalas. gelar. memukul-mukul dengan kaki ke sekeliling tubuh. membeli bahan-bahan makanan. gala jauran. alias. membuat alur. yang bisa dikendalikan untuk menari pada pesta kematian. jarak sejauh dua depa. penjamu yang suka memberi makan. margalentangi. mengadakan permainan dengan menarik garis-garis seperti gala. jam 8 dan jam 4. pisau melukai. sasaran tembak.galagala ni manuk. = mate di holangholang. adat-istiadat.guling kesakitan (mengenai orang sakit). manggalasgalas ruhut. I. memperkosa keadilan. melanggar hukum. menjemur benang di atas galah. ia berhati culas. mesiu. lemas. pagalakgalakhon. menggalakkan. membuat orang berbantah.manggalegei. mate di galagala.sagala. sagala mata ni ari. kelemahan. memasuki mengenai peluru. tolu gala. dua gala. panggalak.panggalahi ni soban. manggalege. jam 3. beristirahat. dipakai menentukan waktu yaitu tingginya matahari. mati di perang sebagai penonton (kerana itu kematiannya tak bole dibalas dendam). panggalangon. II. Galege. mengaso. I. orang yang bersifat lemah dalam sesuatu. memecah belah orang. membongkar msl dinding. tipu daya (dari legot?). juring atau lekuk pada pohon yang tidak mau dibelah supaya gampang direkah dengan baji. menjamu makan. galak mengenai api atau cahaya. benang sebanyak dapat digantungkan pada galah untuk dijemur. lemah. akal licik. mengkaji tata aturan. mundar-mandir tanpa kerja. Galetgot. Galak. ia menghindarkan supaya tikus masuk ke dalam. tidur-tiduran. pertempuran atau amarah. Galebut. kebiasaan-kebiasaan orang. pengipas-ngipas agar perselisihan menjadi lebih hebat. jamuan makan. galagala. panggalang. gelas. putar-belit. manggalagat. tenggorokan yang membendul pada perut ayam. marak menyala. Galasa. margalasa. . pagalakhon. muslihat. keping yang ditembak. batang padi. godang galetgot dibagasan rohana. Galeam. menyiarkan berita dengan melebih-lebihkan. sej pohon. Galang. gumaleamgaleam. wayang kayu berupa patung orang. gumaleam. bercekcok. ia licik. ia penuh dengan akal muslihat. panggalaan.batang penjemuran benang. manggalahi. I. II. kutukan. pargale. Galas. lembing panjang dari bulu laga. manggalahon bonang. maka: jam 7 pagi dan petang jam 5. = alang. II. roda kayu penutup tiang rumah sopo yang menjadi alas balok pendukung atap. roda pedati. Galapang. menghidangkan perjamuan. penjahat. digalagat bodil ni usu i ma ho. manggalang. berguling .parpagalakhon. menyalakan. orang yang lemah. matahari telah melewati horison segalah. mendorong perahu dengan menjolokkan galah ke dasar air. semoga senapang musuh melukai engkau. sigalegale. tandu tempat mesiu. hagaleon. Galegale. galang. manggalas hata. lesu (mengenai jiwa dan raga). meronta-ronta berguling-guling (mengenai anak yang nakal).

gumagang. banyak dicubit dengan kata-kata lemah lembut tidaklah begitu sakit. rotan. satu lingkaran. sej tanaman yang dipakai untuk mencat. (mengenai cacing. Galpa. di masa dahulukala. bercekcok. bdk gunsang. sej pinasa yang bisa dicubit tanpa memakai pisau. selanjutnya. manggamal. setengah ringgit batak. III. mencoba. . margalumbang. sigamba. sej semak yang bunganya bagus berwarna kuning dan dipakai sebagai obat cacing. mengenai ternak sebelihan. gelepar ikan di air. sabi galgal. gelembung. Galpang. meraba-raba. anduhur galinggang. kesanggupan membuahi indung telur wanita. Galia. ladang yang dibuka dari hutan. sej tanaman menjalar yang mirip dengan sirih (napuran) dan yang disebut orang napuran ni begu. zaman purba kala. tidak memegang. ombak. margalutu. berjatuhrebahan dalam perang. I. Galjuk. Galgal. Galit. dipargalumang. ri so humaras. menderai mengenai air. Galinggang. memegang. tetapi dengan kata-kata kasar. II. mangalpanghon.Galeto. berdaya hidup. manggalogati.: godang ginalmit mantat lambokna. berombak. vital. Gallo. Galusak. tidak teratur msl pemberian dari pihak famili. membelit. Gamang.manggalung. arti kiasan: sangsi.idem. membangun dengan tanah bata seperti itu. gamanggamang. percekcokan. jatuh rebah. P. kemaluan laki-laki. Huta Galung. mencat. dipegang. manggalumang. bohong. bergelombang. degil. bertengkar. gempar. memperindah ulos dari luar untuk dijual. gelombang. Galumbang. seperti harpe. mengerumuni. tingki na galia. gumalunsang. bertenaga. sagalungan. melawan. perselisihan. manggalgal. tangan menggapai-gapai mencari pegangan karena ketakutan. tak bertenaga. Gamat. Gallat. berguling-guling. I. aurat.B. Galmit. manggamat. ragu-ragu. zamen baheula. begitu dihitung msl rotan. aek so gumaljuk. gamang. meletakkan secara bersama yang bundar msl kawat. daripada sedikit. otik mantat hansitna. me-megang. di galia. sunyi senyap. (= golpa). bangkang. Galombung. menentang. kemampuan untuk menghasilkan. na so margolpa (= na so marhosa). I. manggalmit. pertengkaran. baheula. margalumbang laut. mengamuk. II. Galogat. margalusak. sej punai kecil. mengentak-entakkan kaki dalam air. hau galinggang. cukup baik untuk memenangkan. anak-anak yang nakal). sej pohon yang besar dalam hutan. lemah syahwat. pinasa sigalmiton. Galunsang. mencubit. dahulukala. tanah bata untuk membuat tembok tanah. Galumang. sej sayuran agak pahit rasanya. liar mengenai kerbau. goncang mengenai laut. cukup (permainan kar-tu). gumaljuk. Galung. Galutu. Gamba. geliang-geliut. margalpangan. Galetong. bergelombang.menjatuhrebahkan binatang untuk di-potong. jaringan sel. II. Gamal. nama daerah dan marga. margallogallo. meraba. impoten.

B. sumpah: sai songon gana on ma ahu molo ahu na mambuat i. orang gembel. Gambu = gambo. lembut mengenai kayu (lawan: pora. = na soada parbuaton. patung pahatan. idem. hadiah seorang pemuda pada gadisnya. manggampit. sumpah mati tersungkur. gampangan. pada mana seseorang bersumpah untuk membersihkan diri: dikatakan saya bengkok dan kaku seperti gambaran jika. kena lumpur. = mambuat. gambar. menggeletar. bentuk. pargambangan. kalau dipukul sengatnya menggigit) Gampual. pohon kemiri. Gamu. targambo. sahali mangallang gana matua tano so porsea. rupa wajah. yang dipelihara dalam kolam. sibondut gana. yang belum pernah didengar. Gamir.Gambal. juga mengenai buah-buahan yang terlalu masak. tak ada mau diambil. lumpur. patung berhala. masak mengenai bisul. gapit. anak gampang. lih gombung.ganagana. manggamu. gana si gadap. patung. yang bila tak benar si pesumpah akan terkutuk oleh sumangot (roh moyangnya).menjadikan sumpah. sumpah dengan sembilahan. bila tak benar. gana juhut. gana siporhas. sumpah batu asah atau gosok. rakyat miskin yangtidak dapat mengatakan apa-apa. miskin. ikan yang dijemur. bersumpah. sej ikan. Gambang. gambir. (juga gambu). jepit.:margambanghon na so gambang. gamirgamir. pungga leokleok. siapa yang sudah sekali bersumpah palsu dia tidak akan dipercayai lagi selama bumi ini ada. kalau tak benar (ditujukan buat pencuri ternak). gambir di toru. lembek. Gamuk. biarlah aku seperti patung ini kalau aku yang mengambilnya. yang tak boleh diminta kembali kalau ada perselisihan.B. lumpur yang dalam.orang yang membuat sumpah palsu. tak ada mau diramu. Gambo. persundalan. punya anak gampang. gadap = peak. melakukan sesuatu yang baru.: ujunujung ni raut solot di peapea. busuk mengenai ikan. anak gampang. rawa-rawa. gemetar msl agar-agar (gelatine) Gampang. keras). gambo lisop. juga gana indahan. na soada gamuon. marimbanghon na so rimbang. bila tak benar si pesumpah diasah hingga mati sampai keturunannya. manggana. P. sumpah dihadapan . percikan air yang halus seperti awan pada air terjun. hadiah untuk melalukan mesum atau zinah. Gampit. sej serangga (penjepit. gana simanulus dalan. rakyat jelata. arca. Gana. gampit susu. yang dibawah dari pantai laut ke pedalaman. yang ayahnya tidak diketahui orang. bila tak benar. masuk ke dalam lumpur. siallang gana. kemiri. menggapit. kain-kain buruk. rupa. si pesumpah padam seperti arang itu. gambalgambal. gemuk mengenai ulat-ulat. Gambung (Pahae). Gambir. Gambas. ganaganaan. sumpah makan bersama antara si pendakwa dan tertuduh. anak jadah. P. Gambiri. gana sipusipu na mintop. margana. kena sumpah. si pesumpah akan ditebus jantungnya seperti jantung hewan yang ditembus. daging. termakan sumpah. membuat patung mirip manusia. yang tidak mempunyai apa-apa. jenis-jenis sumpah: gana na marbohi. rapuh. anak yang lahir di luar perkawinan. sej kembal yang digantung di dinding tempat menyimpan barangbarang kecil. Gambura. Gambus. menjepit. patung. pargana. sumpah ringan hanya dengan ucapan: bila tak benar ia akan punah bersama keturunan. sumpah arang api padam. siat gana.

domba. ganggu ni roha.ganda.B. manggandahon. indahan pinohul. pesumpah akan seperti tanggul diratakan itu kalau ia tak benar. Ganggang. Ganding. tungkotungko na sae.: tulpang na balga. gana sitaeram. si pesumpah akan tertelan lobang itu (beserta keturunannya) bila tak benar. si pesumpah dungu kayak batu kalau ia tak benar. yang kalau tak benar. hagaganda. bersumpah yang kalau tak benar. nasibnya akan seperti penutup tiang yang tegang-regang itu.lapik diapus. dengan menggali lobang. gandeor). bojak si ranggang. binatang ganas.sumpah menyangkut perselisihan tanah. kebergandaan.gumanggang rohana. sipaganda hata do torop. mengenai kuda. batu na mangungu. memperbanyak perbekalan. khawatir. manggandai.B. yang bila tak benar. pesumpah dari sesama keluarga menggenggam nasi. tak banyak yang menggandakan perbekalan. = tungkotungko tinitip. ulat rimbur gaja. gana sihodong. sambil menikam jantung kerbau.menggandakan. sumpah di depan patung kadal (ilik = raja odong).sumpah bagi pedagang yang bila tak benar. kurus. melipat duakan. menggandakan omongan banyak. renggang. parroha ganggu. gelang geliut karena sakit. margandelan (margandeolan. Gandar. orang yang selalu bersungut-sungut. mengenai seorang gadis yang terus-menerus menolak tawaran pemuda. gana tu lubang hinali. pemilih. merenggangkan. yang ragu-ragu. pipa besi. yang menaruh syak. Ganggu. dengan memotong kerbau. pesumpah akan seperti itu bila tak benar. gana tu pangumbari na toltol. gana tu palangka. ragu-ragu. ia merasa lebih lapang. gana tu asiasi tinimpus. Gandol. siganding. paganigani. si pesumpah akan mati demikian. Gandeal (gandeol. sumpah menghadap palung makanan babi yang ditutup kain kafan. yang kalau tak benar. dipotong seperti tunggul kayu kalau sipesumpah tak benar. yang kalau tak benar. sumpah tentang selisih berbatasan sawah. parganigani.patung tanah liat atau kuningan yang bila tak benar. gana tu sumban na tangging. mereka disapu bersih seperti penyapu tikar tempat duduk berjudi. syak wasangka. pelanduk terlindas. Gang. pakaian seorang mis-kin. yang menimbulkan pertikaian. dia akan seperti nasi genggam itu. orang yang bimbang. paganda. kelak serupa itu. ia sejak itu tak akan menjilat uang dan tidak akan mencicipi garam lagi. hal kejahatan besar. tidak percaya. berdiri mengenai bulu roma. sumpah dengan menggantung ayam atau bisa juga tampah pengayak di depan rumah sambil berseru ke roh nenek moyang agar dibalas kejahilan pesumpah palsu. anjing. gana batangi niapus. menambahkan. sangsi. binatang buas. penjudi yang bersumpah sambil menggenggam mata dadu yang dibungkus. II. bertambah banyak. Ganda. Gandal. hal perbuatan menambah. P. sipesumpah mati disambar petir. menggandakan. = laga. gajah berlagah. belang. Gani. mandilati hepeng. . memperbanyak. manggandai sidabuan. merasa lega. si pesumpah akan merayap macam kadal bila ia tak benar. pajumpang na balga tarhapit na metmet. P. sumpah bagu para penjudi. melipat-duakan. sumpah ini dipandang sebagai yang terberat. kain buruk (bdk sigundal). gandar na metmet. nafkah. margandeoran). paganggang. compang camping. akan seperti kodok sekarat kalau pesumpah tak benar. gadolgadolon. kesangsian. idem. sigandol. hal ladang. = ganggang. gana tu manukmanuk hatopan = atau tu ragaraga. Ganas.: ndang piga halak sipaganda sidabuan. terbuka lebar-lebar mslpapan yang se-harusnya rapat. pu-ra-pura berlaku seperti orang yang ramah. I.

menggantungkan. tu gantungan. Ganup (= gonop). bertukar jaga. mengumbar kata. margantungan. para pemain diberi makanan sebagai pengganti hutang judi. mengenai makanan. ringgit sigansip. mangudor na so tali. orang yang bisa bekerja. setiap kali aku datang. ise pargansi? siapa pengganti giliran. tergantung-gantung msl perkara perselisihan. Gao. haram. tak terlakukan olehnya. anak ni gaol. mangganupi. lawan: ramun. Ganji. urutan. tiung gantung. keseganan. horbo gao. manggantunghon. ganjil. melibaskan panjangnya pada sesama. na umboto margao. mencabut dengan tang. suci. tang jepit.kerbau yang salah satu tanduknya melengkung ke bawah. = hansar. panjangnya. takdir yang ditetapkan Tuhan untuk manusia. Dihitung satu tanggo juhut = satu ringgit. makanan yang dijual di penjudian. = horbo une. ndang targaohonsa. Ganti. Gansar. tergantung. marsigantung tu. pisang.B. bicara mengada-ada. penggantungan. melayang-layang.manggantunghon. pargansi. itu tidak dapat dikerjakannya. penggilir. mencemetikan kebesarannya. Gantung. gantunggantung. mangganti. memintal benang kapas. burung kecil dengan cotok yang panjang penghisap bunga pisang. setiap orang dari mereka. tiada mau. margansi. panjang. hutang yang masih tergantung. memanjang lidah. ganup nasida. kemudian: nasib.pergantungan. Gantal. anak hamba. manggansip. gaok ni roha. betapa panjangnya. gantang. takaran sebesar dua solup. tunas pisang. menggantungkan. aplusan. setiap orang. berbohong. ber gantungan. si gaol. Gaol. ganup ro ahu. Gaok. ringgit palsu. panggantungan.utang manggantung. ganjangna i. dua cupak (Angk). Ganjang. hinaganjang. kepanjangan. sionsop gaol. bersih. tambirik ni ga-ol. sej tiung. Gansi. sihalung ganti. anggar jago. . pengganti giliran. Ganjil. memilin yang bukan tali. manggao. parsigantungan. Gantang. digantung. mangganji. memikirkan sesuatu yang tidak benar terhadap seseorang. nama daerah di tepi danau Toba. maka untuk setiap ringgit yang ditunggu oleh si penuntut hutang mendapat satu tanggo. P. tiap-tiap. aplusan. berenang dengan mengayuhkan tangan. yang mendapat giliran. kakaktua.memberikan sesuatu kepada setiap orang. pembajak yang baik. mengkanji kain.Ganis = gadis. sadia ganjangna? berapa panjangnya? paganjang dila. membuat sesutu menurut urutan yang teratur msl berganti giliran. mangalibashon hinaganjangna tu dongan. Ganjing. berdusta. targantung. masing-masing. memintal yang bukan benang. tergantung. kanji. diperlukan sebagai homitan = jimat.menggantungkan diri pada. tidak genap mengenai bilangan (lawan: gonop). bergilir. berganti giliran. karena pemenang takut memasukkan orang yang kalah ke dalam pasung (= manggantali).mangalotakhon hinabolonna. giliran siapa? Gansip. kerbau yang terlatih baik.: mangganti na so luli. tempat bergantung.

Garda. gara hamusuon. kata dusta. mengintai. campur aduk msl rimbur beterbangan secara kacau balau. manggarar. na gaor. idem. juga: pemarah. berani. membelit. garar ni utang. bayar hutang. matugarang. panurirang pargapgap. Lumban Garaga.Gaor. garapgarap. berbayar. margarapusgarapus. batu gunung berapi yang terdapat di kawasan air belerang. sigara ni api. juga: meloloskan diri dari pertempuran. Garang. menggergaji. simpang siur. Garar. manggaragaji. margarapak. margarapas. bayaran. garege. ribut. I. mengacau.: unang parmeammeam gara. gergaji. kemaluan laki-laki. kebencian membara. III. gara roha. merangkak mengenai anak-anak. bohong. pendusta. II. Garentung. bara. merayapi. berbohong. sesuatu yang dibayarkan. melepaskan diri dari jerat. potongan-potongan kayu api yang besar pada mana wanita yang baru bersalin memanaskan dirinya. gampang terbakar msl mesiu. mendustai. manggarang rabuk. manggapgapi. mate garam. berdusta. na garang marbada. gumarapak. janggal berpakaian. recok.B. menggalakkan. permusuhan membara. manggararhon. II. suka berkelahi. mati karena sakit. = haduk. geliang-geliut. mengentak-entakkan kaki oleh banyak binatang atau manusia. perang saudara. berpijar-pijar mengenai logam. Garapus. manggarenggeng. = garembong. mengeringkan mesiu. pagarahon. = arga. ceroboh. nabi palsu. = garantung. Garege. Garembong. kacau balau mengenai benda-benda dan manusia. alat kelamin laki-laki. Gapgap. revolusi. alat musik dari lima bilah-bilah kayu yang bunyinya sudah disetel dan menirutataganing. panas. Garagaji.pargapgap. hata gapgap. menghangatkan sesuatu. membuat kerusuhan. sej rumput yang hanya tumbuh di tanah subur. Garantung.membayarkan. kecelakaan. manggaori. garanggarang. margarar. alat pengacau.meributi. cepat siap untuk berkelahi. sulit. tidak tahu takut. jadi bukan karena sengaja dipotong. gaorna i. . Garembor. simpul. tak kuat msl tembok. melingkar. Garduk. dusta. bosi na ginarahon. tidak teratur. tak kukuh. sej rumput yang dimakan sebagai sayur. saling mencuri dan saling menipu. batu garaga. nama daerah di lembah Batang Toru. lunas. bergelantungan mengenai lintah. betapa kacau. sukar. membuat belot atau murtad orang dengan cara manipu. masigarembongan. gaorgaor. Garap. na garang. manggarahon. Garapas. P. Garam. I.garagara pusu. Garaga. Gara. gumarampit. Garenggeng. xylofon dari kayu. janganlah bermain dengan gara yang hangat. juga: rusuh. sej pinasa. arang yang hangat menyala-nyala. Garampit. panas hati. = galege. membayar. lonceng ka-yu untuk kerbau. margapgap. manugarangi. alat pengarih. Garapak. berlengketan. hamusuhon garembong. garagara. besi yang berpijar-pijar. dusta. Gape. Garbak(bdk garmak).

tak tentu. kemudian: tidak menaruh perhatian. juga diulangi: gari arian gari ro do panangko. manggaru. terlebih lagi. Garudar. I. tanah yang tidak subur. jatuh. pecah dalam ribuan potongan mengenai periuk. Garigit. garis ni roha. mematahkan. sepintas lalu. panggarutan. tak mengindahkan. garuda. manggarumus. Garmak.garpu. terbelah. kau bilang tak ada. ia terus berkata-kata yang membencikan. ndang adong ninmu. gariang. membuat ribut. rewel. bor. ampas. mencakar. Garut. manggariang. II. tanda. batu asah. padahal. gelatak. Garunggang. lepas. bahkan. Garpa. mencerkau. sedangkan raja pun tertangkap. garop babana. aduk. bekas cakaran harimau.Gargar. sej rotan. Garugu. Garobak. tidak sopan. malahan. gelisah tidak tenang mengenai kerbau di kandang. sebaliknya. biadap. Garop. ribut. comel. jelek. = hatoban. Garina. Garung. gurdi. panggaroda. lih gari. tidak tertip. Garuntar.manggargari. sedangkan. Gariang. . sej pohon kayu. Garsang. ti-dak menghiraukan. memecahi. Garodo. gari raja i tartangkap do. tabung bambu untuk air (= hionghiong).dari: gari ada (= adong). magas. gariada opat. disapukan.Garing. kata cacian: = sisoada. garunggarung. panggariangan ni babiat. Gariada. bekas menggaruk. pengaduk. saling bercakarcakaran msl perempuan-perempuan sedang bertengkar. mengasah. belah dua. Gartip. sej rumput yang harum baunya. kuas-kais. runtuh msl tembok. jatuh pecah. bukti. manggarut. huru hara. kasar mengenai orang yang tak tahu adat. siang-siang pun datang pencuri. Garpas. garut. Garpu. Gas. rebah. sej burung elang dalam ceritera. masigariangan. Garu. manggarpas. idem. juga umumnya: bekas. manggashon. suka bicara. II. I. manghagarishon. bahkan. menggaruk dengan jari-jari tangan. sulit dirapatkan. Garoda. Garodi. Garumus. sedangkan anaknya pun dibunuhnya. gerobak. menghancur luluh. tak tertip. membelah. patah mengenai kayu. Garis. = gadong hau. jahat mengenai orang. sesuatu yang tak berguna sama sekali. nama sej ikan sungai yang kecil. garugaru. memotong. kurang ajar. lembek. Garudo. garpa ni deba on. Gari. juga: menggaruk. gumaruntar. kendi bambu untuk menyimpan benda-benda cair. anakna garina dibunu ibana do. Garungkau. ringan mulut. ketidak pedulian. berkial-kial mengenai ayam yang mau mati. padahal empat. gumarimur. magargar. Garimur. pencabut sumbat botol. ada. jimat penakluk musuh. tak teratur. mengaduk. menyepelekan.

menggelitik. rak untuk periuk di sebelah perapian. ende gasgas. Gasgas. aek sigeaon. rimba gasgas. kecurigaan. berlobang-lo-bang. gaunggaung. Gatipgatip. mengerjakan peladangan. = ndang marguna. ketidak adilan. meninggal tanpa ada yang mengurus jenazahnya. Gatal. mengganggu pembicaraan. dukana. Gastang = gantang. tak adil. marah sekali. terbaring. manggasip.membelit hukum. Gaung. apa yang mengecilkan hati orang. kesalahan. manggasinghon indahan. penjahat. memutarbalik hukum. magatgat. gatal. saya merasa lelah. Gedat. hudali gatgat. targeak. anak sungai Batang Toru. orang yang tak jujur. mati konyol. menggarap tanah. membelit-belit seperti cacing. berbelit. targasip. seterusnya: lendir = godir. peladangan yang tidak digarap. tidak bisa digapai oleh kucing. = manggedek. Gedol. digege dihilala. berjungkir balik. manggasgas. yang kurang senonoh. tercabikcabik mengenai pakaian. manggaut. Geak. margedolgedol. ketidak tulusan. . kemudian: letih. tidak jujur. yang tidak bisa ditahan atau dikendalikan mengenai kerbau yang selalu mencoba melepaskan diri. gasargasar. melayang-layang. capek. magege. memotong halus.Gasa. perangkap untuk binatang kecil. panguhum na geduk. runtuh. bengkok. terjebak atau terperangkap. Geduk. idem. menghancurkan musuh. mate gasing. geram. bakul atau keranjang yang digantung di rumah. bengkok mengenai jalan dan garis. membuat seseorang terperangkap atau terjebak. gasagasaon. suara angin dari tenggorokan. mencincang. memasak nasi di atas arang bukan di atas api. Gear.Gasing. curang. serdawa. Geanggeang. uhum na geduk. margeai. hakim curang. manggasipi. hageduhon. ndang targeahon. membungkuk ke belakang mengenai punggung. II. geahon. damar lendir yang keluar dari pohon enau. manggatgati. memukul dalam potongan-potongan kecil msl tanah. mengacaukan perkara atau masalah. Gasar. dalam arti kiasan: apa yang menjadi perangkap untuk orang yang menyakitkan hati. Gasang. Gauk.ladang yang selama ini tidak diolah. yang dilelahkan oleh. arti kiasan: suka seks. tak lurus. = garang I. ginege ni. hukum yang tak adil. gasang.pagedukhon uhum. orang yang sakit itu mengguling-geling kesana kesini. mengamuk. nyanyian seloroh. = peak. cacing hujan. dipanggeashon na marsahit i dagingna. Gedek. manggauk hata. mulai kembali diolah. gedekgedek = gidikdigik. sej ulos. Gaut. memanggil. mengenai banyak orang.gasingan. I. Geder. tergantung-gantung. sangka. menyemut dan bergerak kemana-mana. terletak. sej ular. Gege. (mengenai tembok) roboh. Gea.membuat tidak ada kepercayaan lagi. pargeduk. Gasip. pelbagai perabot rumah. Gatgat. penggaruk kecil. geliang-geliut. Geas.

kacau balau. memecah be-lah msl gumpalan tanah.menghasut. mendorong untuk melakukan sesuatu. margendos. kencang. lapuk. memahami. I. tidak lincah. magendat. yang dibuat-buat. Geok.enak didengar kuping. cacing dalam tubuh. memperdulikan. pipa tembakau yang panjang dari perunggu. pemecahbelah. orang yang lambat kerja. orang yang mencari perselisihan. Gerdeng. kok lamban kali. terik. bersetubuh. Geong. Gete. mengindahkan. Gendat. magete. I. lusuh mengenai kain. Gendos. Gerek. manggeleng. manggetegetei. margellokgellok. manggetehon. tenaga. Gembar. lamban. tak bertenaga. geokgeok. II. geokgeok ni pinggol. Gele. bermacam-macam cara untuk merayu hati seorang gadis. manggeokgeohi. manggerdeng. Gerap. Gensong. lucu. Gerjep. panggetegete. gatal. kuat. tak teratur. menjual barang-barang tersendiri. tak menentu. pageokgeok pinggol. gelitik. Getem. margerekgerek. sendau gurau. meremah. itu adalah gurau saya. II. . saling menukar lahan demi kecocokan karena berdekatan. gerapon. yang bagus kedengaran tetapi tak berisi. ucapanku berseloroh. = gait. lambat. runduk. mengatakan sesuatu yang enak untuk telinga. tak diindahkannya. ndang digerekhon. enak didengar. Gerep. menggeli. Genduk. gerenghu do i. = margallo. lelucon. = gellok I. margegekgegek. kecil. peng-hasut. Gendeng. gertep ni ende. kendi. kata-kata hiasan. margelleng. sedawa. yang tak mengandung arti. tercabik-cabik. geok. Gertep. kurang ajar. keberatan beban (mengenai berbuah lebat atau titi). menggeleng. Gelleng. manggendong. galena i. Genggeng. mengeliat-geliat. berbual-bual mengenai air yang mendidih. Gelsok. manggerdekgerdehi. memutar-mutar kata. margellok. magetem. Gellok. = gingging. tagelleng. cabik. kau tidak mengindahkan apa yang orang katakan kepada anda. mencabikkan. Gelle. tak ambil pusing. = targeak.Gegek. tergenjot. manggendeng. per biji dijual. gundah. manggetegetei. gerip. ndang adong gellokna. ucapan-ucapan seloroh. mengasut. mengenai benda-benda sehingga tidak diketemukan. hampir tidak membuat apa-apa. mengguik mengenai kodok. geli. Gendong. = gertep. meremukkan. Gendi. mudah loyak msl daging busuk. anak kecil. campur aduk. idem. menggendong. masigembaran. mendekati (bdk hombar). Gerdek. gendong. berliuk-liuk.tak dirasa. ndang digendeng ho hata. nakal. bimbang. bertingkah untuk menarik hati seorang gadis. manggembar. memecah-belah persatuan. mempunyai anak kecil. Gere. pargele. tak diperdulikannya. Geleng.

mual. sepuluh sen. panggigian ni singke. Gillas = hiras. menyelewengkan uang orang. mencencang msl daging. menyelewengkan adat kebiasaan. giakgiak. gampang koyak. Gial. lamban. II. rapuh tidak elastis. gilgil hata begeon ni pinggol. Gimur. Gigi. buktinya. lesu. mengacau sesuatu. berliku-liku. benci kepada. encer. bekas keracunan pada tangan. mangetep. berisi 6-10 tuhuhan. kasar. gialgial mangan. ginisna. memutar mutar. panggigian ni simu. benci terhadap sesuatu. Giling. Gilli. gilinggiling. jijik. itu adalah cara dan sifat perbuatannya. Gilok. Geto. tidak takut. segenggam. gial mulamulaon. penuh tipu. Gil. . sinting. gialon. berpaling kesana kesini dalam keadaan gundah. merasa tegang. tak mulus atau tak lurus pikiran. memuakkan. retas. malas bekerja. membencii. ketip. gelisah. bergerutu. sigilanggilangi. tidak rata. me-nyakitkan hati. dikacau. menggilingkan hutang kepada orang lain. Gingging. guling. panas hati karena gembira. ibaratnya. merasa muak sampai mau muntah. mengocok. lobang dikorek kumbang dalam tanah. lunak seperti gelatine (bdk gamir). Getget. kail tersangkut pada sesuatu. bdk gagat. kudis. gundah. karung besar untuk penyimpanan beras. jenis pekerti. merasa jijik. magigi. merentangkan dengan kuat. Gim. melukai. = ngingi. ginegine. = gaor.manghagigihon. Giak. mau muntah karena perasaan muak. lari. berguling-guling. menghina. I. tak ada rasanya. manggiling. me-langgar adat. pangkal hati. Giang. benci. margiling. yang seharusnya disampaikankannya. terik. ketiak. Ginagat. berani. Getes. Ginis. II. gilogilo baso. ginisanna. berbelit pikiran. ujung tenggala dan hudali. kengerian akan. memuakkan. tergantung-gantung pada sesuatu. menjauhi. margetogeto roha. Gilo. Gidikgidik. menimbulkan rasa mual. binatang-binatang kecil dalam luka. putus mengenai jerat (atau tali). berisi sepenuh tangan. gumilinggiling. giakgiak ateate. ngeri akan. roda gilingan. juga: membuat diri tertahan. manggetgeti. Gilang. = gulok. Gimir. juga: berbunyi nyaring. Gila. pagine ateate. sigiak. benci kepada. manggingginghon. seseorang untuk siapa orang merasa muak. mengguling. uang getep. menjijikkan. gilinggilingan. gil di hail i. pagingginghon. berguling-guling karena sakit atau nakal.panggigian ni gadam. mau mual. I. tak menyukai. tidak ada selera makan karena perut terganggu. hagigian. juga: u-jung ijuk. menangkap ikan dengan pilinan jerami. manggiang. manggilohon. Gilgil. kebencian. gila. kejijikan. menusuk kedengaran kata itu. Gine. sanggim.Getep.

targasik bugangna. Giringan. kurang cepat. menghalangi. petualang. giringgiring. mutiara seutas. Angk. mutiara. di atas. canggung. tidak terwujud.siginsir dila. II. Gisgis. terbengkalai. giot marulaon. pagintalhon. manghaginjanghon. mempertinggi. terlantar. giot. Gipul.kesombongan. panggirgari. orang yang merintangi. ketagihan. Giring. Ginju. memajukan. Girtik. umur panjang. hampir. banua ginjang. suka kerja. = ringkot. manggirahon. di ginjang ni. manggirtik. ke atas. I. cepat. kata-kata pedas teradap orang yang kalah dalam berkelahi. langit. marginsar. enggan. menguatkan. manggirik. mangisgis. direntangkan. menyombongkan. manggirik pinggol. mau kemana begitu cepat? pagirahon. manggintali. Girik. Girga. membor sesuatu ke dalam telinga dengan mengucapkan kata-kata yang menjengkelkan. Gintal. Gisal. Girdak. memicu perkelahian. mengganti rugi. Girgir. atas. Gira.Ginjang. sigiragira. I. = gompul. = dirgak. kegembiraan. semberono. = gansi. benua atas. terlambat. memanas-manaskan hati berkelahi. di ginjang. lembing yang pendek dari bambu dan tanpa bermata besi. gira tudia? mau buru apa? buru-buru amat. anggota badan yang mulia. menghukum orang yang kelewat banyak bicara. hati-hati sekali. bergelimpang menutur panjangnya msl orang yang berbaring. mangginsir. Ginsi. Girdok. menyiangi rumputan. tinggi. Gisik. mengajak. terluka dia pada anggota badan yang mulia. ginjang ni roha. tak mudah diputuskan. Gising. rajin kerja. sej ulos. = gisik. ditinggikan. orang yang membor. pagistanghon. juga guringan. membor.membentangkan. terlalu banyak pertimbangan. berkeliaran. suka. tidak paten msl diikat sedemikian rupa hingga tetapi gampang lepas. . menjadi ku-at. = sior. menuruti. Gistang. pengemis. Girtap. Gioang. anggota-anggota badan yang mulia. asal-asalan. yang paling atas. melontar-lontar lempengan batu atau kayu ke tujuan tertentu. gunting. segera.parginjang. mamalu giringgiring. rajin mengerjakannya. berdiri karena sangat gembira. lawan: bangkol.meninggikan. kemana-mana mengemis. patuginjang. mangginju. mencelup benang ulos dengan sigiragira. sanggistang. ginjang ni umur. mempercepat. Girgar. menggunting. hampir kena. mangginsi. Giot. manggirdak. gi-at. yang merusakkan permainan. girdok ni roha. meninggikan. daun pohon perdu warna coklat. surga. buruk. Ginsar.pargisihan. kira-kira. cepat bersedia. sigirik. rajin. membangkitkan kemauan. paginjanghon. memukul lonceng. menggalakkan yang jelek tertidur pada manusia. mendatangkan. Giragira. ingin tahu. digunakan menjadi pewarna ulos. menggerakkan. Ginsip. manggisal. Ginsir. tali. II. bermegah diri. roha ginjang. hurang gira. lonceng. meransang berahi. mangginsir dila.juga: gising. giot hona.

goar ndang jadi mago. menyebut nama.Gistung. berbantah. jatuh kedalam lobang. Gogo. godokgodok. peka. Godang. komplek gedung. perkelahian. penambah. Gitik. alias. Dengan itu dia bernama: nan Dangol (ibu). pagodanggodang. magodang. Godirgodir. kekasih. bertikai. sigitinggitingi. semoga aku tiba-tiba mati. = gogo. takut. sej kain kasar. manggoargoari. Goar. kuasa. pakai segala kekuatanmu. sej kumbang. menggalakkan. na godang.godangan. margogala. rumah gedung. bertumbuh seperti timun. anak sulung panggilan namaku si Dangol. godanggodang ansimun. Giu. disintak ma ahu songon giun. pertikaian. memarut. panggoari. gedung. marhagogoon. giu ulaon. godoron. (= geder). berkelahi. ise panggoaranmu? siapa gelarmu? siapa anak sulungmu sebagai pengambilan namamu? panggoaranku si Dangol. Giun. lobang.disentak aku bagai benang tenunan. saro godung. gitonggitong. panggodangi. nama-nama potongan daging menurut pembagian adat disebut jambar. Gitong. potongan daging babi untuk jambar (jatah). Godung. sipengunjung tak boleh diganggu demi nama orang yang dikunjungi. kuat. dalam kedaan perang. . marnagodang. manggoari. Godol. kampung halaman. menggusarkan hati. senama. II. sej lampet dari gadong hau. mudah peka. manggodol. mendidik.penyebut pada pecahan. Godok. orang tua. sagoar. berkekuatan. godang ni roha. na margoar di juhut. idem. manggitihi. sekedar penambah daging yang sudah ada. tidak dapat melawannya dengan kekerasan. keramahan. menyebut nama ayah yang seharusnya tak boleh (pada perselisihan). (= dogol). tenaga. gampang merasa geli. manggoarhon. tempat dibesarkan. gogogogo. panggilan terhadap seorang bapa atau ibu yang diambil dari nama anak sulungnya: msl nai poltak = mak. perbantahan. dalam ilmu hitung. kekuatan. ise goarmu? siapa namamu? margoar. Giting. meremah halus. ndang targogahonsa. menghasut-hasut supaya berhantam. mengawini janda kakak laki-laki. tergodung. Gogala. dewasa. kuat. daya. dongan sagoar. bernama. sayur yang diremah halus-halus. berbeda banyaknya. hinagogo. besar. kemarahan (bdk gitik). Godor. lendir. ingkau na ginodol. aman Dangol (bapa). jelaga yang disapukan pada ujung hidung dan kening perempuan sewaktu melahirkan untuk menolak begu. panggoaran. na so margoga. pekerjaan mendesak. terjerumus lobang. takut sekali hingga gemetar. ibu Poltak. jatah menurut jenjang kedudukan. ber-kuasa. hagogoon. tali pada mana penenun wanita menarik benang rantai ke atas. kebanyakan. berkuasa. Pak Poltak. memelihara. amani poltak. tano hagodangan. I. banyak. na margoar ni babi. = na so margogo.bernamakan. Goda. bahen nasagogom. pagodanghon. bertenaga. menjengkelkan (mengenai orang dan binatang). nama orang lain itu melindungi dia. cepat besar. kawan senama. mura targitik. nama. manggitik. Goga. karena anak sulungnya bernama Poltak. tampan. tali giun. pargitik. amarah. membesarkan. margogo.

punya ruas macam pimping.menetapkan. marggolang. membuat barisan-barisan tanah seperti itu. manggohi. pargogoan.pergelangan. pargogo. = gojong. kesempitan. kata-kataku yang terakhir. . Goje. menyentuh seseorang dengan ujung jari sambil berbisik minta perhatian. margadu songon hauma. maha perkasa. Gogob. yang empunya kekuatan tanpa tara. manggoit. mengorek. menjadi bingung karena takut dan kekalutan. boras pati ni gok. menyokong. merayakan pesta tersebut di atas. gugup. manggogo. Goit. diakhiri sesuatu betapapun juga. takut. Golam. Golgol. pargolangan. dinyaringkan suaranya. getah pohon karet. kegenapan. Golap. I. kaya. golanggolang. kepastian atau bersifat sementara mengenai akhirnya perkara. kuat. bingung. Gogop. Gojong. gelang kuningan. malu. digogo mangalo. penasaran. pargolatan. juga: perkara mengenai tanah seperti itu. sebidang sawah warisan dari kakek atau ayah. hagogotan. goligoli. berkeras mengemukakan pendapat dengan keyakinan. gok ni hatangku. golap huida. memperkuat. margoli songon utang. pohon karet. manggolgolhon hata. Gogot. memperkuat. nama pesta. Gok. menentukan. margogoihon (dipargogoi). harimau. benar. mengisi. manggolat. golap. goleon. Gois.bergantung dari dia. tak sama kuat. retak pada kuningan. pargogo na so hatudosan. Goli. mengiris. bdk hois. tepat mengenai bilangan. kesusahan.manggolegolehon. gok di ibana. membawa orang dalam kesempitan. manggokhon. yang mahakuat. Golle = gellok I. margolle. ia berusaha melawan. tidak berkuasa. P. hagogok. sebab tahun batak penuh (taon gok). hari ke 26 menurut penanggalan. manggois.B. gelap. kembung mengenai perut karena terlalu banyak makan. I. gok bulan. manggoli. na gojong. waktu untuk mengadakan pekerjaanmanggole. diambil sepotong. manggogoi. sempurna. berusaha kuat. manggonghon. gohan (= pata simangot). idem. penuh.memarang sesuatu dengan pisau yang tumpul. mengerat kulit pohon sekeliling batang hingga mati. mengguit. yang berkekuatan. II. menggoncang-goncang diri msl kuda. bagian-bagian tubuh yang halus. ditetapkan. batas tanah pusaka. memenuhi. manggogob. kekuatan. manggogohon raut. ditentukan. saya menjadi tanpa daya. II. bulan purnama.menyesatkan. sempit. tiba-tiba datang. mengakhiri. disebarkan desas-desus. lih gong. Golang. bertanggul seperti sawah. memperkosa (wanita). tersesat. targogot. kegelapan. marnagumogo. digoit do dugul ni totna. tersesak.ngorek periuk. Golat. manggohi. amat gelap. harus ditulis. tanda pembahagian. mengerjakan tanah pertama kalinya dengan membalikkan tanah secara berbaris. selesai serupa hutang = segala sesuatu sudah jelas dan tuntas. gelang. berisi. kayu tipis tempat duduk pengayuh dalam perahu Batak. bagian yang terberat pada beban. malu. kepenuhan. berbeda tenaga. Gole. manggogothon. hagolapon. sibangura ni golanggolang. yang dirayakan setelah merumput. II. margoli.berkuasa. dipagogo ma soarana. I = buhu.:marbuhu songon sanggar. golamgolamon. Gojok. manggole.

manggolom. santulluk tua = sadampang gogo. gompang di tano. dengke na gombung. gemuk (sosok tubuh).: sanggomak gogo. ulos pengayom. baoa na so margolpa. peta bumi. menggambar. gembung. keeratan.B. Gombung. untuk membiakkan. sej pohon kayu dengan buahnya merah. P. golok. bahaya yang harus ditakuti. turun gombur.manggombur aek. Gombit. mempererat. tegas. pemerintahan. Gombar. golomgolom masak. margombang. semua benda-benda yang disucikan ini mempunyai fungsi menjagai tondi manusia. makanmu buncit makanya kau sakit. Gombut. ulos gomgoman. rakyat yang diperintah. ayam yang disucikan.Golmok. ancaman.manuk gomgoman. targombang. ketakutan. di air keruh penangguk mendapat ikan. terpater. laki-laki yang impoten. menguasai. alat perekat. = gamir. menggelembung. sanjomput tua. parang (= rabi). gambaran. peringatan. makanan dengan kurang teratur. berjongkok. kuat-kuat. kepala dan dada yang diukir dari kayu. manipulasi piutang. penguasa. menakut-nakuti lewat penyebaran ancaman. saling menjaga keselamatan jiwa. Gomak. horbo gomgoman. juru potret. kerbau yang suci. melukis. berzinah. erat. menggenggam. dipakukan untuk merapatkan papan pada sampan. ucapan untuk menakutkan orang. Gombur. manggambar. memperketat. gombit ni hata. pagomoshon. Gombo.Gomba. banyak ribut karena sesuatu yang tidak berarti. tak boleh dipotong sebagai pengayoman jiwa. gombut ni hata. masigomgoman tondi. segenggam. kutu halus. jepitan dari besi. Golpa. terpuruk. tungkang panggombar. manggombiti. memungut. berkemampuan untuk pembuahan. memegang. terjebak berzinah. ikan mulai busuk menggembung. tinggal di rumah . de-ngan telapak tangan memungut.panggomgomion. I. montok. manggombut hata. na gonomgoman. gombaran. Golom. mengambil. = gumbu. tetek. manggomgom. memegang. Gomal. manggompang. mempererat. siap untuk meloncat dan menerkam msl harimau. gomgoman. pemerintahan. II. (bdk momos). melekat. perhelatan sehari buat orang mati. ia mengatakan dengan sungguh-sungguh. Gombang. dipagomos hatana.buat apa tenaga kalau tidak ada rejeki? tenaga bisa siasia kalau tidak disertai berkat. Gompang. Gomir.rondok di tanah. memerintah. Goluk.menakut-nakuti dengan ancaman. manggomal. di gombur ni aek pandapotan pandurung. berlumpur. penguasaan. gombaran ni tano. manggombaon singgir. pelukis ahli gambar. atau paling sedikit harus diganti dengan yang lain. pemalsuan piutang. galpa. golpa. pemerintahan. digomahi ateateng. Gomit.hu. panggomgom. bertubuh besar. margombung. Gomos. Gombala. gombung ni papangamu umbahen na marsahit ho. gombiton. buncit. keteguhan. manggomgomi. mengayomi. tambun. mengeruhkan air. merapatkan papan dengan gomal. na gompang di jabu. Gomgom. terperosok. hatiku terasa diretas. hagomoson. melancarkan intimidasi. sanggolom. manggomosi. dicengkeram ulu atiku. keruh. memalsukan piutang. kembung. penguasaan.

mengakhiri tari dan gendang. diminta kepada orang agar jangan pergi pada hari tertentu tetapi tinggal di kampung karena akan diadakan pesta. pengganti. kelihatan sedemikian hebatnya sehingga membuat orang menjadi takut. mengambil makna. menangkap seseorang karena hutang. Gompis. sikap yang merisihkan. mempunyai tubuh yang gelembung. seseorang yang tidak dipercayai orang. termin. menetapkan (bdk buhul. cepat.menggantungkan seekor ikan sebagai persembahan kepada roh nenek sambil bergendang. gondang dalan. masing-masing. mempedulikan. dia merasa penyakit itu pada satu tempat. nama wilayah di lembah Batang Toru. tidak simpatik mengenai rupa. Gonsi.orkes pemusik. ketampanan. bermusik orkestra tradisionil batak. persis. Gontam. manggonda. tidak enak.saja. tidak berdaya.manggompang dihilala. pas. hagogompis.B. Gondol. tempat bergendang. joujou alusan. batas waktu. Gompar. manggondit. goni. I. setiap hari. gondongon. panggontamon. manggondanghon dalu.: gonghon paimahon. Gompul. undangan harus ditunggu. manggondanghon sitarahuak= mangallang upa suhut. bilahan kayu penetak benang tenun. perayaan menyembelih kerbau dengan bergendang. manggongonhon salaon. perbuatan mengejutkan. Gonop. murung.manggondanghon horbo. titi. = hoda(And). mengejutkan. berpesta gendang. ndang digonda ho hata. bergendang. genap mengenai bilangan. sabuk (dari goda). manggontam. manggondangi. si gompul. perabot rumah. parhata na so targanda. tidak bergerak. panggilan harus dijawab. elastisitet. Gonjak. bergantiganti. menggegar mengenai langkah. beruang. Gonda. lengket pada pekerjaan. manggonghon. I. manggompuli. ikat pinggang. margontigonti.lih dalu. merendam daun nila (warna biru tua untuk benang). gumontam. margondokpong. ligat. bersedih hati. Gong. pembicara tak bermakna. manggondanghon daung. kelakuan berpakaian dan bicara. ganti. panggogonan. Gondok. II. gompang di ulaon. pargondangan. margundokpong. (Angk). menjadwalkan. Gomu. mengenai bilangan. lekat. manggonti. juga mengenai pekerjaan yang tidak disenangi. gendang. setiap. rajin. bdk gojong dan gorjong. bila ada ayam luka maka anak-anak memasukkannya ke dalam keranjang dan memukulmukulnya. margonsi. sigonop ari. margondang. betul. Gonjegonje. gompangan. = gumpar. tetap ada di tempat. persis. Gompol. periuk besar pencelupan nila dan benang. mengundang. gonggong. II. margondanggondang manuk. mengganti. kau tak perduli akan nasehat. Gondit. tari dan gendang yang khusus bagi pelaksana perhelatan. prosessi gendang. musik tradisional yang berinduk pada tataganing. = ganup. Gondong. manggondol. pargonsi. Goni. Gonti. = gait. bersusah hati. cakap. sigontam ni banua. Gondang. silih berganti. . menaruh perhatian. merayakan perhelatan dengan gendang. cuek. para pemusik. Gongon. titik). menggantikan orang. P. tanpa gerakan. pargual pargonsi.

juga nama sebuah teluk di Danau Toba. siap untuk berangkat. meremah. manggorgori. tabung besar dari kulit kayu tempat penjual tembakau.panggontingan. = rupani (Angk). pertahanan kuat mengenai tembok. manggopgop. Gopu. debaran jantung. mulai berbicara. tano gonting.: pate gora tano. tetapi setengah-setengah berdiri dan bergantung msl orang yang tidak lapar tetapi juga tidak kenyang. sigoraha. menggoreng. gopugopu ni timbaho. terbakar mengenai kayu. gorgor. sej pohon kayu yang berbuah. memanasi dengan api. meneriakkan. mengintip. seseorang yang memulai sesuatu tetapi tidak dapat menyelesaikannya. tidak mengijinkan. mendulang emas. merapih hati. sipungka gordang na polpol. teriakan. Gorak. manggordangi. termakan api. penujuman waktu yang menentukan boleh tidaknya dilakukan sesuatu. pemantauan. sej rumput. menyala terus. menggera untuk mengusir burung dari ladang. Gordang. II. percuma. desa. marak. gora imbang ndang pate. bila seorang berangkat untuk suatu usaha dan tiba-tiba ia bergerenjet. magopona i. manggorda. manggoragora. tempat sempit. Gopas. hagoran.B: yang dimaksudkan jalan tengah sebagai kaidah. mangopo. menabuh gordang dalam pesta. manggore mas. Gorba. tanda khusus pada ayam. gorakgorahon. gerak. Gor. Goraha. pada pesta gendang suhut memberikan tanda untuk memulai memainkan gendang. nyala. selat. manggoreng. menyala-nyala (karena kemarahan). sempit. manggora. Gore. gorakgorak. ampas tembakau yang sudah hancur. Gorbus. manggorbang. pertikaian yang berakhir dengan perang. gopgopan. erat terikat pada pinggul. menyala-nyala. gordang na polpol. P. ungkapan tersembuyi: hamil hingga mulai nampak. buha gordang. juga: tidak berdiri. denyut. panggorda. gerenjet nadi yang tiba-tiba dan dianggap pertanda yang buruk. sia-sia. magopu. maka ia harus kembali. Gorbang. sayur hijau yang dimasak dengan monis. sengketa soal madu (isteri muda) tak akan usai. . mencukur. Gopuk. sengketa tanah sudah usai. melarang. sayang mengenai usaha yang sia-sia. pargorahon. gopas mardalan. mencari emas di pasir sungai.B. manggorba. Gorat. magor. sej gorat di hutan. persiapan baik. Gordanggordang. denyut nadi. manggorahon. siap berperang. Goreng. tidak lebar.Gonting. hancur. Gopo. gopas marmusu. tanah genting. kuat. jurang. hansang goreng. laut genting. gantung gordang. ceritera yang dimulai tetapi tidak dapat diakhiri. Gopgop. remuk. penghadangan. genting karena itu: pinggang. keras berjalan. nama gedung yang terkecil. batin. betapa ruginya. memata-matai. Gorda. perasaan hati. yang diperiksa dukun. manggora pamuro. menyerukan. kacang goreng. sebenarnya gendang tidak tergantung. habis terbakar. P. panggora. gendang dari kayu bertutup kulit sapi. bayi yang mulai bergumam.Gora. mengumumkan.masigorgor. terbakar.

Goringgoring. Gotap.B. manggosagosa. nama jambar (jatah) kalau dikawinkan puterinya. margorok (juga: patugorok). gotap. manggortap. sobek. gotap rohana. gerontak dalm perut. manggorpung. pinorsan. ragam ukiran. pagostang. hitam. Gortap. sudah diangkat harus didukung terus. pewarnaan dinding rumah dengan tiga warna dasar: merah. manggotil. targota. tergesa-gesa. cepat. sudah ditetak parang. Gostagosta. terburu-buru. direbahkan. keluar getah. benar. tergopoh-gopoh.manggotili dihilala. Gosi. perlahan-lahan gemuruh. angka yang dapat dibagi. lih gor. merentangkan lengan. menyakiti. nama satu negeri. sigumorsing. tak memberitahukan apapun sebelumnya. melumatkan. Gostong. Goti. Gorgor. Gorjong. bulu tundun. menyeterika. gembung. genta. Gorit. gotil rohana. memutuskan. = mas (And). = gurit. ndang marpanggortap. main hakim sendiri. Goso. pengukir. harus konsekwenlah. orang tidak hanya dapat mengharapkan kekerasan. dia merasa sakit yang menusuk-nusuk. me-nyiksa. parroha na gostong. iklas. Gorsing. lonceng. sej pohon kayu. meremuk-remukkan. dihajar habis. manggosok. mencubit dengan kuku. menghajar. Gortop. menuai. getah pohon. memetik. mendesah. air buah. menggiling. masa panen.tidak dapat didamaikan. Gorpung. terpotong. terpaut msl gergaji di dalam balok kayu. Gorom. tulus.magotap. . tubuh. molo dung tinoktok. targota. terputus. hukum kekuatan lengan. memotong. bulu pada kemaluan. ia harus juga mengatakan B. manggorga. menggosok. memilih kata-kata indah waktu mau membuat jahat. Gotil. musim menuai. membantai. putih. meyapu-nyapu (menggaruk) kuda. uhum sigostang botohon. Gosa. memenggal. potong. margorok mas. 21 gortop tu 7. memberitakan lebih dahulu. P. mengepalkan tangan. putus. gotilon. menyiksa. Gostang. berputusan. panggorga. gusi. 21 dapat dibagi 7. kabar tentang sesuatu peristiwa yang akan terjadi.Gorga. Gorok. = sintong.mengukir. gotapgotap. panggotil.: molo dung tartallik. terpotongpotong.gorokgorok langit. Gota. sej pohon buah-buahan. adil. juga: membelahak mengenai yang mau mati. adil. gorit bulu. dirundung kemalangan. Lobu Goti. Gosok. manggorga hata. ginosagosa ni sitaonon. yang tidak asli. menggembung mengenai perut. membacok. idem. lurus. patah dalam banyak potongan. orang yang berhati tulus. manggorgai. mencorat-coret. penuai. emas campur.ginosagosa. manghagotap. ndang tarbahen guru di gostang ni botohon dohot tombol ni bitis. siapa mengatakan A. tak bisa anggar otot tangan dan betis. Gorgot. kuning mengkilat. kehilangan getah karena terluka mengenai pohon kayu. manggosa. manggotap.

sendok untuk mengarau. penabuh bunyi-bunyian. Guder. campur baur. manggotol. kematian menyingkirkan semua keturunannya. memalu gendang bunyi-bunyian. (And) manggunggung. sebanyak ruam. tak teratur. memperoleh ruam dalam mulut. ju-ga: singkat dan lucu. mangguiang. suda digunggung pinomparna. mencongkel sedikit. mangguit batu. Guiang. timbunan kecil. guguan pajak. Gugut. Guit. Gudamdam. memalu. manggotom. = gumo. mengacau. Gua. tengkuk lembu enak disantap. bosan dengan sesuatu. targulasa. busa. iuran berupa padi. busa mengembang di atas sewaktu masuk nasi. manggual. alat pamalu bunyibunyian. sejahteralah puteri. berantakan. mengangkat da-ri bawah. berlonggok-longgok. cepat-cepat tanpa pikir lama. buih. gigi seri. mempunyai bungkuk. = gotap. mengaduk. menghancurkan mengenai kematian. kotor. bertumpuk-tumpuk. satu set gendang. sepukulan msl serangan perang. Guak. muak. Gotok = gorok. tumpukan daging yang mau dibagikan. Gudal. manggudar.mengangkat batu. pisau kecil. Gudang. Gotos(bdk tos). juga: cemar. melukai. guderan. II.guamon. memberikan berlimpah-limpah. menyumbang. membersihkan kulit binatang dengan pisau kecil. memotong sedikit dari jeruk orakel. mangguit. lih manggua. guahan. memukul. manggugut. karena itu harus menjadi perang. Guam. Gugun. ucapan selamat: gu ni lombu tabo hinarambiran. menggigit. manggudal. menggigit sedikit msl pada garam. kata kasar untuk gemuk mengenai manusia dan binatang. berlumur. gugungan. Gugu. tumpukan yang besarnya tidak tertentu. pargual pargonsi. Gugung. mengangkat dengan jari-jari atau batang-batang kecil. gabe boru asa adong panailian. Guga.sesuatu menjadi terkabar. manggual sampak aek. mengumpulkan.mengambil. mengakhiri suatu persoalan atau perkara. Gubo. gudang. = gugung. I. para pemain gendang. manggotuk. Gotom. Gotol. artinya banyak sekali. Gudar. siduagugut. margu. gualgual. mencicip. kacau. tembakan di perbatasan musuh yang memaklumkan perang. gugaguga. lih damdam. menggodam. agar ada jadi tumpangan. manggual. pajak sesuatu dikumpulkan. menyengat mengenai insek. tikus yang punya dua gigi se-ri. iuran. manggugu.guguan eme.Gotip. = mamalu. na saguam. bungkuk di kuduk atau di punggung pada manusia dan pada lembu. tidak sabar mengenai orang yang cepat memutuskan janjinya. seriawan dalam mulut. putus. mengaduk untuk mencampur sesuatu. jenuh. lawan supaya tumbang. mencampur. Gu. margotokgotok = margorokgorok. sanggual. menimbulkan . Gual. berapa kali banting. Gotuk. gugun. mangguga. margugu. tumpukan. berakhir. mangguit bada. pola piga gual. memberitahukan. gotom.

menderita penyakit yang membuat mulut lembek karena terlalu banyak makan gula. kerebutan. juga: berkelahi. gula pasir. tak ada gunanya. gula (= gule). berguling-guling kesana-kesini. Gulansang. mangguluhon tu gambo. yang daunnya berbentuk hati. perselisihan. na so margulmit. berteriak mengenai suara burung lali. gule tobu. puncak. pargulutan. tidak senang. lemak pada perut babi. gula aren. manggulmithon. gule tuak. II. II.17. ulat. gulma be do. matahari condong ke barat antara jam 13. merebuti. tak sedikit pun kau bergerak (malas betul). menggerakkan anggota bergerak. segala jenis cacing. pagulma. Gulmit.Gulpong. picu penggerak. manggulmit. menggulingkan sesuatu. saling berebut. gulangan rondang. potongan kayu yang diletakkan untuk lantai. margulut. margulu mudar. saotik do guitna i. Guliman. berdetak-detak mengenai sakit. lih: jompit. manggulai. bertengkar. menumpukkan. III. . Gulandak. serangga. landak. sia-sia. tak bisa kau sentuh itu. gambar ukiran yang dipsasang di atas bangunan rumah. jatuh dengan berguling. manggulangi. menimbunkan. giling. terjatuh ke jurang. guling. guling dao. alasan sedikit saja sudah akan terjadi. berkubang ke dalam lumpur. idem. gukguk. margulanggulang. margujompit. mengguling kesamping. sej tumbuhan semak. cacing kecil. mangguluti. banyak sekali. bertengkar. bergerak. suara burung lali. manggulang. gumba dagingna. manggulut. naik.yang tak berdaya. 15. tidak tenang. Guling. guitna. Gujompit. sekali mengguling. I. guleguleon. melimpah. berobah tubuhnya msl karena sakit. guluan. gule pasir. margulasa. I. manggulpong (Angk) = marbosar. Gulang. masigulutan. Gumba. juga: penuh berlimpah (bdk gakgak). gulanggulang. manggukguhi. kubangan. gubuk. lumpur dalam mana ternak berkubang. yang tidak bergerak atau hidup. matua so manggulmit ho. Gulu. Gulasa = galasa. gula. Gule. Gumbak. mewah tidak irit.membuat melimpah. ndang targulmit ho i. mangguitguit. segala sesuatu yang bergerak. Gulomit. Gulot. melumurkan lumpur. gulai. sigulandak. 15. rajin kerja. margalasa. margulut. sigukguhi. menaruh gula kedalam kue msl pada lampet. ndang adong guksak ni i. faedah. = angguliman. membendul ke atas. margulu. berebut. Gukguk. Gulut. pagulut. guling ari. berkutik. pondok dari jerami yang didirikan di atas lungkang. gula tebu. II. menyentuh supaya bergerak. nasa na manggulmit. guna. sigumang. untung. I. Gulokgulok. patugukguk. . (mengenai kerbau) berkubang. setiap orang kebagian banyak. perlawanan. perebutan. Gulo. menggunung mengenai gunung. sedikit saja pemicu. kumbang air. telatan bdk juma. kutu-kutu kecil. sangguling. Gulsak. Gumang. berlumur darah seperti orang yang berkubang di darah. Gulma. merebut. balok untuk loteng. = gulmit. semua yang bernyawa.perselisihan. pa-gukguk.

begitu saja kelakuanmu. tak berguna. berat.Gumbal. Guna. gumulgumul. orang banci. dimaksud untuk pendirian yang gampang berobah. bungkuk. berguna. sanggumbal. mengeluarkan bunyi keras dengan memukul kayu. gumirgumir. bentuk. manggumpari. Gumbok. margumogumo. i nama gumismu. manggumol. menjadi gemuk. mengerjakan. idem. khawatir. faedah. menggoyang. sigume. merondok. hapor gundong. Gumbot. bergumpal. membuat gundah. lambat. I. dia gunana? apa gunanya? untuk apa itu dipakai? marguna. untung.ndang marguna. cacar besar. menggeletar mengenai bumi. mangundokpong. manggumpok. Gundaba. keranjang untuk menyimpan hapas. kesibukan. sigumpok. gemuk. manggumul. raja gombok na bolon. = parbundagaan. manggumir. buatan. yang kalau dikerat-kerat. = pangalaho. bergumul. bdk gondok. berbagai-bagai jenis alat yang disebut di atas.B. sej belalang. P. jengkel. alat (msl kaleng) yang digoncang-goncang mengusir burung dari sawah. daging lemah. gumpar aek. dipargunahon. gumogumo. bulat. sigundal. Gunde. sej pohon kayu. II. sifatmu. tidak melawan. sedih. idem. tidak berharga. = dumpa. kain topo yang sudah sering ditambal. kain buruk. sej eme. tak sanggup melawan. pargumis. Gumbang. usaha yang membuat orang menyelimpang. Gumpar. sej tabutabu. bersedih. dalam istilah hobatan nama tumbuhan ingolingol. Gumul. karung panjang tempat penyimpanan garam. banyak buihnya. menggeletar mengenai gelatine. Gumir. manggunde. bergelut. mana ada kemampuanku untuk bertarung. gumpargumpar. rondok. idem. Gumol. mendongkol. gunagunaan. gerbang. ngenge sigundal. gempar. takut. aku tidak dapat membelah diri. sekali membawa. melelahkan. mempergunakan. lamban. ndang bolas manggumol. membengkak. . Gumpa. perut ayam. ndang manggumol. melawan. kepentingan. pagunaguna. gambar. Gundokpong. Gumbit. gumpar gantung.dipergunakan. pohon yang daunnya hijau sebelah dan putih di baliknya (motung). lumpur yang lembek.: bulung gumbot na tarbalik di sipahatolu. manggumbiti. memanfaatkan. bagan. sedap-sedapan. II. rupa. Gundal. Gundong. Gundok. tiang kayu yang membingkai pintu. gunaguna. beban. menakut-nakuti. membuat gempar. khawatir. sialagundi. bergumpal. pargumbangan. kumbang bongkok. membungkuk. membuat sesuatu jadi bulat. mengusahakan. me-ngentak-ngentakkan kaki. gumpokgumpok. ketakutan. seperti tergoncangnya daun gumbot di masa panen (mu-sim angin). pargundabaon. kain tambal. jengkel. yang menggulung dirinya bila disentuh. melawan. Gumpok. Gumbu. margunahon. Gumo. III. margumbang. berbuih. diparang dan ditokok halus dipakai sebagai dorma huta. tak berkutik. gumbiton. Gundi. guna. sigundal bolon. = gubo. tudia panggumolanku. Gume. Gumis. bergoyang. I. = gondok.

cincin dari kerang yang dapat dipakai untuk mencari racun dalam makanan. manggunggung. (= huphup). memikirkan akal muslihat. Gunsir. mengguncang. landak.: ahu do mangungkit batu. margurampang. bunga-bunga api. bengkok mengenai kayu. P. mengguncang. Gura. kembung. membawa. gurbak ni ulu. kendi dari tanah. pagundukhon. terserang penyakit menceret. bekas. kerusuhan. Gunsi. mangguragura. parguraton. ditutupkan. (bdk gurit). kacau. goret. memantul seperti bola. Gunjal. Gupgup. Gundung. Gurat. Gurbak. ditagupguphon. membongkar. berbual-bual. tipudaya. perbantahan. gadoh. guncang. targunjal sitomu. kundur. paguratgurat. gurakgurak. kurap. parang (Angk). sej ikan laut. berbongkar. Guntur. menundukkan. yaitu berjalan dengan empat kaki di jalan yang sulit. jatuh dengan kepala kebawah. busung peut. manghuphup. Guransang. mencukur (= ginsir). mengaduk. manggunsir. sigunja. panggunturi. pagunduk baor. co-retan. garis. hal berual-bual mengenai mata air. Gunjo = andurian. guci. kau yang dapat kepiting.B. Gupgap. menenggelamkan kepala. Gurasa. Gunsang. Gunggung. cetusan api yang terbang. huruhara. I. bergantung pada gambarnya ke atas atau kebawah sewaktu melambungkannya. menekan orang dengan kepalanya ke bawah. Gurak. pemalas. koret. hata gupgap. berguling-guling. sakit kulit. sej labu. dua buah logam yang dipakai untuk berjudi pengganti dadu.Gunduk. membuat ribut (mengenai orang-orang yang berkelahi). manggunomhon. meributi. gores. kepiting. Gurap. menggeletar msl ikan yang dipegang atau anak dalam kandungan. membengkak. Gurampang. menudungi. targunjal. meronta. magurbak. menderita penyakit ini. bungkuk mengenai orang. Gurapu. mangurasa bohi. gunting. sigunjaon. membengkak. Gundur.tukang ribut. Gupak. keinginan. ucapan komat-kamit.sigurbak ulu. guratgurat ni roha. manggunturi. menutupi. . rekarekaan hati. Gunom. sigurbahon. ribut. sigundur. mendidih mengenai air. racun itu bergerak kalau disentuh cincin itu. aku yang ungkit batu. bergerak. sej penyakit wanita yang kebanyakan mengakibatkan keguguran. manggunjal. manggunsang. juga: gusting. kena aduk. badan membengkak. kegelisahan.melengkukkan yaitu mempermudah orang dengan menolongnya membawa. Gunja. onar. berwajah marah. II. menggeletuk. angan-angan. perusuh. kemalasan. jejak. sej gunaguna. menyongsong. sej kerbau yang bertampang besar. Guntar. berjalan seperti kepiting. tung ho dapotan sigurampang. Gunting.

benda-benda yang tua. Gurduk. Gurtuk. memukul. Gurpak. ho do guru. na gugur sian solup. anaknya disuruh belajar pada si anu. marguru tu. manggurdak. gumurdunggurdung. menggores. daging bagian pinggang. I. Guringan. berkumpul sesudah kalah perang. menggores dengan memakai pisau. manggusar. tidak lurus sekali. hujan. manggurit. orang yang belajar. mengembang. Gurgur. na lompo sian hatian. tempat obat dari tanah. Gurea. Gusar. menulis pada bambu dengan menggores hurufnya dengan pisau. gusar (Angk). guru. potongan kayu yang dipakai untuk memasukkan hal itu. gentong. tidak diikat. koretan. nama marga. manggurit bulu. gores. marsik so niariran. sej tempat obat ini tetapi lebih besar. Guru. Gurit. Gurdung. titik. Guruguak. III. pagugurhon aek. me-nyakiti. melebihi ukuran. tidak berguna. bertambah.Gurbas. penggaruk. longgar. marah. terserah padamulah. gurdakgurdak. bergantung padamu. ho do guru. melihat cetusan. sej penyakit kulit. mendidih (air pa-nas). belajar. kaulah yang guru. memasukkan sesuatu msl ke dalam sarung. sej merpati kecil. gerimis yang berkepanjangan waktu malam. parguruon. melimpah (hagabean). gusar hauumana. puyuh sawah. mangguguri onan. penuh sekali. mengumumkan hari pekan. bungkuk msl punggung.bergantung pada. I. .kembang mendidih tak dijeram. gurpakgurpak. manggusari. II. pangguruan. marguru. guriguri sijonggi. II. teladan. yang meluap dari timbangan. sej kepiting. kupelajari dari si anu. Gurnung. menghalau. sedikit bungkuk. perguruan. Guruk. parguru. tekateki: gugur so ginorgoran. pada binatang sembe lihan. membungkuk karena membawa beban. manggurithon raut. gemuk tetapi tidak sehat. guru sekolah. yang me-nentukan. Guris. pengajar dalam hadatuon. mengering tak diperas: pekan. garis. sej burung yang hidup di rawa-rawa. siguruguak. = giringan. huparguru tu si anu. mangguris. Guristing. manggurtuhi. mempelajari. mangguruhon.parguruan. Gurning. pusat orientasi. gusar. sigusari. sesuatu orang terhadap siapa orang merasa dirinya terikat. menyadap karet. Gurtap. menggores bambu. marguristing. besi pengikis. guruk batang = gurak batang. untuk merundingkannya (lawan: mangharoan). dipaguruhon anakna tu si anu. = gortap. Gurbus. mendidih air. idem. Gurguak. II. panggurisan. mengusir dengan menokoh-nokoh. yang diizinkan. I. apa yang telah dipelajari. manggurduk. Guriguri. berhasil banyak sawahnya. guruguruan. gurgur. menokok. menjengkelkan. membersihkan kulit kayu dengan mengikis jamur dsb. = udan. lepas.simangguguri udan. pelajar. yang limpah takaran cupak. Gurdak. lih gurak. menurut. masa belajar.

Habahaba. burung (And). Gutu. permulaan sakit TBC. Habit. ganti. sihumabang. membiarkan ayam tidak mengeram. Guntung. kawan. marhabangsa. manggutomi. pengganti.gustingan. lari terbang dengan sesuatu. lih bolus. angin badai. habanghabang. manggusting. Haban. sej kerang laut. terseret-seret msl ulos. targusgus. berkibar me-ngenai bendera. famili yang mengawininya menggantikan yang meninggal itu. tempat ketinggian. Habir. yang sesudah ia dibeli hanya menjadi milik keluarga sipembeli. tiada isinya mengenai telur. Habangsa. sej ikan. tergesek kulit pada sesuatu msl tali. sej pohon kayu. mengganti. tergantung ke bawah secara tidak teratur. demikianlah msl seorang laki-laki mewarisi isteri saudaranya lelaki. Habar = abar. angin pusaran. melepaskan. Guting. berkibaran. habangan. = pidong. Habaro. Habia. kain bekas guntingan. sifat tulisan tangan dari mana orang mengetahui watak penulisannya. 1. benang halus. kawanan mengenai ternak. 2. Habolaga. Habang.manghabanghon. recok. berbantah. margutu. mangabia. hubarhabir. tetapi mengambil telurnya. kumbang yang kecil dan mirip dengan borongborong. pargustingan. menerbangkan. mengumpul sisa-sisa yang tak dipakai orang lain. selanjutnya terlibih: tidak teratur. kemudian mengawini seseorang janda tanpa membayar untuk dia. bonang habian. Gutam. manghabia. pahabanghon. = pagulut. Gusting. benar dan canggung tetapi enteng. juga dari sarang yang kosong. I. Habian. . H Haba. sitrun yang kekeringan. habanghabang. gunting. terbang. manggusgus. juga dikatakan mengenai seekor ayam yang tidak bertelur lagi. kosong. cabul. bertahta. singgasana. klipan tulisan. angin ribut.Gusgus. kotor. manghabit. tidak bersih. bertengkar. mempertenggang. pertikaian. kotor. penyakit yang terbang di udara. = habodaga. sej rerumputan. Habalakhabalik (bdk bilik). yang asli. gunting. unte habang. Gutom. Habodaga. = hian. sakit di dada. dihabit roha. penuh akal mulihat. pagutu. Habolusan. bersinggasana. tergantung secara tidak teratur dan berjerabai. Habobolhas. menggosok. berkamar banyak. II. menggunting dengan gunting. baro habang. dipertenggang.

Artinya: mengusahakan sesuatu yang tidak mungkin msl mendamaikan dua musuh yang sangat saling dendam. manghadap. kesedihan karena ditinggal mati. sej pohon yang menghasilkan sej kapas yang kurang mutunya. danggur panomunomu. manghaehe. nama sebuah gunung. berkerumun. I. Hadungan. gelisah. hae tangan. cepat. Hadal. tolonan hae. bersifat hormat. kotak kecil dari kaleng menyimpan kapur. (dari dung). Haduk. Habut. paha. menjadikan orang berdukacita msl sanak saudara yang berkabung terlalu sering dikunjungi dan selalu membicarakan dukacitanya. hapor habu. sej pohon kayu. membawa sesuatu dengan menggantungkan pada bahu. hae. lekas. juga: sulit dibawa msl: haduk boanon. Habot. hae bona. Habu. memegang ujung jala kemana rusa diusir. marpanghaehe. Hadudu. janggal. orang-orang yang memegang jala ini. tidak layak. sayap. pangkal paha. sulit dibawa. Habuhabu. sanghae. Hadio. manghadinghading. berdukacita. putus asa. berdukacita. Hadongon. Hadang. manghadang. Hadungdung. Haduan. lusa. unang tujang panghaehe. kaca jendela atau pemandangan. tu duru. saling menghormati. tidak diam mengenai tangan dan kaki. Haehe. saling memberi hati. menjumpai. tanda kait dibawah konsonan "U" huruf Batak. humadap. Habur. bersayap. Hadarat.manghaboti. tas atau kantongan yang digantungkan pada bahu dengan tali. pergi keluar membuang air. kesatuan persembahan yang harus memberikan seperempat kerbau. di kemudian ha-ri. tidak pantas untuk diucapkan mengenai kata-kata berhubungan dengan kelamin.sanghae borngin. lengan atas. sej rumput panjang yang dipakai untuk atap. II. tarhaduru. sej tanaman berdaun panjang. sej belalang yang besar. sanghae horbo. Hading. lih adong. Haebo. Hadam. asyik hilang saja peluangmu. Hadap. lih jae. ti-dak dapat dilihat terus mengenai lampu. mengindahkan. (bdk habang). manghabongi. bagaikan tiga bubu yang digantungkan pada bahu. pahae. marsihaehaean. janganlah menendang . luput ke darat kata "ha" analog dengan "ka" (bdk haduru). samar-samar. sai na mago do hadunganmu. bersusah hati. melawat. sej kacang kecil berwarna merah yang dapat dimakan setelah dimasak. semoga akhirmu buruk. marhaebo bersorak karena gembira. Hae. seperempat bagian dari ternak sembelihan. pang-habongi. sanghae manuk. Haboruan. akhir. bersifat memberi hati. yang orang tidak suka menyebutnya. haehae. kabut. setengah ayam (karena se-ekor ayam hanya punya dua hae). kerongkongan. marhabong. mempertimbangkan.Habong. hadanghadangan. seperempat bagian dari malam. habong. = tardarat. Hadahada. habot ni roha. songon hadangan bubu tolu. menarik ke atas. seperempat dari ternak sembelihan. Haduru. kegirangan.

bersaudara laki-laki. manghahua. manghail. roha haho.parhahuan. mengapakan. sihahaan abang. marhahak. ia akan mudah memperoleh kait untuk mendapatnya. bersaudara perempuan. si-hais. galah untuk mengambil buah-buahan. simarhahak. Hais. menetapkan hati orang. juga: yang termuka cocok. hati yang gelisah untuk mengambil keputusan. hahanggi. manghahuhon. perasaan kikuk. humahak. abang demikian juga disebut seorang laki-laki isteri saudara abangnya dan isteri saudara kakaknya. memperduli (hanya dipakai dalam kalimat ingkar atau bertanya). donok do haithait tu serasera. katun. saudara tua dalam marga. ternak yang hanya merugikan pemiliknya. tetapi dalam hatinya ia menggigit. bdk juga: hua II. manghaishon. bengkuk mata ni hail. yaitu untuk mudahnya mendapat sesuatu sering dengan jalan bengkok. hahang. bulu hait. Haha. kalau dia mati. mengintip. rohana manghilhili. Hahak. jangan kurang terima kasih. abangku. dahahang. na so hahua. (= hohombu). II. . memancing. I. na marhahamaranggi. hata haho. hatana manghaehe. mencari sesuatu dengan mencakarkan kaki. kakak. masihait tu jolona. apa boleh buat? hahuaon on? apa bisa saya perbuat? hahuaon mu ahu? apa rencanamu mengenai saya? ndang tarhahua. gelisah mengenai tangan yang mau menulis. Haele. kain lenan. mengait. lih haha. hata na marpanghait. pembicaraan yang gagap. penyelidik. molo mate ibana hahuaon. pengintai. haen panas.kalau orang mau mengambil sesuatu untuk dirinya. manghait. Haho. kata-kata yang tajam berduri. terhadap seorang isteri yang tidak disukainya. menyelidik. Haen. tanggungjawab. kaitan. cambuk pakai ruit. Hahua. idem. kail. marhahu. sej pohon kayu. memberikan ketenangan hati. mulai berputik karena musim buah. panggilan: abang. Haiahap. yang tidak dapat dipakai. manghahap. masihaitan. demikian msl disebut seseorang laki-laki yang beristeri banyak. melempar sipenyambut.sipenolong. marhahaele. saudaraku laki-laki yang lebih tua. Hahang. saudarasaudara laki-laki pada umumnya tanpa memperhatikan usia. tonsil amandel. memakai kata yang menenangkan. sej burung malam. I. Hailhail. kakak yang tertua. Hail. menarik untuk dirinya mengenai banyak orang. panghahap. perkataannya manis. pancing itu bengkok. apa boleh buat? orang tidak memperdulikannya. mengaut msl uang. selimut. sej bambu. marhahombu. bakal buah menjadi kelihatan di bawah bunga. hait-hait. linsinglinsing na marhail. ucapan gugup. bengkok seperti kait. Hahu. Hahombu. menangkap ikan dengan kail. tertawa gelakgelak. mata-mata. kait. pancing. tak bisa diapa-apakan. Hait. tersangkut. abang.orang yang tidak diindahkan. lih ahop II. selimut dari wol. tertawa terbahak-bahak. terkait. perkataannya yang paling utama. Hahap. mangkais. hatana do sihahaan. membuat gerakan ke kanan ke kiri sewaktu persembahan. saling mengait. menarik ke dirinya. hahuhaon? apa boleh buat? mau diapakan? (kata untuk menghibur dirinya pada setiap kejadian yang sedih). sej pohon. II. mengais mengenai ayam. sej tanaman berjalar yang durinya berbentuk kail.

kalau hari itu tepat pada kepala hala. parhalangulu. Batak. kena sokong. orang yang bermata putih. yaitu Batak. manghalahalahon. II. manghalahi pamarik. sej unte. Hajo. membuat tinggi msl kubu. Hajoran. Parboru menerima kembali biaya untukdatu. haji.waktu terbit gambar binatang kala. manghalakhon. orang asing yang bukan Batak. orang non-Batak. jangan membuat sesuatu yang tak berguna. Tigor. tidak boleh membuat sesuatu. halak sibirong mata. manghalang gordang. hotorhotori niulang. didok halak. Halak. parhalak. manghalakhalahi boru. guci. Hajut. kelontang di ladang. bagaikan orang yang menempatkan kelontang di dalam jurang yang tidak ditanami. Halang. di halanghang. bantal kepala. parhalado. manghalang. Haji.menempatkan mayat di atas panggung di kampung. manghajuti. parhalaan. halanghalang. Hajaran. juga berkawal waktu perang. hata ni halak. marhalado. diserukan kalau orang berada di jalan yang jelek. seseorang. tempat terbaik di rumah Batak di sebelah dinding. menjaga. menempatkan kelontang di ladang. kala. Hala. Halado. demikian juga: di baba ni hala. unang halakhalahi lombang. kendi dari tanah. buli-buli. parhal. tas pundi-pundi dari jerami atau kulit. manghalang holiholi. banyak dipakai dimuka nama sendiri. pengabdi. kantongan. . kalender Batak. Halanghang. suami karena ia duduk di halang ulu. pundi-pundi. gambaran binatang. rumah jaga. bentangan langit. gubuk-gubuk untuk menginap di ladang.hajanghajang. menyediakan gendang yaitu mempersiapkan pesta. ruang antara kedua kaki. Halansas. orang Eropa. pondok. memasukkan sesuatu ke dalam tas. halang ulu. halak Batak. hari yang buruk kalau pada hari itu ekor kala terdapat dalam parhalaan. halakhalak. menjaga orang yang membuat kubu. Dukun itu melihat sewaktu kelahiran anak-anak parhalaan untuk mengumumkan nasib. manghajang. manusia. orang Batak.Hajang. atau di ladang yang kosong untuk mengusir burung. takdirnya. parmangan ni hala. Halahala. membuat pondok seperti itu di ladang. mempelai laki-laki harus mengganti kerugian itu kepada ayah mempelai perempuan. marhal. jadi tidak dikubur. sahalakku. parhalan. pemberian orang yang kawin kepada yang memiliki pengantin perempuan (di luar uang mahar). disokong. mempertunangkan anak gadis agar tidak dipinang lagi oleh pihak lain. kelangkang kaki. angkasa. I. menyerukan orang yang dianggap berada di jalanan terlarang. = hansas. kata orang. sulit untuk dibawa walaupun tidak berat. sosok tubuh. mengabdi. orang yang bermata hitam. halang roha mandok. Hajimat. seorang diri. manghalahi pasigadong. halak sibontar mata. halak Jau. halhal. kuda (And). kalang. Hal. orang malu mengatakannya (bdk: alang). orang-orangan. daftar pertanggalan yang membagi tahun 12 x 30 hari dengan garis-garis dan atas dasar mana dipilih hari yang baik. penjaga.terlampau besar. = parsimboraan. manghalakhalahi. orang. di pamaspas ni hala. gunsi. halak si Tigar. melayani. jeruk. tarhalak. antara kaki. menjaga mereka yang mengambil ubi waktu perang. pelayan. jimat.

I. semua keliling. = sihadihonan. Haleon. Haliadang. tergesa-gesa. papigahalihon. untuk keberapa kalinya. kali-kali. besar sekali. humalaput. sebenarnya kata kerja: mengelilingi. Halilinga. bersegera. humaliang. Halembang. memperbanyak. paceklik. radang mata. Halilit. asa adong andungan. marsasahali. halimbukbuk solot di peapea. = lali I. manghalaputi. humaliang huta i. kali. nae humalaput tata indahanna. sahalisahali. susah dibawa walaupun tidak berat. janganlah gali kuburan orang untuk ditangisi. manghali. tulang selangka. menggali. sahali margapgap. lih rambu. hali.B. P. pelangi. Halashas = hashas I. yang telurnya dapat dimakan dan terdapat dalam jumlah besar. halimataon. di sekeliling kampung itu. halihali. sahali on. juji haliang. conjunctivitis. bergopoh-gopoh. parit. tongkat untuk menggali sesuatu. menderita penyakit itu. menggali parit. halian aek. Halimata. sej pohon kecil yang menghasilkan jenis kapuk. tuk humaliang. Halengseng. = salimbolbol.Halaput. manghali gadong. paduahalihon. berjalan mondar-mandir untuk mencari sesuatu. tidak sering. sihalihonan. keliling. sej semut. Haleteng. berapa kali. janganlah timbulkan perselisihan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kamu. Haliang. membuat sesuatu dengan terburu-buru msl pekerjaan. manghali. manghaliangi. na bolon sahali. idem. buru-buru. ndang piga hali. sekali ini. manghali bondar. humalengseng. dua hali tolu. Halimbagas. Halimbubu = salimbubu = ambubu. kemudian preposisi: di sekeliling. Halimbolbol. infeksi mata. bala kelaparan (lih le). Halhal. sahali. berlaku gelisah msl seekor ayam yang mau bertelur. mengelilingi. sekali-sekali.mamak si humalaput mentah nasinya. kadangkadang. II. saluran air. sej pohon kecil. halihali. tali haliang. (sambubu. Halibutongan. sekeliling. pisohalasan. hira halilinga. Halili. mengelilingi dengan pikiran dan keinginan. sekali. piga hali.sej tanaman yang akarnya dapat dimakan. dua kali tiga. ndang be . panoluhali. kedua kalinya. papigahalionku? sampai berapa kali saya lakukan itu?. ubun-ubun. menggali ubi. seseorang yang belaku sebagai orang kedua. semacam permainan judi dalam mana seorang menurut perjanjian akan ditipu. Halas. lengkuas. selokan. sumsum tulang. rencana yang diperbuat untuk mengepung seseorang. Halasan. panduahali. terlalu besar. Halimbukbuk. bertimbun-timbun. pedang datu.: unang hinali na mate ni deba. Hali. Halilihonan. dalam arti kiasan: mengingini sesuatu. yang berbuat seperti orang ketiga. humaleteng.

karena itu agak sulit untuk berdiri. seumur-umur tak dipercaya. ti-dak berani mengatakan sesuatu. tidak jelas nampak. pohon halimbukbuk di tengah rawa-rawa. Halingking. Halnut. kerut. angin puting beliung. Halisungsung. manghalimongonghon. Halindo. merasa tidak senang. Halioan. kelaparan sekali. sehingga hanya nampak satu bagian. Haliodong. gagap. lingkaran di air dibuat batu yang dilemparkan. marhalindo.diparsea. Haloat. marhalimontang. Halio. Halinu. tersembunyi. angin pusaran. haling roha. juga: mangallung. . Halipurpuron. sitangkap haliluna. mantel yang membuat orang tidak kelihatan. dengan cepat dibawa jauh-jauh. dikatakan mengenai seorang atau dua orang pembawa. dibalikkan mengenai daun. lih haliang). haling be. pangallung. mempunyai mata. malu. penggandar. Halinghothotan. batang pikulan. ruas tulang rambut pada rambut dahi manusia. Hallot. perlipatan di wajah dan pakaian. Hallang. orang yang aneh bersikap menyendiri. = hadio. daun yang putar. sekali dapat berdusta. tidak sopan duduk. Halipispison. Halimismison. tidak mendapat karena terlampaui. barang siapa menangkap sesuatu yang tidak berarti selalu beranggapan bahwa ia akan mendapatkannya. Hallung. Halipodomon. gandar. artinya anda tidak mengenal diri anda. gagap. haloat dohonon. kurang sabar. terpiuh. Halipompomon. berbicara tidak jelas. ndang ditilik ho halinu di pandegean ni horbo. tersembunyi mengenai perangai. bukan main laparnya. Halmo. bayang-bayang. anda melihat gambar cermin anda di air yang dikeruhi kerbau. I. mempunyai kulup yang bengkak. namun dia tidak akan memperolehnya. asap dan awan tegak lurus (tidak mau mengeluarkan air hujan). Halogas. sulit untuk diucapkan. suka berkelahi. walaupun keburukan anda seharusnya anda lihat di air yang paling kotor. memikul. menghilang. bicara yang tersendat-sendat. manghallung. Halimongmong. kelihatan. pemikul. bagaikan daun yang terbalik. marhalisung. tidak bagus ucapannya. hallungan. tidak jelas. keledai. gambar cermin. menarik lingkaran. II. samar. tidak terang. sej hantu (begu) yang membuat orang tersesat. yang bengkak dan hitam. Halisung. terlupakan hingga tak mendapat. saling memaling. manghaliodonghon. Halode. terbeliat urat leher karena salah tidur. Halimunan. membawa. mendekap dan menarik ke bawah mengenai gelombang dan angin pasaran. kaku mengenai tengkuk karena angin atau cuaca dingin (hali ini berarti: keliling. Halimontang. takut. Haling. menjadi tidak kelihatan. guna-guna yang membuat diri tidak kelihatan.

kerbau yang tanduknya bengkok kebawah. sej ikan laut. = salpu. cahaya di sekeliling matahari atau sinar.manghaluhalu. Halubat. keliling.pinahamat. hilang mengenai citarasa dan berbumbu msl garam. memberikan obat penangkal. raja bersumpah bahwa hukumnya akan adil. pengganti yang bernilai rendah untuk sesuatu yang lebih baik. pekerjaan. obat. sej kuk kayu yang dipasang pada leher babi. sekitar. salah. menghilangkan rasa tajam. berarti: orang harus bersedia menolong dirinya dengan sesuatu yang kurang bernilai. sihalung. tanaman menjalar sebagai pengganti tali. Hambalian. akar pun berguna. hambinghambing. . pagar bulan. tanpa daya. Halombis. membungkuk ke bawah. seolah-olah ada. heran. keluang. bentangan langit yang bulat. kalong. lewat. = hambiling. tidak tepat. manghalushon utang. membuat air kedengaran cebar-cebur jika orang berjalan di dalamnya. Hamansan. jatuh ke rumput jua. P. mempunyai alis mata yang tumbuh ke bawah. manghalubat. makan secara tidak sopan. manghambari. gagal. aek so humalsuk. menyangkakan dalam hati seolah-olah sesuatu adalah lain. sej rumput yang kecil sekali. mengatakan bahwa utang sudah dilunasi. langit na marhaloho. limpa kecil yang bengkak. humalto. Halomong. Hambiling. tawar. daging. nama sej tanaman. ri so humaras. terlambat. hambiling ni indahan gadong. halu. sunyi senyap. kambing. otot kaki kerbau. pahamat. tarhalute. raja umpaspas hambinghambingna. Halus. II. manghalsuk. I. juga: hauluan. ambar.humaloho. Haluain. terlambat datang. halungon. Haludang. agar ia tidak dapat menyusup pagar.Haloho. timah sebagai pengganti yang kurang bernilai untuk perak. I haluhalu. Hamat. Halot. haloton. sihalput do hadabuanna. sihamansan. mata besar seperti halto. marhambinghambing. Halto. seandainya. gatal pada kulit seperti halto yang menimbulkan gatal. sej padi. terkejut. Hambing. emas dsb. bersama beberapa orang membawa beban. tanda "i" dalam aksara Batak. sepotong kayu yang dipakai beberapa orang secara bersama-sama membawa beban. kain. pasir. tak ada rotan.B. II. sakit perut sesudah minum air. sej rumput. tercengang. kolang-kaling.hambiling ni tali andor. Halute. buah pohon enau. mata halto. sebentar tidak sabar. ubi sebagai pengganti nasi. datang belakangan sehingga tidak diperoleh sesuatu apapun. Halu. membuat supaya ambar. Halsuk. ingin mengambil dengan rakus. halus mengenai kata-kata dan ungkapan. Hambar. manghaluhalui. halunghalung ni babi. sej kacang. Halput. Halpus. Halosi. sihalput.terbang ke angkasa. tarhalomong. Haluang. simbora hambiling ni perak. Halung. menganggap. membuat seolah-olah. mata yang melotot.: habang martongatonga langit. tas dari kulit kambing. berombak-ombak putih permukaan danau.

kanan. dihandang roharoha. hinambiranghon. sebelah kanan. kampil. . hamo tangan. Hanapa. saya (kami) dan raja itu. Hamisaran. siamun. sihampir gabe gambir. mengambil bagian kiri. Hamo. sej rumput yang dipakai membuat obat bedil. sebagai pengganti mengawini seorang janda (bdk habia). pahambiranghon. upaya menjauhkan penderitaan atau penyakit. juga: disebut mengenai tubis yang dimakan sebab orang tidak suka menyebut itu. = dali. tandiang gabe toras. tas peluru. hami on. hira hampa. Hampo. pagar. tudia pe so bolas. Hampar. kepala desa (kepala kampung). dikatakan dari seorang yang karena kejahatannya dikucilkan dari masyarakat. putus harapan. lih misara. Handang. tarhampir. menempatkan sesuatu ke kiri. tudia pe ahu so tampil. tangan gemetar. dikerjakan sebagai kerja sampingan. manghamihon. tangan siamun. II. kiri. kami ini. P. upa manghampungi na manangko. upah yang dijanjikan untuk menangkap pencuri. kata pengganti orang kedua jamak. kalian. mengikuti jejak ursa untuk menangkapnya. manghampi. (bdk ampir). hamuna. harus memperlakukan sama sebagaimana dengan kedua tangan yang sama itu. tangan gamang mengerjakan sesuatu yang tidak biasa. sanghanapa. Hampir. mencari pencuri. saya (pluralis majestalis). sihampir. mempengaruhi mengenai perbuatan atau kutuk. mengejar pencuri untuk menangkapnya. Hamun(bdk amun). berisi mengenai pundi-pundi. putus asa. lembek. parhambirang. Handehande. Hamuna. juga: membuat pekerjaan sampingan. ke kanan. berkas ijuk sebanyak yang ada pada tangkai daun. idem. tangan kanan. kandang. Hampi. = hamu. kena kutukan. kemenyan (pohon dan getahnya). dalam kata hormat juga untuk engkau.B.idem. hampung. tangkai daun suhat (caladium). hanami. mengenai. menggantikan. dalam orang pertama jamak berbicara dengan mengkamikan. berpengaruh kepada keturunannya. Hampung. memagari. para wanita dan orang-orang terkemuka disapakan dengan hamu. Hampil. kami sekeluarga. = mampar. Hamu. lih diri. Handil. kami. dataran di puncak gunung. handian. seberkas. humampir tu. Handiri. manghampungi. manghampir tu pinomparna. pahamun. tu hambirang. hami na saripe.manghandang. Haminjon. manghampir. ke kiri. tas anyaman. tangan sihambirang. mang-hampung. idem. dalih. mang-hambiranghon. Hanapan. Handis. Handi.Hambirang. Hampa. I(bdk ampung). maaf. lemah. pangamun. yang terletak di sebelah kiri. kamu. takut.: dia ma imbar ni anak ni tangan siamun sian anak ni tangan hambirang. pahambirang. sej pohon buah-buahan. tangan kiri.memegang sesuatu dalam tangan kiri. Hami. hami dohot raja i.

sendok periuk mengangkat periuk karena sendok itu tinggal tergantung pada periuk itu. menguburkan orang mati dengan mengadakan pesta. Hania. kesakitan. jawabnya hansa. jawaban atas pertanyaan seseorang yang berteka-teki yang bertanya mengatakan: hutinsa. kuningan. Hantarhantar. tempat yang tidak cocok untuk duduk msl pada atau dekat pintu. handit gana. menutup. tanda bahwa seseorang menjamini orang lain. pedih. kancing. meliputi. sihandit dolok. nujum. uang yang diterima oleh dukun kalau ia rela menjamin bahwa orang sakit yang diobatinya. Hansang. tidak sama sakitnya. Hansil. panghangkung.jaminan. manghangkam. = mangalahangi. = anjal. II. tekateki. angin (juga: hindat). manghansinghon. sakit. Hanting. lapar sekali. juga: bagian tubuh yang sakit. Handorusan. penabur senapang. Handu. handuan ni roha. angsa. mencakup.Handit. Hangkung. ubat panghansar. memudahkan berak. nyeri. logam campuran. hansar butuhana. marhansit. sahabat. kacang. Perawan. sang-hanting. parhansasan. Handuri. sakit. Hansar. parhangkungan. lih nop. Hangso. berat (kata hantor dipakai ganti kata dokdok untuk anak yang berat. humarantur. sihandu = dongan. ditutup dengan kancing. parhansitan. memegang sesuatu dalam kaki. hansanghansang. kain hitam. Hansit. gangsa. Hangkang. apa yang menyebabkan sakit. hansitna i. cakar. manghanting. Hansing. Hantus. mendapat keputusan terakhir. Hantur. parhalansasan. marnahansit. Hangsa. manghandit.(bdk ansa). bertindak sebagai jaminan. hansahansaan. akan disembuhkan. hansitan. kancing baju atau semacamnya. mengangkat sesuatu yang ringan. berketetapan. penjamin. berakhir. kesakitan. bdk halangkang. semua benda-benda kecil untuk mengikat se-suatu. sibahen na hansit. landuk hansil. I manghangkangi. berdering. panghangkungan. Hanjal. hansing baju. Dara. teman. kesakitan. Hanggan. alat pengunci. dihandit goargoar susuban. Hantor. jelas dan terang. kesukaran. gemerencing. = 3 lempeng. mengancingkan. dia menceret. karena kata dokdok bisa menyebabkan kematian anak itu). penderitaan. . Hangkam. menjamin. tempat yang tidak cocok diduduki. Hansas. uang untuk menebus diri dari sumpah. pencahar. Hanopan. kancil. Hansa. tanah tambang. rusa kecil tanpa tanduk. o betapa sakitnya. sej rumput. menceret. manghangkung. dalam kesusahan. diare. mengangkat. manghandurihon na ma-te.

Hao.Hanuhon. . tangan yang punyai belulang. menggaruk dengan tangan karena gatal. marhapal daging. Hapi. segera. walaupun demikian. menghimpit. dalam mimpi. lekas. tetapi. sej pohon kayu di hutan. P. tumbuhan kapas. hanya dipakai kata ini berhubungan dengan kata lain. Hapas. benalu nangka. II. msl ndang hapalang ulina. panghapit. Hapakhapak. hapit. berbelulang. Hapar. luar biasa bagusnya. menyukai sesuatu. merangkul. penunjuk ukuran: demikian gemuknya sehingga dapat dicengkang (dengan kedua lengan). na uli hape. rupanya. kecapi. I. perkataan itu untukmu seperti mimpi. marhapal tangan. ingkau hapar. Haot. kita hanya pinjam nyawa. seperti mimpi (dikatakan mengenai kata). tano do nampuna badan. bergerak-gerak. sihapas pili. dikatakan dari laki-laki yang sudah memperoleh anaknya dan oleh karena itu menempati tempat lain terhadap mertuanya lakilaki.B. humaorhaor. Haor (bdk aor). sanghinaol. Hape. kelentang dari bambu untuk mengusir burung. mangapian di. pengganti yang lebih rendah mutunya. hapihapi. Hapa. manghao. hapashapas. merasa dirinya keras. terhimpit. terjepit. Hapinis. insang ikan. manghapian. tetapi ternyata engkau lawan. tidak mau diam mengenai anggota gerak tubuh. Hapetan. sementara (memberitahukan sesuatu yang tidak disangka). orang ingin.hurimpu dongan ho. sej pohon cemara. tarhapahapa = tarhirim. bermain-main dengan sesuatu. dihapian roha. manghaparhon. engkau tidak mengingat itu. Hapian. mengambil. kerak cempedak. P.: sarindan ni pinasa tanotano ni hapadan. ternyata ada. abuk yang jatuh dari lobang yang dibuat burbur. mengapungkan. na manginjam di hosa. molo i do hape pangalahona. adong do hape. masihaot tu jolona. manghaot. Hapit. = ingkau rata. II. Hapil. apa yang diingini. Hapengani. ingin akan. kepingin. I.mengingini sesuatu yang dimiliki orang lain. = sihapakhapahi. saya sangka engkau teman. manghapit. ada rupanya. gelisah. o demikianlah. tarhapit. kalau demikian kelakuannya. karena yang punya adalah tanah. = hape. kilangan. idem. padahal. sej sejenis mandolin bersenar dua. Hapalang. menarik ke dirinya. begitulah rupanya.marhanuhon ma hata tu ho. jepitan. kisah menurut mimpi. humaor. kuda yang putih samasekali. gugup. i do hape.B. Hapang. Haop. manghaol. na hinapian ni roha. marhanuhon. mengapit. alai musu. mendekap. menjepit. membuat gelisah. = rata. Hapal. lebih cepat memperoleh daripada membakar kapas. nunga hapal parikna. memeluk. Haol. sej tanaman menjalar.: humatop jumpang sian na manutung hapas. = hambiling. bagus betul itu.Hapadan. manghaori. gapit. alas jepitan benang tenunan. tebal mengenai benda. kumbang kayu.

berpenyakit karang. bintang sihapuhapu. segera.kena karang. sej ikan kecil. II. pendusta. Harabu. berkeliaran dalam jumlah besar. mate haram. Hapodea. belalang. Hapur. tanah tandus yang ditumbuhi semaksemak. Haram. sihapuhapu. Harahar. menggerik. undangan. sihapor. Haramonting. hapor di aruaru. hutan. = tarbege. kata pembantu bilangan: sehelai msl ulos. Haradam. batu hapur. seorang yang ditandai dengan kapur karena ia kalah. Hapundung. keranjang yang dianyam dari kercut untuk menyimpan tembakau. membuat sesuatu dengan tergesa-gesa. kapur barus (karena dulu harganya 9 duit). diperkuat suaranya. sihapodea. karung yang dianyam dari rotan tempat mengambil makanan kuda. gambaran bintang udang gala yaitu: satu dari ke 12 parmesa. kertas. cara bicara yang tidak jelas. manghapogani.(bdk ara). hapursia. parhara. tarharang. cepat-cepat. harahara. Hara. mangharas. tembakau menggerisik karena kekeringan. Harahata. hapur langkitang. II. haras timbaho. sej labu. harangan. Harambar. memburu-buru.mengapuri. sihapur. panghulingna hapot. daun. melabur dengan kapur. penyombong. karang. kapur. Har. daerah berbatu. manghapur. Hapor. meminta tolong untuk bekerja atau berperang. humaras. kapur dari batu kapur. hapur batu. berlekas. ge-merisik mengenai ilalang. pekerjaan. buah pohon rotan. Harajo. batu harangon. humapiung. dipahar soarana. karamunting. gatal rasanya dalam kerongkongan. tukang obrol. Hapu. cepat-cepat. tidak jelas mengenai suara. hapor sonduk. hapur dari kulit kerang. Haras. Hapot. Hapua. lih rahar. batu karang. Harangan. mengundang. . pertanda baik dalam ramalan ayam yaitu kalau seterip darah berada paralel dengan tulang dada dan serentak mencapai silanjang buhit tepat disekitar perut. hapur baros. juga: sangat miskin. kapur barus. tetapi karenamati lemas atau mati karena tua). kedapatan berdusta. I. tarhapua. I. tarhapur. Haramboja. Harang. belalang sendok. seseorang yang mengundang kawan-kawan. pengarahan massa ke pesta. mengajak. Hahahiri. lih rabu I. Hapogan. daun. bersegera. Haporas. pohon kelapa. kepanasan mulut karena terlampau banyak kapur dalam sirih. humaradam. marhara. Venus. Haranjang. = parbaringin. sangharambar. simangara dongan. memasukkan ranting kedalam tanah agar terdengar orang datang. Harambir.Hapiung. bambu. buru-buru. ternak yang mati (bukan karena disembelih. batu karang. = subang. cepat.

Harasinga, hidung berdarah, mimisan. Harat, I. mangharat, menggigit, juga dihaharati; P.B.: hinarat jari-jari mangampir ma botohon, tergigit jari-jari yang sakit kesemutan lengan, artinya: siapa yang menyakiti orang, menyakiti juga keluarganya (karena seperasaan); tarharat ngarngar, sangat mis-kin, sebenarnya: tergigit pecahan periuk, kandas perbelanjaan; pangkarat, penggigit, tajam; harat taji, sej pohon besar. II. harat, siharati, dalam istilah perburu dan ulubalang: lauk pauk sewaktu berburu kata-kata biasa dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh dipakai, sebagai pengganti hehe disebut mate, sebagai pengganti palua: padapot; sebagai pengganti harhari, pamomos, dsb. Haratan, bernasib untung. Harbangan, pintu gerbang, jalan masuk ke dalam kampung. Harbe, terlampau panjang menggantung, tergantung; marbearbe, bergantungan dari bendabenda yang panjang;paharbehon, memperpanjang. Hare, bubur, nasi yang dimasak lembek; hare ni hau, bengkok, lekuk pada tiang; harehare, jamur yang lengket pada kayu; simarharehare, parasit pada bagot; harehareon, penuh dengan parasit; batang hare, bisul memanjang di punggung. Harehut, kerut pada muka; marrehut, berkerut. Harejo, kerja, pekerjaan (Angk); markarejo, bekerja (bdk horja). Hareok, tidak baik, salah; hareok langkalangkam, salah langkah kau ini, terlanjur kau ini. Harepor, tidak terang mengenai suara. Hareput, marhareput, takut, lih heput (Angk). Harhar, I. dilepaskan, lepas dari ikatan; mangharhari, melepaskan msl simpul; manilik pangharhari, memeriksa telor yang dibelah untuk melihat ataukah orang beruntung; siharsihar, malu, gelisah sebagai halnya pada perempuan yang mau melahirkan. II. nae harhar hurape, hantu perempuan yang tinggal di lembah-lembah. Hariar, tangkai sendok. Hariara, sej pohon kayu; goje hariara, karet yang terbaik; hariara goje, pohon karet. Harihir, cincin rotan yang dimasukkan ke hidung kerbau; mangharihiri, mengikatkan cincin rotan seperti itu;harihir, juga: pembayaran angsuran hutang, cicilan hutang. Harijo, sej burung. Harimpang, lih rimpang; sang-harimpang, sebagian, sekelompok msl buah-buahan. Harimbor, tidak terang, samar-samar kelihatan. Harinuan, sej lebah. Harnat,(lih sarnat), jatuh seperti pohon kayu; mangharnathon, menjatuhkan. Haro, Batak Karo di Utara Danau Toba; haroharo, idem. Haroan, lih ro. Haroharo, sej lagu gondang. Harojor, tidak hati-hati, tergesa-gesa; P.B.: nae humarojor angka bola hudonna, nae humalaput tata indahanna, ibu yang tidak hati-hati memecahkan periuknya, ibu yang tergesagesa memasak nasi tidak masak nasinya, yang ceroboh kepecahan periuknya, yang tergopohgopoh mentah nasinya.

Harom, karam, tenggelam, terbalik mengenai kapal; mangharomhon, membinasakan, menghancurkan, menenggelamkan. Harondo, sej bawang. Haronduk, sej tas. Harop, tidak dapat mengucapkan "r", orang Batak antara Baros dan Silindung mengucapkan "r" ini di belakang kerongkongan, canggung menyebut "r". Haropit, sumpit nasi, bakul tempat nasi untuk dibawa. Harorongga, sej nyamuk. Harotas, kertas; marharotas, main kartu. Harpe, ring, lingkaran rotan anyam sebagai alas periuk; pinggol harpe, orang yang tak peka akan kritikan, kuping tebal; mangarpe, mengguling diri seperti harpe, mengenai ular; silangkai harpe na ambat, orang yang melangkahiharpe yang menghambat orang berjalan yang seharusnya diambilnya dan menaroknya di tem-pat, yaitu tidak teratur;mangharpehon, meletakkan seperti harpe; mangharpei, menarok harpe atas lobang lesung agar tidak ada yang hilang; P.B.: ujungna do panuluhan songon pandean harpe, kerajinan harpe berakhir dengan sisipan ujung rotan: hasil sesuatu kerja akan ditentukan babak berakhir. Harsap, = sarhap. Harse, kering mengenai tanah; harsean, seram kulit, dingin dan panas serentak. Hartuk, menyentuh, menyenggol, terantuk; tarhartuk, idem. Haru, I. dorongan: cepat! ayo! maju! haru laho ma, pergi cepat! ayo, pergilah! II. haru so haru, acuh tak acuh, setengah begini setengah begitu, tanggung-tanggung; so haru las, so haru ngali, tidak persis panas tidak persis dingin, suam; burju so haru burju, setia dan tidak setia, tidak pasti (berita); III. gari, bahkan, malahan, sedangkan. Haruar, lih ruar. Haruhur, kekurangan darah. Haruhut, = harehut. Harumpang, kata yang kurang sopan untuk haehae. Harung, karung dari kercut atau kain karung. Harungkuk, kerut, lipatan kecil-kecil. Haruntut, kerut, perlipatan kulit. Haruok, mangharuok, mengeluarkan dengan tangan. Haruping, I. marharuping, berbisul-bisul kecil; II. haruping, lapisan, lapis; marharuping, berlapislapis. Haruting, sej ikan sungai. Harutus, kelaparan sehingga perut manjadi sakit. Has, lekas, gampang, mudah; has mabola, mudah dibelah mengenai kayu. Hasak, I. marhasak, menderu mengenai air; hasakhasak, parhasak, bunyi menderu. II. panghasak ni bodil,pengasak. Hasambe, sej tumbuhan menjalar yang daunnya dapat dimakan dan asam rasanya.

Hasang, kering mengenai tanah atau bibir; hasang bohi, = ndang marsaudara, gersang wajahnya, tidak bersinar. Hasapi, kecapi; marhasapi, memainkan kecapi. Hasar, I. kasar mengenai perkataan dan kain (lawan: ha-lus). II. hasarhasar = hesekhesek, gong yang retak dimainkan dalam orkes. Hase, hase ni manuk, tikar jerami yang dipakai sebagai lapik keranjang ayam; hasehase, Debata hasehase, = Debata Asiasi; mangase, mempersembahkan kurban di ladang; pangasean, tempat suci di ladang dimana orang mempersembahkan kurban. Hasea, berguna, berfaedah, berhasil, bermanfaat; ndang hasea, tidak berguna, tidak dapat dipakai; tudia hasea?untuk apa itu dipakai? dia haseana? untuk apa itu dipakai? haseaan, lebuh berguna, lebih bermanfaat;manghaseahon, memakai, mempergunakan; hasea, demikian juga disebut ramalan yang dipergunakan oleh dukun sebagai pulungpulungan. Haseang, = hasea, dalam hubungan dengan kata lain; marhaseanghon, mamakai, mempergunakan, memanfaatkan, menyayang; diparhaseanghon ariarina, dipergunakan waktunya dengan ba-ik; parhaseangon do i, itu harus orang pergunakan, itu harus dimanfaatkan. Hashas, = hansas. Hasialan,lih siala II. Hasi, debata hasihasi, nama dewi. Hasian,(dari niasian), kekasih, kesayangan; anak hasian, anak kesayangan; juga: hamba kesayangan; hasian ni daging, keterangan mengenai penyakit karena sebutan sahit tidak suka dipakai (menurut kepercayaan kuno); bdkaleale ni daging, ahaumaha; manghasiani, menyayangi; mengasihi, lebih menyukai; marhasianhon (diparhasian), memilih, lebih suka, mengutamakan, pilih kasih terhadap. Hasinga, = hohos suranti, kain ikat pinggang parbaringin pada pesta persembahan. Hasior, sej tanaman yang keras baunya dan akar-akarnya dipakai sebagai obat. Haso, manghasoi, menjengkelkan, merusuhi. Hasobe, sej tumbuhan yang buahnya kecil dan bulat menyerupai singkoru. Hasoli, I. pokok berbunga kuning. II. turak, = tungkai pemintal benang; manghasoli, memintal benang. Hasona, = sona, sej pohon. Hasumba, kesumba, kain berwarna merah yang diimpor. Hasundang, sej rumput yang dipakai sebagai obat. Hasungseng, humasungseng, dengan gelisah begerak kesana kesini, tidak berhenti, lih hunseng. Hasur, I. kasur. II. sihasur, sej tumbuh-tumbuhan yang rasanya asam dan disukai orang untuk bumbu ikan. Hata, kata, perkataan, pembicaraan, percakapan, bahasa, perkara, protes; hata Batak, bahasa Batak; hata jau,bahasa asing; hatahata, cibiran, omongan, pergunjingan; hata binoan na tubu, bahasa ibu, bahasa asal; marhata,bermufakat; membicarakan perkara oleh raja; marhata Batak, berbicara bahasa Batak; manghatai, bercakap-cakap, berbincang, berbicara; marhatahata, memberitahukan sesuatu (mengenai hasandaran, =

medium);marhatahata, berpanjang-panjang berbicara, mengeluarkan isi hati dengan memakimaki; manghatahatai,berbincang-bincang; panghataion, pembicaraan; parhataon, perkara yang bakal dibicarakan; manghatahon,membicarakan sesuatu, bermusyawarah mengenai sesuatu; dipahatahata, diperguncingkan, di-cibirkan; sahata = saroha, se-kata, semufakat; marsahata, bermufakat; sahata-saoloan, seia-sekata, rumusan yang dipakai dalam doa persembahan; parhata sada, yang berkeras hati, orang yang berkemauan keras; hata na uli, kata-kata selamat yang elok, kata-kata berkat; marhata na uli, berkata-kata sambutan; na malo marhata, pembicara mahir;marhata na roa, bicara kotor, mengumpat, mengucapkan kata-kata yang kotor; marhata tundal, memfitnah, mengumpat, membicarakan orang di belakang punggungnya. Hatadingan, lih tading. Hatapang, ketapang. Hati, I. kati, 1/100 pikul, maka 1 1/4 pon; manghatihati, menimbang menurut pon, menghemat; na malo manghatihati, hemat; hatian, timbangan. II. hatiha, nujum yang dipakai untuk mencari pencuri; mangatiha,memakai hatiha untuk mencari sesuatu yang hilang atau dicuri; pahatihahonsa tu panangko, menyatakan kepada pencuri apakah yang dicuri itu akan dapat kembali; artinya: meminta bantuan kepada musuh, yang tidak akan diperoleh. Hatinangke, ayam sabungan berwarna putih dan berkaki kuning. Hatindi, sej rumput; hatinditindi, sej tanaman menjalar yang dipakai untuk mencat Hationg, humationg, juga hatitiongon, berputar-putar tanpa keluar dari tempatnya, berpusing; manghationgi,mencari di sekeliling. Hatioranon, sangat lapar, lemas kelaparan. Hatir, bulu sayap burung, sayap bagian dalam pada kumbang. Hatirangga, sej tubuhan yang daunnya dipakai untuk mencet kuku tangan menjadi merah; sej ikan. Hatis, lih tis II. Hatitiongan(bdk hationg), me-mutar, pening kepala. Hatitioran, ulat yang mengeluarkan cahaya dan berkaki kecil dan banyak. Hatoban, hamba, budak; marhatobanhon, mempunyai seseorang sebagai budak, memperbudak; parhatobanon,perbudakan, perhambaan. Hatobung, marhatobung, menerjun mengenai air. Hatop, cepat, bersegera, kencang; humatop, lebih cepat; pahatop, percepatlah, lekaskanlah! Hatopan,lih top; tangiang hatopan, doa umat. Hatubang, sanghatubang, dua genggaman tangan, dua tangan penuh. Hatuit, sej burung kecil. Hatumbar, ketumbar. Hatunggal, sej semak yang daunnya berwarna merah. Hatupet, ketupat. Hau, kayu, pohon kayu; sang-hau, selembar mengenai kertas; P.B.: songon parbue ni hau sai madekdek tu bonana, songon i do jolma maniru pangalaho ni amana, rebung tidak ada jauh dari rumpun, anak harimau tak jadi anak kambing, buah jatuh ke pangkal, begitu manusia selalu mirip tabiat ayahnya; marhau, menebang kayu untuk membangun rumah; parhau, bahan kayu

untuk bangunan; pandehau, tukang kayu; hau tanggurung, tulang punggung; hau api, korek api; hau bulet, kayu bulat; marhau hata, pembicaraan yang bertangan dan berkaki, artinya hasil yang nyata. Haulian, lih uli. Haum, lih houm. Hauma = uma, ladang, terutama tanah penanaman padi; hauma saba, sawah; hauma tur, ladang yang tidak diairi hujan, sawah tadah; parhauma, pemilik sawah, petani, pemilik tanah atau ladang. Haundolok, sej pohon kayu dalam hutan. He = atehe, (Angk). Hea, I. pernah, suatu waktu; ndang hea, tidak pernah; pahea na so dung, lakukan apa yang belum terjadi. II.marheahea, membelahak. Heal, letih, capek, lemah karena memakan makanan yang asam; mate heal, mati karena pembisuan. Heangheang, pantat, dubur. Heap, sihumeap = sihumabang, burung (And). Heas, sej cacing di dalam usus; heason, cacingan mengenai ternak; siheas, rumput kuda yang kurang baik untuk makanan kuda. Heat, I. sej kumbang. II. mate heaton, meninggal dengan tiada diperdulikan orang. Heba, pahebaheba, = pariparipar, pada duabelah sisi. Hebo, heboh, gempar, kekacauan sewaktu lari, kocar kacir, huruhara. Hebur, tidak teratur, tidak pantas, tidak sopan mengenai pakaian; hebur parabitonna, ia berpakaian acak-acakan, tidak rapi, tidak teratur, tidak sopan. Hede, membuat dirinya sebagai orang penting karena dipikir itu menyenangkan orang, walaupun sebenarnya tidak. Hedek, dikatakan mengenai yang melagakkan urusannya tetapi tidak mau memberikan apa-apa kepada orang lain. Heder, lendir; marhederheder, berlendir; marhederheder hatana, perkataannya adalah berpanjangan, tak berhenti bicara. Hedok, manghedokhedok, membuai anak kecil di tangan; pahedokhedokhon, idem. Hehe, bangun, bangkit berdiri; dalam arti kiasan: cepat bangkit; humehe, membangkitkan diri; manghehe,menghalau binatang buruan mengenai anjing; manghehei, membangkitkan, membangunkan, mengejutkan mengenai buruan; P.B.: songon hehean lombu, seperti lembu diangkat; sudah ditolong malah ditanduk, tidak tahu berterima kasih; pahehehon, membangkitkan; haheheon, kebangkitan, kebangunan; pahehe roha, penyemangat jiwa, menegakkan orang; pahehe bada, menimbulkan, menggalakkan perkelahian; pahehe tahi, menjalankan renca na;pahehe hamusuon, menggalakkan permusuhan. Heheamon, menguap. Hehek, marhehek, tertawa, tertawa terkekeh-kekeh. Heje, damar.

Hela, I. menantu laki-laki; P.B.: sada talim dua hodam, sada borum naeng dua helam, engkau mau bermenantu dua laki-laki untuk puterimu yang satu; demikian dikatakan kepada seseorang yang mau lagi mendapat uang untuk puterinya itu walaupun ia telah bertunangan; marsonduk hela, mempunyai menantu laki-laki di rumahnya; baik ia telah kawin maupun masih bertunangan dalam hal seperti itu pemuda harus bekerja untuk mertuanya lakilaki;manghela, membuat orang menjadi menantu laki-laki; pahelahon, membuat anaknya menjadi menantu seseorang. II.manghelai, manghehelai, memakai kata-kata menghina terhadap seseorang, mengumpat. Hele, = atehe. Helel, manghelel, membujuk, merayu untuk memperoleh sesuatu; manghelelhelel, mengumbah, membilas. Hella, = atehe. Helleng, datar, rata mengenai dataran-dataran kecil di lereng gunung. Helpat, berlutu mengenai kuda dan mengenai orang yang letih. Helpus, = halpus, lampau, terlambat sehingga tidak mendapat apapun sesuatu lagi. Helung, manghelung, mencari; panghelung, pencari. Hemat, menghemat, meredakan kemarahan orang-orang yang berkelahi; hahematon, perhentian perang, gencatan senjata. Hembang, terbentang, terkembang mengenai tikar, ulos; pa-hembanghon, mengembangkan tikar, pakaian: (bdkherbang, humbang). Hemut, tersembunyi, tersimpan; manghemuthon, menyembunyikan; penghemut, tukang copet, pencopet. Hendur, I. = lenduk. II. kendur mengenai tali, jerat. Hene, I. lamban, berlambat-lambat. II. sihenehene = halehetanna, begitulah baik, sedikit tetapi baik. Heneng, bulat seperti peluru. Henes, lalap humeneshenes, berjalan lambat. Henghem, manghenghem, mengambil sesuatu untuk dirinya sendiri. Hepar, kayu yang bengkok karena sinar matahari. Hepeng, I. uang, khusus uang logam; sahepeng, 4 duit; hepeng linsim, uang logam; na so marhepenghepeng,miskin sekali; sihepengan, yang harus dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan barang. II. marhepenghepeng,panau bulat pada kulit msl sakit kusta. Hepor, = hapor, gatal di kerongkongan; hepor hatana, kata-katanya menyakiti hati, ucapanucapannya menunjukkan siapa dia sebenarnya; marheporhepor, terhuyung-huyung berjalan dan mau jatuh mengenai orang yang kena tikam, peluru. Heput, takut, ketakutan; maeput, malu. Herbang,(bdk: hembang), paherbang, mengebangkan ke kiri dan ke kanan mengenai lengan, sayap. Here, manghereherei, meminang seorang gadis, mengejar, mengancam. Herek, sej monyet kecil. Herem, mangherem, membujuk, merayu. Herer, mangherer, makan dengan perlahan-perlahan.

Heres, humeresmeres, kemerisikHerok, (bdk gorok), kesalahan, kekurangan. Hernep, = hornop. Herong, sej ikan laut. Hersut, = hesut. Hertuk, humertuk, bergerak, bergersik; hata hertuk, kacau, tidak tentu bicara, terputus-putus, bicara tak berarti. Herut, siherut, sej begu yang menyebabkan penyakit. Hesek, hesekhesek, perkussi, sej gong yang retak dan oleh karenanya berbunyi resik, alat semacam ini memberikan detak-detak irama permainan orkes. Heserheser, = hesekhesek. Hesut, marhesut, susut, bertambah kecil msl buah yang dimasak; humesuthesut, kembangkempis seperti jantung. Hetek, menjual lagak mengenai orang yang menyebutkan semuanya yang dimilikinya. Heu, maheu, menjadi lemah mengenai daun; selanjutnya: letih, lemah, lesu, lelah. Heuk, berlobang, berlekuk, berliang. Hia, I. hiahia, sej ikan laut. II. = tarhiahia, rindu akan, mengingini, tergila-gila akan sesuatu. Hialhial, gentar karena sakit. Hian(bdk: hinan), tadinya, sebelumnya, dahulu, asal, asli, sebetulnya, sebenarnya; hau hian, kayu asli (tidak dikerjakan); bangko hian, sifat sebenarnya; musu hian, musuh sejak dulu; tanonami hian, dari dulu, sejak dulu tanah kami; hudok hian tu ho, aku telah mengatakannya kepada anda semenjak mulanya; buatonku hian, dulu aku mau mengambilnya; paboa hian tu ahu sijaloonku, beritahukanlah kepadaku apa yang bakal kuterima. Hiandu, mahiandu, lih andu. Hiang, kering; mahiang, dalam keadaan kering; pahianghon, mengeringkan; hiang lampak, hanya kering pada permukaannya mengenai kayu. Hiap, manghiap, mengipas, mengembus; manghiapi, mengembusi; manghiaphon, sesuatu yang dipakai sebagai pengipas api. Hiaphiap, kipas, kipas angin; hiaphiap, berkibar; humiap, idem; tarhiap, lari mengenai ayam seolah-olah dihembuskan. Hias, manghias, melicinkan msl baion; mengeluarkan msl nanah; dihiashias dihilala, ia merasa diperas, artinya: lapar sekali; hiashias, alat untuk melicinkan baion. Hibul, bulat, seluruh, tidak terbagi, utuh, seluruhnya; hau hibul, kayu bulat, kayu berbentuk silinder; hibul diboan,dibawa seluruhnya, tanpa dibagi-bagi, utuh dibawahnya; pahibulhon, mengumpulkan, membulatkan, mengutuhkan;mangibul, dikumpulkan, membulat; pangibulan, ichtisar, ringkasan, rangkuman, sari pati. Hibung, kata bantu bilangan, buah, potong, biji; sanghibung, sepotong, sebuah; diwaktu mengira: satu hibung; tolu hibung (kibung), tiga buah, tiga potong. Hida, manghidahida, membujuk untuk pergi.

Hidop, manghidop, kejap, mengejapkan mata, memberi tanda (dengan mata); masihidopan, berkejapan mata mengenai muda-mudi yang berkasih-kasihan, berkomunikasi dengan main ma-ta; sanghidop mata, sekejap mata. Hiempe, mahiempe, lih empe. Hihik, manghihik, ketawa ter-kekeh-kekeh; simarhihik, burung malam yang bunyinya memanggil 'hihik' (dulu kala dipikir orang akan mati mereka kalau didengar suaranya). Hihir, kikir; manghihir, mengkikir gigi; marhihir, mempunyai gigi yang berkikir; ajihihiron, berjatuhan mengenai gigi pada suatu penyakit. Hijang, I. liar, sulit dikendalikan mengenai orang. II. manghijang, = marsali. Hije, sej domba, kijang. Hijup, cepat, lekas; pahijup, bersegera, cepatkan. Hilala, manghilala, merasa; merasakan; mangilala, merasa dalam arti kiasan: melihat, memperhatikan, menunjukkan dampak; panghilalaan, perasaan, indera perasa; beha panghilalaanmuna, bagaimana perasaanmu;manghilalahon (dipang-hilalahon), memerasakan orang. Hilang, penipuan, ketidak jujuran; marhilang, menipu, bertindak menipu; tarhilang, diperlakukan secara tulus, kena tipu; parhilangon, penipuan, hal menipu; parhilangan, penyebab untuk menipu. Hilap, kilat, terang kilat; manghilap, memberi tanda dengan tangan, melambai; mangkirap, idem; sihilap, sej alang-alang yang akarnya karena harumnya dicampurkan ke tembakau. Hilas(juga hiras), gembira, riang, sukacita; tarhilas ro-ha, bergembira, bersuka hati; api sihumilas, api yang terang dengan itu dipersamakan dengan kemarahan. Hilhil, manghilhil, mengunyah; manghilhili, mengunyah sesuatu. Hilim, manghilim, mengelim kain; panghilim, kelim. Hillo, cermin, kaca, logam putih; humilohilo, berkilau-kilauan, berkilat-kilat, kemilau. Hillong, marhillong, licin digosok msl besi, berkilau, bercahaya. Hima, kima, karang berwarna putih dari mana orang perbuat gelang lengan. Himpal, kempal, tidak terbagi, bergumpal, padat, beku mengenai benda-benda yan seharusnya cair; suda arang ndang hipal bosi, sudah habis arang, tetapi besi itu belum kempal, artinya: usaha yang percuma; manghimpal bosi,mengimpal besi; pahimpal, membeli seekor ternak seluruhnya. Selama ini hanya mempunyai sebahagian saja;panghimpalan, seekor ternak yang bulat dimiliki; marhimpalhimpal, bergumpal-gumpal. Himpang = himpal. Himpu, = humpu. Hinal, peluru senapan (seperti diperbuat dahulu dari kayu bagot); hira hinal do ho manghuling, engkau berbicara kayak senapan meledak. Hinaloan, parhinaloan, sebutan yang mencakup semua bunyi-bunyian musik. Hinambor, monumen, kuburan (dari tambor?).

Hindat. ucapan salam yang diucapkan sewaktu datang dan pergi. hiohio. percepat. lih hos II. kunci. cepat. bangkit. manghinsat. sej lotek. mangingking. hir panasna. manghinsis. hirahira. berselamat jalan. sej tumbuhan jalar. Hingkit. mendiang. Hingking. kira-ki-ra. hira babiat. hir hodokna. segera. lincah. . mempercepat. cepat. hinipu. seperti hutan. agak. berhemat. Hinauli. cara makananmu harus ditimbang dengan baik. pintu. kuat mengenai peluh. Demikian diungkapkan orang yang mencari seorang isteri yaitu yang dapat menimbang dengan baik. (bdk handit). menyehatkan. adat na hinan. dia berpeluh hebat. kikir. I. hira tombak. tarhinos. Hipas. kesehatan. segar. mengangkat dengan tangan. na hinan. dahulu di waktu sebelum pembicara lahir. keranjang yang dianyam dari rotan. sehat. terangkat ke atas. perangkap. tarhinsat. terkunci. jerat. perbuatannya adalah ditimbang dengan baik. lih hian.dipercepat. pahipas. hinsuhinsu. mangingking roha. sihingkit. perkataannya telah ditimbang dengan baik. Hinsis. anak hinsu.adat yang dahulu. bersemangat. melakukan secara mendesak. mengerut mengenai jaringan tubuh. Hinos. manghipu. sej tumbuhan yang daunnya lebar dan berduri. manghiom. jangan terlampau banyak dan jangan terlampau sedikit. makan lambat-lambat tanpa mengecap dan mendemap. mengunci. kira-kira seperti hutan. hirahira parangea. sakirakira. pelit. beo.Hinan. hinsu. Hira. hati dsb. artinya: yang mengurus rumahtangga dengan baik. Hinsa. carilah untukku sepotong kayu kirakira sedepa panjangnya dan sedemikian besar. hipas be ma hita. sehingga dapat dililit. hahipason. II. Hinaon. Hio. Hirang. tiung. sianu na hinan. ligat. Hipu. hirahira papanganmu. manghindat. manghinsu. hianhiani. Hinsat. hirahira. uang bernilai dua duit. sadopa ganjangna haposon balgana. cepat merasa sakit hati. hinsat. berdiri. Hindir. Hiom. Hionghiong. tabung bambu tempat menyimpan cairan. dahulu kala. cekatan. lih uli. Hir. lului di ahu sada hau hirahira. pergelangan. hirahira panghulingna. mengikis. I. manghirahon. gembira. III. semoga kita masing-masing sehat. menyegerakan. Hinsu (= hunsi). sesuatu untuk mengurangi perbandingan atau ungkapan yang keras.ditimbang degan baik. menakar dengan baik msl beras dalam periuk sehingga cukup untuk semua orang tetapi tidak ada yang hilang. pemasang jerat. marhipashipas. Hiong. parhinaon. Hingkiangi. seperti harimau. = manghindat. tertutup. II. damar lotek yang mengikatkan pisau ke gagangnya. diukur dengan baik.

manghirap tondi. nunga hishis. pahirehon. ludes. keinginan tubuh. Hirtap. memikul pinggul sambil melompat-lompat. sej kumbang yang terus menggulungkan dirinya seperti peluru kalau disentuh. keberanian. panghirimon. putri malu. manghirei. kata-katanya tidak berkehabisan. sihumisik. ia kurus kering. Hirtang. menyehatkan. memasang msl jerat. yakin. Hisikhisik. Hiri. berkedip-kedip. berani. kerakusan. sihirput do ho. dengan penuh kepercayaan. manghirpas.memberi tanda dengan sesuatu. terang sekejap. Hirehire. kecewa. kita. mengelampai tirai. mudah berkecil hati. Hire. Hirhir. Hirput. tak disangka-sangka. Hirta. kata halus untuk orang yang disapa. dihirhir ho ma panghulingmu tu ahu. so panghirimon (ni roha). sej lupine. sej tumbuh-tumbuhan yang daunnya terus menutupkan diri kalau kena sentuh. Hirdop. bergantungan pada tali dalam jumlah besar. keyakinan. Hirik. di hirungan manuk. tegar. tak terduga. Hirpas. tidak berani melawan. seterusnya: kelambu dibuat dari tikartikar. sej rumput. mengikis dengan pisau. II. mangirput. kumbang. memberi tanda dengan tangan. tarhirim. = nunga suda. di ribaan ibu. Hishis. habis.hahisapon. manghirap. sikat rongga badan. menghamparkan. yang msl dilakukan para perempuan di waktu perang bila mereka melihat pertempuran itu dari tembok desa. I. melambai. semuanya telah dikikis. keserakahan. kesehatan. mengalah. sej kudis di kepala. Hisik. menggoncang-goncang mengenai uang dalam pundi-pundi atau harambir. marhirean. = hatop. serakah. hisap ni daging. manghiraphon. mengembangkan. uang (And). Hisap. Hisar. . Hit. pahisar. marhirehire hatana. Hirjop. tidak cukup. pengecut. memberi tanda kepada tondi orang yang sakit dengan kain putih agar ia kembali supaya orang yang sakit menjadi sembuh. = hira. engkau adalah sepertisihirput. pahirtang. nafsu. sihirput. hanya dalam hubungan. tudia hita?kemana anda pergi. seutas penuh msl manik-manik. mengharap. bergelimpangan mengenai orang yang mati. sanghirtang. I. serat ijuk pohon enau yang dipakai sebagai tali kail. tanggung. mengingini. hisaphisap. engkau bicara sejelek mungkin mengenai aku. menggantungkan tikar disekeliling sesuatu. Hiringan. keinginan-keinginan yang buruk. menduga. II. sej jangkrik. bernafsu. hahisaron. hisapon. = hilap. kotoran berwarna merah yang terapung-apung di atas air. marhisap ni roha. manghisik.Hirap. manghirim. manghishis. terang di kejauhan. Hirim. Hita. pengharapan. humirdop. Hiras(bdk horas). hiras ni roha. sehat. = hirdop.

melalui. Hobuk. mangobol. manghobas. kotor. Hobar. marhoda. jorok. Hobas. tarhodang. bersalah kepada tata krama. mualim. menutup mulut. engkau. siap sedia. melayani. dua hali hodo. warga menjadi penghulu.Hite. monang hodarhodar. sabuk kain. tertutup mengenai mulut. hitehite. takut. harop. = manghatai. lekuk. kain yang dipakai dukun sebagai selempang. talu hodarhodar. juragan. melengkungkan tangan. Hodap. selalu ia takut (dikatakan mengenai seorang kecil terhadap yang besar). perantaraan. dari selaput dibuat sediaan yang membuat dia selama hidupnya kebal. Hitir. Hodo. nakhoda. parhobol balutan. Hobot. mempersiapkan. kecemaran.manghoboli. pengotor. parhitean. Ho. memakai sesuatu sebagai alat atau titi. hari persiapan. (Angk). getar. panas. berkeliaran tanpa tujuan dan mencari sesuatu. sulit melahirkan (bdk hodo II. membuat kebal. na hoda. orang kotor. mualim. . meletakkan di atas tungku. marhitehon. dua kali dimasak. Hitup. membuat gemetar. mempunyai kuda. manghobahobai. humobohobo. marhobol. sabuk kain. takut. juga: dimasak. diletakkan di atas tungku mengenai periuk. Hobahoba. berkepul-kepul mengenai awan. orang yang lahir bersama selaput. hodahoda. ari parhobason. menggoncang. tidak bisa dilukai. jangan berikan kepala kuda kepada anakanak. parhodar. hahodaron.B. oleh. lengkung. manghobari.: unang lehon ulu ni hoda tu dakdanak. Hobol. mendung. panulpang gabe na hoda. titian. perantaraan.marhitehite. mangite sian. marsihodo. orang ke dua tunggal. berkuda. idem. karena. Hitsu. kebal. hitinghiting. marhobas. kau. membereskan. titi. Hobon. Hodir. menyiapkan. humitir. dipanaskan. parhobas. Hodang. mempunyai mata yang kotor. pengetahuan untuk membuat dirinya kebal. angka hitir. marhite sian. peti bulat dari kulit kayu yang sangat besar untuk penyimpanan padi. manghitsu. II. mang-hobasi. sesuatu yang dipakai sebagai perantara. jembatan kecil terdiri dari satu atau dua potong bambu. Hiting. pahobuk tangan. mang-hitir. kuda. humitonghitong. cemar. berikanlah yang pantas. mengenai perkara dua kali diterangkan. marhobot. perantara. Hoda. I. humodir. kena tetapi tanpa melukai. huru II). Hitong. kekotoran. najis. memasang selempang. alat kecil untuk menenun pinggir kain (= dopirdopir). Hobo. sebab. pelayan. penumpang menjadi nakhoda. gemetar. menipu. menyiapkan diri. manghodohon. wayang kuda. hodaphodapon. supaya yang membuat sesuatu terjadi. parhobolon. Hodar. ataukah ia menang ataupun kalah. adat. manghobol ulok. P. mementerai ular agar ia tidak menggigit. pahitup. seterusnya: alat. kebal. gambar kuda.

marhoi. manghohosi. rongga mulut mengenai binatang. Holan. Hohak. manghohal. parhohas. saja. mencakar dalam jumlah besar. di antara. berapa jauh? dua dopa holangna. meringkuk. dua dopa jauhnya. bubar ramai-ramai. Hohop. Holak. marhojal. membawa sesuatu di punggung dengan ulosyang diikatkan di dada. Hoin. juga: apa yang membuat dua orang menjauhkan diri. tidak subur mengenai perempuan. tidak bersuara. tepat antara dua. = holan. selang satu hari. getir untuk diminum. tergesa-gesa. Hohar. berdahak. Hohom. sangholak. mengenakan ikat pinggang. teguh mengenai daging (orang yang kuat). keluh. manghois. hodohan. cuma. bertindak segera. hodonghodong ni bagas. hoin hami na dua. berjarak. parholangan. enau atau semua jenis palem. persis di pertengahan tahun yaitu antara dua panen sewaktu mana orang tidak mempunyai sesuatu makanan. juga: kuat. peluh. marhohop. depa. pelepah.(bdk hot). stabil. di holangholang ni. jejal msl tanah liat. Hois. antara. Hola. Holat.holangholang. Hohal. jarak antara. diam. Holahola. Hodong. hanya. marsihohot di. (bdk: tondo). Hohot. membundarkan. II. sejauh orang dapat mengukur dengan kedua lengannya. berkeringat. sulit ditelan.Hodok. . sadia holang. mengkikis. hohahon. jauh. hanya kami berdua. mengganggu tidak mau berhenti sebelum memenuhi atau memberi hati msl kalau bertanya-tanya dan tagihan utang. bergumpal. tergesagesa. husuakhon holaholami. tidak goyah. berketetapan hati. paholanghon. berpeluh. terkekang oleh penderitaan.menjauhkan. cepat dalam hal bicara. Hojor. idem. manghoho. orang yang bertindak terlalu buru-buru. bergegas. Hohas. berpegang pada. liang mulut. lendir tenggorokan. menyisipkan sesuatu ke dalam ikat pinggang. Hojok. hoihoi. panghojok. I. memakai ulos seperti dilakukan para perempuan dengan mengikatnya di dada sebagaimana diperbuat oleh orang-orang yang memberi persembahan. cacian pada orang. membulatkan. ikat pinggang. hanya saja. sedepa. parhohom. kejauhan. kupatahkan nanti rahangmu. dalam hal ini orang memberikan beberapa potong sanggar sebagai pengganti beras bila kelak orang mau memberikan karung berisi beras. ditengah-tengah. marhohondo. Hol. nunga tarholang partaonon. dahak. manghohopi. Hoho. mengeluh. perkakas mengenai perang dan gendang. holat inumon. keringat. langit-langit. hodok dagingna. holang sadari. Hohombu. pendiam. bersegera. tulang daun mengenai kelapa. Hohos. dua potong kayu yang dipasang berbentuk silang untuk menyokong atap. mandul. Hoi. Hohondo. manghojok. dalam keadaan hamil. tidak enak mengenai citarasa. panas. keringatan. peralatan. tarholang. = hahombu I.(bdk: hais). Hojal. Holang.

. kegelapan. mencintai. parholit. ingat dirimu. homangon.17. ia tidak kikir dengan tenaganya. kasih akan. Holpu. tersembunyi. memalut. sej pisang.: binuang ganda. idem. siamang. holso ni roha. cemas. mencintai. ndang holit gogona. marolipolip.18. mencemaskan. Holiholi. pelit-pelit tenggelam. sej pohon kayu. homat papanganmu. gelap. sipembelit tungku. siholot. gelap gulita. II. mangholuk. disusahkan. jurang. mempunyai penyakit dan orang sakit itu takut pada orang dan menyembunyikan dirinya dan orang menganggap bahwa homang yang mengejarnya. mangholting. terlindung. mang-homat. nama hari ke. mengikat. kelam. Homat. holsoan. Hollus. idem. membuat orang susah karena banyaknya teguran. Holung. holong rohana di ahu. marholit. batu holing. menyembunyikan. humollus.Holbab. bdk horuk.19. andor holing. mengirit. sayap serangga yang terdapat di bagian dalam sekali. dia cinta padaku. boraspati ni holom.B. holong mangalap holong. lengkung. mangholsoi. Holuk. Holos. I. na holom. orang kikir. empuk mengenai kentang. kikir pangkal tabungan. haholongan ni roha. Holong. menggali tulang belulang nenek moyang. pendayung. holom marimpotimpot. haholomon. berlembah. ada gerhana matahari.mangholom mata ni ari. punya kasih sayang. Holbung. mangholit. hinolit lonong. memberitahukan kesusahannya kepada orang lain. I. muda ni holom. anggara ni holom.hal yang dikuatirkan. manghaholongi. kekasih. Holot. kekuatiran. manghomat. cinta. merisaukan. Toba Holbung. siholting dalihan. kasih berbalas kasih. orang kikir. marholong ni roha. bermewah makin jaya. nama hari ke. berkilat-kilat di waktu malam. lembah Toba. cekung. nama hari ke. sedikit banyaknya kikir. hati-hatilah dan beradap sewaktu makan. saling mencintai. I.16. manghoma. atau mida ahu. tulang belulang. kasih.haholsoan. mangholom. pelit. kikir. holit di mula ni sipeopon. Hole. simarholiholi. kecemasan. gusar. tersembunyi. Holso. suma ni holom. menarik sesuatu dengan jari-jari dari rongga. Holip. dilarikan hantu siamang. mangholsohon. waspada. III. kerisauan. menyuruh orang berdiam diri. mangholipi. kasih. Homang. diluahon homang. Holom. buangbuang ganda. nama sej rumput. P. gelap gulita. Toba cekung (dikelilingi Bukit Barisan). kempis. melekuk. Holing. menjadi gelap. demikian lembeknya sehingga gampang meninggalkan jejak. holit ni roha. kikiran. kesusahan hati. mangongkal holi. masihaholongan. (bdk: ho-ruk). kikir. Holis. sej kayu yang keras. holong ni roha. na hinolso ni roha. berpelit makin hancur. berlaku kikir. Holit. II. menjaga sikap. kikir mula dari harta benda. tuktuk holis. mangholsohon. nama hari ke. mengeluhkan. humolso. menjadi kurus. menaruh hati. Homa. kerisauan. yang mengikat tungku dengan rami pada tungku agar tak seorangpun dapat memasak. mencemaskan. marnahumolit. cinta kasih. sej burung pelatuk. hantu mengenai siapa orang percaya bahwa ia memikat ke hutan dan menahannya berhari-hari lamanya. homat ateatem. harus berjaga-jaga. dia sayang padaku. Holting. ingat diri. II. tulang. = holso. kembang mengenai layar kapal. hau hole.

= hompa. Homit.marhombangsila. baik (mengenai perkataan). kena hujan. dimarahi. jimat yang menutup pemiliknya terhadap tembakan musuh. jongkok dengan mengikatkan ulos sehingga lutut melekat pada tubuh. cuma. keruh mengenai air. hombar. merahasiakan sesuatu. Hombil. membuat reaksi mengadakan perlawanan. sihompa. sej palem mirip dengan pining. manghombar na mora. sej jimat. wasiat. pahomihomihon. peti kayu yang besar untuk menyimpan bermacam barang. menyembunyikan. berkaitan. menghampiri orang. pudar. benda yang dikeramatkan dan disimpan dengan baik. = menutupi. bagian mata pedang yang rata. membuat gambar. membersihkan mata air di ladang dengan mengadakan persembahan di ladang. Homban. Homur. menguasai. Hombung. parhinomitan. batu yang ditarok antara api dan embusan agar embusan ini jangan dimakan api. lih ompu. panglima. simbora pangomat. tombal. hombar hundul. dekat. mendekatkan. tetangga. mengenai perhubungan antara rakyat satu sama lain. Hombal. tidak diberitahukan sedikitpun kepada orang lain. juga dalam arti kiasan. terkena. mendekati orang kaya. merapatkan. hona toru. Homi. Hona. tu na homur do jolma dapotan dengke. manghombar tu. na hinomit. = pamondur. manghombang. yang dikuasai. ditimpa hujan. bersifat rahasia. sesuai dengan itu. kehujanan. Hombingan. I. hanya. = tombil. sesuai.hahomion. ajimat pertahanan. Hompawa = hompa. kata halus untuk napuran pada ucapan-ucapan pidato. patung dari orang mati dan menyerahkannya secara mewah.rakyat. Hompu. manghomolhon.hona hata. boleh diterima. hombang ni podang. patiur homban. menurut. hombar bagas. manghomur. hona todos. hombar tusi. Hombar. kena pergunjingan. menyimpan sesuatu untuk diri sendiri. homitan. yang diayomi. memerintah orang-orang yang berasal dari daerah lain. sihombang. paralel. manghomit. dipukul dengan tangan. mengembangkan. orang harus menangkap ikan dalam air keruh.mangomat. napuran na hombang. saling memeluk. hona udan. orang yang kepalanya pada sisi telinganya adalah rata. anak hinomit. terbunuh. hombar tu. Hompa. ditegur. yang duduk dekat seseorang. berdampingan. Homondur. mati konyol. kena marah. yang diperintah. hona . marhombahomba. rata dan lebar. hona tangan. mendekati. saja. II. saling merangkul. kena kutuk. manghomukhon. rahasia. Homol. terkutuk. mencari tempat yang paling tenang dalam air msl anak kerbau yang berjalan di belakang induknya. kabur mengenai mata. kena. Homuk. dikembangkan. tersembunyi. pahombar. manghomolhomol. III. Hompaba. Hombang. Homba. memukul-mukul hingga rata (bdkhembang). manghomurhomur. sesuai dengan. disekitarnya ditanami bunga-bungaan. pahompu. misterius. menyembunyikan. mata air di ladang yang dipelihara dengan baik sebagai tempat persembahan.

menujukan pada. Honohonoon = loahon. kental mengenai susu atau sup (lawan: lio). papan lebar di muka rumah Batak dimana terdapat susu ni ruma. ia bersedih hati. agar jangan diucapkan orang: msl: hatoban (= huntam baba). manigor dibuat ugasanna. ampas. hopal api. mempersiapkan diri msl soldadu yang akan berangkat ke lapangan perang. banyak sekali. Hopi. hona rasun. kapal api. hona tangke. pengaruh dari.sahit. suka akan. Hopahopa. gemetar. Hontas. hal mengenai. segera. sebagai kata depan: untuk. kantongan kulit kayu. berlelah. kena sakit dengan tiba-tiba. Hondo. turut berbunyi mengenai kayu sewaktu memainkan bunyibunyian.membuat kena. mate honsa. I. marhonong. hona titi. na hondal. menutup mulut dengan tangan. marhahonaan tu. Hondang. kena hukum. endapan. marhondohondo. nenas. akibat. parhongkom. na hinophop. mudah dilubangi seperti piring kayu (sapa).setelah ia bertemu dengan dia terus memukul. menyelam dalam air. terpengaruh pada. apa yang dibuang pada buah-buahan yang diperas. humontor. pahonahon. mengenai. mangonai. marhinamago. honahona hatana. Hontor. kapal. kata-katanya disusun dengan baik. dipakai dengan menghubungkan kata mamintor. Honong. manghongkom. mengorbankan diri untuk sesuatu atau seseorang dan oleh karenanya menderita. marhontas. kopi. hinontor ni. hondo rohana. tidak kencang mengenai tali. dilukai kapak. dikucilkan. pengaruh. merasa kehilangan. hona uhum. humondurmondur. jatuh vonis. sej burung air. jatuh sakit karena makan nenas. kendor. mengadakan makanan persiapan. Hopal. diwujudkan pada. sebab. terus diambil barangnya. kekasih yang untuknya bersedia menderita. manghonahon tu. dijatuhi putusan. setelah. yang diperjuangkan. pangonai. hongkom baba. hal perbuatan mengenai. honashonason. tersisih. manghophop. = gendi. hahonaan. (Angk). hal menterapkan. berkorban. Hongkom. terkena pada. Hophop. jerat. manginona tu. Honsa. = bue. kendor-kendor. biasa dipersiapkan makanan keselamatan. diam karena putus asa. segera setelah ia mati. diterapkan pada. honong bosi. Hondi. gentar. Hondur. larangan untuk mengucapkan kata tertentu. manghonongi. murung. terserang penyakit. mamintor dipastap. jumpang honsa. Hondal. terhukum. Hontot. II. idem. hona danggur. sisa-sisa pemakaian. mangonai hata. mengenakan orang. saudagar yang berangkat ke daerah yang jauh. garis-garis putih pada pola ulos. memaki-maki. kapal besar (sebagai lawan parau atau solu). Honok. karena. Honda. kena lempar. Honas. = leleng. hona liga. sepah sirih yang diludahkan. hontot roha. berpengaruh.keracunan. . Honuk. lih sopa-sopa. humophop. berkenan di hati. kendi. mengambil sesuatu dengan jalan menyelam. melengkung mengenai dada.

Hordit. seekorkerbau yang dipersembahkan pada penyakit menular atas perintah Sisingamangaraja. horas ma ho. meridoi. horbo pangalotlot. kesenangan. humordit. bahagia. Hopo. marhopok.marhorashoras. hoposon balgana. pengaruh. kesehatan. sebesar yang lengan dapat melilitnya. berhimpun. panjang mengenai leher. Horas.menyuruh melakukan keputusan ilahi. makmur. panghorhon. manghorhon. manghopoli. sempit. idem (untuk masa mendatang). menimbulkan.ombak-ombak besar mengenai laut. = horbo pangambat. Hopok. yang mengakibatkan. Horbangan. melilit dengan lengan msl pohon kayu. merasa senang.B. P. cara melakukan: hopok dahanon. sehat. . Hopol. berkhasiat. karena. horbohorbo = hodahoda. horbo jalang. berpengaruh kepada. kata yang keras. Hor. hopok simbora. raja. kerbau. II. Horbo. dampak. terpengaruh oleh. Hora. manghorasi. semoga engkau senang. memanjangkan leher. sihorhor. keputusan ilahi. panghorditon. tidak ada harapan datang hujan melihat langit. tak lebar. tempat padi yang besar dan bundar. sulit mengeluarkan nafas. memperpanjang hidup. mereka harus mencelupkan jari-jari ke dalam timah yang dilebur. marhopolhopol. horhonon ni. disebabkan. lih haruping. gemetaran secara tiba-tiba. berkumpul. tumbuh-tumbuhan menjalar berdaun lebar seperti daun pokok anggur. laba-laba kecil yang berjalan di atas air. menyehatkan orang. manghopok. Hopit. hinorhon ni. Hopong. pahorhor. Hopuk = hobon. kepala pesta horja. Horang. sihorhor = siborok. gentar. kerbau bebas tak dijaga. I. akibat. kerbau liar. hukum percobaan yang ditentukan datu bagi mereka yang tersangka melakukan pencurian. sanghopo sebungkus. hata na horas. parhor hosa. kering. sej pohon kayu dengan buahnya masam dan dapat dimakan. menyerukan selamat-selamat. akibat dari. keras mengenai perkataan. Horhor.marpanghorhon tu. hopok bosi. = misang. yang tersangka harus mengunyah beras kering dan barang siapa tidak dapat menelan beras itu adalah yang salah. musang. menyebabkan. mereka harus mengunyah beras dan mereka yang tidak dapat menelannya adalah bukti yang nyata mengenai kesalahannya atau mereka harus memegang timah yang hangat. sej tumbuhtumbuhan. mengakibatkan. marhorbohorbo. artinya: membujuk orang untuk membawa barang yang ringan. Hopos.Hoping. merestui. tiba-tiba gemetar karena terkejut. manghopos. sempit. Horhon.parhorason. senang. menjalani hukuman ilahi.: ndang loja horbo mangusung tandukna: tidak capeh kerbau membawa tanduknya. mereka harus menginjak besi yang hangat. membungkus nasi. raja ni panghopoli. = harbangan. kemakmuran. ucapan. gemetar. yang dipakai orang sebagai penggera burung.

Horloji. pesta persembahan yang besar. dipotong dalam potongan-potongan kecil. sepotong. manghoruk.memakai segala tenaga mengenai pihakpihak yang berperang. sanghorot. II. marhorishoris. tepi. golongan. hampir kena sewaktu melalui sesuatu. kersang. gagang lintang horis pada sarang. kersang mengenai tanah. = poro III. berlaku sopan terhadap seseorang. kekerabatan. mangoriori dolok. Hornop. manghorsik. Horom. sej sayur. pagar pangorom. Horja. tepi. tumpukan. . marhorihori dingding. I. manghorisi.bertakik. pertalian keluarga. meratakan. dihapuskan. hahormatan. pesisir. padang gurun. datar. manghormat. Horong. horushorus sambulu. na marhoron-horon. pahornophon. seperti dibuat pada pohon kayu. mengambil sesuatu dari lobang. menghapus. menguliti. Horis. pesta kurban lembu (8 generasi satu nenek moyang). manghoroti. manghorus uhum. keadilan dalam peradilan hukum. kalung dari emas atau mutiara. ndang horo. II. kersik. artinya: orang sering mengambil jalan yang bengkok untuk mencapai sesuatu yang baik. Horna.jambang ni horis. tidak memperhatikan adat/sopan santun dengan baik. tahu adat. menoreh. pangornopan. meraba-raba pada dinding mengenai anak kecil yang belajar berjalan. sahorja lombu. keris. Horo. jerawat. sej rami yang serbutnya ditenun. manihortang. Horpak. telinga berada di pegunungan dan mendengar juga: kedataran. Horot. panas mengenai udara. ke-ring. kain tenunan yang kasar. belum lagi. II. Horsik. melalui sesuatu. bertumpuk-tumpuk mengenai orang. Horon. = hirtang. Horunghorung. Horpuk. kain kasar. timbunan. berjalan di pinggir gunung. kutukan: saya mau dibinasakan. kehormatan. horihori. menyusuri tepi sungai daripada di lautan terbuka. sekerat. kutil. manghorot. perbuatan zinah terhadap perempuan yang telah bersuami. I. sopan terhadap wanita dan sewaktu makan. pinggir. Horsang. tu na hornop dipareahi. horis. manghorus. sahorja horbo. sopan. roh yang jahat. mengerat. mendatarkan. menorehi. mengerut. kerabat dekat-dekat. rata.juga hernep. marhorothorot. mengabaikan hukum. rantai hias. bintil. juga dikatakan mengenai lipatan kulit orang gemuk. tenaga. I. iris. Hortang. menabur dengan pasir. di dolok pinggol tubu. takik. Horuk.merayakan pesta kurban yang besar. lagi. pesta dengan upacara keagamaan. penangkal terhadap hantu. memotong. membinasakan.Hori. bersifat hormat. usaha.horisan. longgokan. masibahen horpakna. Horus. parhorsihan. marhorja. pantai. juga: mengawasi pemuda dan pemudi agar mereka tidak menyalahi adat sopan santun yang baik. menakik. pasir. Horsi. Hormat. horus ahu. gurun pasir. pesta kurban kerbau (10 generasi satu nenek moyang). = horis. duduk dengan kaki terunjur. semua yang masuk satu ompu (Angk). gersang. arloji. lih sumba II.

yang menghasilkan kayu bangunan yang baik. na so marhosa.: marnadonok do manghosing na binombom. bernafas. artinya: yang paling berkepentingan harus pertama melakukan. hosom ni roha. bahenonhu.00. Hotang. P. tepi kelim pada ulos. hoting balanga. menghembusi. terik panasnya hari. manghotanghotang. jendela kecil pada dingding belakang rumah Batak traditional tempat memasukkan udara tetapi tidak cukup. manghotori. mengejek. kekerabatan. menderita sesak nafas. berhenti. memukul. bernafas. hosa ni ruma. udara. kebencian. asma. menjalin pinggir ulos. putus nyawa yaitu meninggal dunia. disentak tali pajangan. membencii. Houk. (bdk: hitir). asing ditimbang dongan.) Hotok. yang saya harus buat. membuat hiruk-pikuk. menetap tinggal. memutar. manghotang. impoten mengenai laki-laki humosa. Hoting. asing ditimbang halak. memindahkan sesuatu dari bahu yang satu ke bahu yang lain: membeli untuk kemudian dijual lagi. manghoting. hos ari. rasa dendam. Hosa. marsihohot di. memutar (bdk: hosing. marhosa. membikin ribut. manghosik. melecehkan. humotok. penuh dendam. I. P. kata possessif dari ahu. humosing. Houm. perkumpulan. ketuk-ketuk untuk mengusir binatang. marhahotan. humutur halakhalak. pahosahon.B. panghotanghotangi. marutang hosa. hidup. segera. Hosik. risau. tali dari rotan yang dipasang di ladang di atas padi yang yang telah masak untuk mengusir burung. = misang. pada tengah hari. manghosomi. kaum. menarik dengan kaitan. manghosai. sej pohon. dendam hati. takut. pahothon. marhosom ni roha. penting. menguatkan. stabil. mantap. marhumosa. Hoshos.Hos. bermusuh. Hosong. manghosing. melepaskan lelah. rotan. kulminasi matahari. kukuh. berkotek-kotek mengenai ayam. memecut (bdk osik). mengambil nafas. II. tergerak orang-orangan. Hosing. pahosing. Hotekhotek. mencemeti. siang hari. kira-kira jam 11. bersandar pada. tinggi matahari. Hotuk. mendendam. berlainan dekatnya orang memusing panggangan.meniup. marhira hos.B.asma yang terus menerus. memandang rendah. ketar. teguh. bertempat tinggal tetap. sej pohon hoting. tak goyah. berpegang pada. membalikkan. nafas.: sinintak hotorhotor. nyawa. sej pohon hoting. menggeser.nasa na marhosa. pada saat matahari sudah siang. hos ni ari. berpenyakit sesak nafas. lain pertimbangan kawan. tos hosa. hubungan darah kerabat. Hotar. manghouk. bagashu. dihukum mati. mendesak. hoting parbue. erat. memasang tali seperti itu. penyakit sesak nafas. kelompok. agak siang. musang. hu do rohana mida . kehidupan. Hosom. meremehkan. di na hos ari. Hosuk. mempererat. berpaling. Hotor. menghina. titik tertinggi matahari. lain pula perkataan orang. hosong tano. Hu. segala sesuatu yang hidup. I. hosongon. Hot. II. Hotanghotang. tengah hari. menaruh dendam terhadap seseorang. rumah saya.menaruh dendam. menjuruskan persis dengan rotan yang dikencangkan.

hudon bohina. hu ma dibulanna. hu ni roha. lih damdam. periuk. hina. Hubak. manghubung = mangudut. manghuangi. msl kuasa. Hudu. sup. Huang. Hube. uri. mahua. marhuhuasi. abu jerami yang dipakai sebagai pupuk dan oleh karenanya disimpan dengan baik. pondok kecil untuk menyimpan abu itu. mengorek sesuatu. mulut (And). Huaso. saling minta maaf dengan perkataan bagus. Huat. menarik banyak untuk dirinya. hubung. kotoran da-lam hidung. mengambil tunas muda itu. terlampau bagus. Huar. membuat kubu. marhua ho dison? mengapa engkau disini?ndang pola marhua. lih habir. tidak apa-apa. cangkul.telah tiba waktunya. Hua. tidak persoalan. pertanda kurang sehat msl karena penderitaan atau utang.marhua. Hudamdam. masihuhuasian. daun hati. manghubak. menggali tanah. kuasa. I. pacul. tidak bercahaya. ia menghina saya. manghubu. huanghuang. parhudamdam. bagaimana? apa yang terjadi untuk apa? terkena apa.marhu ni roha. Hudap. mengeluarkan. akhiran yang menandakan sesuatu yang bersifat terlalu. I. mengenai perempuan yang akan melahirkan. manghubil. (dari: asi). IV. Hudali. bdk: huahua. ulat kumbang yang berdiam di bagot dan dianggap sebagai makanan sedap. Hubal. terwujud. tidak apa-apa. Hudi. = hurak. marhuaso. Hudon. kenapa. tunas yang masih putih dan yang paling dalam. minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang pada makanan. hira huathuat do hatopna. II. bergigi tiga dari besi. bungkusan yang dianyam untuk tempat nasi keperluan kira-kira dua orang. lubang kuburan. hanya dikatakan pada hela sonduhan pada siapa uang maharnya adalah kurang. manghuari. II. mengepung. parhubangan. kubu pertahanan. II. manghuai. I.ahu. tempayak. menarik muka terhadap seseorang dengan seolah-olah memberikan kotoran hidungnya kepadanya. bilah pijar yang dipakai sebagai suluh di waktu malam. maulihu. membuat lobang. tano hudon. Hubur. urat daging. pahuahon. kuat. tidak jadi soal. melepaskan kulit luar. kaldu. Huasi. gerenyot. dengan rendah hati mohon sesuatu dengan tangan yang dilipat. unok. Hubil. juga: huahua. marsomba ujung (yaitu: ni jarijari) marsomba huhuasi. berkuasa. = ansisibang. idem. membungakan. tanah liat. seterusnya: bunga uang. marhubu. Hubang. manghudap. berkelakuan rendah. gok ma di taonna. manghube. Hubar. Hudador. menguliti. membuat periuknya sendiri yaitu berdikari mengenai mengurus rumahtangga (= manjae). cepat. tumutung hudonna. . kuah. manghubal. cepatnya adalah seperti suluh yang dilambai-lambaikan. Huhu. huduhudu ampang. surat kuasa. Hubung. mukanya seram. huathuat. penuh mengenai waktu. bertanya ada apa? sakit apa? ndang mahua. juga: uang mahar. tembuni. ejek. = husap. III.

idem. Hulaning. mengejar dengan lembing. dipanghulingi. bercakap. Hula. saling melemparkan dengan lembing. serentak. kemenakan dari anak perempuan. cara bercakap. Hulimat. serta. Hulihap. huduk api. beban. kuda kelabu. datang berbondong-bondong. manghulbapon. padi telah bertunas tetapi belum menjadi daun. Huhut. Hulalan. Huling. mengerjakan sesuatu dengan gaji harian. I. balbalon huhang. I. membuat sesuatu dengan tergesa-gesa. kuli. berbicara. masijuran. kelompok marga pemberi mempelai wanita. na uli do halak na .. segera. huhutna. sekaligus semua diambil msl semua tanam-tanaman dari kebun. humulanhulan. batu hula. I. lembing. makin lama makin buruk. yaitu seorang perempuan yang baru melahirkan. Hudus. huduk ruma. gulungan. desak. membelakangkan orang. II. duduk membelakangkan api. Huhang. jalan umum.marhujurhujur eme. mengambil lebih banyak daripada yang mau diberikan si pemberi. menggulung benang pada satu kumparan. lih huasi. Huli. membayar hutang dengan menjamini uang itu pada orang lain. patuhu. menegur. Hulhul. sambil. lih hulan dan lan. me-nyapa. II. sekaligus. kain dari mana detar dibuat. kelabu. Hujur. Hulabu. hulanghulang. mengikat rotan untuk membawa muatan. balik huhu. tali untuk mengikat tangan orang. (= tulinda). dalan hudi. manghuling. = ulaning. Hulimpas. kuda abu-abu. maaf. manghulhul dabudabu. dari telurnya keluar manusia pertama. yaitu hujan. abu-abu. kelambu. memburu waktu. manghulhul. Huhuasi. Huhul. su-ara. tekateki: hujur ni ompunta na so habilangan. menjungkir periuk sebagai pengganti tungku batu. hulabu jati. pahompu huduk. manghudus. tali untuk mengikat baliung. sihulabu. manghulingihon. Huhu. Hulang. huladongan.Huduk. bilah kayu yang terlampau besar dibelah. manghujurhujur. sej pohon kayu. alat bertangan empat pada mana benang digulung. I. Hulinda. manghuling. manghulimpas. pekerja harian. nama ayam. menyapa. parhuli. berbunyi juga mengenai benda-benda yang tidak bernyawa dan binatang. Hulambu. gemetar mengenai orang yang sakit demam. sej monyet. manghudukhon. ruangan di belakang rumah Batak. seraya. = sulasi. sesuatu dibelakangkan. bagaikan orang memukul huhang artinya: tidak ada gunanya. sapaan yang hormat terhadap semua ragam famili. hulahula. Hulan. kukang. hulhulan.Hulasi. Hulbab. panghuling. balik kuku. Hulamot. memutar. batu merah yang dipakai untuk mencet warna merah. sewaktu memelah pada tempat dahan terlalu banyak dipotong lebih daripada dikehendaki. ungkapan maaf. II. kadangkadang (Angk).

menduduki. teka-teki. tempat penyimpanan ingkau. Humur. biaya yang timbul dalam perkara itu yaitu menjamu makan raja-raja yang mengadili. sanghumpal. bila timbul perselisihan dipanggil datu. batu yang memberi untung (menurut orang batu itu ditemui dalam kepala ular). hudangan podang. tali yang mengikatkan patil bajak pada kuknya. molo goar tahi. Hulishulis. = panondur. = hembang. martahi hundul. tega. manghunduli. P. pangumbari. Hundari. duduk-duduk. huliton. marsihundul di hoda. na so manuboli hulinghulinganhi. memanggil dukun untuk memperoleh nasehatnya. Hundul. tempat duduk. hundulhundul. . Humus. kendi dari kayu. Hundali. berpenyakit kusta. sekumpal benang. na hum do ho manahopi ahu? beranikah engkau menangkap saya? na gok na hum.: tangga ni balatuk dalandalan tu jabu. melekungi. hulinghuling.B. Hulit. rak kayu dimana bermacam benda diletakkan msl persembahan. Humpol. sai mago ni mago ma ho. II. II. = sandang. perkasa.roa pinadenggan ni panghulingna. hulishulis pangkoli pangko. bunyi lali. bermenung-menung. berani. hanya mengenai muka. manghundang. waktu untuk melahirkan sudah tiba. mang-hubar. hanya. marhumehume. menduduki barang dagangan yaitu berdagang dengan itu. begitu besarnya ia sudah dapat membawa pedang (menggantungkan). menarik. memikir-mikir msl bila susah. Humondur. atas nama orang lain menjawab: hutinsa (atau ansa). = hurlang. duduk. kudis pada anjing. Hullang. pergi duduk. juga memperbaiki solu (perahu) dengan menampal kayu. duduk. meyakinkan. orang-orang yang tidak penting menjadi kebilangan bila mereka tahu berbicara. (bdk: himpu). nama dataran tinggi antara Silindung dan Toba. pipinya bengkak. hulinghulingansa. saja (Angk). mengambil untuk diri sendiri. Hundang. menunggang kuda. I.memimpin perselisihan sebagai suhut. humal hurumna. I. hum. Humbil. hulinghulingan. mengumpulkan. II. Humala. membujuk. Hum. komandan.kaya dan berkuasa. marhulup. demikian dikatakan orang yang memberikan teka-teki. kulit. Hulup. jangat. hundang.dikatakan mengenai perempuan yang mau melahirkan. harugian sahali hundul. 1/10 bungkus. manghundulhon gora. memikat. Humpu. dikatakan bila anak sudah lahir dan ibu siap duduk untuk dimandikan. sej rumput. menguburkan dengan upacara. pahumpol. bengkak. berkulup. itulah cacian terhadap seseorang yang tidak tahu memberi jawab teka-teki itu. pahundul datu. manghumpol. menyuruh duduk. tole ma pahundul datu. pantat. lepra. Humbar. kumala. kulup. manghumur.hundulan. nunga hundul. Humal. Humbang. semuanya diambil untuk diri sendiri. marsihundul. anak tangga adalah jalan masuk rumah. pahundul. serat halus yang dicabut dari bangkar pohon enau dan dipergunakan sebagai tali kecapi. manghundulhon boniaga. Hume. Humpal. pahumpu. kusta.

bergetar. Hunsang. di atas kepala mereka sebagai penangkal begu (hantu). tetapi karena ia memperolehnya. kurkuma. manguraba. dikatakan terhadap orang yang melawan banyak orang. sibalik hunik. . kulit tipis di daging. ditutup. birong parsisiraan. ia berlaku seolah-olah ia tidak memperdulikannya seperti kura-kura yang mau keluar dari air tetapi tidak bisa. tidak tenang. tao do sian bagasan. cacing tambang dalam perut. bergoyang. gugup.Hungkam. menutupi. manghungkung. kuning. jumujung hunik. manghuntam. menjungjung penangkal yaitu: hamil. yang melawan arus. Huphup. Huraba. Hurador. kura. kunyit. menjungjung. Hupang. tempat garam dari luar hitam namun isinya enak. hungkam adalah putih namun dingin. sej tumbuhan yang buahnya dapat dimakan. gemetar. Hungkung. II. senjakala. upas. hurahura. goncang mengenai tanah di waktu ada gempa bumi. pangurabaan. huntam ni horbo. bulu hungkung. Hur. humuntal. pintu. bunyi yang dipakai untuk mendatangkan angin. humunti. = anak hinsu. Hurabot. kantong dalam pakaian. hinsu. menutup. Hunik. manghunti. sahunu. anak kunci.B. P. kunci. memblokade. hurahura do ho. Huntal. Huraja. II. bagian tengah.mengindahkan kata-katanya seperti orang yang menaruh hunik pada laukpauknya. manghuphupi. memberangus. Hunseng. sej yang serupa dengan tanaman tersebut. hinuphupan. dipajagarjagar hatana songon na marlompan hunik. berongsong untuk kerbau yang mau menggigit. tanaman merambat yang berduri. gelisah. indahan na hinunihan. 100. nasi yang dikunyiti. kur. lari dari kampung dengan ternak di waktu bahaya yang mengancam. kupang bernilai uang. hamil (ka-rena waktu ini para perempuan yang hamil itu membawa dahanon na hinunihan dam gambiri. sej bambu.B: sitahan sampuran na so ra mabuk. satpam. sihunti garar. 6 uang. Hupi. tali dari kulit untuk mengikat besi baliung pada tangkainya (= hulamot). sihunti dolok na so ra tarhapit. kurakura kau. Hunur. tempat dimana sihupi tumbuh. 1/2 gulden. pembicara sopan yang sering menyebut mitra bicaranya "rajanami". P. marhurajai. humunti pagar. seketi. dikatakan mengenai orang yang suka mempunyai sesuatu. pondok dimana orang berpenyakit lepra ditempatkan. Huntam. sihupi tastas.000. Hunti. ngalingali do i. mas kawin akan dibayarkan menutup utangnya bila yang berutang tidak segera dapat membayarnya. sej burung air. yaitu tidak boleh menentukan sesuatu hanya dari bentuk luar saja. mereka yang memikul pembayaran yaitu seorang gadis. Hunu. menyekap. I. sihupi. kura-kura. gentar. Hunsi.parsihupian. I. mengepung sewaktu perang. sumsum batang pisang. bunting.: bontar hungkam. anak hunsi. sihungkung. hur ro! idem. puteri dari seorang yang berutang. Hura. Hupas. hunsihunsi.

bunyi memanggil babi supaya datang makan ke palungnya. panghurdohurdoan. . marparhurangi. manghurak. keris yang bersarung. Hurtik. naik kereta kuda. Hurangkam. Hurja. Huratari. keranjang yang digantung untuk menenangkan bayi. urat yang menutup jaringan tubuh. perkumpulan politik atau jemaat Gereja. berkerut msl kulit. diulurkan mengenai lidah. mengeruk. denderung mengenai sayap ayam sedang mengeram. marhurangnai rohana. bunyi untuk menenteramkan anak. Huria. I. ayunan. huria rohana. kereta. humurtut. ia menegur teman-temannya karena ada hal yang tidak disenanginya. seorang yang mau memiliki segalagalanya yang dilihatnya. manghurangi ibana mida donganna. Hurape. dia merasa tidak senang. hurangan. huranghurangan abarangku. bunyi memanggil ayam. tidak terlampau banyak. daun yang layu. Hurdo. digetar. Hureta. menggali. tidak terlampau sedikit. bergerak. tidak menyenangi hatinya. sihuring. kaki ayam bagian kiri pada manuk di ampang. hurang pe so jadi. caranya berpikir adalah kekanakanakan. nama yang diberikan kepada binatang-binatang yang berloreng msl harimau atau kucing.hurangnai. Hurla = ulla.kereta api. berkereta. Hurlang. Hurang. humurtik. nama daerah antara pantai Barat dan Silindung. sejarah Gereja. Hurtut. = boru na mora. menutupi anak ayam atau telur dengan sayap. lih boru. itu menyebabkan pancing bergerak. hurehure. Hurmuk. Hurambit. manghurtik. manghurhur. parutan). tidak cukup besarnya. Hurhur. pergi dengan kereta. hurha hurho. tetap saja kurang. manghurbit. diucapkan oleh seorang ibu yang letih karena menggendong anaknya. meninabobokan. terlalu sedikit. dikatakan mengenai seseorang bahwa kelakuannya adalah tidak baik. mengambil sedikit. Huridap. sekam yang jatuh sewaktu mengerik. menyeramkan. hurang balga. Hurhe. menyentuh sedikit. nae harhar hurape. marhureta. datu huranda bosi. manghurmuk. manghurpas. manghurangi. dalam keadaan kekurangan (dengan atau tanpa di). I. lobi pe so jadi. jadi menegur dia. kurang. tidak mencukupi.mangurtut. sibuat na humurbe. tempayak dari heat.Hurak. mengeluarkan lidah. tidak cukup. memarut (hurhuran. Hure. digoyang. mengorek. manghurdohurdo. kata loja dijauhkannya.marnahurang. pahurehurehon. kerak nasi. II. Huring.kepala huria. juga: hullang. idem. hureta api. menyenggol sesuatu msl ikan yang menyentuh umpan. kepala raja yang menguasai negeri. II. terbuka. jamita huria. Hurbit. tidak cukup. Hurbe. menjadi nampak. menokok sesuatu msl tembok. Hurpas. kalau tidak ia akan takut tidak akan memperoleh anak lagi atau anaknya akan mati. takut. Huranda.

sakit pada pipi. huta sabungan. Husor. mengecap de-ngan mulut. raja hutam sesepuh kampung. kutu. membuat sesuatu dengan diam-diam. panghusor. ndang tarhutik. isteri. huruhuruan. wangi. humusor. cemar. sebanyak semak-semak yang bergerak (karena angin).dipahusor dibagasan rohana. = hurhut. = simanghudap. marhuruk manuk. kehitam-hitaman. Hutuk. kotor. na saramba na humutik. Huru. lih huling I. manghutui. ayam (And). berpusing-pusing me-ngenai air. mangan di balian di hurumna. tertahan.membeli sesuatu dengan uang pinjaman. tidak bisa dibawa. berpaling. nampak bergerak semak persembunyian binatang buruan. dari: sari. ayam itu mau mengeram. menggoyang. menggoyang pohon kayu. Hutinsa. hurungan. bergerak. Husip. tidak tinggal di kampung. Hutur. melisutkan. gemuk mengenai ayam. tertangkap. Husap. = husuk. Huthut. berefleksi. berbalik. ibu kota. Hutik. hurumhurumon. harum. nama desa. mengadakan persiapan. berpikir. memutar. hutu ni asu. manghusap. artinya: dalam jumlah besar. humutur. marhuta. marhusa. bini. Huta Talun. Hutol. kurungan. manghutur.Huta Raja.penjara. humusa. Husa. tarhuta. I. penjara. perkampungan. sakit tulang rahang. berkisar. nama bulan ke-12. II. mengguncang msl pohon kayu. pipi. desa. menggoncang sesuatu.hau na husipon. marhusip. keluar kota. parhutaan. marhutahuta. membalikkan. memenjarakan. berenung. berkediaman di kampung. manghusiphon. kayu yang berulat. mukanya sedih. berjalan-jalan. Huting. berputar. ditimbang. Husari. simanghusap. gemuk. terkurung. menggoncang-goncang msl buah kelapa ataukah ia baik atau tidak. Husuk.manghurunghon. kampung induk. Huta Pea. rumah tahanan. Hurung. simarhuruk. (lawan parbalian). Huta. kota. pahusor. Huruk. tarida hinutur. menimbang dalam ha-ti. marhusari. mainan anak-anak bangun kampung-kampungan. artinya: tidak terhitung banyaknya. terpenjara. rahang. I.menciut ketakutan. humutik. goyang. muram. marhusa = humosa. tarhurung. pemukiman. bergetar. bergerak). tertangkap basah dari tandatanda tertentu. tergoncang. marhusor. siuman. menangkap. yang bertugas di desa. II. huruhan. bergeser. membisikkan sesuatu dengan diam-diam. diketahui orang didesa bahwa orang berutang banyak. berputar-putar. nama kampung. mencari kutu orang. mulut. na sahutur. mempersiapkan diri. hal berpaling. jawaban orang kepada siapa diberikan teka-teki. Hurum. dipikir dalam hatinya. manghusuk. Husom.pardihuta. tidak bisa digerakkan. berjuang dalam hati. pelipis. Hushus. sangkar burung. bepergian. panghushusi. marhuta sada. manghutol. sebanyak yang digoyang angin. sesuatu yang membuat harum. . kutu anjing. Hutu. kucing. hari ke-29 pada penanggalan.

rohaniba. menengok. mengembiri binatang. Iangiang. saya. cantik. anak saudara perempuan. pikir. berkedudukan. tinggal. semoga . ia molo. terpandang. saudara perempuan dari lae (ipar). kejernihan. anak perempuan saudara laki-laki ayah. orang. tidak bisa dibersihkan. kata sifat atau kata kerja. dia (sebenarnya: dirinya). tentang (= anggo). Iang. di na laho i hami.I I. pujian. pikiranku. kebersihan hati. Ias. sipaias. kediaman. i do ujungna. (dari marniida). mian. IV. awak. mangiburu. Ibo. juga: ketam yang halus. Iasa. pikiran diri pribadi. menyerukan "oh". rela. raja itu marah terhadap hambanya. bersorak-sorak karena gembira. tapi hanya anak-anak saudari. bilamana. senang). kesucian. ditempatkan di belakang kata benda. didok rohaniba. = iboto. bersih. elok. itu menyakitkan hatiku.membenarkan. kalau. kalau kau sudi. bermukim. kemuliaan. wah. cemburu. = sangap. kemurahan hati raja membuat supaya orang tinggal di desanya (karena merasa kerasan. = lih sibor. Iburu. bintang timur. dialah itu. = diringku. iri hati. Ida. alah ya. ianian. mengaduh. kata penunjuk: itu. Ianggo. hal mengenai tinggal. Ibana. wahai. ia bada i nunga montok. bersukacita. II. = na tung. ya itulah. menumpang. mariangiang. mengenai (= anggo. Iboto. begitulah. saya tahu itu. keponakan. ia.ibangku. = molo. ndang tarpaias. rumah itu. jernih. sifat cemburu. penghabisannya. marnida. seruan tanda berdukacita. hansit rohaniba. haiason. i do? apakah demikian? begitukah? ibana do i. I. sakit hati awak. jabu i. kalau. ias ni roha. mempunyai anak. paian. mengenai. merasa iri. pangiburuon. mida. Iale. Iap. terhadap. pada permulaan doa persembahan. saya rasa. paiashon. Iba. menjadi termasyhur.ia membenarkan dirinya. ikhlas. aduh. ianggo). saudara laki-laki seorang perempuan. menaruh dengki. ia. saling mencemburui. mengenai perselisihan itu. pemukiman. muruk do raja i mida naposona. kata pengganti orang. membuktikan perkara. tempat orang menginap atau berkediaman. beranak. mida. kebersihan. ia olo ho. saya bergembira terhadap mereka. itu sudah berhenti. mariaia. = asi I (Angk). marianakhon. huboto do i. dia (Angk). diriku. sendiri dalam arti aku. (lih: bere). jika. kemasyhuran. membuat agar tinggal. kecemburuan. sana. Ianakkon. itulah akhirnya. Ia. berdiam.membersihkan. Ian. cemburu. Ibebere. penghormatan. pribadiku. jika engkau mau. melihat. pinoribot. ito vokatif dari iboto. situ. sakit hati ini. las rohangku mida nasida. lambas ni roha ni raja do ianian ni jolma di huta. III. orang yang mati itu. mariale. kemegahan. parmianan.halak na mate. saudara perempaun seorang laki-laki. i do. manariashon (dari tariashon). pikiranku. masing-masing cemburu. sebagai kata depan: tentang. asi ma roha ni Debata mida ahu on. masiburuan. ibana. sangka. tetapi tidak tahan lama msl bahan pakaian. anak tanpa membedakan kelamin. terberita. menggema. Ibor. ditariashon hatana. di saat kami pergi itu.

ihan mera. paidup. = niida disi ma. permandian. rami adalah pengikat jalan. terikat. dapat terlihat. miduk. mangigil. demikian dikatakan sewaktu main judi dengan uang logam yang bila dibuang kedua logam tersebut gambar ayam jantan berada di atas. nasib. Iesuang. air mani (lebih halus ialah boni). sperma. simpai. menyepak-nyepak kebelakang mengenai kuda yang dilepaskan. Ihot. Igung. mangido tangan. lih dago dan doge. celengan. mangidohon. melihat disitulah. mencium mengenai anjing mencari bekas. raja adalah pengikat hukum. permohonan. makanan yang diuntukkan. memperlihatkan. igiligil. terhimpun. Idup. gari. luhut nasida hataridaan jambar. mangihot. mangidai sipanganon. mengingini makanan. Perempuan mengambil gambaran lakilaki dan dengan demikian mereka mengadakan arak-arakan keliling rumah. paridi (diparidi):mandi di sesuatu. itu harus dilihat dulu. ikan paus. pangihalihalan. hataridaan. meringkik mengenai kuda. menghimpun sedikit demi sedikit. terkumpul. tidak nampak. penglihat. ikan besar. pangidoan.Tuhan mengasihani aku. Igil. . ikan laut. aek paridian. ingin melihat sesuatu. Idop. ingin dipukul.masipaidaan. Ido. Ihe. mida disi ma.mengikat. II. = isap. Ihit. arca kayu dari pasangan suami isteri leluhur. mau dipukul. tempat sampah untuk makanan babi.pataridahon. tambahan cuma-cuma pada barang yang dibeli. Idzin. melihat. pengikat. mariheihe. kelihatan.simangido. Igim. rantai. dua gambaran yang diukir dari kayu. midopidop. mangidai. meminta sesuatu. niigaran. ikat. terkumpul dalam jumlah cukup banyak. ihan habaro. paido. I. na so dung songon i mangidai rohangku. air mandi. ihan paus. dipaigiligil saduit. permintaan. mariesuang. me-nampakkan. marnihot. P. = alatan. idem. saling melihat kembali.paidaida. hataridaan. idup. pariduhan. paridion. mengedipkan mata. hata siingoton. idaon ma. keinginan. maridi. dia tawar seduit. saling melihat. mangigari. mangigungigung. Igit. ikan laut yang besar. meminta. mengenai orang miskin mengingini barang orang kaya. berkedip-kedip.permintaanku berkabul. meminta-minta. mengasami rebung. izin. mengumpulkan benda-benda kecil. mangidut. pangidoan.penglihatan. tuak igar. siat pangidoanku. III. meminta tambahan msl pada pembelian. tidak kelihatan. Ihal. semacam itu belum pernah aku melihatnya. ndang tarida. hidung. mandi. tarida.parnidaan. benih laki-laki. pangidupan. kepada gambaran ini orang menghadap bila menghendaki anak laki-laki menaruh gambaran wanita itu di punggungnya. raja do ihot ni uhum. = parisapan. memberitahukan. idaidaan ni datu. memohon. Igar. tarihot. mangidoido. seruan tanda heran. juga = parsorion. lih isuang. mereka semua mempunyai harapan untuk mendapat bagian. debataidup. kata penutup dari ratapan (= andung). tali. tampaknya. mulai nampak. tuak yang asam. takdir (apa yang dimintatondi). tangan (And). = papungu. menagih (dipangido) mengingini. kena ikat.: hori do ihot ni doton. tempat mandi. Idagoe. asam.diasami. Idi (bdk didi). ingin melihat sesuatu yang diingini. sesuatu yang asam rasanya karena tunas bambu direndam. sipanganon na niigimigim. paidukhon. Iduk. mangido. Ihan. doa. nampaknya.B. meminta. menonton. Idut.

ihur ni hata. ihotihot. kemaluan. air tidak lelah mengikuti lembah-lembah. tidak senang dengan apapun msl seorang gadis yang tidak berkenan dengan seorang pemuda. marhahaila. sej ulos. Ilik. pangilason. raja. mangiligi = ligi. memberikan terhadap seorang yang mati aneka barang untuk dibawa ke kuburan. Ila. mangihuthon. ulos seperti keluar dari pertenunan. paihuthon. rasa malu. melihat.menggembalakan ternak. tak merasa malu. na so marhahaila. kepala. pemegang kas pada perjudian. juga daun dalam mana orang menampang tuak sebelum ia menetes ke dalam tabung yang tergantung di bawahnya. mangihuri hori. sintak sangilas. Ilat. = tunggal ni janji. Iligi. artinya: kata hiburan untuk orang yang mau meninggalkan pekerjaannya.celaka yang dibuat sendiri. membuat malu. seturut. maila. malu. mati sekoyong-koyong msl karena kilat atau tembakan. berpamer dengan barang orang lain. pangihuti. mengikuti. manginjam ihur ni hoda. yang diikuti. ekor kata. kemaluan. pemimpin. raja ihutan. (dipangihuti). berperasaan malu. Ijur. kata yang kurang sopan. cicak. menyerbukan diri ke dalam sengsara. simorihurihur ni asu. I. belum dipotong menjadi ulos ni tondi. mangilas.mijur. hal menurunkan. masa yang tidak bersiasat. Ilang. perubahan tingkah laku yang mengherankan. Ijeng. pailahon. orang-orang kecil. II. maila ibana mida amana.suka memilih. juga: mereka terhadap siapa orang merasa malu. ikat pinggang.orang harus mengikat janji. na so marihot. ndang loja aek paihutihut rura. ijuk. melonjak-lonjak. mengikutkan. hukuman (uang) yang harus diberikan oleh paranak bila gadis yang telah bertunangan dan tinggal di rumahnya. memeras air dari tebu. daun bunga dimana bunga berada. malu dia terhadap bapanya. turut. memintal rami menjadi tali. ihut tusi. cacing yang keji (mungkin pendekan dari pilat). Ijo. mangaligi. memalukan. mendapat malu. manghailahon. pangihut. anutan. . tarila. mangihuti. ihur porang. liur. merasa dirinya malu bahwa orang bisa jadi hina di muka orang banyak. malu akan. perkataan jadi pegangan. miliili. ikut. mengikut sertakan. paijurhon. Ilaila. yang tidak bersiasat. ilat ni on. merendahkan. menghina. Ijor. turun. dihinakan. menuruti. ihutan. tangga 2. haijuran. mangihut tu. satu dari empat (ogung). direndahkan. Ihur. pangilasan. ijorijor. tali yang mengikat. Ilas. ijorijor lobulobu. dengan perubahan tingkah laku menandakan bahwa orang akan segera mati. 1. mengikuti. Ihut. kata halus untuk anjing.dia tidak tahu malu. manghailhon ijur ni deba. menurunkan. lih tijur. hijau. marijengijeng. hailaon. mengunjungi. Ili. tumbuhtumbuhan yang daunnya ditarok pada luka. tanda telah dekatnya maut. tetapi akhirnya tidak mengawini anaknya laki-laki. air ludah. pemilih.hailaan. mangihut pinahan. Ijuk. kata tambahan yang licik pada pangkal cerita. gambalgambal na so marihot. paihutihut rura. yang memalukan. berikutnya. ekor. mangilang. mengikuti lembah. melompat-lompat. tak tahu malu. tidak senang dengan suatu apapun. menyusuli. menjadi malu. orang kecil tanpa pegangan. sesudah itu. memalukan orang. ndang diboto maila.hamimijur. kadal. diturunkan.

nama dewa yang memberi kemenangan. berkilau-kilau. paimbarhon. serupa. Imana. paima masa gotilon. miling. menyenderung ke samping. juga: disimpangkan mengenai aliran air. bulu-bulu kulit bangkit. pahlawan dalam dongeng Batak. marimbang. sampai panen. tariluilu matana. mau mati. tunggu. Imbahoan. memperbaiki. ketakutan. = mangibung. marilu-ilu matana. air mata. milsopilsop. pailing. na boru illa. yang dipakai untuk mengikatkan gagang pisau pada besinya. maimaima. menempatkan gambar manusia (seperti disebut di atas). . perbedaan. Imbul. tercabut bulu. embalau. Ilting. nama julukan. tarimbul. ro ibana. mangimpas. paimpihon. marillailla. gambaran manusia yang diperbuat dari tanah dan dipasang pada suatu tempat agar begu berpikir bahwa gambaran itu adalah orang sakit itu. Ilsop. Ima. Imbaru. bersorak-sorai karena orang lain mendapat celaka. Imbabo. melarikan diri. rusa dapat karena bekasnya. sebagai kata depan: sampai mengenai waktu. tidak letak. parimahoan. tumbuhan yang tidak dipelihara. hanya isteri pertama memakai istilah ini. sangilting. Imbo. menanti. isteri kedua. = timpas. marimboimbo jalang. mimbarimbar. bersusah payah kerena pergi dengan tangan hampa. dapot ursa dibahen bogasna. suatu tanda bahwa ada penyakit. na marimbang goar. Impi. menantikan seseorang atau sesuatu. lih iburu. imbo dapat karena suaranya.menyamarkan dirinya. Illong. menjadi lain. mengamat-amati. Ilu. dalam keadaan lengkap. bulu pada tubuh. kolostrom. lengkap terkumpul. P. lih timbung. marimongimong. tidak ada perbedaannya. bersalin pakaian. = partimbahoan. mendapat malu. marimosimos. lih imbulu. Iman. paimbaruhon. paimbarimbar rupa. sipaimbar.: dapot imbo dibahen soarana. susu pendahulu sebelum susu biasa keluar. perubahan. palaho sipaimbar. menunggu. madu. marimbulu. tarimbul. paima. mengalirkan air ke tali air lain. merinding bulu roma. mengumpulkan. Imburu. millongillong. imbang ni goar. mengintai.Iling. cenderung ke samping (bdk eleng). Imbang. mempunyai nama ke dua. parimbulu bosi. mimbar. Imos. tunggu. dia tangis. Imbung. bermadu. lengkap.B. na imbulu gaburon. Imbar. Illa. baru. Impas. cemburu. (bdk timbaho). = ibana. memperhatikan secara diam-diam. milopilop. sedikit sekali. paubauba tompa. Imbalo. berubah. Imbulu. maimaimahon. Ilung = aek beu. Imbur. yang berbulu besi. = simbur I. idem. luntang-lantung. manindang imbulu.Imong. nama kedua. getah meang. mangiman. mengeluarkan cahaya dalam kegelapan msl mata kucing. mengubahkan. pada burung. getah bening. sej monyet. ndang dia imbarna. berjalan cepat (bdk emong). nama julukan. Ilop. berbulu. sering berubah. sanggapati na bolon. sama.

paimpuimpu. ini dia. o ibu. kambuh penyakit. ditumpul ho alogo. Impol. inang tua. isteri abang ayah. yang membenarkan. kau pancung angin. ke-19 tanda tulisan Batak (Aksara Batak). ibu jari. terpaksa menyesuaikan diri melalui kesusahan msl cuaca lain. masiparinaan.mempunyai bulu. tidak nampak lagi. berinduk.Impit. nasi lih dahan. indang adong = indadong. ina ni surat. Indi. I ndang. kerbau. bakul tempat nasi. bulu dan wol pada kulit binatang. daging (lawan sop).mencari isteri (kurang halus). perempuan-perempuan yang telah kawin. ibu. berada di kejauhan. ina ni tangan. dan merupakan seruan tanda susah hati. mau kembali lagi. ina ni jambar. impol ni mata. II. Indap. Inang. = ndi. digomak ho do gubogubo. artinya: kau kerjakan kesia-siaan. sepasang binatang. kotak korek api. jempol. =impi. mak tua. mangimpung. berbulu. selama. marinahon. ucapan tak berisi. tergiur. isteri pakcik dari pihak ibu. atau lebih baik: nda: bukan? Dalam kalimat yang mengharapkan jawaban yang mengiakan. melompat ke bawah. ndang adong. Ina. impolana di ibana. kuahnya buat aku. parinaan.keinginan. Indadong. saudara-saudara perempuan ibu juga disebut demikian. ternak betina dipakai untuk dipelihara msl ayam. kangen sekali. siparinaon.B. kangen. lih ndi. menderita suasana baru. ina ni ulaon. kegelapan yang luar biasa. dagingnya buat engkau. = intap. kepingin. itu dia. pengecut. juga: daging buah-buahan. Indahan. lih ina. Indang. kau cengkram buih. ia kepingin (mida). mempunyai ibu. = inong. ina ni hau api. mendambakan. isteri (kurang halus). painahon. = (dari: indi on). P. marina. inang.mangindangi isara. = intap. Imbung = imbung. tidak = ndada. huahuana di ahu. Indeon. indang. ternak betina. diperlakukan seperti isterinya. jauh tak terjangkau. Impola. mengingini sesuatu. parindahanan. hata na so marimpola. pokok pembicaraan. Inda. tidak. mangimpit. menghimpun. marimpotimpot. holom na marimpotimpot. . anak perempuan pakcik dari pihak ibu. juga kakak ibu dan semua ibu dari marga yang dipanggil abang oleh ayah.gelap gulita. bukan? Indada. tergiur. mengumpulkan. isteri-isterian. suami dibawah perintah isteri. beribu. impol matana. omong kosong Impot. manghaimpolhon. ndeon. marimput. beribukan. sumpit nasi. ina ni hata. bdk timbung. inaina. setiap perempuan yang menurut adat harus dianggap sebagai ibu msl isteri pakcik (adik ayah). memelas-melas minta sampai dapat. berindukkan. inanginang. mangindangi. engkau rebut ekor burung walet. bagian daging yang terbesar.diparinanginang. dambaan. si inaina. Impu. yang terpenting pada pekerjaan.: digulut ho do imput ni leangleang. Indat. keheran-heranan. bulu pada burung. dalam. Imput. tidak ada.

keadaan udara panas serta menusuk. mindinginding. mendiami. sebentar. dituangkan. P. yang diberikan parboru kepada menantu laki-laki kalau ia menjaga isterinya yang lari dan dipasung. tempat. daerah di sebelah selatan Samosir dan nama marga. mengendapkan. berdiam.panglima. di masa silam. I. tuan rumah. mengalir mengenai air. dada. pipa bambu yang menghubungi pengembus angin dengan api. waktu yang singkat sekali. induk somang. seketika. Inggunginggung. mempunyai tuan.mangingani beangon. melompat. tinggal. mingkal. paindohon. na sai ingan. yang dapat didiami. . muncul dengan tenaga penuh. usia anak kecil mulai nakal: 4-6 tahun. mangingani. menemani seorang yang dipasung msl perempuan yang melarikan dirinya dari suaminya dan dipasung. pemberian. kalau laki-laki itu tidak mau menerima ulos itu artinya: wanita itu harus kembali kepada parboru dan mas kawin harus dikembalikan. marinduk somang. sej tumbuhan. mengendap ke dalam air msl kopi. marinduk. mengenai makanan. Inggu. bak. berdenyut mengenai pergelangan. Indung. menceritakan sesuatu dengan menyanyi. hinggalanna. ulos pangingani. tingki na indil.Indil tidak cukup. Indora = andora. tukar tempat. bersembunyi. Indot. juga: dapat dihuni. manginggal. berlari. inggu. sej pohon kayu yang kayunya keras dan kulitnya bertukar. tuan. Ingar. penghulu. dengan menambahkan air memeras minyak dari buah atau bunga msl pada buah kelapa. msl sebidang tanah karena kurang luas. minding. kepala. mempunyai kepala. pangingan. berjalan cepat sekali. pemimpin. Inggir. inggiringgir. II. lebih baik tanpa anak daripada tanpa sahabat. penangkal. maringkat. berjalan.di jaman purbakala. menjaga msl seorang anak.: tanja bulu. menyembunyikan diri. maringaringar. memindahkan benda cair dari satu bejana ke bejana lain. manginggo. Indit. berhikayat dengan menyanyi. maringan. dahulu. pohon kayu kecil yang daunnya berminyak. tempat mengumpulkan sesuatu. majikan. tidak berarti. dari kulitnya dibuat sej rami. Ingkat. na rahanan punu unang dohot mardongan. penghulu. mindo. pemimpin. hainganan. roh-roh jahat. ubat inggu. melompat-lompat berkeliling karena kegirangan. Inggir. atasan. bertuan.painding.B. bercerita sambil menyanyi yang dilakukan oleh orang menceritakan turiturian. Induk. naingan on. mangindit. inggiringgir.maringanan. induk ni parangan. baru-baru ini. bertempat tinggal. mangindung. membujuk agar lari cepat msl seekor kuda. Ingkal. mangingani jomur: mangingani boru ni tulang. Inggo. Indo. bertukartukar tempat. inganan. Inggal. komandan. bermukim. Suaminya datang dan tinggal dekatnya. Nainggolan. bekerja pada dan menunggunya 'boru ni tulang' puteri saudara ibu. Inding. lari.manja. waktu yang lewat. I. menuangkan. pengunjung tetap msl seekor harimau yang tinggal di daerah tertentu. para perempuan melicinkan rambut mereka dengan minyak itu. manginggohon. rumah. maringgal. maringaringar ari. tadi. II ningan. hamba raja. tanja nainggolan. Inggol. inggal. Hal ini membuktikan bahwa wanita itu masih milik suaminya. Ingan. hau inggolan. nama tumbuhan yang buahnya dipakai untuk membekukan susu.

Insan. sayur hijau. Tuhan akan memperlihatkan kepadamu. penumpang. memerintahkan. memaksa.manaringoti. merayap. menjalar. parningotan. sering dengan memakai kata pinggol. paingot. meminjam benda-benda tetapi dalam bentuk lain dikembalikan msl berupa uang. mingor. marningot (diingot). amang na niinjam. tanda mata tarsingot roha. mencela. disebut. menciut. disebut. Ingol.painjamhon. pasingothon. parinsan ni bulan. mengolok-olok. perlu. manikam. tuli. Injam. tinaringotan. pekak karena hiruk pikuk. melata. diberitahukan. disinggung. menginjak. pasingot. marmataintan manghaliangi ugasan ni dongan. martaringot. manginjak. marnaingot. mangisiri. insakinsak. Insa. Ingking.ributnya bikin pekak kupingku. Insor. Ingul. tinggal di rumah orang lain. mesti. merambat. olok-olok. pelecehan. Insop. mengerut karena kedinginan atau sudah tua. Ingot. melecehkan. panginsua.paingothon. marhata ingkon. hata sipaingot.penumpangan. sialap ingkau. pekak. ejekan. manginsahi. manginsua. pekak seperti badak. mengingini. mencerca. manginjam. menjelajahi rumah kerabat untuk mendapatkan makanan. . lih juga disana. tidak perlu. ndingkon. pelecehan. memperingatkan sesuatu. mengenai. sebagai orang luar tinggal bersama famili. manginongi. maingol. harus. mata intan. mengingatkan. ingot. lebih sulit atau lebih gampang diingat sesuatu. menasehatkan. tiba-tiba teringat akan sesuatu dengan rasa sayu. menghina. sej pohon. sayur mayur yang segar. tidak diharuskan.disebut sambil lalu. menyinggung. telinga. Insir. orang dagang. bulan purnama. Insak. kata sembunyi: membuang air besar. idem. dikatakan oleh seseorang janda terhadap suaminya bila ia cepat menjanda. ingkau rata. Ino. menasehati. tano hinainjahan. artinya semoga engkau merasai dendamnya.disinggung. diparinohon Debata ma tu ho pambahenanmi. orang asing. lidah. mengingatkan. sej ikan sungai kecil. panginsuaon. ingat. ingolingol badak. ingatan. hinaonjolan. manginsir. mencibiri. cibiran. panginsahion. mengingat sesuatu. Intan. meminjamkan (tu). melihat. laukpauk (sayur dan daging).secara diam-diam menyelinap. Ingor. Insua. orang luar. marinohon. taringotna. tentang. Ingkon. mulia seperti harimau. meminjam mengenai benda-benda yang harus dikembalikan lagi (marsali. mengharuskan. diingatkan. manginsop.Ingkau. Inong = inang. karena tidak berdikari. mingor pinggolhu. Injak. manginjam tongam sian babiat. begitu dikatakan orang yang menerima teka-teki sebagai jawaban hulinghulingansa juga ansa. mangingking. lih ina. taringot tu. menumpang di rumah orang lain. pencibiran. ingatan. na ingol. permata. teguran. dalam doa resmi: tanah yang diinjak.

berwahai. tempat untuk menyeberangi. Ioho. mimpi. lih boru. I. boru pangiohiok. piala. sebatas. Ipe.pariparipar. air kencing. orang yang tidak mandiri. paripar. halas sahadanghadangan. Intar. mengancam begu dengan mantera. air kemih. minuman. baru saja ia pergi.painumhon. itu saya tidak harapkan. yang pertama memulai: pege sangharimpang. lih juga oga. juga: alatan. urine. maka itu. Ipahon. intehon ma tu pudi. bergairah. iparipar. engkau persamakan apa yang tidak sama. mintar. menghabiskan msl uang. intean panuluhan songon nidok ni sibaso. mengucapkan mantera dalam hal mana datu memakai lembing dan pedang untuk mengusir begu. menyayangi. sampai disini. I. kemiskinan. Iok. II. na so ipion ni na modom. habis. nyanyian bergilir dalam mana dua orang balas membalas dengan nyanyian senda gurau. Intop.jahe serumpun.so huipi i. nipi. hal minum.peminum. meminumkan. air minum. disimpan baik-baik msl peralatan. baru saja. painuinuhon. pelan saling belajar. memuntahkan susu. sesuatu yang serupa. intean. diparinuanhon. mengusahakan sesuatu dengan gembira. Ioga. intap ni on. memelihara. seberang. parminum. minum. di ipar ni. baru ini. minum aek. mangiogai. di seberang dari. tunggu. seorang laki-laki yang harus ditolong menyeberangi sungai. harap. wahai! seruan mengaduh dan juga bersorak. impian. Ipa. dapat diminum. ternak. = jambar ni bagas. diparinuanhon ho na so hombar. aek na niinum. hatariparan. mangipari. intop. Sianipar. maioga. aek inumon. perbandingan. hingga. atau mengenai ikan yang melihat-lihat buah-buahan tergantung di atas permukaan air. pergi keseberang. minum air. persamakan. menyeberangi. minum. di ipar. tepi. dihabiskan. tole marende ta-ripar. lengkuas setengtengan. saya tidak dapat memimpikan itu. pakan (tenun). panginuman. II. nanget masiajarajaran. mimpi yang tidak mempunyai arti. memperbandingkan. melihat sesuatu. marnipinipi. Inum. parminumon. paipahon.menyerahkan sesuatu untuk dijaga. i pe ibana laho. mangipa. mangintopi. akhirnyalah akan membenarkan mereka seperti dikatakansibaso. menyeberang. persamaan. memberikan minum kepada seseorang. perhatikanlah ke belakang. Intas. mangipi. tempat minum. makan dan minum. juga: berkata-kata sewaktu bermimpi. marioho. baoa sipatariparon. dapat diseberangi. mintop. pemabuk. I painte. berhadapan. nama marga. mari bernyanyi keluar. menunggu sambil mengharapkan sesuatu. = i pe. memimpikan sesuatu yang dikerjakan di hari siang.Intap.paintop. Inte. = boru na mora.siinumon. mimpi. mangintas. marnipi. painum (dipainum). taripar. Ipi. yang tak akan diimpikan orang tidur. tempat antara perapian dan dinding rumah Batak tradisional. mangan minum. inuan. bermimpi. inumon. nipi simarnipinipi. = paima. sifat yang tidak dapat menolong diri sendiri. manariparhon. dengan sesuatu mimpi menentukan . artinya: perangai. II. mangintehon. Ipar. paling banyak. sebatas ini. memadamkan sesuatu. melihat dengan tajam msl seekor anjing menunggu makanannya. = sintap. susu yang dimuntahkan kembali oleh bayi. cangkir. di seberang. manginum. menyeberangkan. sampai mengenai ruang. berseru dengan kata 'ioho'. Inu. padam mengenai api dan cahaya. menyuruh minum. tempat dan waktu. mangipiipihon (niipiipihon).

yang dipakai anak-anak untuk bermain-main. pairikirik. bekas luka. tenggiling engkau. meminta. Irang. tempat tidur. Ira. nasi dsb). menggulung benang pada alat pertenunan.baoa siparnipi. cincin yang diletakkan seorang gadis di bawah bantalnya dan cincin mana diperolehnya dari seorang pemuda. bermimpi tentang sesuatu. II. mengejap mengenai mata. parnipian. mirjakirjak. dia. maripos ngolu. mangirgis. mengamat-amati dengan tajam. begu yang jahat. Isaisa. gandrung atau suka akan kabar angin. Iris. (dari seorang anak) sudah begitu besar bahwa ia dapat menghantar adiknya ke tempat mandi. jangan engkau campuri itu. suatu benda dimana benang digulung bersilang. urine (kurang halus). untuk dimimpikan atau hubungan mereka itu mendapat kebahagiaan. iringiringon. Timur laut. ipon ni hudali. iponipon ni lage. tanah. parut. menuntun seseorang dengan menyuruh dia berjalan di muka untuk melindunginya. Irun. mangiranhon bonang. II. ndang na jinorot ni nipi. mairput. = harugian. Ipul. manipi. sej burung kecil mirip amporik. dia merasa malu. irgis do ho. mencabut kacang. Iring. mangirikirik. Irput. membuat gigi besihudali. merasa sangat malu. Irik. Irdong. ipuh. cacian. yang tidak malu. mangiring. bisa yang dipakai untuk membuat anak sumpitan berbisa. mangiring horbo. = hirdop. dan pada umumnya: gigi. pangiringiring. mirdong. mengiris. pangiranan. pelindung. = tuit. mengikuti msl pencuri yang melihat-lihat sesuatu yang dia mau mengambil. mengintai binatang. mangiponi hudali. ipitipit. tepi tikar jerami yang dipotong-potong. mangiruni dalidali. . Is. racun. pangiran. parnipinipian. ucapan selamat: sarimatua hita jala pairingiring pahompu.sesuatu. unang irangirangi. tenggiling. hurang sangiris so sabalanga. burik. = mordong. bopeng. Irisanna. na so mairput. Iru. Irgis. tempat dimana orang bermimpi. = tanggiling. kepul. pemburu. Ipos. mangiris. hairuan. gigi besi pacul Batak. mangiraira. memohon. sangiris. gigi seri. mirdopirdop matana. uap yang keluar dari benda panas (badan. kegirangan. Irdit. Iran. mencampuri dirinya dalam sesuatu. melompat-lompat karena kegembiraan. Ipu. rawan. ladang. bekas luka yang masih hidup. sepotong kecil. I. Ipit. pening. iposipos. bagian mulut alat tiup. I. menghalau kerbau ke muka. kurang sedikit supaya mencukupi. pusing kepala. bagian mulut. mairput panailina. memburu binatang. mangiran. Ipon. memecah belah. mangirangi. sipangan ipul. perolehan yang tak dibayangkan sebelumnya. iris. Irdop. semoga kita lanjut usia dan mendapat banyak cucu. tukang mimpi. lipas. Irjak. berturut-turut.

isap. parisapan. ise goarmu? siapa namamu?isem.mangisi. biru tua. lebih dahulu berbunga baru menghasilkan seperti halnya pada tanam-tanaman. warna langit menjadi hitam. gampang masuk perangkap. tong. seperti menangkap itok dengan bubu. melihat sesuatu sedang dagu diletakkan di sesuatu. bagiku adalah sama.ditanya orang apa maksudku. mangitak. penduduk. engkau yang berpenyakit kaki. marisi aek. seperti halnya pada kerbau. songon bubuon itok. penduduk. isi. hatinya gampang marah seperti pada mesiu. membuang air besar. isara di horbo. mangisir. clitoris. itokitok. Itit. Isara. tembakau. . kata pengantar tanya: siapa? manang ise. memakai obat tanpa mantera. sebagai kapak yang tidak kena sasarannya. penghuni. sej ikan di sawah. II. Isuang. Isin. dagu. engkau yang berpenyakit dada. merokok sesuatu. engkau mau mengejar kuda. Isap. kita. I. pangarima ho na isohon. berisi air. Isarat. mangisang. Ita. di sungai. sifat asli. Isir. maritomitom. menanyakan seseorang. tepung beras. mengisi senapang. Isok. pangisi. sej penyakit dada. pangiseon langkahku. seperti halnya pada. Itak. apa yang dirokok msl sigaret. semua ikan lain mengikuti dia. isuhon.tarisang. tanpa resep dokter. siadu hoda ho na eangon. misir. itabahen.martungkol isang. seperti ia mau. berak. penyakit perut dimana gatal perut seperti ada itokitok di dalamnya. Ito. = atena. isian. vakatif dari iboto. rahang bawah. tempat berbonggal-bonggal pada benang. mengandung. belentit. Itenang. Iting. marisap. artinya: orang-orang yang baik tetapi sedikit bodoh. izin. mangitomi. ndang taranju ahu isaram. jolo marbunga asa marparbue isara di suansuanan. songon baliung na tarisang. Isuk. tidak kena pukulan. saya tidak bisa membiarkan caramu. berdiri dan pergi. pertanda hujan akan datang. miting. mura galak rohana isara ni rabuk.mangitom udan. bagaimana pertaliannya dengan kau? iseiseon di si anu.Isang. gusi yang bengkak dan bernanah. perangai. paisir. penghuni.berseru: aduh! Isuisu. Isu. bejana. mangisap. di sungai. memerintahkan pergi. ubat isarat. = idsin. biarlah. berwarna biru tua msl laut. Ise. bila masuk seekor. sej burung yang berdiam di pasir. menjauhkan. menderita 'isok'. duduk bertopang dagu. dalam pertanyaan tidak langsung. merokok. membuat tepung yaitu menumbuk beras. isang ni bonang. sangat kecewa. dibuat berwarna biru tua. mangisi bodil. Itom. berisi. mengisi. Isi. menderita penyakit isuk. warna biru nila. muat. cara. tidak persoalan untukku. percuma) seruan mengenai derita: wah! aduh! oh! marisuang. isangisang. tempat menyimpan. mau menggali rawan artinya: engkau lebih banyak mengerjakan daripada engkau sanggupi. aha isina? apa isinya? marisi. isara di. begitulah kata seseorang pencuri sewaktu ia di tengan jalan ditanyai kawan-kawannya. isihon. isuisu. (mungkin dari: e seangna i = e magopona i. Itok. hitam dibuat dari team atau salaon. sej burung yang berdiam di pasir. siapa. kita buat.

jabajaba. mauja. pandiloan. soding pudi. berapa orang kalian serumah. kiri depan. sehingga. jaga. diperbolehkan. jadi. berumah. adalah seorang. Jaba. II. pekerjaan. idem. I. manjadi. hosa ni ruma. kanan depan. manjaga. mencipta. maitu ipon mangangkupi si anu. marjabangjabang. pajaehon. air ke hilir. mengembus. bagian belakang sebelah kanan. berdikari. berdiri-sendiri. jadi. jangan. tu julu dapot bubu. piga hamu sajabu. jaga dirim. sudah bagus. mengawasi. jabujabu. menyebarkan kabar angin. saya akan mengingatnya. pajadijadi hata. berbicara (mungkin dari kata dasar: ujar). III. cepat mengalir mengenai air dan darah. Jadi. memandirikan anak baru kawin. dan. mandiri.tarjadihon. ndang jadi. jadijadian. maka. penghelat. maitu. pohon beringin. bulu kulit di atas dada. menjadi. Iup. membuat. Jaga. marjabajaba. terbentuk. Jabiajabia. memakai tali seperti itu. marjaga. otonom. linta pahulu. Jabat. dongan sajabu. menjadikan. jaean. berganti gigi mengenai orang dan binatang. sepit pada binatang.manjabajabai. tidak diperbolehkan. marah. melilitkan tali itu pada kerbau seperti itu. garang. benda-benda yang dibuat dengan tangan. boleh. berjaga. rumah. daerah yang letaknya ke arah hilir. dapat. sebelah kiri belakang. kehilir kena pukat. mangiup. berhasil. itu baik. idem. pahae. juga: jabijabi aek. buatan. Jabut. manjae. Jabung. II. jaga dirimu. oke. ikan hiu. menyendiri. tu jae dapot tanggal. tidak dapat.tanggal giginya kalau ia berbicara dengan si anu. ciptaan. nama wilayah (daerah itu letak ke arah hilir). kerja. tali yang dimasukkan ke dalam hidung kerbau yang dilubangi dan dibuat pada tanduknya. tepat antara tempat api dan dinding. isin. Jabijabi. mendiami rumah. manjadihon. garis pertemuan jabu bona dan soding pudi. berwujud. mempunyai rumah. Jabang. pohon besar berakar bergantung. sambungan hosa ni ruma dan tangga. II. meniup. tempat yang terhormat. ke hulu kena bubu. jumaga. lintah kehulu. mengurus rumahtangga sendiri. waspada. jendela kecil pada dinding. jabu sahat. hilir (lawan: julu). bagian-bagian rumah Batak: jabu bona. barang seni. I. manjabat.Itu. Jae. tempat yang terhormat kedua. J Ja. soding jolo. Jabu. juga: tukang ngadu. surat isin. rontok mengenai gigi. III. menyambung dan juga mengantar kalimat-kalimat. artinya: ia menjemukan. kawan serumah. hal-hal yang harus . jambur. menjaga. jadi. tang.jagaon. surat izin. pemberi tahu. singkatan raja di muka nama-nama msl ja mangaris. sabut dalam buah pitola atau sabut pada kulit harambir (= sabut). ja-di adong ma sada halak. Iu. rumah kecil sebagai main-mainan a-nak-anak. mencabut. jae ma i. jabatan. jadi ma tutu. sej burung. bolat talaga. marjabu. = nata. aek pahae. Izin = idsin.

gerobak sorong. pajagarhon. marjagal. Jail. seolah-olah berkata-kata berada dalam kerongkongan seperti buku. mesin jahit. Jagoa. tegak berdiri mengenai bulir padi dan bunga. terka. Jais. Jaha. manjagai. manjaha. berpakaian tidak senonoh. jahajaha ni parmanuhon. = manjalo (Angk). ruwet. Jajajaja. marjajo.I. berlaku kasar. yang telah dihiasi msl makanan. tukang jahit. apik. = gakgak. juga: jat. pajagarhon hata. elok.penjahat. Jahur. . membawa secara tegak lurus. Jagar. sering membaca. tertata bagus. Jajang. menjagai. = jumaha. manjajang. kurang ajar. Jagit. memperindah. marjaitjaiotan. congkak. jahatna i. mendahului.jais mangalangka. salah. jais marpangalaho. dahan yang bengkok. jait. manjahuti. sijagoa. jagalumpat (juga gajalumpat). = gading (And). dilindungi oleh seorang penjaga. pajahajaha. membuat kejahatan terhadap orang. = sijaga sijagoa. jahat kali dia. marjagajaga. II. Jagur. hiasan. tercium harum kayak bawang. hus-husna di baoang. jailan. banyak membaca. parpustaha di tolonan. memotong bicara. bicara sesumbar. panjakjak. kasar dalam perkataan. diikat dengan jerat. menghiasi. penyemarak. menara kayu yang dipakai mengintai atau melompati benteng kampung musuh. sijagaron. penjaga.jais mangkuling. menggalakkan. manjail. parjaga. membaca. manjagiri. menyisir rambut. Jakjak. membaca ayam. mengikat orang dengan jerat. keriting (rambut). mengajak (= juju) msl seekor anjing. tidak tahu adat. Jajo. Jagung. kurang ajar. roda panjait. manjahutjahut. begitu dikatakan bila orang yang membuat sesuatu yang sederhana. berjalan angkuh. yang membuat orang heran mengenai kata-kata.dijaga. indah. jais marabit. Jagal. Jaitjaiot. keliru. penuh hiasan. Jahut. orang yang gampang menjawab seolah-olah ia membaca isi hati. kurang ajar. sataon jagung. hiasan. juga dukun yang mengusir hantu-hantu. kekejian. mau mengungguli orang dalam pangkat. keji. manjajap. hajahaton. sibahen na jahat. berjaga-jaga. menyokong seseorang dengan kata-kata dan uang. kasar. manjait. sangkaan. berdagang. menarik jalur di ladang dengan pacul melawan tikus (jalur disebut bontis). jagarjagar. mendorongkan diri ke muka. jahat. terlihat cantik macam kunyit.menggalakkan atau mengasut orang atau anjing agar memburu. jahit. menghiasi kata-kata. parjahat. tidak tahu malu. barang dagangan. jumahai. pajajahon. membaca ramalan. penjahat. ku-sut. manjahati. yaitu tiga bulan. manjagit. tampan. Jagir. satu tahun jagung. sipajagarjagar. bagus. menjahit. dihiasi. Jajap. jari manis. keluar menjadi pekerjaan. Jait. mendahului bicara orang. daging yang disembelih dan dijual pada umumnya. hias kepala. kejahatan. jagarna di hunik. menyampakkan jerat untuk menangkap sesuatu. parjahajaha di bibir. bersemarak. jagong. pajahajaha ni roha. Jahat. rantai dari kuningan pada mana raja membawa tas. tukang panjait. menjual daging. sangat fasih berbicara.

jalojalo. anak bodil jalang.jumambang-jambang. marjambar. Jalapjap. Jaluju. I. lagi pula. jamah. tidak punya apa-apa. senang sekali menerimanya. memegang (mengenai pekerjaan).menerima sesuatu dengan gembira. yang tidak bisa menjamah apa-apa. ndang hajalopan. memungut sesuatu. tidak terjawab. pajalihot. peluru yang tersesat. jaluk ni rohangku. manjalahi. bdk bala I. apa yang berlawanan dengan keadaan biasa atau alam. manjalo. Jalimut. WC. panjalinan. masijalimutan. mendapat. dapat jatah. perantauan. salah. laho jalang. jalo suhat. keris. parjambaran. muka sebelah kiri. Jalop.bagian. manjalang. Jalihot. menangkap ikan dengan jala. manjaluju. na soada jamaon. berjabat tangan sebagai salam atau sebagai tanda berdamai. Jalak. sej pohon kayu berdaun seperti jari-jari. memutar dengan telinga atau memukul mengenai binatang. tidak tepat. tipu daya. sijamaon. hal mengikat kayu atau pipa. daerah asing dimana orang mengembara. kusut masai. tak teratasi. berbelit-belit mengenai sulur-suluran. sundal. pergi mengembara. dibiarkan kerbau berkeliaran daripada digembalakan. Jalengjeng. besar dan melebar mengenai telinga. menelan sewaktu makan. bengkak. menjadi liar mengenai binatang. jala. tanpa tujuan tertentu mengembara ke negeri asing mengenai pemuda.mengikat dengan banyak tali. sajalinan. Jalin. Jamban.selapisan jerami untuk mengatap. tidak berselang. pekerjaan. sijalinon = bubu (And). I. dan juga. menyalam. negeri asing. manjambak. panjala. kusut. idem. menjamah. sejalinan. II. menggunting rambut. menerima.Jala. Jambar. manjalapjap. salah menurut pendapatku. jambang ni raut. sibuk dengan mencari. horbo jalang. jaluk. Jalang. cari-carian. langsung. Jambang. Jaljal. juga: jumama. bagian yang melintang pada sarung pisau. kiri. manjama. dan sebagai kata penghubung: sambil. marjamban. merantau. jalin. memangkas. saling toleran. panjama. jalakjalak. belitan. segera. kakus. mempersiapkan secara konkrit sampai ke detailnya. makan dengan lahap. rambut yang dipangkas istimewa. terlilit. menguntak suatu pekerjaan membuat jala. parjalangan. marjalihotan. bertualang. mendapat bagian. berbelit-belit. orang yang kidal. dengan dua tangan. boruboru sibabi jalang. Jalo. Jaluk. cepat. tempat ternak makan rumput. Jambala. berbelit-belit mengenai sulur-suluran. pergi merantau. Jaliot. menyambut. pelacur. dipajalang horbo. mencari. kerbau liar. menyentuh. manjalajalai. manjalojalo.perkakas. manjaljal. masijaloan roha. saling mengerti. kusut mengenai benang. I. penjatahan bagian daging . menjalin. tanpa menunggu. II. cocok satu sama lain. saling mencintai. II. manjaljal hata. II. miskin. manjalin. manjalo matangkup. Jama. canggung dalam arti kiasannya. nyasar. perbuatan menangkap ikan dengan jala. sijaluk. Jambak. manjala. penjalinan. kena lilit. padang rumput. jamban. seperempat bagian rumah. mencincang daging. marjaliotan. I. pergi ke WC.jalangan. II. pembagian yang seorang berhak menerima menurut adat.

Jamita. idem. jembatan (kata asli untuk jembatan: hite). ceritera. manjambutjambut. Jang. = jabatan. manjangak. menyeret seseorang dengan memegang rambutnya. = laga. manjampi obat. memberitahukan. hantu jahat (begu) yang bisa dikirim oleh dukun membawa penyakit atau perlawanan. janggapuri matutung. bdk ramot. perkhotbahan. penyamun. Jambut. tergantung-gantung rendah mengenai rambut. tebal. Jampang. waspada. menarik. Jamot. Jambulan. I. berita. manjambari. tugas. penyambutan. tempat antara tempat masuk dan dinding rumah Batak. bulu (anjing. kampung di pantai. = hatoban (Angk). menceriterakan sesuatu. jumampar = mampar. na so hajanganan. berkhotbah untuk seseorang. sej tanaman yang merambat yang buahnya besar dan merah. jamot dibahen. bala kelaparan. begu (hantu) yang menyebabkan bala kelaparan atau kekeringan. menyamun. = na so haunangon. mimbar. tertangkap dalam jerat. jampalan. pemuda perlente. berkhotbah. keras. manjampi tano.membagi dalam bagianbagian. padat mengenai lumpur. marjambuang. manjamita. tempat pencuri. tidak nampak jalan waktu malam. tempat dimana orang dirampok. Jampar. jambur ni gadu. menceritakan sesuatu. kewaspadaan. menerima. makan rumput di padang rumput. mencuri.utuh dijaganya. jambu. usaha. tergantung-gantung mengenai ranting kayu. Jangan. Jambe. manjampal. Jandela. perampok. Jamore. jamporon. hajamotan. dia anggap itu berharga. memperhatikan. = manabasi. membentuk tanah menjadi tembok. padang rumput. Jambur. panjangahan. linglung. Jambet. bergantung rendah. khotbah. sijambe jalang. menjaga. parjamitaon. ekor ayam jantan. tidak mau dilarang. terjerat. menjatah. Janggaleman. Jangatan. manjambe. = haleon. beha panjanghononta di ibana? bagaimana kita akan menyambut dia? Jangak. mencuri. juga pada tongkol jagung). II. tanah di pematang yang selalu digenangi air. anting-anting dari emas. penerimaan. jambul di dahi. merampok. Jambu. podium. tumbuh dengan subur mengenai tumbuhan. Jambuang. duduk bermalasmalas. manjanghon. berceritera. Jampurut. jendela. marjamita. I. ranggapuru matutung. mengakali. Jangga. Jampor. Jampal. kuda.jumambejambe. menyambut menampung. Jampi. berhati-hati. pekerjaan. Jambatan. membendung. Janggapuri.binatang sembelihan yang berhak diterima seseorang. jampal = hatoban (= sijampal duhut). . panjanghon. manjamorehon. manjamitahon. hal mengenai khotbah. manjamitai. II. pajangakjangak. parjamitaan. Jamjam. tersesat di jalan gelap. tersesat.

perjanjian lama. tunggul yang miring. janji rompu. panjatan. = andul. ari na jinanji. sepotong kayu pada mana sebuah tumbuhan memanjat. perlawanan.. janggut. partungkol jango na dosdos. janji tu. Jangging. perjanjian. ari jaoat. marjangkoalan. I. II. manjanggelehon utang. pedoman. ukiran pada kepala pandingdingan. Jantar. Jangin. garagara serambut ijuk. jauh daripada.segitiga yang sudutnya sama besarnya. menghantam makanan. marjangko. Jangkoal. parjanjian lama. orang yang berutang. = jahat. kawin. babi na janggilingon. membuat muatan di punggung dengan mengikatnya pada kepala. waktu. makan dengan lahap. = poting. perjanjian. keras. Janggele. akar tunggang. Janji Matogu.B. hari yang dijanjikan. na jangkang na juara. yang tidak boleh meninggalkan kampungnya atas perintah yang menuntut utang. jauh. mempunyai waktu yang tetap dan teratur. janggarjanggar. keras dalam hal menolak. garis petunjuk.. mempunyai perjanjian. babi yang berkutu. makan dengan cepat. kepada tuan yang mulia. binatang mudah yang belum dapat dipersetubuhkan. marjanji. Janto. persekutuan. mengenai ramalan yang buruk. luas. marjantan.Janggar. Janggejangge. di janji ari. tidak membayar utang dengan cara selalu menunda-nunda pembayaran (bdkgele). menentukan. manjanji. parjanjian. patujangkit. janginon. manjangking. nama daerah di tanah Batak. jantan. P. urat jantan. berguling-guling karena sakit atau kebiasaan yang buruk msl karena penyakit cacing. Jango. Jantan. perjanjian baru. tali pengikat urur atap pada tomboman. manjangginghon. bersetubuh. Japan. tiada terlawan. tetap. penanda kelamin. janggut ni jabu. Jaol. marjanggut. saling bertahan pada pertempuran. Janggiling. Jaoat. tempat mesiu dari tabung bambu yang kecil dalam mana dimasukkan mesiu cukup untuk satu tembakan. duri. jangguton. mengikat. Jarajara. kurus karena penyakit atau kutu. orang dan binatang. berjanji. Janji Raja. kurus dan berambut panjang. manjangkit. Janji Maria. binatang jantan. saat yang dijanjikan. Japjap. lingkaran. tidak tetap. Janggut. tabung bambu yang besar. tungkol jango. jarak.. janggilingon. siasia tuak sekendi. memanjat-manjat mengenai monyet. Jepang. Jaor. Jangkit. Jangko. . menetapkan.. Jangkang. menentukan hari. Janji. mandapothon tuan na jangkang na juara.. Jangka. jaorjaoran. perhiasan kepala.: magopo tuak sajantar dibahen ijuk sada.masijanggilingon. panjangkitan. terurai mengenai rambut. memanjat mengenai tanaman. hari sial. = tali janggut. bersahabat dengan. seorang yang tidak mau diperintah. berjanggut. lebih kuat). parjanjian na imbaru. manjapjap. Jangking. (lebih besar. rahang bawah (berbentuk segitiga).

jaton. kakinya sudah kena jerat. Jarin. menjaring. pinggol ni jarum. Jaringkat. serampangan. menjahit. berantakan. kayu atau bambu yang dipancangkan ke tanah untuk memperkuat bendungan. penjahit. jari tangan. = hojor. terpadu.Jarak. Jarumamis. kurang berhati-hatimengenai perkataan/pembicaraan. sej burung. benang. manjarum. panjarum an. piring yang bergambar seperti jarojak. cincin jari-jari pakai hiasan relief. jari kaki. Jaramanggun. memancangkan kayu-kayu seperti itu. menimbang berapa yang diterima masing-masing. kampak penebang kayu. tidak teratur. jari tangan. P. manjarojak. marjarak juruk. menambah besar mengenai hutang. suarsuair. jari mamis. sitangko jarum. Jaringjaring. hiasan kepala pengantin. Jarango. makan dengan bunyi keras mengenai banyak orang. sada parbongkas do hamu sada parbongkot. tak sama panjang. mata jarum. Jaru. Jarmang. campur baur letaknya. Jarumjam. jumarorap tidak beraturan. tertutup. tiada teratur. Jarojak. Jarumbun. = jahat. getah haminjon. bdk harbe. Jarumut. tidak beraturan. kemenyan. tintin pinarjarungjung. pinggan jarojak. jarbejarbe. tukang jahit. berpenyakit seperti itu. cemberut. hatinya tidak tertaksir. = jirir. manjargai. I. puncak gunung. jarumutan. bergantungan ke bawah. Jarga. Jarorap. jahat. burukburuk ni jarango. Jat. sej penyakit kulit. . sej rumput. tungkang panjarum. yang masih ditolong oleh familinya kaya itu. jaring untuk menangkap binatang msl burung. menjahitkan. menangkap dan mengusir binatang ke dalam jaring. Jarojo. jerat untuk menangkap ayam. menjalar mengenai tanaman. jahitan. pajarumhon. berserak. Jarar. jarijari ni pat. suram. tempat penjahitan. Jarongjong. Jarunjung. muka asam. (dari: jari mamis). parsanggul jabijabi. Jarangjang. manjarujaru. pohon jarak. kalian berdua adalah sama bersalah. Jaring. membagi. sej anjing. = jarmang. Jarir.B: sada jaringkat do hamu sada jarongkat. menaksir. parjaruman. II. jambul helem. menimbang. alat menyerang tembok kampung musuh. Jarbang. ndang tarjarujaru rohana. tiada teratur. jarum. panjarum. manjarar. (bdk jungjung). nunga jarin patna. seorang turunan yang miskin dari keluarga kaya. ruam pada kulit. jari kaki. penjaruman. jelek. memeriksa. Jarame. tidak rapi. Jarbe. Jarum. manjaring. pasak. na rap partahitahi. keranjang jahit-jahitan. jat. berkerut-kerut mengenai muka yang marah. Jarakjuruk. tintin simarjarungjung. jumarumjam. tak terselami isi hatinya. jarijari ni tangan. Jarijari.

celaka besar. parjehe. mengkhianati. saong jegak. berjalan cepat mengenai kuda. menjual dengan berbagai-bagai cara. payung dari alang-alang dianyam dan dapat digulung. songon andor ni jelok do hepeng maranak. terkutuk. jati. jea pulas. humajeja. Jati. duhut jau. bertambah. II. = tu pargadisan.Jebe. mendapat celaka. tidak suka akan. gala jauran. jegesna i. bergumpal mengenai tanah yang sulit dikerjakan. Jemut. sial. pajegeshon. amat sial. perbuatan mengkhianat. rapi. manjata. malu. meletakkan di sisi. manjeljel. Jeleng. manjehehon. Jejep. keelokan. tidak horisontal. Jeja. tidak sama pendek. perbuatan yang tidak setia. = mura. = jepol. Jaung. I. batang besi jala. tumbuhan yang berbau busuk yang daunnya bersama kapur dipakai sebagai obat sakit kepala. tak seragam pendeknya. menggulingkan. membujuk untuk memperoleh sesuatu.jelok. untung dan celaka silih berganti. Jemjem. indah. sej labu. manjehei. marjea. sej jeruk. Jempul. khianat. apik. bdk beat. Jegak. Jembar. elok. Jau. kayu yang tidak dapat lagi dibelah karena sudah terlalu lama terletak. mulia. berkuasa. miring. senjata (bdk sinjata). jawa. manjemjem. ari do tua. Jeljel.Jata. sinjata. idem. berniaga. anak jea. halak jau. kurang ajar. Jehe. caranya berdagang. tidak kena sasaran. Jebu. Jehet. nakal. pajeajea. memendekkan. daya tarik. Jempek. memperindah. bertambah hebat mengenai pertempuran. menyebut dia celaka. bergegar mengenai langkah (berjalan). Jelge. kerapian. malapetaka (lawan tua). Jea. jehejehe. meleset. jauran. unte jau. lekat-lekat. Jelhet. orang bukan bangsa Batak. tidak sopan. manis. sembunyi (bdk hemut).jeana i. bagus sekali. berlari-lari. juga jompok. parjegena. berlaku tak setia kepada seseorang. Jelok. sej pohon dengan kayu keras. mengentak-entak. kurang ajar. pendek. .panjehehon. anak sial. bernasib sial. idem. keindahan. pengkhianat. memalingkan. Jege. hata jau. tu parajauan. yang non-Batak. = jomba. jagung. manjegehon.menyerukan "oh" mengenai seseorang. ngaur. membaguskan. bahasa asing. sialan. Jeat. merapikan. pajempek. ari do jea. duit itu bagai rambatan labu beranak pinak. mengulurkan tangan untuk menjamah sesuatu. bala. baik mengenai peringatan. besar. Jawa. untung malang. bagus. Jeges. manjeleng. marnajempek. hajegeson. berjalan cepat. merentangkan diri. kebagusan. Jaur. Jekjek. cantik. merayu. marjembar. = baubau. celaka.

jenggarjenggar.Jenang. Jenggal. bagus. Jepjep. mencernakan. menetapkan hati msl mengenai menantu perempuan atau budak. agak pincang. betapa jahatnya orang itu. berlaku sebagai pesolek. lari ketakutan. Jenggar. suka melawan. suka berbantah-bantah. bungkuk. hajengkelon. ndang hajiahajiaan ho jolmam? tidak bisakah engkau menenteramkan isterimu? Jial. sej kayu yang keras. Jenggong. ndang marjim be ahu diida ho. juling. tarjepol. mengisap. Jengger. seruan kepada kuda atau kerbau: berhenti! manjiajiai. mencernakan. Jengkat. berharga. tidak berharga. peti yang berukir berwarna belang. keluar bunyi dan sekaligus ditarik talinya. loyo. Jilok. suka berkelahi. kesombongan. berguna. Jengkel. marjenejene. Jengeng. jalan miring. sombong mengenai anak-anak. cantik. jerbeng matana. jengkelna do i. jimbolangon. menjengkelkan. bergunjing-gunjing. cetusan api dalam abu. alat ini ditarok di muka mulut dengan mengembusnya lidah gemetar. manjimat.. Jetun. mengisap. Jimbolang. Jene. Jia. Jerjer. Jilat = dilat. memperhentikan. bergeser. manjenejene goar. jerer ni jea ni halak siparjahat. lari karena terkejut. ia berlaku begitu karena kenakalan. Jenggajengga. Jimat. kecengkelan. tergesa-gesa: seorang yang gampang mencuri. Jepjep. = jingjing. lari terbirit-birit. malu. nakal. kecongkakan. suka bertengkar. memburuk-burukkan. membungkuk ke belakang mengenai punggung. menurun (= erer). kenakalan. . marsijengkat. kekar. saya tidak berguna lagi untukmu. bercetusan mengenai cetusan api. ndang marjim. bermanfaat. Jim. menjulur mengenai atap rumah. koyak sama sekali. Jerbeng. jaitun. menenteramkan hati. Jengjeng. tampan. kesombongan. memandang dengan tajam. Jepol. Jerer. bunga api beterbangan. manjengkari. marjenggaljenggal. manis. buah pinasa yang kecil. manjepjep. marjialjial. = joro. penyakit takut seperti ketakutan orang gila. Jengkar. Jilik. alat musik menyerupai sagasaga tetapi dari besi. Jenggeng. bandel. ah. manjengger. = tilik. mencela nama orang. Jeret. merasa malu sekali (bdk: tarjimput).

manimungnimung. jungking. Jobang. bertegar hati. marjirong.bergopoh-gopoh.Jimpu. Joga. = tarjepol. melawan dengan kata. seruan untuk memanggil orang. mengangkat-angkat. berpijar-pijar. manjoajoa. tidak pantas dalam hal pakaian atau tingkah laku. jinak-jinak merpati. sej musang yang berbau busuk. berhati-hati. jinak mengenai binatang. yang tidak senonoh (= subang).jingjing buhit. marhajingjang. Jior. biawak. berwarna gelap. Jobung. Jimput. jongkok. tidak memberi hati. memalukan. Jobar. pajimput. tarjimput. juga kadang-kadang mengenai perempuanperempuan. berpidato secara sombong sekali. joang panghataion. Jingjang. terarah ke atas. berapa detiklah itu dilalui. Jimut. alot. pertengkaran. Jirir. lih jeret II. Jingar. Jimung. melonjak-lonjak. manjingkal. Joang. dia berkaki x. parjingjing. Jogal. manjingkanghon. mencuri. ke atas diarahkan. Jingkal. memotong rambut msl pada perempuan karena berzinah. kaku. akrab macam kucing. terbakar. keras. Jinggalu. liar. Jo. gerakan mengenai ikan. cepat mengambil. ke atas ditunjukkan. I. du-duk dengan kaki dibentangkan. manginjimpu. manjirir. seperti lembu . menceret. Jinggir. jinggalu patna. kotor mengenai anak-anak (= birong). Jingkang. jintan. = jamot. berkaki bengkok. marjimburjimbur hatana. bersegera. amporik sijirit. merasa malu sekali. Jingkat. juga: memotong bulu ayam. Jingkir. tidak bisa dijinakkan mengenai binatang. Jinggang. = jungkat. seekor binatang yang ekornya sudah dipotong. menyerukan "joa" sebagai tepukan tangan sewaktu menari. menggerakkan. Jinak. penggalak. tidak genap. manjimpul. penggerak. lih amporik. jelek. sej ulos. jinakjinak misang. marjimburjimbur. berlangsung amat cepat. Joa. tegar hati. na jinggir. pajingjinghon. tidak mudah putus. perangkap untuk musang dan binatang lain. manjogajoga. berjongkok. Jirit. manjimung. Jobit. Jirong. sijipul ihur. tertangkap basah atas perbuatan yang tidak jujur. marsijingkat. perkataan yang tidak pantas. II.mempermalukan. suka bertengkar. sej pohon yang kayunya keras. Jimpul. keras kepala. menari-nari kegirangan. Jingjing. kurang ajar. berjalan di atas jari-jari kaki. degil. tokong rambut yang kusut. = robar. Jintan. ganjil. Jobak. bernyala-nyala. lombu jogal. menari lompat-lompat. Jimbur. menggalakkan. tarjobung. menjengkang. merayap mengenai reptil. piga dan jimungon.

Joling.manjolojolo. lebih dulu. diluar dugaan.tarjoljol. jojahan. orang. memukul. mengambil sesuatu yang bukan miliknya. apa yang membuat kaku. jolajola. dibagikan secara berbeda-beda. berlaku bertegar hati. depan. tampan (Angk). Jogi. kata pendahuluan. diperisterikan. Jolma. melebihi. pajogalhon. marjogojogo. manjojang. seorang. jolma manisia. Jogo. manjoha. apa yang berjalan di muka. = uli. tu joloan on. sebelumnya. bergegar. segera. P. yang pertama. mengajak. ro ma jolo. Joljol. Jojor. mendahului. sinarihon na di pudi.: unang pajolo gogo papudi uhum. tarjolma. sian jolo. joljol marparbue. = jorbing. di jolo ni. Joit. ganteng. hadapan. marjojongjojong. Jok. kecepatan kali datangnya. patujolo.beristerikan si A. nilangkahon na tu jolo. bersorak. maju ke depan. sebenarnya: "kembali manusia". marjoi. sadar kembali. menjejerkan. berjurang-jurang. Joha. yang di belakang jangan dilupakan. Jolo. berceritera dengan teratur. manjojangjojang. berbaris menurut urutan. marjolmahon si A. Jollong. mengungguli.B. purba jolma. cepat. joljolna i. baik. Johang = bohang. lebih dulu. panjogali.dahulu parjolo. simarjolmajolma. hata patujolo. mulai sekarang. bunyi mengenai gordang Jojop. Jojak. manusia. on jolo. jumalang jumoling. lebar. di hari kemudian. ke muka (arah). jojoran. Jojong. pajokhon. na jolo. manjojal. bagus. kemanusiaan. dipukuli. mau buang air tetapi tidak ada kesempatan untuk itu. isi senapang ditumbuk dengan tongkat. berlaba. lebih dahulu. tu jolo (ni). cari dulu hukum. marjolma. datang lebih cepat. selanjutnya. mempunyai isteri. = juguk. menutupi dengan tanah. alas. Jojal. dari muka. Jojo.tidak boleh memakai kekerasan lebih dulu baru sesudah itu mencari hukum. manjoit. datanglah dulu. pengisi senapang supaya padat. mengungguli. dulu. dahulu. mengarah. penghuni bumi ini. Joi. sebagai lawan binatang dan roh. jumolo. bagus.liar. kata depan: di muka (tempat dan waktu) sebelum. menegarkan. Jojang. majogal. Jola. jogok. berbaris. manjoloani. pajolohon. pohon kecil berbunga merah. hamba. menarikan tari sembah. ditutup dengan tanah. = ojahan. = ojak. pajojorhon. berurutan. dasar. cantik. benang. putus asa. simanjojak. cantik. degil. manjojopi. bergunung-gunung. tempat berdiri atau tempat terletak sesuatu. umat manusia sebagai lawan: roh-roh dan dewata.hajolmaon. di muka. . Jolongjolong. beristeri. yang mendahului. teratur. isteri. yang paling dulu. cepat berbuah. kaki (And). berjejer. mendahului. berteriak. buah pertama. jejal. menderu-deru mengenai air terjun. membariskan. ini dulu. diparjolma.

menjemput.tempat dimana orang berkelahi saling bertemu untuk menyelesaikan perkarannya. sekonyong-konyong. jom tangan. mengangkat apa yang tertulis. sejumput. Jomuk. keris. II. Jom. manjomput dahanon. rusuh. ribut. Jomjam. jam. Jomak. cuci tangan. saling menyerang dengan pisau. terperangkap. sanjomput tua.B. saya tersesat. Jomba. jam tangan. manjomput parbue.Jolung. marjombitjombit. sejam. satu ampang (bakul) penuh tenaga. arloji. manjolungi. mulus. Jomur. pada sore hari tak ada apa-apa untuk dimasak. jomakjomak. marah. tunduk ke muka mengenai badan manusia. banyak hiasannya mengenai rumah dan orang. tabung bambu dari mana dituangkan air mencuci tangan. sanjomput hasilnya berarti memboroskan tenaga tanpa hasil. manjonap. menaburkan beras ke atas kepala. berkilat-kilat mengenai bintang. tiba-tiba. sadampang gogo. sajomput. terkejut. jombong. sajom. sebakul tenaga hanya sekelumit berkah. kartu mainan (dicetak berwarna hitam). laba-laba kecil yang dapat berjalan di atas air. masijombiran. jompok rohangku. I. jombajomba. Jombur. marjombutjombut. = dompak. menjemur padi di matahari. Jombut. marjompak. sibalik joman = parsibalik mata. tempat berhadapan. jomuhan. jomuk = bulus. tarjolung. bot ari soada lompalompaon. terjerembap. Jomat. ale tondinghu. manjomur. Jomjom. lih juga: lamadu II. manjomput rihit tu ulu. mengangkat sesuatu dengan dua atau tiga jari. tukang sunglap. marsijomput na sinurat. Jonap. menaburkan beras ke atas kepala pengantin memohon kesuburan. terburu-buru. rebah tiarap. menyerang. perangkap tikus. berhadapan dengan orang lain. I. condong ke depan. sijombajomba sej porsiliyang dibuat dari batang bagot. II. Jompak. saling menyenggol sewaktu bermain-main. Jombeng. menyerang dengan pisau. perlawanan. sederhana.: las ari soada jomurjomur. Jompok. masuk dalam lumpur. pisau. padi yang harus dijemur. margujombit. sej pohon kayu. idem. gomak. bingung. memungut. penuh terhias. yaitu meloterekan (diangkat potongan-potongan kayu dengan tanda yang berbeda-beda). Jombit. manjonapan. jombur-jombur. manjomput. Jombar. pertempuran. berarti malang benar. manjombong. hormat. Jombong. = guntur. P. marjomuk. Jombir. meraih dengan kedua belah tangan. saya malu. semoga engkau kuat. kena perangkap. sijombing. I.sebanyak dapat dipegang ke tiga jari sekaligus . jomur. hai jiwaku. pada siang hari tidak ada padi untuk dijemur. Jomput. = hormat. menaburkan pasir ke atas kepala (sesudah diselamatkan dari bahaya besar).jompahan. . jompak bohi be = adop bohi be. sambil mengatakan: pirma ho. II. = jempek. Jombing. memasang perangkap. Joman. manjomahi.

Jonggor. jernih mengenai mata dan penglihatan. terkejut. Jonong. memperoleh sesuatu dengan akal dan penipuan. takut pada sesuatu yang pernah dialami. terburu-buru. mengukur. menerangkan. sajongkal. menaksir dengan menjengkal. memulai perselisihan. ngeri kelihatan. pajongjong pongkok. lengkap. ulat pengisap darah. licik. membuka pekan yang baru. jengkal. ada dalam jumlah besar. Jorba. Jongjong. pajongjong mandera. jongos. Jorat. pajonok. manjongkas. jorajora. tali pengikat binatang. Jongkong. terang. jongkal rea. bergerak mengenai ulat pengisap darah. = jorbut.mengumpulkan modal kembali. pajongjong luhutan. pajongjong onan. menjerat. Jong. penuh daya tipu. sipajongjongi. Jongir. Jongkas. mengadakan pertemuan. seorang yang mengerjakan ladangnya pada waktunya. jongjong mata. diam. pelajaran pahit. menetapkan. manjongjongi. manjongjong. habis. memberikan hadiah sebagai bukti pertobatan. manghajongjonghon. jera. menghabiskan. lembu jantan. manjongkal. memperbaiki diri. tertutup. pelayan. Jongos. bingung. penuh pertentangan.jengkalan dari ibu jari dan jari tengah. tunggul kayu. yang memukul selalu mencari kesempatan untuk memukul. menyatakan. jonggol hau. marsijongjong. bertobat. Jongok. menyaksikan. Jonggi. pajongjong hubu. mendirikan bendera sebagai tanda aneksasi. mengadakan permainan judi. panjoraan. jonggol tano. mandok jora. pajongjong parik. berlimpah-limpah mengenai barang atau buah-buahan. perut yang terus-menerus bisa menerima makanan. gendut mengenai perut anak-anak. membangun kubu. saya tidak akan melakukannya lagi. tiruan panjoraan. hajongjongan. sesuatu yang berdiri tegak yang diangkat di atas bahu.Jonjon. manjorat. jorat ni hoda. na mora jong. jongongjongong. Jop. berjanji akan bertobat. menyimpan. pajongjong datu. boltok jonong. = tonggor. jengkalan dari ibu jari dan jari telunjuk. Jonggol. jop roha. contoh yang mengejutkan. pajongjong hata. pajongjong bada. bingkah tanah. bertegak. Jongkal. sejengkal. joranjoranon na hona tangan. yang kena pukul selalu takut akan pukulan. mambahen jop. menipu. Jonok. dekat. = padonok. hadang. perut buncit. Jora. pajongjong judi. Jongong. kaya sekali. pajongjong. idaida na mangonai tangan. termangu-mangu sebab kekejutan. meminta nasehat dari dukun. menyatakan sesuatu. jop bahen. habiskanlah. = jomba. mata bular. manjongkal. kerbau jantan. tempat berdiri sesuatu. mengadakan pengepungan. mengikat. ludes. tali kuda. jora ma ahu. Joran. mengerjakan tanah. mendirikan msl rumah. berdiri lurus msl api dan timus. berkelahi satu sama lain dengan hebat sekali. jongkal tunduk. = las roha (Angk). . masijonggaran. Jonggar. = donok. jongkaljongkal. berdiri. pajophon.

marjoting. Jorhu. ndang tarjua. membaringkan di sisi.Jorbing. kotor. menepi.. Jotang. tidak terlawan. Joue. ndang tarjua.. tidak senonoh mengenai perkataan. menampik. yang menghasilkan getah. Juap. memanggil. rumah yang tidak ditempati orang. dipanggil orang. molo jorjor marbada. ayam dari mana peramal membaca tanda-tanda memberi ramalan yang baik. jorhu-jorhu ma hata ni begu. memperoleh ramalan yang baik. tidak teratur. memanggil-manggil. daging nangka yang dibeli di pekan. jorbing anak ni mata. kuil. tidak lebih dulu dinyatakan dengan mimpi. serampangan. kurang ajar.walaupun mata juling. joujou. dijou na manjou. hidangan ringan. joro ni parmahan. tak terhindarkan msl kematian orang. tak bisa tidak. Jou. takaran padi berisi 6 solup. marjuang. Juada. na tingkos do dipanotnoti. II. namun ia mencari haknya di dalamnya Jorbut.. berbahaya. tetapi mempunyai tujuan tertentu. andor jotan. Joting. ndang jinorot ni tua. bukan dipanggil tuah.memanggilkan. juang di langit. manjoujou. I. manjua. pajuap = patumpol. jotjotan. panjou. Joruk. pondok gembala. buah dari sej tanaman merambat. manjuaphon hata = patumpolhon. duabelah pihak sama kerugiannya. Jorjor. Jorgong. Jorot. nama tanaman tersebut. dahsyat. I. torpatorpa ma hata ni ulubalang. miring.kasar perkataan begu. Jotan. berulang-ulang. perlawanan yang tidak tentu. sa-ling melawan. jika Allah memanggil tidak bisa ditolak. bagas joro. mesti. tak menurut. tidak disangka. dilebih-lebihkan. kasar dalam perkataan. pajorbing.sering memanggil. sekali-kali tidak diharapkan memperoleh keuntungan besar. manjotang = manjorot. marjuap. ndang jinou ni tua. molo ro panjou ni Debata. I. Jotjot. menyerikan. pajoujou. pandang benar yaitu walaupun perbuatan orang sering nampak tidak baik. manjuar. rumah persembahan di pekan.. dusta perkataan ulubalang berarti semua dibohongi. manjorot. seram. maka timbullah bahaya. rumah kecil untuk orang mati. = o inang. benyanyi lagu Batak. Jormat. makanan terdiri dari daging durian dan dimasak dalam tabung dengan asam. juadah. ndang jinou ni tua manang jinorot ni nipi. na so juangon. memanggil. ndang tarjua so. Jorngang. tidak disangka dan cuma-cuma. berpialang (mamalik). yang kurang sopan. duduk dengan kedua posisi kaki. II. lambiak ni pinasa tinuhor sian onan. snack. kalau kasar dalam pertengkaran. menggeser dari belakang. panjua. kenisah. joro di onan. mengadakan perdagangan perantara.penolakan. lebih sering. manjou. jerat. sama kuat. sering. tak tertampik. Joro. mengejutkan. Jual. Juar. manjotjoti. manjouhon. manjorot manuk. = rotak. candi. penampikan.masijuarjuaran. bertikai. membuat sesuatu dengan sering. hal memanggil. perangkap yang dibuat dari tali. harus. jumpangan hamagoan. nyanyian Batak. kerap. . saling berhadapan. Jua. tidak dilakukan apa yang diperintahkan. Juang. amat termasyhur. bertengkar mulut. acap kali.

bandel. I.Juara. unggul. dalam hal mana uang diterima dari kasir dan tidak dari orang kalah. juhutjuhuton.pemegang keuangan dalam permainan judi. II.manjujur pollung. juara tulis. tukang mengobrol. juhuton. jujur jolma satangkar. jujur. bunyi dari benda-benda yang jatuh ke dalam air. mengajak. mengarahkan. marsijuguhon. pandai dan tetap (mengenai seorang raja). daging yang dibawa ayah mempelai laki-laki pada marunjuk. juara mudi.pajugul. manjujur nipi. jujung. Jujur. panjahuti. ketekunan. jumujung hunik (= humunti pagar). penjudi. jujunganon. menguasai dirinya. berjudi. tubu ma baringin. menghitung. manjujung. menyediakan lauk daging. juhut bontar. lukisan gamblang pada pinggir ulos. pandai dalam berbagai-bagai permainan dan berbicara. Juk. juji maradum. Juit. memberatkan utang atau kesalahan. parjugajagi. jugul ni roha. menjual sesuatu dengan memakai uang. Jujung. orang utan. Juguk. Jugajagi. untuk setiap orang dimasak satu tangkar beras. bagian tertentu yang diberikan mempelai laki-laki kepadaparboru (sebenarnya uang yang harus diberikan untuk memilih hari). bebas. pemain yang menang. merdeka. membujuk. pengantara manusia dengan roh. berlaku menantang. parjugajagion. pajujihon. juguljugul te. mempunyai seorang sebagai raja. marjujungan sada. bawa di atas kepala. . penjungjung roh. ucapan selamat. keahlian. melawan dengan kata-kata. parjuji. kepala (And). hiasan pinggir pada ulos. manjujur. mempersalahkan. juara monang. sijubajabi. jugia na so pipot.memangku jabatan kerajaan yaitu memerintah. marjuji. Juju. Juhut. manjujur uangna. manjujihon. manjuhuti. sej permainan judi. manjagulhon. mardangka hariara. matangkang majuara. manjujung harajaon. manjujur tailna. pengurus. pandai. menjujung sesuatu msl topi atau hiasan. menjawab dengan cara licik. permainan uang dengan memakai kartu dan dadu. Jubajabi. jurumudi. duduk. manjujung baringinna. judi. Jugia. mempunyai kepala. bandelmu kayak tai (ucapan marah). tetap keras kepala. juji haliang. jujuan. idem. menerangkan arti mimpi. tekun. bdk: langis. = ganup. matorop madingin. histeris. tidak tergantung. lih lujuk. juru tulis. sombong. cakap. juga: nama bagian. kebanyakan makan daging. main judi. pemain judi. berlaku seperti orang yang kerasukan. mengajak main judi. membuat sesuatu dengan tekun =manghajugulhon. dikatakan mengenai sesuatu yang disembelih dan dimakan sewaktu meresmikan rumah. biasanya seekor babi atau ayam. memilih. juara bagas. menjudikan sesuatu. juara ni juji. parjudi langis.mengelupas pada kulit kuku. pajuju. karena wanita hamil suka menyematkan jimat dari kunyit atau gambir di kepalanya. jagoan. manjuit. keras hati. untuk setiap solup diminta satu uang. manjujur ari. jongkok. simanjujung. muak. = tama. kepandaian. Juji. orang yang bermulut besar dan sombong. memilih hari yang baik. jujung. dari setiap 25 ringgitdiperkirakan satu. Jugul. sej judi pada mana semua menyerang satu orang. jujungan ni begu. satu solup bibit diperkirakan satu tuhukan hasil panen. matangkang majuara. bodoh. hamil. manjujur solupna. marjuara. mengamuk. daging. orang yang diajak atau didorong. juara = juru. jujur ari. pemimpin. menantang dalam perbuatan. jujungjujung ni tataring. mawas. kemauan keras. berlaku seperti orang besar. ahli. satu uang diperkirakan satu potong.

Jumpang. tiba pada. saya didapati. = jukjuk. = jumpa. saling menyanggah. manjumungjumung. marsijumpang. Jumat.manjuljulhon. kalau pekan. Junde. na juljul. hal kejadian. Junal. = hauma.tongkat menjolok mata. disoluk deba tonga jabu.manjumpanghon = mandapothon. menolong anaknya agar maju. = marjombitjombit. tu jae tu julu. Juljal. ndang tarjumpanghon. sijumpangon. surai pada kuda. mengalah. Jumaat. tu julu dapot bubu. suatu peringatan bagi orang yang terlalu banyak keluar rumah karena orang mungkin mengambil hasil kebunmu. kemanamana. manjuljulhon anak. hilir mudik. jumpa ari udan. Julo. Jul. tu jae dapot tanggal (bdk: bubu). bila kesalahan dilupakan. ndang taralo. saling bertemu. Jumola. = julluk. saya jumpai. menjulang. masuk ke dalam.marjumpajumpa. begitu sibuknya dengan pekerjaan ladang sehingga tidak ingat lagi membuat sesuatu yang lain. Jullut. Jungar. jumpangan. menjulang. belas kasih menjadi dosa. Juljul. Jumba. Juma. = dolnal. marjulakjulak = marbulakbulak. manjulluk. idem. Jumpa. disalong deba tabutabu. saling melawan. mengecap. ke atas. parik na majule. ke arah gunung (lawan: jae). menjorok. saya mendapat. mencuat mengenai gigi atau mulut. menusukkan. mencucukkan. tidak cocok. menonjol. unang majumahu. jumpang. tidak sehati. obat sihir membuat gila. juluon. marjumbitjumbit. tidak dapat ditemukannya. saling menyokong. Jullak. bergiliran membayar (tempat minum). ke hulu. tabung kecil dari bambu untuk menyimpan tuak. tembok yang diruntuhkan. manjule. bdk jarumjam. pada saat hari pekan. jangan terlalu banyak bekerja di ladang karena boleh jadi pada suatu waktu orang memasuki rumahmu. = jut. = mardapotdapot. sampai musim hujan. tungkot manjulluk mata do i. jule. melebihi. unang magumbahu. tidak terlawan. Jumung. Julu. Jumbak. menonjol. manjukjukhon. bertemu. Jumjam. menghulu.jumpa onan. berbalik. menyorong sesuatu ke dalam.Jukjuk. yang terhormat pada pesta atau pertemuan. undur. tiba-tiba datang sendiri karena sebenarnya harus ada temannya. memperhadapkan penagih utang dan orang yang berutang. ndang jumpangsa. asi manjadi dosa. Jule. pajumpang. menembus. hajujumpang. tiba-tiba jatuh pingsan. berdiri di atas. manjuljul hata. terjumpanya. pajumola. tu julu. pahae pahulu. benteng yang longsor. majumahu. sering kembali mengemukakan sesuatu masalah. membawa ke hulu. Julluk. = tumpol. jujuk tu jolo. terjadi. jumpa. ke mudik. menjolok. Jumbit. jumpang ahu. menampil-nampilkan anak. majulojulo. menjongang msl mulut. sijunde. berjumpa. . menemui. mengunjungi. tempat yang terbaik. jumpa. pahulu.jumpa. terjadinya suatu peristiwa.

unag adong solsolan sogot. yang paling tampil ke muka. Junggar. jungkaron. Jure. memprelakukan kasar. meloncat tak punya jejak. dibuat demikian sehingga tidak bisa tetap terletak msl telur. Jurampak. unang adong solotan sogot. yang terkemuka pada pesta horja. jungjungan. manjurang. kenakalan. manjirir. gelisah. gunung yang tertinggi. marah. Jurbe. kasar. tidak sama. Junggele. cenderung. merangkak. unang marhandang na buruk. sijungkot. merasa sakit yang menusuk pada dalam tubuh. Jungkat. jurur. Jungkar. ranjau-ranjau yang ditanam terhadap musuh dan pencuri. Junggul meang.jurangjurangon. pemberontakan mengenai budak untuk membebaskan diri. nakal. Juruk. I. hata na juruk. mempertahankan diri. mencabut msl gigi. menderita sakit pada tubuh. Juragat. jangan pasang kandang yang buruk repot besok menyisipnya. Jungking. menjongkok. berarti: membuat sesuatu secara tersembunyi. Jurang.apa yang gampang bisa ditelan. = jungkat. Jurangga. pemimpin. manjungkati. berbalik-balik.Junggal. membelah diri. marjurampak. kurang ajar. berjungkirbalik. kurang ajar = jengkel.Jungging. menjalar tak punya bekas. kurang ajar. menanam ranjau di tanah. jangan ngomong terlanjur. keji. Junggare. menjorok. Jungkot. kemarahan. tetapi pantatnya tidak mengenai tanah. unang marhata na juruk. berguling-guling mengenai anak-anak yang nakal. hajungkaton. manjurjurjurjur. alat untuk mengambil sesuatu. gemuruh dalam perut. P. Jungkang. Jurgang. jungjungan ni dolok. Jurur. tumbuh ke samping mengenai akar. melompat ke muka. sej sayur. sijungkal. manjururi. jungkitjungkit. marah. jungjungan ni harajaon. Jurbat. rambutnya tidak terjalin. merayap. Juo. daerah yang berbukit-bukit. terjurai. mangangkat do marbogas. Jungkit. menerjang orang dengan kaki. memetik msl buah pohon kayu. II. sej penyakit perut pada perempuan. idem. Jungkal. ikat pinggang dari goda. tidak senonoh berbicara. Jungjung. kurang ajar. berbuat nakal terhadap. kata-kata yang melebihi. marjunggele. yang terkemuka dalam kerajaan. Jurjur. manjungkanghon pat. membuka bisul. tidak teratur mengenai orang yang belum bisa mengerjakan sesuatu. nakal. jungjungan ni horja. galah untuk menjatuhkan buah.: manjurur so marbaris. manjungkiti. nakalnya itu. jungkatna do i. anjing. . merambat. menyesal kelak nantinya. sinar matahari. sperma. marjurang obukna. mengasari orang. tidak tahu malu. sej kumbang.B. air mani.

Kae. Kaus. kabel tilgram. tidak tahu apa yang harus dijawab. Kantor. Kambiur. lih hasur. Kabar. lih hasar. suntuk perasaan. koran. orang Keling. Karosi. kanji. Juta. juta. kabar angin. surat kabar. buntu mengenai jalan. bahkan tidak ada lagi baji yang masuk. juru tulis. jut roha. jut alus. lih hae. kasur. kawat. Kantang. lih biur. tidak mengetahui lagi jalan keluar. Kamis. kentang. desas desus. Kibung. Kapak. lih hibung. kampung. lih mata. perkebunan. . karena itu disini hanya disebut perkataan yang berasal dari bahasa Indonesia. Jut. surat kabar. kursi Kasar. Keju. K Huruf 'k' sebagai huruf awal tidak dikenal dalam bahasa Batak . Kamis. kemeja. Kampong. kolera. maradu jut bajibajiniba. kabar angin. Keling. Kolera. kapala kampung. bukan Kristen. keju. tali kawat. Kastang. lih kantang. Kapir. kaus. lih bona. kabar. Kamata. lih hau Kauat. Kambona. bukan Islam. kafir. berita. kepala kampung. kapak. sampai orang tidak tahu menolong dirinya. Kaling. kau. kebun. Kameja. Kanji. Kobun. jut bajibaji. terintang.Jurutulis. kantor. berarti tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat.

menjatuhkan sauh. Labu. kura-kura kecil yang hidup di daratan. berdukacita. L Laba. kongsi. mengandung mengenai ternak. kampung yang terbuka. tempat sauh dijatuhkan. sakit cacing. lembek. marlabu. Kudo. Korma. mangkongkang. berlabuh. lih huli. labilabi. guna. Kuali. Kuliling. II. Labo. I. sisa hasil usaha. perlahan-lahan bergerak. pelabuhan. memaku sesuatu. keuntungan. laba. lih huria. Kuria. marlaba. huta labasan. surat edaran. keuntungan. Kopi. mangalabu roha. labilabion. lembut. tano kosong. = laba I (Angk). kuda (Angk). lih hureta. membiarkan hatinya bersusah. Labak. mangalabangi. cacingan. perlahan-lahan gemetar. Kongsi. msl orang yang tinggal dalam hutan. memusatkan pikirannya pada dukacitanya.berdiam di lapangan terbuka tanpa pagar atau tembok. labuan. keliling. kuali. pendapatan. paku. tanpa pagar atau tembok. berhimpun.Kongkang. mengekang. manghalabahon. lih hulabu. kayu (alat) untuk menjelujur benang. . guna. majalah. I. untung.mengambil untung atau manfaat dari sesuatu. kosong. surat kuliling. sesuatu dipakai sebagai paku. Labas. dongan sakongsi. berlaba. beruntung. mangalabanghon. tanah kosong. dia labana?apakah manfaatnya. berhimpun. Labelabe. = tabutabu. cacing dalam perut. Kulabu. manfaat. Labi. lumabelabe. lih hulambu. = pandapotan. I. untung. teman sekongsi. II. labu. pangalabuan. tidak tertutup. Kureta. memakui. II. marlabak. Labang. Kuli. Kulambu. kurma. tali kekang. Labilabi. faedah. labalaba = balebale. mangalabas. berkumpul. apa untungnya? parlabaan. Kosong. lih hopi. terbuka. parlabian.

senang. lagilagi. II. II. marlaga. lae = lomo. pembicara yang cakap. tetapi tidak bisa dipercayai. dia menjadi marah. mangalage hata. ujung biji padi. pasombu lagatlagatna. silage hata. bulu laga. disukainya.Lada. ubat pangalaelae. tikar tergelar. II. = gari. Lagang. I. perbuatan yang ramah. juga saudara laki-laki isteri. selalu atau berulang-ulang melakukan sesuatu. Lagu. I. makanan yang digemari. ro lagana. kelereng dengan mana anak-anak bermain. demikian sedikitnya bagaikan ujung padi. citarasa yang tidak tajam mengenai kapur yang dipakai sewaktu makan sirih. nasib malang. terlampau pedis mengenai citarasa kapur. kesayangan. murka. suami saudari. tambahan secara penipuan pada barang dagangan agar lebih banyak msl padi yang ditumbuk ditambahkan pada garam. mengikuti keinginannya. Lae. mala petaka. Laen. na saulu lagi. orang yang memberi. Lage. sej bambu yang tipis. sipanganon na halaeanna. parlagutan. mengingat kebaikan hati orang. nafsunya. geram. lih lae. tahu menerima kasih. lada hitam. murah hati. berpura-pura kaya yang sebenarnya bukan demikian. Lading. ndang lae rohana mida dakdanak. Laguboti. tajam.tidak suka ia pada anakanak. mangaladum. lagang na mora. sakit disebabkan hantu ladang yang nyata dari kemaruk. obat pendahuluan sebelum obat yang keras. memuaskan hasratnya. = pungu (Angk). Lagan. berkenan. manuan lagu. celaka. malaepusu. Lagiada. sej pedang berbentuk khusus. II. meminta kepada orang-orang yang lebih berkeadaan (kaya) dari pada diri sendiri. = gariada. yang lebih disukai. merasa senang. mempunyai selera makan. tikar terbentang. = ulas. merasa sedap. tak henti-hentinya berkelahi. nyaman. silagi datang silagi ro. Lagat. sedap. marningot lagu. marlagan. pedis mengenai makanan. = parpunguan. peluruh dari tanah liat. juga sapaan orang yang marganya lain (ipar dalam marga yang sama tidak diizinkan). memperpendek atau memperpanjang kata-kata menurut kesukaannya artinya gampang berbicara. ladang. marah. Lagas. enak. paulaean. rakus sewaktu makan. Lagut. I. berbuat sesuatu yang baik. melekat msl kotoran pada pakaian. lagia. tajam mengenai pisau. laga mangan. Lagi. = ulas. hoda siparlagelage. mangalagaslagas bada. tikar kecil untuk satu orang (dibuat dari baion). begu ladangon. terimakasih. Ladang. Laga. ipar. nama daerah di Toba. tuan laen. Lagam. maulae. main kelereng. marah. obat penjinak hantu. juga: ladingan. I. kuda yang punggungnya sedemikian lebarnya sehingga dibentangkan tikar dapat diletakkan di atasnya. sering atau terus menerus berkelahi. kebaikan. = mauliate. tarlagam. lagut tu. mara. . kesayangan di antara para isteri. lage tiar. Laeng. = naeng. Ladum. mangalagas. halaean.

menguliti. laholaho. berlena-lena. = lupa. marpangalaho. lahi. yang terlalu encer dimasak. diatas mana orang duduk untuk memperbaiki atap ijuk.na lahang. Lait. nama bagian utara Danau Toba. seekor ayam yang baik untuk dipotong. I. na laho mangan ma hami. Laheu. Lalan. meleleh. Lalaen. perhiasan pada borotan. sej pohon kayu yang hanya berbunga jantan msl pepaya. tamak. Lala. = marhulanlan. uri. kisi dari bambu atau lidi yang dilumuri dengan perekat untuk menangkap burung. mengenyam secara tidak sopan sewaktu makan. Lahat. dilubangi. merampas pakaian orang. malaklak. berlubang. lalap manghatai. merampas orang dan mengambil semuanya yang ia membawa. Lalahi. mangalahangi. mengusir. lih lan. merampas. Lahi. kulit kayu. berlaku. bagaimana duduknya? Apa hubungannya satu sama lain. kayu lintang yang diikat dan bisa digeser. luluh. tidak bisa lagi diubah. lengah. logam. berdatang pergi. nama marga. terkelupas mengenai kulit. bulu ekor yang panjang dari burung. tubuan singkoru. berbicara lama. = leleng. memperhias borotan. marlajaplajap. ucapan selamat dari mertua laki-laki dan mertua perempuan untuk isteri muda. pangalaho. waktu dimana buah masih muda. malala. Lais. sering ditempatkan dimuka kata waktu dan berarti kondisionil. eme na pangalailaion. na lalaen. PB: unang patuduhon bungabunga tu na lalaen. lalap di parlalapan. mangalahei. kami bermaksud pergi makan. mengambil. tidak ada keputusan dalam main dadu. manuk lahibini. menguliti padi dengan kuku. tarlalap. marlahoro. sesudah berlalu beberapa waktu. lahilahi. I. Lalas. Lahe. II. mangalaklahi. Lai. dia pangalahona. silaiton. duduknya perkara. marhuhalan. Laho. borhat do nasida laho marmusu. lailai. halahianna. lebur. Lalang. asyik ngobrol. menghiasi tiang persembahan dengan karangan bunga. biang na lalaen. pergi. membuang waktu dengan mengobrol. mereka berangkat untuk berperang. les kayu pengikat atap ijuk (sebenarnya: urat ni antunu). mengambil untuk diri sendiri. gila. serakah. lalap manghatai. lat. jenis dan cara. Laing.mangalala. Lalap. Lajap. = heuk. menjadi lemak msl lemak. silalahian. tiang persembahan. artinya jangan memberi hati kepada orang gila (tentu bertambah gila). egois. tubuan anak ma i tubuan boru. Silalahi. . laki-laki menandakan kelamin (baoa). lumaholaho bergerak. mangalahat borotan. nasi. anjing gila. padi yang tinggi seperti bulu ekor burung tetapi isinya tidak ada.mangalalas borotan. lalap. tertidur. orang takut kalau ia harus mati. II. sudah demikian halnya. terlena. lai ni posoposo. palahohon. PB: tubuan laklak ma i parumaenhi. Lahibini. cair. jatuh. lih lahi. kayu api (And).tarlalap modom.Lahang. hancur. na mabiar do jolma laho mate. pupuk ternak yang terdapat di padang rumput. ariari. mangalahuti. melebur msl logam. jangan perlihatkan bunga kepada orang gila. orang gila. mudah mengenai buah. mengambil untuk dirinya. Lahut. mencairkan. i dope pangalahona. Laklak. merampas yang seharunya harus dibagi bersama orang lain. tembuni bayi. lahatan. pemilih mengenai makanan.

idem. Lamak. lalu tanganna. membangkitkan.: unang lompa lali na habang. berseru o. lindu. lalolalo. lambe. daging pada buah-buahan yang tertentu. = lambak. Lambang. apa lagi. gemetar mengenai bumi oleh gempa. Lalu. menghukum. marlambing lambiakna. gempa bumi. labaklambak. pengembara. lam ganda sahitna. lambas ni roha. I. Laman. lemari. perlambat. daluarsa. I. Lambiak. gemuk sekali mengenai perut dan pipi kalau berbisul. terlebih saya makin berbelaskasihan saya dengan dia. bangkit marahnya. murah hati. Lama. marsilalioang. menonjol mengenai perut.bahkan lawannya pun berbelaskasihan dengan dia. perlahan.. gepeng. jangan perhitungkan yang belum pasti. kena hukum. ihan marlumbalumba. 4. marlambe. rata. bulan lamadu. Lambak. pelupa. 2. terlupakan. padang lalis.menjawab panjang lebar. menimbulkan msl kemarahan. lamadu na onom. bangkir-bangkir. Lambing. III. Lambe. kelana. sabar. lapis pakaian. jangan masak elang terbang. takaran padi/ beras = ampang. pada daging tubuh manusia msl daging pada perut. lambat. didokhon mainondur. melalaikan. palalian. idem. lam ahu. dipaulak tu ompuna. luas. semakin besar. I. Perjanjian Lama. lapang. palaluhon. 5. ia memukul dengan tangannya. kesabaran. 3. jendela atau pintu bagian atas. lumalolalo. lalu uhum. lam tu balgana. kian. gelandangan. Lambik. II. palambat.. lapisan bawah. II. lapik yang ditaruh di kepala untuk membawa barang. lapik. didokhon maminjam ogung. lupa.kemurahan hati. selanjutnya: alat untuk membawa sesuatu. bulan ke-13 penanggalan Batak (bulan lobilobi. II. IVlambelambe. perkara lama.Lali. bulan parahis). orang yang tidak punyai rumah tetap. yang daluarsa. gari alona marasi roha di ibana. melupakan. Lalis. na lalus. mangalalihon hata. menjerit kayak elang. lapang mengenai ruangan. 1. siala jomburjombur. palambashon. Lalo. P. meluaskan. lebar. bulan na so marama na so marina.lamanlaman.. ceper. daun pohon enau (aren) yang dipakai mengikat muatan msl seekor babi. lambatlambat. sej burung elang. semakin. melewatkan dari ingatan. Parjanjian Lama. Lamadu. msl pinasa. nda lam asianhu ibana. Lalus. Lambat. Lam. lembut mengenai rasa hati atau perkataan. II. lam marsak rohana. Lamari.seakin keras sakitnya. parkaro lama. mangalalushon.bunting mengenai ternak. . yang sudah lalu. sabarlah. palambas ma roham. = sahat. meminjamkan dengan bunga 100 % (sada gabe dua = satu menjadi dua) biasanya padi untuk mana harus dikembalikan dua kali sebanyak itu. papan lebar yang menyambung tiang sopo. ambang. 6. Lambas.B. juga disebut: namadu dan malu ditarik dari pemilihan hari untuk meminta nasehat. alas. lapang dada. lebar. melapangkan. luas. mangalaluhon. III. perut besar. sej burung puyuh.lama. makin. palalihon. lambas roha. kosong tidak berisi mengenai bunga dan buah yang tidak berbiji kecil. tanda larangan msl pada pohon aren agar orang lain tidak mengambil airnya. o. semakin susah hatinya. laho marjumajuma. durian. lalu rimasna.

malambut. III. lampu. enak dan lembut perasaanku. kotoran. = ateate. I. menyegarkan. ke samping (sebagai arah). di sisi. keluar. lembek msl gadong. lampang marposoposo. Lampak. di samping itu. lambung tubuh manusia. pelepah daun pisang. kulit pisang. halus. Lampiang. lembek. tinggal dalam popok. sejuk. popok. Lampas. masak. tawar.Lambok. palamohon. palamothon. Lamosik. luar negeri. bercahaya. simalambut. porda do soada. ketam yang rata dan licin. mangalampahi. lumat. benda-benda. berselang. Lampet.: godang do hulamot. licin. uang kapada famili diluar mas kawin. yang bagus. sej tumbuhan (bakung).lampulampu. II. Lamlam. tidak terlampau panas tidak terlampau dingin. halalambok. seperti bubur. lembutkanlah hatimu. kulit buah. keluar dari sisi. apalagi yaitu memberikan hadiah. banyak mau kutumbuk. kelembutan hati. membungkus. marlampiran. = hambar. memakai sesuatu di air sebagai pegangan agar membuat dirinya tidak tenggelam. apa yang menyenangkan hati. tading di lampin. sej rotan yang halus. tak ada alu. menyampuli. lampu. dua lapis. segar. enak. lembut. I. lambok ari.marlambok ni roha. berlapis-lapis. sipalambok ateate. benda-benda yang berapung-apung di air. lunak.lamlamlamlam. . mangalampuhon. tertumbuk halus. mengenai majalah: terbit. godang do sipaingot. cantik. tak ada terlaksana. pelepah daun yang mengelilingi tunas bambu yang kemudian jatuh. kulit. sebagai kata depan: di sebelah. nama daerah di Uluan (Toba). (And). banyak nasehat. silameton. Lampot. memberi sampul. lampu. menulis karangan. jauh. II. Lampir. pembalut. dengan berselang lama melahirkan mengenai manusia dan binatang (4-5 tahun). tak bercitarasa. berangsur sembuh. enteng. lumampot. berjarak. Lamot. lepat kecil dari tepung beras. samping. artinya sebagai bayi tidak mempunyai orangtua lagi. memberi kulit. palambok ma roham. tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. panjang. yatim. berkilatan mengenai wajah manusia. bertambah baik mengenai penyakit. II. lampak ni gaol. nilampison (mangalampisi).lunakkanlah hatimu. menyejukkan. yang cantik.B. kelembutan hati. pelunak hati. Lampin. lembut. lunak. Lamet. berlaku lemah lembut. benda-benda yang elok. marlampislampis. Lambut. Lampis. menumbuk sehalusnya. sej rumput yang dipakai sebagai makanan ternak. I. P. kupu-kupu. Lampang. licin. mengenai kata-kata dan pikiran: lembut. sedap perasaan dan citarasa. Lamis. elok. masa hamilnya lama. Lampu. ramah. mangalampirhon. dua lapis. lampin. di lambung ni. hal mengembara. umumnya: sisi. dilapisi. lembut. hambar. parlampaslampasan. lapis. kain lap. ringan sehingga terapung-apung.tu lambung. lambok huhilala. udara enak. lambok ni roha. Lambung. mengikat. meminggir-minggir. sampah. jarang. ke sisi. lampak ni bulu. enak untuk perasaan. pangoloina do soada. mangalambung. sejuk perasaanku. Lamo. sampul buku.

= mangalandam (juga: lantap). pemurah seperti air Toba. Langak. Langgak. Lando. mengatur msl kebun. matang. altar. berbaur. pucat mengenai rupa. (bdk: lindang). Landus. Lamun. Lanang. pelanduk.dipalanditlandit dilana. tahi lalat. idem. marhulalan. ranum mengenai buah-buahan. lamunlamun. dia membujuk merayu. banyak sekali. kuat. . kepongpong serangga. II. landit parhot. tidak ada kegiatan apa-apa. ranum. mimbar. bertambah banyak Landap. rata. tidak berbuat apa-apa. mencampuri. = landam. marlangan. kancil. marlange. silanlan aek Toba. landasan ni panopa. bercampur. lengang. tidak ada orang. panjangnya. air yang lebar membawa kematian (And). landasan tukang besi. apa pun. dapat direnangi.dikatakan mengenai orang yang tidak gampang panas hati. dia bermulut manis. dilicinkannya lidahnya. marlananglanang. sedikit atau sama sekali tidak bekerja. menguning mengenai padi kalau sudah mulai masak. = lam. Langa. Langat. Landong. lebar. Lange. jauh. karena semua pergi bekerja di luar kampung (ladang). marhulanlan. sej kayu. malamun. silando. parlampusung. mangalandap. pada waktu tidak banyak orang hadir msl di kampung. memanjangkan. bunyi seperti suara angsa. merenangi sungai. sej pohon kecil. membuat-buat "ngak". Landam. rajin. Langgorung. mangalandak. tidak bertingkat-tinggkat msl ladang. lawan: tagahambing. Langan. seorang yang dapat menyembunyikan maksudnya mengamat-amati orang lain. pucat mengenai muka. di langalanga ni halak. menyiksa. mukanya pucat masai. antara licin dan kesat. dalam keadaan masak mengenai buah-buahan. Lamuk. masak. karang merah. lando. Lan. Landak. panjang msl tali. sedikit penduduk. mangalanggelangge. Langgatan. sangat banyak. sej keladi. = laga. banyak. sunyi. dapot langean. mangalangei. palandihon. berfusi. membanting. tarsulandit. memukul dengan keras. mangalandandam. berlimpah. bintik hitam pada wajah. I. Landuk. berenang. banyak. Landas. tidak bekerja.Lampusung. membereskan. lamun dagingna. tempat persembahan. Landi. banyak. dalam keadaan kuning. dalam keadaan pucat.marlanggelangge. silanduk. marlangat. bisul. aek silumanlan. Landit. jenis-jenis: landus boruboru dan landus tunggal. Lamu. tidak berseri. kosong. datar. licin. berbondongbondong. = randorung. dia kekurangan darah. tergelincir. Langge. luas. tidak diketahui ataukah licin atau kasar.

Langgus. melacur. dapat dijual msl dengan menggosoknya dengan baik. = lohot. langit-langit. Langgunggung. langit. begitulah dikatakan kepada kerbau yang mau diperah susunya. Langkit. langitlangit. tekateki: sungkot di langitna. linggar di ruangnya: lidah. sej rumput yang baunya tidak enak. mangalangkati. mengeluarkan kulit. bungkuk. Langkupa. mendekap ke depan. angkasa. siput. congkak. mengupas kulit. Langis. berjarak jauh. datang msl penyakit menular. malangke. langkop. Langgum. pelupa. mangalangkup.palangkuphon. sombong. rumbar di bahalna. mengawinkan gadis yang bertunangan kepada orang lain. bertutup. berlangka salah. maksudku tidak terwujud. sombong. terjual. Langke. beres rencananya.B. Langkop. jangan lupakan. lesu. Langkot. Langkup. melangkah merenggangkan kaki. memperkosa. laris mengenai barang dan mata uang. P. rencananya berhasil. = dao. laku. manglangkopi. angir langit dianggo. besi pengikat gagang sabit. sebelum mas kawin dikembalikan.: tu jolo nilangkahon. tutup peti atau pot. gampang lupa. melangkahi. kendur. menguliti. langit tertinggi. tidak bisa dipakai (juga mengenai manusia). sundat langkangku. berzinah. langitnya suntuk.simarlangkoplangkop. mendahului lari cepat. tiur langkana. . Langkuk. langkop ni hata. langit ni langitan. mengucapkan kata-kata yang kurang ajar. Langkas. penjudi ulung. Langkat. banyak. daun untuk menutup luka. merasa dirinya lemah. tambahan mengenai katakata yang dibuat menurut suka hati pembicara. manailihon langit. congkak. melangkah ke depan. sej tumbuhan menjalar yang buahnya berwarna merah. cincin besi yang dipasang pada tangkai kapak atau lembing untuk mengikat besinya. sehingga rumah itu menjadi penuh. parjuji langis. rusak. kepah.mangalangkophon. palangkuhon boniaga. mempergunakan sesuatu sebagai tutup. marlangkop. Langku. marlangka pilit. tinggi hati. mempunyai tutup. bengkok. Langkap. membuat barang dagang menjadi laku. menutup sesuatu. oleh sebab para perempuan adalah "dibeli" maka mangalangkup berarti: merusakkan. pikirkan yang di belakang. melangkahi sesuatu. Langka. = longis. mangalangkap. merugikan laki-laki atas miliknya yang dibelinya dengan berzinah atau dengan melarikannya. = dais. kulit buah atau padi. batal rencanaku. tidak cocok. tu pudi sinarihon. langiton. lekuk. membiarkan sesuatu (tidak membuat) karena lupa. sej burung elang. mengenai kata-kata: jauh berbeda.Langgu. plafon. marlanggus ni roha. seorang pemain judi yang sekian lamanya main judi sampai habis segala-galanya sampai pakaiannya. malangke holiholi. berbuat serong. melewati. loteng. langkot utang. Langko. ring besi pengerat gagang. langkah. juga yang mengawinkan gadis yang sudah dibayarkan mas kawin kepada orang lain (= pangalangkup). dekap. marlangka. melangkah. mendekati. so tung langgas roham. Langkitang. berzinah. Langit. kerang. keong.

Lansat. air yang dalam. silantom. = nalom. Lansum. parlangsanglangsangan. santampul dua lansimna. mangalantikhon roha dompak si A. usus ayam (hata ni parmanuhon). Lantas. = adian ni hata. lalat. lapang. . sebutan pada binatang-binatang terlebih kuda. lansap.lih lan. sej pohon semak yang daunnya merah. Lansung. lebar.mangalansumhon. membawa beban dengan memakai pikulan dari kayu yang ditaruh di bahu sehingga pada setiap sisi tergantung setengah. Lansas. memikul. = aek silumanlan. Lanja. Lantom. sunyi. lapang. pengusung. langsat. meluas mengenai air (juga: landam dan landap). langu. bekerja melawan A. mangalantik. pergi berjalan-jalan.berwarna kuning pucat. pangalanja. melancong. Lanteung. sakit karena makan makanan yang tidak enak. apak mengenai citarasa. menginjak duri. pemikul. Laning. sesuatu yang buruk dijual seperti yang baik. tenang. tajam. Lansang. kena pisau. aman. Lango. tarlansim. menghantam. sej semak yang berduri. pikulan dari kayu. lanjaan. silumangsa ijur. Lanom.membuat sakit dengan makanan seperti itu. melebih-lebihi. Lanting. jauh mengenai suatu daerah. Lansim. mangalantap. Lansap.Langlang. tempat berjalan-jalan. tandus. mangalansap. menyesatkan. memalsukan barang-barang dagangan. Lanlan. na lansat. Lantang. menipu. luas. Langsa. tunas pertumbuhan bayi. sekali pancung kena dua sisi. luas. malango. Langsio. terkumpul banyak-banyak. silanjang buhit. berjalan-jalan kesini kesana. patung pada mana orang mengangkat sumpah. banyak. Styx (And). tidak bahaya. marlangsunglansung. Lantik. yang berwarna seperti lansat. marlangsanglangsang. sepi. mancung. silansat. = parhalansasan. runcing. Lantean. Lanjang. embryo. mangalangoi. nama sebuah daerah. = malala. Lansonik. = ulaning. Lantap. daging di bawah bahu. Lanok. menipu. hal mengenai melebihlebihkan. mangalanja. = lumangsa. sej pohon yang buahnya dipakai untuk mengentalkan susu.

Lantuk, malantuk, menjadi lembek dan busuk msl daun-daun yang tua; lantuk, tangkai tumbuhan yang sudah busuk; lantuk ni gaol, lantuk ni suhat dll; mangalantukhon, membiarkan busuk, membusukkan. Lao, lih laho. Laoang, bunga laoang, bunga anyelir. Laok, marlaok, dicampur, bercampur, gabung, tercampur aduk, tidak murni lagi, tercemar, tidak jernih, tidak suci, tidak bersih hatinya; mangalaokhon, mencampurkan, mencemarkan; songon anak ni mata na so halaohan,seperti anak mata yang tidak mencampuri dirinya dengan sesuatu, artinya: orang yang membuat segala-galanya sendirian. Laon, lama, waktu, masa; sadia laon, berapa lama; sataon laonna, setahun lamanya; di laonlaon ni ari, sesudah lampau beberapa lama, beberapa lama sesudah itu, lama kemudian; na sai laon, dahulu, sampai sekarang, selama ini. Laos, I. mangalaosi, melewati, melampui, melalui, melintasi; melanggar perintah, perjanjian; pangalaosi, pelanggar, yang melanggar; pangalaosion, pelanggaran (hukum); ndang halaosan, dapat dilampui; ndang laos ahu, tidak tertahan saya, itu adalah terlalu banyak untuk saya; marlaoslaos, berjalan-jalan; begu laos, hantu yang berkeliaran mendatangkan penyakit; mangalaoshon, menyampaikan, memberikan sesuatu sewaktu lintas. II. laos, dan seterusnya, demikianpun, serta, lantas, masih juga, masih tetap; laos songon i, begitu juga; laos ibana do na mambuatsa, dialah juga yang mengambilnya, yaitu yang sama, yang dalam hal lain juga menjadi pelakunya. Lapa, I. mangalapa, membedah, mengeluarkan isi perut binatang yang disembelih. II. lapalapa, kulit padi, yang masih tinggal sewaktu menumbuknya; tardege pangalapaan, kotor karena terinjak tempat dimana dikeluarkan isi perut ternak yang disembelih; dikatakan mengenai seorang tukang sekongkol: namanya jadi buruk karena ikutserta dalam pencurian. Lapak, marlapak, tepuk tangan (tiruan bunyi "pak" sewaktu tepuk tangan). Lapalopi, lih lopi. Lapang, I. jalan; selanjutnya: sifat, sebab; lapang-lapang hatuaon, jalan menuju kebahagiaan. II. lapang, = lambas, (Angk). Lapas, lapaslapas, orang jembel. Lapat, malapat, bergoncang karena angin; lumapatlapat, dalam keadaan goyah, bergoyang; lapatlapat, idem;mangalapat, bergoncang-goncang. II. lapatan, arti, makna; dia lapatanna? apa artinya?; lapatanna, artinya;marlapatan, mempunyai arti, berarti; mangalapathon, menterjemahkan, mengatakan dengan kata-kata sederhana, menafsirkan. Lape, I. sej kacang tanah. II. lapelape, kemah sederhana yang dipasang dengan beberapa tongkat diatas tanah dan di atasnya sehelai kain; parlapelapean, pondok yang sangat sederhana, peristirahatan sementara. Lapedang, marlapedang, berenang. Lapik, lapik msl alas periuk, piring, alas untuk menulis; parlapihan, obat penangkal terhadap penyakit, berpenyakit, wadah; mangalapik, membuat lapik; mangalapik hata, berbicara manis untuk kemudian dapat mengucapkan kata-kata kasar (captatio benevolentiae); diapus lapik, sej sumpah; lih gana. Laplap, sangat banyak, tidak terkira banyaknya; pangalaplapan, hutang pada mana dikurangi perutangan bunga dan sebagainya lagi, agar penuntut utang memperoleh sesuatu kembali.

Lapo, kedai, warung, lepau. Lapu, mangalapu, mencet, melumas; pangalapu, sesuatu yang dipakai untuk mencet, pensil, kuas. Lapuk, I. lapuk; lapuhon, berlapuk (juga mengenai pakaian). II. lali lapuk, sej burung elang. Lapung, sekam padi, padi hampa. Las, panas, hangat; las roha, gembira riang; las ari, hari panas; las ni ari, panas hari; ari las, musim kemarau, panas; mangalaslasi, memanaskan msl air; palashon, memanaskan; laslasan, menjadi panas, merasa panas; las ni roha, kegembiraan, kegirangan; marlas ni roha, bergembira, suka hati; palashon roha, menggembirakan; halalas ni roha, kegembiraan; barita halalas ni roha, berita gembira; manghalashon, menggembirakan, bergembira mengenai sesuatu; sipalas roha, apa yang membuat gembira, apa yang menggembirakan; halasan ni roha, sesuatu yang menggembirakan hati. Lasak, cambuk, gada, pentung; mangalasak, memukul, mencemeti. Lasang, keras, mulia; raja na lasang, raja yang mulia. Lasiak, cabe. Lasina, cabai, = lasiak. Laslas, I. malaslas, terinjak, penyek mengenai tanah atau tikar; malaslas dihunduli, diduduki sampai penyek. II.mangalaslasi = las. Laso, = loksa, sepuluh ribu; marlasolaso, berpuluh-puluh ribu, puluh ribuan. Lasuna, sej bawang, bawang putih. Lata, bibit, tunas tanaman muda, tumbuhan muda; lata ni hopi, pokok kopi yang muda; mangalatahon, menanam biji tanaman, meletakkan biji dalam tanah. Latak, marlataklatak, mengersak, gemertak. Latam, marlatam, berbunyi mengenai senapang. Latang, mangalatang = lotong, lotung, lutu. Latap, sej penyakit pada mana bibir terkelupas dan membuat sudut mulut putih; latapon, berpenyakit ini. Latas, lih tas.Late, rasa iri yang jahat, dengki, iri hati, cemburu, marah; late ni roha, iri hati, cemburu; latelate,idem; marlate ni roha, berdengki, marah; mangalatei, cemburu kepada seseorang; masilatean, saling cemburuan;malate, kena dengki; retak mengenai kayu; hau parlate, kayu yang gampang retak; panopa so malate, pekerja yang cakap, pandai, yang tidak akan merusakkan alat-alat. Lating, palatinghon, mangalatinghon, memusnahkan dalam kutukan datu. Latong, sej pohon kayu. Lau, jin-jin, roh-roh tertentu yang menyebabkan gerhana bulan dan matahari, pada gerhana bulan orang serukan:paulak bulan angka lau, kembalikanlah bulan, kalian lau.

Lauat, mangalauati, = mangalahangi. Laum, mangalaum, merampas, merampok, menyamun. Laung, naung; marlaung di toru ni hariara na bolon, berdiam di bawah kerajaan raja yang besar. Laup, malaup, terkena, seriawan, guam; kutuk yang dikenakan kepada orang karena tidak mengurus keluarganya;molo ahu na so ra pasusuhon, andurabion ahu, molo ibana na so ra manusu, malaup ma dilana, bila aku yang tak sudi menetekkannya, biarlah aku sakit dada, bila dia yang tak mau menetek, biarlah lidahnya kena seriawan.Laut, laut, danau; di dalam laut, dalam ribaan ibu; lautlautan, pusing kepala di air; begu laut, penyakit typhus;mangalautlaut, pasir yang datang ke ladang dibawa ombak menghanyutkan. Lautu, sej rumput. Lawas, lebar, luas; ladang lawas, daerah di sebelah selatan tanah Batak = Padang Bolak. Layar, layar; rayar, layar; marlayar, berlayar; butong layar, buntal layar karena angin; na mangan layar, layar itu menangkap angin. Le, male, lapar; male butuhana, dia lapar; mauas male,haus dan lapar; haleon, musim paceklik, bala kelaparan;haleonon, menderita kelaparan; ditaha haleon, = hona haleon, diserang kelaparan. Lea, kecil, hina, jelek, keji; lea rohana mida ahu, memandang hina dia padaku; mangaleai, memperlakukan orang dengan rendah, menghina; hona lea, kena hina; lealea, penghinaan; haleaon, kehinaan, kerendahan, kekejian;palealeahon, menghinakan, menjelekkan. Leak, itu adalah tepat; leak ma antong, itu adalah tepat, itu adalah sepantasnya, layaklah memang; ndang leak alealem ibana, rupanya ia bukan sahabatmu; leak aha do i? apa itu gerangan? bdk leat. Leam, leamleam, apung msl batok kelapa atau daun yang ditaruh di air agar air di periuk yang dibawa di atas kepala tidak terbuang; naga lumeam, dewa air dengan bentuk ular = boru saniang naga. Lean, = lehon; mangalean = mangalehon. Leang, I. gelang; songon injamon leang, bagaikan meminjam gelang, sulit dilepaskan. II. leangleang, burung layang-layang; leangleang mandi, burung layang-layang yang menurut legenda turut membawa tanah sewaktu menjadikan bumi ini, malaikat dewa; P.B.: unang gulut imput ni leangleang, jangan rebut buntut layang-layang, jangan direbutkan sesuatu di awangawang, siasia; leangleang harotas, layang-layang kertas. Leap, I. tidak mendalam, picik; marleap ni roha, berpandangan picik, berpandangan tidak mendalam; mangaleap,menggenangi, membanjiri; marsileapon, = manontor. II. = leat; sileapon = pamatang, (And). Leas, kecil, tidak kuat msl gadu; marleas ni roha, memandang rendah terhadap sesuatu, sepele, tidak penting, remeh, enteng. Leat, bentuk, rupa; leat ni, rupanya, agaknya; ndang siat hatangku leat ni, tak mempan ucapanku rasanya.

Leban, na leban, asing, yang lain; huta ni na leban, kampung orang lain; halak simaleban, orang lain, orang dari suku bangsa lain; lebanleban tutur, kerabat jauh tetapi satu marga. Lebat, sanghalebat, sebagian dari pidato. Legat, = dauk; lumegatlegat, lelah, lemah gemulai. Legot, liku, bengkok, tidak lurus mengenai jalan; marlegotlegot, berbelok-belok, kelok-kelok, berliku-liku, berbelit-belit; mangalegot, bergerak dengan berbelok-belok, juga dipakai dalam arti kiasan: tidak lurus, bengkok, tidak jujur. Lehang, berjauhan letaknya mengenai tanduk, kangkang. Lehe, = pilit. Leheng, keras kepala, degil; masiboan lehengna, masing-masing menurut ketegarannya, tak sependirian. Lehet, bagus, baik, cantik; lehet, sebagai jawaban: itu bagus, oke; palehethon, mengindahkan, membereskan, memperbaiki; parlehetan, = pardengganan; halehetanna, yang paling baik, tepat sebagai mestinya, ideal; tingki halehetanna, waktu yang pas; marnalehet, berbeda cantik; lehetna i, cantik sekali. Lehon, mangalehon, memberikan; silehonlehon, sumbangan, pemberian, kado, hadiah; pangalehonan, kepada siapa yang diberi sesuatu, alamat pemberian; masilehonan tangan, saling memberi tangan, bersalaman; diparlehon,dibagi-bagi; lehon, baik, beres; oke! Lehu, liku-lku, lengkung pada sungai; mangalehu, berkelok lewat mengalir mengenai sungaiLehung, melengkung, bengkok. Lei, lei, batu tulis; batu lei, idem. Lekluk, = geduk. Lela, I. pangalehon mata, tidak dilihat dengan betul-betul, silap. II. lela, = basar; mangalelahon, memperlakukan seseorang dengan ramah dan murah. Lelan, sej ikan. Lelang, lelang; mangalelanghon, membeli sesuatu di lelang; palelanghon, menjual sesuatu di lelang. Lele, mangalele, mengejar, mengusir; mangalelei, idem; pangaleleon, pengejaran, pengusiran; hola lele, kena kejar, dikejar. Leleng, lama; sadia leleng, berapa lama? ndang pola sadia leleng, tidak berapa lama, tidak lama sekali; saleleng ni lelengna, lama sekali, selama-lamanya; saleleng, selama; saleleng hutanda ho, selama saya kenal engkau;marsilelengi, = marnaleleng, berbeda mengenai jangka waktu; palelenghon, menunda; lelengna i, lamanya, lama kali! Lelep, = leleng. Lelo, lelo ni bodil, engkol bedil. Leman, sej bambu. Lemba, marlemba, tak ambil pusing, tidak perduli, tidak menaruh perhatian; lemba ni roha, kelalaian, tidak perduli;tarlemba, terlalai, tidak ada perhatian. Lembut, mangalembut, = mangalombut, memukul.

Lemeleme, tanah yang lembek dan berlumpur tetapi subur. Lemes, halus, rata, licin; dipalemeslemes hatana, dia mengeluarkan katanya (yang bermaksud jahat) dengan manis. Lempeng, selempeng tambakau jawa. Lena, mangalenahon, melalaikan, tidak menaruh perhatian; pangalenaon di mata, obat yang memebuat mata menyimpang dari bahaya yang mengancam, lih lenga. Lendes, bdk lentes, rata, bersih elok mengenai jalan; mangalendes, membersihkan; palendes, idem. Lenduk, kendur, tidak tegang mengenai lengan; palendukhon, mengendurkan, melepaskan sesuatu yang tegang. Lenga, lalai, melengah. Lengen-lengen, enak, sedap didengar telinga. Lenges, sesak nafas; marlengeslenges, sesak-sesak mengenai nafas. Lenggang, riah, meledang. Lengket, = lehet. Lengkot, = legot. Lengkus, mundur, binasa mengenai orang, usaha. Lengleng, malengleng ateatengku, meratap hatiku. Lengse, hancur lebur, punah, dihancurkan, binasa; mangalengsehon, membinasakan, menghapuskan; halelengse,kebinasaan, kehancuran, kepunahan Lenjeng, = tois, kurang ajar, besar mulut. Lensem, mangalensem, membohongi, membujuk, bermulut manis, mendiplomasi dengan licik; sipalensem,bujukan yang penuh bohong, perilaku yang dibuat-buat. Lentes, bebas, terbuka mengenai jalan: manalentes, bebas, nampak dengan jelas (dari talentes). Lentuk, = lantuk. Leo, sej tanaman rawa yang dapat merusakkan padi, diimpor dari Asahan. Leok, paleokhon, membinasakan, menghabiskan; punggu leokleok, sej sumpah, lih gana. Leong, marleongleong, berkilap, mengkilat mengenai logam yang digosok. Lepa, mangalepai, mengalahkan dengan cepat, gampang dan cepat diatasi. Lepe, bengkok ke bawah, melengkung; silepe, binatang yang tanduknya luar biasa bengkok; lumebe-lepe,bergerak ke sana ke sini msl telinga kuda; P.B: jumpang silepe dohot sihalung, kerbau bertanduk bengkok dan bertanduk tergantung-gantung bertemu: artinya: dua orang lemah, yang keduanya tidak bisa berbuat apa-apa. Lepek, marlepek, lepeklepek, menggertakkan jari-jari; silepeklepehan, orang yang selalu dihormati orang lain (=parbilean). Leplap, indo, anak kawin campuran asing dan warga asli (ayah: orang Eropah, ibu: pribumi).

Lepo, mangalepo, = manghorus. Lereng, sepeda. Les, les, register. Lesan, mangalesan, menghina, mengejek, mencerca, mencemohkan. Lese, = sae; mangalesehon, melunaskan, menghapuskan, menyelesaikan, mengampuni (utang); juga: salesehon (disalesehon). Lesem, mangalesem, membujuk, merayu; silesem, pembujuk, orang yang bermulut manis; lesemlesem, bujukan, rayuan juga: hata lesem. Leseng, sileseng, tikus yang ditangkap pada gangguan tikus dan dimasukkan ke dalam ampang bersama padi;ampang yang dihiasi itu dibuang ke sungai = manguap sileseng; songon na manguap sileseng do dibahen pamuli boruna, dikatakan dari seorang yang hanya memperdulikan puterinya pada kesempatan ini. Selesai urusan itu tidak peduli lagi (main gampang). Lesles, palesles, = patestes. Letek, marletekletek, berdenyut-denyut mengenai pergelangan, berdetik-detik mengeani jam; pangaletek,denyutan pergelangan; saletek soara, (sangkababa soara), sepatah kata; mangaletek, menganyam tikar atau sumpit. Letes, marletes = malletes, tiba-tiba lari dengan cepat (bdk tes). Leu, maleu, bengkok mengenai mata pisau, sumbing mengenai pisau. Lentu, sej rumput. Li, I. bulan ke-11 kalender Batak. II. seruan untuk mengusir ayam. Lia, jarang. Lian, lumianlian, mengalir kesana kesini mengenai orang di pekan. Liang, liang, lobang, gua; tolu liang bugangna, tiga lobang lukanya. Liap, mangaliap, mengenai sebentar, menyentuh msl kilat, api; mangaliap dohot mas, membubuhkan mas pada, menyadur; mangaliap dohot perak, menyadur perak; P.b.: na so haliapliapan, na so halipurpuron, na so hamiangmiangan, dikatakan dari orang yang tidak dapat dihukum dan sama sekali tidak salah; liapliapon, = ombunombunon. Lias, bebas dari kesalahan, bebas dari sangka; palias, mudah-mudahan itu jauh, demikian dikatakan mengenai celaka; palias hatam, apa yang engkau mengatakan itu, semoga tidak kena pada saya; palias, kata untuk makanan waktu perang. Liat, I. tano liat, tanah liat. II. liat, keliling, sekitar (bdk: haliang); liat portibion, seluruh dunia; liat huta on,seluruh desa ini; mangaliati, mengelilingi. Libas, mangalibas, memukul, menghantam; mangalibashon, memakai sesuatu untuk memukul, memukulkan, menghantam. Libe, ganti rugi yang dibayar untuk barang-barang hilang atau yang dirampas, tukar; mangalibe, membayar ganti rugi; marlibe (di), bertukar barang.

Libuk, pening, pusing. Libung, sej harambir yang tumbuh dalam hutan. Lidang, suci belaka; na lidang marroha, yang berperasaan suci. Lidi, = lili. Liga, kucil, terpisah, tersingkir, terasing; hona liga, tersingkir; mangaliga, mengucilkan, menyingkirkan, mengasingkan, memisahkan, membedakan. Ligan, = liga. Ligi, mangaligi (juga mangiligi), memandang, mengunjungi, menengok. Ligon, = liga; mangaligoni, = mangaliga. Lihi, langsing, ramping mengenai tubuh manusia dan pohon kayu; pangalihilihion, dikatakan mengenai pokok pisang yang tinggi dan kering, jadi krempeng. Liklik, maliklik, terkelupas; liklik, luka karena gosokan. Lili, I. lidi; parsipitulili, perempuan yang dapat menenun dengan 7 lidi; jadi sangat cepat; cakap dan pintar mengenairaja. II. lilian, tertawan perhatiannya oleh, membuat diri tertawan, tertarik oleh sesuatu dan oleh karenanya melupakan sesuatu; lilian ni hata, enghabiskan waktu dengan beromong-omong; lilian mardalan, menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan; lilian, halilian, perintang-rintang waktu; daon halilian, permainan untuk mengisi waktu; mangaliliani, menahan orang, menawan perhatian. Lilin, lilin. Liling, mangalilingi, menyelidiki, memeriksa. Lilis, I. menetes, tiris, bo-cor; ndang lilis, tidak mengeluarkan sesuatu. II. lilis, kayu yang tua dan baik. Lilit, besarnya sesuatu, garis lingkar; mangalilit, memeluk, meliliti msl tanaman merambat yang meliliti pohon;mangaliliti, membaluti, mengikat, membungkus; juga: menangkap orang dengan tipu daya; P.B.: ndang dope marandor nunga mangaliliti, belum mempunyai sulur tetapi sudah mau melilit, artinya: membuat lebih banyak daripada disanggupinya; mangalilit, mengikat; pangulilitan, bekas deram yang tinggal setelah diikat dengan rotan;mangalilit, menguliti sepotong kulit kayu pohon di hutan sebagai tanda pohon itu adalah miliknya. Lilu, sesat, tersesat, salah langkah, kesasar, keliru; haliluon, kesesatan; mangaliluhon, menyesatkan; paliluhon,menyesatkan seseorang; pangaliluon, alat, jalan untuk menyesatkan seseorang. Lilung, kata; malilung, bertutur kata, berkata, berbicara (And); na lambok malilung, yang berbicara ramah dan lemah-lembut, bertutur kata ma-nis; palilung, keramahan, kebaikan. Lima, lima; palimahon, yang kelima; sipahalima, bulan ke-5; diparlima, dibagi lima, di-bagi dalam lima bagian;mangalimai, melahirkan lima ekor anak mengenai babi. Limang, mangalimangi, menghitung. Limas, bulung limas, daun pisang yang dipotong. Limatok, pacet, jenis lintah kecil; silimatok, kerbau (And).

Limba, mangalimbahon, = mangasuphon. Limbas, = pangalaho; taida ma jolo limbasna, = taida ma jolo pangalahona. Limbat, sej ikan sungai yang menyerupai ikan sibahut. Limbe, mangalimbehon, menunjukkan, memberitahukan, mengumumkan; mangalimbehon pagar,memberitahukan dengan permainan gendang bahwa ia seorang datu telah berkediaman; mangalimbehon rasun, memberitahukan bahwa ada rajun dijual; mangalimbehon jabu, memberitahukan dalam kampung bahwa ada rumah yang mau dijual. Jika ada di kampung orang yang mau membelinya, maka rumah itu tidak boleh dijual kapada orang di luar kampung. Limbit, kurang baik dibuat, tidak lama tahan; sangat kurang lebar (gadu); margadugadu na limbit, marbondar siangkatangkaton, pematang sawahnya lembek, tali air gampang diloncati; limbit do pansamotan di si A, A tidak mempunyai banyak harta, dia miskin; limbit partubuna, asalnya miskin. Limbong, nama daerah di sebelah barat Danau Toba. limpa, limpa. Limpon, halimponon, mulai diperhatikan; simarhalimponon, sej pohon kayu. Limpot, jatuh, binasa, hancur; mangalimpothon, menghilang, membiarkan hilang. Limpun, mangalimpun, meninggi mengenai suara yang bagus; juga: luar biasa bersedih. Limus, licin. Limut, lumut, jamur; limutlimuton tanggurungmu, ucapan selamat: lelumutan punggungnya, semoga engkau menjadi tua sehingga tumbuh lumut di punggungmu. Linang, marlinang, berkilau, bercahaya, kilap, berkilat, gemerlapan, glamour. Lindak, lumindak, mundur; lumindaklindak, naik surut, bergelombang, berombakombak; mangalindakhon,membuang kesamping, menuangkan kesamping; mangalindakhon na gok, dikatakan dari seorang kaya yang tidak peduli kalau ada sesuatu yang hilang; silindaklindak na gok, kaya. II. lindak, gemerlap, berkilap; palindakhon,membuat berkilap, bersinar. Lindang, noda, cemar, cacad, cela, salah, cacad susila; marlindang, bernoda; na so marlindang, tanpa noda, tidak bercela, tak cemar. Lindi, I. = tindi, ditambahkan; ndang adong na lindi, ndang adong na lampis, sama sekali tidak ditambahkan;mangalindihon, menambahkan, memperbesar msl piutang. II. lindi, sej ulat yang membinasakan gadu. Linjuang, silinjuang, tumbuhan berdaum merah dan ditanam sebagai penghias. Lindo, marlindo, menghilang bdk halindo. Lindong, = lindang. Linduat, anak kembar.

belum berdaun. encer mengenai susu. melepaskan diri.mangalingkuphon. Lingkup. Lingik. mendahak. kelihatan gelap mengenai air dan langit. Lingkang. lingo. darah. terkelupas. Lio. kabar yang tidak jelas. pecut. mendengarkan berita tetapi tidak bisa ditentukan apa isinya. I. Lintun. lepas. Linggas. marlinggom. teduh. Lumban Lintong. tidak berisi. mau membuat sesuatu sebelum waktunya untuk membuatnya. tidak jelas. linggoman. lintong ni huta. dibayar lunas mengenai hutang. lingkang utang. duit. sayup-sayup. idem. mendengar dengan penuh perhatian. lintah besar yang hidup dalam air. lintong majoajo. nama-nama daerah. Linom. lekang. mate halingkoton (juga: halingkothoton). hutang sudah hapus. mengamat-amati dari dekat. Lintom. simangaliok = pamatang (And). suka menjadi besar. Linsing. sesat. = mamolus. mendapat naung. desasdesus. linsinglinsing. cemeti. = litap. Lingis. lari kerena hutang. bernaung. jauh. menaungi. marpinggol ling. telaga. hitam. mangalinsing (i). lari cepat. mengkilat. nunga mangalinggomi (= ndang dope marandor. mendengar sesuatu dengan penuh perhatian. mendera. cambuk. menghiasi dirinya dengan bagus. uang logam. Linggom. (bolus). Lingkas. saya mendengar sesuatu berbunyi. basah. mangalintunhon utang. mati kelemahan dan kelaparan. Lintas. Lingkohot. memukul dengan sepotong kayu. silindung. pangalingolingoan. Lino. bunyi yang kurang terang. berangkat dengan tangan kosong. nunga mangaliliti). naung. Lintong. selingkar gelang. palinggashon. kuda hitam. mengacaukan perhitungan. idem.Lindung. Lingo. Linsim. Linta. hoda silintom. mangalintas. lindung. air yang dalam. berlindung dari sinar matahari. menyangka mendengar sesuatu tetapi tidak jelas. engkau lupa ajaran itu. karung yang tepinya dianyam keluar. lingo hubege. sangat cepat. bibir lingga. lingling. II. temapt dimanan orang sesat atau tersembunyi? Ling. berkilat-kilat. Lingga. mallingis. lingkang poda sian ateatem. Lintap. lunas. kolam yang dalam. mengerang msl orang yang mau meninggal. tertutup. = tanggal. tidak tahu jalan lagi. lari mengenai hamba. menutupkan. berteduh. palinggas daging. Liok. sallingkang. .pangalingolingoon do pinggol. mangalinggas. Lingka = langka. satu lilitan mengenai gelang tangan. berhak atas sesuatu. sudah menaungi. gelap. lingkup. marlinolino. marlingis. hepeng linsim. mangalinom. halioan. mangalinggomi. ndang dope marbulung. mangalintom. membuat jadi bagus. mangalindung. sunyi. marlingik. duduk di naung.

jangan keruhkan mata airmu. mangalipat.Lipan. terbodoh-bodoh. marliting. tolol. Lipung. gemerencing. lih tonga. hona liplip. bertentangan dengan kebiasaan. Lipe. perbuatan mendesis mengenai ular. membakar dirinya secara murni. mangalisik. Lisik. izinkanlah dulu. Lipat. sebilah kayu yang dipakai untuk memukul. membiarkan. mangalipung. liput di bulan. Litok.memukul. msl ikan. mallipik. mencukur dengan beling. = marlipik. artinya: jangan buat jahat terhadap orang yang berbuat baik terhadapmu. menyelamkan. mengadakan perjamuan. lumiup. menenggelamkan. mangaloas. berlilit-lilit. parpoda na lipe. lipan. parlisik ni ulok. mangalisop. dungu. situak ni loba. mangaliun. mengumumkan pengucilan. mangalitohi. palipehon. keliru. yang palsu. mencicit mengenai burung kecil. mengijinkan. pipih. Lisa. berdetik-detik. mengeruhkan. marlisiklisik. diinjak-injak. menghimpit sampai penyek. membenamkan. Silitonga. ruwet. kabur mengenai air dan mata. berderai-derai. berdenting. biarlah. berdesing. marlitiklitik. lebah. palipunghon. Litik. lislis. Liput. = mallitap. Liung. kusut. bersih mengenai perkara. Liting. sej amporik. membersihkan. lipatlipat. penuh telur kutu. malitap. membasahi diri mengenai bayi. Lislis. malisat. berlimpat. Lisop. lislis ho sian i. lumpur yang dalam. loahon. mangaliplip. lama sekali. unang litohi baba ni mualmu. jurang yang curam. mangalislis dirina. mangalisathon. = lias. melantas dengan dalam. salah saya dengar. salah. marliunliun. cemeti. membolehkan. juga: dilampui. bersih. lipan berwarna merah. dibuang. Lisat. terkucil. loas jolo. menginjak. lipan tano. mengucilkan orang dari adat. Loak. palsu. memukul. mangalitapi. pengajar yang salah. Litonga. dalam jumlah besar pergi atau bergerak ke satu jurusan. Loas. air lebah. sej kayu. I. lisalisaon. . mangaliputhon. dungu. daun-daun dihembus angin. lipe do hubege. Liup. suci. bodoh sekali. memutar-balikkan msl kata-kata. malliting. terbenam msl tu gambo. Loba. liput di taon. basah. telur kutu. mambuat pangaliplipan. keruh. Liplip. tidak ada urusanmu dengan itu. madu. mencelupkan. tolol. mengalihkan arti. Liun. penyet (hidung). sisisik. berpilin-pilin. memipih. murni. orang yang memberikan ajaran palsu Lipik.gambo lisop. jauhkan dirimu dari situ. bergeliting. melecut. lipat tanah berwarna hitam. Litap. sudah bertahun dan berbulan-bulan. mengibas sehingga berdesing. berdesis. II. lipan api. disingkirkan. untuk memberitahukan kepada familinya bahwa ia tidak mau lagi mencampuri apa-apa dengan seseorang. menjadi kacau.

= mamuro hauma na sinabur. mangalohai. . mangalobung. mendobrak. sanlobong. berlimpah-limpah. desa. lobuan. lumobi. ikan yang besar dan tua. Lobung. Lohap. dalam hubungan dengan kata sifat: berlebih-lebihan. memecahkan (tiruan bunyi "bom"). maloha. padi. terkapah-kapah. logo ni ari. tarlobi. Lobom. lobang yang dibikin dalam tanah untuk menanam jagung. silogologo. Lohan. = golamgolamon. jagung na lobangon.mendirikan kampung dengan lebih dahulu membuat memasang temboknya. lepas dari kerongkongan sesuatu yang tadinya melekat di dalamnya. tarlobi oto. mangalobong. apa yang tinggal. seorang yang mendengar setiap orang. songkol jagung pada mana banyak terdapat lobang-lobang karena tidak berbiji. ladang pada suatu tempat dimana dulu ada kampung. tidak diingat. meruntuhkan. Logu. mallobuk (marlobuk) taroktok.lobu. mengelilingi. runtuh mengenai tambak. Login. limbah. halaman desa yang ditinggalkan orang tetapi masih ditandai dari temboknya. mas yang tua. memecahkan. ompong. tiga. marlobuon. tempat perkumpulan msl raja-raja. nama sej burung elang. lebih. terlampau barani. kuping menampung.mamuro lobong. membendung air untuk mempermudah menangkap ikan. lobu ni babi. Lobe. memotong kayu dengan parang. sej baion. lobelobe. cuaca kering. = liga. pinggol malobe. Loha. Logot. tolu. ulos yang diberikan kepada mempelai waktu perkawinan. irama lagu. merombak. terlalu banyak. Logom. membongkar. menembuskan. terbuka. berkelebihan mengenai. Lobi. melodi. sisa.tarlobi barani. me-ngenai jalan yang terbuka. terkecut. berkelimpahan. lokan. lobangon.marlobilobi. udara kering. Lobong. dimuka nama desa berarti: kampung. terlalu banyak bersisa. kemarau. nama sej kuda. Logan. memisahkan. lebih. Lobu. kandang babi. kelebihan. logomlogomom.pangalogologoon. mangaloga. rumah. ihan na lobangon. II. tanpa kemauan sendiri. merenung. musim kering.Lobang. mangalogot. membukaLoga. berlebihan. sej pohon kayu yang kayunya cocok untuk bangunan. sangat banyak. terlupa. pinggir pintu masuk ruma. ulos lobulobu. lobulobu. mamungka lobu. sepotong kayu. marlobom. lagu. Lobuk. ari logo. pemain-pemain judi. satu biji. terlampau bodoh. terlebih. logam. Logo. retak mengenai tanah di musim kering. halobuan. tempat kampung yang ditandai oleh empat tembok keliling. memarang. terlebih. lobang di antara gigi. kemarau. yang dapat dilalui karena tidak ada musuh. mempunyai lobang di antara gigi. I. memotong. lobian (di). berlagu dua. mas na lobangon. pandan. panas. sej kayu pengelobangi tanah untuk menanam. Logam. hauma lobu. lobilobi. kering. marlogu dua. berdebar jantung pada denyut nadi yang tepat dari sudut takhyul dianggap sebagai peringatan. baik.

tarlolos. lekung msl dalam kain. mencari sesuatu untuk dirinya dengan segera. pira ni manuk na halohotan. lekung. terhalang dia karena kematian. beribu-ribu. pelupa. bila terjadi perceraian karena itu dikatakan: sidangka sidangkua sidangka ni singgolom. enggan kepada suaminya atau isteri. terlena. halohotan. jurang. I. palolohon. hutan lebat. cepat lari. rumput jarum. Lolos. = leleng (Angk). ramba lolap. lola ahu. Lola. memperlekas. lalai. mangalojai. juga: tembok yang kuat dan tetap. akal. sepuluh ribu. jemu. apa yang bisa didirikan kerangka rumah dalam satu hari. berdeling. rintangan. bosan. lemak. membuat sesuatu dengan cepat. rapat. tebing terjal. merintangi. menggonggong. mengejar. loloan. tipu daya. terlena.mangalolo. II. I. artinya: harus dikembalikan sebanyak dua kali uang mahar. Lojo. perisai dua kulit lembu. kelupaan. nunga loja ahu. Lolot. alasan sebab berhalangan. mendirikan kerangka rumah yang telah bersedia. semak belukar yang lebat. saya sudah letih. silolonghon. halangan. mangalojonghon. membuat sesuatu dengan bersusah payah. dihalanghalangi. subur dan rimbun mengenai tanam-tanaman dan padang rumput. tebing curam. manghalojohon. saya tidak suka lagi. menghalang-halangi seseorang. mata (And). lengket. Lohung. membuat tubir. salohot. jurang. sej amporik berkepala hitam. lolos ahu. berganda hutang sipahilolong. terganggu. dihalanghalangi. lupa. lolo sadari. lombulombu. memburu-buru. menyalak mengenai anjing. Lohuk. atas dasar itulah diperkirakan besarnya rumah (yang sedang besarnya atau kecil). mangalolai. tombak lolap. dihalang-halangi.mengganggu. mengelilingi. parlolos. letih. ndang marnaloja. marlojong. lembah yang dalam antara dua gunung. III. mangalojohon boniaga.sipantom lombulombu.palojahon. tarlolo. = lombu (And).halolaan. berangkai cabang singgolom. Lojong. sisa telur ayam yang tak menetas. perintis pembuka jalan untuk kepentingan orang lain. gelap. mempersulit. berlari. lalai. tidak kunjung lelah. lembu. lembang. II. tidak lelah. palohothon. kelelahan. lupa luput. Lolong. Loja. sipenancap perisai. tidak letih. lombang liung. Lolap. sebab rintangan. layar. melekat (di). dipegang. idem. mangalojohon dirina. terjal. mahilolong. lembing berujung tiga. pengantin perempuan. Lomak. melekatkan. lupa.tergopoh-gopoh dengan barang dagangannya. dilolai hamatean ibana. Loksa. Lombing. tak capek-capek. marloksaloksa. Lombu. lelah. Lolo. lembu Benggala yang kecil. saya dirintangi.Lohot. Lombang. lebat. silolom. lohuklohuk. marlohung. pada mana orang duduk berkeliling. berjurang. dikerumuni. manghalojahon. puluhan ribu. jarum-jarum.simalolong. Lolom. rintangan. = hujur lombing. membuat capek. . seorang yang pertama melemparkan lembingnya pada perisai musuh dalam keadaan perang. halangan. mengikat. laksa. halojaon. orang yang berani membela hak orang lain. dikelilingi. na sada gabe dua utang ni sipahilolong. silolom ni robean. berlari karena sesuatu hal msl karena hutang. semua tiang kayu rumah. sej rumput. mangalombang. saya lupa. lekat.

orang gila. meluber daru cupak. kok. menikamdengan lembing. Londong. lebih dari timbangan. kelakuanu melewati apa yang diizinkan. jinak. ia berkenan pada saya. sepuluh kali lipat. terbenam pada lumpur. keluk. mangalompit. .mangalombut. gampang bengkok. senang.membengkokkan msl lutut. mudah. rawa-rawa. daerah rendah yang berair. melembutkan sayur dengan melulutnya. lebih dari patut. Loming. lomo rohana mida donganna. Lompitlompit. kuatir. diingini. lomom. tabung bambu tempat memasak sesuatu di hutan. gila. lipatan. lentur. lipat sepuluh.pangalompa.Lombut. juru masak. terlampau. menangkap musuh pada jalan-jalan persembunyian. na so halompoan. keterlaluan. rebusan. na lompo do pambahenmi. melipat. terkejut. halongangan. dua lompit. kaget. pitu longa tolu.longang roha mida. kelakuanmu melebihi yang diizinkannya. menyukai sesuatu. lenga. kesenangan. mangalompas. lomingan. memperbanyak. mangalonaphon. periuk. saya suka itu. berbuat terlampau jauh. mangalompoi. Lomong. perebus. ingin. hitam (Angk). suka. lunak. tanda heran. gamang. direndahkan. empuk. dikelukkan. kesukaan hati. tempat memasak. sebagaimana engkau mau. rangkap dua. II. Lomlom. lompitan. melembekkan. rangkap sepuluh. takut. dia bertangan dingin. mengherankan. lombutlombut. suka. marnalomuk tanganna. Lompan. tidak penuh. berlipatlipat. Lompong. lomolomo ni roha. melebihi timbangan. semacam tumbuhan (sesamun). apa yang sangat disukai. mangalompit musu. tercengang. lampau. alat pemukul. kecemasan. Lompo. kurang. kesayangan. jalan persembunyian. lembek. lomuk ma jumpang ho. semoga mudah engkau jumpai. seperti engaku suka. manghalomoshon. memasak. Lonap. Lompas. Lomuk. ketakutan. silompit sampulu. teluk. memukul dengan sesuatu yang keras. tarhalomong.mangalomuk ingkau. lawak. idem. takut pada sesuatu. londutlondut. yang tidak dapat dilebihi oleh siapapun. Londuk. lipat dua. berganda-ganda. tercengang. longa. luar biasa. lompit. kendur. buta. lomo ni roha. mengorok. I. pemasak. pangalompaan. kekuatiran. menusuk. pentung untuk memukul. Lompa. dari tujuh kurang tiga. heran. lomos ni roha. mangaloming. lomo rohangku disi. Lomos. menembus. gelap. senang. Londut. tidak penuh. na lompo sian hatian. cemas. Lompit. terlipat. membor dalam tanah untuk menyimpan sesuatu supaya orang tidak melihatnya lagi. tidak utuh. Longang. Longa. londut. mencemaskan. mukjizat. berkenan. manghalonganghon. terlipat. manghalomohon. marlompitlompit. enteng. mangalompa. lauk pauk pada nasi. Lomo. mangalompiti. na gurgur sian solup. terlampau sedikit. ingin. memasukkan sesuatu dalam tabung bambu untuk dibawa msl daging. keajaiban. sej kalong yang sedang besarnya. marlomo ni roha. = lenduk. dia suka kepada teman-temannya. tak dapat diungguli.

Longgos. mangalonglong. pahat kecil. Lonsing. terkelupas. kali. sekali lewat. Lonsot. tenggelam. menyusut. longeanna. keruntuhan. tajam baunya. Loni (juga: noli) = hali. menusuk hidung. daging yang dikirim kepada seseorang untuk menunjukkan bahwa ia adalah musuhnya.mengirim pernyataan perang kepada musuh. manalongkap. tiba-tiba diam mengenai suara. mangalonggi. tombak longlongo. bunyi "nging" yang terdengar dalam telinga. = lungun. terbengkalai. . pada mana dapat dilihat sampai dimana periuk tadinya penuh. tanggung. Lonong. membenamkan. (bdk marongrong) roboh. mangalonjani. mendengung mengenai nyamuk. tak terhitung banyaknya. bergigi yang sudah dipahat. manghuling silonging. kejatuhan. Longgi. kurang. Longing.halonongan. pada ukuran isi: kira-kira banyaknya isi sesuatu. marlongoklongok. melumat tanah liat dengan menginjak-injak. longit. tempat tenggelam. Longkang. adalah demikian sunyinya hingga bunyi "nging" dapat didengar di telinga. Longgom. saling menghalangi. saling mengganggu. memahat gigi dengan pahat kecil seperti itu. Lonjan. marlongong. rimba raya. tidak lekat. malongas. masilongasan. lekang. lepas. gurun pasir. sunyi senyap. Longe. menggali dalam. selalu pergi bolak-balik untuk mengambil sesuatu. dibuang ke sampah sehingga hanya sabagian saja kelihatan. malonglong. meninggal tiba-tiba sewaktu badannya masih kuat. marlontik. hutan rimba. mangalontik. kesunyian. Lontik. Longlong.Longas. saling merintangi. tidak diselesaikan msl pembangunan rumah. longsor mengenai tanah.mangalongeanhon. nama daerah di tepi Danau Toba. hutan belantara. sebab tenggelam. I. Lontung. salonggom. mengikir. na so on longeanna. menaksir sesuatu. Longkot. sej monyet besar. Longok. turun. saloni. Longkap. manutung longit. halongonan. mangalonsing = mangalinsing. lengang. berkurang. menguik mengenai kodok. nama marga. gampang lepas. runtuh. = lohot. mangalonsa. mangalononghon. apa yang sekali saja dibawa. halonglongan. Longong. menginjak-injak (bdk ponjal). kaya raya. = langis. kira-kira sekian banyaknya. saling membunuh. melipat. malongit. jauh sekali. keambrukan. Longis. jauh kedengaran msl suara. berungkali lewat. diparlonilonihon. Longit. na mora longgos. menghilang. padang sunyi. II. dengan menginjak-injak membuat lembek msl sawah oleh kerbau. terbenam. Longlang. mendiam. terlebih dipakai untuk menetak gigi. jauh di dalam kelihatan. surut. menenggelamkan. Lonsa. kesepian. Longo. Longon. sepi. bodat longlong. berhenti. bekas-bekas di dalam periuk. marsilonging. masilonglangan.

meneruskan. marlapalopi. lebih terkenal. Lopuk. menyurukkan kepala ke air. menderita kerugian dalam perniagaan. pemantik api dari bambu. mengetok.kelihatan putih kerana kekurangan hujan. Lopok. mencerca. berombak-ombak. Lopot. baja dengan mana orang membuat api. Lopian. dengan marah mengulangi perkataan seseorang sambil mengobah suaranya. saya malas. mangalotakhon. berselang-seling. tersiarnya berita. Lopak. dengan cita rasa menandakan dalam mulut setelah lama menderita lapar atau mengenai orang yang sakit ingin lagi makan. tidak jalan mengenai jerat (lota do sambil) tidak meletus karena takut atau karena bodoh. cangkokan. marlosunglosung. batu loting. berantara. losi ma ho = jora ma ho. sej gelatik berkepala putih. masilotingan haleon. parlopuk ni barita. marlopuk. sej tumbuh-tumbuhan yang harum. bosan. malas.diparlotelote. menerusi. mangalopokhon. melangkahi sesuatu. lebih termasyhur. pakaian. menembuskan. jaraknya). pemantik api. (= uru). Lotak. lotaklotak. 'turtu' bunyi burung tekukur. Losok. mangalotak. gemertak msl senapang. mempunyai banyak pakaian. lopus dope. Losi. mangalopot. marlupuhan. enggan. Lopi. tio ninna lote. halosohon. sej burung puyuh. saya sudah lelah. selalu menang dalam beberapa perang. bambu yang sedang terbakar. lota boti: tidak maju. na ro losokhu. macis. marro ni losok. mangalopushon. Lopus. barang dagangan itu telah membuat kami rugi. losung aek. pentung yang dipakai untuk memukul. kemasyhuran. lambat. Losap. Lopas. lopotlopot. memukul dengan sesuatu yang keras. burung elang berkepala putih. Losat. loting bulu. sej kayu.Lopa. = lisat. jauh. mangalosaphon. lali silopak. menikam. hata na uli unang muba unang mose. Loting. marsilopak. kincir air. . sampai (tempat. Losa. lesung. mangalosu. turtu ninna anduhur. putih. kain. masih jauh. lotingloting. mengenai ladang. amat berat mengenai bahaya kelaparan. alat pembuat api. mangaloplophon. losi do iba. nimmu. malosat = malisat. batu api. berjalan terus sampai. = jora. Losung. keputih-putihan. Lote. membiakkan dengan jalan mencangkokkan. kalangkabut. Losu. Loplop. nunga dilosaphon tigatiga i hami. membalun. menjadi malas. membenamkan. (kata kasar) buta. mangalopas = mangoloas. beta. 'tio' bunyi burung puyuh.kemalasan. sepotong kayu yang dipotong seperti pemantik api. sebenarnya: lebih gemertak. memakai sesuatu untuk memukul. cara melompat-lompat. perkataan-perkataan yang baik tidak boleh diubah atau diputuskan. Lota. kayu. melekat satu sama lain. melompati. yang satu mengatakan 'beta' yang lain mengulangi: beta. menggasak. amporik silopak. enggan. terus sampai. bergelombang.

marlotong. angin kuat (dari Lubis). Lotus. Lotop. penebus. menghadiahkan. lobang. pembebasan. hanya sedikit padi yang ada dibandingkan dengan dulu (lawan: suha. tidak memperoleh. berlimpah-limpah. lolos. menyelamatkan. godang na lua. melarikan perempuan. maniluahon. kado. = banyak). Lubu. pemberian. menderau. otik na dapot. mengentak-entak kaki. Luang. paluas. baru lobang itu ditutup. lobang-lobang. III. lawak yang tidak lucu. menipu orang. air yang diam. silua. = tiur. tidak enak perasaan.santabi lotlot. mangaluak. melekuk. daerah. cetus mengenai bunyi senapang kalau obat bodil itu basah. Lua. nama daerah di Toba. = puas. haluaon. mencari alasan atau sebab untuk bertempur. teman sedaerah. berdaerah-daerah. alogo Lubis. na luang. I malua. dianggap sedikit. Luas. andung lotingloting. maluak. Luat. pangaluahon. berlobang-lobang. apa yang terkelupas dan jatuh. seorang anak yang lahir tidak lama sesudah abangnya laki-laki atau perempuan meninggal. terkelupas msl kulit. mangaluahon. kapur. senda gurau yang tidak enak. negeri.Lotlot. luasluas. = gana. lubuk pandabuan. mallotom. Lotup. Lotong. luangan. orang yang memerdekakan. nampak dengan jelas. luam mata (roha). tidak mau. lubang-lubang. dan kemudian melarikan diri secara diam-diam. Lubis. hadiah. Lubung. kata-kata mencaci yang diucapkannya dengan ucapan "santabi" terhadap yang dicaci. mata-mata besar mengenai jala. msl seorang perempuan atau barang. gemertak. borok di atas kepala anak-anak. marlotop. Lubang. daerah. menurut negeri. melarikan. celah-celah di tanah. mangalotlot. bdk lubuk. tak beroleh. Lotom. melanjak dengan kaki. asa mamantari. lotop do eme. memerdekakan. ada gendang dan ratapan. ratap karena meninggal seorang raja. lubang hinali. = marhapuasan. Luam. lubung idaon. melepaskan. bergegar mengenai langkah. juga pada penyakit menular. mangalua jolma. sipalua. wilayah. . Luak. tidak dapat bagian. membebaskan. = lubang. manjalahi luakluak. tempat sesuatu terkelupas. memberi sesuatu sebagai pemberian. sej sumpah. berkernyut. paluahon. msl dengan menjual barang di bahwa harga supaya tidak tinggal tidak terjual. Lubak. = papuas. degil. mallotong. apa yang diperoleh. lubuk raya. dihapit lubang. ruam. dialah menjadi pengganti anak yang meninggal itu. tapian na so di lubaklubak. lepas.tarlubang. beset. = pungu. nama gunung yang tinggi di Angkola. marlotus. cekung mengenai mata (sesudah sakit atau menjaga malam). kosong. mengelupas. lele (juga lutui). jatuh kedalam lubang. mati. jolo tarlubang. marhaluasan. cat. kerugian yang dibuat untuk mencegah kerugian yang lebih besar. tidak memperoleh apa-apa. dongan saluat. tetapi bila hilang dianggap banyak. bebas. mengadun dengan menginjak-injak. horbo pangalotlot. kerbau yang disembelih ini berarti bahwa ia akan menginjak musuh. Lubuk. orang senegeri. lubuk. II. detus. Lotung. I. II. pengelupasan. marluatluat. mangalualua. luakluak. orang harus lebih dulu jatuh kedalam lobang.

Lumang. pekerjaan. II. cocok sebagai bahan batu api. mangalugai. Lulus. parluhutan. Lujup. mengikis sesuatu. Luli. mengayuh. . marluga. II. tidak berisi. melipat msl ulos. berkumpul. semuanya. mangaluhit. tidak dipikirkan. I. tidak tepat mengenai jahitan. I. berkumpul. jatuh ke dalam air msl buah pohon kayu yang berada di tepi danau. berluka ringan. mencari nafkah hidup. seluruhnya. pulang dengan tangan kosong. ikat. = mangalugahon. mallujuk. mangaluluhon. II. Luluk. dia tidak mempunyai tenaga untuk bekerja secara teratur. Luhu. mengumpulkan. kedempung. kosong: tidak menangkap sesuatu apapun msl nelayan.: patuduhon luha tu panopaan. menghimpunkan. luhutna. maluha. penghasilan.kutukan. silumuhut. marluhut. berkas. Luhit. membalas. Lujuk. Luhon. luhutan. terlampau percaya. II. terlalu berani tanpa pikir. Luhut. membalas dendam. lulululu. berlobang. paluhuthon. rusak. bdk: langsa. rabuk 'bagot' (obat) jamur yang halus yang terdapat pada pohon aren. sej kumbang air. gulu. rapat umum. segumpal kapas untuk memintal benang. tempurung lutut. bunyinya seperti 'juk'. parlulu. ndang adong lugana. tidak berakibat.tidak banyak orang mengakui dosanya seperti 'ogung'. gampang roboh msl pagar. sipaluli. Lugu. dengan kepala terbuka. ndang piga songon ogung na paboahon luhana. onani. Luis. pembalas dendam.B. musnah. mencari-cari. Lumangsa ijur. perkumpulan. bisa. pendapatan. mendayung. mengumumkan suatu kesalahan. mangalulus. = duhut. marlukluk. pulang tanpa hasil.mendayungkan. mengerjakan sesuatu dengan rajin.(And). mangaluishon. pengayuh. tumpukan. berluka. P. mangalugahon. menimpakan kutuk pada seseorang. I. keriting mengenai rambut. mangaluhuluhu. mengganti rupa mengenai ulat. transitip mengenai harajaon dan hasangapon. mengeringkan. mangalukluhi. Luha. Lulun. tempat berkumpul. kosong mengenai bunga-bungaan. seluruh. silumang = sigumang. orang terus mendengar bunyinya. Luhapluhap. I. mangalulun. mandabudabu siluluton. binasa. pendayung.Luga. Lulu. tidak cocok satu sama lain mengenai pakaian. racun untuk membuat seorang laki-laki impoten. mangilulu. mengganti kulit mengenai ular. terlampau berani. Lukluk. semua sekalian. saluhut.semua. parluga. mencari. mangalugai. terkumpul. tidak ditimbang-timbang. saluhutna. menghancurkan msl. mendebuk msl buah-buahan yang jatuh ke air. mereka semua. bersama. tidak mendapat apa-apa. bila gong retak. perhimpunan. me-rancap. lumang muli. kecarian.mencari tanpa arah. siluluton. mangalului. maluhit. air yang menghancurkan tembok. lujuk. II. menggosok-gosok. menggulung sesuatu. bendungan. menggosok dengan perlahan-lahan. Lulut. menaruk sesuatu dekat api msl kayu yang mau dibengkokkan.

melepaskan. tertumpuk. kacau. kecambah tumbuh-tumbuhan dan umbi-umbian. gemuk. terlampau longgar mengenai benda-benda yang seharusnya pas. jurang yang dalam. tempat menangkap ikan di sungai. keruwetan. sej labu manis. mengingat seseorang. lumpuon. bosi lunak. = namboru (And). berlumpuh. mangalumpatlumpat. Lungguk. mangalungkas. ikan lumba-lumba. = lumbang. Lunglung. menjadi pengantin lelaki. Lungkas. bebas. ternak. kekacauan. luas.mangalumlamhon. lungam matana. dusun. kawin. mengumpulkan. lume). membebaskan. Lumpu. . longgar. banyak terdapat pada nama-nama tempat. Lume. merapat. idem. mengacaukan. ruwet. telah diperingatkan. sering pemiliknya baru kehilangan sesuatu bila orang mencurinya. mempercayakan sesuatu kepada orang untuk menyimpan/menjaga msl uang. melimpahkan. lembek mengenai tanah. palumehon. mangalumpat. alat pengepungan dengan memakai roda. Lumpus. daerah. mangalumbahon. peringatan. juga: jarang. pucuk. tunas. memberi peringatan.masuk lunglungan. barang dagangan. melompat. Lumbang. sej ikan. Lundu. Lunda. Lumbung. tidak laku. tabu lumbung. na jotjot ma lungam mata ni nampuna i marnida ugasanna. Lumut. lapang. membuka. molo dung dapot halak tangkoanna. kebalauan.melapangkan. Lumok. ketidak teraturan. lumpuh karena sakit. terkumpul. congklang. memberitahukan terlebih dahulu. lapang (= lumbang). lepas. lunglungan. berlari mendua. pemberitahuan. kampung. Lungking. luput msl ikan dari jala. timah. renggang mengenai mata jala. Lungga. benda yang dipercayakan. mengenai peraturan undang-undang yang tidak lagi berlaku. tidak teratur mengenai cara makan.Lumba. silumbane. campur aduk.dipangalunggukhon. palumbahon. mencampuradukkan. lumlam papangan. rusak. memberitahukan sesuatu. mangalunggukhon. = limut. dia tidak dapat mencarinya.halumlamon. Lunak. berkumpul di suatu tempat. mengumpulkan. tidak teratur. orangnya yang dipercayakan se-suatu. siparlumean (= na pinalumehon. terbelah msl tembok kebun. menyatukan di suatu tempat. parlumean. Lumbane. tarlumba. lompat. Lumpat. lumbalumba. hilang. menumpukkan. terbuka mengenai jalan. Lungam. tikar yang dipasang berupa kelambu di tempat tidur. palumlumhon. hona lumba. Lung. palumbanghon. mengingatkan. telah diberi nasehat. Lumban. Lumlum. dalam keadaan lumpuh. Lumlam. palungkas. mengonggokkan. me-longgarkan. gaja lumpat. Lungkang. mangalungking. pelimpahan kepercayaanakan harta benda. dengke lumbalumba.

menginjak sesuatu. memotong serpih kayu untuk memeriksa kayunya. panas. lusin terutama dipakai sebagai ukuran panjang: selusin elak = 6 meter. mangaluntakluntak. Lunjan. merindukan. dukacita. peka. memanjang. Lupa. merasa diri kesepian. rindu akan. demam. lupaklupak.halongonan. marlutuklutuk. menjalin sebuah pola di atas yang lain. Lusim. na lungun. Lusop. turun. merusakkan. palunjunghon. pinggir tikar yang dua kali dianyam. mengejar musuh. lungun ni roha. memakai sesuatu untuk membasuh. pangaluntahan. (dari halungunan) gurun pasir. mangalusak.manghalungunhon. satu teras di ladang padi. Lupak. rindu. = raja itu sudah lupa akan utangnya. membujur. mengingini sesuatu. mangalunsuthon. Lutlut. Luntak. ditokok dengan keras. berjalan bolak balik. Lutuk.Lungun. me-numbuk msl padi. silupaon. juga mengenai pipa karena orang dapat melihat melalui itu dengan baik. sej kayu yang lunak. lupa. pelupa. saya lupa. meremas-remas dengan kaki. beroleh demam panas. malutik. mangalutik. Lutik. lupa. Lunja. terbenam matahari (Angk).lobang dalam parit untuk menangkap ikan setelah dikeluarkan air. kesayuan. mangalupai. sedih. shahdu. menyamak kulit dengan menggosoknya dengan minyak.lupa sian paringotan. Lusak. mangalusohon. jatuh ke dalam kotoran. berjalan kesini kesana sewaktu mengejar. bercampur-baur karena banyaknya. Lusut. = mago. Luti. lupa ahu disi. mangalusoi. mangalupahon. Lunjung. marah. kesunyian. lumuntalunta. menginjak-injak sesuatu dengan kaki. Lunte. lobang tempat melanjak tanah liat. Luslus. sebutan yang dipakai sebagai pengganti arun karena kepercayaan kepada takhyul. silupa. sedikit dicotok mengenai telur. berkecil hati. Lupung. membinasakan sesuatu. cerah mengenai langit. mengejar. Lutu. dalam keadaan rindu. gemertak karena membuat bunyi "puk". Lupuk. mangalutui. . melupakan sesuatu. mencuci sesuatu dalam air dengan memasukkan serta menggoncanggoncang keranjang. malaria. menanti-nantikan. malungun di. Lunta. mangalutlut. mangalunsaklunsak. nunga lupa raja i di utangna. mangalunjani. dalam arti kiasannya: mengikuti segala tipu dayanya dan tingkah lakunya sampai situasinya diketahui benar-benar. mangalunte. membersihkan sesuatu dengan membasuh. sendirian. mengusahakan sesuatu dalam perdagangan untuk membayar hutang. sebidang tanah yang tidak seharusnya mempunyai bentuk tertentu. membujurkan. jalan yang sepi. parlungun. Lunsak. sunyi. Luso. hadir dalam jumlah besar. dalan na lungun. mangalunja. tersinggung (sedih). sayu karena kerinduan. Luta. sepi. lungunan. kepiluan hati. Lunsut. mangaluslus. lengang mengenai tempat dan jalan. memanjangkan. lumutaluta.

apik. menggembalakan. adalah seorang. percuma. penanda tekanan msl: adong ma sada halak. Maba (= naba). jadilah seperti perkataanmu. menggembalakan. tak kunjung puas. anak perempuan saudara laki-laki isteri seseorang. Mai. mulia. muak. kebesaran. mangalutung. pemabuk. Mabe. jemu akan sesuatu. kenyang sekali. bdk: pahan. kemuliaan 'sombaon' juga: naganaga. Mago I. sej hariara (juga: nabar). mabuk laut. bdk ago. nambura maba. Maen. minuman keras. Mahi.Lutung. memelihara ternak. pening. gambaran bintang kambing. juga: suaminya. memeningkan. besar. memabukkan. gembala. jemu. magomago sep. magamaga ni sombaon. membawa sesuatu dipadang rumput. maha. hal mabuk. jarang atau sulit diperoleh.mengembala. Mahasa. Mahap. peminum. puas. mabuk. anak perempuan ipar. terlalu kenyang. Mabas. na ro ma udan. sembuh kembali. sayang sekali. mabuk laut. memelihara. Maga. miak mahasa. marmahapmahap. pelan-pelan hilang. Madat = modat. sia-sia. Mahir. jarang dan oleh karenanya mahal. mahal dapot. mamahan. M Ma. tambahan kata di muka kata kerja yang tertentu msl mahilolong. parmaenon. Magopo. hamabuhon. menghilang msl sejumlah uang kecil. pening karena terlampau banyak pekerjaan. Mahan. bersusah hati. dari pahan. mabuk dibahen ulaon. ndang marnamahap. pamabukhon. sej pohon kayu yang besar. minyak buah kemiri yang dipakai oleh datu untuk menggosok. II. manghamahaphon. datanglah kesini. sibahen na mabuk. marmahan. yang bisa dipanggil 'maen'. manis. parmahan. dalam arti sembunyi: dia baru kelahiran anak. mahal. lih abe. Mabuk. Mabar. Mahara. akan datang hujan. mengambil sesuatu. . magopona i. makan sampai jemu. panjang. di-parmahani. parmabuk. lah. tidak jemu akan sesuatu. mubazir. sai saut ma hatam. Mahal. jatuh mengenai cacar. mengejar (juga: mangalatang). ro ma tuson.kemabukan. mabeabe. langka. sayang. tambahan kata dimuka kata kerja yang tertentu = masi. lih mesa.

kecakapan. cakap. patut. memberikan kepada tamu. Maing. na malo. Malam. cakap. tarmali. sej unte. murah hati. berpaling.Main. bdk: lali II. = uli. enak. laki-laki dsb seperti daun pohon mallo yang daunnya berganti-ganti kiri dan kanan. = marborngin. terampil. muak. jiwa atau tondi dalam manusia terkejut. pemberian. III. menolak. Mali. Malal. menarik muka marah. tak ada yang mau kasih. parmainanon. risih. benda-benda yang cantik dan manis. berbeda dalam kepandaian. risau. Male. Malela. sedap. dimainani. imam. nenek moyang menolak berkat. Malali. mali tondi. Malau. mamalomaaloi. yang suka memberi. merasa diri tidak enak. . dizinahi. pala. = mahap. pelacur. nae buntul malela. bosan. majal pandaion. I. Malmal. merasa lemah. Malambut. na mala. Malim.tumpul mengenai alat perkakas. kepandaian. bdk: ali. bdk: le.tarmaling. Mala. Malehat. baja. marmainan. pandai. Malas. pandai. pintar. manghamalohon. Majal. perempuan. muallim. Malo. berzinah. Malabulan = mangalabulan. simalambut. maliali. hamalimon. tumpul mengenai pisau. marmaing. perzinahan.pohon kecil berbuah merah. marmaling. juga: malelo. tungkot malehat. tubutubu mallo. hinamalo. melayani. bdk: algip. tak selera. II. marmalammalam. marmaling sumangot ni ompu.pitu gaja nilapa. main. masimalingan. parmainan. bdk: alhot. cakap dalam bermacam-macam hal. bersundal. suka memberi. sembelih tujuh gajah. Malgip. ditolak. merasa dirinya malas. bila tak ada yang minta. titi gantung. Majop. rasa apak. nama sej rotan yang besar dan kuat sering dipakai buat rambing. imamat. hal memberi. gelisah. sesuatu yang manis menyenangkan. berganti-ganti memperoleh anak yaitu laki-laki. lih pala II. malimali. marnamalo. terkejut. ndang adong na mala. saling mendendam. Maling. dapat memakai sesuatu dengan kecakapan walaupun hanya sedikit. Malhot. tuan rumah. tongkat gaib datu.pelacuran. hal berkenan dengan muallim. melacur. Mallo. molo soada na mangido. Malaek. hantu (begu) yang berdiam di gunung = boru na mora.

mendinginkan. menjadi malu. burung legendaris dalam ceritera. = melos. anggara. malu. Mambir. marmalumalu. mampul eme on. lebar. panjujuron silimalima. sibahen na malum. 2. panjujuron sipitupitu: nama menurut hari-hari yang ketujuh: artia. borngin. II. singkora. pidong imbulu man. menyelenggarakan jamuan perpisahan. absentminded. molo so malo. bdk ampar. pangului. telah diambil hasilnya. tonga. mempermalukan. sulit diartikannya. I. bdk ambal.dalam kecakapan. lapang. saling melukai perasaan. Mamak. dari kata: bue. I. dikembangkan. Mamun. habis panen ini. P. rata dihamparkan. hal mana dihitung dengan jari-jari: ibu jari (jempol) berarti untung. malomalo. beranak (ternak). mamak rohana. malu. sesudah panenan ini selesai. yang kemauannya harus dituruti.t. II.s. Mamis.menyembuhkan. sampinodom. = manis. Mamue. hos. apa yang menyembuhkan. Mambo. berpencar. pamalumhon. jari kelingking cepat meninggal. membuat malu. lih puretek.: na jumpang gabe na tinangko. penyakit yang ditakuti. batu mamak na so hagairan. Malos. dia mengerti sesuatu dengan sulit. = marsik. ternak yang betina. Mam. masipamaluan. tidak suka akan sesuatu.B. artinya: orang kuat. Mambal. bahaya.marhamaluan. kesasar. Malu. yang dicuri jadi yang dijumpa kalau pandai. Datu memakai dua cara: 1. Malsik. yang jumpa jadi yang dicuri. malu terhadap sesuatu. minuman dan kemarahan. awalan mem pada kata kerja yang berawal huruf b atau p Mama. tidak suka akan sesuatu. bila tak pandai. kurus kering karena miskin. bdk ambur. Man. saling merendahkan. Mampar. pamuean. hamamalum. Mambur. simambo. = meme (Angk). obat. . mampar roha. torang ari. awal men pada kata kerja yang berhuruf d. kelicikan dalam menipu. menurut 5 nama waktu siang hari: sogot. berangan-angan. kecakapan. yang diramalkan oleh dukun mengenai anak yang baru lahir. na tinangko gabe jumpang molo malo. boraspati. kesembuhan. pulih mengenai penyakit. batu yang lebar dan keras. habis panen. layu. tongkat dari pipa Spanyol. dingin mengenai makanan. Mamuretek. hilang konsentrasi. bot dan lima waktu malam: bodari. samisara. tarmalu. batu yang lebar yang tak tercongkel. suma. tahuak manuk. muda. mamis. sembuh. terserak. pamaluhon. Malum. batu mamak. guling. bdk: ambir. Mampul.

mendiang. leangleang mandi. manahatang ahu do. hanya.. bendera. Mang. saya tidak tahu apakah saya mengenalnya. sendirian.manang..atau. manat marpangalaho. Manamuei. bdk: taili. meminggir. awas! menepi. bdk: tamue. manang ise pe. Manait. Mandiang. Manang. kemana saja pun. dipamanatmanat. Manat. Manamba.. adik laki-laki Mula Jadi Na Bolon dan Soripada.yang menyukai segala keburukan. mananap huida... Manahatang. pamanathon. mangaririt. Manalesehon. bdk: salese.r. barang siapa. ulangi bagaikan sarong yang bulat. kecelakaan) yang tidak dapat dielakkan. Mandar. jaga. dan oleh karenanya tidak berakhiran. bdk: tahan. manang. entah. atau. saya melihat segalanya itu sama saja. burung layang-layang yang menurut dongeng adalah pesuruh Batara Guru. kejahatan juga: Malabulan. atau. baik. manang andigan pe. bdk: nat.n. bdk: tamba. Mangalabulan.manang aha. siapa juga. berlaku hati-hati. tanpa tambahan.. Manaluhon. disungkun do ahu manang na olo ahu. Tenggara.Mana. pengawas. hati-hati. mengamati. saya tidak tahu apakah ia lawan atau kawan. saya sendiri.maupun.. Manahan. hati-hatilah. ndang binoto. apa. manat. nasi tanpa lauk pauk. manang songon dia pe. memeriksa sesuatu.. Mandi. msl: mangalehon. betapa juga. Manambor. Manabia. nama dewa (yang menggembalakan bulan). manganolnol. idem.. siapa saja pun. cuma. meneliti. manang ise.. ndang huboto manang hutanda ibana. ditanya saya apakah saya mau. Mandera. Mananap. Manaili. mandor. bdk: talu. menyelidiki. waspada. bdk: tait. manang musu manang dongan. hamusuon na marmanamana. apa saja. kapan saja pun. perang (kelaparan. selalu mengulang. manang tudia pe.marulakulak songon suhaton mandar. awas. hanya saya. sarung. awalan meng pada kata kerja berawal huruf i. . cermat. seruan: hati-hati. Mandur. indahan manahatang. bdk: tambor. saya tidak lihat adanya perbedaan mengenai kata-kata sihingga tidak dapat membedakannya.

seorang yang membuka mulutnya lebar-lebar. ubi kayu yang dicabut setengah umur dan digoreng mengenai obat. = loas ma jolo. jolma manisia. manusia sebagai lawan dewa-dewa dan hantu-hantu. buah manggis. I. mentah. manis. kenangan yang diperoleh oleh anak perempuan sesudah ayahnya meninggal. warna. ulu manis. parsimangotan. manis. Manjo. bunga pohon palem. parhata manggang. so ma jolo. kulit manis. pembual.pekerjaan belum selesai. memintakan mimpi yang sangat berarti untuk sesuatu keputusan msl seorang pemudah mencari jodoh ingin lebih dahulu memimpikan sesuatu yang berhubungan dengan menarok ramuan tertentu di bantalnya. dimangmanghon. Mangmang. Mangir. . II. mangkuk bosi. jelita. Mangkar. Manggus. Mangunsande. mangkar ulaon. tempat keramat dimana diyakini berdiam roh mulia nenek moyang. bdk = sande. Manis. bdk iring. dia merasa dirinya bertambah baik. Mano. pemberian. Manggang. cangkir. bdk: anggun. tidak selesai. mangkar mata. piala. Mangilhil. pemberian kepada dukun supaya ia memberi ramalan. umat manusia. bdk: anggis. Mangiring. I. sej pohon. Mangemange. bermegah-megah. marmangmang nipi. biarlah begitu dulu. yang melebih-lebihkan segala sesuatu. belum siap. Manman. juga: meninggal sebelum anak-anak kawin. terbuat dari unte dan baja. Mangsi. mangga. I. = manat. longgar msl dayung. I. menguatkan sesuatu dengan sumpah. sej ulos tenunan dari kapas. II. Manggis. lepas. lambat. Mangga. Mangot. tanggung tidurnya. simangot. belum siap. jari manis. arwah moyang yang naik martabat dan yang dipuja. mangkok besi. cocok untuk dinikahkan (Angk). terbengkalai. yang ku-litnya dijadikan hondang. tanggung. Manisia.Mangaraja. unte manis. perlahan. mata sayu kurang tidur. bdk: raja. cantik. ummanman dihilala. gadong na mangkarangkar. II. bermulut besar. meninggal sebelum mempunyai anak-anak. bdk: ganggang. parmanganmangan. jari manis. meninggal dunia ditengah kerjanya. juga: sumangot. II. jeruk manis. bersumpah. mangkok. Manggun. mate mangkar. Mangkuk. bdk: anggus. parmanomanoan.

ayam yang berwarna seperti anduhur. I. berbagai-bagai. II. penting. mereka datang membawa hadiah. sangat. Maol. na pinorhamaol ni roha. Mantat. mansai mabiar. orang akan mengetahuinya. bermacam-macam. sej sumpah. marmanuk di ampang. gambaran ayam yang dibuat oleh anakanak. . Mantega. Mansi. menghargai. manuk jarajara. nipis do mantat neang. bermacam-macam jenisnya. mansot dua pe. (diparhamaol). bdk antak = ontok. bernilai. masing-masing menurut perbandingan. terlupakan. mentega. Manuk. sagondang manuk. tidak ambil pusing. manukmanuk. Simanukmanuk. sejenis. menunjukkan masa yang akan datang. ayam yang belum sampai besarnya. Mansot. menilai. marhamaolhon. maolna i. parmanuhon. tidak peduli. ayam muda. bdk tombo. Mantap = mantat. masingmasing menurut padat. manghamanushon. diboto halak maon. cara. I.masiboan mansamna. bdk: aor. mansai bolon. Mantak. mahal. corak. kepandaian meramalkan dengan ayam atau isi perut atau biasanya dari letak ayam yang dipotong di bawah ampang. marnamaol. manuk lahibini. biarpun. beraneka ragam. penjaga tanpa umban.Manombo. walaupun. sulit. hapal do mantat dokdok. amat besar. sej kera.hargailah. Maon. beraneka jenis. takut sekali. bahkan. macam. parmahan so mantat batahi.parmanuhan. mengenai ayam yang cocok ukurannya untuk dipotong. walaupun hanya dua saja. pejabat. manus. Maos. ro nasida mantat silehonlehon. pesta gendang menghormati nenek moyang dari empat generasi. mansimansi. Mantri. mantri. ragam. jenis. II. ikan cumi-cumi yang kecil lih mengsi. dihargai. sungguh. manuk na marbaju. Mansam. buat mahal. Manus. ayam. manuk simaranduhur. = agia. satu macam. yaitu kepala raja. meramal sesuatu dengan ayam mati yang kakinya digantung. samansam. lih gana. marmansam-mansam. Maor. lokasi menjual ayam di pekan. pamuro so mantat sior. berharga. bdk aos. bdk tongtong. membawa sesuatu. Manontong. tolu mansam. manukmanuk hatopan. maol bahen. bahkan sampai kematian. betapa sulit. sukar. gembala tanpa cambuk. mansot ro di hamatean. pegawai pemerintah dari golongan rendah. Mansai. nama gunung di daerah Toba. melupakan sesuatu. hingga. amat. (dari: nasa i). beratnya yaitu menurut kemampuannya. tiga caranya. kekasih. ayamyang belum bertelur.ayam yang bulunya berwarna hitam dan putih. manuk saburbintang. tinggi. ayam yang bercorak-corak warna putih bulunya. jenis. tidak sama sulitnya. manuk jarumbosi.

bahaya.marmargahon. Maro. berkurang mengenai air. = basa onan. suku. di periode. sahit masa. kabar buruk untuk mana orang menjadi takut. mari! datang kesini! Mariam. malapetaka. kering betul mengenai kayu. pucat mengenai muka. dongan samarga. dari berbagaibagai marga. bermarga A. kata bilangan (And). marmara. simarsihala. parmaraan. kayu yang yang sangat keras. bdk: oat. klan. masak. yang berlainan marga. hamamasa. bencana. dua buah. mode. anak na tolu simardung. keadaan berbahaya. Marsihala. Mas. mewujudkan. = maradatua. mas tempaan yang dipasang pada telinga. memasak. faktual. peristiwa kejadian. marmargamarga. Maradauntung. perhiasan dari daun-daunan bagot yang dipasang pada rumah-rumah dan jalan-jalan waktu pesta. hal terjadinya kejadian. anggiat tarhilala. maranti hori. Mapol. membuat ranum. bahagia. surut. Masak. berjangkit mengenai penyakit menular. menyiapkan kebutuhan makanan.Maot. Mara. Maradatua. marmasakhon (diparmasak). membuat jadi mode. itu terjadi. Martolu. di musim. mengadakan. parmasan. mode. maranti bane. bulu maringgo. bodil mariam. meyelenggarakan. Maranti. Maringgo. pamasahon. Marsak. tambar simarsihala. bdk arsak. karung anyaman untuk menimpan padi berisi 12 solup. Marsik. semoga. idem. nasida na samarga. Mardung. terjadi. hau simartolu. marga. aneka ragam bumbu. Mare. Maras. satonga masak. matang mengenai nasi dan buah-buahan. merasa belaskasihan. dibuatnyalah . mudah-mudahan datang tuah. (= omas). penyakit menular. beraneka ragam. mambahen masak. sej bambu. kawan semarga. Mari. dipamasak ma tahina. pohon meranti. na masa. ba. masa. parmasak. tidak ada bahaya.menjadikan sesuatu. emas. jenis-jenis: maranti piangin. kasihan. epidemi. melangsungkan. dalam keadaan bahaya. begu masa. mara. maremare. Marga. biasa dipakai. sej tanaman merambat. soada mara. apa yang ditakutkan. mereka yang semarga. masa onan. waktu ini atau itu terjadi. simardung. berlaku. ungkapan sewaktu memberikan obat. di masa ini. merdeka. terancam. bdk: apol. anak laki-laki yang tiga itu. bdk: arsik. Mardeka. Mar. na dua simardung. bdk aras. juga dipakai sebagai takaran. Masa. hata mar. meriam. berbahaya. setengah masak. bahaya.

perjanjian; pamasakhon,mengeringkan; ulok masakmasak, sej ular; hatoban masak, hamba yang tidak dapat lagi menebus dirinya. Masi, I. awalan kata pada kata benda yang bermakna: mengambil; masitimbaho, pergi membeli tembakau;masihau, pergi mengambil kayu; pasitimbaho, uang untuk membeli tembakau. II. masi-an, awalan masi dengan akhiran an pada kata kerja, kata benda dan kata sifat menghasilkan perbuatan saling, berbalasan; masihosoman,saling membenci; masitabian, saling memberi salam. III. masi, awalan pada kata kerja dengan tamahan be pada objek penderitaan menghasilkan makna: masing-masing; masiboan barang na be, masing-masing membawa bebannya sendiri; masipasangap amana be, masing-masing memuliakan, menghormati ayahnya. Masiu, sira masiu, mesiu, salpeter. Masuk, masuk; masuk tu jabu, masuk ke dalam rumah; ndang masuk, tidak masuk, itu tidak termasuk di dalamnya, itu tidak dapat diterima; masuk singkola, diterima masuk sekolah; hamasuhan, tempat jalan masuk, dapat dimasuki; pamasukhon, memasukkan, membawa ke dalam; masuk tardidi, dipermandikan, dibabtiskan;masuk silom, menjadi Islam; dimasuhi, dimasuki; masuk, hal perbuatan masuk, pemasukan. Mata, I. mata; mata ni ari, matahari; mata ni bulan, bulan; mata ni ari ni tot, mata kaki; mata ni bodil, raras senapang; bodil sidua mata, senapang beraras dua; mata ni onan, saat yang paling ramai di pekan; mata ni pesta, (hariburon), saat yang paling ramai pada pesta, mata pesta; mata ni bonang, ujung benang yang dimulai; mata ni bagot, tempat buah, dimana tuak disadap; mata ni jala, mata jala; mata ni bulu, tempat pada bambu dimana cabang yang baru keluar; matamata, pengawas, mata kayu; mamatamatahon, mengawasi, mengamati, mematamatai; simata modom, orang yang bermata lemah; simata, mutiara, manik-manik; mata intan, intan; mata sormin,kuda putih yang mempunyai mata putih; parmata, kacamata; juga: orang yang dapat melihat hantu, peramal;sangkamata, sebagian, sebiji; hamataan, kesatuan sebagai tandingan: puluhan, ratusan, dsb; losung sidua mata,lesung berlobang dua; P.B.: borngin do jambar ni mata, pada malam hari mata harus beristirahat; mardua di mata, marbagi di roha, membagi dengan jujur, dengan adil. II. mata, tata, mentah; aek mata, air bersih dari mata air;anak mata, orang bebas, lawan hamba; daro mata, darah yang mengental, darah kental. III. manangkothon simata, menetapkan pertunangan karena uang mahar dibayar pada waktu mana pengantin perempuan di kalungkan mutiara, manik-manik; sibaramata, sej burung; anak ni mata, orang yang tidak berkawan. Mataut, sayang, sial, celaka, percuma. Mate, mati, meninggal; padam mengenai api, berhenti mengenai angin, berakhir mengenai pertempuran, kering mengenai air; mate so mangan, mati kelaparan; mate maup (mogap), tenggelam, mati lemas dalam air, mati hanyut;mate gaol, mati karena lanjut usia; mate mosu, mati mengenai pohon kayu; mate mata ni ari, terbenam mengenai matahari; bulan mate, bulan mati; satonga mate, setengah mati; matemate ne, hampir mati; aek simatemate,mata air yang hanya sekali-sekali memberikan air; pudun mate, simpul yang tidak dapat dilepaskan; lawan; pudun mangolu; mate ma ahu, seruan tanda sangat berdukacita, mati aku; na mate, orang mati, yang mati; na matengku (na matena), matiku, matinya; hamamate, hal mati; songon dia parmatena, bagaimana dia matinya? pamatehon,mematikan, membunuh; matean, kehilangan seorang karena mati; matean ama, kehilangan ayah karena mati, kematian ayah; na matean, orang yang masih hidup, yang menghadapi kematian di keluarga; marmatean, mati dalam jumlah

besar; dipamatemate, berpura-pura ma-ti, berlagak mau mati; mate ma ho, kutukan; sahit hamatean, penyakit yang membawa kematian; manghamatehon, mati karena sesuatu; mate marsak, mati karena sedih hati. Maujana, di tongatonga ni maujana, dihadapan hadirin (And). Maungaung, dari aung, memanggil; maungmaung, memanggil-manggil, berpaling kepadanya. Maup, bdk aup. Meam, main; meammeam, main-main; marmeammeam, bermain-main; parmeaman, tempat bermain-main. Meang, I. buah rangkai pohon palem dan pisang, keriting mengenai rambut; meang muli = meang mauli, rambut keriting. II. marmeang muli, tidak ada hambatan pergi kesana kesini, masuk keluar; laku mengenai (wanita) karena orang suka mengawini wanita berambut keriting; marmeang bahir, memihak, memandang bulu. III. sej pohon yang menghasilkan ramuan kayu yang baik. Meat, bdk eat. Mega, kira-kira, agaknya. Megas, mudah patah, rapuh mengenai padi yang kering dan sewaktu menumbuk pecah; P.B.: megas na pir, mitak na momo, mengenai seseorang yang mengorbankan semua harta miliknya untuk dapat membalas dendam: bungkuk atau patah. Mehet, I. bdk ehet. II. marmehetmehet, mengembik mengenai biri-biri atau kambing. Meja, meja; uang (ringgit) meja, uang yang harus dibayar di kantor kalau mau mengajukan pengaduan. Mejan, = galegale. Mela, malu, berkeraskepala. Melam, I. marmelammelam, bercahaya kemerah-merahan msl air sewaktu senja; sisaelam, luarbiasa bagusnya. II.marmelammelam, masuk dan keluar dari satu tempat kediamannya. Mellak, lemah, tidak bertenaga mengenai tangan dan kaki. Melmel, = metmet. Melok, lunak, kurang berdaya mengenai rasa hati msl karena penderitaan. Melos, = malos, menjadi layu. Meme, kunyah dan langsung masukkan ke mulut, mamah, makanan yang dimamah, makanan; manaruhon meme,membawa makanan mengenai burung; marmeme (dimeme), mengunyah untuk anak kecil dan memberikan kepadanya; pangemehon, membawa anak kepada ibunya agar diberikan makan yang dikunyah; marmemehon,mengajarkan; meme tu anakna do parange ni inana, anak laki-laki menurut ibunya, tersadur pada anaklah perangai ibunya; paulak meme, membalas budi terhadap orangtuanya. Mena, gambaran bintang: ikan, yang dapat dilihat dalam bulan hurung. Menak, demak, diam, tenang, tenteram, damai; pamenakhon, mendamaikan, memenangkan.

Mene, = mana. Menek, kecil (Angk). Meneng, bahaya yang ditakuti. Mengenmengen, = lengenlengen. Mengo, marmengomengo, berbunyi dalam telinga. Mengon, marmengonmengon, tidak sadar akan diri = mago rohana. Mensur, bdk ensur. Meo, bdk eo. Meol, bdk eol. Meom, = beom I. Meong, I. terbuka mengenai mata; pameong, memuka mata; sitingko meong, piring kayu yang terletak di atas tiang pintu sopo. II. marmeongmeong, mengeong mengenai kucing, raungan kucing. Mepal, sijonggi mepal, lih sanggapati. Mera, sej ikan laut besar. Meram, = merham. Merdep, cincin dan likat; merdep matangku, tertutup mengenai mata, mengantuk. Merer, licin, rata. Meret, bdk eret. Merham, merah padam. Merjet, sej burung yang kecil. Mermer, basah, segar, sejuk, senang; pamermer aruaru, membasahi kerongkongan. Mermur, habis secara perlahan-lahan, menghilang, lenyap secara diam-diam. Merong, suram mengenai mata. Merun, bdk erun II. Merus, bdk erus. Mesa, gambaran bintang domba jantan, muncul dalam bulan sipahasada; parmesa: nama-nama 12 bintang yang berasal dari Sanskerta (dipakai sebagai takhyul); mesa, marsoba, nituna, harahata, singa, hania, tola, martiha, dano, marhara, marhumba, mena. Meso, bdk eso.

Mesu = melos; malos, jadi layu. Metar, mametar, memitar, membidik; mametari, dibidik orang kepada seseorang, membidikbidik. Metep, lapuk, tidak terpakai lagi mengenai tali dan pakaian, lih etep. Metmet, kecil; metmet rohana, ia menghina, kecil hatinya; marsimetmeti, tidak sama kecilnya, berbeda kecil;hametmetonna, muda, masa kecil, kerendahan; pametmethon, mengecilkan, memperkecil; metmetna i, betapa kecil, kecil bangat, kecil amat. Meut, bdk eut. Miak, minyak, gemuk; miak tano, minyak tanah; miak ni tano, kekuatan, suburnya tanah; miak manis, minyak kelapa; miak babi, minyak, lemak babi; marmiak, berminyak; mamiahi, minyaki. Mian, lih ian. Miang, na so hamiangmiangan, lih liap. Miat, mamiatmiat, berdenyut mengenai bisul, luka. Mida, bdk ida. Migor = mamigor, segera, terus, bdk tigor. Mihim, purapura, munafik; marmihimmihim, berlaku curang, berbuat pura-pura, berbuat secara diam-diam. Mil, I. sepotong daging yang bagus sekali. II. berkecambah mengenai padi yang direndam. Milas, I. las, panas (Angk); aek milas, air panas. II. air yang keluar dari mata, semuanya yang keluar dari mata;milason, berair-air mengenai mata; na samilas, sedikit sekali. Milmil, marmilmil, bersiul de-ngan mulut. Mimir, merembes, tiris; aek mirmir, mata air yang kecil, air yang merembes, air rembesan. Minak, = miak. Mimis, uang mimis, uang ketip; samismis, seketip. Minar, bercahaya, ceria mengenai muka. Mindo, bdk indo. Minggor, memberi hati, sabar, lunak hati; ndang minggor rohana, dia tidak mau memberi hati, tidak mau kalah, tidak melunak, keras hatinya. Minggu, ari minggu, hari minggu; marminggu, merayakan hari minggu, pergi ke gereja, beribadah; parminggu,orang yang pergi ke gereja; parmingguan, tempat ibadat, gereja, tempat dimana orang merayakan hari minggu. Mingguk, menjadi malu, tidak mengerti, tanpa pengertian. Mingor, mengenai telinga: ribut kedengaran, suara hiruk pikuk, hingga tidak mendengar dengan jelas.

Mintora, mantera, jampi. Minum, bdk inum. Miok, berpaling; ummiokmiok, mudah berpaling, lembut, lemahlembut; pamiokhon, memalingkan sesuatu, berpaling. Mior, buah pohon kelapa, yang masih muda. Mira, sebutan kapada ayam jantan yang berwarna merah, jago; mira bohi, riang, gembira, keheran-heranan kelihatan, tercengang. Mis, marmismis, menipu. Misang, musang. Misara, hamisaraan, tanda 'ng' dalam aksara Batak. Mise, misai, kumis (juga pada binatang). Misti, = ingkon. Mit, marmitmit, memikirkan se-suatu untuk menipu, memperdayakan; parmitmit, penipu. Mitak = songon itak. Miul, marmiul, bersiul. Mobe, sej pohon kayu yang buahnya dapat dimakan. Modang, sej pohon kayu, yang kayunya putih, baik untuk kayu ramuan; modang sanggar, sej modang. Modar, babak belur, lemas karena kena pikul. Modat, madat, opium, candu; marodat, mengisap candu. Modom, = podom, tidur. Mogang, Tuktuk Mogang, semenanjung di Danau Toba. Mogap, megap, mati lemas dalam air, mati lemas; mate mogap, idem. Mohop, panas; juga dalam arti kiasan; mohop ateate, panas hati, marah lih ohop. Mojong, marmojongmojong,menurut tetapi dengan rasa enggan, berpura-pura patuh. Mokmok, gemuk; otik hinamokmokhon, godang hinabutonghon, dengan sedikit orang menjadi gemuk, dengan banyak orang menjadi kenyang; mokmokna i, gemuk kali. Mol, = lam, semakin, makin lama makin. Molngit, mamolngit, membuat supaya sangat diam. Molo, kalau, jikalau, jika; ia molo, idem; molo tung, jika kadang-kadang, kalaupun. Moma, bdk mona dan bona; martua mona, memulai kerja di ladang dengan baik. Momar, melihat dengan mata liar,bdk omar. Mombang, gambaran ayam dari ijuk dibuat secara kasar dan digantungkan dalam rumah; mombang boru, sej anggrek, yang tergantung pada pohon kayu. Mommon = monmon.

Momo, mudah, enteng, lunak, gampang lumat; marsimomo, menumbuk padi yang kurang kering; momoan, suatu persembahan untuk seorang yang meninggal dan terdiri dari makanan yang disukainya, makanan yang mudah cerna. Momong, bodoh. Momos, kuat, teguh, diikat, tegak, ketat; momos daging, sehat, gempal; pamomoshon, mengikat dengan kuat, meneguhkan, mengetatkan; momos ditiop, kuat dipegang. Mompas, bdk ompas. Mompo, bdk ompo. Mona, = bona; patumonaan, buah yang mula-mula keluar; juga padi; matumona eme, mempunyai buah pertama. Monang, menang dalam permainan atau pembelian; hamonangan, kemenangan; parmonangan, hal mengenai menang; pamonanghon, memenangkan; siparmonang, pemenang, orang yang menang; manghamonanghon,membawa kemenangan dari sesuatu. Monding,bdk onding. Mondok, bdk ondok. Mondut, bdk ondut. Mong, bunyi ogung. Monggak, membuka mulut lebar-lebar karena sangat letih msl binatang yang dikejar-kejar, menganga karena letih. Monggo, marmonggomonggo, sangat dalam mengenai air; simonggo, nama lubuk yang dalam dunia roh;simonggo ni ari (bdk simanggua ni ari), hari sial pada parhalaan. Monggop, bdk onggop. Monggor, = hosom. Mongkol, bdk ongkol; mongkol, mentah, tidak masak mengenai buah-buahan. Mongkor, tidak masak mengenai buah-buahan. Mongkus, tidak sopan dalam kelakuan dan makan, melahap apa saja; parpangan na mongkus, seorang yang memakan semuanya apa yang diperolehnya. Mongmongan, sej ogung, untuk mengumpulkan orang. Monis, menir, pecahan beras yang sangat kecil atau sisa-sisa beras; sibola monis, seorang yang memelah monis,demikian disebut orang kikir, orang pelit; monismonis, bintil-bintil pada puting payudara karena infeksi. Monjap, bdk onjap. Monmon, ingus.

Monsak, marmonsak, berpencak; parmonsak, tukang monsak; parmonsahon, hal atau perbuatan pencak, pengetahuan mengenai pencak. Monsi, tikus, mencit. Monsong, bdk onsong. Monta, tidak sopan, biadap mengenai anak-anak. Montok, bdk ontok. Mora, kaya, berkeadaan; na mora, ratu: isteri raja (penyapaan), juga: orang kaya; mamora, kaya; hamoraon,kekayaan; na mora jong, kaya sekali; na mora na gok, idem; Simamora, nama daerah di sebelah utara; nama marga. Morhara, bintang Capricornus. Morhumba, bintang Akuarius, sala satu dari 12 pormesa.Mormor, huting mormor, sej kucing; kiasan untuk orang kikir, orang pelit. Moror, licin. Moros, berkeinginan, berhasrat; dipatumorosi, sangat kepingin, sangat berhasrat. Morot, bdk orot, eret. Morpo, bdk orpo. Morsa, sebutan untuk pulau Sumatera. Morsaboa, nama terakhir dari 8 panggorda, lih gorda II. Morsik, keras; pamorsik, memperkuat. Morsoba, gambaran bintang Taurus, lembu jantan, satu dari 12 pormesa. Mortiha, gambaran bintang Kala, satu dari 12 pormesa. Moru, bdk oru. Morur, berkunang-kunang penglihatan; morur huida, berkunang-kunang kulihat. Morus = hansar, menceret, diare, murus. Mosal, = termashur, terkenal; na mora na mosal, seorang yang termashur karena kekayaannya, orang kaya beken. Mose, bdk ose. Mosok, hangus, gosong, dimakan api, terbakar; dimosokhon, di-hanguskan, dibuat jadi arang; ndang mosok papangan api, dengan menyebut 'api' orang tidak akan membakar mulutnya, artinya: dengan berbohong tidak membahayakan dirinya. Mostop, gatal; mostop ateatena, dia menjadi degil, dia tidak mau. Mosu, cepat masak, berulat; mate mosu, mati mengenai tumbuh-tumbuhan. Motan, na so motan, tidak bisa dipercayai, tidak berguna; so motan, demikian disebut orang yang membuat semua orang menjadi musuh dan tidak mempunyai kawan.

Motung, sej pohon kayu yang daunnya di bawah sebelah bawah putih; simotung, anjing putih. Mu, = mu akhiran orang kedua kata pengganti kepunyaan. Mual, mata air, sumber; baba ni mual, mulut mata air, tempat air keluar dari tanah; marmualmual, berbual-bual;mual haroroan, asal, titik keluar; marmual sian, berasal dari, datang dari. Muap, bdk uap. Muara, muara; nama daerah di sebelah selatan Danau Toba; marmuara tu, bermuara di; muara ni onan, semua daerah yang mempunyai satu pekan bersama. Muatan, muatan; muatna, bisanya masuk, kelakuan (= pangalahona); parmuatna, idem. Muba, lih uba. Muda, I. mudah; marhamudahon, (diparmuda), enteng; pamudahon, mempermudah. II. muda, = molo (Angk). III. muda, nama hari ke-4; muda ni mangadop, nama hari ke11; muda ni holom, nama hari ke-18; muda ni mate, nama hari ke-15. Mudar, darah; marmudar, berdarah; urat ni mudar, pembuluh; mudarmudar, sej pohon yang kayunya merah. Mudol, modal, barang-barang, kekayaan; nunga adong mudolna, sudah ada modalnya. Mudu, marmudumuduhon, membesarkan dan mendidik, memelihara seseorang; diparmudumudu, idem. Mugis, nama sej sarung (dari kata: Bugis). Muhat, bdk uhat. Muhut, keropas, yang tidak berharga. Mula, mula, awal, asal; mulamula, mula-mula; di mula ni mulana, pada awal sekali; di mulana, mula-mula;parmulaan, permulaan; marmula, memulai; marmulahon, sesuatu sebagai asal mula-mula; Mulajadi Na Bolon,dewa tertinggi yang menjadikan dunia dan nasib manusia berada dalam tangannya. Mulak, bdk ulak. Muli, pulang ke rumah, kawin mengeai perempuan; pamulihon, mengawinkan seorang anak gadis; pamuli,menyuruh pulang ke rumah, mengusir; hamulian, suaminya; hamulimulian, sesajen yang dibawa kepada begu agar ia pergi. Mulia, mulia, indah; marmulia, bermulia pada gelar dan sapaan; hamuliaon, kemuliaan. Mullop, bdk ullop. Mulmul, pasir yang halus sekali; ndang tarida mulmul, orang tidak dapat lagi melihatnya, ia sudah lenyap. Multik, bdk ultik. Mumba, = muba. Mumbang, bdk umbang.

unang marmuni. busuk. unte mungkur. Mundar. marah. besar sekali mengenai manusia dan binatang. Mundot. marmunikmunik. ornamen dari ukiran rumah atau pisau dengan kepala kerbau. Mungut. nama sej jeruk. membuat gampang. murah. Murik.Mumpat. berbunyi. berkumpul mengenai air. mula-mula. . Mundi. bdk undar. Mundimundi.B. tu pudi tarihur. tidak bisa kemanamana. kayak raksasa. pengukir ornamen ini. awal. unang saut martahi musu i. semakin (Angk). baba. moncong. sebangsa lembing kecil dari kayu kurujung besi. Mungkap. mula. msl air laut. Muni. ramalan dari berbagai desas-desus. Muna. Murhing. munggumunggu. permulaannya. asa unang marusap. puting susu kerbau. munimunian. mendengkur. mempermudah. mennganggap sesuatu dengan enteng. pamungkuri. permulaan.: tu jolo tarmunsung. Munung. marmuni. mudah. Mungka. pada permulaan. Mungkur. terkejut. pengetahuan mengenai pertanda. P. Mur. bdk umpat. berbuah. tidak dapat masuk atau keluar.agar dengan itu rencana yang dibuat musuh tidak berdaya. bdk ungkal. munsung babi. bdk undur. Mura. Munsung. di mungkana. Munggu. tulang sayap paling atas burung. Mundala. diparhamura. Mumut. tulang-tulang yang mulai busuk: juga dikatakan tentang mereka yang telah lama sakit. Mungkal. marmurik. tetapi juga: pada umumnya ramalan. Muningan.bdk ungkor. holiholi na mumut.parmunian. bdk ungut. pantas. Mungkor. Murak. pamurahon. Mundur. begitulah disebut orang yang mulutnya menonjol ke muka bagaikan muncung babi. = mol. pungka. bdk ungkap. parmunung. mu. Munsong. sej monyet. basi. Munik. kata milik orang kedua jamak. bermenung. bdk undot. memikir-mikirkan. cemas. memperoleh anak mengenai binatang. bermuka masam. bdk urak.

Murnik. orang yang saya kenal.marmurukmuruk. mestika. mutiara. peperangan. sebab. di muka kata yang menunjukkan waktu masa lampau: na bodari. musuh yang terbesar. Murotok. sisa-sisa. II. alogo musim. N Na. mutu mangalului. permulaan. tahun yang lampau. dia menjadi marah. Mutik. molo haroro ni muruk. saya mau. musuh yang cara berperangnya dengan menangkap orang dan mengikatnya. juga. Musar.: mutu siborok mangalului guluan. saya tidak dapat pemecahan tentang suatu perkara yang rumit. na olo do ahu. Musang.Muring. melawan. P. parmusu. pemarah. hal berdetes (bdk purotok). = siborok rajin mencari kolam. nasa na adong. na so uhum. na taon sada. padi dan menjadi semakin baik. merajuk. parmuruk. restan. I. memarahi. Mutu. berusaha sekuat-kuatnya. perang. perang. Muruk. gusar. tua sekali mengenai sesuatu yang lama terletak msl anggur. ndang huboto mutmutna. berdetus. musu tihus. Muse. bdk usang. orang yang suka marah. yang elok. muse. serdadu. bermusuh. muse pe. kehidupan. hal yang tidak adil. kuntum. bdk usar. na so jadi hami ro. manusia bingung mencari nafkah. na parjolo. Muris. bahwa kami tidak jadi datang. tahun yang lewat. halak na hutanda. = muse. P. wujud. bila orang marah dia tidak lagi memikirkan apaapa. rajin mencari. mamuruhi. musu ruar. musu tali. marah mengenai sesuatu. III. batu mulia.: tinutung bulu di dalan parbantoan. rajin. Musu.B. dipaboa nasida. hamusuon. segala sesuatu. lawan. Mutiha. ndang niingot hamagoan. cebong suntuk mencari kubangan. na taon i. diberitahukan mereka. marmusu. I. nantilah. di kemudian hari. Mutmut. semua yang ada. mamurotok. lawan = musuh dalam kampungnya sendiri. tadi malam. II. berperang. lain kali. kelak. membantah. Museng. manghamurukkon. na uli. alasan. lagi. sebab-musabab perlawanan.B. musuh dari luar. musu bodil. dari mana buah berkembang. Musim. rela. penyakit yang menusuk dalam tubuh msl karena cacing. orang yang cepat marah. musuh. yang pertama. musengani. yang tak menurut hukum. musim angin pasat. kata pengganti penghubung. pamurotok. parmurnihmurnihon. . manusia rajin mencari kehidupan. yang bagus. marmuringmuring. prajurit. semalam. parmusuon. gemercik. tahun sebelum tahun yang lewat. marah. na ro murukna. musim. perbuatan perang. mutu roha ni jolma hangoluan. musu sebenarnya dengan mempergunakan senapang.

na masa onan.pekan yang terakhir. Nahit. manganabung. . mau. panahit. Naing. = induk. = indang.sideang hanaehan.engkau mau kemana? hendak kemana kau?. Naeng. naek sorga. (juga: naing). P. nantoari. naeknaek. menggundul. kemarin. naik. mempunyai penyakit tertentu pada mana kulit menjadi bersisik. II. sebagai pengganti nae: nan dan nai. ibu si. Naengan. menyalakan. mencukur. sisik nagaon. tempat naik. naengnaeng. semakin bertambah. naeng ro udan. lutut kaki belakang ternak sebagai tangga anak-anak untuk menunggang kerbau. yang lampau. berniat. Nabung. Naga. ibu si Togar. hendak.: tajom pe raut parnabung. ular yang menghancurkan bumi setelah baru saja dijadikan dan kemudian dibelenggu di bawah bumi dan sekarang menimbulkan gempa. betapapun tajamnya pisau cukur. tajoman do butuha na male. = nae. panaekhon. Nae. II. juga: na sogot narian. tangga. lih ingan II. naeng tangis. pisau cukur. I. meninggikan kenaikan. sedang. ular yang legendaris. IV. menjangkit. menyala. III. menambah terus-menerus. = mabar. bdk ingan II. menaiki (= dipanaek). mendaki. Nagari. Nai. = bangso. manaek. mencukur. dewi air (begu legendaris). hendak. mau menangis. bertambah meningkat mengenai kekayaan dan hormat. mau bersalin. Nagori. Naba = maba. indadong. na. nahit sahitna. Na bodari. akut penyakitnya kambuh. naik. tadi pagi. lebih tajam lagi perut yang lapar. = hau (And).menyalakan. naeng neang. ingin. memanjat. raut parnabung. I. satu lagi. dihubungkan = nari msl sadanai. bertambah pangkat. sinahiton.B. = naeng. piga nai? berapa lagi?. naeng tudia ho. Naingan on. pabagas hadabuan.dua tahun yang lewat. memperdalam kejatuhan. Nabar. boru manaek = boru maiturun. Naek. = nagari. manganahiti. nae Togar. (dari ina ni). patimbo hanaehan. menjangkit. semakin meningkat.bdk bot. tadi malam. Nahoda. akan. I. tempat yang didaki. perempuan mau ringan. mau. Nada. na sogotan. kata ini ditempatkan di muka nama anak tertua untuk menyebut nama ibu (sama denganama). marnabung. penyakitnya bertambah parah. jari manis. ambillah ini (diberikan sesuatu kepada orang). hanaehan. akan datang hujan. akhiran kata pengganti kepunyaan orang ke tiga tunggal. lam tu naekna. Boru Saniang Naga. sinagori. naga padoha. kesombongan.

yang boleh diambilnya dan yang disukainya.Nala. halus. juga. lagi. banyak makan. baru saja. nalom ni roha. dari situ orang dapat menaik ke benua atas. belum begitu lama. bdk andigan. (dari na imbaru). lih lamadu II. nang. mengingini sesuatu. dapat dilihat. jikalau. kapan. I. namun. tabah. ise nama ta-ding.. bernanah. batu ajaib yang legendaris. bila hanya. anak ni namboru.parnanam. nang pe hujou ho. Nang. jelas. satupun tidak ada. tetapi. = asal. Nanggar. mengunyah. cuma. Nandigan. Nalnal. mangananam.. kemana gerangan saya pergi? kemana aku lagi? Namadu. hati-hati. . Nanggir. akhiran kata milik orang pertama. marnana. hidup hanya atas karunia Tuhan. pasrah pada Allah. pun. bahkan. asalkan. lagi. engkau toh tidak datang. nanggo sada ndang adong.. mananalom. terus-menerus kering mengenai cuaca. lehon ma tu ahu nanggo dua kibung. bdk puna. menggigit. nyala. semata. tudia nama ahu. penggigit. mananalom tu indahan. barusan. mananalom tu Debata. pasrah. idem. = (diparhanalom). marhanalomhon. bintik-bintik air yang melekat pada rerumputan di pa-gi hari. Nalom. terang. Namun. jamak. Nanam. merasa senang dengan sesuatu. batu nanggar jati. dari ina ni boru. walaupun hanya malahan. juga. mencicipi dengan bibir.tolu nama. Nama.. pemukul besar. hanya. pula. I. api yang marak. saudara perempuan ayah. bila yang disapa itu tidak termasuk di dalamnya. walaupun saya memanggilmu. merdu. cukup. mengunyah sesuatu. = gok. berharap kepada Allah. perlahan-lahan. Nana. nanah. nang. pemilik. nang pe. Nami. panangnang. makan sesuatu. Namnam. Namboru. merasai. Nanggaring. bernyala-nyala mengenai api. siapa yang lagi tinggal? siapa cuma yang tinggal?. hanya tiga lagi. baik hidup maupun mati. marnanam. sa-ja. menanya sesuatu yang sudah lampau. martil besar. kena embun. Nampuna. nang hangoluan. Nanggo. Nambur. biarpun walaupun. kami.. = nae I. baik. Nambura. berikanlah walaupun hanya dua saja kepadaku. penuh kepercayaan yang kuat. II. nang hamatean. harap akan. belum lama. kepercayaan yang kuat. manganamnam. penuh. hidup hanya dari nasi. kemarau berkepanjangan. marnalanala. tawakal. lambat. maupun. gigi. kekasih. merasa senang dengan nasibnya. Demikian dikatakan isteri terhadap suaminya atau seorang gadis kepada seorang pemuda. nai. sudah puas hanya dapat nasi. Nanget. yakin sekali. II. pun. pasrah. masih. hona nambur. bahkan. yang punya. Nan. keadaan kering terus menerus. memanah. perlahan. ndang ro ho. berembun. nangetnanget.

kotoran ternak. idem. isteri tulang. Nannon. marnangkarnangkar. batu nangka = batu pinangka. tadi. sesuatu yang mudah dikerjakan. (dari na hapuran. manganapai. Nanton = na tu on. sumpitan. mengenai seseorang. napuran huta napuran si Poholon. kemarin dulu. Naning. tanjakan. dope. barusan. Nantulasi. = nahoda. berikan kesini.Nangka. dengan ridho Allah bertambah pengetahuan. marnapuran. Nangkoda. nare huabing. parnangkatan. menaiki. Nanturge = anturge. bdk ari. membawa ke atas. peluru. Nangkin. sirih. daun dirih. berkhasiat. kuat. Nangkat. Nangkar. kemarin. biji dalam buah pinasa. sendirian. Nape = dape. tadi. = dalihan na tolu. Nantuari. = nangkin. na hurang rupa sipaotootoon. Napa. memupuk tanah. Nantalili. dipersulit lagi.: napuran tanotano na sinuan di onan. P. apa yang dicampur dengan kapur). sej tanaman yang kalau dipegang menimbulkan rasa gatal. melihat samar-samar. berguna. tampat yang curam. tempat (tas) sumpitan. = lili. juga pinangka. mari. saling melawan dengan kata-kata. nangkiningan. marnangon. yang kurang pandai. pupuk kandang. manganapnap parmidaan. Nangkir. seruan kepada anak-anak. subur mengenai tanah. Napu. manganangkohi. Nantorabingan = nantuari sada. penglihatan yang kabur. Nannoing. sirih tanah ada di Sipoholon. mari kesini. panangkokhon. biasa jadi objek penipuan. manumpak Debata dipaganda parbinotoan. yang tidak dipeduli oleh siapapun. masitaon nangkirna. yang tidak diindahkan. = napa. lereng. datanglah kesini. sej penyengat besar. mendaki sesuatu. menaiki. akal. tiga tungku dalam bahasa datu. mari ke ampuanku. sirih pekarangan ditanam di pekan.B. bdk: sangkar. Nangkok. lagi. nangkohan. Napnap. (dari ina tulang). Nare. makan sirih. Nantulang. bermanfaat. Nangon. kecerdikan. bdk angkin. . barusan. menanjak. di Angkola: pinasa. Napuran. tadi. Nantunggutiga. mendaki. barusan bdk annon.

siapa yang sok jago membayar kerugian sebesar itu? Naung. api neraka. raja yang sudah diangkat. Ndadong. lagi. sebesar ini. nasa na manggulmit. ndang adong haposanku nda holan raja. juga: nai. Nata. hidup. naung jinalo. II. Natarhona. = barani. dapat dilihat dengan terang. Naruso. satu lagi. Ndangana. sej pisau. juga sebagai akhiran kata milik orang ketiga jamak.sebesar ini. yang telah dinobatkan. sekali ini biarlah begitu. Ne. = indang adong. semua jenis pohon kayu. = indada. bukankah. yang telah siap dibuat. matemate ne. nata pe. = indahan. bukankah engkau yang saya undang? nda i? bukan? bukankah begitu? II. segini. = indang. dalam pertanyaan yang mengharapkan jawaban positip. duapuluh ringgit lagi. sahat ne. tidak diketahui. na sai laon. nasanasa on. Nasi. Nariti. sadanari (sadanai). = indeon. kalau tidak pahlawan itu? Ndada. hati-hati. I. duapulu ringgitnari. selain. na sa on (na sa i). juga dipakai untuk kata pengganti orang ketiga tunggal. yang telah. semuanya yang . sesudah berlangsung. berkecukupan. saya tidak punyai perlindungan selain raja. seluruh. Natar. tidak. ise ma natarhona mandok soara di adopan ni raja sangap. nasa na. tidak. na sa. sebegini besar. nasi (And). sahalinari. barat daya (penjuru angin).Nari. kira-kira. beberapa waktu yang lama. sebesar. nampak jelas. hampir. makmur. kecuali bila. segitu. so nata. = manat. hampir sampai. dua orang lagi. kata pengganti orang ketiga jamak: mereka. sebesar kerbau. bukan. = indi. sebagai kata halus. jika tidak. cepat! lekas! laho ma ne. ise na begu nda ulubalang i. berapa lagi. dahulu. nyata sudah lama diketahui. marbunga nasi = na duma. terbuka. tidak. semuanya yang bergerak. Nasida. api naroko. semua. lih ingkon. hampir-hampir mati. segini-gini ini. akhiran kata. selatan daya. siapa yang berani perkasa. segala. II. lain kali. piganari. cermat. idem juga: umum. siapa yang sok berani bersuara dihadapan raja itu? ise ma natarhona mandagar harugian na sai godang. Ndi. Nda. nda ho do na hugonghon i. (dari: na dung) sudah. apa yang sudah diterima. segala sesuatu yang. na sahorbo. dari inda. sekali lagi. kan. Naroko. Nasa. sebentar lagi.duahalaknari. Ndang. I. Ndingkon. cepat! . raja naung pinabangkit. Nat. nasa ragam ni hau. satongkinnari. naung sidung. Nde on. I.pergilah cepat. bukan.

yang tidak berhasil mencari teman hidupnya. menepe. roha na neang. sinemnem urukuruk. tanggung. juga mengenai pertempuran dan dendam: perlahan tapi pasti berkembang. lih ingan II. = tarlalap. pening. putus harapan. musim dingin. ngalian. tak jelas artikulasi. mempersembahkan kurban untuk seorang pemuda/pemudi. bukit. kedinginan. membuat enteng. dipanengelnengel. paneanghon. berbuat seolah-olah tuli. halus. Ngali. tarnenep. padaohon hangalan. Nehet. Nepo. Neang. panepnephon. mau bersalin. tidak sampai. merusakkan. rusuk-rusuk yang pendek. gigi geraham. membuat sesajen membuang sial agar cepat kawin. pekerjaan yang tidak siap. berlaku semberono dengan. lembut. Nangaetan. bdk tenga. ari ngali. terbakar perlahan-lahan tanpa menyala. Nepnep. kesemberonoan. dikatakan mengenai orang yang mengetahui memilih kata-katanya sehingga merupakan tulang daun lidi yang semakin bertambah halus.panenehon. Ngaik. dingin.hangalan. ngal hosa. mengerjakan sesuatu tanpa berhenti. sejuk. ringan. = jugul. menganggap enteng. udan nene. neang roha. Ngadol. berbicara keras tetapi tidak jelas. tersengal nafas. marnehetnehet. hampir tiba saatnya untuk melahirkan. Ngaknguk. pusing. terus-menerus. hal dingin. berair-air mengenai um-bi-umbian dan buah-buahan: lawan: holpu. membinasakan. Nenganenga. rasa dingin pada gigi msl sewaktu menggigit mentimun. pura-pura tuli. terlelap. Ngak. sabar. . Nene. menyalak. Ngae. ngali ni ari. menyebut orang tuli. Nengan = ningan. nengneng. kekurangan. tabah. mangunepnep. = lelap. lelah. rusuk na ngal. semuanya keli hatan campur baur. gantung. Nengel. tidak cukup. dinengnengi. menanyakannya apa ia tuli. terbengkalai. Neme. ulaon na ngal. menggonggong. menghancur leburkan sampai habis. tuli. Nemnem. letih. sulit bernafas. pekak. memandang enteng. panemenemeon. marah terhadap seseorang. tertidur. dolok na ngal. meraung mengenai anjing. tertawa terbahak-bahak. = ngais. cape. marneponepo. keadaan sesuatu yang kurang. berulang-ulang meminta. bersikap pandang enteng. hujan perlahan-lahan tetapi terus-menerus dan oleh karenanya menembus. meringankan.menyala. kedinginan. martahi neang. Neng. = tongtong. tidak ada lagi yang dapat diharapkan. cacad. Ngais. marngaik. gampang dibawa. terbengkalai. ketiadaan.Nean. Ngal. diparnengelnengeli. mengajak. marsineang di. Ngair. Nenep. mudah. marngangak. = nian.

ngilu. pegal-pegal mengenai anggota gerak badan. Ngaur. marngenge.membuka lebar-lebar msl mulut. marngengeatan. memperlambat mengenai kecepatan. marngaur. hal mengeong. terbuka lebar-lebar msl kuburan yang kosong. mudah dikunyah. mengaum mengenai harimau. Ngatngat. Ngaol. cacar air. ngesngesan. lelah sekali. cacar angin. marngensutngensut. bengkok. patungeos. ruam cacar. Ngamngam. Ngao. berdesingan. maengeok. poken. marngauk. terbabang. pangerngerhon. dingalungalui. hati-hati. marngalu. Ngernger. = ngaur. ngenge basa. mendesah. merasa sepi. menggigit bdk nanam. panganganghon. marngatngati. lambat ada yang mau ditunggu. bergersak gigi msl sewaktu makan ketimun. penderitaan. marngamngam. Ngelngel. parngeong. cara mengeong mengenai kucing. perlahan-lahan. . ngaolan. Ngarip. memamah biak berulang-ulang. marngeongngeong. ngenge bajaure. mendahak. menggersik. tiruan bunyi mengenai desingan peluru. ngernger adong pinaimana. Ngengngeng. = ngilsu. perjuangan. Ngarok. cacar. Ngalu. Ngeat. menggerogoti mengenai sesuatu yang belum masak. ngenge godang. jerih payah.campak. = jugul. letih mengenai tangan dan kaki. berpenyakit cacar. beku. = jengkel. hatop adong pinareakna. gemuruh dalam perut. kesakitan. marngengeng. gampang digigit. = ngensut. cacar besar dan banyak sekali. ngenge sigundal. lekuk. marngeorngeor. ngenge tahutahu. cepat ada yang mau dikejar. Ngelsu. berat sekali. Ngeos. Ngeok. Ngeor. Ngenge. sendu.Ngaltok. Ngengeng. Ngeong. Ngaor. berdengung mengenai insek. Ngangang. Ngauk. murung. Ngesnges. Ngensut. tarngarip. berdesingan mengenai peluru. tidak berisi mengenai padi. salah urat. jatuh sambil mengeluh. lambat. mengunyah. Ngalut. Ngensuk. memamah biak. Ngendul. kena gores. payah dikerjakan. mengeong mengenai kucing. pecah-pecahan.penyakit campak. hangaluton. Ngarngar. kedua-duanya ada kegunaan. roboh.

Ngongong. marngiokngiok. ngilu. dimakan ngengat. bdk ombas. . marngiakngiak. Ngirngir. Ngilngil. makanan. laki-laki itu adalah impoten. marngeuk. Ngiar. ngiar ari. berdesar mengenai benda-benda yang dibuang. na nia ngolngolna. menangis mengenai anak-anak. lemah syawat. Ngongos. kehidupan. Ngok. dia hamil. Ngitngit. Ngilu. Ngingi. bosan dan marah karena itu. manghangoluhon. kekuatan hidup. kelinuan. hangoluan. menyaringkan soara. marngiungngiung. memeking. kain sutera (dari Aceh). tua mengenai pohon kayu. hidup. berdesar. nafkah. gigi. ia sudah mati. marhangoluan. membiarkan hidup. menjadi pingsan. tidak enak bergaul dengan engkau. mata pena. juga dalam arti kiasan: kehamilan.kekakuan. Ngiung. Ngilut. Ngomngom. Nginging. menunggu lama-lama. membakar dengan sangat. mangolu. = sonson. ngingi ni hudali. yang memberi hidup. hidup ini. berlangsung lama.memakai sesuatu sebagai mata pencaharian. berdesing mengenai angin. marngiarngiar mohopna. ada di depan mata. marngiul. marngilutan dagingna. hayat. marngorik. nasa na mangolu. linu.parngolngol. ngolngolan. gigi cangkol Batak dari besi. matahari membakar. Ngoli. menampakkan gigi. bernyala-nyala. berjalan-jalan kemana-mana dengan perasaan raguragu. agak panjang. hangiluton. ngengat. ngirngiran. kaku mengenai sendi-sendi. pingsan karena terjatuh. mendesit. Ngingis. dekat di hadapan seseorang. pen waja. pangoluhon. menghidupkan. pangiar soara. seluruh badannya kaku. tidak bergerak. Ngoa. mendekatkan. memelihara. terpaksa menunggu lama. pangomngom. menangis terngiang-ngiang mengenai anak-anak. gigi garut. mengaduh. berlama-lama. memakai sesuatu dengan itikad kebaikan. hidup. hamil. marngingis. urat na ngoli. menangis me-ngenai anak-anak. tarngok.Ngeuk. Ngolngol. di masa hayatnya. ngingi ni pen. tidak berbuat apa-apa. Ngolu. berhenti. Ngombas. bunyi yang dibuat babi. Ngorik. bersiul-siul dengan mulut. hidup.andorang (tagan) di ngoluna. terik. berbunyi dalam telinga. terik. berdengung mengenai bunyi serangga yang terbang dan banyak jumlahnya. bunyi gendang yang retak. Ngognar. perasaan gigi kalau makan sesuatu yang asam. sewaktu dia hidup. Ngiak. marngoangoa. Ngiul. panas menyala. kehidupan. bingung. bunyi berdesing dalam telinga. nunga ngongong. mengerang karena sakit. pangilngil. berkaing-kaing. adong do hangoluanna. mengucapkan omong kosong. sipangolu. kertak su-ara gigi. ndang adong ngolu ni baoa. menjadi tidak sadar. marnginging. ngilu ipon mangangkupi ho. lumayan panjang.marngongngong. hangoluan. diam. marngongos. menghayati. segala sesuatu yang hidup. ngitngiton. yang mengidupkan. parngolu. tua. berkepanjangan. Ngiok.

agak lama. dalam keadaan bisu. tetaplah susah hati kalau menjadi tak berguna apa yang dimiliki. mangungu. selalu murung. bunyi gemertap mengenai hujan yang mendekat. diberikan. III. patungoromon. di balik ni. sebaiknya (sering ka-ta lawan: alai. di atas ni. sintong do nian hatam. na nilehon ni raja i. sebenarnya.. kalau hanya seekor kerbau maka ia menguak. bangun. di muka. terus menerus sakit mengenai luka kecil tetapi pedih. on do nian lapatanna. membikin ribut. agak banyak. bungkem. yang di. = tetapi). na nia toropna.. prefiks atau infiks. hansit ngotngot. nilehon. = ngaknguk. tidak harmonis. Ngukngak. Nguengue.bagus betul. Nguk. apa lagi. P.. agaknya.B: landit porhot gota ni simargalagala. Ngumngam. dibawa. menokok. II. na nia lehetna. naung adong jumadi soada. ngotngot partangis. Ngosngos. Ngusngus. mengenai binatang-binatang buas. membuang air besar yang sulit mengenai anak-anak. dengan diam-diam dan perlahan-lahan tetapi terus berjalan.. na nia. binoan. menguak (kerbau). apalagi. mengaum. marngungung. di atas. Ngot. Nia. P. tidak serasi bunyinya. bila datang kawannya. kiranya. tersedan-sedan karena susah hati. Ngotngot. na nia lelengna. ngorgor roha. mangusngus.tidak dapat mengatasi kesedihan hati. i ma nian. ngotngotan roha. lagi pula.yang kaukatakan itu sebenarnya benar. yang diberikan oleh raja itu. nguengue. juga tentang kata-kata yang tidak sesuai pada pengadilan. ini arti sebenarnya. na ia. dari msl.B. ia dung ro donganna. menunjukkan adanya kaitan dengan genitif. Ngorom. tidak padam msl kayuyang terbakar selalu. marnguengue. patungosngos. mengenai seorang pasien: panas badan sudah stabil. bericara nyaring. lumayan banyak. yang dibawa. berbisu. maka ia menanduk. yaitu awalan gabungan dari na + di. makan buah dari tangan. di baliknya. Ni. Ngungu. Ngurngar. dengan kata ini si ibu membantu anaknya membuang air besar. ngorgor do mohopna. marnguknguk. berlama-lama menderita. berbicara melalui hidung. bangkit. mendengusdengus. di jolo ni. Ngulngul. nguknguk. tetapi. tindih menindih.. sering resah. angkup ni i. tidak senang. baik. bisu. menderam mengenai babi. harusnya itu. alai .: ia marsadasada horbo. kata penunjuk tempat: dengan mulut dan bibir ke muka: ni on. yang ini. marngungus.Ngorngor. Nguknguk. merasa prihatin. Ngungus. Ngungung. orang tidak tahu ataukah getah dari simargalagala harus disebut licin atau kasar. sebagai kata benda atau kata pengganti yang berbentuk pasip: oleh. lumayan banyak orangnya. lumayan lama. lagi pula. bersungut-sungut karena penderitaan yang tidak berat.. menggigit geraham karena mau mati atau karena sakit sekali. membisu. diuge. Nian. I. . pilu rasa dada.

marnipis. kataku. cucu seorang anak laki-laki. Ning. Ningot. kita katakan dulu. lih ingot. ninna roha. ninta ma jolo. nihoniho. Nilo. alamat parniloniloan. menipis. bajak. pinoringgor. kali. Noli. halus.B. manimungnimung. menegur. Ningon. kata mereka. barusan tadi terjadi. II. lih ning. induknya harus dihisapi anaknya. lih ida. maksud hatiku.: marniang inana dionsopi anakna. pemberitaan. berkali-kali. mimpi bdk ipi. tongkol kayu dalam mana gigi dan tangkai hudali diikat. nampaknya kurus (karena susah pikirannya). tempat yang sering dikunjungi orang (And). Niho. ninmu. nok matana. bersinar-sinar. ninna hamu. soada nihoniho. mari kita mengatakan. begitu kata orang . bdk itak. I. marnilonilo. pengumuman. marnida. memperoleh kulit angsa karena kedinginan. ninna hai. Ninggiran. membajak. = hali (loni). kata kamu. bdk jimung. kata kami. tidak bisa berpakaian dari gantungan kain yang kosong. dipikir orang. Nipi. bertammbah tipis. ibunya menjadi kurus kalau anak-anaknya menetek. ninna rohangku dibagasan. Niru = tuak (Angk). Nituna. berkilau-kilauan. ninna nasida. . kata kita. Ningkhon = ningon I. marningot.panipishon. dia nyenyak tidur. Nipis. pulas. harus. luku.ninta.B. cicit. katamu. saya pikir. Nimung. sepotong kayu yang kuat keras. panihohon. P. balok yang menopang bubungan. Ninggor.: ndang tarpaninggalahon bara. tipis. begitu harus dikatakan. saya sangka dalam hati. ningku. nyenyak tidur. katanya. Ningan. artinya: tidak bisa bermegah-megah atas kekayaan yang hilang. ingkon. Nimbur. hanipisan. berkilat-kilat. kaki yang berluka karena banyak berjalan. dihiasi dengan ukiran. P. satu dari 12 pormesa (sistem perbintangan). Nida. tinggiran. Nok. marninggala. pokok kata dalam bentuk ini tidak dipakai lagi. marniang. Ninggala. kurus.Niang. bercahaya. mengingatkan seseorang mengenai sesuatu. manganiangi. ningon. terlelap. lih ingan II. dibilang orang. Ninggolan. Nitak. Nini. maksud hati.tidak bisa membajak kalau kosong kandang. bdk ning. katakanlah. tarpoulos sangkotan. ninna halak. orang sangka begitu. pemberitahuan. tanpa pemberitaan sebelumnya. Ninna. menipiskan. marnimburnimbur. ninna.

Nongnong. obrolan. Nonor. rajin. sudah. basah. menegur seseorang. nunga sahat raja i. mengamat-amati sesuatu. manganungnung. berlama-lama. Nungir. Nop. omongan yang ramah tamah. saya tidak dapat tidur. meracau. = nunga. hanopan. saya telah mengetahuinya. telaten. daya kerja. bermanfaat.marnonangnonang. ulaon nunut. punya cicit dari putera maupun puteri. persis menurut urutan dan satu katapun tidak boleh diubah. sekarang. Nunut. sekarang. obrolan. nuangin. cucu anak perempuan. mengantuk mataku. menyepitkan orang yang dicurigai. mengingatkan. raja itu sudah tiba. berguna. marnoninoni. Nungnung. Numaeng. manganongnong. Nosan. memelototi. pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. marnonehon (diparnonohon). tenggelam. Nunu. Noma (lih doma) = nama. II. matanya diarahkan secara lebar-lebar ke sesuatu. ulet. berbisik-bisik. mengantuk. = haposan. selalu memandang kepada seseorang. Nonap. berbincang-bincang. bdk tungir.Nolnol. terang. = nunga. jelas mengenai kata-kata. Notnot. sekarang.manganunuti (dinunuti). pelotot. berkepanjangan bicara. nolnol matana. patununu. berfantasi.manganongnongi. Noni.manganolnol. berbobot. percakapan. puas. bertekun. = dung. ken-cing (kata halus untuk anak-anak yang kencing. III. . asyik. cicit. nono matangku. rajin. nungi (nungni) = dung i. selalu. berkepanjangan. tarnono. parnosan. taon nonap. mengantuk. Nonar. hari sial pada parhalaan. nungma. Nono. menenggelamkan. tertuju. manongnong. Nuangen. memandang kepada orang. perbincangan. ari nungkarnangkir. simarnoninoni = tatataganing. hanya (Angk) Nona. nunut do siraja ni ompuna. merenung sesuatu. ketekunan pangkal maju. bercakap-cakap secara ramah tamah. ndang nop rohana. = nuaning. sekarang. musim penghujan. tidak terlalu banyak sekaligus. ia tidak senang. Nunga.nunga huboto i. berguna. terarah ke. Numma. manunungiron. I. bertekun kerja. marnini marnono. idem. menunjukkan terlaksananya sesuatu yang lampau. ndang tarnono matangku. membenamkan. kuat. cengkerama. menunjukkan kerja atau jalan kepada seseorang dengan turut menyertainya. = pos. Nuaeng. panjang. Nungkarnangkir.marnosan. mengomel mengenai banyak orang. panotnoti (dipanotnoti). Nung. saya mengantuk. terbenam. Nonang.

Obok. biarkan. yang harus dibayar. berjalan yang satu di belakang yang lain bdk udur. tidak bersisa. = mamboan (Angk). bepenyakit ginjal. Oban. mangodapi. marodor. menyimpan. parindahanan na obuhon. Oa. roh-roh orang mati yang sewaktu membuat peti mati tidak diukur tubuhnya. berambut. berpenyakit buah pinggang. Oat. seru tanda heran: oh! juga di muka: ale. Obang. menekan supaya keluar msl buang air besar. disewakan. mangodon. menangis mengenai anak kecil. beriring. . muntah. rambut kepala. maroaoa = marngoangoa. obuhon. lih hobol. pangobohi. mangodo. obangon. Odal. tinggal. memelihara. dalam keadaan berbaris. obat penawar. orang yang suka meracuni. mangobohi. mangodothon.memberikan obat penangkal. paodong. ndang modong. dibiarkan sebagaimana keadaannya. gendang kecil yang kedua sisi ditutup dengan kulit. Odor. memuntahkan. arti sembunyi untuk peracun. menekan sesuatu dengan keras dari atas ke bawah. baju bagian bawah.mangodonhon. obat penangkal terhadap obat-obatan atau aji. moak. marsiodop. mangodali. menjaga. Odon. begu nurnur. Odo. pangodoan. maroban. Oak. Odangodang. Obuk. suatu jumlah uang. seorang bayi yang keluar dari rahim ibunya. o ale. disimpan baik-baik. Odong. raja odong. tali yang menahan muatan yang dibawa menurun gunung. pelapis halus emas yang ditempel di tepi gigi atas. = ilik. penyakit ginjal. Odop. penangkal. paodonghon. Odap. O O. sewa-menyewa. Odot. uang panjar. modong. menuntut hak. hantu jahat. taliodonodon. mudah dibengkokkan mengenai galah yang panjang. agar orang lain tidak bisa membeli barang itu. memukul dengan ke-ras seperti pada gendangodap. penyakit buah pinggang. pangodali. Tali ini diikat di belakang supaya muatan itu jangan terlalu kuat menarik ke bawah. rambut. Ya sangat besar dan menakutkan orang terutama perempuan-perempuan yang hamil yang membuat mereka ini keguguran. menekan dengan tangan atau perkakas.Nurnur. batu buah pinggang (= sahit raja). bersisa. mangoakhon na pinangan. Obol.

solu besar. fundasi. gung. menghentikan. panas. menetapkan. Oku mangoku. mojap. olat ni. fundamen. bentakan. Olak. ojakhon. gong. mojotmojot. mandek. si anu niolang. mati dalam rahim ibunya mengenai manusia dan binatang. ancaman. mangojakhon. seruan: oh! Oingoing. tergesek. perlahan dan sulit berbicara mengenai orang yang tidak tahu memulai berbicara. hingga di. mengancam seseorang. alas. hangat. kapal perang. habis tenaga karena keletihan. sulit menarik nafas. kata depan: mula dari. . dongeng) seperti yang dilakukan oleh datu.penceraian. mulai dari sini. bagian. mendirikan. olatolat. tanda. mengurut. tersangkut. menggosok. menceriterakan sesuatu dengan jalan menyanyi msl turiturian (cerita. sudah mendapat tempat pasti. (tu joloan on). Olang. olat ni on tu ginjang. Olat. panonggahi. Ojot. berkediaman. ogungogung. olangolang. membentak. basis. mengecualikan. mojal. tersendat-sendat. berdiri atas. Ojak. ohan. mulai dari sekarang. mangogos. olat ni ari adui. membuat fundamen. doal. melukai diri dengan menggeser.jauh-jauh penempa gong. membingungkan seseorang dengan banyak kata. megap.harajaon. parau ojung. Olas. Ogap. molakoak. menghardiki. sampai hari itu. memisahkan. hingga nanti. Ok. mendirikan msl sebuah desa. tidak dapat diteruskan. menantang. bukan karena dipotong. bingung. ruangan yang dipisahkan. tidak bisa ditelan karena makanan tidak lincin. daging ternak yang mati. batas. Ojap. ola ni na mate. sejak. dao sitopa ogung. menghalang-halangi. juga tong yang sulit diisi karena ada angin di dalamnya. tidak tertahan panasnya. menghambat. mogap roha. kecuali si anu. melepaskan. I. haojahan. ohot manghuling. ok do rohangku. recitatif. stop. (mohopna). ndang tartaon ohopna.paojothon. mapan. tarogos. daging yang diberikan sewaktu penguburan orang mati. dasar. dari telapak kaki sampai ubun-ubun. batas.mengancam. mogologol. mangogapi. menggesek. mogap. memukul gong untuk menghormati orang mati atau tamu. Ojung. menempatkan ojahan. mohop. mangolang. Ojal. garis pisah. ma-ti lemas di air. gong kayu untuk anak-anak. ogaoga. lebih jauh lagi kau. paojakhon. membentak-bentak. patokkan. Ogung. Ohot. menghalangi. panggora. olat ni palak ni patna ro di pakpak uluna. mangojot.Oe.membagi-bagi. marolahon (diparola). garis pisah. moingoing. Ogol. mojot. idem. dipanasi api. lemas. mengaku. watas. Ohop. daoan ma ho. mangogungi. agak sulit untuk saya. seruan tanda bersusah hati dan keheran-heranan: oh! aduh! Oga. alas. diohopi api. sampai disini. payah maju di jalan buruk. daging ternak yang mati msl karena sakit. menguatkan. Ola. tiba-tiba berhenti. mangogai. Oi. kepanasan. tanah kuat. ogaoga. II. kena gesek kulit. Ogos. juhut olas. menantang. sulit untuk ditelan msl tepung.olat ni on. mate molas. belalah dirim. gung terdiri dari: oloan.Mangolati.

I. Olom. mangomar.masipaolooloan. Oli. menikahi perempuan. ubi). memendam dalam hati.mengawinkan (putra). tidak pandai. bersetubuh. saolting. = jambar. menuruti. bini. Oltuk. di-sorotkan matanya kemanamana. mendiamkan. mangolophon. ya benar.mangoli. mentaati. Olol. mangoloi. molhangolhang. = moltikoltik. Ollok. benarlah itu. membatuk rejan. menurut. indahan olopolop. ucapan tanda menyetujui. bodoh.sedikit.mangolohon. mempunyai hanya sedikit saja lagi kehidupan. aplus. Oma. na nioli. seruan gembira. marolipolip. sej rumput yang rupanya seperti oma. menyetujui. = iris. II. Olgap. soara olopolop. mengusir ternak. (= meoleol). olopolop ni suhut. mati molsap. tetapi kurang baik. biniku. artinya: orang yang kecil beroleh anak laki-laki yang besar. selalu berubah-ubah. anak perempuan yang terdekat sewaktu pernikahannya. pangolihon. mangomang. Olos. lalat beranakkan penyengat. gong pemula. sej lalat. simoleole. II. mata mangomar. = holip. dalam keadaan sekarat. olo ma tutu. isteriku. merintangi. menyetujui. molsapolsap. Ole. tidak tetap. mata yang mengancam. bersembunyi. na huoli. mangan indahan olopolop. dengan kata ini dinyatakan ya. saling menurut. Olo. Omar. Olsap. moleole. persetujuan. enak rasanya (buah-buahan. Omang.B: olol maranak naning. P.diomarhon matana. tidak tentu. nama garis kecil pada Aksara Batak yang menandakan hilangnya bunyi "a" pada huruf mati (= panongon). yang dinikahi. pendek napas. saling mentaati. orang yang harus ditaati. Olop. manolom. menyoraki seseorang. pengantin laki-laki. diparolooloi. melarang. meng-hendaki sesuatu. di turutnya. bagian yang diterima kaum kerabat yang terdekat. moltuholtuk. memegang. tempik sorak. gong besar dalam orkes Batak. parhata oloan. kawin mengenai laki-laki. yang berpendirian ti-dak tetap. mangolat pinahan. Olting. mati kelaparan. tidak lincah. orang yang gampang berubah. hal menurut. bersanggama. maruolol. bunyi pekak mengenai genderang. simaromaoma. I. Ollip. mengadakan makanan pesta msl pada kelahiran anak laki-laki.menahan. makanan yang diterima oleh laki-laki sekampung pada hari lahirnya seorang bayi. plinplan. menggembalakan ternak. saling memahami. isteri. menyetujui. mata meliar. Oltik. pembicara panutan. berputar-putar mengenai mata. Olhang. mentaati. pangolat. sej rumput yang cocok makanan kuda. setuju. pangoloion. empuk. mas kawin. mengantuk mengenai orang yang mau tidur. ketaatan. dungu. sulit bernapas. menggiring ternak. Olong. ogung oloan. mengenai seorang yang mau mati. pangoli. mangollok. molgapmolgap. olhangolhang. menyetubuhi. . diputar-putarkannya matanya.

Ombis = arbis. mangombak. nama daerah di Uluan (Toba). ombur aek. masuk angin. mangombor.ombutombut. paomba. Ombop. berhenti. tanah lumpur yang ngembutngembut. pangombusan. selesma. Omon. kerabu. tidak selalu terus. awan. Ombik. tolu ngombas. mencangkul. berdenyutdenyut. tertutup. sesaat. berdenyut-denyut mengenai pergelangan. . pantat (kurang halus). tiga kali. menutup. tembakau yang tadinya rapuh dan karena air menjadi lembab. meneruskan.pada waktu tertentu. kena pilek. sekejap. Ombut. seketika. berkeriting. keuntungan. mencangkul yang bergigi tiga. tumbuhan air yang bisa disayur. sej rumput. berulang-ulang dilakukan. Ombil. ombaomba. rawa-rawa. ombusombus. angin tidak berhenti. waktu singkat mengenai pekerjaan selama dapat dikerjakan sekali jalan tanpa berhenti. mengembun. panjang dan keriting. Ombun. tempat mengembus. meniup. Ombuk. sej tanaman di atas air. usaha yang membuat orang memperoleh nafkah hidup.meniup. rawa-rawa yang dalam dan luas. mangomo. Omba. Omo. tiup. fontanel. menyinggung sesuatu. = eme. Ombak. = mas. sej rompi pakaian pesta. berhenti. II. laba. Ombor. mengisap. pacat yang hidup dalam air. mega. marombukombuk. mangombus. mangombarombar. jadi beberapa menit. baju ombilan. menjadi dingin. mangombuni rimas. I. berwaktu-waktu. sangombas.Omas. hudali ombak. pangomoan. Ombar. melindungi. ubun-ubun. Ome. sej ajimat yang dapat menghindarkan agar senapang musuh tidak mengenai. diserang dingin. mengurangi kemarahan. dipakai sebagai sayur. mangombutombut. Ombus. Ombur. simbora pangomat. = baju bunian. mangomat. mencari rejeki di ladang orang lain. termin. tidak hentihentinya angin. Omat. menutup dengan melindunginya. mendapat keuntungan. berlaba. paombun rimas. dilemparkan ke atas. idem. tanah gambut. marngombasngombas. hiasan perempuan pada pesta kawin. ndang marnaomba alogo. mangombil. beristirahat. mombun. Ombas. pilek. ajimat kebal. ombunombunon. sekali. Ombung. menghembus. Omom. Ombongombong. ombunombun. mangombuti. mangomo tu galung ni deba. mendinginkan kebringasan. melintasi. mendingini mengenai makanan. kata yang lebih halus: hundulan. yaitu: miskin sekali. beruntung. embun.omburombur. emas.beristirahat. tanah lumpur yang dalam dan luas. mangomom. bergelombang. hembus. pipa yang dipakai untuk mengembus.

mopongmopong.Ompa. mangompashon tu tano. masa (basa) onan. memuja orang sebagai nenek ayah. Ompap. berbelanja di pasar. marompas. Onan. bdk tompas. memestakan memasuki rumah. Omun.: ompuompu ni hunik do ahu na tinuhor sian onan. ompu ni na lungun do ahu na soada tudosan. gada yang berat. jadi. mencampakkan.(bagot) siompon. II. angkup ni on. II. mendendam. pasar. I. ambruk. saat yang paling ramai di pekan. bolbol. juga saudara laki-laki dan saudara perempuan mereka. marompa. Ompas. menghempaskan ke tanah. tempat padi yang dibuat dari jerami. hami on. tercampak-campak. berkeliling tanpa tujuan. on do alana. mengempapkan.menggendong anak di punggung. dalam mana kawan-kawan sekampung mendapat hadiah sewaktu membangun rumah itu. sadari on. ompung. di on (dison). pekan. mangompungi. mata ni onan. kemudian pada hutang: memperbesar piutang. roboh. orang yang pergi ke pekan. maronanonan roha. ompu bao. ompuompu. mangompot. atau sering terban.disini. parompaompa. ompu. arkian. diingat apa yang mau diambilnya disana. siompin. mangompa. selama ini. sej bagot. P. kata-katanya menyakiti karena dikeluarkan terlampau cepat dan tanpa berpikir. omponompon. angka on. nenek perempuan. ompong hatana. Ompon. menaruh dendam. inilah semuanya. berkeliaran tidak menentu. menghempaskan dirinya (dalam arti moril). mangompong. pergi ke pekan. ini sebabnya. nenek moyang. paronan.nenek laki-laki dan perempuan dari pihak ibu. ambruk. ompu doli. umpan pancing. terhempas. mangompas dirina. . orang berbelanja. orang ini. pekan berikut. menggendong di punggung. memukul dengan gada. terban. kata petunjuk: ini. mangomun. tempat pekan. para ini. mangompoi. ompu boru. juga abangnya. serpih kayu. = tuson. apalagi.juga nampuna. pikiran menjadi kacau karena ramainya pekan. maka. hari pekan berikutnya. sian on. pemilik.panggilan: nenek. yang satu di punggung yang lain. mereka ini. sej tanaman berbunga putih. On. nenek laki-laki dan perempuan. sampai tidak tahu lagi. disamping itu. ini alasannya. yang mau dibawa ini.sehari ini. nenek laki-laki saya. mompasompas. memasuki rumah secara resmi. ompu parsadaan. mangompaphon.B. ampas kayu. bakul besar yang dianyam dari jerami dan dipakai sebagai tempat padi di sopo. marompasan. memanaskan sesuatu di atas nasi dalam periuk yang sebenarnya tidak cocok msl sayur atau telur. akulah kerempeng kunyit yang dibeli di pekan. menjemput orang. pusat kesedihan yang tak ada bandingan. ahu on. nenek laki-laki. Ompin. Ompo. halak on. maronan. kebun ini. nenek laki-laki dari pihak ayah. siboanon on. pada ambruk. nenek moyang. memikat dengan umpan. siompin tali. = ompakompak. porlak on.mencampakkan dirinya. leluhur. karena ini. saya ini. Ompong. mompo. I. ompu ruhut. mangompani. kesini. terhempas-hempas. daompung. mengambil untuk dimiliki. mangopas. ini yang saya mau katakan. Ompak. sej eme. Ompot. sej eme. bulir padi yang bagus yang disimpan sebagai simbol keberuntungan atau rejeki. yang besar tetapi tidak tinggi. kebingungan. tu on. roboh.rebah dalam jumlah besar. on do dohononku. ala ni on. berpekan. on pe. dari sebab itu. kami ini. Ompu. Ompan. dari sini. walaupun demikian.

mereka yang datang secara teratur. anak yang baru lahir. tersembunyi. tamondinghon. tak nampak. menekankan. yang diberitakan tadi. yang menutupi benda itu. Onggak. mangongkalhon. kata pengganti: yang baru disebut.ondamondam. Ondi. ondingonding. sering. Onggik. mangondamondamhon tu. selalu. menyembunyikan. mencampakkan. monggal. menjungkalkan. bertekankan. bersembunyi. mangondas. menutupi. naik turun. marpangondol. Onggal. sesuatu tempat orang menyembunyikan dirinya atau sesuatu yang menutup benda. terjungkal. Ondap. mondut. tekanan. urusan yang baru disebut itu. enakenakan. sehingga benda itu tidak kelihatan. menari dalam upacara kematian seraya mengelilingi jenazah. tertutup. Ondam. sesuatu dipakai sebagai alat mengancam. menggali sesuatu. = olo. menjungkit mengenai timbangan. tari kematian. mengantuk. idem. mondokondok. Onggit. menakut-manuti. pangondian. Ondong. hata ondeng. hal menyogok. burung enggang. marondamondam. onggalonggal. hal tadi. onteng. mangondolhon. Ondeng. monggop. ngengap seolah-olah mati. mangongkal holiholi. mengancam orang dengan sesuatu. marondaonda. paonggophon. na ondop. I. membela (dalam arti yuridis). teratur. jungkatan. menggali tulang belulang orang yang meninggal dengan maksud untuk dikuburkan dengan upacara pesta. mengayomi. Ondol. menanggung. martaronggop. sentuhan benda. lih samonding. Onggang. berlindunglindung. ancaman. onding. Ondas. parondingondingan. menyuap. mati. monding. menguatkan. mangondihon. Ondok. Ondut. sedapan. menyembunyikan. mangondingi. Onggop. mempunyai tekanan. sapaan. membenarkan. pengayoman. pembela. . seseorang yang dipercayai. melindungi. pesta orang mati disertai gendang. manggohonggik. katakata yang barusan disebut. tanda bukti. tetap. merondokkan. juga: ung. membatuk panjang. mangondong. papan jungkatan. gedung. Ong. meninggal.Onda. bongka ondeng. pengacara. karena salah menelan atau menderita sesak nafas. masalah. mendahak. ya. sogokan. II. mengancam seseorang dengan katakata atau pukulan. marondingonding.mongalonggal. cucu dari anak perempuan seseorang. kayu busuk yang mengeluarkan terang di waktu gelap. mangonggalhon. menyembunyikan di-ri di belakang sesuatu. mengadang. membuang sesuatu ke bawah. ditekankan. menggertak. simonggitonggit. terkena sentuhan. pangondong. Ongkal. Onding. Ongkak. ondapondap. terbenam mengenai bangunan. menghormati seseorang yang mati dengan pesta seperti itu. pengesahan. anak dalam rahim ibu dan juga: setelah lahir sampai keluar dari ari-ari. Ondop. menari mengelilingi seorang yang mati sambil bergendang. yang lezat rasanya. mangondasi. ondokondok. pangondol.

mangontakontak. terdorong oleh kasih. mengintai. Ongom. berusaha memikirkan untuk memperoleh sesuatu. berdiam. mengelilingi. menyusu pada tetek ibu. digeser. mengeluarkan dahak. berbatuk-batuk. lapik. Onom. Onsong. pangongus. onjolan. mongkapongkap. Onsor.berdenyut-denyut mengenai pembuluh. msl di dalam kapal. mangongom. monjar. Onjap. mendorongkan. manonsop. monsong. monsor. enam. menegur supayah mengubah sikap. Ongkol. marniang inana dionsopi anakna. maronjolan. pemboros.anak yang menyusu sebagai petunjuk umur. mate onjap. menginjakkan tanda kehormatan bumi dalam pidato pesta. mangongkong. didorong. mangonjat. mendiami. Ongkos. menghisap darah. maronomonom. berdenyut-denyut mengenai pergelangan dan penyakit dalam bisul. penyakit rematik. atau tempat kedudukan. . mengendapkan mengenai kopi dalam mangkok. masionjaran. sej burung kecil yang mengisap madu dari bunga. Ongkong. mongkitongkit. pada pesta (= horja) memanggil para peserta dengan tembakan senapang yang dijawab dengan tembakan pula. berkelompok-kelompok yang masing-masing banyaknya enam. terbatuk-batuk.saling mendorong. nionjar ni hagogotan. onsop mudar. mongkihongkik. Ongko. mangojarhon. berulang-ulang membuat sesuatu. puting susu dari karet. berenamenam. On pe. mati dalam keadaan kemiskinan. menggoyang agar penuh. mangonsit. kaku. kampung. sihaonjolan. mangonsong. membatukkan sesuatu. nionjar ni holong. mangongkuk. menahan barang cair dalam mulut. keras. memamati. bulan keenam. Ongkik. bumi (istilah upacara). tanpa berhenti pergi kesana kesini. mangonjar. didesak oleh kesempitan. melarang. maronjol. monggihonggik.mangongko. Ontak. posoposo na onsop di bagotna. keenam. mangontahi. pegal. Ongkuk. sipahaonom. Onjat. mongkolongkol. Ongkit. mengisap. seorang ibu menjadi kurus karena terhisap anaknya. mengintip. menimbun barang agar dapat dijual kelak. bodil pangonsot. mengadang. biaya perjalanan. ongkos. memboroskan. terdorong. menyusu. meraih sesuatu dengan mulut. menyembunyikan diri dengan menerungkup. Onjar. biaya pemakaian sesuatu.Ongkap. Onjot. onsop manusu. = ondol. mengambil tempat kediamannya. pinaonjotan. rebah mengenai padi di ladang. Onsit. onsoponsop ni lali. berdesakan. onsoponsop. mangonjap. mangongkolhon. makan atau minum terlalu banyak. berpusing-pusing kemana-mana mengenai asap di rumah Batak. mangongkuhi. Onjol. Onsop. tersedu-sedu. oleh sebab itu. tergeser. selalu melakukan suatu pekerjaan. pingsan betul. mendesak dengan amat. tembakan-tembakan ini untuk memanggil tamu. talu onjar. monjap. sej tumbuhan. padat msl beras dalam periuk. saling mendesak. membuang-buang. hinaonjolan. Onsot. mangonsot. = jora. berhenti pada sesuatu. bdk pe I. paonomhon. maka. kalah dan tergeser. menghukum seseorang agar memperbaiki dirinya. di atas mana orang berdiri.

berempat-empat. mengaduh mengenai sesuatu. berpuasa. pelahap. lih ontan. menepi. me-naburkan dengan cara ini. Onteng = ondeng. memegang. = osos. larangan yang diharapkan oleh yang melarang agar tiadak ditaati. mopop. hamil. debu. niontongan. Ontok. menggonggong. montan. bertunangan. Ontap. montap = mantan. kabar baik. oro ni bulan. kumparan pada mana benang dililitkan. mangontang. mangopan. pengantin perempuan. pangoran.mangordang. bulan keempat. pening aku. menghentikan. menakut-nakuti. mangorongorong. tak sanggup berpantang. lengkap terkumpul mengenai ramuan-ramuan. dipersembahkan kepada dewa-dewa. menugal. Orong.. rakus. ndang tarorom ahu. na ormus.. sej "sombaon" dalam hutan. Oran. mordang. Orok. saparopat. bdk hori -II. tugal. barita mopulmopul. haormuson. ndang taroro so. montan bana = marhangoluan. membawa dengan. mesti. takut. Orbuk. Ontik. idem. saya tidak bisa melarangnya. mordong huida. paopathon. oraora. seorang yang selalu bisa makan banyak. sedang menaburkan. aha di- . Orgos. diparopat. tidak tahu malu. dibagi empat. mangorai. ordangon. sipahaopat.kerakusan. mangoro. mengundang untuk makan. Opat. mopulopul. berjalan di tepi gunung. yang ke-empat. memutar. Ontong. orangorangan. menstruasi. manoriori. Ormus. marorok. musim menugal. penugal. berhenti mengalir: umumnya: berhenti. harum. berpantang. mengibakan hati. Ontang. larangan. Oro. Ordang. tak jalan lagi. marpangontik di. mangoriori dolok. wanita sedang haid. kurang ajar. maroroan. Ora. mordong. ugahari. meringis.bertunangan.larangan pura-pura. Opan. kecongokan. bersikap hemat. orang yang menaburkan dengan cara ini. mangorong. mengeringkan. berjalan sepanjang tepi.. berpusing. na nioro ni bulan. paontok. berpaling. Ordong. Orang. melarang. menutup saluran air. keramat hutan. Opop. menyalak mengenai anjing.Ontan. musim menabur. takut. menyalakan api kayu dengan mengambil arang-arang serta mengembusnya. Orom. mengeluhkan. mangontohi. menimbulkan rasa kasihan mengenai soara seorang anak yang tangis. berpantang. pangordang. mengeluh kesakitan.. empat. ndang haoraan ahu i. mangorom. tunangan. Orngak. oraora tompuk. mangopopi. Ori. oroan. Orngot. rabuk. meminggir-minggir.mangordong. tongkat yang diruncingi untuk membuat lobang di ladang untuk menanam padi dan jagung. Opul. memutar sesuatu. menahan diri msl makanan tertentu. yang rakus. haid. joran. seperempat. ordong.mangoronghon. montok. berkunang-kunang pandanganku. maropatopat. me-milih untuk diri sendiri. congok. berputar. tak bisa menahan diriku. saya lihat semua berputar. harus.

paoruhon. Orpo. mosar. mago ma panguba. bdk eret. pening. menggiling sampai lumat. menggasak kerja. Osos. sesaat dia rajin sekali. karung dari perupuk atau rotan untuk padi yang belum cukup masak. mosor. tidak terlaksana. = morot (bdk misir). melanggar. Osangosang. Ose. merendahkan. membuka pakaian. mangosikhon. perlahan-lahan lepas mengenai pakaian. = iris.oronghon. mamora na niose. langgar perjanjian. membuat hiruk pikuk. mengetam. mangotan. memegang.memperkecil. Otan. teguh. mengaja. merombak. Osas.: pat ni satua tu pat ni lote. merendahkan. apakah sakitnya mengenai pertanyaan kepada orang sakit. tetap. mangosar eme. berobah. lepas. erat. mengecilkan. Oruk. Osor. diorsong ulaon. mengurangkan. berputar. apa yang diadukan. morpo. mangosos. uluna dioronghon. Oru. moru. . Otal. Otang. mulai sembuh. motal. Osar. ngengap. terputus mengenai perjanjian. mangorui. = isang. mengurangi. Orsong. sebentar kerja demikian kerasnya sehingga harus mengengap. mangosari. morot. mengurangi. dagu. yang diseret oleh banyak orang. mengusir mengenai binatang. mangorsong. tidak terwujud. merintangi. kayu yang tumbuh di pantai. idem. motap. sepuluh kurang dua. Oros. meributi. mangose. menggoyang-goyang su-paya penuh betul. memindahkan. mangosas. mangotang. menggoncang-goncang. mamorumoru. pangotaman. bikin ribut. berpusing. tulus mengenai pollung. tak tergeser. oro. I. Orot. benda untuk menggesek atau menggosok msl penggesek biola. morur. mangosak. melanggar ikrar. paorothon.memindahkan padi ke bakul yang lebih kecil dengan menggoyanggoyangkannya.B. ndang tarorot. sendirian membawa pada sisi yang satu bila dibawa beban oleh tiga orang dan dua orang berjalan pada sisi lain. II. ia mengaduh mengenai kepalanya. pergi. rendah. pengetam. marorsongorsong. mangorpoi. pangosang. berkurang. ramai. tidak bisa ditawar-tawar lagi sewaktu membeli. mangotam. sengsara pelanggar janji. mangotapi. Osik. mangoruhi. dilihatnya semua berputar-putar. paosor = paorot. membersihkan. dikatakan mengenai orang yang di muka sekali membawa beban. menggosok. orang yang mengetam. Osak. mangose padan.bdk toru. bising dengan banyak ribut. sejahtera yang terlanggar. Oror. moror diida. menumbuk padi untuk tiga kalinya. menghalangi. ucapan yang telah dikatakan tidak boleh diubah atau diputuskan. pemotong padi. ingkar. pangotam. berangkat. kuat. penggesek. menggesek. Otap. P. mengurangi. Otam. menggeser tempat. sampulu moru dua. berkurang. memutuskan perjanjian. mangoruhon. mose. rahang bawah. nyaring. moror. mengubah. hata naung nidok ndang jadi muba ndang jadi mose. mencegah. pangosos.

menjadikan putih. = osas. agak bodoh. sering dipakai untuk nama kota msl Padang Sidempuan. mangotom. = otik. dalam istilah perang: musuh. = mintop. Padan. cara memasak dengan membakar dan mencampur dengan darahnya. Pade. juga menyatakan kata bilangan pangkat msl. kelima. persekutuan. pengetaman kayu. beraturan dalam baris. P Pa. otona i. tertipu. . lebih sedikit. pelawak. makan daging yang digulai seperti tersebut di atas. patanomtanom bisuk. taroto. memutihkan. untuk ketujuh kalinya. aturan. Padang. gurau. sering dengan akhiran "hon". idem. oto. marotur. perjanjian. otikotik. awalan kata kerja. mendahak sewaktu mau mati. papituhalihon. motosotos. hanya sedikit saja. Oto. saotik. Padam. biasa.mamadanhon. Otol. janji. berbisul di kaki atau tangan.Otas.otoon. maoto menjadi bodoh. palahohon. mangotosi. kebodohan. membuat supaya pergi. marotos. Padar. bodoh kali! haotoon. paotootohon. II. saya berada dalam kekuasaanmu. sedikit. kawan sepersekutuan. dongan sapadan. = pal. Padan na robi. kaul. = otos. sioto. Otot. nama daerah di Tapanuli Selatan. paotootohon. betapa bodohnya.(bdk: atur). persekutuan. mangotihi. membuat sesuatu menjadi persekutuan. Otohotok. lawak. berarti: membuat. pabontarhon. diparotootoi. guru di ho manang pada hapur manang pada sira bahenonmu. yang dipakai untuk mewarnai ukiran rumah (gorga). paullopullop oto. engkau dapat memakan atau membunuh saya. berbaris. Otur. berjanji. Pada. tempat mengetam. Otom. Otos. mengadakan persekutuan. tipu muslihat. makanan yang digulai pedas. ketam. motolotol. berpura-pura bodoh. memunculkan kebodohan. bisul pada jari-jari tangan atau kaki. ditempatkan menurut urutan. parpadanan. marpadan. = peam. peraturan. menjadikan. padang. mempersedikit. palimahon. motikotik. makan enak. membodohbodohi. Paal. = jojor. menipu. oting. Otik. rekan seperjanjian. sedikit-sedikit. sipaotooto.mengurangi. II.mangan na pinadar. pangotoman. berusaha. mengetam. penipu. sej tanaman berbunga kuning dan berair hitam. padang rumput. Padeha. = ture.menjadikan bodoh yaitu menipu. disusun. ikrar. mamadar. bodoh. berlagak bodoh. Padan na imbaru. sideak padeha. Perjanjian Lama. seloroh. I. dipaotos. berderet. sedikit. dibuat berbaris. dideretkan. memperolok-olok. mengubur kearifan. (Angk).Perjanjian Baru. Padang Bolak. I. dataran. penipuan.

tiap kali menang.Padi. sipaetan. Pagul.pagopago. marpaduk. manghapadothon. hilir. kina. Padodot. telaten. tempat penyimpanan penangkal. parpagaran. dan embrio bayi dalam kandungan. Pahantan. I. pagar pareme. Padidit. sering dihubungkan dengan nama kampung msl Pagaran Julu d. tak tergoyang lagi. mangido bunga padi. tekun. mamagohon. uang bukti yang dibayar kepada kepala-kepala yang mengadili sebagai tanda bahwa perkara itu selesai. terpancang. Padu. membeku. mistar besar yang dipakai menetak benang waktu menenun. II. naga legendaris yang dianggap menyanggah atau mendukung bumi dan menyebabkan gempa. pinggiran dasar sekeliling lobang lesung.l. hewan ternak. penolak bala. Pagut. mangalului babi pahanon. ubat na paet. bersambung. bermacam ternak. pahanon. sej padi yang berasal dari daerah Pahantan. obat pahit. Padoha. berturut-turut. kuat. penangkal untuk menjauhkan roh-roh jahat dan pengaruhnya. . tiang yang dilantak. Pagaran. Pagani. Pahan. Pahae. main lempar uang logam mengenai sasaran. Paet. rangkai buah siala. mencintai dan menekuni bidang kerjanya. terlantak. sej permainan judi dengan melempar uang logam mengenai sasaran. pagar pangorom. bdk mahan. sebab para wanita memakai penangkal waktu itu. sesudah lama berlalu. berturut-turut empat hari. membuat penangkal.l. bdk jae. Pagutpagut. padi (eme). pagian. jenisjenis: pagar mula jadi. penangkal yang digantungkan di dalam rumah sesudah anak lahir. penangkal terhadap kehamilan dan dipakai waktu permulaan hamil. monang padodot. lama sesudah itu. kemudian. Pagapaga. mengental mengenai susu. opat ari padodot. pagipagian (ni) siari = di laonlaon ni ari. Pago. ternak piaraan. menyapu di halaman desa. kepongpong mengenai ulat belalang. melantak. sej tupai. Pagi. humunti pagar. naga padoha. pagol. = ampapaga. sarang ulat. mamagar. sapu. tiang perbatasan. sej ikan. mamahan. Padot. melemparkan kaki muka secara cantik mengenai kuda. pago. = pargut. Pagol. menjungjung penangkal yaitu: hamil. pahit. pinahan.menang secara beruntun. padot marulaon.pahanpahanan. idem. Pagabe. Pagar. rajin bekerja. perkara itu sudah diselesaikan. penangkal untuk menghindarkan roh yang jahat (begu).nunga mardalan pago. bayonet. sej alat tenun. batu yang diikat di bawah jala agar jala itu tenggelam. Paduk. rajin bekerja. dalam arti sembunyi: mencari isteri. memohon padi berbulir dalam doa yang resmi. II. bajing. sipagol. memancangkan. kelak. lapangan di luar kampung dimana kerbau tidur di waktu malam. memelihara ternak. sipadot. mamadoti. Padung. beruntun.

menyapa dengan kata-kata kasar. bdk ompu. Pahulu. bertatakrama. = mamahe. undangundang. berpakaian rapi.Pahar. jenis-jenis: pahu hare. II. pakaian. pahu landit.B. Pahupahu. dipahar soarana. pal. yang dilantakkan.: asing do hodong. marpaksa. mengadakan perjanjian pajak dengan seseorang. marpaho. parpais. Pajal. mamajok. mamajok hubu. sapu ijuk. telapak. menetapkan undang-undang. Pahepahe. sian palak ni patna ro di pakpak uluna. I. ubun-ubun. pakpak dolok. paksa. Pajak. Palak. juga sipahe. menampar. gigi sisir yang paling pinggir. tumbuhan semak sej pakis besar. bdk lapak. Paiogon. mamakpak. Paima. melantakkan ke sesuatu msl sepotong kayu. mamajok patik. asing do ahu. marpajak tu. Pakpak. memegang. bdk pola. bdk julu. pelanduk. cucu. pahu gaja. lain saya. telapak tangan. kayu yang dilantakkan pada sesuatu. tepuk. Pahe. pakupakuan. telapak kaki.bagian sempit hidung. yang diunjamkan. Pait. sandang. menempatkan di suatu tempat. puncak gunung. cekatan. II. Pais. memajak. mendirikan kubu. paja mardalan. paku. Pakpak. lembing. Palait. Pajop. mamaksa. = paet. Pala. bdk mala. pesolek. biadab. P. bunyi mengenai mengetok atau memukul. = adat. I kancil. hiasan. lain pakis. lain anda. asing do ho. Pal. tatakrama. rawan iga. bagian pinggir. berbusana. pajak. = indahan (And). pahe. pahupahu ni suri. Pail. cara berpakaian. depak. bersikap sopan santun. tampan. memanggil agar datang. pahupahu ni rusuk. Paja. mamajalhon. Pahompu. pahupahu ni igung. pahu dengke. . pakpak ulu. satu kelompok sub etnis Batak. marlapak. yang paling pinggir. orang tampan. tapak tangan atau kaki. memaksa. jolma na pahe. desa. palak ni pat. dari telapak kaki ke batok kepala. pahu lipan. palak ni tangan. aturan perilaku menurut adat. memerintahkan. bdk ima. cekatan berjalan mengenai anak kecil. berkediaman. Pahu. huta. beradat.pamahemahe. pahean. lain pelepah. kehulu. tarpajal. jarak yang dapat dijalani selama kira-kira 20 menit. mengenakan pakaian. asing do pahu. pengadu. berdepak. pengadu. namail. orang yang suka berpakaian rapi. dinyaringkan suaranya. puncak. Pajok. na so paho. membuat hukum. Pak. tidak tahu sopan santun. Paho. pembuka rahasia. bdk jop. peleceh. Paksa. berbusana. lembing bermata bengkok. perintah. kampung. batok kepala.

Palangka. menangkal hujan. hantu yang menjadikan penyakit. juga mengenai kesalahan. Palingpalingan. berpatutan dalam perbandingan satu sama lain msl pada rumah. kalau seorang mencuri ternak dalam kampungnya sendiri dan ditangkap. kayu-kayu kecil (pemukul) . Palok. Palangki. terang mengenai garis. botak kepala. tertumpuk. pelana. beras yang bernas.melapukan kepala seperti msl dibuat pencuri agar tidak dikenal orang. orang botak. menderita penyakit ini. Palge. jompo. plester dari kapur atau baja dan minyak yang dilapukan di pelepis sewaktu sakit kepala. mamalu gordang. tua bangka. beras yang terpilih. bintik-bitik putih di mata. memasang pelana. Palpal. dipalpal ari ibana. kuat. Palangge. tetap duduk di satu tempat. marpalit. mamalis udan. menembakkan senapang. membotaki. bertambah pedih. Palu. suang palangka. tondi sipalokpalok. kakidian. lihgana. mamalit boru. dia kedatangan guruh. emas tulen. na pinale = hapas. serasi. Palaspalas. maka penghuni kampung memperoleh laba dan kenikmatan dari perbuatannya itu. jadi mati karena sakit. palupalu. sipalpal ulu. mata yang berbintik-bintik putih. rata. sej sumpah. tondi sipalospalos. Palias. Palse. Palit. terduduk terus. bunga rias. kain pelana. mapale. hambar. lih lias. Palano. lebar. memainkan harmonium. tidak sedap mengenai citarasa. parpalitoan. karena dianggap belajar mencuri dan bila kelak dia lebih cakap dan mencuri di kampung lain. sepuhan emas halus. perpelitaan. sej hukuman pencurian. pelita. tempat makan ternak. gemuk. teronggok. Palsuk. palung yang dibuat dari kayu. mamalu poti marende. Palito. sangat tua. membunyikan sarune. lampu teplok. membunyikan. bagus dan besar. Paling. mamalu. mamalu sarune. Palia. memukul. terhimpun. dia harus hanya mengembalikan apa yang dia curi. nyata. gundul mengenai gunung atau ladang. pohon petai. pinalepale ni sahit. memukul gendang. palpal ulu. Palnat. memalu. harmonis. sangat pedih. mencukur sampai gundul. Palti. mamalanoi. membalas aniaya yang dibuat orang. mamale. Palos. daging ternak yang mati tidak karena disembelih. terkumpul. diganggu penyakit. guruh menimpanya. memainkan alat musik. meniup. botak mengenai kepala. kandil. tongkat sej bermata pisau. Pale. mamalpal. menara. mamaluhon palupalu ni dongan. mata na paloon. menderita keputihan mata. menerima seorang anak perempuan sebagai pembayaran utang dalam hal mana ia oleh perutangan dijadikan dia sebagai menantunya. Palo. parpaliton. Palis. Paltak. Pallom. abit ni palano. mengusir hujan dengan ilmu sihir. sumpah palung. gana palangka.Palang. paloon.

Pandita. pekerjaan tangan.tukang perak. engkau tidak menghargai rukun kebaikan yang diperlakukan buatmu. saya sedang makan. Pampe. = leleng. sabur pampat. memandang. mamampehon. na di toru ni tangga. berpeluh. tukang besi. demam. penyakit cacing dalam usus. hapandean. panepaneon. Panjang. Pampat. uhum pasuang palupalu. menerjang orang. umum mengenai pajak yang setiap orang harus mengambil bagian secara merata. Pandol. keringat dingin. yang pandai bicara. pemasangan api. pandan sirabun. panahiton. pintar. Pamangan. mengerjakan pekerjaan tangan. haen panas. pejera pada senapang. berani. menghargai sesuatu. ubat panahit. memberangi. tempat ogung yang dipukul. dihajap. nama sungai yang datang dari Tanah Batak dan bermuara di pantai Timur Sumatra. obat anti cacing. murni mengenai barang tenunan. selimut wol. melihat. dapur. pastor. pande hau. tukang kayu. yang dibuat mabuk. pandai. tungku dapur. Pandis. pandan yang daunnya dipakai untuk menganyam. mata bidik. mangan. Pandang. (bdk ampe). seorang yang makan nasi orang lain tanpa memberi hasil pekerjaan. mamandol. selama.panaspanas hasian. kecakapan. Pamurunan. peluh dingin. ahli. terampil. juga dikatakan mengenai raja-raja yang makan makanan orang yang bertikai dengan . sakit typhus. pande perak. berkeringat. berdemam. ma-mandol singkoram. terkena typhus. pande bosi. berhenti sejenak pada main judi untuk menentukan utang-utang masing-masing. dipangan. bola pang. sapanjang. panas. bersih. mamandol u-tang. dari minuman: keras. Pandan. Panahit. makanan. tukang. mengambil gadai msl sebidang tanah ladang. kuat. na pande di hata. marsipanganon. mengenakan. Panangga. untuk mana dia diminta. paluan. typhus. makan. kilat dalam bahasa datu.yang dipakai untuk memukul gendang. Pang. kepanasan. menilai. peluh. (dari: sahit) cacing dalam usus. = saleleng. pamangan. misionaris. Pane. hak untuk membalas. siinumon na pang. anjing. Panas. Panepane. menyepak. pampe tu roha. pangan). Pande. mamampat. keras. berketrampilan. dimakan sesuatu. dewasa. jenis-jenis: pandan misang (harum). hupangan. mulut (bdk mangan. kepandaian. badan. selimut. ketrampilan. dipangan). tubuh (dari: batang). dimakan banyak. bdk purun. Pamatang. meninggikan. (hupangan. berbelah mulai dari tengahtengah. Pangan. membalas perbuatan yang sama. marhapandean. mulut. pasuang palupalu. II. sipangan mago.ndang dipandang ho uhum na denggan na binahen tu ho. dihafal. pendeta. mamandang. keringat. cara makan. sej ikan laut. kilasan-kilasan kilat waktu gelap hari. diangkat menjadi raja. panasan. minuman keras yaitu tuak yang memakai sej ragi. papangan. sarjana. dilahap.sipanganon. pandanpandan.

. mencuci diri dengan jeruk ini. memakai. berlangir. sapanganan daludalu. I. dipangan rohana. Pangke. mijur sian pangkat. Pangko. Panggal. banyak makan. lebih tebal pada ujung dari pada pangkal. rimbas. Pangpang.berusaha dengan modal. tarpangan dai. dari mana dibuat batang lembing.marmanganan. semakin manis seperti halnya makan tebu yang dimulai dari ujungnya yang paling sedikit manis. marpangkal. terbuka lebar-lebar mengenai lobang. makan mengenai orang banyak. Pangir. P. yang bisa bukan rupa. bertumpuk-tumpuk. cara memakai sesuatu. penganan. melainkan budi pekerti (nasehat kepada pemuda yang mencari calon isterinya). apa kegunaannya? pangke. marpanggungpanggung. = ulubalang. pelopor. memanfaatkan. panglima. Panggil. pokok. masih kerabat generasi kesepuluh. mengerjakan ladang dengan cangkol. jabatan. piring. cantik. sipangkeon. tu aha pangkeon? untuk apakah itu dapat dipakai. pangkat. pangkat seorang raja. mamangke. mamangkur. sapanganan horbo. bertambah besar sebagai halnya dengan palem buarbuar. pangalaho do na tarpanganhon. lumpuh. Pangar. panggang. sapanganan lombu. bukit. panggil. mencuci diri dengan jeruk purut (terlebih rambut). menderita lumpuh. II. merimbas. bdk pahe. Panggul. mamanganihon. bisa dipakai. manjalo pangkat. panganan. mamanggang. unte pangir. Panggang. bilut panganan. mamangiri. sej padi. berbukit-bukit. merasa. mamanggil. Pangsa. tumpukan. bertimbun-timbun.lahapnya tetapi tidak menyelesaikan perkara pertengkaran mereka. Pangkat. memanggang di atas api (tu api). dalam keadaan lumpuh. Pangisi. P. marpangpang. mengasapi. status. kena pecat. memanggil. bagus. pacol. dongan sapanganan. jeruk sitrun untuk membersihkan rambut atau kulit. semakin lama semakin baik. modal yang dipakai untuk berusaha. Pangkur. mamangkut. pahlawan. merasa enak mengenai sesuatu. pangkat harajaon. bdk isi. elok. Panggu.B: tu tonggina songon panganon tobu. artinya: yang terbaik disimpan terakhir. mencangkol. masih kerabat pada generasi ke tigabelas. pemakaian. bdk paksa.B: ianggo rupa ndang tarpanganhon. memacol. sipangko tali. cangkol. Pangkal.berkenan akan dimasukkan di dalam pikiran. cangkul. sej rotan besar. pamangke (di). bagian belakang binatang. marpangir. mamanggu. kamar makan. Pangulima. memagut. teman semeja makan. Pangkut. tu panggalna songon buar-buar. masih kerabat pada generasi keenam yang mempunyai nenek moyang yang sama. Panggung. menerima jabatan. dilepaskan dari jabatan. batang pohon aren yang sangat keras. bagian bawah pohon kayu atau semak.

: tubu sigiragira sajongkal dua dopa. merampok. larangan. takaran isi untuk tuak. beradat. dibuat dari batang-batang pohon kayu atau bambu. pamanjut. obat tampal. pamagus. Panju. hoda sipansur. melimbaikan. mamantomhon. partigatiga pansar. kepongahan pangkal celaka. hormat. mengalir. nama daerah.idem. mamanjut. mamansinghon. kutuk. berpansur. tersiar beritanya. kuda petak. cakap. kesopanan. mamangus. pansar baritana. berbudi bahasa. melembing. melantakkan. perhiasan dari bulu yang disuntingkan anak-anak di kepalanya. pancur.Pangus. Paniala. pansur ni bagot. me-lembingkan. sembur. berperangai baik. Pansar. haid. menyamun orang dengan menangkap pengunjung. dipanggil untuk berkumpul mengenai rapat. bersih dibilas. pantun hangoluan. penghulu perang. pantas marroha. jauh. memakai sesuatu untuk dilembingkan. pansung bahen. meluluh-lantakkan. sering dalam kata majemuk. luas. pantarpantar. panu. menyamun. terhujam msl kapak. pantangan. panjipanji. sopan santun. paku. segala-galanya dilaksanakan sehingga tidak ada lagi yang harus dikerjakan. sej tanaman berbunga putih dan merah. mamantar. = ansung. mamantom.perampok orang. Pansa.B. memasang pansur. merawat sakit gigi dengan memasukkan minyak ke gigi dan kemudian menarik ulat-ulat itu. parpansang. sebuah rumah kecil di kampung yang tidak boleh diinjak oleh orang lain hanya oleh dukun. menancapkan lembing. lantai. Pantis. memasang lantai. dimusnahkan habis-habisan. Pantik. juga lapik tikar di tempat tidur yang dibuat dari pelepah pohon enau. panggung atau dangau di tengah-tengah ladang sebagai tempat mengusir burung dari ladang. Pansut = pago. molo pantun . Pantil. panglima perang. Pansing. peniti. tertancap terpantak. memantakkan. ligat. Pantang. beradab. namanya terberita. dilarang. Paniti. pansur na tolu. Panjut. mamansang. Panji. pantang ni abit. melembingkan. bercak hitam di wajah. komandan peperangan. Pansur. mata air. Pansang. pansur na pitu. pantang. pangkal kehidupan. tois hamagoan. pantas. pedagang keliling. dilambaikan. Pantas. Panjol = pandol dan ponjol. arif. menstruasi. bunga pansur.ijuk yang mengarah ke atas. panggung dari kayu atau tanah. melemparkan sesuatu. kepala pasukan. plester pada luka dan gigi yang berlobang untuk menarik ulat yang diduga ada disitu. memanggil untuk berkumpul. berakal budi. Pansung. lantai papan dalam rumah. mamansuthon. nama tempat. Pantun. Pantom.disapu bersih. berbudi luhur. menombakkan. balas dendam dari hantu (begu). potong miring. P. penyamun. bahan lilin. arif. kesopanan. pahat atau lembing. hira panjipanji. berlari amat cepat.mamansur. menara jaga terdiri dari bambu. saudagar yang pergi berdagang ke tempat-tempat yang jauh. = subang. mamantikhon. Panopano. Pantar. sangat cepat bergerak. jerawat.

Panurirang. Papaluan. lih pene. sifat. Papi. rak kayu dalam rumah Batak yang dipasang sari pintu sepanjang rumah. tingkah la-ku. bdk tuhuk. Parangko. Parak. busa tuak. mamapan. surat papa = surat lilu. mamarangehon na tama. sangkapapan. marsiparaparai. berkelakuan. soldadu. prajurit. suatu tanda pada ayam ramalan. memanfaatkan sesuatu. marpinarar. bagian belakang alat pertenunan. pamapan. mempergunakan sesuatu. Parapara. pasukan. Paor. papanpapan. mamanuti. insyaf. teliti. terhalang. menghargai sesuatu biarpun bernilai rendah. karena tidak ada yang lebih baik. Papene = penepene. parapara. yang baik. bdk haor. perangko. membuat hiruk pikuk. Panumbeangan. tidak tenang. anak para = dolidoli (na modom di parapara?). tinggi. Parar. apabila berbicara sopan. Parana.memakai kesempatan. . petai. Parasan = tandok. Papa. Para. penuh tanggung jawab. tumbuh pohon nira sejengkal dua depa. berperangai. mamarar. berhalangan.manghuling. bergerak secara tidak tenang mengenai tangan dan kaki. Parange. kelakuan. berperangaikan yang pantas. pemuda.sebuah parira. papan lantai. Papadehor. Papateak = pateak. luhut do na lomo roha. jarum besar dari bambu yang dipakai untuk menganyam karung-karung dari bulir. balok ni paor. perangai. Papan. Panunuhon. membuhul. semua orang menyukainya. papan. Papak. Parako = parangko. bdk surirang. Parangan. melebar dan mengeras seperti papan. bagian-bagian kental di tuak. Parapat. anak parana. juga: nama marga. sej bambu. sej burung yang bersarang di ladang padi. sangat gelisah. menampal mengenai anyaman atau tikar. tidak sama tinggi mengenai padi di ladang. Panut. bdk eang. sisa-sisa yang mengendap dalam segelas tuak. kusut. seksama. bdk para. dikatakan mengenai borok pada punggung kuda atau orang yang tambun. teratur dalam pekerjaan. marparange.

uang kecil. balon udara.: ndang tarbahen harom parau samponggol.B. anak parau. krepos. Parau. parparean. sipareon. papa. anggi pariban. pereman. Paruparu. = paranak bodilan. ketip. teliti dalam pekerjaan. parparauon. Parenta. mamarihi. Parduan. hona pargur. Pareso. adik perempuan isteri seseorang. calon menantu perempuan. kemelaratan. upa parik. Parumaen. Parkaro. hahapariban. = pare. mamarguti mencotok mengenai burung. yang sudah diterima dalam rumah sebagai pembantu dan sudah diberikan mas kawin. Pare. Parhohas. Parduli = perduli. mamarik. kuping (And). sengsara. kesakitan. masalah pengadilan. anak kapal. memaguti. perahu. Pariok api. alai hira raja nasida anggo di . telinga. periksa. kakek perempuan isteri seseorang. Pariban. Pargut. Parti. Parespes. dikelilingi tembok. kedua belah pihak mempunyai kekurangan dan karenanya harus memperbaikinya. menerkam mengenai ular. tempat peluru. Parira. bdk ampu. lih hohas. pendengar. periuk api. marparau.perahu yang bocor yaitu pemboros. uang parespes. kesukaran. sengsara. Pareman. hapariron. kawanan. pohon petai. sej ikan laut. membenteng. parumaen di losung. kecil sekali. selaras. perkara.Parate. mengenai dia dikatakan: hira hatoban siulaon. Parir. berperahu. Pariama. (dari parduaan). awak perahu. perkakas tukang kayu. P. periuk besi. gambaran bintang pleyaden. perisai. anak perempuan saudara ibu laki-laki (mamak) atau adik suaminya. = parumaen sinonduk. tempat tidur. daerah di Toba. tembok dari tanah. kapal uap. parau hosa. mana bisa karam sebelah perahu: artinya mana bisa hanya sepihak bersalah. Parinse. kapal. naik perahu. Parpar. parau bubus. perintah. alat bunyi-bunyian. dimana ikan itu dulu diimpor.sebidang tanah yang diterima setiap penduduk dari kepala kampung selama ia tinggal di kampung itu. menantu perempuan. akurat. berketurunan banyak. perkapalan. cermat. memeriksa. parau kopal. Pareon. pelayaran. membuat tembok. = getep. rapi. proses. kena gigit (ular). sangat menyedihkan. Pari. celaka. Parompuan. Parik. bintang pariama. bagian. paresohon.

rontok mengenai rambut. sapasang. puting yang ada pada pegangan pisau harus diperiksa dengan baik. I. Pasing. Pasir. Pasang. I. msl pada balok atau pada pisau yang menghubungi pisau dan gagang. siopat pat. tempurung lutut. pajak. Pasal. pasakpasak. tidak hormat. pasar. tertumbuk pada. Paske. pemukul. tali pasa. terantuk pada. martil.). menembakkan senapang. II. mamasang hepeng. = gohan. pat ni emper. Barat. ulat. Patar. jelas nampak. berbisul banyak. awalan pada kata benda yang berarti: uang pembeli: pasitimbaho. Pasi. menurunkan berkat kepada. Pastap. menampar. mamasang palito. terhempas. pasang. mamasak. memasang uang taruhan dalam permainan. pasuan. kutilan. botak. sepasang. restan. mamaspas. memperlihatkan diri dengan . air pasang. tali dari kulit kerbau. pasipasi. hona pastap. mamasang hoda. sapasang. Pasak. baji. sisa. pasupasu. mamataratar. nyata. ia harus kerja seperti seorang hamba. tetapi ia peroleh makanan seperti seorang raja. sestel pakaian. patar tarida. sipasing. sej tanaman menjalar berbunga merah dan penyet. ndang hasigatan pasi dibagasan suhul. pasang. mamastapi. dipamaspas ni hala. memberkati. tidak sopan mengenai kata-kata. mamasumasuhon tu. bisul. yang berkaki empat. menghempaskan pakaian. andor paske. lintah. Parung. apus pasir.memasang uang taruhan dalam permainan judi. Pasak. terang. gule pasir. menumbuhkan sesuatu yang menjadi berkat bagi orang. pasang laut. transparan. marah mengenai begu yang msl marah terhadap orang yang membuat sumpah palsu. mapaspas. mamasumasu. habis mengenai modal. pantai. Pasar. pasiulos.menyalakan lampu. mengenakan kekang dan pelana (kuda). sumpah yang kuat (gabe soada molo.berjalan kaki. kaki emperan. Pat. pacet. sapasang abit. tepi pantai. topi pasir.pasi.. borok-borokan. Pasa. tidak ada yang tersembunyi. memukul atau menokok dengan martil atau sepotong kayu. pekan. biadab. mardalan pat. tepi danau. II. luka. satu pasang pakaian. marparungparung. I. tiang. pen. mamasang bodil. kaki. gula pasir. air surut..sipanganon. Pasu. Paspas. sestel.uang untuk membeli ulos. pukulan dengan telapak tangan. Pasul. II. Pata simangot. parah mengenai penyakit. pasak. Pastima. capung (rimbur). pinggang porselen(mahal dan memakai gambaran biru). = tuhe dan tuho. bdk gok I. tepian berpasir. terbuka. kena tampar. uang untuk membeli tembakau. jelas dan mudah terlihat. tanda perbatasan. pasang surut. menampari.berkat. bisulan. pinggang pasu. ulu ni pat.

demam berkala. patut. sej penyakit demam yang datang berulang-ulang. manuan patik. Pati. mangoloi patu. Patihala. Patpat. juga bunyi ular yang meniru bunyi ini. tunduk. pemberian berupa uang yang diberikan parboru kepada paranak sebagai tanda bukti bahwa yang cerai atau menjanda itu boleh kawin lagi. mengumumkan secara terbuka. marhapatean tu na roa. = pantar. menaruh air ke kapur untuk memadamkannya. Pate. jalan keluar. cara menyelesaikan perkara. Patik. melemparkan kaki ke atas (kuda). . idem. melambaikan cangkol. pembuat undang-undang. II. bdk bona (mona). selesai sengketa. melanggar undangundang. selesai. papatarhon. memperhambakan. hapataron. hampir kena sewaktu menembak. burung kecil yang bercorak-corak yang dalam dongeng bertindak sebagai raja burung. Patut. berakhir msl perkelahian. yang patut. Patialu. penegak undang-undang. dia sudah mati. marhapatean. Pato. tahluk. perselisihan sudah diselesaikan.papatehon. marpateak. mengakhiri. mengalahkan dalam peperangan. Pator. lih ro. menaklukkan. nunga pate. patelaho. Patialum.terbuka. sakit kepala. yang pantas. Patilaho. aturan. tidak dapat diubah lagi. Patu. membuat undang-undang. menundukkan. memutuskan. berakhir tuntas. migrain. perkara. Patuan. akhirnya perkara.berakhir. I. mati. ini merupakan juga pertanda semua uang mahar harus dikembalikan. berakhir kearah yang buruk. berakhir jelek. yang dipertuan. menderita nyeri kepala sebelah. pate gora. undang-undang. gelar raja dari: tuan. tentunya bahwa tidak ada orang lain yang menaruh hak atasnya. keterbukaan. bdk mate. sisuan patik. Patia. dialah yang bersalah. sej burung hantu. Patumonaan. mamatikhon. menaklukkan diri. mangalaosi patik. kurap pada pelir. hukum. Pauk. Paturo. mamatpat. = martatageak. pening. aturan larangan yang disepakati bersama. dikalahkan. sipauk. papatuhon. mengundang-undangkan. apa yang pantas dan layak. peraturan yang membuat perselisihan menjadi berakhir msl bila persoalan itu diserahkan kepada keputusan Tuhan: siapa di antara kita berdua meninggal dalam satu bulan ini. hapatean. yang mau bertelur. makanan kenduri yang diadakan oleh para pedagang sebelum mereka bepergian. berkotek mengenai ayam. patihalaon. patuh. patipatian. kejelasan. berkotek. pamatik. = mago. bdk: patilaho. bdk pate. wajar. Pateak. na patut. berakhir dengan tidak baik. Patung. menyatakan. siap. mamauk.

teman. walaupun demikian halnya.. atik pe. bergeletakan. matanya menjuling. nuaeng pe asa huida ho. membaringkan. semua digeletakkan. Peam. pe.huingot pe. menyimpang. panggilan "kawan". terbaring. siapapun juga. inipun jadi. P. Pede. ia mempunyai kaki tapak kuda. manang ise pe. juga. juling.asa. karena terbiasa jadi kerasan. menjungkir. makan daging dengan upacara sewaktu hendak memulai perang. juga raja itu tidak mau. taripar laut tinanda rupa ni dongan. kawan.. Pege. berletakan disekeliling mengenai benda-benda atau orang. marsogot pe. oleh sebab itulah. memegang. pemerintahan. sahabat. mengikat. walaupun. mamedu. pemberian. dimanapun juga. terletak.dipampeakhon. papeakhon. tergeletak. datar. bahkan. rendah hati. mameami (dipeami). menjatuhkan hukum. dung pe. tempat dimana sesuatu terletak. istilah Batak ialah saong. ia baru berangkat. rata. Pauseang. sekalipun. sering dihubungkan dengan nama daerah: Hutapea. besok. bersahabat. saya akan ingat. hapeahan. rekan. papeam.Paung. barusan. idem. Pea na jagar. walaupun. baru sekaranglah saya tahu.. Pedem.. menyeleweng. II. baik ke kanan maupun ke kiri adalah baik. membiasakan. Pea. mempunyai sahabat. i pe. tanah datar.. on pe. tertidur. peak roha. pun. ter-tidur. tidurkan. Pegol.barulah. Pegang = pogang. Pedan. terkantuk-kantuk.B. pada orang-orang kaya hal ini adalah penting sekali dalam hal mana pengantin laki-laki hampir seluruh mas kawin dengan jalan ini diterima kembali. papedem. agan pe. baru sekaranglah engkau kulihat. itupun. meletakkan kayu-kayu hitung yaitu memperhitungkan. Pedor.somalna do peamna. lambat laun orang akan menjadi biasa juga. saya akan datang. baru setelah temannya datang. tali untuk mengikat sesuatu. meskipun. ia. papeduhon langka. baik laki-laki maupun wanita. Pe. mameakhon uhum. orang yang juling.: tali papaut tali panggongan.. ro pe ahu. dataran rendah. tu hambirang pe taho.. lembab. penguasaan. semua dibaringkan. memegang harajaon..maupun. bagaimana letaknya sesuatu. sesudah itu maka. marpedan.pe. mameakhon. I. boruboru pe. peden. Pea Talun dll. meletakkan. kebanyakan terdiri dari sebidang tanah yang diberikan ayah kepada puterinya yang kawin. demikian. pegangan. manang didia pe. hilang mengenai barang-barang karena sering dipinjamkan. Pedu. marpeahan. mamaut. tali papaut. mangan pegepege. berteman. tano pea. didok ho pe songon i. letaknya. raja i pe ndang olo. simata pede. pegol patna. membuat tidur. Pea raja. terbiasa. . tu siamun pe taho. simata juling. sekarang pun.baoa pe. parpeak.pe. biar seberang laut namun kawan tetap ingat. jahe. i pe asa huboto. sungguhpun. membiasakan (dirinya). = podom. payung cina. dung pe ro donganna asa borhat ibana. mamegang. menyingkir. Peak. tali simpul tali ketat. jalan menyimpang. mengadili.nang pe. pede matana. Pear = parar. menunjuk waktu mendatang. baik. nuaeng pe. tarpedem.mameakhon rujiruji. memerintah. jika engkau bicara begitu juga. Paut.walaupun. songon i pe pangalahona.

dipenghon. lamadu na onom. pinggang. papelengpeleng. Pelhong. tuli. Peleng. peheng rungkungna. pelean. hina. Pellong. Peles. mamele begu. kotak kaleng. Peo. Penggang. mencamkan. =pihit. pen. penyegan. berhemat-hemat. heng. Pehet. Peok. Pense. dewa-dewa astrologi seperti panggorda na ualu. kuduknya kaku. Pengkur. memberi persembahan kepada nenek moyang. Pejet. memerengkan kepala. bdk pek. bdk lepek. marpengkuran. orang yang menolak. sulit berkembang. kata-kata yang menentang suatu keputusan protes. kecil. umpele. tangke pen. rata mengenai air. ndang dipekhon. mereng.mempersembahkan sebagai kurban. bertebaran. Penggeng. mamelehon. beliak mengenai mata. Pelut. samisara sunggu raja. bengkok mengenai anggota gerak. penyembah arwah. bungkuk. pendek. tidak mau turut. Pengka. menundukkan kepala. tidak diperdulikan. pekak. kecil menurut umur. sulit dipecahkan. pegulon. serong. bengkok. marpelhongan. Pele. bungkuk.Pegul. memperdulikan sesuatu. menghiraukan. amat kerdil. mamengkai. berlawanan dengan kata. kurban kepada dewata atau roh. memperhatikan. mempersembahkan sajian. enggan. boraspati pidoras. berbengkok-bengkok. terbelakang mengenai pertumbuhan. buta. Pen. orang kafir. Penggupengguon. mata pena. lambat tumbuh. Peltok. kecil dan lemah mengenai tumbuh-tumbuhan. muda sampe tua. menggoyangkan kepala. = puhung. tercecer sedikitsedikit. sulit untuk dibelah mengenai kayu. bengkok. menyembah roh. dengan kata-kata menentang keputusan. mameltok. soma simonang barita. pehu na pitu. tangkai pena. nama-nama ketujuh pehu adalah: artia sanggasti. Pengkuk = bengkuk. piring kayu yang kecil. marpeltekpeltek.Pehu. Peltek. kecil. Pek. Penge. sipamengkai. Pendek = pondok. Penepene. mamekhon. persembahan. Pengpeng. sipelebegu. bdk eleng. berpengkoran. dalam tumpukan-tumpukan kecil. lambat tumbuh. mata ni pen. pena. bungkuk. bunyi ayam bila ia ditangkap. Peng. bengal. . miring. singkora sunggu sori. bertahan lama. rendah. menyajikan. batu keras yang ada di ladang. pemuja nenek moyang. memprotes. batu peo. mamele. kurban sajian. anggara patimosna. kepada roh-roh. Pelpel. = lea.

perak.Pesan. terbalik. kekendoran. derajat seorang raja. memalik. mametar. Perek. juga mengenai kuasa. Pesepese. = baus. terpukul ke tanah mengenai padi disebabkan hujan lebat. apa yang disimpan. marpesta. II. Pesta. Peop. Peus. membetuli. tergiur. bajan dimana sesuatu disimpan. menjatuhkan. menghelatkan. selesai. hakim yang tidak adil. piarpiar. terputar. mameos. tidak lurus. umpeop. tempat. salah bilang. kemunduran. terlepas. I. Pia. bola piak. piapia. papeolhon. Perak. perek iluna. buah pinggang. ingin. parpeopan. Perut. sej pohon yang menghasilkan kayu bangunan. II.Peol. mamerutmerut. ginjal. pistol. mamerut. pesta. bangkit amarahnya. mamiari. Pet. bunga pada rambut atau rambut sendiri digoyang-goyangkan kesana kesini. lih pehet. Peut. sipetong. = borakborak. maperper sanggulna. hapepesan. menyendiri. mamerper. sej burung. camkanlah itu. = posoposo. Peper. timbul marah. menampi beras di anduri untuk membersihkannya. membidik. maranti piangin. I. piakpiak. = hopok. meleleh air mata. Petong. menyimpan. piarpiar. mundur msl dikatakan mengenai orang yang tidak memperoleh anak. . sipet. sipeopon. Peta. Peto.berjatuhan mengenai banyak benda. III. bayi. terbelah dua. pembungkus tebal yang menutup ruas bambu muda yang jatuh kemudian. pia mata. Pial. menahan. kejatuhan. orang curang. Perper. membelitkan diri. mamial. memutar hukum. iri. tong. kepongpong kupu-kupu. benar. sipapeol uhum. I.papeol uhum. Pepes. jatuh karena ada sesuatu yang lepas. menyelimpat. mengebiri. melepaskan. berpesta. rata tertumbang mengenai rambut. Pestol. dipeop roham ma i. II. bengkok. Piar. bergoyang mengenai burung yang bangun. = pirak. pecah di tengah-tengah. marpeutan. perayaan. mameop. memutarbalikkan sesuatu. geram dan kekesalan. Piak. mamestahon. salah hitung. II. perlahan-lahan menetes mengenai air mata. mameuthon. piarpiar ni murukna. poting dengan corot. Peos. meminta-minta keropas-kerapis. I. memegang. peot. melilit. marpiarpiar. memestakan sesuatu. Piangin. menurun. Petar. Petang. hal kecil-kecil. mameol. lunas. Pepe. mapepe. kepingin.

pelir. burung. Pilat. jabu parpidoan (And). sej tumbuhan yang dipakai sebagai penangkal untuk mengusir hantu (begu). Pido. berapa banyak yang datang itu? berapa yang datang itu? ndang piga dan. hemat. berapa kali? papigahalihon. mamillit. padam. membinasakan. marpias.sipilit. tak kena di hatiku. hanya dipakai sebagai perpanjangan kata msl alaman parpidoan. burung rajawali.Pias. waktu dimana orang terkuat mempunyai hak. kapas yang terpilih. juga bila orang membuang air besar. pikul 62 1/2 kg. mematri. mamijor. celaka. pilitpilit. mengikhtiarkan supaya musuh keluar dengan membuat ribut. tidak kena. kikiran. papilithon. salah. memihak. berapa kelebihan kekuatanmu dari temanmu? papigahon ho. saya binasa. omongan besar. Pijom. yang keberapa? papigahon gogom sian donganmu. meletakkan sesuatu dihadapan seseorang untuk dipilih. tuli. mamidomhon. binasa. menyalahkan. pidong sigak. berputar. piga na ro i. nama kuda yang putih sama sekali. Pihul. Pidong. orang yang tanpa perlindungan. yang tak punya hak. bersalahan. sedikit. mencicit. pikulan.marnapihul hepeng di tangan. Pidari. yang terpilih. tidak berapa kali. hapihiton. diputarbalikkan. burung elang. = pillit. tidak berapa. tidak lama kemudian. ancaman. Pilit. menjalankan ke arah yang lain. Pikul. kemaluan laki-laki. tegar mengenai tanah liat (lawan: sarge). hancur. mencoba mengetahui pikiran orang dengan memperlakukan diri sebagai temannya. Pihot. memilih. pikulan. dalam arti sembunyi mengenai katakata. mamias. sihapas pili. piga hali. marpili. na pinillit. melacur. cara menetes mengenai jawaban. Pijoni. pilit di rohangku. II. tak berapa lama. musnah. keseleo mengenai kaki. mamikul. tangguh. . sej eme. liat. marhapili. memilihkan pada. Pidoras. na pihit. Pikpik. marlangka pilit. alat sihir yang membuat orang menjadi kuat dan cekatan. melakukan perbuatan yang salah dalam bidang susila. Pilhot. = balga. keras. papigahon. terpilih. penis. Pijor. Pillit. Pidom. juga berbelit. pidong rajawali. papillithon tu. tiruan bunyi amporik. menghancurkan. salah menurut pikiranku. Pidorang. yang keberapakah engkau dari yang kuat. tidak selalu. ndang piga hali. tak kena sasaran. tidak banyak. pidom ahu. bertentangan dengan sifat. parpihit. pidong na mangeat di handang. keadaan Batak dahulu kala sewaktu perang merajalela. Pili. suara burung pipit. keras. mengalihkan sasaran. manihul. Piga? berapa? ndang piga. marpikpik. yang keberapa kali. I. orang kikir. tidak ada uang dalam tangan. kikir. tidak sering. Pihit. sej burung gagak. memikul. bergumpal msl tanah liat. sipijoni. bersundal. memikat burung dengan meniru bunyinya.

batu ping. dibuang msl biji. Pilpil. tempat mesiu pada senapang. Pingkal. kuping. kegenapan. Pilsak. bdk liplip. mengucilkan seseorang dari adat. Ping. tabah hati. sinar matahari. = balingbaling. sa-ling mendesak. Pinasa. batu yang keras. hanya orang kaya yang mau tetap tinggal di tempatnya itu. mamiltik. membangkitkan.maminggil bada. mamingkal. terasingkan. tetap hati. kayunya yang keras itu dipakai sebagai tiang sopo. memetik hasapi. yang menghasilkan buah pinang yang dikunyah bersama sirih. kuping belanga. tepi jalan. maminggil. paminggol. biji buah pinasa. tempat lahir nenek moyang.marpinggol badak. berasak-asakan. pekek. memancar keluar. juga nama gunung. pinggol ni dalan. pinggol ni balanga. mata kaitan. berpendengaran yang tajam seperti lintah yang dari jauh mendengarkan langkah orang. sampiltik. = nangka.marpinggol linta. menyingsing tepi celana atau topi. terik benar matahari. yang membaca antara garis-garis. keras. tersendiri karena tersesat. papinjilhon dirina. menanam pohon seperti itu. seorang yang mengerti arti kata yang dalam.mamilngas mata ni ari. bengal. Pinang. Piltik. sipinggil. picu jerat. simarpinggan. terpencar. menghidupkan kembali sesuatu yang telah lampau. = pinsar. terpisah dari yang lain. pilngas ni las ni ari. menaikkan dengan cepat. Pilngas.mamiltik. (ingkau ni hudon). sej tumbuhan. Pinangka. pertengkaran. melecut. sepukulan dengan jarijari. panas mengenai matahari. Pinjil. membunyikan dengan jari-jari. kincir-kinciran. lengkap. genap. pegangan pada harpe. menyebabkan perselisihan. tarpinjil. telinga. pilopilo. berdesak-desakan. pemicu. peri. mengasingkan diri. butir. sej pohon yang menghasilkan buah nangka. marping roha.bdk misara.Pillot. piring porselen. Pinggan. trotoar. menjingkat. sempit. pinggil ni hata. hapipindan. mengenai suara.mamiltik hasapi.mamilpil. berhamburan. baling-baling kecil yang diputar oleh angin dan dipakai untuk mengusir burung. mamingkali . pinang. jatuh terpencar-pencar. paminggil = hamisaraan. terdesak. Pilo. Pinggil. tunas pohon bagot yang daun-daunnya berputar sebagai kincir-kincir angin kecil. Pinggupingguon. nai pinggan matio. kelengkapan. marpiltihan. sepatah kata yang menyebabkan pertengkaran besar. = beguperempuan penghuni mata air. terisolasi. tersendiri. pabolapinanghon. pilopilo ni bagot. penguping. masipilotan. berperut gendur mengenai anak-anak kecil yang sakit. idem. melompat keatas. terpisah. Pinggol. sendirian. yang buahnya berdaging dan sangat disukai orang untuk dimakan. menyewakan ladang dengan cara sebagai tersebut di atas. pinggol ni bodil. pinggol ni harpe. memetik. idem. air. memainkan hasapi. sewa ladang dalam arti bahwa setengah dari hasil ladang dipakai untuk membayar sewa ladang. melekukkan keatas. Pindan. bona ni pinasa. mamola pinang. bola pinang. piring. terik mengenai panas.

hona pinsang. marah. betul. panas hati. Pinsala. maminsirhon. hukuman. Pinjut. mengapik biji-biji dari sekam. pengaruh kewibawaan. Pintor. maminsang. marpingkir. dihukum. sahali mamintu. pinondang ni hasahalaon. geram. memanggil. menegur agar tidak berbuat lagi. maminjut. menimbang.parpintor. Pipil. marrara pipina. pikiran. jujur. mapipil. Pior. = sitapitapi. mamiongot. Pinondang.pingkiran. orang jujur. Pingping. menumpuk. lepas. dipakai mengenai untung. adil. Pinsalang. muka. menghukum seseorang. mamingping. mengumpul. mamipili. Piotok = piongot. cahaya kemuliaan. sej burung. runcing. yang benar. Pinta. mamingkiri. Pining. dipinta tuana do i. juga buahnya. mengingini. marpio. perahu kencang. kebenaran. Pingkir. karena. Pinggor. pohon pinang. Pinsar. mamintor. menyemprot. = mamingkir. memarahi. Pinsir. . sej burung. Piongot. cahaya. hata pintor. pinsangpinsang. panondang. Pio. sebagai bayi tidak berorangtua. kapal yang cepat berlayar. maminsangi. pintu. langsung. Pingkur. orang yang adil. mukanya menjadi merah karena kemarahan. kilat. menyimpan benda-benda kecil. kejujuran. langsung. dimarahi. menjadi marah.mamintori. benar. bengkok mengenai jari-jari msl karena kekejangan. menggigit panasnya matahari. maminta. menyumbat. Pinsur. piopio.panji-panji. juga: dengan segera. pamingsangon. mengerahkan. lurus. sekali putar mengenai permainan kartu. parau pinsalang. mengerahkan. berpikir. undangan. peneguran. memancar. pingkal ni pusupusu. tarpipi. berkat dari. = bohi. hal menghukum. tersumbat. mamio.membenarkan. Pinsang. gumpalan untuk gulungan tali. menghukum. Pipian. Pipi. maminsar. adil. pendapat. meminta. hapintoran. pininta ni. dengan segera. memecah batu dengan sepotong besi. memikir. sebab. memikirkan. bdk mingor. membangkitkan kembali perkara atau urusan yang telah selesai. kelurusan. mengitung uang logam dengan meletakkannya berbaris-baris. panggilan. hal yang benar. dengan sej panji-panji berjalan di muka untuk menyemangati orang lain. pipil pusok. = tigor. Pinut. menimbang sesuatu. berkat nasib baiknya itu. biji-biji yang lepas. menyengat mengenai serangga.hata. menjadi yatim. menjadi marah. Pintu. mengundang untuk pesta jamuan. cara menghukum. Piopio. maminut. yang seolah-olah memanggil manusia yang disukainya (bdk jinou ni tua). memuncrat. pijar. pingkal roha. bdk pinang. permainan. piorpior. wajah. mamior.

salah. berbunyi dalam telinga. menekan sampai mati. marpira. telur ayam. mengering. marpir. ditekan sehingga keluar airnya msl cacing. (dari: ruang). menghamburkan. marpipot. pir ma tondim. menggiling. mengeras. tempat memipih. Pis. mati terjepit. marpirang. meremas. mate tarpisat. buah pelir. = perak. pira ni manuk. Pirang. Piropiro. memipih. mengeraskan. parroha pir. mencederai musuh. lenyet. menggiling. I. memijit. II. membuat kesalahan. peluru senapang. (dari: rambon) alat sihir mengelabui mata lawan. pisang. merana. piripirion. pamipisan. melecehkan. makanan yang dibawa kepada famili waktu pesta. peluru. pecah dan mengeluarkan air. keras. marpiping = marnginging. alat sihir yang membuat peluru senapang menimbulkan banyak lukaluka besar. na rara ni pira. tertindih. Pisang. memeras. Piring. Pisak. manghapishon. Pirok. kuning telur. bersalah. kuat batinmu. menghimpit hingga gepeng. bertelur. I. melumati. Piruru. pesak. berang. pecah terhimpit. . pandang hina terhadap. Pirambon. Pir. sej semak. mamipis. mengirim sesuatu kepada orang lain. Pirdot. mamisati. Pirpir. liat. Pipot. telur. II. piring ceper. lada. Pipir. memandang seseorang dengan rendah. lap yang diletakkan di antara kedua kaki celana untuk memperkuatnya. = pirambon. tanpa kesalahan. noda. piripiri. mamiringhon. memandang rendah (sebenarnya: bertutup mengenai mata). terjepit. Pisat. tertekan. Pirambat.Piping. kering kelihatan. mamisarhon. menggerak-gerakkan se-hingga tetesan bepercikan. tak bersalah. Piri. bilangan Batak yang kecil dalam mana kapas digiling. na so marpipot. Pisar. leceh. mencubit. pemikat yang dibuat dari jagung dan bawang. pis matana. Sipirok. Pirak. diperas. tarpisat. sej ikan. marpirang. degil. panjang umurmu. memencar keluar dengan memijaknya. memijaknya sedemikian sehingga mengeluarkan cairan. gersang. Piruang. marah. pipisan. keras kepala. pantat celana. kesalahan. tetap. gusar. bernoda. cacat. mamirpirhon. dilukai. = batubatu. kering mengenai muka manusia dan tanaman. tegar hati. Pirabun. dia memandang rendah. mapisar. menghina orang. (dari: ambat) alat sihir menyandung kaki musuh. Pira. papirhon. mati lemas. pirapira. nama daerah di Angkola. Pipis. menekan mati. sej burung. terpejam. mamisat.

pemberian uang yang diterima seorang raja sebagai tanda bahwa perkara perselisihan telah diselesaikan. murni. meremah. kebiasaan. papituhon. Pitis. membersihkan dengan jalan memilih. mamitung. tercecer. pejam. membuat sesuatu memercik dengan cara ini. petunjuk nenek moyang. pemberian berupa uang yang diterima keluarga pengantin di waktu nikah. Pitola. mamispisan. parit pembuangan air hujan atap. II. sej mentimun yang buahnya yang nampaknya dari luar penuh daging. menutup mata. pintar. sepotong dari benda-benda kecil msl beras. membersihkan. sijabut ni pitola. mamispishon. Pitung. na pistik uban. Pitara = isara. memerciki dengan air. mamispis.bala kelaparan yang membuat kepening-peningan. mengerat dalam potonganpotongan kecil.Pisik. bulan Batak yang ketujuh. uban mulai muncul. ampas. Pitua. sipahapitu. sarjana. lih tua II. sarjana besar. = patua. Pitik. mamatikhon. buta. haleon pitor. mulai beruban. memicukan jari. cendekia.Pitudar. simamitui. dipampisikhon. tidak genap. saparpitu. remah-remah. kepintaran. cendekiawan. Pitumang. daerah pinggiran. ganjil. kecerdikan. pisau. Pitor. dalam keadaan tertutup. arif. papitpit mata. membutakan. orang munafik. pitor diida. bernas mengenai mas. menyendiri. tunas baru yang belum kembang. tarpisik. talang atap kemana air hujan menetes. sebidang tanah terletak antara hutan dan alang-alang. cara.sampisik. = putor. buta. dengan marah sekali dan dengan mata tertutup melambaikan parang disekelilingnya sewaktu pertempuran.pispis ri. membabibuta. memotong. pisikpisik. uhum simamitui. sere na pinapita. Pitpit. mamistikhon. dilemparkan tersendiri. membasahi. hilang. marsalasala pitpit. budi. sepertujuh. sej tupai. mamitik. ajimat pemanis. membuang sesuatu dengan jari-jari. papitung. berbudi. tujuh. Piso. logam uang (hanya di Angkola dipakai). petola. meremah. mengerat dalam potongan-potongan kecil. mamitmit maremare. semua kelihatan berputar-putar msl sebagai akibat dari pukulan. jatuh. dimurnikan. memisahkan diri. jatuh. terbuang sehingga letaknya terpisah dari yang lain. Pispis. daun palem yang terdapat paling dalam. ketujuh kalinya. tercampak. pispisan. papituhalihon. mamistik. tetapi hanya terdiri dari jaringan serat. emas yang telah dibersihkan. Pitonggam. hapistaran. Pita. membuat jadi buta. memercikkan. mengamuk. kececer. pandai. Pitu. memotong. memisahkan beberapa butir. ketujuh. pisopiso. adat. mapisik. cerdik. mereciki dengan jari-jari. cerdik. bajing. Pistar. alat sihir yang membuat musuh tertidur. alat sihir yang membuat orang pemarah menjadi manis. katupkan mata. pening. parhapistaran godang. memurnikan.papitahon. mamitpit. tertutup mengenai mata. I. bersih mengenai padi. mamita. mengenai utang: bertambah sampai tujuh kali lipat. . parhapistaran. memotong dalam jumlah besar. mamisikhon. hukuman ganti rugi sampai tujuh kali lipat yang harus dikenakan. Pistik. butiran remah. sebutir. memilih. orang pura-pura yaitu: orang menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk akan tetapi tidak berisi apa-apa. memakai sesuatu untuk memerciki. mapitung. papisikhon.

masih. tempat tidur. P. sej kayu. tersungkur. sipogospogos. pengajaran. belum.: mangido pogu. modomhon (dipodomhon). Pogang. mata pedang. terlipat. mengajari. Podu. ajaran. II. mamodai. tidak akan berhasil. Pohol. ndang adong podina. pegang. mamodui. sempit.Pitut. mamiu. tidur. yang miskin. modom. pusat tanah.mamodahon. na pogos. tumbuhan yang daunnya mengatup kalau disentuh. Poga. pogu ni tano i. menahan atau tidak mengembalikan hak orang msl sesuatu yang dipinjamkan. pegas. hapogoson. kejang otot mengenai anggota gerak badan. kemiskinan. anak yang manja. Pogo. tarihut ateate. Poda. memegang. memilin. Podok. si Poholon. saya tidak bisa tidur atau tenang karena hal itu. Podi. tidak ada gunanya. halipodoman. hona podu. pedang. sej semak. Pogi. na podo. tidak bisa dikuasai kau. moyang Pohan. boasa pogong ho di. sibagot ni pohan. Podang. Pohan. dali podang. sakit kaki disembuhkan dengan duduk. kudis di kepala anak-anak. tertinggal di belakang. menggosokkan. lesplang. . marpogipogi. mata ni podang. bernasehat. betapa miskinnya. nama desa dekat Tarutung. mengeram. pogu ni tataring. tidak menyampaikan. mamohohon. menasehati. tengah halaman. nasehat. sej adat yang berasal dari nenek moyang. me-mutar. miskin. ciut. baba ni podang. sipogi. papodom. seperti dibuat oleh seorang pencuri sebelum ia pergi mencuri. = ndang hapodoman ahu. memperoleh pelajaran. papodompodom jolma. membiarkan orang tidur. melipat. marpoda. papan pemegang kaso. kenapa tertinggal kau disitu? mamogong. Pogos. Podo. babakbelur. me-ngantuk. Pogu.B. dalam keadaan sempit. mamogang. ndang hapogangan ho. memintal msl tali.tertidur. mamogihon. pogosna i. mamogo. senapang.B: sahit ni ulu hinapodomhon. bergelut. ndang tarpodomhon ahu. mamoholi. daki kumal. tidak bisa diselesaikan msl kuda. songkar pogang. P. memfitnah. remuk redam kena hajar. kena fitnah. e-ramkan. kamar tidur. pogapoga. pusat. diajar. bilut podoman. menasehatkan. mengajarkan sesuatu. sej kacang yang besar. Pohonan. bergumul. I. hona poda. mengajar seseorang. marga Pohan. = poro = dope. sahit ni pat hinahundulhon. amanat. pedang bermata dua. hira poga pinulsik matana. mapitut. Podom. pening (sakit kepala) disembuhkan dengan tidur. Piu. podoman. menyendiri di belakang. mengerami. berpusar. sej tumbuhan dengan buahnya merah dan terasa asam. berbaring. tarpodom. kacang kedele besar. mengusuk. permulaan untuk tidur: jam 22. pusat. tidurkan. Pogas. menghujat. mamodok. Poho. empedu. matanya merah karena marah. menyapukan pada. podang sidua baba. si miskin. podompodom. sampinodom. Pogong.00 (juga: sampimodom dari sampe modom. minta empedu. pogu ni alaman. tengah tungku dapur. masih ada potongan hati melekat di situ. saran.

perlu. marpohuan. mengepal. cukup diperlukan. menggenggam. molo pola mate raja i. mamolin. sepi. = tuak. tersembunyi. keadaan sepi. penyumbat. pojam ni bulan. Polang. Pohul. murni. indahan pinohul. tenang tanpa gelisah. patung berhala (ganaganaan) yang ditempatkan di kebun untuk menolak hantu-hantu jahat. kesunyian di tempat-tempat sunyi. Pollak. mempunyai bagian. mentok perasaan. bersih. mamollung. dan pohul. berdebat. pulha. = holan. tidak usah. ketat terikat. mengenceti. mamolgahi. perbincangan. Polnat. Pojam. tidak ada jalan keluar. tepung asam terdiri dari campuran tuak dan timun dan sitrun. I. pamoltong. pejam. tidak bercampur. tidak jadi apa-apa mengenai rencananya. mapolpol. II. kemurnian. tidak dapat mengalir msl pipa. menumpatkan. nama daerah dipantai Utara danau Toba. pamolngit. pola. permulaan bulan baru. = mamolgak. bersih. air bersih. = parjambaran. sepotong kayu yang diikatkan pada pohon kemenyan untuk dipakai sebagai tangga. pola do ahu sandiri laho. murni. kebersihan. orang-orang yang hidup dari hasil pohon kemenyan. menutup. Pollong. tersumbat mengenai tubuh. tidak perlu. bersoal jawab. Poltong.hapoltongan. pengumpul kemenyan. = porlak. hapoltahan. mamolnati. poltong langkana. malahan saya ditamparnya. erat. berbantah-bantah. Pollung. tulen. segenggam.marpollung. aek mamolin. Polha. Pola. perbantahan sebagai perlawanan. memijak sesuatu. .hapolinon. Polong. menelan bulat-bulat. gelap. bulan gelap. Polgak. poltak ni bulan. sunyi sekali. apa yang membuat darah jadi beku. tidak bercampur. mamolngit. bertengkar. sej sumpah. Poltak. buta mengenai mata. Poltik. mamohul. mulai kelihatan mengenai bulan. kencang diikat. bahkan. perkelahian dengan kata-kata. tidak sekali-kali. pohuan. sijama polang. pembicaraan. si Polha. apakah aku harus pergi sendiri? perlukah saya sendiri yang pergi? ndang pola. nama sej cendawan. tersumbat. debat. Polngit. Polngok. mengelas mengenai darah pada perempuan yang melahirkan anak. duduk tanpa bergerak. kejernihan.Pohu. tidak kelihatan mengenai bulan. pola dipastap ahu. Polan. bagian (= jambar). apa yang menyumbat. Pohung. terbit. Polin. tersumbat. lih gana. ndang pola sadia. tidak perlu banyak. menggenggam. suntuk langkahnya. ndatung pola. menyembunyikan. = palu. sampohul. Timur. tak seberapa. mengambil sesuatu dengan kepalan tangan dan menekannya msl nasi sewaktu makan. bahkan ia memukul saya. menelan bulat-bulat. kalauraja itu harus mati juga. Polpol. melahap.

= babi. Pongkar. mengambil hati-hati dengan tangan. bunyi gemerencih mengenai beras atau jagung yang dipanggang. parindahanan pansalongan. = tos. idem. menghentikan pertempuran. pada patah. pecahan. P. pompa. putus nyawanya. pondia saga. ikat pinggang dari perak. mamongkal. pongpang ni horbo. sepenggal. panjang umur kiranya. mamongkar. Pongpang. rendah. Pongki. mamompomi. memutuskan. marponggolponggol. samponggol. mate di pondom. patahpatahan. hata pongpang.pongkar. Ponggol. mate hapompoman. sebagian. menginjak. bercahaya. dengan tangan memasukkan nasi ke mulut. mamongkiki. mamonjali. mamongkuk. Pompom. Ponding. pinompar. pondok khusus. diberkati keturunan. menyatukan sesuatu dengan simpai. murah rejeki. keturunanku. memaksa genjatan perang kepada duabelah pihak yang berperang. memotong. pendam. mamoning. potong. Polut. mati tak berpesan. I. mamompar. sai ro ma parsamotan. pir ma tondi. mematahkan. angka ponggol. Poluk. Pondang. buah merah yang dipakai sebagai hiasan kuping. II. kuburan. memompa. menginjaki sesuatu dengan keras. keping. simpai pada bubu atau tong. lepas. mati sedemikian rupa sehingga tidak dapat terjadi perkara. Pona. mendiamkan. Pongkal. sepotong. na hupompar. ikat pinggang dari mas. Pondom. patah. dilepaskan. berketurunan. pondok. I. = pendek. mamoluk. gubuk. kedai yang dipasang di jalanan. sej pohon. bani. mati tanpa mengatakan apa-apa. I. menurut keping. patah-patahan. idem. berpenggal-penggal. mendapat keturunan. Pondia. II. mendiamkan. ikat pinggang pakai pelat-pelat emas.injak supaya padat. III. Pondok. pomparan. mamongpangi. mamondang = marsinondang. mamona. Ponjal. genjatan senjata. Pompa. diponapona. . dipotong dalam banyak potongan. diinjak-injak keras. Pongkik. segenggam. mamolut. pecahan. menyuruh agar diam. serat pongki jadi sumpit berejeki. = songkar.B. mencekik.seutas tali yang kuat untuk mengikat kerbau. Pongkok = pangkal. Poning. membuka mulut. Pongkuk. membuang sesuatu dengan jari-jari. Pompar. baji untuk membuka mulut seseorang karena giginya harus dikikir. putus asa. tali untuk mengikat batang pada tenggala. bab. maponggol.ponggolponggol. mengeluarkan sesuatu dengan tangan. ia mati. keping. mati bungkem. pecah. membanting kaki pada sesuatu. marpinompar.Poltuk. pokok. mamonggoli. mempunyai seseorang sebagai keturunan. mamompa. bersusah hati. Pongot. keturunan. berpotongpotong.: situmbur ni pongki. pongpang ni ninggala. polut hosana. pendek. modal. patah. musyawarah mengenai genjatan senjata. II. bagian. penggal. melepaskan. sampongkuk.

pentas. sempit. Ponjot. ndang sadia sinamot. maka apa yang dikatakannya itu adalah berarti. tembakau. membuat jalan di tempat dimana belum ada jalan. II. Poran. pergi bertempur. pardengke. bertempur. sej kayu yang ringan. berdukacita. tetapi kalau ia berbicara. perang. saluran. garing. rebah mengenai padi. Popo. prajurit. pergi berperang. rapuh. ponjot ulaon. mamordut. pekerjaan mendesak. karena perempuan menjadi mandul karenanya). kering mengenai makanan. ikan paitan. sedikit tali untuk mengikat sesuatu. hujan yang deras sekali. kail. Popat. pentas kecil yang dipasang dalam rumah untuk memberikan persembahan. parangan. tubu marporhas. siporhas hau. artinya: tanpa uang. keras. angkatan perang. mengatur laba dan rugi. geledek. I. mamonsa. dianggap sebagai tanda celaka. mamopas. soldadu. sej pohon yang kayunya dan daunnya dibuat penangkal (hanya untuk lakilaki. ama ni pora. Pora. sej rumput yang dipakai sebagai penangkal racun. lahir anak kembar yang terdiri dari kedua macam kelamin. mendiamkan. gagang pisau. ponjot rohana. dia merasa dirinya dalam keadaan kesesatan. perhitungan. leding. menghitung. sej sumpah. berperang. lih gana. marpopas. sej serambi kecil tempat duduk para raja.Ponji. godang do roha. Popas. menyakiti orang dengan jawaban yang tajam. ponot bulu. kemudi. menjadi kasir pada permainan judi. Por. mamopai. keras. sedih. Pono. tangkai panjang. mamorangi. diparulos. = totap. = par: prepiks msl: mardengke. terlanda. popo imbulu. sesak nafas ia. petir. tegas mengenai perkataan. kerongkongan. sesak. penyu. sesak perasaanku.laho porang.porapora. kayu. Porhas. guntur yang menyambar. cukup kepandaian tetapi tidak ada uang untuk melaksanakannya. ikan tawes. sesak perasaannya.popas. pendiam mengenai orang yang jarang berbicara. ponjot hosana. nama sej tanaman. gana siporhas. kepandaian dan kecerdikan juga tidak dapat banyak menolong seseorang. . Popa. por roha. mengacaukan seseorang dengan berbagai-bagai cara agar dia tidak bisa berpikir lagi dengan teratur. poparan. tangkai. mamopar. memerangi. berat hati. mamopashon. godang do porda. kapok. Ponot. meneruskan. sesak nafasnya. sibuk. Popar. pipa. Porda. mapopo. cara mengurut dengan perlahan-lahan sehingga rambut terletak pada kulit. menangkap ikan dengan pancing. Porang. Ponsa. diparlehon. disambar petir. II. pancing. hulu gergaji. Pontas. siporhas. menyelesaikan. disoro porhas. udan na por. membuat pas antar keuntungan dan kerugian. perkiraan. I. marporang. Pordut. pipa bambu. Ponu. lebat mengenai hujan.por.siporhas pea. ikan-ikan kecil. sangat mengingini sesuatu. ndang sadia hulamot. menantang keras. mamopoi. ponjot huhilala.

haporseaon. belakang kepala. seluruh dunia ini. Poros. membohong. horbo siporoon. sesuatu yang sangkut di kerongkongan. kesalehan. menyuruh orang untuk memikul sesuatu. hapormanon. tidak rata msl tanah waktu musim kering. takaran padi. memerah. sitaonon na porsuk. menyengsarakan. yang dapat dipercayai. mamoro. kesat. memijak. matemate porhis. kerbau perahan. suci. haporseaan. mamorlak.porsanon. yang telah dieram. mengatakan tidak. nama bulan yang ke-10. Porso. mamorjat. Porsili. memanggul. mempunyai taman. paporsukporsukhon. berpercaya. siporhot. padat berisi mengenai padi (juga: porhis). Portibi. mamorpori. kain dan bunga yang dipasang perempuan di dalam sanggul rambutnya agar kuat. orang bertakwa. kasar. parsiporhotan. menyiksa. kebun. marporlak. menekan hingga padat. I. Porot. pemilik kebun. menabrak sesuatu msl kuda yang lari dan tiba-tiba menabrak seseorang. memikul. sopan. mara. memeram buah-buahan. menderita. Porom.menginjak-injak sesuatu sampai rusak. Porpor. kesucian. peram. taman. penderitaan. Poro. memerah air susu. penderita yang merana yang sengsara. bermas.Porhis. sej suhat. dipaporporhon. percaya. kesat.kepercayaan. negeri. sengsara. menaruh kepercayaan. Porsuk. iman. menyangkal. portibion. Pormasan. Porjat. melarat. Porngis. manghaporseai. dunia ini. taman. tumbuh dengan baik. mengganggu. Poring. menaruh kepercayaan. Pornga. mamoros. tersekal. paporosporos. sengsara. orang kepercayaan. Porsea. Porsan. bumi ini. sengsara. lih mas. daerah. menanggung. jentik-jentik. seorang beriman. = mamorom. Porlak. memeras. mamorso. II. parhaporseaon godang. dunia. menyakiti. = dipatondonghon. seantero dunia. orang yang mempunyai kepercayaan. mamorsan. serak. penanggung derita. kemeranaan. mengingkari. Poriama. tersangkut. mengenai ayam yang menginjakinjak telurnya. parporlak. sangat menyedihkan. liat portibi on. tidak licin. maporpor. bulan pariama. porngapornga. haporsuhon. saleh. kalau waktu mengeram sudah lewat. membuat kebun. mendusta. berkebun. memeras. pedih. parau. semut. . Porhot. Porman. tersiksa. begitu cepatnya berjalan sehingga menyebabkan semut mati terinjak oleh karena dia tidak dapat lagi menyingkirkan diri. na porsuk. keyakinan. orang yang besar kepercayaannya. merana. sering diperas dan kuat. sesuatu yang sangkut di kerongkongan. bumi. paporsanhon. Pleyaden. marporo. peras. mempercayai (di). merana. artinya: terus saja berjalan.parhaporseaon. beban. takwa. bdk sili. gambar bintang. amporotan.

pensil. II. senang. I. puting beliung. naposo. = hona. malam. posoposo ni rusuk. memalang. yakinlah kau. yakin. tombol. lari. Nai Pospos. potikpotik. muda. kikir. = pesepese. pelarian. tulang muda di ujung rusuk. orang muda. masa muda. bawahan. marpos ni roha. bayi. mencabut. poti marende. Portu. menggoncang-goncang agar keluar. I. Porut. pengikat kolor. sering dihubungkan dengan roha. mulak poso. Posat. peti. mencuri hasil ladang. teguh. roha na pos. ia keras dalam pendapatnya. Potong. penting.Portik. picu senapang. P. keras mengenai penyakit. sembelih. pos roha. pengharapan. parah. haposoon.prematurus melahirkan anak sebelum waktunya. memainkan harmonium. keras. mamotong. pos ni roha. kenop. pencuri padi. tidak bimbang. parah. perangkap pakai senapang otomat yang msl dipasang menangkap harimau. = potelot.: ramba na poso so tubuan lata. mempercayai orang. portu las ni ari. wadah. sej cacing yang hidup dalam air. tali pengikat celana pada pinggul. penuh kepercayaan. = pisat. potang ari. angin pusar. harmonium. palang. tetapi bayi masih dapat hidup. haposan ni roha. mamotong hepeng. maporus. perkataan yang keras. kendi. sipotang. pedas. perlindungan. Potir. kepercayaan. mamortik. kembali muda. mengeluarkan kapur dari tempatnya dengan menokok-nokoknya. sungguh-sungguh mengenai penyakit. tempat kemana orang lari.mengungsi. mengunci pintu. tabung bambu untuk menyimpan air. na pos. cepat. keras. hata na posi. potihan ni bodil. hapoporus. perian. pos ma roham. Poti. keyakinan. organ. manghaposi. keras. kena tembak. tarposo. percaya pada. orang muda yang belum paham bicara.kenek. menarik sesuatu dengan tangan.B. perkataan. percayalah kepadaku. petang. tamak. menyembelih. nama marga. Potos. Poting. pesuruh. mengaut. berpengharapan. tidak suka dilawan. mamotik. Pospos. kata-kata pedas. mamorut. Pote. larinya. Potang. angka na poso na so umboto hata. poting baliung. rasa penuh kepercayaan. dalam hukumnya. berat. terbirit-birit. tetap. memotong. Poso. anak kecil. Porus. perlindungan. pemuda. mamosat. berkeyakinan. mengerikan. potepote. semak muda yang belum tumbuh kecambah. tembakau yang keras. dia percaya saya. timbaho na posi. percaya. dahsyat. III. orang yang dipercayai. pengadilan. mengakalkan uang orang untuk membayar hutangnya. Pos. yakin. pos rohana di ahu. posoposo. haporusan. hebat mengenai hujan dan bahaya kelaparan (haleon potir). posi uhumna. Potlot. melarikan diri. mamalu poti marende. Potik. percaya. porutporut ni saraoal. matahari membakar. Posi. Posa. mamorus. II. . grendel. potong. berat. pamorus. payah.

= jut. Puhut. mamotuk. pujipujian. marpuasa. mamukpukhon. gilang geliut. tinggal di belakang. perang membinasakan dia. tu pudi ni. mamujimuji. lebat. menyibukkan diri dengan berjalan kesini kesana. melemparkan mengenai benda-benda yang besar. kemana tembusnya jalan itu. bangun. terbuka mengenai mata yang tidur. lebih jauh di belakang. pudun mate. dia sudah bankrut. membengkokkan lengan. bengkok. menyimpul.puas roha. puasa. puhot dabudabuanna. pudun saut. tu dia puas dalan i. benda yang dipakai untuk melempar. Puaspais. bersuami. = puas. tarpudi. pada menyapa: ale puang. selalu. Puhung. kata depan: di belakang dari. puhulpuhul. masa depan. mamuji. tersalur. tidak tahu jalan keluar. sudah tersalur isi hati. papuashon. apa yang datang belakangan. umpudi. bekerja setahap demi setahap. mamukpuhi. yang terakhir sekali. mengeluarkan msl mengucapkan kata-kata. mengalir keluar. mamuhung. penuh dengan rerumputan. mengerjakan sedikit demi sedikit dengan sabar. ke belakang. keluar msl ikan keluar dari jala. mempunyai suami. mamudar. tak menentu. sangat letih. di pudi. marpudorpudor. menyibukkan diri dengan sesuatu sampai capeh. dalam kesempitan. belakang. Pudar. datang keluar. Puhul. sesudah. dipukpuk udan. pangapudian. bertabur bintang. alat pelempar. rapat tumbuhnya. hapuasan. kemudian. mapukpuk. menghancurkan mengenai sesuatu untuk mana orang menjadi jaminan. ramba na potpot. tersalur. yang terakhir. Pudi. puasa. merasa senang. memujimuji. semak belukar yang lebat. terkepal. rimbun. buhul. kawan. bengkok. diketahui umum. berputar-putar mengenai tali. marpuarpuar. memukul kepala dengan kepalan tangan. mapukpuk. Puji. berpuasa. jawabannya tak jelas. simpul pada tali. pudun mangolu. membungkuk. penghabisan.Potpot. gawat ekonominya. Potuk. Puar. berteriak mengenai anak-anak. Puasa. Pualpualon. akhirnya. dipukpuk hamusuon. = tarbege.nampak banyak bintang. pamujion. memukul dengan kuat. parpudi sahali. sobat. mamuhuti. tembus. mamadun. capek. menekuni. terasa sesak. belakangan. Puas. tersiar luas. Puhot. Pudun. bekerja selalu dan lambat akan tetapi terus-menerus.tempat dimana keluar sesuatu msl air mengalir. tembusan. tekun. Puang. memukul dengan sesuatu. memukuli . Pudor. hujan membuat dia basah sama sekali. Puis. o sobat! hai kawan!. pujipujian. membantingi. Pudung. II. mamuhul. jerat. di belakang. telaten. jamuan makan yang diberikan parboru bila dengan sungguh-sungguh membicarakan usul perkawinan dan juga dibicarakan mas kawin. mamuhung tangan. pusat ikatan. mengikat simpul. buah dari parira. di pudi ni. suami. parpudi. Pukpuk. memuji. I. berputar belit. puhot alusna. pemujian. penuh ditumbuhi. yang terbelakang. sibuk. puasa bintang. hal memuji. marpuang. dia tidak tahu menjawab. sipul yang baik.

berbunyi mengenai senapang. lebih baik letih karena kerja daripada miskin. mamulha. celaka. tagonan holiholi mapukpuk sian mata midopidop.mengasingkan. = pungkul. dempul. mamulasi. pintal. khas. angka pulopulo. mengoyakkan supaya keluar. semen. Pultak. teronggok. keluar. kembung mengenai mulut. pecah. Pulang. mengutuki. mamullit. pulaspulas. mulai. terbuka. mengonggokkan. muncul. memisahkan. bdk palpal. Pukul. P. Pulha. mengistimewakan. pamulosi. terban. Pulo. segala sesuatu yang melekat msl kapur dengan darah. meletus. Pula. kepulauan. mamulgukhon. ranggas.. membuka penutup kepala. Pulsit. mengembungkan. papulikhon. Puliling. pulang sae. membesar karena berisi udara. Pulpul. pulsik. anak sungai Batang Toru. orang dari lain marga. perekat. pulau. sesuatu kekuatan tenaga yang saat ini bekerja tetapi cepat menghilang. Pulguk. = pillit. sej rotan. menyisihkan. mengenai perselisihan. pulo tanjung. terasing. Angk. merekah. bekas pukulan. pulang bodari.merekatkan.. meranggas. = pulsik.seseorang. = mapulha.. membuat bertumpuk-tumpuk. barisan. tumpukan. = mapulpul. banyak pulau. mengeluarkan.B. pulas. guna-guna un-tuk memberitakan perang. jea pulas. lem. Pulsik. membuka sesuatu. menekan keluar. pecah mengenai bendungan. Pulpulan. Pullang. jalan. Pullit. tidak menggabung.. mamulahon. mate ma ho na pulang sae atau juga: pulang buli. menimbun. Pulas. ayam hutan. Pulik. idem. Puli. menggulung msl sigaret. na pulik marga. bdk bodari. letus (bedil). Puldit. terjebol. damar. jebol ambruk. kerja. meletus.mapulsik. pilin. sej kutuk. dugul ni patna na so malo hehe. gogo pullang. kembali dengan tangan hampa. menurut ucapannya dia dapat melakukan segala-galanya tetapi bila sudah tiba waktunya kakinya tidak dapat berdiri yaitu: orang yang bermulut besar. semenanjung. melotot msl isi perut. tumbukan. hatinya terhadap seseorang sudah berobah. terpisah. membinasakan dengan guna-guna. mapultak. sentuhan. . mudah-mudahan engkau mati tanpa keturunan. rambu-rambu ulos yang dipintal. Pul.: hatana mapultak gambiri. mamulsikhon. gunung meletus. ancaman. istimewa. Pulos. habis. mendempul. memintal. ala petaka yang dahsyat sekali. kutukan. aek puli. mamuli. menumpukkan. Pulogos. dolok na mapultak. mamullang. mamulos. keluar karena koyak. burung. pulos rohana. penyombong.

potongan-potongan ka-yu yang busuk.pasampuluhalihon. akhir yang celaka. memulai mengenai perang. paimaima punggur. batu gosok. pungkul. puluhan. setelah permulaan yang hebat. mamungkor. menghimpun. nama bulan ke-10. mamungga. bendulan. punna. mamultopi. sipulut. papungu roha. memukul.merekat. mamungus. pungkul tonga pitu. sepuluh. memulai. juga: apa yang sekurang-kurangnya harus dibuat untuk menghindarkan msl perselisihan atau perang. pantat. mamulut. menguasai diri. pujaan. mengasah. seperti ditemukan dalam sungai. nampuna. Puna. Pungus. guru ni pungga sibanggura ni golanggolang. pamungkaan. mengumpulkan.Pultong. yang kesepuluh kali. berdiri dibawah pohon dan menunggu suatu bahaya dengan sabar dan tenang. orang yang sendirian makan yang enak tanpa membagikan dengan orang lain. timbunan. mamulung. sampulusada. Pungu. ise nampuna pinahan i. restan (bdk bantebante). punguan. Pulut. marnampuna. madabu. menggosok. perhimpunan. sipahasampulu. menangkap burung dengan pulut. menjumlahkan. batu ujian untuk mas tidak boleh ditarok di batu asahan artinya: hal-hal yang tidak boleh dikatakan secara umum. bintik di kulit karena gigitan semut. Pundial. pulungpulungan. sampululima. Pun. Pungka. pertemuan. onggokan. marpungu. menggurdi. padi pulut. gurdi.diparsampulu.bulat. yang kelimabelas kali. pecah. parpunguan. ketan. = mamungkul. terkumpul. pulut perekat. II. membor. = poltong. mengelem. pentung-pentung. apa yang tinggal. puluan. mendirikan kampung. Pundia. empunya. sampulu. dahan-dahan kayu yang mati. terhimpun. memperhatikan. memulut.pungkul piga? jam berapa? pungkul tolu. jam setengah tujuh. Pungga. berhimpun. jam tiga. perkumpulan. bunga palia. kelereng mengenai permainan anak-anak. punggung. Pungkul. limabela s. papunguhon. mamungka. pasampululimahon. saya yang punya itu. mengumpulkan. terkumpul. pemukiman. pamulung. punai. penggerek. puluhan. nyamuk dsb. Pultop. Punggu. bor. tertumpuk. guli. apa cocok satu sama lain. timbunan kecil. benjol. duapuluh. ramu. duapulu. ? siapa yang punya ternak itu? ahu do nampunasa. berpunya. pukul. segala sesuatu yang melekat. kumpulan. pulung. pengumpul ramu-ramuan. Pulu. sisa. sebelas. berrapat. satunya pendapat. berkumpul. = pandia. papangan pungus.sesuatu yang satu sama lain ada hubungannya msl obat. dibagi sepuluh. marpulut. ma-mungka sosor. Pungkor. pengumpulan. Pune. memperbanyak. . pungu roha. tidak berserakan. batu asah. hanya makan sendiri tanpa membagi dengan orang lain. Pulung. memulai permusuhan. getah. puluh. I. Punggur. meletus. permulaan. ramuramuan. Punggung.

sumpah. hapunjungan. punia adong. semut (Angk). P. tahun. benjol. tertutup mengenai bunga.B. mapuntar poguna. milik sendiri. kuncup. I. berpucuk. Punil. merekah. Puntas. terjadi sekali ini. hata na torop sabungan ni hata. jalannya sesuatu. mamumpun. sipuntung. saya tinggal tanpa keturunan. mamuntal. puncak gunung. Punpun. punpun ni bada. wujud. Puntar. pecah mengenai bisul. Punsu. pecah mengenai karung dan kulit. bulan. . kejarangan. mapupu. kata seseorang adalah kata orang gila. Pupu. terkilir. mamumpun parange ni dongan. mamunjung. bengkak msl karena luka atau suap. memancung. terputar. ujung. sepi. kata orang banyak adalah kata yang menetapkan (Vox Populi. mengasingkan diri. II. ujung tali.P. mamuntali. kusut. sangat menyukai sesuatu. salah urat. puncak. memeras. penuh dalam mulut yang dari luar kelihatan sebagai benjol. parpuniaon. ramuan-ramuan untuk obat atau penangkal (pagar) atau pangulubalang dan sihir-sihir lain. punu. pola. dipahembang na salangit. tu tangkingan bodil. marpunsu. punah. kalau diumumkan maka ia akan meluas seperti langit. bila disimpan untuk diri sendiri maka ia tetap jadi kecil. keunikan. tu ruangna pandoit. terasing. berhenti tembakan semua dimasukkan kedalam tempatnya kembali. meriuhkan. mamunjung rupana. Punsa.pada Allahlah akhir sengketa. rontok mengenai rambut atau bulu msl pada kuda yang muda yang bertukar bulu. irit. (= rimpun ni bada). punia marugasan. terlebih: anak laki-laki. ia elok.Punia. jalannya sesuatu. tanpa keturunan. membuat pola ulos ini. di Debata do punpun ni bada. mamuntar. mamuntar. cantik sekali. punsu ni dolok. mendiamkan. mengambil untuk diri sendiri. punu ahu. bergulung mengenai tali. menyendiri. mapuntas. menyembunyikan. empedunya pecah artinya ia marah sekali. selalu memikirkan perkelahian. mapupu. akhir. mamuntas patik. hemat-hemat.: dipunpun na salada. Punu. mamunsa. sendirian. memasukkan sesuatu dalam pancung serta mengikatnya msl uang. awal dan akhir. Vox Dei) Punok. memecahkan. sikap sayang. buah yang masak. Pupuk. saya tidak mengetahui baik permulaan maupun akhir perkara itu. mengecualikan. juga: apa yang hanya terdapat. mamunokhon. na so marpunsa. hari terakhir mengenai minggu. pucuk. jangan terlalu mempersalahkan kelakuan. mamunsu. demikian dikatakan pada perhentian perang: tali yang dipakai untuk mengikat musuh agar digulung. II. berujung. punpun. punsu ni ari. punpun tali pasa. memutar. Puntal. robek.: hata mamunjung hata lalaen. kuntum. keseleo. perkara. Punjung. Puntung. ia adong. memijit supaya pecah. makna. memecahkan sesuatu. I.melanggar undang-undang. mamuntasi. kalau saya memiliki ini dan itu. tanpa teman.B. Punsahan. ndang huboto punsahan ni hata i. akhirnya perselisihan. menyendiri. ruwet menyebabkan tidak dapat diketahui mula dan ujung msl cincin. = mandatdati (Angk). model dari ulos ragidup.

dimana tidak tumbuh apa-apa. pinapurpur. menyegarkan. mamupusi. air bekas pemasak nasi. = mamurun. na pupur ne. papurgukhon. tumpukan kayu belukar yang mau dibakar. P. menumpukkan. anak dari saudari.purpur.orang yang tidak mempunyai keturunan lagi (anak-anaknya) karena semua mati. pamurnas. Purnama. Puringga. na pur ma alogo. mamurotok. purun. tempat sesuatu dibakar. I. angin bertambah keras. keponakan. menerbangkan kutuk perbuatan dalam agama yang dipercayai orang bahwa ia berada dalam kutukan ditarok ke burung layang-layang atau kumbang dan diterbangkan. ribut tukang dinding bikin rapi. menjadi dingin. Timur. sej penyakit kulit. marpurinting. mendinginkan. berani. Purpar. membuat bertumpuk. pupus ni tondingku. perapian. menyejukkan. Purinting.: bulusan dipangan purpur unang dipangan amporik. memajangkan kepada angin msl padi supaya diterbangkan angin kulitnya. papurpur sapata. Puraga = barani. purba ni jolma. merampas. habis. meniup terbangkan. Purba. penguatan. samisara purnama. Purnas. marpurapura. panasnya menjadi sejuk. purba jolma.B. alogo na pur. mamuretek. hari ke-14 penanggalan Batak. mempunyai otot yang keras. Purapura. sebagai kata membujuk. pemekar. digoncang. mapupur. membakar. Purngut. gersang. berkeroncong. Pupus.= sae. purnama.B. kantong tempat uang. gemeletuk. merajalela. keras. air tajin. II. Purik. keriting mengenai rambut. dibuka. keretek. patek. membuat api. tempat pembakaran. berdetak-detak. tas datu. mencakar-cakar msl cacing dalam perut. Purotok. pelor dari tanah liat yang dilemparkan kepada burung untuk mengusirnya. mamurnas. digoyang.mamurpari. menguatkan. berlepuh msl pada tangan. gemuruh dalam perut pada penyakit perut.pamurunan. rempah-rempah (cocok mengusir pe-nyakit). Purun. diterbangkan angin. memberi penguatan bagi yang sakit.: purpar pande dorpi laho padimposhon. mamurpurhon. purpur na hodok. bertiup dengan kencang mengenai angin. dihabiskan. penyegar. hampir semua habis. Puro. berpenyakit ini. sip parmihimihim laholaho pasegahon. Purur.Pupur. mamurpur. takdir. angin yang keras.= pulguk. lebih baik padi itu dirugikan . bergeretak. Purguk. terbang dalam jumlah besar. pundi-pundi. berbunyi keras. Pur. diam-diam pendendam bikin rusak. nasib manusia. puruon. mengambil pakaiannya. gemertak. Puretek. gemertak. P. papurpurhon. idem. terhembus angin. berkurang mengenai panas. lepuh. = por. marpuringgapuringga. pamurpuri. sej tumbuhan yang bunganya besar dan berwarna merah pucat. Puru. berdetus. Purpur. kesayanganku. bdk burbar. gemercik dsb. memarakkan api. singkora purnama. membantingi msl dinding. na pupur. yang ditetapkan oleh tondi (jiwa) sebelum ia lahir dan yang tidak bisa diubah lagi. Purian. kekasihku. hari ke-13 penanggalan Batak.

maepusu. dalam arti kiasan: rasa hati = ateate. malambok pusupusu. pusu ni roha. jantung. mamusungi. membunuh. idem. kesimpulan. pusat. sedapan yang dimakan secara diam-diam tanpa diketahui orang. piring putih (tanpa gambar). inti. buku diperbuat dari kulit kayu dalam mana dituliskan segala pengetahuan mengenai hadatuon. Puti. Pusaha. kesempitan. parpusupusuan. pusaran air. hapusohan. mamutor. Putor. saudara laki-laki kandung. pusokpusok. Pute. putorputor. tunas. obat anti impoten. suci. merasa senang. dongan sapusok. dendam. murni. Pusor. I. marputorputor. keluar dari ikatan.sekitar jantung.pamusuk. Pusil. bersih. pusaka. bodong. sipuspus. mengoyakkan. tarpusu. pendek. ditarik ke bawah oleh pusaran air. pusupusu. saudara sekandung. pemimpin pengambil kapur Barus. marpusorpusor. pucuk pohon kayu yang lembek dan muda. pusat. Puspas. mengeluarkan tangkai buah-buahan. Putek. kambing putih dalam istilah persembahan. titik pusat. benci. pustaka. (dari: mangae pusu) sakit perut. Pusa. mencabik. berat (sahat tu pusok hosana?). terkena di jantung. landasan samudra di benua bawah (legenda). mamutihi. bolakbalik. sisi dadu dimana hanya terlihat satu mata. mengerjakan sesuatu dengan rajin dan cepat. Pusok. diperkuatnya batinnya. pusuk ni hau. pucuk. putar. puti. sesuatu benda atau alat perkakas yang berputar. Putik. bunyi untuk mengusir kucing. penyakit perut. mamute. membuat sesuatu dengan giat untuk mana orang juga turut menyetujuinya. Pusungpusung. II. olakan air. yang terkemuka dalam rapat. memutar. dionsop pusat. berputar. ubun-ubun. guna-guna untuk menghancurkan orang. tempat yang terdalam di air. jatuh dari berkas.dalam keadaan sesak. memakai guna-guna itu terhadap seseorang. bagian ulu hati. berdengung mengenai bunyi batu-batu yang dilemparkan oleh ali-ali. Pusuk. memperoleh sesuatu tanpa memberikan kepada siapapun msl suaminya. dihapusuhon rohana. manghapusuhon. mamuspus. ujung daun palem yang paling dalam. orang puti. . Puspus. pusat samudora. Pusia. Pusu. Pusat. menyiksa. tunas pohon kayu atau tanaman yang berdaun kertas sigaret untuk mana orang suka sekali memakai daun halus. pusar rambut. enyah kau kucing.malae pusu. mamutik. pusia ni gaja. berhati-hati.pamusatan.oleh purpur daripada dimakan perik artinya: lebih baik menderita kerusakan daripada menderita ketidakadilan. plasenta. mandabu sipuspus. pusaran air. Pus. Pustaha. masalah pokok. berpusar mengenai air. pusat. merusakkan. putih. mamusa. = putik. sesak mengenai nafas. memetik buah-buahan.pinggan puti. berputar-putar. Pusangko = pusaha. pusar. hambing puti. pusoran. sekte padri yang semenjak 1885 beberapa kali menyerang tanah Batak.

yang tegak dibagian muka perahu (= solu). R Ra. memarang. bahan peledak. parputung. Rabarabu. Rabut. I. alat pemotong rumput. bersiap-siap. tiang kecil. rajin. Rabisan. Raban. barangkali ya. menyediakan. mengawasi. mesiu. lari dari kampung dengan ternak saat ada bahaya yang mengancam. seksama terhadap (di). barangkali. mati mengenai manusia dan ternak. masalah. ra tung. lada dan garam. Raba. mencabut bulu burung. Radot. seperangkat. mengolah buah-buahan atau daging dengan menumbuknya dan kemudian menambahkan sitrum. Rade. mengatur. rabis ni gaol. na ro do ahu. . paradehon. Putung. merujak. arit. angin. tewas dalam jumlah besar mengenai tentera dari kedua belah pihak. kasar. mungkin. parang. tersedia. bersedia. idem. sej kupu-kupu putih. pelayan perempuan. menyiapkan. berakhir. ra. selesai mengenai pertikaian. bertumpuktumpuk. seperlengkapan. beres. yang diperoleh seorang pengantin perempuan dari ayahnya. sedia. membereskan. = maputput. II. segala sesuatu yang masuk satu pasangan msl semua gendang yang diperlukan dalam orkes. aek rabu. Rabuk. mengungsi. memperhatikan. rumabatrabat.mempersiapkan. bergelimpangan mayat kedua belah pihak yang berperang. = bangunan. sestel. Rading. menyediakan. marrabanraban. Rabu. habis. mencabuti sampai bersih. mamuji na nirabar. orang yang marahnya sulit mereda. mangarabar. Rabin. dahan kering yang mau jatuh ke tanah. mangarade. membersihkan dengan parang suatu tempat dengan jalan mengebas pohon dan semak untuk dijadikan kebun atau ladang. berbulu mengenai kulit. air abu yang dibuat dari abu yang dibasahi dan dalam mana orang menyediakan benang. berhuyung-huyung. rabuk. siap. paputushon. menggotong orang sakit. mangarabas. tekun. mamutputi. hilang. saya bersedia. berjalan tertatih-tatih. mangarabin. api na so ra suda. memuji-muji hasil pekerjaan sendiri. rabaraba. mematuhi msl perintah. Putus. mau. perkara. mangaradoti.Putput. mangaraba. perlawanan. Rabar. api yang tidak mau padam. Rabis. dengan berduaan membawa orang setengah diseret dan setenga diangkat. merambah. mangaradoti ulaon. mungkin ya. saya mau. rabuton. obat bedil. daun-daun pisang yang telah kering dan pada batangnya bergantungan ke bawah. Rabi. memutuskan. kasar. mangarabi. memotong kayu mulai dari bagian atas. Rabas. menekuni pekerjaan. menyimak. saraban. radot di. menekuni. menyiapkan. urusan. Rabatrabat. patah mengenai bulu. memuji pekerjaan sendiri. berbulu. tonggak haluan perahu.

hancur. rahotrahot. terikat. indahan di ragian. hampa tak berbuah. sedang ramainya. hangus. Rage. ganjal. kerak-kerak. lebih baik mati daripada hidup Rahang. sej tenggiling yang besar. menyaring msl pasir atau beras. pemberani. terjal. ragam. berperang. Ragian. ragu pingkiranna. ragamragam. merenggangkan. pangarahoti. menjadi mandul. sej ulos. ragat mangan. berbagaibagai jenis. bola yang dianyam dari rotan dengan mana para pemuda main sepakbola. sedang sibuk-sibuknya. ragi ni ulos. berbeda. rak dari kayu untuk persembahan yang digantungkan di dalam rumah sesudah dihiasi dengan bunga. daun-daun seperti itu. yang terlalu berani berbuat sesuatu. melayukan.Raga. kering. parahanghon. berserakan. sej penyakit pada tangan yang gemetar. Ragu. Rahar. jurang. meluas menjadi umum. Raganan.00 sore. urat-urat. cara mengucapkan: seorang berbuat kesalahan banyak. pikirannya kacau. mangaragehon. kikir (besi). Ragidup. . mangarahar. raion. nasi angus yang melekat pada daun-daun yang ditarok dalam periuk. aneka raga. pertengkaran menjadi umum. terkangkang. dari bermacam-macam jenis. lebih baik. Ragi. ragiragi. = tagonan. orang lain kena siksanya. lebih baik. penyakit saraf. Rai. mangarahat. Rahanan. lebih suka. layu.marragean. membinasakan. mangaragi. mangarahuti. banyak ragamnya. tepi jalan. mangaraga. bdk sagi. gondang ni rahat bulu. meletakkan daun-daun ke dalam periuk untuk memasak nasi. Ragam. memberkasi. menghanguskan. seorang yang sengaja mencari bahaya. sej ulos. Rahat. membagi-bagi sedemikian rupa hingga memperolehnya menurut kemampuannya. permusuhan menjadi umum. bergelimpangan mengenai banyak orang yang mati. binasa dalam jumlah besar. semua kelihatan kacau. Rahot. rahat sahit. ragat bada. Rahis. mengikat. binasa. beragam-ragam. ragat paronan. waktu umum untuk makan yaitu: ja 18. rahot ni indahan. tepi sungai. waktu umum memasak yaitu: antara jam 17. dari ragi idup. membuat layu. macam.para pengunjung pekan datang berkumpul. beraneka ragam. raga. ragat mardahan. ramai bersengketa. mengenai lereng gunung. cara. Ragat. ragaraga. juga melukai seseorang bagaikan lubang raga. perbuatan suka menjamu orang. model. renggang mengenai kaki atau jari-jari. kacau. berselisih. peloncat jurang. mati dalam jumlah besar. curam. = raganan. marragamragam. raga.00 atau malam jam 20. mangarahoti. jenis. bergelimpangan. lapik piring untuk meninggikannya. na rahat. ragat manduda. penyakit saraf. musnah.00 sore. sitimbung rahis. waktu para perempuan menumbuk padi yaitu: sore jam 16.00 dan 18. Rago. ragat hamusuon. ragu idaon. motif ulos.00. corak. tanggiling ragaraga. mengikir. penyakit yang sangat mengganas di sekeliling. keranjang yang dijalin jarang tempat membawa ayam. lebih suka. dari: argaan lih arga. bermacam-macam. rahanan mate asa mangolu. ragam. Rahut. ganas. menghancurkan. menghabiskan.

harajaon. mangarain. masing-masing membawa kawannya. kaitan yang panjang untuk menurunkan buah. Rais. kerajaan. barang dagangan. tali atau kain yang dipintal pada mana wanita yang melahirkan berpegangan. berjalan dengan kaki yang kurus panjang msl labah-labah. mangaraja. gancu. anda adalah raja saya mohon anda. memohon. sej ikan kecil. kait. marsiraraisan. menyeberang melalui tali seperti itu. diparhurajai. lebih tinggi dalam kedudukan. Raja. Ramban. Rak. menghalau ikan di dalam air dan kemudian ditangkap. I.uju hinarajahon ni A. mati sewaktu lahir. . saling bergantung seperti mata rantai. ramah. memohon dengan sangat. benda-benda yang diperdagangkan. sewaktu A memerintah. mengatakan ke-padanya "rajanami". masirain donganna. Raksa. raja yang tarafnya lebih tinggi. ramba na potpot. dengke ramarama. masirainan. mencantelkan. berkerumun dalam jumlah besar mengenai binatang. belukar. semak-semak. mate rais. mangarait. paru-paru. waktu menghitung batang bambu. nama sebuah sungai antara Silindung dan Sibolga. Rait. rait ni bagas. Rama. pengawas. kemuliaan. II. Rambang. marraisan. batang bambu sebagai mana ia tumbuh. mencantel pada. rotan. saling mengadakan perkiraan. saling menyantel. Rajum. penguasa. kangkang mengenai kaki. saling menghitung. diminta dengan sangat. Rair. gelar: Singamangaraja. rumamang. kata yang bersifat memakimaki. sawang. mangarajumi. bukan parripe.sanghahair. perkataan umum. mengagak. raja huta. raja. raja yang berdiri sendiri. tigatiga ramban. tersangkut pada (di).perkayuan dalam rumah dikira dari sumban ke atas. hal pekerjaan yang ditinggalkan tidak selesai. mangaramba. paraithon. rawan yang tidak bisa dilalui. mangaraishon. meminta-minta. memerintah. diparajarajai. hutan. memasang konstruksi atap. rajanami. mangarajai. jaring untuk menangkap burung. Ramba. penyapaan yang hormat: rajaku. barangbarang jualan. yang dipasang di atas sungai untuk pegangan sewaktu menyeberangi sungai itu. na rait. mangarama. menguasai. siraraisan.menggantungkan sesuatu. menyangka. ramangramang.jolma ramba. dibicarakan bersifat umum. bergayut. rajuman ho songon raja. menangkap kuda dengan jerat yang dipasang. mengambil sesuatu dengan kaitan. serumpun bambu. lebih mulia. rajaraja. raitrait.imam raja Batak. menghitung. saling mendukung. na lolo semua perkayuan dari sumban ke bawah. kain. bergerombol-gerombol. Ramang.paturamang. aek raisan. kerangka atap rumah. ber-kerumun. bdk rangsa. masirajuman. ompu raja di porlak. membawa serta. rumaja. mangarambang hoda. pemimpin. tidak konkrit. merajai.Rain. hata mangarambang. = parsili. kepala. harair. mengait. menyembunyikan diri di semak-semak. orang harus menyangka anda raja. rambangrambang. menaksir. hiruk pikuk. sebatang bambu. raja ho. sarang labahlabah. raisan. dengan sangat. dimana dulu terdapat penyeberangan seperti itu. menimbang. dalam bahasa datu. semak belukar yang lebat.

Rame. rambon ari. rambu laos. mangarambus. berpenduduk banyak mengenai negeri. Rambu. yang tidak dapat dilihat waktu senja seperti halnya dengan ayam. mangarambas. dahan-dahan yang menghubungkan titi itu. rambusan. Rambing. Rami. rabun. rambu tola. sangkarambar. mangarambing. banyak tenaga yang dipakai tetapi hasilnya sedikit.ngan tangan. datu pangarambui. hiasan pada pidato. hari sudah senja. tertambat. seorang penolong yang mendampingi dukun. cara meramal dengan benang untuk mendapat pencuri. II. satu lembar msl dipakai waktu menghitung daun dan pakaian. membersihakan hutan dengan menebang kayukayu yang besar untuk mana dipergunakan parang. dia melihat samar-samar. pangarambing. lemak dalam perut. tidak adil mengenai perkataan. menyebat. Rambutan. untuk menjaga supaya jangan dimasuki tikus. bagaimana dia dapat menyelesaikan segalanya?. rambutan. Rambut. = I. mangarambuhon. sekelumit nasib. dekorasi yang dipasang di muka rumah atau kapal: juga hiasan bunga dan seterusnya bermacam-macam hiasan. keputusan sementara untuk menenangkan buat sementara mereka yang bertempur. rambon ni ari. dukun yang memberi tanda-tanda bagaimana ayam itu harus jatuh.sipaturambat. rambus. kelak diperoleh keputusan terakhir. sabut pada buahbuahan. Rambon. Ramboan. tidak murni.B. pelayan dukun. kampung. tinggal tergantung. rambu. sej tumbuhan air yang membuat air keruh kelihatan. = sungkot. senja.Rambar. meminjam sesuatu buat sementara saja. anda harus cerkau perut anda sendiri. saya melihat samarsamar. tabung sampah.: sarambar gogo. menyentuh de. mangarambut. matanya kabur. songon na nirambas duru. Rambong. membabat. rambon manuhon. rambing. juga: culas. I. saling mencerkau pipinya sewaktu mengaduh. daging yang bersabut pada buah nangka dan tidak dapat dimakan. remang. bejana dari bambu untuk menyimpan air pencuci. = arbis. rambon huida.sepotong daging. banyak tenaga. tidak jelas. . sihir penghalang. parrambuan. Rambat. II. bagaikan membersihkan tepi ladang. rambingan. butuham do rambusanmu. Rambus. daftar untuk memilih hari (mirip denganparhalaan). ramai. sangkut. kabur saya lihat. tali yang dipasang sesudah mana orang mengarahkan kayu ke situ.tanggung-tanggung. menggantungkan sesuatu msl ogung. samar-samar. rambu ni pinasa. setengah-setengah cara mengerjakan. dikerjakan dengan tidak sungguh-sungguh. jimbai. di godang ni ulaonna. penolong bilangan. sepotong. titi gantung dari sehelai rotan besar(mallo) dan dua helai untuk pegangan. melaksanakan segalanya menurut aturan. ilmu sihir datu dengan mana ia menjatuhkan orang. tanggung-tanggung. ramiramian. menyenggol. ramerame. tidak bersih mengenai ramalan dengan ayam yang berarti bahaya. Rambas. beha do pangarambuhonna. tidak jujur. tampuk usus yamg berlemak. Rambis. kaki terhantuk pada sesuatu. unit. sekerat bambu sebagai tabung air. menyentak. yang dapat dibeli di pekan/pasar: juga seikatan yang digantungkan seperti jagung. satuan. P. pangarambui. menyentuh. menambah kekuatan hidup terutama mengenai perempuan agar memperoleh banyak anak (gabe tondina). kabur. rambu na onom. rambon matana. mencerkau. keranjang sampah. sebuah. paturambaton. demikian dikatakan kepada perempuan yang pengaduh terhadap anaknya yang jahat. menggaruk sampai luka. menyinggung. mangarambis. sirambon. rambu-rambu dari bulu kuda dan potongan-potongan kayu. sajomput tua.sijujung rambu. masirambus hu-rumna.

berupaya menjaga. panjang mengenai tanduk kerbau. bersama. Ranap. itik liar. mangaramothon. jentera. Rampat = rambat. bringas suka berkelahi. rampas. serempak. sej pohon kayu. sej pohon kayu yang kulitnya dianyam (karena lembek) menjadi tikar. Rampuk. Ramuan. memegang teguh. Randorung. menjaga agar tidak kesasar.Ramon. pesek mengenai hidung. ran do bogasmu. bebek rawa. Ramping. kurang jelas. bersamaan. mangarandam. haram.mangaramoti. berbaring karena kenyang. memelihara sesuatu. menyentak dari tangan orang. siramoti hurungan. air merambat. tipis mengenai bibir. agar tidak rusak atau tidak hilang. ramot bahen. berlaku hati-hati dengan sesuatu (= jamot). memeriksa dengan mata. roda cakra pemintal. kotor. aek rangat. lebat buahnya pohon itu. = rambon. pidatonya tidak jelas. mangaran hatana. lantoro ditakik. sobek mengenai telinga karena perhiasan. mencari dengan jalan meraba-raba. bontar gotana dos do anak dohot boru dibahen na pulik do margana. Rampak. Randuk. rampak borhat. Rampas. sungkot. ramos parbue ni hau i. mangarampas. itik hutan. Ramot. rangamrangam. Randam. Rangat. kulit halus yang berada dibawah kulit atas. Rangga. sedang. tenunan yang salah karena tidak sama garis-garis.mangaramping. sej pisau. mangaranap. I. tidak terang mengenai ucapan (sungkot suarana). Ramram. randuk jantan mengenai kambing dan biri-biri. adukan obot-obot. Rampis. Ramun. menyentakkan. suka bertikai. menjaga utuh. memelah. simpang siur. pohon kayu itu berbuah banyak. tidak teratur. ambil paksa.B. Rampus. segalagalanya bersimpang siur. memutuskan. cermat. sekaligus. Ramos. ruji. tidak teratur. agak. engkau mengerjakan sesuatu dengan tidak teratur. berangkat bersama-sama.rangaranga ni sorha. ramonramon. meninjau. bermacam-macam ramuan. mangaramuni. banyak sekali mengenai buah. kerbau yang lurus tanduknya. getahnya putih putra dan putri sama saja kecuali marganya yang beda. horbo siranga. = pulungpulungan. air belerang. mangarampukhon. Ranga. Range. P. menajiskan. kulit ari. = rampas. baik. rangga juna. maramping. suka berbantah. mencemarkan. mengalir kesini kesana. bersimpang siur.: tinallik randorung. rada. merampas dengan kekerasan. kusut. berbuah lebat. melihat ke kejauhan. ruwet. Ranget. berkecambah mengenai padi yang direndam. Rangam. penjaga penjara. II. melindungi. mengawasi. jaga agar utuh. mangaran. kompak. perlakukan dengan hati-hati. air hangat bersumber dari alam. mengenai mata jarum. lobang kancing. Rande. najis. Ran. . mangaran aek. rangaranga.

Rangging. P. sej penyengat kecil. nama sej tumbuh-tumbuhan di hutan berdaun lebar dan disukai orang untuk membungkus sesuatu. saling memintal mengenai akar. merenggutkan. berbunyi nyaring msl dua poting yang saling memukul. yang bertujuan menjatuhkannya. kerangka. Ranggut. Rangkit. teka-teki: laho tu balian rangrung songon boru na mora.: ranggas tumutungi bonana. menggulat. Ranggapuri. bergumul. kering dan pucat seperti batu itu. mangarangke.bojak siranggang. Ranggar. ranting-ranting kayu mati dan kering. Rangkak. rakit. rusa jantan. rumbu-rumbu pada tepi anyaman jerami. Ranggisgis.B. sepaham. sibondut ranggas na gaunggaung. Rangkap. jatuh bergelimbang dengan anggota gerak yang keseleo. Rangin. Ranggiong. dibentangkan. dikatakan mengenai perampok atau penyamun yang menelan sesuatu yang tidak boleh ditelan. langgar. dikencangkan. Rangrang. menganyam sekeliiing bejana dengan rotan. mangarangkithon. rambatan. batang-batang kayu yang diikat bersama-sama dan membuatnya terkatung-katung di air. rebah terlentang dengan kedua paha terbuka. Ranggiok. Ranggong. ranginrangin ni baoan. parrangguan. rangrang ni bagas. membuat gaduh. Ranggitgit. masiranggut. ranggason. sada parrangguan. (lawan: sosot). berjarak. ranggiongon. longgar. batu apung. kalau poting dibawa kosong untuk mengambil air. = hommbar. Ranggiting. menangis. kodok pada mana orang mengangkat sumpah. tidak berdaun. bergelut. rambat-merambat. bala kelaparan akibat musim kering yang lama. rangka. nama sebuah daerah. jarang. ramai-ramai menjerit. ranggapuri matutung. Rangkir. ranggisgis. dikatakan mengenai rotan yang dipasang di atas air dan melalui mana sebuah keranjang ditarik kesini kemari untuk menyeberangkan orang. meratap. kodok ini dihancurkan di batu dan pada batu itu orang mengatakan demikian: aku mau dihancurkan jika kata-kataku tidak tidak benar. bersatu mengenai cincin rantai. sepasangan. kerangka rumah. mangaranggar. laho muli sip songon boru na pogos. renggang. sepotong kayu yang secara kasar dipotong dan menggambarkan kuda pada mana orang menari bila seekor kuda dipersembahkan. yang kering. = tangging. Rangrung. Ranggu. berjalin-jalin msl akar. sej hantu (begu) yang terhadapnya tidak berlaku korban apapun. seorang yang mengambil sesuatu. sungkup anyaman. bergulat. masiranggongan. riuh mengenai banyak orang. mangarangguthon.Ranggang. kesepakatan. tajam dan panjang mengenai kuku jari-jari. rangkap benang yang dikemut kalau menenun. masiranggingan. kurus. kering. api besar dimulai dengan membakar ranting-ranting kayu kecil. maka ia berbunyi seperti seorang gadis yang pakai banyak . juga: mengenai tumbuh-tumbuhan. berkelahi karena sesuatu. sibondut ranggas. Ranggas. melanggar perintah. menyentak. rumanggiok. juga: rangkit. Rangke. sarangkap. Rango.

Ranjar. bekerja dengan tidak teratur. dengan. Ransan. kepandaian berbicara dalam bahasa yang dipilih dan dihiasi. rangsangrangsang. menghitung. kalau dibawa kembali ke rumah. ranjau kayu atau bambu. isi perut termasuk jantung. karung yang dianyam untuk penyimpanan rumput. mengoyakkan. terkoyak. mangarangsa bagas. mangarantei. mangarantoranto. tiruan bunyi senapang. lalai. bingung. mencabikkan. merantai. rawang. jual-jualan yang laris laku. rantei babam. jeroan. runcing mengenai pisau atau bambu yang diruncingkan. tempat. Ranjang. mencari ikan dalam lubuk. sebab ia sudah penuh dengan air. keterangan. Rap. ia tidak berbunyi lagi. kata bilangan: buah. keping. II. Rano. mangaraok. lekas. cepat. orang rante. kekang kuda. keranjang. keliru. barang dagangan. lancar. titi. disertai. tajam. meramalkan masa depan. . sepuluh keping mas. memberitahukan duduknya perkara dengan ramalan. memeriksa rumah apa ada papan atau balok yang. maranto. Ranto. mengembara. sej pohon kayu kecil yang kayunya menghasilkan potas. lubuk dalam sungai. ranterante. I. mangarangsai. Ransar. hati dan paru-paru. = jalang. roha na rantos. menyayat mengenai daun. dikatakan mengenai dukun: memberitahukan nasib seseorang. daerah. anduri. kebijaksanaan berpikir. bersama. Ranjoranjo. Ransim. rap dohot. Raoang. bekerja acak-acakan. Rapak. palang dari kayu untuk menutup pintu. kayu lurus yang dijepit pada tiang-tiang dan sekaligus pengikat tiang-tiang itu. jembatan. cerdas. yang dipasang pada detar sebagai hiasan. siransar.pangarantoan. potong. pangarangsaon. II. tajam. yang terbelah. Rante. sampulu rantiti mas. panjang tetapi tidak tinggi mengenai binatang. Raoan.kekanglah mulutmu. bersama dengan seseorang. merobekkan. palang penutup pintu. rantai. rantau. bersama-sama. Raok. I.perhiasan. dalam keadaan koyak. koyak. rawa-rawa. memalang pintu. cabang. Rantiti.tulang dada. sej pisang. ranting. baiklah kita bersama-sama pergi. keluk dalam sungai. I.membilang ramal. penjelasan. = anak jalang. Ranting. tigatiga ransaran. mengibaratkan kepada.raphon. rap-rup. Ransang. yang terhukum. wilayah dimana orang merantau. robek. orang rantai. sej tumbuh-tumbuhan yang dipakai sebagai sayur. mangarante. menimbulkan bahaya. pupuk dsb. pergi merantau.rangsarangsa tu. pangaransangan. bersama dengan. Ransap. mangaransang. II. mangaransapi.anak ranto. mangarangsahon. seni berceritera. pertimbangan. mengikat dengan rantai. mengira-ngira. bersama. Rangsa. Rantos. bencah yang dalam. penerangan. rap ma hita. maransan. dahan kecil. mangaransan. Ranti.

meluas. rapat. zat untuk menggabungkan. rapurapu. mengambil daun dari tangkainya.parrapotan. tarrara. mangarapanhon. mengadakan persidangan. menoreh. lem. lapar. merambat. maraprap. rarik. rapot tu sarung. berwarna merah. harapotan. tersebar. rapet. tempat dari mana orang tidak boleh mengambil sesuatu. Rarang. goresan yang dibuat dengan pisau. tempat atau rumah dimana diadakan rapat didang. rarirari hatana.mengapungkan. menyebarkan msl berita. Rarik. = rapet. dikembangkan.mangararati. obrolan. pisau untuk menggores. dengan rapotsarung pedang dilem. artinya: mendapat celaka tanpa salah. pangararihan. haraparan. memegang. bersidang. menyebar. hau raras. mangararakhon. turihon na so marngenge. sej penyakit padi sewaktu ia berada di bulir dalam hal mana ia merah kelihatan. Rapet. Rari. menggabungkan. anturaparan. hata sirarion. larangan. meneruskan. rara matana (mida). mangarapus.Rapan. untuk membuat ga-ris. rapurapu. melarang.sirara. agak merah. menghubungkan. merah kelihatan. tidak beraturan. menetes-netes. Rapar. Rapot. Rarak. berada dalam keadaan kelaparan dan kekuarangan. Raras. tak ada ujung pangkal. Raprap. mangurarat. menggores dengan pisau. omong kosong. kelaparan. rarangan. menjalar. mangararang. mangararik. rapanrapan. mangarapet. ekspansif. memperluas. meluas.ketam panjang. disentak tanpa berguling ke bawah. berserak-serak. kekurangan. berserakan. batang rapotan.ia melihat sesuatu dengan rasa kepingin memilikinya. rapot. marrapot. sej penyakit yang membuat kulit berwarna merah. berbekas tanpa berpenyakit cacar. marrara. maraprap na so magulang. memakukan. sampah. imbalo tu suhul. digabungkan. mengoyakkan. robek. dihamparkan. Rara. kosong bicaranya. merah jingga. Rapit. baro sirarat. tanpa isinya. merah. sampah. pararathon. merambat. perkataannya ti-dak teratur. menghamparkan sesuatu msl padi. mate anturaparon. menjalar. patah. idem. kusut. Rarat. merapatkan. penyakit kanker. kayu dan rumput yang terapung-apung di atas air. tunggul yang sewaktu kebakaran hutan tetap berdiri dan hitam karena kebakaran serta diambil sebagai kayu api. kosong. direnggut oleh dahan berduri. mangarapuhon. rencanarencana yang tidak penting. tidak dihimpunkan. Rapus. menyoldir. bdk rapat. juga dahan-dahan yang terkumpul. persidangan raja-raja dimana dibicarakan persoalan hukum. angan-angan. menyerakkan. . tidak berhenti dengan sesuatu. larang. anak raras. menitik dalam jumlah besar mengenai benda-benda kecil. mati karena lapar Rape. marapu. pararak. peti yang terdiri dari dua bilah papan yang disambung. perekat. kekuasaan. Rapu. = rapet. sahit rara. mangaraprap. tempat pada tanaman dimana daun-daun pergi cerai. membuat garis.pohon kayu yang kecil. tak kebagian makanan. rarirari ni roha. mararas. serpih-serpih kayu sebagai mana ia jatuh sewaktu menetak. koyak.

membinasakan. yang kulitnya dipakai untuk meragi tuak. raut parnabung.B. Raut. P. rasirasa. dipararu hatana. habis dimakan api. walaupun putusanmu mengenai vonis juga baik. hangus termakan api. Raus. limaratus. Rasa. rasi. Raup. humaratik. kerosok mengenai daun. sampai sekarang. tidak rapi. tidak teratur. Rau. parsirataon. ramalan yang dapat dibaca dari nama. rasau pandan. ai maila do raut so dapotan. sej pohon kayu yang lembut dan buahnya dapat dimakan. sampai mengenai waktu. dengganan do uhum torop. tiruan bunyi "ras". lipatan dalam tangan yang dari mana dapat dibuat ramalan. = rage. = jujur.: unang parmeammeam raut. marsirarut. mengira. berangkai. mengiris sesuatu msl tembakau. menghancurkan. gemercik. marraungraung. mangarasiphon. merombak msl rumah. dimusnahkan api. tidak teliti. hijau mengenai tanaman hijau. sej ulos. membongkar. raungan. angsuran yang dibayar orang yang berutang sebagai tanda bahwa dia tetap mengingat utangnya. yang tepat. menghanguskan. I. mengulangi. bersikap tidak peduli. I. = na rata. teledor. marsiraup. rataan do bulung ni torop. . Rati. meragikan dengan kulit ini. kudisan. segar. racun.sirumata bulung = napuran. ubi-ubian.sirumata langit. II. bergantung. semberono. Rata. sej pohon berdaun panjang dan berduri yang dapat dipergunakan menjadi beraneka ragam anyaman. Ras. kudis. ratusan. marratusratus hali. Raso. sayur yang hijau. sibolang rasta. bergopoh-gopoh. tandan. rangkai mengenai buah. menggosok emas sampai berkilat pada batu uji. rasaon. Rating. diracuni.diperbaharui. tidak hati-hati mengenai ucapan dan perbuatan. hona rasun. na pinorsirata. menghitung. tidak mendalam. hancur. Rase. II. membuat bunyi yang keras dan teratur msl mesin atau martil tukang besi. Rasun.B: rata pe bulung ni bulu. Rasras. seratus.rasirasa nuaeng. mulak rata. daging yang baru. meracuni seseorang. Ratus. mangarasras. cara. musnah. mangarasai. langit yang biru. pangaratai. mangarasehon. asal-asalan. jangan bermain pisau karena pisau malu tak makan. Ratak. denggan pe uhumna. pisau cukur. parataratahon. mangararui. beratusratus. marratusratus. rasian. sej pohon kayu. mangarasun. serampangan. batu rase. rasian ni goar. semua sama-sama panas hati. ingkau rata. putusan orang banyak adalah lebih baik. binasa. penghias untuk mewarnai diri putih atau merah. memusnahkan. bergayut. limaratus. ratus. juga biru mengenai langit. berdentang-dentang suara mesin. mangaraso. yang baru. batu kerikil yang kecil. mangaratinghon. Rasi. cocok betul dalam perbandingan yang cocok. proporsional. Raung. P. saratus. humaratak. kena racun. pisau kecil. dibumbui ucapannya. daun bambu adalah hijau tetapi lebih hijau adalah daun torop. memperbaharui. berkelahi tentang apa yang dipertengkarkan.Raru. Rarut. ratarata do ompu ni parbinotoan. Rasip. Rasta. repititio est mater studiorum. mengulangi adalah ibu pengatahuan. sifat.ratusan kali.

Reak. Rabu. patik raya. celaan . Remet. mangaremengi. dilebih-lebihkan. dalan rea. nama marga. janganlah keatas mencari yang lebih tegar atau kebawah mencari yang lebih merunduk: sedang-sedanglah. mangaregeng. pangarehei. reberebe. mengguling-gulingkan diri dalam air mengenai kerbau. nyenyak tidur. layar. juga: marharehut. Rehe. santi rea. tarrear. juga dikatakan mengenai tumbuh-tumbuhan yang menjadi kering karena musim kering yang lama. marharehut. mengejek. tu toru mangalului na tumandok. menyiksa tahanan. bdk santi. Rebat. Rege. terpulas tidur.mangarekrek. Rek. ari raya. pintu raya. rakyat. melewati tujuan. II. goyah. reak mardalan. membidik sewaktu menembak. reherehe. = rea. jalan raya. memanjangkan apa yang elastis msl karet. melayang-layang di udara msl burung. jalan besar. Rekruk. rumege. .cercaan. Rea. besar. bergoyang. I. terhuyung-huyung. menarik ke dua arah. gemertak. raya. kerapis juga: kalimat-kalimat yang dihiasi dalam pidato. mangareapreap. = raya. marrayar. memurtadkan. pengejek. gemertak mengenai kayu. sindiran. Rembat. rata. olok-olok ejekan. berjalan pincang. tiang layar. hari raya. nama daerah. rendah mengenai air. pencela. Rem. Rekrek.Raya. halus. mencerca seseorang. Rear. menyindir. Rebe. P. bergoncang. penyindir. tiang rayar. mengolok. Reha. sej penyakit kuda. pintu utama. kertak-kertuk. tiruan bunyi yang menggambarkan bunyi benda-benda. regerege ni ampang. bdk rukrek. besar. melayar. Redem. tepi bakul. mencela. bdk harehut. terhuyung-huyung. mangarege. Rayar. keropas. Regar. Rehut. merentangkan kuat-kuat. pada upacara.B. reahon. merayap-rayap. goyang kesini kesana. si Regar. banua rea. segala jenis perhiasan dan hiasan msl pada rumah Batak. ari Rebo. Regeng. berkerut. perintah utama. Reap. diguncang-guncang. Rembe. pencerca. Rejet. marderek. mangarehei. habis mati mengenai suku bangsa. mengayak. mangarehareha. Rebo. tetek bengek. hari Rabu. dilebih-lebihkan. kecil mengenai tulisan.: unang ho tu ginjang mangalului na rumear. punah. gemerencing. Remengremeng. memandikan kerbau. bdk pejet. memakai segala macam dari sesuatu. menderita penyakit kuda seperti itu. parembehon. mangarembe. = rambat.

tikar yang buruk. menguraikan sesuatu dengan jelas.mengenakan sesuatu menurut kemampauan. tarup ri. I. mangarendephon. Renda.memerintah seseorang. = pesan. Rentuk. Remukremuk. saya merasa diriku letih. sukar. parenta. menyiapkan. mangareonghon. melelahkan. II. renda. menyentakkan. mangarenggetrengget. diperiksa dengan teliti. berbunyi lonceng kecil. I. keras mengenai pekerjaan. reso. pincang. masuk kira. paresohon. rumit dan sulit kedengarannya. mangaresres. berdisiplin. Reram. mengatur. Ri. Rese. = rarak. renteng ni manuk. telur ayam. Rengreng. = ris. Reong. denting. membuat supaya teratur. mangareshon. Rensep. Repat. bercahaya merah. renge modom. manjalo mas sian toru ni rere. siap. batu halus. meletihkan. memperpanjang pidato untuk mencapai tujuannya. Rerak. mangarerakhon. letih. menerima uang dibawah tikar. manguretar. ulaon rentuk. bdk rebat. berat. Retar. dipangareonghon. nyenyak. Retes. = rotos. sepotong kayu pendek yang dilemparkan msl ke buah pohon kayu. = rose. = merham. pekerjaan-pekerjaan yang kecil. tersentak. menyebarkan. hal tak penting. berdisiplin. berserak. alangalang. memusnahkan. kering. = batu rese. sulit dibawa. teratur. batu kerikil. memeriksa. parentahon. yang lusuh. dengan panjang lebar. Renge. II. Reruk. selesai. marerak. Renta. sej pohon berbuah. res. sulit. Renteng. berjatuhan dilempari. Rentep. membuat bunyi seperti itu. perintah. Rengrung. barang-barang kecil. = ransap. renge ni ulaon. lelap tidur. . pekerjaan sepele. Retuk. sama rata dibikin mengenai gigi. Rendep. artinya: kena sogok. menyediakan. melemparkan sesuatu dengan jumlah besar. timpang. idem. Reung. Resan. penat. atap ilalang. Reso. diperhitungkan. melemparkan buah dengan sesuatu. mangarempe. kurus.Rengget. tiruan bunyi kerosok atau menderas. Res. telur. membereskan. ilalang. = rase. menyerakkan. atap alangalang. sej burung hitam yang datang dalam jumlah besar (berkawan-kawan). mamarentai. = gotos. kesibukan kerja. pekerjaan kecil. mangarengreng. Rere.Rempe. marderes. hal-hal sepele. meminta-minta. dirempe huhilala. retuk begeon. retuk boanon. kesanggupan msl pajak.

I. marhariburan. guyon. galak.mangariaphon. Ribut. seloroh. menjadikan liar. . berlemak. menghambat. Riap. laut dan manusia. seribu. datang bersama-sama. mangariari tondi. riar pangalaho. Rian. marria. Ridor. Ridom = pidom. merencanakan. bodoh. Riga. Ribu. berkerumunan. rumiap rumontom. Ribar. bercelah pecah msl papan. kegirangan bersama. sej bagot. umum. langsing. berlemaklemak. saribu. marriburibu. memisahkan kaum kerabat dengan menekankan perbedaan dan tidak mengenai persamaan. pinggan riban. nama sebuah daerah. pinggan ribar. marratusratusribu. riangriang. mempersembahkan sajian untuk memperoleh kembali tondi orang sakit setelah meninggalkan tubuh manusia orang sakit itu.mencetuskan. Riar. sai tubu ma siria martata. sobekan kain. mangarigat. ringgit Spanyol. kelakuanmu liar. Ribak. jala mencampakkan jala. hariboriboan. = ria. galak mengenai binatang. panjang dan kering. parsiriahon. mudah-mudahan datang suka cita. bagot riburibu. sej alangalang berdaun tajam. senda gurau. mangaribakhon bada. yang bunganya suka dimakan orang. robek. permainan. meriah. rianon. riap ni jala. hadir banyak. manongon ribut. ria karena adanya gerakan penghidupan msl pasar. hariburon. pinggan yang lebar. mangaribakhon. merobekkan. nama marga. membesarkan perselisihan.tertawa (And). bercelah. kain-kainan. ribuan. mangariga baion. ribu. hata siriahon. Pasaribu. mengatur pesta. siriburon. gelisah. bersama-sama. berkumpul dalam jumlah besar. kegembiraan. lemak pada sup. kita semua bersama-sama. lebar. Pangaribuan. retak. sej tanaman menjalar. mangariboriboi. marrigorigo. sej permainan. Rigam. melafal. horbo riar. riang ni ate. koyak. marsituriak. memelah. II. ratusan ribu. Ribur. mangarigati partubu. kedal. berkeliaran. ramai. tanah kering. mengganggu. sej penyakit kulit yang menyebabkan bintik-bintik putih. kukuh. memelah (riga = rigat).Ria. mengeja. mencencang. kelakar. pakaian buruk. merobek. liar.ramai. lalap siriahon. Riban. riburan. telapak kaki. = riar. sej tumbuh-tumbuhan. ria ma hita. lebar. beramai-ramai. gembira hati. permainan. bercahaya lemak mengenai muka. pinggan yang besar. kerbau liar. sepinggan besar penuh. maribak. menjadi ramping. peranakan sakit. ribut ulaonku. merapat. kecil tetapi kuat. angka rigat. rias. rigamrigam. marriaria. berseloroh dengan kawan-kawan dan menyebabkan tidak tidak menghasilkan apa-apa. kain-kain buruk. seloroh. pariarhon. mangariasi. Rial. keceriahan hati bersama. kacau kerjaku. Ribo. pekan yang ramai dikunjungi. II. II. = gaor. ria ni roha. hal mencampakkan jala. III. bermusyawarah. senda gurau. Rias. Riak. sapinggan riban. Rigat. idem. yang berdahan. = ringgit (ringgit Spanyol). ribakribak ni abit. Rigo. Riang. I. berpenyakit peranakan. keramaian. robek. marigat. senda gurau.

hona rimas. membuat pekerjaan pertama ini. tidak terang. sebidang tanah yang baru pertama kali dikerjakan tertapi secara kasar sekali. membuat cetakan tempat penuangan lonceng. marrimas. Rimbas. kabur. pasir. hadangan. jangan campuri. menjadi marah. berperang dengan melakukan pengadangan. margambanghon na so gambang. parrimas. peser. marah. pembelian perangkap yang membuat ia tertutup bila diusik. rimbo rea (raya). serangkai. kambuh. rimba oma. setengah sen. Rimberimbe. pagodang rimbaanna. retak pada pot.marro ni rimas. idem. membersihkan tanah dari rumput. marrikrik. menaksir. amarah.mombon rimas. Riman. marimbanghon na so rimbang. unang angkupi ibana. tanda bekas dipakai mengenai kuda. tarrimas. mengamuk. jangan kawani dia itu. bagian. rimbur ni hotang. idem. Rihit.menimbang. ndang olo ahu. cetakan. sebagian. Rimbur. rimba raya. kekurangan mengenai binatang. mencari kesalahan-kesalahan pada perkataan-perkataan seseorang. sangkarimpang. hal menuju tujuan. juga: marimbor. rimbur teteng. menilai. jenis-jenis: rimbur gaja. mangalului rihaprihap. mengerjakan kembali mengenai tanah yang enam tahun kosong. selamanya aku tak mau. Rihap. kelompok. mangarimasi. upa mangarigop. geram. mangarimbas. dimarahi. Rikrik. karena sama halnya seperti menarik ujung rotan berduri jadinya.Rigonan = raganan = taganan. mangarimbaga. tali halus yang ditarik dari padanya. mangarigopi. marah terhadap seseorang. rimis. mencangkuli untuk kedua kalinya. Rimpang. Rimbor. kesalahan yang kecil yang tidak dilihat dengan segera. sekerat. cacad. upah yang diperoleh karena menemui pencuri. satu gugusan mengenai buah-buahan msl kunyit atau . Rigop. Rimis. kena marah. berang. kerat. Rim. kelambu atau tenda dari tikar yang dibuat dalam rumah msl untuk melindungi orang sakit. nang matua pe tano on matoras pe rihit. mangarimang. matua tano matorang rihit. rimba gasgas. membuat sesuatu yang belum pernah dibuat. pemarah. cela. kapak yang lebar. sarimpang. sej pohon kecil yang buahnya dapat dimakan. turun marahnya. mangarimba. sekilas saja nampak. Rimbo. abadi. artinya: kekal. penuangan untuk lonceng-lonceng kecil. Rimang. semua sekaligus. pot. sej bagot. mengintai seseorang. banyak berikhtiar. capung. dia menjadi marah. samar-samar dilihat. nanti anda akan dilukai durinya. bersama-sama membuat sesuatu. dirimangrimang = dihatahon. mengapak dengan kapak ini. Rimas. manombo rimasna. Riha. Rimbang. menghadang. rimrim. rigopan. pangarigopan. ujung rotan dimana terdapat duri. rimbur na rara. pangarimangon. banyak berusaha. na pasarat-sarat rimbur ni hotang do i. serentak. rimbang. pangarimbagaon. sibur-sibur. Rimba. bersalahan. Rimbaga. na ro rimasna. hutan rimba. memulai sesuatu yang baru. menimbang.

nirimpu parulian. rimpun di raja i ma hata i. sangka ladang kunyit ternyata lahan ubi. hape pargadongan. mangharinggashon. ikhtisar. turunan. Rimpu. mempunyai kayu yang dapat dibakar sebagai anak lelaki. semua penduduk kampung itu. ro ringgasna. . Rimpun.jahe. II. bergantung kepadanyalah siapa yang akan menang dalam pertikaian itu. marrindanghon hau sinahiton. sej kayu hariara (ara).: hurimpu parhunihan.gulden. harimpason. semua bersama-sama. tanda bukti. Ringis. sangka nasib mujur. lurus. I. ringgit burung. sempurna. lampai mengenai kayu dan orang. tergeliat. membuktikan dengan tanda. Rimpas. ringgas ni roha. Ringgatoron. di ibana do rimpun ni bada. bunyi emas atau perak jika dipukuli. = ribur. senang hati.B. Rimuk. masalah. mempunyai sesuatu sebagai bukti. terserah pada rajalah. melakukan sesuatu dengan rajin. kerajinan. rimbun. corpus delicti. hape hamagoan. dolar (ringgit) Spanyol. bunting.siringgas. = rongit. mengambil sebagian msl uang. masing-masing. Ringkabor. tidak beranak. mangarindangrindanghon. marrimpong. sej pohon kayu. sirimpur jarijari. hal berkenaan dengan rajin.kesempurnaan.rimpun di. Rimpong. Ringan. panjang. II. menyangka. sej kelelawar kecil. baik sekali. rajin sewaktuwaktu. tak berketurunan. tuntas. P. kampret kecil. menanam pohon sebagai kenang-kenangan atau sebagai tanda bukti. tiruan bunyi "ring". rinding na sahuta i. Ringgarung. Rinding. menukarkan uang jadi ringgit. kerajinan. salah urat. ketuntasan. haringgason. tidak mempunyai turunan. menjadi kurus. Ringgit. artinya: tidak mempunyai anak. berbunyi nyaring. hujur siringis. Rindi. Rimpur. semua. sangat. rimpas dengganna. pangarimpunan. saya pikir. sebentar gembira sehingga kesedihan ha-ti. rangkuman. ndang marrindang. mangarimpun. kijang. I. ringgit. mangarimpang. berjari panjang lampai. mamaringgas. siringgiton = dahanon (And). memikir. mardiring. rindang. kata yang kurang sopan untuk hamil. Ringgas. menyimpulkan. terangkum pada. mengambil sebagian untuk membayar utang. Ringgator. Ringgo. mangaringgithon. tuak yang diberikan kepada raja-raja bila ada yang diusulkan kepada mereka. tombak kecil. bergantung kepada. saya sangka. rajin. Ring. terlaksana dengan tuntas. Rindang. berbeda mengenai kerajinan. kesimpulan. rupanya sial. hurimpu.tuak rinding. manuan rindang. tidak serupa kerajinannya. sej lembing kecil. urusan itu bergantung pada raja. dengan gembira. orang yang berjari-jari panjang. mengumpulkan. kepahitan sebentar dilupakan. semangat. ringgit bontar.sej tanaman menjalar yang tumbuh sebagai parasit di pohon kayu. mangarimpu. dengan kemauan sendiri (lawan: losok). dia rajin.

kulit bekas luka. mangarintopi. Rintirinti. runcing. seorang yang berbuat . tenunan. cepat meluncur. Ringrang. rak piring.marnaringkot. kerajinan. gatal. deret. di ringkot ni ulaon. dikenakan. membuat hiruk pikuk. menyelidiki se-cara teliti. mangarintak. II. tidak rapat mengenai pagar. Rintaktak. siparinsir. hiruk pikuk kedengaran. tajam. menggerakkan sendi-sendi. menyentak. tidak kusut mengenai rambut dan benang. lekang msl kapur dari dinding. berbaris-beris. berbaris. penting. Rintop.diringringi huhilala. kebawah berbaris. tidak terwujud. hepeng rinsir.Ringkang. mengurus sesuatu dengan rajin. bercorak. melaksanakan. betapa penting itu. mangaringring. inilah yang paling utama. dibalaskan. Ringring. penting. Rintua. on do na rumingkot. dapat diperiksa. ovarium.kiranya Allah membalaskan padamu perbuatanmu. perlu. merajinkan diri. marrintikrintik. Ringkir (bdk singkir) mamuringkir. mengamati. menengok dengan teliti. ringo pinggol. Ringkorang. riuh. kerak pada luka dan bisul. na rintik. satu-persatu kelompok baris. rumintop. terkelupas. membuat gatal. di waktu pekerjaan (pekerjaan di ladang) mendesak. itu sangat perlu bagi saya. diparinohon Debata ma tu ho pambahenanmi. iring. parlagu nauli so lupa sian roha. siruminsir. pohon telur. Rinsan. dapat ditengok. Ringkot. sendi badan. rumintop aru-aru. mengusahakan diri dengan rajin. gila. rampasan. seperti penting. Rinsur. marrinterinte. sej perdu yang daunya berwarna hijau dan putih bunganya berwarna jingga. kain suri-suri adalah bening di tengah-tengah. Rintar. gatal. ribut di kuping. Rio. apa yang dirampas. = pinsur. rasa penting. ringkot ni roha. berderet-deret. menjenguk. ulos suri-suri rio ditongatonga. merasa sakit pada persendian. keropeng luka. = solu (And). daya untuk memperlancar penjualan barang-barang. ringkot do i di ahu. Rintak. Ringo. rintahan. baris. gatal di kerongkongan. lancip. indung telur. lepas. melakukan sesuatu dengan rajin. sisir pemilah. dapat bergerak. ribut. ringan. I. Rinte. orang gila. sentakan. jarang. tolol. orang tolol. marsasarinte. yang satu dibelakang yang lain. rajin. tidak sama pentingnya. uang kecil dari tembaga (= hepeng linsir). suri pangarintari. pekerjaan mendesak. persendian. hari ke-30 penanggalan Batak. ringkot na i. menyebabkan gatal. I. Rinsir. Rintik. Rino. sisir perapi rambut. merampas. ringkiringki. bergaris. rinsan tu toru.ringkiron. selalu dalam satu baris. Ringkar. bergaris. mendesak. mangharingkothon. membuat gatal. berbeda dalam kepentingan. air hujan yang tinggal di daun-daun dan dari sana menetes ke bawah. Ringki. diparinohon. ringkot ulaon. mangaringkoti. damping. yang mau dijenguk.

kering. binasa. kurus (Angk). Riris. mencari. mencari mempelai perempuan dikatakan mengenai pemuda-pemuda yang berniat kawin. pardongan saripeon. saja. Ripur. = rinte. risirisi hata ni jolma. pikir dulu baru katakan. hata na risi. anak perempuan banyak. hanya. membahas. mencari perempuan untuk dijadikan isteri. mangarisihi. kucing. membagi rata. penampi (anduri) yang bercela-cela. yang lusuh. beristeri. rakyat. mangarisrishon. berasal dari Riou. Riskin. hati-hati. mangaririt. anak-anak lelaki berbaris-baris. bersuami. menimbang. meminang gadis. riritan. milik bersama. kongsi. tidak rata. riongriong. Ripas. menghitung menurut urutan. Gadong rio. lawan: raus. kekeluargaan. menembus. tembus lihat. isteri. menanyakan segala se. rak dinding yang diperbuat dari hodong ni bagot.saririt. membagi sedemikian rupa sehingga masing-masing mendapat sama banyaknya. dongan saripe. Ripe. kami hanya menerima. dan membinasakan: pangarisirisian do ateate. diparirithon. Riong. kata-kata hantu yang jahat adalah licin (untuk menggoda. perdu yang daunnya kasar. binasa. menaburkan msl padi sewaktu menabur. kata-kata yang keras dan kasar. ripe. Ris. II. juga bila orang tidak selalu mengingatnya. Risris. Ririt. mangarisa. segera setelah bangun. cuma. remuk. hami na saripe. Risi. hancur. I. ucapan selamat: bintang na rumiris. mempertimbangkan. ombun na sumorop.baik tidak dilupakan orang. membujuk. parripe. sebungkus gambir yang dipakai sebagai pelupuk sigaret. terjatah. sumpah: ripur ahu. Rior (bdk dior) mangariori. menjejerkan. berjejer.. keluarga. bintang-bintang berbaris. suami. tembus pandang. membinasakan. risirisi. mangaririti gambir. Ripak. terbagi rata. sebagai memilih gambir yang terbaik untuk merokok. ngiru. mangaririt boru. pernikahan. riperipe. setimbunan benda-benda kecil yang terpilih. meminang. anak pe riris. mencari jodoh. hati adalah mudah pilu msl setelah sakit. kata-kata orang adalah kasar (oleh karena selalu tersimpul kebenaran di dalamnya). Riste. . punah. menyuruh pilih. kuntuman gambir. Ripuk (= ropuk). kawan serumah. jolo ririt asa dok. telah kawin. pecah. memilih. Riprip. berkilauan mengenai mata harimau. boru pe antong torop. Risa. memusyawarahkan. ndang diririt ho hata sidohononmu. mencari sesuatu dengan mata. punah. parishon. ripe manjalo ma hami. berderet. berkeluarga. mardongan saripe. menghancurkan. dalam satu baris. memilih yang terbaik.. teliti. masing-masing dapat sesuatu. mangaripashon. musnah.gi. menyelidiki. memusnahkan. famili. perkawinan. Ristop = rintop. mati semua. berlaki-bini. membahas. lamot hata ni begu. = rapak. II. betul. terbagi merata. memeriksa dengan teliti.. sekuntum. setumpukan. saya mau jadi binasa bila. paririshon. kasar. kawan sekeluarga. kami sekeluarga. engkau tidak memikirkan perkataanmu. Risik. sej ubi kayu yang enak rasanya.

tempat dari mana sesuatu datang. jelek sekali. pantang. hal mengenai datang. kejelekan. mesin uap. meninggal. bringas. ritorito. mangaroda. berguling ke bawah. menjahit pada mesin jahit. baheula. II. melarang sesuatu. perang yang tidak membenarkan membakar kampungkampung (lawan: musu api). Robot. sinting. dahulu kala.marpusuk robung. rebung. ro di pinomparna. marharoan. I. gila tetapi tidak berbahaya. ritoritoon. robungrobung. II. menjelekkan. terjerumus dalam lobang. tumbang. dulu kala. ro di dia? sampai di mana? ro rimasna. Robung. begu robeanon. gusar. tunas yang paling dalam. yang mendatangkan celaka. karena kelaparan tidak berdaya. menjerumuskan. condong. kedatangan. Padan na Robi. robaroba. mangaroberobe. jahat. mati. suka berkelahi. marroan. dalan haroburan. robaroba = ambaroba. yang belum bercabang. Robo. roda uap. pesta pada kelahiran anak umumnya: pesta syukuran. tabu. tarrobung. Perjanjian Lama. melipur. mangarobahon.telinga bergembira tentang berita yang penuh gembira. sebab yang menjadikan sesuatu. haroroan ni sahit. Riur. kelahiran. menabukan perbedaannya dengan subang adalah mengenai makanan. . mendatangkan. membuat pesta gembira.robu di pahae. marobur. asalnya. turun. panen. marro ni rimas. di na robi. lekuk. gila. masa silam. jauh malam. marobo. kesinting-sintingan. bahaya. asal. Robar. meninggal. mesin jahit. geram. sedang robu mengenai perbuatan. parohon.mengobralkan jualan. keburukan. datang. sebabnya penyakit. ro losokna. robu. rebah. biawak. pemarah. empat helai daun yang berlintangan msl pada pohon paku (tandiang). tabu. mangaroburhon. Roba. sesuatu yang dilarang (sitongka) oleh karena pantang msl bekerja pada hari tertentu. Robe. Ro. terjerumus. riting ni roha. sedang malas dia. marah. lama. Roda.sampai ke turunannya. paroaroahon. roboh. I. gusar. haroroan. Roa. sakit karena lapar. lagi geram. sampai hari ke tiga. haroan. Robu. buruk. roana i. = jobar. pantang diperbuat. roda. haroro. zaman baheula. marharoan pinggolna. mangarobahon boniaga. siparo jea. ma tompas marobur. mangarobo manuk. mati. lereng yang curam. orang yang suka bringas. miring. daun yang paling dalam msl pada pisang. marah. menghibur. dipaturo. parriting. ro di ari patoluhon. di waktu dulu kala. mangarobuhon. sebenarnya menjatuhkan kesedihan hati. na robirobian. masuk kedalam lobang. memfitnah. robean. berdesak ke muka. jelek. pada waktu dulu sekali. haroaon. membuat bertambah jelek. jalan kematian. sumber. berdatangan. Robur. ro di. tingki na robi. robu api. mengendurikan.marah. mengaburkan. geram. naik gunung secara berliku-liku. dilarang pergi ke Pahae karena disana masa penyakit cacar. idem.memestakan seseorang atau sesuatu. hati geram. memburukkan.Riting. Rito. marahnya datang. kata depan: sampai. datang berduyun-duyun. bagian tanah yang paling jelek.lobang. tiba. haroro ni na niula. edan. Robi. geram. mangaroboroboi. merobohkan ayam yang dipotong supaya dapat meramal dari letaknya. mangharoani. memboroskan. tunas bambu yang belum beranting. rebung pada bambu. bersifat pe-marah.

marrohahon (diparrohahon). Rogang. berpikiran. kemauan. Rodop. kusangka. hatiku susah. pendek. memerintah. pikiranku. pikiran. berakal. rawa. kehendak hati.na so umboto roha.beha ma roham disi. sedih hatiku. dok roha. perasaan. na lambok marroha. selalu mendapat dalih. semangat. berakal. akal-akalan. parroha na daulat. saling menyokong. menyukai. cocok satu sama lain. roharoha. pohonpohon kayu besar mati dibuat pohon-pohon yang rendah dan kecil. parrohaon. menurut pendapatmu. = rahar. tarpedem rohana. ninna roha.berhati saleh. senapang tua yang tidak dapat dipakai. godang do sidalian. las roha. ninna roha dibagasan. Rohor. II. Rodot. pingkiran ni rohangku. masirogangan. tinggi hati. marrohai (diparrohai). budiman.dimana kemauan baik itu tidak ada. dengan sewenang-wenang. tidak cerdik. dia mengantuk. na hurang roha. tidak mau. I. mangarohai. lambok roha. parroha. dia tidak suka. perintah. begitu dugaan orang. agak bodoh. berhati rendah. rendah mengenai letak. Rogon. sering pada pertanyaan: tudia ho huroha. rodi. penghidupan batin seluruhnya (disamping: tondi. (bdk togang). sombong. bertimbunan. berbudi. sipatindit roha. = rogang. huroha. berhati lembut. tertekan. roha. bekerja rodi yaitu pekerjaan jalan. pendapatku. terserah dialah. tergesek. Rodi. menurut orang.Rodang. semangat. bekerja jalan. sukamu.harohaon. berbudi. Rogo. berpikir sehat. tersentuh. mangarodihon. las rohana. mambahen rohana. mempunyai semangat. engkau mau kemana? saya akan duga? dalam jawaban: i do huroha. saya pikir. yang membuat hati kejut. pendapatku. bercabul. begitu dikatakan mengenai perempuan yang setiap tahun melahirkan anak (lawan:lampang). ringgas roha. membuat orang berbudi. bertimbun-timbun Rogong. tanah yang tidak tetap. di rohangku. begitu pikiran orang. asi roha. bagaimana pendapatmu tentang itu? sukakah engkau itu? umboto roha.mampar roha. rajin. dia memberanikan diri. sukanyalah disitu. roham. marrogonrogon. gembira. teringat. = rintop. Roha. marroha. lalai. raja i do i huroha. sering dikaitkan dengan kata-kata berkenaan dengan hawa nafsu. marrohahon haginjangon. rogasrogas. Rohop. sipalas roha. berat hati. tak mau dia. apa yang membuat orang gembira. bedil usang. saya pikir bahwa itulah raja itu. marrodi. alasan. subur melahirkan. . Rogos.tarsunggul rohana. ndang adong rohana. memegang.ginjang roha. dalam hatiku. serep roha.begitulah pikirannya dalamhatinya. mangarogong. tidak berbudi. tinggi hati. arif. Rohot. rohana ma disi. rawang. kehendak hati. dekat. mengasihani. rumogon. subur juga mengenai binatang. jiwa) akal budi. marsak rohangku. hati. menyuruh. apa yang mengejutkan orang. kerja paksa. roha juga artinya berkemauan baik: molo soada roha. mate hau na bolon dibahen hau na rodop. perasaan hati dan kehendak hati. cangkul bergigi 6-7 buah. bersifat sombong. = rugun. memperdayakan orang. Rogas. mangarogang memegang. holong roha. saya duga itulah rupanya. di roham. lemah lembut. = dorhot. kasihan.kurang akal. dia gembira. diganggu oleh rasa gatal.

mangarompak. berlobang. msl ubi. menusuk hidung. juga: yang mempunyai rupa yang sama. merawat orang sakit dengan air dingin. Rondang. Romukromuk. pangarompas.Rojan. runtuh mengenai rumah. dongan sarombang. jenis. rondang ni bulan. meribut. sesuai. Rombu. Rompu. menyimpan atau menggantungkan sesuatu dalam jerat seperti itu. pangarompak. kepingan-kepingan. I. tidak sembunyi-sembunyi. romporompo. menderita gangguan perut. padi yang dipanggang. marompas (bdk tompas). Rondam. api na roko. ampas. pencahar. perampok. romparrompar di alaman. merendamkan. kotoran. masuk sambil ribut-ribut. mengempaskan. potongan-potongan kecil. terang bulan. rompu silima-lima. Ronda. berpenyakit disenteri. rondang hatana. bergerak menari dalam satu irama. mangarompu. pengikat yang dapat dipanjangkan menurut kemauan. bergerak kesana kesini secara teratur mengenai banyak orang yang mengikuti gerak-gerik penari secara tidak sengaja. bdk hombar. pengikat seperti itu yang diperbuat dari lima rotan. cahaya bulan. mangarondam. kesamaan sesuatu yang tidak cocok. II. Rombar. remuk-remuk. Roko. neraka. rompean. Rompo. rompak-rompak. Roksok. rejang. Rombaon = rambaon. Rombuk (bdk tombuk). mangarombar. sepotong kayu yang terbalik pada perangkap. rombang ni rohana. panaroksok. (bdk sondang). perhubungan yang tidak cocok. disentri (lebih disukai dikatakan: baro buni).mangarompehon. rumondaronda. disenterian. penyamun. Rompar. mangaronron. rojanon. mengambil hati. kawan yang mempunyai perasaan yang sama. Rompak. mangaromparhon. sakit rejan. Rompe. jangan lemparkan lembingmu kesana bila engkau tidak dapat mengikutinya karena orang lain mungkin dapat mempergunakannya untuk menjatuhkanmu. menyerkap kampung sewaktu malam. sesuatu yang sesuai. Rojang.sirompas. yang mengenangkan hati seseorang. jerat dari rotan untuk menggantungkan senapang dsb. membuat jerat seperti itu. bungkus rotan buat gung. dibuang. kata halus untuk bunga. I. Rombang. rompu singolngol. rompo so siat. sarombang dohot. unang romparhon giringanmu so tarihuthon ho. kayu-kayu kecil untuk menyalakan api. melemparkan. . kata-katanya adalah terbuka untuk umum. sesuai dengan. mengikat sesuatu dengan membuat cincin seperti itu. mulai berjalan-jalan di luar mengenai anak-anak yang baru belajar berjalan. ae rombuon. mengakrabi se-seorang selaku kawan. sampah. mengumumkan. juga: rondang marsulu. tembus. dilemparkan. mendekati. kegemaran hatinya. menyerang. Rompas. mangarondanghon. pengikat atau cincin dari rotan yang dijalin untuk mengikat sesuatu msl kedua belahan sarung pisau yang tidak dilem tetapi diikat dengan cincin yang dijalin atau pengikat yang dipasang pada pustaka agar jangan bercerai-berai. serasi. penunjuk usia. mangarompeanhon. semak-semak yang lebat. idem. bejana dari bambu tempat mencuci. Ron. II.

liang-liang di tepi sungai yang suka dimasuki ikan. Rongat. tidak gampang mengambil tuak karena macam-macam hal dibutuhkan. Rongkap. musim penghujan. ronggangon. Rondop. pangarongkoman. mendesak. memperkosa seorang anak yang belum cukup umur. I. penuh dengan lobang-lobang mengenai kayu. tano rondo. tembolok. sudah hujan. pangaronggosna. keserasian. jodoh yang ditakdirkan. afdeling. Rongket. rekat. Rondo. ia telah mengatasi penyakitnya. mansegahon rongkos ni boruboru. berlalat. pasangan yang sejahtera. tenggorokan. belum cukup umurnya untuk menikah mengenai perempuan. memasuki liang-liang tersebut mengenai ikan. mangarongkat. Rongkan. seterusnya pada umumnya: sehati. Rongkom. penting mengenai pekerjaan.Rondar. kelompok. guruh. Rongking. retak tanah. membinasakan bersama akar-akarnya. Rongos. . bagian. gondok. = rodop. ada gemuruh. bdk longkot dan lohot. Rongkat. tarrongkos suansuanan. rongkanan. tarrongkos baoa. waktu dimana pekerjaan sangat mendesak. II. ronggur balu. mangaronggos. ari rondo. percetakan. menggeledek. terlalu pagi memakai perempuan. nunga sae rongkosna.guruh malam. berbagian-bagian. Ronggos. jodoh sejiwa. rongorongoan. setengah buta. penuh dengan lalat. sudah ditentukan sebelum tondi lahir. Ronggur. ronggong masironggongan. berpetak-petak. mencetak buku. harongatrongatan. lekatkan. ketatkan. ia melewati. tarrongkos. rongkap ni tondi. rabun mata. harorongga. menenangkan hati. patah sebagian mengenai pisau. lih disana. meneguhkan. marrongkanrongkan. menghiburkan. pilihan. ndang sae rongkosna. guntur. manghuling ronggur. kelas. = roa. petir. blok. ia tidak akan mendapat penyakit itu lagi. Rongga. parongking. menurut bagian. Ronggang. banyak hujan. Rondos. rengit. kerongkongan. mambahen rongkos tu dakdanak. mangaronggos gotilon. ramuan yang dipakai agar bagot itu menghasilkan tuak. mengebut untuk menyelesaikan panen. mangarongkom. kasta.pekerjaan panen mendesak. rondo ari. geledek. marongos. mangaronggang. mangarondoi. jodohnya jadi. teguh. barang cetakan. nyamuk. Rongit. tanah rendah. terlalu lekas kawin mengenai gadis. = ronsot. lekat. terlalu lekas menjauhkan anak kerbau dari indungnya bila terlalu pagi susunya diperas. tanam-tanaman yang dipindahkan sewaktu masih terlalu kecil dan menyebabkan tidak dapat hidup. rongkapna.rongkapna gabe. Rongkos. sedang sibuk bekerja. Ronggong. kabur mata. surat rongkom. Rongo. = rendep. saling melilit msl akar. gentingnya waktu. melebihi persetubuhan. melukis. gemuruh. tarrongkos anak ni horbo. yang serasi dengan dia.

Rongom. menarik dari dalam. Ronu. Rontang. jelek. mangarongronghon. mangaronsang. patah. sepotong batang kayu kecil untuk menandakan uang pada permainan. meluruskan. Ronton. memulai. tinutup na lubang. mempelopori. mengotori. Rongso. menjual barang-barang dengan harga yang bisa dibayar sipembeli (harga murah) supaya lekas habis. mangarontang. kecabulan. mangaroprop. pengaruh dari. orang yang ditipu dengan cara ini. nirontan ni. mangarontoni. rumontom. berduyun-duyun. berkerumunan. berpengaruh. kotor. porno. marropangan. dosa ayahnya membekas pada anak.B. berbekas dari. berlumpur. gemertak. harorangon. II. sumbing mengenai pisau. II. Ropo. Ronse. mengertak gigi. mangarontik. hancur. Ropuk. Ronsit. belum menguning. mangaronui. berakibat. = rotak. datang berduyun-duyun. membidik (senapang). mangsa tipuan. membekas. Ropang. mengeluarkan. lih riap III. bdk rongse I. gasang. artinya harus berlaku sabar dengan kesalahan-kesalahan sesama manusia. mangaronron. belenggu. P. meremukkan. berkerubutan. marongso. dosa ni amana mangarontan tu anakna. sedang asyik. bersumbing banyak. menggigit. mengerumuni. na ropuan. Roro. menyerang sesuatu. runtuh. najis. Rontom. remuk. maropuk. mangarontan. mangaropuhi. akibat dari. penting sekali. mengunyah. mangarongom. sangat mendesak. maroprop. sama sekali kotor. gerut. paturonsiton. memenyekkan. . longsor. saronsang. padi yang sedang berbunga. pecah karena terlalu berat msl balok. mangharonsothon. menyerubuti. Ronron. I. becek. mengebiri binatang. pecah msl pot. rongsong bibi. Ronsam. Rongse. datang bergerombol. lobang harus ditutup. pelacuran. patah.marharorangon. Rongrong. Roprop. marongrong (bdk longlong). rumiap rumontom.: nilangkaan na ronsit. berdatangan dalam jumlah besar. mengebut untuk menyelesaikan. Rorang. mencabut. Ronsot. penyek. merintis. datang berkerumun. sundal. mengambil sebidang tanah tandus untuk dikeringkan. babi ronton. ambruk. Rontik. sebidang tanah ladang padi. gersik. Ronsang. berkertakan gigi (= patungosngoson). memanaskan hati seseorang yang mudah dipanaskan hatinya untuk lebih muda menipunya. dipasang dengan baik. paronsamronsam.marrongoman. ronsit. berbuat cabul. pecah. pornografi. secara bersama-sama mendesak. Ropu. tali. tidak sesuai. mangaropohon. sepetak tanah darat. melaksanakan sesuatu secara mendesak sekali. melakukan pencabulan. I. cabul. babi yang dikebiri. persundalan. lacur.sironuan. gadis. melongsorkan pada sesuatu. Rontan.

orang yang berpenyakit murung. rusak. akrab sekali. mangarotrot. berpura-pura jatuh cinta. terputus. tiba-tiba. keberahian. noda. mempunyai lobang. ngompol.membuang air besar. I. berpotong-potong. dekat dalam pergaulan. lembut. menjaga undang-undang. Ruang. mangarubuhon. rotoroto. Rudus. meriam kuno. lekas marah. jejaka. marharosuan. mangarotonghon. mangarotrot. turun. Ruap. rongga. sej burung perik. ruangon. yang menderita penyakit kepala sebelah yang menyebabkan dia marah dan murung. berak. Rotos = gotos. ruas. keluar. dipan. siap. kegemaran. Ruar. patah. melapangkan. membenahi. mangharuari. mangarosahi. Rotap. lobang. sampe rudang. menarik ke bawah. parorot. membakar sesuatu. amblas. anak di ampuan ibu. mengeluarkan. beramah-ramahan. ruapruap. II. Rosak. Rotak. paruakhon. abu yang berunggun. berlobang. jeblos. perempuan yang menjaga anak-anak. ruarua.mangaruangi. keluar. akrab. meruntuhkan. bergemaran. membuka jalan dengan menebas pohon-pohon. usungan mayat. marnarotak. harosuon. di ruar. membuat seolah-olah jatuh cinta. Ruba. liang. membereskan. merusak. Rotong. mengotori diri. berhumus tebal. mengawasi. Rudang. simangarudok. tandu yang dianyam. penjaga anak-anak. . marorot patik. ruang. napinarorot ni daging. burung kecil. suka. marsasaruas. meriam tua yang kecil. mengamblaskan. melebarkan. mangharuarhon. memberi perintah. parotakrotakkan. haruar. mematahkan. Roto. kencing sewaktu tidur mengenai anak-anak. kotor. lapang. marruang.II. luar. marosak. lebar. cara melakukan. lobang. I. suhu. adat. jatuh cinta. ambruk. bunga pepaya berjenis jantan. penting mengenai hutang dan pekerjaan. di luar. menjaga pemeliharaan undangundang. pengasuh. idem. berongga. cemar. hangus. Rose (bdk reso). marotap. Rotrot. melobangi. memerintah. jalan yang dibuka di hutan tetapi belum selesai. parosehon. Rostaha. sirubaruba. Ruak. Rosom. mencemari diri. rosros ni ulaon. lancang. mengeluarkan msl berak. Rosu.parotoroto. sej pisau. menodai. beres. berlubang. marorot. tu ruar. tanah lembek. Ros. Rot. parosurosu. membakar hangus. kebiasaan. menjaga. keluar. sej tempat tidur. Rua. perjak. mendesak. marotrot. anggota. sekonyong-konyong mengenai hati yang gusar. melindungi. elastis spt lumut di hutan.penunjuk umur seorang pemuda. mangarotap. Rudok = daging (And). rotongrotong. kesukaan. terbenahi. mencemarkan. pekerjaan atau waktu bekerja yang mendesak.Rorot. paruarhon. bagian bambu atau rumput antara dua buku. menyiapkan. tahi. kencing di tempat tidur. pecah. Ruas. mengasuh anak-anak. Rubu. pemuda yang dewasa. marotrot.

Rugut. sesuatu yang dipakai untuk berkumur. tata aturan. kerugian. yang bertanggung jawab untuk itu. tidak mantap tertancap. ada dalam jumlah besar. tanaman paku yang harum dan berdaun halus. menderita rugi. campak. mangarukruk. Rumbat. . rumah sakit. terutama rumah Batak yang diukir. berbondong-bondong mengenai orang. sosok sesuatu.persis satu seorang. datang berduyun-duyun. tidak terikat pada gagang peralatan. ruhut sada be. rangka. Ruhut. tidak bertenaga. peti bulat dari kayu pakai tutup dan dua engselnya. sej rumputan. kerugian. ruma sahit. mangarujak. ruma bolon. mangaruhui. menyampakkan. mangharugihon. saya rugi. mangaruguthon. memanggil begu ke dalam rumah. rugirugi manuk. = rekruk. Ruhu. berkoyak-koyak. isteriku. mangaruhut. membersihkan parit. menghitung jumlah sesuatu. rumah adat. menghitung dengan bantuan kayu kecil seperti itu. kerusakan. goyang. tidak stabil mengenai hati. merasa diri lemah. pardiruma. membuat rencana rumah. bentuk. betul. ruhut. Rumbia. Ruma. marharugian. pakis. nyonya rumah. Rukrek. juga dipakai waktu meramal menjumlahkan. Rugi. rimbun. ruhu di hilala. batang kecil atau kayu kecil yang dipergunakan untuk menjelaskan pidato atau sesuatu lainnya. mencampakkan. I. bertimbun-timbun tersedia. Rugirugi. persis. akar-akar kecil yang menonjol di jalanan. labil. tidak kokoh mengenai gigi. ada terlalu banyak dan oleh karenanya tidak mahal. sifat dan cara. kerusakan. mendapat rugi. tak berisi. mangarumari. Rumba. mangaruhut. hutan. marsiruhui. membuang. di ruma. Ruhot. serupa. rugi ahu. kaidah. Rumang.Ruerue. Rugun. mengumbah mulut. compang-camping. rumbak songon boniaga bangkudu. Rujak. selokan. II. II. Rumar. di nifas. adat istiadat penyembah berhala. madabu rujiruji. Rumbi. ruhut ni bagas. Rumbak. untuk mengumbah. Rumbar = lumbang. mengumbah sesuatu. sej pohon kayu yang berduri dan buahnya dapat dimakan. ruhut ni sipelebegu. tatanan. mengosongkan sesuatu. kosong. jenis-jenis: rugirugi babi. Ruham. parsiruhuan. tiang. adat istiadat. dipaturuma. rindang mengenai daun pohon kayu. Rumbangrambing. rupa. II. I. = rimbo. harugian. pohon rumbia. penusuk. kerusakan. Ruji. jatuh. hau na rugun. mirip. membidik. menikam. melemparkan. rugi. I. bentuk rumah. rujiruji. melompong. Rukruk. Ruhap. penjaga modal bersama. lebat.marrugunrugun. gambaran. ruhotruhot. makanan yang dimasak terdiri dari tarutung dan santan ni harambir.

artinya: ya mendengar kita berapat. mangarundung.mangarunduti. semak-semak. Rumpak. campur baur. membuang. mengira.Rumbuk = tumbuk. Rumpa. runtuh. ranting-ranting kayu runcing. mengusutkan. meramal. Rundo. di rumbunrumbun.B. meruwetkan.: Tubu ma sirungguk di bona ni tadatada. patah. gelang tangan. tenungan. sembunyi. sirungguk . berhimpun. terbalik sehingga bagian atas menjadi di bawah. serampangan mengenai kain. Rumbung. dimana ada sirungguk disana ada juga sitata. himpunan. mengerjakan sesuatu dengan banyak orang. Rumbun. pangarumpa. cincin. merondok. marungap. disi ompunta Debata. kusut mengenai benang. harungguan. padat ditumbuhi. rumpun. Runggang. rapat. bertumbangan.B. jatuh terjengkang. mangarunggurunggu ulaon. berapat. merobohkan. merumput. P. hidung berdarah. nunga muba uhum. meruntuhkan sesuatu. di semak belukar. menumbangkan. mengenai perhitungan. mangarungga. belukar. Rungap. menjungkirbalikkan.tempat diana rumput itu tumbuh atau disimpan. rubuh dalam jumlah yang besar. mangarumpa. Rumram. dimana kita raja-raja duduk (berapat) disitu juga ada Tuhan. hujur mago. gotong-royong. rumput yang diambil sebagai makanan kuda. Rundung. menghitung.menumbangkan. Rundut. Runggar. masirumput. lembing yang hilang harus dicari dalam tabung bambunya artinya dalam keadaan kesulitannya melihat kebodohan-kebodohan. duri yang dimasukkan ke dalam tanah untuk melindungi diri terhadap musuh dan pencuri. didiamkan. marrupahan. P. membongkar. pangarundingan. (= gansi). terhimpun. tempat berkumpul-kumpul. mencampakkan. sirungguk. tabung bambu tempat menyimpan macam-macam barang. rumit. tarrungar. pengambilan rumput. parrumputan. peramal. berkerumun. mengenai pidato. terkumpul. marrunggu. ia disi hita hundul. Rungga. mangarumpak. tumbang. ulos harungguon. waktu jaga. mangarunding. manarumbun. mangarumpakhon. Runggu. mangarungganghon. dung ro sibontar mata. rumbunrumbun. luka pada mulut dan hidung. Rungguk.: disi sirungguk disi sitata. ronda. berkumpul. kawan-kawan yang menolong pekerjaan. pangarunding. ulos dengan memakai banyak pola yang direncanakan datu di waktu bencana karena di antara pola yang banyak itu mungkin ada yang satu yang disukai tondi. sej tanaman merambat yang elok. rimbun. membuat ramalan dari ruji-rujiyang diletakkan msl apakah sesuatu nama baik atau tidak begitulah disuru seorang pemuda menjelaskan apakah gadis pilihanya itu membahagiakannya atau tidak. longgar msl pakaian. penuh dengan kain-kainan. rumbungan jinalahan. aplusan berjaga. rumbungan. benda-benda tajam. mengamankan sesuatu dengan duri. Runding. mengabil rumput. rubuh msl rumah. menolong. Rungar. ramalan. pertemuan. kacau. sidang. Rumput.

cepat. sej ulos. sepotong kayu yang diruncingi. Runtas. rungka roha. penampilan. melepaskan diri mengenai kuda. wajah. Rupa. segera. kerbau yang lari harus kembali ke kandangnya. tidak berpadanan. melepaskan. leher. terlepas. meronta untuk melepaskan diri dari kekangan. mangarunjak. manuk tarhiap tumopot sangkarna. tergelincir kaso ke jurang. = rap. marungrung. Runsit. marsirungkaon. Runja. tiruan bunyi: gemerencing mengenai uang. rupanya. meluncur. menyiapkan segala sesuatu. sarunjang. . Runta. tarrungrung. sarung. tidak akrab. mangaruntas. renggang. Rungrung. mangaruntus. mangarunsur. Runjak. Rungkisa. muncul. menarik msl rambut karena berdukacita. membuka. mangarungkari. sirungkas. lepas.B. tidak harmonis. keranjang yang jarang anyamannya. bergeser turun. Rungka. mangarungrung. lepas. bermula. rupanya engkaulah yang datang (= songon rupa ni ho). timbul. runjarunja. rungka sori ni ari. horbo manurun tumopot barana. nama ulos. pertempuran. memasukkan ke dalam pipa. ayam yang lepas harus kembali ke keranjangnya. runjat uhum. Runjat. kulit yang membungkus beras. terbuka pikiran. Runtun. meronta-ronta. kata yang dipakai untuk mengganggu orang yang tidak dapat mengucapkan "r" dengan baik. rungit ni roha tu.P. mangaruntuni. rasa asing. pertarungan mulai. meluncurkan diri ke bawah. apa yang dilakukan dengan sekali memukulkan. terbuka. Rungkung. membangkitkan. Runtus. tergesa-gesa. bertolak belakang. Rungkar. bahaya. menjatuhkan buah-buahan dengan memakai galah untuk memukulnya. hirang runjat. runjang-runjang. menggeser ke bawah. Rungit. membongkar rumah. senjata. mangarunjang. sekarang hukum sudah berubah oleh sebab orang bermata putih sudah datang. rasa hati terbuka. rupa. juga: barangkali. meluncurkan sesuatu ke bawah. rupa ho do na ro. teliti mengenai hal keuangan. menggelincirkan. Rungkup. rasa asing. sosok. kapak yang lepas dari tangkainya harus kembali ke tangkainya. runsur urur tu rura.tumbuh di batang sitadatada. Runjang. Rungreng. bentuk. Runsur. rungka bada. tergelincir ke bawah. (bdk ruar). Runsi. tidak rapat. memperlekas. runsi obuk. artinya: orang harus menolong sesamanya agar kembali barang-barangnya yang hilang itu. tidak dipelihara dengan baik.: tangke tarrungrung tumopot songkirna. sej tumbuh-tumbuhan yang menjalar. tergesa-gesa pergi. Runsing. kemunculan. datang ke muka. hukum itu tidak tetap. menyegerakan. mangarunsurhon. rambut yang keriting. Rungkas. ulos barunjat. bertentangan. celaka timbul.galah untuk memukul sesuatu. mangarunta. Rup. sej burung enggang mirip dengan rhinoceros tetapi tanpa tanduk pada paruhnya.

marruturutu. pasahon.. rusuk bara. S Sa. manarusur. mencabut. lurah. gelang lengan bagian atas. ditombak. akhiran sa biasanya dihubungkan dengan kata kerja dan menunjukkan kembali kepada objek. I.. palang penutup kolong ruah (kandang). mangarusuk. suda. III. rusuk. rusuk pendek. Ruru. Rutas. dentum senapan. buku. mangaruruhon. V.mengerjakan sesuatu sampai jemu. (sada) sahoda. ular raksasa. rontok. nampunasa. marurus. Rura.. ndang tarbahensa. I. buah-buahan. memasuki lembah. menyusahkan.B: dapotan bubu mangarusuk sunggapa. memandang dengan suram mengenai muka. menombak. Rutia. mencampakkan. menggugurkan. mangarurus. Rusak. mangarurut.rusrus. mangarurui. sa. sebesar kerbau. Rupia. jemu. mangalehonsa. sekarang tidak ada lagi taruhanku. beruntung membeli. ulok sa. tiruan bunyi tembakan senapan. menilai atas dasar potongan badan dan roman muka. sahali. pemiliknya. Rurus. dengan perlahan-lahan meluncur ke bawah. cukup. dia sudah muak. menusuk pada sehelai tali. ditusuk pada lembing. satu.mangarupa. II. tali.pangarusukrusuhon. lembah. sedih. mangarusrus. pukat mendapat ikan. . hancur luluh mengenai perasaan. buhul. tusuk.. menyakiti. aku kalah. IV. Rusur. marpangarupai. penipuan. sej rotan. nunga sa. menarik keluar. ia tidak dapat melakukannya. tusukan. na sa i. nampaknya beruntung ternyata celaka. menjadi bersih hati. menarik. P. menarik perak sampai panjang menjadi kawat (kuningan dsb). berbentuk. mangarupun. Rusa. sudah cukup. mangarurut perak (golanggolang dsb). merasa ngeri di lambung. muram. habislah aku pada permainan.. Ruprap. sarusuhan dengke. Rupi. se. rusuhan. tepi lereng. Rusuk. sa rohana. marrupahon. Rusrus. sekali. seekor kuda. yang empunya. parusak. rusuk na ngol. sebesar itu. mempunyai rupa. membuang. memberikannya (benda dsb yang dihunjuk). menjatuhkan orang ke dalam jurang. rupiah. tapi pacak atau tonggak pukat mencucuk bikin luka-luka. iga. mangarura. mata kayu. puas. II.rupani. merasa ditusuk-tusuk di lambung. marusrus.. berbunyi enak. setusukan ikan. msl pada para tamu. memperlakukan seseorang dengan sewenang-wenang. na sahorbo. menjatuhkan. gugur mengenai daun. Rupun. rusuk. khianat. Rurut. dia telah bosan. rambut. misalnya. berbuhul-buhul msl kulit pada banyak sitrun. Rutu. berjatuhan. bosan.

hambatan. tawakal. mengucapkan kata-kata dengan hati-hati. parsinabul. menyabung ayam jantan atau manusia. saburan. Sabi. menghalau ikan masuk jala. I. Sabar.memotong dengan sabit. senang. memasang pagar seperti itu. manabar hata. lahan basah. manabati. berpasrah. II. pembela di pengadilan. menerima sesuatu dengan tawakal. perkelahian binatang.sabesabe ni hata. bulan sabit. sabam rohana. bukti. dengan tabah. terhibur.diparsabuk (ihurna). . cawat. I. kata untuk pembelaan. tanaman kecil yang dimakan sebagai sayur. Sabul. pagar darimaremare dipasang di dalam air untuk mengusir ikan melalui pagar itu ke dalam jala. rintangan. Sabang. yang menghiburkan. teguh batin. gemar dengan. penasehat. sabi. berlaga. dandanan. Sabun. menahan seseorang. Sabuk. sawah yang hanya diairi oleh hujan. tempat sabungan ayam. senang hatinya. terhalang. Sabas. arit. sasabi tur ma dilana manghatai. pemotong rumput. ayam . penghibur. dipersabuk ekornya. menghalangi. sabi atau sasabi. saba langit. tajam melihat karena benci dan dendam. Sabung. halangan. menyenangkan.panabungon. menghiburkan. mengenakan kain (ulos) yang digantungkan pada bahu msl sewaktu menari. melilitkan sabuk antara dua paha. menyabarkan. meneguhkan batin. sabuk. saban ari. bdk abul. menyenangkan hati. marsabuk. manabung. = ganup ari. Sabat. tarsabat. basa basi. marsabung. berkelahi. Sabesabe. bringas. memakai sabuk. kain yang disandang di bahu. sawi. bulan sasabi. tabah dia. bertempur. persambungan kayu dalam hal mana dua balok dihubungkan secara memanjang. bendungan yang dibangun di danau atau kolam serta menutup jalannya ke luar agar kemudian mencari ikan. manabi. kendala. sabar. terhambat. menyandang selendang. manabar. = sapata (bdk bilang).Saba. sawah (lawan hauma tur = ladang). pasabamhon. Sabtu = sabtu. me-rasa senang dengan. menolak dikatakan mengenai mata: sabi matana. sabungan. melaga. kain (ulos) yang digantungkan pada bahu. menyempitkan ekornya antara dua kaki. bercawat. Sabor = sabar. terburu-buru bagaikan sabit di ladang kering (dimana lebih baik ia memotong seperti di saba). sawah tadah hujan. merintangi. Sabam. tabah. sabit. sipasabam roha.marsabesabe. tidak mudah putus asa. selendang. Sabilang. pengacara. minta permisi dengan ucapan "santabi". III. hiasan pada pidato. sinabul. Saban. sabun. hiasan. puas. manghasabamhon. bersabuk. dia merasa senang. menghambat. dengan lebih dahulu mengatakan "santabi" untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menyinggung parasaan orang. lidahnya adalah cepat.

perkara yang adil itu bagus. seorang. terserak-serak. Saelam. marsaroha. nunga sae hata i. pasaehon. jampi untuk membuat orang tidur Sabut. berserakan. saesae. . tetapi sudah bebas dan dapat dipinang lagi. dongan sabagas..pasaehon. seia sekata. na sada on. IV. tunggal. nama bulan pertama penanggalan Batak. Sada. menyatukan. saesae. huta sabungan. panaburi. saburon. bintang bertabur. sepakat.: uli pe hata pintor. Sae. yang satu. marhuta sada. berhenti. aku sendiri. bepergian. penabur. seorang diri. waktu menabur. tidak bertunangan mengenai anak perempuan yang pernah bertunangan. bersatu padu. sehati. seia. Sadi. tercecer. sasadam. II. marsada ni roha. cukup. dia sendiri. parsadaan. kemarin dulu. ompu parsadaan. sudah diputuskan. berakhir. sae utangna. nenek moyang bersama. sahata saoloan. sedikit. kapan? ndang sadihari. sada ma roham. sada roha (saroha). ulian do hata sae. na taon sada. di waktu mana. tidak sempat. satu per satu.dia sendiri. sae dagingna. ammbillah keputusan. pertanda bahwa si isteri sudah cerai. sej ulos. siapa yang mengambil sanggul itu menandakan bahwa ia mau mengawininya. saean ngenge. sendiri. sabur uban. selesai hutangnya. tidak berapa mahal. berapa? ndang sadia. marpansadian. teman serumah. lebih bersatu padu. selesai mengenai proses.pasadahon. ia pergi dengan sanggul saesae ke pekan. membersihkan tanah.. seia. kutukan = sai panaburim ma i.yang lain. mengenai perempuan: ia tidak hamil. suami. mansadi. sumada. sabut ni harambir. dongan saripe. sasadangku. saesaean. mengaso. tidak banyak. III. ayam laga. sabur bintang. Sabur. lampau. marsae mara. sabut kelapa. sekata. sej pohon yang daunnya lunak. Sadum.na sada an. bersih dari rerumputan (arti dasar = ias. hanya dia. sae batu. mesiu. tetapi lebih bagus lagi perkara yang sudah selesai. manabur..B. supaya bersuara bulat. meyatukan pendapat. sasada. sudah. uban bertabur. demikianlah dikatakan mengenai beras yang ditaburkan di belakang mayat. persatuan. sej rumput.. sisaelam.. panaburi. perkara itu sudah selesai. membayar. satu-satunya. juga dikatakan mengenai orang yang sudah kebal (imun) terhadap penyakit menular dan tidak lagi kambuh. sadasada. dengan suara bulat. ibukota. hutangnya sudah lunas. II. tidak cukup itu. sesuatu. bertelanjang. tentang mana orang sepakat.rambut kepala yang terpanjang. seia. menghabisi. dua tahun lewat. tidak ada pohon-pohon kayu mengenai tanah. hanya aku. sudah cukup. kulit luar buah kelapa. pasadahon roha. nunga sae. bintang-bintang dalam jumlah besar terlihat. tidak seberapa. Sadia. menyelesaikan. sadia argana? berapa harganya? Sadihari (dari: sadia ari). bertaburan. I. dongan sabangsa. satu. ndang sadia arga. berhenti. sasadasa (sasadana). sabung. hanya dia. bulan sipahasada.. satu demi satu. berangkat.jantan. tidak dikerjakan. mudah-mudahan itu berarti kematianmu: begitulah diucapkan di belakang seseorang pencuri. lih elam. lunas mengenai hutang. memutuskan. leluhur. hanya kau. (dari: ndang adong be mara atau malu. telah pernah dihinggapi penyakit cacar. tunggal. sae. menabur benih. tertabur. membuat supaya sepakat. sasada ibana. panabur. dongan sahuta. engkau sendiri. bersih). kata halus untuk telanjang. nantuari sada. tidak ada waktu untuk itu. telah mempunyai beberapa uban. P. teman sebangsa. bekas bertunangan sekarang lowong. sabungan ni obuk.teman sekampung. mandul.

dan membakar engkau. marsahala. silih. kue-kue dari tepung yang diuapi. tepung tanam-tanaman yang mengandung sagu (rumbia arrouroot dsb). pengalih. Sagan. kecil. sabas (makan daging). daun dalam mana sagusagu itu dibungkus. harmonika bambu.B: unang pos roham marhalangulu saganon. menyebarkan jerami di ladang agar dipakai sebagai alas padi yang mau ditebah. mansage.panagunaguan. membagi atau menyusun dengan baik sehingga berkumpul yang sama sifatnya. tidak mendapat anak lagi (tidak mempunyai harapan bahwa di ladang. sudah lampau. suatu sedapan yang disukai orang Batak. potongan-potongan kayu api yang besar-besar yang dibakar untuk seorang ibu yang baru bersalin supaya ia tetap panas. Sagal = mahap. pengganti sesuatu yang diberikan kepada begu. segi. nama marga. nunga saep roha. tak berwibawa dia memerintah. menusuk rasanya. akan tumbuh lagi). janganlah berlaku semberono dengan memakai potongan kayu api sebagai bantal. P. kesaktian. . pembuatan kue sago. mandul rahim. kosong. sagu ni tano. wibawa. Sage. tidak mempunyai harapan lagi. masing-masing diletakkan di tempatnya. Sagang. mengetahui dengan pasti. mausaem. empat siku. sudut. sej tulila. ndang marsahala ibana mangarajai. kemuliaan. sagisagian ni pinahan. telanjang. tidak ada harapan lagi beroleh anak. tidak ada di kampung. sumaem. padi. penuh kesaktian. ampang. sago. = humophop. tumbal. jangan bersandar pada orang yang tak beres. Sagala. Sagi. sepi. tajam. otoritas. masipasagian. senggang. harmonika mulut terdiri dari lidah dari hodong yang ditarok di muka mulut dan dengan menariknya menimbulkan getaran. empat segi. sebagai pengganti untuk. yaitu rahim ibu. sagasaga. membagi-bagikan msl pekerjaan. saganon. pedas mengenai citarasa. Sahala. pukul 11 malam di waktu mana orang tidak berada di luar. sagang ari. bermacammacam ternak. hikmat. dari setiap marga ada yang hadir. si opat sagi. saep ladang. kebesaran otoritas. kharisma.sagi. yang tumbuh lagi dari tunggul jerami. di sagangsagang ni ari. segala dalam bahasa datu. managihon. kesatuan. dibagi. marsagi (diparsagi). puas. penentuan waktu: pukul 10 pagi di waktu mana mungkin tidak ada orang di dalam kampung. marga sagisagian. tajam. sumsum. bongkah-bongkah. Saguman. tunas yang tumbuh sesudah panen. saep = ulos(And). kebesaran. Sagak. membagi-bagi antara sesama mereka.Saem. Saep. sagusagu. sudah lewat. Saemara. putus harapan. siku. sagal mangan juhut.kekuatan tanah. semua. mati haid.mempunyai kemuliaan. pasagihon. artinya: janganlah membuat seseorang menjadi sahabat yang dapat merugikan engkau. bugil. sangat kenyang. memakai pengganti seperti itu. membagi dengan baik sehingga yang satu tidak menerima segala sesuatu yang baik dan yang lain segala sesuatu yang jelek. mungkin kayu api itu terbakar. Sagu. di senggang-senggang hari. membagibagikan. Saga. lih sae I. msl kerbau sebagai pengganti orang yang sakit. pada waktu tidak ada orang dalam kampung karena semua bekerja di luar kampung. memberikan kepada setiap orang apa ia berhak menerima. mangusaem. sagang borngin. masing-masing. semua. Sahal.

"sai" ini sering terdapat pada permulaan doa. manahapi. tidak dapat tidak. sakit. II. percekcokan. saling berkelahi. bersalah. sakit. menyampaikan. sait ni huta. = manggondanghon daung. na sai leleng. kekeliruan. aturan. hoda marsahe.menyakiti. I. hujur panahatan. datanglah. I. semoga. ketidak adilan. berjuang. menyakitkan kaki orang dengan sihir dengan jalan menyihiri jejaknya. na sinahitan ni begu. kau berbuat salah. sudah lama. Sahit. penyakit. kekurangan. mensahkan. putih bersih. pasahathon daung. I. tempat penyampaian. Sai. berkelahi. sai tubu ma torop anakmu. sakit dibuat begu(menurut anggapan orang Batak kuno semua penyakit menular disebabkan begu). nama daerah di Silindung. II.manaksihon.Sahan. Saing. tanduk tempat minuman dari mana datu menuangkan sesuatu pemberian dengan menuangkan tuak melalui ujungnya. I. perlawanan. mempunyai cacing. tidak enak mengenai citarasa. membagi-bagi dalam potongan-potongan. tak selera. kiranya.salangku. meterai. saksi. II. pasahathon. Sahat. memberikan persembahan kepada roh-roh yang berhak menerima. disahat begu. tajam. menuangkan tuak dari tanduk ke dalam mulut. mempunyai kekurangan. diserahkan. panahit. persaingan. Saksak. membongkar habis cacat orang. cantelan. sai dao ma begu. dahulu. mudah-mudahan. dosa. menyerahkan. semoga jauh penyakit. manaksakhon tihas. I. cap. putih metah. keledai. Sala. kepada siapa sesuatu dikirim. tikus. marsait. menderita.mudah-mudahan rencanamu terwujud. Saksi. manahiti. gigi runcing. menobatkan. sai saut ma tahim. marsahit. menyerahkan sajian. taring pada manusia dan binatang. msl dikatakan mengenai begu. na sai laon. rasanya menggigit. Sahiri. dipotong berkerat-kerat mengenai binatang yang dipotong. pamahatan. memateraikan. II. manahan. sala ho. Sahap. putih sekali sehingga menyilaukan mata. ketenteuan. raja itu tetap menolak. pasahathon pelean. penyerahan. sait ni porhas. tiba. kuda bastar. stempel. semoga anda mendapat banyak anak lelaki. manahat.mengumumkan kesalahan. sampainya. batu runcing. mengidap penyakit. itu adalah salahku. atas mengatasi. alamat yang di tuju. mencapkan. I. kakinya dibuat sakit oleh begu. membuat seseorang sakit. sinar kilat. selesai. tabung tuak. na sai laon. manopoti . pasaing. segel. selalu dia melawan saya. menuang air ke dalam mulut. penyakit. menyaksikan. hasahatan. sakit pada kaki yang dianggap sebagai tanda sakit kusta. bertaring msl kuda. sai mulak do sahit i. marsahe. marsaing. sebelumnya. sai dialo do ahu. sampai. terwujud. selalu saja. sangat). dalam arti sembunyi: cacing dalam usus. kait besi pada pelana kuda beban. sahaton. bersetubuh mengenai binatang. idem. sahitan. penyakit menular. sai manjua do raja i. Sahe. Sahor. kesalahan. dalam keadaan bersaing. sangat sulit (bdk mansai. kata depan ditarok di depan imperatif dan optatif. hasasahat. terus-terusan. manahei. sahit bali. orang kepada siapa sesuatu disampaikan.hasahatan ni manuk. keadaan sakit. saya berbuat salah. kedatangan. II. sama sekali. denda yang diberikan seorang lelaki yang melarikan seorang anak perempuan kepada pihak perempuan sebagai bukti bahwa ia mau membayar segala sesuatu. tujuan . sai ro ma ho. penyakit itu selalu kambuh.parsahitan. isi perut ayam dekat perut besar. alamat. saitan. Sait.

selamat jalan. salean. yaitu bambu yang di waktu bertunas mempunyai pembungkus yang kemudian jatuh. bersalah. Salese. tanduk kerbau yang dipasang di puncak atap. tarum. orang yang memberi pinjaman. lebih keliru. salaksahon. apa yang kurang. II. sasaran. melunasi hutang. menyangkal. manalesehon. pedang. atap rumah Batak yang menjorok ke depan. kain yang disandang kaum wanita. kodok kecil yang hidup di pohon kayu. menyalahkan. salah. tabung mesiu. salah ikut. sedangkan.menembak sasaran. selamat tahun baru. tertawa dengan tidak menggerakkan mulut. bulu kening. botak (dari: saksak?). II. kawat duri keliling pohon agar tak dipanjati. menyelesaikan hutang. duri yang dipasang di pohon buah-buahan agar tidak dapat dipanjat orang. para-para di atas perapian. manala. tidak pakai sarung mengenai pisau. lebih salah. hukuman uang dengan mana orang mengakui hutangnya. apa kekurangannya. selamat pagi. selapa. Salapsap. tempat tembakau dari kuningan atau perak. dipinjamkan. II. mengingkari. membantu orang de-ngan memberi jaminan. menghutangkan. marsalamat. dalam keadaan gundul. yang nyonya rumah. Sale. licin. selamat tingggal (bagi mereka yang tinggal). mengakui kesalahan. Salempang. denda. salangsalang. Salapa. biru seperti nila.sala. malahan. tempat mesiu dari tanduk. manalahon. manale. denda yang harus dibayar kampung oleh sebab tidak turut berpesta. marsalaon. kehitam-hitaman mengenai muka. mengelakkan sesuatu. Salempong. kayu bulat. Sali. kotak cerutu. Salaha. alat perata isi liter. kayu pada kuk tenggala pada mana patil tergantung. I. kata yang kurang sopan untuk telanjang. Salaksak. singir sala so. tidak mengenakan pakaian mengenai orang telanjang. salamat tinggal. tempat meminjam. nila. marsalang. Salibon. salah oleh karena turut melakukannya.rak yang dipasang atas perapian untuk mempercepat keringnya kayu. salam (= tabe). salamat dalan. Salamat. parsalian. tabik. dia yang memasak. Salenggam. kreditor. pasalihon (dipasali). I. kodok hijau. sumala. lebih dulu berpakaian baru telanjang. marsali. alis. mengasapi. tidak bertutup. manalahon. melakukan perbuatan salah. bahkan. (bdk lese). marsala. sala dohot. salamat taon baru. beras/padi dalam solup. mengimpaskan. dihutangkan. menganguskan kayu supaya mudah dibawa sebagaimana orang msl membuat butar sebelum membawanya dari hutan ke rumah. rol kayu yang dipakai untuk meratakan. hasalasalaan. sisalesale tarup. menjamin mengenai utang atau benda. mengkel salibon. cantelan kuk. mengeringkan sesuatu dekat api. salang. Salaga. salah oleh sebab ini dan itu tidak ada.yang mengasapi atap. Salendang. berhutang. mengeringkan di atas perapian. Salang. salamat pagi. sala so. selendang. I. teka-teki: jolo marabit asa salangsalang. . dalam keadaan botak.dipasalihon. selempang. dia salana. II. = sagasaga. Salae. mempersalahkan dia. meminjam. Salaon.

sulit. mengucapkan kata-kata yang keji secara sembunyi sehingga orang yang mengucapkan kata-kata itu tidak dapat ditangkap. tersangkut. salit pangkuron. berselisih. menyindir. parsalisian. pertikaian. mati sewaktu hamil mengenai perempuan. pertengkaran. Salit. ingkau sinalong. = sungkot. nyambung. sangkut-menyangkut. salimbolbolon. berapa perbedaannya. terkena sembelit. menterjemahkan ke bahasa lain. hubungan antara dua balok yang disambung. mansalong. tas dari kulit binatang berantai kuningan dan dibawa dengan tangan. mengambil dari kebun. marsalimpotpot diida. pakaian yang lengkap. Salimbolbol. Sallot. Salongkap. engkau lebih malas daripada N. pandangannya berkunangkunang. memetik daun sayur. berbeda.. manalongkap. Salngit. marsalin. mengenakan pakaian lain. martunggu ingkau sinalong. berbeda. menegor keras. menyerupai tangga. sulit untuk ditebang. Salobat = salohat. manalin. dikatakan mengenai paranak yang mengadukan bila isteri anaknya laki-laki lari dengan niat jahat. salit tabaon. mengolok. sadia selisina. lain sekali dari seharusnya. tercantel. Sallak. pengap. selisih.mencari keadilan. sembelitan. denda terhadap pelanggaran akad nikah (sebenarnya: sayur yang dipetik). denda yang dibayar oleh ayah kepada suami perempuan yang lari daripadanya sebagai ganti rugi karena tenaga si isteri di kebun telah lama berkekurangan. sasalin abit. lain. . marparsalisian. masipasallotan. Salohat. mengutip.Salik. menonjol kelihatan dalam arti jelek.mencari kata-kata sedemikian rupa sehingga sulit bagi lawan untuk menjawabnya. masisalngaman.mate sumalin. mencari sayur. salin. mamalin (tu). sembelit. menyapa seseorang dengan suara yang keras. berbau sengit. II. tukar pakaian. jampi. sumalin do losokmu sian N. Salimpotpot. kunang-kunang. manallak. parsalision. mengenakan sesuatu. bertengkar.perselisihan. seloki. tas bergagang rantai keemasan. Salin. I.mengganti. na sumalin. sej rumput yang harum yang dipakai untuk bahan obat. perbedaan. yaitu: mati tidak dengan hormat. marsallotsallot. marsalisi. saling nyambung. pertengkaran. bertikai. yang membuat peluru tidak mengenai sasarannya. memarahi. juga sejenis tumbuh-tumbuhan yang dipakai tukang emas untuk menyoldir. sulit untuk dicangkul. Salong. Salongki.. menderita penyakit ini. bau tengik yang menyengat hidung. sukar. menjauhi diri. perbedaan. Salohot. Salimbatuk. berapa selisihnya. saling berselisih. Salipi. Salngam.anak sinalong. manalik. Salisi. bau. mengganti pakaian. mansalong hata.manalisi. sej rumput yang bunganya mudah melekat (lohot). memarahi. seorang anak yang lahir di luar pernihakan resmi. suling yang lobang tiupnya ditengah-tengah. seperti tangga. mati tercela. sangatbau.

Saluran itu dibuat makin lebar pada arah tempat mesiu. tidak terang. sarung yang sudah berjahit (mandar). sisalpusalpu langka. Samban. dongan sam dongan. serupa tetapi hanya kira-kira tidak dilihat dengan sungguh-sungguh.Salop. kecantikan umumnya tampak. saya lihat semua samar-samar. setelah setahun. selusuh. Salpu. sendi rahang. sangat miskin tidak terbandingkan. Salsal. kemenangan. Samar. manalpui. sambar do i di rohangku. sambal. mengambil hati seseorang. bersama-sama. sambang ni parbue ni hau nuaeng. lih suksuk II. penduduk kampung itu berkelahi sesama mereka. tukar menukar. mengganti pakaian. manaluksuk. perkataan yang membuat permintaan diluluskan. memahami seseorang. Salumbung. II. sama-sama tidak mindir. so binoto be samban. melewatkan. bertukar. membubung. na pogos so marsamari. manalpuhon. setelah itu. II. Sambar. tampak. dia tidak mau ditahan atau dihentikan sewaktu lari cepat. melewati. halangan. samar-samar. pasamakhon. melebih-lebihi. sej pohon kayu yang getahnya menimbulkan gatal. tidak normal. ganjal. = salese. Sambang. = gaja lumpat. palsu. keelokan. sama-sama tidak bisa dikalahkan. Saluksuk. terang. masa tak berbuah. lampau. masipasambaran. sej rumput yang melekat. samban bingkolang. tidak menuruti aturan. salpu sataon. salsal ni hamonangan. lewat. pemasungan. Sama. manamaknamak. cemerlang. II.pasalpuhon. pekerjaan atau keadaan dalam hal mana orang terlambat datang. bunga pohon aren dan pinang. kabur. marbada isi ni huta i sama nasida. salah. membuat supaya tidak dikenal. melebihi. sama. saling menukar. salusu ni hata. membiarkan sesuatu lewat. tolu ari salpu. terlewat. sama so alit.umumnya dapat dilihat. campuraduk. waktu pohon tidak berbuah. kena racun. sesama kawan. manamban. agar api itu dipakai lebih mudah masuk. berganti. Salusu. II. samak huida. marsambar. melampaukan. sambangsambang. I. marsinalsal. Sambal. . sama tubu ni namora. mereka bersama-sama adalah anak orangorang kaya. sekarang adalah waktu pohon-pohon kayu tidak berbuah. saluran yang menghubungkan mesiu dan tempat mesiu. masalpuhu. tiga hari yang lampau. melewati. tidak terbandingkan. Salose. melewatkan sesuatu. tidak jelas kelihatan. tarsamar.kemiskinannya (kekayaannya) adalah luar biasa. tidak pada tempatnya. I. lih bingkolang. tertukar. II. sama. Salung. I. ndang marsamari pogosna (hamoraonna). dapat dilihat. kelewat batas. lalu. yang jelas: salsal ulina. tercamar racun. menurut tanggapan saya itu adalah salah. nampak jelas. melintangi. Salosap. = pansung. Saludang. sambansamban. sejsampesampe. dung salpu i. hubungan rahang bawah dengan tulang kepala. Samak. salusu ni bodil. keracunan. idem. manalung roha. I. I. upaya-upaya meringankan penderitaan msl pada kelahiran. penghalang. lintang.

persemaian. terendam. mansamot. sej logam. = sambok. I. Samonding. Samot. mencampakkan jala. mengambil panjar. tempat asal. (bdk ambubu). kekejian. mencari nafkah. cemeti. tiba-tiba sangat terkejut. Same. penghasilan. embun. mencari rejeki. Sambong. ucapan selamat:tuak na tonggi. nama hari ke-tujuh. sampak mudarna. jerat. samir. samai. = hatopan. parsambilan. = sitomu. jahat. manamot. kena jerat. samisara purnama. tempat dari mana nenek moyang berasal. tuak manis dan sumber rejeki. letih membuat ketenangan. darahnya mendidih msl pada kejutan tibatiba. tersirap. kabur mengenai cahaya. darah mengalir ke jantung karena terkejut atau ketakutan. kabur. II. bibit padi yang siap untuk ditanam. nama hari ke-duapuluh delapan.semua diperanginya. kulit bambu. khusus mengenai saraf. Sambulo. Sambing. panamotan. hanya. tanah leluhur. kejahatan. cuma. engkau saja yang saya percayai. Sambolit. samon. orang kaya.: joloan di pudi songon panamean. sembilan (Angk). tarsambil. alat penjerat burung. kekayaan. manapiri. nama hari ke-duapuluh satu. apus-apus sambubu. P.menyambut. Sambubu. tercampak. samisara mora turun. disampak ngalina do lasna. Sambilu. sude disampak. persekot. sambilan deso. Sambor. perangkap. kena sembelih. malapetaka mengenai mimpi. kejahatannya. Sambut. bahulbahul pansalongan. empat helai papan yang mengelilingi dapur (perapian) dalam rumah. saja. terjerat. harta. memasang jerat. Samir. biasa. cambung. Samo. kaget. sumambut roha. mengumumkan perang denga resmi karena menembak di muka kampung musuh. menumbuk sampai lembek betul. parsamean. pansamotan. padi yang ditaburkan pada tempat tertentu untuk kelak dipindahkan ke sawah. Sambol. apa yang dipakai sebagai penaung msl daun-daun. milik. nama daerah di Toba. tegarlah jiwa. kulit tajam bambu untuk memotong tali pusat. menyembelih. = sambolit. sial. hanya sehari saja. nama hari ke-empatbelas. parsamoan. celaka. terpotong. parsinamot godang. sesudah merugi timbul . manamboli. Samisara. manampakhon jala. kabut. tarsambol. baskom. semua dilawannya. mengusahakan untuk mengambil hatinya. melulu.Samon. tertangkap oleh jerat. sapaksampak mudar. Samburan. semata-mata. tiur ma ro panamotan.B. Samol. memotong. marsambil. mahar. berpenyakit sembelit. membeli atas dasar panjar. merampas pakaian orang. ho sambing dihaposi rohangku. di ruma ma tondi. cambuk. melimpah nafkah. marsambut. sahan. samboliton. sinamot. yang pertama sering di belakangkan seperti semaian yang mula-mula ditaburkan akan tetapi belakangan menjadi besar karena pemindahannya. berupa bubur. manamolhon.Sambil. amat terkejut. sederhana dalam tindakan dan berpakaian.sampak aek. idem. Sambilan. ubun-ubun. kabut. jahanan. Sampak. I. Sambuk. II. sadari sambing. Sambok. lembek betul ditumbuk. buruk. mas kawin. samisara bulan mate. mercu kepala. Sambolik. mencari harta. sembilu. masamol. manambut.

najis. menjungjung gunung yang tak terhimpit. Sampinur. penyakit campak. kesampaian. sampang dope huida nasida. sej pohon cemara. Orang Portugis mengambil nama ini untuk mengebut seluruh Sumatera. jalan masuk ke dunia bawah (legenda).B. pohon pinus. melapukan kapur di dinding. mencat dinding. dinding ditutup dengan sesuatu. selendang. P. pakis. sampang. yang kayunya ber-warna putih. sampinur tali. tarsampak bogas. sampe tolu bulan. bersanggama. Samuk. nasi yang dibawa para pengunjung janji (borhat janji) kepada orang yang dikunjungi. penuh. tiga bulan penuh. ari raya hasampuran. 1. tiba. Sampal. pesta pada pemberian nama kepada anak. P. kawin. penyakit ayan. dolidoli sampe bunga. melemparkan. tempat laut yang paling dalam.parsaporsamuk. ada waktu. sampe tua. manampal. roh jahat yang menyebabkan kejang. juga: nama sebuah gunung. Sampilulut. hanya bertindak(molo sampang). bukan dukun professional. penadah air terjun yang tak kunjung mabuk.tarsampak dengke. sampur worna. sej jeruk yang rasanya asam-manis. perkawinan. sej tanaman paku. pusat samudera. artinya: tokoh yang sanggup melawan arus. Sampuran (dari: pansuran).B. manampathon. mencampurkan msl tuak dengan air.: sitahan sampuran na so ra buruk.manampanghon hapur tu dorpi. kedatangan. tertangkap basah secara tiba-tiba. sihunti dolok na so ra tarhapit. manampiar. pusat samudora. Sampuraga. I. nama kerajaan asli dulu di Sumatera Utara. cat. disoro sampar do huta i. = maneat (seat). hingga tiga bulan. manampur. saya masih sempat melihat mereka. pantangan buat orang berdiet. sampur pandidion. tumbuhan yang getahnya dipakai sebagai pewarna benang tenun. seseorang yang harus menghindarkan sesuatu. sampe modom (sampimodom).mengawinkan. perjaka dewasa. datu sampang. sampai. sej pohon kayu. uang atau kain yang diberikan para undangan sewaktu meresmikan penempatan rumah. kerena orang yang menderita campak disiram dengan air. selalu ada harapan bertumbuh sesuatu. mencampakkan. kain berlipat digantungkan pada bahu. tidak sempat lagi. campur. Sampiar. bila semua sudah tidur. sampusampu. pasampurhon. air terjun. jenis-jenis: sampinur bunga. masih cukup. genap. kejang. manampang. datu sempalan. III. membuang. samudera. tercampur. meraung. bertumbuh pakis di tanah yang longsor. kain (ulos) yang pada polanya terdapat berbagai-bagai warna. penyakit kejang. Sampang. sampesampe. epidemi. sempat. wabah menimpa kampung itu. pantang msl daging babi untuk orang yang beragama Islam. jam 10 malam. bagaimanapun kerusakan. 2. Samudora. sewaktu menimba air dengan tidak sengaja turut ikan terbuang ke dalam air.: tubuan sampilpil tano na matolbak. sampusampuon. . Sampar. hasampaean. sampang. Sampe. sampaksampak. pemuda yang sudah dewasa.laba. hari persetubuhan. cincin yang dipasang pada gagang pisau untuk mengikat pisau dan gagang bersamasama. menangis kuat. haram. III. Sampat. Sampu. Sampok.ndang sampang be. Sampilpil. yang kayunya kuning. begu sampu. Sampur.

perampok. sanga dope huida ibana. orang mulia. I. na sangap. senduduk. diparsangapi. menghormati seseorang. bangsawan. parsandu. pengisap candu. sandang. sej pohon. marsandang. patut dihormat. mengenakan ulos sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya tertutup bila tidak berpakaian dalam. tempat bersandar atau tempat hinggapnya roh. sandesande. membawa seperti odap. pada mana papan dinding bersandar. tumbuhan semak (oleander yang liar). Sandok.sangasanga. menggunakan dia sebagai penolong untuk bersandar kepadanya. Sanding. pohon enau yang batangnya miring sebelah bawah. berwibawa. sanga pitu borngin. terhormat. hujur sane. berbeda dalam kemuliaan. II. intap. sandangan podang. dihormati. sandaran. bagian ujung yang lebar.disandangodaphon. kemuliaan. derajat tinggi. menyamun. tidak sempat lagi. hasandaran ni begu. pangunsandean. sandang odap. sanga tolu hali. parsanding. lih dok I. saya masih sempat melihatnya. marsisangapi. memuliakan. manandang. mangunsandar. marsandu. Sandu. Sangar. periuk kecil untuk memasak sayur. sanga. marsangap. penunjuk umur: demikian besarnya sehingga dapat membawa pedang tanpa menyeretnya. Sandiri. Sangajo. Sanduduk. merampok. menyandang. setelah tiba waktunya. dimuliakan. sempatkan. sesuatu pada mana seseorang bersandar. mulia. rajawi. Sandang. manamun. papan-papan yang dipasang di dinding di mana dapat diletakkan segala sesuatu. sanga ma di hasasangana.sampai tiga kali. opium. hamil oleh sebab para perempuan sewaktu hamil mengenakanulos dengan cara ini. corong yang mengumandang bunyi pada serunai atau terompet. hinggap. bersandar. getah pohon kayu berwarna merah. tujuh hari penuh. medium. sinangajo. = sintap. berilah waktumu.kehormatan. tumpuan. Sanga. bersengaja. Sandap. dihormati. bersandar msl papan yang disandarkan ke dinding. tidak sama mulia. bdk diri. sendiri. berhati mulia. mengisap candu. candu.bersandar di be-lakang. terhormat. Sangap. kebesaran. kemuliaan. orang kepada siapa roh orang mati turun. bagot sisande bona. penyamun. Sandar. sempat. ndang sanga be. menyandang sesuatu dengan melilit pada dada seperti sebuah tas. . sengaja. dibawa sesuatu tergantung pada bahu. Sane. III. hasangapon. Sandura. panamun. pasangaphon. sej lembing yang oleh raja dipakai sebagai perhiasan. menyokong seseorang.mangunsande. manande. balok pendek yang menghubungkanpandingdingan dengan atap.Samun. kata depan: sampai. Sande. pasanga. = manang (Angk). (bdk mangunsande).

Sangge. manangkalanhon dirina. hiasan bunga sebagai obat terhadap roh-roh jahat. Sangele. jimat terdiri dari tulang yang dibawa datu. II. II. memperlihatkan dirinya secara terang-terangan sebagai kawan. patung dewa yang menyerupai pangulubalang. Sanggalan. kundai. bukit antara dua lembah. sebenarnya: kejatuhan sanggul. II. parsanggulan. I. lihrungrung. Sanggal. semua. sej rumput pimping. Sanggar. . mananggarnanggar ingkau. sumanggar. I. rintangan. hasanggalan ni solu. tempat mendaratkan dan penyimpanansolu. Sangkalia. tarsanggal.Sange. III. melakukan ibadat. potongan-potongan ijuk yang besar. Sangkak.panolai gabe sangkam. II. terdampar mengenai kapal. sanggulan. manuk tarhiap tumopot sangkakna dsb.pasanggasanggaon. Sanggesangge. lih borhu. Sangkam. trompet yang diperbuat dari tanduk kerbau. segala sesuatu yang berpasangan. sanggar borhu. ruangan yang kosong pada ogung. tidak berbuat apa-apa karena keheranan. penengah yang berpihak. tepat. sej rumput pimping kecil. pakaian lengkap. tempat sanggul. konde. II. parsanggulan.mananggul. hambatan. sanggar lahi. mengabdi. hatetehan sanggul. akrab. sej rumput yang berduri. anggun. Sanggirgir. berpenyakit cacar. rahang babi bagian atas. rongga. Sanggo. = sanga. berkundai. tersebar luas. gulo sangka. I. dengan mana orang hendak memusnahkan musuh. Sangka. pagar parsanggulan. sanggulsanggul ni begu.penangkal bagi orang-orang yang hamil. Sangga. = sanggele. bulat. marsanggulan. cacar. Sanggum. dan diselipkan dalam ikat pinggang. I. ndang disangka = ndang dipardulihon. mengabdi. menjamu raja untuk memujinya. sanggul. = anggo. sej rumput yang tinggi berbau harum. perhiasan bunga pada rambut. keguguran. Sanggak. manangga. sangkar. erat. terheran. nunga sange nasida masuk. belakang kepala (Angk). wasit menjadi memihak. landasan kayu untuk mencencang daging. memasak sayur bersama garam dan lada dalam air. mengurbankan dirinya menolong seseorang. gula aren. Sangkalan. Sanggul. diikat dengan baik. besar mengenai kepala kuda. terbanyak. I.menjadi keras dan kukuh mengenai bulir padi. Sanggapati. talenan. I. pundi-pundi yang menyerupai jala kecil. manangka. semuanya mereka sudah masuk. II. manangga ra-ja. Sanggele. keranjang yang dianyam tempat ayam mengeram. Sanggalia.

meletakkan sesuatu ke dalam sahan seperti itu. sangkutan msl paku. ari na sinangsi. sahan tempat gong. Sangse. manangkothon. gancu. sangkap-sangkap ni roha. Sangkut. cantelan. bisa. tempat penyimpanan benda-benda yang berharga. sesuatu yang baik tetapi akhirnya tidak diberikan. keinginan. bdk juga: saksi. sangkut. menudungi. dicincang halus dan dimasak dengan darahnya. menyangkutkan.menggantungkan. sulit. sukar. marsangketo. banci. Sangkop. Sangkot. sangkar so lahi. sarung pinggan. menetapkan. kata-katanya tersendat. hanger. terombang-ambing. berputar balik. na sinangkap ni roha. sisangkil. terkait. bersifat pamer tanpa mau memberikan. sarung rotan. saudara perempuan dari Batara guru. merobekkan. genjatan senjata. manangkarnangkar hidup sendirian. pemutarbalikan. sangkar ni huta. sangkut. robek mengenai pakaian. koyak. II. ka-it. memihak. anjing yang bertelinga panjang dan terkulai. mencabikkan. kedipan mata yang berkelebihan kepada seseorang. Sangkar. niat. sarung gong. daerah dimana tidak boleh berperang. tudung periuk. ber-kehendak. menyimpan dalam sarung rotan. berencana. manangkang. tungkang sansar. menyita. kebanyakan. tersangkut. Sansar. Sanihe. harapan. sangkap balik.Sangke. tinggal tergantung-gantung. hasrat. tutup periuk. idem. beranganangan. nunga sangkut hatana. masansan. keinginan. juru suntik. parsangketoan. Sangkilik. Sangsing. sangke ni pinggan.bermaksud. dicampakkan mengenai kapal di laut. dipansangkothon. yang diolah dari mise ni babiat dan pogu ni gompul. merancangrancang. I. laki-laki (= baoa). nama dewi yang hidup di air. bertikai. Sangkil. tersesat. menyangkutkan. kerinduan. Sangkohok. rencana. mengoyakkan. manansar. terikat. kuali (bdk langkop). rencana. perselisihan. menyebelah. = ragian. sumangkapi. . Sangketo. pardahandahan di sangkop. marsangkap. Saniang. cabik. menyuntik. manangkut. Sangsang. sengketa. menutupi. berperkara. menyangkutkan dalam jumlah besar. manangkopi. hari yang ditetapkan tidak boleh perang. manangke. menentukan. pertengkaran. mengingini sesuatu. Sansan. nama satu daerah di tepi Danau Toba. manangsi. marnangkarnangkar. pengait. sangke ni ogung. laki-laki yang dewasa tetapi belum kawin. mantri cacar. dalam keadaan tanpa isteri dan tungku sendiri. tidak jelas. menentukan. kotak yang dianyam dari rotan. perempuan kikir yang masak sedikit. kutu kerbau. = sangketa.sangkotan. bersengketa. maksud. yang diikat sebagai hiasan pada hajut. mencantelkan. = lobi.Sangkang. keinginan. mencacar. terhadapnya orang memuja air. seorang perempuan yang berkelakuan seperti seorang laki-laki. tano na sinangsi. pemalsuan. juga: golanggolang. bersikap berat sebelah. manansanhon. tergantung. lebih dari. berkeliaran. masakan daging babi. boru saniang naga. Sangkap. Sangsi. sisangkot. kecantol.

tikus. sirih dan telur ayam.B. merayakan pesta persembahan yang besar dan yang diadakan oleh horja. santik parbinegeanna (parnidaanna). Saop. udan na so hasaongan. membawa persembahan. sauh. mencampurkan sesuatu. hujan deras terhadap mana payung tidak dapat menolong. segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh. I.membuat api dengan pemantik api. sesuatu yang dimasak dengan santan. pesta yang luar biasa besarnya msl diadakan bila roh nenek moyang akan ditingkatkan menjadi sombaon. ucapan hormat: maaf. terhadap mana orang tidak dapat berbuat apa-apa. penghidupan sosial. saong lompit. pencampuran. (melihat) sedikit. bergaul. sasantungan. berlumuran. tali sao. permisi.yang manis dan yang pahit dicampur. Santan. lih tabi.Santabi. jantung pisang. cawan. dia mendengar. berlumur darah. . Saoan. terwujud mengenai mimpi buruk sehingga orang tidak usah takut lagi. menggonseng. Saotik.: udan na so hasaongan. santi rea. beradap. belepotan. = abit (And). santungan. menyalakan api. hal bersatu.menjulang. parsaoran. santungsantung. Saor. ditudungkan. sap gambo. = loting. mananti. berbentuk atap kecil. Santi. diparsaong (pinarsaong). tandan pisang. juga daun yang dipakai sebagai tudung. ujung atap yang menjulang di muka ruma. bersatu. manaok. pergaulan. naung. persembahan terdiri dari dahanon. gambiri. santan. menghubungkan satu sama lain. berapat dalam mana semua orang yang ada kaitannya harus datang. manantikhon. jangkar. angin terhadap mana tidak ada tudung yang menahannya. piring kayu. berlintangan. P. sekarang. aturan pergaulan. santisanti. hujan lebat. Sapa. saong tamba. mangkok besar. alogo so hapudian. lih otik. tidak tajam pendengarannya. payung yang lebar yang dipakai para perempuan sewaktu bekerja di ladang.marsanti. marsanti balatuk. I. hujan terhadap mana payung tidak dapat menolong. Santua. campur sedih. menutup kepala dengan ulos tetapi muka masih nampak. Sap. sesajen. gabung. dari mana orang minum. setandan pisang. manantik. bercampur. memantik. kawin. saong boruboru. saong jegak. tercemar. memakai sesuatu sebagai tudung. capah. membaur. Santung. payung yang dianyam dari daun pandan. batu api. berkumpul. artinya sesuatu terhadap mana tidak dapat diberi pertolongan. na tonggi saor na paet. na sinantan. sopan. memanggang sesuatu. Saong. kurban. II. dikotori. minyak kelapa. dilumuri lumpur. sap mudar. hasaoran. Santik. Saonari. mencampur. mencampurkan. idem. menggesek batu agar berapi. ruhut parsaoran. dilumuri darah. II.pasaorhon. tudung. kabur penglihatannya. marsaongsaong. Santun. bercampur susah hati. msl daun pisang yang lebar. rantai jangkar. gambir. payung dari pandan yang dapat digulung. manaorhon. percampuran. Saok. berbudi bahasa. Sao. saor arsak.

menyelaputi. haruslah itu diselesaikan. bila sudah memulai dengan sesuatu. penyaring tuak. kacau.lih purpur. limbah kerja. manapangi. Sapiri. hona sapata. jika. kena kutuk. sakratmaut. menyapu. kepalang. sapu yang kasar. mirip. manapu. menyakiti. memotong msl telinga pencuri. menyapu. pasapihon hata. bungkusan kecil. anak datu dapat melapui dirinya dengan obat. Sapal. sapalsapal ni ulaon. yang namanya diperiksa oleh datu apakah di antara nama mereka ada persesuaian atau tidak. berserak. penuh debu mukanya.kutukannya akan jatuh pada engkau. Sapata. terhambur. ijuk. marsarama. tersiar. sapi goar nasida. = molo pala. tersabur. berlumur (= sap). kalau. membuat kata-kata supaya berirama. mirip pada. nama mereka adalah sesuai msl pada orang-orang yang bertunangan. sapiri hubuat. sesuai. berlumur darah. = disipirihon. bertaburan. masapiri. bila sekali sudah. paket. sampul. bungkusan. mimpi buruk. sarama jau. ijuk yang dipakai sebagai penutup tong. porak-poranda. P. manarai.B. tempat menyimpan tuak. menyesuaikan. membagi-bagi sama rata. mimpi yang meramalkan sesuatu celaka. Saporti. I. Sapot. Sar. anak orang kaya mengguling-guling dirinya dalam nasi. saputsaput. pekerjaan yang paling kotor atau yang paling keji dipakai sebagai cercaan. II. melumas dengan sesuatu. bila saya mengambil sumpah itu. Sapang. karena mereka mempunyai itu. sewaktu menuangkan. Saraksaruk. menyapu. Sapor. sej sorgum yang bijinya kelihatan seperti benih padang dan diperbuat jadi lampet. serak. kain pembungkus orang mati. tertabur. manapsap. I. marsapu mudar. gerakan yang bergoyanggoyang. manarakhon. curam mengenai bukit.: anak ni datu marsapusapu taoar. sama rata. anak ni naduma margulugulu indahan. kutukan kualat yang letak kepada seseorang karena kejahatan yang dilakukannya. manaramahon hujur. mumpung. Sapala. dipakai pada sumpah. manaputi. membungkus. kelat. papurpur sapata. bersumpah. bertabur. pasapihon. disapu orbuk bohina. Saput.mengayunkan lembing. sapsap bire. tuak itu melalui ijuk itu seolah-olah melalui saringan. manapu dohot. terjal. hal kecokcokan. membuat serupa. sapala na pinungka ingkon sidung. serupa. marsara.Sapadang. II. tebing yang curam. tergoncang tangan oleh senjata. bila sudah sampai sedemikian sehingga. pembungkus. berserak. mengumpulkan dengan sapu. menalakan alat bunyi-bunyian. irama. saya akan kena kutuk. asam mengenai citarasa. sapot nipi. Sapsap. Sapi. terkutuk. morat-marit. Sarak. dia dengar pemberitahuan itu. sapu. menahan sesuatu dalam perjalanan. = songon. padi di ladang ditanam demikian rupa sehingga semua rata tertanam. gerakan . saputan. manarahon. Sarama. tidak teratur. berita tentang itu. tersebar luas. sapi (tu). Sapu. bilamana. terberita. diketahui mengenai desas desus. sar dibege. marsapata tu ho ma i. Sara. sarasara. terkena hukum karma. tajam.

menjauhkan hujan dengan jampi. pasir. celana. rambu-rambu yang menjulur ke bawah. I. 3-5 kayu melintang dari mana gerbang kampung terdiri. kelekatu. sej parsili. sej pohon yang daunnya berbau harum. menyerakkan.meminjam. meminjam sesuatu dari orang untuk diberikan kepada orang lain sebagai gadai. (bdk endeng). Saraoal. penangkalan hujan.: mate unte dibahen sarindan. upaya pengurusan. sarang serangga. . memikirkan. pasargehon. menangkap. manarangsang. III. II. Sargut. = harat (Angk). cemberut. menarik. kotoran yang pekat.panarion. menggemburkan sesuatu. Saring. sarang semut. lih dondon. sumarbut gade. II. Sarhap. kumal badan. landai. I. II. menyeret. lih tua. menyuruh keluar untuk bekerja. manarihon. daki yang menebal. serual. berpenyakit encok. encok. manaratnarat. terjulur-julur. sarangan. Saridondon. manargut. Sarat. menangkal hujan. mengayomi. serangga sibur-sibur. menerkam. beroti yang melintang pada pintu. sirip. jampi untuk menjauhkan hujan. banyak. manarbuti. Sarapa. sumarbut. terlalu panjang menjulur mengenai atap atau rambut. Saribungbung. sej tanaman.panarangon. mengatakan sesuatu lantas ia pergi. sari. Sarendeng. tumbuhan parasit pada pohon-pohon kayu. sarbut panaili. sej burung yang kecil. manaratnarat hatana. benalu. mengurus. sarion. I. manarang. artinya: orang asing mempergemuk dirinya atas tanggungan penduduk. manarea. pasarisarihon. menyentak. bertebaran. Sarimatua. idem. Sarbe. menyerang. urusan. miring. menghentikan hujan dengan sihir. pohon jeruk mati kerena benalu. sarbesarbe. Sarea. gema. mengurus. P. gambaran orang yang dibuat dari batang pisang secara kasar dan dibawa keluar sebagai orang mati untuk menggantikan orang sakit. saramasarama. mencari nafkah di luar kampung. marhusari. Saratna. juga: lobang dalam tanah dalam mana terdapat batu yang mengandung besi (meteor?). saringsaring. rahang ikan. ho ma na sari disi. memperdulikan. lih husari. Sarang. saringsaring mandolok. manarat. Sarindan. Sarimborbor.B. mencabut.terakhir yang dibuat orang yang mau mati. pertarungan maut. terurus. penglihatan yang marah. terjumbai-jumbai. selalu memikirkan. memperhatikan. sarang banua. idem. Sarbut. berupaya mengurus. Sarangsang. itu adalah urusanmu. yang keluar dari tanah pada waktu malam dan hanya hidup semalam saja. II. insang ikan. lumpur. = asal (Angk). hamparan yang sedikit mereng. Sarge. engkaulah mengurusnya. I. gembur mengenai tanah. Sari.

menangis. sarung hujur. sumaringgok. masasa. memberitahukan. dimarahi. II. manaritai. marsarune. Saringar. manaru. manarira. mencabut rumput dengan gigi mengenai binatang. mengungkapkan. perkemahan. manasa. pecah berkeping-keping. sisumarsar. Saro. jatuh dalam beberapa potongan. Sarungga. masih berbunyi di telinga. kena kritik. sarung ni pat. marsaringar dibagasan pinggol. sej monyet. memasukkan sesuatu ke dalam sarung. menyarungkan pisau. sarung pisau. perang akan memberitahukan. obuk sarungga. manaroso. sej siala. serunai. Sarpang. parsarune. nama daerah di lembah Batangtoru. pasarunghon. Sarop. air saringan. sej klarinet. meniup alat musik ini. membuat sarung. bergaung. jatuh dengan keras karena berat. sasa. Sarira. Saru. menggulung. Sarung. rumah gedong. terpecah-belah. merata mengenai rumput yang diduduki atau padi yang rebah. menyusuri mengenai dukacita. dingin dan kesusahan. masarsar. meratap ramai-ramai. seberkas rambut kadang-kadang yang diketemukan di hutan. Saroso. Sarsar. aek saringan. air yang telah disaring. Sarondam. menerkam mengenai binatang buas. bergulung. saro Batak. gema. marsaringar. juga: nafiri. Sarundang. peniup serunai. menyesal. ponis raja akan menentukan. pondok tempat orang menginap di luar. Saringgok.Saringan. sesal. rumah asli Batak. manarpang. Sarnat. sej pohon kayu yang kayunya lembek.II. kembang msl bunga palem. pantulan suara. Sarune. kena marah. gaung. jatuh berpotong-potong. manarungkap. saringan. I. manaruti. manarungi. peronda. mengumumkan (bdk ungkap). tergeletak. rebah. Sarita. disentri. kera. meraung-raung. menceret. kumandang. Sarur. sej rotan. bergema.parsaroan. sarungkapon ni bodil. terjatuh. penjaga. kaus kaki.manarsar. sej bunga. Sarut. sarampangan. Sarulla. sumarsar. mengaduh. runtuh mengenai tembok. Sarintaktak = rintaktak. yang cerai berai. akan menentukan oleh sebab perang dilihat sebagai takhyul. rambuthomang kata orang.Sasa. hona sarita. orang yang menjaga. terbuka. . = romba. I. idem. membuang mimpi buruk dengan melakukan pesta dan kurban. Sarungkap. remuk. marsaro. tokong rambut. rumah penginapan. perhentian. orang yang meniup. cirit. saro gedung. segulungan msl rotan. besar. sarung marnaek. Sarudung. ronda malam. pondok kecil. menggerogoti. yang tercecer. sarungkapon ni raja. mengadakan penjagaan di luar. Saruan. dinding batu. menyesali orang. menggigiti dengan gigi depan. dari: asa (lih sa II) dan rondam. merebahkan tumbuh-tumbuhan. manarita. penapis. berceraiberai. sej ular raksasa yang juga dapat berenang di air.parsaro. uang yang diberikan seseorang yang dikejar-kejar karena perbuatan jahat kepada para pengejarnya agar perkara itu didamaikan. angka sarsar.

perundingan yang menghasilkan sesuatu. apa yang dibuang sebagai tidak berguna. maneaneahon. bdk haseang). mangan pudun saut. darah. membaktikan diri. sumeahon. manasapi. II=saksi. oleh karena tulang belikat ini juga dipakai sebagai cangkul. memotong. artinya: semoga terwujud (= Amen). manauthon. Saudara. Seang. mengerjakan. bunyi gemuruh hujan. maka cangkul-cangkul itu juga disebut sasap dengan mana pematang antar sawah-sawah ditandai dan dibersihkan. = selep. babi yang gemuk yang disembelih pada pesta. sumeahon dirina. babi na marsaudara. gula dan buah kelapa. membuang sesuatu yang tidak berharga. menyembah. setelah diputuskan masalah maka mereka makan bersama untuk memperkuatnya. Sasi. makanan dari tepung beras. hasil yang dicapai dari suatu masalah. tempurung yang dipakai untuk menimba (= dasar). memberikan dengan cuma-cuma. yang meneruskan apa yang dihendakinya. melaksanakan. mengatakan "saut" setelah ucapan selamat (= manauri). terbuang. tertuang. Sea. Sasap. I. meniadakan diri. sindirmenyindir. kemuliaan. Saudagar. = sahat. menyianyiakan. Sati. saling membohongi. mengucapkan "saur" sewaktu memberikan selamat. Seak. aha ma husasi tu ho. cangkir. . Sasak. orang yang penuh enersinya. mengikis. maneahon. saling menuduh secara terselubung. maneat. menjadikan. hehe ma ho saudara ni gurungku. tarseat. Seat. cahaya pada muka orang yang sehat atau orang yang terkemuka. siseasea. (bdk seang). dengke saur. kena potong. tanpa imbalan. masisatihan. = sibolongbolong.Sasabi. tulang belikat. pasauthon. manauri. memohon. parhata saut. = badia. bagian bahu. pedagang. hata saut. menyianyiakan diri untuk kepentingan orang lain. saur matua. saya tidak merasa perlu menanya engkau. pudun saut. kena sayat. berdirilah kemuliaan guruku (datu). (= dengke sahat). saudara adalah juga satu dari ke-7 roh (= tondi) manusia yang sewaktu lahirnya bersama ari-arinya ditanam dan dari sana kadang-kadang mendatanginya untuk memperingatkannya. saudagar. sayang. Sasagun. jadi (lawan: sundat). Saur. yang tidak berguna. mencampakkan diri. wajah berseri. marsasak. membersihkan pematang-pematang dari rerumputan dengan sekop. Satik. sinar muka. diboroskan. ikan yang dipersembahkan supaya mimpi yang baik dapat terwujud. manasi.sibur. lih sabi. saur martatahuak. mansauti. memboroskan sesuatu. mencapai umur tinggi. pemberian yang diberikan dari kelebihannya. menyayat. gayung batok. mengorbankan dirinya. menjadi. (parhaseang. mengiris. Saut. paseanghon. menyembelih. terlaksana. berkokok dengan kuat mengenai ayam hal mana kadang kala diperlukan pada sihir.meneruskan sesuatu. melaksanakan. menderu mengenai hujan.

= sega. tidak sesuai. tak terlaksana. Sebur. bertebaran. ia marah. parselep. ari Selasa. sekerat. Sebut. Selesele. sumeat bibir. sega rohana. pasehanghon pat. seder matana. memecahkan. kacau. matanya juling. pasebut. Sega (= seda). sesuatu yang diberikan sewaktu makan kepada orang-orang yang datang untuk itu.tersayat. juga = monis. kupotong ayahku hal mana diucapkan serupa saja. tarselak. Sego. pengganti. menampi. segesege = anduri. Selu. membersihkan beras. memohon. Sege. memarahi. diseseati = seat. mengayak. bibir mencong. kangkang mengenai kaki. hari Selasa. manebar hata. mendahulukan persekot. Selong. pandangan matanya mencong. orang yang suka menyelipkan kata-kata. marsembat. mansedai). = sega. pecah. hasesega. Selasa. bermohon-mohon. mengucapkan kata-kata yang muluk-muluk tetapi tidak berisi. ramai berjalan kian kemari. punya pengganti. panegai. pasimpar pasebut. selip. sambil meminta. sumebesebe. rusak. tiba-tiba marah sehingga menyakitkan orang. mengangkangkan kaki. seorang cerdik yang menyusun katakatanya sedemikian rupa sehingga orang tidak dapat menangkapnya atau dengan sengaja memutar balikkan kata-kata yang diucapkan msl orang katakan: huseat amakki. kertas rombengan. perusak. Seksek. merenggangkan kaki. .membakar mulut karena bicara tidak hati-hati. Sekka. terlanjur bicara. handuk. tempat sirih. memberikan pengganti. manegai. tidak nyambung. hilir mudik. seka. Sehang. peot bibir. Sebar. silih (= singkat). Sehuk. Seder. tidak terwujud. sambil memohon.memanjarkan. kain lap tangan. membuat supaya berkelahi. Seda. kupotong tikarku dan dia mau mengertikan: huseat amanghi. miring. berjalan kian kemari. (juga: pasedahon. juling. pasebesebe. bocor mulut. sekka tangan. sepotong. bicara sesumbar. berjalan bersimpang siur. juga: potongan. Sehe. pasegahon. saling menghayut. Sebe. mencong. meminta. terkepak tangan. Selep. cerdik mengenai orang yang di belakang kata-katanya menyembunyikan arti rahasia. orang memberitahukan kepada orang segala sesuatu yang dimilikinya. manehenehe. bengkok dan kaku mengenai lengan. Selak. pengacau. serong. mundar-mandir. sanseat. marsege. kemarahan. kerusakan. Selesele = salapa. mata selong. bdk sabur. meledak marah. sewaktu berbicara bibir memencong. marsebursebur. berkas pemotongan. manembat. Sembat. merusakkan. paneatan. tidak dapat menyatukan diri. mansegai. manelak. keratan. terbengkalai.

sengke ajaran. parserean. Seno. dihapuskan. menghalai-balaikan kaki.Seme. buah kutil pinasa. dia bicara kurang jelas. talitali sende. Sense. membagi-bagi. pajak. Sengsang. marserak. dipasemesemehon hatana. parserahan. Sengseng. samar-samar kedengaran. melekuk keluar. membuat sesuatu yang jelas menjadi kabur. Semok. sej semut kecil. atas pertanyaan yang jelas diberi jawaban yang tidak jelas. membatalkan. yang kecil pada kulit manusia. tajam pandangan. berserak. Seok. II. Seol. mengacaukan sesuatu yang telah jelas. sulit untuk dikerjakan. manerehon. Serbeng. Semo. Semuk. tajam mengenai mata. sewa. tali kepala. tidak berlaku me-ngenai undangundang. juga: sasende. hal berserak. sengke paulion. berkutil-kutil msl pada lidah. ari Senen. upeti. Sepsep. Sende. pertebaran. menggoyang-goyang. mencabut. selendang sutera. gundah. Seput = gogot. Sendal. tidak sah. tidak penuh betul. berserakan.berlayaman. Sera. memperhentikan. sen. cukai. dipersemusemukan bicaranya.kedinginan hingga kulit berkutil-kutil. Senen. menghapuskan. lembu berbulu pendek dan padat. mengeleng kepala (bdk eol). semok. mengerling. Sempar. yang halus. sukar untuk dididik. ular belang. idem. yang sudah membusuk sebelum masak dan menjangkit kepada yang lain. dipotong berkerat-kerat. kutil-kutil. . kekayaan. diseposepo alusna. main mata. lombu sisemet. serasera. semprong. sende sihulimat. bea. magomago sep. mata yang mengatakan sesuatu kepada seseorang. patuseok. = mampar. melihat dengan sudut mata. Sep. Semporong. kaca lampu. manengsang. haserahan. kurang penuh. manensenense. parsemosemohon hatana. sulit diperoleh. marserasera. Semsem. I. Seo. seme hubege. hari Senin. sumeolseol. bingkai yang menahan atap. bonggol.idem. biaya. menggeser-geserkan kaki. Sere. Semet. tidak tetap. melirik. batal. sulit ditangani. juga: simuk. semetsemet. Serak. manindang serasera. kain sutera memakai pola ular. berdiri bulu kulit. sulit untuk dicari mengenai benda-benda kecil. dia menyusun kata-katanya sedemikian rupa sehingga orang ketiga tidak mengerti tujuan kata-kata itu. tidak jelas saya dengar. emas. = sopsop. Sengke. datang dengan tiba-tiba. sulit untuk diperlakukan mengenai orang dan kayu yang dikerjakan. mengintip dari samping untuk melihat seseorang msl gadisgadis. Sepo. manepo. hilang secara perlahan-lahan sampai habis sama sekali. lebih tepat: latlat yang menahan bingkai itu. pendek dan padat msl rambut. mata manerbeng. Sen. gemerencing pedang. bunyi yang dibuat pedang sewaktu dilayamkan.

dulu geser kaki baru menari. Serser. horbo sitingko tanduk. dia merendahkan hatinya.mengampunkan. siasia. perangainya adalah sedang. apa yang harus dibuat. sasese. yang ke-sembilan. miskin. juga pada nama daerah. si anu. elemen-elemen: elemen bosi. I. bicaranya merendah. nama bulan ke-sembilan. menggeser kaki sewaktu menginjak padi atau sewaktu menari. ke-sembilan. pedis. II. Setan = begu. saat sepi sehingga terdengar bunyi insek-insek kecil. marseto. hapus. siboanon. mula-mula. sej tumbuhan yang daunnya bila dicampur dengan kapur dipakai sebagai obat mata. kata yang harus diingat. diampuni. pengampunan. manghuling sese. Seto. lembut. dipaserep rohana. batu (batu permata).Serep. maniak butuhangku. saling mengampuni kesalahan. umumnya "si" menunjukkan orang dengan kata benda. teguran. segala sesuatu yang dijadikan. di bawah. bodil setan. on do sidohononmu. jangkrik. kerbau yang bertanduk bengkok. mengantuk. sebesar. manerepnerep hata. saserong. setan ni porhas. pasesahon. cahaya kilat. . masises aan dosa. manesa. si Tarindak. mengampuni. dan logam-logam seperti itulah dibuat datu peluru terhadap mana siapapun tidak dapat kebal. menyiksa. Serong = detar. ribuan. Seret. Sernep. permulaan pidato. dengan rendah hati. msl cara menyeberangi arus sungai. pedih karena sakit. siasia ni tano on. bedil setan. Siak. jolo tektek asa gondang. siganjang obuk. sipahasia. sebenarnya: dasar. simbora. mengatakan: hapandean ni begu. saling memaafkan. terbang dekat tanah. dipahami. diampuni. nyeri. subtansi. sembilan. pedas. ceret (tempat air). ramah mengenai kata-kata. Set. silas ni roha. girang. yang mempunyai rambut panjang.: jolo serser asa tortor. kerendahan hati. serser parangena. perak. merana. Seur. penunjuk nama: si Pintor. bosi na pir (= platina?). destar. haserepon. Serhe. Sesa. bingung mengenai sesuatu yang tidak dimengerti. itu saya tidak mengerti. saya mau dikutuk. cat. artinya: yang lebih dulu baru yang lain. serong. dia berbicara ramah. II. idem. kiamatlah itu. cerek.B. duluan menata irama baru berdendang. sungai. marsiak bagi. kemeranaan. perutku menggigit artinya: saya lapar. pewarna. Sia. sipembawa berita.burta dsb. sipaingot. lelap. tarsesa. muatan. ini yang harus engkau katakan. gunung dsb: si Lindung. apa yang harus dibawa. gembira. marseto ma i.serep ni roha. marserep ni roha. tombaga. pasiaksiakhon. nasehat. hata siingoton. I. maniak. surjan. I. pasiahon. kemiskinan. juga prefiks gerundium:sibahenon. P. dekat tanah. nyenyak tidur. II. tetapi sedemikian rupa sehingga kata-katanya berpengaruh. si Geaon. siboan barita. panerser ni hata. siak ni bagi. tidak dapat dimengerti. sej insek yang pada pagi hari memperdengarkan bu-nyi yang resik. sesa ahu = apus ahu. tidak berarti. sedikit. menghapus. habang manerep.menyakiti. tajam msl cabai. serser. rendah hati. tempat orang beristirahat. manerser. Sese. sere. menggesekgesekkan. sibuat na loja. terhapus mengenai tulisan seperti tulisan dari papan tulis. tidak angkuh (lawan: ginjang). hasesaan. abjad. Si.kecerdikan setan.

Siam. berlaku. kehancuran. hantu surup. Sialak. ala. yang sial. penghidupan setiap hari. Siannia galangon = ruma (And). sudah pagi. sehari-hari. hasiatan. menghabisi. nama sej tumbuhan yang bunganya dapat dimakan. yang tidak sedikitpun berhasil. Siannia tungkolon = sopo (And). Siarum. kesetanan. kain-kain sobekan. hasiangan on. Siap. saya lebih adil dari pada engkau. siar. silang kecil pada tulisan Batak yang menandakan bunyi "o". ikan asin yang diimpor dari Siam. II.siarsiaran. medium ini menjadi tidak sadar dan dari dialah berbicara roh itu. penolong. mengijinkan. terkutuk. Sialabane. . binasa.Sial. I. hangoluan siap ari. lebih jujur dia daripada engkau. ari fajar. peruntukan. dari tempat yang engkau tidak tahu. sej pakaian mahal yang menyerupai sutera. mendapat tempat. Siarudan. kerasukan roh. olat ni dung huida hasiangan on. hancur. paniaran. tidak mujur. lih arum. = karena engkau tidak tahu. = singgalak. hasiangan. semua perempuan yang termasuk satuhorja oleh sebab pada merekalah dapat hinggap roh nenek moyang hal mana tidak mungkin pada perempuan darihorja lain. idem. orang yang bernasib buruk. Siang. turun kemedium mengenai roh (begu) orang yang meninggal. tubis ni bulu. juga dikatakan terhadap marah atau kebodohan (siar oto tu ibana). dunia terang ini sebagai lawan tempat orang mati yang gelap. berpurapura. sian dia? dari mana? sian huta an. tangan yang sial. sian na so binotomi. sebagai kata benda: jalan masuk. Siala. parhata siat. tidak muat sekian banyaknya. III. terkoyak-koyak. angka sibak. makanan setiap hari. ndang siat na sai torop. hasisiap. dari kampung itu. sinar. nama bagian. dapat masuk. saya mau terkutuk. habis. siap ahu. II. pintu. medium yang dihinggapi roh. dapat masuk. hasialan. memberi izin masuk. sialabane ni suhut. palang penyokong padi agar tidak rebah. hancur kau.sialabane ni na torop. umpintor do ahu sian ho. robek. rebung bambu (sayur). teduh. marnasial tanganna manjama. siala. surup. kutuk. setiap hari. ingkau sibak. siang udan. I. muat. kesurupan. mempertimbangkan seseorang sehingga ia tidak terganggu dalam pekerjaannya. kata depan: dari. begu siar. marsiapsiap bohi. buha siang ari. muat.menghancurkan. Siar. sibak = ribak. Sibak. hujan sudah berhenti. membuat masuk. semenjak aku melihat cahaya. hasiaran ni begu. hantu yang merasuk kepada seseorang. manghasiati. II. artinya selama hidupku. merasuk. reda. jatah. terang. bini (dalam arti umum). pasiathon. membolehkan. Siat. mengenai perkataan: diterima. penyokong.siap ari. memberi peluang agar seseorang tak terganggu kehidupannya.cahaya. roh yang turun. koyak. orang yang kata-katanya diterima atau mendapat perhatian. yang berlangsung pada upacara sewaktu menikahkan seorang gadis. juga: kawan. habis aku. Siang malam. maniaphon. pada komperatif: daripada. membinasakan. sibaksibak. I. Sian. diperhatikan. isteri. idem.

sigap. mengelakkan seseorang atau perkara. manibar. molo soada uhum.: bulung ni bulu diparigatrigat halak. karena bunyi "gak" yang dibuatnya. pasidunghon. bersemangat. luar biasa. Sigak. lih gundal. keliru. gembira. bentuk. air kulit jeruk yang tajam rasanya. lekas. sihalsihal. nasib yang telah ditetapkan sebelum kelahiran orang. masiga. mencubit. siding. Sibuk. menyisihkan. robek.Sibar. Sihal. tarpasidding. pasti akan dihindari siapa saja. sidaun bambu dibelahbelah. busur panah. daging. Sihar. Sibaso. Siga. diparsigasiga. menyelesaikan. percepatlah. manido (bdk silo). tangkas. Sibursibur. dikesampingkan aku. lih baso IV. membuka untuk meneliti. sisagatan. dipukulnya ia sehingga kepalanya pusing. Sibor. celaka. sigap. cabik. melihat ke dalam sesuatu. jasmani. Sido. Sige. anting-anting. mempunyai daging. masalah. Sihala. Sida-sida = na soada. menepi. Sigor. menyelidiki. riang. menyelidik. (dari: si dung).B. manibit. dia nampaknya gembira. menghindari. ceria. singkirkan. sepotong kayu. terpencil letaknya. mencabik. cepatkan. Sidir. mempercepat. ndang hasigean. na so sibar. ganjal periuk. Sibong. tinggi sehingga tidak ada tangga yang dapat dipakai un-tuk memanjatnya. merobek. jauh. dipasiding siding ho do ahu. Sigat. cepat. sej tumbuhan menjalar. pasiding. dapat dielakkan. salah. Sigundal. sangat. manigati. takdir. pusing. tegar. memeriksa. memberi bentuk msl kain. sibaran. pening. tidak terkira. rupa. batu pengela. menyiapkan. sosok. . sibar ni sior. landak. garis yang membelah rambut. selesai. akhir. P.mengelakkan. berdaging. lengkuas. simarsihala. burung gagak. dirobek-robek. yang togok dahannya dibiarkan supaya dapat dipakai sebagai tangga. duri landak. marsibuk. Sihap. terbiasa. mengakhiri. koyak. pasigop. batu ganjal tungku yang digunakan bila batu tungku terlampau renggang. manigat. sering di-hubungkan dengan panaili atau bohi. dipasidingsiding halak. pergi ke perangkap untuk melihat apakah telah ada yang masuk. Sigulandak. Siding. dipastap marsiborbor (mariboribor). dijauhjauhinya aku. kulup. Sidung. tidak mampu ditanggai karena tinggi. bila tak berbudi.sibak rambut. Sigop. ditampar dengan amat geram. pasidinghon. yang getir. bambu panjang. siap. menyiapkan sesuatu. maniga. sihar panailina. Sihalsihal. Sibit. memulaukan.

sekolah rendah. melengking suara. duduk dengan mengikatkan kain (ulos) pada kedua lutut. anak sikola. anak sekolah. masihol. tidak mau terlibat soal. Sikola. Sihil. matahari berada tepat pada kaki langit. parsikolaan. sikola tinggi. Sihol. saling bersilang.Sihat. yang dibawa oleh parboru pada acara marunjuk. sesisir pisang yang menyerupai tangan. berkilat. kangen. I. I. hau na pinorsilang. I. tepat. memeriksa dengan cermat. menghalau. sepotong kayu yang dipakai untuk membidai sendi yang patah. keinginan. rindu. bunyi yang dibuat untuk mengusirayam. masuk silam. *** keislaman. manjaha sihat ni tangan. kangen. belat. tidak mau mencampurinya. menyalibkan. ia rindu. di-sihiti dagingku. duduk berlipat lutut. memperingatkan dengan cara ini. sila. mengangkat ke atas. manikhon. orang yang mau dibunuh untuk dijadikanpangulubalang mentalkinkan ka-ta-kata yang dia harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. . merindukan sesuatu. ia menyayatku. Siksak. menyilangkan.manilang. III. sekolah. lokal sekolah. condong sedikit ke kanan. siksak hilap. masuk Islam. pemberian. duduk bersila. parsilanghon. juga tondinya. mengingini. silang dari kayu. kepingin. sepotong. menyayat secara berkeping-keping. panihat. II. garis-garis pada telapak tangan. tanda mata. silang. suara mengusik ayam. juga: menghindarkan sesuatu. sihol rohana. sekeping. manihir mata ni ari. tinggi. Islam. miring. sila aek tu miak. cahaya kilat. kenang-kenangan. mengusir. rasa rindu. persis. hasihol. kenangan. kerinduan. orang beragama Islam. tongkat-tongkat yang disilangkan sebagai tanda peringatan dan ditarok di jalan. sej rotan yang daunnya dipakai sebagai atap. Sila. sekolah dasar. manihiti. gampang lepas msl kapur dari dingding. suatu cara duduk yang sangat disukai. menjadi Islam. terkecuali. salib. Sihe. merayapi. manihathon. juga: sulit untuk dicampur. kompleks sekolah. = maliklik. buah mallo yang asam rasanya dan dapat dimakan. pasiksik. Sihorsihor. membelat. sila.manihornihori. nyaring mengenai suara. Sihir. kira-kira 10 s/d 25 biji. bebat bambu atau kayu.manghasiholhon.mengelempang. sihit tu siamun. na si-nilang. mendambakan. masiksik. menerang. tidak bisa mencampur air dengan minyak. ia ingin. parsilang. Sik. Silam. daon ni sihol. Siksik. Sihupi. marsikola. aku memperoleh seram kulit karena itu. sikola metmet. obat rindu. agama Islam. daging. perguruan tinggi. keinginan bertemu. lih hupi. murid sekolah. hasilamon. Sihit. Silang. membidai.sansihit. panihat. ada kilat. abu orang yang dibunuh dengan cara demikian. manihiri. II. sekilas lintas. miring. pergi ke sekolah. menarik ke atas. suatu perkara. marhombang sila. palang. Sihim. = pangulubalang. garis-garis tangan darimana dibuat ramalan. II.

II. angka silbak. Silat. terang. kuku jari. semua terbelah. petir. tidak sesuai. pemalih. silap pamilangna. putih. serpihan. lih tonga. Silom. terserpih. parsilisili songon hoda na heheamon. = idem. III. arwah nenek moyang yang dihormati. menghitung. salah membilang uang. orang-orangan yang dibuat dari batang pisang yang diletakkan oleh dukun di suatu tempat. mempercepat. hayo. tarsilat. masilpok. tersentuh. lih lolong II. berang-berang. dia salah mengira. serpih. simaon. tergelincir. kilat. Sili. = silap. menyentuh. tidak bersatu sebagai rahang kuda yang menguap. Silpok. . gatal karena kuman ini (= rintop). cepat. = simangot. sej tanaman. berkilat-kilat. pergi untuk melihat jerat. II. tersentuh. retak. = silam. menjamah. hanya dengan memberikan pujaan tertentu oleh orang-orang yang ada pertalian keluarga dengan mereka begu bisa menjadi sumangot. (juga sumangot). Silup. silap. sisilon. Sillak. sej kuman. hama dalam daging manusia. haru silu. Simalolong. Siltak. = monsak. Silon. lekas! segerakan! cepatkanlah! maniluhon. Silsil. siloan mata. marsilbahan. masiltak. tidak bertutup bersama-sama. supaya begu hinggap kesana sebagai pengganti orang yang sakit itu. tulang patah mengenai anggota tubuh. koyak. jernih. Silumaksaijur. Silbak. parsimangotan. bibit kandungan. metah. Silgang. keliru mengenai perhitungan uang. Silo. Sillam. = sido. pelir.idem. Sima. membersihkan pantatnya dengan sesuatu. sumillamsillam. tidak cocok. terjamah. silih. pecah. kemaluan laki-laki. sebentar disentuh. masilgang. Silitonga. mangunsilat. Silua. patah. silau ke mata yang menyakitkan. Silu. Simangot. gigi geraham paling terakhir tumbuhnya. geraham bungsu. mansilo. masilbak. suban. I. idem. roh yang lebih tinggi derajatnya dari begu. Silbit. manilbit. angka silgang. retak dan lepas. angka siltak. keseleo lidah waktu berbicara (lapsus linquae). parsili. bersegera. terantuk. kuku. cerah.Silap. bakteri. selumbar. silosilo. roh keluarga yang meninggal. Silopate. buah yang belum masak (And) ( bdk langsa). embrio. berpecahan. cahaya yang berkelebat di langit. manilo. silau. = sitik. terbelah. masilpok holiholi. lih dua III. Silpe (bdk lipe) salah mengucapkan. Silet.

= sambar. parsimboraan. hori sada hulhulan bulu sada simbohan. timah putih. panimpulan. simpul mangan. menyimpang dari jalan. = sembat. tidak licin dipotong. duduk berjongkok. jalan simpangan. hari berkabut tebal. simbora ranggas. Simpul. sesudah makan. pasimbilhon. Simbil.hasimoon. parsimburan. samar. Simbohan. amulet. Simorubun. Simbaba. Simpang. jimat dari timah hitam untuk melindungi terhadap roh-roh jahat dan dibawa sebagai kalung leher. Siminik (dari si menek). molo ditadinghon. piring yang ceper sekali. tersembunyi. Simbar. hujan gerimis. timah. seekor burung tersembunyi di sarangnya bila itu ditinggalkannya maka ia dalam bahaya. I. bereskan. mangunsimpu. Simon. penyelesaian. anak kecil. pinapurpur ngalian. penghabisan. mengenai seorang yang nakal dikatakan.simbursimbur. bambu sejarum rajut. campur baur. setelah pekerjaan menuai berakhir. gerimis. Simpu. senja. hujan rintik-rintik. Simo. akhir. Simbar.dalan panimbilan. berjongkok dengan duduk di tumit. menyimpang ke samping. silau. didapothon morana. bagian terakhir . tidak teratur. dikampak dengan kasar sehingga banyak serpihan kasar. menangkap ternak pada bagian kaki. penyelewengan. serat segulungan. mengenyampingkan. = orang tua (And). yang terakhir lahir. mengunting rambut sewaktu hamil sebagai pengganti memendekkan dikatakan dalam waktu kritis (sebagai juga pada peperangan dan pada penyakit) kebalikan dari apa yang mau dikatakan dan anak yang baru lahir itu akan tumbuh lebih baik. memegang seekor binatang pada kaki belakangnya. usai makan. manimburi.Simatua. banyak berbicara mengenai orang (dari: baba) dipergunjingkan. apa yang tersembunyi. beres bikin. niulosan hodohan. sejuk. simbora tano. siapkan. bertumbuh cepat. lebih tepat. timah. selesai. Simbora. simpan bahen. cepat. berpeluk lutut. mertua laki-laki/perempuan. kesamping. tembaga. P. jarum yang diperbuat dari bambu untuk mengerat msl jala. diselimuti kepanasan. kalau diuapkan kedinginan. Simpe. sehabis panen. simpan. campur baur. panimpuli. beres. Simborgo. Simbur. Simpan. dingin.jamita panimpuli. tutup tagan (tempat kapur). piring ceper. Simbalbal. simborgoon. Simpar. simosimo. berpenyakit encok. simpul gotilon. pasimbar.B: simo pidong di asarna. bdk tua I. bersimpang siur. tersimpang. siap. me-motong sedemikian sehingga mendapat serpih-serpih. rahasia. diparsimbalbal. anak bungsu. Simpir. mengenai manusia dan tumbuhtumbuhan. diparsimbabahon. = onan (And). II. tidak pada tempatnya. berakhir. simon ari.

mansinar.parsindak. panjata (bdk jata). pidato. manimungnimung. manghasindorsindorhon. Sina. cina. reng. bercahaya. senjata. sumindar. ornamen yang diukir pada kepala pandingdingan. keping. memancarkan sinar. Singa. kuman. penengah. harimau. Sinda.B. ke atas diarahkan. tidak berat sebelah. bukan kepala tertinggi dalam bidang politik sebenarnya. ruang. Sindar. pasingahon gulut tu. singa ni ruma. ulat kecil dalam daging. jamita panimpuli. parsimusimu. Simung. = I. pembahagian. pangsa dalam jeruk. cahaya api. condong ke depan. manindori. cahaya. mundur (bdk sindak II). mengangkat pandangan. suminda. bakteri. II. seperempat ringgit. Sindak. lari diam-diam. sipasindak panaili (bohi).juga: gambaran bintang yang dilihat dalam bulan sipahalima. Simu. Singap. hasingalon. ilmu mengenai badan. yang sebenarnya tidak boleh disebut. membungkukkan kepala ke belakang. kewibawaan. Sinar. kuman kudis. mempertimbangkan perlawanan kepada seseorang. marsingap. masih melihat seorang yang telah meninggal dalam bayangan. kehormatan. imam tertinggi pada orang Batak. paninaran ni mata. Sindap. menegakkan. diparsimdomhon goarna. sketsa. singa. Singada. sej senapang model lama. . nunga sininar tu jolo ni raja hata i. lari. apa yang membuat orang gembira. tarsindor mata. pangkal perkelahian. I.lahir.: marsimu songon unte. = tongam. sumindak. penghabisan suatu kejadian atau pembicaraan. manindar. anak bungsu. membuat menengadah mata. Sindom. Simsim. II. bagian terakhir. menjemur sesuatu di lapangan terbuka. = gotap. sej pohon besar. Sindir.Sisingamangaraja.samsimu ringgit. dinaikkan. Singal. kemuliaan. condong ke depan. = suda. Sinapang. menurut urutan yang tertentu msl pembagian daging di pesta-pesta. menaikkan. menyinari. tolak singa = tolak parbadaan. tidak ada pohon-pohon kayu atau semak-semak. kekuatan batin untuk membuat segan orang lain. P. Sinabulan. kebesaran. Sindor. Sinjata. silap mata karena menyangka seseorang seperti orang lain. = sintap. etongan maninga. I. rumah berdingding miring. gadai. sinar. gambaran. pasindakhon. miring mengenai rumah Batak bagian muka. jemur. sering menyebut namanya. maninar. perkara itu sudah diserahkan kepada raja. memberikan gadai sebagai jaminan hutang. sinar. jual gadai. gara-gara. pasingada. netral. sinar terang. II. terbuka ke sinar matahari. khotbah. sindar ni api. singa. sebab perbantahan. martangga songon balatuk. hal atau perbuatan yang nyata.

singgohan. suatu perkara kecil yang membuat sesuatu tidak terwujud. Singkam. menggantikan. jatuh terlentang. kredit. maningkati. singgarsinggar. = bingkang. menukar. juga mengenai orang. P. diparsinggorikhon. ia merasa kurang enak padamu. Singgip. bersalin pakaian. parsingiran. Singgalu. marsinggaluan. penjepit jenggot. Singkil. hampir habis. Singgok. piutang. = singit. Singgang. tidur dengan punggung ke bawah. sumaringgok. Singgapot. memakai sesuatu sebagai alat pengganti. sej pohon kayu. adong singit ni rohana tu ho. orang utangan. sedikit sekaligus. cacad. alat pengganti. Singgorar. nama sej kartu judi. Singkat. hujan rintik-rintik di siang hari. (juga ginsi). mencabut jenggot dengan penjepit. sej pohon kayu besar. beda. orang kepada siapa kita berpiutang. penukar. pengganti. perutangan. kesalahan. tersengguk tenggorokan. perangkap tikus. burung talaktak terbang di cahaya bulan. mengganti. Singgorik. bertukar. berlutut. tidak dapat disesuaikan mengenai dua potong kayu. bdksaringgok. orong-orong. paningir. memakai sesuatu (msl tangan) untuk memanjat. membaring di atas punggung. untuk menggantikan. sebagai pengganti. memelah dua. dalam bahasabegu siar (= medium). termengkelan. dekat pada akhirnya. singgip. parsingir. rasa tak enak pada. nama daerah. membungkukkan di-ri ke belakang. Singgalak. maningki. Singkalo. maningarhon. risih. Singir. Singik. idem. I. . Singgar. maninggalak. memelah di tengah-tengah. Singkala. Singit. sej rotan. pasingki rupa. Singkang. lobu singkam. debitor. berganti. molo halak na metmet singir gabe utang. gerimis sewaktu matahari bersinar. singkam mabarbar. tidak cocok satu sama lain. marsinggorik. II. Singke.B. bila seorang tidak berarti atau rendah maka piutangnya menjadi hutang. Singgolom.: habang ma talaktak di rondang ni bulan. singkat ni. tersentak. tersedusedu. maningkathon. yang dapat dimakan.menggantikan sesuatu atau seorang. berubah. di tepi sekali.Singar. ada sesuatu yang membuat engkau diseganinya. menyembelih. marsinggang. anjing tanah. = parbadaan. memotong ternak. penyebab sesuatu tak jadi.menukar pakaian. Singkal. maningkil. mengubah. kreditor. memanjat seperti monyet yaitu dengan mempergunakan tangan dan kaki tanpa menyentuh pohon kayu itu oleh badan. Singki. = tihas. maninggip. keseganan.

menegur. bereskan. mendorong. Singkup. maninsal. sekali sentak. sintahan. pas satu sama lain msl tutup. pancung.singkora purnama. teringat akan sesuatu dengan sayu. singkoru eme. rapat tertutup. singot ni rohana. Singkosingko. cukupkan. Singkoru. keranjang bulat pakai tutup dan dianyam rapat dengan rotan. yang diharapkan. selesai dengan baik. dicabut. Sinsal. mengingini sesuatu yang disukai. manghasinokhon. II. Sinta. mendesak. melilitkan tali pada sesuatu. papa. yang diingini. sej 'sikoru' yang dapat dimakan. lih ingot. maningkot. yang hanya dikubur dengan sehelai sintak abit.parhasinok ma i. singkora duduk. mengikatkan tali pada sesuatu. menggantungkan diri. cukup. celaka. paningkotan. parsintasintaon. tenang tidur.alat dengan mana orang membunuh diri. obrolan. Singsing. memarahi. ucapan selamat yang bersifat umum. gadai yang harus diberikan sewaktu meminjam uang msl tanah ladang. sekali menyentak. I. menyentak msl tali lonceng. sej tanaman merambat yang dipakai pada pangir dan obat. omongan enteng. sentakan. Singkoram. Sintak. dalam keadaan sengsara. hari ke-13. kurus. juga tanda 'o' dalam tulisan Batak (= hasiala). sej 'singkoru' yang tidak dapat dimakan. katup. memberikan se-suatu sebagai gadai. sentak. tetap. pasingot. sansintak. Singkora. yang disukai. sentak. maningsinghon. ditarik ke atas. milik yang hanya dipunyai seorang yang tidak usah dibagi-bagikan. singkora. tubuan laklak tubuan singkoru. makanlah itu sendirian. = dahanan dalam bahasa persembahan. menyangkutkan tali. sinok modom. pudun sintak. ramban sansintak. pinarsinta ni roha. Sining. tenang. terasa enak. puas. sisinoksinok. tak terganggu. tentang. terkenang di hatinya. cukup sediakan. tahanan. Singkor. menghukum. ulubalang yang tewas. marsingkor. cengkeram. mandul mengenai ternak. Singot. hari ke-20. mencemooh. kemudian pada umumnya membunuh diri. hari ke-27. oleh sebab ia meninggal sebagai tenaga upahan. manintak. peringatan yang sayu. satu potong pakaian. agunan. mencengkeramkan sesuatu. enjelai. menyambar mengenai kilat. tuntas. menggadaikan.Singkop. mendambakan. II. mencela. nyenyak. tarsingot. sej rumput tinggi yang buahnya berbiji-biji. bingkai panjang pada papan rumah Batak.be-roleh sesuatu yang disukai. meminta. . atau bahasa dukun. sampai. mengidam-idamkan. kesukaan orang yang sedang hamil. cengkerama. Sinonangon. maningkoramhon. pedang. sumingkothon tali. mengenai. ingin mencitacitakan msl mengenai perempuan-perempuan yang hamil (gambaran mengenai keinginan sewaktu hamil ialah bahwa makanan dalam rahim mengingini makanan yang ia sukai). I. memadai. Singom. singkora mora turun.diparsinta roha. sinanta. keinginan. jaminan. tubuan anak tubuan boru. Sinok. Singkot (bdk sangkot). hari ke-6 pada penanggalan Batak.singkoru batu. rampasan. merana. = paingot. mengingini sesuatu. pasingkop.

yang tertua. sira masiu. mencari perlindungan terhadap hujan. ingin (= sihol?). sangat. manisio.B. menyepak. menyiksa orang. tak buka mulut. rajin. intap. pasipalsipalhon. ketepatan. pasirahon. lih tua). II. sipusipu na mintop. tempat bersembunyi terhadap hujan. sioksiok. sipat. berkedip-kedip. I. siol dibunu ahu. mesiu. karena kehilangan induk atau karena lapar. sisa kayu bakar. dalamnya setinggi orang. parsisiraan. membuat orang berdiam diri. sekali-sekali. betul seratus. bungkam. tidak berbicara. I. kayu belahan yang berkilap. tempat berteduh. sipat jolma. menaikkan batu dengan perlahan serta menggeser sedikit tanah ke bawahnya seperti garam dengan jari-jari. tak terkena hujan. kadang-kadang. mengaku benar. merahasiakan. sipat jongjong. Sipata. manghasiphon. tepat. panisioan. kayu belahan jatuh dari tangan anak. mengambil sikap diam saja. tapir. berarti. manirai. mendiamkan. ungkapan: sinur na itapahan. Sipon. marsipal. sira bodil. hampir saya dibunuhnya (juga: sior). bertambah banyak. terlindung terhadap hujan dan matahari. Sintua. Sioa. Siol. Sipal. betul. hampir. Sipatu. tiruan bunyi: suara anak ayam. memerintah: tutup mulut! pasiphon. Sipat. sipusipu. tertutup.manipat sadarion. mencicit mengenai anak ayam.Sintap. idem. selama. P. aha na so dung sitaonon ni Batak. (bdk juga: siol I). Sio. bersepatu. membenarkan. sumpit garam. suka akan. gabe na itaula. Sipak. papa.mudah-mudahan ternak kita bertambah. dalamnya setinggi pohon bagot. . Sintong. melarat. memakai sepatu. sej baion. sepanjang hari ini. banyaknya seperti. hasisintong. teduh. hasintongan. marsipatu. na siol mida na tama. merana.: binsat sipusipu sian tangan ni dakdanak. tidak memandang dengan mata karena penyakit atau takut. Sira. dalam. manipat ari. banyak. berciap-ciap. kebenaran. benar. babi gajah. sengsara. menggarami. persis seratus. untuk berlindung terhadap hujan. manipak. engkau tidak kepingin melihat orang. sebatas. mendiamkan sesuatu. hampir mati. sedalam orang berdiri. dalam keadaan sengsara. Sipan. sej sumpah. II. ndang na siol ho mida jolma. siosio. tempat garam. celaka. pisau belati. sipat bagot. Sipu. orang yang tidak mengingini sesuatu yang baik. kebenaran. na sipat do isaram. siol mate. tidak menegur orang lain. sepotong kayu yang menyala. penatera. diam. marsiosio. Siok. sedalam. sendawa. Sinur. garam. sej pisau penikam. bdk gana. Sior. jelek. (dari si tua. tempat berteduh. selama satu hari. pengawas. kelakuanmu melewati apa yang diizinkan.sebanyak masuk ke dalam. ber-kembang biak mengenai ternak.marhasintonghon (diparhasintong). sepatu. percaya. Sip. persis. manipat. pekerjaan kita berhasil. apa yang tidak diderita orang Batak. sintong saratus.

manirsir. paniseaon na so padanna. menyamping. manirup. (sira agong). lih riman. tiba-tiba jatuh sakit oleh karena ada begu yang menyapanya. Sirup. Sise. Sirimani. mangunsisi. kerja dengan betul sehingga cocok. digeser kesamping. perempatan. Sirapege. P. meminggir. sisi ni laut. Sirnip.: sidangka ni arirang na so tupa sirang. Sirit. manirang (juga mangirang). Sirat. diukur dengan tepat. (sebenarnya: 'ise' bertanya?). memperkosa perempuan. Sirlak. pagar yang tiang-tiangnya dijalin dengan rotan. sumisi. sirsir sataon. anjing menggonggom terhadap bukan tuannya. menaburkan sesuatu. menyamping. sisi. menyerakkan. sisi. orang yang juling. menegur. menghambur. menapa. cerai. menghirup. menyimpang. simpang. manise. msl mayat. tepi laut. manirimi. minum dari tangan dengan menyirup. dikatakan mengenai seorang pembual yang mengatakan sudah melimpah tetapi belum penuh. dibakar hingga menjadi debu. menyisih. Sirpang. dulu dicari baru . besarnya kerugian. persis.B. mengambil jalan simpangan. diparsiragongi. dikatakan ia sudah berlebih-lebihan tetapi ia kekurangan. memisahkan. lih sise. mengot. bermata juling. sisesan. tepi. manirsiri.: sirnip so gok marlobilobi hurangan. persis setahun.Sirabun. hal perbuatan bercerai. manirithon. Siragong. Sirim. kotoran cair. membersihkan kepala dari kutu. sebenarnya: yang harus bertanya.B. handang sirat. paniseon. menghamburkan. setahun penuh. hasisirang.manisik. perpisahan. Sisi. Sirik. penuh sampai pinggir bagian atas. memberakkan (binatang). bumbu. abu api (dari: sira rabun?). mengelak. II. mengeluarkan sesuatu. Sirsir. Sirang. makanan yang enak. terelak. mengakhiri pekerjaan. sangat berlimpah mengenai bejana. berkilap-kilap. juling.B. berak encer. Sisean. sumirlaksirlak. parsirangan. pas. I. dia tanya. I. P. P. apa yang menceraikan. idem. diperabukan. menceraikan. menanya. parmata manirik. abu yang halus. debu. menggeser ke samping. manirpang. Siset. pola pada tepi kain (ulos). sisi ni harugian. = sillak. menabur. terpisah. menghirup. berkilau-kilauan. Sisik. melihat sesuatu dengan miring.: jolo nisisik asa tinindos. anak sisean. pasisi. menceraikan diri. manirup sian tangan. dengan siapa ia tidak berhubungan. disampingkan.: diorong asu na so ompuna. P. permukaan. belahan.B. tersisih msl awan. pantai. apa yang sudah bersatu tidak boleh diceraikan laksana ranting arirang. murid. mengendapi binatang buruan. sej burung. penuh muatan. manisirhon.perceraian.menjauhkan diri. menceret. sisik pada ular dan ikan. karena dibubuhi dengan sira dan pege.

menghancurkan. sedikit salah. menyendok. alat penyendok. memeriksa. maniul. penyelinap. sisip. na so uhum. penggaruk. juga: bantuan beras yang diberikan kepada kawan-kawan bila ia memperoleh banyak tamu. III. dengarkan. III. tidak berhenti. suapan. mengangkat. cakar pada binatang dan burung. berdecap bibir.suam-suam kuku.dipijit. diam. meniadakan. selip. panisipi. tidak. mencari alasan untuk membuat sesuatu yang jahat. apa adil. tidak sesuai. Sitamalun. Sita. Siuk. perintah yang diperkuat: asal saja tidak. sisoada. Sitabeon. siuk. bukan kawan bukan musuh. bdk ngiul. penyisip. berdusta. berhenti. sedikit-sedikitnya sepuluh orang. seperti seorang yang berjalan di rambing dan hanya mau memakai suatu tangan untuk memegangnya dan oleh karena itu ia tidak dapat terus berjalan. kawan tak kawan. Sisip. kerudung duka (And). maniuk. merayapi dengan diam-diam. meniadakan. menggaruk. memisahkan orang yang tidak serasi. berhenti dulu.salah urat. II. ndang marhasoan songon sisada tangan. pasitikhon. marsisir imbulu. tangan luka disebabkan beling. banyak rusak. juga untuk memulai doa persembahan untuk memanggil roh-roh.mendiamkan. manisir. berhenti. air yang tidak mengalir. karena dia tidak mau.menderita penyakit kurus (terlebih anak-anak). na soada. stop. berpikiran salah. sendok besi. keseleo. IV. tidak. jangan tidak. lih so I. marsiupsiup. so jolo. molo so. siuksiuk. tenang. . membuat sesuatu secara diam-diam. marsoadahon (diparsoadahon). cepat terbang. tidak sesuai. mudah marah. tidak berakhir. bila tidak. sekurang-kurangnya. aek na so. hasisiran. kata memaki: yang tidak apa-apa. marsisiksisik. berbunyi kenyam. bunyi kenyam yang dibuat oleh lidah bila orang hendak membuat anak kecil tertawa. menelusuri. danggoldanggol sisilon. menyogok. sitik marroha. menyedot. cepat berjalan. cetak biru. Sisir. II. I. soada. mansoadahon. menghentikan. Soada. bulu roma berdiri. memperkosa wanita. tidak senonoh. manisiri. memberi suap. memungkiri. manjalahi sitik. sedikit salah. gampang tersinggung. ia so. bersiul. So. sisihon. nasa na so hubege. sesuatu yang tersembunnyi. dongan so haru dongan. yang jelek. semua yang saya tidak dengar. sampulu halak na soadana. memberi uang pelicin. ala so olo ibana. orang keroh. kuku pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki. kalau tidak. bukan. Siul. sogokan. manisipi. tiruan bunyi 'sik'. otik sitik. ikat kepala. menetap tingal. II. yang tidak berguna untuk apa-apa saja. Sitik. diam dulu. lih talun. tidak pantas. sekop sampah. paling sedikit. godang sega. padalan sisip. terutama dalam kalimat relatif. Siup. pasohon. tidak serasi. I. Sisilon. parsisir hal masuknya sesuatu dalam jumlah besar. meredakan. menyusuri. banyak orang binasa karenanya. tergeliat. menjadi tenang. unang so. bengkok ke belakang dan diikat dengan keadaan demikian seperti gigi hudali. marhasoan. bukan. syarat dan majemuk pakai "na". soadong.

rajin pada sesuatu. segar. sekop. sobo arsakna. sodingsoding. menutup api dengan abu. segi. mencari kayu api. sibuk. tarsodang. berhatihati terhadap. penuh bahaya. bersuara. seperti. tidak cocok. sudut. dipersamakan. tidak sesuai.kepahitannya. membaik. pasoburhon. membuat kena. na soding. secepat angin. biasanya dipakai dengan panaili. takut. dipagogo ma soarana. terpencil. Soban. jauh. kapur (Angk). keruk. marahnya sudah reda. memberi minum. kepanasan. tumpukan kulit padi. tempat pengambilan kayu api atau tempat penyimpanan kayu api. berbunyi. Soda. sobo tulis. Sogir. pasobokhon. Soding. kayu bakar. = mahap. sama dengan. bersuara keras. berkata. berbahaya mengenai manusia terhadap siapa orang harus waspada. hidupkan api. lepas. gelisah. kulit tipis pada padi yang sewaktu menumbuknya menjadi lepas (ditebarkan pada api agar tidak mati). reda.sobosobo imbulu. . sobosobo. sobo. didok soarana. yang membuat sakit hati.peminum tuak. masisoban. terpencil. menghibur. soding jolo. sehat. manobu api. Sogi. manobonoboi. belukar yang diseret di atas lobang bibit (niordang) untuk menutupinya dengan tanah. tenang. agar jangan padam betul. nada. tanah yang lembek (seperti sobuon). mengenai. sudut kanan bagian muka rumah Batak. serupa.marsoara. menyerupai angin kencangnya. berbicara. dukacitanya sudah puas. waspada. menenangkan. merasa dirinya kering dalam hati. mengambil kayu api. parsobanan. disamakan. marsobur. perminuman ternak. Sogar. sendok. disobur ateate. sunyi. Sobu. dicocokkan. bising. penentuan waktu: senja waktu mana orang tidak dapat lagi melihat dengan terang bulu tangan yang halus. tempat minum. tegar. soburan. juga: tidak jelas dikenal. Sodam. marsoara na gogo. suara. Sodok. tersendiri. kesunyian. berbicara dengan suara yang kuat. Sogam. manodam. Sobasoba. mirip pada. sobokhon. Sobur. segan. Sobal. was-was. sej kupu-kupu (malam). sekam. marsobansoban. ia berkata. jawabnya. reda kemarahannya. sobo rimasna. menyerupai. dipernyaringlah suaranya. Sobo. mengumpulkan kayu api. tempat yang jauh. bunyi. berganti mengenai buluh ternak yang mudah. sisobur tuak.Soara. sembuh. sobuon. soding pudi. = suhi. tano sobusobu. tidak pantas pada parmanuhon. serupa dengan. sama. minum dengan rakus mengenai binatang. Sogan. Sodang. terpisah dari yang lain. dia berbicara dengan suara nyaring. kayu api. Sobok. sudut kiri bagian belakang rumah Batak. manobur. sobokhon alogo dorasna.

hari besok.Soit. masuk di antara sesuatu. Sohal. Solang. membaji. maisolat. I. telah kawin. solhot tu. tarsolat. kebencian. marsogot. cepat bangun pagi-pagi. II. sogo ni roha. mengganjal. tak bisa diselipkan. baharu. akrab. manoksohi. bodari sogot. sewa yang dikenakan kepada pemilik rumah untuk pemakaian lampu dan rumah. ndang tarsolathon. memperhentikan. menyorong ke dalam. dekat. menangkap. Sohang. paisolatan. I. pernikahan. dia benci. istirahat. ansosoit. kelak di kemudian hari. II. tidak terdamaikan (bdk sehang). tempat kelahiran. II. takut. kerisihan. kerabat yang terdekat. Solhot. sogotsogot ni ari. pagi-pagi benar.satu hari pagi sebagai tanda ukuran msl dalan (ulaon) sansogot. mendekati. masuk. na pitu hali so-lam. tinggal. dia tidak mau. tempat menumpang. manohanoha. alim. panogotan. II. = manola. mansohot. marsogo ni roha. menaruh sesuatu ke dalam sebagai alas. marsogotna i. keesokan harinya.manghasogohon. na sumolhot. melahap. Solgap. segan. pajak yang dikenakan bangkir kepada setiap pemain. pasolang. hidup baru. sej tumbuhan dengan daun berduri. tujuh kali alim. manohoti. ta-wakal. bona pasogit = bona pinasa. menumpang pada seseorang. menyelidiki. merasa jengkel pada. menyekal mulut dengan nasi (kata yang kasar).Sogit. risih. meminjamkan uang. famili. sangat suci. sumogot. II. mendiamkan orang. sadari sogot (marsogot). pasogot. = sohal. mengawinkan. tempat menetap.membuat sesuatu lebih pagi. nikah. juga: hal makan pagipagi benar. tidak dapat dimasukkan.hasohotan. mata air. karib. Sohot. = siat.sihasolhotan. terselip. apa yang terjadi pada masa depan. . besok. Sola. dekat pada. dipasogot hehe. berhenti. sewa. Soksok. tidak menyenangi. membakar hangus sesuatu. terbakar. mendekatkan. sansogot. tegang. soksok ni aek. jengkel. benci mengenai sesuatu. na sogotan. besok pagi. tulang pangkal paha. I. hari-hari yang akan datang. murni. daerah asal-usul nenek moyang. telah berkeluarga. manoksok. sanak. Sogot. suci. dia segan. kampung halaman. erat pertalian keluarga kepada. pada pagi hari. manogot. menyorongkan ke dalam untuk memenuhkan. III. mula. Sohe. sogot. tidak mau. mengakrabkan. mangan panogotan. I. tulang pinggul. pasolhothon. masih berhubungan dekat. Solhap. sumber. tidak mau. Solat. sohali. anggota keluarga dekat. berhenti. I. na sogot. muat. kawin. tadi pagi. serapan pagi. I. marhasohotan = mansohot bogasna. manolgap. tidak jauh. na masa sogot. pasohothon. saleh. manogitnogit. dapat masuk. selesai. hangus. = yang akan datang. segar. Solam. manohal. uang sebagai pinjaman. merasa tak enak pada. retribusi. II. memeriksa sedalamdalamnya. tak enak rasanya. tidak senang. Sogo. apa yang tidak datang bersama-sama. Soha. tempat penumpangan. asal. sogo rohana. seorang yang famili dekat. besok malam. tempat dimana sesuatu berhenti. terdapat di antara. segan. pagi-pagi benar. berumatangga. mabiar. manolang. kerabat. kejengkelan. apa yang dibuat pagi-pagi sebelum makan.

kayu busuk yang terdapat di dalam tanah. seperti orang yang membuat perahu dari kayu siantuang. Solup. berlawanan selera.B.menggantikan sesuatu atau seseorang. memperbaiki. olo do ahu manolon solo tutu tano ni daompung. celah-celah di antara batu. aek manoluk miak. I. soluk. sawan. . itok solsol. digemari. II. husolsoli rohangku. kusesali diriku. Somal. liter ukuran. Sollut. disesali nasibnya. senang. sudut. engkau tidak berarti dan tidak bermanfaat. nanget masisungkunan. samasama hak duabelah pihak. terselip. menyelipkan. mengutuki seseorang untuk segera mati. Sollop. pasomalsomal. Solobean. manolpai. menangkap. hasomalan. Solpu. Solok.: parsolu siantuang do ho. dekat mengenai musuh. tak hendak mengulangi lagi. saling menggantikan. lih disana.minyak menggantikan air. unang masisolsolan. berlayar dengan perahu seperti itu. solpoton. Somang. marsolotan. I. batu di dasar danau Toba yang dipercayai sebagai persemayaman hantu air dan tak pernah kelihatan. penyesalan. manoluk. terpaut. sisolisoli. perahu. induk somang.menyisipkan kapal yang bocor. berada di hadapan. silih berganti. sampan dibuat dari batang kayu yang dikeruk. manollop.unang hamu songon itok solsol. II. sangat suka. menukarkan tempat. caplok. penyakit ayan.berserakan. membenamkan sebahagian. kesayangan. membiasa-biasakan. sollopan. menderita penyakit ini.Soli. jangan hilang keberanianmu. diparsomahon. berselip-selip. = salpu.menyerang. kanu. lazim. somalna do peamna. Solpot. P. tikungan. anak somang. II. marsolu. sej ikan yang masuk jala. leku. menggantikan. manolupi. bersusah hati. manollophon. dewa danau. kekasih. manolsoli. belokan. majikan. menyesali. Soma. Solsol. anak semang. mengumbatkan. tobat. sudah biasa. Solo. amit-amit bertanya jawab. manolothon. kenek. sisolisoli gogo. mencucukkan. Solot. dikeruk sebagai solu. sesal. mengukur dengan solup ini. lumrah. melakukan berulang-ulang. marsoluksoluhan. tukar tempat. memasukkan msl pisau ke dalam sarungnya. berperahu. penuh sesal. panolsolion. kebiasaan. disumpah-sumpah agar mati. Soluk. Solpa. tidak cocok satu sama lain msl makanan. adapun kayu ini sangat ringan dan cepat busuk. Solu. ia menyesal. menakari. gansi do uhum. yang disenangi. sama-sama hak pada kedua belah pihak. membiasakan. lih peam. epileptis. ansolotan. memasukkan. solsol ni roha. masisoluhan. menderita penyakit ayan. mati karena takut dan sakit hati. tarsolsol bagi. dikasihi. jangan sampai saling menyesal. induk semang. II. biasa. I. manolukhon. solotsolot ni batu. sebagai pengganti seseorang atau sesuatu. hasoloan. aku menyesal. semang. penyesalan. tuan. bawahan. takaran padi (beras) dari bambu: 3-4 bale. solu. sesal. menderita epilepsi. sakit perut disertai muntah. I. disolsoli bagina. saya mau bersumpah bahwa tanah itu adalah kepunyaan nenekku. sebagai penggantinya.

bandel. memberikan sesuatu sebagai hadiah sambil memberikan hormat. yang membawa celaka yaitu uang curian. menyendok. sembu. parsonduk. gusar. kain yang diwarnai gelap. hela sonduhan. sej pohon kayu yang getahnya berwarna merah darah. terkejut. mengizinkan.hepeng somorsomor. memohon dengan rendah hati dalam hal mana ujung jari-jari diletakkan bersama-sama merentangkan tangan. manomba ujung (yaitu: ni jarijari) manomba huasi. menimpa seseorang msl hukuman. senang. marsonangsonang. bersembah sujud. manondangi. keinginan. cahaya. Sonduk. tiba-tiba. sej rumput. somorsomor. pasonanghon. hidup tenang dan damai. Sombu. puja. marsinondang. balasan. pasang naik. menyemat. yang menghasilkan persis rangkainya. sinar. sosombopon. tempat-tempat ini juga disebut sombaon. marsonduk hela. amarah. jurang yang dalam dsb. menangis bersedu-sedu karena dukacita. Sompit. tamue sompong. sinar.membiarkan. Ya berdiam pada tempat yang istimewa. hormat. Sombob. senduk. Sombut. marah. bulu pada tubuh manusia dan kuda yang menandakan bahwa orang itu atau kuda itu tidak berharga. marsomba.menyenangkan. datang mengenai gelombang laut. Sonak. sembahyang. panondang. menerangi sesuatu. pada pohon yang tinggi. terang. mengenai dahaga. = tompu. = mangonai. Sompor. Sompong. yang bijinya melekat pada kain. makan dan bekerja. Sompol = sumpol. sempit. manomot. nyonya rumah. ibu rumah. Sondang. manondanghon. sembah. pasombuhon. tidak diharapkan. manombul. manombahon. kedapatan. ia tidak dapat mengatur rumah tangga dengan . hormatku padamu. nakal. bersinar. dibuat tenang. rewel mengenai binatang. anak yang jahat yang membuat orang tuanya sakit hati. rusuh. menyinari sesuatu. Sona. hasonangan. manginsombut. somotsomot. mendadak. sombaon. senang. sebuah kata dengan mana orang meminta secara khidmat sekali. taraf yang tertinggi yang dapat dicapai roh orang mati. manghasomorhon. semat. marah. imbulu somorsomor. terus datang kembali atau mengenai pencuri. ketenangan. pada gunung yang tinggi. menyinari. diikat dengan rotan msl saong. tarsomong. memberi orang makan sebagai penumpang di rumah. sepasang rusuk sebagai terdapat kiri kanan tulang punggung.Somba. bersenangsenang. batu somong. ndang diboto marsonduk. menyembah. Sombayong. gaol na marsomba. mansomot. sombasomba. walaupun diusir. pembalasan. Sombul. Somot. Somor. terburu-buru. bahagia. mengesak-esak. biar. memuja. membuat dirinya terseret. marah terhadap seseorang atau sesuatu. anak somorsomor. sembah sujud. menghormati. menyatakan dengan hormat. sej batu. batang pisang. bercahaya. Somong. terbawa-bawa. bini (pengusaha dapur). manonduk. kurang ajar. manomba. terpenuhi. tamu yang mendadak datang. pada umumnya: tidak berharga. dengan tidak berembuk. datang secara tiba-tiba dan berbuat sesuatu dengan tergopohgopoh. sej begu. menantu seperti itu. kesenangan. = sumondangi. mencet warna gelap. lega.menantu laki-laki yang tinggal di rumahnya. abit na sinombul. II. Sompung. cahaya. sombangku di ho. memuaskan. Sompa. I. puas. Sonang.

Songkar. sisongon on. Songgot. sej pohon kayu. tangkai alat perkakas msl kapak. mamongkihi. menghinggapkan. kejutan. menyapa dengan perkataan yang keras. tiba-tiba. kekayaan. mencekik seseorang. mulia. mengacau-balaukan. mengejutkan orang. Sonom. tempat bertengger. kekuatiran. kesaktian. Songkung. manonggak. seperti api. hormat.songgotsonggot. mulia. mendadak. . Songkir. sering dipakai dalam hubungan: na songkal nabadia msl mengenai sombaon. seakan-akan. terkejut. Songgak. idem. gagang. Songka. karang. terhormat. Songa. II. seperti. Songik. II. tarsongon. begitu.: ndang tarsongsong mata ni ari binsar. sengit. yang seperti ini. I. penuh wibawa. membentak. Songon. burung. orang tidak dapat meng. pesuruh atau pelayan perempuan yang diberi makanan dan harus bekerja untuknya. tarsongkik. merenggangkan sesuatu. turun dari langit. Songti. sejumlah uang yang diterima bangkir pada permainan. angker. penyengat. pasonggophon tu. tidak dapat didekati. kaget. cukai. manonoi. Songkik. Sonsongultop.B. menahan. songon songon i. begitubegitulah. sonduhan. sej bambu yang dipakai untuk menganyam anduri. Sono. mengganggu. batas antara dada dan badan bagian bawah dekat rongga badan P. tajam mengenai bau. manonggoti. bertengger mengenai begu. menghardik.hambat matahari terbit. Songkor. hembang. manongkar. dikenakan kepada seseorang msl hukuman. dipalua songon na so ditanda ahu. memegang. hasontion. bagai (memperbandingkan). tarsonggot. begitu itu sajalah. dihormati (Angk). songon na. kedudukannya bertambah tinggi. penyakit yang berat. seperti ini. ular yang berbisa. Songsang. Songe. laki yaitu orang untuk siapa si isteri menyendok. manongkong.baik. seram. artinya: bila seorang naik msl naik pangkat. berbau busuk. merusakkan sesuatu. songsong rak. tercekik. tidak suatu pun yang dapat menghalangi membuat dia cemburu. sangat rindu akan. menyumbat. songon dia? bagaimana? seperti apa?songon on. menakutkan. tempat hinggap msl burung. dibuatnya seolaholah ia tidak mengenal saya. anak sonduk. Songkong. hasonggopan. suami. I. mengalamatkan (sesuatu yang kurang kurang baik) kepada. menimbulkan rasa takut. tidak dibenarkan pergi msl orang yang berutang. songon i. tutup jalan. hinggap. Songkal. bagaikan. menyenggak. Songke. sangat kepingin kepada. seperti cara ini. tersumbat. songon api. membuat pergi ke sesuatu. terkejut. manongsong. luntur mengenai warna. tengik. mencengkeram. kuatir. hambat. kira-kira seperti. sinonduk. (bdk pongkik). mistar yang menghubungi kasau. Sonsong. kangen sekali. seolah-olah. Songgop. sinonduk mangan. menghambat. tak terhampiri. manonggahi.

memadamkan kapur. berada dekat di muka orang.B. Sopar. turun. Sordam. seruling. parsontingan. kehilangan orang tua sewaktu kecil. mengharapkan kelahiran anak. penuh muatan. rasa menghisap di uluhati. terlanjur. tuan sorba di banua. sopot so marama so marina. manordak.: na sorat di ulu sorat di butuha. manonsonhon baru. lintah. sebagai tamu menumpang. . mengeraskan besi yang hangat dengan memasukkan ke dalam air. bertempat tinggal mengenai begu. baik tersimpan. masing-masing memancarkan cahaya. kedatangan dengan tiba-tiba menjadi sial. pas untuk dibawa satu orang. Sonson. di ruang terbuka tempat menerima tamu serta tempat mengadakan pertemuan. terban dan tarbalik. sorat sahalak. Sordak. sonson di jolom. menyodorkan anaknya perempuan untuk membayar hutang. sonti di patik. manopu. jam waktu lahir. siapa yang telah bekerja keras. menghisap. lumbung padi. ia makan banyak. Sopo. subur. bermuatan berat. berdiam. persuntingan. Sopsam. Sorbit. gemerlapan. tidak dapat diobah-obah. menginap. melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai. Sor. sonti marugasan. Sop. sarat. dengan tiada pengharapan. sepah = sopasopa. dengan urusan. sumangot. memalang. di atas juga tidur para pemuda. merasa diri kekeringan. serdam. ada di hadapanmu. penghisap darah. sepah. mansop. sorang. serbuk. Sonti. manopsop. bagian yang tak berguna lagi. terawat baik. nyonya rumah. tarsor. tetap mengenai undang-undang. = sunting II. celaka. tuan rumah. jatuh. rusak mengenai besi yang terlampau lama berada dalam api. Sopsop. disopsop ateate. beban untuk satu orang. berlaku hati-hati dengan pekerjaan. memaksa masuk. limbah. Sopu. Sopa. Sopot. yatim piatu. nama nenek moyang orang Batak.sorangan. rebah. rawat betul akan barang milik. bungkil. menggeserkan palang untuk mengunci pintu. waktu kelahiran. tersodor di hadapan seseorang. Sopit. sej pohon kayu. terjatuh. menanti. Sorbuk. manorahon. Sora.Sonsam. dekat ke pangkal. memotong pohon kayu dekat tanah. Sorang. P. menyerahkan. Sontang. berkilau-kilauan. tetap.manonsonhon. memberatkan. disopsop mudar. Sorba. mengunci. lahir. sepuh. mencelup benang ke dalam pewarna nila. palang pintu di dalam rumah. roboh. dibuat berat. masisorbitan. tak tergugat. di bawah atap disimpan padi. ampas. menggeser. bubuk. pasorathon. maisorang. berat. memasukkan benang tenung ke cet untuk mewarnainya. manopot. menumpang. naeng sorang tamue. Sorat. = gogot. Sonting.

kemalangan. meminta bantuan kepada kaum kerabat bila hendak mengadakan pesta. bersegera. penyakit mendadak. Sornga. Sorong. manorop . membasahi. Soridandan. Soron. alat atau jentera untuk memintal kapas jadi benang. ah sialku ini. juga memajukan kata kepada seseorang. para wanita. = serep. = tole. panaroni. jentera pemintal. yang membuat anggota gerak bengkok. mencoba mengenakan pakaian. sori gabe. Sornop. = soldadu. untung baik. sorminan. idem. menggilir. maju. II. nasib. = sori. silih berganti. anak na sinoronan. panorgangon. serdadu. tidak disangka. memegang. parsorion. II. untung. sori ni aringku. sori ni ari (juga soro). Sorik. ibu tiri. tercelup air. sisoro aek. sumorop.masipansorohon hatana. karunia. prajurit. serigala. cocok satu sama lain mengnai lauk pauk. nasib buruk. Sorngot. Sorna. Soripada. juga: jimat dengan maksud seperti ini. nama dewa saudara laki-laki Batara guru dan Mangalabulan: juga kata halus untuk isteri (Angk). menggesa. menerkam. mangido sorna. pasorin. takdir. manoringi. naik sorga. merenggut. bertabrakan. isteri-isteri kita. bertambah mengenai kekayaan dan kemuliaan. Sori. idem. I. memasukkan ke dalam air.masorinsorin. gundik. ama panoroni. tiba-tiba. manorin. sengat. anak tiri yang diambil dari perkawinan lain. turun dekat tanah mengenai awan. bulu sorik.disoro porhas. nasibku yang buruk ini. dalam keadaan sial. menggantikan. manorong. rahat. Soring. manornophon. cara menggerantang seseorang dsb. I. manorohon langka. berkat. sial. I. sej bambu. ina panoroni. jendela kaca. Sorga. berupa beras yang diberikan kepada sanak saudara yang menyelenggarakan pesta. takdir. sori dangol. bahagia. Sormin. mengucapkan mantera. betapa tidak ditahan segala sesuatu bila nasib buruk menghendakinya (sori ni ari sudah ditentukan sebelum manusia lahir). Sorgang. masuk ke dalam air. cermin. selir. celaka. membantah.: ndang olo tuk ulaon. membentak supaya jera. Sorin. tiba-tiba. nasib dalam arti celaka. menggerantang. mempertakutkan. manorgang. marsori ni ari. saling bergilir. Soribalanga. Sorop. rendah. Sorigala. aha na so taonon pandokhon ni sori ni ari. ayah tiri. menangkap. sori mago. sial. tidak sesuatu pekerjaan akan terlaksana tanpa bantuan para isteri. mendadak. inanta soripada. berganti-ganti. meningkat. pengkor. sahit sorngot. ia so soripada patukhon. sej penyakit. saling menubruk. Soridadu. nasib buruk. bernasib malang. mencelupkan ke dalam air. Soro. manoro. pemberian. menyambar mengenai kilat. bapa tiri. surga. celaka. mengambil tempat dengan menggantikan orang lain. segera menjawab. sornasorna ni Debata. II.B. disambar petir. bergiliran.Sordit. anugerah. buku panggul. nasib malang. roda. merampas mengerkah mengenai binatang buas. masing-masing memajukan masalahnya.mengunjungi dunia mengenai roh. enak. berganti. penyakit yang tiba-tiba muncul. P. dekat tanah. Sorha. manorohon hata. nama sej burung yang hidup dalam air.

manduahali. Sorpi. kalau dahannya . mendirikan pemukiman baru. manorpa. Sosop. kesesahan. Sosor. dipasorta pangalahona.: tarida urat. masuak. padat. menangkap. menumbuk sampai semua terkelupas. manotop. Sorta. mendesak meminta dengan sangat menghimbau. Soru. tanah longsor. untuk ketiga kalinya.berdiri tidak sama rapat. II. Sorur. Sorpa. panosal. menghapus. dipenuhi. gemerlapan. manorpi. = songgot. Soso. bdk sombop. manosa. sikat atau penyapu dipakai untuk membasahi benang sewaktu bertenun. tambortamboran masuak dangka rahutan. tarsosaktersesak dalam kesempitan. memegang. alim. menyengat mengenai serangga. awan turun ssampai dekat tanah. marsotingsoting.B. desakan. garis-garis yang ditarik di atas tikar di bawah ampang sewaktu meramal dengan ayam. bergantung rendah (dekat tanah). begu sorpo. Sosa. penyakit tibatiba disebabkan sekonyong-konyong melihat begu dan membuat dia terkejut. disorop ombun. Sosar. melipat. merepotkan. Soting. rapat. memakal menimbun msl lobang. lapik. Sua. membuat ter-kejut. sesuai. menurut arah ayam jatuh diberikan ramalan. ditambahi. menyengat mengenai serangga. manosahi. santun. uli rupana sorur ro di matana. Sosot. rapat tak menentu jaraknya.mendirikan kampung baru. manginsua. yang berkenan di hati. dia cantik sampai pada matanya yang sesuai dengan kecantikannya. mengatakan segala-galanya dengan jelas. Sotok. sosop. Sorsor. patah. manorponorpo. manosor. cocok. mengarsir gambaran. untuk kedua kalinya. sej perangkap tikus terdiri dari seutas jerat yang digantungkan pada bambu. berlaku sopan santun. manosalhon. rasa nyeri di uluhati.begu tu. dalam keadaan sulit. Sotul. manosak. bersikap alim. mendesak. ramah. disotohi ateatena. manis. Suak. mendesak. cocok. mengejutkan. menyempitkan. Sosal. Sotop. = sesa. tertimbun. menumbuk padi untuk pertama kalinya. = digotili. manosopi. marsisosoti. tertutup. lih insua. alas.kalau akarnya kelihatan tanah disekelilingnya harus ditimbun. yang dicincang. sosa. nama sej pohon yang berbuah. manosoi. melarat. hasoruran ni roha. hapus. III. menyesak. daun atau ranting tempat meletakkan potongan-potongan daging. dia berlaku manis. I. tano soso. manotok. dekat satu sama lain. Sosombopon. kampung yang baru didirikan dan masih terdiri dari pondok-pondok primitif. kawan dengan siapa kita sesuai. rasanya dipijitpijit dalam badannya. ber-kilau-kilauan di muka mata. teman akrab. terkulai msl dahan kayu. mangosas. hasosahan. P. manosoti hata. manorsor. Sorpo. merombak msl bendungan. menutup. dalam kesusahan. memasuki sesuatu mengenai roh. pemukiman. Sosak. menindis orang.

pasudolhon. Subut. kedendaman. besok dalam delapan hari mendatang. mengembalikan kepada keadaan semula. marsusuari. memperhatikan. = boru (And). manubut. dalam delapan hari mendatang. semuanya. idem. habis dimakan. menyebarkan berita. . Sudol. sude hami. = soara. diperintahkan. sasude. semua mereka. memakan habis. melakukan sesuatu yang baik. kotak besi tempat memelihara api. pasuanghon. menghabiskan. sumubanghon. Sudung. berdiang.terkulai orang harus mengikatnya. marsual. pulih. menyanggah.B. Suari. idem. semua. marsidudu. Suasae. apa pantangannya? manubanghon. suangsa on (suang songon on). Subang. menghambur-hamburkan. suansuanan. na marsinuan. menanya. manubuti. tempat api. berjemur di panas matahari. tempat cuci muka. Sual. manuan patik membuat undang-undang. membalas kejahatan. nasa na sudasa. pembalasan. panubut. mansusuari (dari mansudu tu ari). manuan hata.memasukkan ikan ke dalam kolam. menggairahkan. sinuan tunas. sudena. manuan dengke. haram. hasudungan ni roha. semuanya kami. tumbuh-tumbuhan. suang songon i. suang le. menanam budi. terlarang. msl lauk pauk atau sayur sewaktu makan obat. habis. berjemur di panas hari. begitu juga. tak bersisa. mencoba. suda bohalna. memboroskan. Suang. idem. ditetapkan oleh datu. manual. sumuang. kembali lagi. kembali. mansudusudu. kembali dengan sia-sia. menanam. II. yang tercinta. cincin suasa. sekali lagi.hasusuda. berpantangkan. memusatkan pikiran terhadap sesuatu. perdiangan. menentukan hukum. dia subangna. mansuasaehon. = mansudahon. manuan lagu. Suan. sudung raja ni patik. P. tak boleh. pantang. persediaan makanannya di tengah jalan sudah habis. berbuat baik kepada orang. berakhir. melarang. pansudusuduan. tanam-tanaman. mengajuk. bersoal. membuang-buang. membalas sesuatu. mansudahon. merestui. Suasa. = ama (And). manubo. desas-desus. membantahi. menyebabkan persengketaan. persembahan yang dituntut oleh begu. Subo. pasuang roha tu bagasan. pula. berbantah-bantah. memerangi. Suap. membalaskan. dipansuasaehon. menyia-nyiakan. semuanya. suangsa marsogot. meminta. artinya: orang harus menolong mereka yang berada dalam kesulitan.mengedarkan berita. memanaskan diri dekat api.: topot raja ni uhum. berdebat. serupa dengan. parsuapan. suara. mencuci muka dengan tangan. putera. manuan. mengembalikan. semua. menggalakkan perselisihan. sinuan beu. I. manuan bada. tanyalah hukum kepada raja. hal habis dimakan. pada hari yang sama seperti hari ini. kekasih. anak laki-laki (And). marsuap. bertengkar mulut. artinya: dia meninggal. Suara. pasudahon. dilarang menyebut msl kaum kerabat (ayah). tanam. membujuk. Suda. kesayangan. membuat baik. manudung. kesenangan hati. memantangkan. Sude.mansudehon. sudolsudol. tarsubut simangot ni ompuna. akhir. mengambil hati. Sudu. roh nenek moyang yan gditunjuk oleh ramalan untuk diberikan persembahan.

sej tumbuhan. tiga sudut. dia menjadi marah. sukat. sugisugi. ( = sungke).B: ndang piga halak sililit bolonna sisuhat ginjangna. suhi ni tangan. sudut-sudut. III. = juap. melawan. marsuhat di ho. bangkit amarahnya. artinya: orang tidak dapat melihat kehendak hati. bibir pukat atau bubu yang mencuat ke dalam yang diperbuat sedemikian rupa sehingga ikan tidak dapat keluar lagi. II. marsuga. kelompok. bila sesuatu. siku tangan. I. semua yang bersangkutan. sudut. bersudut. II. seandainya.diasingkan. dalam keadaan terbalik. terbalik. segi. marsuhisuhi.: hea marsuhar ulu ni na mate maup. Sugari. juga bila. keladi. semuanya. empat sudut. manuhuni. tarsuga. suhi. timbul. me-ninggikan. = tu julu. kebalikannya. cara mengukur. suhi ni ampang na opat. na tolu suhu. Suhe. bahwa sesuatu. menetak kulit pohon. berperwakilan. rondok. manugi. = hehe. duri. suhisuhi. memalikkan. menentang seseorang. ukuran. masing-masing.siopatsuhi. manuhe. pasuhar. Suha. takar. tidak dapat di ukur. III. segi-segi. I. bangkit penyakit. kambuh. P. parit di sisi tembok yang terjadi karena dari situ diambil tanah untuk membangun tembok itu. ndang hasigatan pasi dibagasan suhul. Sugi. Suga. terpojok. pembagian menurut perwakilan. juga: gempa bumi oleh sebab orang memanggil suhulpada gempa bumi untuk mengingatkan gagang pedang naga padoha (penyebab gempa bumi) yang tersisip di badannya. bersegi-segi. lempangan tembakau. penjuru. terpencil. . = aut sura. gagang. satu dari setiap keluarga. tarsugut. pernah kepala orang yang tenggelam terletak di sebelah hulu (biasanya mayat hanyut dengan kepala sebelah hilir: biasanya terjadi hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan). jabu suhat. I. P. sekiranya. menguliti. suha. sugari sura. sej pohon kayu. panuhari. dicadangkan. terserah kaulah. sangat besar. manuhar. kayu kecil dan tipis untuk menguliti pohon. parsuhatan. lih ampang. pedang. nama bagian perkawinan perempuan. ubi talas. tersendiri. tidak berapa orang yang mengetahui tentang dirinya sendiri. marsuhar. pemegang pisau.kiri muka lantai rumah Batak tradisional. suku. takikan. merondok. Sugut. yang sifatnya justru sebaliknya. = sogo. suhar di rohana. jikalau. jengkel. Suhi. tiga suku. Sugapa.Sue. suhulsuhul. semua. bertentangan dengan perasaannya. bersiku-siku. jatuh pada lutut. kena duri. ukuran. Suhar. runtuh. resah. lain bagian. (dikatakan mengenai ikan).B. sugal sahit. Suhat. sakit hati. berduri. andai kata. II. marsuhusuhu. menghitung. Sugam. terinjak duri. sugal rohana. manuhat. suhatsuhat. sugisugi. orang tidak dapat melihat pasak di dalam gagang. yang tiga jenis. menyiapkan. mengucapkan kata-kata yang terakhir dan terpenting. tiga kelompok. mengangkat. itu bergantung kepadamu. Suhu. meningkatkan. sembunyi. pamili. berlimpah-limpah mengenai hasil ladang. menurut tanggapannya adalah salah. mengukur (baik mengenai panjangnya maupun mengenai banyaknya). bersembunyi. sitolusuhi. tersempit. Suhul. seperti halnya pada haminjon (kemenyan) untuk memperoleh getahnya. III. ndang hasuhatan. Sugal. Suhun.

Suman. sikulandak. manulhut. sej cerpelai. sumansumanan. Sulup. menyerupai. peniruan. Sulandit. meningkat. suling. manulam. padat berisi. meniru. beristirahat. Suksuk. bengkok. II. I. P. penyelenggara pesta. Sulak. beruntung. meniru. Sulasi. melimpah mengenai benda-benda bukan cairan. membubung. manulanghon. berbalas. Sulangat. jala yang bersegi empat yang dipegang pada sebuah batang besi. menanyai sampai hal sekecil-kecilnya. manulup. memberi makan seperti ini. sulambak golanggolang. Sulam. manulon memperhentikan. memberi persembahan kepada begu. membakar. penuh dengan melebihi ukuran. nama hari ke-9 penanggalan Batak. dibuat sama bentuknya. sedemikian banyaknya diterima sehingga tidak ada satupun yang tinggal. meneliti. Suhut. memadati penuh.: disi suma disi anggara.Suhung. menginterrogasi. menjala. menyampakkan jala. bumi (And). manghasuhuthon. memberi sajian kepada roh.pasumanhon. makanan yang diberikan kepada orang khusus juga makanan persembahan. membuat serupa. berbalik. yang menurut kepercayaan orang adabegu di dalamnya. tangan dan kaki diikat bersama-sama. mengisi sepenuh-penuhnya. gambaran. Sumanggo. memimpin sebagai tuan rumah. disi suda disi soada. Sulon. mencocokkan dengan. sulambak. Sulhut. Sulean. buah yang pertama pada tandan pisang yang lebih dulu masak. memberi jawaban atas pollung. pohon selasih. menyuapkan. suluh. sama dengan. manulung. sulangat durung. lih landit. menerangi. Sulandak. manulu. sej ikan kecil. pemimpin. membungkuk. mirip. sulangsulang.B. . Suling. Sulingkit. idem. Suligi. jika habis berakhirlah. menduga. lebih dari kenyang. kemiripan. berhenti. nama hari ke-16. manusukhon. nama hari ke-2 penanggalan Batak. mencat benang jadi hitam. sej kucing liar. Sulu. suma ni holom. Sulangsalik. berhenti dalam perjalanan. manuhung. mengikuti jejak. menyuluh. manulingkit. hasuhuton. (bdk gukguk). serupa. obor. suma ni mate. manuman. Suma. Sulum. marsulangat. memegang peran sebagai suhut. memberi seseorang makanan dari tangan. menahan. mengikat orang secara ini. tertahan. cocok. Sulung. suma ni mangadop. patung. lembing dari bambu. pimpinan. nama hari ke-23. membuat berkepala. sulusulu. menyuapi. tuan rumah. bertindak sebagai tuan rumah. manulangi. mangulon. manaluksuk. penanggung jawab. Sulang. ditakar dengan melimpah. berbentuk empat segi seperti jala itu. menyelidiki. hiruk-pikuk seperti orang di pasar. sangat penuh.

perkara atau urusan. sej sumpah. membludak. membendung. hasunan. penghancuran. luar biasa. tidak. pembinasaan. mata air. menyelesaikan sesuatu. penyelesaian masalah. hasumbiaan. . kelakuanmu ada keterlaluan. Sumban. berkeputusan. menyumbat. tarsunat.mengganti. kawin menurut adat seperti disebut di atas. lih surung. penuh dengan luka-luka. sumban na tangging. pas. selesai. masisunanan. engkau dahulu. manumpol.Sumangot. marsumpa. Sumar. sumbu. gandar kereta pedati. suna. menyumbat. manumpit. dilukai juga dengan kata-kata. sumbang. sumur. nama sebuah induk marga. menangkap. Sumpit. peluru ketapel. sangat bijaksana. Sumurut. serpihan. Sumur. balok-balok atasan yang memanjang pada rumah dalam mana tiang-tiang dihubungkan dengan pasak dan lubang dan di atas mana atap terletak. ganjil. cocok. yang dapat dirasakan dari nada suaranya. segan. meluap. I. hasusun. rasa hatinya mempunyai segi-segi yang tajam. berlimpah-limpah mengenai hasil padi. = simangot. persunatan. banjir besar. menumpatkan. Sunat. masuk keranjang atau kandang yang salah. tersumbat. Sumung. sumber. tidak mau. Sunan. bersumpah. sun denggan. Sumpangsamping. saling mendahulukan dengan mengatakan: engkau dahulu. gampang masuk msl cincin pada tangan. menyumpit. terserang perkataan. II. tak jalan aliran. sumpah. sempurna. sumbang tutur. Sumpol. tarsumbat. sumbingsumbing. parsunatan. menyatakan sesuatu yang sebenarnya kebalikan yang dimaksud. menyunat. manumung. janggal. tarsumbung. sun bisuk. aek na sumar. luar biasa kuat. Sumbing. Sumbia. siap. Sumbat. sumbu ni pedati. manumbat. mamusarhu do pangalahom. tertahan arus. sangat cerdik. Sumurung. paling baik. menukar pertalian kerabat. anak pelanting. Suna. sangat kuat. berakhir. Sumpa. menyiapkan sesuatu. manunat. berkesudahan. terlampau banyak sekaligus. enggan. Sumbung. penyunatan. manuna. berlebihlebihan. air yang bukan main banyaknya. sumbing rohana. tersumbat. Sumpat. mahakuat. sun juga menandakan superlatif: sun gogo. Sun. Sumba. perigi. pasunhon. Sumbu. marhasunan. Sumbang. lih gana. memegang. marsumbang. habis. selesai. kelewatan. telah disunat. air bah. terluka perasaan. as. lih surut. kelewatan perangaimu. penuh serpih dan pecahan-pecahan mengenai sesuatu yang pecah.

nama daerah dan marga di Silindung. kembali. menangguhkan. tidak jadi. sisunggul singir. = sagapa. sukar. berkumpul dengan lengkap. teleng. tarsunggul. diharuskan.manungarnungar. marah. Sunggam. demikian tingginya sampai sebuah sige cukup dipakai untuk dipanjat. dikansel. sisobur aek sasunge. Sundat. berhalangan. Sungging. paundar. manundur. sundut. mencegah. nama marga. sibola aek sasunge. penyedot air sesungai. sungkan. lemah. sulit untuk dibuat. berkerumun datang. membicarakan. marsundutsundut. sundut ajal. yang memecah belah orang-orang yang bersahabat. kebencian. generasi. Sungar. mendekat ajal. membawa kembali. orang yang memelah sungai. dengan saling mengunjungi untuk menyelesaikan suatu perkara. Sundut. berat. menarik hidung ke atas sebagai tanda penghinaan yang sebesarbesarnya. ajalnya menyedihkan. untuk dilaksanakan. mengusir binatang. orang yang menuntut piutang yang lama. tidak menyanggupi. manundati.Sundar. sundut ajal. menghambat. cucuk hidung kerbau. mundur. asal. terbenam mengenai matahari dan bulan. Sungkalit. yang menghasut kaum kerabat satu sama lain.manunggam mangan. (bdk runggu). Sunge. manungka. enggan. menjajahi. saya tidak dapat melaksanakannya. terbangun. Sundung. manunggam. menarik hidung ke atas mengenai hidung kerbau yang dilubangi.sumundur pangulu. seutas tali yang diikatkan pada hidung kerbau atau lembu yang membuat dia tidak dapat lari. kembalikan. sakit hati. batal kami bertemu. menghalangi. dompak sudungna do marumpak hau. berbalik. terkenang. . manungar. masisunggaman. Sunde. membatalkan. tak sanggup aku. ompu Sunggu. Sungka. sasundut sige. kembali kepada asalnya msl pembicaraan sesuatu masalah dikembalikan kepada orang yang memulainya. condong. pohon kayu rebah ke arah ia teleng. surut. turun-temurun. = sumundur. mulak sunde. ajalnya menyedihkan. menguraikan suatu masalah. batal. menyebabkan kegembiraan. sengsara. menggagalkan. Sunggapa. sungka roha (di roha). barat dimana matahari terbenam. Sunggu. mengirim seorang penegah untuk memeriksa perkara itu. masalah. mendekat ajal. Sundur. ndang tarsungka ahu. perkara atau urusan. sebutan pada orang yang dapat membelah dirinya terhadap banyak orang. ajal sudah dekat.mengembalikan kata. sundat hami masipaidaan. makan dengan membungkuk. sungai. hasundutan. cenderung. sengsara. tidak jadi kami saling melihat. Sunggilsunggil. ajal sudah dekat. memberi jawaban. teringat. barat dimana matahari dan bulan. mula. sulit. miring berdirinya. orang harus dicoba walaupun sulit. si Manungkalit. sundut hasudungan. mendongak. menimbulkan. sungkan. pasundar. Sunggul. sukar untuk dibuat msl membawa air ke atas gunung. membangunkan orang yang sedang tidur. manundarhon. hasundutan. minum langsung dari tabung. membungkukkan diri sewaktu makan dan minum. gampang dijadikan marah. angkatan. sinungkasungka. sundut hasudungan. manunggul.

orangnya yang ditannya. halisungsung. tersangkut. tanduk badak. Sungkar. memeriksa seluruhnya. humasungseng. tiba-tiba jatuh sakit karena disapa oleh begu. lumbang di bahalna. ukuran tertinggi dalam keadaan luar biasa mengenai suatu sifat. hujur manungkun (bodil. (bdk ungkap). cara menanya. menentang. mencukur. memperbincangkan. menanya. sungkot ni langka. membalikkan pertalian kerabat dengan mengawini anak perempuan dari pihak perempuan. Sungkot. kapal. kumis. menentang. hal bertanya. menyelidiki msl ataukah ada orang yang mencuri. meneliti. runyam. mencapai taraf tingkat tertinggi mengenai sesuatu sehingga tidak ada orang yang dapat mengatasinya lagi mengenai amarah. patut ditiru. tangan). menceriterakan.sungkot di urur pate di ransang. pangkas. Sungkup. Sungut. ukuran berbentuk corong dari daun pisang yang dipintal yang setiap rumah harus memberikan satu'sungsung' beras bila banyak tamu datang ke kampung itu. manungsang tutur. termasyhur. tertukar. nisai. jampi untuk mengubah keberanian orang menjadi pengecut. memeriksa dengan teliti. Sungsung. panungkunan. sukar. I. manungkoi. panungkunan. keteladanan. bagian yang diperoleh sewaktu mengawinkan anak perempaun. sumunguthon. mengajak orang untuk membalas dendam. melawan. pusaran angin. II. pertanyaan. perahu lonjong memanjang. lih sunsi. pasungsang. bertanya. luar biasa cantiknya. segera membalas atas suatu luka tanpa lebih dahulu memeriksa perkara ini. bingung. manungsung. angin olak. tanduk rhinoceros. sungsang duri. yang panjang dan runcing. terhantuk pada langitnya (loteng). perhentian. berita. I. yang sering dipakai membungkus lampet. tidak masuk ke dalam. bergerak tidak tenang. berani. masisungkunan. suku 50 sen. piso sungkur. cukup. P. Sungsi. bergantung pada sesuatu. kabar. sungkot ni. Suni. Sungkit. suntuk. sungsam. sungkunsungkun. terkenal. Sungkun. Sungsang. terbentur. mengangkat muatan untuk dibawa. buni. sungutan.teramat cantik. sungkot ni hinauli. manungkun. Sungkur. manungke. sej tumbuhan merambat yang durinya mengarah ke bawah. ceritera. perkasa. II. sej rumput hutan. panungkunon. terlalu berani. manungkur. sungsang barani. pisau cukur. tersentuh pada (di) terlalu besar. bermusyawah. gelisah tak menentu. sunisunian. terbalik posisi. Sungku. memberitakan. kekejian.Sungkap. parau sungkit.: sungkot di langitna. luar biasa indahnya. 1/4 ringgit = hupang. sulit. menghasut. . tempat bertanya.saling bertanya. Sungke. Sungko. sisungut. perbincangan. angin puting beliung.B. mondar mandir. sampai. manungkap. Sungkil. panungkunon. Sungseng. corong. mempunyai tempat yang luas di gerbangnya yaitu lidah. membalikkan sesuatu. Sungu. manungkar menempatkan dengan lain cara.

merobek-robek mangsanya. manuranura. jika. dia berada dalam saat untuk mati. tercatat. menduga. i. barangkali. I. ke-19 huruf Batak. Surambi. Suntut. andai. tulisan arang. membakar.Sunsi. disura roha. Surang. o. = sorbit.menyoraki seseorang. surat tombaga holing. mencela. sorak. surasuraon. huruf cetak. e. menjelekkan. panurat. mendapat celaka menjadi arang. mengagakagak. liter bambu. gerip. Surbu. Surak. tulisan. perselisihan. langit mendung. ndang hasurahan. Surat. Sunut. penutup ng dan pangolat. mengukur banyaknya padi. dsb. tidak beraturan. atik tung sura. menulis sesuatu. manurbu. menuliskan. tempat ayam dari keranjang yang dijalin. Surae. surjan. tentang apa orang berkelahi. = burak-beruk. Surbit. Surage. sangat. pertikaian. bertengkar. ulos yang tidak lebar yang dipakai sebagai tali pinggang atau tali kepala. lapisan daging pembungkus gigi. mencatatkan. marsurak. menaksir. Sura. ina ni surat. tertulis. tulisan yang tetap. mencuci (pakaian) (juga sungsi). Suratan. II. marsurae hosana. penuh awan mengenai langit. seandainya. sisurang. mengerkah mengenai binatang buas. Supak. tiang kandang di bawah sopo. perselisihan. tidak tertuliskan. aha na pinorsuraeanmu disi. mengapa engkau berkelahi mengenai itu. surat rongkom. na so surat. ba-han pertengkaran. meja tulis. bersorak karena gembira. perbantahan. tidak ada yang dapat dipersalahkan. alat menulis. anak tunggal. pasuraehon. seandainya. menulis. juhut panuratan. aut sura. Sunting. tung sura. tanda pembantu pada tulisan Batak untuk. manurahi. marsuragehon (diparsuragehon). teriakan.menakar.membayang-bayangkan. tarsurat. kacau. artinya: orang yang licik dikenal juga bila ia berada dalam kesulitan. manunsi. memperebutkan. susah hati biasanya dihubungkan dengan panaili. P. luar biasa. yang tidak tahan lama. surat tangan. kalaukalau. kena bakar. tidak dapat dicela. pertengkaran. tabung dari bambu yang dipakai sebagai takaran untuk tuak dan garam. menyukat. sesuatu yang tertulis dan yang gampang diubah. mengejek. mengecam. monang di suraksurak talu di olopolop. menyoraki. memperkirakan. meja panuratan. di dalam keranjang ayam jantan berkokok juga. orang bersorak-sorak kegembiraan sebab ia beranggapan telah mencapai msl kemenangan akan tetapi ia silap. yang tidak diobah-obah lagi. surat. gusi. menyalahkan sesuatu pada seseorang. Suranti. manupahi. menyurati. surak seruk. disangka. tulisan yang dicetak. keras kepala. mambahen tu surae. manurat. sorak. daging yang diberikan sebagai pancar tanda peringatan. Surangkir. na pinorsuraean. surbot langit. terbakar habis. mungkin. . membuat sesuatu menjadi pertengkaran. diagak. masam.: molo manuk sabungan dibagasan sunut. diduga. sai na martahuak do. naskah. hasurbuan. surat agong.B. cupak. jikalau. anak ni surat. perbantahan. tidak terkatakan. satu-satunya. ulat dalam daun pisang. manurathon. sinurasura. tulisan tangan. u. Surbot. sej pisau yang pendek dan bengkok. aksara. membakar habis.

Surdu, manurduhon, menyampaikan, menyodorkan msl tas atau bakul, tembakau, sirih. Surduk, manurdukhon,merentangkan tangan, mengejarkan tangan, menyerudukkan. Surgo, surga. Surham, manurham, tegak mengenai rambut atau bulu, berdiri bulu roma, berdiri bulu kuduk. Suri, I. jala besar, yang diatur oleh beberapa orang. II. sisir. III. surisuri, sej kain (ulos). Surik, sej pisau atau pedang; surik na binulang, pisau yang bertutup, yaitu raja yang didiamkan karena sogokan. Surintik, gelap, samar-samar, masih belum jelas mengenai desas-desus. Surirang, manuriranghon, meramalkan, merenungkan, menujumkan sesuatu, masuk kewajiban pangarunding; panurirang, na-bi, penubuat. Surpu, prematur, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, tanpa berpikir, lekas; begu surpu, seorang anak yang sekonyong-konyong turun ke medium. Surpung, jatuh tersungkur, tiba-tiba jatuh sakit dan berbaring. Sursar, kacau-balau, berantakan, lepas mengenai sesuatu yang tadinya terikat; angka sursar, idem; manursar,melepaskan sesuatu yang tadinya bersatu, membuyarkan, membuat berantakan. Sursur, longsor, runtuh mengenai tanah pasir. Sursuran, pandai, cakap (baik perkataan maupun tulisan). Surta, sutera. Suru, marsuru (disuru), suruh, menyuruh, mengirim, memerintah; sisuruon, suruhan, utusan, pesuruh, pelayan;surusuruan, suruhan, utusan dalam istilah kristen: malaikat. Suruhan, sej ikan. Suruk, manuruk, menyuruk, menyusup ke dalam sesuatu; manuruk liang, menyuruk liang, masuk ke dalam liang dengan jalan merangkak; manurukhon, menyurukkan; manuruk tanoman, merangkak kedalam kuburan, meninggal; na hasuruhan, cara salah dalam menenun bila terlalu banyak benang berjalan ke atas atau ke bawah;mata manuruk, tunduk mengenai mata tetapi mengintip ke segala jurusan. Surung, utama, unggul, suka akan, prioritas, istimewa; sumurung, lebih baik, lebih unggul dari, lebih banyak memperoleh; hasurungan, kelebihan, keunggulan, keistimewaan; hasusurung, idem; marhasurungan, mempunyai kelebihan, mengungguli; marnasumurung, berbeda mengenai keunggulan; hupasurung mate, kutukan: dapatlah aku hendaknya membunuhmu. Surut, = sumurut, manginsurut, mundur ke belakang, surut, kembali, beringsut; lam tu surutna, semakin mundur, makin melorot; manuruti, mengambil sesuatu; dipasurut, mengundurkan diri; hasusurut, hal perbuatan mundur, kemunduran. Susa, susah, keberatan, sulit, tidak enak, tidak sedap; hasusaan, kesusahan, kesempitan; manusai, menyusahkan, membetatkan orang, menyulitkan orang; dipasusasusa, idem; hamasusa, penuh kesusahan, dalam kesusahan;manghasusahon, menderita kesusahan mengenai sesuatu, merasa sulit akan. Susat, manusat, memicit, memampatkan, menekan.

Susu, susu, buah dada, tetek; manusu, menyusu, menetek; pasusuhon, menyusukan anak, menyusukan; sirang susu, tidak lagi menyusui, dihentikan menetek; ulu ni susu, puting susu, tetek perempuan yang diukir pada balok-balok horisontal di atas tangga rumah, simbol kesuburan dan pertumbuhan. Susuari, mansusuari, lih suari. Susuban, kuali, periuk kecil memasak sayur; parsusuban na so olo marsik, seseorang yang periuknya tidak mau kering, artinya: kaya; susuban, seorang yang memakai periuk kecil sebagai pengganti periuk biasa, orang kikir. Susuk, manusuk, cucuk, mencucuk, membariskan, menusuk. Susun, manusun, menyusun, menumpuk msl kayu, sirop, genteng. Susur, enak, sedap kedengaran mengenai suara; marsusur, berdesir (suara gorengan). Susut, = hesut. Sutan, sutan, pangeran. Suti, Hasution, nama marga, juga : Nasution.

T
Ta, I. bunyi yang dibuat untuk mengusir burung perik. II. ita, awalan orang pertama jamak, tabahen (= itabahen),kita perbuat. III. -ta, akhiran orang pertama jamak menandakan milik; donganta, temankita; inanta, ibu kita;amanta, bapa,ayah kita. Taba, martaba, sedang sibuk menebang kayu; manaba, menebang pohon kayu; sitaba hauma, suami, penebang kayu. Taban, rampasan, jarahan, tawanan; martaban, menawan, menjarah, merampas; partaban, penawan, penjarah, perampas; tartaban, tertawan, direbut; hona taban, kena rampok, tertawan; martaban duduk, menjarah habis-habisan. Tabar, I. tawar; aek tabar, air tawar. II. tabartabar, sej perdu; manabari begu, mengusir begu dari kampung dengan memukulkan tabartabar di dingding rumah dan menyerukan: "tabartabar"; begu na so hatabaran, = begu yang tidak mau diusir. Tabas, mantera, jampi disertai dengan tonggotonggo kepada begu, yang sehubungan dengan itu; manabasi,memanterai, menjampi, mendoakan obat denngan mengucapkan mantera; mejampii obat; manabashon, melantunkan mantera. Tabe, I. = tabi. II. sitabean, payudara wanita. Tabi, (singkatan dari santabi = tabik) perkataan untuk meminta maaf; selanjutnya ucapan salam: tabi di ho, salam kepadamu; tabi di raja i, saya minta maaf kepada raja bahwa saya mengambil kebebasan (msl melalui dia atau mengucapkan kata-kata yang kasar); santabi, maaf, meminta permisi (dipakai untuk semua kata-kata yang menurut adat Batak tidak halus msl anggota gerak badan, lidah, perut dll; babi, ternak, anjing dsb); manabi, menyalam orang, mengatakan tabi kepadanya; masitabian, bersalam-salaman, saling meminta maaf, berdamai; marsantabi,menunjukkan hormat, mengucapkan minta maaf; parsantabian, cara menyalam; tabina di hamu, salamnya pada kamu, tertitip salamnya pada kalian.

Tabo, enak, nikmat, empuk, lezat; tabotabo, gajih, lemak; tabotabo ni pinggol, apa yang suka didengar telinga, janji-janji manis; manabonaboi, membubuhi dengan lemak, memperlemak. Tabu, I. anduhur tabu, sej burung tekukur yang liar. II. tabutabu, labu; tading di tabutabu, seorang yang lahir sesudah ayahnya meninggal. Tabulan, sitabulan, ubun-ubun, jidat lih bolan. Tabun, panjang, padat (rambut, bulu). Tabuni, lih buni. Tabur, kena resik, berbintik-bintik. Tabusira, sej pohon yang daunnya dipakai sebagai pembungkus sigaret. Tada, sepak, terjang, degil, melawan, bangkang; tada tu rohana, bertentangan dengan pendapatnya; martada, menyepak dengan kaki (pada permainan); manada, menumbuk, menendang seseorang; masitadaan, saling menerjang. Tadatada, sej pohon kayu. Tading, tertinggal, tidak ikut pergi, ditinggalkan, bersisa; tading di lampin, tinggal sebagai tidak beribu, sebagai piatu; manadinghon, meninggalkan sesuatu; manadingnading, meninggalkan seseorang msl isterinya;manadingnading hata, mengatakan sesuatu sambil pergi, bertinggal kata; tadingtadingan, warisan, harta peninggalan, orang yang tinggal; martinading, berketurunan; martinading hata, mengucapkan kata-kata perpisahan;tartading, tinggal di belakang, ketinggalan; partadingan, tanda mata, kenang-kenangan; P.B.: hulinghuling ni lombu binahen pargambiran, molo laho ho mardalan bahenonmu partadingan, kulit lembu jadi tas gambir, bila berangkat bagus kau tinggalkan kenang-kenangan; diparsitadingi, melampaui seseorang, dilintasi, tidak diperhitungkan; parsitadingan hata, tempat diadakan pamitan; dipanading ni amana, sewaktu ayahnya meninggal;tumadinghon, = manadinghon; hatadingan, garis kecil di atas kiri huruf mati yang menandakan 'e' dalam tulisan Batak tradisional. Tado, mangintado, duduk di tanah dengan kaki yang direntangkan; sitadoan, sepotong kayu, pada mana penenun menekan kakinya, tempat kaki bertelekan, sej kuk penahan kaki penenun. Taduk, martaduk, menabur; taduhon = saburon, masa menabur. Tae, miring ke belakang, msl kepala seorang anak yang digendong di belakang. Taem, tarum, nila. Taeram, gana sitaeram, sej sumpah, bdk gana. Tagahanding (dari: tangga hambing), teras seperti yang diperbuat untuk sawah; martagahambing, bertangg-tangga dibuat. Tagam, (bdk agam), managam, berharap, waspada terhadap sesuatu, menanti sesuatu sambil waspada terhadapnya; managam musu, menanti musu, bersiap-siap untuk bertempur; tagamon, untuk mana orang harus waspada, mungkin, barangkali; ndang tagamon, barangkali tidak; panagamnagaman, pengharapan, sedang menanti-nanti; tumagan haroan, menanti kelahiran. Tagan, I. sej bambu; selapa, tempat kapur dari bambu. II. tagan, sementara, sedang, sewaktu, semasa; tagan metmet ibana, sewaktu ia kecil; tagan so, sebelum. III. martagan, kecil, hanya

dikatakan untuk mentimun, belum bisa dikutip. Taganan, mendingan, lebih baik (bdk aganan); taganan mate asa mangolu, lebih suka mati daripada hidup. Taganing, (juga: tataganing), perangkat musik ogung, gendang besar dari kayu yang ditutup dengan kulit, terdiri dari lima buah. Tagas, ayam jantan besar, nafsu. Tageak, marta (ta) geak, berkotek mengenai ayam yang sudah menelurkan; marpapateak, bunyi ular yang meniru kotek ayam; sitatageak (juga: sitalaseak), yang berkaok-kaok dihadapan umum, yang tidak bisa menyimpan rahasia, comel, bacar mulut. Tagelleng, lih gelleng, kecil; sitagelleng, anak kecil, si kecil. Taget, tinggal sedikit, yang sedikit lagi tinggal dikerjakan; langlang di tagetna, kepalang, tanggung, hanya tinggal sedikit lagi yang masih harus dikerjakan; sapala nioloan, unang langlang di tagetna, kalau sudah mau, jangan alang kepalang. Tagi, managi, menjadi biasa, menjadi ketagih; hatagian, biasa, ketagihan, ingin meneruskan yang sama. Tagil, managili, memarang sesuatu, menetakkan, menebang berulang. Tagir, managir, menghapuskan sebagian dari hutang, mengampuni. Tagonan, = taganan. Tagu, ndang hatagutaguan, tidak dapat dipercayai; ndang tartagutagu hatana, dia tidak dapat dipercayai, tak bisa dipegang omongannya. Taguk, managuk, menerima; taguk, sehelai daun atau pipa bambu kecil tempat menampung air sumber atau dipakai sebagai corong, juga daun atau tabung bambu melalui mana tuak mengalir ke tabung yang digantung di bawah; taguktaguk, sej burung yang berbunyi 'guk'; taguhon ni posoposo, (halus) payudara ibu, susu ibu, buah dada. Tagupgup, (bdk gupgup), martagupgup, menutupi muka dengan kain. Taha, manaha, memotong, menetak, mengampak, memelah kayu; ditaha haleon, dilumpuhkan paceklik; taha ulungku, terantuk kepalaku; martahaan, saling terantuk, mis waktu gelap; tahataha, dada burung; batu martaha,batu yang dipakai sebagai jimat. Tahak, na pir tahak, keras hati, berani; pir tahakna, dia berani betul; papir tahak, menyegarkan, memberanikan, mengeraskan hati, menyemangati. Tahaktahak, cengeng, tangis (anak-anak). Tahal, manahalhon, menghantamkan, remaskan; tu pansur i tahalhon babami, = (patongon dompak alogo), ke pancuran remaskan mulutmu dan tidak kepada saya, kata cacian. Tahultahul, perang berjalan dahsyat sehingga senapang-senapang berdekatan, makin sengitnya peperangan. Taham, = tahan. Tahan, = taon, manahan, tahan, menahan; manahani, mengambil alih utang orang; panahani, jaminan, penanggung; na tahan, tahan (menderita); tahan jorat, jaminan; tartahan, bertahan dalam penjara (mengenai seseorang raja yang dipenjarakan mengganti bawahannya); ndang manahan, tidak bertahan; ndang tartahan, tidak tertahan, tidak bisa dibendung, tak bisa diderita. Tahar, lebar mengenai mulut periuk; panaharan, muara terusan di sungai.

Tahataha, solpa di tahataha, tanda buruk dari ayam tenun yang tak bisa dielakkan; selanjutnya: pasti betul, tidak bisa dilawan. Tahe, ya, memang, sebenarnya, kata seru yang memperbaiki: lebih baik, lebih banyak; opat, lima tahe, empat atau lebih baik lima; i ma tahe, ya, itulah lebih baik; ise tahe, siapa itu gerangan? Tahi, keputusan majelis, maksud, tujuan, rencana, keputusan, penentuan, tekad, niat kuat; tumahi, berencana;satahi, sehati, sepakat, sekata, seia; mambahen tahi, merencanakan sesuatu, bertekad; partahian, persidangan, perencanaan; martahi, bermaksud, berniat, membuat rencana; martahi mate, berniat mati; martahi bodari,menjelang malam; martahi neang, mau bersalin; manuan tahi, berniat; sisuan tahi, perencana. Tahil, manahil, memotong, mengerat, memenggal, menetakkan. Tahiling, sitahiling, sebagian dari milik kepunyaan anak somang, bagian dari ladang, kebun, ternak. Taho, baik, sedang; lumayan, bolehlah; i ma taho, baiklah itu; taho ma, itu baik; marhatahohon, merasa senang dengan sesuatu; hatahoanna, baik betul, tidak terlampau besar dan tidak terlampau kecil. Tahop, menyerang dengan tiba-tiba; tahoptahop ni bodil, picu senapang; manahopi, menyerang sesuatu, merampasi, menyerbu, mengerumuni. Tahu, manahu (i), menangguk, menceduk, menimba; tahutahu, timba, gayung; santahu, satu timba penuh, sebokor, secedukan, sebanyak sekali menimba; tahutahu, campak (karena seorang berpenyakit campak disiram dengan air dingin); tahutahuon, berpenyakit campak, kena penyakit campak. Tahuak, marta(ta)huak, berkokok mengenai ayam jantan; tahuak manuk, penunjuk waktu: jam 04.00 malam. Tahul, tahultahul, sej anggrek hutan yang punya kantongan berisi air penjebak serangga. Tumbuhan yang memakan daging; di dia mate magulang porhis, bagaimana mati semut dengan berguling ke bawah? Tahuluk, tengkuluk, peci, kopiah, topi; biang (hoda) sitahuluk, anjing atau kuda berkepala putih, berbadan hitam atau kepala hitam badan putih. Tahung, tahungan, alat menulis dari bambu atau tanduk kerbau untuk pustaha. Tahur, manahur, mengorok pohon kayu, menoreh; ndang hatahuran, terkorek, tak tertoreh. Tahuru, sej semut yang hidup bertumpuk-tumpuk; onan sitahuru,pekan, pasar yang termasyhur di Silindung dimana orang-orang berkerumun seperti semut. Tahut, rasa, takut; tahuton, takut; hatahuton, ketakutan; na so matanggak di hata, na so martahut di bohi,yang tidak malu dan tidak takut. Tai, seruan untuk mengusir amporik. Tail, tahil, timbangan emas seberat 16 duit dulu seharga 25 ringgit; satahil, mas seharga seperti tersebut di atas;manjujur tailna, demikian dihitung sehingga pada setiap 25 ringgit selalu diberikan atau diambil satu; pordua tailan,seharga dua tail. Taili, manaili, melihat, menoleh, menengok; manailihon, menengok ke, memandang; panaili, cara memandang, pandangan mengenai pikiran (roha); panailian, pemandangan, menghiraukan; taili, pandang, hiraukan.

Tair, manair, menarik, menyentak, meregangkan; patair, rentangkan. Tais, lebar, memanjang; tais soarana, suaranya ditarik panjang, perlahan-lahan; patais soara, suaranya ditarik panjang; patais, = padao. Tait, manait, menarik, menyentak; manait hata, memanjangkan kata-katanya dan selalu diobah; pataittait, sering menarik kesana kesini. Taja, manaja, memperdulikan suatu urusan, masalah, mengerjakan sesuatu; manghatajahon, dengan giat mengerjakan suatu hal, merekam di hati untuk dilaksanakan. Tajak, sej parang; mate ibana dipanajak ni rohana, ia mati waktu masih kuat. Tajap, miring dipotong; manajap, memotong sesuatu dengan miring; panajapan, bidang pemotongan yang miring. Taji, taji ayam jantan, pisau yang diikatkan pada taji ayam jantan yang sedang bersabung; P.B.: ndang dope martaji nunga martahuak, belum bertaji sudah berkokok, artinya: belum apa-apa sudah anggar jago; manaji,memanaskan hati orang, sehingga ia marah, menghasut supaya marah. Tajik, penyakit kulit pada telapak kaki. Tajom, tajam mengenai pisau dsb, menyakiti mengenai katakata; manajomi, menajami; sitajom, uang yang diberikan kepada ulubalang sewaktu ia pergi berperang (asa tajom). Tajur, takik; martajurtajur, bertakik-takik. Tak, tiruan bunyi "tak-tak"; marlatak, berdetak; patutaktak ipon, gemeletuh. Taktak, I. kotoran pada badan, daki pada tubuh; taktak ni bosi, karat; taktak ni huta pupuk; taktahon, kotor. II. mataktak (bdk dekdek), jatuh mengenai banyak benda mis butar yang jatuh dari atap; taktak bulu, sej alat musik dari bambu. Tala, I. = patar; sitalaseak, bacar mulut, orang yang tidak bisa pegang rahasia; lih tageak, sitalageak. II. tala,kolam, empangan. Talaga, ruang tengah dalam rumah, papan lebar yang dipasang dari muka sampai ke belakang rumah, dianggap tempat itu paling rendah, dimana tak disuruh duduk orang yang terhormat; partalaga, ibu rumah oleh sebab pekerjaannya dilakukan disana. Talagoit, sedikit, perkara kecil, secuil. Talak, terbuka lebar, mengenai pintu, tidak berdinding; patalakhon, membuka, membiarkan terbuka; talak batu,parit dalam mana tanah dibasahi; talak roha, dapat diterima mengenai perkataan-perkataan yang baik; talak sae,kutukan: engkau tidak akan mendapat keturunan. Talaktak, sej burung. Talam, lonjong; talam bohi, lebar mengenai muka, anggun. Talan, martalan, membicarakan soal perang. Talaoas, lebar, lapang, bidang, longgar. Talapang, sitalapang, lebar, luas, lapang. Talasa, martalasa, mengentak-entakkan kaki mengenai binatang yang mau mati, kuda liar; menerjang-nerjang ke sekelilingnya.

Talbang, manalbanghon, bdk albang, memakai sesuatu untuk memukulnya, juga: mangalbanghon. Talbe, serong mengenai mulut, periuk bila lubangnya tidak persis. Tale, = atehe, ale; = juga: suhat. Talektek = talaktak; jolma talektek, orang yang sosok tubuhnya kecil. Talembas, bdk embas; martalembas, menari dengan berbaris dan melambaikan tangan. Talentes, manalentes (bdk lentes), leluasa, lapang, terbuka, bebas (jalan); langit na manalentes, terbuka mengenai langit. Talete, rak dalam rumah untuk menyimpan piring; talete ni parbinanga, rak untuk menjemur ikan. Talha, torehan kayu, takik pada balatuk; anak tangga. Talhis, dapat didengar di kejauhan; talhis soara borngin, pada malam hari jauh kedengaran. Tali, tali, benang; tali ni ninggala, cantelan bajak; tali ni hudali (panggu, gairgair), gagang pacol; ndang tali be geon, kedengaran bunyinya tidak harmonis (musik); talitali, penutup kepala berupa kain yang dililitkan; manali,mengikat; patalitalihon, menalakan (ogung, husapi); martali, mengukur dengan tali; partalian, sebidang tanah yang telah diukur; juga : bagian jalan yang telah ditetapkan untuk harus dikerjakan oleh keluarga; talian, idem; tali ni biola, tali biola; tali, nilai uang = 25 sen; uang Batak = 3 uang. Talindan, masitalindanan, berliku-liku, ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan; martalindan, berbelit-belit mengenai akar. Talinga, patalinga, sejajar, paralel, serupa jenisnya, sama nilainya; yang satu tidak kurang dari yang lain. Talingkas, (bdk balingkas), masitalingkasan, membolak-balikkan; saling bergumul, terjangmenerjang. Talisik, manalisik, dalam keadaan sunyi senyap, mati sepi, tenang sekali. Tallik, manallik, manallihi, menetak, memotong, memarang; tartallik, kena parang (rabi); hona tallik, idem;masitallihan, saling membacok, saling memarang, parang merang. Tallo, berselang lama, jarang, jarak waktu agar panjang. Tallong, lama, terlambat. Tallus, membebaskan diri, melepaskan; tallus sian roha, hilang dari ingatan; manalushon, menolak , melupakan, menampik, mengenyahkan. Talmak, gepeng, penyek, rata msl hidung. Talmis, berlemak (makanan); talmis ni bibir, kata-kata yang licin. Talnga, tidak ditanami (tanah). Talpak, ujung, batas, akhir, penghabisan; partalpahan, perbatasan, akhir. Talpas, = sahat.

Talpe, tersedia dan mudah diambil, letaknya dekat; manalpenalpe, meminggirminggir; patalpehon, meletakkan dekat. Talpok, = manalpokhon, memecahkan, mematahkan; matalpok, pecah, patah. Talpuk, matalpuk, jatuh, gugur, luruh, copot. Talpung, manalpunghon, membuang menir (monis) sewaktu membersihkan beras. Talsu, melepaskan sesuatu yang tadinya terikat. Taltal, manaltal, mencincang, memukul, memarang; menjawab orang sekasar ia sendiri berbicara. Talu, I. kalah, takluk; manaluhon, mengalahkan; hataluan, kekalahan; partaluan, orang yang selalu kalah;marsitalu gogo, berlomba untuk menang; pataluhon roha, bersikap mengalah; tunggal panaluan, tongkat ajaib;na so ra talu, yang tidak dikalahkan; nama sej kayu yang keras. II. bonang manalu, benang berwarna tiga yaitu: putih, merah dan hitam. Talun, tanah tandus yang dulu telah dikerjakan dan ditanami; situmalun, = tano, tanah (And); manaluni, membuka perladangan. Talungkup, = huphup. Talup, = tama; martalup ni roha, demikian baik hatinya sehingga setiap orang dihunjuknya apa yang akan diperbuatnya, hak apa bakal baginya, tau diri, merasa mampu tanpa sombong, bersifat semestinya. Talutuk, tiang penyembelihan orang yang dipakai untuk mengikat orang untuk dibunuh; harhar talutuk, uang penebus orang yang mau dibunuh pada tiang itu; manalutukhon, mengikat orang dengan punggungnya pada tiang itu. Talutus, manalutus, sempurna, lih utus. Tam, I. tiruan bunyi tembakan senapang; marlatam, berdetus. II. ndang tartamhon, tidak tertahan; nitamhon so tartamhon, dicoba menahannya akan tetapi tidak berhasil, sia-sia menyabarkan. Tama, patut, wajar, layak; na tama, yang patut; tumama, lebih patut; adong na tama, mengenai seorang perempuan: dia telah hamil; sipatamatama, dikatakan mengenai orang yang berbuat seolah-olah keadaannya baik dan kaya msl saudagar yang berpakaian indah dan bertindak sebagai orang kaya supaya orang akan membeli kepadanya, berpura-pura berbuat baik. Tamanang, darah nifas, haid; tamanang bulanon, haid, menstruasi. Tamba, tambah, apa yang ditambah; manambai, menambah, ditambahkan sesuatu; tamba ni, lagi pula; panambai,tambahan; sitamba, sej padi. Tambak, makam, kuburan di tempat yang agak tinggi dan biasanya ada ditanam bunga. Tambal, gagang sasabi. Tambalahut, sej pohon kayu. Tambang, lebar, melintang; mengganggu; gadu tambang, bendungan yang dipasang melintang untuk menahan air. Tambor, obat penawar, reramuan obat tradisional. Tambarak, abu rokok.

mempersembahkan. benjol mengenai mulut. dubur. membuat kuburan. bukit kubur. manambelunghon. sangsang disantap sambil minum tuak. Tambe. tambing. timbunan. Tambul.kompak. Tambelung. nama marga. kesempatan. manambing. Tamosu. Tamboling. pemberian. menumpulkan msl pada andalu yang menjadi runcing karena sering dipakai. Tampadak. tertambat. tambirik ni gaol. I. II. berkumpul. Tambon. manambok. martampahan. tidak patut berpakaian. tembok. Tamonding. bersama. tegap dan sekaligus kuat. terikat. Tampak.menggali kuburan. tunas pisang yang muda. menimbunkan dengan tanah. manambusi. menimbunkan. ruar tampahan ni butuha. hadiah. membagi-bagi daging karena suatu peristiwa yang menggembirakan. sekop. mengonggokan tanah di pangkal tanaman. menali. Tambos. tampahan ni butuha. pantat manusia.martamitami. tambun. bersatu kita teguh. tambun. tegap. Tambok. . Tamis. tamitami. tampakna do tajomna. akhirnya kejadian. idem. serentak. menanduk. meninggikan tanah disekeliling tanaman. makanan yang dipakai sewaktu minum tuak. manamondinghon. Tamiang. Tambor. Tambihul. II. membawa persembahan pada orang mati dengan menarok daging di kuburan dan mengucapkan kata-kata berkat (jambar ni begu dan jambar ni na mate). duburnya keluar. ansuan. patambunhon. manamisi. Tami. = duri sibahut. manampahi. menghadiahkan. berakhir. kalau turun air itu. tidak runcing pada ujungnya. Tambeas. membendung air. besar mengenai tubuh. = tamba. manami. merondokkan. tidak sopan berpakaian. panambun. II. sej pohon kayu. Tambun. menyembunyikan. begu telah membunuh anak di rahim ibu dengan mencairkannya. = tangiang. sej anyaman mirip dengan tikar. kuku ternak. Tambing. yang dapat digulung dan ditarok di punggung untuk dibawa. mengikatkan. banyak. sej pohon yang merupai perdu. ujung benda-benda. di-katakan mengenai wanita yang memakai pakaiannya untuk menggendong anak. Tambirik. mencairkan. usus dekat dubur. bendungan. timbunan. gemuk. menggemburkan tanah sekitar tanaman. Tambisnu. penggali. perkara. puntung lebar. tambak. I. yang berujung besi. I. memberikan. kuat tampan. Tambus. setengah kuku yaitu seperdelapan kerbau yang menjadi milik bersama beberapa orang. tumit kaki. manambori. sej jamur yang menimbulkan gatal. melarikan diri ke tempat yang jauh. menambat. ditamisi bage. manambat. tambunan. yang dipasang dalam air untuk menangkap ikan.Tambat. tampahan. manambun. marsitamitami. bola tambirik. merahasiakan. (bdk onding). Tambilang. manamboling.

Tampang. ci-ri. tampiason. Tanak. manampul. saling mengenal. Tampurus. partamue. Tampar. menahan pukulan. tempelan. satu bungkusan kecil. manandak. cacingan. tandatanda. tertutup. bringas. bukti. membubuh tanda tangan. manampulhon. rapat msl atap. Tampil. Tamue. . menyepak ke belakang mengenai kuda. kucing hutan. menjelaskan. memperbanyak. cindera mata. kucing yang liar. tanda. terang dapat dikenal. = siat. menamui. urat nadi. manampon. idem.patandahon. mananda. Tamtam. partamuean. tanda pengenal. meletakkan. tembolok. martampuk. tanda bahwa. tumanda. ada anak lahir. rapat dianyam. menangkis pukulan. mati bersalin. mantap. menyabarkan. tanda. menampung. patanakhon. garang. memarang. menjamu. sej tumbuhan.sinjata manamparhon. mati sewaktu lahir. Tampias. bdk piar II. kenal. muat. tampulan ni asu. perkenalan. manampin. Tampiar.partamueon. galah yang ujungnya lebar untuk mematikan burung. tanda tangan. perjamuan. lengkap. aorta. tidak bocor. Tampon. tanda tangan. Tampis. perut penambah biak. bibit padi yang telah diasingkan sewaktu panen. punggung anjing. tampultampul. menambah hingga lengkap. bengis. Tampetampe. martanda. Tan. bercacing pita. Tampin. mengetahui. mate ditampar lali. pemberian hadiah yang dikirim kepada famili melalui orang ketiga. menendang ke belakang dengan kaki belakang. masitandaan. senjata untuk membela diri. Tanda. jatuh dari tangkainya. manamparhon.Tampal. Tampurung. sej kumbang (berwarna hijau). Tampua. sej tumbuhan merambat. santampin. banyak sekali. melimpahkan. tanda.mengennal. = sian. tamu. hal menamui. hal menamui. manampuhi. sej labah-labah kecil. sebungkusan. manampurus. manamuei. manampiar. mengeluarkan tangkai dari buah. kesayangan. partinandaan. tangkai (daun atau buah). na ro tamue. Tamponok. memperkenalkan. memakai sesuatu untuk memenggal. menaruh sabar terhadap orang lain. tanda paboa. tampuk ni pusupusu. mengambil sedikit dan sisanya dihancurkan msl memetik buah dikebun dan selainnya dihancurkan. disusun padu. cacing pita. penjamuan. memenggal. Tampulak. Tampuk. Tampul. mewah. urat ni ateate. melimpah. mengakui. dapat dilihat. Tandak. tumpul (perkakas). tuan rumah. apa yang ditambahkan untuk memenuhi muatan. Tampiogung. selipan.

mardua di tangan. nyata. Tang. memandu. hanya. memasuki daerah musuh. demikian besarnya sehingga ia bisa mengambil kayu bakar. martandang. situmandi. tempat pembagian tuak. semut putih. nasi ada banyak. Tandi. Tandap. manandap tu eme saluhut. P. hanya dapat dibawa dengan tangan. terang. manandangi juji. tanduk kerbau yang dipasang orang-orang kaya di atas rumah mereka. wadas. hobatan yang membuat orang dapat membunuh dari jarak jauh. kukuh mengenai tembok. tandu. jelas. besar. tangan. tanduk ni ruma. berkunjung. Tandang.Tandan. merantau. I. bumi. tiba. orang tidak boleh terlalu bangga mengenai sesuatu yang tidak dimiliki. menonjol. tidak boleh memperagakan dirinya dengan milik orang lain. tandang marbada. kelingking. tang haumana. landai. harimau yang berkeliaran di luar territoriumnya. murung msl mengenai bau tanduk yang dibakar. karung. penghulu perang yang menyewakan dirinya di kerajaan asing. memperlihatkan keberanian. partanganan. ganteng. samasekali lain daripada. lebar kelihatan mengenai mulut periuk. untuk menyimpan beras.martanganhon (dipartangan). lengan pakaian. II. tang marmahan. ibu tangan. rendah. dewasa mengenai orang dan binatang. matang. membagi-bagikan dengan tangan. marah. segala-galanya dibeli hanya dari hasil padinya. mengadakan perjalanan untuk menaburkan perkelahian.manangannangan. saling menyapa. anak ni tangan. pamunu tanduk. II. mencolok. babiat tandang. baik sekali dalam arti positip dan negatip. . mengadakan kunjungan. kukuh. mamandap. lebih menonjol dari. Tanduk. pergi ke tempat penjudian. membawa dengan tangan. mantap. Tane. Tandetande. kepinding. sitanduk. marmusu tandang. tang marsoban. sumpit lonjong. membagi-bagi tuak kepada temantemannya. Tanga. ulubalang tandang. I. membawa sesuatu (hata. tertumbu pada sesuatu. sej paku pohon pakis. juga: menyimpan. tang marsinjata. mengakhiri sesuatu dengan bagus. jempol. Tangar. Tangan. ladangnya luas. barita) oleh karena ia pergi bepergian.menyampaikan sesuatu.patandokhon. (bdk andap). (bdk andos). Tandok.manandanghon habeguon. tinangantangan. kutu busuk. Tandol. patandoshon. tandan. Tandu. Tanding. tegas. marbau tanduk. membagi dalam dua bagian yang sama. manandanghon. saja. tumandi sian. masitandosan soara. jelas terlihat bedanya.B. cuma. kuat. tandang menandang bepergian. martane. tanduk. tidak dalam. mengunjungi/ mengejar wanita. menandaskan.demikian besarnya sehingga ia bisa membawa senjata. martane. Tandiang. situmandok. partanean. dangkal mengenai air. mandi uap. ina ni tangan.sej pisang. patandaphon.: unang pinortanduk na so tanduk niba. tang indahan. = selep. Tandos. lebar mulut. tandas. salah satu dari sungai Batang Toru. demikian besarnya sehingga bisa menggem balakan. menyatakan.manandangi boruboru.

teguh. nama daerah. gema. sej ulat hitam yang bisa dimakan. II. Tangguk. manangging. melahirkan. idem. regang. menangis karena sesuatu. hau tanggurung.menentukan hari (tanggal) pada persetujuan. . menakik. melangsungkan perhelatan dengan hidangan daging. Tanggung. kayu yang didodos/ditoreh untuk tempat makan ternak. mananginangi. berbentuk potongan halus. menguping. liat. tegang. Tanggungan. tangga. mananggoi. Tanggor. manangihon. kuat. tangga ni ari. Tanggis. gaung. limutlimuton tanggurungmu. I. gadis yang harus lama menunggu kekasih. = tanggule. tegang. munafik. Tangga. anak ni tangga. manangka. anjing (kata halus). manangianghon. punggung. menanggal. = tangging. tanggaltanggal. penipu. terhapus. tanggotanggo. mencincang. sitanggis. teguh. mendengarkan.Tangasan. pendengar. Tanggam. datu tanggam di langit. menangisi seseorang atau sesuatu. sudi mendengarkan. tanggal. sej bubu ikan. = manangisi. martinanggo. Tanggompul. doa. tangga hambing (= tagahambing). tangga sideak haijuran. = pane na bolon. tumbuhan berbau wangi. menepiskan. Tanggiling. merentang. tanggurung ni bitis. bertangga-tangga. Tangi. saling mendoakan. perban tangan untuk menangkis pukulan. Tangka. tali kendali lembu.teras. tulang punggung. masitangiangan. patangitangi. tumatangis. mananggulhon. tidak mudah putus mengenai tali. Tanggurung. mendoakan.tanggal bajuna. bak lidah tenggiling: seperti tenggiling manis hingga semut berkumpul untuk ditelan. martanggatangga. anak tangga. solid. sitanggor. manangishon. Tanggulon. pembalut. panangi nangi. berdoa. bilangan hari pada peraturan. mananggal. idem. lepas ikatan (tali). Tanggir. enggan terhadap yang lebih tua. menanggung. tuabangka. hira dila ni tanggiling. Tanggal. juhut satanggo. mananggung. bersikap hormat. Tangis. I. mendengarkan. bekas ikatan. Tangging. martanggotanggo. Tangiang. tanggatangga. Tanggule. takik pada tangga (= balatuk) atau pohon kelapa. tanggo. membuat pembalut. tulang betis. Tangguar. Tanggul. Tanggak.tangga (dalam doa dukun). II. madu. martangiang. = tagam. rentang. yang atasan. tatangisi. Tanggo. tangguk menangkap serangga msl walangsangit (antingano). menentukan hari. menangis. menangkiskan. sekarat daging. panangga. memotong-motong daging. tumangihon. penguping. segan. mananggu ari. = (juga tamiang). gelisah menanti ibarat seorang gadis menunggu kedatangan kekasih. menjamini kredit. manangga ari. tenggiling. terbuka. setanggi. (dari seorang ibu): bersalin. tangga. martinangi. = tangistangis menangis. Tanggu.

pakaian yang diolah dari kulit kayu. nampak jelas. tangkotangko. II. ditangkup roha. Tangkap. manangkingi. menggendong. tidak matang. I. dikeraskan hatinya. menegarkan. na tinangkaran. akan tetapi hal ini harus diberitahukan segera kepada pemiliknya bila ia datang. tengkuk. Tangkir. idem. bersifat menentang. maka ini dibenarkan. daya-upaya untuk mencegah kebinasaan. panangko. muk.dengan suka hati menerima. = paradianan ni hata. tangkingan ni hata. tangko hatoban. patangkang. Tangko. Tangkuhuk. Tangkol. I. tangkup. ukuran isi yang dibuat dari bambu 1/2 solup. panangkoon. mencegah kebinasaan. mencuri. nyata. manangking. tangkai pena. memperhentikan. orang yang kecurian. tidur dengan tidak memakai tempat tidur. manjalo matangkup. menggigit dinginnya. Tangkual. manangkar. tidak mau. dipatangkang rohana. mengistirahatkan. menerus. kecurian. pencuri. Tangkar. saya tahu betul. tahan. kuduk. = nangkok. pakaian dari kulit kayu. Tangkup. manangkihik. tengkorak.tuak tangkasan. tidak rela. manangkas songon i modom. panangkalan. terang. enggan. memberi makan. tangko raja. Tangkihik. panangkoan. tangkup. tuak persembahan. nama hari ke-12 menurut penanggalan Batak. menggigit tulang rasanya. manangkasi.hona tangko. manangkal. keras kepala. mentah dari pinasa dan tarutung (durian). Tangki. tangkas tarida. dingin betul-betul. II. air gunung. yang jahat. Tangkok. sitangko jarum. II. dapat terang dilihat. Tangke. kapak. tangkas huboto. takar (an). tangke pen. jerat tempat menggantungkan senjata. timbunan pupuk kandang. sampah-sampah busuk. menjelaskan. menegaskan. menerangkan dengan jelas.Tangkal. = tangkup. manangko. satangkir isap. diterangkan persis. sigaret. Tangkurak. mempunyai papan melulu sebagai tempat tidur. manangkup. na tinangkoan. haroro ni panangko. menerima dengan kedua tangan. panangkalon. tangkas. mengerti. idem. tidak beralas. tegar. bandel. menyetujui. tangkingan. beliung. pencurian. bila orang mau mengambil sesuatu kepunyaan orang lain karena sangat perlu dan sipemilik tidak ada. ulos tangki. Tangkang. seorang yang dipelihara. selimut kulit kayu. . podoman manangkas tu papan. rokok. seperti dulu dipakai sebagai ikat kepala. jam 12 malam. manangkihik ngalina. petunjuk waktu. Tangkas. Tangking. manangkas. Tangkuju. air hujan yang mengalir. selama orang merokok sebiji sigaret. memelihara. borasopati ni tangkop. I. pencurian yang betul. nama sej burung kecil. hal mencuri. Tangkop. patangkashon. tangkap. menyelidiki. Tangkur. menangkup.

sesudah itu dibunuh. palugapataohon. merasakan. runcing. tano hudon. meruncingi. manansiri. tano tako. daun yang terkecil tumbuhan sirih. tartanom. seluruh dunia. Tangtang. manaon na porsuk. manaoni utang. Taoas.mukanya suram. ak ni taon periode di waktu mana tidak ada padi di ladang. pulo tanjung. telapak kaki. menanggung sesuatu. menjerat. manantani horbo. akan lupa akan membersihkan badannya. berlagak pilon. menanggung. III. tano hagodangan. tano liat. tapak ni tangan. perangkap. Tao. menahan. partaonan. menajami. siapa menghabiskan waktu dengan melompat-lompat ke dalam air. sataon eme. taon jagung. tapak ni pat.manaon.: lilian martanjungi lupa mangusa. tajam. daerah. mendayungi jauh seseorang dan kemudian membinasakannya. membongkar rumah. batu-batu. manaonhon. mengubur.mengadakan persetujuan tentang milik bersama sehingga seorang sekarang memiliki semuanya. pekak labang. mananom roha. Tantas.B. anak yang belum dapat berjalan dipimpin dengan dua tangan. mengeraskan pendengaran seperti tanah. obat penawar. tempat yang mematikan pada binatang buruan. 12 bulan. dimasukkan ke dalam tanah. lembing panjang. lih taoar.na taon i. panaoaran. pataonhon utang. mananom. lepas. bertahun-tahun. Tano. sitaonon.jerat. taon i. II. menerima saja tanpa komentar. manantan. tahun yang lewat. mengeluarkan induk ayam bersama anak-anaknya dari sarangnya. membuang air besar (dikatakan mengenai anak-anak). tanoman. masitantanan. pada permulaan menolong orang. menata tangan anak untuk belajar melangkah. taontaonan. menanggung utang orang lain. cara bagaimana menangkap ular. Taor. bergantung ke bawah. memperbodoh-bodoh diri untuk menipu orang. . melayar jauh dengan orang di danau untuk membunuh dia. P. makam. manantas jabu. obat terhadap racun. terpasang mengenai perangkap. = tangsi. musim. semua mereka telah mengarahkan bedil ke arah musuh. Tanja. Tarsir. memasang perangkap. sandal. bersusah hati. tali tantan. setahun padi (7 bulan).memindahkan utangnya kepada orang lain. Taon. tanjung. semenanjung. manaoar. melompat ke dalam air. Taoar (juga taor). dikubur. tali yang dipakai untuk menurunkan sesuatu. liat tano on.Tangsi. = tanggal. tano bohina. penderitaan. martaontaon. kuburan. dikuburkan. manano pinggol. membiarkan segala sesuatu melampui diri. I. mula-mula di-tolong lantas mematikannya. martanjungi. tanah liat. danau. taon. taon be bodilna dompak musu. Tanom. tanam. manangtang. tawas. tanah air. menangkap. Tapak. orang yang mula-mula menaburkan padi. tertanam.patanomtanom bisuk. mengobati orang. membayar harga kerbau yang dimilikinya bersama orang lain sehingga ia sendiri sekarang pemiliknya. Tantan. tano tangko. mananta. tali gerak. telapak tangan. taonan ulok. menderita. menderita (celaka). negeri. melepaskan. tahun yang akan datang. tanotano. manantan manuk. sitombuk taon. paullopullop oto. manaoni. tahun jagung (3 bulan). menurunkan. tanah. pinggol tano. tanah pekat. tahun. bumi. tanah liat. taon bolon. Tanta. Tanjung.

mempunyai gigi berlapis-lapis. keranjang kecil (berisi 2 solup). memecahkan. Tapian. raksasa. sisik/ lapis keras pada remplo ayam. sej tumbuhan yang daunnya dijadikan obat mata. . saringan. Tape. daun. sitapangi. penerimaan (u-ang) oleh orang tua pengantin puteri sebagi ganti rugi yang dikeluarkan buat penitian ha-ri. sangkambiur ma satapongan. taputapu.memuaskan hawa nafsu. sedia. ucapan selamat waktu menabur. kucing (halus) = sitapi. Tapongan. patah.ulos yang dipakai sebagai pelindung terhadap sinar matahari dengan cara melilitkannya pada kepala. tapis. matapu. seorang gadis yang sudah disediakan untuk seorang laki-laki. sitarajuan. tepat (= topettopet). taratara. mengenakan pakaian di atas pakaian yang lain. martapoltapol. sitarak. sistim perbintangan (parhalaan) yakni satu lajur dari duabelas sistim perbintangan. III. kemerah-merahan. kata sindiran. tapoltapol. yang dibayar oleh orang tua pengantin pria. tar pangan tapis. tapean. mencuci (pakaian). tarataraon. Tapol. manaptap. seolah-olah. Tapor. Tapus. Tara. sej pohon. tar songon. persis. Taragu. mengenakan pakaian di atas yang lain. kira-kira. Tarahuak. se-per duabelas dari parhalaan. sej burung. kena. manapori. gigi dobol oleh karena karena gigi yang baru tumbuh di samping yang lama. Tapettapet. kain peneduh yang dipakai terhadap matahari. Tarak. Tapar. horbo sitapongan. sitapitapi. sitarak na sampulu dua. manapu. retak. terpetik. menyaring. manapis. (bdk topar). daon tara.semoga sebulir padi dapat membuat penuh satu tapongan. manapolhon. Tapu. agak. mandi. sudah dijanjikan kepada pria tertentu. tetapi. I. sepotong kayu pada mana dibuat benang yang kusut untuk diuraikan. I. boru tapang. artinya: sebelum lahir gadis itu. kerbau yang kecil dan yang gemuk. memetik buah. daging yang dimakan pada pesta marunjuk. tar lunjung. matapor. seperti. martapian. memarahi karena tamaknya. Tapis. Tapi. makanan untuk memuaskan kerakusan. sitarahuak. II. bakul. Taptap. tapolon. air tempat mandi. pecah mengenai periuk.Tapang. loba. terkulit msl mengenai cacar. mengenakan pakaian di atas yang lain untuk menghematkan kain itu. air minum. kayu runcing alat pengurai benang. tapian na uli. na matapor. arus air dari kolam. Tapilulus = sapilulus. sej tanaman sayur yang menghasilkan sayur asam. tamak. Tarajuan. mangan sitarahuak. kira-kira. I. teluk Sibolga. berbicara secara berselubung. pasombu taratara. Tar. II. makan upa suhut pada suatu pesta (= mangan sipitu dai). menapis. membasuh. la-jur parhalaan. mematahkan sesuatu. tar rara. agak me-manjang. siap. daundaun. = patar. termakan racun. kemarahan. daging perhelatan pesta kawin. tapis ni hata. II.

meluruskan mis tali. lantai balai. = tergetergean. Taringka. Tarbakta. menyetrika. taran so. Tarapang. Tardas. menyulam.00. menampung. Tariur. pasombu taratara. manare. terawang lobang kecil dalam pola kain tenun. targetargean. Taran (= tagan). tanpa semak atau penutup. manaram. manarehon. mawas diri. datar. kedua belah pihak. manarima. manarehon pinggol. jam 09. tarhantarhanan = tergetergeteran. siap menerima. Tare. rakus. I. Taripar lih ipar. meminta maaf dengan kata-kata yang bagus sewaktu memberikan hadiah (yang sebenarnya tidak cukup). juga: cincin pada kaki ayam. Tarima. petunjuk waktu: jam 08. Tarira. Tarngok. seruling bambu. manaris hata. waswas. Tarisopo. selera. duduk di bawah pohon. sej burung nuri. sej pohon bergetah gatal di kepala. sebelum. menusuk dengan duri-duri itu. rakus sewaktu makan. sej pisau. serdawa. menunggu sampai jatuh buah. jerat (tali) pada perangkap. berdahak. mencoba atau sudah serasi bunyinya mengenai permainan gendang. manarik. sewaktu. masitaraman. dimana orang berkumpul. semasa. tampungan. Tarantin. saling berjaga. terbuka. manarira. Tarhan. = badan (And). limpah. membungkuk. ketika waktu. Tarik. tampung. menarik. pembebat kaki ayam. selama. . bdk ias. Targe. rajut merajut. manariashon. tadah. menggosok pakaian. bila orang berjaga-jaga di hilir. manariur. susah hati: sangat menaruh kasihan. tarik. perangkap untuk menangkap tikus. tuan rumah.tardas di ombus alogo. alat penadah. manaringka. menadah. dengan sendirinya cemas juga orang yang di hulu = sama-sama waspada. setrika. berlagak pemurah padahal tidak. tengkuk kuda dimana terdapat surai. Taraoang. membagi-bagi. mawas diri. memilukan rasa penderitaannya. Taratoat. bercahaya. Tariti. berjaga diri. Taritis. bagian bawah balai (sopo). masa ma arap di julu. lahap. molo masa taram di jae. berdahak. kemati-matian. mengarahkan kuping. Tarngek. tertekan ke bawah sesuatu yang menimpa. menusuk karena kedinginan. Taratullit. tarhap mangan. pembagi. perasaan. tarihon. duri-duri yang terdapat pada ikan tertentu seperti sibahut. manaring. kuat disinari matahari. Taris. mati suri. bdk tiur. menalakan. menyangka. II. panarean. memberi. tarbakta raja. Taratara. makan congok. memuaskan selera. na manarima. Tarhap. simanare. Tarias. yang membagi. terbuka kena hembusan angin.00. serdawa. jelas kelihatan. tardas di dadang ari. Taring.Taram (= tagam).

Tarusur. orang yang pertama lintas.manarui. mabukbak taroktok. mengatap. membawa. kuncup tunas padi yang belum berdaun. patarushon. membereskan. pertaruhan. dibereskan. telur. sisilah. rambut (And). ibu yang masih menyusui. panarus pangarungga. Tarungtung. menguji kekuatan dalam bicara dll. Tarutaru. Tas. martasik. perintis embun. mengantarkan orangorang yang mau pergi. mengoyak. Tarugi. Taru. bangau putih. hatartaran sanggul. kayu yang diikatkan disebelah tangkai hudali dan dibawah gigi. menyiapkan apa yang masih kurang beres. martarutaruan. Tasak. denyut jantung yang terasa memukul-mukul. panangko paragoan. keguguran. karat. siboru tasik. kolong rumah. menjebol. panarus. manarup. artinya: kaya. pohon dan buah durian. jerih payah pada tubuh. mempunyai pelayan yang mengantarkan makanan dan minuman. pemuda.Taroktok. Taruma. pataruhon. tunas padi yang belum membuka lipatan daun. tarungtung ni hudali. berkarat. Tarupuk. rasa hati berbicara. serabut ijuk yang keras. menyusukan. ruangan dalam sopo tempat penyimpanan padi dan disana juga tidur para pemuda kampung. manasak luluk. membongkar. . teanon do gora. enak kedengaran. taruan minum. pupuk kandang. sitarupon. menokok-nokok msl martil. tinaru. Tarombo. perintis perjuangan/perjalanan. manastas. Tarus. tempat di bawah rumah = taruma. martinaru. (= tes). Taropong. P. panarusan. menebas. pencuri bahwa ia kena pencurian tuak membuat duriduri ke-liling pohon enau (untuk melindungi dia dari pencuri). selalu saja suka patah. molo tinean na uli. disiapkan. patutastas. bertelur. dikatakan mengenai luluk yang harus diolah dulu oleh karena padanya ditambahkan air abu. mengantarkan.manarus. berlomba. Tarutung. menyusu. patutastas. selalu membawa. taruan mangan. martaru. manaropong. selesai. mematahkan. bunyi menokok. teropong. manarus. Tastas. kata pencuri dia kehilangan. Tarubuk. Tarup. Tasik.B. jantung berdebar-debar karena ketakutan. tasihon. bersiaplah menanggung risiko. mallobuk taroktok. lih tas. asal usul. jantungan. manaruhon. pencuri tuak. sitastas nambur. manarusur. tarutaruan. patasakhon. tartasik.: niarit tarugi. meneropong. = bolong (Angk). Tarumbara. sej burung elang. menyusui. lidi. Tartar. Tarusopo. teleskop.partarusopo. menuntun. siap diperbuat. yang pertama berangkat pagi-pagi mulai berjalan dan oleh karenanya mengambil semua embun (air embun). sej ikan laut. kompos. atap. Taruk. memberi bayi menetek. sai tong porapora. kalau sesuatu diemban. mengambil tuak dari pohon enau dan meminumnya (siang hari perbuatan ini dibolehkan malam dilarang). hadekdehan sanggul. bertaruh.bila diarit lidi ijuk. juga taumbara. juga: disebut nangka belanda.

II. perempuan kecil. mengandalkan pada. tating. gemeresik. yang mengusung perapian di atas tengkuknya yaitu seorang yang sering pindah. penyakit pada pelir yang membesar. apa yang dibawa pada telapak tangan msl makanan usungan bagi orang yang tidak dapat dipikul. memegang dihadapan msl senapang dengan kedua tangan. mengamat-amati di kejauhan. berlaku sabar. I. pangatauan ni roha. martata. kekayaan langgeng menyertai mereka. aek tata. menyeleraskan. kerak abu pada periuk. memandang. gendang dengan mana orang memanggil begu agar ia turun ke medium. pateatea. manaup. yang termasuk satu tungku yaitu satu keluarga.gondang paneanea. gendang keserupan. Tataring. menjinjing. membawa sesuatu di atas telapak tangan. perapian. mentah mengenai buah-buahan. nyanyian para wanita: di huta ibotonta sisingamangaraja. manatap. cocok untuk dipakai sebagai suluh. partataring di tangkuhukna. makan mentah. marpangatauan tu. semua ada. te ni bintang. menertawai. na malo marhatahata. jelaga. melekat di kejauhan. tungku. manating. singgasana. patauhon. te ni horba. cocok. II. Tatangisi. hatauon. sej tumbuhan. manatapnatap. Tatap. si upik. mereka mempunyai semua kekayaan. tungku sangat istimewa banyak rezeki (dalam tonggotonggo = doa mantera). yang mudah menyesuaikan dirinya dalam segala hal asal kan berkenaan dengan keuntungannya sendiri. tau bahen (gabe) sulusulu. tau poda. parroha panatapon. berpandangan (arti kiasan). panatapan. memandang-mandang. ada berlimpah-limpah. air mentah. komit. Tating. na hundul di tatuan. sitatap. ketawa. te ni api. melihat keluar. sej pisang liar yang dapat di hutan. orang yang dipercayai. tating hamoraon di nasida. Tatuan. Taumbara. satu piring dengan makanan persembahan. tungku yang berjasa banyak dipakai.percaya kepada. maneanea. sesuai. Tea. tahi. bayi perempuan yang belum bernama.teatea. bdk tangis. sitata. ulos untuk memperoleh berkat datu. belum matang mengenai apa yang mau dimasak. bdk taganing. Tataganing. manea. tahi telinga. dipartatai. semua familinya masih hidup. . te ni hudon. gemertak. takhta. jinjingan. orang yang tidak berperangai. pantas.mangata. diteatea begu. piga tataring. manjalo mataup. Taup. yang sudi memberi ampun.Tata. pantas untuk dipelajari. serasi untuk sesuatu. Tatar. II. orang yang memandang jauh. tai kerbau. sitautau (lulut na tau di ibana). tai. membidikkan senapang. tataring na basang basuhi. martartar. mengangkat. Tau. tatingan. kolong rumah. mengambil untuk diri sendiri. di tataring. I. te ni pinggol.berapa keluarga. gadis cilik. Te. orang yang mengurus sesuatu jauh sebelumnya. satataring. bengkak pelir. sanggup. marpanatap. di perapian yaitu perempuan yang sedang melahirkan anak. tempat pemandangan. kecakapan. mencocokkan.menyampaikan sesuatu. Taung. I. semoga begu memikat anda untuk dibinasakan. tataring sideak halasan.jelaga pada periuk. dapur. kesanggupan. menerima dan menjadikan miliknya.

membuat dirinya seolah-olah besar tetapi tanpa sesuatu yang terjadi. (bdk eleng). saya harus mengemis nasi dan lauk pauk. pengemis. = tedek. tarteleng. manedekhon. Tektek. mengemis. manedeknedek. terletak dihadapan orang. diserondol mengenai lutut. Tele. jimat dari logam yang diletakkan dalam ikat pinggang dan membuat pemakainya kebal. miring. percaya (kata yang lebih halus daripada pos). merentangkan sesuatu. Tegel. idem. berpatutan dengan baik. tedek rohana. teanteanan. ndang team. Tebal. membayar dengan segera. Tejek. I. ramping. panedeknedek. lehernya miring. martelap. patebur. tidak sopan mengenai berpakaian. = tedek. manedek. (= eba). minta dengan mengulurkan tangan. manebahon. dekat. lagu pembukaan pada gendang.Teal. telluktelluk.tumelengteleng. mengusung daging yang digantungkan pada tali.tektek balanja. manegel. sej burung kecil. oleng. caramu berbicara tidak pantas. terbuka (tangan). na teal songon hinallung. na teal martigatiga. tidak cukup dipersiapkan msl dalam perang. menarik orang ke bawah. na teal pangkulingmu. peninggalan. memandang enteng. sisa. dikatakan mengenai seorang penjual: menunggu sampai yang diminta itu diberikan kepadanya. Tehe. menurunkan harga. mengulurkan tangan. panjang digantungkan. manean. Tedak. menyerondol . paneanan. yakin. sangsi. manehenehe. merentangkan tangan dengan terbuka untuk menerima sesuatu. mangunteas. manektek. Telluk. warisan. siaji teas. idem. maneleng. ceper mengenai piring. rela.panedeknedek di ingkau do ahu.patedekhon. miring. ragu-ragu. Teba. berpadanan dengan baik. tumelengteleng pinggol. Tebur. tidak sama mengenai tangan dan kaki. panehenehe. Telhang. selalu merentangkan tangan. martele. terletak di muka seseorang yang terluka. tumean. sama sekali tidak percaya lagi. team ni roha ma na so sibahenon. Telem. tebateba. menggoda. mewarisi. membuka buku. II. menyerondol lutut. Team. tergantung panjang msl kain. menyisakan sesuatu. berhati baik. warisan. manealneal. membungkukkan diri ke dua sisi sewaktu berjalan. Teheng. mendengar ke dua jurusan.sisa makanan. berat sebelah. meminta-minta. Teger. Teleng. manelluk. terbuka hatinya. manealhon. timpang. menunjuk ke bawah mengenai daun timbangan. sabar. kurus. Tedek. oleng. tinggal di belakang. Teas. teheng rungkungna. = jungkat. manis. merentangkan sesuatu dihadapan. III. Tean. jangan sekali-sekali bersifat angkuh. siteanon. pangidoido di indahan. jimat kekebalan. kerdil. pewarisan. matektek = medekdek. patedek buku. na tinean. Telap. terjurai. belum masak mengenai nasi. tidak cakap untuk berdagang. berusaha mendapatkan. mengulurkan sesuatu. restan. ramah. telapak tangan terbuka ke atas. miring ke samping. tedek di jolo. pengemis. panean pewaris. tunduk keduabelah pihak waktu pergi.

tidak bisa membuang air kecil. manengahon. idem. manengger. = tebal. Tembak.na tinembak ni roha. panemenemeon. manendek. telluk. tengka. mengagungkan diri. manembal. mencari alasan untuk berkelahi dengan orang. membagi semuanya sama rata. Teong. Tembe. mengingini sesuatu. masitengkaan. Tenga. membidik. menahan msl hujan. melengkung ke atas mengenai punggung tangan. tembak. melagak. manembahi. sasaran. nunga telsu hepeng sian tanganhu. Tendek. berbeda. martembak. menambahkan uang pada perdagangan tukar menukar. seimbang mengenai rasa hati: senang. tidak terwujud.lutut orang dari belakang sehingga ia menjadi terperosok. pincang. pengganti sesuatu se bagai pembalasan. maksud. rap tineok do anak dohot boru. tartelluk. tembak. Tenggar. membagi-bagi sama banyaknya. Tengger. masitelusan. Telsu. bersifat pamer. . angkuh. Tepal. seimbang. lentera yang dipakai di kandang. Telong. bila sebuah ringgit palsu diberikan tambahan sedikit supaya lepas dari padanya. Telpang. Teok. Tenggeng. putra dan putri sama didambakan: karena itu harus dicintai sama besarnya pula. manguntelmek. manembei. di ise ma na so hea telsu. bermaksud sesuatu. maneok. = bdk denggal. Tembes. Tepos. memperagakan diri. Tenggal. tiba-tiba habis. suka memperagakan. saling mengganggu. saling meminta hadiah sebagai tanda persahabatan. kencing (kata kasar). uangku sudah habis. sulit kencing. menghendaki. menghendaki. Tempang. sewaktu membayar hutang meminta kepada perutangan agar sebahagian bunga dibebaskan dari pembayaran. dikatakan mengenai mata dengan sayu melihat ke sekelilingnya mls mengenai orang yang dipenjarakan. Telmek. penembak. tidak cocok satu sama lain. memanaskan hatinya. partembak. duduk bersila. Tembal. = timpang. mencari perselisihan. timpang. membidik sesuatu. patengka. Tengka.manenganenga. matanya sedih seolah-olah minta dikasihani. sej senapang yang memakai sumbu. meminta hadiah dari famili. geram. juga mengenai pendapatan dan pengeluaran. manelpang. martelus. terperosok. dalam keadaan marah. bangkol tepos. patembaltembal. megah. juga: = torluk. memperagakan. memamerkan keunggulan. marah. manembak. memohon berkat untuk memperoleh anak. tumeongteong. burung. kehabisan. Tembas. Teme. siapa gerangan yang tak pernah kehabisan stok? Telus. saling menutup mengenai hutang dan piutang. manembe bada. membidik. manenggeng.

Terge. terletak. pemberian. suka ngobrol. Terap. yang lain tidak suka. meletakkan. malu. keberatan. santetek. membayar dengan uang logam. Teuk. yang tidak memerlukan pemberian balasan. meletakkan sesuatu dalam piring untuk dipersembahkan. yang satu malu. anjing (And). sakit paru-paru. jernih mengenai suara. suka ngomong. setetes. Teler. hatetepanna. Tiarap. menetes. menolak. Teretere. titik. sada malu. Testes. Terngas. merapikan. menghadiahkan sesuatu. rendah. sej ikan laut. tibaltibal. Terak. koyak. Tiar. berpenyakit paru-paru. tikar yang lincin dan bersih (bdktiur). meniru bunyi "tes". = sian. patetekhon. ndang diterge. tetes. bertentangan. tergetergean. terang. menyelenggarakan persembahan. terbelah. Tetep. maniahon. Tibal. angka tia. = tois. cara menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan tulus hati dan mengatakan semuanya. ulah hantu itu.Teptep. tiarapon. mengacuhkan. memparbaiki msl sebak. Tia. tiang partunggal. humatial. I. meniru bunyi. Ter. menyendoki makanan.sesajen. menyalahkan. manerenerehon. merasakan. balok penyokong yang utama. = tiang. tidak ada yang saya mau menentang. tiang balai (= sopo). tikar tergelar. Teus. karena ia tidak dipersembahkan kurban kepadanya. tak suka. bersendawa.paniala ni begu do i. tiang ni sopo. kontan dibayar. berkas sebenarnya apa yang disimpan dari pemberian persembahan.manimbalnimbal. = derngas. bersendawa. siteretere. manibalhon. sada tias. begitulah kata datu ke pada orang yang sakit: itu adalah oleh sebab begu marah. tes dipastap. tiang tumpuan. II. manerter. serdawa. Terter. ia memukulnya "tes". licin mengenai rambut. tibalhon. patestes. Tial. memelah. persembahan makanan yang dimakan oleh yang memberi persembahan. Tiang. ndang tiala iba. robek-robek msl daun pisang karena angin. mamerter. pada koyak. tiang rumah. memberikan. memperdulikan. berlaku gelisah mengenai anjing dan kuda.idem. Tias. Tetek. tenunan. mengoyak. . sej burung kecil. hina. Tes. siteuhon. maneteknetek. gemerencing msl uang logam. Tiala. petunjuk umur anak waktu mana ia mulai berbicara. mardeter. tak diacuhkan. terapon. Tian. timbalan. tidak diperdulikan. terakterahon. mardeteri. lage tiar. meneteskan. manerge.

terlambat. Tibu. menikam dengan sesuatu. sepotong kayu yang lurus. Tigor. barang dagangan. dikatakan bila seorang tersesak. = tial. Tiham. Tidas. partigor. tiba-tiba cepat mati. menuduh. . saudagar. kekurangan-kekurangan baik dari segi badaniah maupun susila. sisi lain yang baik dibandingkan dengan waktu buruk. menambah uang bila orang menunjukkan suatu barang tertentu pada pembelian. manihal. melonjak-lonjak mengenai binatang. cacad. lurus. gelisah seperti kuda yang baru keluar dari kandang. pencuri yang terus mengambil sesuatu bila ia tidak dilihat orang. panihusnihuson. terus. paranormal. manigor. mempunyai sesuatu yang ditambahkan seseorang sebagai imbalan. merasa badan ditusuk-tusuk msl tusukan pada lambung. patibuhon. itu sudah sifatnya. pekan. Tiga. selera turun temurun dimana perdamaian tidak mungkin terjadi. tikus. sangka. panigoran. meluruskan. berniaga. partidor. martihas. sej rotan. II. marpaniha na roa. hitam. panihaknihahon. pagi-pagi. = talitali. apa yang diberikan extra pada jualan atau pembelian. jujur. hurang tibu. pantas. dini. berdagang. maniham. mempercepat. pada waktunya. menjualkan. pedagang. pergi terus. tiha. putih. yang mempunyai kemampuan melihat sesuatu yang bagi o rang lain adalah tersembunyi. tihus. tiha rohangku do ho. = bangkona do i. mempunyai kekurangan. manihamhon. ketulusan.: martihas na uli. marpaniha. pekerti. tikar yang anyamannya halus. angka tiham. kaku mengenai jari-jari tangan dan jari-jari kaki. musu tihus. aib. lih juga: tiar. panihai. tibuna i. serban yang dibuat dengan memintalkan tiga warna kain yaitu: merah. menikam mati. partigatiga. watak. memercik . Tiha. raja na tigor. manigorhon. cepat. suami yang selalu mencurigai isterinya dengan cara yang tidak adil. tibasna nama i. tabiat. ulok tolong tihus. = parmata. bercacad. tulus. menikam. sangsi. beraib. I tuduh. lage tihar. Tibingtibing. memancar msl darah dari luka atau air. panihalnihalon songon hoda nambura malua. membunuh. musuh bebuyutan. pasar. P. pohon kayu yang lurus. ular yang bisa makan tikus. Tidor. membunuh orang sedemikian rupa sehingga ia serta merta mati. seperti permusuhan antara tikus dan kucing. koyak berpotong-potong. melompat-lompat. perangai. hatigoran keadilan. tulus iklas. curiga. Tihal. seorang yang bisa melihat begu. saya curigai engkau. Tihas.Tibas. sifat. paniha. segera. membunuh dengan sesuatu. yang baik ada saja cacatnya.B. mencela. hau na togor. yang buruk selalu ada hikmahnya. mencurigai tanpa cukup alasan. jalan yang lurus dan lebih pendek. tigatiga. memperdagangkan sesuatu. Tihe. Tihus. surjan. patigorhon. martigatiga. maniganigahon. diselesaikan dengan cepat. martihaltihal. panihus. manihai. betapa cepatnya. periuk kecil dari tanah. pajak. raja yang adil. langsung. Tihar. tikam. adil. maniha. orang yang adil. tewas. manidashon. patut. Tihak. Tigabolit. dengan segera.

patimbohon. meludahkan sesuatu. diasingkan. memantau. manimboi. pertimbanganku. (panggoaron). tilaha goar ni halak.Tijur. pada seorang laki-laki jumlah uang mahar yang akan dibayarnya kepada seorang perempuan. Tilla. marsitijur. Timbo. Timba. manimbai.meninggikan. disisikan untuk diri sendiri. manimashon. Timbas. timbaho modat. tempat orang meludahkan. seperti sepantasnya. rasa gembira atas penderitaan orang lain. Tiltal. melompat-lompat. tembakau. manijurhon. beres. menghancurkan. menimbulkan rasa senang atas penderitaan orang lain. marnatimbo. pecah. tempat tembakau. menokok tempat kapur untuk menjatuhkan kapur itu.martimbanghon. manimbang. bencana terutama mengenai anak yang mati. timba. timbaho bangkal. melihat dari jendela atau lubang. matilaha. ludah. berludah. (bdk tuktuk). girang. manimbas. seharga dengan pengganti yang sama nilainya. sej pohon hutan. Timbaho. maniktik. Timas. memecahkan. Tiktik. martilil. hatimboon. membawa sesuatu oleh seorang diri. timbang ni. sadia timbona. panimbangon ni rohangku. nilai seorang seperti halnya pembunuhan yang harus dibayar dengan denda. Timbang. jenisnya: timbaho usin. P. menuntaskan. berapa tingginya. menghempaskan diri karena putus asa atau sedih.B. menimba msl air dari perigi. humatiltal. partimbahoan. melonjak-lonjak. candu. mati. pendapatku. idem. berbeda mengenai tingginya. martilla. Tilaha. kejahatan yang dibuat terhadap orang lain. timbaho tali. manilik. satimbang badan. kehilangan anak karena kematian. timbangmenimbang. Tilhang. mengetok msl uang logam untuk memeriksa keasliannya. timbaho jau. tingginya. Tilil. membunuh. senilai dengan. menimbang. menokok pintu. timah. membuat kuburan yang tinggi. manimbangi. tilahaon. timbang. timbaho tanduk. atau manimbasnimbas. ketinggian. dipatimbanghonmemberikan sesuatu untuk ditimbang. Martimbang. anak sulung seseorang yang memakai namanya meninggal dunia (ayah orang Batak menyebut dirinya menurut anaknya yang tertua). Tilik.masitimbangan. timbangan. = telhang. ketinggiannya. gunung yang tinggi dekat Silindung. bawaan untuk satu orang. matilpok. neraca. tumimbanghon. timbangan.manillahon. . anak meninggal. liur. metmet do ahu martimbanghon ho. berbalik kepadamu sendiri. dalam keadaan pecah. menghabiskan. ditimbang rohangku. oke. pada perempuan yang dibunuh jumlah uang mahar akan dibayar kepadanya. dibanding dengan. dibandingkan dengan kamu. parsitijuran. tempat ludah. Timak. membayar langsung utang yang timbul dari permainan judi. menilik. membuat sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. tinggi. mengentak-ngentakkan kaki. tilil. tilik. merasa gembira atas penderitaan orang lain. Tilpok. aku adalah kecil. manilpokhon. se-imbang. timbaho rano. tidak sama tinggi. mardais tijur.: marsitijur dompak langit sai na madabu do tu ampuan. mematahkan. manilinili. Tima. tiktik surat. timbaho sina.

melonjak-lonjak. Timbul. seorang pencuri dikutuk. dinding muka rumah Batak tradisional. melompat mengenai kuda. marpanindangion. nama yang disukai untuk gunung. paninggalan. timbunan. memencet. menimbunkan. Timus. mudah-mudahan engkau mati. asap. sitindangi. Tindang. lebih unggul. timpa. pekerjaan terakhir yang diselenggarakan sebelum mati. memijit kutu sampai mati dengan kuku. tempat dimana orang dapat melihat di kejauhan. manimur. melemparkan. saling mengungguli. tartinggal. mengorganisir permainan judi. Timpa. luhur. patindang judi. . manimpus. kesaksian. membungkus. manimbungnimbung. ia telah mencapai tenaga sepenuhnya. seluruhnya. tegak berdiri. lengkap. krempeng. uap. tartindo tu na dao. patimbunghon. serangga yang memakan bulir-bulir padi. masitinditindian. manindo. martimpul. memanggil rapat. manimbung. lebih ulung. panindangion. manindos. Tinga. tersusun yang satu di atas yang lain. menjadi saksi. asap. martimburak. tindih. panimpusan. tegak mengenai rambut. memberi kesaksian. mudah-mudahan iulah pekerjaanmu terkahir. Tinggal. melebihi. manimbuni. kepul. Timbung. Timpor. tumindi. manghatindanghon. manimpas. martindi. martimus. sitindaon. saling bertindih. kemuliaan. mulia. Timur. manimpalhon. melampaui. berasap dengan abu yang beterbangan kesana kesini. timbun. timpul ni aek.melompat-lompat. menerangkan. dapat dilihat di kejauhan. patimbulhon.Timbor. abu (api). manindang. Timpal. timpul ni barerang. panindoanmu ma i. panindoan. janda. mengagungkan. terbungkus. tertumpuk. melihat di kejauhan. manimpas gogona. menindas kutu. Timpang. me-ninggalkan. maninggalhon. Tinggala. beterbangan bunga api dan debunya. saling melebihi. menjungjung tinggi. menyaksikan. martinditindi. lengkap. tindoan. selanjutnya: meninggal sewaktu masih kuat betul. martimpus. Tindi. hatimbulon.menyaksikan sesuatu. komplet. beruap. Timburak. = pintor. uap air. menutup dengan jalan mengikat. sakit dan kurus. tinggal. melontarkan. menukar pakaian. mengepul. Timpul. = ninggala. manimbur. tidak seimbang. patindang luhutan. Timbur. = timburak. manindangi. tertimbun tinggi. tingatinga. berdiri. meluhurkan. lari. sitindang ni bagas. melompat. =lampet kecil yang diberikan kepada parsili. berjalan pincang. melompat ke bawah. Tindo. Tinda. bajak. debu. Tindos. timpatimpa. saksi. Timpus. mencampakkan. ketinggalan. tempat penangkap ikan. timbunan. menyamarkan. cukup. uap belerang. meninggi. Timbun. meninggikan. patinda rupa. Timpas. berasap. luku. memuji-muji. membuang. berasap. memandang. memuliakan. membuat.

tertentu. patinggilhon pinggol. waktu. martinggam. tingkos ari. Tingting. Tinggang. saat. martingki.martingting. maningtingi sabulon. tingtingi. bentuk cincin. menghempaskan. terbuka dihadapan umum. masa. bulat kelihatan. Tingkir. cincin. maningkahon. ikan yang dipakai dalam upacara adat. Tingkis. bundar. ndang tartingki. kita semua. patiohon. ditingtingi ho do paroahon banua on. maningkir. tiningki. Tingko. sikola tinggi. Tinju. rusa betina. martingko. semua yang anda perbuat adalah hanya kejahatan. hona tinju. bergaris lurus. melemparkan batu ke ikan. tingtingi nasa binotom. memperhatikan dengan sungguh-sungguh. tanggap. sej jerat untuk menangkap rusa. tingkatingka. Tingkal. Tingka. mata. pergi ke suatu tempat untuk melihat sesuatu.Tinggam. jatuh. soara na tinggil. tidak dapat dipastikan mengenai waktu. tajam. nyaring mengenai suara. menjernihkan. ditinggang udan hami. meninju. jaman. Tini. I. mengunjungi. sangat gembira. tinggi. Tinggi. kena tinju. sore (bila matahari berada tepat di tengahtengah). membetulkan. jatuh tergeletak. duduk berkeliling. tingkos do na nidokmi. manintinghon. = tindang. satu bulan. mengenai ekor kuda: lengkung sombong. bulat. memberitahukan secara umum. patingkoshon. tepat. Tingkos. betul. nama daerah. lunas dibayar mengenai hutang. berseru. huta tinggi. Tingki. = tangkup. nama tempat. mengumumkan. tinju. martintinhon (dipartintin). menyaringkan. menjatuhkan. horbo sitingko tanduk. berjatuhan. apa yang anda katakan itu adalah benar. lurus. bukit. sekolah tinggi. pendengarannya tajam. benar. kami ditimpa hujan. pakailah semua tenagamu. berrebahan. jangka waktu tertentu. . mengumumkan. ria. satingting. tegak lurus. cobalah semuanya yang engkau ketahui. (dikatakan mengenai begu yang jahat). rebah. mahasiswa. maningganghon. Tingkup. Tinjo. = saringgit. tahun penuh. meluruskan. santingko. Tinjang. Tinggiran. Tio. peka pendengaran. saya tidak takut. Tinggil. pengumuman. kerbau bertanduk bulat. mendengarkan dengan baik-baik. telah ditetapkan. pemberitahuan. alih piutang untuk mana debitur hanya membayar sebahagian dari jumlah piutang itu dan seterusnya menanggung sendiri resikonya. patinggilhon. Tintin. II. maninju. dipakai sebagai cincin. suara. maninjo singir. hita satingting. yang meninggal dalam pertempuran dipertunjukkan di hadapan umum dan pada mayat itu diatur permainan. tinta. dengke sitiotio. (sataon). anak sikola tinggi. mendengarkan dengan baik-baik. bening mengenai air. Tinta. soara yang nyaring. yang ditetapkan. sej pohon kayu. jernih. Tinjak. martinggangan. membuang. semua. tinggil pinggolna. ndang mabiar ahu.

tindih. di tinitikhada ni roha. menimpa. Tipu. = na tiningki. beras yang dibuat seperti itu. marhatitiongon. idem. menindih. patah-patah. siap untuk dipakai. mengambil seseorang atau sesuatu sebagai tiruan. terbang tiba-tiba (burung). Titik. Tipul. paniru. mengangkat ke atas. memanggang beras basah dan menumbuknya. menyolok mengenai cara berpakaian dan cara berjalan. II. ndang ditiptip ganjangna. Tirtir. lih hationg. Titikhada. pegang. melancipkan. mengawasi. memotong sama panjang. maniopi. manipu. tidak cocok. meniru. sej perangkap tikus. menyembur. sej racun. merantingi. menetapkan jangka waktu sesuatu. pada waktu yang ditentukan. marditir. = dirgak. manitip. peniru. habahaba na martipotipo. jangka waktu yang telah ditetapkan. berputar-putar. III. maniruanhon. tipultipul. mengayap. udan tipotipo. panirisan. maniris. yang ditetapkan. bocor. ditipa udan. menjadi kurang. memegang sesuatu. dipotong rata. Tirdi. Tipa. Titip. manirihon. tiruan. tertimpa.manipanipa. marhatishon (diparhatis). berkurang. meruncingkan. tiruan. Tirangkap. membuang. titik ni ari. meja tempat menulis untuk meniru sesuatu. patioptiop. memegang tinggi-tinggi untuk meperlihatkan. manipa. maniop. membicarakan. beres. manitik. Tirjak. menipu. merawat.tepat ada. I. Tiris. tartipa. menghargai sesuatu. sej pohon besar berbunga merah dan buahnya melekat pada daunnya. Titi. tiris. II. Titiong. patitiphon. Titis. menetapkan waktu. manirui. hujan lebat. dahanon tipatipa. Tiptip. menetukan tujuan. tiptip raja. I. ditimpa hujan. puting beliung yang menakutkan. Tipan. menajamkan. maniti. remeh. menindih. IV. memikirkan. penyontek. janggal. manitipi. matipul. sangat berhati-hati dengan sesuatu. Tiro. menilai sesuatu. yang ditetapkan dengan cermat. paniruan. memperdulikan. ndang diarit balgana. merenungkan. manirtir. Tipak. ini dikatakan mengenai makanan yang harus dulu diberikan parboru sebelum membicarakan mengenai perempuan. manitang. Tipo. yang ditentukan. memegang dalam tangan. menjelekkan dirinya. Tiru. tepi dari atap. memotong. manitikhada. na tiniti. mar tipultipul. Tir. II. yang diingini. Titang. patah. Titir. menimbang. yang melarikan dirinya dari suaminya. menggoncang secara pelan-pelan. tidak seorangpun memburukkan. tiru. sehingga pinggir-pinggirnya cocok. putus. maniroi. I. meniru seseorang. matitis. menetes-netes mengenai darah dan keringat. yang dimaksudkan. menyuruh diruncingkan. menentukan =titik. memegang. manipani. kencing mengenai anak-anak. maniru. Tiri. . tiruan bunyi "tir". tempat dimana menetes air. contoh.Tiop. Tis. patah dalam beberapa potong. martitir. mencampakkan msl tanah dari cangkul.

partoba. saudara laki-laki atau perempaun seseorang yang lebih muda. = bagian. daerah yang jauh. satodaran. udara tidak cerah. hatobaon. Todas. nama sej tikus yang hidup dalam air. tua. II. terung. patiurhon. Tobat. tidak berlaku senonoh mengenai cara berbicara. hatiuron. tepi air.bekerja di tepi danau menangkap ikan. pilihan. bagian dalam bentuk uang atau ulos yang diterima kaum kerabat pihak parboru pada perkawinan. bersifat tulus iklas. beradikkan. sebaris. tidak banyak tingkah. = sian dalam turiturian dan andung-andung. Tobo. terang. abang-adik (lahir paling rapat). II. na matobang. tertebus. na tinodohon. dewasa. II. tebing sungai. dari siapa kita selalu membeli atau kepada siapa kita menjual. ke seberang Danau Toba. lugu. tiur ni ari. martobus. tobutobu. uang tebusan orang. orang-orang dari Toba. Tobong. I. tiur ma langkam. na hutodohon. Tobu. sej burung malam yang menyerukan 'sogot'. mengenai pisau yang sedemikian tajamnya sehingga dapat memotong tebu. manodo. tidak senonoh. tos tobu. saya sendiri. Tobok. nunga tiur. I. todoan.sendirian. todang marparange (marpangkuling). manobang porlak. penebus. terang. memilih. . tulus. manobang. daerah (And). martoba. Todang. manodik. dimpit mengenai sekawan ternak. Tobang. Todo. manobang hau. membuka kebun baru. lebat mengenai hujan. hari sudah siang. = subang. membuat cerah. kecerahan. tebat. Tiur. na martinodohon. penangkap ikan. menjawab secara kurang ajar. nama marga. menentukan. iklas. Toding. tobok marroha. menunjuk. Tobal. tiur matana. partobus. = barisan. I. tebu. menjual atau membeli dengan cara itu. kolam buatan. bagian tamu. tobo. matanya terang. Toba. III. tebus. hanya. manobus. Todik. matobang. jujur. Tobing. Todak. saudara atau saudari yang mendahuluinya lahir. sej ikan laut. menebus. tu toba. Todaran. dikatakan mengenai daerah yang terletak di tepi Danau Toba. orang-orang yang dewasa. menjual. mempunyai saudara laki-laki atau perempuan yang lebih muda menurut umur. manobusi. tiur ari. cantik mengenai wajah. semoga perjalanan anda tanpa rintangan dan kesulitan. sudah tua. tanpa gangguan. = tobang II. toding sihadaoan. toding = luat (And). saudara atau saudari lahir sesudah aku. dikatakan bila kelahiran berjalan baik. dewasa. ramalan pertanda. sej pohon apel. uang yang dipakai untuk menebus. cerah. alatan toding langlang. menguji. demikian kuatnya sehingga dapat mematahkan tebu sebagai petunjuk umum anak kecil. manodohon. Tobus. membuat terang. yang diundang makan. lumban tobing. manobang indahan. empang. na tumodohon on. hanya nasi tanpa lauk pauk. manobo. terang hari. santua tobing.Tiung.

sehat mengenai tubuh.kekuatan. bagian orang yang berhak menerimanya. partohap. gigih. dongan sabutuha togatogu. pembunuh. I. tondong pangatahut. manoisi. I. manogari. mengerahkan. juga dalam keadaan bahaya). kerabat dekat membuat kuat tapi kerabat jauh membuat orang takut. menguatkan. manodul. partogi. menangkap ikan dengan tangan. porsi. martabat "raja". manogihon. tohang ni bagas. pembunuhan. bugar. ceroboh. sangat perkasa (nang di sori ni ari. Tohang. martodung. dibetulkan. kekuasaan. jatah. Tohom. pemilik bagian. Todung. sulit dicerna tetapi kuat mengenai makanan. Togu. kekar. Todul. mengajak. kuat. = togu. bagian yang paling dalam batang pisang dll. kuat. Togar. horbo togos. II. partodos. sej ular. Tohal. bangkang. Tohan.berani. suka melawan. tohonan raja. menerangkan bahwa itu benar.apa yang diminta. = tutu. terbunuh. Tohap. martabat. tartogang. Togong. II. bangkang terhadap seseorang. hatotoga. . Tohu. kukuh. meminta sedikit kepada seseorang yang mempunyai sesuatu msl padi di waktu menuai. tumogar. menarik kereta). manogu. na todos di ari. pongah. suci. dongan satohap. petunjuk jalan. manodos. kurang ajar. mempunyai bagian. dipatoho. Togap. jabatan. menggiring. kapur barus. manohan. telah ditetapkan demikian.Todos. manodulhon. perolehan. manogang. penuntun. sitohotoho. martohap. membunuh. mengambil kapur barus. berkuasa karena pertalian famili atau kelahiran. menuntun (ternak atau anak. bagian. lama tahan dalam perut. sesudah sakit merasa lebih sehat. idem. teguh. ulok todung. Togatogu. tohutohu. tentu. sitogi dalan. angkuh. pemimpin. II. i ma toho. sej katak besar. meneguhkan. segar. manohu. hona todos. todostodos. balok yang melintang dibagian atas sekali dan yang menghubungkan balok-balok rumah ke arah lebarnya. memimpin. itulah dia. pengayom. nakal. patoguhon. Togos. pewaris. Toga. Togang. memimpin. ambang. menuntun. kerbau yang disucikan untuk persembahan. membuat ukiran dalam logam. na todos. panohuan. ditahan. sungguh. menolong orang dalam perang. kuat. Tohuk. Tohonan. todung. menahan seseorang atau sesuatu. berlaku kurang ajar. Togi. tokoh. Tois. Toho. itu adalah benar. marhatohohon. menjahili. perkasa. biadap. pangkat. tohal ni gaol. melantak msl paku di dinding dengan dalam sampai tidak kelihatan lagi. erat. membenarkan. toisna do i. I. manogunogu. martogahon. pemegang bagian. tertahan. menarik. percaya atas kekuasaannya. memperkuat ikatan. kuat. orang yang berhak mendapat bagian dari bagiannya itu dibagi-bagikan. ia membuat itu karena bangkang.

termangu. berbunyi nyaring.bila sudah dipotong. 2). sej bambu yang dapat dijalin menjadi dinding rumah. 1). orang yang menengahi. menokok dengan jari-jari yang dikepal. tambun. = bojak. Tollang (bdk holang). tercengang. menonjok. longsor mengenai tanah. ba binoan.B. sidabu tola. Tolhas. panolai. Tolbak. sakit kepala. Tolang. I. melerai. matolbak. Tolo. tiba-tiba. tumollang. toktok. maka pikullah. sendiri-sendiri. manojuk. artinya: kerja yang sempat dimulai harus diselesaikan. Tolbok. bagian. dibuat asing-asing. pengantara. mengalirkan air kolam. manolai. Tolmok. montok. makanan yang diletakkan di kuburan (boan ni na mate) msl rahang dan ekor ternak yang disembelih. mulai bekerja. berani. patolhashon. potongan. runtuh. matolbak gadu. membagi. terlerai msl orang-orang yang berkelahi. tersendat-sendat. memisahkan orang yang berkelahi. mampu kau. dalam jangka waktu yang lama. mencincang. arbitrator yang memutuskan perkara. menyeberangkan msl pesan. Tole. selesai mengenai pertengkaran. mengagak.Tojak. Tolhing. suara melengking. terpisah. kata yang dipakai untuk menggalakkan. memotong kayu. manolak. terus. berselang. mampu. manolehon. Tojom. pusing. tole ma hamu. tiba-tiba datang mara. tok ni ulu. martoletole. tolesering: juga. Tolap. langsung datang kesini. menerka. manoktohi. mengerat. II. P. putus asa. dapat. tolbok madabu jea.: digadis abit tole bosi tole hau. Tojuk. mamungka tole.: molo dung tinoktok. jebol. boleh. tole be do nasida. ayo. dijual pakaian juga besi dan juga kayu. lebih jarang. manolhas tobat. Tola. memotong kayu. santapan perpisahan seseorang yang mau meninggal. kata-kata. partollasan. tok ulungku. rajin berusaha. Tolak. gemuk. Tollas. cepatkan. Tojo. manojom. = sahat. Tok. manolang. martolo. bulu tolang. mengasingkan. makanan yang diberikan kepada yang meninggal sebagai bekal ke negeri begu. ba pinorsan. tolak sae. orang yang menyelesaikan suatu perselisihan. bisa. sanggup. tolap ho do. gambaran bintang neraca. pendek berisi. . penengah. memisah. ti-ba. pening. terban.B. makanan yang dimakan seorang yang mau mati. pelerai. melewati perbatasan dengan tidak ada pernyataan perang. kepalaku sakit. molo dung niusung. bunyi menokok. sampai. P. menyelesaikan perselisihan. engkau sanggup untuk itu. dia jarang datang. tolak singa. pelerai. pecah mengenai tanggul atau tambak padi. tidak diharapkan (mengenai hal-hal yang tidak enak). bingung. Tolngo. mereka semua berusaha. agak jarang. menyampaikan. mengajak. orang mulai bekerja dengan sungguh-sungguh. Toktok. tollang ibana ro. setelah dipikul harus dibawa. sama kuat = horas be. partolhasan. manoktok.

membuat sumpah palsu. siku. patolonhon. tidak ada lain dari. sipahatolu. gol.B. manolon. I. tembaga. panolon. sibondut gana. tolong. kambuh. me-rentangkan msl tangan. regang. tembaga. kemarahan. tombak longolongo. tolonan hae. nama gunung di Balige. lurus kaku. menelan.Tolon. Tolpang. panolongion. kepatuhan. Tombil = tombal. binuat ni gogo na soada labana. tambang. menebang hutan. dukun menyuruh orang yang diangkat sumpahnya itu menelan sesuatu msl tepung dan membuat dia tidak dapat menelannya bila tidak benar. hutan yang ditebang. = taumbara. penolong. patoltolhon. manombis. gelagah. manolon. . terhadap apa yang diambil dengan kekerasan tidak ada gunanya. merantau. panolong. aha ma tombo di ateatem. tertubruk pada sesuatu. sempak.: binuat tolong na so ada garana. yang bersumpah. Tombal. sapartolu. kuningan. Tolsu. timbul berselang-seling. tombahan ni daompung. menyepakati. Tolping. nama bula ketiga.sepertiga. mendukung. nomor tiga. menembuskan. manolopi. Tombol. Toltol. Tombak. patoluhon. Tolpus. ditolon dalan. rendah hati. Tolop (bdk olop). sopan. tolong. kambuhnya. hutan rimba. bentur. kealiman. Tombom. telan. patoluna. tombaga holing. kesucian. kuat mengenai binatang dan orang. Tolong. kambuhan. tegak-tegang. tombahan. manombahi. pecah mengenai alat perkakas. Tombaga. tempat bertransmigrasi. gemuk. kesasar dalam rumah karena gelap. tiga. semak-semak. tolonan. Tolu. P. kumatnya. tembus.dikatakan mengenai ular: yang bila ia disuruh datu menjalar di jalan yang gundul ia tidak dapat meneruskannya dan tinggal terletak disitu. membuka lahan pertanian di negeri orang. suci. senonoh mengenai kelakuan. patut. duduk di pinggir curam. pertolongan. datang berselang msl demam. sompel. terantuk. lusa. menggolkan. apa yang digores pada tembaga. paitolu. lahan rambahan kakekku. Tombang. ditolon bagas. hal membantu. kaki atau tongkat. membenturkan sikut pada. Tombara. sebenarnya menelan. sej kayu yang kuat. tolping juguk. hatomanon. ujung tanah. menarik orang untuk membuat mereka menjadi hamba. menyikt. hanya. hau simartolu. kesopanan. tepi. manolong. membenturkan. menyuruh orang bersumpah dengan sesuatu. Tombis. cuma. panombangon. manombang. lereng. manombomhon. marpanombo. menyetujui. tulisan yang tidak dapat dihapuskan. serangan penyakit. alim. panombo. manombo. mengangkat sumpah.menyumpahkan. jatuh dengan keras. terkopek. Tombo. Toman. II. dolok tolong. tanjung. apa sih yang menggelitik pikirannya. duduk di tepi. manolon tu na tutu. tenggorokan. pinggir curam. manolpushon. = siallang gana. hutan. diambil gelagah tetapi tidak mau terbakar. kerongkongan. = talsu. menambang. menolong. senggol. yang ketiga.

menderita penyakit kolik. rupa. si tompion sagusagu. membuat undang-undang tak berlaku. hadiah yang diberikan kepada orang yang mau dibantu. perintah. sitomuon. tempat ikan yang ditangkap nelayan. pencinta damai. tegap = golmok. udan sitompo langit. masitompuk andorana. saling menubruk dengan keras. tinompa ni siang malam. menumpang. anjuran. berobah-obah. mengairi msl sawah. sekonyong-konyong. . I. sitompul. wajah. bentuk. tinompa ni alogo.pengganti kerugian. tungku telah rubuh. status janda. tomutomuon. menitipkan sesuatu pada orang di luar barang sendiri. manompas. Tompang. mengajak. masing-masing memukul dadanya karena kesedihan. menjemput orang dengan upacara. memesan. cepat naik darah. manombukhon. syair. sebenarnya: membasahi. membiasakan. II. ciptaan. Tombuk. masitomboman. tidak tetap. mengeluelukan. larangan pura-pura. memukul sesuatu dengan kepalan tangan. kukuh. membuang. hujan yang sangat lebat. panompa. II.menumbukkan. manompuk. marpinggol tompi. tinompa ni api. = dame. pipinya kempung karena tua. pemarah. tomutomu. beroti paling bawah bagian atap pada mana urur diikatkan. mengarang nyanyian. merombak. yaitu: menjadi janda. kebetulan baik. cipta. tombuk tano. mengumpulkan.marah. kue persembahan. tomburan. tomboman ni urur. pencipta. Tomok. tembus. Tompu. membatalkan undang-undang. berlobang. Tompo. tinompa ni danggur. mencipta. dia memberanikan diri. dalam keadaan janda. membasahi. Tomos. kuat. yang menjadikan. patomuhon. lemah-lembut. menembus tanah. I. saling membentur. perintah. panona. Tomu. muatan yang dibawa di punggung.mengharap. tempa. Tompul. manomunomu. tiba-tiba. nama marga dan daerah.memerintahkan seseorang memesan sesuatu. bertabrakan. menjadikan (Allah). panompaon. runtuh (bdk ompas). oraora tompuk. tepat. Tompas. mendorong untuk melakukan yang baik. menepuk. manombur. manompang. tali rotan yang dianyam dengan mana kuk kerbau diikat. manompa. berotot. panomunomuon roha. menyuruh datang.manompas patik. tinggal di rumah orang. manonai. tetapi tidak sungguh oleh karena merasa gembira secara diam-diam atas apa orang melarang. pesan. deras sekali. manompanghon. parroha tompu. tompastompas tataring. matompas. nompreng. rancu. Tompuk. terjatuh dan rusak. memerintahkan. bertingkah. menembuskan. tinompa ni aek. jatuh. matombuk hurumna. dipatomos ma rohana. Tompa.patomburtombur roha. menumpangkan. amblas. besar. manonahon. uang yang harus dibayar kepada raja untuk kuburan orang pendatang agar famili kelak tidak mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah kami karena disana dikubur nenek kami. gendong. larangan. berhati damai. tompul rohana. berobah-obah. (bdk domu). Tompi. Tombur. hal menjadikan. melobangi. bocor. matompas tataring. teguh. nasi. tinta. penaik darah. bdk gomos. Tona. patomu ende. menantikan. tidak mau mendengar. martompi. membawa sesuatu yang dibungkus di punggung.

partondion na denggan. pertengahan. bencana. jiwa. setengah. manondong dalanna. mandabu tondung. lih tonga. Tong.tongam na i. I. tondi siparorot. martongatonga langit. martonggak. tempat air. dasar laut. berwibawa. membuang undi. megah. besar. maninondur (dari tinondur). = lawannya. kecut. panonga. ndang tartondong ahu. saudara sanggapati). tong. untung. sukma manusial kepribadiannya (tondi terjadi sewaktu manusia masih berada dalam rahim ibu dan menentukan takdir. semangat sebenarnya yang tidak bo-leh meninggalkan manusia bila ia hendak hidup. di tongatonga ni. nujum. famili dalam arti luas sekali. sitotonduron. berita yang mengagetkan. tong do manjua ahu. saya tetap mengingkarinya. menghadapi bahaya. juga: nama marga. kebesaran. di hadapan tondongna. jea tonan on.barita sipatondit. Tondo. . lantai. pertunjukan. yang mengejutkan. tengah-tengah. idem. yang di tengah. anak yang ditengah-tengah. singkatan dari antong. tondi ini berkediaman di tempat ari-ari ditanam dan selalu memperingati manusia. partondion. terus. mulia. Tondung. silitonga. roh. tondi saudara. meramalkan cara magis. melihat. Tongam. nasibnya kemudian sewaktu ini. dalam dua bagian yang sama besarnya. di tondong ni. Tonga. tempat pada telur. II. manondit. minyak. tempat yang terletak di tengah-tengah. manondong parmaraan. bertempur. Tongan. = pangulubalang?. di tongan dalan. menonton. saling berhadapan perang. itulah sebabnya orang memberikan persembahan kepada tondi ini dan berikhtiarkan agar dia berbaik hati). pemirsa. ulos ni tondi.partondion na mago. Tonggak. tondi sipalilohot. tenung. berita menakutkan. III. namun. paitonga. betapa anggunnya.Tonan. kemuliaan. tondiyang membuat orang gabe. diam (karena malu). alat peramal. manondan. Tondong. dimana anak ayam mencotok untuk keluar. bertegak. I. manondong. Tondur. tondi ini terdiri disamping tubuh yang sering ditinggalkan yang menyebabkan manusia menjadi sakit. meneruskan perjalanannya. di tongan dalan. penonton. yang bekerja (?). di tengahtengah. terhambat. tengah. daya upaya untuk mengagetkan orang. manondur. parsitongaan. roh jahat yang menyebabkan sakit. (juga saudara marorot. betapa mulianya. nasib buruk. martondong. gemetar. sipatondit. tondi sijungjung. tongatonga. menghadapi perkara. mencari tondi orang yang sakit yang meninggalkannya dan dengan persembahan mengajaknya supaya datang kembali. Tondan. celaka. hatongamon. tetap. tondi dibahota.melayang-layang di langit. berhalangan. jadi penonton pada pesta. saya tidak dapat menghadapinya. kerabat. tondolan pira ni manuk. nasib untung. menantang. menghambat. Tondi. nasib. menghalangi. celaka besar. di tengah jalan. mangalap tondi. manusia mempunyai tujuh tondi: tondi sigomgom. sehelai ulos yang dipersembahkan kepada tondi disimpan sebagai ulos yang berharga. takut hingga. II. terhormat. malang. Tondolan. anggun. partonga. Tondit. menengah. paninondur. di pardos tonga. selalu. membagi dua.tondi sipalospalos. berfamili. tondi yang melindungi manusia. bagian yang dalam. bernujum. hal wibawa. martondung. (bdk tongtong). berkerabat. dos tonga. menakutkan. menyentuh. satonga.

membantah. patonggor parnidaan. Tonggong. patonggaltonggal. persis. . bertentangan. nasib-nasiban. cocok.orang dengan perantaraan siapa dikirim sesuatu. Tonggo. mengarahkan ke sasaran. satongkin. suka berkelahi. dengan kata ini orang menjawab. tongon do. tonggi asom. manongoshon. partonggolan. I. tonggitonggi tong. medan pertempuran. patongoshon. roh pelindung dalam bentuk cicak kampung. panongkokhon. panji. Tonggung = sangap. membenarkan. menetap. bidik. Tonor. busung pasir. manongon. antara manis dan asam. urat besar pada kaki. mereka yang selalu datang. martil. garis miring pada tulisan Batak untuk menghilangkan bunyi "A". selalu. mengunjungi orang yang tidak mau turut bekerja bersama. besar. beras yang dibawa ke janji untuk ditaburkan ke atas kepala kedua belah pihak dengan ucapan pir tondim. tengkar. mengunjungi. tidak boleh disebut atau dibuat. Tongke. saat. sitongkin. medan perang. panji. martongtang. mengirim banyak. parbue tonor. mengundang raja-raja untuk turut berpesta. urat kuduk. panongon. martonja. tongon dua taon. tepat. Tongkin. pamali. tidak berubah. tonggung ni bauta ni huta. (bdk tong I). tetap sama. sebentar. memalu. Tongtang. tabu. manongkok. manongos. elit. mengerahkan penglihatan dengan cermat. martonggo raja. tunggul. tokok. keramat laut. tempat bahaya dan ngeri dalam laut dimana berdiam begu yang jahat. idem. manongon. terkemuka. Tongka. memukul. jangan sebut.parsitongtongan. Tonjol. mengirimkan. Tongkar. menampik. menyesuaikan. panongosan. menangkal. membuat garis tersebut. kaku. menokok dengan martil. mata. berlomba-lomba siapa yang paling kaya. mencegah. Tonjolan. pertempuran. kebetulan. Tonggi. mate satongkin. persis dua tahun. alamat perang. pantang.Tonggal. manongtong. itu benar. senantiasa. cepat meninggal. berdoa dalam agama animisme. pengantar. Tonggol. kirim. menolak.mempertajam penglihatan.marhatongonhon (diparhatongon). perantara kiriman. terang. berdoa kepada dewa. Tongon. martongontongon. = solobean. Tongkonan. II. Tonggor. = tonja. urat tonggongtonggong. mencocokkan. doa-doa bersifat agama. baru saja. tongtangan. manis. mengingatkan seseorang terhadap sesuatu. Tongkal. selalu. tegang mengenai anggota gerak. tepat. = totongkea. tonggotonggo. Tonja. bila seseorang mengatakan sesuatu yang tidak senonoh. bertempur. patongonhon tu. mati mendadak. martonggo. kaya. manongkal. rumusan yang dapakai untuk mengakhiri cerita. tajam mengenai penglihatan. benar. kelu. panonjolan ni rihit. bendera satu warna. penting. Tongos. = tondolan. tongkin on. pertentangan. sipanonggor. mengirim. Tongtong. Tongkok. mengeja.

panopotion. mereka saling seia. patophon. matopik. manopis. III. tepi. Toptop. panopa. mereka bersesuaian pendapat. manonui. manopung. rantai pada perkakas tenun. tempa. sej perdu. manoptopi. rokok. bertepuk tangan. beres. dalam keadaan pecah. manorhon. sehati. martonun roha. tepi air. yang tidak betul diketahui. II. pecahan. manopap. mendapatkan. I. sitopahon. topeng yang dipakai dalam pesta kematian. penempaan. nama sej padi. manopothon si A. mengumpulkan. Toping. bentuk. sitoptop. hatopan. membasahi. Topot. santopap. partonunan. II. tumopot. = topeng. matopar. mangawinkan. Topar.Tontor = tortor. gunung. menempa msl periuk.mengaku sesuatu. suj pohon kayu yang daunnya dimakan sebagai sayur. mengurangi utang. II. sitopa mas. manonun. manopoti. martopaptopap tangan. penempa. berjalan menepi. manopa. sitopa hudon. sehati. Topis. marhatopothon. topihon. topi aek. potongan-potongan pecahpecahan. Tontot. lebar tangan. tetap. menemui. manopothon. topi laut. sitopu. = napuran (And). sej tanaman merambat. Topik. sitopung = sitopong. mempersatukan satu pasangan dalam hal mana mereka disuruh makan bersama-sama. patophon mangan. barang besi. martopihon. pegunungan. tukang periuk. membuat mesiu. puntung sigaret. = tapor. tenun. mengerjakan bambu atau kayu palem untuk dijadikan dinding rumah. Topong. kepada (surat). pantai laut. selebar tangan.bersepakat. mengatur piutang. lahir. memukul dengan telapak tangan. tentu. pecah. potongan kecil. tabung bambu yang dibawa kepada orang yang menyadap tuak. perkakas tenun. Topi. basah. kumpul. menjadi satu. makanan sudah siap. setuju. Topak. Topung. milik bersama. I. menenun. = manopot. pecah. melawat. kebetulan. pecahan. masitonunan roha nasida. sitontot. . ndang tarbahen martopap tangan sambariba. sitopong. betul. martopap roha. tak mungkin bertepuk dengan sebelah tangan. terletak di tepi sesuatu. panopaon. Top. siap. II. Tontu. Topeng. Topap. benar. I. Tor. manopik utang. tukang besi. Topa. kepada si A. mengunjungi. menumpang batang pohon pada pucuknya. I. satu potongan kecil. pasti. berair. topas. bersama. topiktopik. Tonu. mempunyai bibir sumbing. berada. Topu. manopot. Tonun. bertenun. Topettopet. patontuhon singir. tepat. martonun. santopik. pengakuan. mengarahkan diri ke sesuatu tempat di jalan. persis. topong. Topas. sesuai. topartopar. sej padi. manopas. mengakui sesuatu. nunga tontu sipanganon. tukang mas.

menerbani. II. mencerahkan. dongan torbang. teluk. Torluk. terlampau.. peraturan. mendewasakan.patordinghon. sitorngom. kawan seumur. manorjak. Torngak. berlekuklekuk. manorbangi. mengeraskan bejana dengan membakarnya. teras pohon kayu. mematangkan. deretan. tua. manorbangi isara hian. II. hari sudah cerah. berbaris yang satu dibelakang yang lain. papangan na matorbangku. memanjangkan rambut sampai anak lahir. cerah. sedikit sekali mengambil. situmorjok. belukar yang lebat. Tording.. jelas. terlintas. tumorluktorluk. ramba toras. Torkis. Torngap. terka. manorik. mendistribusikan.. membuat garis dengan kaki yang diseret. nama burung. terban. Torhan. Torban. torang ni arina. membagi-bagi menurut urutan. yang siap dikerjakan. runtuh. situmorang. urutan. hutan lebat. bersuka ria akan penderitaan orang lain... menyerukan. manorlahon. mengerjakan sesuatu pada hari terang. makanan yang keterlaluan. hatorangan. Torik.. membuat gerakan gelombang. siap terka. tertib. nama marga.. hatorangan ari. patoranghon. barisan. tidak sama cerah. Torjak. Torla. Torda.melebih-lebihkan ukuran yang biasa.keterangan. torbistorbis. matorban. kuat. kemaluan laki-laki. manorbani.. . melewati tujuan melebihi ukuran. sej pohon kayu besar.. sitorjok. torang ari. setingkatan sawah. matoras emena. meruntuhkan. diatur menurut urutan.. penggagas berkata: torhantorhananku. santorjang. I. tubuan dangka masuak.. natoras. sitording.. daging paha kerbau. P. dewasa. masak. Torjok. sudah waktunya anaknya lahir. merentangkan leher untuk dapat melihat di kejauhan. Toras. Torbis. berdiri lurus.. keesokan harinya. orangtua. = ture.. Torhis. Torjun.Toradan = barisan.. matang. sehat.. = torhis. manordahon. kaku. menjelaskan. dapatkah sesuatu yang hilang digantikan kembali? Torbang.. = torngak. menerangkan. sitorhis. berjajar. matoras. tidak satupun pekerjaan orang ini beres. merasa gembira terhadap mara yang diderita sesuatu. keterlaluan.. energik. teman sebaya. jenis teka-teki.B. patorashon.: hea do tubuan lata na martorban. menurut urutan. teka-tekiku. bersalin. longsor mengenai tanah. Torang. manorjang. memanggil orang. ndang adong na torjun jamaon ni on. Tordang. Torjang. membuat bergelombang. marnatorang. mitranya menjawab: torhan. melebih-lebihkan.. menginjak sesuatu. membagi. gembira terhadap nestapa. manorbis. I. torhantorhanan. kesiangan msl waktu mencuri. amblas. kejang. melampui. tata aturan. manorasi. Torngom. terang. matorbangku.

tak sama banyaknya. daerah. kaki. manorsahon. toruan. Torung. tentang apa yang telah dialami pada hari siang dan membicarakan itu dengan nyaring. torpatorpa hata ni begu. terung. ucapan bisa menyebalkan. membuat menari orang dan sigale-gale. matorop. manostosi. manorpanorpa. tarhatos. ulu ni tot. merobekrobek. tarian adat. tos ni ate. rendah hati. tos ni roha. retas. menangkap. kutukan. pinatorpa.tikus.orang banyak. P. Totap. menyusun urutan yang tertentu. hadirin. kuat. manorpai. manorusi. = ture. berkembang biak. ke bawah (arah). omong kosongnya itu. lutut. meledakledak bicara. bawah. matos. Tos. memperbanyak. menyerang. menetapkan. manorpahon. hona toru. banyak sekali. partoru. anjing. hatostosan hail. patotap. kutukan. cerita rakyat. I. hampir mati karena takut. negeri yang letaknya ke arah yang rendah. . berjalan terus.B. mengutuk orang. mata ni ari ni tot.mengoyak. matorop mabue. patotahon. patutoru.Torop. sej pohon kayu. torpatorpa. saat hendak meninggal. bermimpi tentang sesuatu. menatar. Torus. torutoru. manorushon. rakyat. menari dengan mengelilingi sesuatu msl kerbau sebelum disembelih.kakinya dingin. situan na torop. na torop.diteruskan. dingin terasa sampai ke tulang sumsum. torpana do i. buku lutut. yang paling rendah. tari Batak tradisional terdiri dari gerakan tangan dan kaki yang berirama. di toru. = tiung. manortor (juga manontor). menerpakan. lobang kecil di bawah suling orang Batak (selain yang 7 di atas) yang memperdengarkan setengah nada. nai toru (na di toru). Tota. patorophon. tertata rapi. merendahkan. hina. dengkul. kata depan di bawah. koyak. patortorhon. menceriterakan sesuatu. Toruk. manorus patna. masitorpaan. robek. lebih rendah mengenai tempat. manortori. tu toru ni. banyak. meneruskan. menari. manorus. naeng tos. patorushon. memiring ke muka. cerita (perumpamaan). publik (kata halus). dengan aturan. II. tetap berdiri.: pangkuling tos ni ate. kerakusan makan pangkal perpisahan. memisahkan orang-orang yang berkelahi untuk waktu tidak lama. cerita yang berisi pengajaran. tos hosana. orang banyak. hatoropon. papangan hasisirang. manorui. perpisahan batin. di bawah. sedang penari tinggal di tempatnya sendiri. marnipi torus. massa. meninggi omongan pendekar. Tot. parditoru. Tortor. berketurunan banyak. memasuki sesuatu. menerusi. marnatorop. dingin sekali.sitorutorui. terkutuk. teratur.: manindi hata ni ulubalang. Torse. dalam jumlah banyak.di toru ni. menyerang. Torpa. putus mengenai benang. Total. ke hilir. Torsa. Toru. meledak-ledak omongan hantu. bagian rumah Batak yang menonjol ke muka. bersusah hati bagaimana seorang pengail yang tali kailnya putus pada saat ikan bergantung padanya.B. terus. P. orang banyak. murni. publik. sitorop. dia meninggal. mata kaki. idem. saling tidak sependapat mengenai jumlah hutang atau piutang. menangkap.

matua. beruntung. tuahon. tua sekali. tualang. selalu. tusan. tu dolok. sudah tua. pangintuai. tuah. tertua. mengikat ururdemikian kuatnya sehingga satu sama lain sama jauhnya. terpelongo. dijual. heran. situak ni daldal. patuahon ama. tidak berobah. semak-semak dengan memasukkan sepotong kayu ke dalam tanah. mertua laki-laki. madu lebah. I. tuak yang disucikan untuk dipersembahkan. tuak dari bagot. tercengang. tudia. heran. Tuan. publik (lih torop). Tuhan yang kudus. tanda yang dibuat orang bahwa ia telah memiliki tanah itu msl hutan. menghendaki. kepada. kebahagiaan.' amang tua. berbahagia. Tu. situak ni loba. yang paling enak. isteri kesayangan. duduk termangu-mangu. putus asa. patok. selama di dunia ada. II. tua. II. matua soada. martuanihon. . Tua. I. membuat kata pendahuluan. orangtua. madu tawon. orang tuatua. senja pagi dan malam (And). lam tu pogosna. orang memuji si A sebab ia hamil. manotas hata. manotongkea. Totoran. usia. tetap. tuak tangkasan. manotas ijuk. perempuan tua. patuakhon. selalu itu saja. situan na torop. ketuahan. martua sombaon. mempersiapkan. kesana. Tuagos. bertuah. memuji seseorang karena bertuah. hasintuaon. martoto. pinartuan bulung. kata depan: terhadap. abang ayah. na tuatua. berumur. totop ro. sej gula yang terdapat dalam daging yang digoreng. situan ni na tabo. sintua. tu huta. simatua. matua i do. Totong. Totongkea. boruboru na tuatua. tetap datang tanpa berkeputusan.Totar. kesini. Totop. membuat pot tua atau keras dengan memasukkan dodak didalamnya dan kemudian dinyalakan. pembuka jalan. sej lampet dibungkus dalam daun.sarimatua. mujurlah. I. idem. untuk pertama kalinya mengambil ijuk dari pohon. matua tano. tarhatotong. tu aek. merintis. menggendong anak di bahu. kepingin. berkat. Tualang. orang banyak. ke arah gunung. tuson. II. sej kumbang kecil yang memakan padi (didakdak tuagos). untunglah. sitotas dalan.martua Debata. juga saudara laki-laki dan saudara perempuan mertua dan kaum kerabatnya. menuju. karena berbahagia.tuani ma. putus asa. ke. mertua perempuan. ingin. membuat tanda seperti itu. tua. kayu dimana banyak lebah bersarang dan yang menjadi sombaon. selalu. hatuaon. manotar. bertuah. membuat benang-benang sama kuat sewaktu membilasnya. tuan boru. ditua deba na tama di boru A. mabuk karena tuak. keberuntungan. situalang. na tinotongkea (juga: na tinongkea). idem. manotas. tangkai lembing. na jinou ni tua. memperkuat dorma sehingga tidak bisa menangkalnya dengan panutupi. mengurus ayah sewaktu ia tua tidak lama sebelum ia meninggal. kemana. marhatuahon (diparhatua). Totas. bertambah miskin. tuan. tuan laen. martua. panuai ni dorma. = sombaon yang keramat. manuak. siala manotari. Tuak. orang terhormat. isteri. beruntung. pergi ke sungai. jari tengah. keberuntungan. pejabat gereja.manuai. senantiasa tidak ada. dipatuatua.situak ni juhut. tu gadis. Toto. ke kampung. membuka jalan dimana itu belum ada. jabatan tertua. sesuatu yang sangat diingini. manotar urur. tidak mengetahui jalan keluar.

manuba. III. menembakkan senapang dari jarak dekat. Tubu.tudutudu. tubuan. ubi yang sudah tua dan telah berkecambah. balas dendam. Tubiak. P. bersabung. sebagai pembalasan atas. tudosan. manudu. tubutubu ni roha. tempat sesuatu tumbuh. menghasilkan. na so hatudosan. tubutubu ni tano. tuda paniopmu. hadiah seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Tuba. tubol ni. tuda hatam. jari . Tudu. Tubis. serupa.mengembus api sambil menarok kayu api. menumbuk tuba. memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa banyak jerih payah seperti orang yang menggali rebung yang lembek. rebung. orang yang membunuh seseorang sebagai balasan atas orang yang tewas. berkembang pesat msl perdagangan. tempat orang lahir. patubahon api. tempat menuang sesuatu msl berbentuk peluru. memakan buah pohon kayu mengenai burung. hatubuan. manubar. famili. kampung lahir. menjadikan. kecambah. salah memasukkan yaitu lurus yang seharusnya miring ke belakang mengenai garpu hudali. tudos tu aha? menyerupai apa? patudoshon.Tuang. pertengkaran.pembalasan. berlaga. sej sayur. manubuhon. berita yang baik. penuangan. menembakkan senapan. melahirkan. dipantubuhon. memperoleh anak laki-laki dan anak perempuan. menumpahkan. sej pohon kayu yang besar. manuarang. hari lahir. menyamakan. menunjuk kepada sesuatu. huta hatubuan. mencotok buah. melahirkan. gadong tubitubi. IV. ibarat. pohon kayu dimana burung-burung mencari makanan. manutu tuba. perkataanmu salah tidak mengenai. panuatan. persis. situbiak. menyabungkan.B. apa yang lahir: anak. meleburkan (logam). ari hatutubu. Tubung. yang tidak bisa diperbandingkan. manuaphon. (bdk dos). II. melenceng. tumbuh-tumbuhan. manubulhon. petunjuk.: sai jonok do tubis tu bonana. menunjuk. memakai sesuatu untuk menunjuk msl tangan. situmudu. gambaran. martubir. tuboltubol. bunganya dipergunakan sebagai umpan untuk ikan. Tubi.memasukkan tuba ke dalam air untuk membunuh ikan. tuatan. mewarnai benang tenun dengan bangkudu menjadi merah. hal turun. I. martubi. berteriak mengenai imbo. I. rebung tak jauh dari rumpunnya. mengembang. populer. tenar. manuduhon. memperoleh anak. panuang. mencairkan. tubuan anak tubuan boru. Tuat. tumpah. manubung. perlawanan. sama (tu). menggalakkan perbantahan. patubahon bada. Tuda. Tudos. Tubar. hatutubu. berkelahi mengenai ayam jantan. sej burung yang memanggil "tuiak". metode. melahirkan. lahir dalam jumlah besar (bdkmallo). berbalas. patubihon. = manuang. menurunkan. menurun. tempat lahir. tuba. turun. patuathon. menuang. mirip. patudahon. tubutubuan. mangintubu. menghasilkan (= tumubuhon). penurunan. tubiran.tubitubi. martubol. sej tumbuhan. Tuarang. Tubol. tuba saba. membalas dendam. perbandingan. dilahirkan. jarum jam. menghasilkan dalam jumlah besar. yang engkau pegang itu salah. marhalihali tubis. tumbuh. tanpa tara. menimbulkan perselisihan. kelahiran. menghasut. Tuap. Tubir. tubutubu mallo.pikiran. diperbandingkan dengan. panuangan.terjadi.

(pada pembelian) pemberitahuan tanpa memeriksa. kira-kira 5 parmasan. manugan. mencurigai. isteriku (yang telah kubeli). tanda perbatasan. karung. berada dalam kecurigaan.masituhotuhoan. terbeli. sebagian. Tuham. Tuhil. tuduh. Tuhu. patuduhon. martuhas. Tuhan. partuju. manuhoi. pembeli. saling menggeser sesuatu. makanan tambahan. na hutuhor. menuduh. menyodorkan sesuatu untuk diisi (serupa dengan tahal. Tuea. bdk tutu. idem. lekuk. maksud. situdu langit.perkara. manuhil. memagut. Tuhan.manuhas manuk. orang yang berpakaian bagusbagus. apa yang dibeli orang terutama buah-buahan yang dimakan langsung. basir na marsipatudu. ranjau pada mana dipasang peringatan. sumangot ni ompu situhutuhu. benar. ditujukan ke sesuatu. Tudung. perselisihan yang mau dibuat sama orang yang tidak bersalah.menasihati bagaimana mencari nafkah. nama daerah. manuhali. memandang orang dengan hati cemburu. melubang. panuhor. mencocor butir-butiran. Tuit. harga pembelian. hatudungan. sebanyak padi atau beras yang bisa dipikul orang. warisan. tuhutuhu. Tugo. II. isteri. menyangka. suka pamer.tartuhor. Tuduk. pondok nelayan pada air surut. Tuhak. memeriksa ayam apakah di dalamnya masih ada telur. saling mencemburui. na tinuhor. pembeli. Tuhul. tuhotuho. martuduk. satuhuhan. nama sej kercut. mencari sesuatu pada seseorang . mengajak berkelahi. tinudu ni. mencidik air dengan ember. pahat. yang dibawa sewaktu bepergian atau untuk bekerja. peninggalan yang diwarisi dari nenek moyang. manueai. membagi. panuhuhan. manuju. perlente. Tuhan Debata. tudu hata. makanan siang. dapat dibeli. tudung. manuhak hangoluan. membeli. manuhorhon. santuho. sepikulan. membeli kucing dalam karung. martudutudu (tu). lubang. mengambil dalam jumlah besar. tuduhon ni manuk. orang yang ingin memamerkan. . tutup. tuju. berada dalam kecurigaan. nenek moyang sendiri sebagai lawan nenek moyang suku bangsa (sombaon). patokan. hona tuhas. tanda perbatasan. bakul tempat membawa padi atau beras. membayar dengan sesuatu sewaktu membeli. (dari tu ho-tu ho). I. tetapi tuhuladalah lebih halus). Tuhal. Tuhuk. menunjuk kepada. manuhul.tartuhas. membawa di atas bahu. manuhor. makanan ayam. berperkara. panguituiton. Tuhe. makan mengenai burung. alas ijuk penutup tepi atap. patudukhon memberi makan kepada ayam. apa yang dimaksud. na tinuju ni roha. pakan ayam. memikul. bertingkah. I. lekukan msl dalam bambu. menuju. suruhan. menunjukkan sesuatu. menyedot banyak-banyak. panuhori. II. tanda peringatan. alas peletakan ijuk. memahat. memundak.telunjuk. manuhasi. Tugan. manuhak. tuhortuhoran. Tuju. lente. sangka. betul. seorang yang suka mengadu. Tuhor. sipatudu. Tuhan Allah. terhadap sesuatu. melekukkan. saya hanya alat. manuhuk. Tuhas. tuhil do ahu. curiga. tuju. Tuho. menggerakkan untuk melawan. masituganan. tujuan.

menotok (tiruan bunyi: tuk). nama sej pohon. sewaktu bepergian singgah sebentar pada seseorang. partuktuhan. tidak. ditolak. paman. melepaskan tanah. tulak mara.Tujung. mencampuri terutama air. manulahon. manulbehon. manulak. tak sampai oleh tangan. alai ndang tuk dibahen tangan. manulbas.uang yang diberikan pada perceraian. Tulason. tulangtulangon. Tula. seberkas jerami yang dipakai sebagai suluh. panulaan. I. ditolak. jauh dari jalan. upacara membuka kerudung duka. burung pelatuk. enteng (perasaan) msl perasaan sesudah menanggung sakit. kayu keras berujung besi atau tidak untuk melepaskan tanah (seperti ansuan). II. ditampik. bulan purnama. Tulading. manulbu. membawa sesuatu sewaktu melintas. kepala yang tertutup. II. artinya: lebih banyak menjanjikan daripada mengerjakannya. kain selubung untuk menutup kepala sebagai tanda berkabung. jamuan makan yang diberikan bila pasangan suami-isteri akan diceraikan. manulduk. menyinggahkan. Tulduk. permainan bila seseorang akhirnya mempunyai sebanyak yang dibawanya. Tuli. menambahkan. II. hari ke-15 bulan. Tulaktulak. menceraikan satu pasangan (suami-isteri) dalam hal mana pihak perempuan mengembalikan mas kawin yang diterimanya. tak cukup kekuatan. gersang.terantuk kaki. menceraikan suamiisteri. manulihon. tul be. tidak sopan bicara. Tulak. I. sampai kata lengan.. luka pada sudut mulut. tidak dapat ditentukan mengenai perselisihan. sesuatu pada mana orang tersentuh. panulaan. manulbe. sesudah dipakai sebagai tulbe.. mampir. saudara laki-laki ibu. memasukkan jari-jari ke dalam cairan. tolak. I. martujung. nama sej pohon besar. Tul. menang pada suatu permainan lari. menggembalai ternak. menampik. tiruan bunyi:. Tulbas. demikian jauhnya sehingga masih dapat didengar. menghentikan masa berkabung. selesai masa berkabung. manula. II. tulan tombuk. Tulbu. manuktuhi. untuk risikomu msl pada pembelian. = soit. obor jerami. datulang. mengungkit. sama kuat. berkelakuan. Tulang. berimbang. tulading marpangkuling (marparange). . pohon kayu yang menghasilkan ramuan kayu yang baik.B. paruh burung. pasae tujung. menolak. nama sej pohon kayu. situlan. menggeser sesuatu kepada seseorang. Tuk.: tuk ninna botohon. pangkal paha. Tulbe. saling melempar dengan tulbu pada panenan. tidak subur mengenai tanah. tambahkan air kesitu. simartulan. tulang saya. I. tartulak. jelek. manulakhon. sampai. manubulhon. kata pergelangan. sae tujung. I. i ma patulbastulbas. mengembalikan. sesuatu yang dipakai sebagai suluh. Tulasik. tuk do anggo dohonon. ndang tuk gogo. mencongkel tanah. mengetuk berulang-ulang. singgah. II. tanjung. patulahon. cukup kalau omongan. cukup. Tulan. tartuktuk. tidak senonoh berperangai.tuk! tak! Tuktuk. Tuktak. tuktuk holing. P. tuk jouon. ndang tuk ninna pargolangan.

(= saut). mata melihat dengan hati yang sedih. Tulut.Tulila. lalat. II. pemamah biak. bunyi senapang. serangga halus yang kecil sekali dan datang berkerumun. II. tersandung. manulus. pat so malo hehe. = tompang. situlluk na marbosar. bersuling. situlison. langsung. Tulngom. Tulluk. Tuluk. sej ular yang sangat berbisa. manullit. memakai sesuatu untuk mengukur.santulluk. berada dekat sekali. Tullom. tuluktuluk. manulinghon. satu sentuhan. martulila. Tulinda. mulus. omongan yang tak bermalu. ikuti dengan mata. dengan sombong. mencelupkan. Tulpak. Tultul. berlangsung. manuluk. mengukur. patulushon. tidak tahu malu. . terus. manulpak. menikam. di-uji. melihat seseorang dengan hati yang sedih. menyentuh. brutal. menolak. menjadikan. idem. gana manulus. memata-matai. merebahkan. Tulpang. manulukhon. memotongi. tumpul. tullom sian on tusi. I. II. perbuatan kurang ajar tidak membawa laba bagi manusia. ujungna panuluhan. Tulong. I. cocok satu sama lain. manultul. corong pada alat pertenunan.panulpang gabe na hoda. patullom.manullukhon. menikam sesuatu dengan sesuatu. manullang. goar tulut. Tullang. III. persis. memutuskan. Tulung. melanjutkan perjalanannya. majal. mencelupkan sesuatu. selamba. Tuling. menyembelih. buku (And). garis-garis di kulit binatang. menjawab secara kurang ajar. ndang marlaba tullit di jolma na mangolu. menyerondol sesuatu dengan jari-jari atau dengan tongkat. alat penolak untuk menjauhkan roh-roh yang jahat. tercapai. tulong api. alat mengukur. rokok. Tulmok. manulluk. mencoba. akhirnya akan jadi jelas. menjungkirkan. lurus. menusuk. mata tumuluttulut. suling. agas. pendek dan gemuk. diurus dengan sabar. bergaris-garis. nama yang diberikan berdasarkan sesuatu yang telah terjadi. ada sesuatu yang masuk ke dalam mata dan menyentuhnya. hatulungan. soara tullit. mencoba. menumpang. sekali. tartulluk. loreng. meneruskan. sumpah sederhana tanpa saksi dan tidak perlu memberi makanan oleh orang yang mengangkat sumpah. tumuluttulut. Tum. menusuk. dengan membungkuk dekat sekali melihat ke dalam sesuatu. Tulis. patulut. mengakhiri. mengadakan. perhatikan.mengabulkan permintaan. martulis.matultuli. diparhatulut.dicoba. I. tinggal pada seseorang. pipa tembakau. penyewa menjadi tuan. dipatullanghon. jadi. Tullit. jungkir. akhirnya orang akan menimbang. manulus dalanna. Tulus. sambungan kelejar pada usus buntu. sipatulpak. congklang. patulutullut. siapa yang menyentuh bisul yaitu yang memperbesar sakit hatinya bila ia mengingatkannya. manulpang. kata-kata yang kurang ajar. = hulinda. tartulluk mata. rebah. kaki tak dapat berdiri (dikatakan mengenai seseorang yang dipasung). tartullang tertikam. na tultul. belang. ucapan brutal. memarang dahan-dahan. patulngom. kurang ajar. manaluthon. terhantuk. terus dari sini kesitu.melihat ke sesuatu. melihat dengan keheran-heranan.

patumbukhon. Tumbuk. sej sakit kulit. sej detar. parboniagaon tumbang. Tumtum. tumburtumbur ni arung. tabung bambu pakai tutup. mengikat dalam satu berkas. santumtum. barang tukaran. nama sej rumput. manumbang. situmandok. Tumang. dihadapan (lawannya: hata tundal). Tumbang. bulu roma berdiri karena kedinginan. menyeruduk.martumba. situma. mendapat seram kulit. Tumbas. manumpalhon. menstruasi. melantik. = pungu. Tumbur. Angk oro. lurus. sej penyakit rahim. berhiaskan mutu manikan. hanya satu. I. sada situming. tumpak sala. serasi. penyakit kelamin wanita. patumpol. manume. manumpa. Tumpol. = balos. perdagangan tukar menukar. Tumba. manumpur. sewaktu menyanyi memukul punggung dengan tangan sebagaimana dilakukan orang perempuan. menyokong. III. tunjangan. Tumpu. Tuming. sej ulat rama-rama. berlainan. kecambah. Tumpur. memberikan sesuatu yang berlimpah-limpah. sej detar. membentuk. sokongan. martumbur. tumbatumba. babi kecil dalam istilah kurban. sej lampet. menangkap. mahkota. kantong tembakau yang dianyam dan dihiasi dengan manik-manik. haid. situmalin = tano (And). Tumalin. memahkotai. tas. cocok. Tumur. membantu. berkerumun. Tumbung. manumur. tumbuk di rohana. langsung. tumangan ni bulan. idem. satu ikat. kumpulan. berhadapan muka. membuat jadi berkas. bertunas. pertolongan. menyerasikan. II. kecambah buah kelapa. I. partumpuan. sesuai. tumbang. bantuan. literan. rapat. cocok pada pikirannya. menukarkan sesuatu dengan (tu). menabalkan. lih tandok. langsung berhadapan. nunga martumbas = nunga sae. Tumandok. melimpah. seberkas. sumbangan. Tume. restu. tumbuh. tumpukkan. memberikan sesuatu sebagai bantuan. manumbur daging. tumpatumpa. trubus. bentuk tempat penuangan logam. ketupat. Tunal. bantuan. datang dengan jumlah besar. santunan. Tumpak. perkumpulan. panumpak. Tumbu. tunas yang muda. manumtumi. menuangkan logam yang telah hancur. tidak sesuai. = tapak sala. patunal. Tumpa.tumtuman. Tumpal.Tuma.mencocokkan. ber-kumpul. membidik mengenai orang yang ditujukan kepada seseorang. manumpak. martumpu. panumpaan. .manumpahi. manombur imbulu. II. pas mengenai pakaian. simartumbatumba. manumpakhon. boniaga tumbang.

mengomong di belakang seseorang tentang dia. belakang pisau. bapa. tua. tungganenta. kepala pedagang kapur barus. bdk unduk. rebah. agar engkau tidak pergi. bila kira-kira. banyak orang terhindar karenanya. tidak dapat tertundukkan. perkasa. manunda. ama. sebutan hormat terhadap isteri yang terhormat. tongkat ajaib dengan gambargambaran yang diukir. Tungar. Tung. II. patuh. mangan panundai.: talu hata tundal dibahen hata dompak. orang tua tua. dewasa. bagaimanapun. tercampak. orangtua tua. seseorang yang dihormati sebagai ayah dan ibu oleh sebab sangat berterima kasih kepadanya. beroleh anak dipasung bila seorang perempaun lari dari suaminya maka sering ayahnya memasungnya dan tidak dilepaskan sebelum ia beroleh anak. tunas. patungaur. tunduk. tidak takut. membelakangi sesuatu. berpaling.mencampakkan. Tundal.aut tung sura.makan bersama-sama sebelum horja dan membicarakan bagaimana dibagi-bagi biaya. = ogung (berbunyi tung). ndang tarpatunduk. jumlah uang yang harus dibayar parboru kalau tidak jadi perkawinan. . kenapa gerangan. boasa tung. tua. duduk dengan di belakangnya api. tundun api. panungganei. makan rumput di ladang menimbulkan kerugian. kiranya. bila seandainya. bertunas. menyungkirbalikkan. sungguh. jatuh terbalik. manundalhon. hata tundal. so tung. ina painundun. tua.B. Tunggang.sotung laho ho. tunggane hapur. lih ngaur. seorang yang menimbulkan kerugian. kerugian yang diperbuat ternak bila memasuki ladang orang. luhut halak tumolatola. Tunduk. tunduk ma ho. matunggane. Tunggaga. demikian dikatakan orang terhadap isterinya. Tunda. patunggalinghon. mencurahkan. menaklukkan. merebahkan. Tundun. pembicaraan di belakang seseorang. membelakangi orang. mengalahkan. anak laki-laki (And). simalutung. maninggalinghon. Tunggal. molo tung. sada do pananda. terpelantung ke belakang. mengalah. kuda jantan. idem terhadap tuan rumah. manundali. Tunggaling. terutama dalam kalimat pertanyaan dan kalimat bersyarat. martunas beangan. dewasa (mulai 40 tahun ke atas). mencampakkan. Tunggane. I. putera dari tulang. lih gaga. ibu pengayom. tunggal panaluan. sinuan tunas. marhata tundal. Tungaur. tunda ni boru. manundunhon. sekalipun.tung olo do ho mamunu ahu. berani. memegang bayi yang baru lahir dekat api memanasinya yang dianggap sebagai perbuatan persahabatan. dihempaskan. martunggaga.angka na tumunggane. P. agar tidak (perintah yang mendesak). saudara laki-laki isteri. perkataan yang terbuka menang atas omongan di belakang punggung. martunas.Tunas. patundukhon. hutang judi anak yang harus dibayar oleh ayahnya. rupanya. tunda ni anakna.menundukkan. membelakangkan sesuatu. tunggane boru. amat. jatuh terguling. serahkan dirimu. jantan. tunggane doli. apakah anda barangkali mau membunuh aku. manungganghon = mangusehon. hoda tunggal.

Tunja. gersang. Tunjang. menukangi. dipatungkap. tungkihon. tidak duduk baik sehingga gampang jatuh. membungkuk. sitongka ninna na tuatua. tunduk sedih. bertukang. Tungir. manunungiri. bungkuk. besar di ujungnya. berbisul di dalam telinga. nan tunggu tolu. tukang hau. kena tendang. ke. Tungil. partuka ngan. maka orang yang lebih tua harus melarangnya karena takhyul. saluran air. dalam keadaan membungkuk. tukang besi.manungkangi.00.martungkian. tukar. Tunggul. ke arah. tukang kayu.masitungkaran hata. pemimpin judi. Tunggom. mencari keropas-kerapis. menelungkup. Tungging. Tungguk. situngguk. Tungka. tunggu tolu. nama daerah di sebelah Selatan Sibolga. tidak subur mengenai tanah. manunjang. manunggere. tempat dimana air dari pipa mengalir. dipatungki. manungkarhon. bekerja di ladang. Tunggu. Tungkan (= dingkan). pemegang uang. bungkuk. tempat bekerja. ia menuntut nyawa manusia. menyepak. Tunggere. bila anak-anak meniru gendang kematian. memberi sepakan. tartunjang. tukang kayu. pertukangan. menuntut pembayaran utang. Tungkang. membungkukkan diri. pemimpin.manunjang. semut merah yang kecil. Tungki.tungku yang tiga (dalam upacara resmi) mengenai Tuhan dikatakan: ditunggu hosa ni jolma. melihat ke bawah.dipatungkanghon.Tunggar. patunggomhon.juga: sej tumbuhan menjalar. saling memberi jawab. manungkari. tungkitungki. tartungkan. manunggu. manunja. mendesak orang. ke Utara. bungkuk ke muka. masitungkaran. dirundung kesedihan. martunggu. tiang partunggul. tungkaptungkap ni ladang. nanah. berdesakan. disi situngguk. berbonggol. menukarkan. menukangkan (tu). tandus. mencocokkan satu sama lain. menukar (uang). Tunjul. nama marga. kayu terapung. tiruan bunyi tataganing. nakal mengenai anak-anak yang menangis dan mengentak-entakkan kakinya. membungkuk ke muka. . tunggul ni juji. Tungkap. panunjanunjaan ni aek. tiang yang kuat sekali dipasang pada bangunan-bangunan dari kayu msl gereja. situngguk. daun napuran muda. situnggik. tertelungkup. menuntut. tunggul buta. menyenggol. dibungkukkan diri. situnggik ninna dakdanak. merengek-rengek sambil mengempas-empas kaki. pembuluh air. membuat jalur-jalur kecil di ladang yang ditutup dengan kaki setelah ditaburi. hatukangon. martungkap. bisul dalam telinga. disi sitata. kira-kira ke arah. Tungkik. disi hita hundul disi Debata. potongan-potongan kayu yang di bawa arus air sungai. mencari hal-hal kecil. Tunggik. petunjuk waktu: 21. manungkap. kepala. utama.membungkukkan ke depan. kayu-kayu hanyut. tukang. menunjukkan arah. martungkang. saling bertukar. tungkan utara. tiang utama. menagih. Tungkar. menggeser. tukang bosi. tungkap hudon. menjulur. lih buta. menerjang. bengkel tukang kayu. leleran. menendang.

membuat sesuatu. tartungkol. itu tidak mungkin diperbuat. terjadi. Tuntun. manungkoli. Tuptup. tumuntut malumalu. kemasukan. memblokade. bertekad. kayu penyokong. manupuk. sungkup. tungkus. mengepung. partuptupan. menyungkup. menyelipkan. melaksanakan. warisan. menyelenggarakan. satuptupan. tupuk. yang disengaja. partungkoan. Tup. menutupi. Tunom. topang. Tungo. menara. Tungkol. Tungtung. masuk. Simatupang. siap sedia. tidak mungkin. membicarakan bersama. tiang. martungkot. Tungkot. manungkus. patungoripon. Tuntut (bdk suntut). manungkupi. hatupangan. sinamot. menggertak gigi. tongkat di jalan licin. menumpang pada sesuatu. gigi yang berlobang. sulusulu di dalan na holom. pemandian uap. ndang tarpatupa. tongkat. kentong dari kayu. dikepung. bersandar pada tongkat. terkepung mengenai kampung. Tupang. penangasan. mandi uap untuk berkeringat. Tupik. persekongkolan.tungkolon. terhenti mengenai air. tungau. tertahan. tempat