AL-:KAHFI (GUA}

Su:r3Jt Makkiyyd.

Sur!I.!I~e- 18 ~.]E{) A..)'u

D1 'hwah ifli ~edikil: ketennllfiU!l [e.~nng k,el1tilm~:tI!l.~!,[rntt ~,.K:a.hH a;an s:tptililh aj'ar[ p~~.~t..mtJk__hit,}'lll!]g,iuWl' merup&::m. ]Jelin:du:ugdn] filt'au. DiI!jjal.

F:mn.m'i .Alh~ad merZw~"·JF.!tk~n dui Abu b1L,'lq_,. ia me!lce'!ltWn, ak.u pefnib. mendengl:r :L1lB;arn' b.el'Cf'l!'.lta, [Ida ~esoornngya.ng.membact ~nf.!ll aJ). K.akl1,~4'l: di dslam tIJ:I11dlte.~p~t bm~u!!'lg, ti:b~·t:ib<a b~n;!t:mg itu iPe.rg] mel3rl~ &in, bl\l i!ii mcl.~l!t dbn terny<ua awan atom mmcltmfj wJah me1ipm.i! diMy~. KemwJlim ia :m.e;,[Icexiukm hill i~u kepada.Nahi e, mal!:a be:tkll, [J1Ml :mmja.wah~

U!BIol,c;U!m surat :dI~K:drl'i,. :kueilJ!a. flffil!l!lggt.ilin:y:a .ia merupakil!Jl ke!:etl!iI!ili§;li!L ),,;mg, torun l:!eiflla:ID:lil!ll deng:tl1a1-Q!J1'-~, :lit'au turtm umtuk ~.W";Ul," ~

D~ki;mhm l!:udhit5 .~ diIliw:wy:owkano]eh ;]l-~ukI:!Mi aan Mrnli:m.

Qb!l1om .(#b-Sl;wfJilmin. Dam ormg laki.,laiki ya.g wewi~aca <llrat cers~b'l!lt aWliLh US'ilii.~bit! ,d·Hudhair.

Imam A!t1l1~d m~riw.~.yll/tkm "hri PI1JwdD[lHI;t', dar~ N~bi 9, bel.i;JU

beir$,.bru.; .

"'B<tr.lingsl.ap;t yan~ JuM .:repiUillulta.y[Jlt p~[1!am3 surat a~.-KaMj, makaia <u;m dilin.du!l11¥ ,dari (Ii!:llah) D;aJTiliI."

mriw;tylld;;:m ,oLeh Muslim, Alll1J~ud, .;m-NT~:F], dm. ~t":Tirmi:dzi.

Alt· T.i:muidzi. mmgltabn: "Hasan ciuihill, "

Im~ Alim".g! .il!!!!l~m~t.j.~.y,,~lk:<1tl. ,da:r1 Abilid. D<lJi\dil', da.E! Nabi bj.

beal[l~ 'l)m~tbeb~ -

( .~"'~I~' ~ ~,~~ :-'.(:]1 ~)~~,:t~J~ip~ ') .~.)

"Baf;ID~apa. y;)!ag 1D.e!!llb~.ca Sepulul:!. lLyat !;er,;ilihl"tbri sun! ru)·Kahfl, mllk~ iii a.k:m diJIindllinlgi ami fittnib Dajjat" (HR. Mooli:m dm. :IJfI.-N:!S~.Jl"

"Den:gi11.i lJ~el.lyeb,"f NaJlI'{i Allah f"dltlg Maoope.omrah la.gi Maim.pe:tlyttya.l'Jf' .,

.' /. ..... , ." . .......: ... ~";"'." ..... ~,~

~. '~~ - Ii'!',r/!''#

'eli ($~10)~

SilgiJla ,puj,i ba,gi Allah Jd'llg te.u,1; me.nftr.lIIJ;iR:il!1.I k.'epad'.a ,fM'IDM.NYil' aiK£fab (ai-'Q<u:I".tl!'l:) ,dan {lie. ,~dltl me~gttooMj;l kl'!btngi~,btn. ,d'idalrJ!-r1:1.I)itl'; (QS,. MI;:t) :rtib.agaf ,blf~~il'l'ga:Pl! yllttg tUr1(S" .Imt'~k mempmngm:ka:n akl)!J!, ~;i'ksaa\ll!'Yang ~ang,i1t p~fb ,rian si~i Allab drln m~.a~ bfT#ag;~mbir(r. 1f.~Ida. PI'!1'tl,!'li!l"ang )'a:~ bmm!1n •. y.mg mel.lg:~ja1l:a.7j: {jJJ;jttJ :rJtali1;'. babwa lnereka aknn ,m€.1.idapat: pe.mJml~an 'Janglm~. (QB, 18:2) meteka kekaJ iit rltdl1mii;iilt un'tlik ~~ma~amaJiya. '~QS. IS!3-) lMl:! :lItl'~Ji~ m:em:pm~($tkan 'kftltlritt (!ml'lg-6Ta~"atl,f bW:UM;; ~Allah m'fJn.~t>fmbil s~r(l~ (IIl'all:.'" (QS. 18:4} Mmik~ sek~JiJe'(iJi tJdo,k met~p,u.r1yai p'llI1.g;~tih!j'd~ itt'.'lUing h(%l #rf~

IS. .Ai, KAHF[

begJlllJmlR n;e.l;ltk 11U!}ilt'Jg merefut, ./llangkali je1e!mPif !w.~.~~ "Plng' keJu4r darl.11tul:Ut tiiietektt. mereka .tifuk It.hl·l;!A'!rttakaJI (~(!jrlatll) kernali dmlliif. (QS. 18~5)

Pada awa! p~jjm£s.lt:liil u~.lin. discl;l.ilt:katfi bah Wil. AlibJ!.. 'i!ii: ID!1!lllJlljli. &iri· Nya rel'J.dl.iri yang suei pada pf:rnbtikam am pe:l"lJllt!l.lp3iliI. be.rb;ag;ciUftlSa.liL, Se~if::lya Dla ~g Mahate.qmji dllam selIuap kesdaan, 5e.gaL1 puji h;W.y;JI !l,<lgl.Nya. pada ilwa[ dan akhir ~egilib sesuara, Oleh b:l'e.DIll itll, D101, memllji diri~Ny.t$eIIdiji a.:as. ~tli.trunka:tlfiy.a.KJjI~h"Nyll. YillilLg,mWia kepgj.d1l R.aml.NY;ilJ y:an:!l; muli;!. Muh~ §. Y otng d~~ ;111,1 me~akiW !tliikmllJI: }>ang sanga] be:..IT. ~dit1.!ru!l1lk::!n Allah '['~'iia I>i~p~ pG.!'!cl.i1l4ukburmi,k.!rt,1;!!I me'lleka d!]keJW(k..n~Ii kegeJa1l'an me1l:ujl~ sil]~:rt~.r;U!gb,gnder~g:. [)i~ mefijadik~ra tl!lb~.gJl;i.kit~b~g lu~ Jr.Uligtiarh kd!~,*!In di Jalam.. !:liya settatidak t:¢r&pat 'po!ltlrimJl~~, ti!lhtpi J1!I$tOi m.itmbetl Fetl.ttljll.k ike jillian y~ng lurus b,g! S;1I1g;1lt .j.ellllli.le.~ng, dI~I! E;yau, }r;t!1;i memh~[l'ikoU1! pt~_Hgi!ltm kepm. (l~tr-o:rmg komI: ~~~ m~b~rik'...n .• kabat ~r.Q~iQ! ~p.dia:

Ol:illllg-olang. yang beriimara. Oleh.hren~.jtu,. Di;Ol.~e.rfirman; ~ ~~ 1; ~~:; 1- OID..m DM ~i~ mlmga;~ k,.ibtmgJUJ~ di Jalamn:ya.·~ MiliOOriya, .Jillah ~ [~dd:. m.l!m'OllIarr~fbfngko.bn, p~:nyimpan.ga:a. dan ke.m.i:l'mg:tll, tet:api Dia

IWU'P' tn.embIlUI1l!y<l [ 1,ur:tlS .. o~.eh. k31'e.1Il<lJ :im. Diabe.m:l'IDa;

.~ ~JJ J I~M G~ jl;;f '''Seba~ bim~ ~ .lr.;rm •. ~nulk t.I:len:lpmtlgat,

k4;tj a'ka:ii~t~ ~! $art;~t ftdib. .. YllhIi, 'b~gi o~g-oi:'l!.i:1g ]'itilg

mg['J,~j ;d~~.~. m~~dlll5tM~ S(!:l1!~ t~.dl:l!kb¢r:lmmkqat:l!U!J.y;'l!. Dill. men· .j<l;dik;~I1I1Y:~ seb",g:~i pembe:rip,gr:i[l,~Fna!l a~!l, sih01. y[l:!1gp~di.ll .• .Ilu]:um'.!!!tlJ b;I1g.~'!mt; ~_j dmui~ ·00ri .Ii.l!kmmmrn akhi:rat kie1~" ~ .:..J.:l.~ ,; , "~ri $ff.~Np, .~ yaklli, dial'i. sisi AlIM ~. t~dak seo:rulg: pun y:;tIlg: do'ipn memlb¢!'i sib;~!U'i £~!l,rti silkJ>a!an~Nya. Dan tidak ;OI&. ]luLl. SOOfang pua yrog .mellgikat $~J)¢itti l.k~an .• Ny~ ..

Firm<lIlr:Nyot; '* ~til :~ i"Dan m:em~~ he-rita pbirakepada: or.ang-01rang Flo'!: r~ima.IJ:'"~" .Jl~glli!:i al.q~~, r.u~me~~ F:~ "bcmillf l!:eim~llmflya. dug>lIl .m.ewlljudk~1l :.tm.--l m;}iib" .~ C L:';"'~ ~ ,jl', "1'Ji.rhwa tfl,~ akrmmmikpmbalaum JoUng/mi:k "Ma];SI.!OOy;1. me~.i!km ~ b.1ilil!i<l:ll di. ~i. AlILlIh. cle.nt;;lfl p~haJa ymg ooik, .~ .: ._; ~. ;. "Mel. kek:4ldi dalamn."P.''" bers~ma lPaih~la, mereka di sisi A]lali, - y~itU: Suq;~~gme1'dk:l. aim:! kekail di daLmm.p, 4 'Il-19' ~Ul1rllkseJamll;1a11~a.II~'(I. "'{;1bJ, .~~!l.I5 mtm~'"ItI$ .• [iJ1k ,aikrull.ell.y:ap, &m. (idatk pulaberakhir,

Dati. finrum-Ny.a: .~ I,:J) ~I :i:...,~ 1)~ ~]i.~, ~D.tm [intuit me.mperingat· ka!l. k~ o;r«lnJj<tlil"lmg ~.g be:rkamt 'Ail.w meng:ambil ~wytmg afltlk •••• IblJiu Idlaq merJJgiii~!lik!l.ll.: "M.ereJh rru i.!Jdahh OI'.1!ll1l;"'l)t<l!llg musyrik Afah ~g me!I1g3~an; ~ me:nyeml],aI!t .MalalkllI k'a!ret]j~.Ill:l:f:rebadM .wm Peremp1lIaJ1 AIIab:~ .~ r-L' ::r '-l r-tJ.1.! ~ ':Meritk.n ~dtsJi-kA1i tiJale' mempNnJ~t pengetaJJll~, ... l~tlIi!1!Sud~"i,~ }'US $en~j~ m~~~ hUJljr-buat dan. !lda-adak'3!]). ~. ~4')r'!.l::; , ~8~iw'l(la ~lenek m~jg m:e~ ~ Y ~i" p:tt~ Wi!I!I.d.aJlI,uJJu B1e'1:11ik'3i. _.

• . i' . ",,~, •. , ... }. Ofl ~I;...t.. ,1~1.-..· '- _ •. '- _. p_ / JL-

>II: ["'F"'1j!1.;;..- ,1:"""'" .. $ 9:,......¥}" ':.4. anli""'"" jt1M.q,;;"J'a ,=a.=tt.I;wmg I!!~ 11lftr_n

muJut m~reka. ~ Mrib11Ull1)f"1l, .meJ1~k~ ,ti,d~k m~mp:i;l!nya! ~.1:ltlid~.ril!fi,. kef:t1alii l!It:~p;1!l1 me,reh dan tidd p1l13, n1f'H'b melIl!pWl.yaida!ill~g: :melm,(JJ:l:sinYilI, mdamkm n.my.a kecl:ust::Olan daa ti:ln~ab_r! rn,~I"~k;!y;tr!glt!~['I!gad~"\1da 01eih k<lreJ1a it\!!, .'\Uab 'fa'ala ~~: -t ~;I ~));. ;;.J~ ~ "'~ tiJak t1~lakal1 (~@ft!) ~!~"irdtj1t<i. "Mt!i.h3Jmmad!~111[shru:J! me.:fiyebl.:ltk= :seibah t1J!I'!lI!IlIilP, surat m!.ll:ia, ID!, Di ma1JlI till men;g:emubbn &!!:i ]btilJ ''Ab b;tll, l,ii! ~~tO~tIJt~, "Ka1!.lm QuraisJ' pemaLhmen'g,lIl(it1i!l W'I.·N~.dh:tf ihiltl alHa:l'itcS! dmit'l§qb;Jh bin, Alii Mu'il:h. kf1Pada p:Jirn pe.ru:leu y::m1l.llcl:i d] M:ulillah, ma m~:re& .. , iberbla !kiepoollkOOu;a 1UU:$!ifi 'o~[$t1bl:ltt "['!lll!Y'~~ill. kepa'flapW'3JlenaelalIilI IielUwg diri M~. telID:!sk;t_t! kq>.~~ m~~k~ ~il'41;I1y;1: •. ~~¢ti,~i!Ik~ ~lIda mei'W mellge:tJJat tI~ilmlya, karena S~iIl~y:t meU'L itt! adalah 1lhl1l.!i Kinb Fena!tl!!I,m~:t~k:l.mll'mpllll'lyai apa~.1JJ1g[lrli3ik iki.t:a. mJ!l:l1d, yw~ 1Imu peng~ilIhlllillil. remangpl1a. Naill. • blu krow UUlS;);[) il;~ .PWiL pE'l'gi hi!:1:gga ~. !Iliyll :!l:a:mp.1I!i tll.MiI.diinab.,. SeJanamnyoa .we.reh bertanya kepada para pendeta y ~h1Jdi i~:[;lieibu1i .I1IJ:elJ!gWl:11iiK~w~Ui.b !3," l4!:111! k,~dlJ~!jr\l, m~t!p:rnp@!k:~!:1 m!l:l~)?ll, kepadla mercl;;~,chm j.1.i~ sebagiilin iIlcapan beli;l!1l ttil. K.ed11;l, utussn ~ru. boerkill~: 'SesunggclmJ:l irmmadll,bh AhlUll T aUf:Jit, kami &itang k:~P!lU iktl.lijl;J1 d!~n.~ h!ti'.tpm kalian mati me1!IlllDe-nJtaU kilml tf!il!~ang,.~b:a:r kilmi rni; ~~

I...ebiib. JalJJjut, IblJiu 'Abbas menre.rit*ru:c "Mw line,Hila be.rnat;1lk:eprub P[lU utusan it\]= 'l'a:e:yab!i. k~adal":ira (Muham..llill:d) tt!1t!l!t!i ,igil p~tklln yang .bmi m.e.mefillJt:JlIiki'l.l1 ki]i:lH be:nmy~, ~ep':!icl.a.1ily;LtlE!nta...!];~ ketig;!ny~" ]ik". ia Illle'.m'he:ri(ahukilllk!e(igmya. kepada kaJi<m,mai!::a, ia. [l}jemm,g seOHI.IiL:g Nw~yung dil!ltriil!O, dan ji!t!l,citl:lk (lapa!:. menjawa:b ketiga.Il}'I, maka. fa. hil:lly:aJ!ab. .5¢O~~; y~g b~y:ak b:IW.:I!, .dingga dengan. dem.ikififi, kaJ!ian dl3!patmeliEl:ar p~~pat lI:aiim~~D:rmg dirin.ya. ku.

Ta_f!y~k:e~~p! tenrt~g 1>~~e:taF~ 'p~l.l& y:mgpergi pa&m3S-lIi" .~ pemuna, apa }"W.g reqilldi paOa merekJi, ~1.'l:nI~ya Illf.re-lm memp'lmym pemii:i.w.ilJ r.mg san~tmeh.

,["run y.ilik!UlJ .l:Jepll.d~. mereka Ullt:al:lJIl; !lfOrll.:llg; Yll:l!l~il:b f:1{ke]m[]g .futinllgJl. ::iLm:pai ~e heJahm t~mJU.r dim hlll:!'+!.'Ii bJUmt im; ':!ira bm~ya .~ J'llw~b~!i!}"! m'.Lt:a:tlg: .1:'Uih? Jika,i.a mem:b~rlu.l:!ukMlIlaJ. lru ikepamlmlian, mill ia memmlij !leO'l'.tng Napi, dlti'J.ilbti/[ila1tia .. Dan jib .ia lidak memhen jawilJhas kepa.dia. k;1Ji~" tru11\:a $e!l1;l!Ogguhnl~.'I!ia seoll"lUlig y:mg bwyak b<kar.31. Mllikaber'btlilfhb. kalil1;l'!l perh:ad.tp .serua,ru yirngtilllnpak. bill::. Ol!eh k.al!.ian dsri urnsmmya.·

Mi_~~ ~·'N;MIh~!r~!l, 'Uq'bt;l!!:! ~~!'!i!l~!!.!; $~hln~~~['I!g.~~;!!p k~Jl,l!Ill Ql!XlUsy5emy.l bexk~'Wi<lhai ~;ili;i!iII. ~ ~r, l~ td_ab! ~ _., ' .k:aili.ol:ll unnd:: meG:f,elaskw. a[llayangada &I. illuar,a, kal:m deiIJJg;m MlI.h:lm!JID;li'm. Para peru:le.:a yw.llIdi .ku m.em.}'l.I.f'LIIll.!:iimi mf:ltlim}':ikan kfp~.dill. M1Iilia.mmaG, [~lI!~iWg 'bel.·"I~a,pa. hail. >

L:lilu me:r-ek;l .memibe.iuhllibllJl. h:ll il1!!, dan kJ!i!mlUdim mea:eb. mel]" a<l!ulIgl Ra!>I:I~und 9. Mereka. lJerti'l!l!ya::'¥l:ii Milllhammiid.D,eCJ,tib:llkm kiepadla bmi.'

Me(l'ek~. men:mr.:d:.m kepi~cb he]lii1li1tg,t~ ~p:l. ym:g dl~e:rinu.hKi!:R o~en pa:I';!. pe.adet::JJ YU'!1Id:i itu, m.a:k::I. R.~wbililii Bbet-k;Jt~ k~p!3.{b. m.<Lllieln:

',A:_k"" ak.mm.erill;d]ulm a:pa 'U!lyakm :UI]J.I:H.sQk h:lllr~, D;lJJi b~lii!!jI!J

'uM _§llcu:alJl:$il!.i1tlritik II <!."

iB~l'i;lilli!lil!mab~~~;l$!g,!jg!~'rda p~~b~[1!Qldmgn~l.'Iigg:lrk!l~ b~l:i~'i;l.

S~g ~uiU~ .fi, gnd!iri S~ml!;! :I.i.rn ... 'bedM nmtl.Jl!wm ~_ cidW!i.dit!.!tli.!fi" k@!l $;U'!I!. WM}'¥ WM.o~eh AIl~!b mmgenru hod nnebut. d!m 1ii~ jlJ'g<! li:bril, ~ memtllltangi bedia~ sehtingwt penootlul M~kili me:nyebai.~1J1l!lSkm be'rita

·i~ M-' ~,,,L" . ..,._,- -_",L - -,~ ... .<'".:., "Iftft~ ~:.~LhL c _. -_ .. 'l,__,..;J" L.,~,::.- ,k ·IL.·_ J .. _._-- . eg~ •• """g;i!,L4!.!\,~ .• ,!, ... ~~--- ,eJ __ !J~qa!JJ~ ""i"~YlII~-""! ~Q- ~an,

daa.~ $Ud"ah funabd\li!l.i:I!1lI'i b~.iaiJl1. !m,pi hlddak frtiga ~ml\lrt:!nt:nh!1 .k::mIriU[l)ii:aJIJ;g ;;,pa, yang .1r1.lIli tamyakan I!:iepa&any;a'-

~U1.ih .~~d:id :m~i!'~ ~d£h, k~i!'~g;l!~i;J~!!'h~g;l!~~!!liY.~· p~gii:!'im~P!

w.my:u .~be11atl> &m beliau Ju.~ ~!I:IlI§lJt~q._ ffi1,np!!! ,i .1,

Mait::tai}, k~l!Idla:mJjb]'U M d .. t~g!ii:epil!d!lbd:!>1!11 d'Sl:ft AJ . mgm

i!Il:~b.w. ~~. ,u!.:~1!:r-g 9li ,r,W;lJ'!'!.11'·Y~ ~t)~p~ ~AAfi.I!!~p~~!P~i~\l! ;lim ki~E!ciiihallliirill. 1i:e.lihacbp me:rel::l, jru.g:a. liJlem!Ll!ll.t jaw~b::ln tJe:rih~d~ 1!I_p,a yit!Ifj me~eka penm,':lJ~a~ ~[Ig~lJ!~ paf~ p.:mlil~d.~ :!l~(>~~g~e:hre~g. s.m;iIII1Imlm.NYil; .~. :1~ 'J! ,.±oJ) .... ~ JIG,.:!, ~J' .I'~ .:t' C;.,..Ji .j r: ,:I:;u . .;.1" ~~.:.Ji..h ,

"M~btm-t.I~ ~l,it~ £emill1,grn-!;r.ktltilfimlah. 'k!~Ji ici: ~f~k mrr5atl R~k~. dim. tiJa~ IMmu diben~/m4n (tmta!1!p~ mlflami:an htw~· red'ikit;'''' !(QS .. tiJ·br:JJ:l': 85).

u~~ f4jJ4iab)' ~mit«k4'J k~!~" ""ke!!!'!; t~~b!>!itl;~fh 4irim~ ~~n 'b~~b bati :f,~w./dh 1n~ffklfl .bt!rpli.li •• j~k£"'d.1:Y4 m~ektr #dak berillld:.i'J kepada _~pn .ini (atQM~' (Q8. Uli:.'ii,), Sf.'SJj~JJj;n-ya.Kdmi tdnh mmj-i'lyJi1JlJn ap.1I .rang ada dib".u~i .seb:agllt:pe.mti!l'.l:a;!l; "4gin)1l1~ agar Kamj ~netl'gllji

mfTf-ka,sia~kiIb tit ~ntara mmka y-a . i_i. I~QSI.].8,7)1

J)rfn .~esiM_Uigglibi!l'1ii1 Kamj henilr-benar fflfrJ,(Jita~ (plda),~ FII8 di

!l!4Jnya m:eJJjadJ $aR«b t(lM~ l(l~ .~Ii!l!ldU)!. fQ$. 18)'$)

ts, At - K..A.HF.I

Ai~~h 9: iberfirm.ulI 5eT~Y~ mengnil:I\.!J" 1\ilJ5~i1"Nya. M1Jh~:ITI_m~d a atas kesedihan beliau terhadap Ornr.g-GlII_g m!usyrik. k:a:r.ena tindakaa rnereka m.e.W:n.!llgoUkm imm dan jaub.lJflI H:!e:r~~ d.Olrl .keilIl~L1D, Seba~imm<lJ'ITIIg ~rm~:!n.NIp: ;{0,;..1;";' ~ ~ ~':)Ii.? "'.Maltdjdngam.JJ (iirim~j ~ kaW1a keYtdiha-n .~fflM,JdP mmka, ~ (QS:Faat:hir;8).

Fi.m .... ·Ny<!~ o;f ~~ ~. "Memtnm'ffh. ~ be~!l!~m~i!l!lbi~;t!S~kom &i:riml1 a!kibillE ~a.Jmtl <l!rasdlri rnf1\eka. oleh k.uena.lHJ •. Mom Ta'ab be.rl:irman~ .~ ~hJi '41;;:'; ri <;IJ ~JL1'; j.. ~ ~L;"~ ~ "Mttkalapak.th) bamng}tali kJm#ak4;!j'm~b,i~~~lrdirfmtt ~:jtiia1e't$~dib ~li se¥iilah iiu-rdtsi ~ltng, ~f1kin4!njWi mereka lidak berimlil1li k'(!jmtU ket(!rg.lI:g{!;~ in~ '··~~"·fI::ldits Y~lli atQlJr-atl, Anah~ bemrmuJl, jl~m h.!II" mem~iffi'llSak<UiL &i:rimu k»em rl!t\!i$ .oM;;t,

Q~t~me!Il.~u~:'·.EjjglaUJm~'bW1L1!Ih. dinmu ~~din k~'~a mn.ti!i dan s:edlil:! aras mereka, " Muja!hid me!Jlg<I!t,ilk:w.: "Y a1rn~ keluh k.esatb.."

Se.mw. penFian 1IeI:iebu,t ~gat be.rdek~m. De.llg;m IblIa bID. Jangmhill. kamu kisCf:';7.:I. tle:rhad:lip me'lda,t~upi s;,tmp~km .rils::lillh A]bh k:epotd!~. mereka, Bsnngsi.:.tpayaIl!l; meJ!l.chpacli:m:I.l'ft.U!ITj!,l]:,mil1k~ Yl!l1g demikiu :i,t1,J rnlJtUk diriaya ~~ilJ:din. Dm. b~l;m~<Lpa. yang sesat, maika. ia s.~ndili YEg me!;!yes~1ib.!l. di(~lliya :it;u, D'lln ,ian.pnbh kmll1l1 memlom;a:sakall di:rim:u. kafcelU me;rliika.

Kemud:ian . .Allih ~. m.em·ber.i~:aJ!ltili:an. ba~w.", ])i:l.t~hh menjadik~II d'illiia inti ~seb~i ru:lm £ma. JlIllig d:ilii~ dJengm hiasan·ibia.san yaJ!l,g. cida!k :J!ha:ru. Dia.jil;dik.tD. ia seb<1g::U t~n:lIl,;lt uji;m d!aD. bW:all Iemfi<llt meile~ap', Di lllilil1t Dia

£"'_ _ ,1!,~.'~.If' ~.~, iI I iI ~.J,'rj, -!' ..... ~ -, , .... ~~... Ii t: ... " .:: _~;."".r . ~~' '&:-.

berfirmam 0;:. "}->' .;r-"'"I ~I t"'P i:fI "'!j ,f J 'I. ~ LJ;.;,.. w~ "" SeWIJ,f.glf1m'P'

Ka11d tdotb 1nenjadikan apll yang adi:i~.rb,~Jmi~~b:l~i pe:rbiisll"n: b.l.!ginytl, a'g.:<ii" l[41~,li J.I:Ierlguji m~ka> 5~hdi !lnta'm .men'kayan pcnwatarmya, J> Sela.l:'ljutfl),i, Allah·!E' ~ilririllhuk:lii!i kelenYip~ fRi:'lil:tilJ, k~hf'.mildtltm, dli:ttI.kfh:lIlJoCl,i~!l r~ttciol!S.:l:~ (k~i!td..th.!l~} i!Jt.'!~M'b1!.lJt, Di !I!;u!:lI Di~ bedi:l'mi1<l1: ~ • ~ i~~~ .J,~LljJ }~:l:J!B~ .Ii!i'Njl~ggm!!nya Kam:i b~d1tm.ar aka1l .lmInjadikJn (pul«J,a;pi yang.11 a~(.I,j:IliJ!4' (di <l'tli!~ bn'!llii) 11~~pdi r;an .. b r:ai'.ll rag,i tarrd~ls.. " M~J1Ip, Se5lLlJJIggulrriya setelak hei:ndahaii. teIsebu(, Kami akan ~l1Lgmt~m.~k~pill!&! b'bm:ll$~;;u;]I d~n ke:hancumn, Kami be.nar:~!J,eJl~1' ak:tll maJl~&:m ~~!I! $!,![;,Ut;l:tudi ;;U0!5; bami Wi h1liftCJ;l[ IJin~ yang rat.;] bgi r_us, YlUlgtid..k ak a .11 dapat tumbuh taaaman-ranarsaa ili a:t<lSllYiI dan tidak pula dapa,t d:im.1JI[fa;I~kll:n., Sebargairnil:D!UI }':lll.g dibJrabli:l ~M:lJ. ~I:' A~iJj dar.! IbnllJl <Abb;u;"mell~ Eiil'IDMll Ali.:ab. T<IJ'iIla; i (;;. ~ ~..:: .:ljPt.J LJ)~" '-':DI1,[j ~es,unggmmya. K.tmii ~~,!Japb~.naT ak:an~Jl,J:adiki~ (p~1<tr#) ... pi ya'1:lg Ji I!fa~n'P menjttt/i lanM raf.It ~. wu£m, " ia mrngatakm1 ~ akan ~~~bn. dan me:mlhinasd3.llJs~~ ~~~~y;IDg ~ 4!!i!t:~~YJl!," M!JJjIoJrid rne!li~J!k.ik:ruJ; "Shu, 'U!km jfti1f'tan bemtti t~Jiiiih j'1Ulif; tiltidus." SeduJ~kan QataU menuruekanr ~K1U~ ~d!a 'iiJ beflUlti tmah }'lmg t.id;ok wd.~;]t d:i d1llJMrnl:y:t pepoholllll diarm JU~;a!.[mnhuh·tumi;!uhan, '"

AJaJl ka:r:IlJl mellg,iT"tlhahwli ara;n:g·pf"'t!1.1g 1'(J.~ met1;dirfmi g"~l dan (YIlIIg .n:uUl:punyai) raqiim :rIJl • .ml!!l"'da terl1Jm:W1: t.tJfula-!4llldtl kekuliSilJian Kami yang ,!t;!:mgibe-ra,:\'l:klm? (QS. '] 8;'9') (lrr.g,at:1ah) mtkaZa /Hi!1RUila.pel1l.uda i'ru Mm~ari .~em:pat lurlimiung ke dal;amgtut lain nu:~r'tb b.tmio·a; "W.a"hai Ralib k.:imi, herlkri:n.tr:fh ral.l1ltat kRpada !Mmi iil1ri mi"Mu da:\'l tefnpUmrtlM::ll. ltlh .bagi .k(l:mi pem~j"k Yflng It(r~~i4:lati~ urman kami (itfJ)." '~QS., 18; I 0) M.(,Ika K«IIl£t14~P fdp~""ff~im bw~~~g!m~ dilJlJim gm:r if~, (QS. 18d 1) kltmudilUl Kill1li lmllgunlum m:et'eka,. ~g(lr 1(.(UJ!i m:engetablJi Inanakab ai tt.iI'iMta kmM .8'tllMga:\'l im)"t~ .I'ehib tf!jdt: dtJ.l(1tn Hm~ghit"''¥l hwapa ,limUJi·· nya mereiul'ri'Rgg;-:i (iMamgtta flu). ('OS. lli:U)

Ymg Mmikim jtu .me:rupd:JJil p emihe:J'iuh,u!I <lui AUolh menrienai kis:ili. As.b.,.h:ublJlll.Kilil':i S>ecm global clan .ri~.gkllS:,.[)ilill $e~~~h.~lu!, DL'lmen· ~cl~t~Y1! :l:tl'tarp be:rfi!:TIL~: ~ ~ e ?- ~At<11f k#mrf m~gira,. "yalI;~,. h;1i MU]l2mmad. of! ~ !.i:.~'~~-' 1Jti' r-':Ji':;- ~ ~~~ ~ft"Or.a:ng-'[)1'an.g :)\:li:!1g ~fJJdi.~mi g.~01~ll&a11g liJe'!'!1pm1ja.~ mqii!lJ i.·fN, !tI~ tfw.i{IMlfh Mtlw·tanma WJI_n KAmi yang mcn:g_kr4Jjkan.f~ M~~.y:'i, 1JJ~;Uim.~tdta ~)tJ!,J b.,J,;;J;n SW.ttlD.ru ym~ilfid:t rlWl.Il!l ikekUilSllii:tl Kami

. M~ge.mcif!IID:llfI-Ny~;. •

~ ~ Ior..~ " u- ~ilS' ~')J ~! y~f ~f ~ (f t "A.t.liW li:mml mmgim ~ ~t"!.1'1:!g'~~;I.!g ~~gmi~dl~I~1i: g~la da~ (J!\lIng memprPJ~i) '!~q;im im, m~reka .=,ulik taru!d~tamJ4 kde~ltlsl1an Kmni y;m.g mC1l~attkan?"'[hflu Jll:l'aiJ menCe'ril~ili!]. d~ri M1iJ<j*d, i;!. m.eI!g;lt~;1[I:~D~ mt;ITatmcU"umihl K;ami (A]lib) ten:lap:.tt ;tJlill Yl:I1gl!ebHli.aneh dan haleersebur." Sea:angikan. kant m].~KgM~ b©rnm gwt d!! gu!llIDg. dan. ftu1l1!ht~mp1l' Y;U:l!g .!l!t1ll!jadl poersemb1i.m:yi1Ul. p.ua pemuda te.c~t'bllt" 'Mi. bit:! .~hi. Thail~::uh mell;u!ufk:.mJ• d3ri[ba;u 'AilbitS, '" Ar'f"#qiim: benni al:~Kitjljb_"

[8. At ~ KA.[ifI

'Abtl,u:rMmaI), iIli:tli Zaid bia ,Asbm meJilg~IIIIUik.d!;om; ~ Ap]l:;~q!!m !;)~.,. ~niKjl~b-~ K.emudim dia,memlb:l.Co1, kU'(Jabrm matqUJlm ~~h YMlgt~). De..wkimlib, png t'llmpak: jJa& b,£Iiriph ~,.';tt dI :lIa$. bu pwa yang .me.o:ja:di p.iil!i.I:!m ]1h.ll!tlI 1 arir .Ia rn.engemu.k1k..iln: '1\.;lU ar-raqiim ID(1wpolk1U!! ~n k!l~ fa'j.i] ymgr.e.rllttl m4,jfq'.mm (Yo1jjJg ~emtit!;)., ~fih".~ilID'Iamg:ymg teIDWliuh iru }lI,ga, disebmtptiil~ dID O"lIn;~ y~S 1;~!t]~;I! d.i$d;l~! dengan.jariih. ~.dtthu a'l.:mx.~

Fil'1l~WI1 .A~hh Tlail.a:

~ Ill) ~;1,~ci ~) i:.;_:,~~ ~ ~: %~}u; ~\ .. J!~~4 ;~, ~lngatl~k

,ta;tkaf4 pt:1mfJla~,mr~ it", m:m~ri tlfi1~F~~~rrJ#~ ~ M!~mgt!tJ4tm ~l:t ~o'a.· 'WaiMi Rr:bb L~ni,berik4~I'(lh i:i'i)Jmat kepai1g it-tJmi {t.~'ti jiif,i.Mu dan SfJmFU~nJ.iblmgi kami petfmjuk ~l'lg !Ufflsrmfa~ ~ji!'i!!$a~ kami (ini). ~~ 1IAI.a1:Ji '[':a':d~ :m~mbt1ti.abukill[l [e1l.twg,piu:a pemutla, pug meia1m;1:1]. ,d:].i deliLg!!i.!;J, m~m!oawa .wj~~ ",g;unamer.eka dari k3JtLm. mereka, wway,a b1..Wl!lly<ll D t-lOOk, ,mem£imah meJ,ek_a,- ~ ~~P'~utU It1l.i, plijjJ pergi mel!~, ,din dari merua 1J:!uu1\:, k,emudiam bedilldtl!D;g d.i :g~I~ di sebuin.~~ng~ntuk j)(!rse:l'r!bu~yj dan! mer,eik:!L, Dil:lJ k.etib mereka m.-emillll1.ki :gul ]IIJ!, :me]elbtbet-k~Jt:.t serory-a m:~OI:1011~rililm1~ ;dm !bdemihULt:il!l! hpadil A1lIilih.y:ang Mamti.tt:Jggi:

i ~J ~~ rJ' u~ ~:~ ~W4h,:lJ,R~~b.~~t.t,I;~ bmlt-an4tb mhma~Je~ kami b.n sJsi"Mii, "M:i.kslJJdiuya, k!lftii!l..iik:tn1:ili. kepada kamI :i'trlUllil!~ dia:l't si.si,Mu,

}"lIIIg de~'m[IYll m!U!g.lI.!>ilii k~ .d:ur!~U!trupi k:l!mij .da:ri. kawn ikiatni.

~ l~!l:.j !J;~ ~,,~ "fr.m ~empl~~Il'l1lah bagi Rami pemnjllk ~~~ hjffl~

thkm I'Inlltli11: 1tami mi. ... ~litdnYill, ui:.pk.m ha:gi kam:i petWljt1!k 11mg.]u:ruli da1!ilm ~O,L$m kaml. D~l'Ig,an k\1!l:l. la,ifl,. j.rollll:i3!l'I]~h. kesu.d:1l!i,;l!ll 1!khirbmi di blt~~ p;:!t1;lll'lJuk ¥lIng ]~,

Di1iIa:m tciudJ al-Mum.m disebuikm SdH.lah h~dits ~g: ditiW:;l!y;ltlan clui Bisl!" bia Anh:;J,".O!L~.~!fi ~~~I!,1~I~ ttiI, 4~ .mMI~ beliatu p~m,~ '~~~d.o'3J~

( .~~~l ~i~J qJJ11fJ:: :r;' u~tJ ~. ~-;,~, ~ ~!~ ~I ~~)

"Y:.t AI~h, pellbailiilal:i ::t.khir kesuddtm. k:tm.i.rn..bm s~a lLl'USarl, .dar! 1m· dl1ll.g~ kruni &11'] kerun3iafi dunia. d.a.tJ. a.dz~h akhiJ::rt. ~

Finnan·NY'lli: ~ w.., ~ J.f.Q J ~~,: J:. L$~, ~Ma*a i£tl11i tfJtUp tJirip TJl!~ bebe:rgpa trd~n; @~mgl~ ~ij." A!!Iti~)I'O!" K..ootid~~ m~~ ketika. ~e.r;eb mem:lSUIci .gua. hmgga me.l1d1:il te.rtid!utr sd~.IIIiI. benail1l.llH,;mUlI, 4: ,~~ F ~. ~KI1tHJJ.Ji..m IGtmi ruilgtl,l'Ik4~ m~ "ya,kill, d!ari ridur :mereh, Lalu !llh S!ailall seo.nng cl!a!li mereh y1l!I1g ke]lIU gIlIilWlIWi:. me:mibeH .makilJ1aEJ.

oaymf-'lek<l il!gilf me.rekl. d!3i]Jar. me.makilllillllya. Seb imana y,mgaikm bnlli

j~i;l$kil!il ]~ih )~ju~Je~¥~~. Ol¢ih !k~ f~· . ,~.~(l1flrm~~

-(.~ :~r ~. ;.;:~ r.-s ¥ ~KemJjdJ.m Kaitiiii fu~!j~k4n m~,aga:F K4-mi

~~~::::~:~~f ;JJ~~~:r;I~~ ~=;::l:~=~:;;;i~;:

. .. .. -

~<1~,Lmsniya m~~;t~~,l(MI,gm $m~ #i:i) " Ada roms:m~l1Lpt~;U!, }'~j

, , ". Dot!iI, ada ' },UI(g .me.ll;g<IIt.rn:m, y~klJli b;{tlL:ll dhir. Ymg 1 eias~ aJ-

grn44 er.m~ 1)~w Seb!li~~<lidi"lim;~bplm web, seO\fll[\gpel1ya:1r~

i.iIi ....;. .;. iii

,jo h"S1 ~ J~N Cl ~~~~.;.; ,~

SeelQ.r kud:l aikiitl!l.diillpiiJ![ mendla1l1!.liui jikjlJ. j)e'L:~lasi] meltm.ptiI,l;!!i~rj$ ,akhlr .

. Ktlmf reriulum ,mIg;;' merek.t A~ltdamR ,(UrmaJmntuJ) (Jf'ljgt1n o$~~mya. St.i'.Il!ngg,~\b1tya mere-1M it1t a,itJ;illb p\f!1nud.:f.p.ftmuriaya,~:g bf!!timgn kt!p~rm RaM' tn~ ,dmr.1G1mi t~mhabk.atlj kepada tnMk4 pttlmjwk~ (Q5. 18d) dan Kamirelah "'~tl:Clgllhkim h'aJ~ n~'!l1"-eka diwfl,k$:U mi~kf1 b·mit,ri lall~ m€Tek~ berl'mtn: "'Imb,bkam:i a,Jolah Rabb ZIXJI.g#~n '&'"J1#,. ka7/~i ~'ekalj., kt1}i tl'tiai:menye,rJi! !lab' telain JJ.ia. ,~ts.rtl:i!gglil.mya .itami k'ttJatl dtl~ikia1: ret.m m~gN'llP.kanpfffknltttl~ll. ya,lJgaJnm: janhdttri 1tel,)tnaT<ll1:. {QS. t8d4)t Ermin Immi Int te:lafJ '1nenjamk-an selam .Vi'll fdM.gai iJttJ1.ifafJ ,(untN'" iiirembab). MetWapa' m~ka tiiak :rn~kalail'l ,aiamlt Jt1~. teta~g ,(trnidng k~,?iNUIi tr~ere1M)/ Siapaka:h 'Yilng lebih'.dJllitm ,dnriptlda ,l}tang.o.rw:J!C l'W'tig mfJ1lg:atia-flrld .~bch(iill'gatl: t;rr.rlmdap AJ1!1b~ I(QS.].8~15,)t D:an apaflilo1 k~ mll!nin.ggalka:l! 11!~N'i~ dlill apa Y .. l:igmm:k .. ~embah feiainAllaJ}, mam ,M'fi1ttiJ' tempa~ berEmdung kt did'am: guni!li. nis~:m: RahJ'-rIm amn

18. Al., KAHH

mdhllJmhktm sebagian nrlNllat.N,'ya hptultm,i~ll dtt'li m'fJny,eciiaka'1l ~t:!.lJllIlW yfllng otJ:gllnabag,iJn.utktl'amlltJuttnmll!. (Q5, 'U3:.16)

Dari !lint Allsh ~ m.eJl.ga_wa]i. pe:t:lil:lUI!iI!f!l seb]i.~ pet:ljed:asa:n tellnmg .I&ah &b.-.ru.abul Killidi atas, Via. ~erita1mb:iliW<l. rn,"J,~b, ~}iJ.ijm goIong,_1ill iW.:il!k.-a:t:la.t .mud:a, Mereh ma'1lllllllUer1rua .. I::iebenuila da!l lebih lusus j:d;mnya. thtipadii. :genefMi.rua. j":tl'lg tlf:tje1'i!Wl!us &ri.~ei!1ggel.<l!ii1i dlala.m. [I.~. y.mglmthiL O]ebk<'!rm~.iru, bD!l!l}'~m QWi_g;.orjl!_~g~g :m~uh':£~tu~ lilliID Ta'a1a ,~ R:lsuL"Ny~ ~ah b1J!.ID muda. S~a!1 ~t'flgr15i t1,J.a. d!arikalan.g;iln k~ Quw~y seeaea 'lI'm,um. ]ebih .memiLili \lnlllll. t~t:1lijllIlemel.1.!k ~;] mf~ek~, daa tidal!; .~da.,~ mgreb pn:~ me.mdul.: lsbm m~l~k~ h!Yiyl!. sedili,tS:i!ijiill.

De:mJjki:anlah. y.utg dlke,.r~~ AJLul. if.ij[fm.mg As[h·b~si6t11 KaItlfi, di. m:lJ1ll!ltu~raa ;tc;Ib]ah hum miuda. LU.1il.n:Jt:ra~ dilb~rik,1l!J] bimbi:!lg!l1'l .oWl. AUm Ti'aila ,dwt..nwla.kie~ak'W,iIIiW. ~!lihwgg:a .m.eJi'eka berimm. k.ep3daRaJhb m¢;!'rika. D¢!1S;i!!l b.t~l;ti!n~ m~~~lli m~um~~llIik~~~~Ny;3: t!;iJi!. b~ts~bi hiliw.tS3iliy:a dda!k ;Ida fuhb ~]ain D]3. 0{ ,,"jj, ,~lr. _}) :jI;''.D..m Ka'mi tam~ ~. m~ petJmjnk.·~ llallyak im~ =.msaJn}"ll"im!!f:!l! ~l~iJ;~_b;tli dWJI ju.g;a orilllll:g: Y,illlll:g mtllga}w .td311.]'.3.pellll1!mball:3!li1. ~m:m· }'ll.:l1,t menj~.d!ibn afar mi d.m y;mg ~emi.s a lnY'l sebag;1i da.lil ymg rnmwj,vkkm b,om>';':" ima!ll. itu. iII~ptl!f!i; bert:amhah dan jru~ dapllJ: bel'k~g. Gleh lk~ kill, ~. Ta'ala be.r£i~; I{ ..,,:.::.. ;";'~1?J )RD.tm .Karni t#mbahkml kepada n"l~ pa'lmp,k. ,.

,.. .. . ~ ., oj'"

D~n Dia YlIE;! 'bedirm~~ { u J:-'~~ ,; ;J.J w~ ~;,y, IP. ~~ Wlii 9'

'''tldlrpu~ or",~,g-Cli'"arlg }'oiIltlg bt:rim.rtl, m.1J.a ~I'H"at in:i ~m:baJ, iJJ.ltwrl;~ 5eJarlg !i';len;.b!m~gembira~'''(QS. ht-tilub~h: 1.:2.4)!.

Mas:ih baayak ia,gi ayar..ay'at hill.n.ya. YID:g mentl.njU:kklll1 ke ~~. i[i!i • .La;hhiy.th. a}':lli~ .mtml,l.l:lj_;m,llah.w~Y·:Ii· tn!lw:a (M!!.·l1~~ K~fi) im ;l_d.. sebdm ruhiny:.a ag~il Nssraai Sflcara .~e1ll;l'!ll!hilllILSeatJ:daiIJJYil.rnerek:a.me!ligan:u~ a~a N 15;.<111:1, . .Illscaya pa ... .a peadera Y all.u.<lli.d.d:ak dan. m,emb tdkan. p!ll'.h:adiElJ ttlutik .m.enjaga berh:~. :i:lftetekll. tl:lfipot=rht,a, .mt'i1!'hb]'~tia ~d,'.l:IfLYli perbea:t:rn. !WHU'<lJ mereka (pellJ.d!eITil y.il!hud1.) d!eng,iU1 OJ'3Ilg-.or.1ll1lg NilSmni.

F!~ AlIilh Ta'~ ~ .J>j~.) ~J,CJI !.,.:; ~~ .)I.ii, ~;~h I~; J;, ~)) "lJaIJ Klilm:it&J, rlWvo/jfJikml tMU m~ di waktn m~ krafl.;, Jaiu m'eYeka W.titca.· 'J!:abb k.amio:ii/QM, Rabh fd;~ tl.tn bllini.·~ AJ]~ ~ b~rli~. K~...rni j:td!ikilllil mepoo benab:atl' <lIM W!lhk:l!lLfiya. l:n.e:tlJei:l![afLg kaiiW1. m.e['eih semdi:ti ..• mernl:1gg~wkalllplmghaihmll[l .l1:l!erua dlankeltid1;lpIIn y1atlg ,~, k(:-bM;t· ~; ~ kenikmll.t;;m.~any.uk .. aMi t:;J5'~f 001 k:a]aJiI.g1l1 '!!Ibm ... Sab£ dan KlJaJa1' yang me.llyebulibln bahwa me.,ehleflifci dari >1!Iuk·mak:pan .i'lI:ja .R.Qnl;tWl ikR O'falJlg-Orang 1i:erhOfmat mexe:ka. Dafll yaniillll.e.llyatuk;:rn. .Ille'-reb adabh iman. Seb~g~i.'llJ:l1'I:.1: Y:u'l:@;dl1ej};lj,di::m dai~m ~~bi;lah Il!wixs~ns ~.iriwaJhl~· kan ]~:d·HiUJllJ!;;l_ri dan h~d!Lt$ Y,wf'! bill $,~'~d Mf.i 'U.wr.ilih daTi 'Ai5:}'ih $ .• ill. ibt1\Oeci:t.3!,~ul!uIl~ .~ b~Ma:

1 8 ~. '1' '" ~ 'i'i,"-" .l'. \" Ii.L '" .EV-u:.ot.~

.. .i' .. ,.. or' ~I q

~~ r~ .. -t~Jlj ... _.tt::-."'~ ,~. ~~ f~~Ji, Lf': .. ~.~ ;~t,r- ,jJ. '~ •. :-~~' ': .r.· .. "I'-.:':'~

( • . ... ~ .1"-' J - --- -r:-)" .. - a~ ~.P: L JJ )

.. Af\\'d. bag~bi:1J t,ejf~aF.l.l":ll1g dlket~];~. Y!l!:i,g $alI~!1:i': hnal ak;.tl'i bersatu

d:.tn. y:mg !Oiling m.tngill;gk~t; ~~_It $~Img .m~lJ,j~ul!J: ~ .

Jul':~ diciwa},ruanol.eh Irn<l!ll1 Muslim d.ll1i;m :ki[ilIb:~j'll; ~rihMuslim, Me.I~b, {A:s~".h __ 1Iib~[ K:ahfi) ~~prubt arub.1lIl satll:l kailJlllat s~!hillgga mereka fI11e,:tlJjadi Sat'ili. ~:i!figBll ymg ~a;li!lJgmem!blIDll] ~bll::!'.saud~~ dai:mL kejU)Il!..raIt. bhl m.(ltgk~ m~rnb;,t!];pn5::ltutempat ibad .. th }'-:lllg d'i dalamJilya .. mereka. menyemr..:lh AI]u.. h:ingg;:t liki:l!i:mya. mereka d:ik~taJhlli eleh lb!:u;m mf!~d,,,. I\e.rnll!oim mereka rljlapo:r'km kep;;Hla r.aja me:rekai,. cseh.ln~ga sang raja. memanWJ. me.rdlia ll{ltuk aaI<llllg men~~d;lp ikepa:cI:mya.l.ah:l iaJ ber:t\.1fl.~ t@l~g ~ah d3fl. kegi1l::ill mei'aa, ~o1, ~;i! ~ menji!/wab:nYll' diellllillfi berillf dia!nhillan .mfng:aj,alI;:. 1:Ija itl!l U!!'!!tJUk ~.yt,!illb~. Allah ~, OldJ. karena .iJt1l!, pJl~ Til.'!iil'l m~O~~lak~ mereka mcl11.hii fir~"r;.ryl]; ~ , •

~. ~.,;; J~ oJ" ~fo' J d'~1i!J -=Aj~1 ~J <:. 1}lli ,;.~ ~I ~,~j; Jii. .~;:..~ ~Dan Kami teLh tite1Zf!!gllhJ~an hatrm~!l til, makt.ti ml?1't'k.:t b~ir~ la-lli m~ ~ kar:a: 'RAlW 1eami adalal, [(aM Lmf;i~ Jan butl'l:f,k,:t,m:j Mi14k ~IU~41li m~~ 17f.tb sd.4iJt [Ha~ ,,, K,;!t;! .Ian: ~d.1iIru. uaruk memherili:m nek;Ul;an. De.agan 1(,11[<1 b.if.!,:~K~ tw a.km men.yeru kqJadot seiam .A1iLMi. ~ill!ruk sdamany.~, karena se;md!aIDya bmi .mdakukan haJj ji[l1, maka.flWg ~ .. iJICtl ~i?*ll.fI.~~~t1 Irehrucl1ibfi. ,. Okh Ibil:'en~ itu, Di;;! b~:di:nt!~ tt.r!lalli[l rner,e1;;!: 41.k.k,"· ~J tJ,.i.105 } "S4Jf~gg1flm,,%.k:actlliktIl'$u aemiki'tm td:#b ~lJet1£H""{Jhm: perluuaa yd1~g I!If!Ul.t J:rmh dati kebeizan.!:tJ. ~ Yakni 1J.a/~hil. i!lrn;ta, dan dlibU'ilt~~m;]J~.

4 ~;;~~ ~ ,~A .~'j ~I ; ::. .. ; ,;j" IJJ;,J G::~ ~~e ,W4nm /w,mi il1J ~al, _J<1dik.i;n~dQJ:E. D14 ~f1~ ~/gfH4JJ (mttuk d~reiJ.~b4b) M~W'!M Nlffreka tUhk ~m"kaki:r1'lal!Ll'an: ya'l'1g W..!:Il:g (tli!1~lW~g kepe't1Cit~.1 m~ft"':M.'lksudnya. mell~;! mereka tim .Illengeru:uka!kao dalil-dalil yd!ll~, bensr-bensr jelas aMI .'ihah}h,f'l1Ig}llf.IT~!lJJjllkk~ k~bell,;lr:m Slp.a y<l!lllg merf!k.l <l!J!l1!U ~u.

~ ~M" iTI1 ~ I.,(fi! .,;;.... ;,u.r :;.., " ~S;.i.apaka.h YIm,g l1th.ih th~"Um d4rl~,d:a ora:l:lg' "r4~£ Yang me:nttJ4,.i~n ke~li:gart t;mUld4pAIl.J;f~MerikCl! ~gatikm~ ~M~~~ im o.rul;~ornng: :ibalim. OOJ!Jl dusta dlaIa:m. 1J!JIt;k:tp;1J] mereka menge.rutl Itil!l rersebur."

D.ika'tll!k;W!, b..:h.'i\i,t btika m4ff.)ka ro,en)'~m uja me.rcela wtuk be;~n kepmru Allath~, :maJi:a r.aJj.a fCU. Itltil.olak :gei'jjj¥l~ei".Sei:ll;l!~,b,ilik~1 ~[fJ1!i~G~ m~:W:b 1;!;Ii!i,meliyumh melepas pjjkallilil png mereka lkm~m, ym~padanr:ll lema~lH hiasWl k9!cmu!l}~.t. nom ket['uldbn i~m~~ w.tk~.~ mltt~~ 5UjJaya mereka berl.ili:ir, IDlIJd:!h . .mtKlilim :me[ik~akarn. me.ningga!km ag,:ama y.3Jllg tlihtn.1IiI]'l.y11~~~·~bul. '{<ling d.emil;:;!!!:li itu aw!Ol[l~k;U! $~M:l, .$;lit~ belJltuk k,~I¢Mb~~ All1!h ,£l.tkti.p.;J:da ~r~1!:' Di m~;> .!J~~. m.~;11 ptm~!l;[!1lMh;r_!l i,~. mereka be.rhail mel:arik.m dm. dmgc1!ll me.ll1pemthankMl.agamru ranij WaLrultnya. dad £iim~h • .Demfldrudah }'ang dis}~lri':ldtrun .k,elfb '~erj ldi bcrbJg.1:i. m~.Ctm fitQ;~h (Ii .~gib-t<mgl!lhum"tm;ml.!Sil!J, Pada $;Qtitu", d~anjmm kep'~d.J. S!:"

li8. A.l,. KAHfI

O:!'~g b,jJ~bilil :i,;l}ttm~bii]:~~tlid klii'~,fj:l. ~aimt d:.1!lli. aklh~t YjkilJg filJeifl1mi:h~ :agmli y;u:\g d!imll!t.I1Yll. Seb~~:i!. Y"lllg mleg~l!:m &JIg s~blJl~ .M:dit5,.·d\i :m.mil. R<Ii'l~uliIa!h. !B!,eI;S;!oda:

"Hampircih ~y;t, ;ge.haik.~l);1ik han;~ .~ah 5eo~gdimtarn k:ili."liIiL paI!;l. mrfl iu)! liid.1Jal!J. k!limbi.tr!g: )'Q:g d!ig;e:nn~~l1kil!1l t~ pUlIDc!lk gn.m.~g dwt~p!U. IlLI!nm. hUJ;m, &i .. WilID:ili l!a. m,illaiLiikatl. ~anya diam fiitli<lib:'

])aJliiLfi!i .~ .~~. iEf. &yari':u:kllLlil'Wllrok be:filffah {~gMin!5~ d.i!d) &u'o:rmg-onw~,da. tldiaJ:: disyari'atkm ile.l""llzLl! sele. &J1lm.1\:f'a.lhu [~~iI!It:,~:i.hail ~uu ~~nk:Fba~[li!!!b dmrD~ya jillmJ.':aillI. (j~.~aI:I sih.d.u)

daa jiam.a'i!h. kal!lm. M'usl.imln.. .

S~:cl!ifu! hiii;~~iliiiLifLil1!~:!'Ii!!k~ ~.~!.Uit;;ik p~ danmel!:;ttikm d1ici d::l!~j kalmm]'lli, All.ili 'f;t>~ .dab m.emiliilitk:m ,~ ~mbiigi mer:ek~. Di:! juga memr becit\a:hukm ]I;~~da Dre-lekai.tellrtmg JuJi.U:1:I mehl111i.ft:r.m;ll!l,J.,;(Y<lJ:

~ 1l ~1~;;·;~:,~;t~ 1;" ~~ . . ~: 'm~a~Jan

.afa ~ m~ka s_bah iilam. ,dflyc3J, , m¢ilI:l!I$~

ooi,' clliu:! ~.mereb·y:mg.IlIffi,.embm ~~ ~selain ~ah, T~'~

_ .. 1- •. ..L' ... i ... 1.. • ~ <,......: .. , ,< .• C .... • 0 ," , <".('11 "j::.. [l!lll!IU. f,aJum pm! Ili:lll~ lllii:i ~llcua .. [is .... ~ ~ j ~. rJ r ~ .....,."..,1 I5J 'Jc)Li )'

~Mlii'k.;tI!:~T£la.~ tempt berJi~d~ng Me d~t1iii gIla, i~~ ~~~~ :RiU~'mM ~ko!i~ md'impahktm sdmg,i:an mhmat~ keptuiamu, ~Mwllmya, Dj!ili.we.llg~am .•

p<lJr]l;an r.aikmai ~~ad,a b]' , d:eiCJgail:lJf:J!ya. Di;a me:E'lgh:oailiMlgikillilJilj ~!"j

kcaUM. k'3!lilUl. ~lli~ ;.s~_'J ::;. } f1Dan~jgka~~r~~,g ~I{~

lwgj:m~ ,tMl.!m uN@rrmu."y lIikn!i, 5~ }'lU:IS &.p>1l: ka]~p'eIgU!Ad.m, P\tU $.1~t lu.aJ!lIb ~~,~b !;It'll rncl...n1l!.'lI!~ dJirik~ ~~,k>c~\!!di:aJ!l: liMfcka men.cllI:i t~jlt di~~ ~-SW!ll;~~.~.im~!l:!lI~ m~Iika·~ te!Ji~~re.n:~ Wfreb. MIl!b ~wg mj:l. PlIJ!I. me:t:lCiUi mere:ka.

DI!k:u~w.booW:illill!j:l. ir,l;![kb.k; b~!"ll~il !m~~au ~fd_a dan boo· k'im ilii! ,di~~.,ol!~b. j\_'IM T@';d~ ,~,W!; ti~. [!!m~Fll.tk1l[ij befit<! me.re\i;.1I :ii~pmli.Da. RIl: d5bkukmoleh bllihilla, Mtdumm.ad !I!'~ sah.rbat!1!,~ Ah~ 11;1.11'11: ~h=Shi.d!~q kecik:!:Deliau iDedi:od1im;l:'\ k.egw. Ts;11I:1'. l.ah .. beb~~,~pa ol1t!:!gm'Ut5y;dk Qu:uiSYllbli kaw:!1! Q'Yn:i$rdat~I1g 1!mt1l!k mei[lCliri b(illill.i)i, :I!lll.J!fii,lfi ~~k.t~~~_~ b~l1! ~·i!Jp A~~ [!~~., ~~,

i!il;~~ ~clah i . ~.'~1;Jfi~i1 It;d~~I1J i.t!.!!. Di .~ i.tuN:ilill a

be~b~l:J~{ di]J_~Ablil! [!.~I ~~w 1JI~~ru:m.~,. ~y~ .

.iRruml!u1!iail, seanilamya $aid~~g &ri ~~~;uk ~ ~1illb.tt ke~emfat bawm ~ya,Mscay.a..1.a .akarn m.ellillu:t kita .. MaJb beliailli. p~b~f!;;l!b~:

(.~~~ .~~ ~ ~ , A ~1~'~ )

~ .r" rY' ~

"Wa.h;lJi Ab1!J R~~,.b\1~!Y!~n;l ~1JnMm~ jiil\;.1l~.d!<iI. aw. ormg dJm ymg kAl" '~i~~ya a&l~ }Jbih?"

Dg AlIb.h.:tH ibemfmID u~h~g:l!i berikut:

~.~ b:;...."1 ::~ J~~~~ fi! ~: .(J.'~~ i-ii. '.i..~·I~ ~~. 1;..;0' ~ tal ~~ '1ii ,~:.),~ )I.~}! :~ io1 hlj ~J..!!. ~j~ ~~ QS ).>.,j ~)J ~. ~ ~~t·~ .~ lti Jylj ~ ~

-.. ~ " ,r' " ~ " .~. '"

(~~:f~j~

"]ika hamn tidak mmQht'1~ya {M~h.ttmmadJl :!1Mita {!1fJmtgg,fjJm~A#fi~ $~4h mCMO'J(J~:gnya~ ~inr. ketika Or.:mg~tlf:'ang it4i~ (k.;aum .mtiryiiki\ij: .Ma,ftko!Zb)i'ij1~ ~gdSl,;!'~n"'y<:a: (Jari MizkJiuthj ~wn;g it cca1ak'~fii!ng dan d~a OTan:f! ketik4 IWf~ ~'.&J.:imgutl, ~ _n. ia~~h~!rdJawt1lyrt.· 'JiJ:Ig4'l'udb en&kan ~ d1t,.~~AIM,~ k#~'~A#qk~um'1~~ keun.mg~n-.Nya kepada: tM.Mttmmo1J) Mij m~Wm\i'I;ij)~ dm.gf1.ij: teti:t\i!:I'a y,anl!:

L.m.u ~iMk md~~ d4~ Allah 1m!13~dikVl,", fem.an o!'.mg:.al!'Mig hifidtn,bh yai!'l!g nmd.th. dtm katimat Aliab it~M} yailjlll tmgg!. Alrah M~k#sa lagi Mma. ~a7t4. "'(Q5~. i\:~T;l,i1i~~: 4'0).

D¢Jlg.:m de.miki.m, .kis::ili ~ Tsw: iol lfbi:b. mWia, ag)!lllLg dsa n1iI1li'IaM. gna menidqiubb:i:J d!:W~_ milk 1l.s.b.~DUI.Kahl1i.

D;d;W:]. hal :illi 1f.erd!:lPi;li~ .dia:1Iil. yangllll:el!m1jUkkm~d'Wiill. f'~!tliUI. ~ i!n:i. ~g~!i!rJapki~1I,l1;l~, ll;~;l AlJ!g ~ me~~I!lDtilibnb~hw:a kietikll matw.i tem-.lt, ~~. ~ ~dOOg:aan ~ [~1)t1t;:; t~l ;:;i~, "Ke~h~i\'f." y~ b:!l'~~jJ,pi!lg '~f~ ~!n:1!1" ID.nah.o!ri ~ru befida cli .~. bam. Sebagaic

ilUfl'3i pEl.g clikieillull::albrn cdeh [ililJ!lI:I 'J\.lbbas, Sa'iil !lin J11!ibait, dJ~il. Qat~&ili; ~ ~.JO~ "T~m"D~i eo:!:!do:n.;. '¥~~ d~kilttl 1ml, brell.a setl:apl!::ili 1IJi:J/l;M_:Di :!jemakiin ~W!m~ bay~g-b.1ryan:gMII:I pu berpindah 1lelWnWJ! l~ dOl }'!Ul;g~~1'Sisil di!lri[]!.y:~. p~d;l! sat: Zi#'tJJal (t:ergel!incirr). OLe:II k~re.mt ]tu, AillJa:h ~ herllrtm.m: .~ J~ i:A1 ~)J ~1 ~~G , "lAin #JNl~il~; m~n 1m (~ tmmjanbi m~ kt!,~ekllr:h'~'iri," Y~ 5rn.<liI mO!lt~~~rl h~ mM<M ke 1lJU~' meni.bi, d!~:ri sebe1.th kiti~lii.! ;Wit ~~r5@b~~, r~ku be'li'I!$a] dari a:rU tlmUf. Dm ,hiI. ~t1I!. menwjuikli:~~~b~['@ oa.pt i'iIll!§l kami kairakm. fhl .. ~t;1!I ~ ,S~t: ~eJili!llbil.1¥ ~: yang bellil:fb'6elliU" mempeibb d:m mempUliLy=i .i1mupeogl!tlilitum t6Illtmg ~.y;3. daa peflill1l~ matl!ban.bw;U:!, ~. !b~~~g. Se~Ylli pmw '~. iw. be~ dli ~eb~ ~u]'.,!l!isCll,Yll dtlalk ,abrn a&. !lin$' Y~I;:Imi!lill:: iI!:~l:a ~m henM t:eibe.o.am., t~dd; .. iug<lm.!llymg::bg:yanrg ~tlll! ~ b¢r;1d~ di !lebdal!J kmm d.a juga. kiI~i.Dm. :se~nchi.Rflli pinsu .gu i.1i:U

... h ..l~~ t_ . If, ' .. ' - .. ' • .' .... ~;!I" W",L-:-- --. ~h!illi!tt 1kWi. ~ ~ M~

melJiD"'a-y I'l.e ~H1III:, mscacra r--g;j, .~ mat ----.--~ - ---- -- --- -- - -

l'D;1Jt:lh~:ri ~ m:t5,uI!; b ~tiil![SG'but, $~t!iFi ~:U!i;!tt £~umll:!ltik sll!~e:l •. '&a71k#

(~.ch:), d~:tl!WW ~:ert!l!l:a:dUillllPM1lI1a~ri ]erhellam. De ~,

jelas ap<ll ymg lmi sern.tikmdi ~as, S~ .puji bagj A,]laIl, _ _ , ~~'l:affl" di

Degen !!JIM!, ~ malJiil. Mab, D~;l fW ~!!!l!b~d}~!.lk~ :sifat~.~.I!:",~I~ Id)~~ ~~pi ~kI:tk mem!he:ritutI.[emp!rtlllya.Di mma.DiA bemrmm:

.~ "1:-;~K :;''i:f} .~~ ~. ~I r$h , '''.DJ,m. kamJj,aka!'l: me1.iht mllt:aha:ri .ketika ter'G[~ .com1Mg dant.l,am~. "Milikm~I)~~l~ ~ri]~ Zaid,bin~, Y::!Ibi. ,oo:!ldW'lg; ~ ~ ~:;.;. ~ ~'J JL'.-lJ1 dO. ~)\'q bl; ~I ;:':"11 ~. "j[(l sebd'4h ~1!7g1,!.dan ~lilA mf1t'r1ht.1.ii .un t~ mqn}4Nhi m~lt k~~ibd!1h ~in sMmg .mW-a ~da .dQlam .tempa~}Wng J'ufl5 daJam gUll: ,iln. '-'M~dn.f'l:' raereka 1:!en..;J!~. di t.t:m~t yang Ill~ .cl:i M~~rn p<ll!::r~l!ib't!-t, ~ ~1fI;~m~~;l, tiiJdakt~~~~M ol<eh~r IDil."'~ri, k~~a .iiib s~!U'Q!~!Iih!irlitti mt)!i1:~. ili1~f¢ki!, ~1;(~.}'i~. l,);tdJikfi dianpakaiatl.il!l!efl'!ik:aikm. [)eriltak:ar. Bem:i!kicalfl Y;IDg di!b;~olJl!h [b[])u'._o\jhbi1li.

oi 11 ,.:.,bj1;. ~. ~ f "l'Je-mi:kian itli~h ,~gha;.gt.;m Jarc~ :anrJarumdll ,(kebesll:r:4i1) Im~k,"OI~ ~~!!" A!];Yt T;i·I!!!~!!ll!~Vrn,itllt.~ii m~i!\~h .rn!g1iijl~ .k,~. g~~. 'teESeom yang. d!i. d:d_ya di~eriilrm.lI:.emd.\[Jpm. sooang mata;u:l dm. mgin dJliP;j~ ,amp! leIDima[ll;ljSM. ~~iehmgga kebe.m:aaaam ffi£ikmere-ki wutetap. OLen k~fW~. ihl" .l\Jlah Tlli'lliha bem~ <: ~ ..:;JUI: ;:,... ~~ ~. ~~miki~~ itf! .tIJa-ia'IJ l~ .Jmi tanJa.t .. u:uia~ ~r:itnJ AI1'd. .~...

Setel!;ili ~tl.!, 'Djoq, I:!ed~.ffi@ru <:~.:J .~ ~~'.';; , "B'IIr-.m~wpy.1ng diben ps:n.njllkfJ£eb ANab. ~aka duddb )'l't;>J,8 me~pat. peumj!tk. '" ~yl!,. Dbbh y.ttlIgID~b.ing: pim.pem.ltllw. iru.llli1l!l!ujl1~f1UapemJll.jnk &i.1!iengah~ ~ mer;ek~, K;n;ill.:li.s_ggWmpii orrug'y:mgtddl d!]b~r;'~hi,dk!y-M, o:lel!t·Nya" mselty.- ia akiliill mel1tLt:P.-t'k;UJi petl.!!.llj,lilk. 'Da~~pOlp'll ~g,di· $~;ltkalil.·N~, l!Ibcaya 'dd.lk ~u~.dlat $~Q['~gptm. }fang jltl!a~pl;lli!!tlm!b¢d pewRj~Uk ~ad.wyA.

. l!:.t ... »: ... :: ..!l. :. -:J"'~;' .... '.' • t)'I~ L~ !.Ji'bl,30

.. N"'!! ~ ,;6'" -"~

D.i\I:IJ i-4:tntl :tl1Mgim meMk'tt irnba:ngnnpaoolml mtrd\ll ,titirrr;Mn k.1Jmi balt1k~a,{iktatl; mereka ke ka,~an dan ,~ kin:. ~e,iang anjing mer>eia m~" ~UIljt(ikall ~ ~.fll~ di .lll"JJkapi1llt(; gu.o, f:km ji~ .k.rmu Jlfet.!}'l1k;i&a~ m~ ,~tultth lMmu aAwn berpalmgdari .mmla deng':R ffl€lariJxtn (iJiri) Mtl ~lfildb' (ImJi) ka:m.u ab'n ilf{HNJwlii dm,rfR keta'ktlliatl i'tt'btiiLf, m~. (QS., W9! ]8)

Se:b~m WilIDill. meay.ehwkil!D. iJ.aEi.Wll ke~ AIbb, memdhl!l':k.m t~timga me.rek~ ~ .m:!Ita ~fd;1l.!<bk te'.ltIUt\!p dP, wt~p l~~:li~~ cidil!; IEl!tld!ih !!1!1!)_, ik:~1i .iilkl1 ~ptttbruk:l ha:gili~, mJik;i !ibn. :Idltiib. illm:l~g

b:!l!gi-I!Y~· O~ !!;;![~;l, • ' b!irl]!"fI'l;m~

A J", •• , 'i -~ - 1· ,. ~ ,j,,.::'·f· ,0 ,~. ,_ ::. ",.,,_ L"__ "~,"L_

."'. _ ....... ! ~1~J, ~!, "'"'!~ - "~,jl:; rF'J' .... ...", ~J'" ':~'Il:~'fmmg;imm~

iu; ,b.mglftJ ,mtfa.lmi me~k&l lMtfl', ,~: Kami balllk~b:alikka'n: .merek.a eke k<'lnan da,1:j ite kiri, ,.

DID £:iflI[l~iIlJ.N~: ~. _"'_"~LJ ";H> L~ ~j , "&aang anjing mf!~ ~£I'~jjlrit(J.1t /t,(J ,dt/a .JItttg;timJj14 (Ii mi~ita: p,mr,1j: ENd. ~'IbJ1iu'Ai;.ba:s, MlijahOOl, S::t'id. bm JllIbl!iif,d:it;ll Q[lt~&h. me!lgemuk.al~: "AI-wsoHdbil![:lIni aiftIta4' (haJa:mm). ~ D:a!Il, .bn ~tI1! berouti m,iin.l meli_k.a bel1b:liI:mg de.llglm mmy.im.pllili." km kailci.:kiewukill.wWw, ~eb:ilgaimma. faIll1j ~Ild!a!h mel]jotdJi kwj<lSiliOW mji:nJg. ~bi'!!1!I J~@j l:l~:r~,'!1!: "Iillji:ll.g it'l;l ~i:l!g:a .me-.l'.eh d!i. pJ[li[1:! gllill." Hal 11m, me. fij.~ .ke1ebilliliiil. daiJJ ~Tif:lt1Ya. ai mruuiaberb:otring ~n.mmyimf,m· ~u bkiilll.ya. Ji. deW>l!lll p,i:n1l:1:I, seobil:l-obh Wl .me:ll:]~g,:a mel'eh. [I~"hd!;lliya mJili'!g itub~r~& di iu~:r [)~![til;!, k1i!~,tiP!a Mil]:a.tk;lJt:tidiilll: ak!U'l JlIl!l$i.ik rtl:lltl!~ih

y~ d!. ~~y.!!i.~~~JJ~~ ~j:mg. $~iI!~m~ '. e1!!!h di!!l~b~~I!:~ ~~.

iJJ;td!lt5;sh:~ll.i·~. M~~Ii;~,tjl;lg;i t~d •• ~~. k~ r-g ,dJdal!!I~yjj_ Ilf:r·

dap:u gmb-air, Onllilg Jl:IIluh d!:m. 1.t;;l.1i o[;;lJ]g kllfir, ~eb:l:~m;t~lJ; diteg_1lSb &!J!>W;!h1l.diu :~~.

Iwjiflg, ieu me-.l',asd:MJj pula llerk.1!h me.reb, di I[Im~ j,a m.ami :lira y.mg: dliilami olen. liIlerua. y::I~t1i!t~dI!JI dotbm ~~;!$~~~rmi. ~t~ .D:~~i1l::~~ lah mu:l"aat berteman delil:g.an 'o'D!tli~oril!ilg bo~lk, ~eWE;rr;gaillfi:J!ID(~ ]JlU .rUD, dil,' ~ebl:li'l: dm ~e~.w.: dalam.lle:riu.

AdbI!. yitng 1:i~el1.d1i11fll1i~, biliwa ia. :l!dila1l.:lfIjinl1::W'ltilik DeJl'DU!I:'U.:G:1!illl !i:llal::l,!:eOrn:u~ di m'ttam mereka d!:m. it~JiIm ymg poftug wool. Wa~~'!w:i.

., .;.0. _ _......1' _ ..... ' .I'

[:1m fL.-m;m All~ Ta'ara~'~ ,;,,~ ,~ dJj 0] r;:..'~J ~ :"~H.1 ; 9

"Danjfli:a kamn m!fn~ikim It;l~ trmUjiah liam:~l aknJ k~lirr~ Jan m~ .iengan m~ (riM) mn ~mJ;lffah (hm~ lmmu .... dipenuDi ~gtPI'~l(1W;j terJ~, merek/t., '" MiaJksu&n,y:a, ALb, ~'Iehh m9yel!hnut:i, ,dir.j lru'.ffIeka cienga,tl brucn:d ymgmerutl!:utkm, dli~, ~,~tb, p~~ ~~W:~~ )~~ m~ kepeda :moerek~ m.i1;U;Mlm, lilian mdacikm @:]ti dari m~;iI~ k~r,~[]a msttka tdla!hd.is~[lrlil:l'~i hai·lfIaJ! y~g Entl1yemm1i::u, .dan"meJlLillkl:li~k:w, .-lJgll! tklak ada

sao mmd!ebii d!~n ;m~.!:t~t~m~~itl!mpM :P'!i!~ l1>"'t~ w~k~w

y.alDJi\j ag, ,oo1DJ 8.e1~MD:)nlJ ti.diu.:r :mere:b ylllDJg tebh d:]l>:eiheIIl.dillki, ,i'll1al

T:a.·a1~k1!lh~l!'ka1ltr" ]!'lI.Il!g di, d1aJil.mI!I.}'a rerdlapat: nikmah, lmjjab }1'3Jlgk:uat dMJJ

rAAmJi.l" yang s:tll!g1!~b!lil!l: -

,Dati iMni1tMn.fttb KIimi bd'hgunlan 1J'ttrei4a;g.ar UJitt:tk4 fjalingbeFlanya iit nntdra mmkA s(1nrliti. JJerkMaln/}~'I1IttI;, ,~ooraitlg ,diant1m ~ntTeka: "SutM11 ,bm:,ptJ lama1M}) ,kamJib.er~d.a (iii ~int)?" Me.reka miMj6fWtth: "l(Ti\ta btlfl1Wt ,(di ~i~i) Je/mn (I$(I~: ~e1~ }Nlri; "'lJerlMJ~ (y,mg {!lin (4ft): "':Rl1h!f..m:u lfbib rnmgtJt<iu,m b€l'o1pa ltlJn~ lwnm b~da tdi .s:in;i.Uaok.. Sli~bJa'b ~1ah ~.(t(;)..~~ m <'iIma:rilll.1.u petgi' ke kUlia .!kt~gilm m!fl~ritmg jleTiIiIlmm ini,. .~Ji ~.k,M"hd~a .1rJ],ai mana'k:a!h mai,~uJttn ;Wng l'tbth ~~r::i, m~ka b..e.fl:d(fkl4lw dia m~~ m'ltk'IUJtt-n i~t~ idiil:idt.i1l!'i. flail. .btnd.iJtJo.bM berlaklllem'tlD temb'llt ,ddn ja.tJ,gttn.I'JJ ,u?Mlr:.lali 1n&.i~riltak'tUi IM'lmu Iilepaoo 5m.t<'il~gp.UJ!. ~Q!iL ~.8: 19i) Sesrltl,'f:giJihnya jikil" ,m:~A1adltp{jJ 1ne,ItI8',etaJ},I'li .temp't1tmu. ni~ro.~ 11"!ierdlo!: ~ktl:1't m'demparm~ dengtllnbo1tu., amu mem-aibamu kemMfi: kepada .agama llu'r:ei;(.l.@onjiktJ demiki(ln. ~i~'~Yri hliJIUj: #dd Q'kli,lli .ber~"''tung .$~ma4.:tmanya~'" '(QS.1Jk20),

Ut AL.·UHf].

JiJbh f.i llileri.i:rma!!:l, .. S.ei:NlIgaim:arma. KilIDill !tifil.w.memJiltrkiW me'-leb, f!l!!i!b Kami b!Ui~k~!ti~~a dil~m ]';'~adI~:l,B badam, fam.blXt,. di:tE!. !kul!rt me:l'e.k~tJ~ta.p $~1i~t. M:er·~k;il. tid!~k k~l.~ $~i. p_ &ti I!:~dl!!m dag

keadisi mf'~fh £!f:~eJlaih bel' g sdmJilJ ti:f;il :I'RUS sfJilllhiJm tahlW. Q]e..b.

k~aitl,!!, dli.;U!iJmn m~~a ,~ rs " "Snd.:th '~i1,p:a 14mrtM

!wmm m:~(dl!~~V!,,~~$1I!OO~ ~~p,1, ]~b1_~ t¢.rndm (!l!~~

>( 'rji; ~yr Cj.i ~ 1,}1d )0 "AIt~ka menfamtb"'Krtt: ~ (iii sin£) ~ehari .a~all ~~m~ hart. '''AaJJ i[l:l, :kltlfet::l!l. me1leklll .. mru;lIlk ke ~p>a:d:il pe.fmlllaan :s£wg

d3!fi b~~ pa~~l~ ~ ,c. ', '~~~ ~m~;~ilm~~~i_I!:~-i~~~ ~~

seraya L!'~fJ:'j,arta~ ''I, r ~ ij t,)I -./"I' )' l' --",t;:ul 5IiJtm'S __ no' ",;::~,

ldh {yang l~in /agiJ.. 1R'.Jib.mtlli?bih~m~t!tablli ~pa ~,,-p k.z:mu .~ (di sijJj),. 'J>Mdsijcdi1y~, A1~ :~~~~~fh m~getahu1",~!l ~g ka[i~ aJiUti. 5eO:bh"oL'OIh p~iI~ d!i:~i mere'k:il d!ib:i[lgg~pi S!llm~,o!;a:m :ke(f;il,gwm k~l'elJi:ilt~d!u.r metda y.~ cuikl1!p' 1am_~, wtdl~!#J a'l.1mo

.Kemudim mereka, ·~eUli.ib.kepa.cb ~ yang lebi!lJ. :Peliltiing I!iIntUk 1lITII5m

~r,~k~ pltcb~a~ ~r!.il, ~u~.~~~:~~~,~~ .,m~~ __ ~_aHag ~~'Uilfi;U:!~

di mm;l meliem be.r.kM:~: ·t ~:"jo! ~;.u.,~ Ij'oo.! ~1IiidJ semang .til:

anul:iJ kam:u fm'gt .itl!:h.m:dimiini lnem:iM'f.I)I:l tmng~u .i"ni." Kalil mlI~h I:io~ra['ti ~g peru. Hil~tl!"k~ll,!ll1Jl:rek'Sl.~e1da :m~mIb!l'W',:l b.;ll'b~i';1!Pll \i-3illg Jllr~ daci ni"Jl~bml:!r'~l.ml,uki:!!l:~~iiIhi k:~bJi!Jl~ m~",~k~" K~i[i.d!i~ ~['Il!k:l. )~f$~~kalliljhil'lJ~l!,~i!h 1lA; $i~!l jlit:l,B~l!Qefi~h, 01d1 bf!ll"lil, itl1!, :me.,e'kot :beik<l.llot: <€ ~ JI .A>. '~.J~ ~;.f""~' 1."~)j 1 ':Mdka mr:l~bJah sd,lah ~i!JO<r<:l1.ig at .:mttl:ra kamuP~F) ke ~!!iltt; .Jrn~n mWliln:w:tt uomog int.. " Yalmi,k~[a. ym!lki!l1~illl~d.w. p,ergi dai'tlrya, ,~~u E-' .~ .~"l1tn htmJaklahdia .Iilm. mim~ 11um.num png !d>iI, srrci, '" r~, maik_n y;tDg Feblli .bd Y.mg &miW:Ul ku :ffiaiIm :se!Rllrtifi!'ID<I!11 Jl..l.Ia. ~ berili:lIt mil:

.of: L ~1 .b.f ,:; ~ .J":;G ~:;,:;, ~ .;Wi ~ ~:J) ~ "Sekil"4~ brthm hmm.a kanmu J'ilW .l.iT: rahma'-~ kepa:Jam:~. ~;.,~ ,iJak ~~ngpm~ .rJa~ ~mt~ yangbmib seJamaJamanya. "{Qs. h"N1I.I!U(~ 21}.

D~ b~.itl!l.!p. (~~.I![wmeurl!Wtk'J!t!liI:W:iIk:u' ~g m.em:h~~ ~~yu6~ h~~b~"

F~~.~·Ny,ll' ~ ~:. , '''D4~h~rJ¢k{pk 4i~ berl~Jt~ lf~~h ie.~b~t." y:tLti,. d!abm. pergi . .dalilp:uIJililllgliLp, dal:un herbebn~a. dm. da]a;m IIIIeLlyem.= 1lo1JL11y£k~ .di.nn.·l!':a, dlw ll.eOOall!.:~ah h l1ert!lS:aha. :>emiliim~l mU(lgki.tIlW.l1lik

b~....,~"";b ... " -' s .: .... (" 'l.",7"i<n-- ' .~ - - - •• L __ ~. ~ -~: __ ~.~~-- ." " •• 1\._' -~m ,go~'''=''''''''jO,}'l. "( 'f~lIJ'" ~~'Jj'J4;"''lJfin ~_H".I'i;.il~., "r"'u", "" ... """, . ., l"""",I, .. ..., ....

berirtaftl!llli:m: ~ ~ ~:; ~ I)~ ;l?f;jl ~ J,'l,;..'j ~ ; ,'rf f!rikrl~ kam:lj k~.wJ.a $!:l~Hr~ng lHm" $~'{~I$gfJ!d:lI:I.'J!1ojik~ .l!I1wtti~~ ,. mmi«ah~li tempa~tn.~. nim~:Jilt m~ a~n ~taPj!u~tlenWli Ntn," jiib~:I,m~wr~~ kili~n.4 ~. ~' ~< J~ j!~ ;.s';.;:.:; .~·"Nis,w'J14 mle'~ akan mdemparm", .dmgan bairi:·~~ mt:1no:l!kmmil kt:1nhatikepada of.Pm4 m,~ .. pY<li~1t m~liie.b mik:.sudk;w ra:d;ila!h.pu:a pf~giik,u'l: Daqy:.w.us" Mie[ie'kalH:'U1\ .rim! petIIlgH;ut ])~qyl'Ul'W$m~pilicll~~m~.~:il-,~:aku 'rnfrusd1isiknoM:lJ

pfn;g:mu.Jt: Daq;yiWUS deng;mbeIDlo1!gU :s00:aw !I<1Impai mereka kemb:Uli. kepad~ a:~1i! m~,!'~kas>~rnu:lI,\l! ;I,tmlkah,urfdd:"i1a:rm. matt:!, D:tll jth .kall<ltl. s~t;u1~ 1I!Ilruk kembili kql<;l:~, ~~m_~, 1\:~~ ~~ii!l'i1:.m~~ p(i~ ~d;1 k,ebt!fWl~iiflJg3!ilJ. !:lag). hii'a!11I. di. d,tIlJia. d1mtid:;'Ik FU:~ dllakhir:lit, Oleh .. killreiIIIill i,tu, .AUlIb. ~ b~dirm!lr.!: <t1J;f1~ L~ JJ t '~:rim jik$, d~fkian" ~iM=y.::t kamtl tidak· ttkan Wtfmwng sei4m($..famtmya. ~,

Dti:fioiem:ikiatt (p,[lla) Kmni JRIf!mln!ftemli,~'tl~ (mattmia) flengan 1n:eteh" agar mllri:ilria it'll 7ne~~gl'a,hrd, iJ:abwa janjf Allal' itJI b.ftn(jf~ da'fl bao,W'a ktdataTl)g(fJI b«rl ,KiA-mat tifhkrtda ktrt(gn1V~ padii:11"j(l. Knika 6raltg;.~rllfng :Un bmdi~ib le.nl't1nt;UrtISfln mertka. Ma1lg~r)!'a'n.g lUi bm.l'ft$tlt "'Dirika'nlafJ $elmab~lfng!matl: iii {J;tt:~ (g,m) t.l~enkl1! Rabb m:er,fh leb,ih !n,rmgetabui Utnt'a1qJ mere'ka." (ilimn:g~~laJ'lg ya.ng berklltUa ","tm 1Jro~an· merdM berkaM; "SesJj~uJmya ,kami6fkitnmmdirlktln selman rn11.l'tl_h peri!Jt1datan iN ati1l' !I.ya,"~QS., lSt:!1}

AJ!I;jIJh ~~edifmMiL; .~. ~U").,f~£j ,. "Da~ri~N,i,ikian lmla Ka~i mi!mp.mtmi~k:an (ma7i,ij~4)deigan mereka, I> ~~.y.~.!Kam:i p¢d~hiitl\:~

m~rd.,'ll. • K~l!)·. , .. .-

~ ~;;')')i ~. ,- .J:~.~. ~ . ,.? } ''Agt;!:t ~~~/f$ia it:nltjrnger:~lm£; baJ~fJIrl

jan/if AlW; i,," £,mar,din lu...htM ~ttmg~n lm:ri.KJamtl<t ~i;dak ada ~'e'ragl!lin

~tlJ'a." TiicLili :sediilUt cini k ~il&m~S;i1II yd)1Jibn,Otramg-

o!l'an~ p;llda za:ma ituteM.'I. d:i admy:t k.eb:u'lgJci~alJJ

danilla].ha] y;:mg me.m]'\;l!IllglulilL~d K:i~\1![. '[bi:maihl!ii1¢mL]f,lllo1!k'iiL!ll., adi:S:3!tu !WompQ'k tIIi. ;Ul!t!lt~ .. Ill:~rda y;at!g m~!l!@ef11!.!k*~ b!lhwa }'~g dib~~tlm j,tu ~p]~ j!rw~,~!1I!ik~;D. j;l.$a,d, LiJu AIlilh. mem:b<ll[lgk.i,ikm . .Ash~.b;a:lbU[ IUhfi seb~ imijdh &W. d.:W1. selugus tmda.]'M'I~. meilJ.W!i.pUlkkti. ibmw3. y~g d1!Ji3!llgki,tk.ll!ill. i:m uwa da!mj\!l~~ j~i:L Mereb me:l]J~ebil!f[lk:(lIl!, k,edb sail,\!!h ~oor;ll!lg di :wJ[arnoo~r~k~ aku kdJ1~rk~ ko~~ gtmii me:mbell s~"uullJtuk me(~ makm, -..1 .i-'I pe~d.eng;w. m.eny<ml~:1' dalJi. berjialalJi. k.w:ci. tid;a;k d~

jaim umum lIiH.~;~}~ ~;I!lnp!li d!i ~ .Sdain. rtl!l, _elI:a j~ menyeblltkm bahwl1i .1lI~ kola it~ ~~ Da<J!!lU$, ]ameRgirn.ballWla! hal ~mb<lJrn silja te.rjadi,. pacl.ib,mU:.IDm;!lt m"I!l;L~;ua .dab mrii!:lgllb!ll1!i :p·el'~'l:iu dan brtm ike kll!l'Wl,. d!ar.i ge.lllie.r.;ll~. k.e g~, dm SilIt'IJ ~mma.t ke WllID.ilIt y ... ~g l;i:n.. d .. [! !!~~rl, ~~ ... p¢i'tdool.iikI.'!~pl1;il'l. [d\lh metligsL~ penlha'bam. Seb,agaim.ma. ymg df!.iu~:ka:pik;l.l1 d.ell. Sl6QfilLilgpeny.at.I:r:

~~ l ;l- ~~ J~! ~.(;~I ~ ~}I~ ~~ )q:'~~ ~t

A.&aptltll.~n:mWt tempat tlirlWJl otda1Iab. ~ Si~ rl.Wl:!.h me.rm. Dan aku md:ilia't penclud.uk kam.p!.!@g bU!k!l.!J!p'~d~Y'~'

D~g;m. ,d~~~~i:lJ,j~dd\ik mf!ml;aJ[ !l~ilili[tl pUll t'll:1dM:aJlll!da .[Iegeri YHg d.ul11lpema!D d!ik.ena]IliY'.a dm ia FU~!ll~d.i_lI;, me\lJifl;~I!~1 ~oot!t~f!l p_ d;1Jci r~~, ~lllik y~Mu~maupm:li 'y:m.; awllm.. SehW~ ill..piIIlll meru:s1 b.iqpg dlm.b~.ya.,'[\m.ya padadHW~'"I1 Sie]ldiri: ".Apa.~:tkn ootid!:J:k. ww lUu mtm~ ak11l inibeJTII...impj:,~ hi p!.!.liliJedi.:atM "D~ A.llaili1; aku. t'iidak gi]~ dan cidak rWiil, bemimpl. bK.Hia <l:b. bil!w ~ll $'O!'~lI!eemgg;llli::¥lI!I!!ora il!u!, dl.ll1 j3.l:Ieltl.l!Jj.men~reirllllJum. ~eni 1m."

LeMhi. EiW.Jrut ia IDeilgemulW!:;1iJ]: "Sesw:l~ se,gerapergi &ri .k.ot~, D lebihbWk b~giik1i.!, ~

Kem.1i.!dim ~. mcl;m~ nt{:tl!Ull:l pen~ua[ ~an,Wtli ia m.etil}~erihkill!l. l!I.lWg Y.!Ulg~da p:ild-3!lll.}~a dan mf-oo[J:[a iIl:g:ar &itukar ,de..ngiWI mumllll. Setel.ih ~il.~~~ahtli u;n:g pernbp it'!ll, .. mala. pe.nj'l.l.illl.iltl~ P'tm mellliO~8 meIlJe'rima, 1I.Ia.Il~I=ebiILlt,Kem1i.!di.im i.a me[[lj1b;li.p:l!'~. k~!Idb! ~jtm.l )'ang 1aia .• !htiril!g-ga ~Q;l!}'"ltm~~~~il:l!g b~~jj!U1 me.1ihM ~!!'!rnyll. ~erueap~ "Mhlll:p OfaJJ:!r; lrni. Ilile.nemuikm h:ma k;tru.D, ~

.lil:~ m~'fl~k~, ·~~!:t .. ~y:~.l\:¢pad~.yllL :mfril!gfril!~. k,epef~l.ii,ajliilYili. (1m dari m.lImI w;rn_g ~t1i.! l4l pli1ro~, I!!r~ [I;l,~Jk~i,t m.¢ilI1pe1'~I.ehl:l'p dAn harta .. tart'l:ll, dan .shpillkah il!lll!da. si::ben.m:nYll? M:!Jka ia meli.jlaw;1!b~ ~ Al.1i.! ~dal!alii r~~~i.i.dJ!.ik aegen ini dlatn alru. tmgg.U di.kota w 'b<llJU s;!;a l\;etl!tttmoo[!'¢.Dukcma l~~JM: .ermr~t SeOIl'''Il;e; y,~b~rn!U1'!~ Dll![,]Y;1Ln1!1S,·"

Mik"3im~rd.\l! pun metli}'ltl)tl[ilJJ)':ili. sebagai o:rang yang tiM W<l[;15, KeI!IlUW1W. meceb me.n:I1~w:'.l Q~ lW k~1 remimpm m.~~i4l1i.! F~m:lfi'i.pin me:reka ~1IU m~~y~iIi::m. M~ad.aJil.}fil.~efilt:il!Rg keaJIaa:J1ill.ya SJeili1ncgga ~a nlemF ~~tiI!h.~an apio1. y:w'g ,dJ.1JIarnll.j'.;l; SOOiMIg ia seo:ndiri meli.Ui"l! bmglmg tieih..ad .. p' .kea:dam n:m. ~:li }~g diabmiiilyll., SeoelaJ1 f~ ,m~mb~ri~~uku hal Uitl.kJep~ ~~reb. mab.me.reka ="')<1 dan.w.yatl:l}"I." ]rUR s~ge:n. be~gka1!Il~~r,1! kl: ~ .. hin:gga ~mJf01. !lI!.~,~ ~3!l d!i g)!.Ii'I. tel'Sfibllt. Lilllll .. 1.! Iber-kam:a bp~ rorn!:JQ~~ti!.i: "Tmudi!lil:l di. sini du!l.llI, S!ellliIgg:a aLku .IIIohornkm .. iz.in kq?~ I~~[e:mawm ap ka!l:imbilsa.I"IUSII.!ik," MA;~. i.l! pm ~uk.

18. Al·KAHH

D~l!:at.aa.> bdwa .[\(lilll'i;lOlflgaa ii11l tidaik melJJgetaib,Il1l hag.uDlll!IU ~a, ~uki gm, d~ .. A.lJial:! Ta'~ llelu meny,smhwyikm b~~mrii~a.

.Ada pWJilI ymg. me:IlysJ~akiitll., tetapi .mmihcmgm iJt;I!~ :maM.Iik. me[lem1J!.i dm melm_1Ltm>e~;t, Lm!J' . ifj1!rn~~t;;~FI!;~ ~~;1,m. k~i!k :Mefe'J!:a, laJju II'liemill!.!lm~f,~bli.~;l i ~oofllfig,M~1i.m. Mefl!w~ijj}r :!l,lHfll, pend:lpit, ~!lli iJl:l1! bem~ Y ~l!!Su.5. Md~ ~4raprilLllJ .mei!'ll&li. :'le:u!mg ,detl!g3U]'Il! {laIlJ. be.,cengke.raIDlli b~ya, hmllu m~~ ~~1'ii.y;1!.d;ml'lllen~ka.an. ~~;rm %fi!~.fly;l~~ I!;.~~d.r~~ k~~'~~.'!~ k~ ~~mp~l.p.'.~m.~~d]tpn m.er~ika IW!,fi~'" ' . i:'i:lli'"'\;l. A.1.Iall, ,~ mewllil'll.l[krn Illf'f,e:b" WaUaJ.m a'lam .

• _ .. -, _'.~ ,~.,. t'!''-:'~'.'L~'''_'''·~_iii' ,~_ ",-~ __ -, _"

f!:!'IDlI!!i!·N~ .;( ~ l'»'I, .:!J:u$' J .~. .1J~ dftm~k/~:J'j: pu84lGtmt mttmpe.r-

,~~,1"lUJ~:tUl! ,(manus,i4 a!m§u m~. JOMw'l]d:n}'a~ ,r.e'baga1m<l:ll>LKami, .~bh m~~lbU!l. m.ereka, ~,Kami j'!JIgame.mhamgoobn merelh seperti k~ meooka $¢iDli,i[a, di ~~, [l'!~~~ ]{:H'il.i~ Rer1ili1i1~; lk~~MQ(t'!!llg'Q~g. r~g .bi&Jp p~ .~ f~ 'E ,:;::;:;~ ;.;;;- <J:JJR ~~ 4fI' ~,'j .~u <:!t ~ ~ J&,:i oJ ~~ ~, '~~prml:W!:IJia il!ll1r.fMg,ewJmi:,~ j1tnji.;UJih i~ ~i'j, d.:m,~ l;~e&t~n han' Kiamllt; i,~n ~iJa! a;aa kilr~pMm)'<i e . KftlM Qyat.lg-<l:Mn,;g ,f{ubuodi5ih' tmi'a-ng u~ m~4-"Y::'Iik:l:Il, ~a1'il!f1l. masahh harl K:ia:maL )'I.,da di aata.r:a 'me~ ~;~~!l!~ k.¢ltl~tI!W1!I!I."~ dilll aJ~ pula y.u,g .mfJ1~gkaM.J'2.. M;drn ARia Ta'::t!i1I mm,j~ peristiwa y;Lngdi_~ ,olm iUh·h<l!l!lhw] .~ ]i'.g, merek~, ~ikm il;t~ ~~b'_ai hfljfJl }'l!Ifi-l, .m~f:l:lipeik1!'!'U: o~~ogt;l,HS:ya!i!g l!IIl~iIl.~mani ~ .s~~~ buifol.'b l!IlIt~,m.elIg;d.ahkm o~-QII'l!;!l$ y;m;g ~S~

~~ ~ ~ ,~{ ~ I,~~ I'~'~ JI. "0. " hmatw! 'DiriunfAh

sebtl.m bani/man di .arm {gU~ m!l\!'~a" R<ll.l.h .. ' mfftl:ahui lmtang

m~re~~ '~M>lksuMYll, 'lu~bhpmtlu ~ .. m~~ka! :iti!;l;~Jili!'n:"~~~~:!"~!ci

j _t 'L :I '. • ..i" • .• '~~ ,'. _" !~ ,~'o' ••. ~. JI. '''0

!ill3!IlUlil l!:eRuOLWl :!lepern ml" '"" ~ r'I"'""" i,J~ \ 1 or' ~J1"" 0): .... ~~.? .tr.rmg;

I)!':ang~ng bttYk"a~ .ai¥u ,jj'ru&in m~ka ~\::Iiti;~ 'S!lj',Il!~i!ibn)'l't ka;mi.olI!,!l\::ln i\!'j'eJ:ld'irik\:tilt m,lIam7I1lna-h perihrht~ t# al'a~nJil:'t. ·"Memge.I!M omag-DIl'.1!illlg y<lin:g me.H~g,k~4Jkm 1!!a1!~~.,\':~~'l;i1, [bl:l!,1;1 J ~rifmmg~uli::i!ifi dQ p~ndap!lit; Pmllmrt, .merdi:a, Old..a<!ih olrllllg'o.rnng;b] .. m di ;tl]lt",,1:lI !]Jerel .. , !{edml., ornng~ Oll!~!lig m;\!Il'YP:J;, Qli. ;1m~[ll ffi~~;i"W,:l'JfI;l"hJf a~4m.

N~~t~ f"da ij~ng )lJi.ll1&, ilk.a1~ "Jeng,tfMk,d1J (jumlab .merdut)tumlan t'iga orai!i!g" yang kwnpat mlaldb .tmji1'f;nY:(J,ddrJ; (yatig .ltrinJ' m~«iI¥ika:ti; 1}rlJlJlab II:fte.k'a) adaldb limaornl'lg, yang ketulifm afilll«h attji~Y4." ~eh'(lgdi t'erk~rAn terha(J«p barr:mg Y41U gbaib; d(J'n (Y,II:ng .Iain lagi) tlulngal<i"lka;~:: 1]Jlmlah Mler,~ t'llju_h o.raJ~g~ )la'ng 'kedlda/Nw adaJ«b .rInji.1W/zYfl.i!J.K(J'td!kanldb; "'Rnbb.krt leb.w "JeR~'huijumlitb mereka; dii«k (/dadlr!11!;g~ng' llumg$(lbNi {bii(l'ngtll1j' marf'Rn .0001mli sBdiii~ .. " Kanma irrt jangankh hmu (M~bafmU(ld) .bm.;engkrrr ten~rF".g btl! J1U'r~k ... kU.lltll' p~Ttfmgka;ran lahir Mjadanjallgan kamt~ me;1ull,lyakllltl tetlumg mere.k4 (pet'mtk~tJ~/~",~ it~) kepada srordngp,Jjlidi tiJiitar{,i mt'i'&a.(QS. 18:21')

.Ailllli ~ berfil'.lltlJlll semya :I!Ilence!.I'i.t~ t,enrt.;mgpersemih.."'IiI1. ~'W ma!Dll8~~mttog lilllmhh. Aib."h~.-dJW KaWi Lalu All!im ~n(¢rit~ ci;ga p.;m • .cI~.Jl'''I. K~udim AHlah melelll<lih!.·1iB .du.'1pe~p!iltpem:1IJm~. mdruw f~[~· Nria!i'oi ~~ ~'_) ,rrSJJagai.~ ~p bttrtmg yang i}mib. "'M~~ya, sebagai ren&.p;ll·~ 1i'itbk~~ ,~~ p~~lah1!Wl, y~ pe.ru:m,p<amaallll· 6:r~ ju:l!;;!l.~h S~~!iI d~~.1Io\fmg .. p:n~ me~~mp.~t .k~ $~!iiWt'¢m'pI:1!t y.m:g tid!*: diiretihlJJl:nlYil, <lli: I1IiUl.i lemparm ~n!ItlUk mengmat S!l$:~, ~1J p~ mm,~ ~iiIS~IOIJ[J. ma.ka y.ang d!c:ltlilkimiu:i 'b~ ~t.l;I. ke!:~Ilv:la:m.

Kem'!11t1!i:an A]1.J:.. ~ m~nC!1!:rlt~klll1 pel'likpll.iI; r~l!'l!g ketisa. l~llll ~~~. cli:lmk~!:I!~ :na1;lrnID~t!!p1l:~nr.il mclail.1!lifll'm:m~Nya; t ~ ~Iij. ;; 'ITDm:l yang kede1apall Ildnlahanjing1J'YR' ." li~A itl;! !:!lenllmJliIkk .. ~ bb¢!l.li!i1!l:Ifi y.~ ~. ~tlidi.b. ke[lY'll:iL~pmg .. da.

Fi:rn=.-Nlya:( ~ ~ r,;I~. ji; ~~,IW.· 'J?abJ;.l;tfjkbihm~~ }lImiab m,,;!~. '~H~l ii:u-:ifi.e~:ali:"flenjlt:lJj1!lk bithwil yancg terbaik d!ahm ~ol1ilisi sepm.i irm~;d:J,l~:brnG.!:!~ p~®~aI:t~.iru lkepadlill. A1la:l:Ji. Ta'~. ~arena tidak dllijJe.I'lukan pe.liLdaila.mm t:edi:adl!i.l' hOJi]~e~~bu4;t;wp ... d!idasjJ:riol~h i]ml,! ptl1t~nl.htlatll., t:e~aJpi hliliU. kita dapat m.engetaihuina!S .~ oop~t lit;!! wooy:ar:ak.mn.y<l!, bJilti tidak, I:ci.t<ll dlimt.

Dan fi.rDl~fi.Nf11ebih hmjm: ~ J...fi :~~~G , ~Tidak aeL ()',Q;i\1:g y,;i!ng Jne:J:Igp;i1hui {biJ{l'qf1n} m,'~ k,r:at.Ji 8tJtJfI.>it;" yakni, danummat :ma:!liUS1a. Q.1!it'i!idih m~~¢r~t~<!!Ii, ]lb[jJ~ 'AlPb~ men~ec:lilj,kakali:l: ~'.l\lli:1:I termilSllk. J1:I'i gol.ongaillJ }\'MIg sediikit yang dib erl pel1~ec1J;dj:r_jJoleil All~ ~. !i.~t,~k:l Jilu he'.l'jtlln1:th [lIljuh Ol'!mg.~ Demikiim pula yaflg. d!iriwtotp;thll Ibeu jar.iI, dari "Adll1!' :rl·Kh!l:u:aS3n1 dan 1kriruillil, ·d1UjIbnu'AlbollS. S~IiLYlli(u .memplllkalJ! san"," y:mg ~bOlhlh yaD!g di5~_f!d.!rkOU! k"'p;tl:ih[bIl!1,l 'Abb:as, l):Ill".,:). Inerekil. ku be.l'juml.ili tujuh ornng,. dan h,,] itu ~ej..llm deog1!i!J a_pa r~g k~ l~ukiiJli;:itI sebeJ!lmlIlya.

'D.rn, .!\IJIah Ta'aL!. telah be:m~~ .~ •• :.,&. ;.i:'" ~I ~~ )....::.!~ }o"KarMa #~ jlUtg.ttJUan .kc;1;m11 {Mfihamma:J} brnm&kai" kn~g ~~1 tfl~ krn14Ji perten8~~r_lahiT 5~P.·~ Yakn:i,pStten---&b~ r~$~~i!'llIat1a dan. rinPl, kar,erul. p,enget::ili:ua[l IlHlllg!l!!l<ti .m~5i1b:b .. i,tu tidal!: m~mbaw~ :f~«Iah ,'an'@;b~y".

q i~r ~ r--+-".:~ fl'; ,. <rD:rin jangan !<;,mm :t1lf!'lUl11:yakrln ten:to:it.lg mertka ~md!oi~lfi4 i'!# itep~; ,\"@r$ll'gpt{n dl antam tl'terek.<t. JO MmudnJ.:t,lrnreoo ihnfl'l mereka fi:i.dak merIi-p_y';t~ i~ro.1!l p¢~~~a!hl;liHlJ ~ei1~:tl'Ig hal rru gb])rul ya:llg ibel'Jlumberaaridiri mereka sefldi.ri, ijeba~;ll te:rk~;rn, t¢rhad:a.ph~ y.wg gn:db. Deng;m ikJril .. lain, tidsk did~(kllil1l. pada IlCapanymg m4!/~Jmm, .Dlln 5Ii.!iUiIiif!gulnly~. Albh 1a'~~~telah ,menJt;l~t:an;k~ 'kepaaam!l.l,. hai Mullmmad,. kebeIlJal'aD. yatl~Ij&k llm ker:llgl1, .. m di. di.lamnya, dan Di:lJah p~~lbeti k~iJi~iiSi!fI yttRg .~Ul'tl!l did!.mhllukatn.iJjtask:i!tah,k~tab dan Jl'eJldapatpitndl!l!pat }'ling cilda.

D.t:cl'l ia'1lgan~dcali.}roli Ramll mmgarulr.rm. ~wh.(J"Ltp $t';$llatU; "Se:!lll'l,ullbnya aJm: I1M,1:i .mr:ngerjlzhm. itu 'bor;m Fag, (Q5. 18:23) keal{ll~ (d~n ~.I'lt); 'Ill$j'(l .AJlrxh" ~ DIm i''ng(ulah kqmcln Rabb.,nujikrt kamll1JJpil dan ,kamk:r:tlflah: 'Mudab-nHidaba.~ Rabb-lm akan rnf1mberikupei,un:j.uk k&pada 161'11g IJ."m dda' kebe1l',6Imn!'lY'l ddripadrt ilti. ..., (QS, Uh24)

y~s dil\m_ikiiM! in! m!(!:[';J;J!'p~u bhlnbi:~g,an dad . .ttl,*, .All:a1!J. ~k,tpada.

Ra.sul,cll.:lh ~ mengenaJ. :sesu~ru jika beID1u ilendlak mebk~ll:truJj}"';1 padl.~m;li5;\ y;tf!g:;i!k~!1! d;l!tang,.f'I!kni h'Gl1LdakJih bdi!lll,l! rn.e[!J~trnba]ik:m hal itu ktpada kehendak AIl .. h yang M~h .. p~ik1!:$a ]~§i M~~ill!mWi~, 'fling l ... l';ih.:l!me[!J.ge~rnl,l!~ segala ymg g,haiJb,YMg me.t:liSletahui~pll y;m.g tebh terJm:!i,. ymg .d!;om terjd, YaIIJ; tiJak akan r.e~ad.i,dm ballalmru:u.itkan t;eifJr.l&mya. Sebagmm~mt":allg di~~a!1l dailitrn.kirab a-.h..shahi:ihain, d:tl':iAbu HUI;rai~;:ili.:G, dal'] ~u.h.ll1lh~, beliau bersabrn:

18. )J_. KAHfJ

Sul!a.imall hin D;l!'1ltl!ldpemab btr.k~t~l "All;! ~~ m~ggiJi(,U!jruh pwuh isteriku .. yang dalam ruw:ili~cJ; l~i~ di5ebli_!,tkllll, sembilan pulnh. islef~, dan . .d!alarn. r.iwa~t bi:n:rly~. &i!Sshtk~_[j serarus i.ster~- ,d;dam saru rnalam, yafJJ@; ~Luiliflg. mal5~llg ik<l!l1l .. melshirksn san!! orang; anak lak:i..1iki Y;i!I!g berperaag di j~~11 Allah." Kemudian J.ikai[akan kep~y;a. .(M~m ."!ebU1iJh .iwapt di:x:'bni!_:an, sail:ili scam .M:l!I$ok~'~¢fk~~\1,M'pa'&~[!y<:l" ~K~tikmlih:, fn'frp Allilh Gila Al.b.ih me.r!ghen~akJ}," Teta(J'] S'Ili;urn[;jj) tidak meIlll:tl,c,apt:Mlfl}!".t, [{.emrud!i3tl i~ b~t· kel.i.lmg menMt:iL1'lgl .i~tari-.mteril:ly<lJ iVlI. M:ak.a 'Eida.k ~eClr.tl'l.g pun. dll.l:i~n~'k~ yillilg md.uwbn anal!: kecuali seora.ll.g Wil!JUn1. sa,jil. yang melahirkan ~~ngah m;Lll:us.ia. S ela:llpumY3 • .Ra:!:ti!l.uUaIJ .. ~o(!['$~b-da: "Dern;i Albb, se;~llidainp ia (Sl!l.l~:airu.all) llerkilIa". ·]mYll. AILU\J.,' tii$cay;1i. i~ti'&~k Ibe~o$~ d.ruu diemi]cian .itl[l ~1JcW:! eukup IIl:lnlik: melllBiltlllli. h~jamY'.t: ~

Da1il!m~ebl1!i!l:JrUW"yat diil;gDrut.bn:orDan akan berperiJ.![Jg (lj jai1L1l AJ!Iaih s=lJj~[)t3!J'J.g·~rnlJ:l::; YlI!ng; ih!~ 'h~k~,."

P~d~~w;a! S"l.lrolit ·te.bb dikemukilikall 5ebitb~lU'lili'l!ilJra .1Jyal .hii, y.~kni dalam sabda N~h.i ~ ketili::a bdblil d!i,nmy~ WII!trul!g ki$'~h A~h~h:.libui K:!hJ.i: ~A1+1Ili :;]ktl ~erik;m. iawalha:a kepada kalian besek had, "LlJJ,l. ~yu~~rl:i!mb;1Jt ~ru!1! .5~[_[!1.p~i lima belas haei.

Flil'fIWlI Allhh l':t':l!I~ .. ~( I~ ~ j~) , ":D.l!1I inwt.la}j ~h R!1bbmu jika It,mui iilf!1:1 .. "Ada ywg :m.ci:tgai;tl;;~, ;tr.ti_Il}'1'l, jik;l. kamn lupa nlengu.cap· k;llJ p~~d~ntlnsya, I:.lliili}. malir;.a berikan1thpetl~ectlIatIlatli pada saat kama Hlellgillg[limp. De.mikianl'ltll. Yililgclik,e.miUL},a,n Q]e.l!.. Ahul 'A~uy:lh ~ alHa:s[ln~I-B(ilSh.ri

H . .i!:y3im. mencerirakan &an ;l!l"A'~y', d;!:ri Mujahld, dari Ibm.! 'Alb-bas rnlJ;7.lgcn.u. or;"ilJ:I:!J; y~ng: be~ml1I.pa.h .. l~ Illellg<l!t.u..an, hendaklahia malllbeJ'tl\:an re.!Jgearul:tn (o:Ie:ugall mengueapkan .. imp. AHah_) m.es:.ki .setel:ahl. ~a.tll.~aIlw'l., D~li;l:llJ[J.bh yang diriw::l!fililkm eleh atit-Thahr.aniJ. dari Abbl. MlI'a.wil~.1h, ~ri~I"A'masr" Dan m~ ungbpw Ibnu 'Abbacs: "Hell.ciak.bh ]11 m.embenhn pengecualian llJ.eSbptLll setelah berlahi satu tahun;" 'b~'f~[;(:i iil'>a i.-.111lpa d:aI~m ~1!I.mpihlnya at:il.U UC:9!.P,<I!IWY" IJirl.tllkrnA!l1Ig_l,IC;tpkan .. im,ya Allah, bh.! ia mellgifIgatllij'a setelah SlI!'jjj. lahwl.lbittLlIu, :nliak3 di;,'l;Lnili!!:hk~ h[l!t,:ln},01 m.J1(lJ!guc~pl\;m !hal lJtu, .!llJjp~)r;t i~ d;!Jt:.mg deir!~ rn.e:mb erilkan p ent;ecu.ali:tn meslcipnn. 5letdah ;arnli.l1kuk~T,! kesa] a han. De:mikim y~I1g dikemakakaa o]e..hl Ibnujarir .~ dan ia w!.,i:llamk1ln hal tersebur, N<ln1UI1. hal itu tidak. meughapuskan dosa .5.umpaih dan meillggugwbIil. hf!MtlJ:, DanJ'"atJJ!\j d!ibuk.1!l'! aleli fullu J ar~r ~ iniLuh yang shabili. dan. r.mg lebih byilk bagi wIgk:apm Ibnu 'Abbas, tf'df1.1h.t1 /1 'lam.

$~I~!1.!~~ m\!!l!gkj!]! j~gI'I ;1,,,,"'1: iii llW memplm.yai sisi lam, fruIt! bahwa AH!I!h To!!:' ab be!:mi...l"w;l..mellunj,ukblll orang!i"'~1[tg, ~upa akaa sesusru dalalll uetpmllY-.t ~npa:ra. m.~~~;lI!.Nya, b:rena.llip,a .ku dfseh,ij,lbk:m o1ll!~!b.~y~irn:r.., Sebagalmma. yil!ll§: diiikatakan aid! ~l"lI!IiIg anak .mudai.y:mg Ib~~ MU$lI $

18. AL ~ KAHPI

,~ ;j~r;~f~! Yl ~wiL;J ~, ~n~n tidak ada Y4"fl mtdJl~{tbn (fk~ unt!lck fr.!erIi· crnt.1,I~ maU:,zyaiW!l. H{QS. Al,iK,,1Ih£i: (oj).

Allah ~. :Ille.ng1ngiIJiil:a.l:l agar meagumr Syaiti1illL ]ik~ . .syaitm it!.ltel;W_ r~q;i" m:tk'llilup~itl;lp1llll1~j':lI:P' M~ AU~']';l,'!1l'li!~}~n~b%k_ ~F'1iJi h!U'\l!O m~.giLlgllJ", Old kAr,en.'] itu, Di:t bmlrm;:!u: 4 ;.~ I~! ~ f~!J ~ 'Thm ingut.

14hkt:pada Rablrffl1fjika .b!mli hfpa. ~ .

F~rm= .• Nr.aJebihla.l:lJjUl~: .i( {,J.~I:;J. ~ ~)~ ~~ .;;~ st ~ J:, ~ "Dan ~t.1kan!4m 'M!lMh'm~!rkJ;a~ RabMi!J.J 4ka'f1,' membfflklf, pew'1j#kkep4da ya'Wg !dAb tkktn· keb.frJ41'tmnya daripa&:t ini. ... Makmdfliya. jliibkatml!l ditmya tmung

sesuaau yang, kamu tidak men . 1nY:~, matk a m·emoho.m'lall kepml. Allah

T a'.rla dan me:tlJ~adlapl!an .• k,q. . dtltlWlfi memoiIDn.3!;}1r D~lI .. mtm~erimu.

t:l.Mqootuk .memp=leh kebe.muan dlim IU;g;;i, pEll:wl:jII!i;;. m~ru haI.ternebl!.rt. Ad:! jllg::1 ym!il. iberpooaapttt,. men.g;e.Il:'llp.eJl:lhi:r:lll lyal: t,er:l1lilhut I'lfHI\cbp.:l![ pe:nns:lFoITl !.am selain itu, WliIllalm a 'lam.

lhrn mmka fil'l:gg1Jld'alrtln 8Na mereka' ttg!l!lr:a'Wstril'o.ttll dati; aitamhan s.efn.b~tarIJtfdlm (l~gi). (QS,l8:25) Xatakanl:a.h~ .... A.l1ab libi}) tlltmgett:r/mi btrc!:tjJ,a famrii'nYflmeTeka tl~:ggtlJ (dt gmt); k&punyailti"Ny.a4ah ~emua yang tffle'I\!.bJltlyi di hm:gi~' ,titm tli Immi s . Alangktrh tetang,!p~lg1ih!!lfln,JYj41d.an alan.g;knb l;(fj'tlJn prm:d€ng~Tfl.r1·N~; ti@kad'a seormlgpeftndttlltJ jnw bdgi 1n~tth ~da.in dn.riPllda.Nya; aa,1j Di'tf; till.11 me1lgttmbil $€lJFlUlg pN.~ 111:~jadi ~ekm:tl.l\rya dalam IllenmlpJum kepmma,ll, '" (QS,. lS:2~)

Int merupakm beeira Jail'] A!lh.h ~ I:l!lum. R1!luill.Ny.a, MUih!l.tl'illlcld. t!I\ men~al. ma'la. rlngg.y.1: As~.·h .... I::!l;llIKliillfi cll! &al:arn .• wua 5ejik md[l di~id1JP km $:i;rtipai dib;m~~ I!i~rnb;;di old:! AIlih Ta'Mia, dan D.ia. :mem,pe.r1ieml!k.'1il rnlti!t'!lka d!'-n~~ ot:m.;~-OF.mgpJ]g: hid1/!jJ p~ ZlIXIWI ~t'u. M.13~ t~ mem:ilI. di (bl:ilffi g;u:. menurut Alhh. ~ adlilillh tigararus tahun }'ug di1i:amb:ah. bg!. deng..liIl se:ml:ol!lan 1tab:!IIllI. ffiellWUl: Mnwgall bulan,. dan. riga mn11!l n!l1iJllD.mtnuru~ .hitu:Dll;tll. m. ... 1i[:W;[f]. Perbedaaa aiuan~ah.tlfi blib:1il d,e.IlI.g;1!1!L ~~!,UI. m~~;i.I!i.~t:i. dalo1;fii! ~!Ii't1UUi5 ~ahUlH ~lo1hllgJItibu_ll, DMiL kaI'e1l1 im, i>erdili mengutarall:MIJ [ig;l1'.il!Hl!l UhLW, AlIaih Ta'$la b~t,l'irm.;t!], dan diltamh~h setnhiLantahtm.

18., AI· UHf]

Pinn:m-Ny.t: ~.,.fj ~ ~i .11 j , ''K,uaj$11,t(]j];' 'Allah l~bib mlJ:ll;~$J1ii berapa lamanya m~t(ngia1 (di K,l.:f). "M;ili;smil1ya, jill! e:Digkau dit:;lill.ya tail~gtifi~~.~ ditM~m.~)'Wlg ~gkau.ticl;ilI:.memp!1l1y:ipm~'I!Qfi tellcmg h.a]. itu, maka. j;wgwillh en~~au, fa]ieng.e-m.ukikw .sesuattl, teup'] tauk~nbh padb! S~.l!.t ttu:4 .f)~iJ ,;;,.\:;1 'c'.ll::;.k j LfoJ ~ rt-r Jo, .~ "Allab tebih mrmgfZlmmimapa littna~ tnmka; ~m.ggo:tl (di 8fl:tlJ .KqJim~.N:ytJ,lah Miinua: }'<il>\ll tl!nembunyi diiangii dtm di imm~ ~ M~dnfllO' Whk ada y~g mG.flg¢.ili1lli haiitu l\1~i . .h!l!l].yll.Di~ $ .. j~~. oral1g: yllil1lg d1bl)'nt.iliu dth.Ny.:I. Apa yang k:atmi kemw..akan. 00 juga dlikemukakan oleh beberapa uLaw<t t;af~clf. iie,peJill mLcsalmya. Mujrurid senmu.lmn.1 S!liIaf a.w. Kh:.ilaL Waitahu a '/am ,

Fitmll;ljL.Nya:o{ Ci-~ ~ ~A, "Atangb/~tn'ari'Eprngliba.:in.~.tid ~/an.gk(lh tajgm: 'Pl!mifY:i~Ta~~~: ~ M;I!k;sud!!1!)F.!, sgSu!l,gguh,,~ AlI~ T'a'a]~ Miliam.eIlliiE mereka &an ~deJlgarr mereka, Ibnu J an!!' m.e:tligem~: ~Kal:im .. t im m.emb~ril~ p~~tti~ya:niil:.,a:ng;l!tpo~itil S£oO~aIl~liIh dikilit~:Ibm: 'PMl<l~~N}"ilb!ma:rcibella:rteJ\1!IJlg, dan pe!ldeng.~:l"\m"Nya p= '5mg;!t t1li<irn/"Dm r¢!l~f$;!tatitiy~: D~3! M~l:iam~H.h~l :s~la yang ",da J~ii Mi!1;lJ.mea.de1'lgitI' ~eg,a!h .lhili1, ddilk lIdA SleIlua1U p!Wl yang D8r&'f:ID.bWlyi d!ari.Nya,

Firman:-!N)~ .~. ~A;.I~ .t. !J J~'1.) J'J oJ' .. )~ ~; .~ ~ '7ak.uL srortrnlg pdmdMIlf, pilI:/; ,hagj memk.a retain darif,laxla-Nia, t/a,ii Ditz [iJak menpnhil FOOr:.mg }lim men;fadi 5eit#f1f;"Nya d.;tJ4m. mgngtapiffl'n kep~tfj~, "Mmk$IiIfil.yca, Albh ~ yang rn.-emPWl}"ari. bJak .I!tlencipu. dlan mem:erinJtIDl y.ang tidal:: adla proala!k bag; hukum-Nya, T~Mk ;;lM remlb~tLl!, penoleag, sekutu d:.n renasih~t 'b~g;';Ny;!li. MW!lI:h.ggi D.i~.lagi M:ilillS,UCI.

~-;;." ......- ~ .... " ~....... ...,/~ .. ,. .... ~ .-~~ ( ... -:~_a" _)< .•

~.J~f~. 'rJ.:;. \ L ,~~!J, (~ ~ ... ~'.J'.~

-:;: --: • ). ~ ~,1>.-" -: (~:; ). ~:. ..... , Ij .. ,. "'.. ..~ . "W". . ........ "

~~ 4'~. ~ .D . ~' ~, "1J ~j~_j'~ ~.!J Hu~

"",' -~r" JI'

/0 J', ;#'~ i""""'~:..;!1' .... ~ ,r: ,iF J.i, 'b" _,.io"~""',.,~ ,-,~ .-'- r . ....,. ~-,). - - _ "r.~

~b~~J>, ~~. ~J~ ~ ~ ~I :r ,~~-' \.i]t j;;;J:~

¢ a:;;)l

. Dan btr;c:akil1l.lan aJM Jai!i8 dirsm'by.J.lbn if1padamu .• Y·fliW kiMb .Rabb·JIUi (tiJ"Qm'~-it). Trdak aila .(~ffg p.tm) ~. Mp.al·mCfflbnb kt1;ltJnaJ:~'ktJ{imat~

ts. AL· KAlifi

Nya" P'~1l k.a11lU lidak a,hm ,rinpa' IIl~Ii'f'mnktl!'l ttmtpat t1e.rlimlung selaf.n darilmdn..Nj!o~. (QS. UI::27) fJ:all be~abtlirl~/h k'tmm bf!rmmfl dgllgnti omiig· Q:ra!'!g yang mftn)!f':tu&bh-ll:y;a' d!1 pdg,t' dallfJetaug ba.rl den.g;a11 ,~Jti!1J$"'a.r(jp kmdb~lIll-NYil; dtmjr:lllgtml'tlh ,kHiJlillllltl(mtIJ berpaJingdttri ~ (kar~) lrl!!1l:gh'(ll'ap,k)(~~ 'p!!rhittsan ubidlflmn dllnin i.l!i; tkm ja~g(i1,lll«h' Mll:m meng· ikmi orang yanghatfnya trlrith Kami lalit/kim ihln mengiflg(l~.Kall~t, ~ert!1 11umurmi ba·~ .tUj;ftlm.y{~ d.a~: aikl:l{lb keaaa,;rnn,ya iw melew(m b,.u~. (QS. 18;~;8)

Al]ah ~HJerf.i~.man seraya memeru..laJ1RasU!l.1N}<L ~ Wltlilk membaea KiJtailr,N;ra y"\1n~ mlLdi:uena, me,[l}'llL![!;p~Lk;U] k~pad!ll u~t manusia.

-t .. QQ ... Ii'~'!} , "Tid.tkiiM (~oor:::lngpw:n)yangtkpat membth kalimiU·kalimttt· NF.o!"Nliilhudnyn, [~tlla.k ada y:mg d1!Pill rnert!lba.h, l'J1etlJyelewengka!ildll'J. ffietligha~1;lSi1Yl'

Firrn;U'!·N~: i{ ~ .:;)~ .;r' "i"_,,J )J }I nJ)p,n, ~mN tidak aka1-l dapdt mr!l1€Hmk.:m t~mpa.t berlifMtJ!1g SEf~ifi tlatiNya. "Dari M~ljahid, ia lllenge:IlJJ!Jk..1= iltm; "Mu/tahadan b.~r:l:!I!:ure-]1Il:pililbedjjl1dllmg, " .dhm QcaJ[,tdah nUllgudbn. ~!ptlIolor!l;l;," :SOO3ill1gkan. [~U:l!,l J<lrir mengatak\tl1; ~J]k:a etligKs,t1, :haJj Muhrullm.3rl,

~i~m~~b~~~ ~p\1, y~g; ·~~ih All,.! ~~~ I .. )1;11 d~ri OC;:1;~b ~b~-m~

m:il-:l:~iodak atI~t¢mPJi~ b edilitiUEigb:;i~mtl d:tri aI:i Ta'a1a,"

F~ -, ~T ~ ........ ~ ... ~ ~I __ ~:T" .. r:.-:~' .... ~ -r ~ .. ' ~ .. jJ~ ... '"_ ~ ~ • - .- :l!.

ui'mll!L •. i.~}'a; ~ "+"") o.lJJ.j_jl .~_IJ .1..c.J~' ~~, oJ . .,.,'\;: ,;p ·1 t.:' '_,_......,-"'IJ '?'

~DMI EtmrlMriah ~rtm bersam.di"sama drmg4n omt1t-l11'aJig ~g m~yrnl1c.dbbnya dipa~iJnn, JMang han dm.gGtl mrmgbarap keiiJJ:w(m.Ny~," Malli:sudnya". di!lr.:I,tJi;:bh het.'lctllll OfRilg·or;lJJlg }'ctlIgbemrik~r"'epada. Anah,berub.I:i~, hertmrcid,tJe-.I1:llil:bih, dati b~[I!aklbi:l!' .'le-'t~iI. heroo'a k.epada.Nya p<lri:.tllagi. tl!:l!tl sere h.~Ii, iJ;lik me:r,eka yomg. mi;;;kiI:it m:aupl!ll ymg kay~, kWI J]la\~p'!Jill [.em~h, Ada JI'lO!l. JIleLIgilt.u..<UI, ba.nwa <LYaJt :ini t:Jt!nrn berkenaen a.eugm 'ormg:-orMlt;. teriJ.o:rmat dar] kil<l!llglUl k;Lum Qltl"<]isy •. kel:ili:<l merelsa mem!.;] kepnda N~l.i ~ lim'uk dil.l[:i.uk !le..tldi:tij $iljil.lbejjl3Il'!la mereli:a drui d.dlillk n=gajilk pam Sahabruny.<l ],,3!J!lg ~e-InJ.tb, m1!:illmtYj. Bih:~, • A~nm:l.r., Shulbih, Khab b:a!h tl!iI!n[!J.fil1 Mas'ud" Mtrcl\::l.memJ!Il!~~. $;l!!(ii1i!y.1 :mcrd:~ J]heri majd!:!; khusus, mska A]lah m~hi:r:3ng iJelliiill!; me~enllihi p~mim"¥L 1l.1e,:r'f!ka 1tn, tli .m."ill<L Di.,. bem:l'.m~Il; - ~ ~Ij K~,= ~j .~ A ~.a. .. ;..r'f;, ~ "D= jang.anilt_h kamli "~(mglls.i1' orang" rn:att.£! y.tlig t.fj,ffljli.'ftl R~"blJ.¥ fa¥1a. ~,lti t:l!1.rt dan pa:d.t fMtrmg bari, " (QS. AI.AI'I':il:I1I1: .52)

AIM'! ~ I1lCQ}'llwn b~lialll ~~p;;:J!b;.tr ?a1am d:1d)l,lk b .. :r$~~;t m~r~k"" .;Ii. m;i!Il~. An~II b~l:fil:~~: ,,;f ?Iy :;u.:._~" ~~.~ ;:",: ,:':-il12 .~ ~IJ ~. ~[) ~ ilj. bersabarlah hunu fterntma.ga"ma ,J~gan. Qr,m;g~=g )'ang menye:rri R'ab.b.nya at. r~i dan p~t(11tg hali,~' D~Im:t SIMbih .M~mim, diriw,.,~O)tk~n dan S;t'~d bin Abi Waqq;asll, .19. h-eocen:[;a, K3i.lru. e:natn Qru:lg~e.ru.:ill. hersama Nabi $.l.:alu btun musyti_kb~b~~ kapada Nahi, e: ~Usjrbl meJela, M:e~ tt.idak111m bermi melawan ka:w:i .. ~ Leb~1l ]afijU[ :Sa.'ad. b!l,tika:~a,~ Ke~ika 1[1.1 aku i>enama Ibnu

L& AL· Kl\HFI

Ma;s'1!.Id, serta $1f!:!let;i'~:g ~i .Hl;!.~i, B~·~ ~ Omtii[! yM'lg KU lup!11llilmil" i1!~ Mak_atimbulllah iMamdi:ri RmruJull.1!h.9, ap!llyaDlg tdab. mmjaditdlendi1!k ~. [:)Jill! beli::ttliJetb,iCM:lI.paJa.diri ~en.d!l:d. Hilfi'[i:g;l ~im~, ALbh S€ll m~ i!I~:m.ikll:fi :6I1E1lU1.Nyot: (~:;. :'J~; ~!J .!1i.il< ~;);.':!i~.ii ~,:,i.J\I:; ,rnD:an jangtmlah' km11U ,mmgllsir ,(I'1:at~g'rlmngY.it1!lR' men}!enl Ro:l~nJa jlaia Jmg) Jkin tk_~ pgdg,pwm'c, ,~~n,. jedw~g uu:rek~ mmghrn,laki kuidbaan.Nya_ '" {QS. AIAn'aml: :52}.

HadLL$ ~~y! di_riWll}'!l.tkm ~eJlldii:ri rileh Mmlii:m itIDplI. ill·BuM:iJar:L Imam. AllilliliHj, wf,r.[waywr!k:1ltI. dan A~lll Um~m~!b:, jot mence.i,tllkao, R~,,JLY!llih,~ pemahkJe'JlJ!<lif m.e:!Jiewui :aihlIi yah }'iWg ~edli11lg~e~ilr]t~. W~

becrial1 meaWemtik:attmy.a. se]';aya l1eif$:~ll&: _ _

., . - ~ - I .!!' Ii _ ." .. Ii ·il - -.. jI;,~,; jj I ~:f' ill f.l"f ,~

0( .yii,) ~j! ,~II ,o,~ ~'~l ~! ,~~,h aJ.:;J~! J:~ ,a'J~ ~I.~~ ~I )

Ii! L" .. ~.. ."' ..

'"Re.r.imaWah. D!.iduk ri!l&i h~:r:i Sg,Pai lmiah:::!ci rerbiti lebihaktl wkai ~ memetdel!::a!kw. e.mpa;~bl_'d:ll:.""

S~1!m. ~t1.!,. [m;1;ffi Ab.m~d ].llIga me:riw::tYltkm. dart MilS 1Jta MaJ!iik $., dari Ramlul!lO 8, ~d]1I1!i ~ets~bm:

l'idahl.:ah. ~OOW hl:lfltlJ. be.l'kl:llll1plll mlmk be~iki:rk~ AlIlIh., :ran(t d~.n~· nya lJre.ek!ll tJ&tk. m.engb_em:l!aiki kfftllaJiwajsh .• Nyl, mel!ail:1ik\WI ~~ .:Wm &~ clm5w.1'<!i!IIg peajerudari l.'lIIgiJt':'ltwgllllllah blian daJr:am. k.eaman.[!tF;1lm!pwJJ1, dl.m b~ibagm kehliJru!kmrnu telrub. &igllilli.tide.tlig.-arlll\:.ehill::an,.·~

D!ti.w'i!}'~lkm :smdiri olehi Imam. ~.d ~.

Fi.r!Il!lm A1hh T a':aJ!a: .~. ~~0A;.,j1 G",; J.J ,;,.? ~ ~'1J. , "lkl:~ p~g",~I.sth kMua mat:a.mt/ b~l£i7.g J4r:f; Mjei~fii' ~'Fe'lj.;'I) men.gh'llr'o'IpklltJ plffh,i=n. kehidnpan mrl:i;a,ini. "Ibnu 'AlbhJ8 .me.l!I.pal::an, d~ j~~~d et!g~;;J,~ m.engabldilim mel\ekabrerul. o.rn:ngl$in. YaLti, i!fi~l].m¢11!cw{ ~ti ~;tdm~ ormFOrilll(t~IlI)'Jirna[ Oil!ll. yang bmyi!!k kd\::aY<l1l1.

~ ~ ,j':- if t.ll.Ifuj,~ ~. ~~, '~f).m·fimganhh knmUmeJ1Futiom",gyaW!Shati~ udal X,;1,l1d Maih.an~~rl.~®i~gfl!~ K!,":i.;; pk':l i, ~ .. ikm ;1pm+l daR ilbad_all. :k.are~a .. sJJbuk denPl d.i;iDI.,t, <E ~) ~;~ ~"--.S'J ~iJl IY'J'? "S~ ~fP~""fl~1 ~. n4Sunya ,d..tn ~la-h .k~YL<i1ljijjya itum{jl~.ri /n.it(i~." Y~b1ij~m.tl d:[I!J]! rem~ra ~bag.ti De:tJtm kebodob2.il, d:E}d~. mel!aE1F~ti:i b~~!Ii!l, a.m .. $iilc.· ~~, MIl jlmg;ml:ili. k:unu. t;.oo .~epad1liLya, jangsn mflll}'labl. jillun.ya dMi. jMgan hi dw,pl: ,1!i,""'~IilJI'lI.

rs. Al·KAHH

Dr1nkai'a'kanlli!1J; ~Kebenlifra1:l im datangri'Y4 d4ri: R4W""~r. m!i'k1'l ~N:!:r~I"l,g. stapa )Z!:ngiijgin (bmm(ltlj hendakl(Jh til· b~rin'M1l" dan bam1'lCgSiMp~ yang ing,in (Raftr) biar:itllJf.a ,kt:Jir . .., &sunggulmya .Kam;~ tela;; stt/iak.an bitgi OO'an~W'ang .'ZhI11im flu .Netaha,. yltJ1g gejtllaklJ'ja mlengep~1lJg mereM, .DIm ji"lut meteka memiJ;!t(1 m#mtlil. nis(!t:)14 mereka 6lka!l diberi mimrm t1t:fl'g(ln air J~mi bo:i yg.~ meml;r/ih }It;lllg lJ~fflglM"gu8J«m .m:I1W.l~Jfl.a;b :srinf!'1lw,. hlltsk mitt!lmwn da;1;l ~eit:lr;:~jelf:k tell:pn~ i5ti1'flhm. (QS. U,.2?)

AUah ~ he.firm'lJll kep:ada, RilISul"Ny<!:, M\!hilmm,U~ e, kl!ltakaDbh, hai Mu:nllmm~,~ kep~~1! !Jill.!JJ!1I' ffii!/Jjl~i~, ;l-P'~' y;lJ:!g ~k1;! b~w~ l;,~pt1!~ k,~!i'_~ dan Rabb kili:m adalah kebenaran yang ticbk tcerd:!,pililke.ra~ &j~Yfl. >{; ~;u ,';:; U'!,:t ;~ ~ ~. "Ma~ baran.gsM~')Wrlg in~iJil (beriman) hem!.r:k- 14h in lMriman aa-n lm,anf1$iaJh'l~)'l'l'I.Ig ingin (}tafi,)htarJa)} fa haft •.... Pellpan ,.,yat~n;~ t~~~ anc!ittlwki~!!'lt$, aid li::;tI'~no1!lttl, Dia beHl.rman.

~ ~-:JliJllttt,l TIl ~. ~Sr!stmg&fJfJl1'J!1.Kami .tel<th .sMiakan bagl Q:rang:Oi!i~ng zlMHm iw.H""yiltti, Oi~!lWO(lli~[!; riling kafirk,~'pada .AlIdl".bul·Ny:lI, daa kep.~i:la [G~ah-N}'a. ~.tp,(~ ~ J.~r I'p}i ~Ji'~J1.gej(Jh~.JHmgeJ1lJngmerekn. J> SwrtwiiqufflI bemm p&iamya, MengeliLai fif[ml.ll!~Ny.-.~ ~'~1;'" ~~ J"GJ~· ~Yi:ing f.t1fo.takny.a mmgeprmg m~ka.·~ I!m:!lI J ~u'<lijl men{lefirt:~.IaD, [hfiu'Ahblll berkarae "Yakni, Jillding r.rngb~ dari api. ~

iPit..ru;n.NJrll s : ~ ~.;,:,.r. !f~ ~t5' .~ ~)~ 1j;£.;.j_J? ~Danjikit ~ m'eJtlinta milUml, niSc-aya me.iffla ~ lii1ier-i m,in:~m d~!ym air sepeorli hesi. J'4,!ig mendidib r .. m,!l m~gl:JO,ngN$it.a~ wojph.·~ Ibnu 'Abllas mfiifllil:akan. ~ Alo mnblu y~i~1:I mr keJ[~aJ: ymg me.l]Jdidi.b, sepereiendapaa .minyd. " MujilIDd !I!eDg .. !uk .. n:~YIl!k_I"!:i s~p'~.ni dIIfOlih i:I .. n r.!~I!;1.h. ;; S~gk.w 'Ikrimah IDIii!1;t.r w:!gb.pk~: "Y;lkJ1_j, S~g.U. ~gp;t!'!~ya b~:rll:d~ p.~d.a pW1a~ya."

.Pe1'lMpatfel1&lpat: di aras ]:id~k s:al1i[lg mer.r.l!fi1m.n ~f;ltu deIlg;m. Y:';Ul!(l: bim:J.y~. k~:I1ella urn al:'!nuhbJ men)nl!t:uk:w d'INif';lJt yang momj.ijikkan secara kt!leih .. nili3lQ .. Ya:I!lg.ia ibt,t'!I!I'arna h~um, iJtrlba1!.l. ibllnik. Jam .ktnn!l serra ~angat: pru:J.;iI5. 01eh k~1"-m.1 itl:.!, A:u.<lh to\'~I<l 'bedil'm __ JJ~ ~ ~;..j! ~~ , ".i"mlg mf!tlg. Mmf!JI"$hm wajah. ~ Y akni. kareonap~}'ca. Jika Dratflg kafu hermaiksttd. likan JDjf.min·1;!ffiI1YIl. d:~n m~!I:)d~k;ttk~~ .tir it!,!. k~w;l.J~hn.}'\t. m~lt;a w:I!ialm.p itu mtnjllidi .fururlgu$ hingp li::!uiIk W:ilijlillm.Yli. mrmgdupA$.

ra AL·KAHFI

~boilillil!iljjjj~, A]I,~ Tii'ah berJ:iii'iniHlt .~ ~~ ~ ~ "1~'UiJJ stth~imk> bll'fflk mimlman." M~}'a •. lilJjmJrnn<:lil1ls;e.peni 1m bmM1'li~:iaIJi~ bu:n.ik. S~O~.g@imm!l Dia .dM b!ilrl'il!~m!U)l, d~.i~~[iJjJ, a'~t 1~!l:'

4 ,;.;. .:~i ~ (=;;~;:"':'k 1;':':) t ~Da~ .~~ dJber£ m~f(m· dl!ff~'~ !lir y.mg tnen.Ji.Jih fi1ji'/:j!~ lliem~.tQng~l'lw;l'lg r~smn'Jlt~" (Q:S. M~:. lS} .

. F.i rm;jIC.J]"MY.1l<= ~ \~_:: :,;,. ;c..:; .~. '~l:)g~ i~;ei~ideJ;;~~}Jf!ilt is~iTahat ... .M~bllUimflt, Ner,ab. ir~1:I tlre.l'lIpakm llempa~ til:llgg~l drulille.mpillt beikllmpul ~.~ 1iiem.pilt ben$t]~;u~gf,~ 'b¥~',S~b;lg<rimma ymg Dia ft!IDd.~ da1~~l"j';trt y~g ];l.l!rn" ~ ~~.} 1~ <.:.> .L ~1.~· "Se;rtIJ)i£glllM'Jo1 !ahttm~amrm .~!JJ1YNk:;mritA t.~~lap Jan tem,p:!l;t kJta~N.im, ". (Q.5. Al.Fl:lrqacarn:: 66).

S"'ei~nggulmya .ruerd:a yang lU:ril1Ulr.l. fM.n b<emw(Jl ,s.11ali/;·, temulab K41Ui: i:tda~ am:tllnell)'ia4lyWibin 1Hih~~'a iflirang~~g y.;r~ 1'mmgerpriul.1J amd1an. (tlya) d~"n !Milt. (OS. tlldQ) Mmia ilulab ((jrtl~rl'rng'1dJW blfgi mmlkil' Su~llf <Adll.1tU!~aJir~llljgAt4Iln~aidi b~i;'I'b1l}!l:f; d'alnm S(l~.t im .tll'er:eiM dibiasi ,({~aJI geitmgerrM.~ ,da,'! .m:mkl'l m'€IHakai p{fkn,fm~ bijaua~risnt?m !mOO dal;l;smemtw1,.~€tkmg tJI'erelM ,r/uduk !~'i.JJiJben(lnidF di fl$~dipa~· Jipa,rJ )\1'li1m i",d~b, l'tld(ll,~eb(lii:~(l,ik p-a uala , .la,1j .teN~p'(l~ i~til'ab'(lJ Yfl.li;8' i;ntkh. {QS. t8 .. 1 i}

SeteWil .. AlL1h .rJlij' mmoe.rit;ili:;m. Ilie<Jioom O.il!JH~Oil':;mg}"1fi:g crdak[ll. ~~" h bet'il!fiJ~.i1'l~(;e:ti!~~k~~e:flI:ai'J.g Ol:'allJg,"oO],8:llg yang baha,gi.a, yaflll omngO!l';atliLg }'m:nIi!: he.rim.m. k.ep~ck Allah dll1ll. me.m~m:lllila:_n :[lira }"\1!!'lgdibri'!,'W~ ole;h p;U'~ .R_;uul ~mll mmg>eriruba~:!.pri'!, yit!:!g dip¢rillt:l!hk'3!!'l ~~. m~~k!l, yUDli ~e.r~lIg~ ~ £iJ:mh • .mmb~w.m!!!iI'iek .. Sw~'Adn. ~ ~Gi.~1 ~.~ ..:t'~~; '''Yal1l&;m~lir.~a~~aiJi ~'JU."Y~ dari ha~'hi1:il.:~hi£1kdiII

_. _'IL _ •. .'L 'I_;r-' , 'L 11. _. ~ •.• ' . ' .f , - ·f, .' I,_ 'I.. "'~.. '

fUw.:;w·.ru_ .mereilla. ~~u 0!,1JJiL lI}erliilt1l.: "!( .r rJ' Iii . .i"'" ;l:;;:i)l! >.J.O, J 'I" >l\wl~prr

$'R1;jgp~ iJ1'i mWf,4lictdi ~~M.M, "d!Ui~.y;tt ~fl~fiy.~:' '(QS.Az.2:lilllklilrnf: 5·~.}.

18., AI.. KAHFI

Fli!:'.m~!i:lJ."Ny.~~ .~ ~:J..-,;.; ~ "'MCTeka dih.i<t.~i>" y,aikl:lJi d!emg~ p~]'ih~~:m"

oli· ~ ~ ~j<b..'i ~ !:SJ, ~. ~Di ti.*m Smp i emas, ,. Dm ,tbIitrn

~mt yin,g]aillm, Dis lierlirmm: ~ ~_). 1,'8J, ~ , .5 ~)fl:" ~ ~ )"D'£

~l1a #~.~ dthim:~i.asan,·' , . d:m'€m..tsdt;h mutiara,

~~i4i411 m~ r+cd44h .!I~tWtt-" I

Bw)U!~ ,ini .w~ IP.IilriD.cimny... df ,ml!JlUl D]a btlrnr.man,

.~ <,,!,-;=:-' :.';'';' ~ ~V ~,;.,t, , '~D.m. m~ck4~emaiai p'4k-ai4n h;Pi{ i/4ri

5lftfru J.m 5lft~4 tWJj, ~SJ~itI'JiWm.~p1!...~ ~g :balU5 ~ t,i;pis Se:pmi. Jl~ ,dabm, Sedmglbl.ll i,SuWmq.me~OliBp~ymg!;ero1i.!at\ mri ~utefll i:eb~'~1l berkilau,

fi_~-NYll Idlilli l!i!l!la~t: I€ ~i;~l ,.» ~ ~ lI' "Sd4~ meteka ,dJidJ(k sambi} bmrJ.nilar iii ardl1 dipItn.dip;tm" ymg imL:k "Kit,,"aMlti~' <Ida. yang, IDelligartilimileib~ cl\m ada .. PUIa ymg m.e:!l~ilIr:t]kmdnJiduk. ib~nsi.]~. (ber.saodu~, dan. rag terakhlr w :rang; ~ehilil. dehtd,enga. ]l,e[lgertim diJ siai, Dui kala. itu pu.b mWiJ.iCu.!l £md~, R::!,swu.lililih .• d~ sebrwhh:Jldi,ts shmili::

"Sedang :UWtid.1ik perm maLn. 5:ll.iDTb.iJ! be:r;!i;mm.n l3eik~.Ii<l.<m d!elili~ kat'" t:~~blllt;, ~ermp[ilJt: dWL FeD~~.

S~~glo<a:g k!l!t!!4~.aT!1~ikm~~ j~lm!!!k digi ht~ lti~ji#k:4h ~ berarti mpm dli. baw:ad:it bi.IJJ hiassn, WalL:lhu a~:m:.

'AJb~l,l!rl,~;!.q m~Rpl;;k~~ ~~,'m.t1 m~b~ri~~ !l;~. Qimrii Q;u~.~ me.ng~-nai f.hm.l1Jil .• N}'a::~. ,,:.l:(,~ ~ it '''Vi.<tt~ ti.i:po:1.n.diptm yang indab, .... Ia m~figail:lll!lt~:"y~~, lk:~~~,~ Mot'm~r m~~~m!1l!k~k:ut,.iIl!]:iFfi~ ]~!i:lJ!:!t-' beJ'kaJra: "Dipan-dlpandi &llI:IDi1. kain 1lI~, ~

Ii',~' _ Ii!

iF' ·N . J, . " •••. ~ " .~ .' J' • }·"lc tdJ "L~·~ L :~"",t.."'l. s:

1!:m:!!Ul.'_ ,'.1!: .~~.r' ~ J ..... 1.t~J r=-!')" _r>l1!'.·.~V!lff""'~"""t' ....... !~.~$

rempat is.truba'y;mg im/M. JOMwlJ.!dnya, SlI.IrV merup>iUkm pahalJa }'ThIJIgpaJIDg ille:tllrelliiID~ ,se!J~ iJ,~ ill3S ~ iP'ClMt.iniU:l! ilIlerekill,Qil.il; Ia. ifi}f,rnp*~. templl!1: I$Dt~'" y.t!!l!P~~g 1b~" D~~ kl!l~ -!Il!, y.11i!ru tcmpat tiings-d &m ttIDJ.pat ~stiFJ!ihat y;wt i!J!~ .. lI. S.eb<l;g;liim~na f~[m;U:t~Ny:;li. iberl.en .. an die!l:gOlllJl Ne~:( ~,; ~ "t.:; t,..1~ ~ f "ItHialJ! ~Jmmk,bltmk mi'nMma-1l dan $~i~eJr.. frd& t~~~~i~t. " ~QS, .Al·Ktlmt .29).

i':D.tlll be:rill1mlah ,ktpada mgrekd sfibu:ab Jremmp'tiln=rt tlmt ,Mot. Zalti.Liki. Knmi ji1liiilJRbttgi~~g to a'1fim kMua~~ (~ ¥rJ'.IJut b'IM'h ktiblm ,anggur ilttrt ,iam:i ,lMlilin;gi ,~edrfa kebrlJ;i :ilJI t&.a,~ pH'tJ§J.p(!/Jlm kunn~ ,iMntlian:tttra ,~WW ktbtmilU K~mi b'.JJaikltl.l ltula7l;g. (OS, tS:J2)! EtdN.a .~brtJ.lifU ,mrro:glJ<fs,i(ktiJ1. b'~tlh'nya" diUl: k~Jm itU· tia(Jaltutt;n:glJuabll.ya mitku;:j}~ll:. ,~itl: Kmni #lirkttl~ r'J1l.gai di celtlh-ctJio.h ~~8Wm~ itll .• I(QS. UI;13} da-".aJa mempu~ k~l'U'I: hesar"l,hr~.i4 berk4!a~w~J'f" nya ()'Nltg.Mukm:bi)' 1tailM 'fa be.rm1Mp.cakap drnganJJya; 'llanaku ~ebiJ; bnnJ!(l~ .rip£lda Aa~:m:u dtmpmgikNPptmgiklftlm lWib ,kum;,~ (QS. tlM4) Dandidm:~u,kik~unil;i;l'd ,H!dd'llg ion .'Zkarful terJiialiap d'i'Tinya 5tniJ'iri, :i~ lw(}rk4t«: (Aku kir4 kebJ~1l ifl;~ ~.I" .ak.an b:in .. ~tl .~ela:m.a-.lama:l:l;)I,a, (QB. ~,9:l5) dt:m aku'{.idaf./; 1ni!ltlgirN han Ki:(l1JUlt U:». d;ll1rtn ,dtital':ig.!MnjlJm sffillim. nlll aku dil.!t1nbalilum kepadf;. R~kt(;~ Pfirli!l!',bj ,!l!'kafl; m:t'tidap.t:!f utmpti'l ,kemb,aTiytlJig kbih bmit daripmia.hiimtJ.keb,tm :rtn,'" (QS,. Uld6,)

S.ete1ab I:!erct::r.ita, "l;eill.t:o!lllg o:ralIl<W0r~!1g !]lil!!5,y.il r·~1!;!g $ombOlI1l:gI'lgi ~~;m, I,!iElt,~ dI~Wi:. 1P~~~'iI!!,I:mm,l;I!1;[imi!lJ }'il!lJ§l ~ema1l. dill!). mlski!l:lJ, dim ym~ me:mhan.~aJka &if~ il!TIls me.rek~ deniifllR h~ :kekapm dmketJu.dUk:a.n mell'eik;1, m.:iki!< Min ~ be:d.i:l'1:nan se!:ll!r~ rn.emb~triJ:.::.m p~~'l1im~ hii!gl kedu:a! kelQlllipQ.l o'~;Wcg dli. OIJEil!l dfUpil dan G.l:ilIIlg Y;d!JlJcg: s:aI.attit seQ.rmg dari he. (h:ml}'it .d.rbe:ri ole-b. Allab ~ dna blmf.D. lllI%lgJJ:ryaDg d.meli:~ ,oleh :poho:!J!p{lhQ:~ k!I,l(~, D~cdm·~~I@.k~1!.iaikeb1!l1l[ersfib'lu~e.mi!llp.at 1a:d!aJl'l!g. rug ~~ p~hQ.i!l'~ '~~. dipea,uhl. ~.eJ!lg!lli }:mah yil!llllj. s.armgiW IDeaY>em1Dip. Okli ].;;i,rtl'lia ~t~ D~~¢rl~Fi:liI!I.]tt -4i ~ ~ • ~ L..3lr 3;1 "lfCMjla !milk kebtm ft:ll mmp}asilbn blflll»ry.'Il, ." y;drn.i. m..eng,e~:u;1ikm bi\!ruiRy~ ·ot ~ £,:. ~ ~:;, ,. "Da~:kl:!b,Ill' i~'.l twJ..i mrnz.hl11imi bmolht:!jJ4 wdiki~1W'n.." Ydn!i, mei!lp:rwgi seJnid~ pWl. dMi buaby.a. ~ (.fl ~~ W';';j )~D'fml(am~ a#1'urli '1"!jl'1irJ~

alaludai, kftilla keh1ffl iUI, ,", M'<Ilmu:lllilyo1. !:Ii o.:a;bm tean,,. ke'b!JJil tersebut tie." ~:p;:n iiJI!!1J.1,;\1i~PJJ!gM y1li~g b~lPm~~'1'I1'!"!~r, ~ ,di. $!!:!! ~_r! &! .li.m~

4 ~ ~ blS"J } "Dlm Jia memp~j~~i k&o'i'Pan~~~ ," ;i!.ibr~Lr!g berp~&p!li~,''t~mar. ~ lt1l,i ~uritlY!l, h:uta!li~!ln ~f!kil!.]'Il.:3:I1, ~t.tJil!ah menurur n,wayat d:ui ]ibfrll'Abha& dan Mtlij1.lJ.:id,. jrllga. QatKIah,

Ai:la, Juga y:m~ m.e.nI,g:;mwfi I:!a.l:tw<l,"[s<llmn~ 1m ialah bl1ahAni<lihm, d.1!l ~t1l!y;mg !];1lImpik iell~ pOl:cQ ll.J"lt i'm, ,jlJ,~ Qli.1.l!!il.d!;:m ~Iam b~ga!t ]0Ii1l,

, • , _,( .,,~ ,-' :-~ l< ,,- - .'k,J,_,~,~. L_._' •

,Fmnan-Np~", ,r~ ,J,,,I£' j '?' :f~m,~ rnfJmpm~/'I;n ",<'A«;,....'1: u=r:." yaJIU

deJllga:D. me.m'6er.itm, h:armat: dham:mab d:i atas hurnf ;sa ' &In ~uk,m dia.tm: hurui .mim, $d!;urngga kn~ nB~bUil HWrup:llk~ j~~ &lin bt:l ts:lm'r.4h 1(bW1_h). seperei b:aln:YilI. kill[illi:JmsyiMh dan .R1hmya..h.UJiilflnJil h:i.lm:y~, ma, Yllig rn.emhac.,a uam.:rnm,}'lIl.rtll:l dengm :mf1IlDer-J!l\;m m:r;aJ!..nI_h di <!JIm; hWl!L:f tss' dan . .irllmi m,im". Ke1t!J.1!Id:i:¥i! p~mmk k,~(Ii;1~ lI::~b'i!lfi h~ beIl:~,t~ !k~~.d1i! hW\1!l1ln.y.~, }".'!ng ~~11 1tU :13[mg:m ?ffilIeb:u J.m. bfrdhJiOg; df:t.1~Y'.t $;;,~I~~~b!lll1p;lk:ln dUlatolS hW:mIliya nil dm mernsa. mengJ.mgg:tllllly~: 4: 'J .... J"'~, ,,}I(.. ~, 5rt d , ~HamkJ~ kbiJ} wi'lJl"lk ~ri/Nlda Imrumu da~ ~giJmt~gikutlu~ JdJib bat" M~p!, ]r.U!!J; lwih lb~.lIyM [lem~tu,p~~t dan i~, .uil<!lk" Q;III~dj]Jh i:Ii~l'kllJta:"Y aIlg d!eI!!l!l:hla!ll leU merupakilil 3!Ilgil!ll-angatlo!!',ang .l.iliat. }'a.I,f'L:lmempu_nyai b,;myotk haera kek.ltyam dan me-.mi1i:ki bkuata!ll y<mg besar,"

f.U-m;m.Nr";il; .~ . ..._D' ~ :J.j ~ ~~~J i!> <fIlm .famemtlS:Nki kehuJr.nya ~!>I;:&m~ i4 ,'l'haJi:m t~fidmriya sendi .. ,i ·'Yakni,d~ k.ekm:mrn, kei.ngkM1lil, k~mibO'4:J!~. l!;~m;m.a!li, serta :penob.kmn.y;li 1iedl~d.1p Wn.}'it b:nlKi;Wlil,i . .;E f~ "JJO ~ ~r ~rt:; JU}I ~!11 Uerk.liW,: 'A.klf kira irelmn ini tiuk ahn bimlsa ~dtn,I;;JamanytL·w lPe.r:knaJW It!il, me:tllmlJukkatl h3!h.wa dlr.l!l1}"a [enl])u, karena l~ :m~m],ym';!!;;!I_" ~J~~ hbl[!:!! te:r:ile~l!tbel:'b~ tom~m:ltl1, blll-1lih-bu.-m~I:I, pepobonan, dan Sl.I.Ilgll,sl!lillgal. }~ . .mf!ill~;W:rdi s.akdHir.,gmy,ilJ. b .mEng1r.tlbah.w:.i k>iibua .i:m tirn\k, aklll'll hmcur, rcus.~. elm binasa, Hal. itu direbabbm. oJIeb.dan;gkalIlr~ p~k!!r~d.Jn leID~hnya lbey:ikin;!.!1 kiejJ~d;-. A]lah. ~ serta .keballligg.:.t.'l:Il ruril]ya teriiHdll.iPkiekiid.tlIpan. dlllli:a, d;1Jnpfl'hias:lnlll:a jruJ;l. k.d ... ,n[~[In y.a. ~e'" hadar <l!la_m i_k_.hi~;It~ 'OLeD. kalW!:a ~tli!, :ia, b~:rbt~:4 ~l.ii ~u ;)l;l'L:;j ~ "11t~ ak.u fiJa* m:.rn.&J1'<'1l~ri K~i!f.m{#· itf~ ;!k41f 44t~;g,,, Y .. ~t!! .• ~i~i!l; ~~'!\ .uj~d:l, .~ ~ ~ 1~0k.. ~ ~ ~ ~~~~ ~A:' ~ "Dan jika fekim:np a1m dikt:mba1ik~n keptda Rahb-kJJ., p..,sti ilk:t~ akan ~:ne:tl~ tempat kemruii yang lebih hails. dttri· ptJd.a kt!b'[{Jl,k-tbrlJ1 itN" "M:iI!ks;J;ld!ty~ •. S'~~l::!dlli:mral,Cimp;l)t "~Ji:tLb;j):Liim Il;ep'~(b AJ[J.ah T~.·alI~'J' :I!l.i:scJ!1{a .atku ak\Ul dlslfdi:tkiUl~ebl!Ul dli $1$!,[ub~kuyatlS ~eb:ih b>li_k d .. ri ki~b\l.l'i :ini, Dan lbUau b'lll1wt kuen<li ke.m'UhillankllJ:a!~<l'leNr<l:, .ruSC.al.ya Dia "~!i!lI;@a:¥!~.~'~M_J.;.l!!;~m!lJ1l~, Ser.!Ilg~ot Di:lt b~rl]ml+I:nI d!a1;un .-LryM' ylUlg 1~: .~ u; ~ ~:i.,,;. I) i.'I ~:. ~ ~~ .:;,.:.1) ~~. ~lhrl: jika aim JikemfmJik= kepa;da Rabb-kfl~ mahi~;m&;AJit~ .i'.rktl dk.xm· memperokh keha!~ ,Ji m,i-Ny.:t." I(QS. F1;I$hshikt: 5:0),

]8. J\l. KAH!F[

~""' ~.:.~.!t. . .,p .. "'... -' ~'~,.,. .•. J~." "" -'~ "' -. ~l.;:_.· :!_. I.;.i. ;. ~"'.. ..''''.''.'- .. .". ~,~~' '~ .

• ~ ''"., •• " "'I"

- ~.~:_.#-- '~~- '~-~'-'- - , ~ ~ ~ ,- 'i~~ -I'~ -;.Lt~·!"~·-.,

Ka~i.'tn~yd (yang.Mllkmi:ti)lberkatti kep.adanyd SgtM~ diabercali:np-coJM'jJ JetI8rrJ!1l:'pl:":Ap'll'kab k4m~ .IMrJir kepaitl (R,;rl!bj 1'll!~lg 1/~€lIaptaJwm",n dari ta1lr.fh. ken~lNl'i(l""drm s,~wes -".t.r t/~'lUi" lain Dia mlJttja'dikl1~'l.ll"Hf,St'Mra~ laki<ltlkiyalfgsEmi:purna?',(QS. 1.9:=37) TeitJ:ftakrj;(p~ bah.wa): JJitllah Allah •. &bMiIi. ,tMn aka ,tma'R11JuJnpmelmluli!:an st(JfflI~gprm dengfl1lll.abblo k:u. (QS,. Ud:ll) lltiJ:i .mel!g(lpa ,llil;11~U tidak lJ~'t.rJ.g.1tca'Pk(lJJ:f;(lI-k~l!'1ll;(mm m~M:a$JJM kib~'m~m ?Kaa S:}'l'm Allab~ leta ,qwwWoltli iUrta billatl];'> (S'lWffiW ams ke~iJ«k' .All'alt [emi"'i'~t1i 'U1I'Wuj,ud. t'ltu:1'n k~b«ti!I:t.I k~f€a1:i dellg,au I!~~gan ALb). S.d!intn '~etI.ikU: i1n.m/lrl dalaln Iml .h.a1m dau 1retrlrRr.Mm, {QS. IS!J!i\l) 1n m'ItJnveri bp.!'1d~k'~ (kdmnJ :pm:g /e/)fb b(f'iJ~dflri'Prrd~ k,w'!~"mJ~(j!'liJ'~ dal'l 'NH!detl;c-m-ndab"n Dia mengirirliila'llJ kt1'te/!iI'.Jlt1.~ (pet'b:)' d'art .ld'ltg# kcpal/n

keb mf!!lljluli tal14l l:ici:tJ' '(QS. ~:!b40) ma:u

ai'm, ,~w·lt~ ,Ire dolllalJJ ,tilfMJJ. IJU1ka ~e ,hai: ,.!tam" lidtrk d~'fJiJ"

mIf'lJrni:uka:rl.l.,1:ly,Q:l~gi. ,~, (QiS.rn:8i:41.)

A~I~ T~;iII~. b~mf.ro~ dbllam !]l@~ciuk'lll!1 jawa~~jJj y.~g dilbe.iJban MWmlIJIYlI, soorang !,lIllig her.imrun, SerlIya meJiDlber]l:nlIl naslb::l1i: kpcad.mlil)"~ se:rtil< ,meJlgllcmI he'kmu:Jl MIl ]);.e;;ornlboogiUIDl'lt k_epadaAllah.

t yr) ;,;r ~ .I$~ 2;J ~ -j:t"Ap",kf')i; kli\lnfo! kttfl'r iep~ Rttbb~,g mltli'eJlla' k.il1c~U ;Uri, ta1MfJr"Y aIlg d~.Wi mreru~ penolilk.<J.!lJ.le.rhtadap ~e.m;m" nYlI,S'di;iligw seh..'!i~ :peJJIga~teJi'h.'];dap AlJl:ili.1Ii.

Ketiik~ iIIel'j!~di ren;g]l[IgkalD, dru~dil'iDlr::l tedl:l:~ R~~(lN]P .~ .Il'}a.h mAmcip'I.!il1!!liY.~, d!UlHli!)nJllllbip~1:lJcl(li~aam!11il1!11!1$il1! dil:!'! taI!!l!ilh. Y;;u!Il;l Adam, bJ~ Db clp~l':~}'iii!.&lI~. $~l)$ ,!i!!lr~.~lI!.~ijik). S~.gguhl1l~~jcbk~tb SaWp11!n mak:hluk mebmkm me.ngetahwb!llh1l1.l';l, selJ.elII.!.1':1mP,

18. xr.. K.AHH

n.. tidk!k ad!!ii. d.m l\:mI~!U!l ~~b~'~}l'lI.bukand1eh. dlrinya struIDt, dan j"'il"hk:!tl ~!$,,!lJ~ll[~n "'~~!4 !m~Wjl.~~k J;l;iiflnr~, k:iI!rllil~ $!I;lg.al~ ~e!l,jj!3iru l:~, smm. ked.udUk~iiyli tq.>Ildi dli~I1~ M::ala ~~!~l~W, b,ll!IfIwli keb~raJl~u:y,a lIm, bia:ru~ ia !lmdi.nkao lk~ro:l fUlg mMg:u:lalbmllya,.y:JIitu AJ]a!h ranlr,:

~I~dll. Dili. ~g bf:rlld:. dillr<i!dahlJ se[Qif!l Dia .• p~[];.cip ;ilJ .S>eIl>!UItI. Olell.

b~fi", :Ytu, o~ y~ '-:.;Jill ~tJI!. b~(k .. t;l: ( ,.;t.; ~ , ''XiJtap1 girl (per'

,~~~}Di<tJ.!1h ' fl. "M~w;l.mp, t.eta,pi aJ:.'u[idak m~M:.aik:ll!l.

Si!l~~iF~~k:.\t:~aflmi;i, akil:i fi'I~~,tii .k,em~. datl k.e-Rli!bl:lhiYfilbJiUl AJ]dI. ,,€I~ j./-~ ~~, , "l)l;m <I!t-ut_ m~J~lf!\rJlIt4~ ~nmg p1{n .fkn~ Rab~k",.~ Mllkswm:Ya: .=?iDill, ... ~ .. i\.lbb,wu,,"mwya5embmm; y;mgciW,.seklliu b~gicNY'Io

Kemed.ian AI1:xh Ta':lI<l, berf1mm:JJ:

~ I'I'~~ LiI" ... "'_, ... ~., ,_..I _.r~.c"_ .. _ '~ .. ~, LI,,_ 1'" .I' '" .~ , .. _ ....... .I' ~ ...... ~- ,-_ ... ~ ~ If~

't: I)I.U '!it___. 4.L- ,-,ul t;~ 0.)'.;I~;J] jill=! )lJ "'j"'ll <in .u.u ~ ~ ~~'l ~h 'T :D4ll1

merr,gapa: k.1,~ ~iJ4,k'rn ~ , , ., tIJ.k'llla k.:r,~fj: mem~lfki k~~tfJ~mfM 'Mali!: ;IJ'@ AUgh_ ft!~ .~.~$f{~~J~ 1jM$ ~~'(Mt !Utal~ W~H#; itrl tfi':r'WJ,jjIJJ, .tiatia ktkwlm kfJrnalii: dengan p~rto(Jlr:mwm Allah). Sekmmp.~ kamli rl1'Jffflp ak.u lebib sediJtiJ;~fi WrM 11m' hane: <Wt M4lnmtm. ~y mil: demiW9.!O 11m, meJ:!llPlkananjlJ~m dsn ao.mmgm '1ill~1lLll:. mfl:tlJgllICil(!km. haill~ersBlnlI. Arti· 1I.y:a,. Jika-~~~!.UIif~ ~m~ b~sv:ki~~a k~ p]~!l.iO'~lJ.p ~.k;1m~ me1i..batl1~, m~ ,~;alikamllih pUljin ler;Ul!~ ,iI]bh at..'l.S mkm:atya:ng ~ebh, d!ik:!m~:m."Ny-a. kep~dmtllJdmD~a.tw memheri:m11l h;llT:tii ke.1ay.t''1:!l darn ll!JIg~. kettlJl'WllW. ya!l:l!g 1!:OOIilkdilbeAAilll kepruh. &e]ain dtriml!l.Dan .l1emd!:1kf!J.y~

kilmAl, me!I:l!gtLlcapkan; "Maa ~A11ih> ,lo1A q~:a it/a;a biJ,ilttth." .

OLeh kareml it~I,51el)~~1il ubma S,aialf met[I~~mWl::ik .. m: "'~a~iaipa ylli1g ~<I!!la lJ,ai!lgg~ ~~u ~,kcl!:ar~,. :.\li!JtiJ ~~~ ~~dtd. mak'll! l!I~&ikWI ~m¢fi~p~t ~~ ~ A/Lab. J.!14 ~<a: ilfda'biif4tJ~ .. K.:dimat ~,ut d!~ &ri "Y'I't cli at~; ~ .d;d;mJI h.-.dits :;~_ili ),ug;a todO!hdi~epan,

dlairi Abu Musii1, iJ.ahwa.Rasud:l.I!lhh .~ pernah.berss!hcla l\:fIP~d:u:ryai -

.. _ I. _ ... ' e >. .. ' _ _, _ ~'~ r" _ ". liI __ iJ ~ 'f.

( .iil~ ~l, ~.~ "i" Jy ~ ~i!:.~~~ j-p~'P ,~ ,~S~ .~.~.)

... ' .. ' r' ,..... .. ~

,c~{ .. nikah lam!] :akll, 1l1J!lJJjukk:m s,[lhh saru dar:ibeh~'mJM. pe'ffbellJdah.:u:'HI.:tlJ. Si;i!f~~ Y~,hu~i:f:tl.!ll!t, Lt~,Jm1ttlil' wafii~ qmlt1$:1ta iJItJ4l Ullaab ~t:i~da&.y~ dialil, 6:a;d:l. Up:ly>! meliaillikan h.ruay.a. de:t:lgilll '(:pen:oJ)Q!I'Ig~ Aill!ili)."

. F.imJaIil"Nfy<r:~. ~. o: (;.. .;:jt ~~ ~ ~ ~."}tak..4 m~u&ib-mt.tda~n:

RtJ.bb..l11 aJt __ ~mkri K;~~~ (ltibi{i?)yt!t!€ l~hol>4~~ ,J4ri~ J@"~~U ml> " yd>rti, dli iil!ii'!n1iilllii~t. ~ ~ .."._.:,!~)" ~lJa,J m:lIJg}j-'m'NdainmDM m~gi:rim:ibn: ~'Y4. " r!lk:t:ll kep.ad:a keblll:t:lm.u di diil:i:tlJhr~gik~1'1 kim ·t~t1ak ak'll!rI bmCW' ·d.wbw;1ISlI. 4:;t.!Ji .~ Ii.....~ ~"Kne1:ltllim Jan iangi~. "]ibm1ll 'A1Jbas, ad:b .• D.~a:k. Q.i'iud*. ,d;ui! M:tI1k mel'tg!lt:$!In, dad. ~~Z;W!ri.ygn;_,,,th~b d!lJri h!ll~IrOIt, Sec<llr~.lab:i:l'.i.yib. .. y.u:, il:euelJ!1i:l:I:aD. d!ari 11l!R:g.lt aJ,d:ah hU:]9111. y:mg: sa1)~1b Debiillt yang _tlIDbatlgkam.sem.1li9~a!lamaD!d~ P~P()!hO!i"!.tml!~. O~~h

ka:nltl!i! .kill, h hefkiU~ .~. L2j i~ ~ .~. ~'S~M~ (k@~~ #fq~pflJrgwJj ys:n,g lir::in., " M~dn.p, m.et:ljd. [an~ ~,g; h:U!l,I$lag~ m.cin, r.~g d~k iiida ;S;lU:1 kmi :pM ymg his::! 'be.l'.di:ri teg:a;k &i sma, [imu 'i:\'bhilll 1l'I~ak:am, tmah bpl'I;Ill_g: rl'l;lll_gtidhl;, ~liM.!l.S¢$!,!;litlU!.~pill :pm.

.. £' ..t, ,., ' • ~.~. , • ..!, lI.' - • .lI', t,

Dm ~u.rmll1il"Ny.;li:'I:; ~ J..~ I:.J ~.~ J!I ".ITLti'.it1'J! aimJta: mmpi£~ !fJrnt ~Il

daLm .tantth) J> y!l!kni. fiW1i~ m~ k~ d!d\l!El! b~, d~ Lt.'iJ ~~~!!fW:1lI!'!.m ,d~~ $~~t ~g m¢Il~it\!!!i(k~nllli:r. D>i .SmL,O\ruJIg :illli 'be;rht:li:

" .... 1 ,~,;. , .... ' -. ~ '·~T·' "·'k ,. ,_.~-. __ ~.1

'" ~. ij ~ ~.IJ_"""""I,;o;.;I'" .~ J! .,.,"AMU .a~mj!# mlfmJaai /iJl'Itl,t Iaf Mlam

talj.llI!h~ 11~ ~H-Mii kalnu UJM.t mf!ngml~ii.i'll!l1;iya ~." KilIIIJ ai.gb:rlfd:r

ibri!:I'bd!U!d\!.ll;an s' • ma$hd~r~g be:!'ltrlir rJJiltIF~r (suwt),. y;l11Ig I"llit1!Jlt Uu.

I!'.e.~b!it (<4.~';) i!h '~~Pllit ~tti:!:!}~.

Da,n bacot'll .k:.e.laya.all1lya ,!iiiJi;.IUl'.I'4kt.!:n. 14lt~ ia melnb"C'l«k>baJi:kiMn ktdtfa !'4~pWlya (ft!nda .t/~e'I'l.~4l) ter:h$;dd~ ajI4' JI(lng ir: tdah ,b,eJanjtlie.m ~n$;tlt ';J,.., mktlg JJ()hf1n. aN""/, itrl r!'i~(!'b .b~a,~~p(!:r4:Pan!"I"l;}'!!: d'a,1l di~b~k(!".ta: ~Adub,a:i .kiro!'il:r.ly.1 ~l" .aJm ti'd'ak mt:NJpmt:kllt.uRa-n ~,ef)F4ug;p",1i detl.gn,n Ra'bb~lim" ". (Q~. la:~.:I!2' .D.t.m tidaki ada lMgidi'a ~egelangilnp.ull )ll'lJ:l.;g tnetw1.,,~.Ji;':d s,elai.t.l.Allah; .dan ~~~al£.1tal~ dia .fiddkiltt/:i'til ljUWl~tltidiri'lifJi. ~QS. 18i!·O)'1Jis~M pemil'9ng~JJ tllllumya d:Mi .Allitb yallg Ha" a . lJkJaiJa.ki) ~d14i·k-bt.tik hmbm jJ:$haf~ ,d~Ul $-eiuri*"b(J;ik Pemberi bn,r!1$flltll, 'CQS. 18:A4}

.• " I

AlI~. 8h~rlitm~:m ~ .• ?~IJ .~. ~Ihuj htmlJ. .ij!'kaJl"'l"",m.~Y¥ di};{oJI~'

kim, ... ~ selumh .1iL<lH:a.kiek£'y&miy.a. Mell1u.mrtt yang 1...1IiOOya. ~ahbl!l!~ bmJrumy'OlI, ~'\1I1~. llpa·~ dU!lu pemi1lh dJiper.kmole:tiJ.k.."ll'i\l"'llmrYll, seo:r:mg MtiikmW, .~ peagirimatitl. ~~tru.1tl-an ~em!h~ re:!'Etad~.lrebi1i]), l!:y>1i yill!liS .. b.re-1ll:rnyll. hO!li~1lIli din. d!~tl! m.e.Ii'Iji~.diik!UlJ dl!riimyattlip.a kepad!a .Allah ~" ~ ~ :; . .~ ~ti ~ "Lain .i'a l1u:mholaJ:"wliWn WI(a l'a~~~ (ta"i\1J.,;r .~1) $erhadap ~ytmg ~~da"'~ .bdal!Jjak4JJ Jm~lIk fill-·~ Q,!i!tadil!!. .m~!l:ga.abn: ~Ya.l[IJi! m~!liepWt..b!;! beau .ekP<llikl~p! :S~fap ~y!:!~~ og ~~y~~lbn.I-!~.k.ekl.p~}'<lJy!iit!g.dlibi.!-!~·

Nra, ~ ~ ~~b tJ:; I%.r.~ ~p.' ~ ~ J~, "Drmiaber~~Mh.i kir4tzya dJfl# #w'tiJttk m~'nyeklltllfl'<1li ~oonuigjmn dm~n &:bb-.ku. Dan tidikilda b.agi ·d:ia ~~iol('i.rJg4~ pun'''"if alrn~, keltl3:l!'g!l. ,alatl k.em;ru!lllMli, ,selJ:agaillIHIl:lJ:t d!lllll, ia p.em,* ~lJl~:wggak:t!lli di.ci.bre!l~ 1Df'.I1e.b .

. ~ ~ ill ~"l~1 ~G 1p ,~1S'1_.:: • .t:1, ~)~;J" ~)~ , ~Zi:l:lg a::bi:n merwlfmgnp .Mi~ ,A&k, J»~ ·$~ff-kp.U i4 titJ4l!; i4pt ~beL mrinya. Di~~ pmtJt~.m it.u li,mya tktriAUah yt:lngH~; "1P\JJ~a qur"rn' (othll qlrn~l!It) telah bei~eda, rend~pt~~ di ~il:1!i. Dianta!fa merekai ada yang be.l'heJlJt~ :p:tdaf.i:l'mm.Nya ini:

.~ iuLrt.!.:-::,; ~LS-"J .~. ~1:la~ ~&aJ~-iulli ~. tidJi& dapatm,embda di~';nyadi sarra.·~ Malis~ya; dI: ~p.u i~ abo. ditimp~1tdzab .A1iah H:q:lld;ltl}·a,. serungga [iJalad~ yowg d.1p~t mellj'el<1I1L1tk<U'l1ll.Y'-, ooriOl~h w~b~t, DlL~k~rn1Jd!_;r.1!. j.:a fnwru il'J.oefterns:k:im In.c;l!i'I(lJlya. del1.g:am E:irm~Nya: ~: ~ ~I~i'j! , ,rrper. ti!l.lOflgan itu h~~;lWo!da;ri AUab!"",~g H4~,·~.oi :m,t~[~p~~li;3:]i~~ a,[l~ }'!lttg meillghe:ruikm ba.c:tatliLD.}'iI. pada f.l:l'IIl.uil-Nya: 4 ,~ d!S'~ j j:< RDan: 5eklll~-kaJi ia·tidak ,riaptl! \~;~~iJda dfri'nya. "dan m~];Ilailagj b~c,,;.U!!l.p d~~UI [Ltm:w;· Nfl]:':,;;.J. ~.,l.j~IJ!1 ~Il:l.:~ "Di.f!lnaperro/(l?1WI,j i't,ll ~!lJfl'l'~·~A!r.m~gIiaq,"

SelWjUltl!lfll,il'I.e~eb betbeda juga dill:am haC:l1llaJ.wilaay;.m.,u Di :lllltl;!:N mere.b ada }'il1Ig m..e.mimCimya dengaa membeifLkm h::lnk::!>t fotkPJ padkI nlUlM ~l!l!1j. }'.llrn al"fwJaayai), yilng berarti, (Ii ij'~Ili<!lIH. ketlllnduk<!lll. ke'pad~ Mall ·berada. Anin.,":t. di silI1ai!OIih setiap Qr,wg. baik MI.!ikmm maupunWu ke.mhili l!iep~da AlJaI:!; d~~~d;! kit!nmdu.lban keplJ,(h.Ny.1(, il,k:ut~mpa ~Ib. '{:lD:g demik:i~n ]tu! sepen:] £ir~ A1IM n!~iJerikut'!fii:

~ ",§;::. "I ~ ~ ~.i.fj ~~:; ~~ Lt~ !jlli l....i:"~ ~~~j. k~ } ''Maka ketika m~reka mdJlja~ .iaZll~h i!l$mi. m:e.reh b.+k4t.:1," 'Kam.i betim.n,11 Ln-y4 kepaJa Allah fo:1ja .~'" }wlt# ~r kp4~ W1t,~JmlNembri~'1 prtg il.'dab itdmi~r.tkI.l,t11,k_ J~f'tn Alkih. .~ (QS. A]·MtiJ'mitl!; 84).

Di.aill:::tra. par~. ,qlJlrra';itu .iug>l ~ru. yang mernliJ~~ de.llgiID ~~k_;il_t b"tW d1 baw:m\lVtlUo\u, yaitll ct.l,w.iltmyah. ymgbefilll'iti d.i Sia!DAI hmya hilbllffi .AIJJilih pPig "~q J~g b~:~I~kl,L Ad~ jl!.lSll.~.g .m"~mbilic:~nYil! i1~tlg:ln .mr;.mhedll:;3:11 ha[~_k:n dh~mml1k p;),t1a&!u:!"uf q41~f, ya~U,1 pad;;). k:l,t;~ !J1-HI119~lt~ d~IlS;i;JfL ~ggflip~.JI b~hw;l. k;;ilJta i.u :meru:pik;!;D 1,l/ol '01! (sif".t) un,uk "~~a tlh,l).iI.i1R'jW1f",. Y Qg: aemikian .iJt!lls:tm;;L sep.eni firm.a:Jll AJLah.'i!l m:

.~ ~~ ~t~:_j. ~. ~fl ~L5).:,~~~ ;;..]i . .u.:,; J.Ji:j1 , <rKerajaern yang hal] pada .h4~ 1~!! 4~/~ft.kf!lm'Ti:p4rj: ~4fib y,;1ig M'4W~Hlrnh. Dt,fIif14414h h.i,.~ 1tn, $M1~ .~ri )'tJ1c1!ptm.ffhkt!flt!i.l'an bag} Ornng.Mdl:lg itajir." (QS .... \1 .. ftii"q~= 26).

Di mIIU!;~ mereka ada juga ymg rasmberikaa haraht Ln'(1/), P~M hW"IJI ~f dfillgill1l. slasan bahwa t..anl .I,tu. ru.erniP'ak:tl1 nit 'at dari k<llu .IiUiUthi. Y OIlllig

O]eh killre!lit it!1, Allah !Mt hecl':i:=::tm: ~ ~ .~.J ~j ~ ;:. , ·~D.;ia 4441a-iJ !2ba1k·baik pmbtti P4/~la dan; s.ehitt-baik p~~ J,a14$(//I,,> y ~I11, beibagai .amm] pf'lbl.l<lrlIm ylng plll:JJll~DJYll. hendil. di t:mg,an. Alhh ~ "da:lah l4:ih b.uk ~ b~uI!:l1ir .d~ Ioie5:ud!lIiboo)"lUlg wr~~ ~ s~ylada1M:J b~k,

DatlJ beriJah jU?nlmpluflaau kepad(l,,~ereka (1nanmJa) •. kebiitu:p:aJt dmlia ~do,laJJ sd/.agai air hJJj~u c¥.<fn,gKcrmi tlt.nukm1 dati JaJ~~. 1JMlkl1 .mrm:puli ~ub.rir ktrr~lI~nyd lJ.nllllliv,triJIlb·uMan di nmkn .bumi. ~fr.f/mm'an tumhuhmmb.ffoan iftl menjaiii .lre.ri:ng yang di~erb'ling1ra'li OJeb .ang,m, Dl::i:lt ,trdal«b AJlnb M'ld~\!tkJl;1&a aM~ .~egtlJ.a ~ecSltn\ttt .. (QS. [8:45) Harta dan .ana~'1ktk .a"il.a1nb peth.mnan iekirltJ/Jt:mdtmia iezapl dmaiaJl,t1'JMian ya~ kekalfngt shaltb' ad.dab lebihbl1ik fJ11b>(llan-ya fit Sots, R:«blJ..mn se:rl'lr lebtli D'tIi'k umuk m.eni(fd~ /mrapr$n. ·~QS. Uh46)

lJbb. .~. bemrmm:~ :""';...G , ~~~h:ri Mitlham.mrui .ike,padiJi.llIlllm<J.Ir il!lt1iln1!l!l~ ~ ~iJi ,,~ ~ .~. ~~J.mpamtltm k:ep.~ mmtk.a kchiJ.il~ ,drrniJt. " y~ mJ<m!I~~i~.;atIil, lffiOU?am,"d.tnJ. k~benik.hix:;]Jj(]],ya:

, .:i"~~~ :sq."!. ~ .• ~I.~", ujf .. ~ , ~AtMqh fgpmi $ir h1!#n ~~Ka~ t1jm.ka,-n tli~i lang;tJ:, maka 1mmj'tld'i ~"Uhnr karen.mya tnm k~Jh,tum:lmh.'(l~di mrik41m.m~ ~Y~kn:i~ $~1!J,;1: y~J:lig :l)ci\1! dJi. di<l!I~~lJ:li.}'a,. bertlp'l bijf.ihfjhn, lalu tumbl.lliI indah dan. meml:lllgi. gertOl. m.e.nja.di buaga. Se(~ebh ieu, se.mu,aIllya, ~ .( I()I' ; J~ ~ ~,;; !t"Mrmpai kerWg yang, d~gRan; ~ m't8in," Yakru, ~a.iF~PQ~~~·~ 4!~~~~!ID, lI;~ ~~~ ~ k;~ ki:ti .

. ~ (j~.;;' ~ ~~. WJ .~. "n.m~·AIW,iM:tWfJas-aawsepl~seitMtll/· MaJi.rudo.YaJJ• D!iill.~.llasa WM;u:k mmjia.&lbnbeadilafJJ !lep~ itil:l. Sermg~l

Albhmem~erJ::m pernmpalllij:lllrntlIrmg kehi.dufI"l:l! d.tmiaiw denga!.ll. pel'

umparnam nmsebm.· .

])~I;;un lmlits ~hm.ih cl:is(,!h,..,k~n,~.iliw~RaRliu.llilh:13 b~5;t1b!h~

''II UlIi..1L in:i .ruj'_III ] ~gl m~nil;;. ~

,. !,. .. ~ J' II

Firman Allah Ta.':Ja:41;;l:lJ!'~~) .dk)J~·~· ~Ffam.bla~llNIk·

gdat~ p&bjp.5(mkibithl'p~~'hmifli. .. M~~·~ilitplwr~Ny.t dID m~~...p!W~· ken wakrn ]mtll,g 11i1l'lu!k beribadsh k,ep:OO!a .. Nya. ad!alallehilibaikbaw kalliMi d'J;ti:paaa. ke>.ibuk:m. kali!am deugm ~lWIifll. ~[u. dan :>ibuk mmcar]~e:b'Yailll ~fituJ;. me:rel'3iS>i:i!'t3 bdas ~as]han Y'3!lg,hedelhihm [erlill1d.ap me,reb. O:l.eh I!:.areil~ jim, D~a.be.mrln;iMl; ~ ~(#:; Illy ~~ :c.,. . ..:;.. St~1 ~hJiJ.)o ""letapi ilJ=Ian-am~f.p~ jIl!!~g kektdf4gi:thJih arhlihkbili b.tik ~~ Ji mi.R~m~~ $~tla ltMb imik Nr1m~ mtnj4di lNtralMn,. ~·ll:!nl;l 'Abb;l$, Stil(~d bin Jubait &n, b~bll-t:l:pa 1!Illitm;t S~:af m(mg;ltd.m, "Y(IJl:g di~d dtifi~ ttrb4t.tqi}'Ol4t I$~ dmttlilitm~<ld,a]]a!h .shaht liill.<1 wal\;tu.~ Sed<Logkm <.A.dm· 'Ow .Albi Raibah darn. Sa.'il'! bin §u:bai:l', dcrri[bnu.'4bb~,.fiU,I~ d~w~d ~de~gan tl.r-b~q,iytoat ash· ~;J~~ "d;d~ 1!.!li!I!lilt.: j:1lil) .iiI ¥l ~ ):J it.~:.;.,lL) .o!.!1 ,.)~ I.M;!h~1Jd }J___I.lih, .11 ~i~b!logi AIJ!~, t.id.ak~d.a IL~h-(y·~g b~[thd;. aiiib~d~i.)lwcuil!i AUiJJ. A1Eah MilIIillbesar). Demikm. pcla. Ami:l'iI:I.l Mukmllii:in 'Ut&llIlil.ll b.ifl. 'Aff.m. • dirtMly;t te!1t;mg al·h.rJaqiytmt tltih-·shalihaat beli:ll~ mlil!~t~Lm; ~.A1<B::l;!,qiYMlit am-Sh~lIJinaat ~J;ili k1IJimat:

~"" .. ' "I' • J:lI ~ I. ~i.1 ~.~ ~y '!' .. c (,... ..• .t-f '·1' ..... ,,' ",:,. ~ 1 ~ ," •••. ~, ~. "'.1 ::., tiI. ..... L_. '

,.,..,... ~ <II.., ,., . .1" "). Irj" '-,' ft> ' <ll J 'iU ........... 'J ~ "'_ J.;y, 'J OJ •• \ ••.• ill.I..."u.C'1

A][~h d'a.ll segJ.1 plljli.b~gi-NY'l. Ti"d(a.'iLah (yall!!l hAllq) Slelaflil Albk, Allah M~h~h~~r" D~ l~d.d!; ~~ . ..bra d .... uJl1!!ya m~I.tiI'l":'bn ]];tI;!p ada ra,J~. AUah y.mg: M_ti!llgg~ hgi M:Jihaaglmg, D Demik;;rn. }':Mlg diciw<!}'atkm Q~e:h. Imam Ahmad~.

lm:Ji.m M~1ili j~. Jlli!riw-<lyllt~ dari 'lm:l:l":i!h bin 'Ahd!uillah. bID Shayyad, dari S,~ 'i~d,~:in pill-M~a'Y71l1_?, ia. m.fRg;i~":I1:. ~A!.'B~qiy:urt as~-S~~;t;!:t aOlI.b.h: ..Q~ .~~ ~~'ij. J.j,;. 'f:" >-"' ~~, ~ 1! ".1! '.(J .li i'.;..J,j~1 '-'~ (Malusuci .Allah dilll s:eg,Ja il1ijibagi AILih. Ti..1d. lliIh ~Jlaq) 5eJa..iit Mm, AI.ili Mru.lIhes<ll', dan li.dI:tk .a:rh d.:.ty~. dmi.lip~rjme:I~~ I:!:lll.]r"li. ru:li11 ?~M A1~:.ili}. ~

Ibtllu.Jill'lir meriw<lyalkaJ!l. dari AbUl . Hurairah, il.be-..l'c~rh:a, .RnruI!Wlailil. tii be.s~bM:

• -.. " - - -I .. .; ~ .!!.;.. ~-... ~ ~ - ~ .. , ,,-

;' •. ~~1··· iUld~ "".' .•.. - - .. r:'~ ~·1,- ~ 1. 'O!I~ iii "".. ~,- - ~ '. N ~ ' .• s .

>( • ~--~ .,;;.1-.; Y~ ~J,ll J~ ol1, -, iii) ~.. J~ G........_)

"M~uci Allah dan .. segaila pujihagt }illah. Tia:da. [Jab. (y.:.ttlJg berhak .clliba&1ih~1 sdaiTI A.l.Im. cLuJ .~ M~..ba!bes.ar ad.'I1ah a!l-B;\;\qiyaa[ am-Shl.uIDiliM:. ~

· :m:e.llc'e.l'i(U:iW, dliberi[ih~~~.a~1;I·darl AJb~ Sa"id bah.wil. .Ftal!lwuil] I ~ ~r.'l:il!hda: "P~~b:l,ByillaJ!:! k;:di~ memJh~Cl! at-&qiylmt

MhSootihattt:~ .. D.iJtI!1l.yali::lttI;~UlJn. 'r ~~ml itu" :ra

bm'll1U1ah?" Bdiau meajaJ'I'!':lbr: "Y . IlJ]'\aklll1 ]~g;; "L .. hi!l!p~

rmlij dimaiksud deiligatl tl'liiJItb .iJt1!1, ya. Rasw.tI!llah~" BeIiau m~J:aIW:3!I).:: .. 't~~ t.a&:hi:r, t~tllSbi!h dm. athamdltililluih, semI]i!Ja Ei.alJllb Wil. laa qJl1w'Wc;lJ[il. m;'l~ ibill~." (D~i'kiD!ElWt h~diJts }'lUIgdiriWllplkm deb Imam .. Ahmad).

'.AIi~m Ab~ Thilll:!aih l:!l.eciw1tyadu.tl! dad Ibnlu 'AJbbl;li;lj mO!!~~ai fi]'· ~-Ny~, .~. L.lG.J~G.v~!J~, .La m-e~tllkm; "Iii iiLdWah dziIci. kepa:da . .ua!h ibe.rupiil m:a;p:m: E4al~ iJJJhaJ:HI,uLaJm .• 'tMar{d~dilJ.llw. '(ya.EIg lhaq) $tllIaililJ Allih, Allah M;lilaihesilIr). SrJk1Mana;ila'a" {MallIl!.:!ll:i:d. Alb.lh)r, AlhamditJif1.t4h {segaia plJ;ji. bagi Al!bth}T!lhaarakal1nahu tMahasllCi MI!lfu)I, ua hawl$, wa !a.t qWwm:lM maa MIaaf.J' {dada daya d\1!nl:iJpiaJyamd:ilia.~~.~\1!mY'a P!I!da AJlah),. Astaghfirnlluh (au m:fmon.o.n ampi!i!ilJati lI:ep,,"'!l Albl:i), Sh.tUgJlgahu <~'l4a RiElmlifJlMih (S!emnrllil. J!J!IU. ~impih!k!1ll! k:~jc1l!iu~ra~k¢r~ fuls1ll1u!1J~h). ptloU3!,. $hailla,t:, .lml~ ~ibh,. m~Q;l,bG~;l;lb.!1 bucbk, j.m.~d, sil.l!Itut<!hi.m, daa ~~ am;al l?~i~I:iJ!I';lJ:!blii!lk:. S~1;!.'l!!J,ya ;t11;l ;;l_.dkdM_ .I!iUhll;qip~' (lJlrS_ilm.a~ y;trIg ak:m illieJ!l@,ebJIk'a!ll pel~lmya dlI s~!!~ :!l~l~~ih ~ ]!W;glt ·d.mhw:tl1i-

'lI.!bditlr1lll!hmw. him lruJd 11m. As~:;Im m£D1ll~m!ukik~:~b ad!lia_h. ~m~l

f'mil1!l!lt;il:l! ~~:lil;:n.~~.ki~~alll~>I!Il,,~ .

.om yang t&l'aJiliir .ini. me.Djadi r.iili:m ]lhntl1 ~:r]!!' ~"

Da.otj. (in,iiftlab) akatllbati (lJgltg ket:ika ;tll) Kam,tllf!J'jiifLmlum .g1mu_I;I~=ly" I:i:UJig iJ.an kam:u am mlfliulf1 lmm.i imdamF dtm .Iilmi kmnp.'Ulhwn .~l!1'UT-uh

1Ilannsi~ •. tM.~. liilllk Kami li1~allum SeMa1lCgpmJ.imilm:rekil. (QS. Uk4i) £mn 1r':f'1'Eb aktlJldWttwa .Ale lmrfapiln Rt1b.bmn dmgl1n[)erbMtJ, $e<>tmgg!iJ;. l~ya knJJ.w llatan:g kep.aiJa Ka"lni, ~elmgl1imtt~~a Kdmi mrnC'i.ptakanmu j)6uia k .. li yang p<enanHt;fJt1hk:an k~tmtf tn,e:ngar;rikal! ba}r.il)(I K(lmt sekalHulli tida:k .~Mi\'l. men(1111'Pium bagi'mn w,fiflull (lJl~ifmNh,i) perjm~jirn(;, (QS. l:S:t48} .Dan dife::aklumlahMlab, ,hrllJ k.mm .il!ll:tm: me:lfbf!{rml~r:r'lgJi'a~ btl1?fl(~h' 1Mitakltial't i(tt/J.6n'Ja:p apa yatlg (terluli~) di~I(I~~ya. daN; u~er:eka berkart.!:

IKAtiiJiYil'i CflaW IM.mi,. kitf(/}rrpabbiiji Yimg~idrJk 1Jumifl:ggpJWm. J'd:1:i,g ked! dan tidi'll:: (jmlr:J y:a1~ besar:. mel«inkfw it).· m,etlCoTt«l .I1e:tm1li1U)'¥l;lin:w. 1J'l!ff1~ka drt/)f~ti t,pa-')!tlng teltih In·erl}.li:(l kffjt:lka11ada (t€f1;tlliV. Dan .Rabbrnu .tidni· 1IIfflK(ltJia.ytl j~.rtl~p.rm. "(QS .. 18:.:19)

Allllh ~ ~rit-illkaJn t~t::mg kead!aan han Ki:mNlt }'MIg menye.ram-· kan dan herb~gaipepstiw~,be5aI Y1lillg,te.rjilldi r~d"$Ol;n i,t!l;I!. S~ba:~~;lfirr~ l\l~ah Ta'aill: ~ I:;' J~I ~j J)r.t:..:.Ji ~~ (';;, "Pad", kal'"£ket.1M Ja'1,git henar-bmttr ~m."ani dan gtmtmg-.gunungVenllr-benar berjgJatl'" (QS, At~ Tbuur: ~MOl Yskni he·.unjd Jar! teillilpat.nya. m..1Sin~:m~mgd~ kemooim mengtlih.,.g; 01eb karena ieu, AUah . .i@ bemrrrum: 4: .))--i :;'~!'il <$')j ~ "lJtm k41~# .~~~ .tI'I~llm'l; lt~mi #r~d,(I:MT. "M~i!.I~ny~, l'a(,a, din rampak I:e~~, ddak. ad.1. di dalalWilj';;!, t~mla, b~;gi Se5i~o~n:g dan jJtlg~ t~p~Jt y,t!'!S darat mti!tiiutup'! fle!lOOrnflg, tmpl. m.akhh.lk :5re:lfa kes;e~m'nhm umpi.!. jd;u; b~gci Ribb mE!rek~ d\iliI11.:itilik Sf·ScUil[1J, pun ya.ug (er.se.m'l:UlllY.i dari-Nja,

M~[!~a:l fh-~~·Ny<!ip!i= ( ;)·.A d»~[ ..s"}) ~ "~:!t. k,:l\~ ,:l\k~n, me1fhnl' /ii/ltd itr~ datar, ~ MlJJjciih~!t:I. ,daFJ. Qal:l.tfah. lfIiBi!gjj[dail; "Tirl!ilIk. ada. b:a:m dail s~m;)ll;;·s~k (hut~) di ~us bumi." Q;l:~~d1l!h j1,lg"'fll!e~g,em.'I:lhk.MI:o;Tidali: ada b~llgun,~n dan jl,l:l!l"I?i;!'pQho!:l~" ~

Firrna[l .• lN'y.a: ~·1;:,.;.f ~ >L:J .~ ;J~ ~:, ~. "lAm Kami hmtpl]JJe.m Siiluftjl) tMnIlS,w. a.m titlt.k· Kfl1ni tin.gg.-J!rkit;tl 5Mrang p.mr. darilnerek4 '''Mw.sm:t:Iy,a, Kalin. hlll.pl1lkrut O!l'ilfig.Q.m.t:Ig. Y~1l; hid:uppem1:lllil!.t:l!lD;;t d:;m (hWgg:l) }'Jng 111:iJuf.! te'l'akhi:l', dMii. l~.M am s:5)r:3!l1g .Illlil. dan lIlel'e.b ymg Kami ~ingg.al. kan, ~ anilk,a!Ila!k 111il!llptm yang.sooa. [11<1., Sel:!ag.<l!iwliIu. y.mg d1firmallbn·

Nt.·, .•.•... J ... I_ .e- ~ ·'t·· •.••. - -.Ii" :!. .-,LI"' .... ' ..•.... ~. Ie Ie

.. y::.= ,,~ J'-" . f)! ..!.u> J of'b! ., tr"'" r ~~. r n<l.TliAmmal ~~.~ autl gn $,ja~tr.

h;:iriyai!\!!,!l senusa m-'!1111fia tfik"mprJlktJn .rM\lt~~k n1~JqJtrya. dtt.~ hMi itn 4tlaltth mltW hart JiilIllg diwhtJum (oIel) -segaitl r#akMlJk) '.' (qs. liU1Jd: lm).

F1rma.l1-Nya; ~ \::.. ::::J.:.~ 1_,...j.)'J }-.,~ mfrek('!('!kll!'> Ji~~~~ h~4a!!~'tl R(,!bb-il~~deJi~~ b&{)Q.ri~.·~ D~m~gkLr:ih!1i m:lk$l,ld rt;:~~brnii!y";tt ini ~Nloo bibw;l.:scillrnn m:iJililuk~e.rdiIi di h~cl;aiP~.Il AIl:liD. l'~'il~ dal~m sam lmisao~ ~~lug<Iim~~ YllI]{l. ~ifi.~~;A,na.h ~. . ,.

1 ~r- .. ~~ ~)I iJ ~J,r:;''ll.:;.~')i ~~,.:JI:; C.l~~ r ~ r:';) 'PaJaha:rikaika, ndrd4n pant. ~M~iMt ben1~ti tktl4m barnan, miTdta !:.idak ~ta4~~!'tlJ, kru~ti ~i(li/M ya~;g te1~h diberi;izi·1~ ke~da~ya: oleb R,,,[ib ya~g M ... 1Ja!J'em,n-dD,dan ill:

JJJ~811r;apkan kata;wmg b~l(u"~''" (Q5, A:Di-N;iib~': JB)"

18. At" !lCAHFT

Mtlftgkil:lJ ji.iga.be.i"3i1i b,'l1bwa. !tl¥u~:i'I "bef4!iFi rlIa4m "bebe1Sifiil. ~afi!i~B, £eb~ yang mr~.Ny:a; ~ u:,.. '!,{,.. .!JJ:..!!j ~ •. ~j , "'Dan dtttmgW Rahb.mu,~eda!J!g fMI..m Maf,.iNal ~lMn8 .... (QS" A~-F-.1!~r: 22}

F~f.~.-Nra: ~ .;,Jjr rJ'i_<:i;,_ ci L...5 ~ ~ }!"S~jj~gg1j,hn;Ja k(MI~l~ ki~ ~ RAm; ~~im~n,;t lGtmi mrmdpl:!ikAnmup.1$d.ksli;;~ng '{ltMclm4. JO 'I arn:g .de.mik:im itlll m.emp.ubtll Kecaou:nJ. keras hag! ormg.o~ yillilg m~lIlgjngl\:af~ ak:a!1ii. adsl'I.ya .Ilan K~.:lm~t, s~k:a:lfg!l:S se!ba~i ce]:aal:lJ llo:agJimCl.reh. di .WtthpiIli!l .p!a!f1~. O]f~ .~fefla i~ftI, A~a.h Ta.'.aih.l:lerfi:roaafl yang dituinkilil k~ m~iIi t ld...;.~ ~.J~ r-wJ, J" ~ "~nobtmtim~t.n:.~ K4mi s&&JUla.li tiJ;,ik .ak.anm~kan lm&im~ wak.l1l (~h.g pcrja--nji1lJ1." MilibuOO:ys.> kaili\1!lll.m~l:lJgir:a b~ll:wa hal iI1:l. dd\1ik alI:aa[~J];l;di kepil~ ka]i\1lii.

dan. [Kiak lliJg~ diUil.I:lJg. .

Firm1m-Ny.OI; ..e ~e(~ ~)J ,. 'Thn t/ij,(!MJtJt,lnkiw,h, ""fum, hl~b amal pe:[ilH~.a~<w YDg.d;i~a]Wl'~ I~ulaIPR p'~r~lu~u~ f~i\l, ~J!ll:i~ Ja~,~~rbl:lmw ymg hinlll, ymg .lLeciI.·dH1 yag b~f.(V ~. ~ ,~;,:J! f$ _jJj ~ulJJ ktP,m

akatl!mf1lih¥l~ ,t)i7a!';llf'O\1'a;I';Igy.:,mg VeYS<ila'/ !il'f!t..ikr"r;m l!~r'fiadllp apa is)

d~ (/tlllIm"fY-q"' "y!lknl!, b~ru,p .. otITI!~1 !p~rbu.atlm,m~·td;,;! y .. ~g .hili nd!;,

~ ~)~ <J).J=kJ9 mD41$ m~ b~ta.".1d#in~i ~l~kaka:t\l:i, '''M~'1Jdnrlf'l, ~.~ kami ~~gat me:rusi dbn Lw~J.i!;~~~~~gi.k~ at;a5 k~~J]. kami M1M11:1 mmi~mi DiS:lbidup kmIi. ~ lil:~;J ~1.~)lJ ~. :4:~ ~ ~ ~. :; ~Kitab ~i1~i~;g t_ mf11lWfeikJl'J> ~J\!g 'kW! di~ tMak p,fla~ ytmg~liI" .md"amkan ill IIJf!tlC(lt;a,t; sftm,u.m.'fll .... M:.1b~ya, tid"k 0ld.J: SOIJtliJ OOsll'p'UIl bMk keeli. m~urw ibes;rrp...ng di~~,ik~R d~t~dak JI1I!g;l a.=!ll?eib~t~ sekscil ~p:l. ~~1iI me];liJikam ~m, tl!!:rtuilis dm te:r~t:lt dl (I~~llmiy[l sec!l(!I. tel.iJti, ,;btl ~e:rpel:ili~[ll.

iFirwm-Nya: ~ 1~~ 1~ 'Jz"J.J , "lkln~.Jt .~i apap'l:l.g tJah .~.~ ~{~'iijh} ~YakP:i, pei'~,tiia~ba;;k ~t!P!M:11 buNk, De:ag~l b15a.I.aID. .• SeilJiUil ymg tltlgernllnm.yi aka.u [erih;;1[ jelas.

[m>tllJ! AhliIl~d .mttiw~.ylull;~.kri A!1a'l )fll Maltk, diiri Nabi g, eli IDi1!Iillbe1i~!I:I :pe:rnoili iJet:'l~bm:

~S~i.ar p~tkll;,~"iiitil;j;r)m~y~i b~~de~,~ pada haft K;:~j1'hl.' rili1!g &a d~~ d.il~.du d~~~""

H~d~t:I ·~~[5~di.:ri.w;iJ.!.tk;U1 d~[!1l!!I!m ,;Jj},!6~!I!g;i, ~. ]~ M!l!JlLm. ~m lcitab $kahl:ll rn_el·d>_~.

",., .... T.( •• ' '.,~. '·lt~r· '). .,,.. .., "-Ie '.1 '- "

"~fl'!lJJ:llID:-":~T-1~ '" I:""~ J..,J r '.j "'. ' .. LIl'f.l:l .,,"=~m.ll I'la.!l\lil'J.ietl',g;_~ 5,2-·

a.ang 11m. ~ .MWumYiI,. Dl<l. u.fu me.mber.iikm ke.p'U~tl.'lm d:i tengah';leJJg~ .b!am!ba...,b,aLDJ.ba-Nya. men;~il.Illal pe;l'b~tm .merelbt :m:ar:!l keseil!!:l1.l.lJm dim Dja. t"irllak menmilimi.;seo,rmIH~'l.IIil =.1 ~uk~Nra.oah!km :><iommry.-.,D.ia 5l1l\1JioWt.W!Ii mem'be.ci ml!I!d". mS~;I!p~w do$~. p!~Ib~nbEI ~ptl!l1aD!,meag·

18. xt.. KA.HfI

3:ll.1!Ige:l'ahhll k:as~[h ~a:}'IDg. Dia jllga.akao mel1ga.cizlIlh si~p~. saja y::I:U~ Dill kffiendilki llle.l~Jw kek~ hllikum daa keadiLm"Nya. Dia :lli..1:ft m.emelluhi. Ne.tw Itu d!f\l!J.gw Q.rat:I~fan~ kafu: d,a:n.oriW.~rnmg y<lfi~ l:IerDoot .~sial~. 1~. o.mng-O.l'a.i!lg]'lllig be&wu: m~aroersdrur .akmdiselamaJ[l\:an, sedalIlgkan O~tOl~: k;dir akM. ttt~_pkdal.di &lJ~}'1!- Dit ;lI<b~~J!j Ft~h!b y~g:ManIi.· bii~:i.!:l."y:t!1g tidak m~t)~1.Ii b1i!~ dan dcl:ak pil1la m.eJ!akllk:m""ezh.w:~.

jf<,' L .. ~, . - •. A ., " •• ,F': ,. .'. < - • -" ~ ·llk. ' ., {, '11': :l. "'1', . . .l.".

Jl.I.I~. 'lJe~u:rmm. ;: ~.~:::.;; wlJ • .;~ .... -_. ·1~~,..Ll] y "~Jmgg!llro1ja

A&b tidak mel'.Ig.4~:i.<i,.a:~eteQril!ngm\eiM~~':'!;' J~rraj~p1m.da1:ljik~ 4d~ k'e.bajiR.:m s-eh.fM1'.dZitrr.ilh. nismya A&IJiw~n mefipatgandakamzy.a. ~ (Qs.A..mN'I8:1il'; 40).

Dnn (illg;ad'ah) kli!~ikil .Ka:m:i herfir:mIlJl k'/i!'foada iNu'a MaZai'k,fJ.t: "Suj:lullab kttlWl 1tqnria Adr.t!li:." tnnm .~'ffjutilttb meteka k.eGfitl,~i 1lJlit. Dia arlttMofitt.ri goJotl;.gal1 iin, maka :Itt memiHUJaJua pe.ri1t~b .Rabh.1tya. PtiJiJlkah' htmn mengambil dltl atiln WrU,h1rlc.tur11Ilannya ~ehag'a,t pemimp.tn sdain dart;" p#~~-K~J, l!t~~!'lg 'm~rll~.~daMJJ tNirrmftmu? Am,r;!g ""I!'Uklah 1Mi~ iu~~ebtfg.fj petl'gglfn~i (A.llab) h'flgi ~r~tl~~:ng }'#fj:g "Ih'flUm .. {QS. lB~50)

A.lbh .~ ~e:rfifmMli Sle!:O!'}'+l mengIDgAt:1\;1!R ;m.:M;; C~ Ad;am ~LIiIil pe.rm,usuha[l IMi.s~~ihW!iJp m~lie:ka &In jug>, t~th.a&tp bard mereb, D;t.fi DL~ jl!lga sm~l mffigec.wn or.J;fig-or.mg }".tI1g .mengnkllltinJll, m.¢:I1.¢F1!t$lg: P,e,n!Cupt<li &tn Pclittdlll.llgruya,p~an. DiaWl yang tdilih m~ciF~'" cl.ar! m~ffil!.Il.ai ~gjotdi~_n;. tly~. D~nI!i.:!tl h;~.I~mbi;l~~.-N}.!l" D~a .m~1'I'!I1b~.Qri~~i d,,~ m;l,M!1" K~m1ll4!@~ ~~~Iah .ilU semua.lb,lis.iwnf,lll berpiU-.ffl;-g: dan memusooi .'\lIah Ta'31a. Di man~ Dioa b~mHt!:m.~·~ ~:il ~ 1G ~ '"D4ji ji'jg?1tl.1lh.kaika K.1l1~~i l~tJ.l.j~~ kep'iUh. pQ,~:Mo11IlikPl, ~ i..t'o:.i; lep~a.a scl!.imh M~];rik[l/t; :>e~:!i~.;TIja p:n!gtd~h di." k~ p~m!ll~~~1:'!y-,l, Qlij;lw!!l~~~;d.~~~" .( r;~ .~I ? "S~!j{,dl.rh' k4mii ittp:iiItAl1t1m. "Y~. $1.I~d pt;!lighQ.ma~. p¢mUli~~ ~ renS~SJ!j!:i"

D3;fiflr.mru1 .• Ny,,-, -t ~."Ji ~ ~i' ~l ~ 1,;l;j;.:J9 "Mak4 tffj#dlph ~ klXumi fUn. Di4 aJJah .d;arl gaNmgan iin. ~·Mik:sudmY'.1, kel':t!l.:1H U]6 Yll:I'Ig fIle.llgk[biaf1~[i . .A~~iLlly:t Iblis dicir~dan d~Fi tlI.y.a1a .ap~, sedmgH:rw Mahjjbi: didpmkiln dan erulaya. !ifilagmima.n:a }".ii!lllf,l: J1~eg:asli:ati dI~11tlil. Shahih .M,i$lim, dari "Aisyrili ~ , darn FW-tiI.tihli!!in ~, fbdhu bersabdai

[8 .. At ~ KARFI

~[I;t!:li M;iJ;ti!b;~t~tu d!i.cj'p~ak~_n d.ui ~~f; dl~~ ]bl]~ di.ciptda_fi d.ar~ :nya]a.:JIpii, ~edl!:llll~ Adlilm.diciptdMli. :s~eru y:aml41.re:la1l d:i&ifilliku k.epada. kaliw. ~

M!Ib :padla. ~@Il,rtcd:iipeJ!l1l!km, ~~i<!:r w: .. dah al!;m. meIII1JImp,m:bn iMnp JUl. Ib]i;s dikwiiW:ilId O:l~~ Itillbi.':atlly:a. Kn'eJ1lli. hl:l, Iblls be~cll'l:kail:li. perUik1ll. Malab .d.1m. meIIIY.ernp.n mere.ka. Clahm tJe.r~b!:!;d.ih dall1 ClaLuD tllH~laikll11km "'~W\1iF~~· K!l;!'~~ i,t~, Ib]is. term;t:S~d.i!Lam, a;p;t r~t d!i$en,!l;;lil1l.kepa(l~ Wa.i!~ dlm Ell1sbermmiat k.arena .metl!.yal!ahl.·~ ilflL

Di siw! AJJrah ~ nret1g1ngillcl!:ll.[I bshwiI! fulls lrn.rne~ dart gpkm~. jitl breu La. dicipt.u d!arr.i ~, ~ehaglim:il.IU yang Deia .. £Ir.m~. bem.1II[ .im. ~ ~ c:r '~J ;iJlf ".:Z #1;1 t ~A_'ku lebih baik dari~ EnpJj iilJ~~

tJJfR-J.i:igp~~l1;i if ~ai4nA.hmd4'litanJx" {QS. J!J"A'~ 12)1.

A~.H$:!lrun i!.B:il.!lhd I]lmg~m'tlik.~, Ib]i.:s ][u bukilB ,d.l1!l'i gP](lfig~fi WoUki!.t ~~.$eWi; S~~p. ilIb~ ~. gOw.n;pn.ji:n;. ~e'b>l.g~O!I Adam :!161O!1d~.otl!.d ~lm!Ilm$ilI. D~~ yang d!idWil}'UJklW. O:klh[blllll J~~,tI~~ im.uJ ymg sh~

~~:ufitm!Ul,-Np; -.( ~~ :f ~i' ~ "'lJJa aiit.rJabd4ri ~1MJ~rl~:ji~, " [iJlW:I 'Abb<l;l; mern.gataikm: "'YaJrni. ,aoul pel1heondahn:illtIlJmn:ah, £1eb:apmmll sesootug ooe'DU'I; .M4kki {dar~M~kkU} d:m. M~dimi (&In M;J,diTIa!h).~

:f.i1TIlllfr-:Nya: .0( ";~. ;i ;:;. ~~ ~ "M!I~ iilI· m'enJn~~ ~rinmh .J.abh' ~ya. " AnwYll,. ia kehJrol'r drui ket<lJlIHtlll. .kepada AJ~ah Ta.'ab, ka~~ili.al~'q", be~fti kdil14ll'. D~btt!lkan, jasl1tJa#r mthba~11 {kur.ma ftl:l.b~~j~~'il!I!l} jik" iii! lehh Irelan dari tm~_YilI. ·~;Jj~IIJS~iJfo'-ram tJ'lii,t j'rrhri/m ~fi1\:;m itu I!:duar. dali. loboogliY1)~. jlik~ ia m~g~hl!llm}llIwnuk m~[Mu!lW k~ll!i!al\:liIl!,

:~m1l1!m,UiI .A.lbh .~. bed'rrmm ~e:rO!l:rl1i rn~ge~~~ ,&m men~" 9(;t1]~- -"

..... :t1,., .. L]"·_j ~ j{ oil '""i'-"!r" f ~~ ~ ~ )\.- ~ ,~--- ').

O'llIDl§l .yaag m~mt Ib IS _ am m:I!8IlrEil<l!ii:U1ya: ~ .~J~ .;:r • ~ jl ~y j;Jj.~. J"

"Po1tn,tkilb kltmn~It~g.~bB df~, dg~ het!~m'~an~~, $~.ai ptmiml'i'1. ielain dari-KlI .... yabi,.~;eb;l!iPi pelll~maml &iri.Ku". OM] hl\ell~. it1!l, Dh pun he ... f.irman: ~. 'j':"; .;;_I~ ~. , "~gat {Illrnkla..h Jb.l:il its' sdJa.gai~ggfln.~i (AN.r.h) ~t .OTg.!'f..to<r4~ ],'4ffg zhalim. ;;

likn tid'ak mrngblfilfrka'l1 IR'tmw (1hrisdttl;ll1n~k otrnn}\~) NlJmi ,mtnyak$r. k.t/'ill peilldpt'atttJ !tU'l<gft d!"tl'l: iJlmd ,dail'll tidl1k '(j)Jila),tmciprJtlltl dirt nlmka seroil'in; dl1n tidf1kfab AkJi metl,:gcambil oml'l!i~ltl.ng-ya'ng meitl.}'~ad:wj;j. itt! ~@~.g«j jJet~{)"o",g;. I~QS. 18;5f)

AJlilili tlibedlirmm, AkUl.st'Jl!I:ii:ri fi!I!!llehili d!!liiu meno1plaH:<lll s:egaila ~~l;I~~,~g~)l;if" d~ .m~D;~m'~.y,1i, dd~ !I!~ ~~IiJ~ 1P¢~~m<iI.I{~ .•• !di~

':lid:!! ll!l!~!i . ,.1 ,;p~asi:b~" maNplm ,_~" OLeh hre:mt ito, Dill ber-

fir.maIJJ:t •. "1 .t,;J;:. dt;.:; ~ '~Dan ti~AkIij ,mcnwmhiJ ()r.;r!i~g'{)I"4Il1g

}Wl':I.g mmJ€'Sa~kan i~lii~!ntppiPfflolong. "Ml1llilk :m¢ny¢t.~k:~!]l~ "1"

pemb,uu:I:I!,," ... .

lbw. (~flfflfh) .aklm ,'lMri (~g 'keti1taiin)J)ia b:erfimlim: "P~1W, ()/tlh~'N ~)tlMJi,atli se/.m#~,f!kJ{I""Ktt y«ltg' kmnu kam~j;j itk. "'.Mt.re'ka Mu l11emtmgg#. ~jffli, $'tkl,pi JeJm~,""fekmJj f~ut'idak memb,aM;S: sefutltt. nt!!!fe:ia ,d:t1~ .K.ttmi fl.lmnrmt .... t mftl'~ka~'et~!, kebi,mi'S4:t:!u (N&aka). (QS,. ~8;52) 1J6in ,M.t~. lJ7:ang h\etidll~a mdihatti!1ll'J!"etl!i!. m;",k!1: ln~.r!ek.:!' meyakini~ .rNifbw:tit ma,eka' abn j«11fh kt:fkl~lImytf aa7j m:m ... tidai: 1I:I:tm'lIm:.uR41u't:tnp,trt b~li. dM1:P~h~YI1, (QS,]S;:5J),

Ail]a.I:i ·~·l:J.emmlil!lil se'l'ii'Iya. mellill:l!~ritahl.l!kan ren~ugilp" ~g diik~t;\· I!:a!lkep ... '. ild.·. a .. ollUlg .. ~FlEl!g; m .. U$y ..... rn:. .I' ... ~~h;l:_a:i KI~~t hI!!. k~t. h.ad~.i·m F .. i;ln .. ~~~b~~ ~~.~ ~e.I~ te:rMtbp mgrekj_~ 4; ~~ ~JJ.i! ~ .. :f(:;.i !;u:.~

~PolnggiJ.lah ot@)m~ ~f:kro~"flHek.~tu-K1I,~g k.rmll ~.Itri. "'M<lihllld • . 1l!]'\<Ii, k.¢~il!;\1!m~ill! di dlll!l!!~, pom:g;gilbh 1Ee'f'ek~, .:J~lmiIC<lIJ(i!: agOllf mereb. d~ifl"t

me!ll~ibm lbdim da:ri i1pit ymlil k~ma.1aJmi ~eik:a:nwg .inL. S~ , '. \1!

. ,1 m.Nya _: ~ ;.# ~~. ~ r;.:,A1i rs- .~Ir ).I;~ J;;J . : .. t4.

. :e:Il!ki): 'Slm(ltlb 5d1ftiw&;Il!~1fmfl,' !.a1tl m~a~n ~~

maJ:a.~Ju,m.JFleIl!W it~ .rit:laJt~b£~~ ~ iJ:f(, .... ,~.~ $~~ (QK A1~~hll1'lh:64) .

.ill _ _ Ii

.F.I:rmIlD.-Ny.1!: ~ ~.:;:. ~ Ul!:;-,,:;' ,. "Kam:i adak:im, mlt:M m~ U!lnptll

kf:~~." Iihlilu '1!.b'6iS .• Qarndah •. darn. hfihf1'iI.$l1u13Lllt1!l, I91lP!1i1J'll ~~uk~~ km: "YaJkW, tempiiU: pf:.llIl!hW!l!laa!lJ .. ~ A~~ Mab TIl'.aJ!!lme!l.JeJ~lbl:l1l. bMW'_'

[8. At - K.A.HF.I

ddak ad:t jila.!lJ '6ag~ onwg.Qil".m1l: musyrik. yang: Il1.e:DJgminm mereka 5imlpiii kep~daiLahm;erd;;l Y.!l!D.g dill1;l pemdt mereka sku di d!a.l!l:ia. Elia memlLsahkm merek~. dan ilM"'.J.lM.mertk~ i~ di;!kh:intt lI:dlJ!k. S~hln.gga dttiilk ada lcaJ!1I!l OllW masw~~ clan kedJUa:[lya 1IUl!ruk .menyei:1l:!llilWm. ~~~ "M.cJg-m yrulg bi.IJiD.1'-il~ J~tfl,i ,dj ~iliUilm kedlliUlY'.1 [~1',d3p.u: kebinasaan, ka1 yang.silRI¥l: meny,errunkan, tD!I!fi :101:1:1"[11 ke.aJ3iim~'lttIg ~an.gM i:I!lcS!n'.

Jika. tihamir (la/I:;] g<ll1ti) iru (MOIm f.i:rrnrn"Nya. 'lJainahu:m' ittu! ~i· ken;.b:ll;l.ik;ln kqllw<I. Onlllg.o1iil.tlg; M!ilbWn diW. ·o'R.Ilg.araDg k;W r, 5eperti }<UlJl:. ,dikem,,dak:m OJIeh 'Abdul1i!!h. bin 'Amr, malsa hal. i1~u !J,erartibabw;i!. Di."'l me-

mis,<llb.1bl1lalJi~a:n. Of~"o yang menckp;1l pEtunjuk dl~li;~ Otl!!:l!t'O~g

)·~&!>~a~. H:l!lit~s!,!peni .l-N}'al

<t ;:'~:,i:J:.kOji .b!!.!I~) ~.JG.) ~[}olnp1lda han .f>fl)YJdirrya Kiamat.p4da Qa't.i- Uu m~reka &l<m(ft m.:mmi:tl).be7g0rong:gtJ'Qtl!g.a11"i~"(QS. At·ft!u~~ 14)..

'F'i,; _ ,t:r, "N' ,- ~ ~'. ... d~ ,i ..,. • r .. ' ~: ~I.".." ~ ~ _r~~.- .''''1-1 ~ .i ~ ~ j' _!~'''' ')., u;l:tl umw'!l'yar"!: u:.-' ¥ LJ~~""J l:oo ..... IJ"~~'J"-" J"" <)_r . .t'="'I .... ,J}:lI"

"IJ.m oj":g'1lg.,g~1~ y,tilig ~illatndilNii 'Ne:r4kt.t, .~Wa men*a m~ini ha_ ~ .~jat1lh k2 kJatm:ljil:l! dan mtmkn tiJak· mtm!m'l:u.~ tempat berpaling darii':ljl'#; D M~.l,ldn}'.~. ~W~ keti!b diperl!iliallm Ji!!kaml:t.m lkepada .. me1\f:.k:ai, yak:m! kerika .. mereka dlglll'lng ke sanOl ya:ng~errd:i.i da.ri.~~juhpuluh ribu golol'l~,. YllHg,b'm<1iDl :li~t~p g.o~nv:_U! t¢rd;1.p;l!~~~j"di p~~1.ih r.ibl1ll. M!3lilli:;1r. oi ~L._j, ~; ~i d~:;.,. ~Danll~an.lJ,(I<rang yatlg btmlosa m!diha~ N~raka, ~ dan meJ.eb.i:!mar,beI!L'oI!f aka. jstuh ke .dabmnya. A:g:fIJme:r.eIDl :S~Ja. m~U$akm keduli::~ ~ k~ru:l, hn!tHI $':.:m[e~~y". a:d2ah .• dan rasa nilnn sebehun wriadlm~ JII!IS1l! m~rupak:i.l::l :a&::Ib.

F~r.mi.,.·Nya: ~ t;~·~ I::,~;J:; ~. ~DI1~l !rm~ tidM m~e!!mka~ tempa~ berpaHTJgri4ri'1Y~~ ~ M:tLb;l;IIr;Lt.:Y:tL,m~.tdl::aEiJak f11J!81:lJd:apar.kai'!!. [alsn yug .mh'lyl.ilil!p>lll:gkw. mef'ekilJ diU! Sf'..miIJ;lJJIIYilJ iitu, dan mereJbp~5tl~.lkan m~.anDl}~ .

.lkm ~'t;."ngg.tfi,l";)!4 Km'lJin:ln]J .m:er.lgllia1lg.rilmJgi b~ 1nttn:u£M dalarnalQu"M,I.I i,l\I~ bm;u~rnm.Jtllil',rnm.pffJlm:ptlmafl.l.l.l1l1t 11MI:!'tU&fa ndtwh lnaltbluk ytmg:p,alitlg_ btl7.lyak rru.:mv.aj'j,wo. {Q5. t8;54)

Allah tmbedirm.a!l. s~l,mggul:!ny:3! Kami (do mtltljelask:3!ll kepaJ"" tl.!i!I:l!.m91 mMllllSh me1:dul al-Qur-aa .l1lll. ·dan Kami lle.ranglom kep~~ mlir~h

]8 .. At ~ KAHH

be:rbagn perma!laJ~ seears rinci.llllpap m.e.relka. '[i.dak~erse;;at Mri .. hb~ ~n dd4:. k,~~~l'dar~ ]I!lbn 'p~~!,I.DJ~. D!)'t!~ :F~j!ld!1!5.;1t! d~~ al."Q~~"!i,;g. i!'l!i. m.a!lwi.a h~yd ~IP~rs~tfsilitil!l~ m~b.mtah.·da!Ji ,lm.lIDipmikaikm itmlllmg i1ieDmall'3ill de[Jjg<l!ll COlifll ymg oiltJhil, kfC!:lw. Ofiil1)1!l. y.mg diheri pe[~w.Qllim .!illm l!tP; d:mdipe:rli.1!:i.ukan k;ep~ mereka, j;;illm meliJ:!!Ij'IJk,es~truJ.

Imam. A.b:m.ad meriw:~y;;].tkm bahwa.'Ali hili! Alb.i Thaliib memberi_u- 1!;;Ii;[l b~h.w~ R:li!:,u~u1bh .!l\i pem:l1b. melili~et'll!k. pilJlt'll! m:m.1ihIi!~ p:tda maJ!am rum: }'ll!:l:g lI;~ itu i~ bef$WlIPawim:lih.iJmu R~uI];!he Se'.I"lIJI'L heibt;v:

"Ti,a\1lk:kah ktii;ili)! btMiU!1t ~~:J!!;,~~~1U,1iI.tl ~h;1:bt?'" l.~]u <!!I!;,U .' ~Ya R.acslllhilJlah,. se8ilW[ggu1wya liiwakami bemda di llan,gam .AJ!bh,. jEh!':l'bebe:mb'k Wlluk memb'mlliguokm. bmi,. .~'1 kDlli. b:mg!!lllJJ." Md:~ bdi~u, ])tiillremhalipillda, $lUlfknb~ llQ]. i~ki~~ya.~g b~i!l,l Sll;q :iieikil_i tlookmdQIJli;~:rhlJi ~eJl,~,t:;lh ka!U, pua kep:!idaik11l •. Kewudiall ketiiku l:ielH!a.1lI

.m~b;d.iU.,,~~ p~ .. ~.~.'" I, .~L1,p5i~m. b .. ' ~~,I][teB!. ,e.pnk.' p .• '~.}'.' ~ beli.all,Illnl ..•. b:l!,c.'. ak,au (l.~. ~ '1.~.~;;:. JSl ,)~)lllll......S) ~ ./Jan .i\?,'I~1'iIUl',i!il! a~ ffla.kbMtpngpmfllg

.~ metti_ah.." Dtriw\r~k~ ,o]rih, ~·]3.1;!kbari ~ MliI:ll!im, d.!i];tm kit~b ~,sWihaw .

. D:i1tl tidak aY1a M!SJJamp.nn yancg 1i'ili!ti!ghaltlng#. M~ttnrnia ,dati beri.m'all~ kmka pettmjuk telah .blan.g kt'pOOa ~nuek~, d'tm m~bl!U! ,afll1Ju~ kep~da Ba.hbnya!k«ltlotli (kei1Jgi~an.1n;ft'lan.ti) dam1.lg.nytl bukum (A.lliah ym'gfe.mh

beiiab: """dai WH_""'""""m""''iM''''' ~_,~·l". ,._. . .,1:... ............. ~L-"~ .• d .'. ."--

:'., .... P'''''' i/ .. '.~"·_"''''''''c, ... J',~,~ YlIoI'.!,IIiJm «",':11. -':6"''a ,f.Ii~a"td l1][er'liim

d~tm n)li1la" (QS .. lSiiS5) .lhm: tidakld' KtIlni me7lgm':JQ para .R~ld mdt/ittkrt.n sel:itl;,g;ai pembn'Um b'€ri.a g'e,m:,b.ir;a ~1~ ~eb.~'ai p.m1;l1eri p.mng)'lfta'n~ t'etf1:JH onmg·fir~~.;: ¥IlW ka{w 1ntNJl~n'(tlb d~r.g?Ji~ )!l'l',!'!g b:!f(M~ar dfflgfln demtkirJn m~ .d4pm. miJt~"PIta,ij'jli.ng bll(J •. dati .mJgj'€~ ;m.e:t.iign1lUl1.p liI)'dNly,uKamt ,tit:tJ; pmngil!:a.pm~;at~n t'IThafi.p' mmu sebogtl.f. ,t:!illilk('l~Jmn, (QS. 18::56)

Arid 'f!i:'!lJj!emlbmt~!bill,]t~~~m~ J,l;.¢il1!gk~. ,olr;Wng~or~ k~flir pW;l. ~ dmw~ run z::l.lIDm ymg il;lID lMjll.di,. juga .~edustotmJ Q~I1l~. ~ll.hl t.erLdap kdJeD!ilLm.IlI.J"ID~ wdah.11I.}'ilta. 1idak ada. !!fSl!Uit1!l plm }!:iIilll!l m.engl_gt

m-eDi.ikl!: wt~ . I1g Mmikim. ~t~ HIIeJrinkmJ. lPerWlJI1:;J:iUJI m.ereb.

1I.!mu.k. d.l!ipat .men seeara L~W'1II.[lii: adzalb yomg t:e.bb. d.:iijil!lil.jlilkm. £J<I!gi

me.rekal, ~bagajmma yrutg:l:!leJek:~ .~:IJ~,aJrnn 1\:.epil!da. N;Jhi 1ID?"'.eib:

<{ ;);i'~i ~ ~oJJ .~i.~ ~ L~I~.1£/~ 1 ''M~~jamhk4nlghk~tki k!(l-'l~i grM'l:lPaI~n. a...ri /~n;iit, :ftk4 k,min tl:r'Ulia5ltJ~ 6\f!1;tl)g"OnlIng, 1Mg, bm~r. .. {QS.N;y' Syu'cl!ra.t ":]81'}.

Kemtt&im Dja. berli.tm.an: tll ;:..,J~ ~ .. '~ ;~~;~ .)f ~'J. ~ "l{mmli {Jtcit~g£~'n m~Mmp dai!;l!Jli~J'I'! bflkm:n: (Airal~ yan~ wah ber.Wh pala)JI1IJmtU,nlnnMJ: yang JaJ,mll. " Hemp.'!. pep,"~m a~ kepada merekil. dm pernmpilm SiksilWl

L~ 11 _.1L.. " ... >;, '1""'" ", !, • ~ }.~~. . ~.. . .r., .•. .._-'- ., J_~

~aCl1 .lllereK.iL. ~ ~' y ",",I~~ ;I'T "",r.m =:<m~~ ~l!$If.1\!~ ...,;~.

tlyar.ti\. " Maksudaya, :IDf.!l'e-h .m.e]i]w,I1l adzlth $~CaD. h:.figs,'jjilJg diaD k~aJtmo1!t~

serta.be.r.hadap.hdla,w. .

l~bib hm,jut • .:\l].t! ~ IJwr;rn .. J:I: .~. ~J~J ~.~ \~ ~.~ ~ y.Jl J.-:"'I\;y P "Dan tidaklglj, Kami tll&j:gt.lm~ pa-ra Raslll mdf:~nk¥tn; -se'bagai pelnbawberita gemlii~1!l Jan *piPr1mberipm't1!gaJcan."y.abl, ~heli.m!J. Fer.jjmfdu~dzab. Me.w menfiIDipill\:u. k:iliar &eoil!lb1ir.1 ke,p .. da or~.·o.nmg ~g m~b~fi\l!rbu. dan be.r.h::rum.l:.epaclla mereks, dil!ll.l[1eJ1tlh~l'~k<m per.i[]!gs:~ kepa.da ()['_g~ 'O'f;ang y;iltIlf:,melll.dllS~m. dan menemal!lg me]',eb.

S~ itt11l, 1!JI';' r,\,i1~ mmoerital!:;w ~:mg.olfmg:'01I'angl:;:!Af, y:omg m>erci!:a, 'E ~1~~ ~~ .:J.~~~'~. '":M~~mah aenR,$!t, ~gbawiJ ~r.rkrt~ m:mikian: ,;i~ka Ji~t 'lillf:lm)~r,j')'(tJ:l:gbtiq.. "~dlilJ'<l!~ ~ meJih ~art

w:e~emahkm keb ba;V<lp:l.e!.. ]l;]r~. R~su], ruml'!lllJi bal itll l!;aak

peJTIah te.r'C'Apai. ~~. ~~j , <rDmt m~ mm@'t

tzyJ1~Kand attn pl!fm~~l'an'f"?Fi11ia;~4l1, UjrJ~d4f Jn2rek4 ~~i (Ii ~)tll.. metd;.a ~adJik!lin~elb~ ~m lmJjgh, lJukli dan IDiJLlkjV:ar!; ~§ d:iJo@.ik .. n bp .. d.a potr.1. &>15\11 itJ\! .5~fiI:;!iOel:ib .. gOlli perrng;ltm nlm :;J,drny<:l illdxab4 ~j? .~. "~i Gtok.awbtn.. "M'aksucmya, ~bagian InforW m.engo]ob o]li:i.k hal I~e:rSli!1b1ut. d'il!i1l. jI'ilii'!:g demikbn .i:m. mefilpaikatili kf!d:llS~~ili l'\a!ill.g :aJma~ smgafl'.

18. xt . K1I.HH

IJl!ln .s~pak(lb )'(l.ug ldlib zhdl'im do:ripada ,(!J:ang ytl1lig tl':Zabdipmngalknn deng,ttn <1Y1ft.ayatdari RMV,,-~'ftl lahf ma p,itrpri!lit~ d(frffJflda~"f# d~~ 1l!~ ~Up\fik;;.1i ttpa ~nj]dl'ketjakan old) keiJff~ tangt/;fl~ya? Si$JI'ngg.UiJn:Y:fl Kam~ t,flab md(JM'kJe!fm~1f~ulNl", di ata~ han merellil.a. (~ebin:ggd llJ.fl1'!l'ka .~idak) memdbamin:~. un ,(Kmniletrfkk4n J)'JiJr:;) itl1l~bar(ln di 'tdil1&ti merek4; ,d$1J kmfimiptm bnnu menyem merek4 IiqaJa p.dul1:juk,. lli'5~(li}'l'J tifll~k!f tidai; akar.i. memlap~t poetUtljllk: 5eJama.la.llMnya. (Q8.[8;57) &n R«blNnulab YdRg Mtt1Mpl':ngtlmp,~n,.l'tlgi tllempu1iy.ai rtthmr;tl.Jiktl Dia mengadtlab m:eTeka karma:pl!'J'hmit:a1li mltreklli. I:!tRlU l)fu. aun mryegerakan arimb h~i mereka, reM:pi basi tlMtTltkil adr.fwak~l' y.a:ng .~~I1~/nu (U1Ullk JRtmdap,(u ,a'dzab) .YIlflW t~fH~ $rl?,l!!li4m# ffd~,k (lk41~r.t~ffl'~!l,b1Ii. t~jWr. b'lf1"-Ulld~1l:g daripiulntlYa. (QS. 1.8;58) D.in ,(ptndjrdllkj!l!cg€ti ir~ tek:lh Ka-m.i bitl'({SUki.!tll k~lik'{l 1llf!Feka betbll6l/; Zkil[ilit •. dttril l~lah' .Kftll# tf!ld,'ka"" waRm t'trtem:rt bag: ktbin~aatt mtTfM. (Q5. 18~,59)

AU;I!h &iij b~dl.tqi;!li. ~illp~~ h~lpa·ha:mJb.~ Albh ~: Pdllm.1;:z.h:rliim dnii QoFiUl~,;Qrill!Lgtelah. cl!iberi pe:rm~t;ln .melallli. :L!y;tt..tyat Allah 1':I'a1.,., hhl. is berpang yflknime1JUpUaImfOl "Eilitll tidak:~elil.dEln:~kaliilly:Ji .d.tn tidak mt:mberill::Jinptrhllt1m u:r.I!L~dapn}'a, ~ .;;l:"; :';';;i;G ~J , "Sma m~h.pt1N,an qa ptng ttlt1h ,diJu:rh~k~ ofeh lt~dJJa rangmm)'a. ;; Y.ahi, b!lEUf\ili rerb1;J~llIlkeF dhIJlJ. btlruik. ~ ~}i ..,p. 0;;.:;' L~ P "S&j'jnggNh::iya .Kami te~ me.tetak!e.tJ~di 1M/am iMti }1~ereka;" yakni l\;ed..1::un. n;lt~ ormg'or.mg itl.l, ~ G1 ,

L_ =.1 _,_ . __ L Jil. ~ ~ ":,~... j:.:.,'.,,( ,- _or .. _:"_l.

"TU:!'NjJ:al1. ~ Yakni ~~utup ·WIlI. PEllJI}'lI!iillI};lt. 'I, • ~-'! 01 ::>"SW~:'lgg4 mtc!mlil

~itLtk) mfm.oJnmi.1!ya. !Or~. SIl(!!3ip meJe:ln tidak memshaaii al-Qm~ilIJJ dan p~i~ j.nL .;( 1)G, ~;I • .jJ, t":oD= (K=i lel'aJJe.mpwu) Sl,ltnrur<tnai. tdil1iga m~." Mili~uooy;.t.~ i!il.~~~ iitIffij:atli i[iill-!lee~n maki:l~.'Wi· d;\t~ POfIU!iJJj1lik. ,~ .~ I~ ~~.~ ,)t ~Jili ~1 ~A';' ':;G' "Dan kmda~fplm .~mu m!ltlJrni t~iIOrmL ~ paunjr:Jk, nrSllrJ(il ~ l$A aktm mm.pwmiIJksebma-,lamany.a ...

~ - ~., ~

Diln .. fifl!nilJn.N}':a~·~ C.:,II J~ j~1 ~JJ' "Dan hanyaRabb.1tm)\!'tt.lg

Milhapenpmpfm lagi '~ie'1I.lp~i.t'lyai v-ahmat."Ydni, R~~b-m!.l, hai Muh::IJmID!)!d, Mm~p~g~'p~ Jagj !!;Ulmp1llfi~ ~. ymg sangn luas,

·~::,A.b.....Ji r+~ ,t-.;J i......;.s ~ ~,..~ ~ )I "'li'ka Via . ~. m~ karma

p.~bmii'I;~~~~.gk~> ~~tI!iDi.ir1kin .m~p'~,::In ,p,d .b.!tgt m~~lta." Y ant

demilcim .ii'l.l adil!ab. seperti firIrulD"N"ra; .

. 0( ~'TI. ~.IJ. ~ .fl. ~:x ~;:k ~ :rw!, <!l!~!J ')j ,"Dmz kaiDll ~Miyanya Allah

n1myiks4it\l'~lll'~ia dft,eb4~~ t~!iaJ~'fJ;Y4' 1~if~ Diu; 'ti.J..k~l 'm!e:nm;gg:alkoan d~ d:J4$ perl1;m~n bum~ iI.Ji .1~i\altJmJWlrJk yo:mg 1!.1e!m:a pm" .. ~QS. F<w:Jhi~; S). ..

Ayarl1"IIYl!.ll ymg mem!bahiliS mas:iJ1ili .i1Jli. cukup ha.!ll~

~i.:lt:l.ian J\.lh1!h. ifillme:mb!lfir-,1&;u]:an j);iliw,~ Di:i,!n~~ilii, ~. ,d:ui: me:mbecikm runpU.ILtII, Ohm, :illJ1J!~ :Di<l, akaa 'be.rikm.pet'1IlIiJ:jiUk k'fJl~ sebaglm mel\eka dlatri kfi!e~~lm:lmtlrn~ll!u1l!1~~j:M~ ya.tl!g ]l,I:fiIS. ID>~g:li~a }"IfI1!l .~i!h[~.m~ d~ k(l:!l~~~Il.'I~b\1;iiily~~;l®, ~~W~.¢3 ~~Ib) p~ ~ di. EEU!l.Ilfi.~l4U t!li'i'lb~~b;,1;!],~ ~~~·'WOtI\i:;~a h;i~ :rn.m ~drnJ. O]eh bIeDia,.~tl1l •. Ailm T~.':JiIa bemrJiWtll:

~ ~~ ... .9 <r' !jJ....;' J ~y ,MI J )0. '']:~ap,i bagi m~ ada wakJIl! jtimg te:rtlm~1i &millJr,nm;Jgpi~ a:hib)yimg rn~ .~~ti-kali {ftlak a~ .t~U~1i wmpa1 berlimim'tfl!, Jarin)'d .: ~ MWlIIdn:ya •. mereb.ddaka!kau :menil!i'IIr~~bD[e.i!!l!p'31~

bedindU;1l: (llim menghin.d!arkm ,diri nIe'...I'eb. --

Om 6rmm~Ny<I: ,,~ I.'J ~~~ ~~,~ , '~D.-m ~Jmlrrktlegcri ~~4'4~l~I:t~~~ik4m~~N#~~#~,"Y~,~·~~ .el"4ahulu tim. geDle;r~eI1e;rasiymg.te1ah her'Ml1tielH K:m1i 'b~ &i .• geD~ o]ehk,etbwiu~ d;m keil:liijk~lWilil ~d:il.. ~!1,.:; ~ Liz.:; 1 ~lJ4n

~i t~ t~.m waNtIl tmmlu.~ l~~n m~ ~M~.~ K~I!rl:~ Jadlbn .ia ilamp~ padawakt1lJyaIli(l: d1tenhlkiU1. cidOlk dit1lm~0ih!i:t:11.'U.d&~g" Anm}l'll.. km.ikian ~.f'1! &eng~. k"3ll!iaDJ, M ~~~mi!J!lyrik, 1b~1':b1Ui.Iah.· ~t:Ulllh ~. k:al!i~tiibkdicimpa olel:! ~;p~ y~n:~ ~mmpa m-¢!!'e'1,ll1 itiU. Kilim oe:bh mellid~m :R~~]}' I'g mu1i:l: dan N;IDi, ~. ~.mn.g ~g, &in kilimiJukmllah Ql:MIg y.mg ~ mtilia. d.ui. m.ere'b Wl!rnl Kami. KDe.liL~ iru, t!d;,l,nlab k!lil;~ olk~~.h~b·Jtu.

18. I\l. KAHFI

r:" ~ .. t."' · ~"' .• ~"~.~ 1..':' r ~Q; '"'.'~ I .. f .• ~"" ! "',.., " t1O:~.'.-' .. , l. ~.' .;:j.

'10;1.~~~J~'~'" 1.l,~ __ .~ ~~·i..J..:,..,.!1 .1t·,

--;jJ!' +!i ~ .. .IiI' _ . .." • -.'J' '- __ .,ij-,

¢ \2e~j·V!~,~~:tJ

Da1.l .(inE,t1it;/nlJ) ketika Mli~{,I bf:'rknta kgpadti pemff,(/a ~i'in,:g .bmamilltljf(l~ ·-'A.ku #liakaktt.tJ. b~r.hent:r {l.n!tj.alan)' ~'(!bf1111m U/;7'~p~lt kepffllJI'IJtrll1l dUil bltnh l~UltaJl; atiiluaim alum berjiti(Ul: sampf1:i bmailrlt.Nahtin. (QS .. l8,,60) Mttkttrarkala mere.kil1 S(lJtlJNd Ale P~t11l1Mll: dUll buab lam: i'll. 11l;m!Ra .lalai t1M.~ tita!!NY.:l .• lalti i~um il,i~ miJ!JmfJtfl.~Jnbii RlltlNilli)W .te kmt .ilu,~Q$. 1.8:61)Mak4 $(;lJkala m««(l bcrfolf:t.m lebibjfl.1JJ • .r:!fj:r:kau.~lah .Mr~a hpada pcmn$ jIl~ng b'ffli,;l'JJ~dJ;lyd:'Bawa1;a'h kemari H.lak .... uUi;1:l kim; .~~mlggitlh.~ya kila telab merN:l'tl' leti,iJ .kaFelMpfSjaM'itliti kUa irti. " (QS. 111:;(2) .ReJmiJatlya 11l;{!njaw'tlb.:''l".ahJJli!:ah lutJlHI iatbla Ril~ mencanf tempat' berli!uiu~J] ,ffj bwm tluli. maRa s;er,unggulm'Y# aim b~iul (mlJitlctriJakiifjl;! .(ent(u!g) iJult1 itR dtm l'idak ad41ab}4~ni-'wrlJjpr11((ul: t1,i~ .ttlltllR: tJJ€Ju·triru.kanl;lya k'I!Cnaii ~yair;aOl'i dr:m ik~n. it;ll m:.m:gm1:iiz~li{dant,ya .ke Jau, altllgttn Cam :Vat1g .atte:1J ~ekaJi" > (QS. 18,63,) Mrlcffl b~Mta;'1tlll«k (JMipat) ya~g k£tR ca.ri, , lAir, k~!um:ytl kem:bali, mengikrfi~jefttk m~ $;(JJlmla. (QS. nh64) LliJ!. m!.>reka bmemu d~.n,ga.tJ.sWi'a:~;g bamb.rt dt dJ.l$arn hamlNl·JJrtlnlM /I:(fln.i,jf(lng ttl,s/} Kmni bmilil:'l'n kq't1>d'tmya rctbnult d:.tu'i stl:~ Kau~i.dtmvt!Jjg teAl,/) /C{;im:i O:#lF~:!l k&padttnya :rim:!l dan ~iti ji();mli ." (QS.LS:~6.S)

Sehab per.k:Lt<lm M:usilt :&:.Y bep.~oo pemud::! y~[:!g l;u:~rs~ma:nya,yJ.;r!i Yusya'bin NU1'Iv,eflieDu.t ad::U.ah. ib.;ili;Wlt 10!. mmeritahu.km bp~da_FlY1l! b;ll_hrw~ (>lid • .) ~eorOU!g I:! .. ~ba Allah. di ti~mp~l p~n:eml.L~n aiJ1:.1 laue, aia rn.emp uny:ti ilm.tl! p'mget,,"h~ f;1[lg l~k d!k\l1!!>~!g:~,.l! M:"]~:;J:, M:1I!1.~ M~~ pl;ln~¢:rt$!!rik 1!Ui~~ re~g:ik,e~empiil.t: .Im .. Drul. ia. berbl~. ikep~ pemuda [e.fioebUl[~ ~ [;f\i ~ "AIm tid,orlkahm ber:beati .bfJijaI4it,"' m.a:ksl.u,l!nya akl,l ak~.n~Ci"Ui.'O b~tjillan. ~ ~.,_;:;..wl p gr ~ , "Sehdmn .amptti k~ pe:rtemf.Jlm alla lmab taman. '" M:l'k.:liudny;._. tem:p:u itm .. h y~~g mt!rorakll!!I1 tr.;mpa~ :p¢r~eml1~!tI rlJU:l bl:l~!h b:utitD, Qatadah dan beberilljhl nl:ilim ... bilm.y::.t .me.ngOl~nk;!ll,:~Kedu<l. l:l!iut it\! :fld;t];1l! b1J!t P·~tsi.- y.mg ~~a1; ~~:~~ M~yclq ~n bi;lIR-t;lm:l.'l'.'ipil.!i;b~1'.:Iebtan d!el1!~!t Magl:uib," Muh~!Dm;1!d biI!1K~'al;. afl..Q>U:nulhi. m~!]lli.a,t::J;'lI!n:

"P¢rttttU,I~11L d1;l~laut it!!! Mr'l.etilk &i. TIllmjah. j"Ilkru &i. U~llllg neg,er:i Maroko." Wall..mJi a'ldm.

• - ~ t. ,,',.~ '<""::...'.. L .L~ ~~, • " ~~

F.~[!'m.an.·N}'1!: .;: ~ .~~ JI ,.' 'ar~ll' a's;11 o111,in: oi~'j,,!.an "$4mp;1J ".ffl;Uj\~1n·

uhun. ~ M.lLu.d.n.Ylll, .me.skiptm. aku h:Olru5: be:rj~Lm bm:!h.1I.!!1~ahWl. Ib~1Il § 11 f.l ( 1!lJl!;~ ~~ri~, $~b~gi;ID ~l:ib\aJiil.$a Afil'h me,jl>-~biftbili,ilrteniift!.il btdhasa Q.a.1s .• m~~bbe~~aru rahun .. Daa Jir.i.wq.atikan. dari 'Ahd:~ah bill 'Am:r, bahWas:mY~l ia poenli1h be.hta: ~H"1j#b itu berarti deD.ap;rn p~.uh t:millll:'

18. Ai. KAHFJ

Fi rman-Nya: ~ q"....:- w ~ e.-:,,_-,: w ~ ~ "JI<l.ka h.:tika mereka sampai ke penemua» dua blfah la~~t iii(, mr.re.ka lalai akm ikam~ya.. -" Hal i{u kuma Musa &i¥ relah diperiruahkan urnuk membaws ikan ymg sudah di.astn~Dan dikatakan kepadanya: "Kapaa karnu kehilangan ikan iru, maka di sanalah orang yang berilmu J:I;U berada, ~

Kemudian keduanya bt:rjabn hinggJ. akhirny a keduanya s~mp;l,i di t~mpat perremuac dua lam. Dan di ~ana tc:::rciapn mata air ymg bernama mara air kehidupan. Lalu kcduanya tidur di sana, kem\.!di.an ikannya i~u rcrkena percikan air hingg;\ akhirnya ibn i~u rergerak, }'";Ulg ketika itu ibn tersebur berada dalum tumpukan bersama Yusya' W. Kemudian ikan tersebut loncat dan rnasuk ke laur. Maka Yusya' ":%!i~ rerbangun ketika ikan itu relah loncar ke laur. Lalu ikan itu berialan di &bm air. Air rnenjadi seperti liugkaran yang tidak bersaru serelah a dan fa ikun itu, Oleh karena itu, Alhh T a\l.la be:rfinnan~ ~ ~:;. .;.JI ~ ~ J.-;JLi l' "Lal« ikan iw melompet mt::ngambil jalrmt1.y.t kif laut tmebut. ~ Yakru, seperti fatamorgana di burni, Ibnu juruij menceritakan, lbnu 'Ab has meugarakan: ~ Bebs jejakn ya seolah-olah men Jadi baru." Ai"' A ufi mencerirakan da.rl Ibnu 'Abbas: "Ikan itu tidak menyentuh sesuatu yang ada ill hut melainkan akan menjadi kcring dan kernudian men jad.i bani." Muhammad bin Ishaq rnencerirukan d.ari Ibnu 'Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, ia bercerita, Rasulullah t:iJ pernah bers abda ketiks dise but kJu p erisri w a te rseb ur: "A i r ridak pernah rerlob .... ngi sejak manusia ada selain tempat berjalaanya ibn yang berada di dalamnya, At! iru rerbelah seperti lobang sehingga Musa,kem~ili kepadanya, ~a melihar jalm ibn tersebut. Lalu Musa berkara: ~ P." e~ 2)ji }I'Iudah temp-at yang kit« cari. 'Q.atadah berkata: 'Bayang,an air iIU dari laut sehingga menycbar ke but.' Kemudian MUSOl herjalan di sana sdllngga ia tida.k ber] alan di jJJan iru rnelainkan air berubah menjadi keras mernb eku.'

Firman-Nya: ~ lj)~ Q; ~ "Mah kaika mcnka herfa.lan l{/bib ja~(h, ~ y-akni, t~mpat d.i mana keduanya lupa akan ibn tersebur. Lupa iru dinisbatkan kepada ked uan ya mesk ;p~ yang 1 upa aruLth Y usya'. Hal iru seperri fj rrnan Allah Ta'ata: ~ ;j~:_;.J\~ JJDI Y C.::"';}I- "Dan ked!J.(1tlp keluar mutiara da» mllrjan, ~ {QS. Ar-R:thm:.lart: 22)- '

Menurut salah sutu dad dua pendapar, sebcnurnya ia keluar dariair asin, Ketika mereka berdua berangkat ~en~l1ggalkan tempat di mana keduany~ melupakanikan _it~, maka Musa ~ ._!I____j" "Berkau:" kcpada pemuda itu, ~ IJ.". iJ.,£. > c,....J :l.<.l '..i~i:1,.O. 81. ? '%twala.b k{!wl.lri mak~nan kitll, ,~emngguhnya karen-a' pe1a.la~an killl ini_" Yakni, pe.rja.iallan yang relah mereka larnpaui berdual ~ ~ y "Kit» rdah merusa ltdl), "Yakni, Ida.h. Pernuda itu menjawab: 4 ~ J'~1 ~f j&;'~i! )j ~L:..;IC J ~;JI ~ J~ .:';';"";1 ) s:/ i) ~:}) "7 a h If kah mgkat~ k.tt.ika kiU men ran tempat beilinAAng di baul tadi, )nl.lka sestmgguhnya aktt telah tupa (me1J.O?rilllktm tentang} ibn ittt dan tiMk ada yang mmjadirun akn /uplJ. rwwk mrnarilakatmya ko;ui1.1i syaitan. "Qatadah berkaca: "Ibnu Mas'ud rnembaca: fr:.-J-br ~~ (mengingatkanmu rentangnya)." Oleh karena

iit~ t;;~l'" luz 15

1,8. .AI. - KAHFI

im. Y~'berlr,,~a: 1lifi,,_____:',~~J :~ ~lhn!k:an: itJJ m~fiimbfl~/a~~,~r.11i'!.1l jiJjl~ya dl air, ~ if ~~. J~ ~ _}~ .j ~.~-R~·t:.Nt .(rif Jen~n'~~4)'.<i'I1, ,w.1W, J~!it#. M"'.~ ~Jw~$: '#'ffkth~~mJ'1!l Y.lil!tig.~iJ:a ~ '~.Mabudnya, lmiL1Ih teruJp!il!~ pmg memmg kitacm.4 .~. ~ .. u ... ~ Gt,i(i· ~ ·"l.tii~lii kdJ/Q~ya kmlbaJi m~,&iJm~ifrfiflk ~~f!!lnJk "M~JUdny;t, .m~ruj): m9ctt:i:tak~

. :; cb clan m.en.e;iusul'i lii!J!m Irttl 1I::emh:a

.' -, •• ': ••• "~.- .... .~..... • .•• : II. ....... - . . .. --. -'- . '--.~ ---- .

. _ _-' ~~. ~~} .. ~-,~. "~'f lJ.;!".b~~ n~ ~,o:t. ~~rl

.dmKi1J;l~llOrang ba~~J'liadi o:l1U,:j,ra hamw,.Jl(l}}J~ K4mr-, .i"1.~ riltP)· L~~ berik'ltili

.dalfJil nJnnat d.r;l'~ iisi lwm~. ~nyo:mg t.dab Kamiap,rk.1.JJ1itepwhl~JjIa Um~~ dan smKam~ ~. ]ru~ •. Kb:irllhi:l: ~ :!lebg,~~. yang mreDu.tOCaJil bebernplI .h~;cUts ~b~hY"1Ul!g :b~urmbeJ!' dui Ras.ul1!lllah 9.

~ i:l:·B'<tJi!!hari. me:ci.Wotf:ttll:m, ~H~di~~rit:iliiu~, ~ Siufy<l!ll, daJ:i'.A:mu· ibm Dinu,. dHi S~.'itl hin Ju,Ib;U:r. i:a ~ero~rJ't~.~iI!:,tI P~lgab. meil]jg~u.km lqlL<l!~]b.D;1I.!. <Ahb2, bduWli Motu :l!il·Bi!k a li ~g~l:ak1i!li1Iii;iliwOli MWl<I, *bilt.KhldWiI' te~1:I'lU:'~ Mm<l. d,ui sah.!:bai~mi isrllilL. Mak.a [bli!il!l, 'Abibil!l pWll be-..ibta: "Mwuh AlWl. ttrlJ.l;ehh b.erdJl.ISt:;;l. ~ lJb~f 00n K.a'ah f~ ilil;ei!ld~.~ g.bersabda:":SestlD~Mma.pemah·~ il!lJemboUiku ~.kJepw Rami krnll, laLti i~. dlImY": '5:i~iih o~ ymg :p-g b.my<tk.lil:llll!I!mYilJ?'[a menJilw.ab. 'llku.' M4a. Jl.llih .me.ru:elkmyOll, kOl.RrnI j~ ~~li!ifil dl~~ l]m1.i Q]dl.·N}'.~. ~~ AI1~ iID;lw:;iliyukm kep.admy~: 'Ses:-~ ~il.r.1! .A.l:u fiij;ril~fWl~ ~~O(~g Ii a.m!b a yt[l!g he~~~ d:i ~eomp~jt: :i',e~~ht!l~ @UlI[,J,-ut, ~ i:i! leh!h llecibu d@ci_pada dLri..mtl.' Ml.I$1ibe~k~ug 'Ya R~bb·li;!U!,. bt:~ot;ik;;'~~ ~¢rn_!.!Wy.l!?·Dillb>U6_~ '1P~!lillI dmg;m. m.mml'!:wa cScee:]l;,o1i' .ikaiIJi,.du Let~:kk~BI1ah ~a d[tiemr~,t: pe.lJiimlbWl>m .. D:i :lDJm;JJ ikiW.i,t:u. ~g" maka..di situ]ah Khidhir itl:l1Je.r~(b.' Mm.:! MW:I.meng,:unbil seeko.r .ikHi. dan. meletillann:ya. d!ii[fIDjlilTI p-eWm!blJtllm. 1.;]0 Pforg1 be.l'.Sama seo.mng :peJlIlim~a lJeo1'l!)ama. Yusya.' hw. Ntm .. ~g keJltImY'l Elei!lillu:Ml!gi bSlil:l k:trlmg. .k:e.d'oonya .md~ kepll1.a mereka. ,dan_ridm .. lkil:l1 .. Im m~[ dil~mp;l!1; pen:iimDUIila1D .iIIl!, mw kdw:r &cmya dkm. J!aJnW k>e 1<lut" .. Ke.mudi!anikm itu m~.iiI jaLmmya.1re but .. AJillah ~ me!lab.a.n j;)]amlya. rur darri ilhn irn, m*a j~. a:i1:']Xu ~e:mi Ilingk::Irm.Ki!'!JlIlilldim.s",Jiu.hamya .. llttI (Y~'?' t.emm~ M!rJ. Lu;pa 1l!nm. memDe.mmub.n ~ad~. MtI!s;<I t:eG!tiI!lJigUloruIllt;ll. K:emtt.ld!ln me.reb ~et'W beEj!Mm _eompd pe-1'j:aiE_ ~shrn~ dm ,mcaillm -: F~~~~~~k]l!fi .hari:mya, Mma. be.d::aro ~epm ['Iemudla im! ~~ ~ LiJi. ~ yk. :r ~ ~. If .T~ 1:."1. , ;fJa-uWa/)' ketnar.t' m.rk.::man kita~ $~,fmg,§ljhnya kit:a t~ah m~ .l~ih ka~"'~ .~~'an .~·itfO! wi. ... Ri!IliuiluilIDo:!i.h e meJlyebrut1l:iWhaillliw;a MWil cldak. mfrnsa kid.e.brum s:eb:linw ja. bermsil m.e:ncap.u tlemp1lt: ym;g dlli~imj~~ QJ~ A.I."~ 'TlI>:d.ll. M::!:h,. salii.:ab.u":Dy;JI itu. be1'bul!:ep;atlaJ:!~

,"" - ... iii.. - ~ _"If' • f ~ .r', ... -. ,,_~ ., - ., '" - .I' II • f!I f:

~. ~ ';;"-:!j;;-j"~1 ~~~$'~ 1.:~loJ :="YJL~".;' ~ :~ J! ~j! 1! ~~~,,.

~.'~;J'

"Tahw/Qh~l"j~~f. kstiu kila mmmn t,~ptN ~d,#'~!grJ~ bJ:l'!J1 tadi;, mail! ~l~!"j.\g§wmya akn ittIW ialjM I~~'gl'#,man Am'!~l!ngil ~n flf~.rim ti.r:ldk.ada, ytmg

m'£njiMii~'lJb lupa tmUIk: mmmitak.m~ &rugli.; S')'41t41;1J,rJ"M ikan. 1m m~ ambit jalannya k£ ,lam dmgrm {";:In! y:rmgami~ 5Mali, " Bdi1JU 'beikOlita; ~]lm ~t!i.!, IlfIfJllperolleh 1o!bmg k.ehi31', teupriJa!1i~ MtIi1lil ~l sillhalbJ.l:Ilya" ymg d.emilcim, "tm"-' - 'k-'n kc'-dJ!,-a:lJ ,';,-1 ·dj];t$:i..~ llik' M!,!.$:iLlli!~tli::2!~:l.h-l:l:d3:i'F-:ij t u._snp;!,.a_, ~(!Ja, L ~~l'l.~ac- : -- ---!!,-~- ----- .IL--_y--

~ ~.",;...i w;'llho ,fi !j§jY' i;? ~, ~ 9 '1rut~h ITi!!!,jEPatJl<1'~,g kitar:ari.' laIn Ji!edJl~ ~ Imntrdli metJg;kmiiePk ~~emJ~la,~'

I.4b.;hl~~i[J~, ~,wl!W!I;t!h ,~ ~~t;11l;;l,t!: "IC~i\l.:di:u.'lm~~ b~d)~ k,em~aI1lagi mei!J.gi1ti~j, ,iej~ mer,eb, ~tmuJk~~gga ",kbh:ilJ.ya !i;iimp~ k.e b-i'lrfU kar:mg,'flba.~tib!a ia. 1!lle!IMp.;!Iti s:eseo!!';Wg 'yatagm_e,f1gemkm pakaillan fapl., ]afu Musa ,meJi]gJ!lc;aphn,sahm~arll.mya. Kemtld..i.ru:JJ,~' beorbtill '~ n:y;J;mu, di ,Ili"igerimu ifli mwdapnkm, I!:edml.'lliim,' • Alilu iffi M!.!S~,' pi!1jNt_m'Ji'"L' K:hldhi:r benUJl'J.i'Mu.sa P'~IlIlPW, Bw:i. ]$r,;ill~~ MU!lil :men,i~IWab, 'Ya, AI>:I1 d.au:og :kJep~~u :5'~i~rll- ~&k~;~ m.ell;lP'j;t(l\;an ke:r~d@ku apa Yll!Jig, eagkau ~eT~rn,'" 4: r;... ;:..;'&~U ~ ~, JUI " "Khidhif' menjrtmtb~ 'Smm~ 1wmr ~f-i~i ,a~ 11h-~ S4J'lgiJ,pSoikt .. ~mtJ;m. '" {Q~tM·Lhfc 67)" H;d Mw:!, aku :memplUfiya:l .ilmJU ymg diiber,ikan "'"Ii ilrnu AIli.D.Dia .m:~}OIirili.u hall" .hLal ~g riM. ettlflkau k!t[j~)uii. Dan ,!l]I~iI:I. rut) memp-1W!yaf lnmu ,AlIu y.aag Di~aj~~k~lI:li 'lI!y;mgi1k~ t~dak mern.il:.i.kin~, Maki!i M1I!S~, be~hta: ~ 1 ~r ~ ~I:;~:.rw ·1.t!.'::1 ~~t....1:. '''1~All:Jjen~ a~\II!'l' m~fIti alm ~~ :5EOning yangfii1mr.am3 'ahu riIMka_klil!n l1Jetlf!1HifUJg_mu Jatam: $'lIoi1tu . "{QS. A~·KmJ.i, 6Yt. M.~ Kh:iltlliirbe.rk:u:a kep;;tdi1Millla!~

~ .. ' ~, .fo .• :;. .J. ~ .w: ,jl4J .C1~ 9> 7~ k.<imr; mcengih,~J,. m~ j!1<~g;'11~~ It;;j:r;rit~ .~f!]],J~)@W4~ 'kqr!J;Y$(i;it~ $~id~ f~~4~U ~ p~,~ $~P.!1<~ tdt-u sendiri ya:ng mf!njeimkmm;ya ~1fm. "M~ka. beI:JiI;m]~hieduim,,~, Meteka. berdmllil!ltj~~ !mm~1;I!l·1;i!ri '!U1i~!!.ij bh'!~ akhirn:y.1J !O~b~ p;~!!'.1J!I'i;l m~lilIl!l!l$i ke(hl,llBJ'L, Lahr bduDy;t m.e.m.t:!i. :lJga,[ pe..mlikliLya. maIL! m.en:lV'lIiLuJ"JilyoL. Merelm. m~~!tiit fuahlW'.1J or,!llDg fro adslah .• KhWhlr. Maka tnel!1w.P'1ilI!l mem· bllw<!. hlWli}'<!KetiJlrn kool.la.liLy<I meJJI.wupoeraoo itu, Musll. merillSa [eorkejutbrell!a. me1i.ibiM'lgi pei'i!.h.u f:ernebrn: de-ap. kapak,.MatlI:a M'I:I8a. p'l;U].bl!'i~t;a.: ~Ot!Ui-i"O!!'lm-sim ~~. ~b~wa kiu.~~~ 1!J£,~,~r$l::a"i ~-gk'lt<ili mailah md.ll!bmgi. pernhu.rnfrekl, .rne.ngapi'l. etligkilll:Ji nHil.!lIiJmWpenib:u..irn yan,g !dcibOlitRya ();];'!gk;l);!. ~~sgel .. rn.k:m p'r).[\I,~mgny-a~ S~'Y!Il:gg)uiliIII.~rttl;gl"'tl[l

tf!W1 m~l~Uk!U1 !l,ti!Utl . - .WlJ. ym'Ig bssar,"

.i 'i-" ." ~~.J . ~ :!J;~' • .1.. "K)'db"" ~- '. '/Ju,ka-fMh' gk;~ wltdJ ~M.

"Ii: '.:07'" or' -, oJ'- 'J . ' _ ,"l'.. ~I.I,. .... ~. _. 11. -. . .• __ ... '. -'--'"

Sesm!l/r:&iif:m:;a ka11lU .~'ikati.k4ii titlak Mtm sa!m'l' hersa:rn.adenwmk'II' .OJ {QS .•. Al Llllfi:: 72} .. ~. I;;' ~)~ ;;,. ~ .::-~:f;,} :-~;~ ~~~J>"'I Ju.» "Mma~;, 'jal1g:imiJJ ,engk,tm 1nen:ghirkimJeu k~ ke{uim;I!"n.k1l dim jtmwmialJ' el'lgkau membebanNm J,m~ $(;$!4t1t~tflitit11, ,tI.114m. rt'l1lJ't1il'Jittl. '"

Ke.mmlim RasuilWkh jj.be.[5ll1bdx "Y miij r~ ~m~. Miusa.

br.etlll.lu:p:a. Wtl :adla .. &I. It~i. per.ilitl da.tl. U1lIm. Siek.ill .ilIl:a,t1

alW!l Ibl1i.r~tubn ,I!;e LaU!t. M.~ i.I; berkata hra&Mw~: 'Jik~. iilmuikll!

dan iW1!lmn &iJhw&gkw d!e.EJ,g,mI.]III.IJ: .Aih!h, millka.i.]rnu kiu .: ku. tidal bin.

hanyalM!J. ~epefti <iii j'c<'ltilig diam~iloleh. bllnll'l,g it:!II. dellgm.pillrubny.a ·daril~tlt im: Ser,eJlah ltlJ k>ed!lWI'Y~ keluar dar~ pernmu.. Ketik[il hed~ 5edmg iJ.e~m d!i Ulpi L1!!l!.!t, Kl:!!idhi:r mclih,u soOOnmg ~. Y.l!l1,~en~i;1e::l'fmlin d~an anak,. milk faR:g Jain. Maika. Khidhir men~amh:ak 1:<1m1:ro~ .m'llli lt1l! den.~ tllIlgmn}'<i' ~ k;tim~~ ~~b~,,,iimY<l:- M~ ... M~~~¢tk1i!~~ k~iltl~ Kh.dhir.

4. ~~ ;,r &Lt~j :::J!l2Ji) .:.11 JW Cit! ~ ~ :u, '.~ ~ *'J Q ~r, ~'Metlgap:il' mgkaw m~emb.utmhiiw,a J!'Ilng bersih) bilkt!~ 'ka'ren:ii' ia rnembm'mh rmmg Mwl w~1fhJ1;ya I!J~~' t&Jh ~dgkl~n~f~"1'ang m"~r.· Khidhirberkat'a.: 'BuNal'tkah Budd), .k·ukatakan kqMtdamJ~> bahwa slJjfmggu:h,nya kaml'j~ ~#ldk a'k.atl dapat saha, hrnIamcd:ld'" (QS. l\J·Ki!!hli: 7 ... 75).

• Y:lmg ~e(h!1a ¥ ]!blih p~:rilh;. ~f~p.J!g rma:rn.~ .,

.~ ~~.u. ~~ <T' ~ 'Jj ,f-o-~)" j. ~ .~ .::s ~t. il! J1.i .~. ~Ml/Sil berLta:

'Ji~ 4im hm:,;i!~ kqmd4mn ~m!l.tUjg ¥:SNafl( wsmi.12b kttfi inf. malta. jtm€l>lt114h .rmgkau mr!mpnboltkhm d'irili:fi menyert:armu., ~esltn;gg!'{hn}'a e;n,gkal,l .tdttb mitf(p m<tnd;eri'kan M(/ztlr k~fM~fI.;;; (QS . .AJ.l.Ki;M:i. 76).

1. ~ J. i;,! ~ or , .... , ,,~ ,,~, ":;..;,! ,~.~, .... "':" .. -' • ., "r-' ,,~_~ 0 , .... ~ .r Ii_ IJ1 T~ 'T~ 1Ll"·"1 ~~.

'" ~.,I J,,~ I}.h. 4J lh-J'" t..JO ~ ~I ~,r."1ffi1 ~I~} J'1 ."."'I'J Ir ~ll r

~M!tka ltcJwin~ kr}iLm lJi~ ktrib m~ sampat kefadapmlltttiuk Slul" ~en;, mer~ minta tlijcmm kepail4.petulfICil~k' .~~ Uti, 'efil/!ipenJltIlnk~~r;i: itif tidal. m4JJ m~jam1( met:f/kg. Kem!uii4~ k~.J'ia1j.ya me",fiap4rJuM at 7legm itu tlindingrtlmah ),Wng hampir MlJO"', .. {QS. A1.Kmfi:77). yaknl! .mirulg. Lalu Kh~!llilr. herdh-i.. d!lill"'emu.J;an ~ tl.._j~ t "KhMhi:r menegakk""n .tiil1.ding ttll, ,. dell~ tmgiUiIIII}'<Ii. S:e.lmjlltJily~, Mll~ be.rkau;"K:Ha tehili melldatLUl;g,U S~J,,1tU • . k:mm t~~" mex~~l~l ffi;lIU men.jmm kLt~ dan cidak Fuib melil}'amh1J~kit-.a, ., ~:,;..~ ~ ~-~ ~. ~~" 'jilmlari. e;tg}&tfi' Jfi;iij, nilt"a'}1:li en~tld.tf>1~ mm.gafffibj1

1~pah N~mk iw. ,~ (05. AI-K:ahf.i: 77). .

, .Ii.. ~ .. .,. "",,, ... '. IJ,,~...,...... • .. ~ .r. ·0 ~ • ,. ~ ~IO -'_-, '_ ~,' , ~ , t'. •

{ ~~ ~. ~ ,JL- !i':: ~l,.. ~~.' ,#~'~ lAl> Jli l' Khl~h~rb~rk.it,a;· h!llab pe:rp,rmhtm liIUa",i (J~nkl'j {ian dm1nll, alw a!t~"n .tnemP;.~ru'ahllkan kt.~111:1,~

Uljll-#1~ ,rb1!{lI!ln-pedm(l14!il~ y<:i!:!'Jg kam\~J tiJ.<.k dapgt 5ab~r terh~dgjm"p.'~ {QS. AI.-K1ilh$l; 7S).

Kl;mu:di.m R!I!S,wutUih 9~~E~:l.btb,

"Kami semmg mdlMku Mm.:! dull;! hi.sa ool>lalliar ~ehin~ .AlI.ai1 IDellCeritatkm kt;p3ida Ht~~enrrmg lJer.i[:i. kedlJi~}'~. (:!itlatlijl:LtrI.y,~) .. "

, Sa'f4_ ~li~ J1;Ib~fm~nce~~~" ]lbn1,l • Albbas .memb,:I;ca:

~ ~.~ jS' .;;:.~.!J1! ~ .ljj ~IS') }I ":!Jan di h.::dapan m~ .terriapal saarung .r.zja :yang m!!'l'<:m'tjMS t1t:p.tiap .bah.tmt y.:mgbaik J£ngan c.= yan,g tidak bm<tr. J> (Q~L M"Kahfi~ !'!,l).b, ju,r H!i!lIDbilC~5l!1penj i:II_i:

t ',;:. ~ ~if.1' ~t...5:l r~~IL~1 J t "V&n .ad'l11Ntn .an11k i~u, ~a kMuIt .ornng ll(~ya Ifrlal:'hc Mrlhtiin; ~ {Q5. AJFK:aIhfi~SO} ..

18. 1\1. KAHF[

K,fJ!iJ.llllmm a[Jl,~ri j,tl'ga ~W!l~~ ll!d·~ ~~!l, t.tri Qutmlbib, .~. :s~ b!r!1 ·U~ d~ ~jJ~, Dj OOL:u:rui}'lldisehmli:aa:"Kffilrtlldirun. MI.!SlI be~u &n IDeIS~maJilf'l seof<l!ll,gpemuda ymgbemama Yusya'hirl Nun, ikut jiilgadiLlJ.aWiI. s~Qr ik3!l'l.~Sil' .!lkhim:~. k~Y<l $~ di. ;se·hn,Ih. lh~ti;i b~ bJJ~ mell'!sb tu:mIil di sma. Dm! sebo:jillllll!'P MII~a m~1'eib~lk'<1!fi d.i:n ~~u.dli~ t.id1l!!r.~

Dailil:m ba.d1t~s }'iUlJg lsin, S:rnfy.mm~n,I;\~rit~~ di~ri 'AmI!", i~. be'.k1llUa: ~.D~itI p~dSl. da:!>ar ·!;.OUl;l iit1;l i!!~.dOlpOLtm.+!.ia ~i:1' }"lL'D;g ·diber] :nillID~. :IiL'I:Ilu.<llit' .teo ]j~d~p:u'!"y:!Jj,!:l;S :l;iri!.y~ ti.d!;IIk menlmp;lI S~IlI+!.tu m.eI.ar.iDk:w s!e.st!IIattll hll ilk.ul h1c:1up. LallI] IlUt:1JMr ill:! meme-mru .lkiU:JJ [.ei:S~hjjJ~, Lo1iI!jj:,ik;tn .~. btfg~i:'1iik .d.t!:i. m.elJompnlt ~(hrj)rermJa,mg h hut. S~'t~!!h b-~gwJ. MUSi'! j)~!:k:litlJi ~(b .. lIlIu:rid". nya: ~ ~.~:¥. ~. )<"&waJ:Jh ltemari m,aNstJUinkirg."

S~ bin 'Uyainm m~.I1,ceri~ 1iaJll ad!a ooelkoJi'bll:l"llIDii; }'aillg hiriiltl;: ~.p! d.i b.lbifpex::l:hlil.d.mkiemllldi.m rn.enJ.e:iilggd~. pai'ili.b~J'c~ k~I~i,it, ~ Kl!iidhir berbrn bp;lida. MusaJ: ~.Ap;ailmar[illI.ya £1m~·d:I,n iiimu:mu ~ i!lmJu selmu!h .malihiItlik. w dlb~kan de.ngallllim.u AJIah md_:aiEkm !b.ya :5e:pert.i air'}'!MI,!diamhil. olIdt P;l!t1;iiliI!;.l;i!fi!i!'lg ~t.i~oJbl!lt-" Dm~ ~elImdj;U;j .i~,.men.y,ebt:J!tkilliL

h~d:its seeA:I'a. iengbJJp. -

MU'm ,b,erkatr.li!:quuili nidhiT: ";Bo.teh!k,glJ'aku m>e4Jgiutimn _~1lJJ'a~'a komm mC1lgaj:arirl!1n kq)'mi~'ku #1f~!l yfU~g lutnartlia,iltl'ttm :ilmt",ibn:t1 JlN1lg te1ab diajar:ka.1:I: ,kt!ptldtm~~." (QS .. 18:6E» ,Dia meill#a~bt "SesutJ>gglJlnryrt ,kttm:tt ieltalWm1i tidalr. «han .. a~"" ~(l'£W.tr,ena,Jtltd.'II. ~QS •. Uh,i') fAm bag.dmalUl kam.u·(/apag mb011'at$S .~~"a$I'.1fl'~~J~U i)tdff1!~ mftmprl~~ pengelabWlln ]diig CiJ,ltnp reiitllJ:g hal rtM, j,> (QS. 1.9~6S) Mm~ b'rifl$(I,:"'lnsya Al'klb kMnu .ak~ .mrt.'l:IiJtt:pat1ut,7JJm reb,api ,l:fMlril!i8'ya.. ~ab<1:f. d4:n !tlk..u .lMdk.,tfM,j'J tn~ nem;rmgmudIlJ«tn .sellMtu nn(jt1R1'U~ "(QS. tB~fl9} ma beri4m: 7iRA .ktmm tnfflgili'Nrikn. mr:kajaillg«nlnb kam:t~ t1Uln«nYI1Mtl ktpa£l41m !tmmg ~eftm..t,{f ,lfJ1,a pun. ~'ampri(l'klj 5'em:iiri .1\I1!ener:l!I'ngkatlJ.l)ld kl!patiam:u. -" (OS. Ul~/10)

Al.!Iah. ~ ~cerilO:l!kw 1!iemmg lllcaplltll Musil ~epa:d:JJ ~ ':rl:iIm,,'y:abi Khi~~~g .~I!h~; dnl;~ri i1mu olcll AIbbIa'aJJilI~. rrm. dih>ecln:ra.:n. UpOllU, MlJ!5it ~~, seb~~~a lD.i;).jl.l!ga l~ mWi~~!~v~ .. ~~11 ~epada Mllia. 'Y:;W'l!:; 'ddlak Dia. be.rIkaro.li:~mKhi.dlmf. ~ ~ ,J.'" ~;. :l.lJ.Ii; ~~Mfl.m berkat:4 k~KhMh~17 '&JeM4h i~~ m~ikfj~imu. '''Y,at:lg deDlb'i:rn. i!:~, mempilb[lPertaJil~m ymg peaJi~h kclemJbLIUli:l,b1l!!k:~ dabm ]b!tl!:!!(1ilk l!:.ehaftlS3llll d\1ll'l p~~~" De.mJ!.:iw. indm ;se.hartl:Suy~.penai!lY:i<liIl sem::mg p~bjll!!'k~ad~, on:!i!g ib!trumt!. Dan \liC~-p~ M\I£.~' ~ ~i!. !I' t ":BF1~ likfj

,;J.' ~"'-y- 'I_ • - - -' ..::. ' ... -- ' ,~. .{., 'I::""'~" -

m~8'i""'IJtvlm!~ - . m'ID.t meJilem_:um:!l!l,!!. '<: ~-'-'J ~ ..... ' .;.....- <.!~ ~ '" .. fit;~

mgkau men~ritan ~ll imm ~ ~'I" Iii .mt.ira ihlJw,.ilmu :ya!1!g tdiJh JiltjarJr..m¥aa ... ".m?"Maks:udnifl, £1f1cl:iik:i.!; .iJmu }'iIDlg te_]ah d.i~~:lirkm AI]~n T~'al~! :kq.adla!mu ,agar iil!k:u d!;lipi;J1: .m.eI:l!.~3Jdtk:um:ya sebillg~ pel1l.la,uk dmm. m~n~~.il,'!!~~"i;!, }~rn ~I~I~ ~il~~~~ .~~. ~~ il!hi!!Uh. lil~!lu.t ;"""_ vllo:~ ~'b; .l. '",~ l>. "~'~.A ".~;"l: - . ~ ~L'~ :t.,,,,, ,~( ".: _~ "..I,_:. f ':.1 ~J )."~II~.'" , •• ", ~~l];"I: "'''', ~- ~>epa'!!ll!4!Il4_'iI[ ~ ~._ ... ,,;r'. ," --- ... ~

gnb'I:J:ya ,b:rc1l'llJ :fekd"i-kaL~ tldak akan mrr.ggu,.p RiNr iii1s~makll." M~!I!:$!.id~Y!l!,

- e.mgkilll 11lM ;akmw;m])I:I.me..nemMliku, seb~h e.m:gkauakm

1l.'Ie:D.y t.~4!lg~ dndi.a.nklil ~g be-rten11iU1i1l II! ~r~li'i'a1imu,

kiiir¢D:i! ~~ b@;!'t;~.dJ!i1kb~rdlrus~!Ul!i.lmiil y.iIil.;g di~tarbra kepad9!kctl d:il!iil.

tiM Di!a. :tjaik;!jjj[k.ep:tdlallIDll. Engkau jl:lga. me.mptmy;u ~Lmu yang d)jajukm. A.Ibb kepa.dam!ll, ~~1 tr.idak: Di:JJ aj:uk:an k.epad!:ik!tIi. Dmgm d~, .lmSmg~Ii Mt a dibehmi. be!l'bag;Ii.urrmmdm"N}01y-mg salling herbedla., dim. engkm

, uL'~ ",j~~~ - -. . ~~ ~~~~, ... - .(,'" . ',_ ,j"~~: i. ... ' " ••• 0&,. :~ OfT'L .I.~~" ~~ 8JI<,~ ~~pml~1!I. ' .... 'r "l """"" i""" ~ ~~ '-"'i") 7' L.<an l"""<1l"'j.Io

m4l'i'4 hm~ tkr.pm$(!bardt~~~fiitU')A1jjgJ~ariiu Mi:/.ri,i 1;i~p#~iJMi1~hiig$ yang Olknp l~tang ,h:rd tm.?" Aln~ ,11Il.e.nge-t.uJ;1i.Ii blli:lw::] kj'l:ID'U al~[jj :me.n.oM!: .~pii. y.mg!k:amu dd!iJik .m.e:llget;al:tw. :aila'lawty;" Tel:l!p[ 8U. tl~hih. me.agel::aJm:i b]~_ dl1iD k~m.,1$la.IlI~_ yang[I!'~~mpiUli. d:i.d3ill~.yI1i, SlI!:dma:g ka.mu. d.&3k. mmget.ilirwi__!i!~ M=~e!'b~a~:~ I~t.,. ;a, ~'.D. l:i,l ;F"', .. E.' "1~ Allgh,,~g!ta~ a~nm~rupatiakn~~gai$~mi!t!J!:~~.w~~;'~-~# 1lta.s apa y~;:ak'tl.s:aksic k~!;I, (i;tl't b~b~:I',.p~ UI:I~1!!1m!l,].!{ '.,F'"'~ ~ ~~'d"'~I), ,. "~ .ri:~ l'$titJk akan m~t/i!lI1.ptJ~ dai~m S($/UtM f~m~:tlpfm, "Ma.ki~Yl' dl;m, ~ tld!ill. ~.e!!l. U!I!lgroM me(l;ge!lO!] ~es~.nJl:l' P}l;~l>OlIj!~ ~t:~)~,"'~~. ~ rnemDefil~!I] !liy~,r;:I,~

t.~ ~ ... ~.. "'. •• • z:. ","0 -""' ... ,..~. },._ "'L' .L wL ~

<a~WI~ •. ma: ~~. ~~ <J"'l . ; • ..' • ..,..~'l'"r ..... )"m«r"<1~ J~Ot:a lii~nmlti~~~

lkf{tik~, m~pmgrtr1~ _ II mt!'.llll!n',Wlkan ~ tenrung~li'S.~ apa prm. Yabi, daill!!ID. ~rd pertitlll!al:l!yil. 'E (S.~ t. ~ c!>..b.' J;. , "Samp;t.i aku smJhi

._.~,w_" --- .t ......... L_ ""y._1\._.~ ... ~il..:_ r • 1\.0' .. ~.'i .. ' ~i. .:.':I...~_

yang .t""",~~~ ""'F'""""U' iI!.IS.W, !iCW.I:lggil ~ j"iUlg .WWlI.I .. we-'lliwe~

pflll:Jd=ro. hp~1;I8ebe.tll!nJJ klmlLl bertlmya k~1)I.

M~ka br:rrja/tmm.h kdllla:ny.1 •. hillgga l .. fkdla .kllilut1:nya m,:enailiti petitn" l~lrl .KbidlJiT m;tdrrLiIlllCg,iny«:, M"~a het;kli,t.iI: iKMeng .. .p.a .1tamu Mile$oluu:i,:g,i pet:ah,r~ltu Yti'rJ8 a'iti/)'tl,t1J.ya kamll lne'!'l:e~gg,elam1t.n~ pl!nUmp,i1,1lgnya." Se;. ~unggu1Jnyabmu toe/ab b~tlat' lreJalifhaJI-ya:tI,glJ.~ar. ,(OS. 18:7l) Did ,(Kbidb~r)b"ka,M;:' "'BtJIMnJm})(I'k~ tela,h herkitta.:"SIr$:lI~uhnya ~m,mt~ stkllli4taJi tidak awn :rah.M' bmam4'~m".""I(QS.~Sm)MUf4b,erkfwl" ''1a.ani4.b krlmu 1nffl.gbwAtl11~kJliwren~ .kfltfj}.aanb.,~ jmzgtmfnh hmm m~JZik4l~'lIga~ se':matu ,l't!niBlefll dtrlmn llr:u~anl.u.'~ (OS, t~!;73)

AlJJ!Ih ~ b-~m~ !!l~}"!lmmoe.mll!k!l.lll "m~mgM1!IIlg,d1l:lll ~i'lbam}"l!J' }~Khidb:i •• ~mw;t ~e~Yil be.nQJ~ b~~I!i!m.S'~~ ~11iJ?!i!l';;1t ,~ ~~g ben;ah.:llbat, Khitlhir .5~ri·~~.~~.s:r~t.k!~~ M~ _'!liiIkt![d}~ mflilimy~an sern:mJ, haJj ymg is told:: !;e~ li l(K!hidhi:t) ~mdiri.ynl.g mU!hi Glflll,emkmnya, 111m hed11laB.y;l, pUlIJJ meJlOliOO kill,Pal Di e.ewalltel@h ka:rn.:i kemUk~ r~b~;llim l!emorn,gbll(~ bdlM!il1,Y:ili,m:en~ p~!.!\

K.bidlbir li;t!]Ski~ ·d;m.li>~iA.di\!!ii m~lUib!lil;g:i i ~~<1!i-!tI ~df.S~btl~, ]ail.1!I ]IN!ngdmrk.:m F!lIpm .poenmu tier;sebm dan kJemudi~n m~~}'lIi, ;5e~~ M~a 1il&ili~ii,t~~;W ,diri H'JAmykibn hal .ki!lhlrtl!g&a .ilJkldrn.y~ die.mgan nadia :men.olik, Mma.berbta: ~ ~r lJ~ ~;J~~Mf1'w~Mmn.mehdi!.mgip.~h..~ lm jI4~4k~t1lP: k,;pn.u .t~pjela.mkan pmtt.lnp=gnpt?"H~ lam dlaJam ~Jt iW .1l1e-mpakm A"m rm,~ be'rartia!kilb~l, b~kaI!l lam: l"~!iJg be!:';t_rt~ .~~b!i!b, seoo:~a y~~ ti'UD!gk!l_p.J!.::m ~~f'.tEIflpel!lyilil

~~. ~~~J ~~~~j1f

B!i':fl'::,¢I_ibl:lJ dfh!lt:l!1.ya marl, ,d:aJili .m.ernbiltlp.nbh d:ilh.nu}'lt Wm h<'iiHWf,

~ ':;:;l ~ ~ :J: , ''Se;.litlgg/llmya kamlj td~ berlmat $es"at"fkes~~ .~ /MfaI:': Jf"Muf-ahld. mmgu::i!km: "Yilkini bem~" Seda:ngk.:m Ql.t:ubl:! mH'Bg~ak:w::~Y:ililli, ~llIatlJj :biilil ymg:wd..~

Mtlka pm $~~t iw, Kh:~dbi;t b~rk!lit:;1 koepa&3!I!i.}"ll $I!l.,g}'~m . [km

:Syil:l'ilJt; ymg. 'p~:I'nah .ill: ~hlkm seb~l1ilmIllym'!~ .~ j!.R f.J.~ . . 1" ~ "S1fkanWJm tefJ, ,kt~~: 'Se$W~Wh.NJ4 Itanm SIJ'k$Ji .it1i #~fe'';km .~r bm.una dm.ga.~~ YakJri, ap~. 'Y~g mgbuk:eJ:jakm :im :mUU?~!!l!1'~~~ d:tti apg. y:mg tet.lJil. [kusYilmrJ::atl ikep!;I;dam.Ul, 'rUn:i ~'U tidal!; b~eh msDIOL:& ;L.pllI ~g kl.iliik~ l~.badap:!!!.}'!li".~ ~p, ri~mmyeiamipetlig~mtliil.tl rea1angmya.[la.dah;J! clDa;;k<m renebm mempmr~ kemad~;tt;:ll!1 YMg~1I! tiM, m~~~ya. M~~ 'beik~~a:

1.8" AL· KAHF]

~ " ~ "' "... ~

'~ ~ ~'~~- -:.~

- -n ~

Mala b~l'j~la'nlrib keJu!.fn.'l4i bitl:EJg4 ta!k:tlla k:~dtianJ!o~ be:rjumpa df!IJg'tlll !>1l1)#,~t.iS tlt~tlk. tlltl':k'o1 .Khidhir uJ.emb,Ii:url'l}'.'li.ya, MnM bet/uu'a: «Mengaif'tl /iulMJU lmllub ji'Wllyftng bmib, bukan k6il't!IUl dir§ memb.tmult QT:cmg lain ~ St§.rmggfllmyti k'tlmn rwltt!) melaimkan; Uiau~ ]hUlg 1I;IU1f;k!:r."' (QS.] 8:74) K.h.itlJJir berkata: "'BtlkdflUb' $,Itdiilb kJik.arak.all .kepa,di.l'1m bahwa seJ:m~ gnb:lt)Itt krlrnn lid.r.k aJam daprtt salMrl'lenamaluj." (QS.]S:15j .Mm;a- .liruka~!1: '1t~a aktl.berlm~'f.a kefu{(I~NM~ f~ri!rf!·.tIg'~em!'l!(~ Hf$~drJ:h (k!f.t~) in~., 'l!all.¢l j~tlg(fnl(lb k4um JnemjierbolehklU'l! aim 1J'l!l'1l)'i!!'rta£mu •. ~f"!!ul1iggubn}'d kanm jtld~h crrkup mCllliJ.erikilfl: Jjdzltl' kep'ddakll·. "'(QS.]8:76)

Alhh'~ be:rlirm.m: of.! if1";~,, "1Iaka ~l(J.~I~h ite~bial.jya, "'~t1;., !l~d:lh ~til, ~ .~ ,~ !;;lJ I;] ~ jI "Hingga .t.ukala Imitlany:a kYilnllpil detl~P"J $tQrnng anakJ malta KhiJhii mi?mhl.~tmmry.::t. "Seb~ y<l!llg tehh d!i!j:el!a.s.hn !lebdlIrn.l1y.a, bahwa :3!l'a;a,k .111::11. sedaagbermain aeng<l!lil alJJak'<liIJid tru.i:n:my;t ru :l!~bli!~ pt;;:!"Mmp,,!l,~f1. Khid!hit ~~ng~.i~ mend.ehtf:lilak itu j"'.1PJ.g bersdadi ilen~ ~I]j:lk-Uilak ]a:iIlIIY~_ Ia ~d~l;tb!lnak r~PJg j?!iliIl$ ba~. t;1:mp':lii, dan eeria.di <illll.ar:t bwm~hw:mn.pl .. La1t:1 K.lcidhir me.mln~IiJuihn~, wplljllm ~'lam,. S~tdah. M1!1$:l. 'M men y.~!ks:lk:m. p erisriwa u,:]'rehut, ia pun m.e.i1JJe[H<ll!lgNya 1Ji,.bI!;~Jj!e'blli. ~~;t'l1,;~ darl y.mg p>efl;aml1,. dan de11gan. se~e-.I'a iabefkil![a:

it .~ ~ -; l::lf 1.. ",.0:"."",,,, -".I.~ .. -.~L-.L "_~, .... _" i!..~:L .. ,,-,~~,~,. ~~~ .. '\ "7' '"' _.C. -' ~ r ,,,en,,,~ .. _i (!i!11i"":r~ m. .. ",'Q!ffl,Itll p~. ;_"", aersu»; • iilIUll, .._~,.",".~

;mal kecil y~!I"Ig bdmnbewu.at d.o.s.~ <I~[!, tid.l!ljl;l~lI! i~ ib~rb~t k~a.l!m~tt $~' hmgg:t e:ngkw memhllIliWmy<t,. ( ...,....s ~ ;, "fJuk4m ku~i!..ia mp~~lfm.!,b ohlng 14inf"Y akn:I,[<IJ!lpa ad;rn;YilI.1I:iS1lfI 'memDoouil:w.y<li. ~ !y.:f ~ .::.-:...w .~. "'Se51ttlr; gf!h~ ~g/;;~t! (~f4~ .~l4lt.MIitfi!~ $l4flatu :yang m!I~""r.,J>!a!k:w, k~mul:lJ!ka1u. p_~g. b¢nar-bG!i,~t jd~" I{ (;.. ;fjl"~f,).~ JJl j1' ~1 J~. ~, "Khitihif' bfJJ'k-dttt: 'B'ukanlwh 5t{~bhlkatl'i.w~kefo .... mtf, b.:thwir. ~ttNi!'1:WiibJ';lya hmr~ tidPk atran

'.' F.aNr ~!G~'1r" Pi.~i!tl.Khldihirillgll m.enekmkm~n.~ ~ginJ!i!l~ Iran syarnt pmam~" Q1eh. b.i:eiil!:lii[tl, Mm::t iberb;:! 1epadm~

.~ w.~ .;?,; ~t. .~, ~ 'j'ifJa ftlm be.rtany.t1 1repaMmu te<iUnJg~i~,!IW stJ$I(Mb hili i!1:~ ,t~Y'" f!h1l!kil:l m.eJl.e.D.tm:gmu ,daLrm s~t1l!. hal! $~tJdul]l:l,

.1,: •••. , ~. ".',.; ,. ! , •. ~ :. ~. -~" '. .. r .1. ..... . __ .~ ~_u._.

'( 1)>> r':iJ 0" .<.;JiJ.! . .I!.l, ~~ ";)"7 ~t;!""'" pm.&.4~ €I'i~l mempr:n!rJ'_~?l

dirik41 mtm}~im8. 5~lI\tl"il~ya, ,~gk4J~ M(1;i1 j)/,kup »Jf'.i'nberiklln tlazWt Ire~"M~doy ... en;gk::rutdah ~erillr:aI!I ucb'llf herk:ili~kaili 'k!ep~.dak"1.!.

11,".· ... ".·. . , ...... 1 t¥ .....•.. ,.,. .. .:.'~

~~ "'"i:. ~~.'-

~I ~"~ -

Maka' kdmrn)lil b~1A'jjb,b:ggti ttitklila ktdkmra S1Jmpoi .ilejMdapemiJduk $:l!Ifl'.ttitl:~m • .mer-ektt mi'nltl dij'tl,mt~ kepa'da ju!.ndtJiluk negeri im .• teta,i 'iutm:1udd, Rege.r:i i'ftl tidai ma.tt ,meRj!lJrH.1 m:m:k-a .• krt,11w'fli .. n ,k;J6tiu.l:ll!y.l 11~f1~tklJfltkanda1amn:f\5'im .Un· tiil1ldim! mma!)jMlti:g ImJda,k" roblflh. mnka' KbirJhir m~,iIi.lM'n mtMii~ Wi. Mtw ,berkaM,~ fijikalan kN,m,u lMIt, td~mya ham:u 1li1fin;gmnb,a tlpah .tmwk .uu.t' (QS,,, 1$.:77) .E.hi'dhir b\W:kliU; "Itl.ilab perp~t1~ at<!t\:lro .rliri~ ,@I~ dirimtl;a'1m nk:an: m~bmllfhl~k«nketmdlJ;tlm pfuJakwila~: (..tr,jNa~ pei!JUtlM1iJ:flimJ'iiat.fn) ~;Il,:g kamu tidak dapa!' saL'ttr terhatk.p~il."(QS. 18::78)

A.]iah.~ pedi:rmlIll seu]"l! ~IfLCe:dl<'ibltlJ TIetlii"<l!mg ked1Jmr~, bab,w~ hd~}'li ~~u.~ ".&ry"a:lan," yakm. setda~, k~j] p~~~mtllsdldumay~. t y j'J 'Qf i~~ ~ ~ "l-iingga kelikIJ m~a samfhli kepadtt pmdu;auk ~ilaW migf~i. ~ Ibt!~ J £Fit PiI.el'iwll.yark~ am lfmlu S~I:",m bahl'l'!! ll!~tri tritl :adaJ!ilhM' A~l., ,;:~,~f~,,:~ ~ ~y. u","~',;ir~r ~Tct'apipmdudt(,k 11>~ri .uu ,titlak man men;rlrl1!n !,i';le~. ;tfPlurdi4n luNilMnya menMfMtkandi '1t:geri ita dintif11! 'T#'mPb yang ~ mWh. '"P'eil"ligg:u:mtm k~~ ~~ti,do;h (heillli!!k) bagi ,dinrllling iJ.1iIhn me.ILUR!t~!ll:nj'\arf!~p.i :!leimgai bti'gr,w (ki~"$1!1j~, bIlm1 o1al~'rn Jh,!l.rtiJgwUfe-.Jb~g:m. b.utd·j:r:.4d4h ~.~eruierungarn. Sedmgkm b-c:a. al~in.qiJha.rlbbe:[;1ni, :!'OibQ]J,

'D;li'I :llr.man-Nya:f t:wiii:) ".~~a, KhiJhi;r menegakkan tiinding £tn," Mabudn.y;iI,. Khicllliiir k~hc:W. m&.lleg~d.mdmg ~~b~Jit. M:!.k:~. Mti8i11 ber-

HI. AL· KAHFI

t__ . cI "': " , ,f, •• ,. ".' "<:;." .,~ _1__ n1.~ . ,,.J;_

xara ~epauanya::'( ~~"'" ~.~ .;.:.:;. Y'?' J~~ !ftl5""'lt matt, 1t:i5C~,r;'1:1S ..... N!

.kpa.~ mmgnmbil U/XIh tmtli'.k it«.·~ MaksOOa.ya., kareaa .werW ddlaik raau .rtle..!l r J~ml;l k~tlI!, ~~Iapk li:iiJUl}"'.l jill!: ft'Igkl11li rfdakbd,;:eiD:l $tC'lU Ciii!Jjlli . ..c:I,iltl;1i 1JUltiu.k. mexek;l, ( ~J "r:;i:!!ji !1.' J\i .~. ~KJ)rtij,irberMJ;a:~ 'It.1ilab pf!~'PisiJM.'n anlttm JirMm rbm.dfrimu, '~~l.Idnya •. b:re4U hml.l. telah mem!:.eri:km sya.!l:at p:i.d!!!. w~t¥ pcmblli:luho1!i1 il.H$hciil. bahwa j~.kl1 ~am1!.l. iJen::anYl kepwaklJJ twtmg sf'Swil.l. .mi5ll'!telm 1m, mAka ;dru.lldak bcle.h mempe.kenL1iD!kan dlirimu l:!ersaroilku)\'Igi, dan. sebfll1l~iniilah perptsa.hm aataea dimu d.engm dirim.t1,. ~ IJ-~.:I~ ~"E ~ "Ak~l akarl tr~embe:rit.tthIJiP.'litrJ: lupitMtufj pmttkwitan. J> y.akni,

- ~'. , ... ~' •• ~." •. ~. f :'1· l. "l"'f:. ··L· . ·r"· ,.J L

~~Ill!Jj~!f;m,~ "('~......-...--l,.)<'. !.JfJrJ(l/r~ p~TVHa't~~-p~"~t!4r{j~;I ~~g ~!ilmu

l~1i; d4p.~ $a~l'" twni)'a' ~

"'J. ..

r~.~: -. "'.' ..... ·'-.yr ~ .. "'. t".».· :. ;/'''.-''''

- . ~ ~r' .~.\~.~.

"'! ~'~.#'" , . ~ '_., " ~d

.

AdtfpuU b",h.lem':J'ft ,adalall irt:p·u'llytlan omng·Of<'illJg .mi5kin ya~ be1u:rja di lalit.dan aku ben~iua!.l. meru~akkaw l)'{~bt~ra il,U kar-ena dihmlaJmn mentka mla ,se6tang .mjd. 1"Ing nu:n:g;a:mlJil ti«JNM'p b«mer.a ~ecat;a' ddilk b.e:I'I'ttr; (QS. 1.8:7'J'}

tleMlll .i..tti m_ pel!la£~imi1me!l~ang, ~ J=g M~a. ~ ~~rim~~ k!esW!iutl meJ'I,g.udap,inya. d.m THljl: ia. ill~afi hhiriyah perDuaIM.-peo-ltH.iatillfi te.r.;;eb~t. Dm !!Jbh :n .• ehh :melli;tmpdkm. keplld;tKkidl:!if I:!i_kmah y<:I-IlJg ~erse.lIlibulilyi .di bailik. ~JII!um}';a :it:u,

Klii.&birbe(bml biliwilJ per.ahu. im. !lfo1JJgaja. &i:a ]lI'ba.tlgi detlg;rn i[1!.ijuiILi! m~~'l!~I:!Y"~ br~!l,~ i!'~i~ ~halim"k;a!\l, b~ti~I!l[l:)j m,~[S'!i\I"llili r~lUnU t~'mbU!t, ~ ~ Js- :;':"~ ~. "'Y.:.!ti!g mmg{lmbil ti.Jp-tiap ~ ~'Yakni, perabu y<IIli~ nwili hagus .• 4: ~ , "S~mrn: r,idtlk ben.ar. ~ Oleh kareaa .iw, ilk!ll, W:gW .merwa!lm}'ilJ wr~iil: .. tnengll.irnJal'kiin percillliJJ .it.iLI. Jadny:a k~t~!i:'ladi~flggo'lip .s.udah.f1l.uk, $~' hingga pewt:! masi.'htetl!:p; da.l'~ dimruUaatrum. o1eh pem:il:ibya uri kal.llD;gM1 on:ng;-ou:ng m:iis:Ik.i.R Y~llg mereka rtidik.memjpuIiLy;U sssaatu yang ci:JJP<11Ji cli.manf~;ltkoU! $~I~. p~rah,~t.;)\!'$gb'l!l!.

~;L' ~.·.'~1-··· l:~/.p.~" ~~."'-''''.'' ... '''''' ·.}'.iI'/".·.if.- .. ·.~'-'. ;1.· ..... l~r·~·f~ .

.. ,., .• - .~, .'~' •. ,"' •• ~ ~ "i ., .•. ; ";' .'11,-\'

~ ._-.~ , _ ·U'u ._. _'- .~ Inu .. I!J '.. _._ ~ \,.oI,~ A ..

- - _, _ i!"" o!"'.IiI' Oil: .. ~ LJ~ J

~ ~;~]t·~P3:t.;.(;.~~'~~Jlt;jti ~ .. ' .• ' ..

~ • III_:_ ,_ ••• ~ •• ,.;r ~ . 'I ~+ .. ,- '.' ~

.Dm! 'Ildnprm .If'll<!ik Ull" :mllVio: itdIlillJird~ W@'l"l,ya' n.fob~~ M'iI'.bl~m, dan k.'ami kJllwatirfmh'tM diaa,ka~ ~nillRd(ltMg ktdm!lM'ng IjJa!i)!tii"~ lrepa,t!Jn k~ti"~:!li dal'j k,fkl1Jjro:!li.~QS. 18,80), DIm kilmi m'fflghendidd,. ~~ Rabb merekl.l .~\fU!·ng8a.mi bagi mer;eiu: d~'n,:ga1l; ,anak lainya'ng ,lebib ,b,aiJt ,RSIJci'tltl:nya @ri tttil'lJi' itu dan ldJib~lllm k~~i;b :l"aJV'I1.~.I'j.y.a (kep'lli14 i'h:rf btliuzlmY,Il),.(QS. 18::8])

[hl!HIl bJad!it!l yll.llg diriw~r:aJl!kw. d!1.n 'Abb;l.!;, J~:I't Ub~.y I,\i~ :[{~.'~b, dasi N:aDI. Sl~, di fQI:U. heliau bei'Sabda:

~ jJ _ j _ ,.., _i-' i" !I' _ .. ' _ill'

(. ~~I! ,b;1' f~ tt' ~I .a:;. ~~lr;:lW! )

~ Anak JllIl!t!l dibwnd~ olJ~hK.h:idhl!"!tJl;l~~ih.tlitl~~a,pck;m ,ada Et:l_n ~~rapg seb!3i!¥i ;Seo.m:Jflk::li··~

:l)emiki<!il1, }'OU'lig .diriwa,yatka:l1 olet.. ]ib[lj8 Jruiir, !lui h<lid1ts .milE8 Isl:ia.q. da.ri Sa'id,. dm [h!IJI:l '.Abbas.

OLeh .kare.rut iitl'l;, Khid!irir be.rkiliu:

~: ~:1j i,;~I'~~':': d '~. ~y: ~IJr1 i,,1S:,; :~ 'm"aka kmflll orang tR4Uya mJal.tb orud1lg-om~gM.in dJ~k4m1' ~t£r bahwa ia~n m~d(I~g~O:r.1;i;g mali}'':; im,W!~ ~!im,dtm kikafi1'/m. "~dmy.1i, ~[il$J1hd:u·~g t1l.!ll11yot <likm men:jOl.d:iklUJ. merek .... wellgiklu'I:.i keUmmmik le.nebu~. Maka. hell~h ses.>eoUIJIg. rid!ha t~rb;a{J!ap' ketet:apm. AJiab,. ka:l:erJ.:lI :S.e8I1[1l;lgJllooy.a. klt)t~li>.:p~ AJ]iili.lllt£i~r~ m,ukrniiil~m:fl; ~~~tu ~lldlil!k (lli,tika:inp. itt! memp:d.:mI 81lillU hal. }'H1I:';. ]e4).w.!'!i!tik. ~ag;W}I'<l!dad. p;;.d:t ke(e~i!lpw.-Nr.a. llJel1gen';ll apil ymg m mkari.[ler:Jiilr il.pil·Y<ID4l.d1sei'll:litm cliaJ1lm liwi!L!!s: dll. ~ a ~!1l~dt ,ft ib~P'!lb&i

~AJlJm ddrd!: m.e!ll.e~pJ.,:u ~~. ke!I~[lIP!lIl! b~gi:!if)olflU1!g M1;lkmi!l:'ll mebil!lQfi :me.rupi!!k.an. ~ebmkm b:t,g~."

liLL ", - III ib __ p ~ ,<-~ -..- . >, . ',. ... ~., .• ~ , .. ::... I'_~- , _ _J.

!tll:il1lt Ts ilia .. er.m.m;m:'I, '1'""- .#"',Y' j. I¥ I~~ <11 .~) ,. "'B()IU/OJaa~

itamJf ijiemi>e!ui $~"'tm~ .WttiJltflt btiik ru.gimrt.·~ (<.;!S.A1~BItci.d: .lUi).

A&~lj; m~gM~, ~. an_~Jlii dllibtmtill Idili:IlIlir,II)!1.I.l:llvls;e4mg wfnganclWl:g S:eO'Imll,m~ hilci.J.ik:i mwl:im.. Dem:ijk:~m d!ik"lOlkm o~h IIJDI!J JlJIrarij.

, ~ •.. '1.'1"".· .. -;}l. , •. _.·.i:::'.I;! :.'. '1: - .. -.''f j'r.~r".· ''''.'. ~. J ;:: ......• ~.{ .. _,. ' ~ J..,": ...••.. ?"''''' .

~I ulJ':"JIij,~::.($ .... I~_· "~J- J ~,~ ~ _'~,

I '~~' ~~.'~' 'k-'-"" ~ L

~; (."-.~ .~.~.~.

"Adnp,ftn JindtlJgrlilt,ll',tfl! i~u fldll/a/) keputj;yca'a'n dJJ'a (!rn~all(lk yatim: Jj ~\I ittl~ dan Ji ,btliWa1."n~d dila'I.UU111 bemksim'(I,tJ(I~ lw;g;i m'f!rekil' bet:dt~~~ seda~ayabn~' ahla'h ~etll'a:~ jWng$halib. 11Ulka Rflb.tr.mu .11U!llglJ'l!nri4ki a;gtlr ~ftp(ly:1$ merek'Of slifmpai' kepadif kede-wfls.11am~ya d(f.nmeng,d"tlrktl1lJ ~imJI,;'lnl'mil:l':JI'" if1l .• s.ebagai rail1NINdari Rllhbc.mu; d,rm bulumlab aim m~ iaknka'llnyaihl 't.!eJ,II~rljt kfJ1I~lZlMfl';lfj ~endiri. IkmikiflJl. itu ada/a'b t(lkw,tl ,(ht.jmim pdblmtlm~p~blI,(U(l;'fl) yang kaWll.nllaA imPf<lJ 5.aOOr Ulr:'had«,pnYl1.,i,J' (QS,. 18~~:2)

:iD'.i dalam iLpt I:lUi to~:rd.iiF::Lt d!~Li] ymg. meIJ.lI.!JiI~1I.!kkOl!ll peilJlywuulJI air Qarptb {kunpup_g) clie.JlLgnl,lttMAdin.tlh ~.ot;~),. Wll!tl!a.prada.talipe:n:8ma, m~

'If. - • ...lCj .. - -,-, .,1 L~-. ','J'ITi r~ ::'c .:t."~" - - . """",L" m~~L...' ~~", .... ,i(~, .1:, [leR.!f~ 'I: V.r- •. .~ ~,. •• ,m •. ~ ._~5(!~ """t"'_pen~1If.i1ffii

SHall! ~ ""Sed mgk w -,jaJ!am iI¥11Jt:ini, Dis berilr.m~~

~~.4ii ~ ~ ';;~J;J ~L'~ .~. ~A&ztah kepmliftl{j1Z dl1$ OFa-ng~-Rgkp~im dik()t!i ,tmib.ljt . .rp~gerl!ian a}"lit .ill] adala.h l:nillwSl, dinding t:ertle!bolJi~akti peibil!lhl kum:li ia a&ilah Il!J!i.lik d~, ~ T-lcim 1f'UlI1.;; ~ &i .~ wneblLl1l, ·dan &i bawoo diIidit!Lgt~Jt~dr!l1 ~tdap:rt !h~:!iimp~~lik ti1I~tiikii ~!!l$d.iI;I!ll!.

'Ikclmah. .• Q,amidl3ih, drur..lbehe-r.:apiliul:a11IU. hillmya. meng:uak$lfl, "Dm di hawaa d]lJJd:ilDg ~ecseil:mlI l[je'ldaJp~t bi[it;a. le.bYiI..aJu yang Jipe.nd!ilJ1ll .miHt ~!)¢k1!, bad~ D<llfi ~gd¢mik:ian, it~ m¢:rup.~[! blhiriy:m 51iyaq {tmwij a'Y~ di :il.t~.'J kl!i pl;d:;l. y~g m¢ll!j~di pj]ill:i~ I~!i!'iJj,:i J...w ,*.

Al.'Atiifi.iliu':tlcefitl<l!k..m. dari nfili;i 'Ab~~j"'Di '~It~dh'i(loog~wt¢rclapiJ!t .SlmplIDilft .Ill:mtl. ~, Demllfiitlll.puliill ]l!lil'!g dilremllbktU1 &~ S\1:"id bin J!,l.lb~:r. Sedangkm MlIIj;dcidberbt:t: "Yakni,. si!w.hm y;t!lg di.da.lmmya.1gerih:pru: .i1mtl. It Hatl. ['er,sehll1r~eiW dtpe:r.kuru:: oleh ~ebl.l.:il.hb!:ldits .1!D!llIrlu.'.

Ahu Ihka:r Ahm~d,hi:l!l. 'Amr hill 'Albd:riI. Khillliq, al·U=a:r dillh:m.

Mucmatir'J.ya y.tn'8:t~[k,~p!aJj ~ri Ab~ DZ:!l![(. p¢ciw~,r~~~Ilt~~mp'~i bpacb. R:!su1.ulibih. a,~fimw'll hart~, ~imBl:m:llD ymg d.llrel:niUkm A]ah d.!!lmuKi!rnlJ..Ny~. (al~r~ ~ah ~bu.ah .. lempe!ilg;m. da:ri~masrmgt~ p~.ika1irrw:

~)~, :J; jb~U j~ :yJ, ~J ~ .. ~ :J jJjj~ ~I ~ ;~)

~,;"-,,~ -,,-'r-:,,",_'- ... 'P" '~-~; ;'-."""-'-.-~ ~ .. ~'.

,ill , _ .iIj I;'; '11.1' , .. ~~ iii . .,."

( '~Ii J~J ~~~I'~! ;~!"l JGF I~ ~YJ;i :;~, ~

~l\.1b:l merasa ib.erm. l\;eproa. o.rmg ym:g yakin t~!rkclllip txO!i~. me1iJg.apa. berSUSotD. payab}D;1IlfI ::IJku ~~ga h,e~;1in k.ep;tda Q:fUig ymg meagil:l{l:;I,t Ner;jjik'll, ~Pll i~, .m~si:b, b:is~,temtw~? D;;In sku jrUglll::!er:li1;l: te:rl;]a:d.tp o~g }':.lng m.gat kernatiillll,. 1llfllgap~ ili.lrlii!!'ilh bisa 1en~.? Tidal!:. ~da.[J;ah (y.;mgh!aq) ~]..m, liJ1ah ,dan MulJ:mmlild adllliM:l: ,iR_asul AJbh,~

M~~ai ~ itil,telaih ~riw;ty!l!tk~b®():r~,p1lJ~W!J <h!iri ~_~ saW. m didii!m ~~si:mYii, Ibi!Ll,iJatit m~rn:~~~tk~ii d!~:i'i Na.'im. a1 .• A!iib'3!ti, t~m\tl1 diuiCIull:. ail·HJilsm. al,Bashri, ia.iJe.rceril:t .• ak.IlIPf'J'.!fI:lih. me.n(l!ellJgarr ill".Hll8w. M, &s¥ beph~ t~tmgfj.mMiL .IlIlLili. Tl!i·..D.a::

'i ~ ~ .~~L.,gJ l" "'Dan ai ~Ja ~ ~ b.m.aa:5iimpanan /mgi ln~ be:rJua,"~. ]emlheBgilllelilJi<llS Y<IIiI;g; di d.Uia.mnY'l t~~:

J _ . _ _ .I' . _ .I' Pi' _. . ~

~ '~) ~u~ ~'1:ui1~ ~); :;.: ~~';I ,~':~~1' ~ ),

~ ~:'rI.~<.r., L~,L~f' 1f. 'f~. t'.-rf.,lt:~ ,~:-, ",~ ,..~_":~ ~I .. rI' _""~. '~ ..... ~;, .. -: ~"'I~ .. ;p. .. ,,,,:_i'll. ~.- ~."

-:. .~ ~ ~~ . :'. J ":!'WI -.r ~ ~ J'C~'~ ~"""";.r:.:jit

(.~'i J~J :i!;J ~! ~l ~I.~~ ~l

'" ...... ...

~D~g;i,P! fi~fI1;1. A!l!!b y~g Mii!b4[1~i'IlI.i;ir~h hgi Mmapen:lf:a!y:~l];g, AJkI:! heean tel.b:adillpa'liHlg }';;J!lllg be,r]mm kep~da tilidi.r, me~pa :ii'll bersedliib. MIl! j~~ heran. tr.erhadlap O'~,ymg; belr'1ma akm. admya kemati:m. ~~priL ~~,.mmsili bi5'ag,emb~llt All.! m~i!'~a hmnk,ep~~,h Ot1U1g~!l:!l ~~ah!ii dW!l~!I da:n. b~OJbill!.-ubiliih!l,Y:!Ii. kt)~d"li!wpt)1lii:hil.dJ.un.y.!i, b~ga:i~a fa billa! .. rn.e.$\li!laoemilllllj} Tidiliillda. Ilal 1(y<l!llLg h~qj) s~hm i\.IA;!!h dkm M1lIhCWJiIlilw adruab. RiIliuil !!l1ah,"

FirDJ!il!ll,lNya: ~ ~l':. '~J<~ ~'i?J' ~ ~.seWnga:p~ "dgrah~m'l~:W~ $lktlib .. ~' Di dal~mlilYli 1l~~P'~1 dam ~ng me:nUJ.J:jukkiU1 ib.ww:~ Qf,ang YiUlg, sli;;l![ih ~;Ul. $en~(i;uh~$:!I. JipclHl.:.ua ike!:ilifi:ltlb1JiID.ya, Sew hI:!, jlup m~up b~,!'!k:~lh ilbwa!b y!Ulg iDa~.tl!k:!l[IlIY~ blatgi milk kelm'llIl:l!a!ll!fl}!'1l di d!JIrn2 danm ekh:it'.ll .mellalci Sp£~·nlllfltoo.~ :mfilie];;t, De~llt meJek:a r~ .il!k.w. ditill.;p:l.!:l lse ~at .~. cinggi diS;~ SUp .. ~h~lin}'ili!~ ~.~f.ib!~d:tp memb, ~~}~.g dls~tiit:k;ln Jli _llJ. ill-QuM!ll. dao ~ll &iisebulkm d!i dla!l.m.. ha&:trs. S;lJ'.OCIbi:a Juhai:l' .m.eJlloeGtlikm cl.m:i. ]iJ.RU 'Ji.ll:1b<i!.Sbibwa lb~:dl.!ll!.~ itu djiPel!ih~ull Mr,ell;;l, kehjj]ib;lIJR kedua ,()~ ~!l!~. K~d,i;I!U!ya rid\1!k dfu~hif~

18. AL rKAHFI

~~gai ~!Ik ~_;g; ~{b:ilh. El. b~p~Yl ~ .~. ketitiijilID" W~lahllIlJiam.

t:.iwloo;Ny.a' ~~:fr b~ ~~'J)~ -ru;; .,~. ~ ~jG ~. ~Maka Rab.b-mu m'f!l~g_ju:nda*;i~N:Paya m~a !at~p(d pail($. ked~!ta'lmlWl' d,;.n mffl~rMn dmparnu:mya itll."Dismi, imrhb "k~d.m) di3m'lkrklll.liL kepi1l.m JiJl~ r~';ta, ~;ml!p@i:n~ ~Gdig;), !U'!.iIk ~U,l F.td~ li:'¢&Clw~~a.n~~tlak Uili'I tje~wl1jtld! keG1!Ia1~

~il Alb!h. Dm.. ·~edua mo1!k.it:u, Kmdhir herkat:a:

t .is] :::. (;;,. ~ , mj~. ~. "Dtan kami mmghimtkki mfMYit .RaM 1~

m.mggarw iugi m~ .dmgrm ttntJe·/ain y.:mg lilrih brtfR kesJuJanny,a Jariana,k, ~ja itr~.;; .Al·~t ·SO. DI1fi Jt.~keIliaan d!mga.llipemr.}tI,Khldlili·h,er.k:ul: ~. ~~ ~ ~Jij ~"D..:m .~u 'i!tmlfjlum Inen~kLn .h:ab.wa iUl, ~(QS, AlK;d;dj~ 79". WJuJm a'l:tm.

Dan fi.rm:~IIl.Ny<I: .~. ~ /~ ~ ~\;;J ~:, ~ h:, ~ ~Seba~i tlihmat dati .RaMm~ aanbuiantah, aku ml~lfl_kNkanttya im m~mrfi:t k'f5!:i\i:ruJlllittkn: SmitH .: iO MW1I.Iu.J"l!,apiili yaa.g teiab. ral1!lbkuaLlcWam. :ket:igil.il:CI'Jlil.isi. t;~n:wut t\.idak. l~ti! m~pi!i&~ tihm~l dari AI!l~ 'T~'ab ba!~!U! d1~~~ ,c~~a '~I:!il!l:llg om pe:tl.1li1ill:l:le~u, ONillLg t'lllililllLilk, dl:w. dM 01';ilLIlg :mal!:. d.ari ~soorarag yang ~~~, dlUil~. ~g ~Mk~iik~JI' irtrJi 1J·illbn. ilrr!l!lk~~b !l~diri.~~ilipi jj.l\m:!dipetirnmwn}uik m.elIakuk~ya.

])1 ,~~:M:!;l!l! Wf$~ !;:~~~F~'~!~ '~~. 9f~g }'~g ·!m~·Y,~~~!Yl! .~ nm.iaa.K.hldhir ~, dilltam'bah Dag~ deng;l!l.lffila yatl1g.[elahd~fir.lltUfikan.-N]':aJ ~DeJ)~.li~,~u fittruli!l"Nya::

.;! om _ •. 1":' .. , ~ ' __ • • ,. ~, •. '., "",,' -,_., .•• ~, .,. ~., "~ :I. OfL l' . ~ . L._" .

"{ LLP """ ~. ".5.& J i.'i~ .;r" ~ j ,''''''' .. IJ..>~ if' I.l,l' ~ .;,- .. ".' .' a .~i .!nl!rr!tMa uen;emrl

den:pnsoo~~ hiilm'ba di",~'~~m1Joi,Jmmba Kdm4y4Jj,g <ekh /(ami herikm .kepmJanya mlnlMl: dari !~~ Katn.i, aan y.-tJ.1,g leinh Kam.i~ja~1l Itcpa,J.t1:lya ilm~ daTi s.f4i .K{fm~·~ (QS. AJ.I{di:ti~ 65).

~ra!.!l!:na birntya m~~ .. k~Ii!b.w ... Kbidhi£ O!.d!;lJ~Jh :>eo:!"~Hg ~ui.l.

AdIajug.a.}':aniJ; b~~!I!ds,p;11; .I~, ib~.w.;lJ.i~ :a~lah M.;1I;1ib1;. D~ilb'j~ y~g d:inukii old ~Mawudi ·cWrun. tafs.irnya.

Dm iban,y.!.lihtm~. ymg~erreJjJ&p'~t bMl,1W"~, ia buk;tn. SIllOrnog N3~i, ·[et~llllmyaJJab 1lOllrn!l!lg w:aJ!i.W.:Jkdm tl'/sm"

D~;W'l ki~otb~n.fa·imr1A]b.IJi~ Q~t.ulb~ :me.ny~bmk;m. bmw:;]: WlDilOli. len~P!tl!Y'l!i1d;aJ)w Khldhlri:.m M~ltil hin!FaLitgl) bin • AblY btiD .Sya.rncli b:i.DJ A~ b~ S:own.·bm, NW:ulfl9. M~rdJl m~ri ~e]~J!'k>ep~dm~. dengm Abu'A1J.D<IIS,. diberi bqab tdleillgom ,sJeDlUtn Kh~d1!J£iI'. iiacWah !;ilhih semiW~ ._. J!itp..~ y;mg.~~ ofuh O1,I1·Nawawi Mam,~tll.b Trd~ilmt A$~«ei:', M:erJge:nm. pmd~~t 1'<lng menyatakm. bdwa. K.IiIid1:i.llIl:aISlih tif:ta,p hidu:p $am.!p!l1!Sl~ka~g fDJi .~ ~::l!mp~~ui Kj~~t, ;m,·N;tcwawi danw;tm::l ]~y';l meflce-'l'itmm. dluil peJiLdapam. Rf:m:I!llEIil]iJ.Jl'U :Sllahh, ;lLil-Nil,'W.ilwt lejhih 'OO,!l~meRyat~ OOhw:;!K.1ridhir m:ISili md~Jl. Mengenai hal.HllI,m.e-ffih men,ehutbn beberspa .l!:iun 11m. i1tsai!' y;mg bersumbee dari Wililliil! SaJ;d dan

)1118;1. Y';1!!]!g lail''''1Lp"lJiibk~n oel:"i~an~ d]~ebll!jthll ·d!ibebe:rapa h.~dits, namun. dLiri haJj uft'lelnu tidak l.U saw pWl. y;mg sha.hih. Y afI~ pwg ma!!lyRIti~ .acdaLth beber;tpa h!lill~ t'~'l:iyah ~g bersaaad dba'if. D.anbebenp:a :!!Wi .Wiwt5 lam meJllt);lJrjill pent:iapil!~ yaIllf;ben:emlatligaD. dengan pendipa!~ ·~e1':S.drul. D~l!mhal i1m, .me.el:il ·be.dt1l!jialhdmgan finnm Jill<'lib:l\t'~[l; ·t :JJ:J! ~ .; #. ~I,,:;J ~. RK~.l:I1i #~k lY!.l!;nj~rk~n hiaup a~d~ ~'S} @~&; m~mn~ p~tt.·$'ekh~mml~ (Mlli)4mmi#l) ~ (QS" AJ·A!i,biya;i'~ H}

§1lg,llde:!lig;m ~mda RaswIlIWt,tj. be.riktlt i!l!l. pam.c~J,il!tt te~i)d.ipe~ang :Baocb:r.

"Ya Allah, jib .E:agk<lU; membinasskan gol.ollg<ll jnl, niseaya EngbJ!:1 tidak . .tl\::atl .emhah di .. mll1\:ii bwni.~n

Dan ju~. b:JihwM:!lnptidbk a&riw.!!i~ lMlg:dinukilyWl-l:t mmlli.!RjiU'"

kabaw<I. Kl::Ifdih;'r pern.:ab d;a;mng kepa<l a R~u1ulJdfi, . hil!w. di .. sl!s;i

b~i:hu,1, b!trp~r;1;l'lg ile·J1SaI!llll.belh.u. Seanda1~)":a Kh.Jw:l' mas. l!I.lsOlYll

i,_ il;~ rn~j'~~~!~ $llt!,l. p¢!i,g~"ut N~hi 0 $¢k~li~ $~b"'Vi $<!h;llb~t!!r!!i, kaceJi~. bcli;i.u clt1!,!Jt~ kep~d;t h~[ig.iia .i~lIl! d.t!1mmUS;i;t. Tidil!; b_m;j s~b;e11l!m m.eai:lJg~ d:wrii~, bdi;lllJ m~m~eri~Uk~ b~wl!$my;tcidllk ~& seo.rmg pU'1ii } [I:whlll dimuka bumi illliLebili ·dan seratus tmUll sejsk ~. lim, daIl!

. baay.aik lagl Ja1iI . ..ddl ]amaya.

Dal!llm Idub Shahih al.BN}~})I'l.'ri dt;fbtilkan .• d'~ri Hii~, dati Abu :FluoofM 4}.1h.d!iw~ ~clulll;th A p~~dtlJ~~:ilitLi:

( .~~~. ~ .~. H ~ ~~~;~ ~j.:J' Js- ~ .~~. ~l ~. ~1)

"Dibari nmu K.I!Iidhi:r lHm:! ia. dUiiluk rn. lit1!i t1.!mput kering; ymgpmih, tib;t· tilia rumpm Itl:l berger<lik di!he1.a1'..a:nglilya. dow. h!i'!Hlbab: melJJja& hiijal1] .. ~

Me.n:!lIfIl1.t ·Ahdl:lf.Clr~:z.aq,bt;a a1~[:a[Woo. b e:r;llrill mmIllltk:e:rmg:. Aci:t PWiI! yang be.rp.eJt(bp.a!~ hahw:a yatl'l:g di:m:lJksl!ldden~a!I. kaJilIl:l:t ituadal.ili.di ~t'3$ .muh bmitti.

tMllkal'l k~nu pmakw.iJ.m ~"jli1:m; perbliat~'!1iperb.~I(IMn) Fingk,ilm:r.! ti~k ~t .~rtvtrh.~nya. "Kam.ijOOikiHlJ MtIi!l:1 me.i1ghad!ap~ }'awg ~m]it Je!llg= y;m.g $l;dit, .~~g: cinAAI'drmgmt}r.l!l1g ringo1;n. Seb\tpm:m!l. yang DIa. £rmankan: ~ ~J.:..!J<.i iJ~ !}iJ£...! 1.4 } '"Maka m~ twk bifa mmrkkirr:Ja, ~ y"km nail ke alas. ~ ~. ~. '_;~~J ~. "Dtm 1~ tidak Us{./; pnla lMu:1mn8in~ " (QS. A.]·Kahfi; 9'7). Ia ]ebili I:le~t dan hsl i~tl, sehin~ll;t ia meJilg:b,;tc!mpkalll .seg~la ~iJ~Wl}',a ,Se1;Ua1 detlJ§<I!Il hfazh. d<ill. m~}'a. Wtdlalm ,dam.

Jih (!ipm<l!ny"k;;i;I'! .• Mu b~gJ'~m<l!n~ d¢rn:~i1!1:i !peml;ld~ y:i.:l1:1;: berSii:m~ M~;t r~g ~dJ·utbn Pil!d.ii· ;tw;d ¢()Ir~ ~-pi.ti.dak cl:i$!:&n;Ltk~ ] .. gi $~ ~tj\l?

Me.nte,nairer:t':M\~ eersebur d:apill diL:r:aikrun. hiliw~ }'3!!If!i. dlmaksoo d.e:ng:rn .w:mte:ks :lo')r.li~";l/r:lit di atas ~ah meoce(ju.km. k.isah Mus:! hers;llm.::I Khidlbir dan .p.er]stiw:a y:m~ t,erj,nllidi anrara kedlUnly,;JJ. SedmgkiltlJ pemuda ittl hanya. Sl~flda:r peJ!lJl;ikm saja, Dalam D:ffili~,s.bd!lB shillhjhdians dan juga y:a:ilJ.g 1aitl!iJ)'Jj r.ecar,ru [elas disdl'!lnk<ln haihw<l .rem:l1d:a Itu aibhh Yti!lj'Jj' bm NlID, eLm. diaLtHt yang me.m;Dpin B;mi[.sJ'ail setelah MlI.5la &.:Y.

M.~(!kn. .~k(l',t! &m"ny~ kt$<J@t~~ (Mffb4tJP~"d) $f~~4tl'g D~~fq~r:wd~, J!4w:. k«uZab:"A.kullka1l bl1.c;akan kepaa.mm Ge'nta te1l~a~gnJ'a"-"(Q'S,,, U:8J) S~uti#liJm1;.;! Jwmi ,r,diW membf!ri ktkua~al7n keJMiM~ .Ifi (llJIllM) bumi. d«:'1:l Kami tdah' ml!!mhifriktm .k:fpfldan}a jillan (unl11111n{lnc4jl(liJ ~rrg,t.d(l ~t:lMam, (O'S. 18:8.:1}

.. -

Allah itlj berfhJ!l~ kep.ll:d.a N>I!bi·Np e~ (~~)} ,nMe:rea akarT!

bmtro1"" kejw.rJ.fum". !~ hili M'I.]!h.~, <I: ,,:,)".# r.;:' Y'" "J:rmtar~g.DzllJqamain>" yakfii,Ben:~ailgb.frjt:tl\Y:L 5ebaglli:m!ifi:l."tlelnh k~mi. k~m.l,Ik;UI:~. $~1:_:,~]l;IlIlIIP b.tb:wa {i!i'c3!tig'""'nmg kdi ~ M:ili;:k;i,!fi F ~r!i~hrn,Gr.!g;[l"im U!tU!5~!J, kep:ldb AhllLIl K;it~buliI,tuk melJimYll:km kepacla. mereka leJilU.:ag aFil yalJJg dial'a! mefel\:a Id:.\!ili:~n. l!IDtl!.lk m~n~jii Nabi ~. lt~mrudia!J,p .. ra Ahhi] Kiita[,itu be.k;1U: "'t.anyalillh k.ep.m;mya Ie:tlIll1lg orag y:atf!lg herke:1l1m,g d1mE!klbwni •. cen~g :lopot yan_g ~_ili;e!;ah.uWya, ~ t~Jitang "p!aym~.dil!Ak,ukanoieb. bebe..l:3flil orwg pemJ~, dan. j~';iit~n;U:!s ruh...M~ka t~ah ~1I!til.tai·Kahfi

Diceri naeaa Dzulqa.m:Wit bf\eIiI.<lJ ia .u:lahh. ~eo'riW:g ]'a~iil. RQ'~wi dian Persia, Sehaglilill OflWJl; me!l:1y,ebiluksn.bahwa di. k.epa1mya '!!efd:a:p>1!~ .$~$I,I.nl,l }'al!J.g mt'Jil.ycrupai. dWi. tan(lJuk. AdA ~u.ull! Y'.m:;m~l1Ly;Uik;m, dli.b~ ~;IDl_;4 D~t!l-

18. At· KAHFI

<JJ"$1!:!;a:ink~:!'eg;!~, ia $~d • .:lt bedJasi] me[lWljl,>lIi beMlim .t imm dan 'bill:rat, y~iil] lle,mp;lJt mat::l!b.m terbiit ~.teoibe!linn.

F.i~:w-NYIl!: .~ . ..,;;,~~1,.j ~ ,!!t. '~~ .~. <'Se£fmgg"Jm~Kami reid memberl kd!nmaan ~¥dl;·mfJka lmmi" "'MiI:b.u(l1ny,~, [~K~ lb~t.ikarn!k:~Il. :I1p, !kdbllitSallll ymg: besar ]"lIl1il m;e;I1c~1I:.1!Ip 5:~ga1~. sesu;aJ[lII, ]'<lIllg d:iberik~![) k~d.t p!l.f<li fll!j~" yakn:.i lberupOll, baiOllteniOlU, !pen1Iil~H pe.r:;m:g ,dmbeb ~:ra.ipa b~tleilg. OI41'I!:~e:tlJ~ ~m ~l!. ~.P~~ m$'l.~~ ~i~~~!![!t~m~r ~!!!t! 1tl;1!['~t dm. banyak :!l~,n y:arng ttm.duk kep.uhn.y.a, dan hthl!:m ~ei1b,agai :raja d[ diM:lla :~ t1.lM ~ kepMmf:ll,. _5emmO'.r~bm .. A:r~h mlI!ilpUIl nOlil.=A~o berhond.oJtg;!'o..roklll(jg ~~lbdJ! ~~~

fir.u:liW!-N;ot: ot ~ ,~~ :~ .;;"~~'l):~ ~L\tJlKami teJg/J memberikt~ ~¥la~jrd.m',(1f!~~llk m~h.~~lll Se5l/(lflf."lib.RlII'AlboiilS, Mujillld, S;l~d bwJl!lbiir"".[krimil!h,, as~&i;iddi, Q\li~!lh~ :.l.dJli.·])hal!:diak, ,~ i.·hm ~g:lit:a'" km~ ,ozy akpj ;;mu peBgetid:JiIWl.'· Mengell!ai ffim1lID.Ny.ilJirn~

~ t;:;:. ,~~ JS' V" '~~"G , "~ L:mi tel-.th .m~mbeY:ik4~· ~any4fotJ4'1'] (u,1']1wk m~ .amNa-MI, "Ql)!r;ad:thmemgem~: "Y:ait11, ~p;l.l: tklggal! dl

bWIIcidm. herbap pan~i:my~. ~ ..

~:I£iJh meJlI'~ruci .r.~~N~~: ~. ~. ~~ 1 ~:~l'j ,. "lMn Kallli te!.JJ

m""" L~'L"'1:I ~ ... ,l""""",;'.]" •. ~ £~.",L ~~~~n,~",'! ."",,..~: , .... wu ••• , ~., "Ib.,l",,~--:I..,.,,--

~ipI'''-",~'__ '!1i-'~~"'~JT""J.J~~~" r~'...-\~~'~~ -"-d'~\~'~r,--1~/~-""'G+!,!~j,"~·.·H§;IH!!l!:", .If'lI. - IJh"'lI.,t~

bin Zaidi Mm Asl!am ~Vtda!l: "y.~r:Y,. r~s~j<l~ 1:I~!h~1li"b~~" l¢1Jili l.amjut~ la .. lllflIlga'.ta!km: ~[a ~kiakmemtmn.~ sua~it1 hWll meiaililill:an.reIah &lal~ b.iCi1:!'l!~mgmm bab~. me'.l'elrn. ~

B.e.r!~eilil!iI!ilI. dei1g!1il! i'~m B:l1Iqis,. AIiMJ!i. T~·~mela!h. berfimtailJ;

f~ ~_ 1,

~ ,.~ Jf .J" ~j(' 9 ~D4~ ia tetmJ dillnu.gemhi ~eg,tlM fil!5lNltll" ~ '(QS. A:n."N~~

23"~1. Y!lkm:~a ~1l$~!ltl!J yang JiUfJ;i, dilbg_ri_lI;otJ::! k~ a ~ [~,i$"nJ!!I! ],u1l!Il!y:i!i. De.mikim h~ od!e.Ilgom Dzu1q<lr~, <Ii :Dliil!D..'1 AIbb. ~ t-e1adit me.mbentangkm. D~,}"l: Ib(l<tb~g'll!j ,i;dw.fi ,m.fl: n:till!l<ll!Dtuk memJlb~b;!;5ki!lnbeibagai w,ilayah d.t:i::J. 1iI!eg~ri, ID.elllumpil!l .Il},tl:SWrt·t1lmU )'If"Ig: od!i.hAdaplirtytl,mllil}1"i1ilgktlfkirn raja. I:'ilij:t di hUB sel'~a mf:ll~ruituk:t:n.o'rn:n:E:.onn:g wrnl}'l'ik. D:il:ilJ. ia.~!l']d. d:ibe.ci segd;t ~U!Il.rt'II!'J'l!i!lg ia I:nm;Ji.blD. seib;!gJlIi j:llm. W';dla}m a'Mm.

{l"~ ~i'.'{-:, ",' ~'~1~

.Maillldiop.uJ! me'tiIfm:p,kb 1JII1t'U jaitm~ fQ5. ill&~iS~ Hingga ,(fj}4b.ililf di4 ttlah mmpai ke tt1ntr1t .t:e;rbeJ:llllm,iI;l.:;OJl! mal'(lbariJ~ia m(tliha!. mi!'lf4Mri~~e1lam ,diJa1i:tm laut' yn~ lJerllfmJ'''if .biil'am:,.dan Ji~ mt1l~ dj ~~" ji~l')~i~ Hm.mM. Earnf bukrl$Jli~ "l/(lj DzHlq-ammn. 'kPnm bwell :lWf'1iIyiha~"brilJJ berb,"at'~ehaika:!;l ~erh!<~p m!i'F~k~.:Ii (QS., 1$::86,) .1Ie'rk..6lili:a Dzulqd'rll!O.in: '~AlJi1tJjl;!l:(lm~ jm.tlg ani'a1~._kd ka"m:f ~.k' .etkaiii .mrngaihnb.ti)'tt. ,Ii!~ mNditm dia dikembalihm k~aim' Rtlbb-nya"law .Dia' ,m,e~gllilz.ibnya d~gpn ddkab yang ,Hdnk ada taranya, ~QS, n~lI7) A,a:a,IIJR omii!l~"(lr:~n.g'11l'ng ilmtlM'1J! .dan berama1: ~jaf1l;~ m\aka ,b\lIfgillljl'tl: Jlah,~Jd; jlll:ig f,,,,balk ~,eb,al«j btrJ;;StHI~ dan .1.1, Kilmj ti't!1hkdll: hptikin";; (pgrint(fb) yang lmldo.l, ,dan prntmJ.t,.pmn.fah Killtii. ~ {QS. t!l:i8:8,

[bnu '.A:b[b,as .rnen.ptuan, ''\( C ~(i:, ~ka fa pun mem;mpllh mar.u jalan,,' ydni.:l$"salm:'b,rIDt~ tleJtlir;trt."

'-M ":"'Ih ",;)1 '. ' ."i\.~_".;u'_ t::. "::l6 lI. .. "~i .. ,'" , ",Je. ".,1- "

I ,Y:)'iY!!!.~ ~~~ "'!!: ',,' ,Ct -' "'ill'lll"!'<:Z :ra~~nmtf!J!l~'ty,' $ffi1.$U p"",,,..

.~ temp~t ~ .: ~. ,i;1]!U!i,;U;l,~ra ti~n,lJr dl31!l1!mli,:lililt.~'

Maslib. me . f]fmlW..Nya: ~ ,~~11 ,"Ma~ ,ia p'1m m~em;mimh

SJ}.at1~i-4ktn:" " Sa" : jilib!lir.mil<nga[ak:a11' "Y ~.millmtl'l?e0ll:get:.w.1liilil." H'3l1

:r~g: S_:t jiugJ' ~uk~ old) 'Ik~, ·Ubilfdbli.n y~/~, au ,ilS,.sudlJlj. ~. :i!~,pli!,l.D!mlln:ga~: '"Tmda·t'Ml!cla dmb>fk.as.1bekas."

Fi~ .• Ny~ ~ ~I ~;:; 6 !~.I,J.- ~ orH~,ttpaWa .~. ~$'flmpai &temtplll ~m i'ijgJilJtJ:ti~ "'j(j;i!~rj'i,b1i;1ia ~~ri~·~p.t'\iri1l~hi~w akhimyol, sam~di temp~terj;!lIih ymg d).i1lemp~~,iru,. y~ be]MID b/ll!mi ~:agialn b<l]:~t. A&p~ ~mcapai:..'empat ~e~.m<mmp, mlltllhOlli dl. ]angjt,. maka, .Lrn meil:'l.!p~ ~\!,1l,rn bill y~S; ~ mw~,

.firmm = Nya: ~ ~, .;;. ,j' ~~. 'u.~ j , "'la meiiJJ.'!tt ~J;!a't4Mri te,roe1MN' ,di~hmta'II£)'#Jilg ,Wumpit7.Mam~·~ MakslldttJJ~ .• ill, me.myiikslkan EDll!mh~rI ~~m,";Ui!}'1l'~&.rirn~~C!!J!P·"W!u!!:!~i;lde~ D~pk:i~aI:!!ln~ad .. m :l~i_;i-p Q~S ~:PII!.11!~~y,~ ~~r;aIk:hj.r ~;!i p~ '!1lfi~ p.~~, ~. m~~ ia m.dihiii!! ~~;t.Ji it!;! $~m~ ~~bm~k:s ,dld;tm bU!: t'lit'5~" S~g. .!:.an matsahHi it'L!l.tidilk. benmlhf {la:rifld~hy:a. (o.lihitr.ny;),. dia tel:i1iP ada piI.dla om.J[(JI.YIl!. ruM m:enm~rya. Kiltll: Cfi.hami,tJh d£iWilb.il d!ari s:alhlt Slairu, dar.! dUill!!l!ac-.1!m b~iIlUl. y.akm. dIn ~[~hama·d Ytaog,b@r,3Ird~:mU., !i!!ibagal~~. ~-- -- dli£i~ Mla~"·.( .i1I"~ • ,"-:. •• ' "-;', • {~L" ·~I~ ~l Ch."p_ --~-L ~.g; " _c! _'_-'- __ '_' .. _' _,__c_ ,~ ~: ';1:-'" ......,...- ,;;t' 1dI- ' .... F ""'- - u"'" ,)e!:llf.I'liggur,l-

~. Akw~n m~r~4n.~~m..mt/~ dari ~Ji4~km:ir.g~ b~i

aarl inw:lpm'hioam: )'>i:1;lg dibe:ribe13t1lk. ,. ~QS. JlJj~]J:jr: 28)" Yalmi t:JtRah yaag lemD1lIt,. ymg teI~di1l!~:m ilIebel!tmmy::t.

Ihnlll "Abhas pernil!l beikaffiil w~llI:geJlai taaah y.mg 1l~i!'~llmp!Jir bi'EilJlI, dJ.i.l:llim;t Jill, .mcDidsirlt.mny:ll ,deD;gm $~rntt1l.l· ~. 'buiuwpm hit.m.

'Mi, bill Albilhillh~ib me.!lc:eri~~ikm ami Ihall! 'All)Dm;~ ".Dzulqjalr~ me.~daNd ]ll;alfaa$ri ~lfr"beH:!JlllJ dJi. ]ailll Y':ill'!I.g P3il1i11S." DemiJbi!W ll:~ih!Y~r:!lJ!l;g dilieJIlJlnkllikan. oleh :alI.fusm ~.··B1iI£1!L[i.

Ibnu Jaui'lr me!DIY'etHltJ.ilIll, y;m:g benar OahWi .kiechl<l!G:]".aJ. M~'mpak;3in b",cOlm fIDlg mMyl!'w(, MlI:D;1, ~j~. dJi ·m~~lI'1!< kOOM IbOllcOIIa.I:I .in.. di:b~.c:l o.l.e.h seseQ~S, ~;! ~ ji!d;jj~l!.I:l~[" B~rl~~ ~g;tn h:!il 'teL5ebut. pen~ bt:lkm, bu:~'3aLIly;) t.idak ada pef1t«flJttangan :mt::tl':ilJ. millbJili. kedJlIMl!ya,. klli'fIl!3 .. mtmg!klil! s~ja, :Iii:!' ~tu pmas bre.ll~ mel1d~atk:m pmC3m S11il<lJi!' h.:Dgl'l: ~ecaril iWgs.,:!1I111: pOid:i! ~;tatmatl!J!iaci~t1illeID-suml;t!]p~, admya hil~ y;mg rn:elJluttl'ptllJlf'l me. hmmt"ahdail.arm <lIniaJrdm t.<l!lllllh .. Wlillll (lumpur):,. ~ ~Ji. ~ ~ JJ t '~[.)'gn. di/I#!M iam\(fmkp<1dstf!!.rfl.~gf1_~ ka.rim,"Yakm, ~.!>atl:l JIlrl Ibd;en'p1111m'1i1mi~. Mgribm~nyebrll!tkmb<i!hw;a ~:!. ~d.iJah umm_~l y~~ besu d~iI';i. Ba:i Adkun.

Ff~.Ny.~~ ~ L' r::" ~. W <;ir ~J ::,..~ J'C] . .;;-)11 ki.~.~ )IRK an,li krkata.: 'HaJ Dz.r~lqamain.,fe,'filiil:iJ l!Yi.l.te}) mm,wa .aran "boW h._at; k.(truikan terbadap l1u!;nka .• ~ H:ail iill:! bf.;l'Ut:i I:!mw:~. A1tI:aJh ~: mewher.i1l:.Il!I!l ~fkii:JiilS~W 1;IDJt1.!k .weliil}1Jtw me.rekOl, &n meaJijalmkan .Imklllllll ke ~e';[Ij~tielll:gah .me.reka :w.rt;l .m~mi;u:.ri.km p:ilihllJJ. kepmlllya. jm.1]~eibhenUk i1I~o]eh. meWbmliM. dan. m~i1\1,1w,!tfi ,~ jaa b~1tMh~$ .~ j~~bol.d ID¢.tlll!Jeril~ kl!~.a ~t;lll! meJllarik.fi~, seh:mgg~, Di:l ak:an. mellJlg:eub.JtI!i .k,eadliltD. dian. b.i.:Dli<lLR<lllllliy:a 5~:U, d~:m k~clillm .d;w, renjdasw y;w.:g;tti:iih Om s:a:JJI.EJ11ibn dabm. fll'm:mNy,,, ~ ~~, '~f,. "A,bpun oitty(J, "Y$Hi,l~ ~~~ dabm ~ekali:l!'iU1 ~. nmllrj,yrlik:mllya AUah Ta·j~ .: ~' .~.,g U:,.._:..l , ']\!1'.:tk~ itl;\U' kdak ak.:m mmgJza&n~. "Q<l!t.il!dahllilei]~t:akm: "Yw,arng:m pem.- 1l1l!,Hi't!h;i!!!," W~U;:1;i!ir~ ~'l<!!!~,

• jl ~ ~..,. - .. J •

Firm~·N'~ .~. ,JJ ~J,;, .~~ ''''~ JIJ :. -; ,;;.: )"Kemiidill~ ia;Jwmbalikan

'kr!prJdaRnJW.nya,.l&/n .Lbh m~}'<i ~ a:J24b~' tit1.Jt BtL ~nya: " MmrmllI}Tlt. Sia!Illl~ pedi:h. hgi m.elly&ki:d::a[JJ~ Daa d~ hd jj~n rf!1'dm:ptU]pelJietapo am pen:gemb@l!i_m daa pem~aIias'itlil,

FITm~·Ny'_~ .~. ;:;l :; ~~, ~Ad.:l'pim tlrn'WtO<~$W~g ~UPl," YakJri.

Y;Ol.lJ1g; _gi.blft~ <l!p;a y<liftg k<l!mi. S>erlllk.rul berupa per.iihad<llb.a!l kepada. AU;ah ·Uruiol. ;SeJJW:lI.." ymg U~& se!l;iJjJll1 b~gi-N}'i.l,~: ~I ;ty..lli" "Maka bil,g.iny.: ~!.a y;:1~f t~ik seb4g.<iibaiP:.g't1. "Y '&m, di :~I~:m. lIil_hj~t dli s~i, AJloo ~ •

. '" ." '·I1_·.l '. _,.j J' ... ~ .• ' .~. ~.T1o";!'i Q_L"n .~<limi ti'tahkl1;!'i: , ~.01'~~-.'I<! ' ... ...:i':Itah.il- ;!'!)-

'( r- ~,J' "~J.'1' ~:. --" ... '.- - --. -. - - '-Jli .. I.!"" •• ---~ya.:!!

m,rdah ~ripfm.t~tah'Pml1tab k:tmi, "Mti.lahld me:tlg~millW:.am'- "Y,:tkrn.:l, YiHlg b!i!!ik,"

_/I~J,~'~' ~.~.~ .. '~ !5.;- U;~.' ~.' .:!!l "'.cl:.~. ~ .. :: 'iJ:. .. ~~I~~~. ~,~.j. ~ .•. ;i.' ~~, ~ .... ''!!.'l ~.'."'~'

'~ 1rJ!" _" .J'.~. - '~r (::: ,j. ~.,,' - ,.-.. ~,~

: ... , ... _· .. ,." .... , .• i' ... ·I.,,..,,..' •. ~ .. , ~.;::,J. '~.,.''', ... '.-. ,,-: ,.·.~u •. _.'.~r-.··· ~ ,;/,.. ",,~, ..,.-:.. "' .. 1 ,.:;

.-.JJ'~ _ ,~ ~J ~~ ~ ~'~j~ I.>: ..4J ~ ;i

~(;i ~I'!

X,t:mudian dia 1Ilf.t1:r?mp.rtb jalo.1J (Yl'lll8' f .. ill). (QS. 18:89) Hi1Zggaapabiia ,diu: tdoh 'Sampai kf:'lem:pm ,~eibit tlmmmui (~eln:ltlb timu.r) did mmdaJMti m4mun ~m men,yinari fqJ'I),rang .. ll ummrif JlNng lCffm:itMa~ mftnjari!i'lum b~gi mer.ek« ~esJi.'dtU:'Ytl.Jlg mdrJJdu~rJ,ya .dtm (c-ahaya) maittb'l1rlirn, '~QS. nl~90}r;le.mik;,ml(lb. DI'l',1"j s/m~n8gIlJJfJ:y:a iltnuKam:i mc#pl~ti icgalil ajla -y:a~ adll fJ'!'tun,!". (QS. U!:'91)

AUal!! iii berflIDli!llll; ktrn.udi_:u:li :i~ me.nempun Jahn. dli ffilli!l~, i~, herjodm ,da:ri tempat te'.ibeAilIIlUillya ,mataban mfoIlIl:j~l.I, ke tampan:' !erbimyl!. Ser:iap kaili meie:waJi ~pIOillg.rn, i1lli1mJI'I:, mab. ,ill, mpat ,met1ga1~ dan met!l~ai,,~ ~en.a: mernyet1!l m'et~h k~p~d!! Allah ~, j.htrnttteko1!rnlt)J:lid;il!k s~ru~!l.!l.r~j .IlliIb .me,r,e1a. a!un (lli1I;J1.W.lIi dm dmaJ.:tlkmpub baIit::il.kekayaan dan poeibeb.lm mereka serta JnJ.ellrggu,tnakan. segsla sesuaru y;ang <Ida. p<lda.ummll!t te:rsebm 'IlIIWk bah. ~etl!rarnIl}'lI. dalam m=~'e1'il!lllg wihyall mereka, dan ketl.kll. samp\1i di ~1,ii'I'Ji. t~mp~~le!bil!;!r;l m;lt~ihari Se~llg~i!I!a_Jl~1l ylUJ!g; dml'm~I!km Alhh T:i:ll~: ~. ~:,;, ~ ~ ~ J.? RI~ 1~ile.;;dart~.I~~f.'i~~.i it}) m~~n~ri ~Q/o,~ga~: Jumm. ~ y ~kn:i, ~m:mat;; ~' ...... \.j;y Lf' ~ J...,.. r-' 1T~ng Karm udal: me1tjadtkrl'n img, meuM ,j'.t;iI1Atll yani m;iJ.in.aimgmya dan (athaya) t!1.IiMhtri £~U. ;; Mahu.dn.}.l, m.ei!\eta tidaik memplIDy,ai lungunan 'png dapial dijadikan ~eb<lgai [e.mp~[ tinu~l merll!~, ddl:!l';i~, P"Poilon!Uil yll!i!g d!!iir~li m~.il~gi. mereklt dan m.eI!g~ hahrngi. meDe.'k1t dad Ier.iJknUIi.!luri Sa'id, I:IlitlJJt:lbair .mengat:akan. me.re!h ;;n~ berwama IIluah. 'bent:lblJih. pendek, :seGang[empaI IWg:ga] mereka. ada1!h p. ;gua, £1m mall::mm merek.a adaiili ik:.atn,

Meillgenli j:innan . .o1l!laJl T ~'ak~

'" I' • .~.,' • '\ \~ '~,: i·'"' I";.,:J:" • • . -- , :l>. ~l" . ..J." ., -,

.~ r-";:" ''''':,;p.,_" t+ .r+»: r V..--_ ..... ~.!= J r .(,1, ~'~"'!lf'4!~ maUm,:l;U W~

menyman !egoJrmgalt ttmm,:tt Ji"lr1f;' . ~~ ntif1~ n!~pr:l#tP,~ ~g~11~~ m\f¥!,#~ ~nl€" mdindii'~~ d.iri (~) mtiMha-ri it.11" "[bnuJm:r mengatakm:""~e.reka ~~dM m,~mba!!]gwJ saru i:I~:ggu.n::m o.i .~~ sarna. sekali, Jik:l m:luh:u.ii ('€rbill, rn~!:'.l!a rn.a:suk keletnp.l!lt tmg~ mereka s~ HL'lltaiILni lenysp, atalll ere.relk .. ~uk. k;eb\lt. ¥mg deom.i!k.i.m, ltll. karetlill. di r:.anah me!:ek.1 tidilk terdllfll1,t gunoog.~

F'!' - 'N" 4. ~.~ _i""~" I'~" I. ~ .., .~t~;'" ~ ;H~F!i=-o.=,l"~. 1_L. F1i,_

•• ·lrmill.l:1·, y:a:'{ lfi"" o,:il ~ .,..,... ~.) ~ )1" '~Ifi.1.tm~ :I,)l<>n S~fU~.g'

grjb.~ya ilm~ ,K'«,rni fm:li·lmtl.~egi1~ rilpa yang .~Ja pgdanya. ~. Muj;!iih~d dan 15· $'l!Id&i m.¢n:~~~;1;~~ ~ A .. ~p, K;il...!Il!i (Al'.!ili) M>mg.~ahW 5lemMa ke,,~<!D.lJJy~.

18.. At· KAl1F[

dJ;l!l1l Wil1lJll.bl1!l!a ~:elUanmya, l'iada f>es~tl. pil:l!f!l. ~g~~f:l~W].yi d!li!ri-N}'";!I,. mw.:_lpi!!!l, 11!m.!~!Jn rn.ertib wJl~ '~ebh ~ b-JLq;qi,.P¥ ~~ h~h.lh. llmt01ih, Serun~m.Yll, bag" Albh Ta\il~; ~ • t.!..I! ~i ':;'J .,i'j,(j, .j' .:)- ~ ~'1 ~. "TiJak ,tt.l.t H!fll<'#ll jJJIn)Wl'g ,rcrsemlnmy{ di ,!;.umiJan ziiJ~ii pula 'at inn.'gU'." (Q,s". A~u

'lmran: 5). .

K£l1milian~a tl~f!I~~P~lh m(l'm j{~lflAl: (}'fl,l!g l~itr. fQ8·iJ. (QS.,~~~?l)H':'WJi~ ,apabUa ti1a' tela'/} ,$t1Jnp,ai {l£ ai'i:t.ttradi-Ja: bmih gU:iiJllig.ilJii llitj'jd«.pati (l£ badapruJ Wfud:miitilu rJlIilM kill.lm}!l'l\~ bWllj)irti,rhk 1n~.petnhir:tlJ'4. an. '(QS" 'UiMIJ), Meftm vcetif4ra:"'Hdi Jb.JJlqitt'lMin, ,~wnnggtfbfly:aY"''1uj ,Jmj; Ma1td i1u(lm,~-oraJl\!l' 1i'tUl;g' rNf!mbNd~ WNStlkllJl di .i\mmlif lIUtlli. nurkn ,rfnp'tllkah kam lU!tllil.",:riJ::«n ,~~rmlup~mll(rym:«n keplU:1d1Jm,. ,n~ kWIUI' l~~nlmat dimiingantl11'a: k/lm;i dan i\7ilti7ek.1."(QS. lIWH) /J;miqarnai'n b'er· k'tl:~~: "'-Apa ynn;g tt!ld.bdi,!io~i'<1'!ak.a1l ole/; Rahb·lm ,kepad4ktl ,~l!r:JJ.ad41myll fldilirrh libih balk.. milka' trJ.longillh ,~b d~gtltl i&kUtI~'(lI! (1m11lWtlt d6fn atfl~' (lla!)I.~ar ilk,i: r[~etlJl:nfaJk!'ll~ ,dimiiJJg ,r;!f#!1m ,f.::amu dflt~ ~1~t'TtklJ., {Q-S. 18::9:$,) bmlal; a~tl p()t.()ngt1cn~pwollgan b~i, ., .Hingga .«pub,Un b~i ittt t:iltth ~aJ,l;la 1:~U!' dfflgffl~1?t!4,~ ,(p~tH;ak) grrmt,trg itlf, fJ!.erJQwMMh Dz~'lq~nNti~; "'nffP~~h (api :rtu)," li'i~ijgg;a apabiZa be$;~ :Uft Mlda:h 1nenj4r'U ,(ittJerah ,~e,m~) ap,r~ din jJUI'l ,b,e:rkata1"'Berilaba.kut-emba_ga (ytt~ !nietlJidi.h) t:g,'Q'T' ktd1#lJI;gka-n ke dlll1i besip(.l1M~ itff. ij I~QSI. 18~'916')

Alhh Ta'ab. berflrman :!lemy:a mellcer.i.'u!k:rurt t:eljIU.lIg DZltllq)~l'.[Ia.W., K.emudhm .. ~ mf:l!eJllprnn.ja13!l!1. ysng ]i!iin lag,. Dengan ksta hin, la meEI.emprJ:ili ~~bn di helaih::Jllil tim:!lI.ril'!llmi. seIDlJJgga sam.p<lJi ,d.iJ had;;:tpil!Iil il:ed:II11 hWlUt i.'!:;I.I,. ylik:m du:t btmh g)I1i.mmg,. yang &ii mT-il1r.:1. keci'!llaDiY''''" teuli<1Jpil!1i sat:!lI, l'!lIlbmg,. ymg

18. AL -!KAHFI.

ci!ariny<l kelaae Y<I'juj dan. M<Il.'juJI meJ].~Jijlu k>e neg~ri 1'mki. UJu di $u<il: m~'~;t i:!erbu;Jit cleng::m mel:lktik~.I'I kerusa.kil!:i;, me.ms~ tm:tm~[j dI:m.k,tlltJ:ruIMIlfi. Y~'i!lli dtln M;lI'juj te'rma:suk_ (lui keturw::!;i:J:i. :AtI~m lW, $~b;l!~:tinunil y:ti!l~ diiti1g~k~ t1:l1lit1'lldtalb 4!h-Sfu.hiiJuin .• Ras-~tiIli1.ab. fie be~ilI~daJ:

.I' j' j .il1"-,, ,pO J ~.r. _ .:,II,ilI.r ~!iii

Jwn ~ U~ :J",~ 4~~) ~ ;J~ ,~~l ~ ::J:.ij Ju I.!I~ ~.~ )

~ -'~ - ~

.. , L~, .. , ;!I-f, .. jl_, .~ jl~ ,.~, j..ii"

, "II, .. _! -,' •. ,. / .. ~, •• ". ~'L. ",'." ,~" ,."e-". "'J.'" ,." ~.. to'l .... , "f. 'J .. _::tl

)~" U'~~J ~J .4i'_' (",11.1" ~ ~ .", .. ~ ,)o1",..,.,;:;:),,~ ~J . -r="

, ., ~.. ". jI! if' ~ .,. - ,.' ~

II!l .. , -::.-:' ....... '" _., 08J.. _ ,.r.; _ '- jJ ~ ,) ,,I' ,_ ~.. ill. ,: 1_ ,II • ,.If' ....,;, ~'.., ..... ,!!' _ Lor. _ -!_ -"",r

Dl :,.l~ ,~~. ~ ,..::;J~~ JS" ~j ~I ,_-~_.! ".'..;~!~?,...h J.~ ..u-~JJ

.., 1iI'.I" - ..,. ... ~........ " ..

• ,,~, 1-, .• ~" I .• '" :2-" -. < ,~.,.... .",.' ~

{ .[,...~!.,;o j ,[,ft·~ OUr j~ ~~,.~ ~!~ ~~I'. _ .... _,'

Ses,un@;f;\!h!l!Y~ Alloili be'.di~: "H!li Adam. ~ Mak~ Aifum .m~il!jil.wal:" .. A~ mendengacpan~il!Il.MtI." AIJ.la.h, benll",IlliI!I:"Ke1mikw util.lSaliL Nemil, '" "Ap:A },a!lg;dinW:s,ud! dengan tlT::tI!lil!11 Nernh .irll?" tanya Adam Dia .IJfIftIljmrab.: "5eriap ~ri~1;I or~g:, s~mbolbfi rii!~l,1!!:sembil:tl!l puillull !lfmh.ilandi ilnur:Ul!}'! me:I1u)ru ke Nerab ~ed!~ng s;nu orang ]:lli:nJYllI mi!S!.!k S~~. JMi!1l;;l p~ :5~t it~, !ID1Ilk. keeil akm herublW, dan se.dap W"ll~t"" ham.'.il mebhifk~n k~llidWlg<UIIt}':iI.~ ~ Dia berkm: "S;esw~~J'<l! dlit!l11lir;ak..tengarhk:ilia,n. ada dll1 1:I!ID!Illat, li~ ~U!I!!I.y.i, .menempliti. :$~U;UU! mt;!laiDl:Yi otbn. m~ad!bnD!Yl'. $~makili b~y.-.k, }.-,:_Um Y ~,'frYj 'mI M~(iUij""

]);d~tn lciub a1-MrfJ'tuui; I:m;t_~ Al:!rn~~ m~iW1!!}'li!t_k;m, d~.ri S:liW/I,lr1!Ji!; b.ulw.1! R!iSl!lhiillal'l t'j. be[S~M3i,

dl' .~I ~ .!I,I •• 1, ':"" ~,_ ""I'_ ~ ~" ~ '!i .. _ ~ _ r" .:;;J .!- ~ r' ::....,.. -: -I!' :1 jIj~ i ..

( .~?~ jli. ~'~oj! t~~~,......'~ jill r"'_ J~ ~.j"" 1'J!~ ~~':4I~' ~J" .,.. J )

~ AukN~h it!.l- .!ldta tiS;l~ S~;tm AbUl 'A:r.tbtb~p~k!l,y.:I o:r~l!lIS Arab}; Hallm, Abus 5mbn ~~pakllil';l ()irMIg :iu.d!:m) d:m. Y;utts .A~m~ Turk: (b~akny;1i ormr; Turkij."

Seh;liglm ubmlol .me'nga;t~ka:n~ "Me:rek~. itu (Y II '}'Ujdm Mll'lll:;) adalatb. tim-I ke!!.urunm Y:rllJtS Ab1!l~ Turk.W.J1abu a'iam.

F'l_rmM1~NYil: ~ ~I ~,~ ~ ~\~~i' ,;.ji ~ J~ ';_" ;:";'j ,"la met~ti; (11 lM~'Pkfilml bnkit iff( iJlt:It1J Mmn yang Im:mpi:rTidMi M1fm.:gertipembKfl--rtmt1. ~ Yilklll., b:re:m! keter~ln;g~1l b~:h,;lj5'lI }F,!l1Ig meliek ... .p erg.ll!:IJ~ku dn ~emp::!i~

~1~gga1.merdi:a j: t~i'I~~ jauh. d:t~ ~!u. truti'i~j.a. M(ittk~ bo~d,;tt:ii!:

~ .;,.:__;. ~ J-' .... ,~r.;, ~ ~;,:.~ t;'!;~1 C;.~ Sl ~:.iiII;~I)~ .~. ~Wa:h.ti

D'nllqarnQtr;.mVin~#b~!1Y4 Y/J:,ui cLn~~:1jJ~ i~#,o~~nr{)r4~g ~:1~'gt!j!~mbl(4t kenl$..J:4~ JJ ,~uk..! b"!~1- M~ dJ}MtkaJ} k411U 11~~~be~ .~fflI.tR /!I11#~:ran: kepJamN. " Ib-nu Jurui !Ii..e:!:lce.cit!lkm d:liO ]bRU 'Aibbas, ya.lmi !:I;iI];,lsm yang: bes~lI'. y ain~, .mereka i:!ermWlId ~p~ ama _dari bJIili11g;tll meHb untnk raereka fuer.ik:atn kepiIJa.u!lYOli, S!II(flIYiil de-lIgan. deak:ial!l, fa m!l!mhl1!iJ1 d.inrung mlali'Oli diriny~. aengm mereka,

~m~~ ~,g~ p¢n1!Lh ke~i1Ci~i:lJ, l!:~1;th,il!;~, p~:I'bl~~ ~~. ruj~;1!ilL Ifi!lil" Dz.u1.qi3!iD~bekai~a~;;' ~J ..,J,~[;. , "Ap yang tt1.th dihl.:1Jakan

_.1_' 'C'. ,U_ L:I,-~.I~itj' ,~-,L" J,_ '; iJiioZiJ~ t·"'_:l" ,':_~L ",~ K ",ll",' .]L .. -,~" - -. , -,_,,",.

_~ ,,,,a~_.,,,~ .. Wi'l __ ,"'_~ . . .. ·.~W !-\\I!_"l+ :''''=U~y:l!, ~~~ .....

itlIy>l k~W8~. dm keli;wtm yng diberikm M1ah kepail!aikn <KilaJI;;ah MJm h:Jiik

bllgmu dar!. !Ii. . ;tllLID'p~iW. rru}J - . l!:Ii1~ ywg dil.i!:a •• u

:s..Jmrnm, ~:4 ~ ~~~. cd J~ W), ~#tM.~U m~

nairmgJm Jm~n 1Jgrm?MARa ~~'Pngllib: ,tW k~ku,~ iibih

h.i;f.k~7ip#iaapa JWIl":g' Dill berika:n. kepa;da1Im. ",tbn~y~t ~letel:'US.llLY'~_ (QS. ~N:m]:J(0).

Degk~an h~byaJf'l!_~g diil.,g~'lJk>!k;l.l1!, Q~~ D~wqJ~;r'~~[!l, di ~n;!I ~~, b{lrk~: "}.pit ymg ilJda pa,daik".1 a.&alab ]ehlli ba:ik dhu.ipmi'l. apil yang hJian. b,t)rik.tnirl.ti. '~e!!~,il'i b~d.'akJdl. kililiilii:l ilHiil:lJruOill:g:k_U dengail:lJ k.eklliilU:il .• y::tkW deng~ ]'Jei1J.1I.!lt1ap :k::l:I!~~, a4t'1lli1.:;lA: ~m~m..~

-E J.,j.,;;;J1:"; .r.1'~. ~~) ~ ~ .r-~' "~ twonglah alul ,dmgan kd""tan (nk'rr#$/a ~tJ; ,~!tf--.:1lat),~,~ me:mJm.:1.tN:alltdmtlirtg ii'.!H~ _" htl· ~s., ikr-ilah (lk.~ pjHlmp~~prJ,/;,(Jn~n ~i. "Kalla ofz-Zl\lbar meJJ!J!p:ma[l j:amd ~r~ bt:~Zten-i1hy:;mg bernnlpotOJlgm. Demikko. y,ilRg dlikiflm~ o~elil [hn:u

'A.i:I,b~j,M~~4'~ q~~ ~g i!!~~b(W.'t!.!l,$~~~_b_Ol,tllJ, ..

-E I~I JId, .:Jo~ .,;l"'!'I;.'l!J6.. b~ ~ , "tltngga otpstiJill1, hiW.f itu .~. ~1#rl Mia

,rJmiJ""~ kJj/~' (pjm.~i) gtjn.!ing .Im. ;; Y *n:I, .s;ebllgiandaJ!~mlk:katl pil!da. sfihaglw

- . .L_:~ ]" - b,:, .. ':= _Cl __ ~ • '" ~.I_ .JI L ~.·'o.

:POllaasJI am.Ily;t, se~ rump~ l"~ ~~ !p!,I,I;!~ Qua ~IUlI1g. P@I.>i:

f>mjmg miIup'Wilkihil!!'. NimWl. para ulIilIliIa.m~iih. ber~pen:dap:lt me~ 1J!l~, fanjmg d1amJ. ]ebu.llfll.J"I!Ilg .m.eit1!lmbu1!k:m. bebe.r:apa pemLlp.at.

D,~m.q<ml:ambe.rkiWil; "'l':iUP:hih.~' Mals,uMP, n}"llakillnbb"p~ ,d,i :;l,U~· fir- !l~~gp~1!i~)!",1JmeD:;~dlla,pi. ~ l:,!u 40 t}1 .Ii J.. Jj ,. ~IA pun. ~~

'&Yiia1J "ku tem'Mg.a cm:tliJib)a&(lr~Jifjtn#~kilm he o!!w bai ~ it~. ,~

I~u 'AbJl,~, M!,iol' , adffiI-Dkahluk, Q!ltadu.. datI :;!!!l"siurlid1 .me-

ng;u:ab!J: "YOlitli!lemb~.~' Sebl!i~!Ui!. me'Rlb m~~!)!lib\lhk~:"'Y!lk!1i, ~t.an ~elI!lbJlga. "P¥JI.h;lil.~t;1I dipe.l'bat de.riJgm firmm. M1ah. Ta'1IiIa:

~ .~. &- ~IIJj, , ·~lDtm. kami.tlJl:rka~ ,mim!lirem~ lmg~" (QS, S~bi" 12),

D~ ini me~yem:p.u biUliIluJJemb,llltlJ.

18. M· K.AJif]

.Mam merela'm1al\Ma~kmJa rom. mmka tfflnkhJm' (p~ mmmangi~:va, (Q5. t8:97) IRtilqat1J'tlin b~ttJ: "'fni,(fiiniltng)' tfti,ilah rahma' dttn Ra~~u. ll.1ttlta .~. ~wJah&trangjtmji RafW.kJi, Dma'biti. tJ1eRjar.i&t_'!I1y,rt lirmau lmtJh" iltm.Jmji.&!M--ktj Un dalrtb lnm.ar/'(QS.. lll~g} Kiirmi h,iarkrm. IneteU m Jmri itu bermmpur ,ad"'k a~;r;am ,~[r. ~gJln pmg lam. ,k~mrfdi'{jn tf!tiup ¥ s.angkakaia" lain Ka!'l:d ,k;ultfp,ttlf;wct,i m~t:ka :Uu ~em1ta1lY;a', (QS" 1:31:99)

AI1:ti::JJ ~ h~l'.fir.mJiliill serarp fIlen!ce'-.l:i1:ail:afl 'reomilil,g; "I a"}iJij d!ilmlJ Ma"jlllj, bahm!iim~[¢b ti~ $~pmil1tl~iki b!l<gi;U:jj o1iw dliOOi:!i!g mi ,tbntidm ful<'l

me:I'~b , . p!lldll!b!llg~m ibawmayl!l. :K.etiib nd, dJ.i. ;tU.!iilll},'"

~ebih mud..!!h. ,d.H:i ., PI ~ikilD. yang byak utlllkaya, ~

Dja tJe.!'&JmLD;: ~ ~J~ .vf L~I W ~. "Nab m~ ~ida1b.iM

mentMt.my&14n mmka: #d.tk biu Iml4 m~&ttJ:gmY4- "Y ~g; Je<milci~ j,tu m,e,rupaik>l!l!l d);:tl] yang .lIIIe-:tl:l;Il]Jj1[lil!:kaEl.bihw,~ tl1~l'eli::.\1! tid. sugg,up UliJJt\!l, !l1!~lib.yl!;tt:!l!l!J.'~~~ ~wwri:! .. dapi!iJJ"'!4 lliiIla;m Ah_~ meriway;;tt_ SW'y~ memJb.erIDID,u .il:ami,d:ui. 3Z-Zw.l'.i,. dian 'Urw:aih.. ,ilan. Za.mab bU3tul!Jbl Salamall, dari HaMbah b1Il!~i Umm.u H~i;.Thah biJnli A~ S!.i!E}~.l!!l,. dkl!ci jbU!ii,j'll, UmmrJij H'ablbah!, dan ~ bi.mliJ~:, mm N~M ~,·Sdrm m_~~~;u;:!j m1j.l\l;t wmi;ta· be~a, Nili~i • P ernah bmgun il:iidlJf deng:m. m1lika, m.en!b, .5~-4'l~e1!ia'U 'bewc .. p: ~l'idLaik Ilida Ibh (}mug h<lq) se1ain. AJlla.HJ. ·Gel.aka, hoW b::mfiSiI Anh .bre.!ilil s~ 1!e~. debt SIl<l.t;!JI .. k;e~mn&il!n. lP!a.da han ilU reWl teorlbW\:a !1e~T &IDtfulg :peofIJ}l'tl!ilill~!U: Ya'j!ijl d!am ~'Wjl, J~¢roini,~ ,dlm Ib~~u m:embilll~u ]iu3k'3!>an,Kiem11!.d.ia:!'!. kWL'iI~r;!l:~Y~ RasW:l.!Ulllh., apal:1ih :kitll:~km ,d!_b)!lj[m;m seclMg dli: te!iJg;ilieten,-gah bmi woo pat O'Lmg-.uRng s!hdih~~' MilillI,

· ........ ~l~,....., ....... ~"!"~, '1'"., ,.~'F.,1c: .. ~~," Ir ~~'.~~, .•. -".L_,'LcL ,-,,. :ILI.,,"

~~ ",~,,,!;1 1."" JU;; .. ~~"'. I!;> ,...",. "'~~!i,!l'!lI,m ~ ~'!l"'~ll=-m,

.. Harl!iln d!i. at3$ dn~atny~. i~i!h, j'ilD:g ~!Ik!i!ti ~I~ al·:adih~Ii .d.m Musl:im. dlru'b:m .mmiw:ay:otbmllfll ·,1.111;] az..Z'IIII!II!'i. D;lJbm. r.iw:a'r-l1t ~]-BWI:::H.:tri .• !pellireCU'!1<lDl. llilil]DD. cl!igujl;u:rkm, t,eli~r.i. d!it~])killJi. olea ]millill Musl:im. Dr t'iail.!ImB.ya '~~tdll!'pill!~ $~·li,Iat.li,I. r~s !!~:!'~ltg; tJe~'jolAi d~l!im :pmhlJaJt'l!iJ1 saaad, Dl ~y:t riW;J.yat ~Z.t!hr.i dari 'Urw.ili:,.ymlg.k.ed1!lilifi}'>I d~r.i kll!W~ 'r,tDi'in. Y ~tl<l!i1I_:_!\Y"I ~aJa_ll~~iku:mplu][IIYll.em:piL. Wa1l:i:liiI ,a.,I:.am siiLlu.dlllya., yang $ilib~Jl~".!IiilJm:ll:~k~~~riwacFt"k~d~filil~b'~S~~[l ]lI]l'lllip. ~emu:d:iall mi]S~(I~ mlSmg mlf]kieempal[; 'WiltIll![illILt!tfofflliilllW{ din bilmg_ S,~bat. .Ulu. d~di :;UlI$T.lUl!!fll. otd..tm l!bum~~ ~ d1/l~. 6imty~. ~d.:J]1th isteci. ROlS~clIWlaih~,

F:il:'man.~N}";1': ~ J:; J i:..';_; ,io. ;jli, , ''DzM,ltp..=in beiJiw4.· 'lm (dimimf) .~. yahJtuj'Jari~, "Y.00Jrl, ,apa~gr~dllib~ okhn?,;JJq!!~""

4 ,0 .. , ¥' U'.'.~. :"J. ~l...".JY .. ~ .. ~.'Dw!.:!~. _iJl~.· .:ltm:~,''ln~.· r.d~d~.'- .. ::<UiDla~' s: Ill.,. t Mn J{tt/JWt1l" y~ wuuk ~rt .~USJlI; .cii m>I.!JI>I [ha~ebn mm,,,dik;m ;lliW;JU

m@~~~ J~pl! y ~.'~~j dM M~:j~ ~im!ml !p¢mmm y~;' . ' . 0 elsa

, bt)i'bi;illlit .~~~kiU1!."dim!.!!k;j, bu.fi:ui.( .r;u,:;. ;u ,~ ,~a . . sttdah'

~rqngJlWjUkMJm~ "~, .pablil3.l~i ywg b:tq :iiu ~. dek!lit:

.~ .• 1S":i> .~]:o "Dia~ .. tJ<tenjadi'lttm~ ~'(1~r l~l"~" M~ilJM.yo1, AJlIaih OlIkm

~~JlUl1!!l!!"<!t.:l!I!! dli!1ding ~rru detlg~ hlllmi, Dian k~ .. ltru" m!!!lIlcl[:I] I[:Ingka:pm

~_~t A~1Iib: ~Nt14qtfh kklM;" j[b ptqf~glIDt~iru w,,".ti ' Wlnk.~

lJbh ,~. st.1i!l:dici j~~.~ bw:it'M\1lilt 4i ~ ~ p t ~ " ,-atkala

Rahb-~y.am:eI14mpdka~ din krp!1<Yh iiu,Jijadikanny:a g,untmg iw

hanarr l»hfhl~' (QELhl·A'nJ: 143). Y , i" mn, Silim nIEilI, deLljgMI "bum:i.

M'eDi~;u nmmli·Nyll: ,~. :lS';~, ~~; ~'t..I~ , '-'tiJtattpabilaSlltialJ J<t~g ,i-jiR.J;b.ku, ,n,itt <fka~: m~lFiika~ya W~:,,"71jjl~Ih," 'Ibim*" ,D11~ IlpdMl: "Yatim,. metrjiadikmnry;t jillm :sepeni, :%lmlub"~"~ ~ ~, ~ j ~l6J ~ rnDtmjanji 1{ab~kll da1JJ bmo:r," Y ~ s'Udd! p@sli oeljadli,UM!l'U.l!E!Si\:l!!l! tim&.

[Fi:rmm,Ny;:u: 'r---.;:;.z~]J .~, ~Ki.1m~ bi4"'ka~ ~.'~ M~dn~, s:eh;gbm mml~pUa h:ui itll,;lt:Ji1J.! Jwi hmwmfll dlilldin'g W.nl~l.!t. K~,,-~ me.l:eika jj~u k:elmtr ,d.m, b~:r:g<I'bWl;g~eJ5~rna~m~ EEll.fi1,1$il1!:!l~a :mcl!ak1li!kan pem:sak.an iterihacbp hmll kekay:w1 ~1115;::! ~ seg!ll.la s~,iI.l;UiI.l j'!W(g J:i!l!~r~

__ :m_'Tr>. ,~L: ' _,.1 ' ,.ll:'II I__"L"~ll~1h "" ~ . _I",~ .... "r

~" ~,~~p~~.a~ •. ~"Q~~_l[!=~~~.r~~.~,,~: t ~ rI' [_~~ Jl ~~ 1,;,{ _j' J ~ :Kdl;l\l~ ~I:t ~paJttbanuJl hemtmp.fjr .aJl1i,a!il'im,1II1it~ dm,gan yang.la~rl' ".As-t)Ulcl.d.i m,e!Ji~~ak~, ~Y;tfig d~kia:n It1i1. adaI.ab. p'ilda, sa.n raeeelsa k~ ke teJl_gph~ ~~ man.~ S~timl¥ll i1i:U ter.jildi sebel!um kaciK.iD'l.!:l."'cio~ ,tb:!$~'l1d~~UBcuilnry'a Dal~. Seha~aI. DJIaIiI.<l 'I':mg.mm knrn'~!1$~ M~~ l\a!Hjll1da1:m'1peJl:l!lwusmfl:l':wm A]Jah~:

"~i'L.('~~I~~''':jl'''_k'''41'''_ ~ j_l~ ~~ L\::r.. g;,·~I.r .. '~_,~.:.:'" J, .. I .. i ... ~N'~'I, ~~_ ~ !M'B0, r:

"""il" .~ ':;-, ,M 1< ..."..fi J <.l.F"'<, ...".~,.;.~ .<r r"'" J ~ "'j Cf'"I,:~_ ~.~~' y' ".~n~ apab:ii.t diJmkalMn (tembll~ Ya)RI @J MaJ"h dR,",mf1~ t'fWtI,1l; aengr:n .ce:pa~

iMri selllfflh tempat yang; tinggi. Da~ tektk deit4d.1h kdtt4i1J~n jdnji yan~ benm {foflriberb.:mg1titj,,'~ IDm "Y<l~ :5~mya. (QS,. ,M.Amh.i.~·: %).

D~ih A1II~ rll'~lil bt1rl~r~ d!i~:llnh

~ ~ ,j' .[~ J£.ji ~~ ~)J' , 'Kami bi4rkti[!j; ~,~ ~rii~,~ ~mfJWr ,i/;;{lJk an~ 5~ tkngIDJ "ling hi'tl~" &cS~ mS!lscm~~t ''''Yang demi!kian ~tlll,~ .adM,' ., pe:rnw.]am hmKl;rm:lit, ,~, J'J__:~,~,~ , ''Kf!mtldta," ndi~i~p kW mn~" Y mai, serel!ah ~ru. (C ~, ~M1,,¥4~ik~~1I.1J.r.m m~

,ita MlTrlrImJ,a. " .

FifmalIl.Nya: '~ ~ ;;1 '~';,.J: ~'''LaJt~ Kami ilWmpwlktm mewka !w remti4J]]W"- " Milbuool':il!, Kar:lli. .hilld.irkm m&liel.i ~em;1Jm~u.I!luk m.~hd!i!n~ pe,.mt\!!i;~ ~!;s;i~).])~ berflrmi!tH -E,~~ ~ ~~~,~l<"'#j '~' "IJ.m. K4mi k~rmtii;lk!il~~'tJ~mh~niJ$iti. d4n tidak K~nii t'i~ggflik:m seorang lmn dan ,~ "~Q5. ,Al-Kilhti: +7).

tll.AL·KAHH

Dun Kmni Mt:lipatlrMn]alianl1t!mpada JJwi iUt lu:parU' (jJtan;g~rJJ:~ngkrtftr den;go1fn jeiM. {QS. 18;lOO} ElI1im l'Irangwmrg yang, ,mmmryadalmn k~ ttftlilNp ,iarj .111~~~ ttmda4atlda kefj,f!Samn"Ku~ iLm adairlio Rilert'ita #d(?~$(!'~!K8~P m~'~fflg,\lrl'. {QS, Uj;~~Ol)M!1ka ap.tll,,!1I ol"a~....r.rr(i:tl:g'!w.fir menp.~gk4 bahW4tl'li~a (dl$af) me~ambil b(uNb#~immbil"K!~ mffljaJi p~ff)blg ~dmn-K~:f Sefi!mgglfhJ,~!llKQ;mi ,,gkatJ: mt1~y:edi~katl; Nemk4ja#larl" 1l4m .flIm'j)'flt 'titJ~,gl ()ro71~nglmJir. {'QS,. HMOl)

.Pill~h ,til berf~rm~1!I ;se.raya meJilrentimm :lpil yang aikm])ialakllikm ~f,rhmdap' 01\J!:llt'O~ k.ttfIr p~ Ew1.KI~t: k.cW:. Dia ~~ m~p~rJili,!ttkm §a!h~ k~a& ~~k~ ~~tm~:I"~ ~y~i1\:~. ~.;lib &m $~ks~;U]y;mg ~~r,~ .. ~ gli. ~~p $~b,~JlIJoo. ~~__a ~~ m ~Il!iml'lr~. Ymg d.emiki."'l1iL itti. a:s.u mt~a l~il G~tail;!:!'!~~~ki~g;O:l'ie~!'i!g;lDi d!~l[! ]l;oesedi:h=. D~am lcit:J!'b ShhiihMiJJimld!iSe'bm~ d~f~ [DiIlltl l'O'W'II:J:d., i;)De.reeri.tl, Rastilt!llaih §~~1'S~bd!lli,

~ "-i P: - !ill ,j _ ~.. - ... !II'

<, !I'~. ·"t~ ~'.:'" '. G ·iC"" .-' ~ Ii:l. '.". ". '!~ ;\t- .,~ .1,-::'., ,I ii:i,'~~~! ,. ~ ~ ~. f. '.~.'.

"""",,,"!,..iIIiI. '~J'"' .1' ~.) r.r' ~ !~.:>.~, ~~ ",. '!:!"" ~~ ~ r.I~.)

,.l ,.. or' ~ ... or' ",. .r ,..,.

,,~j~ _.,.

o(~J'~

~j ~~m:lkm did.:tt:m;g'lbm,. ]l:il!da, .i:JJ~1i KmItut bllk 11 pWlya. nJ:jruil:::l.pll.duh Jihu~:1l1, y:mg :!letl~P :p'~p!:it~liPll!tlU!jlu!h .puiuh rib'll! Mala,i1\:at}"lQ.g merutl"ilrnp. .. (HIt Mmfun}.

• K~ l!.1ib.h ~ce:r.~~mtffi1MlD.g mM,eb, .Dia hf,r6~

~ ~f~.~ ,~~.~ ~r :;,Sl$~~~ "Yai~ (l~QY:.-m:gy~rrg :lJJ~tan-ya Mlam .~m~tmlf'np tA1~'~Fha~~an t\:1~da,ranrl4 ~~Ktl"~~~y<!i! m~l\el::al.e.i]:~:llih,b~1;:~, ~1!:i' bl!;iii .~,~~>tti~i11~ p~l,!!~j~1!; ~;tR men;g;iklI.Mi

kieb~ '. wik.;a:[J berikw 1m:

~ ~j ~ :,;; .; ~. ';:; .: ~. ":B.a!'tm~iap.a y.mgherp.'ltr:ing

darifreng4jamJl; RaM w'n@:J£'a1i4p.ellufrrtb {lit:-Qfjir-~J:. Kami arhkan.bagjnya syailan {),lttng m~k£i-n}, f.!1,<tk4~i~¢t. #!!l4k y..:mg m~j4t1i PJjJ,lll.n ;'ling iilrl,lu ~inya.'~ {QS. Az.-Zitil.kruf: 36}.

S~~gkm, di.mD, Dia bm:i.m.m:~: ~ ~~., 'J'~j .~. "Thm aiaf.tJh

,~ tiJak lani!JJ!'qf ;;~y~m;;:~!1 tjd.ak p~ m.e.rnikir~

.k:atn p~t!lb d:mI;U;;ll](gmt~

.~~ Diab~ ~ ;.l;1,jf,';j~' V' ~p'~ !,,14 .Jf I'~ ~ ~;;~, '~ ~ otang,oo:al"i:g ¥!' m~\tj;gk..t ftamm ,n.6-ci'a: dt:t:jmt' mengrimlriJ ~t!1ba:4Mfflba"·Kn mffijgd~pm(Jh:mg 5rd(lin,KlIr>~ M a buaY,;li,.mer.oeh ~'er-' ~~~Il;dl.~!ll~oleh,:>l!i!i:! merelr~ .. memmta pertol!ol1gan.~da !1daiu. Mail

18. Ai· KAHF!

dan mereka pun meyaki.ol bahwa hal itu d:apat berguna bagi mereka. Oldl karena itu, Allah Ta'ala memberirahukan bahw.a Dia {elan meayediakaa Neraka Jilianuml di hart KiawJ;1; kelak sebagai t.empat tinggal bagi mereka rang, mempunyai keyakinaa seperti 11:u.

Katalw.nJab~ .... Apakab akan Kami berit(l/Jukan kepadamu tentang Grang· orang yang paling maugi perbuatd.1l11.)'tl?" (QS. l8: l 0.3-) Y 'ait« orang-orang yang telab sia-sia jN:TbUfl.tfl1l.nya ~lam kehid,~prm dntlia ini, sedang mereka mt:ny(mgka babwa merek« berbual sebaik-baiknya. {QS. 18:104) Mereka it« orang-orang yang kufu'I" rerha.dap (lya!-ayat Rabh mereka dan (klifur terbadap) perjumpaan der:gan-Nya, uu,ka bapU$/ah amaian-amalan mereka, dan Kami tidak mengadak.:m SHatj~ penilai(m bagi {amalan} mereka pada bari Kiamat. (QS. 1 S: 1-05) Demikiar:lab, balasun merekd ilt{ neraka ]i.ban, nam, disebabkan kekafiran mereka dan. disehabkat.l. mereka mrnjadikan aya:l,ayat.KlI da» para Rasul-Ks« sfbag(li Qlok-e/ok. (05. 18:106)

Imam al-Bukhari me-riwayarhn dan Mush>ab, ia mencerirakarraku pernah betta.r:ya kt?~~.a,~r;lh_k.u},.r~~t~;_,S,a:~4 b-i~ Abj Waqqa;h mengenai firman Allah ~ -t{ ">} L_....!:.I ;;r _ __......,. 'h-: F ] y} Kat£lkanMb: AfJtlkab alum

Kumi beritabukan, kep<1ifLlmu te71 tang lmmg-Mang yang paling memgi perbltalanrlyat''' Apakah mereka itu ul-Hururiyyah? Ia menjawab: "Tidak, mereka iru adalah Yahudi dan Nasrani, Adapun orang.-orang Yahudi itu relah mendusrakan Muhammad :9- Sedangkan orang-orang Nasrani, ingkar akan adanya Surga dan mereka mengatakan: "Tidak ada makanan dan minuman di dalamnya," Al-Hururiyyah adalah orang-orang. yang rnembatalkan j:ilJ1ji.AJlah setelah mereka berjanji kepada- Nya,

Yang [elas, balil:u bersifat umum yang meneakup semua orang yang m-eny~mbJ;h Alb.h TOI'ah dengaa [alan pllg tidak diridhai, yang mereka ffioEnglla bahwa mereka benar dan amal perbuacan mereka dicerima, padahal mereka itu wah dan amal perbuarannya tidak direrima.

UI, At - KAJi~l

~L?:a&! lJ:;lri~a411km&'t<l!llf.l $esw~.m& y<mg (lJe.ID:.!d.m) bes:i'f ]~ gem'll!!:!:, YLU'Ig i", .~d1lk ~elbih ber"'tim:l:nu'lg,ml1r~ ,di, ~~i A1~ih oditfi be.l:i1!tl1~ ~jly<li'p [l[yomtuk.." lebib hmjn~heliiJ!I.!I b.el:Sabda: "§ika, bliHi. herkehendak, bac-<lJL.w., 'Daj~ K4mi dJ.iti $fflgfJ;JJt4~ fUat1jp~.ilai.:m ~e.ill'fw~l:m 1JJ(!~ Jmtia. ba'Yt Ki.::'mat.'"

Hiadlit5 tl!De'but j"'l[? diriwar~k::!llil oleh.[m;un Mm!lim.

•• I

f~~·Np: ~ I,~ ~ ~ ;;$1';;;' 2Jl~. }~Demikiamah; ~ UJ~

flu ~bhlwn.:rm d~ keJtafirnn 1II!~"M:aksWar<li, Kami be~ b.u\1i!lIfl. kepada m.e,reka. dieaPl.b;1J!~lli'I .. ~l!fI!:i.1~ ~r¥~~;¥! ,g~ k~'k:~~~ me:tella dafidifL·d'.lJk:aD m¢"~Ik;1,m~!:'Qf!itOl.ok.o~rf)k ;i~t"llir!il,d;t_R ,P;;Itli R.1lI51!!il .Allirl::I. Mereh. memperolok piiUii. Rasu:l dan lbenn-:oeJlM ~l\lIikan moamk:L

I~,t.· ""' r- '. .( ....• :- •• :. "".' ."' .. _' ~ .. ,,: .... -' •.. #" _ ~ . F ~.- .. _ ......

1!»..,...,~~ ""l r. ~ ~~,

- ,~- ~ -,;o"'#'

18. .A.t -ilU\HF1

5:esU'R88\U1il'Jya nrlLjJ~rai!lg Yl1.jJgbmman ,d#1J bm:mal Walih~b~ menia @d'alab SJi"iJli .FirJatlf ('ft",~g) menjadl tmJf,01ti. (QS,. 18n'07) Mereita kektfl iii da{wntl!Jl1 •. ~·lido~ ingirJ:berpitJ·.· · e-. :p~dtu:l(Va. '(QS. 18.]0\8),

~ .f!i. ~~ri~a!k;!,!;l!m!t;1;!1ig .hmmil!i-.~mih·Nj'~·r~g lb~rll~gi;\. : b~!rm·· n$.i!Ili. I.~il:di i\L.Il! &1!1 R:md.Ny.:i :!>Il~ ~b~··

M1.Il3!ta RaiW· . :wl1m~reb ak:m meIild~ilit"!bUl

Sl:IItga . .-d, b~km: ~A1.1 be.rarti kieb'W!l .1IIe:mlm1 ihma.s.:l1

R.:oimawi.~· 5~ K.t'·:ib~.lllS..su.&lii.E ~d1J.·ID~ak m~SWtak~~"Y ~llU!

ttn&~~~~7:;!:d~~~'~ n~M~kinb ~.sh.tbi·

~J!k1!i ~.w.;1!;i!m~M!t Sl,!!rg~~PQ AI~ m~~m.in~~ 1!;;~~Nip ~ Fir&m, ki!iWl~ i:t metu.p~i!i!i SI,:l!:'S;1 ~E .p@p..,t.~: ~ . Stiqj f~' .,dJan d a riny:~. fiwtgru . ..s:u;litgaf ~hug<li Memg.:ili •. ~ .(m.. = j3'!11iki];lI:r1 dailJi

I).

F:i1rmaIil.N'ya: 4; ~.jI' ;,artmya telD:_pat ~. F~~N~~: ~ ~~ ¥ «~ _, dir.iaJ4mnya~ "~ ~ thlw] di !l0Ul'~ 'lIDPlIk sehlm.:ini:ilJ· d\m. t.idllk alkm di$~d!;m dbrin~ mhlk sd...miny.!I! .. ~ ;:- ~ ~,h'"'j , "M~~ ti,JJr, ingitl; berpin.:LJJ .Jarinya. .~ Miks1lfdnya, nle.JIeb t_ ak:;m me.mili1ity<lIi!lr,; ]~ ~~ ~y.~ dmr..d.diak dan. m.e:t1cm~ili. yilll~ laannya. Seb;a;~ yang dj,tl!D.g~phn. flOOrarag JleDy<llir:

j,~ .~ ~ ~J ~,~ .• ' ~~.~ ~ ;~W:I ~~~, t;J;J

H~li t1f!lah~~ikat, U1!l, :r:irllkrellEilIr.lk pail.:!. yang lain:n}'1. ·d,:w.iJi11l1ik pu1ill.cWtdm ikep:a.Jany.a, bernbru..

D~;1!ftl.fi~.-Nvat ~ ~r ~ ~;"""f, ~Md~.t~k ing/n krpimla.h tiam~;, "ter(kp~t :pet'l(!lIju'! ~n:~ .metisisr~[1i~k!Ulli::ci!lJ!§i!il~ .d@ k¢d:ilI[IlW meffck<L terh<Ld:tpitliy:t, paJahii. 1<11 mef.asa,f~gu, bubak:~ih Of:lJHg y~j!Jgm;!r .~g§:tl dis~tltl ~mp~~ iru :d:~mf1lf',mll!kilu kejen\llihm<IJuiu .mer<l.S1;!J ihrunt? ~m~l31J1 Db m~b¢ritalrL1J:mI. hilb:wa rJeJ1l.gaJlke:.aib.ilIdim dan b:kielal<llJ: te(IC51ehut mema, ti.dI~ik aka"" me~iI;Jln~i k~£~gil:1!;U!I. tlliu:uk b~Ti:im.daEt dan tem~o1Jt: m.e.re:b ltlJ! (1m. tidal pu];t .bel'lld~!k: :m~!t!~~:i~j!l1!d S!l'm :l~g.~ ,er~ 1Il~}"lt.

18, AL- KAHH

Kataf«mluh; "Ka/,w ~ekira:rya 1m/Mit menjadi tins« unrKk (memrlis) ktlli11MtkaHmat Rahb-ku. wngguh habMdb fflNtmr. isu sebdmn babis (diwli5) kaJimatkalimat RnliWm, meskipun Kami daldngka1l. tambabun febanyak iw. (puid). " (OS. 18~1C9)

Allah ~ berlirman, karakanlah hi Ml,l.hamm.>ld, seandainya air [aut itu Jij ;l;Jikan t inta pem. umuk digu.n~ an menulis kalimar-kali mar All ~ ~, hukum-hukurn-Nya, ayat-ayar ya.rtg l'r'I;!!nu.njukkan kekuasaan-Nya, ~isc~p akan habis air hut itu sebelum renulis~n sernuanya iru selesai, ~ ~ G".. jJJ)H,Htt.kiprm Kami Mt~n~gkan. (am.kM.n. wrun.pk it« pul». ~ Yakn.L,·.s.epeni laue yang lain, ialu vang Iain hgi, dan sererusnya dan kemudian dipergU!lakM unruk menulis semuauya itu, niscaya kalimar-kalirnar Alluh Ta'ala iru ridak akan selesai (habis) diu.Llis. Sebagairnan a rang Dia firmaakan beri k ut ini:

... r. .. , ~ .t" ~ .. t t ,. ~ _.

i!~ ':'. ~I 0L:JS" 0:U;~ ~~ ~ :I-~~ .',.+ ; • .._~~ .. ~;.,_j(. :-y..il :"- .. ~ .: _. .hr,"il. ~ t.:.:) ~~; .. ~}._

~ .. _ _: • .. _ ..... , ~ _. • _. ~ ... - ...... _ ~.-" '..,iI'.. J _. ,..

4,~~ :~_.;

. - -

"Dan $t;4r{d,U'11}'d. pobvn,pohon di bsmi mm_foIdi pen« dun laut (men.jl1di fin.o.), dit .. mwhkan kr?paria1l)'d wj~!b JaN! (laf],i) k'~f(dah {keriniJn}"!1r ni.R'd'P tut.k ~,*m habis·habim)'i1 (di'ldi.~kan) Llimat Allah. S5JmAAulmya A Itllb Mahaperkara itlgi .M.wabijaksan.a. ,. (QS, Luqm;,ln: ~ 7),

Ka~aJw1:1.{ab; "SftrmggldmY(l ak« ini hU1:1.ya ~ea'1"(ln8 manusia sepertimu, yang diwabydtln kep(ldaku: 'lht})1I.Nl sesUn.gglibnya Ilabmu itu adalab !Jab Yang Es«. > Bt.mmgsiap(l yatl:g mef~gh(lrapkal1. perjumpaan dengnn &bb--nya. makrl hem.iaklah ie merzgf.fjak.m ~OUlJ yang slMlib tkm jang(lIllah ia mt!mpen~kJftl{.ka~ seorang p~m dalum beribaJab kcpada Rubb.nya,'" (QS. 18:110)

1 ) ~ "Karq~rr.fah! "kepada o.rang·or:allg rnusyrik yang mendusrakan ke-Rasulanmu: ~ ~ :~ l..i~ til 1 ",)e;H.n.gg~jmya f1kn i1li hatrytJ. srorang manssia sepertlmt«: '-' Dara.ng:.;iap~ yang :riH~ngaJlggap diriku im seorang pendcsta, maka hcndildan. ;.1 mendarangkan seperti ap .. yang telah aku bawa, SesungguhIJP

18. AL. KAHFI

al;M ~id.ak m~ge[ahui png ghaib rnengenai h;t.l·h:ti ttrd<lhulu yang aku sampaihl"l. k~pAda kalian, yakni rentang Ash-haabul Kahf; yang kalian tanyakau kcpa~fu.kl,l> jl,lga berita '[em;Ulg Dzulqaruain yang mem.:mg sesuai .dengan keny;l;~4;l,n. Hal iru tiM akan dernikian, ji.ka Allah Ta'ala Iilik memperlihatkanr.tY<l. kep:adaku. Ses.ungguhnp aku he tit <l.hukan kepada kalian: ~ ;t;..~j dfr ''Ba/r.JJa s(!Sungg'lbnya llab-mt« itu. '"'}':mg aku S!!rU kalian untuk menj-embahNya ~ :"'_I.} j~ ~ "Ak.lab !lab y,:m.8 £Sa, "png. tiada sekutu bagi-Ny;!;.

~ ';j :G·I;"::~i" >i f "Rarang~·iapd yan.g mmgh#r~pbn p!?rjnmpaan de:ngan R;Urrr}a, " y~, p~:a dae bilisan-Nya yang balk, ~ bJG ;.:; ;.:;.;1 ~ "MaL hrn~bl) ia mrng_crjdkan am& yang ~bglih. '" Yakni )'~j:)g ·st:S"U,u d.engan syari' at Allah. 4 I;;" r ';J ~;~ 3 .. ~ <..;~. y "Dan jlmganlab ia rn myehmkan Sf-orang, plm dakm kri0.(kh'kepdJa 'Rabb-nya. "hut'll:! perbuatan }'l1lg dlrnaksudkan untuk menca ri keridh aan Allah ,j; semarn, yang riada sekuru bay - N Y.l. Kedua hal tersebut me!"l,lpakan rukun amal yang maqbul (d.iu~ril1U). Y:ill u hams benarbenur nj.h~ brena Allah dan hams. ses;ua.i d.eng.an ~pri'a~ Rasulullah ~.

Um1,l Abi I-LuJm relah meriw;tp.tkart dari Th;lWUS, ia menceritakan, ada se}ffirang raIlg berranya: "Y l Rasulullah, sesungguhnya aku bersikap Je~g;lll beberapa sikap, Y:iLng kukehendaki hanyalah keridhaan Allah, aku in gin agar [emp arku dirtr! ih:lt karl._" Maka Rasulullah .!{rI; t idak mern berihw

j ;:Iwab-an sama sekali s~h~ngg~ ~u;un ,ap~)ni~, , _..,

1 !~( .;- .• ;~ 5 _:.: .. 5'F. WL:.. '-j:':" ~ .._;'- •• =..;:; I;':; jU- .. ~ fr "Barang5iapa

yal+g 1~;';gb.;1.;jp p.erjtl~llp~ den~y11. R(olbl)-~; .. , t;~k;; h~/ki:lab ia tnrngerjakal1 amfoll y4~g f/;alib d.:2t2 j<m8fJ'llab W mmye/.:.wMfhn $.m:mmg pw,-r k.l.dm berwtldah kl::paJa l?~bb·nya.!' Dernikianlah yan-g d~kemukabn oleh Mujahid dan beberap a ulama lainnya.

Imam Ahmad meriwavarkun dlri Abu S;l'.id bin Abi Fadhalah alAnshuri, yaElg ia rermasuk salah seorang S<lhaba~, i;l. b¢t~¢r;l.a, aku pernah rnendeugar Rasulullah *' bersabda:

~ ]~l ~IS":; :>~ J~1f ~ Y:--J ~ ?~ :;_r¥"i~J ~J~I 1~ ~ I;~ )

~ f' _. .- .-.- ... .-.- _.

,

~ ~J;Wl ji.f 1, J~ ~I ;- ~ ~ ~~) ~ I:G-t ~ ~ p

( !l~l 'j ika Allah telah mengwnp-ulkln 0 rang-orang yang hid\lp perramu dan orang· or.mg yang hidup temkh.ir pad:4 har; yang itdak ada keraguan terjadin yu, b!u ada seoraag (Mahikat) yru:tg h.c:rset1)..: 'S;u;illgs.iapl. yang dalam suaru perbuat at) yang dilakukannya menyekurukan All;ili dengan se:seO!;)llg, rnaka hendaklah ia m~ltlLIl'[a pahalaaya kepada 5dilin Allah, karena Albh rnerupakan Rabb yang tidak mernerlukan :St:ktliU-'" {1-IR. At-Tirmidzi dan lbnu Maiah}-

lEtt'

18, AL - KAHFI

Imam Ahmad Juga meriwayatkan dar~ Ahu Bukrah .;t;" :ia bercerira, Rasulullah ±§l bersabda:

-\ ~, "

( .~ ~1l,$~1) ..s~JJ:;J ~ oUl~ ~ ~ :;. )

"Barangsiapa y~g berbamal brefl;l; liutn'ah (agar dj_d~nga.r o.rang hill). maka Allah akan m.emperperlih~'I"b..ll. sum 'ahnya dihadapan seluruh makhluk, d;l;1:I baraul¥iapa beramal k;l;ren<l riya', maka Allah akan memperlihatkan riyn' nr" dihadapaa seluruh makhluk. "