Anda di halaman 1dari 1

Objektif Kajian

Objektif Am
a) Memenuhi keperluan mata pelajaran Geografi tingkatan 2 Bestari tahun

2008 dalam Kajian Geografi Tempatan (KGT) sebagai sebahagian

komponen wajib.

b) Mengkaji komposisi dan Jenis pekerjaan Penduduk di Taman Island

Glades, Pulau Pinang untuk menetukan kaitan antara dua komponen

tersebut.

Objektif Khusus
a) Menyenaraikan, menghuraikan komposisi penduduk mengikut ciri-ciri

seperti jantina, kaum, umur pendapatan dan taraf perkahwinan.

b) Menyenaraikan dan menghuraikan jenis-jenis pekerjaan penduduk di

Kawasan Island Glades, Pulau Pinang.

c) Menghuraikan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis

pekerjaan.

d) Mencadangkan langkah-langkah meningkatkan taraf hidup penduduk.