Anda di halaman 1dari 248

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MODUL
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MATEMATIK
TAHUN 1

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010
Cetakan Pertama 2010
© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian


artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
ISI KANDUNGAN

Kandungan Muka surat

Kandungan iii
Pendahuluan v
Penjelasan dan Penggunaan Modul vii
Menyatakan kuantiti secara intuitif 1-9
Menama dan menentukan nilai 10 - 26
Menulis nombor 27 - 34
Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 35 - 47
Menentukan nilai tempat bagi nombor 48 - 55
Menganggar 56 - 61
Membundarkan nombor bulat 62 - 68
Melengkapkan pola nombor 69 - 77
Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu 78 - 86
nombor yang berkaitan
Mengenal simbol 87 - 91
Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 92 - 120
Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi 121 - 125
cerita bagi operasi tambah dan tolak
Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat 126 - 133
Mengenal pasti ringgit dan sen 134 - 150
Tambah dan tolak melibatkan wang 151 - 167
Menamakan hari dan bulan dan menerang aktiviti sejajar dengan 168 - 185
hari persekolahan
Menyebut dan menulis waktu 186 - 195
Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang 196 - 201
Menggunakan unit relatif untuk timbangan 202 - 208
Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair 209 - 213
Mengenal pasti bentuk tiga dimensi 214 - 221
Mengenal pasti bentuk dua dimensi 222 - 236

Penyumbang Pembangunan Modul dan Panel Pemurnian 237 - 239

iii
PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan


unggul selaras dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar
Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta
berkembang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta
menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi
berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.

Matematik di peringkat sekolah rendah adalah satu mata pelajaran teras asas
yang menegaskan kepada penguasaan bahasa matematik, kefahaman konsep,
penguasaan kemahiran mengira, menaakul dan kemahiran menyelesaikan
masalah serta penerapan nilai-nilai murni. Elemen kreativiti, keusahawanan dan
teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) perlu diterapkan melalui konteks yang
sesuai bagi setiap standard pembelajaran.

Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaran
ini disediakan bagi membantu guru merealisasikan tuntutan dan hasrat KSSR
melalui pendidikan matematik. Keberkesanaan pelaksanaan KSSR memerlukan
guru menghayati kehendak dan semangat pendidikan matematik seperti mana
yang tersurat dalam dokumen KSSR Matematik dan melalui modul ini. Adalah
diharapkan modul ini dapat membantu guru melaksanakan kurikulum matematik
yang dihasratkan dapat menyediakan murid yang lebih berdaya saing,
membentuk insan yang seimbang dan dapat menyumbang kepada keharmonian
serta kesejahteraan negara.

Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standard


pembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini
boleh diguna pakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga boleh
mengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan.

Dalam proses penyediaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik


Tahun 1, banyak pihak yang turut sama terlibat. Kepada semua pihak yang telah
memberi sumbangan kepakaran, masa dan tenaga hingga terhasilnya modul ini,
Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
ucapan terima kasih.

v
PENJELASAN MODUL

Modul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Ia
merupakan contoh yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Pengubahsuaian boleh
dilakukan berdasarkan situasi persekitaran pembelajaran murid. Modul ini
dibangunkan berdasarkan kepada empat fasa kreativiti yang menjadi teras kepada
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

PENGUNAAN MODUL

Standard minima yang perlu dicapai oleh setiap murid.

Cadangan latihan atau kerja bertulis yang boleh dilakukan.

Merupakan contoh pengajaran, guru


boleh mengubahsuai berdasarkan
situasi dan aktiviti tambahan yang
difikir perlu bagi mencapai standard
pembelajaran

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

Merupakan pemeringkatan
Merupakan cadangan bentuk
pengajaran dan pembelajaran
soalan atau pertanyaan yang
berdasarkan elemen kreativiti
dikemukakan.
dan inovasi.

vii
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menyatakan kuantiti secara intuitif.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau
sedikit,sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau
kurang secara:
(a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek,
(b) Membanding dua kumpulan secara padanan,
(c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan
objek.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Lihat kumpulan rambutan


terhadap dua kumpulan buah mana yang banyak?
Pemerhatian rambutan yang diletakkan di atas
dan Analisis meja. ii. Kumpulan rambutan mana
yang sedikit?

1
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Perkukuhkan aktiviti dengan


meminta murid membuat
pemerhatian terhadap sejumlah
guli yang diberikan(guli
mempunyai dua warna iaitu
merah dan biru).

c. Minta murid mengasing dan


menyusun guli mengikut warna
seperti yang ditunjukkan.

Merah Biru i. Kumpulan mana yang


banyak?

ii. Kenapa?

2. Imaginasi a. Bawa murid keluar dari bilik i. Bulatan mana yang


darjah dan murid diminta mempunyai bilangan murid
Penjanaan membentuk dua bulatan, satu yang banyak?
Idea bulatan kecil dan satu bulatan
besar. ii. Kenapa?

b. Minta murid mengutip daun kering i. Kumpulan mana yang


Sintesis Idea dalam masa 30 saat. mendapat daun yang paling
Murid diminta mengumpul hasil banyak?
kutipan mengikut kumpulan ii. Kumpulan mana yang
masing-masing. mendapat daun sedikit?
iii. Mana kamu tahu kumpulan
daunnya banyak, dan mana
daunnya sedikit?

2
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Terapkan sikap berkerjasama Perbetulkan kesilapan serta


dan bantu membantu bagi merta yang dilakukan oleh murid
memastikan tugasan yang sewaktu perbincangan.
diberi dapat disempurnakan

3. Perkembangan i. Minta murid membentuk: a. Jelaskan bagaimana kamu


a. Kumpulan banyak dan menghasilkan kumpulan lebih
Penambahbaikan kumpulan sedikit, dan kumpulan kurang.
b. kumpulan sama banyak dan
tidak sama banyak, dan
c. kumpulan lebih dan kumpulan
kurang, berdasarkan objek
yang ada di sekeliling murid.

ii. Minta murid menjelaskan


bagaimana pembentukan
kumpulan i hingga iii dilakukan.

i. Bentuk mana yang paling


Menilai iii. Paparkan kepada murid kad banyak?
gambar seperti contoh di bawah:
ii. Bentuk mana yang paling
sedikit?

iii. Bentuk mana yang sama


banyak?

3
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

4. Tindakan
i. Edarkan kertas majong dan pen i. Selesaikan tugasan yang
Pelaksanaan marker kepada setiap kumpulan diberi.
murid. Minta murid melukiskan
gambar bagi menunjukkan
Amalan kumpulan:
Berterusan a. banyak atau sedikit.
b. Sama banyak atau tidak
sama banyak.
c. Lebih atau kurang.

ii. Edarkan lembaran kerja 1 a. Nyatakan sebab kamu


kepada setiap murid. menyatakan „banyak‟ bagi
setiap kumpulan objek secara
lisan.

iii. Edarkan Lembaran Kerja 2 a. Bincangkan dengan rakan:


kepada setiap murid. Kenapa kamu katakan
objek
itu lebih.
Kenapa kamu katakan
objek
itu sama banyak.

iv. Edarkan Lembaran Kerja 3 a. Lengkapkan gambarajah di


kepada setiap murid. bawah dengan melukis
bilangan objek mengikut
arahan.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 1 hingga Lembaran Kerja 3.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar
bilik darjah.

4
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 1
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tanda (/) pada kumpulan yang lebih banyak.

1.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

2.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

5
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

3.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

4.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

6
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 2

B. Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan


warnakan biru bagi objek yang sama banyak.

Secara lisan:

1. Kenapa kamu katakan lebih?

2. Kenapa kamu katakan sama banyak?

7
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

.
Lembaran Kerja 3

c. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan


objek mengikut arahan.

Contoh:

sedikit banyak

1.

banyak sedikit

2.

Sama banyak

8
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

sedikit banyak

4.

banyak sedikit

5.

Sama banyak

9
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor Bulat hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menama dan menentukan nilai.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Menamakan nombor hingga 100:
(a) Membilang objek dalam kumpulan
(b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai
mewakili kuantiti.
(c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan
kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
(d) Menamakan angka.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan


Komunikasi

1. Persediaan a. Minta murid membuat pemerhatian terhadap i. Apakah yang anda


bilangan gula-gula di dalam sebuah bekas. dapat lihat di dalam
Pemerhatian bekas ini?
dan Analisis

b. Minta murid membuat pengiraan bilangan


gula-gula yang itunjukkan.

c. Galakkan murid mengeluarkan idea dan


menunjukkan cara membilang yang
dilakukan.
i. Berapa bilangan
d. Paparkan sebilangan bola kecil dalam bekas. bola kecil yang ada
(Bilangannya tidak lebih daripada 10). Minta di dalam bekas ini?
Murid menyatakan kuantiti bola kecil yang
dikira.
i. Berapakah
e. Paparkan dua kumpulan pensel seperti kumpulan yang
contoh di bawah. ditunjukkan?

10
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

i. Minta murid membuat pemerhatian


terhadap bilangan kumpulan pensel
warna yang ditunjukkan.
i. Berapakah bilangan
ii. Murid membuat perbandingan bilangan pensel warna yang
pensel warna bagi setiap kumpulan. dalam setiap
kumpulan?

f. Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti


guli,biji saga, kacang tanah atau benda lain
yang sesuai.

g. Tunjukkan beberapa keping kad. i. Ini nombor apa?

14 15

2. Imaginasi a. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Lihat lampiran A


i. Setiap kumpulan diberi sekeping kad
Penjanaan idea gambar. i. Berapakah bilangan
ii. Ketua kumpulan diminta menyatakan kereta yang
nilai pada kad gambar yang diterima. terdapat pada kad
ii. Terangkan konsep perbandingan kuantiti gambar kamu?
antara dua kumpulan.
ii. Kumpulan manakah
yang lebih banyak?

iii. Berapakah
perbezaan antara
dua kumpulan ini?

Sintesis idea b. Gunakan contoh-contoh lain yang sesuai


bagi mengukuhkan kefahaman murid.

11
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Paparkan kad nombor kepada murid dan i. Apakah nombor ini?


minta murid wakilkan nombor yang dilihat ii. Wakilkan nombor ini
dengan objek yang ada di sekeliling mereka. dengan objek yang
Bincangkan hasil kerja yang dilakukan. berhampiran kamu.

3. Perkembangan a. Paparkan kad imbasan seperti contoh di i. Berapakah bilangan


bawah: buah-buahan pada
kad A?

Membuat ii. Berapakah bilangan


penambahbaikan buah-buahan pada
untuk kad B?
mengembangkan
idea. iii. Kad yang manakah
mempunyai buah-
buahan yang lebih
Kad A
banyak?

Kad B

Menilai b. Minta murid mengeluarkan idea bagaimana i. Nyatakan cara


proses membilang dilakukan pada: membilang yang
i. Rakan. kamu lakukan.
ii. Kumpulan.
iii. Kelas.

4. Tindakan a. Paparkan kad petak seratus yang tercatat


nombor 1 hingga 100 di hadapan kelas.

Pelaksanaan b. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan


dan edarkan kepada setiap kumpulan blok
asas.
i. Sa (bilangan 10)
ii. Puluh (bilangan 10)
iii. Ratus ( bilangan 1)

12
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Tunjukkan satu nombor pada kad petak


seratus contoh 25, minta murid wakilkan nilai
dengan menggunakan blok asas. Bincangkan
hasil kerja yang dilakukan oleh murid.

Amalan d. Edarkan Lembaran Kerja 4.


Berterusan Minta murid menjawab soalan yang
diberikan. Bincangkan hasil kerja murid.

e. Minta murid mengetahui bilangan barangan


kepunyaan mereka seperti jumlah batang
pensel, pensel warna, buku tulis dan bahan
lain serta memastikan bilangan barang
kepunyaan milik sendiri di dalam kuantiti
yang sentiasa mencukupi.

Pentaksiran:
Rujuk lembaran kerja dan aktiviti untuk melihat kebolehan murid menguasai standard
pembelajaran secara langsung atau tidak langsung.

Nilai dan sikap:


Kerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, bertanggungjawab, yakin diri.

13
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

LAMPIRAN A

14
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

15
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

.
Lembaran Kerja 4

A. Kira dan tuliskan nombor yang betul

1. 2.

3. 4.

B. Tuliskan nombor dalam angka

1. 2.

Lima belas Dua puluh

3. 4.
Tiga puluh Tujuh puluh
dua lima

16
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

5. 6.

Lapan Sepuluh
puluh tiga

C. Bandingkan dan tulis ‘lebih daripada’ atau ‘kurang daripada’


di dalam petak kosong.

1.

2.

3.

4.

17
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


menama dan menentukan nilai.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk :


ii. menentukan nilai nombor hingga 100.
(a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan
menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan
abakus 4 : 1
(b) memadankan kumpulan objek dengan nombor .
(c) membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan
hubungannya “lebih daripada” dan “kurang daripada”.
(d) menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka
mengikut tertib menaik dan menurun.
(e) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang
nombor yang terletak di antaranya.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Tunjukkan ikatan batang aiskrim yang


mengandungi sepuluh batang dalam satu
Pemerhatian ikatan.
dan Analisis
i. Minta murid membilang bersama- i. Berapakah bilangan
sama bilangan batang aiskrim batang aiskrim dalam
dalam satu ikatan. satu ikatan?

Tunjukkan dua ikatan batang ii. Berapakah bilangan


aiskrim dan tiga batang di luar ikatan ini?
ikatan. Minta murid membilang
jumlah batang ais krim semuanya. iii. Berapakah bilangan
batang aiskrim yang tidak
Bimbing murid untuk menyebut diikat?
jumlah batang aiskrim yang
ditunjukkan iaitu dua puluh tiga.

Ulang aktiviti dengan


menggunakan bilangan jumlah ais
krim yang lain.

18
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Paparkan sekeping gambar seperti


contoh di bawah:

Berapakah bilangan objek


i. Minta murid menyebut nilai nombor tersebut?
berdasarkan gambar objek yang
ditunjukkan.

ii. Paparkan kad gambar lain yang


menunjukkan bilangan tertentu di
antara 40 hingga 100 dan minta murid
menyebutkan bilangannya, juga minta
murid menceritakan bagaimana ia
tahu bilangan nombor tersebut.

c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan


garis nombor seperti di bawah:

Sebutkan nilai nombor ini.


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i.
ii.
Minta murid menyebut nombor yang
dipaparkan pada garis nombor.
iii.
d. Tunjukkan abakus 4:1 dan bimbing murid Sebutkan nilai nombor
untuk menyebut nombor menggunakan berdasarkan abakus yang
abakus. Contohnya 20. ditunjukkan.

19
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Teruskan dengan menunjukkan nilai yang


diwakili di abacus bagi nilai 21 hingga 100.

e. Edarkan lembaran kerja 5. i. Bilang objek dan padankan


i. Bincangkan hasil kerja murid. gambar dengan nombor.
ii. Bimbing murid membilang objek.

f. Edarkan Lembaran kerja 6. i. Nyatakan sama ada “lebih


i. Bincangkan hasil kerja murid. daripada” atau “kurang
ii. Bimbing murid membanding nilai dua daripada”
nombor dan menyatakan sama ada
“lebih daripada” atau “kurang
daripada”.
i. Susun gambar mengikut
i. Edarkan Lembaran Kerja 7. tertib menaik.
i. Minta murid menyusun objek dalam
tertib menaik. ii. Susun gambar mengikut
ii. Minta juga murid menyusun objek tertib menurun.
dalam tertib menurun.

i. Nyatakan nombor di antara


ii. Edarkan Lembaran Kerja 8. dua nombor.
Minta murid membuat perbandingan dua
nombor dan menyatakan nombor yang
terletak di antaranya.

Contoh :

45 47

2. Imaginasi a. Edarkan sebilangan batang aiskrim yang


telah diikat dan minta murid menyatakan
nilainya.

Penjanaan Idea b. Edarkan kad nombor kepada setiap murid Berapakah jumlah batang
dan boleh lakukan antara dengan meminta aiskrim tersebut?
murid:
i. Menyebut nombor pada kad tersebut. Sebutkan nombor yang
ii. Menyusun nombor dengan nombor dipegang
yang ada pada rakan secara tertib
menaik dan tertib menurun.
iii. Buat perbandingan antara dua nombor Bandingkan dua nombor dan
dan minta murid mencari dua nyatakan sama ada „lebih
perbandingan , mana „lebih daripada‟ daripada” atau "
dan „kurang daripada‟.
iv. Cari nombor di antara nombor yang

20
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

dipegang oleh rakan.

Terapkan sikap bekerjasama dan bantu Perbetulkan kesilapan serta-


membantu bagi memastikan tugasan yang merta yang dilakukan oleh
diberi dapat disempurnakan. murid sewaktu perbincangan.

3. Perkembangan a. Letakkan sebilangan kad nombor secara


rawak di hadapan kelas.
Penambahbaikan Contoh:

33 37 35 38 34

36 39
i. Sebutkan nombor ini.
i. Minta seorang murid menyebut semua
nombor tersebut.
ii. Minta murid lain menyusun nombor
tersebut dalam tertib menaik.
iii. Minta murid lain menyusun nombor
dalam tertib menurun.

Menilai b. Ulang aktiviti a (i), (ii) dan (iii) dengan


menggunakan nombor lain dalam
lingkungan 100.

4. Tindakan a. Minta seorang murid menyebut satu


nombor dalam lingkungan 100.
Pelaksanaan Contoh:

28 i. Sebutkan satu nombor.


Amalan Berterusan

i. Minta seorang murid menyebut satu


nombor lebih daripada 28.
ii. Minta seorang murid lain menyebut
satu nombor kurang daripada 28.
iii. Minta seorang murid lain menyebut
bermula nombor 28, tiga nombor lain
supaya terbentuk rangkaian nombor
dalam tertib menaik.
iv. Minta seorang murid lain menyebut
bermula nombor 28, tiga nombor lain
supaya terbentuk rangkaian nombor
dalam tertib menurun.

21
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Ulang aktiviti a (i), (ii), (iii), (iv) dengan


nombor lain sehingga semua murid dalam
kelas terlibat.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 5


hingga Lembaran Kerja 8.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik
darjah.

22
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 5
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Suaikan.

1.

52

2.

14

3.

36

23
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 6
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Tuliskan kurang daripada atau lebih daripada.

1. 34 44

2. 54 27

3.
63 74

4.
92 29

5. 89 90

24
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 7

Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik.

26 28 25 27

B. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menurun.

72 70 73 71

25
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 8
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Isikan tempat kosong

1. 34 36

2.
55 53

3.
67 65

4. 86 88

98 100
5.

26
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


1.3 Menulis nombor

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


ii. Menulis nombor hingga 100 dalam:
(a) Angka
(b) Perkataan

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Tunjukkan kad imbasan angka i. Bagaimanakah cara kamu


0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satu menulis nombor.
Pemerhatian demi satu.
dan Analisis
ii. Apakah nombor yang
kamu lihat?
0 1 2 3 4

5 6 7 8 9 iii. Sebutkan nombor yang sa


tunjukkan.

Minta murid menyebut apa iv. Eja nombor-nombor yang


yang dilihat. kamu lihat dengan betul.

b. Minta murid membentuk v. Aktiviti menulis nombor


angka-angka yang dipaparkan yang manakah kamu
di udara, pasir dan tanah liat. suka?

27
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Tunjukkan cara menulis angka


dengan teknik yang betul.

2. Imaginasi Aktiviti luar bilik darjah. i. Tuliskan nombor yang


kamu lihat itu dalam
Penjanaan a. Agihkan murid kepada dua bentuk angka.
Idea kumpulan. Minta kumpulan
murid membentuk nombor yang ii. Tuliskan nombor yang
disebut. kamu lihat itu dalam
perkataan.
Sintesis b. Kumpulan yang paling
Idea sempurna pembentukan iii. Nyatakan nombor yang
nombornya diberi pujian atau kamu tulis itu.
hadiah.

c. Teruskan hingga semua angka


0 hingga 9 selesai dibentuk.

d. Tekankan juga murid supaya


murid boleh menulis nombor
dalam perkataan.

i. 0 hingga 10

0 - Sifar

28
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

1 - Satu
2 - dua
3 - tiga
4 - empat
5 - lima
6 - enam
7 - tujuh
8 - lapan
9 - sembilan
10 - sepuluh

e. Minta murid menulis


nombor dalam angka dan
perkataan secara rawak di i. Tuliskan nombor yang
dalam kumpulan bagi 11 kamu lihat itu dalam
hingga 100 bentuk angka.

11, 12, 13, 14………….20 ii. Tuliskan nombor yang


21, 22, 23, 24………….30 kamu lihat itu dalam
31. 32, 33, 34………….40 perkataan.
41, 42, 43, 44………….50
51, 52, 53, 54………….60 iii. Nyatakan nombor yang
61, 62, 63, 64………….70 kamu tulis itu.
71, 72, 73, 74………….80
81, 82, 83, 84………….90
91, 92, 93, 94…………100
16 - Enam belas
24 - dua puluh empat
37 - tiga puluh tujuh
48 - empat puluh lapan
51 - lima puluh satu
63 - enam puluh tiga
72 - tujuh puluh dua
85 - lapan puluh lima
90 - sembilan puluh
100 - satu ratus

2. Perkembangan a. Paparkan kepada murid i. Berapa jumlah kereta yang


beberapa keping kad gambar terdapat pada kad
Penambahbaikan seperti contoh di bawah: tersebut?

29
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Minta murid menulis nombor ii. Nyatakan bilangan kereta


dalam bentuk angka dan tersebut.
Menilai perkataan berdasarkan gambar
yang diberi. iii. Tuliskan bilangan kereta
tersebut dalam angka.

iv. Tuliskan bilangan kereta


tersebut dalam perkataan.

7 : tujuh

i. Berapa jumlah buah yang


kamu lihat?
ii. Nyatakan bilangan buah
tersebut.
iii. Tuliskan bilangan buah
tersebut dalam angka.
iv. Tuliskan bilangan buah
tersebut dalam perkataan.
________ : _______________

i. Berapa jumlah telur yang


kamu lihat?
ii. Nyatakan bilangan telur
tersebut.
iii. Tuliskan bilangan telur
tersebut dalam angka.
iv. Tuliskan bilangan telur
tersebut dalam perkataan.

________ : ______________

30
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

i. Berapa jumlah gula-gula


yang kamu lihat?
ii. Nyatakan bilangan gula
gula tersebut.
iii. Tuliskan bilangan gula-
gula tersebut dalam
bentuk angka.
iv. Tuliskan bilangan gula-
gula tersebut dalam
perkataan.

________ : ______________

3. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 7, 8 i. Selesaikan tugasan yang


dan 10 kepada setiap murid. diberi.
Pelaksanaan
b. Bincangkan hasil kerja murid.

Aktiviti Tambahan.
________ : _______________
Amalan berterusan a. Masukkan sebilangan objek ke i. Berapakah bilangannya?
dalam satu bekas. Minta Tuliskan nilainya dalam
seorang murid menyatakan angka dan perkataan.
berapakah bilangan objek di
dalam bekas dan bilangannya
ditulis dalam angka dan
perkataan.

4. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di


Lembaran Kerja 9, 10 dan Lembaran Kerja 11.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti
di bilik darjah.

31
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 9
Nama :__________________________

Kelas :__________________________

C. Sambungkan garis-garis putus membentuk nombor dan


tuliskan dalam perkataan nombornya.

contoh:

Tujuh

32
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 10
Nama :__________________________

Kelas :__________________________

C. Tuliskan nombor dalam perkataan.

56 _________________________________________________

2
89 _________________________________________________

3.
74 _________________________________________________

4.
55 _________________________________________________

5.
93 _________________________________________________

6.
62 _________________________________________________

7.
99 _________________________________________________

33
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 11
Nama :__________________________

Kelas :__________________________

B. Padankan gambar dengan nombor.

40 tiga puluh lapan

empat puluh dua


38

empat puluh
42

tiga belas
13

34
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan operasi.

Tajuk: Nombor Bulat hingga 100.

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Melengkap sebarang rangkaian nombor.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


1. Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara:
(a) satu-satu
(b) dua-dua
(c) lima-lima
(d) sepuluh-sepuluh
tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek
dan garis nombor.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Apa yang dapat kamu


kek cawan yang diletakkan di atas lihat di atas meja?
Pemerhatian meja. Ceritakan.
dan analisis.

b. Gerakkan kek cawan satu-satu dan


bilang. a. Bilang kek cawan satu
persatu sampai habis.
Ada berapa kek cawan
kesemuanya?
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Bilang kek cawan dari


banyak kepada sedikit.

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

35
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan i. Sebutkan nombor yang


garis nombor seperti di bawah: terbentuk di atas garis
nombor.

i. membilang satu-satu ii. Bincangkan dengan


murid.
1 1 1 1

0 1 2 3 4 5

ii. membilang dua-dua

2 2 2 2

0 2 4 6 8 10

iii. membilang lima-lima

5 5 5 5

0 5 10 15 20 25 30 35

iv. membilang sepuluh-sepuluh

10 10 10 10 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80

d. Perkukuhkan aktiviti (i), (ii), (iii), dan (iv)


dengan meminta murid membilang
nombor dalam lingkungan 100 yang
melibatkan membilang:
Satu-satu.
Dua-dua.
Lima-lima.
Sepuluh-sepuluh.

36
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

2. Imaginasi a. Paparkan kad nombor dan minta murid i. Susun kad mengikut
menyebut nombor yang dipaparkan. tertib
Penjanaan Idea menaik.
b. Minta murid menyusun nombor
mengikut urutan menaik dan menurun. ii. Susun kad mengikut
tertib menurun.

1 2
0
6 419 8
3 651 1
7 5510 3
1 5
4 5
c. Bincangkan
4 aktiviti dengan murid:
i. Bagaimana proses menyusun
7 nombor mengikut tertib menaik
7 dilakukan?
ii.
7 Bagaimana proses menyusun
nombor mengikut tertib menurun
dilakukan?

3. Perkembangan a. Bahagikan murid kepada empat Susun nombor secara


kumpulan. turutan menaik .

b. Sediakan empat stesen yang mewakili Susun nombor secara


Penambahbaikan kumpulan nombor berikut dalam turutan menurun.
bentuk pusingan jam.
Stesen i

Stesen iv Stesen ii Perbetulkan kesilapan


serta merta yang dilakukan
oleh murid.

Stesen iii
i. Kad-kad nombor bilang satu-satu.

9 11 15 12

10 14 13

16 17

37
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

ii. kad nombor bilang dua-dua

20 24 22 28

26 30 34

36 40 32 38

iii. Kad nombor bilang lima-lima.

40 50 45 60

75 80 55

70 85 65

iii. Kad nombor bilang sepuluh-


sepuluh

70 80 90 30

50 10 60

100 40 20

Menilai c. Satu kumpulan murid akan berada di


satu stesen.
i. Setiap kumpulan di minta
menyusun kad nombor dalam tertib
menaik.
ii. Setelah siap tugasan yang dibuat
oleh kumpulan, guru akan
menyemak sama ada betul atau
tidak.
iii. Setelah selesai setiap kumpulan
menyusun dalam tertib menaik
dengan betul. Semua kumpulan
akan bergerak mengikut putaran
jam hingga setiap kumpulan
selesai menjawab dengan betul,
keempat-empat stesen.

38
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

d. Aktiviti boleh diteruskan dengan


melakukan aktiviti menyusun nombor
dalam tertib menurun.

4. Tindakan c. Edarkan Lembaran Kerja 9 dan Lengkapkan nombor dalam


Lembaran Kerja 10 kepada setiap petak nombor.
murid. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pelaksanaan d. Minta seorang murid menyatakan satu
nombor. Contohnya

6
Amalan Berterusan
i. Minta murid lain menyatakan dua
nombor selepas nombor ini dan
dua nombor sebelum nombor ini.
ii. Minta seorang murid lain
membilang:
Satu-satu.
Dua-dua.
Lima-lima.
Sepuluh-sepuluh.
Bermula dari nombor yang
dinyatakan.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran


kerja yang diberi. Murid perlu betulkan soalan yang diberi.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

39
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 12
Nama :__________________________

Kelas:___________

Isi tempat kosong dengan urutan menaik.

1. 1 2 4

2. 13 15 16

1. 3. 4.
3. 2. 2 4 8
2.

5.
4. 4 8 16

5. 20 35 40

6. 80 100

40
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja13
Nama :__________________________

Kelas:___________

Isi tempat kosong dengan urutan menurun.

1. 10 8 6

2. 19 17 15

6. 7. 8.
3. 20 18 12
2.

9.
4. 16 8 4

5.
35 25 15

6. 100 70 60

41
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Melengkapkan sebarang rangkaian nombor

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


ii. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan
100 secara:
(a) Satu-satu
(b) Dua-dua
(c) Lima-lima
(d) Sepuluh-sepuluh
Tertib menaik dan menurun

Masa: 60 minit ( 2 waktu )

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan


Komunikasi

1. Persediaan i. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan i. Cerita apa yang


pensel yang dipegang oleh guru. kamu lihat pada
Pemerhatian tangan cikgu?
dan Analisis

Minta murid menyatakan apa yang dilihat.

ii. Ulang aktiviti (i) dengan meminta murid


membilang satu-satu dari:
a. 5 hingga 10. ii. Murid membilang
b. 11 hingga 20. pensel secara
c. 21 hingga 30 dan seterusnya hingga 100. satu-satu.
1, 2, 3, 4

iii. Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan garis iii. Sebutkan nombor


nombor seperti di bawah: secara dua-dua
yang terbentuk di
atas garis nombor.

0 2 4 6 8 10 12

42
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

iv. Adakan perbincangan dengan murid berkaitan vi. Bincangkan


dengan aktiviti membilang ini. dengan guru.

v. Teruskan perbincangan dengan menggunakan


contoh lain seperti:
a. 20, 22, 24, 26, 28, 30.
b. 31, 33, 35, 36, 37, 39, 44, 43
c. 62, 64, 66, 68, 70.

2. Imaginasi i. Paparkan rangkaian nombor secara tertib i. Lihat garis


menaik dengan menggunakan garis nombor. nombor ini. Cuba
kamu ceritakan.
Penjanaan Idea a. Secara lima-lima

0 5 10 15 20
Sintesis Idea
Bincangkan.

b. Ulang aktiviti a dengan menggunakan


rangkaian nombor lain seperti contoh berikut:
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
46, 51, 56, 61, 66, 71, 76

c. Secara sepuluh-sepuluh

0 10 20 30 40

Bincangkan.

d. Ulang aktiviti c dengan menggunakan


rangkaian nombor lain seperti contoh berikut:
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 ii. Bincangkan.
6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76
iii. Berapa nilai bagi
setiap langkau?
ii. Tunjukkan satu rangkaian nombor secara tertib
menurun seperti contoh di bawah: iv. Murid menolak
nilai secara lisan.

43
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

a. Secara lima-lima

45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5

Bincangkan.

b. Ulang aktiviti a dengan menggunakan


rangkaian nombor lain seperti contoh berikut:
70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35
95, 90, 85, 80, 75, 70, 65
87, 82, 77, 72, 67, 62, 57

c. Secara sepuluh-sepuluh
90, 80, 70, 60, 50

Bincangkan.

d. Ulang aktiviti c dengan menggunakan


rangkaian nombor lain seperti contoh berikut:
100, 90, 80, 70, 60, 50
72, 62, 52, 42, 32, 22, 12
88, 78, 68, 58, 48, 38, 28

Perkembangan Aktiviti luar bilik darjah. i. Bincangkan hasil


kerja yang kamu
Penambahbaikan i. Letakkan di atas tanah kad rangkaian nombor lakukan?
seperti berikut:
1 2 3 4 5
Menilai

ii. Minta murid membentuk rangkaian nombor di


atas dengan menggunakan daun.

iii. Ulang aktiviti i dan ii dengan menggunakan


rangkaian nombor:

a. Dua-dua
b. Lima-lima
c. Sepuluh-sepuluh.

Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu


bagi memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.

44
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 14 dan Lembaran a. Selesaikan


Kerja 15 kepada setiap murid. tugasan yang
Pelaksanaan diberi.
b. Bincangkan hasil kerja murid.

Amalan
berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja


14 dan Lembaran Kerja 15.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Berhati-hati dan bertanggung jawab.

45
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 14
Nama :__________________________

Kelas:__________________

D. Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menaik.

1.
1 2 4 5

2.
3 5 7 11

3.
15 20 25 35

4.
27 57 67

5.
16 18 20 22

46
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 15
Nama :__________________________

Kelas:__________________

B Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100


secara menurun.

1.
6 5 3 2

2.
16 14 12 8

3.
90 85 80 70

4.
100 70 60

5.
83 73 53

47
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga
100.
ii. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga
100.
iii. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang
nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

3. Persediaan a. Bahagikan 15 orang murid i. Berapa orang murid


kepada 2 kumpulan. semuanya?
Pemerhatian Kumpulan 1 : 10 orang ii. Berapa kumpulan yang
dan Analisis Kumpulan 2 : 5 orang mempunyai 10 orang
murid?
iii. Berapa orang dalam
b. Wakilkan nilai murid dengan kumpulan yang kedua?
menggunakan dekak-dekak.

i. Berapa nilai yang


ditunjukkan oleh blok
ratus puluh sa
asas?

c. Minta murid wakilkan 15 ke


dalam ruangan nilai tempat
yang disediakan.

48
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Puluh sa

d. Ulang aktiviti b dan c dengan


nilai nombor yang lain sepeti
74, 85, 68 dan 59.

2. Imaginasi Aktiviti Luar Bilik Darjah (jika


bersesuaian)

a. Minta murid menyebut dan


Penjanaan Idea mencatatkan dua nombor
yang terletak di nilai puluh
dan sa, contohnya

BFT 2211
Sintesis Idea
Murid sebut sebelas dan
catatkan di buku catatan 11.

b. Minta murid mecatatkan 10


nombor daripada 10
kenderaan yang melalui
kawasan persekolahan.

c. Kemudian paparkan kad nilai


tempat di atas tanah. Minta
seorang murid mencatatkan
nombor pertama kenderaan
yang diambil dari kenderaan
yang lalu di kad nilai tempat
dan teruskan aktiviti
sehingga semua nombor
yang dicatat tadi habis.

49
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

3. Perkembangan a. Minta murid menunjukkan i. Sebutkan nombornya?


nombor 24 dengan
menggunakan blok asas.
Contoh:

b. Kemudian tunjukkan nombor-


nombor lain contohnya 16,
32, 48 juga dengan
menggunakan blok asas.

c. Minta murid menunjukkan


nombor-nombor yang
dibincangkan a dan b bagi
nilai tempat dan nilai digit
menggunakan dekak-dekak.

ratus puluh sa

d. Murid memindahkan i. M
maklumat nombor yang urid menyebut nilai tempat,
dibincang menggunakan (sa, puluh, ratus)
dekak-dekak.

ratus puluh sa

50
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

d. Tegaskan i. A
nilai tempat: sa pakah nilai tempat bagi
24 nilai digit: 4 ii.
digit 2 dan 4?
A
pakah nilai digit bagi digit 2
nilai tempat: puluh dan 4?
nilai digit: 20

e. Minta murid mengeluarkan


abakus masing-masing.

f. Tunjukkan kad imbasan


nombor dan meminta murid
menyatakan menggunakan
abakus.
Contoh:

27 83
40 56
Contoh :

i. 27
Pu Sa
i. Gerakkan manik di tiang
puluh dahulu.
ii. Kemudian,gerakkan manik
di tiang sa.

51
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 16, ii. Selesaikan tugasan yang


Lembaran Kerja 17 dan diberi.
Lembaran Kerja 18 kepada
setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di


Lembaran Kerja 16, Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di
luar bilik darjah.

52
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 16
Nama :__________________________

Kelas:__________________

E. Tuliskan nombor yang mewakili gambar di bawah.

1.

2.

3.

4. Pu Sa

Pu Sa
5.

53
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 17
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan.

Nilai tempat Nilia digit


1.

49
puluh sa
4
9

2. puluh sa 8

81 1

puluh sa
1

17
3.

puluh 2

25
4. sa

puluh sa 6

60
5.

54
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 18
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang digariskan.

1. 38 = ___________ 2. 49 = _________

___________ _________

3. 70 = ____________ 4. 10 = _________

___________ _________

5. 66 =____________ 6. 92 = __________

___________ _________

55
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


1.6 Menganggar

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan:
(a) Menyatakan kuantiti
(b) Menggunakan perkataan “lebih daripada” dan “kurang
daripada”.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Letakkan 3 bekas berlainan


saiz (kecil,sederhana, dan
Pemerhatian besar). Isikan bekas A dengan
dan Analisis guli. Minta murid buat
pemerhatian.

ii. Ada berapa biji guli di dalam


bekas A bekas A?

iii. Cuba teka ada berapa biji guli


bekas B dalam bekas B dan C

bekas C iv. Bekas mana yang paling


banyak?

56
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Gunakan 2 bekas yang


berlainan saiz. Sediakan guli
dan murid masukkan guli ke
dalam bekas yang besar i. Berapa jumlah guli yang ada?

ii. Bekas mana banyak isi banyak


guli?

iii. Mengapa?

2. Imaginasi a. Permainan menekan bilangan i. Cuba teka bilangan guli di dalam


objek: bekas itu?

Tunjukkan satu bekas penuh ii. Bekas yang sama digunakan.


berisi gulu
Penjanaan Idea iii. Berapa banyak bola ping pong
yang boleh diisi?

Sintesis Idea Ulang dengan menggunakan


objek yang berlainan

57
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

3. Perkembangan a. Tunjukkan gambar dan buat i. Ada berapa penumpang di dalam


perbandingan kuantiti. sebuah kereta.

ii. Mana lebih ramai anatara


Penambahbaikan penumpang kereta dengan bas?

Kenapa?

Menilai

b. Murid menggunakan perkataan


„lebih daripada‟ dan „kurang
dariapa‟ berdasarkan gambar
yang berlainan

4. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 19 dan i. Selesaikan tugasan yang


lembaran kerja 20 kepada diedarkan.
Pelaksanaan murid.

Amalan b. Bincangkan hasil kerja murid


Berterusan

Pentaksiran Penguasaan Standard Pembelajaran berdasarkan penguasaan murid


dalam lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 dan sewaktu murid
melakukan aktiviti.

Nilai dan sikap 1. Percaya pada diri sendiri


2. Memupuk sifat ingin tahu
3. Berdikari

58
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 19

Nama : …………………………..

Kelas : …………………

Tandakan ( ⁄ ) yang mana lebih banyak.

1.

2.

59
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Tandakan ( ⁄ ) pada yang kurang

3.

4.

52 15

5.

7 13

60
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 20

Nama : …………………………..

Kelas : …………………

Gariskan jawapan yang betul.

1. (lebih daripada , kurang daripada)


5 7

2.
18 ( lebih daripada , kurang daripada) 23

3. 55 (lebih daripada , kurang daripada) 50

4. 62 (lebih daripada , kurang daripada) 59

5. 52 (lebih daripada , kurang daripada) 32

6. 80 (lebih daripada , kurang 90

61
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Membundar nombor bulat

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Membundar nombor bulat kepada puluh terdekat dengan
menggunakan:
(a) Bahan konkrit,
(b) Kad soalan
(c) Dekak-dekak
(d) Garis nombor,

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan


Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Apa yang kamu


bilangan murid yang berdiri lihat?
Pemerhatian dan di hadapan kelas.
Analisis

b. Murid yand berdiri menyebut nombor


masing-masing bermula dari kiri.

A B C
ii. Berapa orang yang
berada di tengah-
tengah A dan C?

c. Minta murid menjawab soalan secara iii. Berapa orang yang


lisan untuk pemahaman konsep dekat berada di tengah-
atau hampir. tengah A dan B?

iv. Siapa yang paling


dekat dengan C. A
atau B?

v. Siapa yang paling


dekat dengan A. B
atau C?

62
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

d. Gunakan dekak-dekak. i. Butang kuning lebih


Contoh: dekat kepada
butang hijau atau
butang biru?

e. Ubah kedudukan butang kuning dan


mempelbagaikan soalan seperti di
atas.

Nota :

Guru memberi penjelasan mengenai i. Sebutkan nombor


butang yang berada di tengah-tengah yang terbentuk
yang mewakili nombor 5. pada garis nombor

f. Menunjukkan garis nombor seperti di ii. Perbincangan


bawah: dengan rakan
dengan
menggunakan kad
yang disediakan.
+ + + + + + + + + +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nota:
Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam i. Nombor 28 lebih
angka dekat kepada
nombor 20 atau
g. Aktiviti kumpulan ( 5 soalan berkaitan) 30?

Contoh soalan pada kad:

Nombor 4 lebih dekat kepada 0


atau kepada 10.

63
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

h. Bersoal jawab dengan murid


mengenai garis nombor dua digit dan
gandaan 10.

Contoh:

+ + + + + + + + + +
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nota:

Guru boleh pelbagai nombor pada garis


nombor sehingga 100 termasuk gandaan
10

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan i. Bentukkan


melakukan aktiviti seperti contoh di kumpulan mengikut
bawah: bahan konkrit yang
Penjanaan Idea hendak dibincang
i. Bawa murid keluar dari bilik darjah
ii. Minta murid memerhati bahan
Sintesis Idea konkrit yang berada di dalam satu
barisan ii. Bincangkan hasil
kerja yang kamu
Contoh: lakukan.

Pokok bunga,kereta guru, tiang,


tingkap bangunan dan anak tangga Perbetulkan kesilapan
serta merta yang
dilakukan oleh murid
sewaktu
Terapkan sikap berkerjasama perbincangan.
dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan

64
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Perkembangan a. Paparkan kepada murid satu contoh i. 51 hampir kepada


garis nombor bersama soalan _______
Penambahbaikan
Contoh: ii. 55 hampir
kepada_______

iii. 58 hampir
kepada_______
Menilai + + + + + + + + + +
.
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Nota:

Guru memaparkan beberapa garis nombor


lain.

Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 21 dan i. Selesaikan tugasan


Lembaran Kerja 22 kepada setiap yang diberi
Pelaksanaan murid.

Contoh: Lembaran Kerja 21

Amalan Bulatkan nombor-nombor yang hampir


Berterusan dengan nombor yang digaris

i. 10 1 , 3 , 5 , 8
5

ii. 20 14 , 15 , 17 , 22

Contoh: Lembaran Kerja 22

Padankan nombor dalam kotak B yang


hampir dengan kotak A

65
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

A B

20 34

30 15

60 28
50
61
40
48

b. Bincangkan hasil kerja murid

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di


Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan bersungguh-sungguh sewaktu


melakukan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.

66
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 21
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang


berada di dalam bulatan.

1. 10 2 , 4 , 6 , 9

2. 20 12 , 14 , 15 , 18

3. 30 23 , 25 , 27 , 29

4. 40 31 , 34 , 34 , 38

5. 50 41 , 44 , 46 , 49

6. 60 51 , 54 , 55 , 58

7. 70 63 , 65 , 66 , 69

8. 80 71 , 73 , 75 , 78

9. 83 , 85 , 87 , 89
90

100
10. 92 , 94 , 95 , 97

67
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 22
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A.Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan


nombor dalam kotak B.

A B

34 20
15 30
28 60
61 50
48 40

B. Tuliskan dua nombor yang hampir dengan nombor yang diberi.

1. 10 ______ , _____ 2. 70 _____, _____

3. 40 _______ , ______ 4. 90 _____,______

68
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Melengkapkan pola nombor

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.
ii. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

3. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Perhatikan objek-objek


bilangan bongkah kecil yang diletakkan di tersebut.
Pemerhatian atas meja. Apa yang kamu
dan Analisis lihat? Bincangkan.

b. Bongkah disusun dengan tingkat-tingkat


yang berbeza ketinggian.

i. Apakah yang anda


lihat daripada
susunan objek ini?

ii. Berapa bilangan


objek bagi setiap
tingkat?

iii. Bincangkan
pemahaman kamu.

69
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Paparkan beberapa keping gambar dengan iv. i. Berpandukan gambar,


bilangan yang berbeza seperti contoh di tentukan corak
bawah: bilangan objek pada
setiap gambar?

20 30 40 50

i. Sebutkan corak
d. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor yang
nombor seperti di bawah: terbentuk di atas
garis nombor.
2 2 2 2 2
ii. Bincangkan dengan
rakan.

50 52 54 56 58 60

10 10 10 10 10

40 50 60 70 80 90

i. Minta murid menerangkan hasil


perbincangan dengan rakan.

ii. Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima


dan sepuluh-sepuluh.

Guru membimbing murid, corak nombor yang


terhasil disebut sebagai pola.

70
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan


melakukan aktiviti berkumpulan mengikut
pelbagai aras pengetahuan.
Penjanaan Idea
i. Bagaimana
b. Setiap kumpulan dibekalkan: menghasilkan pola
i. petak seratus(Saiz A4). lima-lima tersebut?
Bincangkan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Setiap kumpulan
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 diberikan soalan dengan
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 pola yang berbeza.
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ii. Kad soalan.

Sintesis Idea Contoh:

Arahan: (K1)
Warnakan nombor
mengikut pola lima-lima
bermula dari nombor 31.

Contoh jawapan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

71
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Contoh kad soalan:

Arahan: (K2) Arahan: (K3)


Warnakan nombor Warnakan nombor
mengikut pola dua- mengikut pola
dua bermula dari sepuluh-sepuluh
nombor 55. bermula dari
nombor 6.

Arahan: (K4)
Warnakan nombor
mengikut pola lima-
lima bermula dari
nombor 13.

Perkembangan a. Paparkan kepada murid kad soalan seperti i. Bagaimana kamu


contoh di bawah: dapat
mengenalpasti
Murid memberi jawapan secara lisan. jawapan?
Penambahbaikan Guru menekankan konsep pola yang
digunakan. ii. Apakah pola yang
digunakan?
a)
iii. Bagaimana anda
membuktikan
bahawa jawapan
yang diberi adalah
tepat?
b)
iv. Semak dan
bincangkan.

c)

Menilai
ii. Bagi jawapan yang kurang tepat, guru
membimbing murid memahami pola pada
setiap soalan.

72
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 23, Lembaran iii. Selesaikan tugasan


Kerja 24, Lembaran Kerja 25 dan Lembaran yang diberikan.
Pelaksanaan Kerja 26 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

c. Lakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang


masih sukar menentukan pola soalan.
Amalan
Berterusan d. Lakukan aktiviti pengayaan bagi murid
cerdas dengan gabungan pola yang lebih
mencabar, seperti contoh di bawah:

1 2 4 5 7 8 10

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja


23, Lembaran Kerja 24, Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan cermat terutama sewaktu melakukan
aktiviti kumpulan pelbagai aras.

73
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 23
Nama :____________________________________

Kelas:______________________________________

A. Padankan mengikut pola.

1.
Lima-lima

2.
Sepuluh-
47 48 49 50 sepuluh

3.
Satu-satu

4.
Dua-dua

74
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 24
Nama :____________________________________

Kelas:______________________________________

B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

1)

2)
52

48
46

3)

4)

63 64
66

75
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 25
Nama :_____________________________________

Kelas:______________________________________

C. Isikan tempat kosong dengan bentuk yang sesuai.

1.

2.

3.

4.

5.

76
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 25
Nama :_____________________________________

Kelas:______________________________________

D. Bina rangkaian nombor antara 1 hingga 100 mengikut pola


nombor di bawah.

1) Pola satu-satu

2) Pola dua-dua

3) Pola lima-lima

4) Pola sepuluh-sepuluh

77
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Tambah dan Tolak

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


2.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk
satu nombor yang berkaitan.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang
diberi.
ii. Menyebut jumlah nombor.
iii. Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang
diberi.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Tunjukkan sejumlah gula-gula. i. Ceritakan apa yang dapat


Minta murid membuat pemerhatian kamu lihat.
Pemerhatian gula-gula yang ada di dalam dan di
dan Analisis luar bekas. Bincang dalam
kumpulan, kemudian minta murid
menerangkan apa yang dilihat.

b. Tunjukkan dua kumpulan pensel. i. Berapakah bilangan pensel


di dalam kumpulan A dan
Murid mengira bilangan pensel kumpulan B?
dalam kumpulan A dan kumpulan
B. ii. Berapakah jumlah pensel
dalam kedua-dua
kumpulan?

78
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Jumlahkan bilangan pensel kedua-


dua kumpulan.

Imaginasi Perkukuhkan kemahiran murid dengan


melakukan aktiviti dalam kumpulan
seperti:

Penjanaan Idea a. Menggunakan blok berwarna biru i. Nyatakan bilangan blok


dan kuning. yang berwarna kuning dan
biru

Sintesis Idea
Contoh:
5 blok kuning dan 4 blok biru
= 9 blok

5+4=9

b. Perjelaskan pasangan nombor bagi


9 ialah 5 dan 4.

c. Gunakan 8 blok, bentukkan i. Bentukkan pasangan


pasangan nombor yang nombor daripada blok
diwakilinya. yang diberi.

Contoh:
8=3+5
8=4+4
8=2+6

79
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

PENTING
Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehingga
murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan.

d. Gunakan beberapa blok warna, Contoh:


bentukkan pasangannya supaya 8 = 12 – 4
menjadi 8. 8 = 10 – 2
8 = 15 – 7

Terapkan sikap berkerjasama


dan bantu membantu bagi Perbetulkan kesilapan serta
memastikan tugasan yang merta yang dilakukan oleh
diberi dapat disempurnakan. murid sewaktu perbincangan.

Perkembangan Tunjukkan kad gambar seperti di i. Nyatakan pasangan


bawah: nombor bagi setiap
gambarajah yang diberi.
Penambahbaikan Contoh 1:

6 + 2 = 8

Contoh 2:

7 + = 12

Contoh 3:

11 = +

80
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

PENTING
Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehingga
murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan.

Contoh 4:

10 - 2 = 8

Contoh 5:

- - = 9
5

Contoh 6:

11 = -

Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 27 hingga a. Selesaikan tugasan yang


Lembaran Kerja 30 kepada setiap diberi.
Amalan murid.
Berterusan
b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

81
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar
bilik darjah.

82
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 27
Nama :__________________________

Kelas:__________________

1. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a)

8 + 4 =

b)

13 = 7 +

c)

+ = 10

83
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 29
Nama :__________________________

Kelas:__________________

2. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a.

- 5 =

b.

c.

7 - = - = 6

84
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 29
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.

Contoh:

= 4+2
= 0+6
6 = 3+3
= 5+1
= 1+5

= ______________

= ______________

1. 9 = ______________
= ________________

= ________________

= ______________

= ______________

2. 7 = ______________
= ________________

= ________________

85
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 29
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.

Contoh:

= 4–2
= 9–7
2 = 3–1
= 5–2
= 6–4

= ______________

= ______________

1. 4 = ______________
= ________________

= ________________

= ______________

= ______________

2. 3 = ______________
= ________________

= ________________

86
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Tambah dan Tolak

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


2.2 Mengenal simbol.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata
yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.
ii. Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama
dengan.
iii. Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan
bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang
sebenar.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Tunjukkan dua kumpulan buah i. Ceritakan apa yang cikgu


oren. Minta murid memerhatikan lakukan.
Pemerhatian apa yang dilakukan oleh cikgu.
dan Analisis Mula-mula masukkan lima biji
oren kedalam satu bekas.
Kemudian masukkan tiga biji oren
lagi.

b. Terima perkataan-perkataan
murid yang membawa maksud
tambah.
Contoh:
i. Lima biji oren bubuh lagi dua
biji jadi tujuh biji.
ii. Lima biji oren masukkan dua
biji oren semuanya tujuh biji.

87
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Imaginasi a. Paparkan kad perkataan kepada Gantikan perkataan bubuh dan


murid seperti yang telah semua dengan perkataan lain
Penjanaan Idea dibincangkan di „persediaan‟. supaya ayatnya lengkap
Contoh:

lima biji oren bubuh dua biji oren semua tujuh biji

b. Minta murid mengantikan oren


perkataan „bubuh‟ dan „semua‟
supaya ia mengujudkan satu ayat
Sintesis Idea yang membawa maksud tambah.

c. Ulang aktiviti di persediaan dan


imaginasi a dan b, dengan
melakukan aktiviti lain
menggunakan objek dan murid
membentuk ayat-ayat yang
sesuai membawa maksud
tambah.

Perkembangan a. Paparkan kad perkataan yang


membentuk ayat yang membawa
Penambahbaikan maksud tambah.

b. Gantikan perkataan yang


Menilai membawa maksud tambah
dengan perkataan „tambah‟ dan
„sama dengan.
Contoh:
Lima biji oren bubuh dua biji oren
semua tujuh biji oren.

Lima biji oren tambah dua biji


oren sama dengan tujuh biji
oren.

5+2=7

c. Bimbing murid sehingga


kesemua murid memahami
perkataan yang membawa
maksud tambah dan sama
dengan.

88
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

d. Ulang aktiviti a hingga c dengan


menggunakan kad perkataan
yang lain.

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 31 dan a. Selesaikan tugasan yang


Lembaran Kerja 32 kepada setiap diberi.
Pelaksanaan murid.

Amalan b. Bincangkan hasil kerja murid.


Berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 31 dan Lembaran Kerja 32. Murid perlu betul kesemua soalan yang
diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar
bilik darjah.

PENTING

Pastikan murid menguasai sepenuhnya perbendaharaan kata yang membawa maksud tambah,
simbolnya sebelum murid penolakan dilakukan.

89
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 31
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tambah dan


sama dengan.

1. Dua biji guli beli tiga biji lagi semuanya lima biji guli.

Dua biji guli __________tiga biji lagi _____________ lima biji guli.

2. Tiga biji bola bubuh lima biji bola lagi jadi lapan biji bola.

Tiga biji bola ________ lima biji bola lagi ________lapan biji bola.

3. Empat biji gula-gula masukkan dua biji lagi jadi enam biji.

Empat biji gula-gula __________ dua biji lagi ________enam biji.

4. Dua biji cawan campur tiga biji cawan semuanya lima biji.

Dua biji cawan ___________tiga biji cawan ___________lima biji.

5. Enam biji gula-gula tambah satu biji sama dengan tujuh biji.

Enam biji gula-gula __________ satu biji ____________ tujuh biji.

90
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 32
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tuliskan symbol + dan = di tempat yang sesuai.

1. 2 _____ 3 ______ 5 7. 9 ______ 6 ______ 3

2. 5 _____ 1 ______ 6 8. 4 ______ 2 ______ 6

3. 3 _____ 1 ______ 2 9. 8 ______ 0 ______ 8

4. 0 _____ 3 ______ 3 10. 1 ______ 1 ______ 2

5. 5 _____ 1 ______ 4 11. 5 ______ 2 ______ 3

6. 7 _____ 0 ______ 7 12. 8 ______ 4 _______ 4

91
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Tambah dan Tolak

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:
(a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Tunjukkan kad imbasan i. Berapakah bilangan bola pada


bergambar. kad pertama?
Pemerhatian
dan Analisis b. Murid membuat pemerhatian
bilangan bola pada kad ii. Berapakah bilangan bola pada
tersebut. kad kedua?

c. Murid menyatakan jumlah bola


pada kedua-dua kad tersebut. iii. Berapakah jumlah bola
kesemuanya?
Contoh 1.

iv. Bagaimanakah cara kamu


mendapatkan jumlah yang
betul?

92
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Contoh 2. i. Berapakah bilangan baldi


pada kad pertama?

ii. Berapakah bilangan baldi


pada kad kedua?

iii. Berapakah jumlah baldi


kesemuanya?

iv. Bagaimanakah cara kamu


mendapatkan jumlah yang
betul?

b. Murid membuat kombinasi fakta


asas tambah melibatkan dua
nombor satu digit secara lisan.

Imaginasi a. Paparkan kepada murid beberapa


keping kad gambar seperti contoh
di bawah:
Penjanaan Idea
b. Minta murid menjelaskan apa i. Berapa jumlah kereta yang
yang dilihat pada gambar. terdapat pada kad tersebut?

ii. Berapa jumlah buah yang


terdapat pada kad tersebut?

Menilai

93
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

iii. Berapa jumlah telur yang


terdapat pada kad tersebut?

iv Berapa jumlah gula-gula


yang terdapat pada kad
tersebut?

Perkembangan a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Bagaimanakah cara kamu


dengan melakukan aktiviti mengira fakta asas tambah?
mengulang fakta asas tambah
secara spontan kombinasi dua
nombor satu digit pada kad ii. Berapakah hasil tambah
imbasan. 8 + 5, 7 + 4, 6 + 6.

iii. Nyatakan fakta asas


0 1 2 3 4 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
dan 9.
Penambahbaikan 5 6 7 8 9

b. Murid menyatakan fakta asas


tambah secara lisan dengan
suara yang kuat dan jelas.

8 + 5 = 13
Menilai
7 + 4 = 11

6 + 6 = 12

94
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Tekankan teknik latih tubi fakta iii. Nyatakan fakta asas


asas tambah secara spontan tambah;

i. Fakta asas tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.

1+4 2+5 3+6 iv. Cuba nyatakan fakta asas


tambah yang kamu hafal?
4+6 5+7 6+8

7+9 8+1 9+2

9+6 8+7 7+5

6+6 7+7 5+5

d. Guru melatih tubi murid-murid


menyatakan fakta asas tambah
secara lisan.

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 33 dan 34 i. Selesaikan tugasan yang


kepada setiap murid. diberi.
Pelaksanaan
b. Bincangkan hasil kerja murid.

Amalan
Berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 33 dan Lembaran Kerja 34.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada
kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik
darjah.

95
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 33
Nama :__________________________

Kelas :__________________________

A. Nyatakan fakta asas tambah berdasarkan gambar.

1.

+ =

2.

+ =

3.

+ =

4.

+ =

96
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 34
Nama :__________________________

Kelas :__________________________

A. Nyatakan fakta asas tambah.

1. 4 + 8 =

2. 6 + 9 =

3. 7 + 3 =

4. 2 + 5 =

5. 8 + 1 =

6. 7 + 3 =

7. 4 + 9 =

8. 5 + 8 =

97
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Tambah dan Tolak

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:
(b)Menyatakan secara spontan fakta asas tolak

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Tunjukkan kad imbasan i. Berapakah bilangan bola pada


bergambar. mulanya?
Pemerhatian
dan Analisis b. Murid membuat pemerhatian
bilangan bola pada kad ii. Berapakah bilangan bola yang
tersebut. dikeluarkan?

c. Murid menyatakan jumlah bola


yang dikeluarkan. iii. Berapakah jumlah bola yang
tinggal?
Contoh 1.

iv. Bagaimanakah cara kamu


mendapatkan jumlah yang
betul?

98
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

i. Berapakah bilangan baldi


Contoh 2. pada mulanya?

ii. Berapakah bilangan baldi


yang dikeluarkan?

iii. Berapakah jumlah baldi


tinggal?

iv. Bagaimanakah cara kamu


mendapatkan jumlah yang
betul?

b. Murid membuat kombinasi fakta


asas tolak melibatkan dua
nombor satu digit secara lisan.

Imaginasi a. Paparkan kepada murid beberapa


keping kad gambar seperti contoh
di bawah:

Penjanaan Idea b. Minta murid menyatakan fakta


asas tolak.

Sintesis Idea i. Berapa bilangan kereta yang


dikeluarkan?

ii. Berapakah jumlah kereta


yang tinggal?

i. Berapa bilangan buah yang


dikeluarkan?

Ii . Berapakah jumlah buah


yang tinggal?

99
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

i. Berapakah bilangan telur


yang dikeluarkan?

ii Berapa jumlah telur yang


tinggal?

i. Berapakah bilangan gula-


gula yang dikeluarkan?

ii Berapa jumlah gula-gula


yang tinggal?

Perkembangan a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Bagaimanakah cara kamu


dengan melakukan aktiviti mengira fakta asas tolak?
mengulang fakta asas tolak
secara spontan kombinasi dua
Penambahbaikan nombor. ii. Berapakah hasil tolak
18 - 9, 17 - 8, 16 - 9.
b. Murid menyatakan fakta asas
tolak secara lisan dengan iii. Nyatakan fakta asas
suara yang kuat dan jelas. tolak hingga 18 – 9.

Menilai 18 – 9 = 15 – 6 =

17 – 8 = 14 – 7 =

16 – 9 = 11 – 9 =

c. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tolak


secara spontan

100
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 35 dan 36 i. Selesaikan tugasan yang


kepada setiap murid. diberi.
Pelaksanaan
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Amalan
Berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 35 dan Lembaran Kerja 36.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada
kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik
darjah.

101
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 35
Nama :__________________________

Kelas :__________________________

A. Nyatakan fakta asas tolak berdasarkan gambar.

1.

- =

2.

- =

3.

- =

4.

- =

102
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 36
Nama :__________________________

Kelas :__________________________

A. Nyatakan fakta asas tolak.

1. 15 - 8 =

2. 16 - 7 =

3. 17 - 8 =

4. 12 - 6 =

5. 18 - 9 =

6. 11 - 3 =

7. 10 - 2 =

8. 9 - 5 =

103
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Tambah dan tolak

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:
(e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan
pengiraan tambah dan tolak.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Berapakah biji bola


terhadap bilangan bola yang dalam bakul?
Pemerhatian diletakkan di dalam bakul.
dan Analisis

b. Masukkan sebiji bola ke dalam bakul.


ii. Berapa biji bola
kesemuanya ?
Bincangkan.

2 1

104
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Menggunakan garis nombor untuk membuat iii. Sebutkan nombor


pengiraan tambah: yang terbentuk di
atas garis nombor.
2 1
iv. Berapa langkah dari
nombor 4 kepada 6.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
v. Ulang dengan
nombor-nombor yang
lain
d. Menunjukkan pergerakan manik
dan murid menyebut nilainya.
i. Apakah nombor yang
diwakili?

naik 2

naik 1

e. Ulangi dengan soalan baru


seperti:
3 1
2 2
1 2

Imaginasi a. Menunjukkan kad ayat matematik. i. Gunakan ayat


matematik yang
3 + 4 = 7 dibina dan selesaikan
Penjanaan Idea dengan abakus.
b. Bimbing,murid mereka situasi dari ayat
matematik. a) 2 1
Sintesis Idea c. Bina ayat matematik b) 3 1
c) 2 2
d) 1 3
e) 1 2
f) 1 5.

105
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Perkembangan a. Menggunakan abakus untuk membuat Wujudkan soalan untuk


pengiraan: merangsangkan murid
membina kefahaman.
i. 2 2.
ii. 1 3.
Penambahbaikan iii. 1 2.
iv. 1 5.
v. 3 1.
Menilai

3 1 4

(naik 3, tambah 1 jadi 4)

2 2 4

11 3 = 14

21
12 33

106
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Berikan beberapa soalan lain secara spontan


kepada murid dan tunjukkan jawapan di
abakus.

Nota :
Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi
tambah juga melibatkan kemahiran kombinasi
5, kombinasi 10 dan gabungan kombinasi.
Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk
kepada Modul Abakus dan Aritmetik Mental

Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran i. Galakkan murid


Kerja 41 kepada setiap murid. selesaikan soalan
Pelaksanaan secara perbincangan.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Amalan
Berterusan

Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41.

Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi
murid yang melakukan kesilapan.

Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke


standard pembelajaran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik
darjah.

107
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran kerja 37

Nama : __________________________

Kelas: ______________________

A. Tambah dengan menggunakan Abakus.

a)
2

b)

c)

d)

e)

f)

108
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 38
Nama : __________________________

Kelas: ______________________

B. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus?

a)
1) 1 + 1 =
2) 2 + 1 =
3) 2 + 2 =
4) 4 + 5 =
5) 3 + 1 =
6) 4 + 5 =
7) 6 + 2 =
8) 7 + 1 =
9) 8 + 1 =
10) 6 + 3 =

b)
1) 96 + 2 =
2) 42 + 6 =
3) 85 + 3 =
4) 32 + 12 =
5) 45 + 53 =
6) 61 + 13 =
7) 72 + 26 =
8) 24 + 25 =
9) 43 + 55 =
10) 51 + 23 =

109
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran kerja 39

Nama : __________________________

Kelas: ______________________

C. KOMBINASI 5

a)
1) 4 + 1 =
2) 3 + 2 =
3) 4 + 2 =
4) 2 + 3 =
5) 3 + 3 =
6) 4 + 3 =
7) 1 + 4 =
8) 2 + 4 =
9) 3 + 4 =
10) 4 + 4 =

b)
1) 14 + 1 =
2) 13 + 14 =
3) 12 + 13 =
4) 23 + 12 =
5) 21 + 14 =
6) 34 + 11 =
7) 33 + 12 =
8) 31 + 14 =
9) 22 + 23 =
10) 11 + 24 =

110
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran kerja 40

Nama : __________________________

Kelas: ______________________

D. KOMBINASI 10

a)
1) 1 + 9 =
2) 2 + 8 =
3) 3 + 7 =
4) 4 + 6 =
5) 5 + 5 =
6) 6 + 4 =
7) 7 + 3 =
8) 8 + 2 =
9) 9 + 1 =
10) 11 + 9 =

b)
1) 76 + 14 =
2) 42 + 18 =
3) 65 + 15 =
4) 32 + 18 =
5) 47 + 53 =
6) 64 + 16 =
7) 62 + 28 =
8) 54 + 26 =
9) 35 + 55 =
10) 51 + 29 =

111
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran kerja 41

Nama : __________________________

Kelas: ______________________

E. GABUNGAN KOMBINASI

a)
1) 5 + 6 =
2) 6 + 7 =
3) 7 + 8 =
4) 8 + 6 =
5) 9 + 5 =
6) 17 + 7 =
7) 35 + 8 =
8) 15 + 9 =
9) 16 + 8 =
10) 27 + 7 =

b)
1) 26 + 17 =
2) 46 + 18 =
3) 75 + 26 =
4) 32 + 38 =
5) 47 + 57 =
6) 67 + 16 =
7) 78 + 26 =
8) 28 + 26 =
9) 45 + 59 =
10) 55 + 29 =

112
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Tambah dan Tolak

Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:


2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


(e) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:
a) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan
tambah dan tolak.
Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian bilangan i. Apa yang kamu lihat di


buah epal di atas meja. atas meja?
Pemerhatian
dan Analisis ii. Berapa biji epal yang
ada?

iii. Berapa biji epal


dimasukkan ke dalam
Sebiji epal dimasukkan ke dalam beg beg kertas
kertas

b. Minta murid melakukan aktiviti yang


sama menggunakan pensel atau objek
lain.

113
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Menggunakan abakus untuk membuat


pengiraan.

i.
3
}

=2
–1

Naik 3 tolak 1 tinggal 2

ii.

— 1 = 5
6

iii. Ulangi dengan soalan lain seperti


berikut :
 7 — 5 =
 8 — 2 =
 6 — 1 =

Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran abakus dengan i. Tolakkan dengan


melakukan aktiviti seperti berikut : menggunakan abakus

Sebut dan murid mengira menggunakan a) 4 —1 =


Penjanaan Idea abakus b) 4 —2 =
c) 6 —1 =
d) 9 —3 =
e) 7 —2 =
Sintesis Idea f) 8 —3 =

114
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Murid dibahagikan kepada kumpulan ii. Bincangkan hasil kerja


berempat. Setiap kumpulan dibekalkan yang kamu lakukan ?
dengan beberapa keping gambar.
Perbetulkan kesilapan serta
merta yang dilakukan oleh
murid sewaktu
perbincangan.

Perkembangan a. Menggunakan abakus untuk membuat


pengiraan:

Penambahbaikan i. 3 — 2=

ii. 4— 3 =

iii. 6 — 1 =

Menilai iv. 8 — 5 =

v. 9 — 4 =

Contoh pengiraan dua digit :-

28 — 13 = 15

89 — 62 = 27

99 — 79 = 20

115
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Berikan beberapa soalan lain secara


spontan kepada murid dan tunjukkan
jawapan di abakus.

Nota:
Kemahiran penggunaan abakus bagi
operasi tolak juga melibatkan kemahiran
kombinasi 5, kombinasi 10 dan gabungan
kombinasi.

Kemahiran ini boleh diperolehi dengan


merujuk kepada modul Abakus dan
Aritmetik Mental.

Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 42 hingga i. Galakan murid


kepada setiap murid. selesaikan soalan
secara perbincangan.
Pelaksanaan b. Bincangkan hasil kerja murid.

Amalan
Berterusan

Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Bincangkan hasil kerja
murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan
kesilapan. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran
sebelum bergerak ke standard pembelajaran yang berikut.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik
darjah.

116
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 42
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tolak dengan menggunakan Abakus.

1. 9 2
22 2
2 2
2 2
2. 8 23
2 2
2 2
2 2
3. 27 22
22 2
2 2
2 2
4. 6 21
2 2
2 2
2 2
5. 17
2 2
2
22 2
2 2
2 2
6. 29 8
2
22 2
2
2
7.
27 22
22
2
2
117
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 43
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus?

a.
1) 2 1 =
2) 3 1 =
3) 4 2 =
4) 4 3 =
5) 3 1 =
6) 4 1 =
7) 6 1 =
8) 7 5 =
9) 8 3 =
10) 6 5 =

b.
1) 18 2 =
2) 12 2 =
3) 15 5 =
4) 32 12 =
5) 46 31 =
6) 61 11 =
7) 72 21 =
8) 24 22 =
9) 48 15 =
10) 89 23 =

118
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 44
Nama :__________________________

Kelas:__________________

B. KOMBINASI 5

a)

1) 5 1 =
2) 5 2 =
3) 6 2 =
4) 5 3 =
5) 6 3 =
6) 7 3 =
7) 5 4 =
8) 6 4 =
9) 7 4 =
10) 8 4 =

b)
1) 15 2 =
2) 16 4 =
3) 17 13 =
4) 27 14 =
5) 28 14 =
6) 36 12 =
7) 36 22 =
8) 38 34 =
9) 47 23 =
10) 66 42 =

119
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 45
Nama :__________________________

Kelas:__________________

C. KOMBINASI 10
a)
1) 11 9 =
2) 12 8 =
3) 13 5 =
4) 14 5 =
5) 15 6 =
6) 16 7 =
7) 17 8 =
8) 18 9 =
9) 17 9 =
10) 21 9 =

b)
1) 96 17 =
2) 42 13 =
3) 85 16 =
4) 32 13 =
5) 47 38 =
6) 64 45 =
7) 72 28 =
8) 54 25 =
9) 45 58 =
10) 51 29 =

120
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Tambah dan Tolak

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan
situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam
lingkungan100.
ii. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi
atau model situasi.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Berapa bilangan belon


terhadap belon yang disediakan berwarna hijau?
Pemerhatian oleh guru.
dan analisis ii. Berapa bilangan belon
berwarna biru?

iii. Berapakah bilangan semua


belon?

b. Dua orang murid diminta


ke hadapan kelas. Murid A iv. Berapa bilangan belon pada
diberi belon hijau, murid B murid A?
diberi belon biru.
v. Berapa bilangan belon pada
murid B?
Murid A menyerahkan belon
hijau kepada murid B. vi. Berapakah bilangan semua
belon yang dipunyai oleh murid
B?
Murid membina ayat
matematik berdasarkan

121
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

situasi di atas.

Aktiviti di atas boleh dijalankan Ayat matematik


dengan menggunakan objek yang
lain seperti gula-gula, epal, guli dan 3 + 5 = 8
lain-lain.

Imaginasi
a. Murid menjalankan aktiviti lakonan i. Ada berapa ekor burung
Penjanaan idea mengikut panduan guru yang sedang makan padi?

i. 6 orang murid ini diminta ii. Ada berapa ekor burung


melakonkan watak burung yang datang?
sedang makan padi.
iii. Berapa ekor kesemuanya?
ii. 4 orang murid lagi melakonkan
watak burung dan terbang ke
Sintesis Idea dalam kumpulan lain yang
sedang makan padi.

b. Membina ayat matematik:


iv. Ceritakan satu situasi
c. Bimbing murid mereka cerita berdasarkan ayat matematik
dengan situasi lain yang yang ditunjukkan.
melibatkan operasi tambah.

Perkembangan a. Tunjukkan kad gambar kepada i. Ceritakan apa yang kamu lihat
murid. di dalam gambar?

Contoh 1

122
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Contoh 2

b. Membina ayat matematik


berdasarkan gambar yang
ditunjukkan.

c. Murid mereka cerita berdasarkan


gambar

Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 46 dan i. Jawab soalan yang diberikan.


Lembaran Kerja 47 kepada setiap
Pelaksanaan murid. ii. Bincangkan hasil jawapan
dengan rakan dalam
Amalan b. Bincangkan hasil kerja murid. kumpulan.
Berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja


46 dan Lembaran Kerja 47.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

123
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 46
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan.

1. 5 + 4 = 9

_____ekor ayam ada di dalam reban. Masuk _____ ekor

ayam lagi. Ada _____ ekor ayam semuanya.

2. 6 + 2 = 8

_____ batang pensel. Tambah _____ batang lagi. Jumlah

pensel ada ______ batang.

3. 7 + 3 = 10

Ada _____ ekor ikan di dalam akuarium . Masukkan _____

ekor ikan lagi. Jumlah ikan di dalam akuarium ialah ______

4. 3 + 4 = 7

124
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 47

Nama :______________________________

Tahun:_____________________________________

Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan gambar


yang diberikan.

1.

______ + _____ = ________

2.

______ + _____ = ________

125
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang : Nombor dan Operasi

Tajuk: Pecahan

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


3.1 Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Mengenalpasti satu perdua dan satu perempat dengan
menggunakan perkataan “setengah”, “separuh‟ dan “suku”
dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan
kertas.

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikas

1. Persediaan a. Tunjukkan sebiji epal i. Kamu suka makan epal ?


ii. Apa jenis epal yang kamu
suka ?
iii. Apakah bentuk buah epal ini?
iv. Cuba tunjukkan bagaimana
kamu potong kek ini supaya
menjadi sama besar ?
v. Satu bahagian yang dipotong
b. Murid mengambil epal dan disebut apa ?
bahagikan kepada dua
bahagian yang sama besar.
penghasilkan “separuh” atau
“setengah”

Pizza perasa apa yang murid-


murid suka?

c. Mengeluarkan sekeping pizza


dan menunjukkan kepada
murid-murid

126
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

i. Sekarang apa terjadi pada


d. Murid memotong pizza itu?
pizza kepada 4 bahagian
yang sama besar. Satu bahagian pizza yang dipotong
empat tadi dinamakan “suku” atau
satu perempat

2. Imaginasi a. Murid membahagi dua bahagian i. Ada berapa bahagian yang


yang sama besar bagi kamu dapat.
menunjukkan “setengah” atau
“separuh”dengan menggunakan ii. Adakah kedua-dua bentuk
Penjanaan Idea bentuk yang di lukis di papan sama besar atau sama bentuk?
hitam.

Contoh :

Sintesis Idea

b. Murid melakarkan beberapa Lukiskan bentuk-bentuk lain yang


bentuk yang boleh dibahagi boleh dipecahkan kepada 4
kepada 4 bahagian yang mana bahagian dan bolehkah kamu
satu bahagian dari empat warnakan “suku” dari bahagian itu?
bahagian itu dinamakan “suku”

Contoh :

127
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

3. Perkembangan a. Murid membuat lipatan kertas Bolehkah kamu lukiskan garisan


menunjukkan “setengah” atau pada lipatan kertas tadi dan
“separuh” daripada pelbagai warnakan separuh bahagian
Penambahbaikan bentuk. bentuk itu ?

Menilai

b. Murid membuat lipatan kertas Bolehkah kamu gariskan garisan


dan mewarnakan nilai “suku” lipatan pada bentuk itu dan
dari pelbagai bentuk. warnakan “suku” bahagian bentuk
itu ?

c. Ulang dengan menggunakan


objek di bilik darjah.

Contoh
Papan hitam, jam, kad, papan
kenyataan dan lain-lain.

128
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

4. Tindakan Murid menjawab soalan di


Lembaran Kerja
Pelaksanaan

Amalan Berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang
diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan sikap Ketelitian dan cermat

129
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 48

Nama :______________________________

Tahun:_____________________________________

1. Warnakan setengah atau separuh bahagian dari rajah berikut :

a. c.

b. d.

2. Warnakan suku bahagian dari rajah berikut .

a. C.

b. d.

130
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 49

Nama :______________________________

Tahun:_____________________________________

A. Tandakan X pada bentuk-bentuk berikut yang


menunjukkan separuh.

1.

2.

3.

4.

5.

131
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

B. Tandakan X pada bentuk-bentuk berikut yang


menunjukkan suku.

1.

2.

3.

4. D

5. E

132
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

C. Tuliskan Separuh dan Suku pada rajah berkenaan

1.

2.

3.

4.

133
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Wang hingga RM10

Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk:


Mengenal pasti ringgit dan sen.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk;


(i) mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk
syiling dan wang kertas.

Masa : 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Minta murid mengeluarkan i. Ada berapa jenis nilai wang


wang saku yang dibawa dan yang terdapat di atas meja?
Pemerhatian dan meletakkan di atas meja.
analisis ii. Adakah wang ini laku untuk
diniagakan di Malaysia?
b. Tunjukkan beberapa keping
wang negara asing dalam
bentuk sebenar atau gambar.

2. Imaginasi Minta ketua kumpulan mengambil Ambil sampul ini dan buka, cuba
sampul yang mengandungi cari mata wang Malaysia dalam
Penjanaan Idea pelbagai jenis nilai wang kertas bentuk wang kertas dan duit
dan duit syiling daripada pelbagai syiling.
Sintesis Idea negara.

3. Perkembangan Guru mengedarkan lembaran kerja Kamu perlu mewarnakan contoh


50 pelbagai jenis mata wang untuk wang kertas dan duit syiling
Penambahbaikan murid mewarnakannya dalam Malaysia.
kumpulan.
Menilai

4. Tindakan Guru mengedarkan lembaran kerja Kamu pilih yang betul kemudian
51 untuk murid menampal wang tampal dalam lembaran kerja.
Pelaksanaan yang telah diwarnakan .
Amalan
berterusan

134
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid memilih, mewarna dan


menampal wang dengan tepat, menunjukkan keupayaan dan
kebolehan murid mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk
wang kertas dan duit syiling,

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama dan saling membantu.

135
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 51
Kumpulan :__________________________

136
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 52
Kumpulan :__________________________

Kelas:____________________________

F. Mengenal pasti wang Malaysia


Sila tampal gambar wang Malaysia mengikut kumpulannya

Duit Syiling Wang Kertas

137
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan operasi

Tajuk: Wang Hingga RM10

Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti


ringgit dan sen.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk;


(ii) Mewakilkan nilai wang:
(a) sen hingga RM1

Masa : 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Tunjukkan gula-gula, pensel, Di manakah kamu melihat


pemadam, buku tulis, dan lain-lain benda-benda ini ?
Pemerhatian dan kepada murid
analisis Bagaimana cara hendak
mendapatkannya?

2. Imaginasi Murid menyatakan harga untuk Menanyakan harga bagi barangan


barangan yang ditunjukkan tadi. tersebut
Penjanaan Idea

Sintesis Idea

3. Perkembangan Dengan menggunakan contoh Kumpulkan wang mengikut nilai


wang, murid menyatukan wang harga setiap jenis barangan.
Penambahbaikan berdasarkan harga barangan.

Menilai

4. Tindakan Edarkan lembaran kerja 52. Murid Kamu perlu menampalkan wang
menampalkan nilai duit syiling mengikut nilai harga barangan
Pelaksanaan mengikut harga barang .

Amalan Berterusan

138
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Pentaksiran Jika murid dapat menampal nilai wang mengikut harga yang ditunjukkan
dengan betul, bermakna murid dapat menguasai kemahiran.

Nilai dan Sikap Bekerjasama, jimat cermat dan teliti

139
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 52
Nama:__________________________

Kelas:____________________________

Tampal gambar wang mengikut nilai harga barangan.

Barang Nilai Wang

80 sen

75 sen

35 sen

90 sen

140
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Wang hingga RM10

Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti


ringgit dan sen.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk;


(iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan
abakus 4 : 1

Masa : 60 minit (2 waktu)

Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Tunjukkan abakus kepada murid. Di manakah kamu melihat alat ini?

Pemerhatian dan Bagaimana cara


analisis menggunakannya?

2. Imaginasi Murid menyatakan bahagian- Namakan bahagian-bahagian


bahagian abakus. abakus.
Penjanaan Idea

Sintesis Idea

3. Perkembangan a. Murid diperkenalkan Pastikan nilai perwakilan duit


perwakilan nilai duit syiling 5 syiling adalah diletakkan selepas
Penambahbaikan sen, 10 sen, 50 sen. titik.

Menilai b. Murid diperkenalkan dengan Pastikan nilai perwakilan nilai


perwakilan nilai wang RM 1, wang RM 1, RM2. RM 5 dan
RM 2, RM 5 dan RM 10 RM 10

141
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Tindakan Murid secara individu Tunjukkan perwakilan nilai duit


menunjukkan kedudukan manik syiling 5 sen, 10 sen,. 20 sen,
Pelaksanaan abakus berdasarkan nilai wang 30 sen, 40 sen, 50 sen, 60 sen,
yang disebut oleh guru. 70 sen, 80 sen dan 90 sen di
abakus besar.
Amalan berterusan
Tunjukkan perwakilan nilai wang
RM 1, RM 2, RM 3, RM 4, RM 5,
RM 10 di abakus besar.

Pentaksiran Jika murid dapat menentukan nilai wang di abakus dengan betul,
bermakna murid dapat menguasai kemahiran.

Nilai dan Sikap Mendengar arahan dan berani mencuba.

142
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lampiran B

Bahagian asas abakus 4 : 1

Mewakili nilai 5
palang pemisah
bingkai manik atas

tiang manik bawah

1 manik mewakili nilai 1

143
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Pergerakan Manik

Hanya ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu sahaja digunakan untuk menggerakkan
manik.

Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik


bawah menghala ke palang pemisah.

Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang
pemisah.

Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh
daripada palang pemisah.

144
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

A. Perwakilan nilai wang:

1)

5 sen

2)

10 sen

3)

20 sen

4)

30 sen

145
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

5)
40 sen

B. Perwakilan nilai wang

1.

RM 1

2.

RM 2

146
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

4)

RM 3.50

5)

RM 4.15

6)

RM 10

147
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Wang hingga RM10

Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk:


Mengenal pasti ringgit dan sen.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk;


(iv) Menukar wang ;
a) Syiling hingga RM1
b) Ringgit hingga 10

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Murid mengeluarkan sebuah buku Letakkan buku dan pensil di atas
latihan dan pensel serta diletakkan meja.
Pemerhatian dan di atas meja
analisis Berapakah harga setiap
barangan?

Adakah sama harga buku dan


pensil ?

2. Imaginasi Minta murid keluarkan (wang Siapa boleh menukarkan wang


saku) duit syiling yang dibawa. kertas RM1 atau duit syiling
Penjanaan Idea 50 sen pada cikgu, dengan duit
syiling yang sama nilainya?
Sintesis Idea

Perkembangan a. Pilih 4 orang murid untuk Murid ini bertugas sebagai


menjadi juruwang. juruwang, dan tugas mereka ialah
memberi wang yang diperlukan.
Penambahbaikan
b. Murid dibahagi kepada Lantik ketua kumpulan .
kumpulan kecil.
Menilaia
c. Ketua kumpulan mengambil
lembaran kerja.

d. Murid berbincang bagi Bincangkan dalam kumpulan


mendapatkan nilai yang sama untuk mencari nilai wang yang
dari juru wang. sama nilai di dalam lembaran
kerja.

148
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

e. Murid diberi kebebasan untuk Ketua kumpulan dapatkan nilai


membuat nilaian wang. duit dari juru wang.

Tindakan Murid menyurih nilai wang yang Kamu perlu menyurih wang
diambil berdasarkan lembaran mengikut nilai duit syiling yang
Pelaksanaan kerja 53 secara kumpulan diambil.

Amalan berterusan

Pentaksiran Jika murid dapat menyurih wang mengikut nilai dalam lembaran kerja ,
murid telah dapat menguasai kemahiran.

Nilai dan Sikap Bekerjasama, menghormati pandangan orang lain dan teliti.

149
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 53
Kumpulan :__________________________

Kelas:____________________________

Surih wang di dalam ruangan mengikut nilai wang.

80 sen

35 sen

90 sen

70 sen

65 sen

150
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang : NOMBOR DAN OPERASI

Tajuk : WANG HINGGA RM10

Standard Kandungan :4.2 Murid dibimbing untuk;


Tambah melibatkan wang.

Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk;


(i) Tambah :
(a) sen hingga RM1,
(b) ringgit hingga RM10,
(ii) Tambah melibatkan wang dengan menggunakan
abakus.

Masa : 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

2. Persediaan a. Minta murid membuat i. Nyatakan jumlah duit syiling.


pemerhatian terhadap jenis-jenis ii. Nyatakan jumlah wang kertas.
Pemerhatian duit yang dipamer. iii. Berapakah beza duit syiling dan
dan analisis wang kertas?

151
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Dua orang murid diminta i. Ambil sekeping duit syiling


mengambil sekeping duit syiling setiap seorang.
setiap orang. ii. Nyatakan nilai duit itu kepada
kawan kamu.
iii. Berapakah jumlah duit
mereka?
iv. Bagaimanakah kamu tahu?

Pelajar A Pelajar B

c. Dua orang murid diminta i. Ambil sekeping wang kertas


mengambil sekeping wang kertas setiap seorang.
setiap orang. ii. Nyatakan nilai wang itu kepada
kawan kamu.
iii. Berapakah jumlah wang
mereka?
iv. Bagaimanakah kamu tahu?

Pelajar A Pelajar B

d. Edarkan contoh duit syiling. v. Ambil 2 keping syiling 50 sen,


e. Murid menambah duit syiling 5 keping syiling 20 sen,
berpandukan contoh duit yang 10 keping syiling 10 sen dan
telah diedarkan. 20 keping syiling 5 sen.
f. Murid berbincang kaedah vi. Tunjukkan kombinasi wang
menyatukan nilai wang. syiling seperti kad imbasan di
papan tulis.
vii. Bincangkan kombinasi duit
syiling lain yang bersamaan.
60 sen + 30 sen

152
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

g. Mengedarkan contoh duit kertas. viii. Ambil 1 keping wang kertas


h. Murid menambah duit kertas RM10, 2 keping wang kertas
berpandukan contoh duit yang RM5 dan 10 keping wang kertas
telah diedarkan. RM1
i. Murid bincang kombinasi nilai duit ix. Tunjukkan kombinasi wang
yang sama dengan hasil tambah kertas seperti kad imbasan di
sebelum ini. papan tulis.
x. Bincangkan kombinasi wang
RM5 + RM4= kertas lain yang bersamaan.

Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Murid dibahagikan kepada 5


dengan melakukan aktiviti seperti kumpulan
Penjanaan idea contoh di bawah: ii. Ketua kumpulan ambil satu
kad arahan dan wang contoh.

b. Gunakan kad arahan dan wang


contoh.

c. Bawa murid keluar dari bilik darjah iii. Bincangkan.


ke kedai sekolah iv. Setiap kumpulan perlu mengira
i. Minta murid menggunakan wang yang perlu di bayar ?
wang contoh melakukan v. Berapakah jumlah wang yang
aktiviti jual beli berdasarkan perlu kamu bayar?
kad arahan. vi. Bincangkan hasil kerja yang
kamu lakukan?
Contoh kad arahan:

Beli 2 batang pensel

Beli sebuah buku dan


2 batang pensel
Perbetulkan kesilapan serta merta
Wujudkan semangat keusahawanan yang dilakukan oleh murid sewaktu
dan terapkan sikap berkerjasama aktiviti jual beli.
dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.

153
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Perkembangan a. Murid diberi RM1 seorang dan i. Berapakah jumlah wang yang
masih dalam kumpulan. kamu ada?
b. Senaraikan barangan yang boleh ii. Berapakah jumlah barang yang
dibeli di kedai sekolah dengan dapat dibeli?
jumlah wang yang mereka ada iii. Berapakah jumlah harga
Penambahbaika c. Murid membeli barangan yang barangan itu?
n disenaraikan. iv. Adakah wang kamu cukup
untuk membeli semua
Menilai barangan yang disenaraikan?
v. Tunjukkan nilai wang (guna
wang contoh ).
d. Minta murid mengira
menggunakan abakus 4:1
Contoh soalan:

35 sen + 40 sen =

i. Tiga puluh lima


( naik 3 di rumah puluh,
naik 5 di rumah sa)

ii. Naik 5 turun 1 pada rumah


puluh ( Kawan kecil)

iii. Jawapan : 75
(7 di rumah puluh,
5 di rumah sa)

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 54 hingga i. Selesaikan tugasan yang


lembaran kerja 56 kepada setiap diberi.
Pelaksanaan murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Amalan
berterusan

154
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja


54 hingga lembaran kerja 56.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran
berikutnya.

Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan, berjimat cermat dan berkerjasama.

155
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 54
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Tampalkan gambar wang mengikut hasil tambah.


(Gunakan gambar wang di lampiran C)

1. 50 sen + 30 sen =

2. 35 sen + 20 sen =

3. 50 sen + 50 sen =

4. 60 sen + 30 sen =

5. 20 sen + 25 sen =

6. 15 sen + 5 sen =

156
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 55
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Jumlah dan suaikan.

1.
RM4

RM 5
2.

3. RM 9

4
RM 9

5. RM 9

157
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 56
Nama :__________________________
Kelas:__________________

Selesaikan.

1. 75 sen + 10 sen = _____________

2. 15 sen + 20 sen = _____________

3. 40 sen + 50 sen = _____________

4. 20 sen + 65 sen = _____________

5. 10 sen + 45 sen = _____________

6. RM5 + RM3 = _____________

7. RM6 + RM1 = _____________

8. RM1 + RM9 = _____________

9. RM2 + RM3 = _____________

10. RM3 + RM1 + RM 2 = _____________

158
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lampiran C

159
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan operasi

Tajuk: Wang hingga RM10

Standard Kandungan: 4.2 Murid dibimbing untuk;


Tolak melibatkan wang

Standard Pembelajaran: (iii) Murid berupaya untuk:


Tolak :
(a) sen hingga RM1,
(b) ringgit hingga RM10,
(iv) Tolak melibatkan wang dengan menggunakan
abakus.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Berapakah jumlah wang semuanya?


terhadap nilai wang yang ii. Apakah nilai wang yang dapat kamu
Pemerhatian ditunjukkan. lihat?
dan analisis iii. Berapakah beza nilai duit syiling dan
wang kertas?

i. Ambil dua keping duit syiling.


b. Seorang murid diminta
ii. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan
mengambil dua keping duit
kamu.
syiling.
iii. Berikan sekeping daripada duit syiling
itu kepada kawan kamu.
iv. Berapakah wang dia ada sekarang?
(Kemukakan soalan kepada kelas)
v. Bagaimana kamu tahu?

160
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Seorang murid diminta i. Ambil dua keping wang kertas.


mengambil dua keping wang ii. Sebutkan nilai wang itu kepada kawan
kertas. kamu.
iii. Berikan sekeping daripada wang itu
kepada kawan kamu.
iv. Berapakah wang yang dia ada
sekarang?
v. Bagaimana kamu tahu?

d. Mengedarkan contoh duit i. Ambil 2 keping duit syiling 50 sen,


syiling. 5 keping duit syiling 20 sen,
e. Murid menolak duit syiling 10 keping duit syiling 10 sen dan
berpandukan contoh duit 20 keping duit syiling 5 sen.
yang telah diedarkan. ii. Tunjukkan kombinasi duit syiling
f. Bincangkan kaedah menolak seperti kad imbasan di papan tulis.
nilai wang yang sama iii. Bincangkan dengan kawan kombinasi
dengan hasil tolak sebelum wang syiling yang lain yang
ini. bersamaan dengan hasil tolak tadi.

70 sen - 40 sen

g. Mengedarkan contoh wang iv. Ambil 1 keping wang kertas RM10, 2


kertas. keping wang kertas RM5 dan 10
h. Murid menolak wang kertas keping wang kertas RM1
berpandukan contoh duit v. Tunjukkan kombinasi wang kertas
yang telah diedarkan. seperti kad imbasan di papan tulis.
i. Bincangkan kaedah menolak vi. Bincangkan dengan kawan kombinasi
nilai wang yang sama wang kertas yang lain yang
dengan hasil tolak sebelum bersamaan dengan hasil tolak tadi.
ini..

161
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

RM9 - RM4 =

Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran i. Murid dibahagikan kepada 5


Penjanaan idea murid dengan melakukan kumpulan
aktiviti seperti contoh ii. Ketua kumpulan ambil satu
sebelumnya. kad arahan dan wang contoh.

b. Gunakan kad arahan dan


wang contoh.

c. Bawa murid keluar dari bilik i. Bincangkan.


darjah ke kedai sekolah ii. Setiap kumpulan perlu mengira wang
i. Minta murid yang perlu dibayar ?
menggunakan wang iii. Berapakah jumlah wang yang perlu
contoh melakukan sesi kamu bayar?
membeli berdasarkan iv. Bincangkan hasil kerja yang kamu
kad arahan. lakukan?

Contoh kad arahan:

Beli 2 batang pensel

Beli sebuah buku dan Perbetulkan kesilapan serta merta yang


2 batang pensel dilakukan oleh murid sewaktu
perbincangan.
Wujudkan semangat
keusahawanan dan terapkan
sikap berkerjasama
dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.

162
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Perkembangan a. Murid diberi RM1 seorang i. Berapakah jumlah wang yang kamu
dan masih dalam kumpulan. ada?
b. Murid menyenaraikan ii. Berapakah jenis barang yang dapat
barangan yang boleh dibeli dibeli?
Pelaksanaan di kedai sekolah dengan iii. Berapakah jumlah harga barangan
kuantiti wang yang mereka itu?
ada iv. Adakah wang kamu cukup untuk
c. Murid membeli barangan membeli semua barangan yang
yang disenaraikan. disenaraikan?
Menilai
v. Berapakah lebihnya wang kamu?
vi. Tunjukkan nilai wang (guna wang
contoh ).
vii. Tunjukkan dalam bentuk operasi.

d. Murid mengira menggunakan


abakus 4:1
Contoh soalan:

90 sen - 45 sen = i. Sembilan puluh lima


(naik 4 manik bawah, naik 5
manik atas di rumah puluh)

ii. tolak 5 pada rumah sa tapi


tak cukup manik pada manik
bawah maka guna kawan
kecil iaitu naik 5 pada rumah
sa dan turun 1 pada rumah
puluh.

iii. Tolak 4 di rumah puluh tapi


manik bawah tidak cukup
maka guna kawan kecil iaitu
naik 5 pada manik atas dan
naik 1 pada manik bawah.

163
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

iii. Jawapan : 45 sen


( 4 di rumah puluh dan 5
dirumah sa)

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 57 i. Selesaikan tugasan yang diberi.


hingga lembaran kerja 59
Pelaksanaan kepada setiap murid.

Amalan b. Bincangkan hasil kerja


berterusan murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di


lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59.

Minta murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke
kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan, berjimat cermat dan berkerjasama.

164
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Nama : _________________________ Lembaran kerja 57

Tahun : _________________________

Lengkapkan

1. – =

2. . – =

3. . – =

. – =
4.

165
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran kerja 58

Nama : _______________________
Tahun : _______________________

Berapakah wang lebih?


Duit ada Barang beli Duit lebih

RM5

50 sen

50 sen

RM1 70 sen

RM6

RM3

30 sen
RM1
30 sen

166
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Nama : _______________________ Lembaran kerja 59


Tahun : _______________________

Selesaikan.

1. 70 sen - 20 sen = ________ 2. RM3 – RM1 = ________

3. RM6 – RM4 = ________ 4. 85 sen – 15 sen = _____

5. RM10 – RM3 = ________ 6. 100 sen – 50 sen = ____

Tolakkan.

1. 5 5 sen 2. 6 0 sen 3. RM 8
- 2 0 sen - 3 0 sen - RM 3

4. 9 5 sen 5. RM 9 6. RM 1 0
- 2 0 sen - RM 2 - RM 2

Selesaikan.

1. 45 sen – 10 sen= 2. RM 7 – RM 1= 3. RM 5 – RM 5 =

167
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Masa dan Waktu

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Menyatakan waktu dalam sehari
.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid menyatakan waktu i. Apa yang kamu lihat dalam


berdasar gambar yang gambar?
Pemerhatian ditunjukkan.
dan Analisis ii. Bilakah kamu melihat aktiviti
tersebut dilakukan?

Gambar 1

iii. Gambar 2
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

168
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Gambar 3
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi. Gambar 4
xxii.
xxiii.
xxiv. Bincangkan.

Bila kamu….
b. Murid menyatakan masa aktiviti
yang mereka lakukan setiap i. Bangun pagi
hari ii. Rehat
iii. Bermain
iv. Makan
v. Belajar
vi. Menonton

Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid Apakah yang kamu lakukan pada


dengan melakukan aktiviti masa berikut:
seperti contoh di bawah:
Penjanaan Idea
b. Murid menyatakan aktiviti yang
mungkin dilakukan berdasar 6.30 pagi
Sintesis Idea kad “masa” yang ditunjukkan.

10.00 pagi

12.00 tengahari
h
5.00 petang

9.00 malam

169
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Perkembangan i. Paparkan kepada murid satu


persatu kad gambar seperti
contoh di bawah:

Penambahbaikan ii. Murid memadan dengan kad


masa.
6.30 pagi

Menilai 10.00 pagi

12.00 tengahari
h
5.00 petang

9.00 malam

4.00 pagi

7.00 malam

12.00 tengah malam

3.00 petang

10.00 malam

170
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 60 i. Selesaikan tugasan yang


setiap murid. diberi.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di


Lembaran Kerja 60.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan
aktiviti yang penting.

171
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 60
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Bila?

1.
Pagi Kenapa?
(Nyatakan
Petang secara lisan)

2.
Tengahari Kenapa?
(Nyatakan
Malam secara lisan)

3. Pagi Kenapa?
(Nyatakan
Awal pagi secara lisan)

4.
Pagi Kenapa?
(Nyatakan
Malam secara lisan)

172
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Masa dan Waktu

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


ii Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari
(pada hari persekolahan sahaja)
.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid menyatakan peristiwa i. Apa aktiviti yang kamu


yang berlaku disekeliling mereka lakukan setiap hari.
Pemerhatian setiap hari
dan Analisis Pagi
Tengahari
Petang
Malam

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid Apakah yang kamu lakukan pada


dengan melakukan aktiviti masa berikut:
seperti contoh di bawah:
Penjanaan
Idea Bangun pagi
b. Murid menyatakan aktiviti
Sintesis Idea mengikut urutan yang mungkin
dilakukan berdasar kad yang
ditunjukkan.
Mandi

Sarapan

Belajar

173
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Rehat

Bermain

Solat

Pendidikan Jasmani

Perkembangan Masa Subjek i. Apakah subjek yang


7.45 – 8.15 PJ pertama?
8.15 – 9.15 BM ii. Pukul berapakah waktu
9.15 – 10.15 MT rehat?
Penambahbaikan iii. Kenapa PJ tidak diajar
10.15 – 10.45 Rehat
selepas waktu rehat?
10.45 – 11.15 Muzik iv. Pukul berapakah masa
11.15 – 12.15 BI persekolahan berakhir?
12.15 – 12.45 Agama Islam

Menilai
Masa Subjek i. Bilakah masa tidur?
1.30 Makan ii. Adakah pukul 5.00
Tengahari petang sesuai untuk
2.30 Kerja sekolah bermain?
4.00 Menonton iii. Apakah rancangan tv
5.00 Bermain pada pukul 8.30 malam?
6.30 Mandi iv. Bilakah lagi masa yang
7.30 sesuai untuk membuat
Makan Malam
kerja sekolah?
8.30 Menonton
10.00 Tidur

Tindakan c. Edarkan lembaran kerja 61 ii. Selesaikan tugasan yang diberi.


setiap murid.
d. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.

174
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti
yang penting.

175
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 61
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Susun gambar di bawah mengikut turutan


( Hari persekolahan )
9
4 . 3

8 7 5

6 2 1

176
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Masa dan Waktu

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


iii Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan
.
Masa: 30 minit (1 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Minta murid memerhatikan abjad i. Hari ini hari apa ?


yang dipaparkan dan kemudian ii. Semalam hari apa ?
Pemerhatian menyusun semula huruf supaya iii. Esok hari apa ?
dan Analisis menjadi nama hari yang betul iv. Nama hari hendaklah ditulis
bermula dengan huruf besar.
slaesa Selasa

ubar Rabu

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Apakah hari pertama kamu


dengan melakukan aktiviti kesekolah ?
seperti contoh di bawah: ii. Apakah hari terakhir kamu
Penjanaan Idea kesekolah ?
iii. Berapa hari dalam satu
Sintesis Idea b. Minta murid menyusun nama minggu kamu bersekolah ?
hari persekolahan mengikut iv. Hari apa ada subjek PJ ?
urutan dengan berpandukan
jadual waktu kelas.

177
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Perkembangan Murid menyusun nama hari i. Apakah hari sebelum hari Isnin?
mengikut urutan bermula dari Ahad ii. Hari apakah selepas hari
hingga Sabtu Jumaat?
Penambahbaikan iii. Ada berapa hari dalam
seminggu?
iv. Apakah rancangan tv?
Menilai v. Hari apakah orang Islam
beramai-ramai bersembahyang
di masjid?
vi. Hari apakah orang kristian pergi
ke gereja?

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 62 i. Selesaikan tugasan yang diberi.


setiap murid.
Pelaksanaan
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Amalan
berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 62.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan hari terutama sewaktu melakukan aktiviti yang
penting.

178
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 62
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A Susun hari persekolahan dengan betul


Rabu Isnin Selasa Jumaat Khamis

B Namakan hari-hari yang bukan hari persekolahan

179
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

C Susun hari dalam seminggu dengan betul

Jumaat Ahad Isnin Selasa

Sabtu Rabu Khamis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

180
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Masa dan Waktu

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


iv Menamakan bulan dalam setahun
.

Masa: 30 minit (1 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid menyatakan peristiwa i. Apakah peristiwa yang pernah


yang berlaku dalam setahun. kamu alami atau kamu lihat
Pemerhatian dan dalam setahun?
Analisis
ii. Bilakah kamu melihat atau
kamu alami peristiwa tersebut?

(Nyatakan bulan)

2. Imaginasi c. Murid menyatakan peristiwa i. Apakah peristiwa yang berlaku


pada bulan………

Penjanaan Idea Puasa Mei


Oktober
Sintesis Idea Ogos
Hari Raya September
dan seterusnya.
Hari Guru

Sukan Sekolah

181
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Hari Kebangsaan

Hari Jadi

3. Perkembangan a. Murid menyatakan nama i. Bulan apakah bulan


bulan dalam setahun pertama
ii. Bulan apakah bulan
Penambahbaikan kedua
Januari iii. Bulan apakah bulan
ketiga
Menilai Februari iv. Bulan apakah bulan
keempat
v. Bulan apakah bulan
Mac kelima
vi. Bulan apakah bulan
keenam
April vii. Bulan apakah bulan
ketujuh
viii. Bulan apakah bulan
Mei kelapan
ix. Bulan apakah bulan
kesembilan
Jun x. Bulan apakah bulan
kesepuluh
Julai xi. Bulan apakah bulan
kesebelas
Ogos xii. Bulan apakah bulan
kedua belas

September

Oktober

November

Disember

182
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 63 i. Selesaikan tugasan yang


setiap murid. diberi.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Pelaksanaan

Amalan berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 63.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti
yang penting.

183
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 63
Nama :__________________________

Kelas:__________________
1.

2.

3.

4.

5.

6.

184
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

185
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan geometri

Tajuk: Masa dan Waktu

Standard Kandungan: 5.2 Murid dibimbing untuk:


Menyebut dan menulis waktu.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. mengenal pasti dan menyatakan “ setengah “ dan „
satu perempat “ berdasarkan muka jam.

Masa:60 minit (2 waktu)

Fasa CadanganAktiviti CadanganKomunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Pegang dan perhatikan


muka jam yang diberi. muka jam yang diberi.
Pemerhatian
dan analisis

ii. Setengah menunjukkan


b. Menyatakan waktu setengah pada jarum panjang berada
muka jam. pada nombor berapa?
Bincangkan.

iii. Satu perempat


menunjukkan jarum
panjang berada pada
nombor berapa?

186
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

c. Menyatakan waktu satu perempat iv. Satu perempat jam sama


pada dengan suku jam
muka jam.

d. Paparkan muka jam menunjukkan i. Lihatmuka jam, dan


setengah dan satu perempat. bincangkanapa yang
dapatkamulihat?

Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid Tunjukkan gambar – gambar


dengan berbincang dan bersoaljawab aktiviti murid
Penjanaan Idea mengenai aktiviti harian murid.

Sintesis Idea b. Tunjukkan gambar aktiviti dan


berbincang.

187
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Murid menampal gambar


aktiviti harian meraka.

i. Bincangkan hasil kerja


yang kamu lakukan?

Perbetulkan kesilapan
sertamerta yang dilakukan
oleh murid sewaktu
perbincangan.

188
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Perkembangan a. Paparkan kepada murid muka jam i. Nyatakan waktu yang di


yang menunjukkan setengah dan satu tunjukkan pada muka jam.
perempat / suku.
Penambahbaikan ii. Sebutkan aktiviti yang
sesuai dilakukan pada
masa yang ditunjukkan.

Menilai

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 64 kepada i. Selesaikan tugasan yang


setiap murid. diberi.
Pelaksanaan
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Amalan
berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 64.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak


kekemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Bertanggung jawab.

189
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 64
Nama :__________________________

Kelas:__________________

1. Tuliskan waktu yang ditunjukkan di bawah.

2. Lukiskan jarum jam.

3 suku 1 setengah 11 suku

8 setengah 7 suku 5 setengah

190
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Masa dan Waktu

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menyebut dan menulis waktu.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


ii. Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam
sahaja dengan menggunakan jam analog.

Masa:60 minit (2waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

2. Persediaan a. Murid menyebut waktu dalam


jam
Pemerhatian dan
Analisis

i. Pelbagaikan aktiviti dengan


menunjukkan pelbagai waktu.

b. Murid menyebut waktu dalam


setengah jam

Murid menulis waktu yang


ditunjukkan oleh guru

c. Menulis waktu dalam jam

191
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Pukul enam
6.00

c. Menulis waktu dalam setengah


jam

pukul lima setengah


5.30

3. Imaginasi a. Tunjukkan muka jam yang Sebutkan.


berada pada waktu dalam jam
dan setengah jam

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

Perbetulkan kesilapan serta


merta yang dilakukan oleh murid
sewaktu perbincangan.

192
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

3. Perkembangan i. Paparkan kepada murid muka iii. Murid menyebut dan menulis
jam yang menunjukkan waktu waktu dalam jam dan
Penambahbaikan dalam jam dansetengah jam setengah jam

Menilai

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 65 i. Selesaikan tugasan yang


kepada setiap murid. diberi.
b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 65.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak


kekemahiran berikutnya.

193
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

NilaidanSikap Bertanggung jawab.

194
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 65
Nama :__________________________

Kelas:__________________
1. Tuliswaktupada jam dibawah.

2. Lukisjarum jam

10.30 4.30 12.30

6.30 3.30 1.30


195
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Panjang

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


(i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan
piawai.
(ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan
unit bukan piawai.
(iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan
kata ukuran panjang dalam konteks.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid diminta mengeluarkan i. Apa yang dapat kamu


sebatang pensel dan lihat ?
Pemerhatian pemadam, kemudian letakkan ii. Ceritakan secara lebih
dan Analisis di atas meja. lanjut tentang pensel dan
pemadam kamu?

Contoh 1:
iii. Letakkan pemadam selari
kedudukannya dengan
pensel seperti contoh 1.
Bincangkan hasil
pemerhatian.
iv. Bagaimanakah kamu
hendak menjadikan
pemadam sama
panjang dengan pensel?

196
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

2. Imaginasi a. Murid diminta menganggarkan i. Bagaimana anda boleh tahu


jumlah pemadam yang panjang pensel ini?
diperlukan supaya sama
Penjanaan panjang dengan pensel. ii. Cuba anggarkan berapa
Idea banyak pemadam yang
diperlukan supaya sama
Sintesis Idea panjang dengan pensel?

iii. Mengapakah kamu


menggunakan cara tersebut?

Guru menerangkan sebab iv. Mengapa jawapan kamu


hasil jawapan yang berbeza berbeza dengan kawan kamu?

3. Perkembangan a. Murid mendengar penerangan


daripada guru mengenai istilah
pengukur.
Penambahbaikan
b. Murid ditunjukkan cara i. Mengapa kita perlu mengukur
Menilai mengukur objek dengan betul. bermula dari hujung pensel?

1 2 3

c. Bahagikan murid kepada ii. Gunakan 3 objek yang diberi.


kumpulan kecil. Setiap Ukur dan bandingkan
kumpulan diberikan 3 objek. jawapan dengan rakan
Ukur panjang objek kamu.
menggunakan pemadam.

Contoh:
Buku teks, buku latihan dan
kotak pensel.

197
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

d. Murid diminta mengukur iii. Rekodkan hasil jawapan


panjang objek yang sama dalam jadual.
menggunakan batang
mancis sebagai pengukur. iv. Mengapa jawapan kamu
berbeza?

v. Pada pendapat kamu objek


manakah paling panjang dan
paling pendek?

vi. Cuba kamu susunkan objek


mengikut turutan:
a. a. Pendek ke panjang
b. b. Panjang ke pendek.

4. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 66 dan i. Selesaikan tugasan yang


lembaran kerja 67 kepada diberi.
Pelaksanaan setiap murid.

Amalan b. Bincangkan hasil kerja murid.


berterusan

Pentaksiran a. Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di


Lembaran Kerja 66 dan lembaran kerja 67 murid memahami cara
mengukur sesuatu objek dengan teknik yang betul.

b. Murid boleh menggunakan pengukur yang sama untuk mengukur


objek yang berlainan.

c. Murid boleh menggunakan pengukur yang berlainan untuk


mengukur objek yang sama.

Nilai dan Sikap 1. Terapkan sifat bekerjasama ketika melakukan aktiviti kumpulan.
2. Murid berani memberikan pendapat melalui aktiviti perbincangan.

198
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 66
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Arahan:
Ukur objek berikut menggunakan pemadam dan batang mancis
sebagai pengukur dan rekodkan jawapan.

Bil Objek Bilangan pemadam Bilangan batang


mancis

1. Buku latihan

2. Buku teks

199
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

3. Kotak pensel

Berdasarkan Jadual di atas, jawab soalan di bawah.

1. Objek paling panjang ialah _____________________

2. Objek paling pendek ialah ______________________

3. Susunkan objek mengikut tertib dari pendek ke panjang.

___________________ , _________________, ________________

4. Susunkan objek mengikut tertib dari panjang ke pendek.

___________________ , _________________, ________________

200
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 67

Nama: ________________________

Kelas: _________________________

Arahan:

Berdasarkan gambar, pilih dan warnakan jawapan yang betul.

1. Panjang sudip sama dengan 6 , 8 klip kertas.

2. Panjang sudu sama dengan 4 , 5 klip kertas.

3. Panjang garpu sama dengan 4 , 5 klip kertas.

4. Sudu lebih pendek , lebih panjang daripada sudip.

5. Sudip lebih pendek , lebih panjang daripada garpu.

6. Sudu lebih pendek , sama panjang dengan garpu.

7. Objek paling panjang ialah sudip sudu .

201
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Goemetri

Tajuk: Timbangan

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menggunakan unit relatif untuk timbangan.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan
unit bukan piawai.
ii. Membanding dua atau lebih timbangan objek
menggunakan unit bukan piawai.
iii. Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan
kata timbangan dalam konteks.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

2. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Berdasarkan pemerhatian


terhadap sebiji pengorek yang kamu apakah yang dapat
Pemerhatian diletakkan di atas pembaris. kamu lihat?
dan analisis
ii. Bincangkan bersama rakan-
rakan anda.

iii. Apa yang kamu lihat


sekiranya beberapa klip
kertas diletakkan di kiri
b. Guru meletakkan beberapa klip pembaris.
kertas di kiri pembaris tersebut.

iv. Berdasarkan pemerhatian,


bincangkan bersama rakan
apa yang dapat kamu lihat?

c. Murid membuat pemerhatian 2


rakan yang berbeza saiz.

202
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

2. Imaginasi a. Murid diminta menganggarkan i. Bagaimanakah kedudukan


berat beberapa objek lain dengan objek di atas pembaris itu?
menggunakan pemberat yang
Penjanaan Idea sama. ii. Apakah yang dapat anda
lihat sekiranya lebih
pemberat ditambah?

Sintesis Idea iii. Anggarkan berapakah


bilangan klip kertas yang
digunakan supaya
pembaris itu seimbang.

Contoh objek yang dicadangkan: i. Apakah pemberat yang


pemadam, pensel dan pen. sesuai digunakan untuk
objek ini?
Gunakan pemberat yang sesuai
seperti guli sekiranya objek yang ii. Berapakah bilangan
dianggarkan lebih berat. pemberat yang
diperlukan?

iii. Bincangkan
b. Bahagikan murid kepada kumpulan bersama rakan.
kecil. Setiap kumpulan diberi dua
objek berlainan. Anggarkan berat
tersebut dengan menggunakan
pemberat yang berbeza.

Contoh:

Objek Pengukur Berat


Buku teks Buku rampaian i. Apakah yang kamu rasa ?
Kotak Kapur
pensel ii. Terangkan pendapat kamu
Pensel Duit syiling 20 sen itu
warna

Guru menerangkan mengapa objek


tersebut perlu menggunakan
pemberat yang sesuai.

c. Bahagikan murid kepada


kumpulan kecil. Setiap kumpulan
diberi dua objek berlainan. (contoh
2 biji bola)

203
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Murid anggarkan berat tersebut


dengan menggunakan kedua dua
belah tapak tanggan

3. Perkembangan a. Bahagikan murid kepada kumpulan


kecil.
Setiap kumpulan diberi pilihan
Pelaksanaan memilih beberapa objek dengan
bentuk yang berlainan.
Menilai
Murid menjalankan aktiviti i. Pilih dua objek yang kamu
meletakkan dua objek yang rasa sama berat .
berbeza beratnya di atas pemberat:
ii. Pilih dua objek yang kamu
i. Meletakkan dua objek yang rasa berbeza berat.
sama berat
iii. Lihat apa yang berlaku pada
pemberat itu.

iv. Objek manakah yang lebih


berat?

ii. Meletakkan dua objek yang v. Bincangkan bersama rakan


berbeza beratnya kamu

Guru memperkenalkan istilah berat


dengan aktiviti aktiviti yang dijalankan
sebelum ini. Contoh istilah:
Berat, lebih berat, sama berat, kurang
berat, lebih berat.

204
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 68 kepada i. Selesaikan tugasan yang


setiap murid. diberi.
Pelaksanaan
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Amalan berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran


kerja 68, murid dapat memahami anggaran berat sesuatu objek dan
mengetahui pemberat yang sesuai digunakan untuk mengukur berat
sesuatu objek tersebut.

Nilai dan Sikap Semaikan sikap bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan.

205
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 68

Nama :__________________________

Kelas:__________________

Padankan objek dengan bilangan pemberat yang sesuai.

1.

Pengorek Buku Rampaian

2.

Buku Teks Pensil

3.

Gunting Klip Kertas

206
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Gariskan jawapan yang betul.

1. 2.

Bekas pensel (lebih berat / lebih Klip kertas (lebih berat / lebih

ringan)daripada bola ping pong ringan)daripada pemadam.

3. 4.

Sebiji limau (sama berat / lebih Sebiji belon (lebih ringan / lebih

ringan) daripada sebiji epal. berat) daripada sebiji bola.

207
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tuliskan nombor di bawah mengikut turutan objek yang lebih ringan


kepada yang lebih berat.

Sebuah buku teks Sebiji strawberi

Klip kertas 1 Dua buah buku tulis

Sepasang kasut Seekor gajah

208
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Isipadu Cecair

Standard Kandungan: Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit
bukan piawai.
Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata
isipadu cecair dalam konteks.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Berapa bilangan botol


terhadap botol-botol air yang semuanya?
Pemerhatian berlainan saiz di atas meja. ii. Adakah botol-botol itu sama
dan Analisis saiz?

b. Menyusun botol-botol mengikut iii. Botol manakah yang dapat


urutan dari besar ke kecil atau mengisi air paling banyak?
sebaliknya. Kenapa?
Bincangkan.

209
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

iv. Letakkan sebiji botol dan sebiji ii. Pada pendapat anda bekas
cawan di atas meja. manakah dapat mengisi lebih
banyak air.
iii. Bagaimana kita dapat menyukat
air tersebut?

v. Teruskan aktiviti dengan iv. Cuba anda susun bekas-bekas


menggunakan bekas yang lain itu mengikut urutan dari kecil
seperti gelas, cawan dan kepada besar.
sebagainya. v. Ulang aktiviti dengan
membanding dua bekas yang
belainan.

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Pernahkah anda melihat


dengan melakukan aktiviti gambar ini? Di mana?
seperti contoh di bawah: ii. Apakah kegunaannya?
Bincangkan.

b. Gunakan gambar-gambar tangki


air, tong, bekas air panas dan
botol minyak pelincir.

210
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

c. Bawa murid keluar dari bilik i. Apakah nama nya?


darjah. ii. Apa gunanya?
i. Bawa murid melihat tangki iii. Kenapa ianya sangat besar?
air sekolah. Bincangkan.

Perkembangan i. Apakah gambar yang kamu


lihat?
Penambahbaikan ii. Gambar manakah dapat
menyimpan air paling banyak?
iii. Gambar manakah dapat
Menilai a. Paparkan kepada murid satu menyimpan air paling sedikit?
persatu kad gambar seperti iv. Jika anda ingin menyimpan air,
contoh di bawah: bekas mana kah yang anda
gunakan? Kenapa?

211
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 69. i. Selesaikan tugasan yang diberi.


b. Bincangkan hasil kerja murid.
Pelaksanaan

Amalan
berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 69.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar
bilik darjah.

212
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 69
Nama :_________________________________________

Kelas:__________________

A. .Tandakan ⁄ pada bekas yang lebih besar

1.

2.

213
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: RuangG

Standard Kandungan: 9.1 Murid dibimbing untuk:


Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D)

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak
segiempat sama, silinder dan sfera.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Pernahkah kamu melihat


terhadap objek tiga dimensi bentuk-bentuk ini?
Pemerhatian dan yang diletakkan di atas meja.
analisis

b. Guru berbincang tentang ii. Berikan contoh-contoh objek


bentuk objek dan bersoal jawab yang berbentuk kuboid yang
dengan murid pernah murid lihat di persekitaran
mereka.

c. Guru mempamerkan bentuk- i. Bentuk ini dinamakan kuboid


bentuk tiga dimensi dan
mengaitkannya dengan objek
dalam aktiviti (a).

ii Ini bentuk kubus, kon,


sfera,piramid tapak segiempat
sama,,sfera dan silinder.

214
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Setiap ahli kumpulan diminta


dengan melakukan aktiviti melekatkan gambar bentuk
Penjanaan Idea seperti contoh di bawah: tiga dimensi mengikut
namanya.
Sintesis Idea b. Bentuk kan murid kepada
beberapa kumpulan. ii. Kumpulan yang dapat
melekatkan gambar dengan
c. Edarkan 6 keping gambar bentuk betul dalam masa yang
3D dan sekeping kad manila paling singkat dianggap
yang tercatat nama sebagai pemenang.
bentuk-bentuk seperti
di bawah kepada setiap iii. Bincangkan hasil kerja
kumpulan . murid sebagai pengukuhan
dan pamerkan hasil kerja
Kumpulan murid

Lekatkan bentuk-bentuk 3D
yang disenaraikan di bawah

1. kubus

2. kuboid

3. sfera

4. silinder

5. kon

6. piramid

215
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

3. Perkembangan a. Paparkan kepada murid i. Ada berapa bentuk yang dapat


pelbagai kumpulan objek tiga kamu lihat?
Penambahbaikan dimensi seperti contoh di bawah ii. Namakan bentuk-bentuk itu.
dan lakukan aktiviti lisan. iii.Nyatakan bilangan bagi setiap
bentuk yang terdapat dalam
Menilai gambar rajah .

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 70 i. Selesaikan tugasan yang diberi.


kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran


kerja 70.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Bekerjasama

216
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 70
Nama :__________________________

Kelas:__________________

B. Suaikan bentuk bentuk di bawah

1. Kubus

2
Silinder

3.
Sfera

4. Kuboid

5. Kon

6. Piramid tapak
segiempat sama

217
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Ruang

Standard Kandungan: 9.1 Murid dibimbing untuk:


Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D)

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


ii. Memperihalkan permukaan ,sisi, dan bucu bagi bentuk tiga
dimensi (3D).

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

3. Persediaan a. Minta murid menyentuh bucu, i. Ada berapa bucu bagi


permukaan dan tepi kubus yang kubus?
Pemerhatian diberi kepada setiap kumpulan ii. Berapakah bilangan tepi
dan analisis dan minta kumpulan mengira bagi sebuah kubus?
bilangan bucu,tepi dan juga iii. Berapa permukaan bagi
permukaan. kubus?

Bucu

Permukaan

sisi

b. Tunjukkan sisi, bucu bagi


bentuk kubus di atas dan
ada perbincangan dengan murid
.

c. Aktiviti yang sama diulang bagi


bentuk pyramid, kuboid,
silinder, kon dan sfera.

218
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid Lengkapkan jadual yang


dengan melakukan aktiviti diberi.
Penjanaan Idea berikut dalam kumpulan:

Menjana Idea Bekalkan juga bentuk 3D


kepada setiap kumpulan.

Bentuk Bilangan Bilangan Bilangan


permukaan bucu sisi
Kuboid
Kubus
Kon
Silinder
Sfera
Piramid

3. Perkembangan a. Paparkan kepada murid satu i. Nyatakan bentuk yang


persatu kad gambar seperti ditunjukkan.
contoh di bawah:
Penambahbaikan ii. Nyatakan bilangan
(a) bucu
(b) permukaan
Menilai (c) tepi

b. Minta murid mengingat


kembali bucu,permukaan dan
tepi setiap bentuk yang
ditunjukkan.

219
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 71 i. Selesaikan tugasan yang


kepada semua murid. diberi.
Pelaksanaan
b. Bincangkan hasil kerja murid.

Amalan berterusan .

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di


lembaran kerja 71.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih


ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Bekerjasama

220
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

mbaran Kerja 71
Nama : ___________________________

Tahun : ___________________________

Labelkan bentuk-bentuk di bawah

BUCU PERMUKAAN
TEPI

1 2

3
4

221
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan Dan Geometri

Tajuk: Ruang

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


(i) Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat
tepat, segitiga dan bulatan.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Namakan benda yang telah


terhadap gambar yang dipaparkan?
Pemerhatian dan dipaparkan.
Analisis ii. Nyatakan sifat benda tersebut.

iii. Namakan benda-benda lain


yang serupa dengan benda
tersebut?

iv. Mengapa?

2. Imaginasi a. Perkukuhkan lagi kemahiran


dengan menggunakan gambar
bagi bentuk yang lain
Penjanaan
Idea i. Segiempat Sama i. Lukiskan bentuk di sebelah
tetapi saiznya berlainan.
Bandingkan hasil kerja dengan
Sintesis Idea rakan. Bincang.

222
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

ii. Segiempat tepat

ii. Lukiskan bentuk di sebelah


tetapi saiznya berlainan.
Bandingkan hasil kerja dengan
rakan. Bincang.

iii. Segi tiga


iii. Lukiskan bentuk di sebelah
tetapi saiznya berlainan.
Bandingkan hasil kerja dengan
rakan. Bincang.

3. Perkembangan a. Paparkan kepada murid satu i. Cari perbezaan di antara


persatu kad bentuk seperti bentuk-bentuk yang di
contoh di bawah: paparkan di papan hitam.
Penambahbaikan

Menilai

ii. Cari pula perbezaan antara


dua kad bentuk yang
dipaparkan ini.

223
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

ii. Murid memadankan nama


bentuk mengikut ciri yang
dinyatakan

Bulatan
iii. Padankan nama-nama bentuk
mengikut ciri yang telah
dinyatakan
Segitiga
iv. Sebut bersama-sama

Segiempat
sama

Segiempat
tepat

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 1 dan i. Selesaikan tugasan yang diberi.


Lembaran Kerja 2 kepada
Pelaksanaan setiap murid.

Amalan berterusan b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberikan sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di
dalam bilik darjah dan sifat ingin mencuba.

224
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 72
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Padankan dengan jawapan yang sesuai.

1.
Segiempat tepat

2.
Bulatan

3.
Segitiga

4.
Segiempat sama

225
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran kerja 73

B. Namakan bentuk-bentuk di bawah.

Bulatan
Segiempat sama

Segitiga Segiempat tepat

1.

2.

3.

4.

226
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Ruang

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkungan bagi
bentuk 2D

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Lihat gambar basikal ini.


terhadap gambar basikal yang Pernahkah anda melihat
Pemerhatian dan ditunjukkan basikal seperti ini ?
Analisis
ii. Nyatakan ciri-ciri fizikal
basikal ini.

iii. Apakah kelainan basikal ini


berbanding dengan basikal
yang lain?

iv. Apakah bentuk roda basikal


itu?
b. Murid memberi respon kepada

soalan yang diajukan.

2. Imaginasi a. Tampal gambar roda basikal i. Bayangkan apakah yang


berbentuk segi empat sama. terjadi jika anda
Penjanaan menunggang basikal
Idea seperti ini.

Sintesis Idea ii. Mengapa?

b. Ulang aktiviti ini dengan


menukar gambar basikal iii. Bayangkan pula jika anda
menggunakan roda berbentuk menunggang basikal yang
2D yang lain pula.(segi empat mempunyai roda berbentuk
tepat dan bulatan) ini pula. ( segi tiga )

227
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

iv. Apakah yang akan berlaku?


Mengapa?

3. Perkembangan a. Bahagikan murid kepada i. Namakan bentuk-bentuk


kumpulan. yang telah diberikan itu tadi.

Penambahbaikan b. Setiap kumpulan diedarkan


lakaran bentuk-bentuk 2D. ii. Bincangkan bersama rakan-
Menilai rakan anda dan senaraikan
c. Minta murid dikehendaki setiap ciri-ciri yang ada
berbincang dalam kumpulan pada bentuk-bentuk 2D itu.
bagi mengenalpasti ciri-ciri
setiap bentuk 2D.

sisi / garis lurus

bucu

segi tiga 3 sisi


3 garis lurus
3 bucu

sisi / garis lurus

bucu

segi empat sama 4 sisi


4 garis
lurus
4 bucu

sisi / garis
lurus

bucu ii. Bincangkan hasil kerja yang


telah kamu lakukan.
segi empat tepat 4 sisi
4 garis
lurus
4 bucu

228
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

sisi / garis
lengkung

bulatan 1 sisi
1 garis
lengkung

d. Murid membentangkan hasil


perbincangan mengikut
kumpulan masing-masing.

Terapkan sikap bekerjasama


dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 1 dan i. Selesaikan tugasan yang


Lembaran Kerja 2 kepada diberi.
Pelaksanaan setiap murid.

Amalan berterusan b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti
berkumpulan.

229
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran kerja 74
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Labelkan bentuk-bentuk 2D yang berikut.

1.

2.

3.

bucu sisi

garis lurus lengkungan

230
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

lembaran kerja 75

B. Lengkapkan jadual di bawah.

Bentuk 2D Bucu Sisi Garis lurus Lengkung

231
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Ruang

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


iii. Menyusun bentuk 2D mengikut pola
iv. Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Lakarkan bentuk-bentuk 2D i. Lihat dan sebutkan bentuk-


mengikut susunan di papan bentuk yang telah ditunjukkan
Pemerhatian hitam. di papan hitam.
dan Analisis
ii. Bagaimanakah bentuk-bentuk
ini disusun?

iii. Apakah bentuk yang


b. Murid membuat pemerhatian seterusnya.
terhadap bentuk-bentuk yang
telah ditunjukkan itu tadi.

c. Adakan soal-jawab dengan


murid-murid.

d. Ulang aktiviti ini dengan


menyusun bentuk 2D
menggunakan pola yang
berlainan.

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid


dengan melakukan aktiviti
seperti contoh di bawah ini:

b. Sediakan beberapa set lakaran


bentuk-bentuk 2D .

232
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

c. Murid dibahagikan kepada


beberapa kumpulan. i. Bina pola anda sendiri .

d. Edarkan beberapa set lakaran


bentuk-bentuk 2D pada setiap
kumpulan.

e. Minta murid membentuk-bentuk


2D berikut mengikut pola
mereka sendiri.

f. Wakil kumpulan menunjukkan


hasil kerja mereka di hadapan ii. Bincangkan hasil kerja yang
kelas. telah kamu lakukan.

Terapkan sikap bekerjasama


dan bantu membantu bagi Perbetulkan kesilapan serta merta
memastikan tugasan yang yang dilakukan oleh murid
diberi dapat disempurnakan. sewaktu perbincangan.

3. Perkembangan a. Paparkan kepada murid satu i. Lihat gambar ini. Sebutkan


contoh gambar yang bentuk-bentuk yang ada pada
menggunakan lakaran bentuk- gambar tersebut.
Pelaksanaan bentuk 2D.

Menilai

233
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

b. Murid membuat pemerhatian


terhadap gambar yang
ditunjukkan dan menyebut
bentuk-bentuk 2D yang ada
pada gambar itu tadi.

c. Edarkan kertas lukisan


kepada murid dan minta
murid menghasilkan satu
corak daripada bentuk 2D ii. Lukiskan satu corak dengan
mengikut kreativiti masing- menggunakan bentuk-bentuk
masing. 2D mengikut idea anda
sendiri.
d. Murid mempamerkan hasil
idea kreativiti mereka dalam
menghasilkan corak daripada
bentuk 2D masing-masing
di hadapan.

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 1 dan Selesaikan tugasan yang diberi.


Lembaran Kerja 2 kepada
setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.

234
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 76

Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Lukiskan bentuk-bentuk 2D yang sesuai.

1.

2.

3.

4.

5.

235
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 77
Nama :__________________________

Kelas:__________________

B. Warnakan bentuk-bentuk 2D yang sama dengan warna yang sama.


Tuliskan jumlah bentuk 2D di dalam kotak yang disediakan.

BENTUK 2D BILANGAN

236
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

PENASIHAT

Haji Ali bin Ab. Ghani AMN


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

PENGERUSI

Aziz bin Saad


Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

PENYELARAS

Mazlan bin Awi Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

Mohd Ali Henipah bin Ali Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

Hjh Zurina bte Zainal Abidin Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

Ho Sim Min Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

PENYUMBANG PEMBANGUNAN MODUL

Mohamed bin Abu Bakar Hishammudin bin Abdul Rahman


Sekolah Kebangsaan Wakaf Mempelam Sekolah Kebangsaan Tok Motong,
Kuala Terengganu. Jertih.

Norhayati Azaini bte Muhammad Mohd Azmi bin Mat Nor


Sekolah Kebangsaan Paka, Sekolah Kebangsaan Sungai Dua,
Paka. Bachok.

Mohd Jupiter bin Md. Sidek Mansor bin Mohd Nor


Sekolah Kebangsaan Lembah Jabor Sekolah Kebangsaan Kebor Besar,
Kemaman. Kuala Terengganu

Adira bin Nawi Syed Ab Rahaman bin Syed Akil


Sekolah Kebangsaan Gual Jedok Sekolah Kebangsaan Pulau Gajah
Tanah Merah Kota Bharu

Nazri bin A Rahman Ramli bin Yaakop


Sekolah Kebangsaan Bintang Sekolah Kebangsaan Pusat Kemaman
Setiu Kemaman

Norhusnizah bte Hussin Sinawati bte Jusoh


Sekolah Kebangsaan Seri Nilam Sekolah Kebangsaan Marang
Kuala Terengganu Marang
Mohd Nasir bin Shafii

237
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Mohd Gulam bin Jamaludin Sekolah Kebangsaan Machang 1


Sekolah Kebangsaan Merbau Machang
Kota Bharu

Ahmad Kamil bin Mahmood Sabry Mohd Din bin Ismail


Sekolah Kebangsaan Labok Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1
Machang Wakaf Mek Zainab, Kota Bharu

Hasmat bte Zakaria Nor‟izzah bte Musneh@Musannef


Sekolah Kebangsaan Pusat Jerteh Sekolah Kebangsaan Kampung Raja
Jerteh Besut

Che Minah bte Mamat Tuan Aneeda Zariani bte Tuan Sulaiman
Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong Sekolah Kebangsaan Bukit Marak
Kelantan Bachok

Yang Zarina bte Idris Normala bte Nik Nawi


Sekolah Kebangsaan Sungai Dua Sekolah Kebangsaan Kemahang 3
Bachok Felda Kemahang, Tanah Merah

Zabidah bte Ibrahim Ayu Salina bte Mohamed Zain


Sekolah Kebangsaan Zainab (2) Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah
Jalan Telipot, Kota Bharu Jln. Pasir Panjang, Kuala Terengganu

Noorliza bte Abdullah Robiah bte Mohd Nor


Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Sekolah Kebangsaan Tok Jiring
Tiga, Kuala Terengganu Kuala Terengganu

Zaidah Wati bte Mohamad Manan bin Musa


Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Sekolah Kebangsaan Jerong
Kuala Terengganu Marang

Mariana bte Mohd Ariffin Sharifah Nazira bte Tuan Ibrahim


Sekolah Kebangsaan Tok Nasek Sekolah Kebangsaan Kelulut
Jln Panji Alam, Kuala Terengganu Marang

Zunaidi bte Che Yusof Norzie Rohayu bte Jusoh


Sekolah Kebangsaan Pagar Besi Sekolah Kebangsaan Seri Budiman 2
Kuala Terengganu Jln Sultan Mahmud, Kuala Terengganu

Noor Azlin bte Abdul Murad Norziah bte Md. Yusof


Sekolah Kebangsaan Pusat Kuala Ibai Sekolah Kebangsaan Gong Kapas
Kuala Terengganu Jln Sultan Mohamad, Kuala Terengganu

Mohd Zaid bin Mamat Nor Aida bte Muda


Sekolah Kebangsaan Bukit Perah Sekolah Kebangsaan Batangan
Kuala Terengganu Marang

Mohd Azwan bin Muda Suhailah bte Ithnain


Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Sekolah Kebangsaan Seri Intan
Marang Taman Intan, Kluang

Olly Rozita bte Mohamed Zain Norasyikin bte Jamhari


Sekolah Kebangsaan Sri Mersing Sekolah Kebangsaan Parit Selangor
Mersing Pekan Nanas, Pontian

238
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Normalili bte Idris Hafizah bte Md. Salih


Sekolah Kebangsaan LKTP Air Tawar 1 Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail
Kota Tinggi Saadon, Felda Air Tawar, Kota Tinggi

Kauthar bte Othman Khairudin bin Abdul Malik


Sekolah Kebangsaan LKTP Ayer Hitam Sekolah Kebangsaan Sagil Kampong
Kluang Tangkak

Norsyahilah bte Abd. Karim Jamilah bte Ishak


Sekolah Kebangsaan Senai Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang
Senai Km 7.2 Bukit Beruang

Aina Salwa bte Abd Karim Nyonya bte Abu Samah


Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2 Sekolah Kebangsaan Pulai
Hang Tuah Jaya, Batu Berendam Km 16 Kampung Pulai, Merlimau

Siti Sulaiha bte Supian Norazuin bte Mohd Sahar


Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1 Sekolah Kebangsaan St. Francis
Alor Gajah No 55 Jln Chan Koon Cheng, Melaka

Ahsari bin Kasdi Rosli bin Ahmad


Sekolah Kebangsaan Sri Setia Jaya Sekolah Kebangsaan LKTP Nitar 1
Jln Dato Usman Awang, Tg Sedili Jln Kenari, Felda Nitar 1, Mersing

Zulkurnain bin Abd Samd Norfaizah bte Bachok@Ambok


Sekolah Kebangsaan Panchor, Sekolah Kebangsaan Bandar Pontian
Muar Pontian

PANEL PEMURNIAN MODUL

Ramlee bin Mohamed Rahemah bte Idris


Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Sekolah Kebangsaan Kota Dalam
Taman Rinting, Masai Ayer Hitam, Batu Pahat

Mohyar bte Sahijan Farizal bin Ahmad


Sekolah Kebangsaan Seri Sekawan Sekolah Kebangsaan Paya Rumput
Desa Km12.8 Paya Rumput, Melaka
Ayer Baloi, Pontian

Aho anak Nyokat Nyapon bte Hj Ab Rahman


Sekolah Kebangsaan Tengkera 1 Sekolah Kebangsaan Semabok
Jln Tengkera, Melaka Km 4 Semabok, Melaka

Salleh bin Sawabi Abu Samah bin Zainal Abidin


Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Jabatan Pelajaran Negeri Johor
Melaka Johor

Hamsani bin Mohd Nor Kumaresan a/l M. Subramaniam


Jabatan Pelajaran Negeri Johor SJKT Jalan Fletcher
Johor Kuala Lumpur

239

Anda mungkin juga menyukai