Mazlan Hj.

Samsudin
Institut Aminuddin Baki Kementerian Pelajaran Malaysia

Definisi Punca Masalah Teras Pengurusan Perancangan Program/Aktiviti

…. DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global, kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat: …… ….. DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan …...

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

PENGURUSAN SEKOLAH
Perhubungan Luar Pembangunan Fizikal Pengurusan Kokurikulum Pengurusan Staf Pengurusan Kewangan Pengurusan Pentadbiran Am Pengurusan Kurikulum

Pengurusan Sekolah

Pengurusan HEM

PENJARA ???? KILANG TAMAN BAHAGIA

FPK
JASMANI PK Koku EMOSI ROHANI INTELEK PK

PK HEM

KECEMERLANGAN KEBAHGIAAN
GURU, PELAJAR & STAF

P&P

KEBAJIKA N

KONSEPTUAL PERHUBUNGAN ANTARA MANUSIA TEKNIKAL

Hubungan Antara MANUSIA Komunikasi Berkesan Penyelesaian Masalah Membuat Keputusan

MENDIDIK (Educative) MENCEGAH (Preventive) MEMPERBETUL (Corrective) MEMULIH (Curative)

HEM: Kebajikan

KEBAJIKAN:
Keadaan kesejahteraan dan kesempurnaan dari segi kesihatan merangkumi jasmani, emosi, rohani dan intelek

HEM: Kebajikan

Aspek Kebajikan:
Keselamatan Biasiswa Skim Pinjaman Buku Teks Rancangan Makanan Tambahan Program Bersepadu Sekolah Sihat V

HEM: Kebajikan

Aspek Kebajikan (samb):
Insuran Koperasi Sekolah Kantin Sekolah Bimbingan dan Kaunseling Pusat Sumber

HEM: Kebajikan

Takrif KESELAMATAN
Keadaan seseorang dapat menjalankan aktiviti harian sekolah dengan selamat, sejahtera, harmonis, tanpa sebarang risiko, gangguan dan kemalangan.

HEM: Kebajikan

BIDANG KESELAMATAN:
Ancaman orang luar: pencuri, penculik, peras ugut, rogol, cabul kehormatan dll. Kemudahan fizikal: bangunan dan alatan Penggunaan/penyenggaraan peralatan dan kemudahan sekolah

HEM: Kebajikan

PUNCA KEMALANGAN:
Faktor Manusia Faktor Persekitaran Faktor Bencana Alam Semulajadi

HEM: Kebajikan

Pekeliling Iktisas Keselamatan:
Bil. 8/1988: Keselamatan diri pelajar di sekolah Bil. 3/1993: Lapor kepada polis salah laku yang berbentuk jenayah Bil. 16/1998: Menangani kegiatan gengster di sekolah Bil. 4/1999: Pelaporan kejadian tidak diingini di sekolah

HEM: Kebajikan

Pekeliling Iktisas Keselamatan (samb):
Bil. 7/1999: penubuhan kelab pencegahan jenayah di sekolah Bil. 8/1999: Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah Bil. 6/2000: Menangani masalah keselamatan, dadah dan gengster

HEM: Kebajikan

Pekeliling Iktisas Keselamatan (samb):
Bil. 7/2000: Mencegah kebakaran di sekolah Bil. 9/2000: Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran jasmani dan kesihatan serta kegiatan kokurikulum dan sukan di dalam dan di luar sekolah

HEM: Kebajikan

OBJEKTIF BIASISWA:
Membantu pelajar yang kurang mampu membiayai perbelanjaan persekolahan. Semoga mereka dapat mempertingkatkan pencapaian akademik mereka.

HEM: Kebajikan

KRITERIA PEMBERIAN BIASISWA:
Prestasi Akademik : 35% Kewangan Keluarga : 65% Kokurikulum: 5%

HEM: Kebajikan

JAWATANKUASA BIASISWA:
Pengerusi: Pengetua Naib Pengerusi: PK HEM Setiausaha: Guru Biasiswa Pen. Setiausaha: Pembantu Tadbir Ahli: Penyelia Tingkatan, Guru Disiplin, GBK, PK KoKu

HEM: Kebajikan

Objektif: Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS)
Polisi Kesihatan Sekolah Persekitaran sekolah bersih, ceria, selamat dan sihat Penglibatan komuniti Memupuk sikap, pengetahuan dan amalan kesihatan Menyedia Perkhidmatan Sekolah

HEM: Kebajikan

TERAS UTAMA PBSS:
Polisi Kesihatan Sekolah Persekitaran Fizikal Sekolah Persekitaran Sosial Sekolah Penglibatan Komuniti Kemahiran Kesihatan Diri Perkhidmatan Kesihatan Sekolah

HEM: Kebajikan

INSURAN: Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM)
Menyedia perlindungan 24 jam sama ada semasa waktu sekolah atau di luar sekolah meliputi seluruh dunia….

TERTAKLUM KEPADA KEKECUALIAN.

HEM: Kebajikan

Akta Penubuhan Koperasi Sekolah: Akta Koperasi 1948 dan Undang-undang Kecil Koperasi Sekolah 4(2):
Menyedia perkhidmatan kepada ahli Menjual barang keperluan sekolah Menternak haiwan untuk pembelajaran ahli Berkerjasama menjayakan program ahli

HEM: Kebajikan

Akta Penubuhan Koperasi Sekolah: Akta Koperasi 1948 dan Undang-undang Kecil Koperasi Sekolah 4(2) (samb):
Menjalankan aktiviti berfaedah untuk kebaikan dengan kebenaran

HEM: Kebajikan

FUNGSI KANTIN SEKOLAH:
Penjualan dan pembelian makanan/minuman Rehat dan istirehat Tempat pertemuan rasmi dan tak rasmi Tempat permainan: ping-ping, catur Majlis perjumpaan

HEM: Kebajikan

FUNGSI KANTIN SEKOLAH (samb):
Demonstrasi Kempen amalan pemakanan

HEM: Kebajikan

FUNGSI KANTIN: ISU
Pengurusan Kantin Sekolah Jawatankuasa Tender (5 orang?) Pembangunan Kantin Keselamatan Kantin Ketertiban Pengusaha/Pekerja Kantin

Over the years, as a reporter, I have never seen a good school with a poor principal, or a poor school with a good principal. I have seen unsuccessful schools turned around into successful ones, and regrettably, outstanding schools slide rapidly into decline. In each case, the rise or fall could readily be traced to the quality of the principal.

Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa Jika hari ini seorang Raja menaiki takhta Jika hari ini seorang Presiden sebuah negara Jika hari ini seorang ulama yang mulia Jika hari ini seorang peguam menang bicara Jika hari ini seorang penulis terkemuka Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa
(Usman Awang)

HEM: Kebajikan

Bengkel:
Apakah langkah atau program yang dapat dirancang dan dilaksanakan untuk mempertingkatkan kebajikan pelajar di sekolah?

HEM: Kebajikan