Anda di halaman 1dari 115

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 1:

PRAKATA
M-TEK singkatan kepada Modul Pembelajaran Teknikal dihasilkan ekoran pencapaian
pelajar aliran teknikal yang kurang memberangsangkan. Kekurangan bahan sokongan
di pasaran turut menyumbang kepada masalah ini. Selain itu, keupayaan pelajar yang
berbeza-beza dalam peperiksaan memberikan cetusan idea kepada Unit Teknikal,
Pengurusan Akademik, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional untuk
menghasilkan modul ini.

Modul yang disediakan ini selari dengan keperluan sukatan pelajaran tingkatan 4 dan
tingkatan 5. Ia merupakan bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang boleh
membantu guru-guru dan pelajar untuk meningkatkan prestasi akademik ke tahap
yang boleh dibanggakan. Sebagai usaha permulaan modul ini dilengkapi dengan nota
ringkas peta minda (Mind Map) dan soalan-soalan latihan mengikut topik.
Penambahbaikan akan dilakukan dari masa ke semasa agar selari dengan keperluan
kurikulum terkini.
tinggi penghargaan kepada Unit Teknikal, Pengurusan Akademik kerana mengambil
inisiatif menerajui projek ini. Sekalung penghargaan saya panjatkan kepada guru-guru
di atas sumbangan dan kepakaran mereka sebagai panel penulis modul. Semoga M-
TEK yang disediakan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat dengan
PA_BPTV_KPM
penggunaan yang optimum. Adalah diharapkan modul ini dapat memberi M-TEK _PERDAGANGAN
impak yang
besar sebagai bahan sokongan pembelajaran yang sekaligus menyumbang kepada
keberhasilan pelajar aliran teknikal untuk melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang
yang mampu bersaing diperingkat lebih tinggi.

TOPIK 2:
Pengarah
PERDAGANGAN
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional
Kementerian Pelajaran Malaysia
(TAHAP 1)

NAMA:

TINGKATAN:

EKONOMI RUMAH TANGGA


(TAHAP 1)

NAMA :TINGKATAN:TAHUN:SEKOLAH :

TIDAK BOLEH DIJUAL

CETAKAN PERTAMA 2009


PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Cetakan Pertama Disember 2009


© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Sebarang bahagian dalam buku ini termasuk ilustrasi dan isi kandungan tidak
boleh diterbitkan semula bagi tujuan komersial dalam apa jua bentuk sama ada secara elektronik,
fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis dari Pengarah Bahagian
Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 5&6 Blok E14, Kompleks
Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 03 – 88845194 Faks : 03 – 88845195

Disediakan oleh:
Unit Teknikal
Pengurusan Akademik
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional
Kementerian Pelajaran Malaysia

Diterbitkan oleh :
Pengurusan Akademik
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional
Kementerian Pelajaran Malaysia
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

i
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

PERDAGANGAN
(TAHAP 1)

KANDUNGAN
BIL PERKARA MUKA SURAT
1. TOPIK 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN 1
2. TOPIK 2 : UNSUR PERDAGANGAN 6
3. TOPIK 3 : PERNIAGAAN DALAM NEGERI 8
4. TOPIK 4 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA 19
5. TOPIK 5 : INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA 23
6. TOPIK 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN 25
7 TOPIK 7 : PELABURAN 27
TOPIK 8 : PERBANKAN DAN INSTITUSI
8 30
KEWANGAN LAIN
9 TOPIK 9 : INSURANS 34
10 TOPIK 10 : PENGANGKUTAN 37
11 TOPIK 11 : KOMUNIKASI 39
12 TOPIK 12 : PERGUDANGAN 41
13 TOPIK 13 : PROMOSI 42
TOPIK 14 : PERANAN KERAJAAN DALAM
14 43
PERNIAGAAN

15 TOPIK 15 : KONSUMERISME 46
16 LATIHAN MENGIKUT TOPIK 50
17 SKEMA JAWAPAN 79

ii
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK
TOPIK1: 1:
ASAS KEPADA
Asas PERDAGANGAN
Kepada Perdagangan

1.1 KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA

Perbezaan keperluan dan kehendak

Keperluan Kehendak
1. Barangan yang diingini untuk hidup lebih
1. Mesti ada untuk manusia terus hidup
selesa
2. Contoh makanan, pakaian dan tempat 2. Contoh kereta, jam tangan
tinggal
3. Sama untuk semua orang 3. Berbeza mengikut keinginan
4. Keperluan terhad/tetap 4. Tidak terbatas dan berubah-ubah
5. Perlu dipelajari atau dipengaruhi
5. Keperluan ialah tuntutan semulajadi
persekitaran
6. Mengikut tahap tertentu – fisiologi,
6. Mengikut keutamaan/keinginan semasa
sosial, rohani

Hierarki Keperluan Maslow – Ada tiga tahap

Tahap 1 – Keperluan fisiologi


- Keperluan asas - keperluan paling asas manusia untuk hidup
- yang membolehkan tubuh badan manusia berfungsi
- contoh makanan, pakaian dan tempat tinggal

- Keperluan keselamatan – Melindungi diri daripada ancaman luar


- contoh ancaman musuh, cuaca dan undang-undang

Tahap 2 – Keperluan sosial


- Keperluan kasih sayang – manusia memerlukan kasih sayang daripada orang lain
- contoh kasih sayang daripada ibu bapa
- Keperluan penghargaan – manusia perlu dihormati dan diberi penghargaan
- contoh Tahniah atas kejayaan

Tahap 3 – Keperluan rohani


- Keperluan sempurna kendiri – Tahap teratas
– tuntutan jiwa / kepuasan / kegembiraan di atas kejayaan
– contoh hidup beragama, kesenian, Berjaya mendapat
Ijazah

1.2 PENGELUARAN

Maksud pengeluaran

Aktiviti memproses bahan mentah untuk menghasilkan barang separuh siap dan
barang siap bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia.
Setiap aktiviti mempunyai nilai faedah – nilai faedah bentuk, nilai faedah tempat,
nilai faedah masa dan nilai faedah milikan

1
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Tempat
Bentuk – menukar tempat satu barang dari
– menukar bentuk barangan tempat asal / berlebihan ke tempat
kepada satu yang lebih berkurangan dan boleh memenuhi
berguna kehendak pengguna.
– contoh kayu balak diproses – contoh kayu balak di hutan
menjadi papan lapis dihantar ke kilang untuk diproses
Nilai
Faedah
Masa
– menyimpan barang sehingga Milikan
diperlukan – pertukaran milik daripada
– contoh padi berlebihan semasa seseorang kepada orang lain yang
musim menuai disimpan untuk memerlukan
memenuhi permintaan di luar – contoh peniaga kasut menjual
musim kasut kepada pengguna

Jenis pengeluaran

Pengeluaran langsung Pengeluaran tak langsung

- menghasilkan barangan bagi - menghasilkan barangan bagi


memenuhi keperluan peribadi memenuhi keperluan orang lain
- wujud pengkhususan
- tiada unsur pengkhususan
- berlaku urusniaga jual beli mencari
- barang tidak dijual kepada orang lain untung
- contoh bertani untuk kegunaan sendiri - contoh membuat kuih untuk dijual

Cabang pengeluaran

1. Perusahaan – usaha mendapatkan bahan mentah dan menukarkan bentuknya kepada


barang siap

a. Ekstraktif – mengeluarkan bahan mentah / mengeksploitasi sumber alam


–contoh pertanian, perlombongan
b. Perkilangan – memproses bahan mentah kepada barang separuh siap atau barang siap
– contoh kilang pakaian
c. Pembinaan – aktiviti pemasangan, pembinaan dan pengubahsuaian dengan
menggunakan barang separuh siap atau barang siap
– Pembinaan bangunan

2. Perdagangan – aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir

a. Perniagaan – aktiviti jual beli untuk mendapat keuntungan


b. Bantuan perniagaan – aktiviti untuk melancarkan perniagaan
- terdiri daripada perbankan, pengangkutan, insurans, komunikasi,
pergudangan dan promosi

3. Khidmat langsung – aktiviti tidak mengeluarkan barang tetapi memberi perkhidmatan


- contoh guru, pelakon, doktor

2
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Tanah Modal
– kekayaan daripada alam – sebarang bentuk aset berupa
semula jadi wang, mesin atau bahan mentah
– ganjaran sewa yang digunakan dalam
proses pengeluaran
– ganjaran faedah

Faktor
pengeluaran
Buruh Usahawan
– seseorang yang menggunakan – seseorang yang mengguna dan
tenaga fizikal dan mental dalam menggabungkan faktor
proses pengeluaran pengeluaran bagi menghasilkan
barangan
– ganjaran upah/gaji
– ganjaran untung

Perbezaan antara peniaga dan usahawan

Peniaga Usahawan

Skop aktiviti terhad Skop aktiviti luas

Menjalankan aktiviti jual beli dengan


Menjalankan aktiviti jual beli untuk mencari mengambil risiko untuk mencipta, menubuh
keuntungan dan mengusahakan sesuatu kegiatan
ekonomi

Mengutamakan sumbangan dan bakti


Lebih mementingkan keuntungan sahaja
kepada masyarakat dan negara

Skala operasinya kecil pada peringkat awal


Skala operasinya kecil dengan kaedah
tetapi berpotensi berkembang maju masa
pengurusan yang statik
akan datang

Contoh Encik Yusof memulakan perniagaan


Contoh Encik Wan mengendalikan kedai
bengkel membaiki kenderaan. Kini beliau
basikal di pekan Muar sejak 15 tahun dan
mempunyai rangkaian pusat membaiki
masih beroperasi d tempat yang sama
kereta dan menjual alat ganti kenderaan

Kreatif
- Bermaksud mereka cipta keluaran baru untuk memenuhi kehendak pengguna
- Membolehkan usahawan menguasai pasaran
- Orang yang terdahulu menembusi pasaran
- Contoh cipta kad pintar, robot

Inovatif
- Bermaksud pembaharuan / pengubahsuaian barangan yang sedia ada di pasaran
- Supaya menjadi lebih berkualiti
- Usahawan akan dapat kelebihan bersaing
- Pengguna akan dapat lebih manfaat daripada sebelumnya

3
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Dapat memenuhi
Dapat memenuhi
keperluan dan
keperluan dan
kehendak pengguna
Dapat menikmati kehendak pengguna Dapat menikmati
Dapat menikmati Dapat menikmati
pelbagai jenis prasarana yang lebih
pelbagai jenis prasarana yang lebih
barang baik
barang baik

Meningkatkan Peranan Usahawan


Meningkatkan Peranan Usahawan Mengurangkan
pendapatan Kepada Mengurangkan
pendapatan Kepada pengangguran
masyarakat Masyarakat pengangguran
masyarakat Masyarakat

Dapat menikmati Mendapat banyak


Dapat menikmati Mendapat banyak
barang berkualiti peluang pekerjaan
barang berkualiti peluang pekerjaan
Dapat
Dapat
meningkatkan
meningkatkan
taraf hidup
taraf hidup

Menyediakan peluang
Menyediakan peluang
pekerjaan / /
pekerjaan
mengurangkan
mengurangkan
pengangguran
pengangguran
Membuat penemuan
Membuat penemuan Mendapat tukaran
teknologi baru / / Mendapat tukaran
teknologi baru asing / peningkatan
menghasilkan asing / peningkatan
menghasilkan eksport
penciptaan baru eksport
penciptaan baru
Peranan usahawan
Peranan usahawan
kepada pertumbuhan
kepada pertumbuhan
ekonomi negara
ekonomi negara

Mempelbagaikan Menggalakkan
Mempelbagaikan Menggalakkan
kegiatan ekonomi aliran modal
kegiatan ekonomi aliran modal

Memperbanyakkan
Memperbanyakkan
infrastruktur
infrastruktur

4
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

1.4 PENGKHUSUSAN DALAM PENGELUARAN

Maksud pengkhususan
- Penumpuan dalam melakukan sejenis pekerjaan atau aktiviti tertentu mengikut kemahiran
seseorang
- Tidak melakukan dua kerja dalam satu masa
- Berasaskan pembahagian kerja
- Pembahagian kerja ialah suatu proses di mana para ditugaskan untuk menjalankan satu
peringkat kerja tertentu mengikut kebolehan dan kepakaran mereka

Jenis pengkhususan
1. Pengkhususan mengikut profesion
- individu mengkhusus dalam jenis perkerjaan tertentu sahaja mengikut kebolehan, kemahiran
dan kelayakannya.
- Wujud disebabkan oleh perbezaan kemahiran / kebolehan seseorang
- Contoh guru, doktor, tentera

2. Pengkhususan mengikut proses


- melibatkan pelbagai proses kerja dalam satu kilang
- Wujud disebabkan pembahagian kerja
- contoh di kilang pakaian pekerja diagihkan kepada tugas tertentu seperti tugas memotong
pakaian, menjahit pakaian, menggosok

3 Pengkhususan mengikut kawasan


- Aktiviti menghasilkan sesuatu keluaran tertentu di antara satu kawasan dengan kawasan
lain
- Wujud disebabkan oleh perbezaan tanah-tanih, sumber asli, tenaga buruh, suhu
- Contoh Johor pengeluar nenas, Kedah pengeluar padi

4. Pengkhususan antarabangsa
- penumpuan setengah negara kepada satu jenis kegiatan ekonomi
- wujud disebabkan perbezaan iklim, bentuk muka bumi, sumber alam semulajadi, teknologi
- contoh Jepun – perindustrian, Thailand – penanaman padi

Kesan Pengkhususan dalam pengeluaran

Kelebihan pengkhususan Kekurangan pengkhususan

- Hanya mahir satu proses


- Meningkatkan pengeluaran
pengeluaran/tidak kreatif
- Menggalakkan pengeluaran besar-
- Sukar berpindah ke pekerjaan lain
besaran
- Pekerja bosan
- Menikmati ekonomi bidangan
- Tidak dapat mencipta barang secara
- Meningkatkan kualiti
bersendirian
- Mengurangkan kos buruh
- Kos beli mesin mahal
- Menjimatkan masa latihan
- Hasil keluaran tiada variasi
- Meningkatkan kemahiran
- Saling bergantungan
- Menjimatkan tenaga kerana
- Proses mudah tergendala
menggunakan mesin
- Perlu pakar pada tiap-tiap bahagian
- Boleh menumpukan bidang yang
- Pengangguran mudah berlaku
ada kebolehan/kelebihan
kerana penggunaan
- Meningkat peluang pekerjaan
mesin/kemahiran terhad

5
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

1.5 SISTEM BARTER

Maksud sistem barter


- Cara pertukaran barang dengan barang
- Tidak menggunakan wang

Kelemahan sistem barter


1. Masalah kemahuan tidak serentak
– tidak semua orang bersetuju menukarkan barang yang dia ada dengan barang yang
kita miliki

2. Sukar menetapkan kadar pertukaran


– barang yang hendak ditukarkan tidak sama nilai / saiz / ukuran

3. Sukar membahagikan barang


– sebahagian barang dan benda hidup tidak boleh dibahagikan kepada bahagian kecil

4. Sukar menyimpan barang yang rosak


– contoh sayuran, buah-buahan, ikan perlu ditukar segera

5. Sukar membawa barang-barang besar dan berat


– contoh menukarkan 20 tan beras dengan dengan 20 batang kayu balak

TOPIK 2: UNSUR PERDAGANGAN

Maksud Perdagangan

Aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir


Tepat pada masa, harga, tempat dan kuantiti yang diperlukan
Terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan

Maksud Perniagaan

Aktiviti jual beli barang untuk mendapat keuntungan


Terdiri daripada perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa

Perbezaan Perdagangan dengan Perniagaan

Perdagangan Perniagaan
1. merupakan cabang pengeluaran 1. merupakan cabang perdagangan

2. aktiviti agihan barang 2. aktiviti jual beli barang


3. tujuan agih barang sampai kepada
3. tujuan dapat untung
pengguna
4. terdiri daripada perniagaan dan bantuan 4. terdiri daripada perniagaan dalam
perniagaan negeri dan perniagaan antarabangsa

6
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

PERANAN BANTUAN PERNIAGAAN

Peranan Perbankan Peranan Insurans


- Ada kemudahan pembayaran seperti cek, - Beri perlindungan daripada risiko yang
pindahan kredit boleh diinsuranskan seperti kebakaran,
- Ada kemudahan simpan wang seperti kecurian, kemalangan
akaun simpanan, akaun semasa - Bayar premium
- Beri modal melalui pinjaman / overdraf - dapat gantirugi
- Beri khidmat nasihat - dapat memulihkan kepada kedudukan
- Lain-lain perkhidmatan seperti: asal
pertukaran matawang asing, cek - Berniaga lebih yakin
kembara, peti simpanan selamat - berani kembang perniagaan
- Wujudkan peluang perniagaan
- Contoh insurans: insurans kebakaran,
insurans kecurian
Peranan Promosi Peranan komunikasi
- Perkenalkan barang - Hubungi pembekal / pelanggan
- Beri maklumat secara lisan (telefon, radio) dan tulisan
- pengguna mudah pilih (surat, telegram)
- Wujudkan permintaan - Sampaikan maklumat / pesanan
- pujuk pengguna beli - Hantar dokumen / bayaran kepada
- Tingkatkan daya saing pembekal
- Didik orang ramai guna barang - Urusniaga cepat melalui teleks , telefon
- Tingkatkan jualan / untung - Agihan tepat pada masanya
- Tingkatkan imej barang / syarikat - Memudahkan promosi
- Meluaskan pasaran - meningkatkan jualan / untung
- Luaskan pasaran
- Mudahkan pentadbiran dan kawalan
perniagaan
- Kurangkan risiko kerugian / kerosakan

Peranan Pengangkutan Peranan Pergudangan


- Bawa barang dari tempat lebih ke - Pengeluaran besar-besaran berterusan
tempat kurang - Simpan bekalan berlebihan
- Selaras permintaan dan penawaran - Bekalan berterusan
bagi menstabilkan harga - Selaraskan permintaan dan penawaran
- Edar barang ke merata dunia - Stabilkan harga
- Pasaran lebih luas - Kerja akhir dapat dilakukan
- Pilihan pengguna banyak seperti menimbang, membungkus.
- Peniaga mudah dapat bekalan bahan - Penyetoran sejuk elakkan barang rosak
mentah seperti daging, buahan
- Galakkan pengeluaran secara besar- - Lindungi risiko kecurian / selamat
besaran - Sedia tempat pamer barang
- Elakkan pembaziran - Boleh periksa barang sebelum beli
- Memudahkan mobiliti / pergerakan dengan adanya Gudang Bayar dan
tenaga buruh Bawa
- Mengurangkan kos penyimpanan stok - Gudang berbon mudahkan aktiviti impot
/ kos gudang dan ekspot

7
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Perkaitan antara pengeluaran, perdagangan dan perniagaaan

Pengeluaran
Aktiviti menghasilkan barangan untuk memuaskan kehendak manusia
Melibatkan dua jenis pengeluaran iaitu pengeluaran langsung dan pengeluaran tak
langsung. Pengeluaran tak langsung menyebabkan berlaku lebihan barang dan perlu
diagihkan melalui perdagangan.

Perdagangan
Aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir.
Proses agihan dilakukan melalui perniagaan dan bantuan perniagaan.
Perdagangan adalah cabang pengeluaran.

Perniagaan
Aktiviti jual beli untuk mendapat keuntungan.
Barangan boleh dijual beli melalui perniagaan dalam negeri dan perniagaan
antarabangsa. Perniagaan akan lancar dengan adanya bantuan perniagaan iaitu
perbankan, insurans, pengangkutan, komunikasi, pergudangan dan promosi.
Perniagaan adalah cabang perdagangan

TOPIK 3 : PERNIAGAAN DALAM NEGERI

Maksud Perniagaan dalam negeri


- aktiviti membeli dan menjual barang & perkhidmatan antara penduduk dalam sesebuah
negara.
- Contohnya, kedai runcit, bazar dan pasar raya.
- terdiri daripada dua - perniagaan borong dan perniagaan runcit.

SALURAN AGIHAN

Maksud saluran agihan


- proses pengedaran barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna
akhir tepat pada masa, tempat, harga dan kuantiti yang sesuai

Jenis Saluran Agihan


1. Pengeluar – pemborong – peruncit –pengguna
2. Pengeluar – Ejen – Peruncit – Pengguna
3. Pengeluar – Pemborong – Pengguna
4. Pengeluar – Peruncit – Pengguna
5. Pengeluar– Ejen – Pengguna
6. Pengeluar – Pengguna

8
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Sasaran
pasaran

Kos Jenis
Pengangkutan barang
Faktor Pemilihan
Saluran Agihan

Keupayaan Liputan
pengeluar pasaran

PERNIAGAAN RUNCIT

9
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Fungsi Peruncit

1. Memecahkan pukal - menjual dalam kuantiti yang lebih kecil kepada pengguna akhir.
2. Menjual pelbagai jenis barang - memudahkan pelanggan membuat pilihan
3. Menyediakan kemudahan kredit kepada pelanggan tetap
4. Memberi perkhidmatan selepas jualan – contoh menghantar barang ke rumah
5. Memberi khidmat nasihat dan menyampaikan maklumat - cita rasa dan sambutan pengguna
6. Mendirikan premis perniagaan berhampiran pelanggan - mudah dikunjungi
7. Menguruskan stok - memastikan bekalannya sentiasa mencukupi
8. Melakukan kerja-kerja akhir - menggred, menimbang, membungkus
9. Mengagihkan barang-barang - berperanan sebagai orang tengah antara pengguna dengan
p
Perniagaan e
Runcit m
b
or
Peruncit Peruncit
Bentuk lain o
Kecil- Besar-
Peruncitan
kecilan besaran n
g
Peruncit Gedung Mesin
Peruncit Pesanan
Tanpa Pasar Raya Aneka Peruncitan
Berkedai Mel
Kedai Jabatan automatik

Peruncit Kedai Kedai Pasar Raya Jualan


Penjaja Kedai Am Francais
Berkedai Khusus Sejaras Besar langsung

Koperasi Televisyen
E-dagang
Runcit Interaktif

Kedai
Katalog

atau pengeluar

Jenis Perniagaan Runcit


PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Mudah ditubuhkan –
Mudah ditubuhkan –
tidak banyak peraturan /
tidak banyak peraturan / Kos overhed
modal kecil Kos overhed
modal kecil rendah-sewa
Modal kecil rendah-sewa
Modal kecil rendah,cukai
Simpanan sendiri/ rendah,cukai
Simpanan sendiri/ perniagaan
pinjam ahli keluarga perniagaan
pinjam ahli keluarga Ciri
CiriPeruncit
Peruncit rendahatau
rendahatauiklan
iklan
murah
Kecil-kecilan
Kecil-kecilan
murah
Layanan peribadi -
Layanan peribadi -
Dimiliki oleh seorang penghantaran barang
Dimiliki oleh seorang penghantaran barang
peniaga atau ke rumah, pembaikan
peniaga atau ke rumah, pembaikan
berkongsi . dan pemasangan
berkongsi . dan pemasangan
Mudah
Mudah diuruskan
diuruskan–– barang
barang
saiz kecil/
saiz kendali
kecil/ kendali
sendiri
sendiri

Modal besar,
dikumpul
melalui
terbitan syer
Kemudahan -
untuk
Penubuhan keselesaan
rumit, Akta pelanggan -
syarikat 1965 muzik, tandas,
hawa dingin
Ciri
Peruncit
Besar-
besaran
Belian - Pengurusan
membeli stok lebih rumit dan
secara pukal sukar - saiz
terus daripada organisasi yang
pengeluar. besar

Jualan – tunai,
elak hutang
lapuk

10
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Perniagan Runcit Besar-besaran

Jenis Keterangan

- Menjual beraneka jenis barang di bawah satu bumbung –


Pasar Raya Contohnya, pasar raya Warta, Cold Storage dan pasar raya Tops,
pasar raya Econsave, pasar raya 99.

- Sebuah perniagaan runcit berskala besar yang beroperasi


Gedung Aneka dalam sebuah bangunan besar yang bertingkat
Jabatan Contohnya, Isetan, Parkson Grand dan Metrojaya.

- Sebuah bangunan setingkat yang menjual pelbagai jenis


Pasar Raya Besar barang di bawah satu bumbung
- Contoh pasar raya besar ialah Xtra dan Giant
- Perniagaan runcit yang mempunyai sepuluh atau lebih
cawangan - cawangan adalah seragam dari segi nama, logo,
Kedai Sejaras reka bentuk, harga dan jenis barang
- Contoh Singer, 7-Eleven dan Kedai Bata.

- Organisasi yang ditubuhkan oleh sekumpulan pengguna -


tujuan utama untuk membantu anggota memperoleh barang
Koperasi runcit keperluan pada harga yang berpatutan tanpa melalui orang
tengah.
Contohnya, Koperasi Peladang.

Bentuk Lain Peruncitan

Jenis Keterangan

- Menjual /perkhidmatan terus kepada pengguna melalui mesin


Mesin Peruncitan secara strategik.
Automatik Barang jualan seperti air kotak, mesin tiket LRT
Ditempatkan di lokasi yang strategik misalnya di perhentian bas
- Boleh beroperasi selama 24 jam tanpa diawasi.

- Menjual barang terus melalui pos atau perkhidmatan kurier.


Sesuai – menjual barang yang ringan, kecil, tidak mudah pecah dan
tahan lama.
Pesanan Mel Bentuk dan cara penggunaan barang-barang – dapat disampaikan –
melalui gambar
Dijalankan melalui tiga kaedah, iaitu pengiklanan, kiriman terus atau
pelantikan ejen.
- Kaedah pembayaran B.W.T, T.W.P dan bayaran ansuran

- Seseorang individu/syarikat yang diberi hak untuk menjual


barang atau perkhidmatan syarikat induk yang sudah terkenal
Contoh kedai makan segera Mc Donald, Habib Jewel, KFC,
Francais Menggunakan logo, nama dan reka bentuk yang sama.
Individu atau syarikat yang diberi kebenaran – francaisi
Syarikat induk yang memberikan kebenaran – francaisor.
Perjanjian ditandatangani oleh kedua-dua pihak- syarat francais

11
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Jenis Keterangan

- Menjual barang terus melalui kunjungan jurujual dari pintu


ke pintu.
Contoh syarikat Amway, Avon dan syarikat-syarikat insurans.
Jualan Langsung Jurujual atau ejen dilantik dan dilatih
Jenis produk yang sesuai - kosmetik, perkakas dapur, insurans dan
pakej pelancongan.

- Perniagaan melalui talian internet


Secara online antara penjual dengan pembeli dari seluruh dunia.
Mewujudkan laman web dan gerai pameran dalam internet
Gambar dan maklumat terperinci dipaparkan di skrin komputer.
E-Dagang
Bayaran secara online menggunakan kad kredit
- Barang pesanan akan dihantar melalui pos atau kurier

- Membolehkan seorang penonton TV berinteraksi dengan


peniaga yang mengiklankan barangnya melalui TV dan
membeli-belah dari rumah., Contoh – siaran Astro,
Smartshop
Merupakan hasil ciptaan teknologi digital
Menggabungkan fungsi televisyen dengan komputer peribadi
secara interaktif dan mesti disambungkan dengan talian
Televisyen Interaktif internet.
Cara beroperasi:
Gambar dan maklumat barang - ditayangkan di televisyen
Pesanan dibuat serta-merta - menekan papan kekunci /gagang
telefon
Bayaran prabayar - menggunakan kad kredit
- Barang dihantar - pos, ejen jualan atau kurier.

- Mempromosikan barang atau perkhidmatannya melalui


catalog bercetak / katalog elektronik
Contoh - Courts Mammoth, Ikea dan The Catalog Shop.
Katalog diedarkan secara percuma di tempat kunjungan ramai
Pengguna akan menelefon / mengunjungi kedai untuk membeli
barang
Kedai Katalog - Bayaran melalui cek, kad kredit, kad debit atau ansurans
- Sediakan perkhidmatan selepas jualan seperti hantar,
pasang dan baiki
Barang-barang yang dijual - jenis barang yang piawai dan tahan
lama.
- Contohnya, barang-barang elektrik, perabot, peralatan
dapur

12
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

PERNIAGAAN BORONG

Fungsi Pemborong
- Membeli stok secara pukal dan memecah pukal
- Mengurangkan kos pergudangan
Kepada Pengeluar - Mengurangkan kos pengangkutan
- Pengendali pasaran
- Memberi maklumat pasaran
- Membekalkan beraneka jenis barang
- Memberi kemudahan kredit
Kepada Peruncit - Menghantar barang kepada peruncit .
- Menyimpan stok yang mencukupi
- Memberi maklumat dan nasihat
- Menstabilkan harga barang .
- Menyediakan bekalan yang berterusan
Kepada Pengguna - Menyampaikan maklumat
- Melakukan kerja-kerja akhir / pecah pukal
- Mempelbagaikan pilihan

Perbezaan antara Perniagaan Borong dengan Perniagaan Runcit

Perniagaan Borong Perniagaan Runcit


Berada antara pengeluar dengan peruncit. Berada antara pemborong dengan
pengguna akhir
Beli barang secara pukal daripada pengeluar Beli barang dalam kuantiti yang kecil
daripada pemborong
Modal besar Modal kecil
Menyediakan gudang untuk menyimpan stok Sediakan stor untuk simpan stok diperoleh
pukal yang dibeli daripada pengeluar daripada pemborong
Tidak perlu menghias atau melakukan Perlu hiasan dan peragaan barang bagi
peragaan tingkap menarik pengguna

Pemborong

Pemborong
Ejen
Saudagar

Pemborong Pemborong
Ejen Pengeluar Ejen Penjual
Berfungsi Penuh Berfungsi Terhad

Broker

13
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Pemborong Berfungsi Penuh

Jenis Keterangan
- Membeli dan menjual pelbagai jenis barang yang tidak
Pemborong Am mempunyai kaitan
Contohnya, pemborong yang menjual barang keperluan harian seperti
garam, gula serta barang kosmetik di tempat yang sama
- Membeli dan menjual sesuatu jenis barang
Pemborong Khusus Contohnya, pemborong kasut yang menjual pelbagai jenama kasut
seperti Red Modani, Al-Ikhsan
- Membeli dan menjual sekumpulan barang yang sama jenis
Pemborong Satu
Contohnya, pemborong hasil pertanian yang menjual pelbagai jenis
Barisan
buah-buahan termasuklah anak pokok dan baja

Pemborong Berfungsi Terhad

Jenis Keterangan
- Menjual barang pada harga yang murah dan secara tunai
Pemborong Bayar kepada peruncit
dan Bawa Tidak memberi kredit kepada peruncit
Tidak menyediakan pengangkutan kepada peruncit
Giant, Makro, Carrefour dan Mydin - barang keperluan harian pengguna
- Membekalkan pelbagai jenis barang kepada peruncit
Memperagakan - secara rapi di atas rak-rak
Pemborong Jober dimiliki oleh pemborong selagi ia masih diperagakan di rak
Para Peruncit dikenakan bayaran – bagi barang-barang yang telah dijual.
Melancarkan program promosi dan pengiklanan di televisyen
Menjual barang-barang berjenama terkenal - Gardenia, ais krim Walls
- Menjalankan urus niaga melalui pos
Menghantar borang pesanan bersama katalog menerusi pos
Pemborong Pelanggan memilih barang berpandukan katalog yang dihantar
Pesanan Mel Pesanan, bayaran dan penghantaran barang dibuat melalui pos
Contoh barang - barang kosmetik
Barang ini biasanya bersaiz kecil, ringan dan tidak mudah rosak
- Menyampaikan pesanan pembeli terus kepada pengeluar atau
pengilang
Memainkan peranan sebagai wakil pengeluar dan tidak mempunyai hak
Pemborong milik
Pesanan Tidak perlu menyediakan kemudahan pergudangan
Berwakil Menjadi perantara dalam pengagihan barang daripada penjual atau
pengeluar kepada pembeli
Barang yang sesuai - bahan-bahan binaan seperti simen, besi, batu-
bata
- Pemborong perkhidmatan pengangkutan
Pemborong Menyediakan perkhidmatan pengangkutan seperti lori, lori kontena dan
Perkhidmatan treler bagi mengangkut barang yang berkuantiti besar bagi pihak
Pengangkutan pengeluar.
Contohnya, Shapadu, Nepline dan Kontena Nasional

14
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Ejen

Jenis Keterangan

- Wakil pengedar yang dilantik oleh beberapa pengeluar yang


menghasilkan keluaran berlainan dan bukan pesaing antara satu
sama lain
Ejen Tidak berhak untuk menentukan strategi pemasaran bagi pihak pengilang
Pengeluar Memasarkan mengedarkan barang-barangnya ke kawasan-kawasan
baru yang belum diterokai pengeluar
Contoh - Edaran Otomobil Nasional (EON) dan Proton Edar yang
memasarkan atau mengedarkan model kereta keluaran negara

- Memasarkan barang keluaran pengeluar kecil-kecilan memiliki


kepakaran dalam bidang pemasaran
Sebagai perancang pemasaran yang menjalankan aktiviti penyelidikan
Ejen Penjual pasaran, merancangkan keluaran, menetapkan harga dan
mempromosi
Menerima komisen daripada pengeluar bagi perkhidmatan yang
disediakannya

- Menemukan penjual dan pembeli


- Dilantik oleh pengeluar untuk mengendalikan urusan jual beli
Broker - Tidak mempunyai hak milik ke atas barang yang diniagakan
- Tidak boleh menjual beli barang atas namanya sendiri
- Tidak mempunyai hak untuk memberi kredit

Kemunculan
Kemunculan
Bentuk lain Perniagaan
PerniagaanRuncit
Runcit
Bentuk lain
Peruncitan besar-besaran
besar-besaran
Peruncitan
Cth
CthPasar Raya
Pasar Raya Barang tempahan
Barang tempahan
cth
cthmesin
mesin Besar, khas
Besar, khas
peruncitan
peruncitan Koperasi Runcit oleh pengguna
Koperasi Runcit oleh pengguna
automatik,
automatik, cthcth
pesanan
pesanan mel,
mel, tempahan pakaian
tempahan pakaian
jualan langsung,
jualan langsung,
edagang dan kedai batuy
batuy
edagang dan kedai Pengambilalihan
katalog
katalog Pengambilalihan
Fungsi Pemborong
Fungsi Pemborong
Penubuhan
Penubuhan agensi
agensi
Penubuhan
Penubuhan Kedai
Kedai pemasaran
pemasaran oleh
oleh
Sejaras
Sejaras kerajaan
kerajaan
Cth Kedai BATA
Cth Kedai BATA cth MARA,
cth MARA, LKIM
LKIM

Perlantikan
Perlantikanejen
ejen
Oleh pengeluar
Oleh pengeluar

15
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Dokumen Perniagaan Dalam Negeri

Peringkat sebelum Peringkat semasa Peringkat selepas


urusniaga urusniaga urusniaga
1. Nota pesanan
2. Nota makluman
1. Surat tanya
3. Nota serahan
2. Surat jawapan
4. Nota kiriman 1. Penyata akaun
3. Sebut harga
5. Invois pro forma 2. Resit
4. Senarai harga
6. Invois
5. Katalog
8. Nota debit
7. Nota kredit

Maklumat Dalam Sebut Harga

Maklumat Keterangan
Serahan sedia Barang dihantar kepada pembeli sebaik pesanan diterima
Barang dihantar kepada pembeli dalam masa dua atau tiga hari selepas
Serahan segera
pesanan diterima
Serahan hadapan Barang dihantar kepada pembeli pada tarikh akan datang
Angkutan Hadapan Pembeli perlu membayar kos angkutan
Angkutan Dibayar Pembeli tidak perlu membayar kos angkutan
Kos angkutan percuma sehingga barang dipunggah ke gerabak
Percuma ke Dalam
keretapi. Kos angkut barang dari stesen keretapi perlu dibayar oleh
Gerabak
pembeli

Percuma ke Dalam Kos angkutan percuma sehingga barang dipunggah ke dalam kapal
Kapal sahaja. Tambang kapal dibayar oleh pembeli
Kos Insurans Harga barang telah merangkumi kos, insuran dan tambang - pembeli
Tambang tidak perlu membayar lagi.
Bayar Waktu Terima Pembeli perlu membuat bayaran semasa menerima barang

Tunai Watu Pesanan Pembeli perlu membuat bayaran semasa membuat pesanan barang

Pembeli perlu membuat bayaran dalam tempoh dua atau tiga hari
Tunai segera
selepas menerima barang
Diskaun niaga Diberi untuk menggalakan pembeli membeli dalam kuantiti yang banyak
contoh 10 % - pembelian melebihi RM 1000
diberi untuk menggalakkan pembeli membayar hutang dengan segera
Diskaun tunai
contoh 10% - 10 hari,

16
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Jenis Dokumen

Dokumen Keterangan
Surat yang dihantar oleh pembeli kepada pemborong untuk
Surat tanya
mendapatkan maklumat tentang barang yang hendak dibeli
Surat yang dihantar oleh pemborong kepada pembeli bagi menjawab
Surat jawapan
pertanyaan bakal pelanggannya
Sebut harga Dokumen yang menunjukkan harga barang yang diminta oleh pembeli
Satu senarai yang mencatatkan harga semua barang yang dijual oleh
Senarai harga
pemborong
Dokumen yang digunakan oleh pembeli untuk memesan barang
Borang pesanan
daripada pemborong
Dokumen yang dihantar oleh pemborong kepada pembeli untuk
Nota makluman memaklumkan barang yang dipesan telah dihantar dan dokumen ini
dikirim sebelum barang dihantar
Dokumen yang disertakan bersama-sama barang apabila barang
Nota serahan
dihantar oleh pembekal dengan kenderaan sendiri
Dokumen yang dikeluarkan oleh syarikat pengangkutan kerana
Nota kiriman pemborong menghantar barang dengan kenderaan milik syarikat
pengangkutan tersebut
Dihantar oleh pemborong kepada pembeli untuk urusniaga secara
kredit
Invois Sebagai bukti pembeli telah menerima barang tetapi belum membuat
pembayaran

Dihantar oleh pemborong kerana


1. Pemborong enggan memberi kredit
Invois proforma 2. Pembeli dibenarkan mencuba barang terlebih dahulu
3. Memberitahu pengimport anggaran harga bagi barang yang
dipesan
Dihantar oleh pemborong kepada pembeli untuk membetulkan
kesilapan dalam invois. Hutang akan dikurangkan sebab
1. Jumlah hutang tertulis lebih dari jumlah sebenar
Nota kredit 2. Barang rosak / salah jenama dipulangkan
3. Botol kosong dipulangkan
4. Pembeli diberi elaun / diskaun

Di hantar oleh pemborong untuk membetulkan kesilapan dalam invois.


Hutang pembeli akan ditambah sebab
1. Jumlah hutang kurang daripada jumlah sebenar
Nota debit
2. Botol kosong dikenakan bayaran
3. Beberapa jenis barang tidak ditulis dikenakan bayaran
4. Pembeli dikenakan faedah
Dokumen yang menunjukkan ringkasan urus niaga yang berlaku antara
Penyata akaun
pembeli dan pemborong dalam sesuatu bulan
Diberikan oleh pemborong kepada pembeli sebagai
Resit pengakuan/pengesahan ia telah menerima bayaran daripada
pembeli tersebut

17
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Kaedah Jualan

Kaedah Keterangan
- Jual barang secara tunai / tidak benar pembeli berhutang
- Tunai dalam bentuk wang, cek, draf bank, kad kredit, kiriman
wang
Jualan tunai
- Dapat elakkan peniaga alami hutang lapuk
- Wang yang diterima dapat dilabur dengan segera
- Barang dapat dijual dengan harga yang murah
- Aktiviti menjual barang secara hutang /
Membenarkan pembeli menggunakan barang sebelum harganya
Jualan Kredit dijelaskan
Perlukan wang pendahuluan, baki dibayar secara ansurans
Terdiri daripada bayaran tertunda & sewa beli

- Barang jadi milik pembeli selepas bayaran pertama


Jika tidak mampu bayar ansurans, barang tidak boleh ditarik balik
- Penjual hanya dapat dakwa dimahkamah untuk dapat balik
Bayaran tertunda
barang
- Sesuai utuk barang murah spt barang elektrik, barang kaca
- Harga barang lebih mahal

- Membeli/membayar barang secara ansuran


- Pembeli dianggap penyewa sehingga semua ansuran dibayar
- Bayaran ansuran dianggap sewa bulanan
- Perlu membayar wang pendahuluan’
- Boleh digunakan selepas menandatangani perjanjian sewa
beli
Sewa beli
- Barang akan ditarik balik sekiranya ansuran gagal dijelaskan
- Barang adalah pemilik syarikat yang membiayai pembelian
barang tersebut
- Barang bukan pemilik pembeli selagi ansuran belum habis
dibayar
- Sesuai untuk barang tahan lama spt kereta, rumah
- Kaedah membayar harga barang terlebih dahulu sebelum
barang dan perkhidmatan diterima dan digunakan
Jualan Prabayar - Digunakan dalam perkhidmatan komunikasi dan
pengangkutan contoh “top up” telefon bimbit, kad tol lebuhraya
- Dapat memudahkan urusniaga dan jimat masa
- Dapat elakkan risiko hutang lapuk
- Pemborong membekalkan barang kepada peniaga untuk
dijual
- Barang akan dipulangkan semula sekiranya tidak dapat dijual
- Pemborong / pembekal barang dikenali sebagai konsainor
- Peniaga dikenali sebagai konsaini
Jualan Konsainan
- Barang adalah hak milik konsainor
- Konsainor uruskan stok
- Konsaini sediakan ruang untuk letak barang
- Konsainor beri komisen pada konsaini mengikut jumlah yang
terjual

18
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Faktor Pemilihan Kaedah Jualan


Kaedah Keterangan
- Barang yang mudah rosak dan tidak tahan lama lebih
sesuai dijual secara tunai
Jenis Barang
- Barang yang bernilai tinggi dan tahan lama boleh dijual
secara kredit
- Kaedah jualan kredit berlebihan akan menyebabkan aliran
Aliran Tunai tunai yang merosot.
- Kaedah jualan tunai mengurangkan risiko hutang lapuk.
- Peniaga perlu sentiasa mendahului pesaing untuk merebut
pasaran
Persaingan Kaedah jualan moden seperti jualan prabayar dan e-dagang perlu
dipertimbangkan untuk bersaing dalam era globalisasi

- Kaedah jualan bergantung kepada kemampuan membeli.


Kemampuan - Barang yang harganya tinggi sesuai dijual secara kredit
membeli - Barang yang harganya murah sesuai dijual secara tunai

- Cara yang memudahkan membuat bayaran.


Kemudahan
- Contoh: Kad prabayar, kad kredit, potongan gaji
pembayaran
- Mempercepatkan proses pembayaran

- Pasaran luas dan barang murah sesuai jualan secara tunai


Saiz pasaran - Tiada masalah hutang lapuk
- Pasaran luas dan barang mahal sesuai secara kredit
Peraturan dan - Jualan sewabeli tertakluk Akta Sewa Beli1967
undang- - Jualan tunai tertakluk kepada Akta Jualan Barangan 1957
undang

TOPIK 4: PERNIAGAAN ANTARABANGSA

Maksud Perniagaan Antarabangsa

 Perniagaan antarabangsa ialah kegiatan jual beli yang dijalankan antara penduduk
sebuah negara dengan penduduk negara lain.
 Ia melibatkan import, eksport dan entrepot.
 Kedua-dua perniagaan import dan eksport terdiri daripada import dan eksport nyata dan
tak nyata.

Faktor Wujudnya Perniagaan Antarabangsa

 Perbezaan sumber alam semulajadi


 Perbezaan kos pengeluaran.
 Hubungan antarabangsa
 Perbezaan tahap teknologi antara sesebuah negara

Kepentingan Perniagaan Antarabangsa

a) Kepentingan Kepada Pengguna


- Dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna
- Dapat mempelbagaikan pilihan yang beraneka jenis dan jenama
- Dapat menggunakan barang yang berkualiti pada harga yang rendah
- Meningkatkan taraf hidup kerana wujudnya banyak peluang pekerjaan.

19
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

- Menambahkan pengetahuan dan pengalaman kerana pendedahan kepada teknologi


yang baru.
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

b) Kepentingan Kepada Pengeluar


- Meluaskan pasaran- dapat meningkatkan jualan/ untung bertambah
- Membolehkan pengeluaran secara besar-besaran
- Kos pengeluaran dapat dijimatkan dan keuntungan meningkat
- Pertukaran pengetahuan dan teknologi meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan
- Lebih banyak sumber bahan mentah diperolehi
- Dapat menikmati ekonomi bidangan
- Kos pengeluaran dapat dikurangkan dan kualiti barang dapat dipertingkatkan

c) Kepentingan Kepada Negara


- Menambahkan pendapatan Negara dan hasil kerajaan melalui duti kastam
- Memupuk persefahaman dan kerjasama antarabangsa
- Mendapat pertukaran asing- memperbaiki imbangan dagangan
- Mengurangkan pengangguran dengan wujudnya banyak peluang pekerjaan
- Mengatasi masalah kekurangan bahan mentah dan tenaga pakar

Perbandingan Perniagaan Dalam Negeri dan Perniagaan Antarabangsa

a) Persamaan Perniagaan Dalam Negeri dan Perniagaan Antarabangsa

• Kedua-duanya melibatkan nilai pertukaran yang menggunakan mata wang


• Bertujuan mendapat keuntungan
• Dapat memenuhi keperluan dan kehendak manusia
• Mengamalkan pengkhususan
• Menggunakan faktor pengeluaran yang sama
• Menggunakan bantuan perniagaan yang sama

b) Perbezaan Perniagaan Dalam Negeri dengan Perniagaan Antarabangsa

Perniagaan Dalam Negeri Perniagaan Antarabangsa

Merangkumi aktiviti borong dan Merangkumi aktiviti import, eksport dan


1 1
runcit entrepot

Pengangkutan yang biasa


Pengangkutan yang biasa digunakan
2 digunakan ialah kereta api, lori, 2
ialah kapal laut dan kapal terbang
van dan sebagainya

Tidak banyak sekatan Terdapat banyak sekatan perdagangan


3 3
perdagangan seperti tariff, kuota, dan sebagainya

Aktivitinya hanya dalam negeri


4 4 Aktivitinya merentasi sempadan negara
sahaja

Melibatkan penggunaan sejenis Melibatkan penggunaan pelbagai


5 5
matawang sahaja matawang

6 Menghadapi risiko yang rendah 6 Menghadapi tingkat risiko yang tinggi

Melibatkan penggunaan Melibatkan penggunaan dokumentasi


7 7
dokumentasi yang mudah yang lebih rumit

20
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

PROSEDUR IMPORT DAN EKSPORT

PROSEDUR IMPORT

Mematuhi kehendak undang-undang

Membuat pesanan

Secara langsung
Pejabat cawangan
Ejen import
Saudagar import
Lain-lain

Menerima bil muatan dan menjelaskan bayaran


Mm
Memenuhi keperluan Akta Kawalan Pertukaran Wang Asing 1953

K Ketibaan barang dipelabuhan dan bersedia menerima barang

Menuntut barang dan membiayai duti kastam

Memeriksa barang dan mengangkut barang keluar dari pelabuhan

PROSEDUR EKSPORT

Mencari pasaran dengan menjalankan penyelidikan pasaran

Eksport secara langsung


Pejabat cawangan
Lain-lain

Menerima inden dan melaksanakan arahan dalam inden


Mm
Menempah ruang kargo dalam kapal atau kapal terbang

K Menghantar barang ke pelabuhan

Menguruskan pelbagai prosedur kastam

Menyediakan dokumen berkaitan

Memuatkan barang dalam kapal

Menuntut barang daripada pengimport

21
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Halangan Dalam Perniagaan Antarabangsa

● Prosedur kastam yang rumit dan pelbagai sekatan perniagaan


● Penggunaan matawang yang berlainan.
● Bahasa yang berlainan menyukarkan proses komunikasi
● Risiko yang tinggi seperti kehilangan, kerosakan , kebakaran, kecurian dan lain-lain
● Cara pembayaran yang berbeza iaitu menggunakan bil perintah bayar dan
kredit berdokumen
● Kestabilan politik sesebuah negara amat perlu
● Sistem timbangan dan sukatan yang berbeza juga menyukarkan
● Dokumentasi yang rumit seperti inden, sijil asal-usul, invois konsular, bil muatan,
bil udara,surat cagaran dan waran limbungan
● Standard dan syarat import yang berbeza antara negara menyukarkan peniaga
● Kesukaran mendapat maklumat

DOKUMEN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

Dokumen eksport dan import

Dokumen Dokumen Dokumen insurans Dokumen


Perniagaan penghantaran dan kastam pembayaran
▪ Inden ▪ Bil muatan ▪ Polisi insurans ▪ Bil perintah Bayar
▪ Invois eksport ▪ Bil udara ▪ Borang Perakuan Kastam ▪ Kredit Berdokumen
▪ Invois konsular ▪ Nota perkapalan ▪ Surat Cagaran
▪ Sijil asal-usul

Dokumen Keterangan/ kegunaan


Pesanan bertulis. Terdapat dua jenis inden iaitu inden terbuka dan inden
Inden
tertutup
Dihantar oleh pengeksport kepada pengimport mengandungi maklumat
Invois Eksport
lengkap tentang barang
Dikeluarkan oleh negara pengimport sebagai kebenaran untuk
Invois Konsular
pengeksport membawa masuk barang ke negaranya.
Dikeluarkan oleh dewan perdagangan negara pengeksport. Ia
Sijil Asal-usul
mengandungi maklumat tentang negara asal yang mengeluarkan barang
Dikeluarkan oleh syarikat perkapalan kepada pengeksport
Bil Muatan Merupakan dokumen hak milik
Boleh dicagarkan kepada pihak bank untuk mendapat pinjaman
Dikeluarkan oleh syarikat penerbangan kepada pengeksport
Bil Udara
Berfungsi sebagai bukti pengakuan penerimaan barang
Dihantar oleh syarikat perkapalan kepada Lembaga Pelabuhan. Bertujuan
Nota Perkapalan
meminta pihak pelabuhan memunggah barang ke dalam kapal
Dikeluarkan oleh syarikat insurans untuk menjamin barang yang diangkat
Polisi Insurans
dilindungi dari risiko kecurian, kebakaran, kerosakan dan lain-lain
Borang Perakuan Memudahkan pihak kastam memeriksa barang apabila sampai ke
Kastam pelabuhan
Salah satu alat pembayaran dalam perniagaan antarabangsa
Bil Perintah Bayar
Boleh dijadikan cagaran
Surat kredit yang dikeluarkan oleh pengimport. Bank menjamin
Kredit
akan membayar segala bil yang dituntut oleh pengeksport
Berdokumen
Dihantar oleh pengeksport kepada bank pengimport. Bank
Surat Cagaran pengimport diberi kuasa menjual barang sekiranya pengimport
gagal menjelaskan bayaran

TOPIK 5: INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS)


22

23
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

MAKSUD IKS

- Perniagaan yang mempunyai pusing ganti jualan tahunan tidak melebihi 25 juta,
- pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang
- Ekuiti syarikat dipegang oleh rakyat Malaysia 60% dan tidak lebih 25% ekuiti
dipegang oleh syarikat besar tempatan.

CIRI-CIRI IKS

CIRI KETERANGAN
Mengeluarkan hampir semua jenis barang keperluan pengguna
Jenis Keluaran
seperti tekstil, perabot, barang plastik, makanan daln lain-lain
Organisasi Mudah, kurang formal, kurang pengkhususan kerja
Modal Kurang RM2.5juta , diperolehi melalui simpanan sendiri
Terdapat dimerata tempat seperti bandar, pinggir bandar dan
Lokasi
luar Bandar
Kurang terlatih, kurang pendidikan, secara sambilan terdiri dari
Pekerja
penduduk tempatan
Berintensifkan buruh, menggunakan mesin mekanikal dan
Teknologi
tradisional

KEGIATAN IKS

► Berasaskan sumber seperti kraf tangan dan makanan


► Berasaskan logam barangan logam seperti alat ganti kereta
► Berasaskan plastik berasaskan bahan petrokimia seperti barang plastik
► Komponen automatif membuat komponen kereta seperti bateri, kusyen
►Pemprosesan makanan makanan ringan dan awet seperti sos, biskut
►Komponen eletrik dan eletronik komponen letrik seperti suis, wayar dan lain-lain
►Pembuatan lain kimia dan farmaseutikal

KEPENTINGAN IKS

▪ Berpeluang menceburi bidang perusahaan


▪ Berpeluang menggunakan kebolehan, daya cipta dan
Kepada
kreativiti
Masyarakat
▪ Mewujudkan peluang pekerjaan
▪ Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat

▪ Mengurangkan pengangguran
▪ Meningkatkan tabungan ekonomi negara
▪ Pengagihan pendapatan negara
Kepada Negara
▪ Latihan kepada pekerja dan pengusaha
▪ Mengukuhkan struktur asas industri negara
▪ Mengurangkan import barang pengguna

KAITAN IKS DENGAN INDUSTRI BERAT

24
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

KAITAN KETERANGAN
 Berasaskan konsep payung
1.Pemasaran Bersepadu
 75% keluaran IKS dijual kepada firma besar
 Firma kecil berjanji membekalkan keluaran
2. Pengaturan Kontrak
kepada firma besar dengan syarat memenuhi
Khas
kriteria yang ditetapkan
 Melalui skim vendor yang diwujudkan oleh industri
berat
 IKS menghasilkan barang khusus untuk keperluan
firma besar
3. Subkontrak  IKS mesti memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
firma besar
 Firma besar akan membiayai semua perbelanjaan
seperti memberi kredit, kemudahan pengangkutan
dan pembelian bahan mentah.

MASALAH IKS

Modal dan
Modal dan
pembiayaaan
pembiayaaan
Produktiviti dan
Hubung jalin dengan Produktiviti dan
Hubung jalin dengan teknologi rendah
industri berat teknologi rendah
industri berat

MASALAH
MASALAHIKS
IKS Kekurangan bahan
Lokasi Kekurangan bahan
Lokasi mentah
mentah

Pengurusan Pemasaran
Pengurusan Pemasaran

CARA MENGATASI MASALAH IKS

Program Rantaian
Program Rantaian
Industri
Industri
Program Bantuan
Program Penyelidikan Program Bantuan
Program Penyelidikan Kewangan
dan Pembangunan Kewangan
dan Pembangunan
CARA
CARAMENGATASI
MENGATASI
MASALAH
MASALAH
IKS
IKS
Program Pembangunan Pembangunan
Program Pembangunan Pembangunan
Infrastruktur Pemasaran
Infrastruktur Pemasaran
Program Pembangunan
Program Pembangunan
dan Peningkatan
dan Peningkatan
Kemahiran
Kemahiran

TOPIK 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN

25
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN
CARA
MEMULAKA
N
PERNIAGAA
N

Memulakan Mengambil
Warisan Francais Diundang
sendiri alih

FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN APABILA MEMULAKAN PERNIAGAAN

Minat, pengetahuan dan pengalaman

Modal

Jenis dan pemilikan perniagaan


Faktor yang
dipertimbangkan apabila Undang-undang dan peraturan
memulakan perniagaan
Lokasi

Sumber bekalan

PersainganPPP
PENGENDALIAN PERNIAGAAN

Aspek Pengendalian Keterangan


• Mendapatkan bekalan stok
• Memeriksa dan merekod stok
• Menyimpan dan mengawal stok
Pengendalian Stok • Memperaga stok
• Merekod stok
• Menyimpan rekod perakaunan
Pengurusan Kewangan • Menganalisis prestasi perniagaan
• Mengambil tindakan susulan
• Meningkatkan kecekapan pekerja
• Menjaga kebajikan pekerja
Pengurusan Sumber • Mewujudkan hubungan yang baik
Manusia
• Mematuhi undang-undang
• Mengenal pasti jenis pelanggan
Pengurusan Pelanggan • Mengetahui sifat pelanggan
• Mengetahui cara melayan pelanggan
Pengurusan Masa • Menyediakan jadual kerja
Pengurusan Risiko • Mengenalpasti jenis-jenis risiko
Pengurusan Maklumat • Maklumat perlu disimpan, dianalisis dan disebar
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

JENIS PEMILIKAN PERNIAGAAN

JENIS MILIKAN
CIRI-CIRI PEMILIKAN PERNIAGAAN
PERNIAGAAN
- Dimiliki oleh seorang individu
- Modal daripada simpanan sendiri atau pinjaman
- Diurus sendiri oleh pemilik
Milikan Tunggal - Ditubuhkan dibawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
- Liabiliti tidak terhad
- Segala untung rugi ditanggung sendiri
- Cukai yang dikenakan adalah cukai pendapatan perseorangan
- Ahli terdiri dari 2-20 orang
- Modal diperolehi melalui sumbangan rakan kongsi
- Diuruskan oleh rakan kongsi aktif
Perkongsian - Ditubuhkan dibawah Akta Perkongsian 1961
- Semua rakan kongsi menanggung liabiliti tidak terhad
- Agihan keuntungan mengikut nisbah yang telah ditetapkan
- Cukai pendapatan berdasarkan cukai pendapatan perseorangan
- Bilangan ahli terdiri dari 2-50 orang
- Modal daripada jualan syer kepada ahli-ahlinya
- Penubuhannya tertakluk kepada Akta Pendaftaran Syarikat 1965
- Liabiliti terhad
Syarikat Sendirian
- Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik
Berhad
- Syarikat dan pemegang syer merupakan dua entiti yang
berasingan
- Untung rugi akan diagihkan dalam bentuk dividen
- Cukai berdasarkan cukai syarikat
- Bilangan ahli terdiri dari 2 hingga tidak terhad
- Modal daripada jualan syer kepada orang awam
- Penubuhannya tertakluk kepada Akta Pendaftaran Syarikat 1965
- Liabiliti terhad
Syarikat Awam - Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik
Berhad - Syarikat dan pemegang syer merupakan dua entiti yang
berasingan
- Untung rugi akan diagihkan dalam bentuk dividen
- Cukai berdasarkan cukai syarikat
- Tertakluk kepada kawalan dan seliaan Pendaftar Syarikat
- Bilangan minimum 100 orang dan tiada had maksimum
- Modal diperolehi dari jualan syer kepada ahli
- Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993
Koperasi - Liabiliti terhad
- Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik
- Keuntungan diagihkan dalam bentuk lebihan
- Tidak dikenakan cukai
- Dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan
- Modal disumbang oleh kerajaan
Perbadanan Awam - Liabiliti tidak terhad
- Diuruskan oleh majlis yang dilantik oleh menteri kabinet
- Tidak dikenakan cukai

26
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 7 : PELABURAN

Maksud Pelaburan ialah suatu tindakan menangguhkan penggunaan


Pelaburan wang pada masa ini dengan harapan untuk mendapatkan
pulangan pada masa hadapan.

PELABUR DAN SPEKULATOR

Pelabur – individu yang melaburkan wang dengan harapan mendapat pulangan dalam bentuk
tunai, dividen, bonus dan keuntungan atas modal.

Spekulator – Membeli dan menjual saham untuk mendapat keuntungan jangka pendek
_ Terdiri daripada penelah naik, penelah turun dan stag.

Perbezaan di antara Pelabur dan Spekulator

Pelabur Spekulator
1. Membeli syer untuk mendapatkan pulangan 1. Membeli syer pada harga rendah dan jual pada
dalam bentuk dividen/syer bonus. harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan.
2. Beli syer untuk jangka panjang dengan 2. Membeli dan menjual syer dalam jangka masa
harapan prestasi syarikat berkembang dan singkat untuk mendapatkan keuntungan daripada
harga syernya naik. perbezaan harga.
3. Penglibatan pelabur mencergaskan 3. Penglibatan spekulator melemahkan pasaran
pasaran saham dan mengukuhkan saham kerana harga saham turun dan naik dengan
harga pasaran. tidak menentu.
4. Pelabur sentiasa berhati-hati melakukan 4. Spekulator sentiasa membuat ramalan sesuatu
analisis kewangan dan memperolehi harga syer. Tindakannya dipengaruhi khabar
maklumat prestasi syarikat sebelum membeli angin, sikapnya keterlaluan boleh menjejaskan
saham syarikat. pasaran saham.

JENIS
PELABURAN

AKAUN SIMPANAN
Melabur dibank/ institusi
TETAP / AKAUN
kewangan. HARTA TANAH SAHAM
PelaburanPELABURAN
tanpa risiko
Keuntungan rendah.
Menyimpan untuk suatu tempoh - Membeli aset tetap
tertentu. - Gabungan syer yang
Kelebihan : seperti rumah, kilang dan dikeluarkan oleh sy.awam
Pulangan tetap berhad kepada orang ramai
tanah
Simpanan selamat. - Urusan jual beli saham
3. Simpanan boleh - Pulangan yang tinggi melalui broker / remisier
dikeluarkan atas
permintaan.

Kelebihan : Dua jenis saham:


Pulangan tetap Dua bentuk pulangan: I. Saham yang disenaraikan
Simpanan selamat. Keuntungan modal - urusniaga di pasaran saham
Simpanan boleh dikeluarkan Pendapatan semasa
atas permintaan. 2. Saham yang tidak disenaraikan
Saham ditawarkan kepada ahIi
keluarga / rakan niaga

27
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Jenis Saham

Saham – satu bentuk pelaburan bagi tujuan spekulatif atau mendapat pulangan dalam bentuk
dividen, bonus atau keuntungan modal.
- terdiri daripada unit-unit syer
- dua jenis syer :
1. Syer biasa
2. Syer keutamaan
 Syer keutamaan kumulatif – dibayar dividen semasa dan tunggakan jika syarikat rugi pada
tahun kewangan lepas.
 Syer keutamaan penyertaan – kadar dividen tetap dan dapat dividen tambahan selepas
pembayaran dividen kepada pemegang syer biasa.
 Syer keutamaan boleh tebus – boleh dibeli oleh syarikat selepas satu tempoh masa
 Syer keutamaan boleh tukar- Syer yang boleh ditukar kepada syer biasa.Pemegang syer
akan terima faedah seperti mana pemegang syer biasa.

Perbezaan di antara syer biasa dengan syer keutamaan.

Syer Biasa. Syer Keutamaan.


1. Kadar dividen sentiasa berubah mengikut 1. Kadar dividen ditetapkan oleh syarikat setiap
keuntungan syarikat. tahun.
2. Pemegang syer menerima dividen setelah 2. Pemegang syer dibayar dividen terlebih
pemegang syer keutamaan menerima dahulu daripada pemegang syer biasa.
dividen mereka.
3. Pelabur berhak mengundi untuk memilih 3. Pelabur tidak berhak mengundi.
Lembaga Pengarah di dalam mesyuarat
agung tahunan.
4. Pihak terakhir untuk menuntut balik modal 4. Diberi keutamaan menuntut balik modal jika
jika syarikat dibubarkan. syarikat dibubarkan.

PULANGAN ATAS SAHAM

Syer bonus Keuntungan modal Dividen

Unit percuma kepada Pulangan apabila Bahagian keuntungan yang


Contoh Pengiraan Pulangan harga
pemegang saham
Daripada Bidang Pelaburan.
saham naik diterima pemegang saham
Puan Salmi memiliki 5000 8% syer keutamaan bernilai RM 2.00 seunit. 5000
syer biasa bernilai RM 1.00, dan RM 3000 debentur pada kadar faedah 6%
dalam Syarikat ABC Bhd. Bagi tahun berakhir 31 Disember, 2003, syarikat
itu telah mengistiharkan pembayaran dividen 12 % terhadap syer biasa.
Kirakan jumlah pendapatan Puan Salmi daripada pelaburannya pada tahun
2003.

Cara Pengiraan :
i). Pendapatan dari syer keutamaan. 5000 x RM 2.00 x 0.08 = RM 800.00
ii) Pendapatan dari syer biasa. 5000 x RM 1.00 x 0.12 = RM
600.00
iii) Pendapatan dari Debentur. RM 3000 x 0.06 = RM
180.00
iv) Jumlah Pendapatan. RM 800.00 + RM 600.00 + RM
180.00 = RM 1580.00

28
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Peranan Bursa Saham Kuala Lumpur

• Mewujudkan peluang pasaran bagi saham.


• Menyebarkan maklumat kewangan syarikat kepada orang lain.
• Melindungi kepentingan para pelabur.
• Menjalankan urusniaga saham.
• Membantu mengumpulkan modal untuk pembangunan negara.
• Menimbulkan minat melabur dalam kalangan orang ramai.
Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham.

• Keadaan ekonomi negara.


• Keadaan politik.
• Aktiviti spekulasi.
• Kualiti pengurusan dan prospek syarikat.
• Dasar kewangan dan kadar faedah yang dilaksanakan oleh BNM.
• Penjual
Pulangan hubungialternatif.
pelaburan broker  beritahu butir-butir saham yang hendak
dijual.

pasaran,
Broker hantar
Cara makatersebut
maklumat
Membeli BNMMenjual
dan akan mengurangkan
 bilik kadar
padanan diBSKL.
Saham.
faedah
pinjaman.maka BNM akan mengurangkan kadar
pasaran,
faedah - Ini mengggalakkan
Tawaran tersebut orang ramai
dipadankan dengan meminjam
senarai untuk ada.
pembeli sedia
membuat pinjaman.
- pelaburan.
pasaran, Maka
maka harga
Ini mengggalakkan
BNM saham
orang
akan ramai meningkat
meminjamdan
mengurangkan untukfaedah
kadar
sebaliknya.
membuat pinjaman.
Jika wujud persetujuan antara pembeli dengan penjual maka urusniaga berlaku.
- pelaburan. Maka harga
Ini mengggalakkan saham
orang ramaimeningkat
meminjamdan
untuk
sebaliknya.
membuat pasaran, maka BNM akan mengurangkan kadar faedah
pelaburan. Maka harga saham meningkat dan
pinjaman.
sebaliknya.- Ini mengggalakkan orang ramai meminjam untuk membuat
pelaburan. Maka harga saham meningkat dan sebaliknya.

UNIT AMANAH

 Sejenis pelaburan yang mengumpul wang dari orang ramai.


 Diuruskan oleh pengurus professional.
 Sesuai untuk pelabur-pelabur kecil.
 Risiko kerugian rendah.
 Pelaburan Unit Amanah terdiri daripada Amanah Saham, Amanah Harta tanah dan Gilts.

PANDUAN AM MELABUR

 Dapatkan maklumat lengkap tentang bidang pelaburan yang ingin diceburi.


 Pulangan atas modal samada melalui kadar faedah, dividen dan keuntungan ke atas modal.
 Risiko dalam pelaburan kerana jika pelabur kurang mahir akan melabur dalam pelaburan yang
kurang risiko
 Modal sedia ada. Jika modal kecil,melabur dalam pelaburan berisiko rendah seperti unit amanah
atau akaun simpanan tetap.
 Kecairan ialah sesuatu aset mudah ditukar ke bentuk wang tunai.
Contoh : aset mudah cair – simpanan tetap di bank.
aset tidak mudah cair – harta tanah.

29
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 8: PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Sistem perbankan

Perbankan konvensional Perbankan Islam

SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL


o Mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM)
o Berlandaskan prinsip komersial iaitu keuntungan dan kecekapan

CIRI
Beri faedah atas simpanan
Sistem Perbankan Konvensional Kenakan faedah atas pinjaman
Buat pelaburan
Utamakan keuntungan
Berlandaskan prinsip Islam
Sistem Perbankan Islam
Tiada amalan riba dan faedah

PERBEZAAN SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL (SPK)


DENGAN SISTEM PERBANKAN ISLAM (SPI)
SPK SPI
Mengandungi unsur riba Mengharamkan unsur riba
Tertakluk kepada peraturan BNM dan hukum
Tertakluk kepada peraturan BNM
syarak
Bebas melabur dalam semua sektor Melabur hanya di tempat halal /tidak
termasuk perjudian meragukan
Penasihat terdiri daripada pakar Penasihat terdiri daripada ulama,ahli
perbankan konvensional sahaja akademik dan pakar perbankan Islam

Jenis bank Keterangan Contoh


Fungsi
 Mengeluar dan mengawal mata wang negara
Bank Pusat  Menjadi jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan Bank Negara Malaysia
 Melaksanakan dasar kewangan kerajaan
 Menjadi jurubank kepada bank perdagangan

 Dimiliki oleh pihak swasta


Bank Malayan Banking
 Menawarkan perkhidmatan kepada orang ramai dan kerajaan
Perdagangan Berhad
 Cth perkhidmatan : menerima simpanan, kemudahan
pembayaran, memberi pembiayaan dan lain-lain.
 Aktiviti berlandaskan syariah Islam
Bank Islam Bank Malaysia Islam
 Urusniaga berasaskan prinsip Wadiah ,Mudharabah dan Berhad
Musyarakah
 Menerima simpanan daripada syarikat/firma/badan berkanun
 Memberi pinjaman jangka pendek / sederhana/panjang
kepada syarikat
Bank
 Memberi khidmat nasihat seperti penggabungan, pembelian Arab Malaysian
Saudagar Merchant Bank Berhad
syarikat
 Mengurus pelaburan bagi pihak syarikat
 Menanggung jaminan terbitan syer dengan membeli baki syer
yang tidak terjual
Bank Badan  Ditubuhkan oleh kerajaan Bank Simpanan
30
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

 Menyediakan perkhidmatan dalam sektor tertentu seperti


Berkanun pertanian, perikanan, pembangunan dan penternakan Nasional
 Contoh :Bank Simpanan Nasional ,Bank Pembangunan
Infrastruktur Malaysia Berhad dan Bank Pertanian
 Untuk melindungi kepentingan, kebajikan dan faedah
Bank
anggotanya. Bank Rakyat Berhad
Koperasi
 Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1948

Perkhidmatan Bank Perdagangan

1. Menerima simpanan
Jenis Akaun Keterangan
 amaun simpanan yang kecil
 boleh keluar wang bila-bila masa
Akaun Simpanan  dapat faedah
 dapat kemudahan kad teller automatik
 Simpanan mengikut tempoh – 3 bulan/ 6bulan
Akaun Simpanan Tetap  Kadar faedah lebih tinggi dari Akaun Simpanan dan ikut tempoh
 Bank beri sijil simpanan tetap
 Dapat guna cek dan tidak dapat faedah
Akaun Semasa  Perkhidmatan dikenakan caj
 Boleh dapat kemudahan lain seperti overdraf

2. Kemudahan Pembayaran
Jenis kemudahan Keterangan
Bayaran terus ke akaun penerima
Boleh bayar kepada beberapa penerima dengan guna sekeping cek
Pindahan kredit Sesuai untuk bayar gaji/jelaskan hutang
Selamat dari risiko kehilangan cek/cek tak laku
Hanya sesuai untuk penerima yang ada akaun di bank
Arahan bertulis oleh pemegang akaun kepada bank
Untuk bayaran tetap/berkala seperti sewa/premium insurans
Arahan tetap Dapat bayar secara konsisten/tepat masa
Tidak perlu ingat tarikh bayaran
Pindahan elektronik
-cara membayar paling pantas
-wang boleh dipindahkan dari akaun pelanggan kepada akaun
pemiutang di mana-mana bank secara on-line / guna kad ATM
Pindahan
Pindahan telegraf
elektronik/ -cara bayaran pantas ke luar negara
telegraf / mel -bank arah bayaran dibuat melalui teleks ke cawangannya di luar
negara
-pelanggan dikenakan komisen/caj

Pindahan mel
-Sama seperti pindahan telegraf, cuma arahan dihantar melalui mel
-Ada dua jenis iaitu pindahan mel udara dan pindahan mel biasa
Cek yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pelanggan
Untuk bayar hutang/bil tertentu
Draf Bank Bayaran terjamin
Draf bank boleh dipalang- tidak boleh ditunai tetapi mesti didepositkan dalam akaun
penerima
Perintah yang dikeluarkan oleh bank atas arahan pelanggan untuk bayaran tertentu
Cek Jurubank kepada penerima dalam daerah yang sama
(Perintah Kena bayar komisen
Juruwang) Cara selamat buat bayaran dalam amaun yang besar
Cara bayaran yang meyakinkan penerima

3. Kemudahan Pembiayaan
Jenis kemudahan Keterangan
Pinjaman Dipinjam oleh bank kepada pelanggannya setelah memenuhi syarat
Contoh: pinjaman untuk beli tanah/ bangunan
Faedah atas pinjaman bergantung kepada tempoh pinjaman/cagaran
Dua bentuk pinjaman :

31
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

- Pinjaman bercagar – ada cagaran yang nilainya lebih tinggi dari nilai
pinjaman seperti geran tanah /geran rumah
- Pinjaman tidak bercagar – tiada cagaran hanya bergantung kepada
kepercayaan bank dan pihak penjamin
Satu bentuk wang pendahuluan
Overdraf Boleh keluarkan wang lebih dari jumlah yang ada dalam akaunnya
Faedah dikenakan terhadap amaun overdraf yang digunakan mengikut kadar harian

FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENDAPAT PINJAMAN DAN OVERDRAF


i. Tujuan pinjaman / overdraf
ii. Kedudukan kewangan
iii. Nilai aset yang dicagarkan
iv. Dasar bank pusat

4. Perkhidmatan Lain
Jenis perkhidmatan Keterangan
 Pemiliknya membeli-belah tanpa wang tunai
 Boleh mengeluarkan wang dimana-mana mesin ATM
Kad Kredit  Dikenakan caj perkhidmatan
 Boleh juga digunakan untuk bayar sewa hotel / tempah tiket
penerbangan
 Untuk simpan barang berharga seperti barang kemas/geran tanah
Peti simpanan selamat
 Dikenakan caj
Perbankan elektronik  Urusniaga melalui komputer peribadi/telefon bimbit
(e-banking)  Pantas/mudah/ jimatkan kos
Tukaran mata wang  Menukarkan mata wang tempatan kepada mata wang asing atau mata
asing wang asing kepada mata wang tempatan
 Contoh: Ringgit Malaysia tukar kepada Yen Jepun
 Dijual kepada pelanggan yang hendak ke luar Negara
Cek Kembara  Tidak perlu bawa wang dengan banyak/ elak risiko kecurian
 Dijual dalam mata wang Dolar Amerika / Yen Jepun
 Boleh ditunai serta-merta /di mana-mana cawangan bank di negara asing
 Jaminan bank kepada pihak tertentu bahawa bank akan membayar
segala hutang pelanggannya jika pelanggannya tidak siapkan projek /
Jaminan jurubank jelaskan hutang
 Perlu beri deposit kepada bank untuk dapatkan jaminan
 Deposit ini akan digunakan oleh bank untuk membayar hutang jika
pelanggan tidak dapat siapkan projek
 Terima simpanan - Akaun Simpanan Wadiah/Akaun Semasa Wadiah/
Perbankan Islam Akaun Pelaburan Mudharabah
 Beri kemudahan pembiayaan – Ijarah / Al Rahnu

CEK
Maksud Cek
 Dokumen perintah bertulis oleh penyimpan akaun semasa kepada pihak bank dan
mengarahkannya untuk membuat bayaran sejumlah wang tertentu pada tarikh tertentu
kepada menerima atau pembawa cek apabila dituntut.
Pihak-pihak Dalam Sekeping Cek
• Pesuruh bayar - bank yang mengeluarkan cek
• Penyuruh bayar - orang / pihak yang menandatangani cek
• Penerima - orang / pihak yang menerima bayaran
Jenis Cek
• cek terbuka – cek pembawa dan cek perintah
• cek berpalang – palang am dan palang khas
Kelebihan Cek sebagai alat pembayaran
 Mudah digunakan kerana boleh guna untuk sebarang nilai
 Selamat kerana tidak perlu membawa wang tunai

32
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

 Selamat digunakan kerana telah berpalang / elak risiko kecurian


 Sebagai bukti pembayaran
Kekurangan Cek sebagai alat pembayaran
 Cek bukan wang sah
 Perlukan masa untuk dijelaskan
 Boleh berlakunya penipuan / pemalsuan
 Penerima cek terima cek tak layan
Lain-lain Jenis Cek
 Cek Bertarikh Hadapan - cek yang ditulis dengan tarikh akan datang
 Cek Mati - cek yang tempoh pembayarannya telah tamat
 Cek Dalaman – penyuruh bayar dan penerima mempunyai akaun di bank yang sama
 Cek Bertanda - penerima cek dijamin akan menerima bayaran sehingga tarikh tertentu
 Cek Kosong - maklumat cek ditulis lengkap KECUALI jumlah dalam perkataan dan angka
 Cek Tak laku - cek yang tidak diterima oleh bank untuk pembayaran
Sebab cek menjadi cek tak laku:
 cek bertarikh hadapan, cek kosong, cek mati, cek kotor/rosak/koyak
 jumlah dalam angka dan perkataan tak sama
 baki dalam akaun penyuruh bayar tidak cukup
 penyuruh bayar mati / gila / muflis sebelum cek ditunaikan
 tiada tanda tangan penyuruh bayar
 penyuruh bayar membatalkan cek yang dikeluarkan
Biro Kredit
- mengumpul maklumat kredit peminjam daripada institusi perbankan dan institusi kewangan
- membantu institusi tersebut dalam memberikan pinjaman
- contoh maklumat : nama, no. kad pengenalan, alamat serta akaun kredit

INSTITUSI KEWANGAN LAIN


Syarikat Kewangan
 tidak menyediakan akaun semasa
 perkhidmatan yang disediakan;
• Menerima simpanan - akaun simpanan dan akaun simpanan tetap
• Membiayai pinjaman peribadi , pinjaman perumahan dan pinjaman sewa beli
• Mengendalikan sewa beli
• Pembiayaan kad kredit, unit amanah, perbankan Islam dan lain-lain
 contoh: Public Finance , Maybank Finance
Syarikat Pajakan
 Pembiayaan kepada peniaga/pemajak bagi menyewa/memajak satu aset seperti mesin, jentera
atau premis
 pemajak perlu membayar sewa sepanjang tempoh pajakan
 sepanjang tempoh pajakan aset (mesin) itu adalah kepunyaaan syarikat pajakan.
 contoh syarikat pajakan : Sunsea Credit & Leasing Sdn. Bhd.
 kelebihan:
o dapat menggunakan aset tanpa mengeluarkan modal
o boleh mendapatkan aset tanpa cagaran
o merupakan satu sumber modal tambahan
o mengurangkan pembayaran cukai
Syarikat Pemfaktoran
 peniaga boleh menjual akaun belum terimanya / invois kepada syarikat pemfaktoran / bank untuk
mendapatkan wang tunai dengan segera
 jumlah wang tunai yang diterima oleh peniaga adalah jumlah nilai akaun belum terima / invois
setelah ditolak kadar faedah dan bayaran perkhidmatan antara 1 – 2 peratus atas nilai aset akaun
belum terima / invois
 contoh syarikat pemfaktoran : Public Leasing and Factoring Sdn. Bhd.
 kelebihan:
o boleh mendapat wang tunai dengan segera
o dapat mengelakkan risiko hutang lapuk
o mengatasi masalah aliran tunai

33
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

o tidak perlu lagi mengawasi akaun belum terima


Syarikat Jaminan Kredit Malaysia
 milik bersama Bank Negara Malaysia dengan semua bank perdagangan
 ditubuhkan untuk bantu peniaga kecil mendapatkan pinjaman dari bank perdagangan
 syarikat ini tidak beri pinjaman tetapi bertindak memberi khidmat nasihat dan jaminan kepada
pinjaman yang telah diluluskan
 peminjam boleh terdiri daripada individu, perkongsian, syarikat sdn.bhd., koperasi dan pertubuhan
 Kebaikan:
 bank perdagangan tidak perlu risau risiko hutang lapuk dari pinjaman
 peminjam (peniaga) boleh dapat pinjaman tanpa cagaran yang banyak
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 9: INSURANS

Premium -Bayaran
KONSEP yang dijelaskan oleh
Rancangan
insured
pembahagian risiko yang menyediakan
INSURANS pembayaran gantirugi kepada insuredD sekiranya berlaku
a
risiko yang diinsuranskan p
a
t
k
a
n

p
e
r
l
i
Pampasan-gantirugi
Insurer- Syarikat n
d yang dibayar jika
yang menawarkan ISTILAH DALAM u berlaku risiko
skim insurans INSURANS n
g
a
n

Insured- Orang Polisi - Perjanjian


yang membeli polisi antara insurer dan
insurans insured

RISIKO BOLEH INSURANS- Risiko RISIKO TIDAK BOLEH INSURANS-


boleh dikira secara statistik. Risiko tidak boleh dikira. Tiada rekod
JENIS kejadian.- Kadar premium sukar
- Ada rekod kejadian lalu - Kadar RISIKO
premium boleh ditetapkan- Cth: ditetapkan- Cth: Perubahan fesyen,
Kebakaran,kecurian hutang lapuk

Kepentingan
Insurans

PERANAN
INSURANS

Kepada Individu
- Melindungi individu Kepada Negara
Kepada Peniaga dan -Membangunkan ekonomi
- Melindungi dari risiko keluarga dari risiko negara
- Dapat pampasan jika -Merancang masa depan -Memberi peluang
risiko -Dapat pampasan jika pekerjaan
berlaku berlaku -Taraf hidup rakyat
- Lebih yakin untuk risiko meningkat
majukan -Satu cara menabung
perniagaan

34
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

PRINSIP-PRINSIP INSURANS

1. Kepentingan boleh diinsurans

 Mesti mempunyai kepentingan ke atas harta/nyawa yang diinsuranskan


 Insured akan mengalami kerugian jika harta/nyawa yang diinsuranskan musnah/mati
 Tidak boleh insuranskan hak orang lain
 Untuk elakkan orang ambil kesempatan atas kesusahan orang lain

2. Penuh Percaya Mutlak

 Insured mesti memberi maklumat benar


 Insurer perlu terangkan polisi dengan jelas
 Jika ada penipuan polisi terbatal
 Bertujuan mengelakkan penipuan

3. Indemniti

 Untuk semua insurans kecuali insurans hayat dan kemalangan


 Gantirugi dibayar setakat kerugian
 Bukan untuk dapat untung
 Gantirugi dalam bentuk barang atau wang tunai

3 perkara yang diambilkira dalam indemniti:

i. Sumbangan
 Jika Insured ada dua atau lebih polisi, bila risiko berlaku – gantirugi dibahagi sama
rata
antara syarikat insurans

ii. Subrogasi
 Mengalihkan hak daripada insured untuk menuntut daripada pihak ketiga setelah
insurer membayar gantirugi.
 Aset adalah milik insurer
 Insured tidak boleh tuntut lagi

iii. Doktrin punca hampiran


Gantirugi hanya dibayar jika risiko disebabkan secara langsung oleh risiko yang
diinsuranskan

INSURANS AM
JENIS INSURANS HAYAT
- Insurans kemalangan
- Insurans kebakaran INSUR - Insurans hayat seumur
- Insurans marin / ANS hidup
penerbangan - Insurans hayat
- Insurans lain sementara
- Insurans endowmen

34
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

INSURANS KEMALANGAN

Jenis Insurans Keterangan


1. Insurans Motor • Melindungi insured dan pihak ketiga
i. Insurans motor • Premium lebih mahal
komprehensif • Kenderaan yang disewa beli mesti ada polisi ini
• Melindungi insured dari tuntutan pihak ketiga
• Pihak ketiga ialah pengguna jalanraya
ii. Insurans motor pihak ketiga • Insured tidak boleh menuntut ganti rugi
• Premium murah
• Semua kenderaan wajib sekurang-kurangnya ada polisi ini
• Melindungi insured terhadap kerugian daripada kecederaan
2. Insurans Kemalangan Peribadi atau kematian yang disebabkan kemalangan.
• Jika kematian akibat penyakit, pampasan tidak akan dibayar
• Melindungi majikan dari tuntutan pekerja yang cedera/mati
semasa kerja
• Premium dibayar oleh majikan
• Majikan mencarum dalam Perkeso
3. Insurans Liabiliti Majikan
o Skim Pencen Ilat – perlindungan pekerja hilang
upaya yang bukan disebabkan pekerjaan
o Skim bencana pekerjaan- kemalangan tempat kerja

• Melindungi pemilik perniagaan dari tuntutan orang awam, jika


risiko berlaku dipremis perniaga
• Insurans Liabiliti Produk – melindungi pengeluar produk
4. Insurans Liabiliti Am terhadap tuntutan pengguna yang cedera atau sakit akibat
penggunaan produk tersebut
• Insurans Liabiliti Profesional- melindungi dari tuntutan orang
awam akibat kecuaian dalam melaksanakan tugas

Melindungi peniaga dari risiko kebakaran


Premium bergantung kepada:
Insurans Jenis bangunan
Kebakaran Kedudukan bangunan
Kegunaan bangunan
Kemudahan keselamatan disediakan
Tempoh lindungan
INSURANS HAYAT

Jenis Insurans Hayat Keterangan


• Premium dibayar seumur hidup atau ada had tertentu
• Pampasan dibayar kepada waris jika insured mati
1. Insurans Hayat Seumur
• Jika insured hilang upaya/kritikal – pampasan akan
Hidup diberi
• Beri perlindungan kepada waris
• Insured akan menginsuranskan nyawa untuk tempoh
tertentu
• Jika tidak ada apa-apa berlaku – wang dan bonus dapat
2. Insurans Endowmen balik pada tarikh matang
• Jika insured meninggal dunia awal, pampasan dibayar
pada waris
• Satu cara menabung
• Beri perlindungan mengikut tempoh
• Jika mati waris dapat pampasan
3. Insurans hayat
• Jika masih hidup premium hilang
Sementara o Bukan satu cara menabung
o Premium murah

35
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

INSURANS MARIN / PENERBANGAN


• Beri perlindungan kepada kapal terbang /muatan/anak
Insurans
kapal dari risiko
Penerban
• Diambil untuk satu penerbangan atau satu tempoh tertentu
gan
• Untuk penumpang ada insurans berkelompok
Insurans • Beri perlindungan kepada kapal/muatan/anak kapal dari
Marin risiko
• Diambil untuk satu pelayaran atau satu tempoh tertentu

Jenis Insurans Lain:


 Insurans Kecurian - melindungi dari kecurian wang/harta
 Jaminan Setia - melindungi majikan dari pekerja tidak amanah
 Insurans kesihatan - perlindungan dari kos hospital
 Insurans Pendidikan - membiayai belanja pendidikan anak
 Insurans Gadaian - untuk orang yang buat pinjaman kewangan untuk beli aset
TAKAFUL
- Adalah insurans yang diuruskan secara Islam
PRINSIP TAKAFUL:
- Guna 3 prinsip insurans kovensional dan ditambah dengan konsep berikut:
i. Mudharabah – perkongsian untung
ii. Tabaruk – derma dengan ikhlas/wujud dana bersama

- Dijalankan dengan asas:


• Tiada Gharar – ketidakpastian
• Tiada Maisir – perjudian
• Tiada Riba – faedah
PRODUK SKIM TAKAFUL:
Takaful keluarga - seperti insurans hayat
Takaful am – perlindungan kepada risiko lain spt kebakaran, kecurian, kemalangan
TATACARA MEMBUAT TUNTUTAN:
TATACARA MEMBELI INSURANS

Hubungi ejen/insurer Buat laporan polis

Dapatkan borang tuntutan dari insurer.


Dapatkan maklumat tentang polisi Isikan butir:
dan syarat Bila / Bagaimana berlaku
Jumlah kerugian

Isi borang cadangan dengan ‘Prinsip


Penuh Percaya Mutlak’
Hantar borang kepada insurer berserta:
Polisi / dokumen hak milik/geran
Bayar premium dokumen bukti / gambar –jika ada

Insurer buat siasatan


Dapatkan nota lindung

Jika tuntutan sah dan benar, pampasan


Dapatkan polisi daripada ejen / dibayar
insurer

36
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 10 : PENGANGKUTAN

Maksud
- memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain.

Peranan Pengangkutan
 Mengelakkan lebihan dan kurangan barang di pasaran
 Memudahkan mobiliti / pergerakan tenaga buruh
 Mengurangkan kos penyimpanan stok
Pengang
 Membantu pertumbuhan ekonomikutandan pembangunan negara
 Memperluaskan pasaran dan menggalakkan perniagaan antarabangsa
 Menggalakkan pengeluaran secara besar-besaran
 Mengelakkan pembaziran
 Mempelbagaikan pilihan pengguna
 Menyebarkan hasil ciptaan sains dan teknologi
 Menggalakkan pengaliran modal dan industri pelancongan

Jenis Pengangkutan

Pengangkutan

Saluran
Darat Laut Udara
paip

Kapal
Kapal Kapal
pesisir
Jalan Kapal kerentan penumpang Kapal
Rel pantai Helikopter
raya kargo terbang

Kelebihan dan Kekurangan Pengangkutan Jalan raya

Kelebihan Kekurangan
i. Mudah didapati dan digunakan i. Ruang muatan terhad
ii. Murah dan cepat untuk perjalanan ii. Kesesakan lalu lintas dan cuaca buruk
jarak dekat iii. Mahal dan lambat untuk perjalanan jauh
iii. Serahan barang dari pintu ke iv. Penggunaan tenaga buruh yang tinggi
pintu
iv. Fleksibel dari segi arah perjalanan
dan jadual

Kelebihan dan Kekurangan Pengangkutan Rel


Kelebihan Kekurangan
i Murah dan cepat bagi jarak jauh i. Mahal dan lambat bagi jarak dekat
ii Ruang muatan lebih luas ii. Tiada perkhidmatan pintu ke pintu
iii Ada gerabak khas untuk bawa iii. Tidak fleksibel kerana arah dan masa
barang perjalanan ditetapkan
iv. Kos penyelenggaraan tinggi

37
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Kelebihan dan Kekurangan Pengangkutan Laut

Kelebihan Kekurangan
i. Boleh bawa muatan yang banyak i. Tiada serahan dari pintu ke pintu
ii. Tambang lebih murah ii. Kerja pemunggahan yang banyak
iii. Lebih selamat sebab kadar iii. Perjalanan lambat sampai
kemalangan rendah iv. Perkhidmatan terhad di kawasan
iv. Tiada kesesakan lalu lintas yang ada kemudahan pelabuhan /
v. Penting untuk perniagaan jeti sahaja
antarabangsa

Kelebihan dan Kekurangan Pengangkutan Udara

Kelebihan Kekurangan
i. cepat i. kos mahal
ii. selesa ii.gangguan cuaca
iii. mengurangkan kos insurans iii.
ruang muatan terhad
iv. selamat iv pemunggahan yang kerap dan tiada
v. tidak perlu menyimpan stok yang serahan barang dari pintu ke pintu
banyak dan mengurangkan kos v. penggunaannya terhad
pergudangan
vi. dapat menghubungi kawasan
pedalaman
vii.sesuai untuk mengangkut barang
mahal, segar dan diperlukan segera

Kelebihan dan Kekurangan Saluran Paip

Kelebihan Kekurangan
i. Mudah dan cepat i. Penggunaannya terhad
ii. Selamat ii. Masalah kebocoran dan sukar diperbaiki
iii. Menjimatkan kos pengangkutan iii. Kos pemasangan yang tinggi

Pengkontenaan
- Satu sistem mengangkut barang dalam peti kontena sebagai satu unit.
- Kelebihan guna kontena:
• Jimatkan masa
• Jimatkan tenaga buruh kerana kurang kerja pemunggahan dan
barang dipunggah menggunakan jentera khas / kren / forklif
• Kurangkan barang rosak dan selamat kerana terhindar daripada kesan cuaca
• Kurangkan kecurian sebab kontena dikunci
• Kurangkan kos insurans, kos angkutan dan kos gudang kerana pengangkutan
sepadu
• Memudahkan hal dokumentasi
• Boleh guna sistem pengangkutan TIR
- Kekurangan guna kontena:
• Kos modal yang tinggi
• Perlukan peralatan khas seperti kren
• Tidak sesuai bawa barang pukal seperti kayu balak, batu bata
• Perlukan sistem pengangkutan bersepadu

38
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Faktor Pemilihan Jenis Pengangkutan

KOS
PENGANGKUT
AN
JENIS DAN
SIFAT
KESELESAAN BARANG

FAKTOR RISIKO
MUDAH
PEMILIHAN KEROSAKAN
DIDAPATI
JENIS
PENGANGKUT
AN
SAIZ, BERAT,
DAN
KUANTITI
BARANG NILAI
BARANG

JARAK
PERJALANAN KESEGERAAN

TOPIK 11: KOMUNIKASI

MAKSUD KOMUNIKASI

Komunikasi ialah proses penyampaian maklumat, berita dan dokumen mengenai barang,
keadaan pasaran dan perkhidmatan yang berlaku antara dua pihak menggunakan media
komunikasi seperti telefon, telefaks, teleks, internet, perkhidmatan pos dan kurier.

PERANAN KOMUNIKASI
1. Melicinkan dan mempercepatkan aktiviti perdagangan
2. Memperluaskan pasaran
3. Menyebarkan maklumat
4. Mengelakkan kerugian dan kerosakan
5. Memudahkan kawalan dan pentadbiran perniagaan
6. Memudahkan kegiatan promosi

JENIS-JENIS PERKHIDMATAN KOMUNIKASI


(i) Televisyen dan radio.
(ii) Perkhidmatan Pos.
(iii) Perkhidmatan Telekomunikasi.
(iv) Perkhidmatan Kurier.

39
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Perkhidmatan mel

PERKHIDMATAN POS Perkhidmatan kaunter

Perkhidmatan lain

Perkhidmatan lisan

PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI Perkhidmatan bercetak

Perkhidmatan audiovisual

PERKHIDMATAN KURIER

Menghantar mel, dokumen dan bungkusan dengan segera.

Kelebihan perkhidmatan kurier


o penghantaran cepat dan selamat.
o serahan pintu ke pintu.
o dapat perlindungan insurans.
o menyediakan perkidmatan menghantar kargo.
o bagi bungkusan bercukai, syarikat kurier akan menguruskan segala dokumentasi
kastam bagi pihak pengirim.
Kekurangan perkhidmatan kurier
kos tinggi.
terhad kepada kiriman yang penting dan diperlukan dengan segera

Faktor Pemilihan Jenis Perkhidmatan Komunikasi

KOS
KOS

MUDAH
MUDAH JARAK
JARAK
DIDAPATI
DIDAPATI FAKTOR
FAKTOR
PEMILIHAN
PEMILIHANJENIS
JENIS
KOMUNIKASI
KOMUNIKASI

JENIS
JENIS KESEGERAAN
KESEGERAAN
MAKLUMAT
MAKLUMAT

40
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 12: PERGUDANGAN

MAKSUD PERGUDANGAN

Pergudangan adalah aktiviti penyimpanan barang dengan selamat di gudang sehingga


barang itu diperlukan di pasaran.

Membolehkan pengeluaran dan bekalan berterusan


Membantu perniagaan antarabangsa
PERANAN Membantu menstabilkan harga
PERGUDANGAN Membolehkan aktiviti pecah pukal dilakukan
Mengelakkan kerosakan dan pembaziran
Menjamin keselamatan barang
CIRI GUDANG YANG BAIK
Ciri Gudang Yang Baik
i. Lokasi yang sesuai
ii. Mempunyai ciri keselamatan yang baik
iii. Kesesuaian gudang dengan barang yang disimpan
iv. Ruang gudang yang luas dan teratur
v. Pengurusan yang cekap dan sistem perekodan yang teratur
vi. Peralatan yang lengkap

JENIS GUDANG
Jenis barang yang
Bil Jenis Milikan Lokasi
disimpan
Gudang Bahan mentah dan barang
1. pengilang
Pengilang Berhampiran kilang
siap
Gudang Berhampiran Barang siap yang dibeli
2. pemborong
Pemborong
pembekal/peruncit secara pukal
Peruncit besar-
Gudang besaran seperti Berhampiran premis Barang siap yang dibeli
3. peruncit pasar raya/ gedung perniagaannya secara pukal
aneka jabatan
Agensi kerajaan Terletak di kawasan Barang-barang yang
seperti Lembaga yang sesuai dengan berkaitan dengan agensi
Pemasaran penubuhannya . tersebut.
Pertanian
Gudang Persekutuan Contoh: Gudang FAMA Contoh:
4. kerajaan (FAMA) / Lembaga di kawasan pertanian/ Gudang FAMA – barang
Kemajuan Ikan Gudang LKIM di pertanian/ Gudang LKIM –
Malaysia (LKIM) / kawasan pendaratan ikan/ Gudang BERNAS -
Padiberas Nasional ikan/ gudang BERNAS beras
Berhad (BERNAS) di kawasan penanaman
padi
Gudang kastam – Di lapangan terbang Barang bercukai yang belum
milik kerajaan /pelabuhan dijelaskan cukainya.
Gudang
5. berbon
Gudang berlesen – Barang keluaran tempatan
milik swasta yang dikenakan duti eksais

Pengeluar/ Berhampiran dengan Barang mudah rosak seperti


pemborong/ syarikat tempat pengeluaran/ di ikan /daging
Penyetoran
6. Sejuk
swasta / agensi lapangan terbang/
kerajaan pelabuhan

41
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 13: PROMOSI

MAKSUD PROMOSI
Suatu proses memberitahu , memujuk dan mempengaruhi pelanggan agar sedar tentang
sesuatu barangan dan berminat membeli dan menggunakan sesuatu barangan.
Peranan Promosi
- Menyampaikan maklumat, memberitahu kewujudan barang, dan mempengaruhi pembeli.
- Mewujudkan, mengekalkan dan meluaskan pasaran baru dan sedia ada.
- Menaikkan imej barang dan syarikat menjadi lebih popular.
- Mengatasi pesaing supaya pengguna sentiasa membeli barang yang dipromosikan.
- Meningkatkan jualan dan keuntungan kerana permintaan meningkat.

Kaitan promosi dengan pemasaran


- Promosi merupakan sebahagian daripada strategi pemasaran
- Strategi pemasaran terdiri daripada campuran pemasaran dan sasaran pasaran
- Sasaran pasaran merupakan kumpulan pengguna yang telah dikenal pasti
- Campuran pemasaran terdiri daripada promosi, produk, harga dan agihan
- Keempat-empat unsur dalam campuran pemasaran perlu dirancang dengan teliti supaya
menepati kumpulan sasaran
- Produk yang dihasilkan mesti menepati cita rasa pelanggan
- Harga yang dikenakan mestilah berpatutan
- Promosi sesuatu barang yang dibuat mestilah menarik minat pengguna membeli.
- Agihan merupakan aktiviti menyampaikan barang atau produk kepada pengguna akhir.

JENIS PROMOSI
a) Pengiklanan
• Memperkenalkan barangan baru dan sentiasa diingati
• Jenama barangan di pasaran lebih popular, imej yang lebih baik dan terkenal.
• Akhirnya mempengaruhi dan memujuk pengguna membeli sesuatu barang.
• Di samping itu mendapat maklumat sesuatu barangan
Tiga jenis gaya tarikan iklan atau pujukan iklan adalah;
 Pujukan rasional - Mengaitkan sesuatu pembelian dengan kepentingan peribadi pembeli.
- Pembelian barang dikatakan lebih jimat, lebih nilai dan berkualiti.
 Pujukan emosi - Menimbulkan perasaan positif supaya orang ramai
terdorong membeli.
- Mesej iklan ada unsur rasa kasih sayang, bangga, dan gembira.
 Pujukan moral - Mengaitkan pembelian dengan unsur nilai yang positif
seperti menjaga
kebersihan alam sekitar, perpaduan, dan amalan tolong-menolong.
Pengiklangan boleh dilakukan dalam tiga cara, iaitu;
Iklan penerangan – memberi penerangan semata-mata.
Iklan memujuk – mengandungi unsur pujukan supaya pengguna membeli
Iklan mengingat – mesej yang diulangi supaya pengguna sentiasa ingat sesuatu jenama
b) Promosi Jualan
Kaedah galakan jualan bagi tempoh yang singkat bagi menarik pelanggan baru
Barangan mudah dikenali dan menggalakkan pengguna membeli.
Ini dapat mengatasi pesaing dalam tempoh yang singkat.
Tiga cara promosi jualan iaitu;
 Promosi Pengguna – Apabila pengguna didorong membeli
dengan tawaran istimewa iaitu; hadiah percuma, potongan harga, dan peraduan.
 Promosi pengedar – Apabila pemborong dan peruncit diberi
insentif supaya menambah pengedaran dan jualan. Contohnya hadiah wang dan diskaun.

41
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

 Promosi jualan – Apabila jurujual digalakkan menjual secara lebih


berkesan. Mereka ditawarkan bonus, komisen, dan percutian.

c) Jualan Terus
Kaedah promosi sesuatu barangan secara peribadi melalui jurujual
• Caranya – sistem parti, pergi dari rumah ke rumah untuk menerangkan, dan memujuk
pengguna secara berkomunikasi dua hala.
• Cara dan teknik memujuk dapat disesuaikan serta tahu reaksi pengguna.
• Pengguna mendapat layanan peribadi dan boleh bersoal jawab dengan juru jual.
• Juru jual mendapat komisyen mengikut jualan yang dibuatnya.
d) Publisiti
• Penyebaran maklumat menerusi media secara percuma oleh pihak media
• Ini bertujuan memberitahu barangan baru, keistimewaan, dan lokasi jualan
• Maklumat dikawal syarikat media sepenuhnya
• Kelebihan - Jimatkan kos promosi, lebih diyakini, liputan lebih meluas, jalin hubungan
baik dengan orang ramai
• Kelemahan – berita terhad, maklumat tak jelas, kritikan negatif media, masa siaran
tidak sesuai, dan kandungan mesej sukar dirancang.

MEDIA PENGIKLANAN

Media Bercetak Terdiri daripada akhbar, majalah, halaman kuning, poster, papan
tanda, sepanduk, kad perniagaan, kalendar dan diari.
Ciri Umum Gambar, mesej dan maklumat ditaip atau dicetak pada helaian kertas,
kepingan logam atau bahan fabrik tertentu seperti kain.
Ciri Khusus Makumat boleh dicetak secara berwarna atau hitam putih dan boleh
dibaca berulang kali.
Kelebihan Mudah dan murah disediakan. Akhbar dan majalah, sebarannya luas.
Kekurangan Kurang menarik kerana tiada suara dan kesan animasi.

Media Elektronik Iaitu internet, televisyen, radio, pawagam, lampu neon dan skrin besar.
Ciri Umum Ada unsur bunyi, gambar bergerak, beranimasi, berwarna, menarik.
Ciri Khusus Radio hanya ada bunyi tanpa gambar.
Kelebihan Semua golongan mudah faham kerana ada gambar dan beranimasi.
Kekurangan Tayangan dan siaran belum pasti mendorong pengguna membeli.

Media Lain Keterangan


Papan Tanda Papan iklan yang dibuat daripada logam, dipasang pada bangunan,
ditepi jalan raya, di laluan utama, di simpang jalan atau di lebuh raya.
Peragaan Tingkap Barang dipamer di luar kedai bagi menarik perhatian pengunjung.
Sampel / Hadiah Barang yang dihadiahkan supaya pengguna tertarik membeli.
Pameran / Ekspo Mempamer barang disuatu majlis keramaian untuk dicuba dahulu.
Belon Udara Belon yang terapung di udara untuk menarik perhatian pengunjung.

FAKTOR PEMILIHAN MEDIA PENGIKLANAN

Faktor Pemilihan Keterangan


Jenis barang Sama ada barang kegunaan harian atau berteknologi tinggi.
Kos pengiklanan Belanja mengguna media yang murah atau yang mahal.
Tujuan pengiklanan Mengiklan bagi mengatasi pesaing atau menyampai maklumat sahaja
Saiz perniagaan Keupayaan modal perniagaan memilih media yang mahal.
Sasaran pengguna Kategori pengguna yang ditujukan sesuatu mesej iklan.
Luas pasaran Mamasarkan barang ke pasaran tempatan ataupun ke merata tempat

42
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Dasar kerajaan Undang-undang dan peraturan penyiaran iklan oleh pihak berkuasa.

CARTA PEMBELAJARAN PROMOSI

Promosi
Peranan Jenis
Pemasaran
promosi Promosi

Menyampaikan Sasaran Promosi


maklumat Pasaran Jualan

Menggalakkan Campuran Promosi


pembelian Pemasaran Jurujual

Menarik Promosi
perhatian Keluaran
pelanggan Pengguna

Meningkatkan Promosi
imej barang
Harga
Pengedar

Mengatasi Pengiklana Jualan


barangan Agihan Publisiti
pesaing lain n Terus
Mengingat Gaya Tarikan
tentang jenama Promosi Media Iklan
sedia ada Iklan

Pujukan Media
Rasional Cetak
Pujukan Media
Emosi Elektronik

Pujukan
Media Lain
Moral

TOPIK 14: PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

1. Menyediakan penyelidikan dan pembangunan


Agensi
Peranan agensi
Berkaitan
Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia – membuat
MARDI
penyelidikan berkaitan ternakan, tanaman padi, sayur dan buah-buahan
Lembaga Getah Malaysia - membuat penyelidikan tentang teknik tanaman
MRB
getah, industri keluaran getah dan pasaran getah.
Lembaga Minyak Sawit Malaysia – menyelidik tentang teknik tanaman
MPOB sawit, kaedah pemprosesan minyak sawit, pasaran minyak sawit, memberi
latihan dan nasihat kepada petani.
SIRIM Menyelidik kualiti keluaran industri tempatan. Manyediakan piawaian dan
BERHAD jaminan kualiti barang buatan tempatan.
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia - menyelidik tentang sektor
FRIM
perhutanan dan pembangunan penggunaan sumber hutan.
Institut Penyelidikan Perikanan – menyelidik tentang teknik penternakan
FRI
ikan. Teknologi ternakan diajar dan disebarkan kepada pengusaha.
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia – menyelidik tentang teknik
MPIB
tanaman nanas, kaedah pemprosesan dan pemasarannya
MCB Lembaga Koko Malaysia – menyelidik tentang indsutri koko dari segi

43
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

penanaman, pemprosesan, pembangunan kegunaan dan pemasaran koko.


Lembaga Lada Hitam Malaysia – menyelidik tentang promosi dan
PMBM
pemasaran lada hitam, kegunaan baru dan kualiti produk lada hitam.
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

2. Menyediakan perundangan perniagaan

Aspek
Keterangan dan tujuan undang-undang
Perundangan
Akta Syarikat 1965 – garis panduan menubuhkan syarikat
Akta Perkongsian 1961 – garis panduan menubuhan perkongsian, syarat
perjanjian, kuasa keahlian dan pembubaran perkongsian.
Penubuhan Akta Koperasi 1948 – garis panduan penubuhan koperasi, kuasa lembaga
pengarah, pengendalian akaun dan mesyuarat agung.
Akta Perbankan dan Institusi Kewangan 1989 – garis panduan penubuhan
bank, syarikat kewangan dan institusi bukan bank.
Akta Hakcipta 1987 – melindungi hak cipta bahan atau harta intelek.
Pengeluaran Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 – garis panduan mengawal dan
mencegah pencemaran.
Akta Jualan Barangan 1957 – panduan berjual beli & kontrak jualan
Akta Sewa Beli 1967 – garis panduan jual beli secara sewa beli.
Akta Perihal Dagangan 1972 – mengawal iklan mengelirukan
Akta Jualan Langsung 1993 – garis panduan urusniaga jualan langsung
Jualan Akta Kawalan Harga 1946 – garis panduan harga barang kawalan
Akta Timbang dan Sukat 1972 – peraturan alat timbang dan sukat.
Akta Francais 1998 – garis panduan perniagaan francais.
Akta Kastam 1967 – fungsi kastam dan prosidur import dan ekspot.
Akta Cukai Pendapatan 1967 – kewajipan membayar cukai.
Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 – kewajipan caruman wang
Akta Lain oleh pekerja bagi menjaga kebajikan sewaktu bersara.
Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 – perlindungan kepada pekerja
melalui caruman oleh majikan dan pekerja.

3. Menyediakan Latihan dan Pengurusan

Agensi Latihan Peranan dan fungsi agensi


Perbadanan Produktiviti Negara – menyediakan latihan pengurusan
NPC supaya kualitinya meningkat. Menyediakan kursus, bengkel dan seminar.
Majlis Amanah Rakyat – menyediakan latihan & bimbingan keusahawanan.
MARA Memberi nasihat dan kepakaran dalam pengurusan, perakaunan, teknikal
kepada usahawan dalam perniagaan dan perindustrian.
Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana – memberi
SMIDEC khidmat sokongan, bimbingan dan latihan kepada usahawan IKS.

4. Menyediakan kemudahan infrastruktur dan ruang niaga

Agensi Terlibat Keterangan dan fungsi agensi


MARA Membina bazar, arked kedai, rumah kedai, dan medan selera.
Membangun bandar baru, bangunan pejabat, kompleks perniagaan,
UDA HOLDINGS bangunan kilang, rumah kediaman, dan ruang niaga di pusat bandar.
Membina kawasan untuk pusat penyelidikan teknologi tinggi yang
TPM dilengkapi ruang pameran, dewan persidangan, pusat teknologi, pusat
pembelajaran dan auditorium.
Menyediakan tapak industri, kawasan bandar baru, dan pusat
PKEN perniagaan, ruang niaga untuk disewa.
Membangunkan koridor raya multimedia yang lengkap dengan kompleks
MDC perniagaan, bandar baru, dan infrastruktur lain.

44
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

5. Promosi dan Pemasaran

Agensi Berkaitan Keterangan dan fungsi agensi


Menyedia kemudahan pemasaran hasil pertanian seperti tapak
FAMA
pasar tani
MATRADE Mengadakan promosi barang tempatan di negara asing.
Menyelidik, menyediakan ruang pameran, mempromosi hasil kraft
PKKM
tangan
BERNAS Memasarkan hasil padi dan beras supaya harga terjamin dan stabil.

6. Memberi Insentif Pelepasan Cukai

Jenis Insentif Keterangan Insentif Pelepasan Cukai


Dikecualikan membayar cukai dalam tempoh tertentu
Taraf perintis
sebagai insentif pelabur tempatan dan luar negara.

Potongan cukai bagi industri berintensifkan modal dan


Elaun cukai pelaburan
lambat mendapat hasil.

Potongan cukai bagi pelaburan membina loji, kilang atau


Elaun pelaburan semula
mengautomasi kilang supaya pengeluaran meningkat.
Pengecualian cukai Dikecualikan cukai bagi syarikat berstatus MSC.
Potongan cukai Potongan cukai dua kali bagi barang eksport.

7. Menyediakan Kemudahan Pembiayaan

Agensi pembiayaan Keterangan dan fungsi agensi


Kementerian Pembangunan Usahawan – membantu
KPuN menyediakan dana bagi pelbagai jenis skim pembiayaan modal
usahawan IKS.

Majlis Amanah Rakyat – memberi pinjaman modal kerja,


MARA
membeli aset, dan modal mengembangkan perniagaan.
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad – bantuan kewangan
PUNB kepada usahawan untuk membeli saham dan pembiayaan
ekuiti.
Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad – sedia
BPIMB
modal bagi membiayai aset tetap, modal kerja, membeli saham.

Bank Pertanian Malaysia – menyedia modal untuk sektor


BPM
pertanian sebagai pinjaman, pendahuluan dan modal.
Menyediakan kemudahan pembiayaan aset tetap kilang, infratruktur
MIDF dan pelancongan. Membantu pengumpulan modal melalui terbitan
syer.
Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia membiayai program
MTDC penyelidikan dan pembangunan barangan tempatan.

45
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 15: KONSUMERISME

Maksud - Satu perjuangan bagi melindungi hak dan kepentingan dan


Konsumerisme pengguna.
- Satu usaha bagi menyedarkan pengguna tentang hak mereka
supaya taraf hidup meningkat.
Matlamat - melindungi hak pengguna
Konsumerisme - mewujudkan iklim perniagaan yang harmoni
- membina kualiti kehidupan yang lebih baik
Maksud - orang menggunakan barang bagi memenuhi keperluan dan
pengguna kehendak.
Amalan - mengenakan harga yang tidak berpatutan
perniagaan yang - membuat iklan yang mengelirukan
tidak sihat - menawar barang berkualiti rendah
- menjual barang yang tidak selamat

Hak Pengguna

Jenis Hak Pengguna Keterangan Hak-Hak Pengguna


Hak mendapat keperluan asas Wajib mendapat makanan, pakaian, rumah
Menggunakan barang yang tidak membahayakan
Hak mendapat keselamatan
kesihatan dan kecederaan
Mendapat maklumat tepat dan lengkap sesuatu
Hak mendapat maklumat
barang yang ditawarkan.
Hak membuat pilihan Mempunyai kebebasan memilih barang
Kerugian atas kecuaian peniaga bagi barang yang
Hak mendapat gantirugi
digunakan boleh dituntut pampasan
Membuat aduan dan teguran melalui wakil yang
Hak bersuara
dilantik jika wujud amalan urusniaga tidak sihat.
Diberi pendedahan kaedah berbelanja yang bijak
Hak mendapat pendidikan pengguna
dan bertindak sebagai pengguna yang rasional.
Hak mendapat alam sekitar yang Kesedaran mendapat persekitaran yang bersih
sihat dan amalan menjaga kebersihan alam.

Tanggungjawab pengguna adalah;


a. Kesedaran mengkritik - boleh membuat aduan, teguran membina
b. Penglibatan dan tindakan – aktif dalam persatuan pengguna dan khidmat sosial
c. Tanggungjawab sosial – memberi derma kepada orang miskin atau tua
d. Tanggungjawab alam semulajadi – menjaga kebersihan dan memelihara alam.
e. Bersatu padu – supaya wujud kekuatan dan pengaruh untuk menjayakan perjuangan

Tanggungjawab pengeluar adalah;


a. Praktikkan amalan perniagaan yang baik - tidak menipu dan jual barang berkualiti
b. Amal pengiklanan yang beretika - iklan mesti tepat tanpa mengguna jenama pesaing
c. Sedia terima rungutan - kaunter khidmat pelanggan dan kaunter aduan diwujudkan
d. Membantu menyebarkan pendidikan konsumerisme - melalui seminar atau forum
e. Memelihara alam sekitar - menggurangkan penggunaan bahan yang mencemarkan
f. Menjalankan tanggungjawab sosial - memberi derma atau biasiswa kepada murid

46
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Membeli dengan bijak – melibatkan teknik berikut;


Menentukan jenis barang – mengenal pasti sesuatu barang mengikut keperluan
b. Menentukan sebab membeli – keputusan pembelian berasaskan alasan munasabah
c. Menentukan masa membeli – membeli jika ada tawaran istimewa, musim perayaan.
Memilih tempat membeli – memilih kedai yang dekat, ada pelbagai barang,
harga berpatutan, barang berkualiti, jujur dan mesra.
e. Mengetahui teknik membeli – membuat perbandingan harga, tengok kualiti barang,
periksa kuantiti barang, tahu tarikh luput, dan ada jaminan
jualan.
Peranan kerajaan dalam melindungi pengguna;
Menubuh kementerian yang menjaga hal-ehwal pengguna
- iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna
Beri kesedaran tentang konsumerisme
- melalui ceramah dan kempen
Mewujudkan akta atau peraturan
- Peraturan Makanan 1985 dan Akta Perihal Dagangan 1972
Menubuh kementerian dan jabatan untuk kuatkuasa undang-undang
- Kementerian Kesihatan dan Jabatan Alam Sekitar
Agensi Lain Dan Peranannya Dalam Melindungi Pengguna;

a. Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK) @ Majlis Pengguna


- menasihat kerajaan tentang hal-ehwal perlindungan pengguna
- mengelakkan penyelewengan dan ketidakadilan amalan perniagaan
- memberi pendidikan konsumerisme melalui risalah dan televisyen
- mewujudkan petugas yang dapat membantu selesaikan isu-isu kepenggunaan
- menerbitkan Kod Etika Amalan Perniagaan

b. Tribunal Tuntutan Pengguna


- pengguna mudah membuat tuntuan gantirugi dengan cepat dan murah
- menjadi saluran alternatif selain Mahkamah Sivil menuntut gantirugi
- jumlah tuntutan yang tidak melebihi RM25,000
- prosedur tidak rumit serta kurang dokumen tuntutan

c. Persatuan Pengguna
- menerima dan siasat aduan pengguna
- menjalankan penyelidikan dari segi kualiti dan keselamatan barangan
- memberi laporan kepenggunaan melalui penerbitan majalah dan berita pengguna
- menganjurkan bengkel dan forum berkaitan pendidikan kepenggunaan

d. Persatuan Pengeluar
- memastikan ahli mematuhi kod etika berkaitan dengan pengeluaran dan persaingan
- membuat kempen membeli barang buatan tempatan

e. Persatuan Profesional
- memastikan ahli mematuhi garis panduan profesion masing-masing

f. Persatuan Peniaga
- mengingatkan peniaga agar mematuhi peraturan yang berkaitan dengan
perlindungan pengguna dan bersikap jujur dengan pengguna
- menyediakan kod etika mengenai jualan

47
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

ETIKA AMALAN PERNIAGAAN


- digubal oleh Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK)
- mewujudkan keharmonian di kalangan peniaga, pengeluar, pengguna dan kerajaan
- mempunyai 5 prinsip:
1. mengenal pasti dan mengakui hak-hak pengguna
2. tidak menyampaikan maklumat yang mengelirukan
3. mematuhi prinsip perniagaan secara adil
4. tidak memburukkan pesaing
5. mengamalkan perniagaan yang jujur
- mengandungi Etika Penjual dan Etika Pembeli

ETIKA PEMBELI
Tanggungjawab terhadap penjual
- mematuhi syarat kontrak dan menjelaskan hutang mengikut tempoh
- tidak boleh memaksa penjual menawarkan perkhidmatan yang melebihi bayaran
- tidak menawarkan harga terlalu rendah sehingga peniaga rugi
- tidak mengembalikan barang tanpa alasan kukuh atau tanpa kad jaminan
- mengamalkan sifat sopan santun semasa berurusan
Tanggungjawab terhadap masyarakat
- melibatkan diri dalam persatuan pengguna
- menjaga persekitaran tempat tinggal dan memelihara alam sekitar
- mengelak aktiviti pembakaran secara terbuka yang mencemarkan alam sekitar
- tidak menyebar khabar angin seperti kenaikan harga barang atau bekalan habis

ETIKA PENJUAL
a. Tanggungjawab terhadap pekerja
- menjaga kebajikan pekerja iaitu ada tempat tinggal dan pengangkutan
- memberi bimbingan dan latihan untuk meningkatkan produktiviti
- memberi ganjaran setimpal seperti gaji dan bonus
b. Tanggungjawab terhadap pelanggan
- menyediakan barang berkualiti dan berusaha meningkatkan kualiti barang
- menepati keperluan dan kehendak pengguna pada harga berpatutan
- menyediakan maklumat yang lengkap dan kempen promosi yang jujur
- menyediakan khidmat selepas jualan, khidmat nasihat dan layanan sama rata
c. Tanggungjawab terhadap pemodal
- memaklumkan kedudukan pelaburan dan situasi perniagaan
- memberi kadar pulangan yang memuaskan
- menjalankan pengurusan yang cekap
d. Tanggungjawab terhadap pembekal
- memberi layanan adil kepada semua pembekal
- mematuhi segala syarat kontrak
- berusaha menjual barang dengan segera
- mengamalkan ‘sistem payung’ iaitu sentiasa bekerja sama dengan pembekal
- memastikan syarat kontrak jelas
e. Tanggungjawab terhadap masyarakat
- memelihara alam sekitar dan mengguna sumber secara berkesan
- memberi sumbangan kepada pembangunan dan penyelidikan
- menawarkan biasiswa atau subsidi kepada golongan miskin
f. Tanggungjawab terhadap kerajaan
- membayar cukai
- menyedia peluang pekerjaan
- mengguna sumber bahan mentah tempatan dengan cekap
- berunding dengan kerajaan bagi penggubalan dan perlaksanaan sesuatu dasar

48
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

CARTA PEMBELAJARAN KONSUMERISME

Konsumerism
e
Pelangga
Pemodal
Masyarakat
Penjual
n
Hak Tanggungjaw Tanggungjaw Perlindungan
Pengguna ab Pengguna ab Pengeluar Pengguna

Mendapat Kesedaran Amalan perniagaan Membeli dengan Peranan


keperluan asas Mengkritik yang baik bijak Kerajaan

Mendapat Penglibatan Iklan yang Jenis barang


MPPPK
keselamatan dan tindakan beretika dibeli

Tribunal
Mendapat Tanggungjawab Menerima rungutan
Alasan membeli Tuntutan
maklumat sosial & buat pembetulan
Pengguna

Membuat Tanggungjawab Sebar pendidikan Masa buat Persatuan


pilihan alam semula jadi Konsumerisme membeli Pengguna

Persatuan
Mendapat Memerlihara
Bersatu padu Tempat membeli Pengeluar
gantirugi kebersihan
peniaga

Menjamin
Tahu teknik Kementerian
Hak bersuara keselamatan alam
sekitar membeli dan Jabatan lain

Mendapat
pendidikan Etika Perniagaan
penggunaa

Alam sekitar sihat Etika Penjual Etika


dan selamat
Terhadap Pembeli

49
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Pembekal Kerajaan Masyarakat Pekerja


PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 1: ASAS KEPADA PERDAGANGAN

1 Manakah padanan yang menunjukkan contoh keperluan dan kehendak?

Keperluan Kehendak
A Rumah banglo Pakaian
B Hiburan Pendidikan
C Bekalan elektrik Minuman
D Makanan Mesin basuh

2 Apakah yang dimaksudkan dengan pengeluaran?

A Proses mengeluarkan barang dengan mesin


B Aktiviti yang menghasilkan barang dan perkhidmatan
C Aktiviti yang melibatkan penggunaan wang dalam pengeluaran
D Proses menghasilkan makanan, pakaian dan tempat tinggal

3 Manakah faktor pengeluaran yang menjadi daya penggerak dalam aktiviti


pengeluaran?

A Tanah
B Buruh
C Modal
D Usahawan

4 Manakah jenis pengkhususan berikut yang disebabkan oleh perbezaan bentuk


muka bumi?
I Pengkhususan mengikut proses
II Pengkhususan antarabangsa
III Pengkhususan mengikut kawasan
IV Pengkhususan mengikut pekerjaan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

5 Tuliskan dengan ringkas tentang perkara berikut:

(i) Pengeluaran langsung [3 markah]

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(ii) Pengeluaran tidak langsung [3 markah]

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

50
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 2: UNSUR PERDAGANGAN

1 Apakah yang dimaksudkan dengan perdagangan?

A Aktiviti mengagihkan bahan daripada pengeluar kepada pengguna akhir


B Aktiviti memenuhi keperluan dan kehendak manusia
C Aktiviti menghasilkan barang dan perkhidmatan
D Aktiviti perniagaan yang berskala besar

2 Apakah peranan insurans dalam membantu aktiviti peniagaan?

A Mengelakkan kerosakan barang


B Membuat pembayaran dan penerimaan wang
C Mendapatkan keuntungan daripada pembayaran ganti rugi
D Meminimumkan kerugian akibat risiko yang mungkin berlaku

3 Apakah peranan pengangkutan dalam perniagaan?

A Melariskan jualan
B Meningkatkan pengeluaran
C Mengagihkan barang lebihan
D Mewujudkan permintaan barang

4 Apakah kepentingan komunikasi kepada peniaga?

A Membuat pesanan
B Memberi perlindungan risiko
C Memujuk pembeli membeli barang
D Menghantar barangan kepada pelanggan

5 Jelaskan peranan bantuan perniagaan berikut dalam perniagaan?

(i) Perbankan [4 markah]

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(ii) Pergudangan [4 markah]

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(iii) Promosi [4 markah]

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

51
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 3: PERNIAGAAN DALAM NEGERI

1 Manakah antara berikut merupakan saluran agihan bagi mengedarkan barangan kepada
pengguna?

A Pengeluar Pengguna Peruncit Pemborong

B Pemborong Peruncit Pengeluar Pengguna

C Pengeluar Pemborong Peruncit Pengguna

D Pemborong Pengeluar Pengguna Peruncit

2 Rajah berikut berkaitan sejenis saluran agihan.

Pengeluar Pengguna

Manakah antara perniagaan berikut yang sesuai menggunakan saluran tersebut?

A Perniagaan Kedai Borong Kain


B Perniagaan Alat Tulis Sekolah
C Kedai Jahit Pakaian Maju
D Kedai Peralatan Pejabat

3 Gambar berikut menunjukkan sejenis perniagaan runcit kecil-kecilan.

Apakah jenis perniagaan runcit tersebut?

A Kedai am
B Kedai khusus
C Kedai katalog
D Kedai sejaras

4 Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan saluran agihan?


I Sasaran barangan
II Jenis pasaran
III Liputan pasaran
IV Keupayaan pembeli

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

52
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

5 Mengapakah peruncit digelar peruncit?

A Menjual secara kredit


B Memberi layanan peribadi
C Menjual secara kecil-kecilan
D Menjual barangan keperluan harian

6 Manakah antara berikut merupakan perniagaan runcit besar-besaran?

A Gedung Aneka Jabatan


B Kedai Katalog
C Pesanan Mel
D Francais

7 Gambar berikut menunjukkan sejenis perniagaan runcit kecil-kecilan.

Apakah jenis perniagaan runcit tersebut?

A Pegerai
B Penjaja
C Francais
D Pekedai

8 Manakah antara perniagaan runcit berikut menjual kumpulan barang yang sama jenis?

A Koperasi runcit
B Kedai khusus
C Kedai sejaras
D Kedai am

9 Manakah antara jenis perniagaan berikut merupakan peruncit kecil-kecilan ?


I Francais
II Pasar raya
III Kedai am
IV Pegerai

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

53
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

10 Keterangan berikut berkaitan ciri sejenis perniagaan runcit.

 Menggunakan tanda perniagaan firma induk


 Mengamalkan cara perniagaan yang sama
 Membayar royalti kepada firma induk
Apakah perniagaan runcit tersebut?

A Pesanan Mel
B Jober Para
C Francais
D Pegerai

11 Manakah antara berikut menerangkan perniagaan pesanan mel?

A Menanggung kos overhed yang tinggi


B Lokasi perniagaan di kawasan tumpuan ramai
C Urusniaga berlaku dengan bantuan perkhidmatan pos
D Hiasan dalaman kedai yang menarik perhatian pelanggan

12 Manakah antara berikut merupakan ciri pemborong?


I Memerlukan modal yang banyak
II Membekal pelbagai jenis barang
III Menghasilkan sendiri keluaran
IV Memiliki gudang yang besar

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

13 Maklumat berikut berkaitan dengan ciri sejenis pemborong:


Pemborong ini membekalkan barang tanpa dipesan dan
meletakkan barangnya di atas rak jualan di kedai runcit

Apakah pemborong tersebut?

A Pemborong Jober Para


B Pemborong Pesanan Mel
C Pemborong Bayar dan Bawa
D Pemborong Pesanan Berwakil

14 Keterangan berikut berkaitan ciri sejenis pemborong.

Tidak mempunyai hak milik ke atas barang yang


diurusniagakan.

Apakah jenis pemborong tersebut?

A Broker
B Jober para
C Pemborong Am
D Pemborong Khusus

54
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

15 Apakah maksud “Angkutan Dibayar” dalam sebut harga?

A Kos penghantaran ditanggung oleh penjual


B Caj pengangkutan tidak termasuk dalam sebut harga
C Pembeli dan pembekal menanggung kos penghantaran
D Pembekal menanggung kos pengangkutan sehingga ke dalam lori

16 Manakah antara yang berikut menerangkan invois pro-forma?


I Berfungsi sebagai invois tambahan
II Dihantar sebagai senarai harga
III Digunakan mengira cukai eksport
IV Cara sopan menuntut pembayaran

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

17 Apakah dokumen yang disediakan oleh syarikat pengangkutan apabila menghantar


barang?

A Invois
B Nota serahan
C Nota kiriman
D Invois proforma

18 Gambar berikut adalah sejenis dokumen perniagaan.

Apakah dokumen tersebut?

A Bil muatan
B Nota debit
C Penyata akaun
D Invois proforma

55
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

19 Mengapakah peniaga memberi diskaun niaga?

A Menggalakkan penghutang membayar segera


B Meningkatkan pembelian secara banyak
C Memberi keuntungan tambahan
D Mengurangkan cukai import

20 Keterangan berikut berkaitan sejenis dokumen perniagaan.

 Perakuan menerima bayaran


 Sebagai rujukan merekod akaun

Apakah dokumen tersebut?

A Resit
B Invois
C Bil muatan
D Nota kredit

21 Keterangan berikut berkaitan syarat serahan bagi dokumen perniagaan.

Peruncit dimaklumkan bahawa barang boleh dibekalkan pada


satu tarikh yang akan datang.

Apakah syarat serahan tersebut?

A Serahan segera
B Serahan hadapan
C Serahan tingkap
D Serahan sedia

22 Manakah antara berikut menerangkan kelebihan sewa beli kepada pembeli?

A Hak milik barang diperolehi selepas deposit dibayar


B Menggunakan barang selepas perjanjian ditandatangani
C Barang diserah kembali jika pembeli gagal menjelaskan ansuran
D Keuntungan meningkat kerana setiap pembelian dikenakan faedah

23 Keterangan berikut menerangkan sejenis kaedah jualan.

 Barang dijual tiada nilai jualan semula


 Pembeli boleh didakwa di mahkamah jika gagal menjelaskan ansuran

Apakah kaedah tersebut?

A Jualan prabayar
B Bayaran tertunda
C Jualan tunai
D Sewa beli

56
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

24 Manakah antara berikut sesuai dijual secara sewa beli?


I Pakaian berjenama
II Pinggan mangkuk
III Barang kemas
IV Bas sekolah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

25 ( a) Jelaskan lima peranan pihak berikut dalam saluran agihan:

(i) peruncit [3 markah]

1………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………....
4………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………....
(ii) pemborong [3 markah]

1………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………....
4………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………....

(b) Jelaskan tentang dokumen berikut:

(i) Invois [3 markah]

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(ii) nota kredit [3 markah]

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

57
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

(c) Apakah diskaun niaga dan diskaun tunai? [6 markah]

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(d) Jelaskan kaedah jualan secara konsainan. [5 markah]

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TOPIK 4: PERNIAGAAN ANTARABANGSA

1 Manakah antara berikut kelebihan perniagaan antarabangsa kepada pengguna?


I Pilihan pengguna yang meluas
Il Menambahkan peluang pekerjaan
Ill Meningkatkan tahap teknologi
lV Meluaskan pasaran

A I dan ll
B I dan lV
C Il dan lll
D Ill dan lV

2 Apakah fungsi dokumen bil muatan dalam perniagaan antarabangsa?

A Dokumen hak milik barang


B Kontrak mencarter barang
C Arahan menghantar barang
D Sijil pengesahan barang halal

3 Maklumat berikut berkaitan sejenis dokumen perniagaan antarabangsa.

Pengeksport mempunyai bukti bahawa beliau telah mendapat


kebenaran daripada kerajaan negara pengimport untuk
mengeksport barang ke negara pengimport.

Apakah dokumen tersebut?

A Bil Muatan
B Sijil Asal Usul
C Invois Eksport
D Invois Konsular

58
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

4 Manakah antara berikut merupakan eksport tak nyata bagi Malaysia?

A Pelancongan
B Bahan perubatan
C Minyak petroleum
D Minyak kelapa sawit

5(a) (i) Terangkan kepentingan perniagaan antarabangsa. [6 markah]

………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(ii) Apakah faktor kewujudan perniagaan antarabangsa? [4 markah]

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
(b) Jelaskan halangan yang dihadapi dalam perniagaan antarabangsa. [5markah]

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

(c) Terangkan dokumen berikut:

(i) inden [3 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

(ii) invois konsular [3 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(iii) bil muatan [4 markah]
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……
TOPIK 5: INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

1 Manakah antara berikut menerangkan ciri Industri Kecil dan Sederhana (IKS)?

A. Pekerja terdiri daripada pakar yang mahir


B .Nilai jualan tahunan tidak melebihi RM 25 juta
C. Lokasi industri hanya terletak di kawasan bandar
D. Menggunakan mesin pengeluaran berteknologi tinggi

2 Apakah kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan industri berat?


I Pengaturan Kontrak Khas
Il Pemasaran Konsep Payung
Ill Skim Jaminan Usahawan Kecil
lV Skim Jaminan Kredit Mikro

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

3 Manakah antara berikut merupakan halangan bagi Industri Kecil dan Sederhana?

A Peraturan undang-undang
B Prosedur penubuhan rumit
C Pekerja kurang mahir
D Penggunaan buruh asing

4 Maklumat berikut adalah program yang membantu Industri Kecil dan Sederhana.

 Dikenali sebagai “konsep payung”


 Pasaran terjamin memenuhi kontrak kerajaan atau pasaran terbuka
 Terima bayaran modal pusingan segera

Apakah program tersebut?

59
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

A Subkontrak
B Pemasaran Bersepadu
C Pengaturan Kontrak Khas
D Rantaian Industri Vendor

5 Maklumat berikut berkaitan Syarikat Kayu Mewah yang mengeluarkan perabot di Melaka.

 Modal : RM 1.5 juta


 Bilangan pekerja : 120 orang tempatan
 Jualan tahun 2004 : RM 20 juta
 Pasaran : Sekitar Negeri Melaka

Mengapakah Syarikat Kayu Mewah diklasifikasikan sebagai Industri Kecil


dan Sederhana? [6 markah]

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
TOPIK 6: PEMILIKAN PERNIAGAAN

1 Manakah antara faktor berikut perlu dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan?


I Modal yang mencukupi
Il Merancang strategi perniagaan
Ill Sumber bekalan mudah diperoleh
lV Lokasi yang strategik

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

2 Pihak yang manakah bertanggungjawab mengurus syarikat sendirian berhad?

A Pekerja syarikat
B Ahli lembaga pengarah
C Pemegang-pemegang syer
D Pemiutang-pemiutang syarikat

3 Maklumat berikut berkaitan ciri sejenis pemilikan perniagaan.

• Modal syer dijual kepada orang ramai


• Didaftarkan dengan Pendaftar Syarikat

Perniagaan manakah yang mempunyai ciri tersebut?

A. Koperasi
B. Perkongsian
60
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

C. Syarikat Sendirian Berhad


D. Syarikat Awam Berhad

4 Apakah tujuan penswastaan?


I Memperbanyakkan hasil kerajaan
Il Meningkatkan kecekapan pekerja
Ill Mengurangkan perbelanjaan syarikat
lV Memberi banyak manfaat kepada pengguna

A I, ll dan lll
B I, ll dan lV
C I, lll dan lV
D Il, lll dan lV

5 (a) (i) Jelaskan faktor yang dipertimbangkan semasa memulakan perniagaan. [5markah]

…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(ii) Jelaskan ciri syarikat sendiri berhad. [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(b) Terangkan aspek pengendalian perniagaan berikut: [9 markah]

(i) Pengurusan stok

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(ii) Pengurusan pekerja

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

61
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

62
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

(iii) Pengurusan pelanggan

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(c) Jelaskan kelebihan setiap jenis pemilikan perniagaan berikut:
(i) Milikan Tunggal [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(ii) Perkongsian [6 markah]

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

TOPIK 7: PELABURAN

1 Apakah definisi pelaburan?

A Menangguhkan penggunaan wang untuk mendapat pulangan pada masa hadapan


B Membeli dan menjual semula saham untuk mendapat keuntungan yang segera
C Menjalankan secara kolektif oleh pengurus profesional bagi pihak pelabur
D Mengumpul wang orang ramai untuk diuruskan oleh syarikat pelaburan

2 Apakah ciri syer keutamaan?

A Dividen syer keutamaan dibayar selepas syer biasa


B Kadar dividen syer keutamaan tetap pada setiap tahun
C Syer keutamaan mesti diterbitkan oleh setiap syarikat berhad
D Pemegang syer keutamaan boleh mengundi dalam mesyuarat agung

3 Apakah pulangan yang diperolehi apabila melabur dalam harta tanah?


63
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

A Sewa
B Bonus
C Faedah
D Dividen

4 Apakah yang perlu dipertimbangkan oleh seorang pelabur sebelum membeli saham
sesebuah syarikat berhad?
I Maklumat tentang prestasi syarikat
II Pulangan atas modal daripada pelaburan
III Perkembangan politik sebuah negara
IV Meneliti laporan belanjawan negara

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

5. Jelaskan peranan bursa saham? [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
TOPIK 8 : PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN

1 Manakah antara jenis bank berikut mengawal penerbitan wang kertas di Malaysia?

A. Bank Perdagangan
B. Bank Koperasi
C. Bank Negara
D. Bank Islam

2 Apakah sistem perbankan yang diamalkan di Malaysia?


I Perbankan Konvensional
II Perbankan Tradisional
III Perbankan Sosialis
IV Perbankan Islam

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

64
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

3 Manakah antara jenis bank berikut merupakan bank badan berkanun?

A Bank Kerjasama Rakyat


B Bank Simpanan Nasional
C Malayan Banking Berhad
D Hong Leong Bank Berhad

4 Manakah antara perkhidmatan berikut membantu peniaga membuat bayaran?

A Simpanan tetap
B Pinjaman
C Overdraf
D Arahan tetap

5(a) Jelaskan peranan bank perdagangan dalam perniagaan. [8 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(b) Jelaskan perkara berikut:
(i) Cek Terbuka [3 markah]

………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
(ii) Cek Berpalang [3 markah]

………..…………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
(iii) Cek Kembara [3 markah]

………..…………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

65
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

(c) Terangkan setiap jenis institusi kewangan berikut:

(i) Syarikat Pajakan [3 markah]

………..…………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(ii) Syarikat Pemfaktoran [3 markah]

………..…………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(iii) Syarikat Jaminan Kredit Malaysia [2 markah]

………..…………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

TOPIK 9: INSURANS

1 Apakah yang perlu dibayar oleh insured kepada insurer untuk mendapatkan
perlindungan daripada sesuatu risiko ?

A Premium
B Dividen
C Insurans
D Pampasan

2 Manakah antara berikut merupakan risiko yang tidak boleh diinsuranskan?


I Kebakaran rumah
II Rompakan bank
III Tanah Runtuh
IV Perubahan fesyen

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

3. Pernyataan di bawah merujuk kepada satu prinsip insurans.

Insured mesti memberi maklumat yang benar semasa mengisi borang cadangan.

Apakah prinsip tersebut?


A Subrogasi B Indemniti
C Penuh percaya mutlak D Kepentingan boleh insurans

66
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

4 Manakah gabungan yang mewakili insurans am dan insurans hayat?

Insurans Am Insurans Hayat


A Insurans motor Insurans kesihatan
B Insurans liabiliti awam Insurans pendidikan
C Insurans kebakaran Insurans hayat seumur hidup
D Insurans endowmen Insurans hayat sementara

5(a) (i) Terangkan maksud pengumpulan risiko [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
(ii) Apakah peranan insurans dalam perniagaan? [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
(b) Jelaskan prinsip insurans berikut :

(i) Kepentingan boleh insurans [ 3 markah ]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(ii) Penuh percaya mutlak [ 3 markah ]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

67
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

(c) Tuliskan nota ringkas berkenaan jenis insurans berikut:


(i) Insurans Komprehensif [3 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(ii) Insurans Liabiliti Majikan [3 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(iii) Insurans Endowmen [9 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

TOPIK 10: PENGANGKUTAN

1 Apakah peranan pengangkutan?

A Menyebarkan maklumat
B Menjamin keselamatan barang
C Menyediakan peluang pekerjaan
D Mempelbagaikan pilihan pengguna

2 Apakah kelebihan pengangkutan jalan raya?

A Ruang muatan yang luas


B Murah bagi perjalanan jarak jauh
C Fleksibel dari segi arah perjalanan
D Kurang menggunakan tenaga buruh

3 Perkhidmatan serahan dari pintu ke pintu disediakan oleh

A pengangkutan rel
B pengangkutan laut
C pengangkutan jalan raya
D pengangkutan saluran paip

68
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

4 Keterangan berikut berkaitan faktor pemilihan jenis pengangkutan.

Meliputi barang tahan lama, besar, berat, cecair dan


bernilai tinggi.

Apakah faktor tersebut?

A Nilai barang yang diangkut


B Jenis dan sifat barang
C Kos pengangkutan
D Jarak perjalanan

5(a) (i) Apakah peranan pengangkutan? [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
(ii) Jelaskan kelebihan pengangkutan rel. [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
(b) Jelaskan setiap jenis perkhidmatan pengangkutan berikut:

(i) Kapal kerentan [3 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(ii) Saluran paip [3 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

69
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

(c) (i) Apakah kelebihan kontena? [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(ii) Terangkan peranan Jabatan Penerbangan Awam. [4 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
TOPIK 11: KOMUNIKASI

1 Maklumat berikut menerangkan satu peranan komunikasi.

Mendapatkan keterangan harga, kandungan bahan,


spesifikasi barang dan syarat bayaran.

Apakah peranan tersebut?

A Mengurangkan kos
B Menyampaikan maklumat
C Mengurangkan persaingan
D Mewujudkan ketenteraman

2 Rajah berikut berkaitan perkhidmatan telekomunikasi.

Perkhidmatan
Telekomunikasi

X Bercetak Audiovisual

Apakah X?

A Pos
B Lisan
C Audio
D Kaunter
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

3 Apakah cara paling sesuai menghantar dokumen penting kepada pelanggan dengan
segera?

A Perkhidmatan kurier
B Perkhidmatan intelpos
C Perkhidmatan mel berdaftar
D Perkhidmatan mel berinsurans

4 Manakah antara yang berikut merupakan faktor pemilihan jenis komunikasi?


I Sifat barang
II Nilai barang
III Jenis maklumat
IV Kesegeraan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

5(a) (i) Apakah maksud komunikasi? [2 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(ii) Jelaskan lima peranan komunikasi. [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(b) Terangkan perkhidmatan komunikasi berikut:

(i) Mesin Franking [4 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

71
70
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

(ii) Kiriman Wang Pos [4 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(iii) Telefaks [4 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(c) Huraikan kelebihan dan kekurangan perkhidmatan kurier. [6 markah]

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
TOPIK 12: PERGUDANGAN

1 Manakah antara berikut merupakan peranan pergudangan?

A Membolehkan barang dipamerkan


B Mengelakkan kerosakan dan pembaziran
C Memudahkan pentadbiran dan pengurusan
D Membantu meminimumkan kos pengeluaran

2 Mengapakah pelanggan boleh meneliti barang yang dipamerkan dalam gudang dengan
selesa?

A Memiliki ciri keselamatan


B Diurus secara cekap dan efisien
C Peralatan yang mencukupi dan canggih
D Ruang yang luas dan susun atur yang kemas

3. Manakah gudang yang sesuai menyimpan buah-buahan dan daging?


72
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

A Gudang berbon
B Gudang peruncit
C Gudang pemborong
D Gudang penyetoran sejuk

4 Manakah antara berikut merupakan jenis gudang berbon?


I Gudang pemborong
II Gudang kastam
III Gudang berlesen
IV Gudang pengilang

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

5(a) Apakah peranan gudang? [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………….……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
…………………………………………………………..…………………………………………….
(b) Jelaskan perkara berikut:
(i) Gudang pengilang [4 markah]

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
…………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
(ii) Gudang peruncit [4 markah]

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
…………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...

(iii) Gudang berbon [4 markah]


73
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
…………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
(c) Jelaskan ciri gudang yang baik. [8 markah]

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
…………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………….……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
TOPIK 13: PROMOSI

1 Manakah antara berikut merupakan jenis promosi?

A Francais
B Publisiti
C Internet
D Telefaks

2 Manakah antara berikut merupakan unsur dalam campuran pemasaran?


I Promosi
II Agihan
III Berat
IV Kualiti

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

3 Manakah antara yang berikut merupakan media pengiklanan secara bercetak?

A Radio
B Pawagam
C Televisyen
D Majalah

4 Apakah jenis barang yang sesuai diklankan secara peragaan tingkap?

74
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

I Buku tulis
II Jam tangan
III Rantai emas
IV Daging segar

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

5(a) (i) Apakah peranan promosi dalam perniagaan? [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
(ii) Jelaskan dua jenis gaya tarikan iklan. [4 markah]

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………….……………………………………………..
(b) Jelaskan setiap perkara berikut:

(i) Promosi jualan [3 markah]


………………………………………………………….
……………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………….
….………………………………………………………….………………………………………..
……..…………………………………………………………..
…………………………………………….…………………………………………………….
………………………………………..
(ii) Publisiti [3 markah]
………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………..
……..…………………………………………………………..
…………………………………………..….…………………………………………………….
……………………………………………….
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

(c) Terangkan media pengiklanan berikut:

(i) Sepanduk [3 markah]

………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………….………………………………………..
……..…………………………………………………………..
…………………………………………..….…………………………………………………….
……………………………………………….
(ii) Internet [4 markah]

………………………………………………………….……………………………………………..
………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………..
…………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………..……..
…………………………………………………………..…………………………………………..
(ii) Skrin besar [3 markah]

………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………….………………………………………..
……..…………………………………………………………..
…………………………………………..
TOPIK 14: PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

1 Manakah antara agensi berikut yang terlibat dengan penyelidikan dan pembangunan?
I Lembaga Getah Malaysia (MRB)
II Institut Penyelidikan Pertanian Malaysia (MARDI)
III Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)
IV Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM)

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

2 Manakah antara agensi yang berikut memberi latihan kemahiran kepada pekerja Industri

75
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Kecil dan Sederhana (IKS)?

A Perbadanan Produktiviti Negara (NPC)


B Perbadanan Pembangunan Perniagaan Antarabangsa Malaysia (MATRADE)
C Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC)
D Perbadanan Koridor Raya Multi Media (MSC)

3 Apakah peranan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)?

A Membiayai petani dalam menghasilkan keluaran


B Memajukan saluran agihan keluaran pertanian
C Mengawasi kegiatan pertubuhan peladang
D Menyediakan kedai menjual hasil pertanian

4 Manakah antara keterangan yang berikut merupakan peranan Majlis Amanah Rakyat
(MARA)?

A Membantu peniaga untuk mendapatkan bantuan kewangan


B Menghapuskan kemiskinan dengan menggalakkan masyarakat berniaga
C Menghapuskan kemunduran dan menyusun semula masyarakat
D Membantu bumiputera dalam bidang ekonomi supaya maju

5 Apakah peranan kerajaan dalam membantu aktiviti perniagaan? [6 markah]

………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

TOPIK 15: KONSUMERISME

1 Apakah yang dimaksudkan dengan konsumerisme?


I Melindungi kepentingan dan hak-hak pengguna
II Mendapat hak perlindungan yang sama rata sebagai warga negara
III Menetapkan harga barang yang sepatutnya dikenakan kepada pengguna
IV Merupakan satu pergerakan sosial untuk wujudkan pengguna yang bijak

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

76
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

2 Manakah antara keterangan berikut menerangkan matlamat pergerakan konsumerisme?

A Memperjuangkan hak kewarganegaraan


B Mewujudkan iklim perniagaan yang harmoni
C Melindungi kepentingan pengusaha kecil
D Menuntut keadilan undang-undang

3 Manakah antara keterangan berikut yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli?


I Kemudahan yang disediakan
II Alasan membeli sesuatu barang
III Kedudukan kedai yang dikunjungi
IV Jenis matawang yang perlu digunakan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

4 Manakah antara keterangan berikut mengenai Majlis Penasihat Pelindung Pengguna


Kebangsaan (MPPPK)?

A Memberi khidmat kaunseling tentang tuntutan pengguna


B Menasihati kerajaan dalam hal ehwal perlindungan pengguna
C Merupakan agensi kerajaan yang memperjuangkan hak pengguna
D Menjadi badan perundangan yang melindungi pengguna

5 Terangkan langkah yang perlu diambil untuk membeli dengan bijak? [8 markah]

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

77
78
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 1: ASAS KEPADA PERDAGANGAN

1 D 2 B 3 D 4 C

Pengeluaran langsung dengan pengeluaran tidak langsung:


Pengeluaran langsung
Memenuhi kehendak dengan usaha sendiri 1
Berskala kecil / tidak banyak 1
Tiada pengkhususan / tiada lebihan 1
Amalan sara diri / primitif 1
3m

Pengeluaran tak langsung


Memenuhi kehendak daripada usaha orang lain 1
Berskala besar / hasil keluaran dapat ditingkatkan 1
Berlaku pengkhususan / wujud lebihan / berlaku aktiviti perdagangan 1
Kaedah pengeluaran lebih cekap / zaman moden 1
3m

TOPIK 2: UNSUR PERDAGANGAN

1 A 2 D 3 C 4 A

5(i) Perbankan dapat membantu peniaga


- Kemudahan pembayaran 1
- seperti cek/pindahan kredit/arahan tetap/pindahan elektronik 1
- Kemudahan menyimpan wang 1
- seperti akaun simpanan, akaun semasa 1
- Kemudahan pembiayaan seperti 1
- pinjaman / overdraf 1
- Kemudahan lain –khidmat nasihat/pertukaran matawang asing/cek kembara/peti 1
simpanan selamat
4m

5(ii) Pergudangan dapat membantu peniaga


- Menyimpan/menyetor barang 1
- Mengelakkan kerosakan dan risiko kehilangan barang 1
- Menyelaraskan permintaan dan penawaran 1
- Menstabilkan harga 1
- Melakukan kerja akhir/pecahpukal seperti menimbang, membungkus 1
- Menjamin bekalan berterusan 1
- Menggalakkan pengeluaran besar-besaran 1
4m

5(iii) Promosi dapat membantu peniaga


- Memperkenalkan/memberitahu barang baru 1
- Menyampaikan maklumat barang/memberi pengetahuan 1
- Menarik minat pengguna membeli 1
- Meningkatkan permintaan/jualan/keuntungan 1
- Mengekalkan/meluaskan pasaran pujuk pengguna beli 1
- Mengatasi pesaing/meningkatkan imej barang 1
- Melakukan pengiklanan/pomosi jualan/publisiti/jualan langsung 1
4m

79
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 3: PERNIAGAAN DALAM NEGERI

1 C 2 C 3 B 4 A 5 C 6 D 7 B 8 B 9 D 10 C
11 C 12 B 13 A 14 A 15 A 16 D 17 B 18 B 19 B 20 A
21 B 22 B 23 B 24 D

6(a)(i) Peranan peruncit:


- mengagihkan barang kepada pengguna akhir 1
- menjual dalam kuantiti yang diperlukan oleh pengguna 1
- menjamin bekalan sentiasa ada 1
- memberi nasihat penggunaan barang/memberi maklumat 1
- membenarkan pelanggan yang dikenali/dipercayai berhutang 1
- memberi layanan peribadi 1
- memberi perkhidmatan selepas jualan seperti penghantaran 1
5m

6(a)(ii) Peranan pemborong:


- Membekalkan beraneka jenis barang 1
- Menyediakan perkhidmatan pengangkutan/pergudangan 1
- Melakukan kerja akhir/pecah pukal 1
- Membayar tunai kepada pengeluar/membeli secara pukal 1
- Membenarkan peruncit berhutang/beli kredit 1
- Menjamin bekalan barang/menyimpan stok 1
- Memberi maklumat/nasihat 1
5m

6(b)(i) Invois:
- Dokumen pembelian secara kredit 1
- Merekod maklumat urusniaga
- jenis/harga/amaun/syarat pembayaran/syarat pembayaran sesuatu barang 1
- sebagai bukti pembelian/rujukan merekod 1
- direkodkan pada buku catatan pertama/jurnal 1
- cara sopan menuntut hutang 1
5m

6(b)(ii) Nota Kredit:


- dokumen membetulkan kesilapan 1
- invois telah terkurang catat/amaun lebih rendah 1
- kesilapan disebabkan harga 1
- tambahan caj ke atas angkutan/bekas/faedah lewat bayar 1
- amaun penghutang bertambah 1
3m

6(c)Diskaun Niaga:
- potongan harga berdasarkan senarai harga 1
- diberi semasa membeli barang 1
- menggalakkan pembelian secara pukal/banyak 1
- dikirakan berdasarkan kuantiti pembelian 1
3m

Diskaun Tunai
- potongan harga berdasarkan baki hutang dalam invois 1
- diberi semasa membuat pembayaran 1

80
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

- menggalakkan pembayaran segera 1


- dikirakan berdasarkan tempoh pembayaran 1
3m

6(d) Jualan konsainan


- Hak milik barang masih kepada pembekal 1
- Peruncit tolong menjualkan 1
- Peruncit menyediakan ruang niaga 1
- Peruncit mendapat komisen atas barang terjual 1
- Pengelolaan/pengurusan dilakukan pembekal 1
- Peruncit dikenali sebagai konsaini 1
- Pembekal dikenali sebagai konsainor 1
5m

TOPIK 4. PERDAGANGAN ANTARABANGSA

1 A 2 A 3 C 4 A

5(a)(i) Kepentingan perniagaan antarabangsa:


- Meluaskan pasaran 1
- Menggalakkan pengeluaran besar-besaran 1
- Mendapat pengetahuan dan teknologi 1
- Mendapatkan bekalan bahan mentah 1
- Mendapat pelbagai pilihan barang 1
- Menikmati barang berkualiti/harga murah 1
- Meningkatkan taraf hidup 1
- Menambahkan pendapatan 1
- Mendapat peluang pekerjaan 1
- Tukaran wang asing 1
- Memupuk hubungan diplomatik 1
- Menambah pendapatan negara/cukai 1
6m

5(a)(ii) Faktor kewujudan perniagaan antarabangsa:


- Perbezaan sumber semulajadi 1
- Perbezaan kos pengeluaran 1
- Perbezaan teknologi 1
- Hubungan diplomatik 1
4m

81
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

5(b) Halangan yang dihadapi dalam perniagaan antarabangsa:


- Prosedur kastam yang rumit 1
- Keperluan pelbagai dokumen/dokumentasi kastam 1
- Perbezaan bahasa/budaya 1
- Perbezaan mata wang/tukaran asing tidak sama 1
- Kaedah pembayaran berbeza 1
- Risiko kehilangan/kemalangan/penipuan 1
- Sistem timbangan dan sukatan berlainan 1
- Keadaan politik/keselamatan serantau tidak stabil 1
- Kesukaran mendapat maklumat 1
5m

5(c) (i) Inden:


- Borang pesanan 1
- Dihantar oleh pengimport kepada pengeksport 1
- Inden terbuka 1
- Bebas memesan dari mana-mana pengeluar/jenama tidak ditetapkan 1
- Inden tertutup 1
- Pengeluar/jenama barang ditetapkan 1
3m

5(c) (ii) Invois konsular:


- Dikeluarkan oleh pejabat kedutaan/konsul 1
- Kebenaran negara pengimport kepada pengeksport 1
- Mengesahkan nilai barang yang dihantar 1
- Pejabat konsul berada di negara pengeksport 1
3m

5(c) (iii) Bil Muatan:


- Dokumen hak milik barang 1
- Kontrak mengangkut barang menggunakan kapal 1
- Mengandungi maklumat barang diangkut 1
- Boleh dicagar kepada bank 1
- Diperlukan semasa menuntut barang di pelabuhan 1
- Bil muatan bersih menunjukkan tiada barang rosak 1
- Bil muatan kotor menunjukkan ada barang rosak 1
4m

82
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 5 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS)

1 B 2 A 3 C 4 B

5. Syarikat Kayu Mewah diklasifikasikan sebagai IKS kerana mempunyai ciri-ciri


berikut:
- Modal yang terhad 1
- iaitu hanya RM 1.5 juta 1
- Bilangan pekerja tetap yang kurang daripada 150 orang bekerja sepenuh masa 1
- Menggaji seramai 120 orang 1
- Nilai jualan tahunan kurang RM25 juta 1
- Nilai jualan setahun setakat 20 juta 1
- Pasaran setempat di Bandar Melaka 1
- Pengeluaran barang pengguna 1
- Mengeluarkan perabot 1
6m

TOPIK 6 PEMILIKAN PERNIAGAAN

1 C 2 B 3 D 4 B

5(a)(i) Faktor yang dipertimbangkan semasa memulakan perniagaan:


- Modal 1
- Mestilah mencukupi/sesuai dengan operasi 1
- Pengetahuan/minat/kemahiran 1
- Memiliki kemahiran bersesuaian/contoh yang sesuai 1
- Lokasi 1
- Memilih tempat yang strategik/kawasan tumpuan 1
- Persaingan 1
- Bilangan pesaing yang wujud/sedikit pesaing/ 1
- Sumber bekalan 1
- Pembekal yang berdekatan 1
- Infrastruktur 1
- Kemudahan elektrik/jalan/bekalan air/contoh sesuai
5m

5(a) (ii) Ciri syarikat sendirian berhad:


- Bilangan ahli terdiri daripada 2-50 orang 1
- Modal daripada jualan syer kepada ahli-ahlinya 1
- Penubuhannya tertakluk kepada Akta Pendaftaran Syarikat 1965 1
- Liabiliti terhad 1
- Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik 1
- Syarikat dan pemegang syer merupakan dua entiti yang berasingan 1
- Untung rugi akan diagihkan dalam bentuk dividen 1
- Cukai berdasarkan cukai syarikat 1
5m

83
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

5(b) (i) Pengurusan stok:


- Bekalan stok mencukupi 1
- Memesan stok baru jika stok hampir habis 1
- Memeriksa/merekod stok baru diterima 1
- Menyimpan/menyusun stok 1
- Mengeluar stok mengikut keperluan 1
3m

5(b) (i) Pengurusan pekerja:


- Menjaga kebajikan/sediakan pengangkutan/contoh sesuai 1
- Memberi kemudahan rawatan 1
- Membayar gaji yang setimpal/adil 1
- Memberi bimbingan/tunjuk ajar 1
- Memberi dorongan/motivasi 1
3m

5(b) (ii) Pengurusan pelanggan:


- Mengenali jenis pelanggan 1
- Pelanggan baru/pelanggan sekali-sekala/pelanggan tetap 1
- Layanan yang adil/sewajarnya 1
- Memberi maklumat yang betul 1
- Menyedia khidmat selepas jualan 1
3m

5(c) (i) Kelebihan Milikan Tunggal:


- Mudah ditubuhkan/dokumen penubuhan sedikit 1
- Diurus sendiri/kebebasan mengurus 1
- Kos overhed rendah/tiada bayaran gaji/sewa rendah/contoh sesuai 1
- Dikenakan kadar cukai rendah/cukai perseorangan 1
- Keuntungan milik sendiri 1
5m

5(c) (ii) Kelebihan Perkongsian:


- Bilangan ahli ramai – 2 hingga 20 orang 1
- Modal lebih besar/banyak 1
- Berkongsi idea/pengetahuan/kepakaran/contoh sesuai 1
- Pengkhususan kerja/ikut kemahiran rakan kongsi 1
- Prosedur penubuhan mudah/dokumentasi sedikit 1
- Dikenakan kadar cukai rendah/cukai pendapatan perseorangan 1
- Risiko/kerugian ditanggung bersama 1
- Ada ikatan perjanjian/jaminan undang-undang/Akta Perkongsian 1
6m

84
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 7 : PELABURAN

1 A 2 B 3 A 4 A

5. Peranan bursa saham ialah:


- Menyediakan kemudahan membeli dan menjual saham 1
- Menjadikan pelaburan saham selamat 1
- Menyebarkan maklumat kewangan syarikat 1
- Menjaga kepentingan pelabur 1
- Membantu syarikat mengumpul modal 1
- Menganjur program mendidik orang ramai tentang saham 1
- Menarik orang ramai melabur 1
5m

TOPIK 8: PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN

1 C 2 B 3 B 4 D

5(a) Peranan perbankan ialah:


- Menerima simpanan pelanggan 1
- membuka akaun semasa/simpanan tetap/pelaburan 1
- Membuat pembayaran dan menerima pembayaran bagi pihak pelanggan 1
- boleh mengguna cek, arahan tetap, pindahan telegraf, draf bank 1
- Memberi kemudahan pembiayaan 1
- seperti pinjaman/overdraf 1
- Menyediakan kredit berdokumen/pendiskaunan bil/pinjaman lain 1
- Menyediakan perkhidmatan lain 1
- seperti khidmat nasihat, e-banking, kad ATM, kad kredit 1
- Cek kembara 1
8m

5(b)(i) Cek Terbuka


- Boleh ditunaikan di kaunter bank 1
- Boleh dipindahmilik 1
- Boleh ditunaikan oleh sesiapa sahaja 1
- Tidak selamat 1
- Boleh dijadikan cek berpalang 1
3m

5(b)(ii) Cek Berpalang


- Tidak boleh ditunaikan di kaunter bank 1
- Perlu dimasukkan ke akaun penerima 1
- Perlu dilukis dua garis selari dibucu cek/di tengah cek 1
- Tidak boleh dipindahmilik 1
- Selamat untuk urusniaga 1
- Boleh dijadikan cek berpalang khas/menulis nama bank di dalam ruang palang 1
3m

85
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

5(b)(iii) Cek Kembara


- Digunakan oleh pelancong/ke luar negara 1
- Boleh digunakan/ditunai mana-mana kaunter bank 1
- Selamat kerana tidak perlu bawa tunai ke luar negara 1
- Dijual/diperolehi di mana-mana bank 1
- Boleh dipalang jika ingin dimasukkan ke akaun 1
- Diterima sebagai alat pembayaran di premis perniagaan 1
3m
5(c)(i) Syarikat Pajakan
- Menyediakan khidmat menyewa aset 1
- Penyewa tidak perlu membeli aset 1
- Selepas tamat tempoh pajakan, aset dikembalikan kepada syarikat 1
- Menjimatkan modal penyewa 1
- Kos bayaran sewa aset boleh dikurangkan dari cukai 1
- Tidak menanggung risiko susutnilai/keusangan aset 1
3m

5(c)(ii) Syarikat Pemfaktoran


- Membeli akaun belum terima peniaga/invois 1
- Nilai belian pada kadar diskaun 1
- Peniaga tidak menanggung risiko hutang lapuk 1
- Mendapat segera tunai dari penghutang 1
- Menumpu sepenuh masa kepada perniagaan/kurang rekod penghutang 1
3m

5(c)(iii) Syarikat Jaminan Kredit Malaysia


- Ditubuhkan oleh Bank Negara dengan kerjasama Bank Perdagangan 1
- Menjamin pinjaman kepada peniaga 1
- Peniaga tidak perlu mencagar aset 1
- Pinjaman yang tidak dibayar ditanggung oleh syarikat 1
- Membantu kerajaan menyalurkan pinjaman untuk IKS 1
2m

TOPIK 9 : INSURANS

1 A 2 D 3 C 4 C

5(a)(i) Maksud pengumpulan risiko:


- Ahli yang mempunyai risiko yang sama dilindungi di bawah satu skim 1
- Setiap ahli membayar premium 1
- Wang premium dikumpul ke dalam satu dana 1
- Jika berlaku risiko yang diinsuranskan, ahli dibayar pampasan 1
- Pampasan menggunakan sebahagian wang dana 1
- Risiko ahli ditanggung/disebar bersama ahli yang lain 1
- Sebahagian wang dana dilaburkan 1
- Golongan bernasib baik membantu golongan yang tidak bernasib baik 1
5m

86
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

5(a)(ii) Peranan insurans dalam perniagaan:


- Memberi perlindungan jika ditimpa risiko 1
- Mendapat gantirugi/pampasan 1
- Memulihkan perniagaan seperti sediakala/ke kedudukan asal 1
- Memberi keyakinan meneruskan perniagaan/mengembang perniagaan 1
- Jenis risiko seperti kebakaran/kemalangan/kecurian/contoh yang sesuai 1
- Memupuk sikap menabung 1
5m

5(b)(i) Kepentingan boleh insurans


- Insured mesti mempunyai kepentingan keatas nyawa atau harta yang 1
diinsuranskan
- Insured akan mengalami kerugian/kesusahan jika aset/nyawa musnah/mati 1
- Untuk mengelakkan orang mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain 1
3m

5(b)(ii) Penuh percaya mutlak


- Insured mesti memberi maklumat benar 1
- Insurer perlu terangkan polisi dengan jelas 1
- Jika ada penipuan polisi terbatal 1
- Bertujuan mengelakkan penipuan 1
3m

5(c)(i) Insurans Komprehensif


- Melindungi insured dan pihak ketiga 1
- sekiranya berlaku kemalangan jalanraya 1
- Dikenakan premium lebih tinggi 1
- Membayar gantirugi kos membaiki kenderaan insured dan pihak ketiga 1
- Wajib dimiliki oleh pemilik kenderaan secara pembiayaan
3m

5(c)(ii) Insurans Liabiliti Majikan


- Melindungi majikan jika pekerja mengalami kemalangan di tempat kerja 1
- Pekerja menuntut gantirugi, insurer menanggung 1
- Wajib diambil oleh semua majikan 1
- Contohnya Perkeso/Socso 1
3m

5(c)(iii) Insurans Endowmen


- Insured membayar premium dalam satu tempoh 1
- Risiko dilindungi dalam tempoh pemium dibayar 1
- Sekiranya insured meninggal dunia, waris dibayar pampasan 1
- Sekiranya selepas tempoh perlindungan, tiada berlaku risiko 1
- segala premium dan keuntungan dikembalikan kepada insured 1
3m

87
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 10 : PENGANGKUTAN

1 D 2 C 3 C 4 B

5(a)(i) Peranan pengangkutan:


- Menghantar/mengangkut/mengagih barang 1
- Mengurangkan risiko kerosakan barang 1
- Menjimatkan kos penyimpanan 1
- Meluaskan pasaran 1
- Mengelakkan barang berlebihan 1
- Memudahkan pergerakan buruh 1
- Menyebarkan pengetahuan dan teknologi 1
- Menggalakkan pengeluaran besar-besaran 1
5m

5(a)(ii) Jelaskan kelebihan pengangkutan rel:


- Ruang muatan luas 1
- Tambang murah untuk jarak jauh 1
- Mengangkut barang pukal 1
- Kepelbagaian gerabak khas/pelbagai barang boleh diangkut 1
- Ada jadual memudahkan perancangan perjalanan 1
- Kurang risiko kemalangan/kesesakan lalu lintas 1
5m

5(b)(i) Kapal Kerentan


- Boleh disewa 1
- keseluruhan/sebahagian kapal 1
- Boleh dicarter mengikut destinasi 1
- Tambang lebih murah/boleh dirunding 1
3m

5(b)(ii) Saluran Paip


- Mengangkut bahan cecair 1
- Contoh air/gas/minyak 1
- Serahan secara pintu ke pintu 1
- Kurang risiko kemalangan/tiada kesesakan lalu lintas 1
3m

5(c)(i) Kelebihan kontena:


- Selamat 1
- Bekas diperbuat daripada logam/berkunci/berpateri 1
- Barang diangkut sekaligus 1
- Memudahkan pengendalian/jentera punggah angkat/susun 1
- Boleh diangkut dengan menggunakan pengangkutan darat/air/udara 1
- Memudahkan dokumentasi kastam/TIR 1
5m

88
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

5(c)(ii) Peranan Jabatan Penerbangan Awam:


- Mengawalselia/trafik udara 1
- Mengawal keselamatan lapangan terbang 1
- Menyediakan kemudahan asas di lapangan terbang 1
- Melatih/mentauliah juruterbang 1
- Merunding hak laluan udara negara asing 1
4m

TOPIK 11: KOMUNIKASI

1 B 2 B 3 A 4 C

5(a)(i) Maksud komunikasi


- Mengagih maklumat/mesej/berita 1
- Menghantar dokumen 1
- Melibatkan dua pihak 1
- Penerima/penghantar maklumat 1
2m

5(a)(ii) Lima peranan komunikasi:


- Menyampaikan maklumat/dokumen 1
- Memudahkan aktiviti perniagaan 1
- Memudahkan promosi 1
- Meluaskan pasaran 1
- Memudahkan pentadbiran/urusan 1
- Mengelakkan kerugian/kerosakan 1
5m

5(b)(i) Mesin Franking:


- Mengecop nilai setem 1
- Sesuai bagi bilangan surat yang banyak 1
- Jimat masa 1
- Memerlukan lesen/kebenaran pejabat pos 1
- Mesin merekodkan kuantiti surat yang dicop/bermeter 1
- Sesuai bagi perniagaan pesanan mel/contoh yang sesuai 1
4m

5(b)(ii) Kiriman Wang Pos:


- Mengirim bayaran dengan selamat 1
- Perlu mengisi borang kiriman 1
- Dikenakan caj/dalal/komisen mengikut amaun yang dikirim 1
- Dipalang jika dibayar terus ke akaun penerima 1
- Nilai maksima kiriman RM10,000 1
4m

89
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

5(b)(iii) Telefaks:
- Mengirim maklumat dengan cepat/segera/pantas 1
- Menggunakan mesin faksimili 1
- Maklumat dikirim seperti salinan asal 1
- Boleh mengirim gambar/carta/jadual/grafik/teks 1
- Menggunakan talian telefon 1
- Boleh dihubungkan ke komputer/internet 1
4m

5(c) Kelebihan dan kekurangan kurier:


- Pantas dan cepat 1
- Selamat/terjamin/dilindungi insurans 1
- Penyediaan khidmat pembungkusan 1
- Penyediaan dokumentasi kastam/perkapalan 1
- Serahan dari pintu ke pintu 1
- Kos mahal 1
- Terhad di bandar besar 1
- Penghantaran tidak meliputi semua barang/contoh yang sesuai 1
6m

TOPIK 12 : PERGUDANGAN

1 B 2 D 3 D 4 C

5(a) Peranan Gudang:


- Menyimpan barang 1
- Mengelakkan kerosakan barang/elak pembaziran 1
- Menyelaraskan penawaran dan permintaan 1
- Menstabilkan harga 1
- Menjamin bekalan berterusan 1
- Menggalakkan perniagaan antarabangsa 1
- Menggalakkan pengeluaran secara besar-besaran 1
5m

5(b)(i) Gudang Pengilang:


- Dimiliki oleh pengilang 1
- Menyimpan bahan mentah separuh siap atau barang siap 1
- Dibina berhampiran kilang 1
- Milik persendirian/tidak disewakan 1
- Melakukan kerja pecah pukal 1
4m

90
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

5(b)(ii) Gudang Peruncit:


- Dimiliki peruncit 1
- Menyimpan bekalan secara pukal/dari pengeluar 1
- Dibina berhampiran premis peruncit besar-besaran 1
- Bertujuan melakukan kerja-kerja akhir/pecah pukal 1
- Tidak disewakan/milik persendirian 1
- Sebagai pusat mengedar barang ke cawangan 1
4m

5(b)(iii) Gudang Berbon:


- Dimiliki oleh kastam 1
- Dimiliki oleh swasta sebagai gudang berlesen 1
- Dibina di pelabuhan atau pintu masuk negara 1
- Menyimpan barang yang belum dibayar cukai 1
- Pengimport boleh menjual sedikit demi sedikit 1
- Waran gudang boleh dicagar/buat pinjaman 1
4m

5(c) Ciri Gudang yang baik:


- Lokasi yang strategik 1
- Berhampiran pintu masuk 1
- Dilengkapi peralatan / forklift / jentera angkat susun 1
- Penyimpanan rekod yang baik 1
- Kawalan keselamatan 1
- Di pasang CCTV/penggera/pengawal/Contoh sesuai 1
- Sesuai mengikut jenis barang 1
- Bahan cecair di simpan di tangki 1
- Dilindungi insurans 1
- Ruang simpanan yang luas 1
8m

BAB13 : PROMOSI

1 B 2 A 3 D 4 C

5(a)(i) Peranan promosi dalam perniagaan:


- Memberitahu kewujudan keluaran baru 1
- Menarik minat/menyedar/memujuk pengguna membeli 1
- Meningkatkan permintaan/jualan/keuntungan 1
- Meluaskan pasaran/mengekalkan pasaran 1
- Menyaingi keluaran lain/pesaing 1
- Meningkatkan imej 1
- Mengekalkan kesetiaan 1
- Menggalakkan pengeluaran besar-besaran 1
- Menyebarkan maklumat/pengetahuan tentang barang 1
5m

91
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

5(a)(ii) Dua jenis gaya tarikan:


- Pujukan Rasional 1
- Mengaitkan kepentingan peribadi pembeli 1
- Mesej mengandungi kelebihan/penjimatan penggunaan sesuatu barang 1
- Pujukan Emosi 1
- Mengaitkan unsur perasaan positif supaya membeli 1
- Mesej mengandungi unsur kasih saying/rasa takut/gembira/contoh yang 1
sesuai
- Pujukan Moral 1
- Mengaitkan sikap yang sewajar dilakukan 1
- Mesej mengandungi unsur kebersihan alam sekitar/perpaduan/contoh sesuai 1
* Pilih mana-mana dua pujukan 4m

5(b)(i) Promosi jualan:


- Galakan jualan dalam tempoh singkat 1
- Menggalakkan pengguna membeli 1
- Meluaskan pasaran/meningkatkan jualan 1
- Menggunakan cara promosi pengguna/promosi pengeluar/promosi jurujual 1
3m

5(b)(ii) Publisiti:
- Penyebaran maklumat barang menerusi media 1
- secara percuma 1
- Maklumat tidak dikawal oleh peniaga 1
- Isi berita mengikut kesesuaian media 1
- Ulasan media berwibawa 1
3m

5(c)(i) Sepanduk:
- Helaian bercetak/tulisan pada kain 1
- Dipasang di tempat strategik 1
- Kaedah ringkas mengiklan 1
- Liputan terhad/kawasan setempat 1
- Tiada kesan audio/visual 1
3m

5(c)(ii) Internet:
- Penyiaran di rangkaian laman web 1
- Menggunakan unsur multimedia/animasi 1
- Sebaran ke seluruh dunia 1
- Cepat/jimat masa 1
- Boleh berinteraksi dua hala/online 1
- Maklumat boleh disimpan/dicapai semula/diubahsuai/disebar 1
4m

92
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

5(c)(iii) Skrin besar:


- Dilengkapi komponen elektronik 1
- Menayang gambar/imej/teks/grafik/animasi 1
- Mudah dilihat 1
- Dipasang di lokasi strategik/persimpangan jalan 1
- Siaran iklan diulang-ulang 1
- Tiada kesan audio 1
3m

TOPIK 14: PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

1 B 2 A 3 B 4 D

5(a)(i) Peranan kerajaan dalam membantu perniagaan adalah:


- Penyelidikan dan pembangunan contohnya MARDI 1
- Perundangan perniagaan contohnya Akta syarikat 1965 1
- Latihan dan pengurusan contohnya MARA 1
- Kemudahan infrastruktur dan ruang niaga contohnya UDA 1
- Promosi dan pemasaran contohnya PKKM 1
- Pelepasan cukai contohnya memberi taraf perintis 1
- Pembiayaan contohnya skim membiayai asset tetap melalui MARA 1
5m

TOPIK 15: KONSUMERISME

1 B 2 B 3 C 4 B

5 Langkah membeli dengan bijak adalah:


- Merancang barang yang dibeli 1
- membuat senarai barang/anggaran harga 1
- Mendapatkan maklumat 1
- melihat label/tentukan kualiti/kandungan/harga 1
- Membandingkan harga 1
- melihat harga jenama lain di kedai lain 1
- Melihat amalan peniaga 1
- cara peniaga menimbang atau membungkus 1
- Mengetahui teknik semasa membeli 1
- pandai tawar-menawar/meminta diskaun 1
- Membeli dengan kuantiti yang banyak 1
- jimat masa dan kos perjalanan 1
- Meminta dokumen dan menyimpan dokumen tersebut seperti resit 1
8m

93
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

Kita Ingat...
10% daripada apa yang kita baca
20% daripada apa yang kita dengar
35% daripada apa yang kita lihat
50% daripada apa yang kita lihat dan
dengar
70% daripada apa yang kita bincangkan
80% daripada apa yang kita alami
95% daripada apa yang kita ajar orang lain

Buku yang baik


umpama sahabat yang paling akrab;
ia tidak akan berubah
hari esok dan selama-lamanya.
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

ABDUL RAHMAN HAMZAH-SMK MERU, KLANG SELANGOR


NORSHAM ABD MALEK-SMK PUCHONG, PUCHONG SELANGOR
SHARIPAH ARIZIAH SYED HAMID-SMK SEGAMBUT JAYA KUALA LUMPUR
WAN BIDAH WAN SALLEH-SMK TAMAN JOHOR JAYA2 , PASIR GUDANG JOHOR
KHALIDAH ADIBAH ZUBIR-SMK SULTAN ABDUL AZIZ SHAH, KAJANG SELANGOR
SAADIAH SALIM-SMK SERI SEPANG, BANDAR BARU SALAK TINGGI SELANGOR
KAMARUDIN THAHIR-SMK SERI DESA TANJUNG KARANG SELANGOR
JUWITA JAMALUDIN-SMK SERI PANCHING, KUANTAN PAHANG
NIK ROBISAH NIK MOHD AMIN-SMK DATO’ HJ TALIB KARIM
FARIDAH OMAR-SMK JALAN MENGKIBOL KLUANG JOHOR
NOR AINI AHMAD-SMK KOTA JAYA , KOTA TINGGI JOHOR
ZAITON HUSSIN-SMK (P) PUDU, KUALA LUMPUR
NORSIAH HAMID-SMK AIR MOLEK, MELAKA

PANEL PENULIS MODUL PEMBELAJARAN TEKNIKAL


(M-TEK)
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN

HAJI WAN MOHD NOR BIN WAN ENDUT


TIMBALAN PENGARAH PENGURUSAN AKADEMIK

HJH ZANARIAH BT AHMAD


KETUA PENOLONG PENGARAH UNIT TEKNIKAL
ISMAIL BIN AHMAD
PEMANGKU KETUA PENOLONG PENGARAH TEKNIKAL

PENYELARAS

NOR MAIZAN BT MOHD ZAIN


KETUA UNIT TEKNIKAL

JAWATAN KUASA

NOR IDZLINA BT IDRIS


RAFIDAH BT ABD RAHMAN
SAMSURI BT BUANG
NORLINDA BT A.WAHAB
HASRUDDIN BIN HASBULLAH
YUSLAFADZLY BIN AMRAN
PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN