Anda di halaman 1dari 29

PELAN TINDAKAN

STRATEGI PERANCANGAN SUMBER MANUSIA

STRATEGI PELAN TINDAKAN SASARAN PRESTASI TEMPOH

A) PERANCANGAN SUMBER
MANUSIA
1 Memastikan struktur organisasi 1 Melaksanakan kajian 1 Berdasarkan kertas kerja Berterusan
. PDRM sentiasa dapat memenuhi . semula terhadap struktur . yang dikemukakan kepada
keperluan-keperluan semasa organisasi berdasarkan Agensi Pusat dan jumlah
berdasarkan kepada perubahan kepada perubahan- perjawatan yang diluluskan
perubahan persekitaran yang perubahan persekitaran,
berlaku, cabaran dan isu-isu visi, misi dan core business
strategik yang berlaku dari masa PDRM;
ke semasa sesuai dengan visi,
misi, core business dan fungsi-
fungsi PDRM

Lapuran Audit Berterusan


2 Memastikan saiz perjawatan 2 Melaksanakan auditan 2
. PDRM adalah optima selaras . sumber manusia secara .
dengan fungsi-fungsi yang berterusan terhadap
dilaksanakan oleh PDRM bagi fungsi-fungsi dan beban
memastikan keberkesanan tugas jawatan bagi
penyampaian perkhidmatan. memastikan jumlah
jawatan adalah
bersesuaian dengan beban
tugas yang akan
dilaksanakan.
PELAN TINDAKAN

PELAKSANAAN STRATEGI PERANCANGAN SUMBER MANUSIA

MAKLUMAT PELAKSANAAN PERANCANGAN SUMBER MANUSIA


SUB KRITERIA
PELAKSANAAN BA IPK IPD JUM KETERANGAN
%
a) MELAKSANAKAN KAJIAN % % %
SEMULA STRUKTUR
ORGANISASI

i) JABATAN √ 100% 100


%
ii) BAHAGIAN √ 60% √ 40% 100
%
iii) CAWANGAN √ 60% √ 30% √ 10% 100
%
iv) UNIT √ 60% √ 40% 100
%

b) MELAKSANAKAN AUDIT

i) RETEN BULANAN √ 100% 100%


ii) SECARA RAWAK √ 100% 100%
iii) SECARA BERKALA √ 100% 100%
PELAN TINDAKAN
STRATEGI PENGAMBILAN

STRATEGI PELAN TINDAKAN SASARAN PRESTASI TEMPOH

A) PENGAMBILAN
1 Menarik dan melantik pegawai- 1 Mengenalpasti kompetensi dan
. pegawai yang berpontensi dan . diskripsi tugas yang diperlukan
terbaik dari pasaran untuk bagi sesuatu jawatan bagi
menyertai PDRM tujuan pengambilan

Melaksanakan proses
2 pengambilan berdasarkan
. kepada ”Best Practices”

Menjalankan usaha-usaha
penerangan mengenai kerjaya
Mengenalpasti skim dan bagi menarik calon-calon yang
2 bilangan kekosongan jawatan 3 terbaik di pasaran
. yang perlu diisi berdasarkan
keperluan jawatan semasa; Memperkemaskan sistem dan
kaedah-kaedah pengambilan
dan tapisan bagi memastikan
4 PDRM melantik pegawai-
. pegawai yang terbaik dan
berpotensi tinggi seperti
berikut:-
o Menyediakan sistem
pemilihan dan pengambilan
yang menekankan kepada
aspek kepimpinan,
pengetahuan, kemahiran dan
kesesuaian;
o Menyediakan sistem
penilaian dan temuduga bagi
meningkatkan keberkesanan
sistem pemilihan; dan

o Menjalin hubungan
kerjasama dengan institusi
pengajian tinggi / latihan
yang berkaitan dalam dan
luar negara.
PELAN TINDAKAN

STRATEGI PENGAMBILAN

MAKLUMAT PELAKSANAAN STRATEGI PENGAMBILAN


SUB KRITERIA
PELAKSANAAN BA IPK IPD JUM KETERANGAN
%
a) Mengenalpasti kompetensi % % %
dan diskripsi tugas yang
diperlukan bagi sesuatu
jawatan bagi tujuan
pengambilan

i) Inspektor (L/W) √ 100% 100


%
ii) Konstabel (L) √ 60% 100
%
iii) Konstabel (Sokongan) √ 60% 100
%

b) Melaksanakan proses
pengambilan berdasarkan
kepada ”Best Practices”

i) Inspektor (L/W) √ 100% 100


%
ii) Konstabel (L) √ 60% 100
%
iii) Konstabel (Sokongan) √ 60% 100
%
c) Menjalankan usaha-usaha
penerangan mengenai
kerjaya bagi menarik
calon-calon yang terbaik di
pasaran

i) Media Massa
ii) Media Cetak
iii) Laman Web
iv) Sekolah / IPTA

d) Memperkemaskan sistem
dan kaedah-kaedah
pengambilan dan tapisan
bagi memastikan PDRM
melantik pegawai-pegawai
yang terbaik dan
berpotensi tinggi

i) Inspektor (L/W)
ii) Konstabel (L/W)
iii) Konstabel (Sokongan)
iv) Konstabel Orang Asli
PELAN TINDAKAN

STRATEGI PENEMPATAN DAN PERTUKARAN

STRATEGI PELAN TINDAKAN SASARAN PRESTASI TEMPOH

A) PENEMPATAN DAN PERTUKARAN


1 Menyediakan perancangan 1 Menyediakan rancangan
. penempatan yang berasaskan . pusingan kerja secara
kepada keperluan pengisian sistematik bagi menambahkan
jawatan, kemahiran dan pengalaman dan kemahiran
pembangunan kepimpinan serta pegawai-pegawai dalam
meningkatkan motivasi pegawai; bidang-bidang yang
diperlukan;

Merancang, melaksana dan Menggariskan career-path


2 memantau penempatan dan 2 pegawai-pegawai PDRM;
. pertukaran selaras dengan .
keperluan jawatan, pelan
penggantian dan landasan
kemajuan kerjaya serta job
enrichment;

Menempatkan pegawai Mengenalpasti pegawai-


berdasarkan kompetensi dan pegawai yang berpotensi
3 kesesuaian fungsi tugas; dan 3 sebagai pemimpin strategik
. . dan pakar dalam bidang-
bidang tertentu untuk diberi
pendedahan yang sesuai;
Merancang, melaksana dan Menempatkan pegawai-
memantau pusingan kerja (job pegawai yang dikenalpasti di
rotation) bagi mengelakkan dalam program perancangan
4 berlakunya rasuah dan 4 penggantian untuk
. penyelewengan serta untuk . memberikan pendedahan yang
meningkatkan motivasi dan secukupnya sebelum
kemahiran. memegang jawatan yang lebih
tinggi; dan

Mengadakan program
sangkutan (attachment)
pegawai dengan agensi-agensi
5 yang bersesuaian untuk
. meningkatkan pengetahuan
dan pengalaman serta
memberi peluang untuk
menjalin rangkaian hubungan
(networking).

PELAN TINDAKAN
STRATEGI PENEMPATAN DAN PERTUKARAN
MAKLUMAT PELAKSANAAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PERTUKARAN
SUB KRITERIA
PELAKSANAAN BA IPK IPD JUM KETERANGAN
%
a) Menyediakan rancangan % % %
pusingan kerja secara
sistematik bagi
menambahkan pengalaman
dan kemahiran pegawai-
pegawai dalam bidang-
bidang yang diperlukan

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polis

b) Menggariskan career-path
pegawai-pegawai PDRM

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polis

c) Mengenalpasti pegawai-
pegawai yang berpotensi
sebagai pemimpin strategik
dan pakar dalam bidang-
bidang tertentu untuk diberi
pendedahan yang sesuai

i) Pegawai Kanan Polis

d) Menempatkan pegawai-
pegawai yang dikenalpasti di
dalam program perancangan
penggantian untuk
memberikan pendedahan
yang secukupnya sebelum
memegang jawatan yang
lebih tinggi

i) Pegawai Kanan Polis

e) Mengadakan program
sangkutan (attachment)
pegawai dengan agensi-
agensi yang bersesuaian
untuk meningkatkan
PELAN TINDAKAN

STRATEGI PENGURUSAN PRESTASI

STRATEGI PELAN TINDAKAN SASARAN PRESTASI TEMPOH

A) PENGURUSAN PRESTASI
1 Mewujudkan sistem pengurusan 1 Mewujudkan penanda arasan
. prestasi berdasarkan . (benchmarking) bagi
kompetensi dan pencapaian ; membolehkan prestasi
dan pegawai dapat dinilai dengan
lebih tepat;
2 Mewujudkan sistem penilaian
. prestasi yang reliable bagi Membuat pengubahsuaian di
mencerminkan prestasi sebenar 2 dalam proses penilaian sedia
pegawai-pegawai yang dinilai. . ada dengan menyediakan
instrumen tambahan bagi
menilai prestasi pegawai
supaya sumbangan seperti
idea, kreativiti, penyertaan dan
sifat sahsiah pegawai dapat
dicerminkan dalam proses
penilaian;

PELAN TINDAKAN
STRATEGI PENGURUSAN PRESTASI
MAKLUMAT PELAKSANAAN STRATEGI PENGURUSAN PRESTASI
SUB KRITERIA
PELAKSANAAN BA IPK IPD JUM KETERANGAN
%
a) Mewujudkan penanda % % %
arasan (benchmarking)
bagi membolehkan
prestasi pegawai dapat
dinilai dengan lebih tepat;

i) Pegawai Kanan Polis

ii) Pegawai Rendah Polis &


Konstabel

iii) Pegawai Rendah Polis &


Konstabel Sokongan

iv) Pegawai Rendah Polis &


Konstabel Orang Asli

v) Pegawai Awam

b) Membuat pengubahsuaian
di dalam proses penilaian
sedia ada dengan
menyediakan instrumen
tambahan bagi menilai
prestasi pegawai supaya
sumbangan seperti idea,
kreativiti, penyertaan dan
sifat sahsiah pegawai
dapat dicerminkan dalam
proses penilaian;

i) Pegawai Kanan Polis

ii) Pegawai Rendah Polis &


PELAN TINDAKAN

STRATEGI PEMBANGUNAN KERJAYA, PEMBANGUNAN KEPIMPINAN DAN PERANCANGAN PENGGANTIAN

STRATEGI PELAN TINDAKAN SASARAN PRESTASI TEMPOH

A) PEMBANGUNAN
KERJAYA,
PEMBANGUNAN
KEPIMPINAN DAN
PERANCANGAN
PENGGANTIAN
1 Menyelaras dasar dan sistem 1 Menyediakan program
. pembangunan kerjaya, . perancangan penggantian dan
pembangunan kepimpinan dan program pembangunan
perancangan penggantian; kepimpinan yang bersesuaian
untuk memantapkan dan
Menyediakan ruang dan peluang mengukuhkan keupayaan
2 untuk pegawai-pegawai pegawai di masa hadapan;
. menjayakan pembangunan
kepimpinan masing-masing; dan Melaksanakan urusan
2 pemangkuan atau kenaikan
Melaksanakan sistem penilaian . pangkat secara Khas Untuk
melalui Search Commitee bagi Penyandang (KUP) / Flexi Rank
3 menilai pegawai-pegawai yang untuk mengekalkan
. benar-benar cemerlang dan kesinambungan kepakaran
sesuai untuk program pegawai;
pembangunan kerjaya.
Menggalakkan anggota
mengikuti program pengajian
3 untuk meningkatkan kemajuan
. kerjaya; dan

Menyediakan program
coaching dan mentoring bagi
pembangunan kepimpinan
4 (grooming).
.

PELAN TINDAKAN

STRATEGI PEMBANGUNAN KERJAYA, PEMBANGUNAN KEPIMPINAN DAN PERANCANGAN PENGGANTIAN


MAKLUMAT PELAKSANAAN STRATEGI PEMBANGUNAN KERJAYA, PEMBANGUNAN KEPIMPINAN DAN
PERANCANGAN PENGGANTIAN
SUB KRITERIA
PELAKSANAAN BA IPK IPD JUM KETERANGAN
%
a) Menyediakan program % % %
perancangan penggantian
dan program pembangunan
kepimpinan yang
bersesuaian untuk
memantapkan dan
mengukuhkan keupayaan
pegawai di masa hadapan;

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polis &
Konstabel

b) Melaksanakan urusan
pemangkuan atau kenaikan
pangkat secara Khas Untuk
Penyandang (KUP) / Flexi
Rank untuk mengekalkan
kesinambungan kepakaran
pegawai;

i) Pegawai Rendah Polis &


Konstabel

c) Menggalakkan anggota
mengikuti program pengajian
untuk meningkatkan
kemajuan kerjaya; dan

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polis &
Konstabel

d) Menyediakan program
coaching dan mentoring bagi
pembangunan kepimpinan
(grooming).

i) Pegawai Kanan Polis


PELAN TINDAKAN

STRATEGI LATIHAN

STRATEGI PELAN TINDAKAN SASARAN PRESTASI TEMPOH

A) LATIHAN
1 Dasar Latihan Sumber Manusia 1 Menyediakan program latihan
. PDRM dan Pelan Operasi Latihan . ke arah peningkatan
Tahunan. kompetensi bagi membolehkan
fungsi-fungsi dilaksanakan
dengan cekap dan berkesan;

Menyediakan program latihan.


2 untuk meningkat dan
. mengekalkan kepakaran;

Menyediakan program latihan


yang dapat meningkatkan
3 motivasi pegawai melalui job
. enhancement dan job
enrichment serta multiskilling
bagi memudahkan fleksibiliti
penempatan pegawai;

Menyelaras program latihan


yang dapat membantu
pelaksanaan program
4 pembangunan kerjaya dan
. pelan penggantian;

Mengadakan program latihan


yang dapat meningkatkan
semangat kekitaan,
menghayati shared values dan
5 shared vision serta
. kebanggaan menjadi anggota
PDRM

Mengadakan program latihan


yang dapat meningkatkan
integriti dan nilai-nilai murni
pegawai;
6
. Menggalakkan pegawai
meningkatkan kepakaran
melalui pembelajaran
berterusan dengan memberi
peluang latihan jangka
7 sederhana dan jangka panjang
. untuk pembangunan kerjaya;
dan

Memberikan pendedahan
kepada pegawai-pegawai
untuk meningkatkan
pengetahuan di peringkat
antarabangsa melalui program
sambil belajar dan seminar di
8 luar negara serta
. meningkatkan jaringan
kerjasama.

PELAN TINDAKAN
MAKLUMAT PELAKSANAAN STRATEGI LATIHAN
SUB KRITERIA
PELAKSANAAN BA IPK IPD JUM KETERANGAN
%
a) Menyediakan program % % %
latihan ke arah STRATEGI
peningkatan kompetensi LATIHAN
bagi membolehkan fungsi-
fungsi dilaksanakan
dengan cekap dan
berkesan;

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polis &
Konstabel
iii) Pegawai Awam

b) Menyediakan program
latihan. untuk meningkat
dan mengekalkan
kepakaran;

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polis &
Konstabel
iii) Pegawai Awam

c) Menyediakan program
latihan yang dapat
meningkatkan motivasi
pegawai melalui job
enhancement dan job
enrichment serta
multiskilling bagi
memudahkan fleksibiliti
penempatan pegawai;

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polis &
Konstabel
iii) Pegawai Awam
PELAN TINDAKAN

STRATEGI MENYEDIAKAN PROGRAM PENGIKTIRAFAN DAN PENGHARGAAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN SASARAN PRESTASI TEMPOH

A) MENYEDIAKAN PROGRAM
PENGIKTIRAFAN DAN
PENGHARGAAN

1 Memberikan pengiktirafan 1 Mencalonkan darjah-darjah


. kepada pegawai-pegawai yang . kebesaran, pingat dan
menunjukkan kecemerlangan penghargaan kepada pegawai-
dan juga yang memberikan pegawai yang berjasa kepada
sumbangan yang bermakna organisasi dan negara;
kepada kecemerlangan PDRM
dan negara; Memberi Anugerah
2 Perkhidmatan Cemerlang dan
Memberi pengiktirafan serta . Sijil Penghargaan kepada
2 pengharagaan bagi pegawai pegawai-pegawai telah
. yang melaksanakan tugas yang menunjukkan kecemerlangan
luar biasa; dan memberikan sumbangan;

Memberikan pengiktirafan Memperkenalkan anugerah


kepada idea-idea yang kreatif khas Kenaikan Pangkat secara
3 dan inovatif ke arah 3 Medan Anugerah Ketua Polis
. kecemerlangan PDRM; dan . Negara dan Pengarah kepada
Jabatan dan pegawai; dan
Memberikan penghargaan untuk
mengenang jasa mereka yang Memberi peluang mengikuti
akan bersara. program latihan luar negara
4 sebagai pengiktirafan kepada
. 4 pegawai-pegawai yang
. menunjukkan prestasi yang
cemerlang;

PELAN TINDAKAN

STRATEGI MENYEDIAKAN PROGRAM PENGIKTIRAFAN DAN PENGHARGAAN


MAKLUMAT PELAKSANAAN STRATEGI MENYEDIAKAN PROGRAM PENGIKTIRAFAN DAN PENGHARGAAN
SUB KRITERIA
PELAKSANAAN BA IPK IPD JUM KETERANGAN
%
a) Mencalonkan darjah-darjah % % %
kebesaran, pingat dan
penghargaan kepada
pegawai-pegawai yang
berjasa kepada organisasi
dan negara;

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polis &
Konstabel
iii) Pegawai Awam

b) Memberi Anugerah
Perkhidmatan Cemerlang dan
Sijil Penghargaan kepada
pegawai-pegawai telah
menunjukkan kecemerlangan
dan memberikan sumbangan;

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polis &
Konstabel
iii) Pegawai Awam

c) Memperkenalkan anugerah
khas Kenaikan Pangkat
secara Medan Anugerah
Ketua Polis Negara dan
Pengarah kepada Jabatan
dan pegawai; dan

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polis &
Konstabel
iii) Pegawai Awam

d) Memberi peluang mengikuti


program latihan luar negara
PELAN TINDAKAN

STRATEGI MENINGKATKAN MOTIVASI, MORAL DAN SEMANGAT KERJA BERPASUKAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN SASARAN PRESTASI TEMPOH

A) MENINGKATKAN MOTIVASI,
MORAL DAN SEMANGAT
KERJA BERPASUKAN

1 Mewujudkan semangat kerja 1 Meningkatkan imej PDRM


. berpasukan di kalangan pegawai . sebagai agensi yang
dan kakitangan di PDRM ; dan melaksanakan tugas-tugas
mulia (noble job) melalui
Meningkatkan moral pegawai- pendekatan budaya kerja
2 pegawai dan kakitangan melalui cemerlang,keutuhan
. program-program peningkatan pengurusan, integriti, tadbir
imej, kepuasan bekerja dan urus, penerapan nilai-nilai
persekitaran bekerja yang murni dan mengurangkan
kondusif. karenah birokrasi;

Memastikan kebajikan pegawai


2 dijaga dengan menyediakan
. kemudahan-kemudahan yang
bersesuaian supaya dapat
meningkatkan komitmen dan
seterusnya meningkatkan
produktiviti kerja; dan

Memperbanyakkan aktiviti
yang dapat mengeratkan
3 hubungan di antara
. pengurusan dan pekerja.

PELAN TINDAKAN
STRATEGI MENINGKATKAN MOTIVASI, MORAL DAN SEMANGAT KERJA BERPASUKAN
MAKLUMAT PELAKSANAAN STRATEGI MENINGKATKAN MOTIVASI, MORAL DAN SEMANGAT KERJA BERPASUKAN
SUB KRITERIA
PELAKSANAAN BA IPK IPD JUM KETERANGAN
%
a) Meningkatkan imej PDRM % % %
sebagai agensi yang
melaksanakan tugas-tugas
mulia (noble job) melalui
pendekatan budaya kerja
cemerlang,keutuhan
pengurusan, integriti, tadbir
urus, penerapan nilai-nilai
murni dan mengurangkan
karenah birokrasi;

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polis &
Konstabel
iii) Pegawai Awam

b) Memastikan kebajikan
pegawai dijaga dengan
menyediakan kemudahan-
kemudahan yang
bersesuaian supaya dapat
meningkatkan komitmen dan
seterusnya meningkatkan
produktiviti kerja; dan

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polisn &
Konstabel
iii) Pegawai Awam

c) Memperbanyakkan aktiviti
yang dapat mengeratkan
hubungan di antara
pengurusan dan pekerja.

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polisn &
Konstabel
iii) Pegawai Awam
PELAN TINDAKAN

STRATEGI MEWUJUDKAN BUDAYA ORGANISASI CEMERLANG


STRATEGI PELAN TINDAKAN SASARAN PRESTASI TEMPOH

A) MEWUJUDKAN BUDAYA
ORGANISASI CEMERLANG

1 Mempraktikkan gaya 1 Mempertingkatkan dan


. pengurusan yang telus . mewujudkan mekanisma-
( transparent) di semua mekanisma yang bersesuaian
peringkat pegawai; supaya proses membuat
keputusan yang berkaitan
2 Mewujudkan kepimpinan melalui kepentingan pegawai PDRM
. teladan; berasaskan kepada
penglibatan pegawai di semua
Mewujudkan budaya kerja yang peringkat;
3 berasaskan pencapaian (result
. oriented), profesional dan Menggalakkan pembinaan
memenuhi kehendak pelanggan 2 pasukan dalam melaksanakan
melalui pelaksanaan sistem . fungsi-fungsi PDRM;
pengurusan kualiti;
Menggalakkan program-
Meningkatkan penghayatan dan program pembangunan dan
amalan nilai-nilai murni di 3 latihan yang menekankan
4 kalangan pegawai dan anggota; . kepada penghayatan nilai-nilai
. bersama dan shared vision;
Menjadikan organisasi dan
pembelajaran (learning
organisation) sebagai satu Menyediakan program-
5 budaya organisasi PDRM ; dan program kepimpinan yang
. 4 mengutamakan nilai-nilai
Menyediakan saluran komunikasi . murni.
di antara pengurusan, pegawai
dan anggota organisasi.

6
.

PELAN TINDAKAN

STRATEGI MEWUJUDKAN BUDAYA ORGANISASI CEMERLANG


MAKLUMAT PELAKSANAAN STRATEGI MEWUJUDKAN BUDAYA ORGANISASI CEMERLANG
SUB KRITERIA
PELAKSANAAN BA IPK IPD JUM KETERANGAN
%
a) Mempertingkatkan dan % % %
mewujudkan mekanisma-
mekanisma yang
bersesuaian supaya
proses membuat
keputusan yang berkaitan
kepentingan pegawai
PDRM berasaskan kepada
penglibatan pegawai di
semua peringkat;

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polis &
Konstabel
iii) Pegawai Awam

b) Menggalakkan pembinaan
pasukan dalam
melaksanakan fungsi-
fungsi PDRM;

i) Pegawai Kanan Polis


ii) Pegawai Rendah Polis &
Konstabel
iii) Pegawai Awam

c) Menggalakkan program-
program pembangunan
dan latihan yang
menekankan kepada
penghayatan nilai-nilai
bersama dan shared
vision; dan