Anda di halaman 1dari 2

Edisi No: 19/V/VIII/1431 Edisi No: 19/V/VIII/1431

Haritsah v sebagai penggantinya di ’Iraq. ”Musuh pasti menyiapkan pasukan besar Tadzariq. sebelumnya. Khalid t juga membawa pasukan
Kemudian beliau t bergerak cepat dengan untuk membobol pertahanan pasukan kita. Aku besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya
membawa 9.500 personel pasukan menuju khawatir pertahanan sayap kiri dan kanan akan J Perundingan sebelum meletusnya dalam sejarah ’Arab. Tatkala persiapan sudah
Syam. Mereka melalui jalan-jalan yang tidak kebobolan. Menurutku, pasukan berkuda harus Pertempuran matang, Khalid t memerintahkan untuk
pernah dilalui seorang pun sebelumnya, dibagi menjadi dua kelompok. Satu pasukan Abu ’Ubaidah dan Yazid bin Abi Sufyan memulai dengan perang tanding. Mulailah
dengan menyeberangi padang pasir, mendaki ditempatkan di belakang sayap kanan, dan h maju ke arah pasukan Romawi dengan para jagoan Islam di tiap pasukan maju hingga
gunung, serta melewati lembah-lembah yang yang lain ditempatkan di belakang sayap kiri. membawa Dhirar bin Al-Azur, Al-Harits bin membuat suasana memanas. Sementara
sangat gersang. Apabila musuh berhasil menembus pertahanan Hisyam dan Abu Jandal bin Suhail y untuk Khalid t berdiri menyaksikan laga tersebut.
sayap kiri atau kanan, para pasukan berkuda bertemu dengan Tadzariq yang tengah duduk Ditengah suasana yang sudah memanas,
J Persiapan Pasukan gIslam ro.yfalassa.www berperan
//:ptth membantu mereka. Lalu kita datang http://www.assalafy.org
di dalam tenda yang terbuat dari sutera. pemimpin pasukan lini depan Romawi yang
Abu Sufyan t mengusulkan, layaknya ahli menyerbu dari belakang.” Abu ’Ubaidah t Para shahabat y berkata, ”Kami tidak bernama Jarajah ingin bertemu dengan
strategi perang, agar pasukan dibagi menjadi berkomentar, ”Alangkah jitu usulmu itu!” dihalalkan memasuki tenda ini.” Maka Khalid t di tengah dua pasukan. Ia bertanya
tiga formasi. Sepertiga bersiap-siap di depan Khalid bin Al-Walid t pun memerintahkan dibentangkanlah karpet dari sutera dan mereka mengenai agama Islam, maka Khalid t
pasukan Romawi, sepertiga lainnya yang agar Abu ’Ubaidah ibnul Jarrah t pindah ke dipersilahkan untuk duduk di atasnya. Para memberitahukan dakwah Islam yang dibawa
terdiri dari bagian perbekalan dan para wanita posisi belakang. Hal ini agar jika ada tentara Islam shahabat y berkata, ”Kami tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad r. Akhirnya, Jarajah
agar berjalan, dan sepertiga yang tersisa berlari mundur, ia akan malu saat melihatnya duduk di atasnya.” Akhirnya Tadzariq duduk di masuk Islam, membalikkan sisi perisainya dan
dipimpin oleh Khalid t di posisi belakang. Jika kemudian kembali ke kancah pertempuran. tempat yang mereka inginkan. Para shahabat masuk ke dalam barisan pasukan Islam.
musuh telah mencapai perkemahan wanita Kemudian Khalid t menginstruksikan agar y mendakwahinya agar masuk Islam, namun Melihat pembelotan Jarajah, pasukan
dan perbekalan, Khalid t akan berpindah ke para wanita bersiap-siap dengan pedang, pisau perundingan ini berakhir tanpa hasil. Akhinya Romawi menyerbu ke barisan kaum muslimin.
depan kaum wanita, sehingga mereka dapat belati, dan tongkat. Khalid t berkata, ”Siapa mereka pun kembali ke barisan pasukan. Mahan memerintahkan pasukan sayap kanan
menyelamatkan diri di belakang pasukan saja yang kalian jumpai melarikan diri dari Pemimpin sayap kiri Romawi yang menyerang menerobos pertahanan sayap
Khalid bin Al-Walid t. medan pertempuran, bunuh dia!” bernama Mahan ingin bertemu dengan kanan pasukan Islam. Kaum muslimin tetap
Maka mereka pun segera merealisasikan Khalid bin Al-Walid t di antara dua pasukan tegar berjuang di bawah panji-panji mereka,
usulan itu. Pasukan Islam mulai berkumpul dan J Strategi Pasukan Romawi yang saling berhadapan. Mahan berkata, hingga berhasil membendung serangan musuh.
berhadapan dengan musuh pada awal bulan Setelah menerima bantuan personel ”Kami mengetahui bahwa kemiskinan dan Setelah itu, pasukan besar Romawi
Jumadil Akhir tahun 13 H. dari pusat, pasukan Romawi maju dengan kelaparanlah yang mengeluarkan kalian dari datang lagi bak gunung besar yang berhasil
kesombongan membawa 240 ribu personel. negeri kalian. Maukah kalian jika aku beri memporak-porandakan pasukan sayap kanan,
J Strategi Pasukan Islam 80 ribu pasukan pejalan kaki, 80 ribu pasukan sepuluh dinar untuk setiap tentara beserta hingga pasukan Islam beralih ke tengah. Tak
Pasukan Islam kala itu jumlahnya berkuda, dan 80 ribu pasukan yang diikat makanan dan pakaian, lalu kalian pulang ke lama kemudian, mereka saling memanggil
berkisar antara 36 ribu sampai dengan 40 ribu dengan rantai besi (setiap sepuluh tentara negeri kalian? Dan pada tahun depan aku akan agar kembali ke medan laga hingga berhasil
personel tentara. Didalamnya terdapat seribu diikat menjadi satu agar tidak lari dari memberikan jatah yang serupa?” memukul mundur kembali. Adapun para
orang shahabat Nabi r y. Seratus orang dari peperangan). Khalid bin Al-Walid t menjawab, wanita, tatkala melihat ada tentara Islam yang
mereka adalah para veteran perang Badar. Mereka bergerak hingga menutupi ”Sesungguhnya, bukanlah yang mengeluarkan lari mundur, mereka segera memukulinya
Abu ’Ubaidah ibnul Jarrah t1 memimpin seluruh tempat yang ada seakan-akan mereka kami dari negeri kami apa yang engkau sebutkan dengan kayu, atau melemparinya dengan batu
posisi tengah pasukan. ’Amru bin Al-’Ash adalah awan hitam. Mereka berteriak-teriak, tadi. Tetapi sebenarnya kami adalah sekelompok sehingga tentara tersebut kembali ke kancah
t dan Syarahbil bin Hasanah t memimpin mengangkat suara tinggi-tinggi, sementara manusia peminum darah. Dan telah sampai peperangan.
sayap kanan pasukan. Sedangkan pemimpin para pendeta, uskup, maupun pihak gereja berita kepada kami bahwa tidak ada darah Kemudian Khalid t beserta pasukannya
sayap kiri pasukan adalah Yazid bin Abi mengelilingi pasukan membacakan Injil yang lebih segar daripada darah kalian, bangsa yang berada di sayap kiri menerobos ke sayap
Sufyan t2. sambil memotivasi mereka agar gigih dalam Romawi. Untuk itulah kami datang kesini!” kanan yang kebobolan diserang musuh, hingga
Khalid t membawa kudanya ke arah berperang. Mendengar jawaban itu para sahabat Mahan berhasil membunuh enam ribu tentara Romawi.
Abu ’Ubaidah t dan berkata, ”Aku akan Pasukan lini depan dipimpin oleh Jarajah berucap, ”Demi Allah, ucapan tersebut baru Lalu Khalid t membawa seratus pasukan
memberikan usul.” Abu ’Ubaidah t menjawab, (George), sayap kiri dan kanan dipimpin oleh pertama kali kita dengar dari bangsa ’Arab.” berkuda menghadapi seratus ribu tentara
”Katakanlah, aku akan mendengar dan Mahan dan Ad-Daraqus. Pasukan penyerang Romawi hingga berhasil meluluhlantakkan
mematuhinya.” Khalid t kembali berkata, dipimpin oleh Al-Qolqolan, menantu Heraklius. J Jalannya Pertempuran pasukan musuh.
1
Adapun pimpinan tertinggi pasukan ini adalah Pasukan Romawi pada perang ini keluar Pada hari itu, begitu terlihat kegigihan,
namanya adalah Hanzholah bin Ath-Thufail t
2
saudara kandung Heraklius yang bernama dalam jumlah besar yang tidak pernah terjadi kesabaran, dan kepahlawanan tentara-tentara
dia dikenal dengan sebutan Yazid Al-Khoir t

“Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad r.” (HR. Muslim)


Edisi No: 19 / V / VIII / 1431
Islam hingga pasukan Romawi berputar-putar pada hari itu 120.000 lebih pasukan Romawi.
seperti penumbuk gandum. Mereka tidak Adapun tentara Islam yang gugur di medan
melihat, pada perang itu, melainkan kepala- perang sebanyak tiga ribu pasukan. Kaum
kepala yang berterbangan, tangan-tangan muslimin mendapat harta pampasan yang
maupun jari-jari yang terpotong, serta semburan begitu banyak pada perang ini.
darah yang membasahi medan laga. Demikianlah, kejayaan yang diraih oleh
Ketika itulah, seluruh pasukan Islam
menyerbu dengan serentak, untuk kemudian
umat Islam tatkala mereka kokoh diatas
kemurnian ibadah kepada Allah I dan
Al Ilmu
Terbit setiap Jum’at
dengan leluasa menghabisi musuh tanpa ada berpegang teguh kepada sunnah (ajaran)
perlawanan sedikit pun. Jarajah pun akhirnya Rasul-Nya r. Sebagaimana firman Allah I http://www.assalafy.org
http://www.assalafy.org - www.buletin-alilmu.com Kajian Siroh
Kajian Fiqh
http://www.assalafy.org Kajian Fiqh
terluka parah dan meninggal dunia. Padahal (yang artinya):
beliau belum pernah shalat sekalipun, kecuali ”Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang !
dua raka’at yang dikerjakan (diajarkan) oleh yang beriman di antara kamu dan mengerjakan
Khalid t ketika baru/awal masuk Islam. amal-amal sholih bahwa Dia sungguh-sungguh
Peperangan ini berawal dari siang akan menjadikan mereka berkuasa di muka Kilas Balik dari Kisah
hingga malam, sampai kemenangan diraih bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan
oleh Islam dan kaum muslimin. Malam itu, orang-orang sebelum mereka berkuasa,
pasukan Romawi berlari dalam kegelapan. dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi Perang Yarmuk
Adapun pasukan Romawi yang diikat rantai mereka agama yang telah diridhai-Nya
besi, jika salah seorang dari mereka terjatuh, untuk mereka, dan Dia benar-benar akan Sejarah kejayaan Islam tak lepas dari pemeluk agama baru. Tidak ada yang bisa
maka terjatuhlah seluruhnya. Malam itu, Khalid menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka amalan jihad yang diperani oleh para pendahulu mengalahkan mereka. Patuhilah aku, dan
t bermalam di kemah Tadzariq, pimpinan dalam ketakutan menjadi aman sentosa. umat ini. Jihad memiliki kedudukan mulia berdamailah dengan menyerahkan setengah
tertinggi pasukan Romawi. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada di dalam Islam. Tentunya, diatas ketentuan penghasilan bumi Syam! Bukankah kalian
Pasukan berkuda berkumpul di sekitar mempersekutukan sesuatu apapun dengan yang telah digariskan Allah I dan Rasul- masih memiliki pegunungan Romawi?! Jika
kemah Khalid menunggu tentara Romawi Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir Nya r. Bukan aksi teror yang muncul dari kalian tidak mematuhi perintahku, niscaya
yang lewat untuk dibunuh hingga waktu pagi sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang- semangat tanpa ilmu. Tulisan berikut ini adalah mereka akan merampas negeri Syam dan
tiba. Tadzariq pun terbunuh. Telah terbunuh orang yang fasik.” (An-Nur: 55) memaparkan gambaran jihad fii sabilillaah di akan memojokkan kalian hingga terjepit di
Wallahu a’lam bish showab. masa Khalifah Abu Bakr Ash-Shiddiq t. pegunungan Romawi.”
Seusai memulihkan kondisi jazirah ’Arab, Tatkala telah mendapatkan surat balasan
dengan memerangi kaum murtad dan orang- seperti ini, mereka (tentara Romawi) tidak mau
orang yang menolak membayar zakat, Abu Bakr menerima saran tersebut. Akhirnya, mau tidak
KRITIK & SARAN; telp: 0331-3563322 sms: 085336036882 t berusaha keras memobilisasi pasukan Islam mau Raja Heraklius mengirim pasukan dalam
dalam upaya menaklukkan negeri Syam yang jumlah yang besar. Pasukan Romawi mulai
Kunjungi situs baru kami di www.buletin-alilmu.com termasuk daerah teritorial kerajaan Romawi. bergerak, dan berhenti di lembah Al-Waqusah,
di samping sungai Yarmuk yang berdataran
INGIN BERLANGGANAN ATAU MENYEBARKAN AL ILMU ? J Keadaan Romawi sebelum Peperangan rendah dan memiliki banyak jurang.
HUBUNGI: 085 746 530 860 Ketika pasukan Islam bergerak menuju
Diterbitkan oleh: Ma’had As-Salafy Jember. Syam, tentara Romawi merasa terkejut dan J Kedatangan Khalid bin Al-Walid
Penasehat: Al-Ustadz Luqman Ba’abduh, Pemimpin Redaksi: Al-Ustadz Abu ‘Ammar Yasir, Pemimpin Usaha: Firman, sangat takut. Dengan serta-merta mereka t dari ‘Iraq
Redaktur Ahli: Al-Ustadz Luqman Ba’abduh, Al-Ustadz Ruwaifi’, Lc., Al-Ustadz Hamzah, Al-Ustadz Yasir. mengirimkan surat yang memberitahukan Pasukan Islam yang berada di Syam
Perwakilan; Atambua (NTT): Isma’il 085253152405, Bali: Singaraja Ahmad 081915712202, Denpasar Abu Luthfi 08123600660,
Badung Abu Faa 08113803009, Banjarnegara: Aan Fauzi 085227001054, Banyuwangi: Bp.Sahroji 081803578860, Bondowoso: Slamet
akan hal tersebut kepada Heraklius, raja segera meminta bantuan. Maka Abu Bakr Ash-
0332-7750500, Cilacap: Abu Alya 085647650176, Genteng: Nasrul 081358115225, Madura: Sampang A.Qomaruddin 081559546106, Romawi yang berada di Himsh (sekarang Shiddiq t memerintahkan Khalid bin Al-Walid
Pamekasan Abu Fawwaz 081934315651, Lumajang: Abdul Fatah 085235849945, Malang: Abu Nafi’ 081334807814, Medan: Ust. Sa’id 081376139631, dikenal dengan Homs –red). Dia pun t agar menarik diri dari ’Iraq untuk kemudian
Pacitan: Bp.Slamet 081335337534, Pasuruan: Bp.Sholeh Tholib 0343-423242, Probolinggo: Sufyan 08123456852, Purbalingga: Naib 081804871947,
Situbondo: Bp.Mukri 085854674254, Sumedang: Firly 081322009795, Surabaya: Ustadz Abu Ahmad 031-77500322, Tuban: Abu Alifah
melayangkan surat balasan yang berbunyi, menuju Syam bersama bala tentaranya. Dengan
08563453988, Trenggalek: Afif Heri K 085259848731, Tulungagung: Bp.Muchson 081359460846. Alamat Redaksi: Ma’had As Salafy, Jl. W. ”Celaka kalian! Sesungguhnya mereka adalah segera Khalid t menunjuk Al-Mutsanna bin
Monginsidi V No. 99 Sumbersalak Kranjingan Jember Telp. 0331-321205, atau HP Redaksi: 081336017783. Pesan min. 50 eks.

AL ILMU Edisi No: 19 / V / VIII / 1431