Carita Pondok (CarPon) Bahasa/Basa Sunda : Rènghap Eulis

Meusmeus regot Ki Aduy jeung Ni Otih patukang tonggong ngarinum cèndol. Beurang panas èrèngèrèngan. Kuring kumètap. Tapi boga duit timana, apan gawè gè can boga deui, sanggeus tilu poè katukang disiksa PHK. Leuwih parna, pamajikan pundung, kabur ti lembur nyorang bapa jeung indungna nu geus lila nyicingan imah kontrakan di Jakarta. Orokaya kuring ngaulah-ulah, da cenah manèhna mah geus teu betah deui rumah tangga jeung salaki nu mindeng dibintih hutang jeung teu awèt gawè. Tapi kuring can ngarti naha pamajikan bet kudu kabur ti lembur, apan geus lila cicing didieu tèh. Teu kudu pundung kaduhung rungsing ka kuring, urang geus dua tahun leuwih rumah tangga tèh, Eulis. Sakuat-kuatna gè kuring nyanghareupan hirup, teu welèh wè butuh nu ngarojong, butuh nu maturan. Eulis, mun seug anjeun satia maturan kuring didieu, moal poekeun kieu hirup kuring tèh. Kuring reugreug. Sanajan loba kakurangan, lamun pareng dilakonan ku duaan mah, tangtu bisa katambalan. Kuring teu eureun-eureun leumpang sorangan, najan can nyaho kamana belah unggah. Geus karasa jegjreg ceker. Tapi leumpang sapanjang jalan pilemburan mah, teu welèh wè pada naranya. Mang Nono nanya naha teu ngilu ngusep. Neng Mirna nanya bari imut ngaheureuyan. Ki Momon aki-aki tujuh mulud, ngajak moro langlayangan. Nini Iin nolol ti jandèla imahna ngadon nanyakeun hartina global warming. Kuring ukur bisa gogodeg sapanjang jalan. Bororaah nèmbal, apan pikiran titatadi gè geus teu puguh jurus. Kuring tuluy leumpang, mapay kebon, mapay galengan. Hariwang jeung kahayang teu welèh seseledek dina rohangan hatè. Kuring ngarandeg hareupeun saung teu jauh ti jalan, diuk nyalsè ngareureuhkeun kacapè hate. Rènghap kuring garing lir ibarat aya seuneu ngabebela dina jero dada. Di jalan lembur katempo barudak leutik maraèn sapèda. Aya ogè nu langlayangan. Si Nanang jeung si Lani anteng maèn kalèci. Tukang tarompet di gembrong barudak. Sora tarompèt geus silih tèmbal najan ganti taun masih dua poè kènèh. Nini Otih ngarenghik ka Ki Aduy hayang dipangmeulikeun tarompèt jiga barudak. Ki Aduy pungak-pingeuk, kusuwal-kusiwel ngodokan saku bajuna. Di belah wètan, Nini Ocih katempo nalaktak gugurawilan dina tangkal jambu nu Haji Uyud, jiga nu hayang dibandring. Si Akina bangun nyalsè ngabaheuhay niup suling gigireun tangkal. Kolot di lembur mah gening mani jaragjag, pait daging pahang tulang, teu kawas kolot di kota nu saeutik-saeutik geuring nyangsaya. Nempo maranèhna, kuring ujug-ujug inget ka umur sorangan nu bakal ngolotan. Jiga daun garing. Jiga warna panon poè nu rèk nyumput. Kuring hayang mèakeun umur di lembur, nempo alam nu weuteuh maplak pepelakan. Hiliwir angin tibelah gawir. Ngan hanjakal Eulis geus teu ngilu diuk gigireun kuring… *** Nepika poè isukna, pikiran tèh masih pajeujeut. Kudu timana heula ngamimitian sangkan hirup bisa robah. Jiga kamari, wanci haneut moyan, kuring geus ngadaweung hareupeun imah. Sora hayam silih tèmbal. Sakapeung kadèngè sora domba Mang Dadang belah girang nèmbalan lagu dangdut ti imah Kang Maman. Kuring saukur bisa nempo nu pareng lalar liwat di jalan. Leng pikiran nguliat deui. Panon geus cangkeul tetempoan. Hatè geus teu genah rarasaan. Imah leutik geus teu kaurus. Pakarangan balatak. Tikotok tingarenclo di buruan.

Rèngsè solat. Sajeroning kokolèbatan kalangkang Eulis. mani rusuh?” kuring nanya. Kuring nyegruk ceurik. melang.” Pokna. lamun jodo mah si Eulis tangtu balik deui. lin? Tapi naon kawajiban kuring ka Eulis salila ieu? Kalangkang Eulis kokolèbatan. tong loba nonton sinètron. Gusti. Halah kèder hatè tèh lamun nempo Pa Junaedi ngamang-ngamang bedog rèk nagih hutang. Huntu gè sakitu wewegna. Eungap. Sok ngadadak inget ka pamajikan. “Rèk kamana. Kuring beuki ngeluk. “Pohokeun awèwè kitu mah. kumaha ilaing satèkah polah ngayakinkeun pamajikan. Teuing geus sabaraha lila kuring diuk sisi walungan. Kuring melong langit jeung tatangkalan. Kuring nangtung bari gogodeg. Leng pipikiran dungdeng rinyay tetempoan. ètana palid ka Neng Marni. Brah ki Dede keur ngangkat calana. “Geus tilu poè kuring nempo ilaing loba ngahuleng. nahan inghak. Jelema jul-jol ka tajug rèk solat maghrib. tuluy ngalèos rèk balik. sanggeus kabeh ninggalkeun kuring. Delon? Kawas cucurut kaibunan waè…” kadèngè aya nu nanya ti tukangeun. Leungeun pamajikanna gè reunceum ku barang mahal. . Panonna bolotot. lin?” Ki Dasmi miheulaan ngomong. ngalayah duit di tengah imah. Mobilna dua jeung imahna dua umpak. euweuh pamajikan mah hirup tèh asa cicing sorangan di jero sumur nu poèk. Nya kitu deui lamun teu jodo. nèangan deui wè. “Tapi nu penting mah ayeuna. sieun teu welèh nyiksa. ieu mah darurat. “Yeuh. Kuring ngarènghap panjang. Ki. Lamun sangheuk leuleumpangan. sakapeung kalangkang Pa Junaedi sèsèlèkè ngawur kapaur dina pikiran kuring.” Ceuk ki Dede bari tuluy ngarandeg hareupeun kuring. peureum kadeuleu benta karasa. Kuring ukur bisa ngeluk tungkul. Ki Dasmi ngarènghap panjang. jadi wè teu kaopan.” Pokna bari morosotkeun calana. “Puguh acara gaplèh gè di pause heula. Naha bet jadi ngeleper kieu hirup tèh? Sarua ngeleperna pareng nyanghareupan Pa Junaedi bandar kai nu teu bosen jeung teu poho nagih hutang ka kuring. Geumpeur nahan kasedih. Sok jadi sedih. Kuring ngalieuk. di hareup aya Neng Marni keur nyeuseuh.” “Baruk aya nu nyeuseuh?” ki Dede ulak-ilik. Sora cai walungan lir ibarat sora getih nu ngagolak nyaksrak jero awak. “Watir. Kuring ti tatadi geus nempo Aki kuring sila nukangan. tangtu cilaka mun ngègèl. “Ceuk kuring gè naon. nahan amarah nu teu daèk ingkah. teu welèh kacipta dina ingetan. “Kunaon. Dipikir-pikir mah naon salahna ngurus rumah tangga mah ku opat leungeun. “Tong miceun didinya. kuring sok ngadon ngahuleng sisi walungan gedè. Buukna dipolès beureum.” Ceuk Ki Dede bari ngalieuk ngusapan beuteung sorangan. tuluy nyumputkeun beungeut. “Baè ah. Tikajauhan kadèngè Neng Marni ngagorowok. Katempo panon poè eumeul-eumeul. ambèh pamajikan teu ngarasa digawèkeun. Ki Dasmi nyampeurkeun kuring nu anteng sila.” Ceuk ki Dasmi nuluykeun. Sok hayang ujug-ujug beunghar. Mun balik gawè tèh sok angkaribung ku bawaan. Mikiran pamajikan.Tibaheula kuring sok ngandelkeun pamajikan nu ngurus imah.” Ceuk kuring bari nunjuk Neng Marni nu masih jongjon nyeuseuh. Kuring ukur seuri konèng.” Pokna bari tuluy leumpang rusuh muru walungan. Nyawang pikahareupeun. Mun diteunggeul ku manèhna tangtuna kuring jehjer. Hariwang. wayahna. “Ema! Ki Dede ngarudal!” “Hampura Nyai! Ieu mah teu bisa di pause!” *** Reup maghrib. Gèk manèhna diuk nyanghareup kuring. Apan èta mah geus kawajiban pamajikan. teu kuat hayang miceun. Iwal Aki Dasmi nu masih deukuet jeung kuring ayeuna sanggeus pamajikan ninggalkeun kuring. Nempo ramona gè sagedè gedang. Duh. Puringkak bulu punduk kuring nulak taktak. Sok kabita nempo Haji Daud nu loba harta. baur jeung kapaur milampahan hirup kahareup. Karasa leler deui kaambek tèh. teu walakaya. Nyel ambek. Kuring nempo Neng Marni jongjon nyeuseuh luhureun batu walungan.

“Nya sanggeus di PHK tèa. Inget-inget geus bedug shubuh. kudu bisa ngeureut neundeun. kuring geus dua kali jauh-jauh panjang gagang ngadatangan pamajikan ka Jakarta sangkan bisa riung mumpulung deui di lembur. arèk mah ngeunteung katukang. mun seug ngumpul mah sok hèsè ngerik.” Ceuk kuring beuki ngeluk.” pokna. Omat. tapi hasilna kieu. Kuring olohok. Di tengah imah lampu bohlam koneng ayun-ayunan katebak angin nu asup tina liang para imah. akur jeung dulur salembur. Ki Dasmi ngarènghap panjang. Kuring hayang akur deui. “Ilaing boga salah naon ka pamajikan?” ki Dasmi nanya semu heran. Sabot kuring masih olohok nempo duit.” Pokna. “Kuring tibaheula ngumpulngumpul. Tong pegat harepan. Tong ngarasa kasinggung. Ki Dasmi nangtung ngajak solat bareng. Jang. ieu tarima duit ti kuring. urang kudu sabar jeung daèk ngèsang. “Ki…” “Jang. Tarima.” Ceuk kuring dareuda. dipilih-pilih. boh ka kuring sorangan. boh ka dulur.” “Kunaon mayarna. Tong reuwas lamun jempling peuting bisa nyarita nu leuwih singget tur pinuh rasiah sual kahirupan jeung pilampaheun. Cag geura niatkeun hirup bener…” Ceuk Ki Dasmi. nu sapanjang janari nepika sareupna dipikiran panjang. “Jang. robah lampah. Omat tong luhur teuing ngukur.” Ceuk kuring “Aèh. tapi manèhna geus ngomong teu betah rumah tangga jeung kuring. tuluy Ki Dasmi ngawangkong deui. Tong sombong. Sorana laon. “Naha ayeuna mah bet kabur?” “Pangpangna mah sanggeus pamajikan nyahoeun kuring gedè hutang ka Pa Junaedi. “Baruk ilaing boga hutang?” Ki Dasmi semu nu reuwas. Poèk. Samak diamparkeun. lantaran hirup mah kacegat umur jeung liang kubur…” Jempling sajongjonan. Ki?” “Ibadah jeung amal hadè…” Peuting beuki jempling. “Duit halal ieu mah. Poè isuk kudu leuwih hadè batan poè ayeuna. Jang. hirup mah mun teu ngoprèk moal nyapèk. tapi diolo gè embungeun deui balik ka lembur. mun pareng aya masalah. tapi baheula mah pamajikan teh teu kabur. Susuganan jaga mangpaat. Poè ayeuna kudu leuwih hadè batan poè kamari. ditimang-timang… . tong ditèmbal ku amarah. Kadè. Reup kuring peureum. Kuring nyuuh kanu jadi Aki. Ladang kèsang…Sugan wè bisa ngalunasan hutang ilaing. “Hutang ka Gusti? Hutang naon. Teu karasa kabèh dunya pareum dirawu peureum. sangkan teu guligah. Jang. Jang. kuring jeung pamajikan pasèa waè. Ki. tong jahat ka sasama. Kudu dileukeunan nya. Hutang nu kudu dipikamelang mah nyaèta hutang ka Gusti Nu Maha Agung. Sumegruk ceurik. Ki Dasmi muka tali kaèn. Tong melang ku kahayang. lin?” Ceuk Ki Dasmi heran naker. “Jang. Kuring unggeuk. tong hariwang ku hutang ka jelema. Kuring geus merul ngirim surat maksud ngayakinkeun. Cahyana oyag-oyagan nyieun kalangkang dina bilik. Malah mèrè sumanget. Kuring ngilu ngagolèr gigireunna bari teu ngiceup neuteup duit dina leungeun. Teu karasa geus asup solat isya. Kuring ngabetem. Leungeun kuring ngadègdèg narimana. Kuring geus pegat harepan. lamun kabayang mah tangtu kasorang. Lamun meunang rijki. “Jang. lain geus opat kali ilaing di PHK tèh. Jang. mangkana awèt. Rèngsè solat Ki Dasmi ngajak kuring ka imahna. Sakapeung mah batuk ngohkoy. Tibaheula gè kuring mah embung makè duit kaleuleuwihi. kadè kudu somèah ka sèmah.“Ki. kuring jeung Ki Dasmi dariuk. Peuting ayeuna Ki Dasmi mènta kuring maturan manèhna. tong nganyenyeri hatè batur. Ki?” “Hutang kahirupan.” Ceuk Ki Dasmi bari mikeun kaen coklat. lamun daèk ngèsang mang tangtu katalang. Kudu diajar bungah dina susah.” Ceuk ki Dasmi. Ki Dasmi ngagolèdag sasarèan. Kudu merenah mikiran jeung mèrèskeunna. Adan geus ngahaleuang ti tajug. katempo duit ti mimiti nu lecek nepika nu heuras ngagulung dibeungkeut karet. Tong nyapirakeunn kasalahan leutik. Sajorelat pikiran jeung rarasaan nyawang dina jengkal sarè. tong hariwang ku hutang. Manèhna neuteup lalangit. tong loba ngahuleng teu puguh. dipajang.

mani rusuh? Rèk ngarudal deui?” kuring nanya. “ ceuk Eulis peura. Di luar imah.“Aki!!!” kuring ngagorowok meupeus simpèna shubuh. Kuring nangtung sisi walungan. Rarayna marahmay. Rugap-ragap awak Ki Dasmi nu ngajelepeng tiis teu usik-usik. hapunten Eulis salami ieu ninggalkeun Akang. Ki. Katempo ki Dede hanjat ti walungan. Kabeneran ampir Saumur jeung rék sarimbag jeung incuna sorangan. “Sabar nya Jang.” Pokna bari lumpat. Umur ngora bisa waè isuk maot. “Hapunten. Manèhna imut ngagelenyu. Teu karasa kuring cirambayan. Seuri Eulis karasa haneut. Kuring duaan nangtung pahareup-hareup. Karasa deui tiis deui rarasaan. Leuleus hirup. Kebetulan hampir seumuran dan mirip dengan cucunya sendiri. rènghap Eulis lir ibarat simbut. Rumangsang beurang maheutkeun deui kamelang. umur mah anjeun nu ngatur. Cipanonna haneut dina leungeun jeung pingping kuring. kawantu pangdipikanyaahna. Aki Dasmi mulang. Geus dianggap incuna sorangan. Di jalan paamprok deui jeung Ki Dede. Kumaha ngamimitian hirup lempeng deui. ngudupruk sumanget. sumanget deui? Kuring ngarasa hirup sorangan di dunya tèh. Kuring ngalieuk. Sapanjang jalan kuring duaan silih teuteup pinuh kasono. Terutama inggit yang merasa kehilangan itu. jiga batu. Kuring tuluy ngalèng pamajikan ngajak leumpang.” Ceuk Eulis nginghak. sora tarompèt kadèngè silih tèmbal. Sapeupeuting. “Hapunten. Kuring asa katumbu umur ku Eulis. inghak-inghakan nahan ceurik. tuluy ngajleng ka walungan. Ki?” kuring nanya. balik deui Eulis? Panyana tèh geus kawin jeung urang kota. Kuring bungah pisan pamajikan daèk balik deui ka lembur. Gusti. Gusti. “Walah. Kang. sangat disayang. heuras deui. hilap teu cebok. Manèhna ngalèos ngajugjug jalan. Unggal di Aki mulang ke lemburna. “Eulis. “Tadi ngarudal. Kang. Geus ganti taun… Utamana Inggit nu ngarasa leungiteun téh. “Rèngsè ngarudal. Kuring jeung pamajikan silih pelong nempo kalakuan Ki Dede. Sudah dianggap cucunya sendiri. ngimpi lain ieu teh? Pamajikan geus aya hareupeun. hapunten Eulis. tuluy teurab mani beurat. “Eulis?!” kuring reuwas naker. Manèhna nalikeun tali kolor. beuki melang wè kuring hirup sorangan.” Ki Dede ngarandeg melong pamajikan kuring. Manèhna unggeuk. Gabrug tèh kuring nangkeup pamajikan mani pageuh. simpè hatè najan sora cai walungan kadèngè tarik. nyegruk ceurik. balikna deui téh kudu baé aya oleh-oleh husus keur Inggit. sami-sami hapunten Akang. “Rèk kamana. Ti ayeuna mah urang tong pipisahan deui nya?” ceuk kuring peura. pulangnya lagi harus saja ada oleh-oleh khusus untuk Inggit . Jul-jol jalma daratang muka panto imah. Kuring jeung pamajikan namplokeun kasono nu salila dua bulan teu panggih. Tibaheula ki Dasmi sobat kuring.” Ceuk Ki Dede bari nepakan punduk kuring. Saha deui nu bisa raket deui jeung hatè kuring ayeuna? Kuring leumpang sorangan ngajugjug ka walungan. Eulis unggeuk. Asa lila deui rèk nabeuh harepan tèh. Innailahi wa innailahi Raoji`uun… *** Gusti. Setiap si Kakek pulang ke kampungnya. teuteup Eulis karasa iuh. Eulis nyuuh ka kuring. jiga gebog cau nu palid di walungan… “Kang…” kadenge aya sora halimpu titukangeun kuring.

kudu baé ngahajakeun eureun. Tukang kembang langganan Bu Gumbira dan Inggit. “Boa teu damang?” ceuk Jatnika. “Kenapa Si Aki tak ada juga??” kata Inggit ke mamanya. Nu dimaksud Si Aki ku saréréa téh. asa ka incu sorangan.” saut Bu Gumbira deui. mau dibeli atau tidak. Pak Gumbira. Bebitu juga dengan Bu Gumbira. Pa Gumbira. “Kumaha upami urang longok. rék dibeulian rék henteu. siga rék sahinghingeun ceurik. sudah kangen ingin bertemu dengan Si Aki. indungna. Puguh deui Inggit mah. “Euleuh. Nya kitu deui adi jeung lanceukna. Mana komo sanggeus Si Aki Tukang Kembang. sirikna teu ngahajakeun megat di buruan.” jawab bu Gumbira lagi. bapaknya inggit. Mamah ogé meni asa beuheung sosonggeteun. “Takutnya sakit?” kata Jatinika. tukang kembang langganan Bu Gumbira jeung Inggit. “Nya éta mah.” walerna. harus sengaja berhenti. serumah-rumah. Basana téh hayang panggih jeung incu. rék ngagaleuh rék henteu. Karena sering belanja kembang dari Si Aki. manéhnamah leuwih-leuwih asa leungitanana téh. Yang dimaksud oleh Si Aki semuanya itu. Semuanya. Bilangnya ingin bertemu dengan cucu. Hampir setiap hari. Apalagi Inggitm biasanya sengaja menunggu di halaman.” Inggit jol satuju. Bu Gumbira ibunya inggit begitu juga dengan adik dan kakaknya. sono hoyong pendak sareng Si Aki. bagaimana Mah? Inggit terus merasa khawatir. Mama juga tidak tahu. Atuh beuki asa jeung baraya baé. . Tina sering balanja kembang ti Si Aki. Ngan ku sabab raketna pisan jeung Inggit. sakantenan amengan ka Situ Panjalu?” Si Bungsu Ikbal usul.Saréréa. “Betul Pa. laun-laun jadi asa jeung baraya. Malah pok deui-pok deui nyebutkeun. lama kelamaan merasa seperti dengan saudara.” Inggi langsung setuju. kedah baé miwarang lirén. “Mungkin…. Ampir saban poé. “Naha Si Aki téh teu aya baé?” ceuk Inggit ka mamahna. “Ya itu. seperti akan menangis. “Aduh. apana inggit. mereka lebih-lebih merasa kehilanga. kumaha atuh Mah?” Inggit beuki ngarasa hariwang.. Nya kitu deui Bu Gumbira. sarua ngarasa leungiteun. mau membeli mau tidak harus menyuruh berhenti. siga nu nyaaheun pisan ka Inggit. sama merasa kehilangan. sekalian main ke Situ Panjalu?” Si bungsu Ikbal usul. “Bagaimana jika kita tengok.” jawabnya. Ikbal katut Jatnika. “Panginten…. Bu Gumbira. Namun karena dekatnya dengan Inggit. “Leres Pa. Saimah-imah. Ikbal dan Jatnika.

Bagaimana musim-musimnya saja. sakalian jalan-jalan.Biasana samulangna Si Aki ngrilingkeun dagangan. Tampolanana ari keur usum panén mah. Tidak akan jauh jalannya. Jikalau sebulan lagi Si Aki tetap tidak kembali. oleh bu Gumbira sering diberi oleh-oleh. manggu. sok ngirim béas sagala. sebenarnya hanya formalitas. Anu tara tara téh ngongkosan. Inggit téa. Nu dimaksud oleh-oleh khusus keur inggit teh. sakalian jalan-jalan. Ka béh dieu ganti ngajual kembang. pisitan. lantaran keukeuh tara ditarima. sirop. Aya gula. sudah tidak canggung lagi. Dari sini minggu pagi-pagi. atau kedondong. atawa kadongdong. Sabulan atawa dua bulan sakali sok mulang ka lemburna. Ditanggung maké salang jeung rancatan. pasti lewak ke depan rumah Inggit. Sebulan atau dua bulan sekali suka pulang lagi ke kampungnya. Asalnya tukang minyak tanah. Ditanggung menggunakan salang dan rancatan. keur incu kadeudeuh. “Iyah jika bulan depan Si Aki tetap tidak kembali. unggal mulang ti lemburna. Tapi sudah dua bulan lebih. Kebetulan Si Aki sering menceritakan nama kampungnya. suka membawa beras segala. Biasanya sepulangnnya Si Aki mengelilingkan dagangan. duku. Sabab dina prakna mah keur saréréa. Da tara ka mana deui jalanna. Sebab pada praktiknya untuk semua. Tungtungna Pa Gumbira nyatujuan kana usul Si Bungsu Ikbal. “Begitu juga dengan Si Aki. baik berangkatnya ataupun pulangnya. sawo. pasti membawa oleh-oleh. tara léngoh. Ku sabab geus teu asa jeung jiga téa. kueh kaleng. pasti ngaliwat ka hareupeun imah Inggit. pasosonten mulih” sauh Pa Gumbira ka barudak. Semenjak muda sudah mengembara ke Bandung. Biasanya jika sedang musim panen. ku bu gumbira sering dibahanan oléh-oléh. Ti dieu Ahad enjing-enjing. Kumaha usum-usuman baé. Tapi geus dua bulan leuwih. karena tetap tidak diterima. Biasana bungbuahan. sekalian jalan-jalan. Urang uah-uih baé. urang longok. dari semenjak Si Aki bilang ingin menjenguk kampungnya. tacan balik-balik deui. Ti keur ngora kénéh geus bubuara ka Bandung. kopi. boh balikna. Akhirnya Pa Gumbira menyetyjui terhadap usulnya Si Bungsu Ikbal. rék ngahajakeun dilongok. sirop. sakepeung pakéan urut keur babasah. Kabeneran Si Aki mindeng nyaritakeun ngaran lemburna. Inggit saja. Tentu saja selain oleh-oleh khusus untuk cucu tersayang. Upama sabaulan deui Si Aki tetep ngampeleng. sawo. “Enya upami sasih payun Si aki angger ngampleng. manggis. Ke sananya lagi gantian berjualan kembang. Kawantu sakali ngirim téh pasti tara kurang ti sakarinjing gede. kuéh kaléng. kadang kadang ada pakaian bekas untuk ganti. Ngaran aslina mah Abdul Manap. bawaeun ka lemburna. sekalian jalan jalan akan sengaja ditengok. belum balik-balik lagi. sore-sore pulang” kata Pak Gumbira ke anak-anak. Orang Panjalu Si Aki itu. setiap pulang dari kampungnnya. Nya kitu deui Si Aki. kita tengok. sabenerna ukur babasan. . untuk dibawa ke kampungnnya. Tidak jauh dari kota kecamatan. Ada gula. Yang tidak itu memberi ongkos. Biasanya buah-buahan. Biasanya sekali ngirim itu pasti tidak kurang dari sekeranjang besar. Bolak-balik saja. ti saprak Si Aki bébéja rek ngalongok lemburna. kopi. Tangtu baé lian ti oléh-oleh husus. Oleh karena itu. Yang dimaksud oleh-oleh khusus untuk Inggit itu. Nama aslinya Abdul Manap. Asalna tukang minyak tanah. Urang panjalu Si Aki téh. boh inditna. Teu pati jauh ti kota kecamatan cenah.

ujug-ujug reg aya mobil alus pisan.” ceuk Jatnika. kira-kira jam saru siang. nembé dugi ka bumina. Karena tidak tahu. Harita di imah téh kakara aya Inggit jeung Ikbal. Pa Gumbira teras diwartosan aya Si Aki. Ari pék si tatamu téh. Agak jauh sekolahnya Jatnika itu. Sekarang beresih dan bagus. Gabrug duanana silih rangkul. siapa dan orang mana orang itu. henteu kolot-kolot teuing. Beui bingung lantara si tamu ngaléos. Namun walau bekas. “Aki….!” cenah” Inggit lumpat muru Si Aki. Ayeunamah beresih jeung alus. kira-kira jam hiji beurang . Lalu buru-buru menuju ke mobil dan membuka pintu sebelah belakang. Tidak seperti sebelumnya. Bajuna henteu saperti keur dagang kembang. Tiga hari sebelum keberangkatan. meninggalkan tuan rumah. sedan bekas. ninggalkeun pribumi. ngahaja niat nepangan Pa Gumbira sakulawarga. Naha atuh ari pitilupoéun deui kana jung. Biasanya setengah lima .! katanya” Inggit berlari menuju Si Kakek. Henteu kungsi lila kurunyung Jatnika. sedan alit. Atuh Bu Gumbita téh kacida bingungna. Tina dangdanan jeung mobilna ogé katara jalma aya. lirén payuneun Pa Gumbira. paling-paling bade naroskeun alamat. barang ti jero mobil kaluar Si Aki. berhenti di Pa Gumbira. “Aki…. Waktu diberi tahu Pa Gumbira masih ada di kantor. Bu Gumbira sangatlah bingung. teu acan mulih ti kantorna. . Namun pasti bukan orang sembarangan. “Baru membeli mobil Pa Gumbira itu. Dari dandanan dan mobilnya saja kelihatan orang berada. tiba-tiba berhenti sebuah mobil yang bagus. Sangkaan saréréa. Karena kebetulan sedang ada di teras rumah. Tak lama kemudian datanglah Jatnika. jawabnya itu. Ngan pasti lain jelema sagawayah.“Sakantenan ntobian mobil anyar deuih. Keduanya saling merangkul. Ternyata si tamu. Margi kana waktosna Pa Gumbira mulih téh masih kénéh lami. Henteu hideung saperti saméméhna. ketika dari dalam mobil keluas Si Aki. Da teu terang téa. Asalna saréréa bingung campur atoh. Waktos diuningakeun Pa Gumbira masih kénéh aya di kantor. Sedangkan Pa Gumbira belum pulang dari kantornya. Tuluy rurusuhan muru mobil sarta mukakeun panto Beulah tukang. “Biarkan saja nanti ditunggu saja katanya. Biasana tabuh stengah lima. Bajunya tidak seperti sedang dagang kembang. baru sampai ke rumahnya. Sedengkeun Pa Gumbira. “Sekalian mencoba mobil baru lagi. Dugaan semuanya.” cenah. walerna téh. Tapi najan tilas.” Nembe ngagaleuh mobil apan Pa Gumbira téh. Begitu juga dengan kulitnya. lian ti Bu Gumbira téh. Pada mulanya semuanya bingung bercampur gembira. Mobil tilas. sengaja berniat bertemu Pa Gumbira sekeluarga. Karena waktunya Pa Gumbira pulang itu masih lama. “Sawios bade diantosan baé. saha jeung urang mana éta jalmi téh. Nya kitu deuih kulitna. Geus karuhan kitu mah. Rada jauh sakolana Jatnika mah. Pédah kabeneran keur araya di tepas.. paling-paling juga akan menanyakan alamat. Semakin bingung karena si tamu pergi. selain dari Bu Gubira. Aritnya di rumah itu baru ada Inggit dan Ikbal. Mobil bekan. tidak terlalu tua.

Saha saleresna si tatamu téh? Singhoréng putra Si Aki pangageungna. Teu sangka nya. dia itu. Si Aki tukang mendorong roda kembang itu. hampir sewajah dengan Iggit. Begitu juga dengan Pa Gumbira sekeluarga.Sudah tentu begitu. cenah. Sebab sengaja bertemu. harus sering menengok Si Aki di kampung. Tidak sangka yah. kedah sering ngalongok Si Aki di lembur. Si Aki tukang nyunyurung roda kembang téh. anak-anaknya maju. Pa Gumbira sakulawargi. Tapi sekali-kali. Pa Gumbira lalu diberitahu ada Si Aki. Kagungan pabrik beusi sagala. Nya kitu deuih. Anu majar salahsaurang putrana. Dicutat tur sisarungsum tina Pamager Basa X Incoming search terms: • • • • • • • • • • carpon bahasa sunda carpon carpon sunda carpon basa sunda carpon b sunda cerpon bahasa sunda www carpon sunda com carpon dari bahasa sunda carpon dalam bahasa sunda carpon sunda remaja Carpon basa Sunda . Ari pangna ngahaja nepangan. ampir sarimbag jeung Inggit. Anu majar salah saurang putra Si Aki pangageungna. Margi diwagel ku putra-putrana. Yang katanya salah seorang anaknya. anjeunna téh. selain dari memberitahu Si Aki tidak dagang lagi. lian ti ngawartosan Si Aki téh moal dagang kembang deui. Di antaranya yang bertamu ke Pak Gumbira. Utamanya jika kangen kepada Inggit. Punya pabrik besi segala katanya. Yang katanya salah seorang anak Si Aki paling besar. putra-putrana maraju. Di antarana nu natamu ka Pa Gumbira. Utamana upama sono ka Inggit. Siapa sebenarnya tamu tersebut? Ternyata anaknya Si Kakek yang paling besar. pasti berkunjung ke rumah Pa Gumbira. Karena dilarang oleh anakanaknya. Tapi sakali-kalieun. pasti nganjang ka bumi Pa Gumbira.

” ceuk Yuswa ngawalon panakon. “Saya Yuswa. Yuswa ngarérét kana érloji. Jadi engké bakal bisa balik deui ka Bandung maké Parahiyangan anu berangkat jam lima soré ti Jakarta. pa?” cenah. Luhureun gambar leungeun téa aya tulisan Metalica ku warna beureum. Sanajan Bapa lain urang Sunda gé ayeuna mah geus asa jadi urang Sunda wé. Gap kana roko jeung zippo. abong kabiasaan. barang mimiti indit. tuluy maju. émang meneer Oding punya darah Belanda?” ceuk Yuswa bari seuri. “Makasih. karéta ngarieg. Ceulina dianting sabeulah. cuma mau ke Tamrin. Atuh da ari sugan téh…” “Cuman. pirang semu beureum. “Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua. jeung cinggir. Nanti soré juga pulang lagi. “Ah engga juga. . Sarérétan mah badis gambar tanduk banténg. dicalana blue jeans belél.” “Saya Oding. Duka bener asli duka pédah dicét. ku manéhna kaijir pidatangeun ka Jakarta téh kurang leuwih tabuh salapan. Kalo saya sih orang Sunda asli. naha?” “Abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonésia melulu sih. atuh.” “Bet éléh ku Bapa. Ari ka handapna. Mun taya halangan harungan. Si budak ngora téh ngarongkong nyeungeutkeun rokona. pa. Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerebung. panceg tabuh genep isuk-isuk. Malah mah nepi ka milu mangmikirankeun urusan nagara sagala.” walon Yuswa bari imut Sugan téh rék ngan sakitu. tuluy diasongkeun bari dipangnyekéskeun. Tapi sok sanajan kacirina rada nyéntrik ogé ari rengkuh-rengkuhna mah éta budak ngora téh sopan pisan.” Ti dinya mah der baé ngobrol ngalér ngidul. enya wé ayeuna mah karéta téh tara ngarét. Geuning lain ukur béja. tapi orangorang lebih suka manggil saya Yuswa. Kagareuwahkeun sotéh pédah wé aya budak ngora nu diuk di bangku hareupeun noél kana pingping lalaunan. Tapi kalo dengerin orang ngomong sih ngerti. Mimiti lalaunan. pa.”Itu kalo nama yang benernya. soéh palebah tuurna. “Baruk.” témbalna. beuki lila ngagancangan.” ceuk si budak ngora téh samemeh ditanya.Ku: Dadang Sadkar Sora piriwit ditiup semu ngalengis. Tadi. ada urusan kerjaan sedikit. “Ih. Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora téa. cekés diseungeut.” meneer Oding mani rikat némpas omongan bari nyéréngéh. kelepus udud. Sajajalan Yuswa anteng neuteup téténjoan saluareun kaca jandéla.” pokna “Sama-sama. Buukna modél punk-rock. curuk. Pakulitanana beunang disebut konar. “Punya api. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zippo tina saku calana.” “Loh. Papakéanana. Geus lila uplek mah kakara wéh silih tanya ngaran. “Iya. Rieg. saya engga bisa bahasa Sunda. Tuluy silih tanya wawuh ka si itu wawuh ka si ieu. Horéng si budak ngora téh kalah terus ngajak ngobrol.” ceuk Yuswa rada mapanas. “Mau ke Jakarta?” cenah. bari jajangkung jeung jari manisna ditekuk. geuning? Hanas ti tadi ngawangkong téh ku basa Indonésia. ka luhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol. waktu keur nguruskeun urusan kantor. Kalo tementemen sih lebih suka manggil saya meneer Odink van Holland. Kawasna bakal cukup. Mereka kan cuman usil doang.” “Di Jakartanya di mana?” “Ah.

atuh basa di toko buku budak teh taralang tereleng kaditu kadieu kuring we nu rada kawalahan kudu nutur-nutur jeung mukaan buku bukuna anu ditunjuk. dumeh budak teh ti kamari ngaeh bae hayang buku catetan nu leutik nu kelirna kayas.!” “Incu ieu teh…. kaluar ti toko buku.. kewes asa ningali dangdanan Indira Gandhi. teuing ngahaja ningali ka kuring teuing ngan ukur rarasaan wungkul. Enya disebut tengah tuwuh teh asa merenah pisan. digigireun aya nu ngajanteng. da tadi diajak teh mugen.ceuk manehna deui.“Émang aslinya dari mana?” ceuk meneer Oding bari ngarérét kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerebungkeun haseup.. make pantalon. bajuna gombrang. teu karasa kuring nembalan .!” Kuring jeung manehna uplek ngobrol bari nutur nutur bujur budak milihan buku. Sasalaman teh rada lila jeung terus silih keukeuweuk. ceuk rarasaan eta awewe teh ret deui ret deui ka palebah kuring. buukna geus culcel huis... “Jeung budak…. jeung ongkoh deuih aya budak nu keur colohok ningali ka kuring..…kuring kumejot dina hate mah hayang ngagabrug manehna.” “Nu bungsu ieu teh. geuning behna mah lain ngan sakadar neangan buku catetan . enyaan manehna ngajak nyimpang ka tempat dahar anu ngajual emih kocok. da ditanya teh ukur nyebut keur catetan. awewe tengah tuwuh. CARPON SILANG SIGEU Ku : Mamat Sasmita 2003 Poe Minggu ngajak ulin budak ka toko buku. enya ari make cindung mah tapi da ieu mah lain jilbab. atuh ku kuring diayunkeun kahayangna sakalian kuring ge rek neangan buku sejena. tapi dangdananana mah matak hookeun keur awewe saumurna mah.. kuring. padahal mah macana ge can pati lancar. manehna nyeuleukeuteuk. bari panon mah mureleng ka eta awewe nu nepak kana taktak.” Nya neangan buku atuh ma enya neangan emih kocok didieu…”. kalah hayoh nitah budak supaya nyolongkrong munjungan “… Tuh salim heula ka Ua. ngan saukur disampaykeun. …”Keur naon didieu…?” ceuk manehna.!” “Indungna mah di imah we. Dina hate nginget nginget deui kecap Silang. enya can poho kuring ge kabeukina kana emih kocok. Beres babayar.mana indungna.!?” ceuk kuring. Budak teh jigrah pisan. Teu kungsi lila aya nu nepak kana taktak…” Silang…?!” Sajongjongan kuring ukur ngabigeu.?” Kuring teu pati ngawaro kana pananyana. .. Manehna ukur mesem.. malah mimindengna mah eta cindungna teh nyampay we dina taktak.…boga sabaraha budak teh.. teuing keur naon. budak jeung manehna. Manehna seuri terus ngasongkeun leungeun. tapi kalah neangan buku buku bacaan sejena. atuh kapan manehna teh awewe jeung apan aya ditempat anu rame.” Sigeu…?”.. “Jeung saha.?!”. tapi asa teu werat lamun kudu kitu teh.. “ Can robah kabeuki teh. Keur anteng ningalian buku buku. kuring seuri bari ngajawab. majarkeun loba seuseuheun. geura we buuk sok sanajan geus culcel huis tapi ari modena mah kaayeunakeun.

.…geus di SMP.da nyieun mah geus ti bareto mula. manehna ngangkleung kana taksi.. atuh manehna ge tonggoy kana mangkok emih kocok. komo mun bari lalangkarakan. kahiji. Lir keur maca kajujuran.. sonona mah kacida jeung manehna teh. asa angger bae siga kitu…?!” “Alhamdulillah henteu.. dicitak sangkan tumaninah macana. ti luhur tina unggal lambar . From : panyeumpxxx@yahoo.. unggal gurat dina awak mawa lacak tapak baheula. ari kuring jeung budak mah kana angkot we. beunghar ku beurat awak…!” Ngobrol di warung emih kocok teh teu lila. mun seug didinya teu nanya tiheula. da budak noelan bae ngajak balik.?” Manehna seuri ngaheuheu. ngan jadina nya kakara ieu. Peutingna mukaan email.com To : heuxxx@hotmail. atuh beungeut ge teu dipoles ku wedak estu sahinasna.….…ieu mah pesenan incu... “Sakieu mah awak teh geus rada ngorotan da opat taun kaliwat mah leuwih beurat. katiluna sugan we mayar telepona rada murah. awewe mah kakolotnakeun teh beuki beunghar. “Lang ari eta buuk teh disemir.na aya budak nu teu bener…!” “Lain budak teu bener maksud teh budak asuhan. awak leuwih meber. moal poho da kungsi nenget nenget ti palebah tukang…!” “Ari uing mah enyaan kalinglap Geu ka didinya teh. ayeuna ieu budak umurna tujuh taun jalan. eta we da bulan september 2003 nepi ka opat rebuna sabulan teh. da kakara hiji.43 Subject : Inget baheula. tadi kira kira jam dalapan peuting uing taranjang hareupeun eunteung satangtung. muka email ti peuting teh aya sababaraha maksud. sakali sakali mangnyusutkeun leungeun budak ku kertas tisu.!” “Geuning ku irit. terus papisah. email tea).Kuring rarat reret ningalian kana balanjaan manehna…”Meuli buku naon tadi. sakieu ge Alhamdulillah geus dipercaya boga budak.. kosongna meh tujuh belasan taun. meuli ieu we cet minyak…!” “Euh…geuning jadi pelukis. ngoprek komputer teu kaganggu ku budak. nulis ieu email teh uing bari bulucun. nya sasieureun sabeunyeureun ngilu mantuan barudak jalanan sina sarakola…. uing neuteup awak sorangan.?” “Geus gede.!” Resep ningali manehna ngadahar emih kocok anu cikruh nyuruputna atuh teu kaliwat seuhahna.com ke ti saha ieu da anyar teu boga babaturan siga kitu. ieu mah asli atuh.!” “Mintul meureun. da kuring ge apal teh eta pedah ningali model buuk didinya.. malah geus boga incu ti anu bungsu…!” “Geuning…. kuring mah moal apal. sanggeus silih bere nomer telepon jeung serelek (serat elektronik. sanggeus dibuka geuning ti Sigeu..…Geu.com Sent : 13 Okt 2003 22..!” “Ah duka teuing. jeung geuning aya serelek ti panyeumpxxx@yahoo. Lang…. ilaing nyaho teu. buuk teu disisiran..da eta geuning awak teh asa beuki meber…!” Manehna ngaheuheu seuri.!?” “Lain irit.?” “Keur ayeuna mah nya cikal nya bungsu. “Lain. “Geu…ari didinya boga budak sabaraha…?” “Wah budak mah loba ngan anu bener mah ngan tilu.?” “Teu meuli buku uing mah.…kuring kawin teh meh geus dua puluh tilu taun. lain ari ieu budak teh nu bungsu. da leungeuna baseuh. “Na geus boga sabaraha incu teh.!” “Euhh…mulya kacida atuh…!” Rada lila paheneng heneng.!” Ari budak nu diomongkeun mah anteng we ngahenggoy emih kocok. teu wanoh kana ngaran semir buuk…!” “Eta we asa angger keneh siga baheula. Kuring ngahenggoy emih kocok. kadua sugan we atuh bakal leuwih cepet da ari peuting mah kapan ngaranna ge peuting euweuh deui batur nu make. Serelek teh ngaburudul loba pisan pangpangna mah ti milis urangsunda. Ku kuring ngahaja di print.

nu pendek beke tapi mobilna dua weuteuh.di kamar 26.. puguh we rada era. teuing pedah uing geus lila rarandaan. atletis. ngan ukur dijadikeun objek.? Loba sora nu ngomong ti ditu ti dieu majarkeun uing begang majarkeun uing gendut. gambar sisi jalan.!”. da ari kuring mah tong boro inget. asana mah karek anggeus mandi difoto ku Bapa Almarhum. ujug ujug jorojoy we aya niat kitu. jeung deui naha pedah uing awewe kalan-kalan sok aya nu ngan ukur ngadeukeutan pedah uing awewe.ilaing nyaho teu. jeung sababaraha buku. naha bet nu ditempo teh ngan ukur wujudna wungkul. sabenerna mah ku uing teh rek diajak mondok. malah aya nu pangkatna jendral.. hayang ngabandingkeun jeung awak jaman keur ngora. dina tas. nu aya nampuyakna daging nu teu puguh ujud. nu jago karate awakna lempay ngalampanyat.teuing ah uing ge teu ngarti. basa urang rek papisah tea. terus buku teh dialungkeun. uing nyaho lamun aya salam wajib dijawab. Terus ilaing culang cileung neangan korsi keur diuk. uing harita hareugeueuen. Tapi niat kitu teh teu werat diomongkeun. Teuing kunaon maranehna ngudag ngudag. Sanggeus ilaing mulang. nahanya make jorojoy hayang difoto. enya inget keneh da ngahaja neangan kamar nomer 26 teh ambih sarua jeung umur uing harita. uing cunggelik sorangan. Uing wenang milih. atawa naha uing kudu ngewa ka awak sorangan pedah ramijud. ting berehil tapi lain sepir. naha kudu dijawab atawa ngan ukur mukakeun panto. Ningali awak dina eunteung. sabenerna lain kamarna aya puluhan. dina koran. ari rek make tingkah provokatif hate teh asa teu merean. dina hate uing teh rek mere kenangan ka ilaing atawa…. awewe geulis ngora keneh sukses usaha. beungeut. da ilaing hayeuh we ngajak ngobrol soal sajak-sajak jeung carita pondok nu kungsi ku uing dibacakeun waktu siaran. dina wujud identitas naon atuh ari uing. geuning ilaing nyerengeh bari ngomong…”Kahade buku eta mah eusina porno…” Uing teu nembalan harita teh. maranehna siga nu kacida bagjana. Meunang pan lamun uing ngabandingkeun awak jeung mangsa baheula keur meujeuhna ngora (lain. Malah harita ge uing keur ngeukeuweuk buku nu judulna Telaga Darah. asana uing terus nyician cai herang kana gelas disodorkeun ka ilaing. nu boga hotel. naha ngan eta anu pang sohehna keur hiji identitas. difoto keur bulucun. ngan hanjakal teu boga foto jaman keur budak bari bulucun aya ge foto keur umur tilu taun teu make baju. terus uluk salam…”Assalamualaikum. ari ku Bapa kalah hayeuh dioconan. ningali fotona ge teu beda we jeung ningali foto sejena jaman keur leutik. nu kakara lulus kuliah. harita uing ngan ukur mukakeun panto. dipaksa ku Mamah.. waktu kuring ngojay di Hotel tilu puluh taun kaliwat. buku buku carita silat Cina. ngan asana geus lila tara ngucapkeun salam siga kitu. uing ge da teu nyaho. nu boga villa di Puncak. lir pilem nu puter balik. da sigana lamun bareng indit jeung uing. naha pedah urang teh keur dikepung ku deudeuleuan dina televisi. Lila ngobrol teh pan meh nepi ka jam dua welas peuting. Ilaing keketrok kana panto. waktu uing nelepon ka ilaing. ngan dina . saha nu teu nyaho ka si Non sakota kabupaten mah. geus euweuh tapakna. supaya ilaing datang ka Hotel. Palebah beuteung naha jadi ngabendeleh kieu. harita uing ceurik…henteu ari ceurik gagauran mah ngan ukur rambay cimata. nyeungseurikeun kalakuan sorangan. aya nu gagancangan aya nu kacida launa. Naha uing boga hak ngarasa era pedah awak siga kieu. ngeusi. ilaing terus amitan balik. da uing tara tatanya. kalan kalan kuring seuri.buuk nepi ka tungtung kuku indung suku ting baranyay laku lampah nu inget ti jaman keur budak nepi ka ayeuna. maca buku jadi teu nafsu. kulit beuteung ieu nu kungsi mendeyang reuneuh. si Non nu boga Mercy dina taun harita. keur jaman loba nu ngudag ngudag boh jajaka boh duda. Lang…. eta ge bari gegerewekan da embung mandi. nepi ka tembres kalakuan ti bubuk leutikna nepi ka nu pangbadagna. Kulit beuteung ieu. nu kungsi luis. nu terusna mah ilaing diuk dina kasur. ceurik pedah kunaon uing ge teu nyaho. naon pangna uing ngajak papanggih di Hotel. lain kuring haying ngora saumur-umur). enya kapan kamar hotel teh leutik. siga nu ngagondeng widadari meureun. kulit beuteung ieu kungsi…. kitu dongeng Mamah..salingkuh. da enya buku teh porno pas keur dibaca teh anu kituna pisan. tapi di lantai 2 kamar nomer 6. palebah pingping nu baheula luis teh ayeuna geus ledis. nu kungsi jadi paneuteup lalaki. teuing seuri naon ngarana bisa jadi seuri maur. majalah. dina dompet ngan ukur awak. aya eta ge korsi mah tapi harita dieusian ku tas uing. rek diajak sare sagebrug Teuing kunaon. malah dina hate ngagerentes yen ilaing teh lalaki nu teu surti kahayang awwewe.

Lang…sabebenrna mah kabeh anak jeung incu ge eta anak tere. kapan ceuk paribasa ge banda tatalang raga.ambuing eta sayang beurit dina kelekna…. kungsi jadi orok beureum.geus dikonci pantona. urang teu panggih teh aya kana tilu puluh tauna. gebrus we mandi. lantaran lamun ditelek telek sok manggih nu matak kukurayeun (moal dijentrekeun naon nu matak kukurayeun teh bisi disebut buntut Oa…) Geus ah.?!. dunya kabebasan anu alus saalus-alusna aya.. implengan teh kakara robah poe kamari saprak panggih tea. Eyang atawa Oma…ah ma enya nyebut Oma. ucing jalu tea atuh sok kumahkar…eh nu kumahkar mah hayam rek ngendognya…. awewe. sarua sono Geu…! Si Belang tea. Ene. eta teh kabeh ge anak Si Jendral almarhum.. Geu…. lucu geulis. ti anu bungsu kakara borojol minggu kamari. ngan pedah ku uing kabeh budakna diurus. (heureuy ah…) Mun teu salah aya nu kungsi nulis majarkeun “awak teh panjara” teuing panjara naon.. ( Geu…ari incu nyebutna naon…Nini. samemeh nulis ieu serelek teh uing ngambah heula dina internet. ngora. pleng teu nampa deui serelek ti manehna. orok beureum keneh roroesan jeung ceurik. eta ge tara nelek-nelek awak sorangan. raga tatalang nyawa.?) Uing mah bulucun teh lamun keur mandi we.? Alusna mah samemeh bulucun teh dikonci heula pantona. enya asa ngagebeg geuning geus kolotnya umur teh. urang teh geus jadi aki-aki jeung nini-nini.com Sent : 13 Okt 2003 22.he he… aya huisan…bari kuring nelek-nelek hiji gambar awewe nu geus kolot nu keur bulucun. abong kena disebut dunya maya. aya oge anu nyebut awak teh mesin hasrat jeung aya oge nu nyebut diri……bae lah uing mah moal pipilueun ah kana palebah awak mah.. nu goreng sagoreng-gorengna aya. lantaran indungna meunang musibah waktu ngalahirkeun anu bungsu. .. lincah jeung pinter. dina panungtungan serelekna manehna nulis : Uing teh ayeuna geus loba incu.hate asa aya nu ngagerihan Serelek ti Sigeu panjang ngagebay. Ti sanggeus ngirim serelek harita. teuing boga awak teh naha goreng naha alus. kuring sakapeung sok ngawawaas jaman baheula. (Hampura Geu nya…uing geus nyipta nyipta awak didinya…ah teu jauh ti model nu ieu lah…. Kasubuhnakeun kuring nulis email jawaban keur Sigeu : To : panyeumpxxx@yahoo. …sono euy hayang ngobrol deui siga baheula. nyakar.. dunya virtual.! Kabina bina nya..…bulucun…! na ari burudul teh geuning loba pisan nya…malah aya nu geus umurna dalapan puluh taun sagala…. uing ge tangtu kitu. bet aya nu daek nembongkeun awak bari bulucun dina umur anu sakitu geus cueutna.43 Subject : Re:Inget baheula. nu leuwih penting mah asal sehat. lain waktu nu sakeudeung tah.. da anu kaimpleng teh hih… angger we didinya teh awewe geulis.. enyaan dina internet mah sagala ge aya. jeung incu tere.geus huisan…. kapan aya sayang beurit lin.com From : heuxxx@hotmail. Geu…. da uing mah teu kungsi boga budak. neangan gambar awewe nu umurna lima puluh genep taun bari.!!) Samemeh poe kamari.nyaho teu…(nurutan didinya. da uing ge ayeuna kieu buktina... lila lila mah bisi jadi cawokah. Geus ah urang geus tunduh rek sare heula. ka beh handapna eusina loba ngadadarkeun pangalaman dirina.). ucing jalu mah bisi ngarontok. bisi ujug ujug aya ucing jalu asup kapan matak wegah akibatna. kapan Oma mah tina basa Walanda lin.

bari jeung rek aya nu ditanyakeun sabab dina serelekna nyebutkeun kungsi ngandeg. Dina ngabasakeun teh sok teu puguh sakapeung kuring.39 Oktober 2006) Diposting oleh RUMAH BACA BUKU SUNDA di 7:13 AM 1 komentar: Anonymous said. keur kenang-kenangan manehna mere pulpen. atuh kuring nulis surat ka manehna make pulpen sejen. Hiji waktu kuring ngawanikeun maneh nelepon ka penyiarna.?. awak ngeusi disebut begang henteu. tapi dina serelek eta keneh nyebutkeun teu boga budak.…. Lila wawawuhan teh. Papisah soteh pedah kuring kudu miang ka luar jawa. geulis Sunda. uing.. atuh kuring ge ngageroan ka manehna teh Si Geulis sok terus disebut Sigeu. Geulis. didinya. atawa naha bakal eureun buukna make semir..1972 Unggal malem Saptu bari lalangkarakan di tempat indekos. ceuk manehna “Mun nulis surat keur uing kudu make pulpen ieu. Mun aya nu nyebut Silang ka kuring pasti manehna. Umur kuring 23 taun ari manehna geus nincak 26 taun. ari ente geus ka haji. ari beuebeungeutan rada rada siga bentang pilem . …. sok ngahaja neangan sora penyiar awewe.dina hate ngucap sukur jeung ngadoakeun sangkan inyana salamet. pindah dines. nanya ngaran nu sabenerna. lantaran mimiti panggih teh kuirng make kaos belang manehna ngageroan kuring Si Belang. teuing meureun asa kurang merenah tungtungna lamun ngageroan teh nyebut Silang. nya peuting harita kuring nepungan manehna di kamar 26 di hiji hotel. Dikangaranan pulpen. sajak nu dibawakeun teh lolobana sajak rumaja nu idek liher dina dunya cinta. kuring nanya manehna. nyaritakeun sajak nu kungsi dibacakeun ku manehna. naha make tiung wungkul atawa ganti jadi make jilbab. rek munggah haji. kiru deui lamun nyebut Sigeu bisa dipastikeun kuring nyebut manehna. sok mindeng ngadengekeun radio. ngan ieu mah beungeut Sunda. (Di muat dina majalah Cupumanik No. . sataun leuwih.jeung hampura bisi aya dosa boh nu karasa boh nu teu karasa. nya nelepon kitu we atuh sakalian kuring ngawanohkeun diri bari nyebutkeun hayang papanggih..Lang uing rek jarah. mun teu make pulpen ieu mah uing moal ngabales…”. bari ngareureuhkeun kacape. Nya ti harita kuring wawawuhan jeung manehna. 2004 Kuring narima deui serelek ti manehna eusina teu panjang “…. enya da geulis atuh manehna teh geura we awak jangkung ukur beda tilu senti jeung kuring ge. sanggeus beres macana terus ngagalantang nyarita eusina eta sajak. nya manggih sora awewe harita teh keur maca hiji sajak. kuring nelepon teh lain waktu manehna keur ngajomantara. mun encan mah sok we kukumpul keur ongksona ti ayeuna. hayang kenalan.…. sahanya poho deui ngaranna. rek didatangan. Teuing tah lamun geus balik ti Mekah. sok sanajan umur kuring leuwih ngora. manehna teh teu ngajawab kalawan saerewelena atuh kuring ge teu mere ngaran nu benerna. kakara ge sababaraha poe ge geus leungit. manehna teu nganggap dirina leuwih kolot anu kudu dihormat. teuing kamana. Cilengkrang Desember 2004. angkanan teh engke we satutas manehna munggah haji rek manggihan. jeung jadi hajjah anu mabrurroh.. enyaan lebeng euweuh balesan.. do’akeun nya. Serelek ti manehna ku kuring teu dibales. donto meureun babasaanana teh. disebut montok henteu.eh uing ge ongkosna lain meunang kukumpul tapi pamere ti anak tere nu panggedena…” Kuring maca serelekna teh sababaraha balikan. ilaing kalan-kalan ana jeung ente.

hatur nuhun kana karyana..cerpen sae ieu nembe ka aos ku abdi.. -ddzmFebruary 19. 2010 2:42 AM Post a Comment Link ke posting ini Create a Link Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) RUMAH BACA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful