Carita Pondok (CarPon) Bahasa/Basa Sunda : Rènghap Eulis

Meusmeus regot Ki Aduy jeung Ni Otih patukang tonggong ngarinum cèndol. Beurang panas èrèngèrèngan. Kuring kumètap. Tapi boga duit timana, apan gawè gè can boga deui, sanggeus tilu poè katukang disiksa PHK. Leuwih parna, pamajikan pundung, kabur ti lembur nyorang bapa jeung indungna nu geus lila nyicingan imah kontrakan di Jakarta. Orokaya kuring ngaulah-ulah, da cenah manèhna mah geus teu betah deui rumah tangga jeung salaki nu mindeng dibintih hutang jeung teu awèt gawè. Tapi kuring can ngarti naha pamajikan bet kudu kabur ti lembur, apan geus lila cicing didieu tèh. Teu kudu pundung kaduhung rungsing ka kuring, urang geus dua tahun leuwih rumah tangga tèh, Eulis. Sakuat-kuatna gè kuring nyanghareupan hirup, teu welèh wè butuh nu ngarojong, butuh nu maturan. Eulis, mun seug anjeun satia maturan kuring didieu, moal poekeun kieu hirup kuring tèh. Kuring reugreug. Sanajan loba kakurangan, lamun pareng dilakonan ku duaan mah, tangtu bisa katambalan. Kuring teu eureun-eureun leumpang sorangan, najan can nyaho kamana belah unggah. Geus karasa jegjreg ceker. Tapi leumpang sapanjang jalan pilemburan mah, teu welèh wè pada naranya. Mang Nono nanya naha teu ngilu ngusep. Neng Mirna nanya bari imut ngaheureuyan. Ki Momon aki-aki tujuh mulud, ngajak moro langlayangan. Nini Iin nolol ti jandèla imahna ngadon nanyakeun hartina global warming. Kuring ukur bisa gogodeg sapanjang jalan. Bororaah nèmbal, apan pikiran titatadi gè geus teu puguh jurus. Kuring tuluy leumpang, mapay kebon, mapay galengan. Hariwang jeung kahayang teu welèh seseledek dina rohangan hatè. Kuring ngarandeg hareupeun saung teu jauh ti jalan, diuk nyalsè ngareureuhkeun kacapè hate. Rènghap kuring garing lir ibarat aya seuneu ngabebela dina jero dada. Di jalan lembur katempo barudak leutik maraèn sapèda. Aya ogè nu langlayangan. Si Nanang jeung si Lani anteng maèn kalèci. Tukang tarompet di gembrong barudak. Sora tarompèt geus silih tèmbal najan ganti taun masih dua poè kènèh. Nini Otih ngarenghik ka Ki Aduy hayang dipangmeulikeun tarompèt jiga barudak. Ki Aduy pungak-pingeuk, kusuwal-kusiwel ngodokan saku bajuna. Di belah wètan, Nini Ocih katempo nalaktak gugurawilan dina tangkal jambu nu Haji Uyud, jiga nu hayang dibandring. Si Akina bangun nyalsè ngabaheuhay niup suling gigireun tangkal. Kolot di lembur mah gening mani jaragjag, pait daging pahang tulang, teu kawas kolot di kota nu saeutik-saeutik geuring nyangsaya. Nempo maranèhna, kuring ujug-ujug inget ka umur sorangan nu bakal ngolotan. Jiga daun garing. Jiga warna panon poè nu rèk nyumput. Kuring hayang mèakeun umur di lembur, nempo alam nu weuteuh maplak pepelakan. Hiliwir angin tibelah gawir. Ngan hanjakal Eulis geus teu ngilu diuk gigireun kuring… *** Nepika poè isukna, pikiran tèh masih pajeujeut. Kudu timana heula ngamimitian sangkan hirup bisa robah. Jiga kamari, wanci haneut moyan, kuring geus ngadaweung hareupeun imah. Sora hayam silih tèmbal. Sakapeung kadèngè sora domba Mang Dadang belah girang nèmbalan lagu dangdut ti imah Kang Maman. Kuring saukur bisa nempo nu pareng lalar liwat di jalan. Leng pikiran nguliat deui. Panon geus cangkeul tetempoan. Hatè geus teu genah rarasaan. Imah leutik geus teu kaurus. Pakarangan balatak. Tikotok tingarenclo di buruan.

nahan inghak.Tibaheula kuring sok ngandelkeun pamajikan nu ngurus imah. lin? Tapi naon kawajiban kuring ka Eulis salila ieu? Kalangkang Eulis kokolèbatan. Tikajauhan kadèngè Neng Marni ngagorowok. Sok hayang ujug-ujug beunghar. teu walakaya. Nempo ramona gè sagedè gedang.” Pokna bari tuluy leumpang rusuh muru walungan. ieu mah darurat. Mikiran pamajikan. kuring sok ngadon ngahuleng sisi walungan gedè. Duh. Brah ki Dede keur ngangkat calana. Kuring melong langit jeung tatangkalan. Ki Dasmi nyampeurkeun kuring nu anteng sila. Teuing geus sabaraha lila kuring diuk sisi walungan. Sora cai walungan lir ibarat sora getih nu ngagolak nyaksrak jero awak.” “Baruk aya nu nyeuseuh?” ki Dede ulak-ilik. . lamun jodo mah si Eulis tangtu balik deui. Mobilna dua jeung imahna dua umpak. nahan amarah nu teu daèk ingkah. Leungeun pamajikanna gè reunceum ku barang mahal. “Watir. Kuring nangtung bari gogodeg. jadi wè teu kaopan. Geumpeur nahan kasedih. nèangan deui wè. Katempo panon poè eumeul-eumeul. Nyawang pikahareupeun. wayahna. “Tapi nu penting mah ayeuna. Mun balik gawè tèh sok angkaribung ku bawaan. Karasa leler deui kaambek tèh. “Pohokeun awèwè kitu mah. Eungap. Sok kabita nempo Haji Daud nu loba harta. Ki. Leng pipikiran dungdeng rinyay tetempoan. di hareup aya Neng Marni keur nyeuseuh. ètana palid ka Neng Marni.” Pokna bari morosotkeun calana. Puringkak bulu punduk kuring nulak taktak. Kuring nyegruk ceurik. teu kuat hayang miceun. Gusti. Jelema jul-jol ka tajug rèk solat maghrib. tuluy nyumputkeun beungeut. Sok jadi sedih.” Ceuk Ki Dede bari ngalieuk ngusapan beuteung sorangan. Lamun sangheuk leuleumpangan. melang.” Ceuk ki Dasmi nuluykeun. Gèk manèhna diuk nyanghareup kuring. Hariwang. baur jeung kapaur milampahan hirup kahareup. peureum kadeuleu benta karasa. Nya kitu deui lamun teu jodo. teu welèh kacipta dina ingetan. Rèngsè solat. sanggeus kabeh ninggalkeun kuring. ngalayah duit di tengah imah. Huntu gè sakitu wewegna. kumaha ilaing satèkah polah ngayakinkeun pamajikan. “Kunaon. “Geus tilu poè kuring nempo ilaing loba ngahuleng. Iwal Aki Dasmi nu masih deukuet jeung kuring ayeuna sanggeus pamajikan ninggalkeun kuring. “Puguh acara gaplèh gè di pause heula. Kuring nempo Neng Marni jongjon nyeuseuh luhureun batu walungan. Ki Dasmi ngarènghap panjang.” Ceuk kuring bari nunjuk Neng Marni nu masih jongjon nyeuseuh. Buukna dipolès beureum. Nyel ambek. Naha bet jadi ngeleper kieu hirup tèh? Sarua ngeleperna pareng nyanghareupan Pa Junaedi bandar kai nu teu bosen jeung teu poho nagih hutang ka kuring. Halah kèder hatè tèh lamun nempo Pa Junaedi ngamang-ngamang bedog rèk nagih hutang. Kuring ngalieuk. lin?” Ki Dasmi miheulaan ngomong. “Ema! Ki Dede ngarudal!” “Hampura Nyai! Ieu mah teu bisa di pause!” *** Reup maghrib. “Yeuh. Kuring ngarènghap panjang. Dipikir-pikir mah naon salahna ngurus rumah tangga mah ku opat leungeun. Delon? Kawas cucurut kaibunan waè…” kadèngè aya nu nanya ti tukangeun. “Rèk kamana. sakapeung kalangkang Pa Junaedi sèsèlèkè ngawur kapaur dina pikiran kuring. tuluy ngalèos rèk balik. tangtu cilaka mun ngègèl. Sok ngadadak inget ka pamajikan. “Ceuk kuring gè naon. “Tong miceun didinya. “Baè ah. ambèh pamajikan teu ngarasa digawèkeun. Panonna bolotot. euweuh pamajikan mah hirup tèh asa cicing sorangan di jero sumur nu poèk.” Ceuk ki Dede bari tuluy ngarandeg hareupeun kuring. Sajeroning kokolèbatan kalangkang Eulis. Mun diteunggeul ku manèhna tangtuna kuring jehjer. Kuring ukur bisa ngeluk tungkul. Kuring ukur seuri konèng. mani rusuh?” kuring nanya. Apan èta mah geus kawajiban pamajikan. tong loba nonton sinètron.” Pokna. sieun teu welèh nyiksa. Kuring beuki ngeluk. Kuring ti tatadi geus nempo Aki kuring sila nukangan.

tong ditèmbal ku amarah.” Ceuk kuring beuki ngeluk.” Ceuk kuring dareuda. Tibaheula gè kuring mah embung makè duit kaleuleuwihi. Poè isuk kudu leuwih hadè batan poè ayeuna. Poèk. Manèhna neuteup lalangit. tapi baheula mah pamajikan teh teu kabur.” Pokna. Kudu merenah mikiran jeung mèrèskeunna. “Nya sanggeus di PHK tèa. Sumegruk ceurik. katempo duit ti mimiti nu lecek nepika nu heuras ngagulung dibeungkeut karet. Omat tong luhur teuing ngukur. kudu bisa ngeureut neundeun. Kuring geus merul ngirim surat maksud ngayakinkeun. akur jeung dulur salembur. Kuring hayang akur deui. lin?” Ceuk Ki Dasmi heran naker. Ki Dasmi ngagolèdag sasarèan. “Hutang ka Gusti? Hutang naon. Ki?” “Hutang kahirupan. Kuring unggeuk. Leungeun kuring ngadègdèg narimana. dipilih-pilih.” pokna. Jang. Sabot kuring masih olohok nempo duit. Inget-inget geus bedug shubuh. lamun daèk ngèsang mang tangtu katalang. Samak diamparkeun. mun pareng aya masalah. Tong reuwas lamun jempling peuting bisa nyarita nu leuwih singget tur pinuh rasiah sual kahirupan jeung pilampaheun. Ki Dasmi nangtung ngajak solat bareng. Teu karasa geus asup solat isya. “Jang. “Kuring tibaheula ngumpulngumpul. Tarima. Omat. “Jang.” Ceuk kuring “Aèh. mun seug ngumpul mah sok hèsè ngerik. Kuring olohok. Teu karasa kabèh dunya pareum dirawu peureum. tapi diolo gè embungeun deui balik ka lembur. Reup kuring peureum. mangkana awèt. Ki?” “Ibadah jeung amal hadè…” Peuting beuki jempling. tapi manèhna geus ngomong teu betah rumah tangga jeung kuring. tong nganyenyeri hatè batur. Sakapeung mah batuk ngohkoy. lamun kabayang mah tangtu kasorang. tong loba ngahuleng teu puguh. “Duit halal ieu mah. Cag geura niatkeun hirup bener…” Ceuk Ki Dasmi. Tong pegat harepan. ieu tarima duit ti kuring. Adan geus ngahaleuang ti tajug.” “Kunaon mayarna. Di tengah imah lampu bohlam koneng ayun-ayunan katebak angin nu asup tina liang para imah. tong hariwang ku hutang. lantaran hirup mah kacegat umur jeung liang kubur…” Jempling sajongjonan. Kadè. tuluy Ki Dasmi ngawangkong deui. Jang. Malah mèrè sumanget. Jang. Ki Dasmi muka tali kaèn. Susuganan jaga mangpaat. “Ki…” “Jang. “Ilaing boga salah naon ka pamajikan?” ki Dasmi nanya semu heran. Tong sombong.” Ceuk ki Dasmi. Sorana laon.” Ceuk Ki Dasmi bari mikeun kaen coklat. Ladang kèsang…Sugan wè bisa ngalunasan hutang ilaing. Poè ayeuna kudu leuwih hadè batan poè kamari. dipajang. tong hariwang ku hutang ka jelema. Rèngsè solat Ki Dasmi ngajak kuring ka imahna.“Ki. Jang. Tong melang ku kahayang. ditimang-timang… . Kudu dileukeunan nya. Sajorelat pikiran jeung rarasaan nyawang dina jengkal sarè. “Jang. Tong ngarasa kasinggung. Kuring ngabetem. boh ka dulur. urang kudu sabar jeung daèk ngèsang. Tong nyapirakeunn kasalahan leutik. Lamun meunang rijki. Ki. Jang. “Naha ayeuna mah bet kabur?” “Pangpangna mah sanggeus pamajikan nyahoeun kuring gedè hutang ka Pa Junaedi. Kuring ngilu ngagolèr gigireunna bari teu ngiceup neuteup duit dina leungeun. Hutang nu kudu dipikamelang mah nyaèta hutang ka Gusti Nu Maha Agung. Kuring nyuuh kanu jadi Aki. Kuring geus pegat harepan. Ki Dasmi ngarènghap panjang. Cahyana oyag-oyagan nyieun kalangkang dina bilik. boh ka kuring sorangan. hirup mah mun teu ngoprèk moal nyapèk. Kudu diajar bungah dina susah. kuring jeung Ki Dasmi dariuk. arèk mah ngeunteung katukang. sangkan teu guligah. kuring geus dua kali jauh-jauh panjang gagang ngadatangan pamajikan ka Jakarta sangkan bisa riung mumpulung deui di lembur. tapi hasilna kieu. nu sapanjang janari nepika sareupna dipikiran panjang. lain geus opat kali ilaing di PHK tèh. kadè kudu somèah ka sèmah. Peuting ayeuna Ki Dasmi mènta kuring maturan manèhna. “Baruk ilaing boga hutang?” Ki Dasmi semu nu reuwas. tong jahat ka sasama. robah lampah. kuring jeung pamajikan pasèa waè.

nyegruk ceurik. Gusti. Eulis nyuuh ka kuring.” Ceuk Eulis nginghak. Ki. “Eulis?!” kuring reuwas naker. kawantu pangdipikanyaahna. Manèhna unggeuk. Cipanonna haneut dina leungeun jeung pingping kuring. Kuring nangtung sisi walungan. jiga gebog cau nu palid di walungan… “Kang…” kadenge aya sora halimpu titukangeun kuring. Sapanjang jalan kuring duaan silih teuteup pinuh kasono. ngimpi lain ieu teh? Pamajikan geus aya hareupeun. Gusti. Kuring tuluy ngalèng pamajikan ngajak leumpang. Saha deui nu bisa raket deui jeung hatè kuring ayeuna? Kuring leumpang sorangan ngajugjug ka walungan. sangat disayang. Rumangsang beurang maheutkeun deui kamelang. rènghap Eulis lir ibarat simbut. hapunten Eulis salami ieu ninggalkeun Akang. Di luar imah. inghak-inghakan nahan ceurik. umur mah anjeun nu ngatur. “Eulis. Geus dianggap incuna sorangan. sumanget deui? Kuring ngarasa hirup sorangan di dunya tèh. Di jalan paamprok deui jeung Ki Dede. mani rusuh? Rèk ngarudal deui?” kuring nanya. Kebetulan hampir seumuran dan mirip dengan cucunya sendiri. ngudupruk sumanget. “ ceuk Eulis peura. Karasa deui tiis deui rarasaan. balikna deui téh kudu baé aya oleh-oleh husus keur Inggit. pulangnya lagi harus saja ada oleh-oleh khusus untuk Inggit . Sapeupeuting. Innailahi wa innailahi Raoji`uun… *** Gusti. “Hapunten. beuki melang wè kuring hirup sorangan. Teu karasa kuring cirambayan. “Rèngsè ngarudal. Eulis unggeuk. Kuring duaan nangtung pahareup-hareup. “Rèk kamana. Asa lila deui rèk nabeuh harepan tèh. Kabeneran ampir Saumur jeung rék sarimbag jeung incuna sorangan. “Hapunten. Unggal di Aki mulang ke lemburna. heuras deui. Katempo ki Dede hanjat ti walungan. Ki?” kuring nanya. “Tadi ngarudal. Manèhna nalikeun tali kolor. Kuring asa katumbu umur ku Eulis. Kumaha ngamimitian hirup lempeng deui. Setiap si Kakek pulang ke kampungnya. Geus ganti taun… Utamana Inggit nu ngarasa leungiteun téh. Tibaheula ki Dasmi sobat kuring. hapunten Eulis. Kuring jeung pamajikan silih pelong nempo kalakuan Ki Dede. hilap teu cebok. Rarayna marahmay.“Aki!!!” kuring ngagorowok meupeus simpèna shubuh. simpè hatè najan sora cai walungan kadèngè tarik. Seuri Eulis karasa haneut. Umur ngora bisa waè isuk maot. jiga batu. “Sabar nya Jang. Kuring ngalieuk. Kang. “Walah. Gabrug tèh kuring nangkeup pamajikan mani pageuh. Kang. Kuring jeung pamajikan namplokeun kasono nu salila dua bulan teu panggih. Aki Dasmi mulang. tuluy ngajleng ka walungan.” Ki Dede ngarandeg melong pamajikan kuring. Ti ayeuna mah urang tong pipisahan deui nya?” ceuk kuring peura. Jul-jol jalma daratang muka panto imah. sami-sami hapunten Akang. Manèhna imut ngagelenyu. sora tarompèt kadèngè silih tèmbal. balik deui Eulis? Panyana tèh geus kawin jeung urang kota. Terutama inggit yang merasa kehilangan itu. Rugap-ragap awak Ki Dasmi nu ngajelepeng tiis teu usik-usik.” Ceuk Ki Dede bari nepakan punduk kuring. tuluy teurab mani beurat. Kuring bungah pisan pamajikan daèk balik deui ka lembur. Manèhna ngalèos ngajugjug jalan. Sudah dianggap cucunya sendiri. teuteup Eulis karasa iuh.” Pokna bari lumpat. Leuleus hirup.

“Euleuh. apana inggit. “Mungkin…. kedah baé miwarang lirén. Basana téh hayang panggih jeung incu. Saimah-imah. “Takutnya sakit?” kata Jatinika. Tukang kembang langganan Bu Gumbira dan Inggit. sirikna teu ngahajakeun megat di buruan.” walerna. siga nu nyaaheun pisan ka Inggit. laun-laun jadi asa jeung baraya. mau dibeli atau tidak. “Nya éta mah. Semuanya. Bebitu juga dengan Bu Gumbira. Ngan ku sabab raketna pisan jeung Inggit.” saut Bu Gumbira deui. Mama juga tidak tahu. Hampir setiap hari. Pa Gumbira. “Aduh. Nya kitu deui Bu Gumbira. sama merasa kehilangan. kudu baé ngahajakeun eureun. bapaknya inggit.” jawab bu Gumbira lagi. sekalian main ke Situ Panjalu?” Si bungsu Ikbal usul. serumah-rumah. Pak Gumbira. Yang dimaksud oleh Si Aki semuanya itu. “Kenapa Si Aki tak ada juga??” kata Inggit ke mamanya. Nu dimaksud Si Aki ku saréréa téh. Bu Gumbira ibunya inggit begitu juga dengan adik dan kakaknya. kumaha atuh Mah?” Inggit beuki ngarasa hariwang. “Kumaha upami urang longok. “Leres Pa. mereka lebih-lebih merasa kehilanga. sono hoyong pendak sareng Si Aki. mau membeli mau tidak harus menyuruh berhenti. Atuh beuki asa jeung baraya baé. sudah kangen ingin bertemu dengan Si Aki. “Boa teu damang?” ceuk Jatnika. Mana komo sanggeus Si Aki Tukang Kembang. Bilangnya ingin bertemu dengan cucu. sarua ngarasa leungiteun. Karena sering belanja kembang dari Si Aki. Namun karena dekatnya dengan Inggit. Mamah ogé meni asa beuheung sosonggeteun. manéhnamah leuwih-leuwih asa leungitanana téh. Ikbal katut Jatnika. Ampir saban poé. rék ngagaleuh rék henteu. “Bagaimana jika kita tengok.. “Naha Si Aki téh teu aya baé?” ceuk Inggit ka mamahna. indungna. .” Inggit jol satuju. rék dibeulian rék henteu. Tina sering balanja kembang ti Si Aki. Bu Gumbira. seperti akan menangis. Puguh deui Inggit mah. Malah pok deui-pok deui nyebutkeun. lama kelamaan merasa seperti dengan saudara.” Inggi langsung setuju. sakantenan amengan ka Situ Panjalu?” Si Bungsu Ikbal usul. bagaimana Mah? Inggit terus merasa khawatir. Apalagi Inggitm biasanya sengaja menunggu di halaman.Saréréa. asa ka incu sorangan. harus sengaja berhenti. “Panginten…. Ikbal dan Jatnika. siga rék sahinghingeun ceurik. Nya kitu deui adi jeung lanceukna. “Ya itu.” jawabnya. tukang kembang langganan Bu Gumbira jeung Inggit. “Betul Pa.

kuéh kaléng. sawo. baik berangkatnya ataupun pulangnya. atawa kadongdong. Semenjak muda sudah mengembara ke Bandung. Jikalau sebulan lagi Si Aki tetap tidak kembali. tara léngoh. Oleh karena itu. sabenerna ukur babasan. sirop. Asalnya tukang minyak tanah. Biasanya sepulangnnya Si Aki mengelilingkan dagangan.Biasana samulangna Si Aki ngrilingkeun dagangan. Tentu saja selain oleh-oleh khusus untuk cucu tersayang. Da tara ka mana deui jalanna. pasti ngaliwat ka hareupeun imah Inggit. Nama aslinya Abdul Manap. oleh bu Gumbira sering diberi oleh-oleh. Yang dimaksud oleh-oleh khusus untuk Inggit itu. Ditanggung menggunakan salang dan rancatan. Biasanya buah-buahan. Upama sabaulan deui Si Aki tetep ngampeleng. Sabab dina prakna mah keur saréréa. keur incu kadeudeuh. . Biasanya jika sedang musim panen. Kabeneran Si Aki mindeng nyaritakeun ngaran lemburna. Teu pati jauh ti kota kecamatan cenah. Inggit saja. Inggit téa. sore-sore pulang” kata Pak Gumbira ke anak-anak. sekalian jalan jalan akan sengaja ditengok. Tapi geus dua bulan leuwih. Tangtu baé lian ti oléh-oleh husus. atau kedondong. kita tengok. kopi. Ti dieu Ahad enjing-enjing. Aya gula. Urang panjalu Si Aki téh. Kebetulan Si Aki sering menceritakan nama kampungnya. karena tetap tidak diterima. duku. Kawantu sakali ngirim téh pasti tara kurang ti sakarinjing gede. Bagaimana musim-musimnya saja. Akhirnya Pa Gumbira menyetyjui terhadap usulnya Si Bungsu Ikbal. Ke sananya lagi gantian berjualan kembang. Tidak jauh dari kota kecamatan. bawaeun ka lemburna. sakalian jalan-jalan. suka membawa beras segala. ti saprak Si Aki bébéja rek ngalongok lemburna. manggis. Biasana bungbuahan. dari semenjak Si Aki bilang ingin menjenguk kampungnya. pasti membawa oleh-oleh. Nya kitu deui Si Aki. Tungtungna Pa Gumbira nyatujuan kana usul Si Bungsu Ikbal. lantaran keukeuh tara ditarima. pisitan. pasosonten mulih” sauh Pa Gumbira ka barudak. tacan balik-balik deui. Ti keur ngora kénéh geus bubuara ka Bandung. pasti lewak ke depan rumah Inggit. Sabulan atawa dua bulan sakali sok mulang ka lemburna. sakepeung pakéan urut keur babasah. Orang Panjalu Si Aki itu. “Enya upami sasih payun Si aki angger ngampleng. belum balik-balik lagi. Tampolanana ari keur usum panén mah. sirop. sebenarnya hanya formalitas. Sebab pada praktiknya untuk semua. kadang kadang ada pakaian bekas untuk ganti. boh balikna. Dari sini minggu pagi-pagi. sudah tidak canggung lagi. manggu. Bolak-balik saja. ku bu gumbira sering dibahanan oléh-oléh. rék ngahajakeun dilongok. sakalian jalan-jalan. Urang uah-uih baé. Ka béh dieu ganti ngajual kembang. “Iyah jika bulan depan Si Aki tetap tidak kembali. untuk dibawa ke kampungnnya. “Begitu juga dengan Si Aki. sekalian jalan-jalan. Nu dimaksud oleh-oleh khusus keur inggit teh. Ditanggung maké salang jeung rancatan. Ku sabab geus teu asa jeung jiga téa. Anu tara tara téh ngongkosan. Biasanya sekali ngirim itu pasti tidak kurang dari sekeranjang besar. sok ngirim béas sagala. Tidak akan jauh jalannya. Tapi sudah dua bulan lebih. urang longok. Yang tidak itu memberi ongkos. kueh kaleng. Ngaran aslina mah Abdul Manap. Asalna tukang minyak tanah. unggal mulang ti lemburna. kopi. Sebulan atau dua bulan sekali suka pulang lagi ke kampungnya. sawo. Kumaha usum-usuman baé. setiap pulang dari kampungnnya. Ada gula. boh inditna.

Tiga hari sebelum keberangkatan. ninggalkeun pribumi. berhenti di Pa Gumbira. Asalna saréréa bingung campur atoh.” cenah. sedan alit. Begitu juga dengan kulitnya. sedan bekas. Sekarang beresih dan bagus. saha jeung urang mana éta jalmi téh. Namun pasti bukan orang sembarangan. Pédah kabeneran keur araya di tepas. tiba-tiba berhenti sebuah mobil yang bagus. “Sekalian mencoba mobil baru lagi. nembé dugi ka bumina. Ternyata si tamu. paling-paling juga akan menanyakan alamat. Tuluy rurusuhan muru mobil sarta mukakeun panto Beulah tukang. “Biarkan saja nanti ditunggu saja katanya. walerna téh. “Baru membeli mobil Pa Gumbira itu. Dugaan semuanya. barang ti jero mobil kaluar Si Aki. Karena kebetulan sedang ada di teras rumah. Lalu buru-buru menuju ke mobil dan membuka pintu sebelah belakang. Waktu diberi tahu Pa Gumbira masih ada di kantor. Bajuna henteu saperti keur dagang kembang. Namun walau bekas. Beui bingung lantara si tamu ngaléos. jawabnya itu. Ari pék si tatamu téh. Atuh Bu Gumbita téh kacida bingungna. Waktos diuningakeun Pa Gumbira masih kénéh aya di kantor. meninggalkan tuan rumah. ngahaja niat nepangan Pa Gumbira sakulawarga. Tidak seperti sebelumnya.. Keduanya saling merangkul.! katanya” Inggit berlari menuju Si Kakek. Harita di imah téh kakara aya Inggit jeung Ikbal. Pada mulanya semuanya bingung bercampur gembira. Naha atuh ari pitilupoéun deui kana jung. Rada jauh sakolana Jatnika mah. Henteu hideung saperti saméméhna. Tina dangdanan jeung mobilna ogé katara jalma aya. henteu kolot-kolot teuing. Aritnya di rumah itu baru ada Inggit dan Ikbal. kira-kira jam hiji beurang . “Aki….” Nembe ngagaleuh mobil apan Pa Gumbira téh. Biasana tabuh stengah lima. Ngan pasti lain jelema sagawayah. lian ti Bu Gumbira téh. Sedengkeun Pa Gumbira. sengaja berniat bertemu Pa Gumbira sekeluarga. Mobil tilas. Tak lama kemudian datanglah Jatnika. Margi kana waktosna Pa Gumbira mulih téh masih kénéh lami. Tapi najan tilas. Biasanya setengah lima . Dari dandanan dan mobilnya saja kelihatan orang berada. baru sampai ke rumahnya. Ayeunamah beresih jeung alus. ketika dari dalam mobil keluas Si Aki. selain dari Bu Gubira. Henteu kungsi lila kurunyung Jatnika.” ceuk Jatnika. kira-kira jam saru siang. teu acan mulih ti kantorna. Pa Gumbira teras diwartosan aya Si Aki. “Aki…. ujug-ujug reg aya mobil alus pisan. Nya kitu deuih kulitna. Da teu terang téa. Gabrug duanana silih rangkul. Semakin bingung karena si tamu pergi. Karena tidak tahu. Bajunya tidak seperti sedang dagang kembang. Agak jauh sekolahnya Jatnika itu. Mobil bekan. “Sawios bade diantosan baé. lirén payuneun Pa Gumbira. Sedangkan Pa Gumbira belum pulang dari kantornya.!” cenah” Inggit lumpat muru Si Aki. siapa dan orang mana orang itu. Bu Gumbira sangatlah bingung. . Karena waktunya Pa Gumbira pulang itu masih lama. tidak terlalu tua. Geus karuhan kitu mah. Sangkaan saréréa.“Sakantenan ntobian mobil anyar deuih. paling-paling bade naroskeun alamat.

dia itu. Sebab sengaja bertemu. Si Aki tukang nyunyurung roda kembang téh. Nya kitu deuih. Yang katanya salah seorang anaknya. Saha saleresna si tatamu téh? Singhoréng putra Si Aki pangageungna. lian ti ngawartosan Si Aki téh moal dagang kembang deui.Sudah tentu begitu. Tapi sakali-kalieun. harus sering menengok Si Aki di kampung. Teu sangka nya. Utamanya jika kangen kepada Inggit. Di antaranya yang bertamu ke Pak Gumbira. Karena dilarang oleh anakanaknya. hampir sewajah dengan Iggit. kedah sering ngalongok Si Aki di lembur. pasti nganjang ka bumi Pa Gumbira. Margi diwagel ku putra-putrana. Pa Gumbira sakulawargi. Si Aki tukang mendorong roda kembang itu. Tapi sekali-kali. selain dari memberitahu Si Aki tidak dagang lagi. Yang katanya salah seorang anak Si Aki paling besar. Punya pabrik besi segala katanya. Tidak sangka yah. Ari pangna ngahaja nepangan. ampir sarimbag jeung Inggit. Kagungan pabrik beusi sagala. Dicutat tur sisarungsum tina Pamager Basa X Incoming search terms: • • • • • • • • • • carpon bahasa sunda carpon carpon sunda carpon basa sunda carpon b sunda cerpon bahasa sunda www carpon sunda com carpon dari bahasa sunda carpon dalam bahasa sunda carpon sunda remaja Carpon basa Sunda . pasti berkunjung ke rumah Pa Gumbira. Begitu juga dengan Pa Gumbira sekeluarga. Anu majar salah saurang putra Si Aki pangageungna. Utamana upama sono ka Inggit. Di antarana nu natamu ka Pa Gumbira. Anu majar salahsaurang putrana. cenah. putra-putrana maraju. anak-anaknya maju. Pa Gumbira lalu diberitahu ada Si Aki. Siapa sebenarnya tamu tersebut? Ternyata anaknya Si Kakek yang paling besar. anjeunna téh.

” walon Yuswa bari imut Sugan téh rék ngan sakitu. Gap kana roko jeung zippo. Ceulina dianting sabeulah. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zippo tina saku calana. beuki lila ngagancangan. Rieg. Papakéanana. dicalana blue jeans belél. Mun taya halangan harungan.” témbalna. Yuswa ngarérét kana érloji.” meneer Oding mani rikat némpas omongan bari nyéréngéh. enya wé ayeuna mah karéta téh tara ngarét. Nanti soré juga pulang lagi. Mereka kan cuman usil doang. pa. naha?” “Abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonésia melulu sih. tuluy diasongkeun bari dipangnyekéskeun. saya engga bisa bahasa Sunda. Duka bener asli duka pédah dicét.” ceuk Yuswa ngawalon panakon. barang mimiti indit. Luhureun gambar leungeun téa aya tulisan Metalica ku warna beureum.Ku: Dadang Sadkar Sora piriwit ditiup semu ngalengis. “Punya api. Kalo saya sih orang Sunda asli. Sajajalan Yuswa anteng neuteup téténjoan saluareun kaca jandéla. Tapi sok sanajan kacirina rada nyéntrik ogé ari rengkuh-rengkuhna mah éta budak ngora téh sopan pisan. émang meneer Oding punya darah Belanda?” ceuk Yuswa bari seuri. Ari ka handapna. cekés diseungeut. tuluy maju.” “Di Jakartanya di mana?” “Ah.” “Saya Oding.” “Bet éléh ku Bapa. “Saya Yuswa. Tadi.” “Loh. Geuning lain ukur béja. soéh palebah tuurna. karéta ngarieg. ada urusan kerjaan sedikit. “Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua. ku manéhna kaijir pidatangeun ka Jakarta téh kurang leuwih tabuh salapan. Tuluy silih tanya wawuh ka si itu wawuh ka si ieu. Buukna modél punk-rock. kelepus udud.”Itu kalo nama yang benernya. “Ih. panceg tabuh genep isuk-isuk. Atuh da ari sugan téh…” “Cuman. pa. geuning? Hanas ti tadi ngawangkong téh ku basa Indonésia. Horéng si budak ngora téh kalah terus ngajak ngobrol. “Iya. “Ah engga juga. Kagareuwahkeun sotéh pédah wé aya budak ngora nu diuk di bangku hareupeun noél kana pingping lalaunan. bari jajangkung jeung jari manisna ditekuk. Tapi kalo dengerin orang ngomong sih ngerti. atuh. Kalo tementemen sih lebih suka manggil saya meneer Odink van Holland. “Mau ke Jakarta?” cenah. Sanajan Bapa lain urang Sunda gé ayeuna mah geus asa jadi urang Sunda wé. Malah mah nepi ka milu mangmikirankeun urusan nagara sagala. ka luhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol. waktu keur nguruskeun urusan kantor.” ceuk Yuswa rada mapanas. Si budak ngora téh ngarongkong nyeungeutkeun rokona. cuma mau ke Tamrin. Jadi engké bakal bisa balik deui ka Bandung maké Parahiyangan anu berangkat jam lima soré ti Jakarta. Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerebung.” Ti dinya mah der baé ngobrol ngalér ngidul. Sarérétan mah badis gambar tanduk banténg. tapi orangorang lebih suka manggil saya Yuswa.” ceuk si budak ngora téh samemeh ditanya. jeung cinggir.” pokna “Sama-sama. abong kabiasaan. . Mimiti lalaunan. Kawasna bakal cukup. pa?” cenah. Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora téa. Pakulitanana beunang disebut konar. “Makasih. curuk. Geus lila uplek mah kakara wéh silih tanya ngaran. pirang semu beureum. “Baruk.

Dina hate nginget nginget deui kecap Silang. majarkeun loba seuseuheun. . CARPON SILANG SIGEU Ku : Mamat Sasmita 2003 Poe Minggu ngajak ulin budak ka toko buku. kuring seuri bari ngajawab.... bajuna gombrang. padahal mah macana ge can pati lancar. da tadi diajak teh mugen. tapi dangdananana mah matak hookeun keur awewe saumurna mah. make pantalon. bari panon mah mureleng ka eta awewe nu nepak kana taktak.…kuring kumejot dina hate mah hayang ngagabrug manehna. geura we buuk sok sanajan geus culcel huis tapi ari modena mah kaayeunakeun. teuing keur naon.…boga sabaraha budak teh. enyaan manehna ngajak nyimpang ka tempat dahar anu ngajual emih kocok... Beres babayar. enya can poho kuring ge kabeukina kana emih kocok..?” Kuring teu pati ngawaro kana pananyana. ngan saukur disampaykeun. enya ari make cindung mah tapi da ieu mah lain jilbab. atuh basa di toko buku budak teh taralang tereleng kaditu kadieu kuring we nu rada kawalahan kudu nutur-nutur jeung mukaan buku bukuna anu ditunjuk. kalah hayoh nitah budak supaya nyolongkrong munjungan “… Tuh salim heula ka Ua..?!”.” Nya neangan buku atuh ma enya neangan emih kocok didieu…”. jeung ongkoh deuih aya budak nu keur colohok ningali ka kuring. Sasalaman teh rada lila jeung terus silih keukeuweuk.” Sigeu…?”. manehna nyeuleukeuteuk. Manehna seuri terus ngasongkeun leungeun.. Keur anteng ningalian buku buku.!?” ceuk kuring..ceuk manehna deui.mana indungna. Manehna ukur mesem. tapi kalah neangan buku buku bacaan sejena.” “Nu bungsu ieu teh. tapi asa teu werat lamun kudu kitu teh. kuring.. atuh ku kuring diayunkeun kahayangna sakalian kuring ge rek neangan buku sejena. Enya disebut tengah tuwuh teh asa merenah pisan.“Émang aslinya dari mana?” ceuk meneer Oding bari ngarérét kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerebungkeun haseup.!” “Incu ieu teh….!” “Indungna mah di imah we. da ditanya teh ukur nyebut keur catetan. teu karasa kuring nembalan . Teu kungsi lila aya nu nepak kana taktak…” Silang…?!” Sajongjongan kuring ukur ngabigeu. Budak teh jigrah pisan. kaluar ti toko buku. awewe tengah tuwuh.. buukna geus culcel huis. geuning behna mah lain ngan sakadar neangan buku catetan . digigireun aya nu ngajanteng. …”Keur naon didieu…?” ceuk manehna.!” Kuring jeung manehna uplek ngobrol bari nutur nutur bujur budak milihan buku. “Jeung budak…. ceuk rarasaan eta awewe teh ret deui ret deui ka palebah kuring. malah mimindengna mah eta cindungna teh nyampay we dina taktak. teuing ngahaja ningali ka kuring teuing ngan ukur rarasaan wungkul. atuh kapan manehna teh awewe jeung apan aya ditempat anu rame. “ Can robah kabeuki teh. budak jeung manehna. dumeh budak teh ti kamari ngaeh bae hayang buku catetan nu leutik nu kelirna kayas. “Jeung saha. kewes asa ningali dangdanan Indira Gandhi.

?” “Keur ayeuna mah nya cikal nya bungsu. manehna ngangkleung kana taksi. da budak noelan bae ngajak balik.. da kuring ge apal teh eta pedah ningali model buuk didinya. beunghar ku beurat awak…!” Ngobrol di warung emih kocok teh teu lila. Kuring ngahenggoy emih kocok. kadua sugan we atuh bakal leuwih cepet da ari peuting mah kapan ngaranna ge peuting euweuh deui batur nu make. awewe mah kakolotnakeun teh beuki beunghar. ari kuring jeung budak mah kana angkot we. katiluna sugan we mayar telepona rada murah. kuring mah moal apal.43 Subject : Inget baheula. uing neuteup awak sorangan. jeung geuning aya serelek ti panyeumpxxx@yahoo. “Lain.. da kakara hiji.?” “Teu meuli buku uing mah.na aya budak nu teu bener…!” “Lain budak teu bener maksud teh budak asuhan. sanggeus dibuka geuning ti Sigeu.…Geu. ngoprek komputer teu kaganggu ku budak. Ku kuring ngahaja di print. eta we da bulan september 2003 nepi ka opat rebuna sabulan teh. email tea). buuk teu disisiran. sonona mah kacida jeung manehna teh. From : panyeumpxxx@yahoo.…geus di SMP.da nyieun mah geus ti bareto mula. “Sakieu mah awak teh geus rada ngorotan da opat taun kaliwat mah leuwih beurat.?” “Geus gede. Lir keur maca kajujuran.!” “Geuning ku irit. tadi kira kira jam dalapan peuting uing taranjang hareupeun eunteung satangtung.!” “Euhh…mulya kacida atuh…!” Rada lila paheneng heneng.. ilaing nyaho teu.…kuring kawin teh meh geus dua puluh tilu taun.. ayeuna ieu budak umurna tujuh taun jalan.. sanggeus silih bere nomer telepon jeung serelek (serat elektronik. dicitak sangkan tumaninah macana. Lang…. sakieu ge Alhamdulillah geus dipercaya boga budak.…. Peutingna mukaan email... muka email ti peuting teh aya sababaraha maksud. kosongna meh tujuh belasan taun. malah geus boga incu ti anu bungsu…!” “Geuning….com To : heuxxx@hotmail. “Geu…ari didinya boga budak sabaraha…?” “Wah budak mah loba ngan anu bener mah ngan tilu. atuh beungeut ge teu dipoles ku wedak estu sahinasna. ngan jadina nya kakara ieu. meuli ieu we cet minyak…!” “Euh…geuning jadi pelukis. terus papisah.!” “Mintul meureun. ti luhur tina unggal lambar . nya sasieureun sabeunyeureun ngilu mantuan barudak jalanan sina sarakola…. lain ari ieu budak teh nu bungsu. ieu mah asli atuh. asa angger bae siga kitu…?!” “Alhamdulillah henteu.!” Ari budak nu diomongkeun mah anteng we ngahenggoy emih kocok. sakali sakali mangnyusutkeun leungeun budak ku kertas tisu. “Lang ari eta buuk teh disemir.. kahiji. nulis ieu email teh uing bari bulucun. mun seug didinya teu nanya tiheula.com Sent : 13 Okt 2003 22.. atuh manehna ge tonggoy kana mangkok emih kocok. “Na geus boga sabaraha incu teh.com ke ti saha ieu da anyar teu boga babaturan siga kitu. unggal gurat dina awak mawa lacak tapak baheula.Kuring rarat reret ningalian kana balanjaan manehna…”Meuli buku naon tadi.?” Manehna seuri ngaheuheu... moal poho da kungsi nenget nenget ti palebah tukang…!” “Ari uing mah enyaan kalinglap Geu ka didinya teh. da leungeuna baseuh.!” Resep ningali manehna ngadahar emih kocok anu cikruh nyuruputna atuh teu kaliwat seuhahna.da eta geuning awak teh asa beuki meber…!” Manehna ngaheuheu seuri.…ieu mah pesenan incu. teu wanoh kana ngaran semir buuk…!” “Eta we asa angger keneh siga baheula. komo mun bari lalangkarakan. awak leuwih meber..!?” “Lain irit.!” “Ah duka teuing. Serelek teh ngaburudul loba pisan pangpangna mah ti milis urangsunda.

nu boga villa di Puncak. Malah harita ge uing keur ngeukeuweuk buku nu judulna Telaga Darah. awewe geulis ngora keneh sukses usaha. asana uing terus nyician cai herang kana gelas disodorkeun ka ilaing. enya inget keneh da ngahaja neangan kamar nomer 26 teh ambih sarua jeung umur uing harita. supaya ilaing datang ka Hotel. geus euweuh tapakna.buuk nepi ka tungtung kuku indung suku ting baranyay laku lampah nu inget ti jaman keur budak nepi ka ayeuna. teuing pedah uing geus lila rarandaan. nu boga hotel. Ilaing keketrok kana panto.teuing ah uing ge teu ngarti.? Loba sora nu ngomong ti ditu ti dieu majarkeun uing begang majarkeun uing gendut. ngan ukur dijadikeun objek. nu aya nampuyakna daging nu teu puguh ujud. hayang ngabandingkeun jeung awak jaman keur ngora. buku buku carita silat Cina.salingkuh. dina wujud identitas naon atuh ari uing. palebah pingping nu baheula luis teh ayeuna geus ledis. da sigana lamun bareng indit jeung uing. atawa naha uing kudu ngewa ka awak sorangan pedah ramijud. Tapi niat kitu teh teu werat diomongkeun. nu terusna mah ilaing diuk dina kasur. Meunang pan lamun uing ngabandingkeun awak jeung mangsa baheula keur meujeuhna ngora (lain. ningali fotona ge teu beda we jeung ningali foto sejena jaman keur leutik. nu jago karate awakna lempay ngalampanyat. majalah. Ningali awak dina eunteung. da enya buku teh porno pas keur dibaca teh anu kituna pisan. siga nu ngagondeng widadari meureun. ilaing terus amitan balik. naon pangna uing ngajak papanggih di Hotel. kitu dongeng Mamah. nyeungseurikeun kalakuan sorangan. geuning ilaing nyerengeh bari ngomong…”Kahade buku eta mah eusina porno…” Uing teu nembalan harita teh. Kulit beuteung ieu. atletis. kulit beuteung ieu kungsi…. Terus ilaing culang cileung neangan korsi keur diuk. aya nu gagancangan aya nu kacida launa. ngeusi. malah dina hate ngagerentes yen ilaing teh lalaki nu teu surti kahayang awwewe.!”. jeung deui naha pedah uing awewe kalan-kalan sok aya nu ngan ukur ngadeukeutan pedah uing awewe. nu kakara lulus kuliah. lir pilem nu puter balik. lain kuring haying ngora saumur-umur). dina koran. tapi di lantai 2 kamar nomer 6. ujug ujug jorojoy we aya niat kitu. ceurik pedah kunaon uing ge teu nyaho. ari ku Bapa kalah hayeuh dioconan. nu pendek beke tapi mobilna dua weuteuh. asana mah karek anggeus mandi difoto ku Bapa Almarhum. uing ge da teu nyaho. keur jaman loba nu ngudag ngudag boh jajaka boh duda. waktu uing nelepon ka ilaing. Teuing kunaon maranehna ngudag ngudag. Lang…. ari rek make tingkah provokatif hate teh asa teu merean. nepi ka tembres kalakuan ti bubuk leutikna nepi ka nu pangbadagna. maca buku jadi teu nafsu. uing nyaho lamun aya salam wajib dijawab. maranehna siga nu kacida bagjana. Sanggeus ilaing mulang. dina dompet ngan ukur awak. difoto keur bulucun. ngan hanjakal teu boga foto jaman keur budak bari bulucun aya ge foto keur umur tilu taun teu make baju.. da ari kuring mah tong boro inget. waktu kuring ngojay di Hotel tilu puluh taun kaliwat. enya kapan kamar hotel teh leutik. uing harita hareugeueuen. sabenerna mah ku uing teh rek diajak mondok. si Non nu boga Mercy dina taun harita. puguh we rada era. nahanya make jorojoy hayang difoto. nu kungsi jadi paneuteup lalaki. harita uing ceurik…henteu ari ceurik gagauran mah ngan ukur rambay cimata.. terus buku teh dialungkeun. ngan asana geus lila tara ngucapkeun salam siga kitu. ting berehil tapi lain sepir. Palebah beuteung naha jadi ngabendeleh kieu. kalan kalan kuring seuri.ilaing nyaho teu. naha pedah urang teh keur dikepung ku deudeuleuan dina televisi. da ilaing hayeuh we ngajak ngobrol soal sajak-sajak jeung carita pondok nu kungsi ku uing dibacakeun waktu siaran. ngan dina . naha bet nu ditempo teh ngan ukur wujudna wungkul.. harita uing ngan ukur mukakeun panto. sabenerna lain kamarna aya puluhan. rek diajak sare sagebrug Teuing kunaon. eta ge bari gegerewekan da embung mandi. Uing wenang milih. Lila ngobrol teh pan meh nepi ka jam dua welas peuting.di kamar 26. naha kudu dijawab atawa ngan ukur mukakeun panto. aya eta ge korsi mah tapi harita dieusian ku tas uing. malah aya nu pangkatna jendral. dina tas. terus uluk salam…”Assalamualaikum. dipaksa ku Mamah. da uing tara tatanya. jeung sababaraha buku. naha ngan eta anu pang sohehna keur hiji identitas.. saha nu teu nyaho ka si Non sakota kabupaten mah. dina hate uing teh rek mere kenangan ka ilaing atawa…. uing cunggelik sorangan. basa urang rek papisah tea. Naha uing boga hak ngarasa era pedah awak siga kieu. beungeut. nu kungsi luis. gambar sisi jalan. kulit beuteung ieu nu kungsi mendeyang reuneuh. teuing seuri naon ngarana bisa jadi seuri maur.

.?!. Geu…. lain waktu nu sakeudeung tah. bet aya nu daek nembongkeun awak bari bulucun dina umur anu sakitu geus cueutna. teuing boga awak teh naha goreng naha alus. enyaan dina internet mah sagala ge aya..43 Subject : Re:Inget baheula. lantaran lamun ditelek telek sok manggih nu matak kukurayeun (moal dijentrekeun naon nu matak kukurayeun teh bisi disebut buntut Oa…) Geus ah. Lang…sabebenrna mah kabeh anak jeung incu ge eta anak tere. gebrus we mandi.he he… aya huisan…bari kuring nelek-nelek hiji gambar awewe nu geus kolot nu keur bulucun.nyaho teu…(nurutan didinya.…bulucun…! na ari burudul teh geuning loba pisan nya…malah aya nu geus umurna dalapan puluh taun sagala…. dunya virtual. (Hampura Geu nya…uing geus nyipta nyipta awak didinya…ah teu jauh ti model nu ieu lah…. ti anu bungsu kakara borojol minggu kamari.? Alusna mah samemeh bulucun teh dikonci heula pantona. eta teh kabeh ge anak Si Jendral almarhum. lincah jeung pinter..geus huisan….com From : heuxxx@hotmail. abong kena disebut dunya maya.. Ene. (heureuy ah…) Mun teu salah aya nu kungsi nulis majarkeun “awak teh panjara” teuing panjara naon. nyakar.com Sent : 13 Okt 2003 22. dunya kabebasan anu alus saalus-alusna aya. da uing ge ayeuna kieu buktina.. kuring sakapeung sok ngawawaas jaman baheula. samemeh nulis ieu serelek teh uing ngambah heula dina internet. …sono euy hayang ngobrol deui siga baheula. kapan aya sayang beurit lin... orok beureum keneh roroesan jeung ceurik. aya oge anu nyebut awak teh mesin hasrat jeung aya oge nu nyebut diri……bae lah uing mah moal pipilueun ah kana palebah awak mah. da uing mah teu kungsi boga budak. urang teh geus jadi aki-aki jeung nini-nini. nu goreng sagoreng-gorengna aya..geus dikonci pantona. . ngora.. pleng teu nampa deui serelek ti manehna.?) Uing mah bulucun teh lamun keur mandi we.ambuing eta sayang beurit dina kelekna…. implengan teh kakara robah poe kamari saprak panggih tea.. awewe.! Kabina bina nya. ka beh handapna eusina loba ngadadarkeun pangalaman dirina. eta ge tara nelek-nelek awak sorangan. lucu geulis. uing ge tangtu kitu. ucing jalu tea atuh sok kumahkar…eh nu kumahkar mah hayam rek ngendognya…. neangan gambar awewe nu umurna lima puluh genep taun bari. ( Geu…ari incu nyebutna naon…Nini. urang teu panggih teh aya kana tilu puluh tauna. kapan Oma mah tina basa Walanda lin. ngan pedah ku uing kabeh budakna diurus. ucing jalu mah bisi ngarontok. bisi ujug ujug aya ucing jalu asup kapan matak wegah akibatna. kungsi jadi orok beureum. raga tatalang nyawa. Geu….!!) Samemeh poe kamari. jeung incu tere. dina panungtungan serelekna manehna nulis : Uing teh ayeuna geus loba incu. lila lila mah bisi jadi cawokah.hate asa aya nu ngagerihan Serelek ti Sigeu panjang ngagebay. sarua sono Geu…! Si Belang tea. Geus ah urang geus tunduh rek sare heula. enya asa ngagebeg geuning geus kolotnya umur teh. Ti sanggeus ngirim serelek harita. nu leuwih penting mah asal sehat. Kasubuhnakeun kuring nulis email jawaban keur Sigeu : To : panyeumpxxx@yahoo. kapan ceuk paribasa ge banda tatalang raga. Eyang atawa Oma…ah ma enya nyebut Oma. lantaran indungna meunang musibah waktu ngalahirkeun anu bungsu.).. da anu kaimpleng teh hih… angger we didinya teh awewe geulis.

kiru deui lamun nyebut Sigeu bisa dipastikeun kuring nyebut manehna. Nya ti harita kuring wawawuhan jeung manehna. atuh kuring ge ngageroan ka manehna teh Si Geulis sok terus disebut Sigeu. mun teu make pulpen ieu mah uing moal ngabales…”. sahanya poho deui ngaranna.Lang uing rek jarah. angkanan teh engke we satutas manehna munggah haji rek manggihan. enya da geulis atuh manehna teh geura we awak jangkung ukur beda tilu senti jeung kuring ge. disebut montok henteu. …. (Di muat dina majalah Cupumanik No. Dikangaranan pulpen. ngan ieu mah beungeut Sunda. donto meureun babasaanana teh. nya manggih sora awewe harita teh keur maca hiji sajak. teuing kamana.. didinya.?. teuing meureun asa kurang merenah tungtungna lamun ngageroan teh nyebut Silang. nyaritakeun sajak nu kungsi dibacakeun ku manehna.. jeung jadi hajjah anu mabrurroh. Mun aya nu nyebut Silang ka kuring pasti manehna. Serelek ti manehna ku kuring teu dibales. manehna teu nganggap dirina leuwih kolot anu kudu dihormat. Geulis. ilaing kalan-kalan ana jeung ente.…. awak ngeusi disebut begang henteu. lantaran mimiti panggih teh kuirng make kaos belang manehna ngageroan kuring Si Belang. tapi dina serelek eta keneh nyebutkeun teu boga budak. naha make tiung wungkul atawa ganti jadi make jilbab. nya peuting harita kuring nepungan manehna di kamar 26 di hiji hotel. geulis Sunda.1972 Unggal malem Saptu bari lalangkarakan di tempat indekos. hayang kenalan. keur kenang-kenangan manehna mere pulpen. enyaan lebeng euweuh balesan. Lila wawawuhan teh. atuh kuring nulis surat ka manehna make pulpen sejen. sajak nu dibawakeun teh lolobana sajak rumaja nu idek liher dina dunya cinta. atawa naha bakal eureun buukna make semir. Umur kuring 23 taun ari manehna geus nincak 26 taun.. sok mindeng ngadengekeun radio. ari ente geus ka haji. manehna teh teu ngajawab kalawan saerewelena atuh kuring ge teu mere ngaran nu benerna.eh uing ge ongkosna lain meunang kukumpul tapi pamere ti anak tere nu panggedena…” Kuring maca serelekna teh sababaraha balikan.. 2004 Kuring narima deui serelek ti manehna eusina teu panjang “….. Teuing tah lamun geus balik ti Mekah. bari jeung rek aya nu ditanyakeun sabab dina serelekna nyebutkeun kungsi ngandeg. nya nelepon kitu we atuh sakalian kuring ngawanohkeun diri bari nyebutkeun hayang papanggih.…. sok ngahaja neangan sora penyiar awewe. bari ngareureuhkeun kacape. Papisah soteh pedah kuring kudu miang ka luar jawa. Dina ngabasakeun teh sok teu puguh sakapeung kuring. Hiji waktu kuring ngawanikeun maneh nelepon ka penyiarna. do’akeun nya. sataun leuwih. sanggeus beres macana terus ngagalantang nyarita eusina eta sajak. . uing.39 Oktober 2006) Diposting oleh RUMAH BACA BUKU SUNDA di 7:13 AM 1 komentar: Anonymous said. kuring nanya manehna. ari beuebeungeutan rada rada siga bentang pilem . Cilengkrang Desember 2004. kakara ge sababaraha poe ge geus leungit. mun encan mah sok we kukumpul keur ongksona ti ayeuna. rek didatangan. sok sanajan umur kuring leuwih ngora. rek munggah haji. ceuk manehna “Mun nulis surat keur uing kudu make pulpen ieu.jeung hampura bisi aya dosa boh nu karasa boh nu teu karasa. kuring nelepon teh lain waktu manehna keur ngajomantara.dina hate ngucap sukur jeung ngadoakeun sangkan inyana salamet. nanya ngaran nu sabenerna. pindah dines.

hatur nuhun kana karyana.cerpen sae ieu nembe ka aos ku abdi... 2010 2:42 AM Post a Comment Link ke posting ini Create a Link Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) RUMAH BACA . -ddzmFebruary 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful