Carita Pondok (CarPon) Bahasa/Basa Sunda : Rènghap Eulis

Meusmeus regot Ki Aduy jeung Ni Otih patukang tonggong ngarinum cèndol. Beurang panas èrèngèrèngan. Kuring kumètap. Tapi boga duit timana, apan gawè gè can boga deui, sanggeus tilu poè katukang disiksa PHK. Leuwih parna, pamajikan pundung, kabur ti lembur nyorang bapa jeung indungna nu geus lila nyicingan imah kontrakan di Jakarta. Orokaya kuring ngaulah-ulah, da cenah manèhna mah geus teu betah deui rumah tangga jeung salaki nu mindeng dibintih hutang jeung teu awèt gawè. Tapi kuring can ngarti naha pamajikan bet kudu kabur ti lembur, apan geus lila cicing didieu tèh. Teu kudu pundung kaduhung rungsing ka kuring, urang geus dua tahun leuwih rumah tangga tèh, Eulis. Sakuat-kuatna gè kuring nyanghareupan hirup, teu welèh wè butuh nu ngarojong, butuh nu maturan. Eulis, mun seug anjeun satia maturan kuring didieu, moal poekeun kieu hirup kuring tèh. Kuring reugreug. Sanajan loba kakurangan, lamun pareng dilakonan ku duaan mah, tangtu bisa katambalan. Kuring teu eureun-eureun leumpang sorangan, najan can nyaho kamana belah unggah. Geus karasa jegjreg ceker. Tapi leumpang sapanjang jalan pilemburan mah, teu welèh wè pada naranya. Mang Nono nanya naha teu ngilu ngusep. Neng Mirna nanya bari imut ngaheureuyan. Ki Momon aki-aki tujuh mulud, ngajak moro langlayangan. Nini Iin nolol ti jandèla imahna ngadon nanyakeun hartina global warming. Kuring ukur bisa gogodeg sapanjang jalan. Bororaah nèmbal, apan pikiran titatadi gè geus teu puguh jurus. Kuring tuluy leumpang, mapay kebon, mapay galengan. Hariwang jeung kahayang teu welèh seseledek dina rohangan hatè. Kuring ngarandeg hareupeun saung teu jauh ti jalan, diuk nyalsè ngareureuhkeun kacapè hate. Rènghap kuring garing lir ibarat aya seuneu ngabebela dina jero dada. Di jalan lembur katempo barudak leutik maraèn sapèda. Aya ogè nu langlayangan. Si Nanang jeung si Lani anteng maèn kalèci. Tukang tarompet di gembrong barudak. Sora tarompèt geus silih tèmbal najan ganti taun masih dua poè kènèh. Nini Otih ngarenghik ka Ki Aduy hayang dipangmeulikeun tarompèt jiga barudak. Ki Aduy pungak-pingeuk, kusuwal-kusiwel ngodokan saku bajuna. Di belah wètan, Nini Ocih katempo nalaktak gugurawilan dina tangkal jambu nu Haji Uyud, jiga nu hayang dibandring. Si Akina bangun nyalsè ngabaheuhay niup suling gigireun tangkal. Kolot di lembur mah gening mani jaragjag, pait daging pahang tulang, teu kawas kolot di kota nu saeutik-saeutik geuring nyangsaya. Nempo maranèhna, kuring ujug-ujug inget ka umur sorangan nu bakal ngolotan. Jiga daun garing. Jiga warna panon poè nu rèk nyumput. Kuring hayang mèakeun umur di lembur, nempo alam nu weuteuh maplak pepelakan. Hiliwir angin tibelah gawir. Ngan hanjakal Eulis geus teu ngilu diuk gigireun kuring… *** Nepika poè isukna, pikiran tèh masih pajeujeut. Kudu timana heula ngamimitian sangkan hirup bisa robah. Jiga kamari, wanci haneut moyan, kuring geus ngadaweung hareupeun imah. Sora hayam silih tèmbal. Sakapeung kadèngè sora domba Mang Dadang belah girang nèmbalan lagu dangdut ti imah Kang Maman. Kuring saukur bisa nempo nu pareng lalar liwat di jalan. Leng pikiran nguliat deui. Panon geus cangkeul tetempoan. Hatè geus teu genah rarasaan. Imah leutik geus teu kaurus. Pakarangan balatak. Tikotok tingarenclo di buruan.

“Pohokeun awèwè kitu mah. Nyel ambek. Leng pipikiran dungdeng rinyay tetempoan. kuring sok ngadon ngahuleng sisi walungan gedè. Kuring nempo Neng Marni jongjon nyeuseuh luhureun batu walungan. Rèngsè solat. teu kuat hayang miceun. mani rusuh?” kuring nanya. Kuring nyegruk ceurik. Sok hayang ujug-ujug beunghar. Ki Dasmi ngarènghap panjang. Kuring ngalieuk. Geumpeur nahan kasedih. Sajeroning kokolèbatan kalangkang Eulis. Karasa leler deui kaambek tèh. Nya kitu deui lamun teu jodo.” Ceuk ki Dede bari tuluy ngarandeg hareupeun kuring. “Kunaon. Ki Dasmi nyampeurkeun kuring nu anteng sila.” Ceuk ki Dasmi nuluykeun. Ki. baur jeung kapaur milampahan hirup kahareup. Duh. Huntu gè sakitu wewegna. Jelema jul-jol ka tajug rèk solat maghrib. Hariwang. Kuring beuki ngeluk.” “Baruk aya nu nyeuseuh?” ki Dede ulak-ilik. teu welèh kacipta dina ingetan.” Pokna bari morosotkeun calana. lamun jodo mah si Eulis tangtu balik deui.Tibaheula kuring sok ngandelkeun pamajikan nu ngurus imah. Gèk manèhna diuk nyanghareup kuring. sieun teu welèh nyiksa. kumaha ilaing satèkah polah ngayakinkeun pamajikan. Kuring ti tatadi geus nempo Aki kuring sila nukangan. nahan amarah nu teu daèk ingkah. Kuring melong langit jeung tatangkalan. Mun balik gawè tèh sok angkaribung ku bawaan. Mikiran pamajikan. Mun diteunggeul ku manèhna tangtuna kuring jehjer. Leungeun pamajikanna gè reunceum ku barang mahal. nahan inghak. Nempo ramona gè sagedè gedang. sanggeus kabeh ninggalkeun kuring. melang. . “Tapi nu penting mah ayeuna. lin?” Ki Dasmi miheulaan ngomong. Gusti.” Ceuk Ki Dede bari ngalieuk ngusapan beuteung sorangan. Sora cai walungan lir ibarat sora getih nu ngagolak nyaksrak jero awak. di hareup aya Neng Marni keur nyeuseuh. teu walakaya. Teuing geus sabaraha lila kuring diuk sisi walungan. tuluy ngalèos rèk balik. “Watir. Apan èta mah geus kawajiban pamajikan. peureum kadeuleu benta karasa. ambèh pamajikan teu ngarasa digawèkeun. Buukna dipolès beureum. Kuring ngarènghap panjang. Lamun sangheuk leuleumpangan.” Pokna. nèangan deui wè. wayahna. Puringkak bulu punduk kuring nulak taktak. ètana palid ka Neng Marni. “Tong miceun didinya. “Baè ah. euweuh pamajikan mah hirup tèh asa cicing sorangan di jero sumur nu poèk. Delon? Kawas cucurut kaibunan waè…” kadèngè aya nu nanya ti tukangeun. Kuring ukur seuri konèng. sakapeung kalangkang Pa Junaedi sèsèlèkè ngawur kapaur dina pikiran kuring. ngalayah duit di tengah imah. ieu mah darurat. Tikajauhan kadèngè Neng Marni ngagorowok. Brah ki Dede keur ngangkat calana. Halah kèder hatè tèh lamun nempo Pa Junaedi ngamang-ngamang bedog rèk nagih hutang. Mobilna dua jeung imahna dua umpak. “Ceuk kuring gè naon. “Rèk kamana. jadi wè teu kaopan.” Pokna bari tuluy leumpang rusuh muru walungan. Kuring ukur bisa ngeluk tungkul. tangtu cilaka mun ngègèl. Naha bet jadi ngeleper kieu hirup tèh? Sarua ngeleperna pareng nyanghareupan Pa Junaedi bandar kai nu teu bosen jeung teu poho nagih hutang ka kuring. Sok kabita nempo Haji Daud nu loba harta. “Yeuh. Iwal Aki Dasmi nu masih deukuet jeung kuring ayeuna sanggeus pamajikan ninggalkeun kuring.” Ceuk kuring bari nunjuk Neng Marni nu masih jongjon nyeuseuh. Eungap. Katempo panon poè eumeul-eumeul. “Puguh acara gaplèh gè di pause heula. “Geus tilu poè kuring nempo ilaing loba ngahuleng. lin? Tapi naon kawajiban kuring ka Eulis salila ieu? Kalangkang Eulis kokolèbatan. tong loba nonton sinètron. Panonna bolotot. Nyawang pikahareupeun. Sok ngadadak inget ka pamajikan. tuluy nyumputkeun beungeut. Sok jadi sedih. Dipikir-pikir mah naon salahna ngurus rumah tangga mah ku opat leungeun. “Ema! Ki Dede ngarudal!” “Hampura Nyai! Ieu mah teu bisa di pause!” *** Reup maghrib. Kuring nangtung bari gogodeg.

Kuring geus merul ngirim surat maksud ngayakinkeun. tapi manèhna geus ngomong teu betah rumah tangga jeung kuring. Sumegruk ceurik. lamun kabayang mah tangtu kasorang. Kuring ngilu ngagolèr gigireunna bari teu ngiceup neuteup duit dina leungeun. “Ilaing boga salah naon ka pamajikan?” ki Dasmi nanya semu heran.” Ceuk Ki Dasmi bari mikeun kaen coklat. kuring jeung pamajikan pasèa waè. Sabot kuring masih olohok nempo duit. tapi baheula mah pamajikan teh teu kabur. Sakapeung mah batuk ngohkoy. lantaran hirup mah kacegat umur jeung liang kubur…” Jempling sajongjonan. Ki Dasmi ngarènghap panjang. Tong reuwas lamun jempling peuting bisa nyarita nu leuwih singget tur pinuh rasiah sual kahirupan jeung pilampaheun. Omat. ditimang-timang… . Susuganan jaga mangpaat. robah lampah. Leungeun kuring ngadègdèg narimana.” Pokna. Jang. Ki Dasmi muka tali kaèn. Sorana laon. tong nganyenyeri hatè batur. Tong pegat harepan. Ki. tapi diolo gè embungeun deui balik ka lembur.” “Kunaon mayarna. nu sapanjang janari nepika sareupna dipikiran panjang. kadè kudu somèah ka sèmah. Kuring geus pegat harepan. Tibaheula gè kuring mah embung makè duit kaleuleuwihi. Kadè. “Jang. Kuring hayang akur deui. mun pareng aya masalah. urang kudu sabar jeung daèk ngèsang. Kudu dileukeunan nya. tong jahat ka sasama. “Jang.” Ceuk kuring “Aèh. dipajang. Tarima. Di tengah imah lampu bohlam koneng ayun-ayunan katebak angin nu asup tina liang para imah. Kuring nyuuh kanu jadi Aki. Peuting ayeuna Ki Dasmi mènta kuring maturan manèhna. “Jang. Samak diamparkeun.“Ki. tong hariwang ku hutang. Teu karasa kabèh dunya pareum dirawu peureum. Inget-inget geus bedug shubuh. kuring geus dua kali jauh-jauh panjang gagang ngadatangan pamajikan ka Jakarta sangkan bisa riung mumpulung deui di lembur. Jang. Ki?” “Ibadah jeung amal hadè…” Peuting beuki jempling. Kuring ngabetem. Kudu diajar bungah dina susah. Lamun meunang rijki. Poèk. Manèhna neuteup lalangit. lain geus opat kali ilaing di PHK tèh.” Ceuk ki Dasmi. “Naha ayeuna mah bet kabur?” “Pangpangna mah sanggeus pamajikan nyahoeun kuring gedè hutang ka Pa Junaedi. Ki Dasmi ngagolèdag sasarèan. arèk mah ngeunteung katukang. Ki Dasmi nangtung ngajak solat bareng. boh ka kuring sorangan. tuluy Ki Dasmi ngawangkong deui. lin?” Ceuk Ki Dasmi heran naker. katempo duit ti mimiti nu lecek nepika nu heuras ngagulung dibeungkeut karet. dipilih-pilih. Kuring unggeuk. kudu bisa ngeureut neundeun. Poè isuk kudu leuwih hadè batan poè ayeuna. Sajorelat pikiran jeung rarasaan nyawang dina jengkal sarè. lamun daèk ngèsang mang tangtu katalang. Poè ayeuna kudu leuwih hadè batan poè kamari. Cag geura niatkeun hirup bener…” Ceuk Ki Dasmi. Tong sombong. Kudu merenah mikiran jeung mèrèskeunna. Adan geus ngahaleuang ti tajug. akur jeung dulur salembur. kuring jeung Ki Dasmi dariuk. Tong nyapirakeunn kasalahan leutik. mangkana awèt. “Nya sanggeus di PHK tèa. Reup kuring peureum. Malah mèrè sumanget. boh ka dulur. Cahyana oyag-oyagan nyieun kalangkang dina bilik.” Ceuk kuring dareuda. Jang. tong ditèmbal ku amarah. tong loba ngahuleng teu puguh. Kuring olohok. “Kuring tibaheula ngumpulngumpul.” Ceuk kuring beuki ngeluk.” pokna. Ki?” “Hutang kahirupan. “Ki…” “Jang. ieu tarima duit ti kuring. mun seug ngumpul mah sok hèsè ngerik. Rèngsè solat Ki Dasmi ngajak kuring ka imahna. Teu karasa geus asup solat isya. Tong ngarasa kasinggung. hirup mah mun teu ngoprèk moal nyapèk. Omat tong luhur teuing ngukur. sangkan teu guligah. “Baruk ilaing boga hutang?” Ki Dasmi semu nu reuwas. Tong melang ku kahayang. Hutang nu kudu dipikamelang mah nyaèta hutang ka Gusti Nu Maha Agung. Jang. tapi hasilna kieu. tong hariwang ku hutang ka jelema. Jang. “Hutang ka Gusti? Hutang naon. Ladang kèsang…Sugan wè bisa ngalunasan hutang ilaing. “Duit halal ieu mah.

Kang. beuki melang wè kuring hirup sorangan. Manèhna ngalèos ngajugjug jalan. jiga batu. Teu karasa kuring cirambayan. balikna deui téh kudu baé aya oleh-oleh husus keur Inggit. Unggal di Aki mulang ke lemburna. “Rèngsè ngarudal. umur mah anjeun nu ngatur. sora tarompèt kadèngè silih tèmbal. ngudupruk sumanget. hilap teu cebok. Kuring nangtung sisi walungan. Kuring bungah pisan pamajikan daèk balik deui ka lembur. Sapeupeuting. “Eulis?!” kuring reuwas naker. nyegruk ceurik.” Ceuk Eulis nginghak. Rugap-ragap awak Ki Dasmi nu ngajelepeng tiis teu usik-usik. Karasa deui tiis deui rarasaan. Di luar imah. Kuring duaan nangtung pahareup-hareup. Kuring jeung pamajikan namplokeun kasono nu salila dua bulan teu panggih. “Rèk kamana. Saha deui nu bisa raket deui jeung hatè kuring ayeuna? Kuring leumpang sorangan ngajugjug ka walungan. kawantu pangdipikanyaahna. Kuring ngalieuk. Leuleus hirup. Eulis nyuuh ka kuring.” Ki Dede ngarandeg melong pamajikan kuring. Gusti. Kumaha ngamimitian hirup lempeng deui. Umur ngora bisa waè isuk maot. Rumangsang beurang maheutkeun deui kamelang. teuteup Eulis karasa iuh. Rarayna marahmay. Setiap si Kakek pulang ke kampungnya. tuluy ngajleng ka walungan. Innailahi wa innailahi Raoji`uun… *** Gusti. Manèhna unggeuk. “Eulis. sangat disayang. “Tadi ngarudal. Cipanonna haneut dina leungeun jeung pingping kuring. pulangnya lagi harus saja ada oleh-oleh khusus untuk Inggit . Ki?” kuring nanya. Kuring asa katumbu umur ku Eulis. Ti ayeuna mah urang tong pipisahan deui nya?” ceuk kuring peura.“Aki!!!” kuring ngagorowok meupeus simpèna shubuh. Di jalan paamprok deui jeung Ki Dede.” Ceuk Ki Dede bari nepakan punduk kuring. Kebetulan hampir seumuran dan mirip dengan cucunya sendiri. rènghap Eulis lir ibarat simbut. mani rusuh? Rèk ngarudal deui?” kuring nanya. Seuri Eulis karasa haneut. simpè hatè najan sora cai walungan kadèngè tarik. Manèhna imut ngagelenyu. Geus dianggap incuna sorangan. Kabeneran ampir Saumur jeung rék sarimbag jeung incuna sorangan. Gabrug tèh kuring nangkeup pamajikan mani pageuh. Sudah dianggap cucunya sendiri. “Sabar nya Jang. sumanget deui? Kuring ngarasa hirup sorangan di dunya tèh. inghak-inghakan nahan ceurik. Kuring jeung pamajikan silih pelong nempo kalakuan Ki Dede. Aki Dasmi mulang. “Walah. sami-sami hapunten Akang. hapunten Eulis. Sapanjang jalan kuring duaan silih teuteup pinuh kasono. “Hapunten. Eulis unggeuk. tuluy teurab mani beurat. jiga gebog cau nu palid di walungan… “Kang…” kadenge aya sora halimpu titukangeun kuring. Kuring tuluy ngalèng pamajikan ngajak leumpang. Manèhna nalikeun tali kolor. Gusti.” Pokna bari lumpat. heuras deui. “Hapunten. Terutama inggit yang merasa kehilangan itu. Geus ganti taun… Utamana Inggit nu ngarasa leungiteun téh. Katempo ki Dede hanjat ti walungan. ngimpi lain ieu teh? Pamajikan geus aya hareupeun. Ki. Tibaheula ki Dasmi sobat kuring. Asa lila deui rèk nabeuh harepan tèh. “ ceuk Eulis peura. hapunten Eulis salami ieu ninggalkeun Akang. balik deui Eulis? Panyana tèh geus kawin jeung urang kota. Jul-jol jalma daratang muka panto imah. Kang.

kedah baé miwarang lirén.Saréréa. “Mungkin…. sarua ngarasa leungiteun. asa ka incu sorangan. Malah pok deui-pok deui nyebutkeun. Bu Gumbira ibunya inggit begitu juga dengan adik dan kakaknya. Nya kitu deui adi jeung lanceukna. Pak Gumbira. laun-laun jadi asa jeung baraya. Nya kitu deui Bu Gumbira. Hampir setiap hari. “Kenapa Si Aki tak ada juga??” kata Inggit ke mamanya. mau dibeli atau tidak. Karena sering belanja kembang dari Si Aki. “Aduh. Mama juga tidak tahu. “Bagaimana jika kita tengok. apana inggit. Ngan ku sabab raketna pisan jeung Inggit.” Inggi langsung setuju. mau membeli mau tidak harus menyuruh berhenti. “Naha Si Aki téh teu aya baé?” ceuk Inggit ka mamahna. rék dibeulian rék henteu. Ampir saban poé. Ikbal katut Jatnika.” jawab bu Gumbira lagi. Saimah-imah. Tukang kembang langganan Bu Gumbira dan Inggit. sirikna teu ngahajakeun megat di buruan. siga nu nyaaheun pisan ka Inggit. Semuanya. indungna. “Panginten…. sono hoyong pendak sareng Si Aki. bapaknya inggit. Yang dimaksud oleh Si Aki semuanya itu. kumaha atuh Mah?” Inggit beuki ngarasa hariwang. Pa Gumbira. “Ya itu. “Leres Pa. Atuh beuki asa jeung baraya baé. sekalian main ke Situ Panjalu?” Si bungsu Ikbal usul. Bu Gumbira. rék ngagaleuh rék henteu. Bebitu juga dengan Bu Gumbira. Puguh deui Inggit mah. Mamah ogé meni asa beuheung sosonggeteun. bagaimana Mah? Inggit terus merasa khawatir. Namun karena dekatnya dengan Inggit. seperti akan menangis. serumah-rumah.. Basana téh hayang panggih jeung incu. kudu baé ngahajakeun eureun.” Inggit jol satuju. lama kelamaan merasa seperti dengan saudara. manéhnamah leuwih-leuwih asa leungitanana téh. “Euleuh.” saut Bu Gumbira deui. sama merasa kehilangan. Mana komo sanggeus Si Aki Tukang Kembang. sudah kangen ingin bertemu dengan Si Aki. “Betul Pa. “Nya éta mah. “Boa teu damang?” ceuk Jatnika. mereka lebih-lebih merasa kehilanga. Tina sering balanja kembang ti Si Aki. Apalagi Inggitm biasanya sengaja menunggu di halaman. .” walerna. “Kumaha upami urang longok. harus sengaja berhenti. Ikbal dan Jatnika. Bilangnya ingin bertemu dengan cucu. tukang kembang langganan Bu Gumbira jeung Inggit. “Takutnya sakit?” kata Jatinika.” jawabnya. Nu dimaksud Si Aki ku saréréa téh. sakantenan amengan ka Situ Panjalu?” Si Bungsu Ikbal usul. siga rék sahinghingeun ceurik.

manggu. Ti keur ngora kénéh geus bubuara ka Bandung. Sebulan atau dua bulan sekali suka pulang lagi ke kampungnya. Biasana bungbuahan. ti saprak Si Aki bébéja rek ngalongok lemburna. Tungtungna Pa Gumbira nyatujuan kana usul Si Bungsu Ikbal. sirop. pasosonten mulih” sauh Pa Gumbira ka barudak. Ti dieu Ahad enjing-enjing. kadang kadang ada pakaian bekas untuk ganti.Biasana samulangna Si Aki ngrilingkeun dagangan. “Enya upami sasih payun Si aki angger ngampleng. kopi. Ngaran aslina mah Abdul Manap. pasti ngaliwat ka hareupeun imah Inggit. Aya gula. Ada gula. Teu pati jauh ti kota kecamatan cenah. Upama sabaulan deui Si Aki tetep ngampeleng. sawo. Biasanya sekali ngirim itu pasti tidak kurang dari sekeranjang besar. karena tetap tidak diterima. atau kedondong. Biasanya jika sedang musim panen. Asalnya tukang minyak tanah. lantaran keukeuh tara ditarima. Dari sini minggu pagi-pagi. Kebetulan Si Aki sering menceritakan nama kampungnya. kueh kaleng. keur incu kadeudeuh. atawa kadongdong. Sabulan atawa dua bulan sakali sok mulang ka lemburna. Bagaimana musim-musimnya saja. Semenjak muda sudah mengembara ke Bandung. oleh bu Gumbira sering diberi oleh-oleh. sawo. baik berangkatnya ataupun pulangnya. Oleh karena itu. Nu dimaksud oleh-oleh khusus keur inggit teh. tacan balik-balik deui. pasti lewak ke depan rumah Inggit. pisitan. Urang uah-uih baé. sebenarnya hanya formalitas. Nya kitu deui Si Aki. sekalian jalan jalan akan sengaja ditengok. Urang panjalu Si Aki téh. Bolak-balik saja. bawaeun ka lemburna. Biasanya buah-buahan. sirop. suka membawa beras segala. Kabeneran Si Aki mindeng nyaritakeun ngaran lemburna. Da tara ka mana deui jalanna. Nama aslinya Abdul Manap. Sebab pada praktiknya untuk semua. Tangtu baé lian ti oléh-oleh husus. Akhirnya Pa Gumbira menyetyjui terhadap usulnya Si Bungsu Ikbal. sekalian jalan-jalan. tara léngoh. manggis. sudah tidak canggung lagi. boh balikna. Inggit saja. boh inditna. kita tengok. Tentu saja selain oleh-oleh khusus untuk cucu tersayang. sabenerna ukur babasan. Ke sananya lagi gantian berjualan kembang. sok ngirim béas sagala. Ku sabab geus teu asa jeung jiga téa. Inggit téa. pasti membawa oleh-oleh. Ditanggung menggunakan salang dan rancatan. sakalian jalan-jalan. belum balik-balik lagi. sore-sore pulang” kata Pak Gumbira ke anak-anak. Orang Panjalu Si Aki itu. duku. kopi. unggal mulang ti lemburna. Biasanya sepulangnnya Si Aki mengelilingkan dagangan. Tapi sudah dua bulan lebih. sakepeung pakéan urut keur babasah. Anu tara tara téh ngongkosan. urang longok. Jikalau sebulan lagi Si Aki tetap tidak kembali. sakalian jalan-jalan. Asalna tukang minyak tanah. Yang dimaksud oleh-oleh khusus untuk Inggit itu. “Begitu juga dengan Si Aki. kuéh kaléng. Yang tidak itu memberi ongkos. dari semenjak Si Aki bilang ingin menjenguk kampungnya. Tidak akan jauh jalannya. Kumaha usum-usuman baé. . setiap pulang dari kampungnnya. ku bu gumbira sering dibahanan oléh-oléh. Tidak jauh dari kota kecamatan. Tampolanana ari keur usum panén mah. “Iyah jika bulan depan Si Aki tetap tidak kembali. Ditanggung maké salang jeung rancatan. Tapi geus dua bulan leuwih. Kawantu sakali ngirim téh pasti tara kurang ti sakarinjing gede. Sabab dina prakna mah keur saréréa. rék ngahajakeun dilongok. Ka béh dieu ganti ngajual kembang. untuk dibawa ke kampungnnya.

Ternyata si tamu. ninggalkeun pribumi. Sedangkan Pa Gumbira belum pulang dari kantornya. Mobil tilas. Tidak seperti sebelumnya. meninggalkan tuan rumah. Biasana tabuh stengah lima.” ceuk Jatnika. Mobil bekan. Tiga hari sebelum keberangkatan. Bajuna henteu saperti keur dagang kembang. Pa Gumbira teras diwartosan aya Si Aki. siapa dan orang mana orang itu. lian ti Bu Gumbira téh. “Sekalian mencoba mobil baru lagi. sedan alit. Margi kana waktosna Pa Gumbira mulih téh masih kénéh lami. kira-kira jam hiji beurang .” cenah. Asalna saréréa bingung campur atoh.! katanya” Inggit berlari menuju Si Kakek.. Aritnya di rumah itu baru ada Inggit dan Ikbal. Tuluy rurusuhan muru mobil sarta mukakeun panto Beulah tukang. Biasanya setengah lima . Sangkaan saréréa. jawabnya itu. Bajunya tidak seperti sedang dagang kembang. ketika dari dalam mobil keluas Si Aki. ngahaja niat nepangan Pa Gumbira sakulawarga. Karena kebetulan sedang ada di teras rumah. Dari dandanan dan mobilnya saja kelihatan orang berada. Pédah kabeneran keur araya di tepas. Atuh Bu Gumbita téh kacida bingungna. Henteu hideung saperti saméméhna. Dugaan semuanya. Tak lama kemudian datanglah Jatnika. saha jeung urang mana éta jalmi téh. barang ti jero mobil kaluar Si Aki. “Aki…. kira-kira jam saru siang. Rada jauh sakolana Jatnika mah. Tapi najan tilas. Sekarang beresih dan bagus. Sedengkeun Pa Gumbira. nembé dugi ka bumina. paling-paling juga akan menanyakan alamat. tiba-tiba berhenti sebuah mobil yang bagus. Keduanya saling merangkul. sedan bekas. Namun pasti bukan orang sembarangan. Harita di imah téh kakara aya Inggit jeung Ikbal. henteu kolot-kolot teuing. Begitu juga dengan kulitnya. paling-paling bade naroskeun alamat. Geus karuhan kitu mah. sengaja berniat bertemu Pa Gumbira sekeluarga. “Baru membeli mobil Pa Gumbira itu. Waktos diuningakeun Pa Gumbira masih kénéh aya di kantor. Waktu diberi tahu Pa Gumbira masih ada di kantor. lirén payuneun Pa Gumbira. Henteu kungsi lila kurunyung Jatnika. Tina dangdanan jeung mobilna ogé katara jalma aya. Gabrug duanana silih rangkul. baru sampai ke rumahnya. Ngan pasti lain jelema sagawayah. ujug-ujug reg aya mobil alus pisan. teu acan mulih ti kantorna. berhenti di Pa Gumbira. Bu Gumbira sangatlah bingung.!” cenah” Inggit lumpat muru Si Aki. . “Sawios bade diantosan baé.“Sakantenan ntobian mobil anyar deuih. Agak jauh sekolahnya Jatnika itu. Namun walau bekas. Beui bingung lantara si tamu ngaléos. Ayeunamah beresih jeung alus. Naha atuh ari pitilupoéun deui kana jung. Lalu buru-buru menuju ke mobil dan membuka pintu sebelah belakang. “Biarkan saja nanti ditunggu saja katanya. “Aki…. selain dari Bu Gubira. Semakin bingung karena si tamu pergi. tidak terlalu tua. Pada mulanya semuanya bingung bercampur gembira. Da teu terang téa. Nya kitu deuih kulitna. Ari pék si tatamu téh.” Nembe ngagaleuh mobil apan Pa Gumbira téh. Karena tidak tahu. walerna téh. Karena waktunya Pa Gumbira pulang itu masih lama.

Utamanya jika kangen kepada Inggit. kedah sering ngalongok Si Aki di lembur. Tapi sakali-kalieun. Di antarana nu natamu ka Pa Gumbira. selain dari memberitahu Si Aki tidak dagang lagi. Pa Gumbira sakulawargi. Tidak sangka yah. Siapa sebenarnya tamu tersebut? Ternyata anaknya Si Kakek yang paling besar. Punya pabrik besi segala katanya. Anu majar salah saurang putra Si Aki pangageungna. Ari pangna ngahaja nepangan. cenah. Saha saleresna si tatamu téh? Singhoréng putra Si Aki pangageungna. ampir sarimbag jeung Inggit. Yang katanya salah seorang anaknya. pasti berkunjung ke rumah Pa Gumbira. lian ti ngawartosan Si Aki téh moal dagang kembang deui. anjeunna téh. Margi diwagel ku putra-putrana. Karena dilarang oleh anakanaknya. Sebab sengaja bertemu. pasti nganjang ka bumi Pa Gumbira.Sudah tentu begitu. Si Aki tukang nyunyurung roda kembang téh. harus sering menengok Si Aki di kampung. hampir sewajah dengan Iggit. Si Aki tukang mendorong roda kembang itu. dia itu. Di antaranya yang bertamu ke Pak Gumbira. Tapi sekali-kali. Anu majar salahsaurang putrana. Yang katanya salah seorang anak Si Aki paling besar. Dicutat tur sisarungsum tina Pamager Basa X Incoming search terms: • • • • • • • • • • carpon bahasa sunda carpon carpon sunda carpon basa sunda carpon b sunda cerpon bahasa sunda www carpon sunda com carpon dari bahasa sunda carpon dalam bahasa sunda carpon sunda remaja Carpon basa Sunda . Kagungan pabrik beusi sagala. Nya kitu deuih. Teu sangka nya. Utamana upama sono ka Inggit. Begitu juga dengan Pa Gumbira sekeluarga. putra-putrana maraju. Pa Gumbira lalu diberitahu ada Si Aki. anak-anaknya maju.

beuki lila ngagancangan. Buukna modél punk-rock. Nanti soré juga pulang lagi. “Baruk. Sanajan Bapa lain urang Sunda gé ayeuna mah geus asa jadi urang Sunda wé. “Iya. pirang semu beureum.Ku: Dadang Sadkar Sora piriwit ditiup semu ngalengis. tapi orangorang lebih suka manggil saya Yuswa. Papakéanana.” walon Yuswa bari imut Sugan téh rék ngan sakitu. Sarérétan mah badis gambar tanduk banténg. . Mun taya halangan harungan. abong kabiasaan. kelepus udud. dicalana blue jeans belél.”Itu kalo nama yang benernya. Gap kana roko jeung zippo. pa.” “Bet éléh ku Bapa. “Makasih. “Ah engga juga. enya wé ayeuna mah karéta téh tara ngarét. ada urusan kerjaan sedikit. Tuluy silih tanya wawuh ka si itu wawuh ka si ieu. Atuh da ari sugan téh…” “Cuman. Kalo tementemen sih lebih suka manggil saya meneer Odink van Holland. Pakulitanana beunang disebut konar. Sajajalan Yuswa anteng neuteup téténjoan saluareun kaca jandéla. curuk. Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerebung. Rieg. “Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua. Horéng si budak ngora téh kalah terus ngajak ngobrol. Ceulina dianting sabeulah.” pokna “Sama-sama. Mereka kan cuman usil doang. Ari ka handapna. Duka bener asli duka pédah dicét. atuh. bari jajangkung jeung jari manisna ditekuk. émang meneer Oding punya darah Belanda?” ceuk Yuswa bari seuri.” “Di Jakartanya di mana?” “Ah. Geuning lain ukur béja. jeung cinggir. pa. Yuswa ngarérét kana érloji.” “Saya Oding. Si budak ngora téh ngarongkong nyeungeutkeun rokona. Tadi. “Ih. saya engga bisa bahasa Sunda.” ceuk Yuswa rada mapanas. cekés diseungeut. Geus lila uplek mah kakara wéh silih tanya ngaran. Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora téa. Tapi kalo dengerin orang ngomong sih ngerti. “Saya Yuswa. Tapi sok sanajan kacirina rada nyéntrik ogé ari rengkuh-rengkuhna mah éta budak ngora téh sopan pisan. ka luhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol.” ceuk Yuswa ngawalon panakon. soéh palebah tuurna. “Punya api.” Ti dinya mah der baé ngobrol ngalér ngidul.” “Loh.” ceuk si budak ngora téh samemeh ditanya. waktu keur nguruskeun urusan kantor. Jadi engké bakal bisa balik deui ka Bandung maké Parahiyangan anu berangkat jam lima soré ti Jakarta. barang mimiti indit. Kalo saya sih orang Sunda asli. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zippo tina saku calana. pa?” cenah. tuluy diasongkeun bari dipangnyekéskeun.” témbalna. Kagareuwahkeun sotéh pédah wé aya budak ngora nu diuk di bangku hareupeun noél kana pingping lalaunan.” meneer Oding mani rikat némpas omongan bari nyéréngéh. panceg tabuh genep isuk-isuk. cuma mau ke Tamrin. naha?” “Abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonésia melulu sih. tuluy maju. “Mau ke Jakarta?” cenah. Luhureun gambar leungeun téa aya tulisan Metalica ku warna beureum. Malah mah nepi ka milu mangmikirankeun urusan nagara sagala. ku manéhna kaijir pidatangeun ka Jakarta téh kurang leuwih tabuh salapan. Mimiti lalaunan. Kawasna bakal cukup. geuning? Hanas ti tadi ngawangkong téh ku basa Indonésia. karéta ngarieg.

malah mimindengna mah eta cindungna teh nyampay we dina taktak. dumeh budak teh ti kamari ngaeh bae hayang buku catetan nu leutik nu kelirna kayas..mana indungna. …”Keur naon didieu…?” ceuk manehna. majarkeun loba seuseuheun. buukna geus culcel huis.. bari panon mah mureleng ka eta awewe nu nepak kana taktak.ceuk manehna deui. . tapi kalah neangan buku buku bacaan sejena. kalah hayoh nitah budak supaya nyolongkrong munjungan “… Tuh salim heula ka Ua..…boga sabaraha budak teh. Manehna seuri terus ngasongkeun leungeun.!” “Indungna mah di imah we. awewe tengah tuwuh. teu karasa kuring nembalan .. “ Can robah kabeuki teh. Teu kungsi lila aya nu nepak kana taktak…” Silang…?!” Sajongjongan kuring ukur ngabigeu. kewes asa ningali dangdanan Indira Gandhi. budak jeung manehna. teuing ngahaja ningali ka kuring teuing ngan ukur rarasaan wungkul. teuing keur naon. kuring. atuh ku kuring diayunkeun kahayangna sakalian kuring ge rek neangan buku sejena. geuning behna mah lain ngan sakadar neangan buku catetan .!” Kuring jeung manehna uplek ngobrol bari nutur nutur bujur budak milihan buku.!?” ceuk kuring. atuh basa di toko buku budak teh taralang tereleng kaditu kadieu kuring we nu rada kawalahan kudu nutur-nutur jeung mukaan buku bukuna anu ditunjuk. Beres babayar.. geura we buuk sok sanajan geus culcel huis tapi ari modena mah kaayeunakeun.. “Jeung saha. da tadi diajak teh mugen. make pantalon.?!”. Manehna ukur mesem..” Nya neangan buku atuh ma enya neangan emih kocok didieu…”.. Budak teh jigrah pisan. ngan saukur disampaykeun. Keur anteng ningalian buku buku. kuring seuri bari ngajawab. enya can poho kuring ge kabeukina kana emih kocok.. ceuk rarasaan eta awewe teh ret deui ret deui ka palebah kuring.?” Kuring teu pati ngawaro kana pananyana.. padahal mah macana ge can pati lancar.. tapi asa teu werat lamun kudu kitu teh. jeung ongkoh deuih aya budak nu keur colohok ningali ka kuring. kaluar ti toko buku. enyaan manehna ngajak nyimpang ka tempat dahar anu ngajual emih kocok.” Sigeu…?”. digigireun aya nu ngajanteng.“Émang aslinya dari mana?” ceuk meneer Oding bari ngarérét kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerebungkeun haseup. Sasalaman teh rada lila jeung terus silih keukeuweuk. CARPON SILANG SIGEU Ku : Mamat Sasmita 2003 Poe Minggu ngajak ulin budak ka toko buku. “Jeung budak…. Enya disebut tengah tuwuh teh asa merenah pisan.” “Nu bungsu ieu teh. atuh kapan manehna teh awewe jeung apan aya ditempat anu rame. manehna nyeuleukeuteuk. enya ari make cindung mah tapi da ieu mah lain jilbab. tapi dangdananana mah matak hookeun keur awewe saumurna mah. bajuna gombrang. da ditanya teh ukur nyebut keur catetan.!” “Incu ieu teh…. Dina hate nginget nginget deui kecap Silang.…kuring kumejot dina hate mah hayang ngagabrug manehna.

nya sasieureun sabeunyeureun ngilu mantuan barudak jalanan sina sarakola…. komo mun bari lalangkarakan. awak leuwih meber. mun seug didinya teu nanya tiheula.?” “Keur ayeuna mah nya cikal nya bungsu.. da leungeuna baseuh.!” “Euhh…mulya kacida atuh…!” Rada lila paheneng heneng.. awewe mah kakolotnakeun teh beuki beunghar. meuli ieu we cet minyak…!” “Euh…geuning jadi pelukis. nulis ieu email teh uing bari bulucun. “Lain. moal poho da kungsi nenget nenget ti palebah tukang…!” “Ari uing mah enyaan kalinglap Geu ka didinya teh.?” “Teu meuli buku uing mah... “Sakieu mah awak teh geus rada ngorotan da opat taun kaliwat mah leuwih beurat. “Na geus boga sabaraha incu teh. Ku kuring ngahaja di print.com Sent : 13 Okt 2003 22.!” “Mintul meureun.!” “Ah duka teuing. kuring mah moal apal. teu wanoh kana ngaran semir buuk…!” “Eta we asa angger keneh siga baheula.Kuring rarat reret ningalian kana balanjaan manehna…”Meuli buku naon tadi. kahiji. uing neuteup awak sorangan. da budak noelan bae ngajak balik. buuk teu disisiran..na aya budak nu teu bener…!” “Lain budak teu bener maksud teh budak asuhan. Kuring ngahenggoy emih kocok.com To : heuxxx@hotmail. sakali sakali mangnyusutkeun leungeun budak ku kertas tisu. sonona mah kacida jeung manehna teh. eta we da bulan september 2003 nepi ka opat rebuna sabulan teh.!” Resep ningali manehna ngadahar emih kocok anu cikruh nyuruputna atuh teu kaliwat seuhahna. atuh beungeut ge teu dipoles ku wedak estu sahinasna.…geus di SMP.da nyieun mah geus ti bareto mula. malah geus boga incu ti anu bungsu…!” “Geuning…. katiluna sugan we mayar telepona rada murah. Lang…. muka email ti peuting teh aya sababaraha maksud.?” Manehna seuri ngaheuheu.da eta geuning awak teh asa beuki meber…!” Manehna ngaheuheu seuri. From : panyeumpxxx@yahoo. ilaing nyaho teu. sakieu ge Alhamdulillah geus dipercaya boga budak. sanggeus dibuka geuning ti Sigeu. sanggeus silih bere nomer telepon jeung serelek (serat elektronik. Lir keur maca kajujuran. manehna ngangkleung kana taksi.. asa angger bae siga kitu…?!” “Alhamdulillah henteu. da kuring ge apal teh eta pedah ningali model buuk didinya.!” “Geuning ku irit..…Geu. kadua sugan we atuh bakal leuwih cepet da ari peuting mah kapan ngaranna ge peuting euweuh deui batur nu make. kosongna meh tujuh belasan taun. “Geu…ari didinya boga budak sabaraha…?” “Wah budak mah loba ngan anu bener mah ngan tilu. Peutingna mukaan email.. da kakara hiji. ieu mah asli atuh.!” Ari budak nu diomongkeun mah anteng we ngahenggoy emih kocok. “Lang ari eta buuk teh disemir. ngoprek komputer teu kaganggu ku budak. ngan jadina nya kakara ieu. tadi kira kira jam dalapan peuting uing taranjang hareupeun eunteung satangtung. ayeuna ieu budak umurna tujuh taun jalan.?” “Geus gede..com ke ti saha ieu da anyar teu boga babaturan siga kitu.…. dicitak sangkan tumaninah macana...…ieu mah pesenan incu. email tea). terus papisah. atuh manehna ge tonggoy kana mangkok emih kocok.. jeung geuning aya serelek ti panyeumpxxx@yahoo.…kuring kawin teh meh geus dua puluh tilu taun. unggal gurat dina awak mawa lacak tapak baheula. ti luhur tina unggal lambar .43 Subject : Inget baheula. beunghar ku beurat awak…!” Ngobrol di warung emih kocok teh teu lila.!?” “Lain irit. lain ari ieu budak teh nu bungsu. Serelek teh ngaburudul loba pisan pangpangna mah ti milis urangsunda. ari kuring jeung budak mah kana angkot we.

terus uluk salam…”Assalamualaikum. geuning ilaing nyerengeh bari ngomong…”Kahade buku eta mah eusina porno…” Uing teu nembalan harita teh. nepi ka tembres kalakuan ti bubuk leutikna nepi ka nu pangbadagna. saha nu teu nyaho ka si Non sakota kabupaten mah. Palebah beuteung naha jadi ngabendeleh kieu. nu kakara lulus kuliah. beungeut. malah aya nu pangkatna jendral. awewe geulis ngora keneh sukses usaha. Kulit beuteung ieu. sabenerna mah ku uing teh rek diajak mondok. Sanggeus ilaing mulang. majalah. uing ge da teu nyaho. Meunang pan lamun uing ngabandingkeun awak jeung mangsa baheula keur meujeuhna ngora (lain.teuing ah uing ge teu ngarti. hayang ngabandingkeun jeung awak jaman keur ngora. sabenerna lain kamarna aya puluhan. da ari kuring mah tong boro inget. nu boga villa di Puncak. da sigana lamun bareng indit jeung uing. lain kuring haying ngora saumur-umur). dina wujud identitas naon atuh ari uing. ujug ujug jorojoy we aya niat kitu..buuk nepi ka tungtung kuku indung suku ting baranyay laku lampah nu inget ti jaman keur budak nepi ka ayeuna. kalan kalan kuring seuri. keur jaman loba nu ngudag ngudag boh jajaka boh duda. aya eta ge korsi mah tapi harita dieusian ku tas uing. nu aya nampuyakna daging nu teu puguh ujud. ilaing terus amitan balik. nu kungsi luis. ceurik pedah kunaon uing ge teu nyaho. atawa naha uing kudu ngewa ka awak sorangan pedah ramijud. naha kudu dijawab atawa ngan ukur mukakeun panto. naha ngan eta anu pang sohehna keur hiji identitas.ilaing nyaho teu. ngan asana geus lila tara ngucapkeun salam siga kitu. aya nu gagancangan aya nu kacida launa. Ningali awak dina eunteung. nahanya make jorojoy hayang difoto. uing nyaho lamun aya salam wajib dijawab. lir pilem nu puter balik. harita uing ceurik…henteu ari ceurik gagauran mah ngan ukur rambay cimata. malah dina hate ngagerentes yen ilaing teh lalaki nu teu surti kahayang awwewe. Ilaing keketrok kana panto. ngan dina . dipaksa ku Mamah. dina dompet ngan ukur awak. basa urang rek papisah tea. da enya buku teh porno pas keur dibaca teh anu kituna pisan...? Loba sora nu ngomong ti ditu ti dieu majarkeun uing begang majarkeun uing gendut. maranehna siga nu kacida bagjana. naha bet nu ditempo teh ngan ukur wujudna wungkul. kulit beuteung ieu kungsi…. Teuing kunaon maranehna ngudag ngudag. uing cunggelik sorangan. ngeusi. jeung sababaraha buku. jeung deui naha pedah uing awewe kalan-kalan sok aya nu ngan ukur ngadeukeutan pedah uing awewe. puguh we rada era. ari rek make tingkah provokatif hate teh asa teu merean. nu boga hotel. ngan hanjakal teu boga foto jaman keur budak bari bulucun aya ge foto keur umur tilu taun teu make baju. Terus ilaing culang cileung neangan korsi keur diuk. naha pedah urang teh keur dikepung ku deudeuleuan dina televisi. gambar sisi jalan. nu pendek beke tapi mobilna dua weuteuh. Malah harita ge uing keur ngeukeuweuk buku nu judulna Telaga Darah.salingkuh. enya kapan kamar hotel teh leutik. si Non nu boga Mercy dina taun harita. rek diajak sare sagebrug Teuing kunaon.. dina tas. dina hate uing teh rek mere kenangan ka ilaing atawa…. buku buku carita silat Cina. nu kungsi jadi paneuteup lalaki. asana uing terus nyician cai herang kana gelas disodorkeun ka ilaing. Naha uing boga hak ngarasa era pedah awak siga kieu. supaya ilaing datang ka Hotel. Lang…. da ilaing hayeuh we ngajak ngobrol soal sajak-sajak jeung carita pondok nu kungsi ku uing dibacakeun waktu siaran. geus euweuh tapakna. nu jago karate awakna lempay ngalampanyat. dina koran. uing harita hareugeueuen. kulit beuteung ieu nu kungsi mendeyang reuneuh.!”. terus buku teh dialungkeun. ari ku Bapa kalah hayeuh dioconan. teuing pedah uing geus lila rarandaan. difoto keur bulucun. atletis.di kamar 26. asana mah karek anggeus mandi difoto ku Bapa Almarhum. waktu uing nelepon ka ilaing. ting berehil tapi lain sepir. harita uing ngan ukur mukakeun panto. da uing tara tatanya. ngan ukur dijadikeun objek. Lila ngobrol teh pan meh nepi ka jam dua welas peuting. eta ge bari gegerewekan da embung mandi. waktu kuring ngojay di Hotel tilu puluh taun kaliwat. Tapi niat kitu teh teu werat diomongkeun. Uing wenang milih. ningali fotona ge teu beda we jeung ningali foto sejena jaman keur leutik. palebah pingping nu baheula luis teh ayeuna geus ledis. enya inget keneh da ngahaja neangan kamar nomer 26 teh ambih sarua jeung umur uing harita. kitu dongeng Mamah. teuing seuri naon ngarana bisa jadi seuri maur. tapi di lantai 2 kamar nomer 6. maca buku jadi teu nafsu. nu terusna mah ilaing diuk dina kasur. siga nu ngagondeng widadari meureun. naon pangna uing ngajak papanggih di Hotel. nyeungseurikeun kalakuan sorangan.

hate asa aya nu ngagerihan Serelek ti Sigeu panjang ngagebay. uing ge tangtu kitu. ti anu bungsu kakara borojol minggu kamari. lucu geulis. lain waktu nu sakeudeung tah.?!. da uing ge ayeuna kieu buktina. Kasubuhnakeun kuring nulis email jawaban keur Sigeu : To : panyeumpxxx@yahoo. raga tatalang nyawa. abong kena disebut dunya maya. kapan Oma mah tina basa Walanda lin. urang teu panggih teh aya kana tilu puluh tauna. ngan pedah ku uing kabeh budakna diurus..!!) Samemeh poe kamari. Ene. …sono euy hayang ngobrol deui siga baheula. jeung incu tere. kungsi jadi orok beureum..…bulucun…! na ari burudul teh geuning loba pisan nya…malah aya nu geus umurna dalapan puluh taun sagala…. enya asa ngagebeg geuning geus kolotnya umur teh. awewe. lila lila mah bisi jadi cawokah. pleng teu nampa deui serelek ti manehna. ka beh handapna eusina loba ngadadarkeun pangalaman dirina. samemeh nulis ieu serelek teh uing ngambah heula dina internet..com Sent : 13 Okt 2003 22. ( Geu…ari incu nyebutna naon…Nini. enyaan dina internet mah sagala ge aya. nu leuwih penting mah asal sehat. kapan aya sayang beurit lin. kapan ceuk paribasa ge banda tatalang raga.. ucing jalu tea atuh sok kumahkar…eh nu kumahkar mah hayam rek ngendognya….. nu goreng sagoreng-gorengna aya.nyaho teu…(nurutan didinya. Lang…sabebenrna mah kabeh anak jeung incu ge eta anak tere.43 Subject : Re:Inget baheula.ambuing eta sayang beurit dina kelekna…. eta ge tara nelek-nelek awak sorangan.).! Kabina bina nya. lantaran lamun ditelek telek sok manggih nu matak kukurayeun (moal dijentrekeun naon nu matak kukurayeun teh bisi disebut buntut Oa…) Geus ah. implengan teh kakara robah poe kamari saprak panggih tea. da anu kaimpleng teh hih… angger we didinya teh awewe geulis. bet aya nu daek nembongkeun awak bari bulucun dina umur anu sakitu geus cueutna.. Ti sanggeus ngirim serelek harita. ngora. orok beureum keneh roroesan jeung ceurik. teuing boga awak teh naha goreng naha alus. neangan gambar awewe nu umurna lima puluh genep taun bari. Geu….?) Uing mah bulucun teh lamun keur mandi we. dunya kabebasan anu alus saalus-alusna aya. dunya virtual.. sarua sono Geu…! Si Belang tea. da uing mah teu kungsi boga budak.geus dikonci pantona. eta teh kabeh ge anak Si Jendral almarhum. Geu…. nyakar. (heureuy ah…) Mun teu salah aya nu kungsi nulis majarkeun “awak teh panjara” teuing panjara naon.. ucing jalu mah bisi ngarontok.? Alusna mah samemeh bulucun teh dikonci heula pantona. Geus ah urang geus tunduh rek sare heula. . urang teh geus jadi aki-aki jeung nini-nini.com From : heuxxx@hotmail. (Hampura Geu nya…uing geus nyipta nyipta awak didinya…ah teu jauh ti model nu ieu lah…. lincah jeung pinter..geus huisan…. bisi ujug ujug aya ucing jalu asup kapan matak wegah akibatna. dina panungtungan serelekna manehna nulis : Uing teh ayeuna geus loba incu.. Eyang atawa Oma…ah ma enya nyebut Oma. gebrus we mandi.he he… aya huisan…bari kuring nelek-nelek hiji gambar awewe nu geus kolot nu keur bulucun. aya oge anu nyebut awak teh mesin hasrat jeung aya oge nu nyebut diri……bae lah uing mah moal pipilueun ah kana palebah awak mah.. kuring sakapeung sok ngawawaas jaman baheula. lantaran indungna meunang musibah waktu ngalahirkeun anu bungsu.

donto meureun babasaanana teh. Mun aya nu nyebut Silang ka kuring pasti manehna. nanya ngaran nu sabenerna.Lang uing rek jarah. manehna teh teu ngajawab kalawan saerewelena atuh kuring ge teu mere ngaran nu benerna. jeung jadi hajjah anu mabrurroh. bari jeung rek aya nu ditanyakeun sabab dina serelekna nyebutkeun kungsi ngandeg. ceuk manehna “Mun nulis surat keur uing kudu make pulpen ieu.. sok sanajan umur kuring leuwih ngora. mun teu make pulpen ieu mah uing moal ngabales…”. naha make tiung wungkul atawa ganti jadi make jilbab. ilaing kalan-kalan ana jeung ente. teuing kamana. ngan ieu mah beungeut Sunda. sok mindeng ngadengekeun radio. do’akeun nya. atuh kuring nulis surat ka manehna make pulpen sejen. rek munggah haji. kuring nanya manehna. uing. Dikangaranan pulpen. manehna teu nganggap dirina leuwih kolot anu kudu dihormat. bari ngareureuhkeun kacape.eh uing ge ongkosna lain meunang kukumpul tapi pamere ti anak tere nu panggedena…” Kuring maca serelekna teh sababaraha balikan. . Dina ngabasakeun teh sok teu puguh sakapeung kuring. pindah dines. Serelek ti manehna ku kuring teu dibales. mun encan mah sok we kukumpul keur ongksona ti ayeuna. sok ngahaja neangan sora penyiar awewe. Lila wawawuhan teh. geulis Sunda. sahanya poho deui ngaranna. kuring nelepon teh lain waktu manehna keur ngajomantara.jeung hampura bisi aya dosa boh nu karasa boh nu teu karasa. sataun leuwih.. kiru deui lamun nyebut Sigeu bisa dipastikeun kuring nyebut manehna. didinya. hayang kenalan.39 Oktober 2006) Diposting oleh RUMAH BACA BUKU SUNDA di 7:13 AM 1 komentar: Anonymous said. enyaan lebeng euweuh balesan.…. kakara ge sababaraha poe ge geus leungit. ari ente geus ka haji. Cilengkrang Desember 2004. rek didatangan. keur kenang-kenangan manehna mere pulpen. atawa naha bakal eureun buukna make semir. enya da geulis atuh manehna teh geura we awak jangkung ukur beda tilu senti jeung kuring ge. Umur kuring 23 taun ari manehna geus nincak 26 taun. nya manggih sora awewe harita teh keur maca hiji sajak.. nya peuting harita kuring nepungan manehna di kamar 26 di hiji hotel.. Teuing tah lamun geus balik ti Mekah. Geulis. nya nelepon kitu we atuh sakalian kuring ngawanohkeun diri bari nyebutkeun hayang papanggih. awak ngeusi disebut begang henteu. teuing meureun asa kurang merenah tungtungna lamun ngageroan teh nyebut Silang.1972 Unggal malem Saptu bari lalangkarakan di tempat indekos.dina hate ngucap sukur jeung ngadoakeun sangkan inyana salamet.…. sajak nu dibawakeun teh lolobana sajak rumaja nu idek liher dina dunya cinta. disebut montok henteu. angkanan teh engke we satutas manehna munggah haji rek manggihan. Papisah soteh pedah kuring kudu miang ka luar jawa.. …. nyaritakeun sajak nu kungsi dibacakeun ku manehna. (Di muat dina majalah Cupumanik No. ari beuebeungeutan rada rada siga bentang pilem . sanggeus beres macana terus ngagalantang nyarita eusina eta sajak.?. lantaran mimiti panggih teh kuirng make kaos belang manehna ngageroan kuring Si Belang. Nya ti harita kuring wawawuhan jeung manehna. atuh kuring ge ngageroan ka manehna teh Si Geulis sok terus disebut Sigeu. Hiji waktu kuring ngawanikeun maneh nelepon ka penyiarna. tapi dina serelek eta keneh nyebutkeun teu boga budak. 2004 Kuring narima deui serelek ti manehna eusina teu panjang “….

cerpen sae ieu nembe ka aos ku abdi. -ddzmFebruary 19.. 2010 2:42 AM Post a Comment Link ke posting ini Create a Link Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) RUMAH BACA . hatur nuhun kana karyana..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful