P. 1
Carita Pondok

Carita Pondok

|Views: 1,188|Likes:
Dipublikasikan oleh muin1503

More info:

Published by: muin1503 on Nov 12, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

Carita Pondok (CarPon) Bahasa/Basa Sunda : Rènghap Eulis

Meusmeus regot Ki Aduy jeung Ni Otih patukang tonggong ngarinum cèndol. Beurang panas èrèngèrèngan. Kuring kumètap. Tapi boga duit timana, apan gawè gè can boga deui, sanggeus tilu poè katukang disiksa PHK. Leuwih parna, pamajikan pundung, kabur ti lembur nyorang bapa jeung indungna nu geus lila nyicingan imah kontrakan di Jakarta. Orokaya kuring ngaulah-ulah, da cenah manèhna mah geus teu betah deui rumah tangga jeung salaki nu mindeng dibintih hutang jeung teu awèt gawè. Tapi kuring can ngarti naha pamajikan bet kudu kabur ti lembur, apan geus lila cicing didieu tèh. Teu kudu pundung kaduhung rungsing ka kuring, urang geus dua tahun leuwih rumah tangga tèh, Eulis. Sakuat-kuatna gè kuring nyanghareupan hirup, teu welèh wè butuh nu ngarojong, butuh nu maturan. Eulis, mun seug anjeun satia maturan kuring didieu, moal poekeun kieu hirup kuring tèh. Kuring reugreug. Sanajan loba kakurangan, lamun pareng dilakonan ku duaan mah, tangtu bisa katambalan. Kuring teu eureun-eureun leumpang sorangan, najan can nyaho kamana belah unggah. Geus karasa jegjreg ceker. Tapi leumpang sapanjang jalan pilemburan mah, teu welèh wè pada naranya. Mang Nono nanya naha teu ngilu ngusep. Neng Mirna nanya bari imut ngaheureuyan. Ki Momon aki-aki tujuh mulud, ngajak moro langlayangan. Nini Iin nolol ti jandèla imahna ngadon nanyakeun hartina global warming. Kuring ukur bisa gogodeg sapanjang jalan. Bororaah nèmbal, apan pikiran titatadi gè geus teu puguh jurus. Kuring tuluy leumpang, mapay kebon, mapay galengan. Hariwang jeung kahayang teu welèh seseledek dina rohangan hatè. Kuring ngarandeg hareupeun saung teu jauh ti jalan, diuk nyalsè ngareureuhkeun kacapè hate. Rènghap kuring garing lir ibarat aya seuneu ngabebela dina jero dada. Di jalan lembur katempo barudak leutik maraèn sapèda. Aya ogè nu langlayangan. Si Nanang jeung si Lani anteng maèn kalèci. Tukang tarompet di gembrong barudak. Sora tarompèt geus silih tèmbal najan ganti taun masih dua poè kènèh. Nini Otih ngarenghik ka Ki Aduy hayang dipangmeulikeun tarompèt jiga barudak. Ki Aduy pungak-pingeuk, kusuwal-kusiwel ngodokan saku bajuna. Di belah wètan, Nini Ocih katempo nalaktak gugurawilan dina tangkal jambu nu Haji Uyud, jiga nu hayang dibandring. Si Akina bangun nyalsè ngabaheuhay niup suling gigireun tangkal. Kolot di lembur mah gening mani jaragjag, pait daging pahang tulang, teu kawas kolot di kota nu saeutik-saeutik geuring nyangsaya. Nempo maranèhna, kuring ujug-ujug inget ka umur sorangan nu bakal ngolotan. Jiga daun garing. Jiga warna panon poè nu rèk nyumput. Kuring hayang mèakeun umur di lembur, nempo alam nu weuteuh maplak pepelakan. Hiliwir angin tibelah gawir. Ngan hanjakal Eulis geus teu ngilu diuk gigireun kuring… *** Nepika poè isukna, pikiran tèh masih pajeujeut. Kudu timana heula ngamimitian sangkan hirup bisa robah. Jiga kamari, wanci haneut moyan, kuring geus ngadaweung hareupeun imah. Sora hayam silih tèmbal. Sakapeung kadèngè sora domba Mang Dadang belah girang nèmbalan lagu dangdut ti imah Kang Maman. Kuring saukur bisa nempo nu pareng lalar liwat di jalan. Leng pikiran nguliat deui. Panon geus cangkeul tetempoan. Hatè geus teu genah rarasaan. Imah leutik geus teu kaurus. Pakarangan balatak. Tikotok tingarenclo di buruan.

“Pohokeun awèwè kitu mah. Iwal Aki Dasmi nu masih deukuet jeung kuring ayeuna sanggeus pamajikan ninggalkeun kuring. Geumpeur nahan kasedih. tangtu cilaka mun ngègèl.” Pokna bari tuluy leumpang rusuh muru walungan. Ki. ngalayah duit di tengah imah. Mun diteunggeul ku manèhna tangtuna kuring jehjer. Apan èta mah geus kawajiban pamajikan. melang. teu kuat hayang miceun. Puringkak bulu punduk kuring nulak taktak. Sora cai walungan lir ibarat sora getih nu ngagolak nyaksrak jero awak. tuluy nyumputkeun beungeut. Nya kitu deui lamun teu jodo. ambèh pamajikan teu ngarasa digawèkeun. tong loba nonton sinètron. lamun jodo mah si Eulis tangtu balik deui. Huntu gè sakitu wewegna. Brah ki Dede keur ngangkat calana. Sok kabita nempo Haji Daud nu loba harta.Tibaheula kuring sok ngandelkeun pamajikan nu ngurus imah. Ki Dasmi nyampeurkeun kuring nu anteng sila. Duh. Nyel ambek. Mikiran pamajikan.” Ceuk Ki Dede bari ngalieuk ngusapan beuteung sorangan. jadi wè teu kaopan. teu walakaya. teu welèh kacipta dina ingetan. mani rusuh?” kuring nanya. kuring sok ngadon ngahuleng sisi walungan gedè. “Watir.” Pokna. Kuring nangtung bari gogodeg. “Ema! Ki Dede ngarudal!” “Hampura Nyai! Ieu mah teu bisa di pause!” *** Reup maghrib. tuluy ngalèos rèk balik. Sok ngadadak inget ka pamajikan.” “Baruk aya nu nyeuseuh?” ki Dede ulak-ilik. Tikajauhan kadèngè Neng Marni ngagorowok. “Tapi nu penting mah ayeuna. nahan inghak. Hariwang. nahan amarah nu teu daèk ingkah. Buukna dipolès beureum. “Rèk kamana. Kuring ukur seuri konèng. “Geus tilu poè kuring nempo ilaing loba ngahuleng. wayahna.” Ceuk ki Dasmi nuluykeun. Kuring ngalieuk. Leungeun pamajikanna gè reunceum ku barang mahal. Sok jadi sedih. Gusti. “Ceuk kuring gè naon. kumaha ilaing satèkah polah ngayakinkeun pamajikan. Kuring nempo Neng Marni jongjon nyeuseuh luhureun batu walungan. Katempo panon poè eumeul-eumeul. Gèk manèhna diuk nyanghareup kuring. “Tong miceun didinya.” Ceuk ki Dede bari tuluy ngarandeg hareupeun kuring.” Ceuk kuring bari nunjuk Neng Marni nu masih jongjon nyeuseuh. Kuring nyegruk ceurik. ètana palid ka Neng Marni. nèangan deui wè. Dipikir-pikir mah naon salahna ngurus rumah tangga mah ku opat leungeun. sieun teu welèh nyiksa. lin? Tapi naon kawajiban kuring ka Eulis salila ieu? Kalangkang Eulis kokolèbatan. Jelema jul-jol ka tajug rèk solat maghrib. Mun balik gawè tèh sok angkaribung ku bawaan. “Kunaon. baur jeung kapaur milampahan hirup kahareup. Kuring ngarènghap panjang. Eungap. sanggeus kabeh ninggalkeun kuring. Naha bet jadi ngeleper kieu hirup tèh? Sarua ngeleperna pareng nyanghareupan Pa Junaedi bandar kai nu teu bosen jeung teu poho nagih hutang ka kuring. Sok hayang ujug-ujug beunghar. sakapeung kalangkang Pa Junaedi sèsèlèkè ngawur kapaur dina pikiran kuring. euweuh pamajikan mah hirup tèh asa cicing sorangan di jero sumur nu poèk. Sajeroning kokolèbatan kalangkang Eulis. Delon? Kawas cucurut kaibunan waè…” kadèngè aya nu nanya ti tukangeun. . Leng pipikiran dungdeng rinyay tetempoan. Lamun sangheuk leuleumpangan.” Pokna bari morosotkeun calana. Karasa leler deui kaambek tèh. Halah kèder hatè tèh lamun nempo Pa Junaedi ngamang-ngamang bedog rèk nagih hutang. Mobilna dua jeung imahna dua umpak. Nyawang pikahareupeun. Kuring beuki ngeluk. Kuring ukur bisa ngeluk tungkul. Ki Dasmi ngarènghap panjang. “Puguh acara gaplèh gè di pause heula. Kuring melong langit jeung tatangkalan. “Baè ah. lin?” Ki Dasmi miheulaan ngomong. Panonna bolotot. di hareup aya Neng Marni keur nyeuseuh. ieu mah darurat. Nempo ramona gè sagedè gedang. Kuring ti tatadi geus nempo Aki kuring sila nukangan. Teuing geus sabaraha lila kuring diuk sisi walungan. Rèngsè solat. peureum kadeuleu benta karasa. “Yeuh.

” Ceuk kuring beuki ngeluk. Ki Dasmi ngarènghap panjang. lain geus opat kali ilaing di PHK tèh. Lamun meunang rijki. “Duit halal ieu mah. Kuring unggeuk. Jang. Tong melang ku kahayang. Kadè. Manèhna neuteup lalangit. Jang. Peuting ayeuna Ki Dasmi mènta kuring maturan manèhna. kuring jeung pamajikan pasèa waè. kadè kudu somèah ka sèmah. kuring jeung Ki Dasmi dariuk. Ki. “Nya sanggeus di PHK tèa. Tibaheula gè kuring mah embung makè duit kaleuleuwihi. dipilih-pilih. Adan geus ngahaleuang ti tajug. Tong sombong. Inget-inget geus bedug shubuh. Kuring nyuuh kanu jadi Aki. kudu bisa ngeureut neundeun. Susuganan jaga mangpaat. Ki Dasmi ngagolèdag sasarèan. urang kudu sabar jeung daèk ngèsang. Kudu dileukeunan nya. tapi diolo gè embungeun deui balik ka lembur.” Pokna. “Naha ayeuna mah bet kabur?” “Pangpangna mah sanggeus pamajikan nyahoeun kuring gedè hutang ka Pa Junaedi. “Jang. Sorana laon. Jang. lin?” Ceuk Ki Dasmi heran naker. “Ilaing boga salah naon ka pamajikan?” ki Dasmi nanya semu heran. Kuring geus merul ngirim surat maksud ngayakinkeun. Cahyana oyag-oyagan nyieun kalangkang dina bilik. hirup mah mun teu ngoprèk moal nyapèk. Teu karasa kabèh dunya pareum dirawu peureum. Ladang kèsang…Sugan wè bisa ngalunasan hutang ilaing. Kuring geus pegat harepan. kuring geus dua kali jauh-jauh panjang gagang ngadatangan pamajikan ka Jakarta sangkan bisa riung mumpulung deui di lembur. Sabot kuring masih olohok nempo duit.” “Kunaon mayarna. boh ka dulur. Tong reuwas lamun jempling peuting bisa nyarita nu leuwih singget tur pinuh rasiah sual kahirupan jeung pilampaheun. dipajang. Omat tong luhur teuing ngukur. Cag geura niatkeun hirup bener…” Ceuk Ki Dasmi. Hutang nu kudu dipikamelang mah nyaèta hutang ka Gusti Nu Maha Agung. tong hariwang ku hutang. lamun kabayang mah tangtu kasorang. “Jang. Kudu merenah mikiran jeung mèrèskeunna. “Kuring tibaheula ngumpulngumpul. Teu karasa geus asup solat isya. Samak diamparkeun. Ki Dasmi muka tali kaèn. Kuring ngabetem. sangkan teu guligah. mun pareng aya masalah. Kuring olohok. arèk mah ngeunteung katukang. tapi baheula mah pamajikan teh teu kabur. nu sapanjang janari nepika sareupna dipikiran panjang. Ki Dasmi nangtung ngajak solat bareng. Kuring ngilu ngagolèr gigireunna bari teu ngiceup neuteup duit dina leungeun. Jang. tong jahat ka sasama. Di tengah imah lampu bohlam koneng ayun-ayunan katebak angin nu asup tina liang para imah. Tong pegat harepan. lamun daèk ngèsang mang tangtu katalang.” Ceuk Ki Dasmi bari mikeun kaen coklat. Poè ayeuna kudu leuwih hadè batan poè kamari. Sumegruk ceurik. Poè isuk kudu leuwih hadè batan poè ayeuna. “Hutang ka Gusti? Hutang naon. tong hariwang ku hutang ka jelema. Sajorelat pikiran jeung rarasaan nyawang dina jengkal sarè. Jang. Malah mèrè sumanget. tong nganyenyeri hatè batur. Rèngsè solat Ki Dasmi ngajak kuring ka imahna. tong loba ngahuleng teu puguh. boh ka kuring sorangan. Tong nyapirakeunn kasalahan leutik. ieu tarima duit ti kuring. tong ditèmbal ku amarah. akur jeung dulur salembur.” Ceuk kuring dareuda. “Jang. “Baruk ilaing boga hutang?” Ki Dasmi semu nu reuwas. lantaran hirup mah kacegat umur jeung liang kubur…” Jempling sajongjonan.” Ceuk kuring “Aèh. robah lampah. Poèk. katempo duit ti mimiti nu lecek nepika nu heuras ngagulung dibeungkeut karet.” pokna. Leungeun kuring ngadègdèg narimana. Tong ngarasa kasinggung.“Ki. tapi manèhna geus ngomong teu betah rumah tangga jeung kuring. “Ki…” “Jang. mangkana awèt. Ki?” “Hutang kahirupan. tapi hasilna kieu. Sakapeung mah batuk ngohkoy. mun seug ngumpul mah sok hèsè ngerik. Tarima. ditimang-timang… . Omat. Ki?” “Ibadah jeung amal hadè…” Peuting beuki jempling. Kudu diajar bungah dina susah. tuluy Ki Dasmi ngawangkong deui. Reup kuring peureum. Kuring hayang akur deui.” Ceuk ki Dasmi.

Saha deui nu bisa raket deui jeung hatè kuring ayeuna? Kuring leumpang sorangan ngajugjug ka walungan. Umur ngora bisa waè isuk maot. umur mah anjeun nu ngatur. “Rèngsè ngarudal. hilap teu cebok. Setiap si Kakek pulang ke kampungnya. Seuri Eulis karasa haneut. sora tarompèt kadèngè silih tèmbal. Teu karasa kuring cirambayan. Kang. Manèhna imut ngagelenyu.” Ceuk Eulis nginghak. Eulis unggeuk. Kuring tuluy ngalèng pamajikan ngajak leumpang. Kang. Cipanonna haneut dina leungeun jeung pingping kuring. Kuring asa katumbu umur ku Eulis. rènghap Eulis lir ibarat simbut. Kabeneran ampir Saumur jeung rék sarimbag jeung incuna sorangan. Kuring jeung pamajikan silih pelong nempo kalakuan Ki Dede. Karasa deui tiis deui rarasaan. Sapeupeuting. Kuring jeung pamajikan namplokeun kasono nu salila dua bulan teu panggih. “Eulis?!” kuring reuwas naker. “Hapunten. “Sabar nya Jang. hapunten Eulis. Manèhna unggeuk. Kuring nangtung sisi walungan. “Walah. Innailahi wa innailahi Raoji`uun… *** Gusti. teuteup Eulis karasa iuh. beuki melang wè kuring hirup sorangan. Ti ayeuna mah urang tong pipisahan deui nya?” ceuk kuring peura. Eulis nyuuh ka kuring.” Pokna bari lumpat. pulangnya lagi harus saja ada oleh-oleh khusus untuk Inggit . “Eulis. “Rèk kamana. Asa lila deui rèk nabeuh harepan tèh. “ ceuk Eulis peura. Unggal di Aki mulang ke lemburna. jiga gebog cau nu palid di walungan… “Kang…” kadenge aya sora halimpu titukangeun kuring. “Hapunten. Aki Dasmi mulang. Manèhna ngalèos ngajugjug jalan.” Ki Dede ngarandeg melong pamajikan kuring. Katempo ki Dede hanjat ti walungan. tuluy teurab mani beurat. inghak-inghakan nahan ceurik. tuluy ngajleng ka walungan. Kuring bungah pisan pamajikan daèk balik deui ka lembur. ngudupruk sumanget. Gabrug tèh kuring nangkeup pamajikan mani pageuh. simpè hatè najan sora cai walungan kadèngè tarik. Kuring ngalieuk. Ki?” kuring nanya. heuras deui. sumanget deui? Kuring ngarasa hirup sorangan di dunya tèh. Sapanjang jalan kuring duaan silih teuteup pinuh kasono. Leuleus hirup. Kebetulan hampir seumuran dan mirip dengan cucunya sendiri. Di luar imah. Di jalan paamprok deui jeung Ki Dede. sami-sami hapunten Akang. Rugap-ragap awak Ki Dasmi nu ngajelepeng tiis teu usik-usik. Gusti. balikna deui téh kudu baé aya oleh-oleh husus keur Inggit. jiga batu. Kuring duaan nangtung pahareup-hareup. “Tadi ngarudal.” Ceuk Ki Dede bari nepakan punduk kuring.“Aki!!!” kuring ngagorowok meupeus simpèna shubuh. Terutama inggit yang merasa kehilangan itu. Kumaha ngamimitian hirup lempeng deui. Tibaheula ki Dasmi sobat kuring. Manèhna nalikeun tali kolor. Ki. Geus ganti taun… Utamana Inggit nu ngarasa leungiteun téh. Rumangsang beurang maheutkeun deui kamelang. hapunten Eulis salami ieu ninggalkeun Akang. Geus dianggap incuna sorangan. balik deui Eulis? Panyana tèh geus kawin jeung urang kota. ngimpi lain ieu teh? Pamajikan geus aya hareupeun. Jul-jol jalma daratang muka panto imah. Gusti. nyegruk ceurik. kawantu pangdipikanyaahna. mani rusuh? Rèk ngarudal deui?” kuring nanya. Rarayna marahmay. Sudah dianggap cucunya sendiri. sangat disayang.

. mau membeli mau tidak harus menyuruh berhenti. tukang kembang langganan Bu Gumbira jeung Inggit. Ngan ku sabab raketna pisan jeung Inggit. Apalagi Inggitm biasanya sengaja menunggu di halaman. Mama juga tidak tahu. laun-laun jadi asa jeung baraya. siga nu nyaaheun pisan ka Inggit. bapaknya inggit.. apana inggit. Bebitu juga dengan Bu Gumbira. Saimah-imah. indungna. serumah-rumah. “Euleuh. “Mungkin…. “Kenapa Si Aki tak ada juga??” kata Inggit ke mamanya. Puguh deui Inggit mah. kudu baé ngahajakeun eureun. siga rék sahinghingeun ceurik. Mana komo sanggeus Si Aki Tukang Kembang. Tina sering balanja kembang ti Si Aki. Ampir saban poé. sono hoyong pendak sareng Si Aki.” jawab bu Gumbira lagi.” jawabnya.” Inggit jol satuju. sama merasa kehilangan. bagaimana Mah? Inggit terus merasa khawatir. Hampir setiap hari. Bilangnya ingin bertemu dengan cucu. Atuh beuki asa jeung baraya baé. Bu Gumbira. Tukang kembang langganan Bu Gumbira dan Inggit. sirikna teu ngahajakeun megat di buruan. Yang dimaksud oleh Si Aki semuanya itu. Karena sering belanja kembang dari Si Aki. “Bagaimana jika kita tengok. kumaha atuh Mah?” Inggit beuki ngarasa hariwang. sakantenan amengan ka Situ Panjalu?” Si Bungsu Ikbal usul. kedah baé miwarang lirén. Nya kitu deui adi jeung lanceukna. rék dibeulian rék henteu. “Aduh. Nu dimaksud Si Aki ku saréréa téh. Pa Gumbira. lama kelamaan merasa seperti dengan saudara. Namun karena dekatnya dengan Inggit. “Takutnya sakit?” kata Jatinika. asa ka incu sorangan. sarua ngarasa leungiteun. Pak Gumbira. “Kumaha upami urang longok. Bu Gumbira ibunya inggit begitu juga dengan adik dan kakaknya. Semuanya. Ikbal katut Jatnika. “Betul Pa. “Boa teu damang?” ceuk Jatnika. Basana téh hayang panggih jeung incu. Malah pok deui-pok deui nyebutkeun. “Naha Si Aki téh teu aya baé?” ceuk Inggit ka mamahna. manéhnamah leuwih-leuwih asa leungitanana téh. Nya kitu deui Bu Gumbira. “Ya itu. Ikbal dan Jatnika. rék ngagaleuh rék henteu. harus sengaja berhenti. Mamah ogé meni asa beuheung sosonggeteun. sekalian main ke Situ Panjalu?” Si bungsu Ikbal usul. seperti akan menangis. sudah kangen ingin bertemu dengan Si Aki. “Leres Pa. “Panginten….” Inggi langsung setuju.Saréréa.” saut Bu Gumbira deui. “Nya éta mah. mereka lebih-lebih merasa kehilanga.” walerna. mau dibeli atau tidak.

pasti ngaliwat ka hareupeun imah Inggit. sakalian jalan-jalan. kueh kaleng. Oleh karena itu.Biasana samulangna Si Aki ngrilingkeun dagangan. urang longok. Sebab pada praktiknya untuk semua. Tidak jauh dari kota kecamatan. Ada gula. kita tengok. Ngaran aslina mah Abdul Manap. Kawantu sakali ngirim téh pasti tara kurang ti sakarinjing gede. Biasanya sepulangnnya Si Aki mengelilingkan dagangan. Nu dimaksud oleh-oleh khusus keur inggit teh. Tentu saja selain oleh-oleh khusus untuk cucu tersayang. Bagaimana musim-musimnya saja. kuéh kaléng. boh balikna. sakepeung pakéan urut keur babasah. Kabeneran Si Aki mindeng nyaritakeun ngaran lemburna. sok ngirim béas sagala. Urang panjalu Si Aki téh. Aya gula. Urang uah-uih baé. Semenjak muda sudah mengembara ke Bandung. “Enya upami sasih payun Si aki angger ngampleng. atau kedondong. sebenarnya hanya formalitas. “Begitu juga dengan Si Aki. untuk dibawa ke kampungnnya. pisitan. Biasanya buah-buahan. Asalnya tukang minyak tanah. Kumaha usum-usuman baé. Dari sini minggu pagi-pagi. Tungtungna Pa Gumbira nyatujuan kana usul Si Bungsu Ikbal. sawo. Ti keur ngora kénéh geus bubuara ka Bandung. manggu. dari semenjak Si Aki bilang ingin menjenguk kampungnya. Ditanggung menggunakan salang dan rancatan. sekalian jalan-jalan. Teu pati jauh ti kota kecamatan cenah. Sabulan atawa dua bulan sakali sok mulang ka lemburna. Akhirnya Pa Gumbira menyetyjui terhadap usulnya Si Bungsu Ikbal. rék ngahajakeun dilongok. Tapi geus dua bulan leuwih. belum balik-balik lagi. Anu tara tara téh ngongkosan. Ti dieu Ahad enjing-enjing. Tampolanana ari keur usum panén mah. baik berangkatnya ataupun pulangnya. Inggit saja. Nya kitu deui Si Aki. Jikalau sebulan lagi Si Aki tetap tidak kembali. . sakalian jalan-jalan. sirop. Inggit téa. lantaran keukeuh tara ditarima. tara léngoh. sudah tidak canggung lagi. Tangtu baé lian ti oléh-oleh husus. manggis. pasti membawa oleh-oleh. pasti lewak ke depan rumah Inggit. duku. Biasanya sekali ngirim itu pasti tidak kurang dari sekeranjang besar. kopi. pasosonten mulih” sauh Pa Gumbira ka barudak. unggal mulang ti lemburna. Tidak akan jauh jalannya. Bolak-balik saja. Sabab dina prakna mah keur saréréa. atawa kadongdong. sekalian jalan jalan akan sengaja ditengok. Da tara ka mana deui jalanna. Asalna tukang minyak tanah. Yang tidak itu memberi ongkos. Ku sabab geus teu asa jeung jiga téa. kadang kadang ada pakaian bekas untuk ganti. Upama sabaulan deui Si Aki tetep ngampeleng. Orang Panjalu Si Aki itu. setiap pulang dari kampungnnya. Biasana bungbuahan. karena tetap tidak diterima. kopi. “Iyah jika bulan depan Si Aki tetap tidak kembali. Ke sananya lagi gantian berjualan kembang. suka membawa beras segala. bawaeun ka lemburna. sawo. ti saprak Si Aki bébéja rek ngalongok lemburna. ku bu gumbira sering dibahanan oléh-oléh. Sebulan atau dua bulan sekali suka pulang lagi ke kampungnya. keur incu kadeudeuh. Ditanggung maké salang jeung rancatan. sore-sore pulang” kata Pak Gumbira ke anak-anak. tacan balik-balik deui. Yang dimaksud oleh-oleh khusus untuk Inggit itu. oleh bu Gumbira sering diberi oleh-oleh. Nama aslinya Abdul Manap. boh inditna. Tapi sudah dua bulan lebih. Ka béh dieu ganti ngajual kembang. Biasanya jika sedang musim panen. sabenerna ukur babasan. Kebetulan Si Aki sering menceritakan nama kampungnya. sirop.

” Nembe ngagaleuh mobil apan Pa Gumbira téh.” cenah. Tidak seperti sebelumnya. Pa Gumbira teras diwartosan aya Si Aki. selain dari Bu Gubira. Lalu buru-buru menuju ke mobil dan membuka pintu sebelah belakang.!” cenah” Inggit lumpat muru Si Aki. Sekarang beresih dan bagus. Tiga hari sebelum keberangkatan. Namun pasti bukan orang sembarangan. Henteu hideung saperti saméméhna. sengaja berniat bertemu Pa Gumbira sekeluarga. Mobil bekan. Asalna saréréa bingung campur atoh. saha jeung urang mana éta jalmi téh. meninggalkan tuan rumah. Harita di imah téh kakara aya Inggit jeung Ikbal. ketika dari dalam mobil keluas Si Aki. Waktos diuningakeun Pa Gumbira masih kénéh aya di kantor. Biasanya setengah lima . Bu Gumbira sangatlah bingung. Mobil tilas. “Baru membeli mobil Pa Gumbira itu. Karena waktunya Pa Gumbira pulang itu masih lama. ujug-ujug reg aya mobil alus pisan. sedan bekas. Pada mulanya semuanya bingung bercampur gembira. Karena tidak tahu. Tak lama kemudian datanglah Jatnika. “Aki…. Ari pék si tatamu téh. Biasana tabuh stengah lima. Geus karuhan kitu mah. Sedengkeun Pa Gumbira. Ayeunamah beresih jeung alus. Bajunya tidak seperti sedang dagang kembang. Naha atuh ari pitilupoéun deui kana jung. lian ti Bu Gumbira téh.! katanya” Inggit berlari menuju Si Kakek. Henteu kungsi lila kurunyung Jatnika. “Sekalian mencoba mobil baru lagi.” ceuk Jatnika. Agak jauh sekolahnya Jatnika itu. Tuluy rurusuhan muru mobil sarta mukakeun panto Beulah tukang. . Begitu juga dengan kulitnya. ninggalkeun pribumi. nembé dugi ka bumina. berhenti di Pa Gumbira. Ternyata si tamu. sedan alit. Da teu terang téa. ngahaja niat nepangan Pa Gumbira sakulawarga. Namun walau bekas. Tina dangdanan jeung mobilna ogé katara jalma aya.“Sakantenan ntobian mobil anyar deuih. Atuh Bu Gumbita téh kacida bingungna. Semakin bingung karena si tamu pergi. Dari dandanan dan mobilnya saja kelihatan orang berada. paling-paling juga akan menanyakan alamat. tidak terlalu tua. Beui bingung lantara si tamu ngaléos. Waktu diberi tahu Pa Gumbira masih ada di kantor. “Biarkan saja nanti ditunggu saja katanya. siapa dan orang mana orang itu. Pédah kabeneran keur araya di tepas. “Sawios bade diantosan baé. Rada jauh sakolana Jatnika mah. jawabnya itu. Margi kana waktosna Pa Gumbira mulih téh masih kénéh lami. Tapi najan tilas.. Ngan pasti lain jelema sagawayah. henteu kolot-kolot teuing. tiba-tiba berhenti sebuah mobil yang bagus. Karena kebetulan sedang ada di teras rumah. baru sampai ke rumahnya. teu acan mulih ti kantorna. “Aki…. Gabrug duanana silih rangkul. Keduanya saling merangkul. barang ti jero mobil kaluar Si Aki. kira-kira jam saru siang. Sedangkan Pa Gumbira belum pulang dari kantornya. walerna téh. Nya kitu deuih kulitna. kira-kira jam hiji beurang . Bajuna henteu saperti keur dagang kembang. Dugaan semuanya. Sangkaan saréréa. Aritnya di rumah itu baru ada Inggit dan Ikbal. paling-paling bade naroskeun alamat. lirén payuneun Pa Gumbira.

Punya pabrik besi segala katanya. cenah. Anu majar salah saurang putra Si Aki pangageungna. Di antaranya yang bertamu ke Pak Gumbira.Sudah tentu begitu. Tapi sakali-kalieun. Si Aki tukang mendorong roda kembang itu. Yang katanya salah seorang anak Si Aki paling besar. Begitu juga dengan Pa Gumbira sekeluarga. anjeunna téh. kedah sering ngalongok Si Aki di lembur. Di antarana nu natamu ka Pa Gumbira. Nya kitu deuih. harus sering menengok Si Aki di kampung. Tidak sangka yah. putra-putrana maraju. Si Aki tukang nyunyurung roda kembang téh. Ari pangna ngahaja nepangan. Saha saleresna si tatamu téh? Singhoréng putra Si Aki pangageungna. Utamanya jika kangen kepada Inggit. Karena dilarang oleh anakanaknya. Pa Gumbira lalu diberitahu ada Si Aki. Tapi sekali-kali. dia itu. Pa Gumbira sakulawargi. Utamana upama sono ka Inggit. Teu sangka nya. Siapa sebenarnya tamu tersebut? Ternyata anaknya Si Kakek yang paling besar. Margi diwagel ku putra-putrana. lian ti ngawartosan Si Aki téh moal dagang kembang deui. Sebab sengaja bertemu. ampir sarimbag jeung Inggit. Anu majar salahsaurang putrana. Dicutat tur sisarungsum tina Pamager Basa X Incoming search terms: • • • • • • • • • • carpon bahasa sunda carpon carpon sunda carpon basa sunda carpon b sunda cerpon bahasa sunda www carpon sunda com carpon dari bahasa sunda carpon dalam bahasa sunda carpon sunda remaja Carpon basa Sunda . Yang katanya salah seorang anaknya. hampir sewajah dengan Iggit. pasti nganjang ka bumi Pa Gumbira. Kagungan pabrik beusi sagala. selain dari memberitahu Si Aki tidak dagang lagi. pasti berkunjung ke rumah Pa Gumbira. anak-anaknya maju.

Ku: Dadang Sadkar Sora piriwit ditiup semu ngalengis. Yuswa ngarérét kana érloji. tuluy diasongkeun bari dipangnyekéskeun. karéta ngarieg. Sajajalan Yuswa anteng neuteup téténjoan saluareun kaca jandéla. pa. Ceulina dianting sabeulah.” meneer Oding mani rikat némpas omongan bari nyéréngéh. Geuning lain ukur béja. “Makasih. barang mimiti indit. geuning? Hanas ti tadi ngawangkong téh ku basa Indonésia. Luhureun gambar leungeun téa aya tulisan Metalica ku warna beureum. . saya engga bisa bahasa Sunda. “Ih. “Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua. curuk. Gap kana roko jeung zippo. panceg tabuh genep isuk-isuk. naha?” “Abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonésia melulu sih. Pakulitanana beunang disebut konar.” Ti dinya mah der baé ngobrol ngalér ngidul.” “Saya Oding. Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerebung. atuh. Kalo tementemen sih lebih suka manggil saya meneer Odink van Holland. Kagareuwahkeun sotéh pédah wé aya budak ngora nu diuk di bangku hareupeun noél kana pingping lalaunan. jeung cinggir. Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora téa. Tapi kalo dengerin orang ngomong sih ngerti. cekés diseungeut. tapi orangorang lebih suka manggil saya Yuswa. ada urusan kerjaan sedikit. Tuluy silih tanya wawuh ka si itu wawuh ka si ieu.” ceuk Yuswa ngawalon panakon. Rieg. Nanti soré juga pulang lagi. Geus lila uplek mah kakara wéh silih tanya ngaran. Horéng si budak ngora téh kalah terus ngajak ngobrol.” ceuk Yuswa rada mapanas. Kawasna bakal cukup. ku manéhna kaijir pidatangeun ka Jakarta téh kurang leuwih tabuh salapan. Mun taya halangan harungan. Tadi. tuluy maju.”Itu kalo nama yang benernya. “Mau ke Jakarta?” cenah. Si budak ngora téh ngarongkong nyeungeutkeun rokona. émang meneer Oding punya darah Belanda?” ceuk Yuswa bari seuri.” “Bet éléh ku Bapa. bari jajangkung jeung jari manisna ditekuk.” “Di Jakartanya di mana?” “Ah.” walon Yuswa bari imut Sugan téh rék ngan sakitu. pa?” cenah. Duka bener asli duka pédah dicét. pa. Jadi engké bakal bisa balik deui ka Bandung maké Parahiyangan anu berangkat jam lima soré ti Jakarta. “Iya. pirang semu beureum. Malah mah nepi ka milu mangmikirankeun urusan nagara sagala. abong kabiasaan. dicalana blue jeans belél.” témbalna.” pokna “Sama-sama. Buukna modél punk-rock. ka luhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol. beuki lila ngagancangan.” ceuk si budak ngora téh samemeh ditanya. “Baruk. “Saya Yuswa. Sanajan Bapa lain urang Sunda gé ayeuna mah geus asa jadi urang Sunda wé. Atuh da ari sugan téh…” “Cuman. “Punya api. kelepus udud. Papakéanana.” “Loh. “Ah engga juga. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zippo tina saku calana. waktu keur nguruskeun urusan kantor. Sarérétan mah badis gambar tanduk banténg. enya wé ayeuna mah karéta téh tara ngarét. Mimiti lalaunan. Tapi sok sanajan kacirina rada nyéntrik ogé ari rengkuh-rengkuhna mah éta budak ngora téh sopan pisan. cuma mau ke Tamrin. Ari ka handapna. Mereka kan cuman usil doang. Kalo saya sih orang Sunda asli. soéh palebah tuurna.

da ditanya teh ukur nyebut keur catetan. Enya disebut tengah tuwuh teh asa merenah pisan. Teu kungsi lila aya nu nepak kana taktak…” Silang…?!” Sajongjongan kuring ukur ngabigeu. padahal mah macana ge can pati lancar... atuh kapan manehna teh awewe jeung apan aya ditempat anu rame. tapi asa teu werat lamun kudu kitu teh. “ Can robah kabeuki teh. kuring. Budak teh jigrah pisan.” Nya neangan buku atuh ma enya neangan emih kocok didieu…”. tapi dangdananana mah matak hookeun keur awewe saumurna mah. malah mimindengna mah eta cindungna teh nyampay we dina taktak. …”Keur naon didieu…?” ceuk manehna. budak jeung manehna. manehna nyeuleukeuteuk.…boga sabaraha budak teh. teuing keur naon... make pantalon.!” Kuring jeung manehna uplek ngobrol bari nutur nutur bujur budak milihan buku. da tadi diajak teh mugen. Manehna ukur mesem.. kaluar ti toko buku. kalah hayoh nitah budak supaya nyolongkrong munjungan “… Tuh salim heula ka Ua. kuring seuri bari ngajawab.ceuk manehna deui. buukna geus culcel huis. atuh basa di toko buku budak teh taralang tereleng kaditu kadieu kuring we nu rada kawalahan kudu nutur-nutur jeung mukaan buku bukuna anu ditunjuk. tapi kalah neangan buku buku bacaan sejena...” “Nu bungsu ieu teh. Sasalaman teh rada lila jeung terus silih keukeuweuk. teu karasa kuring nembalan . Manehna seuri terus ngasongkeun leungeun.?!”. enyaan manehna ngajak nyimpang ka tempat dahar anu ngajual emih kocok.?” Kuring teu pati ngawaro kana pananyana..!?” ceuk kuring. .!” “Incu ieu teh…. “Jeung budak…. bajuna gombrang. ceuk rarasaan eta awewe teh ret deui ret deui ka palebah kuring. atuh ku kuring diayunkeun kahayangna sakalian kuring ge rek neangan buku sejena. CARPON SILANG SIGEU Ku : Mamat Sasmita 2003 Poe Minggu ngajak ulin budak ka toko buku.…kuring kumejot dina hate mah hayang ngagabrug manehna. “Jeung saha. jeung ongkoh deuih aya budak nu keur colohok ningali ka kuring.. teuing ngahaja ningali ka kuring teuing ngan ukur rarasaan wungkul. bari panon mah mureleng ka eta awewe nu nepak kana taktak. Beres babayar. ngan saukur disampaykeun.!” “Indungna mah di imah we. geuning behna mah lain ngan sakadar neangan buku catetan . dumeh budak teh ti kamari ngaeh bae hayang buku catetan nu leutik nu kelirna kayas. enya can poho kuring ge kabeukina kana emih kocok. Dina hate nginget nginget deui kecap Silang. enya ari make cindung mah tapi da ieu mah lain jilbab. majarkeun loba seuseuheun. geura we buuk sok sanajan geus culcel huis tapi ari modena mah kaayeunakeun. kewes asa ningali dangdanan Indira Gandhi. Keur anteng ningalian buku buku...“Émang aslinya dari mana?” ceuk meneer Oding bari ngarérét kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerebungkeun haseup.mana indungna. digigireun aya nu ngajanteng.” Sigeu…?”. awewe tengah tuwuh.

ilaing nyaho teu.Kuring rarat reret ningalian kana balanjaan manehna…”Meuli buku naon tadi. moal poho da kungsi nenget nenget ti palebah tukang…!” “Ari uing mah enyaan kalinglap Geu ka didinya teh. awewe mah kakolotnakeun teh beuki beunghar. Kuring ngahenggoy emih kocok. jeung geuning aya serelek ti panyeumpxxx@yahoo.. atuh beungeut ge teu dipoles ku wedak estu sahinasna. “Sakieu mah awak teh geus rada ngorotan da opat taun kaliwat mah leuwih beurat. From : panyeumpxxx@yahoo. dicitak sangkan tumaninah macana.?” “Geus gede.…. malah geus boga incu ti anu bungsu…!” “Geuning….. ngoprek komputer teu kaganggu ku budak.com Sent : 13 Okt 2003 22. kosongna meh tujuh belasan taun.!” “Mintul meureun.!” “Ah duka teuing.?” Manehna seuri ngaheuheu.!” Ari budak nu diomongkeun mah anteng we ngahenggoy emih kocok.!” Resep ningali manehna ngadahar emih kocok anu cikruh nyuruputna atuh teu kaliwat seuhahna. nya sasieureun sabeunyeureun ngilu mantuan barudak jalanan sina sarakola….. awak leuwih meber. ieu mah asli atuh. Peutingna mukaan email. asa angger bae siga kitu…?!” “Alhamdulillah henteu.. sakieu ge Alhamdulillah geus dipercaya boga budak.com To : heuxxx@hotmail... email tea). da leungeuna baseuh. nulis ieu email teh uing bari bulucun. da kakara hiji. ari kuring jeung budak mah kana angkot we.…geus di SMP.!” “Geuning ku irit. meuli ieu we cet minyak…!” “Euh…geuning jadi pelukis.com ke ti saha ieu da anyar teu boga babaturan siga kitu. mun seug didinya teu nanya tiheula. teu wanoh kana ngaran semir buuk…!” “Eta we asa angger keneh siga baheula.da eta geuning awak teh asa beuki meber…!” Manehna ngaheuheu seuri.…Geu. kuring mah moal apal..43 Subject : Inget baheula. sanggeus dibuka geuning ti Sigeu.?” “Keur ayeuna mah nya cikal nya bungsu.?” “Teu meuli buku uing mah. muka email ti peuting teh aya sababaraha maksud. katiluna sugan we mayar telepona rada murah. Serelek teh ngaburudul loba pisan pangpangna mah ti milis urangsunda... sanggeus silih bere nomer telepon jeung serelek (serat elektronik. ti luhur tina unggal lambar .!” “Euhh…mulya kacida atuh…!” Rada lila paheneng heneng.. terus papisah.…ieu mah pesenan incu. Lir keur maca kajujuran. Lang…. kahiji. ngan jadina nya kakara ieu. Ku kuring ngahaja di print. sonona mah kacida jeung manehna teh.…kuring kawin teh meh geus dua puluh tilu taun. ayeuna ieu budak umurna tujuh taun jalan. “Lain. kadua sugan we atuh bakal leuwih cepet da ari peuting mah kapan ngaranna ge peuting euweuh deui batur nu make. beunghar ku beurat awak…!” Ngobrol di warung emih kocok teh teu lila. tadi kira kira jam dalapan peuting uing taranjang hareupeun eunteung satangtung. da budak noelan bae ngajak balik.!?” “Lain irit. “Na geus boga sabaraha incu teh. komo mun bari lalangkarakan. unggal gurat dina awak mawa lacak tapak baheula. eta we da bulan september 2003 nepi ka opat rebuna sabulan teh. atuh manehna ge tonggoy kana mangkok emih kocok. buuk teu disisiran.. “Lang ari eta buuk teh disemir. “Geu…ari didinya boga budak sabaraha…?” “Wah budak mah loba ngan anu bener mah ngan tilu.na aya budak nu teu bener…!” “Lain budak teu bener maksud teh budak asuhan. lain ari ieu budak teh nu bungsu.da nyieun mah geus ti bareto mula.. manehna ngangkleung kana taksi. sakali sakali mangnyusutkeun leungeun budak ku kertas tisu. da kuring ge apal teh eta pedah ningali model buuk didinya. uing neuteup awak sorangan.

naon pangna uing ngajak papanggih di Hotel. dina dompet ngan ukur awak. Tapi niat kitu teh teu werat diomongkeun. hayang ngabandingkeun jeung awak jaman keur ngora. ngan ukur dijadikeun objek. ting berehil tapi lain sepir.salingkuh.di kamar 26. aya nu gagancangan aya nu kacida launa. Lila ngobrol teh pan meh nepi ka jam dua welas peuting. ningali fotona ge teu beda we jeung ningali foto sejena jaman keur leutik.!”. naha kudu dijawab atawa ngan ukur mukakeun panto. ngeusi. jeung sababaraha buku. nu pendek beke tapi mobilna dua weuteuh. ngan dina . siga nu ngagondeng widadari meureun.. nu aya nampuyakna daging nu teu puguh ujud. lain kuring haying ngora saumur-umur).? Loba sora nu ngomong ti ditu ti dieu majarkeun uing begang majarkeun uing gendut. kulit beuteung ieu nu kungsi mendeyang reuneuh. waktu uing nelepon ka ilaing. atletis. malah aya nu pangkatna jendral. dina tas. difoto keur bulucun. uing ge da teu nyaho. nyeungseurikeun kalakuan sorangan. geuning ilaing nyerengeh bari ngomong…”Kahade buku eta mah eusina porno…” Uing teu nembalan harita teh.. saha nu teu nyaho ka si Non sakota kabupaten mah. dipaksa ku Mamah. maranehna siga nu kacida bagjana. uing nyaho lamun aya salam wajib dijawab. nahanya make jorojoy hayang difoto. da sigana lamun bareng indit jeung uing. sabenerna lain kamarna aya puluhan. dina hate uing teh rek mere kenangan ka ilaing atawa…. terus buku teh dialungkeun. nu terusna mah ilaing diuk dina kasur. naha ngan eta anu pang sohehna keur hiji identitas. Teuing kunaon maranehna ngudag ngudag. ceurik pedah kunaon uing ge teu nyaho. da enya buku teh porno pas keur dibaca teh anu kituna pisan. Ilaing keketrok kana panto. enya inget keneh da ngahaja neangan kamar nomer 26 teh ambih sarua jeung umur uing harita. Naha uing boga hak ngarasa era pedah awak siga kieu. Kulit beuteung ieu.buuk nepi ka tungtung kuku indung suku ting baranyay laku lampah nu inget ti jaman keur budak nepi ka ayeuna. awewe geulis ngora keneh sukses usaha. naha bet nu ditempo teh ngan ukur wujudna wungkul. da ilaing hayeuh we ngajak ngobrol soal sajak-sajak jeung carita pondok nu kungsi ku uing dibacakeun waktu siaran. jeung deui naha pedah uing awewe kalan-kalan sok aya nu ngan ukur ngadeukeutan pedah uing awewe. beungeut. Palebah beuteung naha jadi ngabendeleh kieu. nu kungsi luis.. ngan asana geus lila tara ngucapkeun salam siga kitu. Sanggeus ilaing mulang. geus euweuh tapakna. harita uing ceurik…henteu ari ceurik gagauran mah ngan ukur rambay cimata. waktu kuring ngojay di Hotel tilu puluh taun kaliwat. basa urang rek papisah tea. ngan hanjakal teu boga foto jaman keur budak bari bulucun aya ge foto keur umur tilu taun teu make baju. keur jaman loba nu ngudag ngudag boh jajaka boh duda.ilaing nyaho teu. enya kapan kamar hotel teh leutik. uing cunggelik sorangan. ari rek make tingkah provokatif hate teh asa teu merean. nu kakara lulus kuliah. Lang…. uing harita hareugeueuen. aya eta ge korsi mah tapi harita dieusian ku tas uing. nu boga hotel. kitu dongeng Mamah. ujug ujug jorojoy we aya niat kitu. harita uing ngan ukur mukakeun panto. maca buku jadi teu nafsu. nu kungsi jadi paneuteup lalaki. Meunang pan lamun uing ngabandingkeun awak jeung mangsa baheula keur meujeuhna ngora (lain. asana mah karek anggeus mandi difoto ku Bapa Almarhum. lir pilem nu puter balik. Malah harita ge uing keur ngeukeuweuk buku nu judulna Telaga Darah. teuing seuri naon ngarana bisa jadi seuri maur. nu boga villa di Puncak. terus uluk salam…”Assalamualaikum. eta ge bari gegerewekan da embung mandi. buku buku carita silat Cina. majalah. malah dina hate ngagerentes yen ilaing teh lalaki nu teu surti kahayang awwewe. kalan kalan kuring seuri. Terus ilaing culang cileung neangan korsi keur diuk. sabenerna mah ku uing teh rek diajak mondok. ari ku Bapa kalah hayeuh dioconan. rek diajak sare sagebrug Teuing kunaon. gambar sisi jalan.. Uing wenang milih. puguh we rada era. teuing pedah uing geus lila rarandaan. Ningali awak dina eunteung. da ari kuring mah tong boro inget. tapi di lantai 2 kamar nomer 6. da uing tara tatanya. dina koran. asana uing terus nyician cai herang kana gelas disodorkeun ka ilaing. palebah pingping nu baheula luis teh ayeuna geus ledis. atawa naha uing kudu ngewa ka awak sorangan pedah ramijud. ilaing terus amitan balik. nu jago karate awakna lempay ngalampanyat. kulit beuteung ieu kungsi…. dina wujud identitas naon atuh ari uing. nepi ka tembres kalakuan ti bubuk leutikna nepi ka nu pangbadagna. si Non nu boga Mercy dina taun harita.teuing ah uing ge teu ngarti. supaya ilaing datang ka Hotel. naha pedah urang teh keur dikepung ku deudeuleuan dina televisi.

?!. bisi ujug ujug aya ucing jalu asup kapan matak wegah akibatna. da uing ge ayeuna kieu buktina. kungsi jadi orok beureum.. uing ge tangtu kitu. lantaran indungna meunang musibah waktu ngalahirkeun anu bungsu. ka beh handapna eusina loba ngadadarkeun pangalaman dirina. ngan pedah ku uing kabeh budakna diurus. enya asa ngagebeg geuning geus kolotnya umur teh.geus huisan….. raga tatalang nyawa. dina panungtungan serelekna manehna nulis : Uing teh ayeuna geus loba incu.! Kabina bina nya. kapan ceuk paribasa ge banda tatalang raga. Eyang atawa Oma…ah ma enya nyebut Oma. Lang…sabebenrna mah kabeh anak jeung incu ge eta anak tere. orok beureum keneh roroesan jeung ceurik. kapan aya sayang beurit lin. sarua sono Geu…! Si Belang tea.hate asa aya nu ngagerihan Serelek ti Sigeu panjang ngagebay.he he… aya huisan…bari kuring nelek-nelek hiji gambar awewe nu geus kolot nu keur bulucun. da uing mah teu kungsi boga budak. ngora. lain waktu nu sakeudeung tah. eta ge tara nelek-nelek awak sorangan. lucu geulis. pleng teu nampa deui serelek ti manehna. ( Geu…ari incu nyebutna naon…Nini. Geu….. aya oge anu nyebut awak teh mesin hasrat jeung aya oge nu nyebut diri……bae lah uing mah moal pipilueun ah kana palebah awak mah.com From : heuxxx@hotmail.com Sent : 13 Okt 2003 22.. Geus ah urang geus tunduh rek sare heula. (heureuy ah…) Mun teu salah aya nu kungsi nulis majarkeun “awak teh panjara” teuing panjara naon. ucing jalu tea atuh sok kumahkar…eh nu kumahkar mah hayam rek ngendognya…. implengan teh kakara robah poe kamari saprak panggih tea. samemeh nulis ieu serelek teh uing ngambah heula dina internet. Kasubuhnakeun kuring nulis email jawaban keur Sigeu : To : panyeumpxxx@yahoo.? Alusna mah samemeh bulucun teh dikonci heula pantona. nu goreng sagoreng-gorengna aya. urang teh geus jadi aki-aki jeung nini-nini. bet aya nu daek nembongkeun awak bari bulucun dina umur anu sakitu geus cueutna.. ucing jalu mah bisi ngarontok.?) Uing mah bulucun teh lamun keur mandi we. lila lila mah bisi jadi cawokah. …sono euy hayang ngobrol deui siga baheula. . nyakar.geus dikonci pantona. eta teh kabeh ge anak Si Jendral almarhum. enyaan dina internet mah sagala ge aya. dunya virtual. lantaran lamun ditelek telek sok manggih nu matak kukurayeun (moal dijentrekeun naon nu matak kukurayeun teh bisi disebut buntut Oa…) Geus ah. jeung incu tere. Ti sanggeus ngirim serelek harita. teuing boga awak teh naha goreng naha alus. da anu kaimpleng teh hih… angger we didinya teh awewe geulis. (Hampura Geu nya…uing geus nyipta nyipta awak didinya…ah teu jauh ti model nu ieu lah….. awewe.nyaho teu…(nurutan didinya.ambuing eta sayang beurit dina kelekna…... neangan gambar awewe nu umurna lima puluh genep taun bari.). gebrus we mandi. kuring sakapeung sok ngawawaas jaman baheula. ti anu bungsu kakara borojol minggu kamari..43 Subject : Re:Inget baheula.. Ene. nu leuwih penting mah asal sehat.. kapan Oma mah tina basa Walanda lin.…bulucun…! na ari burudul teh geuning loba pisan nya…malah aya nu geus umurna dalapan puluh taun sagala…. dunya kabebasan anu alus saalus-alusna aya.!!) Samemeh poe kamari. abong kena disebut dunya maya. Geu…. urang teu panggih teh aya kana tilu puluh tauna. lincah jeung pinter.

ilaing kalan-kalan ana jeung ente. 2004 Kuring narima deui serelek ti manehna eusina teu panjang “…. donto meureun babasaanana teh.. kuring nanya manehna. hayang kenalan. awak ngeusi disebut begang henteu. ceuk manehna “Mun nulis surat keur uing kudu make pulpen ieu.39 Oktober 2006) Diposting oleh RUMAH BACA BUKU SUNDA di 7:13 AM 1 komentar: Anonymous said. Papisah soteh pedah kuring kudu miang ka luar jawa. keur kenang-kenangan manehna mere pulpen. kakara ge sababaraha poe ge geus leungit. sajak nu dibawakeun teh lolobana sajak rumaja nu idek liher dina dunya cinta.?. Cilengkrang Desember 2004. …. kiru deui lamun nyebut Sigeu bisa dipastikeun kuring nyebut manehna. (Di muat dina majalah Cupumanik No. Serelek ti manehna ku kuring teu dibales.. mun encan mah sok we kukumpul keur ongksona ti ayeuna. manehna teu nganggap dirina leuwih kolot anu kudu dihormat. jeung jadi hajjah anu mabrurroh.. atuh kuring ge ngageroan ka manehna teh Si Geulis sok terus disebut Sigeu. ari ente geus ka haji. teuing kamana. Teuing tah lamun geus balik ti Mekah.1972 Unggal malem Saptu bari lalangkarakan di tempat indekos. nya manggih sora awewe harita teh keur maca hiji sajak. mun teu make pulpen ieu mah uing moal ngabales…”. nanya ngaran nu sabenerna. sok mindeng ngadengekeun radio. rek didatangan. ari beuebeungeutan rada rada siga bentang pilem . nyaritakeun sajak nu kungsi dibacakeun ku manehna. ngan ieu mah beungeut Sunda. didinya. bari ngareureuhkeun kacape.dina hate ngucap sukur jeung ngadoakeun sangkan inyana salamet. Mun aya nu nyebut Silang ka kuring pasti manehna. geulis Sunda. manehna teh teu ngajawab kalawan saerewelena atuh kuring ge teu mere ngaran nu benerna. .…. Nya ti harita kuring wawawuhan jeung manehna.. kuring nelepon teh lain waktu manehna keur ngajomantara. Dikangaranan pulpen. enyaan lebeng euweuh balesan.…. do’akeun nya.Lang uing rek jarah. sok sanajan umur kuring leuwih ngora. uing. Hiji waktu kuring ngawanikeun maneh nelepon ka penyiarna. nya nelepon kitu we atuh sakalian kuring ngawanohkeun diri bari nyebutkeun hayang papanggih. Dina ngabasakeun teh sok teu puguh sakapeung kuring. nya peuting harita kuring nepungan manehna di kamar 26 di hiji hotel. bari jeung rek aya nu ditanyakeun sabab dina serelekna nyebutkeun kungsi ngandeg. tapi dina serelek eta keneh nyebutkeun teu boga budak.eh uing ge ongkosna lain meunang kukumpul tapi pamere ti anak tere nu panggedena…” Kuring maca serelekna teh sababaraha balikan. disebut montok henteu. enya da geulis atuh manehna teh geura we awak jangkung ukur beda tilu senti jeung kuring ge. lantaran mimiti panggih teh kuirng make kaos belang manehna ngageroan kuring Si Belang. naha make tiung wungkul atawa ganti jadi make jilbab. sahanya poho deui ngaranna.jeung hampura bisi aya dosa boh nu karasa boh nu teu karasa. teuing meureun asa kurang merenah tungtungna lamun ngageroan teh nyebut Silang. Umur kuring 23 taun ari manehna geus nincak 26 taun. sok ngahaja neangan sora penyiar awewe. sanggeus beres macana terus ngagalantang nyarita eusina eta sajak.. pindah dines. angkanan teh engke we satutas manehna munggah haji rek manggihan. Geulis. atawa naha bakal eureun buukna make semir. rek munggah haji. sataun leuwih. Lila wawawuhan teh. atuh kuring nulis surat ka manehna make pulpen sejen.

. 2010 2:42 AM Post a Comment Link ke posting ini Create a Link Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) RUMAH BACA . -ddzmFebruary 19..cerpen sae ieu nembe ka aos ku abdi. hatur nuhun kana karyana.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->