Carita Pondok (CarPon) Bahasa/Basa Sunda : Rènghap Eulis

Meusmeus regot Ki Aduy jeung Ni Otih patukang tonggong ngarinum cèndol. Beurang panas èrèngèrèngan. Kuring kumètap. Tapi boga duit timana, apan gawè gè can boga deui, sanggeus tilu poè katukang disiksa PHK. Leuwih parna, pamajikan pundung, kabur ti lembur nyorang bapa jeung indungna nu geus lila nyicingan imah kontrakan di Jakarta. Orokaya kuring ngaulah-ulah, da cenah manèhna mah geus teu betah deui rumah tangga jeung salaki nu mindeng dibintih hutang jeung teu awèt gawè. Tapi kuring can ngarti naha pamajikan bet kudu kabur ti lembur, apan geus lila cicing didieu tèh. Teu kudu pundung kaduhung rungsing ka kuring, urang geus dua tahun leuwih rumah tangga tèh, Eulis. Sakuat-kuatna gè kuring nyanghareupan hirup, teu welèh wè butuh nu ngarojong, butuh nu maturan. Eulis, mun seug anjeun satia maturan kuring didieu, moal poekeun kieu hirup kuring tèh. Kuring reugreug. Sanajan loba kakurangan, lamun pareng dilakonan ku duaan mah, tangtu bisa katambalan. Kuring teu eureun-eureun leumpang sorangan, najan can nyaho kamana belah unggah. Geus karasa jegjreg ceker. Tapi leumpang sapanjang jalan pilemburan mah, teu welèh wè pada naranya. Mang Nono nanya naha teu ngilu ngusep. Neng Mirna nanya bari imut ngaheureuyan. Ki Momon aki-aki tujuh mulud, ngajak moro langlayangan. Nini Iin nolol ti jandèla imahna ngadon nanyakeun hartina global warming. Kuring ukur bisa gogodeg sapanjang jalan. Bororaah nèmbal, apan pikiran titatadi gè geus teu puguh jurus. Kuring tuluy leumpang, mapay kebon, mapay galengan. Hariwang jeung kahayang teu welèh seseledek dina rohangan hatè. Kuring ngarandeg hareupeun saung teu jauh ti jalan, diuk nyalsè ngareureuhkeun kacapè hate. Rènghap kuring garing lir ibarat aya seuneu ngabebela dina jero dada. Di jalan lembur katempo barudak leutik maraèn sapèda. Aya ogè nu langlayangan. Si Nanang jeung si Lani anteng maèn kalèci. Tukang tarompet di gembrong barudak. Sora tarompèt geus silih tèmbal najan ganti taun masih dua poè kènèh. Nini Otih ngarenghik ka Ki Aduy hayang dipangmeulikeun tarompèt jiga barudak. Ki Aduy pungak-pingeuk, kusuwal-kusiwel ngodokan saku bajuna. Di belah wètan, Nini Ocih katempo nalaktak gugurawilan dina tangkal jambu nu Haji Uyud, jiga nu hayang dibandring. Si Akina bangun nyalsè ngabaheuhay niup suling gigireun tangkal. Kolot di lembur mah gening mani jaragjag, pait daging pahang tulang, teu kawas kolot di kota nu saeutik-saeutik geuring nyangsaya. Nempo maranèhna, kuring ujug-ujug inget ka umur sorangan nu bakal ngolotan. Jiga daun garing. Jiga warna panon poè nu rèk nyumput. Kuring hayang mèakeun umur di lembur, nempo alam nu weuteuh maplak pepelakan. Hiliwir angin tibelah gawir. Ngan hanjakal Eulis geus teu ngilu diuk gigireun kuring… *** Nepika poè isukna, pikiran tèh masih pajeujeut. Kudu timana heula ngamimitian sangkan hirup bisa robah. Jiga kamari, wanci haneut moyan, kuring geus ngadaweung hareupeun imah. Sora hayam silih tèmbal. Sakapeung kadèngè sora domba Mang Dadang belah girang nèmbalan lagu dangdut ti imah Kang Maman. Kuring saukur bisa nempo nu pareng lalar liwat di jalan. Leng pikiran nguliat deui. Panon geus cangkeul tetempoan. Hatè geus teu genah rarasaan. Imah leutik geus teu kaurus. Pakarangan balatak. Tikotok tingarenclo di buruan.

Ki Dasmi ngarènghap panjang. Puringkak bulu punduk kuring nulak taktak. Sora cai walungan lir ibarat sora getih nu ngagolak nyaksrak jero awak. di hareup aya Neng Marni keur nyeuseuh. Kuring ti tatadi geus nempo Aki kuring sila nukangan. “Geus tilu poè kuring nempo ilaing loba ngahuleng. Mun diteunggeul ku manèhna tangtuna kuring jehjer. “Baè ah. Brah ki Dede keur ngangkat calana. Leng pipikiran dungdeng rinyay tetempoan. ambèh pamajikan teu ngarasa digawèkeun. Gusti. Kuring nempo Neng Marni jongjon nyeuseuh luhureun batu walungan. kumaha ilaing satèkah polah ngayakinkeun pamajikan. Nya kitu deui lamun teu jodo. Kuring beuki ngeluk. nahan amarah nu teu daèk ingkah. Geumpeur nahan kasedih. Halah kèder hatè tèh lamun nempo Pa Junaedi ngamang-ngamang bedog rèk nagih hutang. “Kunaon. Mun balik gawè tèh sok angkaribung ku bawaan. Sok hayang ujug-ujug beunghar. mani rusuh?” kuring nanya. baur jeung kapaur milampahan hirup kahareup. Mikiran pamajikan. Kuring ukur seuri konèng. Gèk manèhna diuk nyanghareup kuring. Sajeroning kokolèbatan kalangkang Eulis. Katempo panon poè eumeul-eumeul. “Pohokeun awèwè kitu mah. sanggeus kabeh ninggalkeun kuring. Mobilna dua jeung imahna dua umpak. teu walakaya. ieu mah darurat. Apan èta mah geus kawajiban pamajikan. Sok jadi sedih. Kuring ukur bisa ngeluk tungkul. Kuring melong langit jeung tatangkalan. Ki Dasmi nyampeurkeun kuring nu anteng sila. tuluy ngalèos rèk balik. lamun jodo mah si Eulis tangtu balik deui. teu kuat hayang miceun. Kuring nangtung bari gogodeg.Tibaheula kuring sok ngandelkeun pamajikan nu ngurus imah. “Ema! Ki Dede ngarudal!” “Hampura Nyai! Ieu mah teu bisa di pause!” *** Reup maghrib. Jelema jul-jol ka tajug rèk solat maghrib. Duh. Tikajauhan kadèngè Neng Marni ngagorowok. Lamun sangheuk leuleumpangan. Ki. Huntu gè sakitu wewegna. Nyel ambek. ngalayah duit di tengah imah. “Tapi nu penting mah ayeuna. teu welèh kacipta dina ingetan.” Pokna bari tuluy leumpang rusuh muru walungan. Rèngsè solat. Leungeun pamajikanna gè reunceum ku barang mahal. . “Watir. “Tong miceun didinya.” Pokna bari morosotkeun calana. ètana palid ka Neng Marni. nèangan deui wè.” Ceuk Ki Dede bari ngalieuk ngusapan beuteung sorangan. Eungap. Karasa leler deui kaambek tèh. Sok kabita nempo Haji Daud nu loba harta. melang. “Ceuk kuring gè naon. Delon? Kawas cucurut kaibunan waè…” kadèngè aya nu nanya ti tukangeun. kuring sok ngadon ngahuleng sisi walungan gedè. sakapeung kalangkang Pa Junaedi sèsèlèkè ngawur kapaur dina pikiran kuring.” Ceuk ki Dasmi nuluykeun.” “Baruk aya nu nyeuseuh?” ki Dede ulak-ilik. tuluy nyumputkeun beungeut. Panonna bolotot. tong loba nonton sinètron. Nyawang pikahareupeun. “Rèk kamana. Nempo ramona gè sagedè gedang. nahan inghak. “Puguh acara gaplèh gè di pause heula. wayahna. lin?” Ki Dasmi miheulaan ngomong. lin? Tapi naon kawajiban kuring ka Eulis salila ieu? Kalangkang Eulis kokolèbatan.” Ceuk kuring bari nunjuk Neng Marni nu masih jongjon nyeuseuh. Hariwang. tangtu cilaka mun ngègèl. Kuring nyegruk ceurik. Naha bet jadi ngeleper kieu hirup tèh? Sarua ngeleperna pareng nyanghareupan Pa Junaedi bandar kai nu teu bosen jeung teu poho nagih hutang ka kuring.” Ceuk ki Dede bari tuluy ngarandeg hareupeun kuring. Kuring ngarènghap panjang. “Yeuh. Sok ngadadak inget ka pamajikan. Dipikir-pikir mah naon salahna ngurus rumah tangga mah ku opat leungeun. Buukna dipolès beureum.” Pokna. Iwal Aki Dasmi nu masih deukuet jeung kuring ayeuna sanggeus pamajikan ninggalkeun kuring. Teuing geus sabaraha lila kuring diuk sisi walungan. jadi wè teu kaopan. Kuring ngalieuk. euweuh pamajikan mah hirup tèh asa cicing sorangan di jero sumur nu poèk. sieun teu welèh nyiksa. peureum kadeuleu benta karasa.

tong hariwang ku hutang. sangkan teu guligah. Jang. Teu karasa kabèh dunya pareum dirawu peureum. tuluy Ki Dasmi ngawangkong deui.” Pokna. Jang.” Ceuk Ki Dasmi bari mikeun kaen coklat. Kuring hayang akur deui. tapi diolo gè embungeun deui balik ka lembur. Tong nyapirakeunn kasalahan leutik. Sajorelat pikiran jeung rarasaan nyawang dina jengkal sarè. “Jang. Jang. nu sapanjang janari nepika sareupna dipikiran panjang. kuring jeung pamajikan pasèa waè. mangkana awèt. Tong melang ku kahayang. Ki?” “Hutang kahirupan. Ki Dasmi ngarènghap panjang. Tong pegat harepan. katempo duit ti mimiti nu lecek nepika nu heuras ngagulung dibeungkeut karet. tong nganyenyeri hatè batur. Kuring olohok. Omat. Ki?” “Ibadah jeung amal hadè…” Peuting beuki jempling. Ladang kèsang…Sugan wè bisa ngalunasan hutang ilaing. Leungeun kuring ngadègdèg narimana. tong jahat ka sasama. Poèk. “Jang. urang kudu sabar jeung daèk ngèsang. Poè isuk kudu leuwih hadè batan poè ayeuna.” Ceuk kuring beuki ngeluk. Omat tong luhur teuing ngukur. ditimang-timang… . tong loba ngahuleng teu puguh. Jang. “Ilaing boga salah naon ka pamajikan?” ki Dasmi nanya semu heran. Cahyana oyag-oyagan nyieun kalangkang dina bilik. Tibaheula gè kuring mah embung makè duit kaleuleuwihi. “Hutang ka Gusti? Hutang naon. Adan geus ngahaleuang ti tajug. “Kuring tibaheula ngumpulngumpul. tapi baheula mah pamajikan teh teu kabur. arèk mah ngeunteung katukang. Sakapeung mah batuk ngohkoy. Sorana laon. mun seug ngumpul mah sok hèsè ngerik. “Jang. Peuting ayeuna Ki Dasmi mènta kuring maturan manèhna. Reup kuring peureum. Kuring ngabetem. lamun kabayang mah tangtu kasorang. lamun daèk ngèsang mang tangtu katalang. tong hariwang ku hutang ka jelema.” pokna. Kudu diajar bungah dina susah. Inget-inget geus bedug shubuh. “Nya sanggeus di PHK tèa. Kuring unggeuk. Tarima. Jang. Kudu dileukeunan nya. ieu tarima duit ti kuring. Rèngsè solat Ki Dasmi ngajak kuring ka imahna. Susuganan jaga mangpaat. lantaran hirup mah kacegat umur jeung liang kubur…” Jempling sajongjonan. Kuring ngilu ngagolèr gigireunna bari teu ngiceup neuteup duit dina leungeun. tong ditèmbal ku amarah. mun pareng aya masalah. Cag geura niatkeun hirup bener…” Ceuk Ki Dasmi. tapi hasilna kieu. Manèhna neuteup lalangit. lain geus opat kali ilaing di PHK tèh. boh ka kuring sorangan. “Duit halal ieu mah. Tong sombong. dipilih-pilih. “Naha ayeuna mah bet kabur?” “Pangpangna mah sanggeus pamajikan nyahoeun kuring gedè hutang ka Pa Junaedi. Ki Dasmi nangtung ngajak solat bareng. Sumegruk ceurik. lin?” Ceuk Ki Dasmi heran naker.” Ceuk kuring dareuda. Kuring geus merul ngirim surat maksud ngayakinkeun.” Ceuk kuring “Aèh. Di tengah imah lampu bohlam koneng ayun-ayunan katebak angin nu asup tina liang para imah. Kuring geus pegat harepan. Kuring nyuuh kanu jadi Aki. dipajang.“Ki. Lamun meunang rijki. Ki. Kadè. kadè kudu somèah ka sèmah. Malah mèrè sumanget.” “Kunaon mayarna.” Ceuk ki Dasmi. akur jeung dulur salembur. Ki Dasmi muka tali kaèn. “Ki…” “Jang. Samak diamparkeun. boh ka dulur. kudu bisa ngeureut neundeun. kuring jeung Ki Dasmi dariuk. Sabot kuring masih olohok nempo duit. kuring geus dua kali jauh-jauh panjang gagang ngadatangan pamajikan ka Jakarta sangkan bisa riung mumpulung deui di lembur. Kudu merenah mikiran jeung mèrèskeunna. “Baruk ilaing boga hutang?” Ki Dasmi semu nu reuwas. tapi manèhna geus ngomong teu betah rumah tangga jeung kuring. robah lampah. Tong ngarasa kasinggung. Tong reuwas lamun jempling peuting bisa nyarita nu leuwih singget tur pinuh rasiah sual kahirupan jeung pilampaheun. Ki Dasmi ngagolèdag sasarèan. Hutang nu kudu dipikamelang mah nyaèta hutang ka Gusti Nu Maha Agung. Teu karasa geus asup solat isya. hirup mah mun teu ngoprèk moal nyapèk. Poè ayeuna kudu leuwih hadè batan poè kamari.

beuki melang wè kuring hirup sorangan. “Eulis?!” kuring reuwas naker. “Rèk kamana. umur mah anjeun nu ngatur. jiga batu. Jul-jol jalma daratang muka panto imah. tuluy ngajleng ka walungan. Kang. Manèhna unggeuk. Gusti.” Pokna bari lumpat. balikna deui téh kudu baé aya oleh-oleh husus keur Inggit. Kuring nangtung sisi walungan. balik deui Eulis? Panyana tèh geus kawin jeung urang kota. Seuri Eulis karasa haneut. hilap teu cebok. Kuring jeung pamajikan namplokeun kasono nu salila dua bulan teu panggih. Unggal di Aki mulang ke lemburna. Teu karasa kuring cirambayan.” Ceuk Eulis nginghak. Eulis nyuuh ka kuring. “Rèngsè ngarudal. Kumaha ngamimitian hirup lempeng deui. Kebetulan hampir seumuran dan mirip dengan cucunya sendiri. Leuleus hirup. Sapanjang jalan kuring duaan silih teuteup pinuh kasono. Di luar imah. heuras deui. Setiap si Kakek pulang ke kampungnya. Manèhna imut ngagelenyu. rènghap Eulis lir ibarat simbut.” Ceuk Ki Dede bari nepakan punduk kuring. Manèhna ngalèos ngajugjug jalan. Aki Dasmi mulang. “Hapunten. Ki?” kuring nanya. Ti ayeuna mah urang tong pipisahan deui nya?” ceuk kuring peura. Rugap-ragap awak Ki Dasmi nu ngajelepeng tiis teu usik-usik. “ ceuk Eulis peura. simpè hatè najan sora cai walungan kadèngè tarik. Terutama inggit yang merasa kehilangan itu. hapunten Eulis. inghak-inghakan nahan ceurik. Kuring duaan nangtung pahareup-hareup. ngimpi lain ieu teh? Pamajikan geus aya hareupeun. Di jalan paamprok deui jeung Ki Dede. Umur ngora bisa waè isuk maot. Kuring asa katumbu umur ku Eulis. Kuring ngalieuk. pulangnya lagi harus saja ada oleh-oleh khusus untuk Inggit . sora tarompèt kadèngè silih tèmbal. hapunten Eulis salami ieu ninggalkeun Akang. Manèhna nalikeun tali kolor. Sapeupeuting. sangat disayang. mani rusuh? Rèk ngarudal deui?” kuring nanya. “Sabar nya Jang. Saha deui nu bisa raket deui jeung hatè kuring ayeuna? Kuring leumpang sorangan ngajugjug ka walungan. Sudah dianggap cucunya sendiri. sami-sami hapunten Akang. Tibaheula ki Dasmi sobat kuring. Ki. Cipanonna haneut dina leungeun jeung pingping kuring. Kuring bungah pisan pamajikan daèk balik deui ka lembur. jiga gebog cau nu palid di walungan… “Kang…” kadenge aya sora halimpu titukangeun kuring.“Aki!!!” kuring ngagorowok meupeus simpèna shubuh. Asa lila deui rèk nabeuh harepan tèh. Eulis unggeuk. “Eulis. Geus ganti taun… Utamana Inggit nu ngarasa leungiteun téh. Gusti. ngudupruk sumanget. Innailahi wa innailahi Raoji`uun… *** Gusti. Geus dianggap incuna sorangan. Kuring jeung pamajikan silih pelong nempo kalakuan Ki Dede. Kabeneran ampir Saumur jeung rék sarimbag jeung incuna sorangan. Gabrug tèh kuring nangkeup pamajikan mani pageuh. Karasa deui tiis deui rarasaan. “Hapunten.” Ki Dede ngarandeg melong pamajikan kuring. teuteup Eulis karasa iuh. Rumangsang beurang maheutkeun deui kamelang. nyegruk ceurik. “Walah. kawantu pangdipikanyaahna. Katempo ki Dede hanjat ti walungan. “Tadi ngarudal. sumanget deui? Kuring ngarasa hirup sorangan di dunya tèh. tuluy teurab mani beurat. Kuring tuluy ngalèng pamajikan ngajak leumpang. Kang. Rarayna marahmay.

kudu baé ngahajakeun eureun. “Takutnya sakit?” kata Jatinika. Ikbal dan Jatnika. sirikna teu ngahajakeun megat di buruan. Malah pok deui-pok deui nyebutkeun. Bu Gumbira ibunya inggit begitu juga dengan adik dan kakaknya. “Aduh. bapaknya inggit. “Mungkin…. siga rék sahinghingeun ceurik. Karena sering belanja kembang dari Si Aki. indungna. sono hoyong pendak sareng Si Aki. kedah baé miwarang lirén. “Euleuh. asa ka incu sorangan.” Inggit jol satuju. Yang dimaksud oleh Si Aki semuanya itu. mau dibeli atau tidak. “Boa teu damang?” ceuk Jatnika. Mana komo sanggeus Si Aki Tukang Kembang. laun-laun jadi asa jeung baraya.Saréréa. manéhnamah leuwih-leuwih asa leungitanana téh. Mamah ogé meni asa beuheung sosonggeteun. kumaha atuh Mah?” Inggit beuki ngarasa hariwang. apana inggit. serumah-rumah. harus sengaja berhenti. “Nya éta mah. Bebitu juga dengan Bu Gumbira. mau membeli mau tidak harus menyuruh berhenti.” jawabnya. sarua ngarasa leungiteun.” jawab bu Gumbira lagi. Apalagi Inggitm biasanya sengaja menunggu di halaman. Ikbal katut Jatnika. “Betul Pa. sakantenan amengan ka Situ Panjalu?” Si Bungsu Ikbal usul. Puguh deui Inggit mah. Semuanya. sama merasa kehilangan. . seperti akan menangis. bagaimana Mah? Inggit terus merasa khawatir. Hampir setiap hari. “Panginten…. Namun karena dekatnya dengan Inggit. Ngan ku sabab raketna pisan jeung Inggit. Tina sering balanja kembang ti Si Aki. rék ngagaleuh rék henteu. rék dibeulian rék henteu. “Leres Pa. Nya kitu deui Bu Gumbira. sudah kangen ingin bertemu dengan Si Aki. Bilangnya ingin bertemu dengan cucu.. “Naha Si Aki téh teu aya baé?” ceuk Inggit ka mamahna. “Ya itu. lama kelamaan merasa seperti dengan saudara. “Bagaimana jika kita tengok. “Kumaha upami urang longok. mereka lebih-lebih merasa kehilanga. Nu dimaksud Si Aki ku saréréa téh. sekalian main ke Situ Panjalu?” Si bungsu Ikbal usul. Nya kitu deui adi jeung lanceukna. Pak Gumbira. siga nu nyaaheun pisan ka Inggit. “Kenapa Si Aki tak ada juga??” kata Inggit ke mamanya. Tukang kembang langganan Bu Gumbira dan Inggit. tukang kembang langganan Bu Gumbira jeung Inggit.” saut Bu Gumbira deui. Mama juga tidak tahu. Basana téh hayang panggih jeung incu. Ampir saban poé. Pa Gumbira.” walerna. Atuh beuki asa jeung baraya baé. Bu Gumbira.” Inggi langsung setuju. Saimah-imah.

sore-sore pulang” kata Pak Gumbira ke anak-anak. pisitan. Dari sini minggu pagi-pagi. Ti dieu Ahad enjing-enjing. Urang uah-uih baé. Urang panjalu Si Aki téh. Ada gula. dari semenjak Si Aki bilang ingin menjenguk kampungnya. “Begitu juga dengan Si Aki. sawo. Upama sabaulan deui Si Aki tetep ngampeleng. kuéh kaléng. atau kedondong. sekalian jalan jalan akan sengaja ditengok. sakalian jalan-jalan. Bagaimana musim-musimnya saja. setiap pulang dari kampungnnya. kadang kadang ada pakaian bekas untuk ganti. Kawantu sakali ngirim téh pasti tara kurang ti sakarinjing gede. Nama aslinya Abdul Manap. Sabab dina prakna mah keur saréréa. Oleh karena itu. Tidak jauh dari kota kecamatan. Inggit téa. sirop. Nu dimaksud oleh-oleh khusus keur inggit teh. tacan balik-balik deui. Da tara ka mana deui jalanna. . manggu. kueh kaleng. sabenerna ukur babasan. pasosonten mulih” sauh Pa Gumbira ka barudak. unggal mulang ti lemburna. Orang Panjalu Si Aki itu. Tampolanana ari keur usum panén mah. sirop. kopi. Teu pati jauh ti kota kecamatan cenah. Aya gula. belum balik-balik lagi. Semenjak muda sudah mengembara ke Bandung. Tapi sudah dua bulan lebih. Asalnya tukang minyak tanah. rék ngahajakeun dilongok. keur incu kadeudeuh. kopi. Tungtungna Pa Gumbira nyatujuan kana usul Si Bungsu Ikbal. Yang dimaksud oleh-oleh khusus untuk Inggit itu. suka membawa beras segala. tara léngoh. Asalna tukang minyak tanah. untuk dibawa ke kampungnnya.Biasana samulangna Si Aki ngrilingkeun dagangan. “Enya upami sasih payun Si aki angger ngampleng. sok ngirim béas sagala. Akhirnya Pa Gumbira menyetyjui terhadap usulnya Si Bungsu Ikbal. oleh bu Gumbira sering diberi oleh-oleh. Inggit saja. Bolak-balik saja. Anu tara tara téh ngongkosan. atawa kadongdong. manggis. sakepeung pakéan urut keur babasah. pasti lewak ke depan rumah Inggit. Biasanya jika sedang musim panen. pasti ngaliwat ka hareupeun imah Inggit. Biasanya buah-buahan. ti saprak Si Aki bébéja rek ngalongok lemburna. Kabeneran Si Aki mindeng nyaritakeun ngaran lemburna. Ku sabab geus teu asa jeung jiga téa. boh balikna. Tangtu baé lian ti oléh-oleh husus. Biasanya sepulangnnya Si Aki mengelilingkan dagangan. Tidak akan jauh jalannya. Sebab pada praktiknya untuk semua. Tapi geus dua bulan leuwih. boh inditna. Kumaha usum-usuman baé. karena tetap tidak diterima. sudah tidak canggung lagi. Yang tidak itu memberi ongkos. Tentu saja selain oleh-oleh khusus untuk cucu tersayang. Sebulan atau dua bulan sekali suka pulang lagi ke kampungnya. pasti membawa oleh-oleh. Ditanggung menggunakan salang dan rancatan. ku bu gumbira sering dibahanan oléh-oléh. Biasana bungbuahan. Kebetulan Si Aki sering menceritakan nama kampungnya. baik berangkatnya ataupun pulangnya. lantaran keukeuh tara ditarima. Jikalau sebulan lagi Si Aki tetap tidak kembali. duku. Ti keur ngora kénéh geus bubuara ka Bandung. Ditanggung maké salang jeung rancatan. Ngaran aslina mah Abdul Manap. sekalian jalan-jalan. bawaeun ka lemburna. “Iyah jika bulan depan Si Aki tetap tidak kembali. Ka béh dieu ganti ngajual kembang. sakalian jalan-jalan. sebenarnya hanya formalitas. Nya kitu deui Si Aki. Ke sananya lagi gantian berjualan kembang. kita tengok. Biasanya sekali ngirim itu pasti tidak kurang dari sekeranjang besar. sawo. urang longok. Sabulan atawa dua bulan sakali sok mulang ka lemburna.

Tina dangdanan jeung mobilna ogé katara jalma aya. kira-kira jam saru siang. .!” cenah” Inggit lumpat muru Si Aki.” cenah. Geus karuhan kitu mah. Beui bingung lantara si tamu ngaléos. tiba-tiba berhenti sebuah mobil yang bagus. Karena waktunya Pa Gumbira pulang itu masih lama. “Baru membeli mobil Pa Gumbira itu. “Aki…. Pa Gumbira teras diwartosan aya Si Aki. jawabnya itu. Ayeunamah beresih jeung alus. kira-kira jam hiji beurang . Gabrug duanana silih rangkul. meninggalkan tuan rumah. selain dari Bu Gubira. ninggalkeun pribumi. Tiga hari sebelum keberangkatan. Lalu buru-buru menuju ke mobil dan membuka pintu sebelah belakang. “Aki…. Begitu juga dengan kulitnya. Naha atuh ari pitilupoéun deui kana jung. siapa dan orang mana orang itu. “Sekalian mencoba mobil baru lagi. berhenti di Pa Gumbira. walerna téh. “Sawios bade diantosan baé. Tuluy rurusuhan muru mobil sarta mukakeun panto Beulah tukang. Rada jauh sakolana Jatnika mah. Sedangkan Pa Gumbira belum pulang dari kantornya. Harita di imah téh kakara aya Inggit jeung Ikbal. ketika dari dalam mobil keluas Si Aki. lirén payuneun Pa Gumbira. Keduanya saling merangkul. sengaja berniat bertemu Pa Gumbira sekeluarga. saha jeung urang mana éta jalmi téh. Ari pék si tatamu téh. paling-paling bade naroskeun alamat. Tidak seperti sebelumnya. Mobil tilas. henteu kolot-kolot teuing. Aritnya di rumah itu baru ada Inggit dan Ikbal. Biasana tabuh stengah lima. barang ti jero mobil kaluar Si Aki. Waktos diuningakeun Pa Gumbira masih kénéh aya di kantor. sedan alit. Sekarang beresih dan bagus. Waktu diberi tahu Pa Gumbira masih ada di kantor. Pada mulanya semuanya bingung bercampur gembira. Bu Gumbira sangatlah bingung.. nembé dugi ka bumina. Asalna saréréa bingung campur atoh. Ngan pasti lain jelema sagawayah. Dugaan semuanya. Agak jauh sekolahnya Jatnika itu.! katanya” Inggit berlari menuju Si Kakek. ngahaja niat nepangan Pa Gumbira sakulawarga. Tak lama kemudian datanglah Jatnika. Karena kebetulan sedang ada di teras rumah.” ceuk Jatnika. baru sampai ke rumahnya. paling-paling juga akan menanyakan alamat. Namun walau bekas. Henteu kungsi lila kurunyung Jatnika. Tapi najan tilas. Karena tidak tahu. Dari dandanan dan mobilnya saja kelihatan orang berada. lian ti Bu Gumbira téh. Namun pasti bukan orang sembarangan. Bajuna henteu saperti keur dagang kembang. sedan bekas.” Nembe ngagaleuh mobil apan Pa Gumbira téh. teu acan mulih ti kantorna. Sangkaan saréréa. Biasanya setengah lima . Pédah kabeneran keur araya di tepas. “Biarkan saja nanti ditunggu saja katanya. Ternyata si tamu. Semakin bingung karena si tamu pergi. Margi kana waktosna Pa Gumbira mulih téh masih kénéh lami. Nya kitu deuih kulitna. ujug-ujug reg aya mobil alus pisan. Sedengkeun Pa Gumbira.“Sakantenan ntobian mobil anyar deuih. tidak terlalu tua. Da teu terang téa. Mobil bekan. Atuh Bu Gumbita téh kacida bingungna. Bajunya tidak seperti sedang dagang kembang. Henteu hideung saperti saméméhna.

Dicutat tur sisarungsum tina Pamager Basa X Incoming search terms: • • • • • • • • • • carpon bahasa sunda carpon carpon sunda carpon basa sunda carpon b sunda cerpon bahasa sunda www carpon sunda com carpon dari bahasa sunda carpon dalam bahasa sunda carpon sunda remaja Carpon basa Sunda . putra-putrana maraju. Tapi sakali-kalieun. anak-anaknya maju. Pa Gumbira sakulawargi. Yang katanya salah seorang anaknya. Yang katanya salah seorang anak Si Aki paling besar. harus sering menengok Si Aki di kampung. Siapa sebenarnya tamu tersebut? Ternyata anaknya Si Kakek yang paling besar. Utamana upama sono ka Inggit. Utamanya jika kangen kepada Inggit. Teu sangka nya. Si Aki tukang mendorong roda kembang itu. kedah sering ngalongok Si Aki di lembur. pasti nganjang ka bumi Pa Gumbira. Begitu juga dengan Pa Gumbira sekeluarga. Ari pangna ngahaja nepangan. Karena dilarang oleh anakanaknya. Saha saleresna si tatamu téh? Singhoréng putra Si Aki pangageungna. selain dari memberitahu Si Aki tidak dagang lagi. Anu majar salah saurang putra Si Aki pangageungna. cenah. Kagungan pabrik beusi sagala. hampir sewajah dengan Iggit. Di antarana nu natamu ka Pa Gumbira. anjeunna téh. Di antaranya yang bertamu ke Pak Gumbira. lian ti ngawartosan Si Aki téh moal dagang kembang deui. Si Aki tukang nyunyurung roda kembang téh. dia itu. Margi diwagel ku putra-putrana. pasti berkunjung ke rumah Pa Gumbira. ampir sarimbag jeung Inggit. Anu majar salahsaurang putrana. Pa Gumbira lalu diberitahu ada Si Aki. Nya kitu deuih. Tapi sekali-kali.Sudah tentu begitu. Tidak sangka yah. Sebab sengaja bertemu. Punya pabrik besi segala katanya.

ka luhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol. Kalo saya sih orang Sunda asli. “Iya. Rieg. Pakulitanana beunang disebut konar. émang meneer Oding punya darah Belanda?” ceuk Yuswa bari seuri. dicalana blue jeans belél.” ceuk Yuswa rada mapanas. waktu keur nguruskeun urusan kantor. Buukna modél punk-rock. Geus lila uplek mah kakara wéh silih tanya ngaran. Sajajalan Yuswa anteng neuteup téténjoan saluareun kaca jandéla. Luhureun gambar leungeun téa aya tulisan Metalica ku warna beureum. Papakéanana. pa. “Makasih. curuk. “Saya Yuswa. ku manéhna kaijir pidatangeun ka Jakarta téh kurang leuwih tabuh salapan. barang mimiti indit. Sarérétan mah badis gambar tanduk banténg. panceg tabuh genep isuk-isuk. bari jajangkung jeung jari manisna ditekuk. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zippo tina saku calana.” ceuk Yuswa ngawalon panakon. Geuning lain ukur béja. Tadi. Nanti soré juga pulang lagi. Tapi kalo dengerin orang ngomong sih ngerti. Horéng si budak ngora téh kalah terus ngajak ngobrol. Tapi sok sanajan kacirina rada nyéntrik ogé ari rengkuh-rengkuhna mah éta budak ngora téh sopan pisan. Ceulina dianting sabeulah. Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora téa. Kagareuwahkeun sotéh pédah wé aya budak ngora nu diuk di bangku hareupeun noél kana pingping lalaunan. Yuswa ngarérét kana érloji.” walon Yuswa bari imut Sugan téh rék ngan sakitu. Sanajan Bapa lain urang Sunda gé ayeuna mah geus asa jadi urang Sunda wé.” “Saya Oding. Mun taya halangan harungan. pa?” cenah. Mimiti lalaunan. Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerebung. karéta ngarieg. cuma mau ke Tamrin. beuki lila ngagancangan.” meneer Oding mani rikat némpas omongan bari nyéréngéh. kelepus udud. atuh. Jadi engké bakal bisa balik deui ka Bandung maké Parahiyangan anu berangkat jam lima soré ti Jakarta. Duka bener asli duka pédah dicét. naha?” “Abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonésia melulu sih. Si budak ngora téh ngarongkong nyeungeutkeun rokona. enya wé ayeuna mah karéta téh tara ngarét. saya engga bisa bahasa Sunda. .Ku: Dadang Sadkar Sora piriwit ditiup semu ngalengis.” “Bet éléh ku Bapa. Kawasna bakal cukup. abong kabiasaan. geuning? Hanas ti tadi ngawangkong téh ku basa Indonésia. Mereka kan cuman usil doang. cekés diseungeut. Gap kana roko jeung zippo.” Ti dinya mah der baé ngobrol ngalér ngidul.” témbalna. Kalo tementemen sih lebih suka manggil saya meneer Odink van Holland. Tuluy silih tanya wawuh ka si itu wawuh ka si ieu.”Itu kalo nama yang benernya. pirang semu beureum.” pokna “Sama-sama.” ceuk si budak ngora téh samemeh ditanya. “Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua. soéh palebah tuurna. tapi orangorang lebih suka manggil saya Yuswa. “Ih. tuluy diasongkeun bari dipangnyekéskeun. “Punya api. ada urusan kerjaan sedikit. “Baruk. pa. Ari ka handapna. “Ah engga juga. tuluy maju. Atuh da ari sugan téh…” “Cuman. Malah mah nepi ka milu mangmikirankeun urusan nagara sagala. jeung cinggir.” “Di Jakartanya di mana?” “Ah.” “Loh. “Mau ke Jakarta?” cenah.

kuring seuri bari ngajawab. Keur anteng ningalian buku buku..?!”.” Nya neangan buku atuh ma enya neangan emih kocok didieu…”. awewe tengah tuwuh.?” Kuring teu pati ngawaro kana pananyana. Beres babayar.. da tadi diajak teh mugen.!?” ceuk kuring. teuing keur naon..…kuring kumejot dina hate mah hayang ngagabrug manehna. enya ari make cindung mah tapi da ieu mah lain jilbab. “Jeung budak…. Manehna seuri terus ngasongkeun leungeun. da ditanya teh ukur nyebut keur catetan.!” “Incu ieu teh…. malah mimindengna mah eta cindungna teh nyampay we dina taktak. kalah hayoh nitah budak supaya nyolongkrong munjungan “… Tuh salim heula ka Ua. dumeh budak teh ti kamari ngaeh bae hayang buku catetan nu leutik nu kelirna kayas. “ Can robah kabeuki teh. Sasalaman teh rada lila jeung terus silih keukeuweuk. ceuk rarasaan eta awewe teh ret deui ret deui ka palebah kuring. Enya disebut tengah tuwuh teh asa merenah pisan. geuning behna mah lain ngan sakadar neangan buku catetan . teuing ngahaja ningali ka kuring teuing ngan ukur rarasaan wungkul. bajuna gombrang. Budak teh jigrah pisan.. jeung ongkoh deuih aya budak nu keur colohok ningali ka kuring.“Émang aslinya dari mana?” ceuk meneer Oding bari ngarérét kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerebungkeun haseup.. tapi asa teu werat lamun kudu kitu teh. padahal mah macana ge can pati lancar. Teu kungsi lila aya nu nepak kana taktak…” Silang…?!” Sajongjongan kuring ukur ngabigeu. tapi kalah neangan buku buku bacaan sejena. “Jeung saha. manehna nyeuleukeuteuk... kewes asa ningali dangdanan Indira Gandhi. tapi dangdananana mah matak hookeun keur awewe saumurna mah.. atuh ku kuring diayunkeun kahayangna sakalian kuring ge rek neangan buku sejena.. enyaan manehna ngajak nyimpang ka tempat dahar anu ngajual emih kocok. Manehna ukur mesem. CARPON SILANG SIGEU Ku : Mamat Sasmita 2003 Poe Minggu ngajak ulin budak ka toko buku. …”Keur naon didieu…?” ceuk manehna. teu karasa kuring nembalan .mana indungna. . budak jeung manehna..!” Kuring jeung manehna uplek ngobrol bari nutur nutur bujur budak milihan buku. Dina hate nginget nginget deui kecap Silang. bari panon mah mureleng ka eta awewe nu nepak kana taktak. geura we buuk sok sanajan geus culcel huis tapi ari modena mah kaayeunakeun.” Sigeu…?”. make pantalon.” “Nu bungsu ieu teh.. majarkeun loba seuseuheun. atuh kapan manehna teh awewe jeung apan aya ditempat anu rame.!” “Indungna mah di imah we.ceuk manehna deui. atuh basa di toko buku budak teh taralang tereleng kaditu kadieu kuring we nu rada kawalahan kudu nutur-nutur jeung mukaan buku bukuna anu ditunjuk. enya can poho kuring ge kabeukina kana emih kocok. digigireun aya nu ngajanteng. kuring.…boga sabaraha budak teh. buukna geus culcel huis. ngan saukur disampaykeun. kaluar ti toko buku.

ti luhur tina unggal lambar .da nyieun mah geus ti bareto mula.…Geu. Peutingna mukaan email. ngan jadina nya kakara ieu. ayeuna ieu budak umurna tujuh taun jalan.da eta geuning awak teh asa beuki meber…!” Manehna ngaheuheu seuri.!” “Geuning ku irit. eta we da bulan september 2003 nepi ka opat rebuna sabulan teh. mun seug didinya teu nanya tiheula. sakieu ge Alhamdulillah geus dipercaya boga budak. teu wanoh kana ngaran semir buuk…!” “Eta we asa angger keneh siga baheula. sanggeus silih bere nomer telepon jeung serelek (serat elektronik. sakali sakali mangnyusutkeun leungeun budak ku kertas tisu. da kakara hiji. da kuring ge apal teh eta pedah ningali model buuk didinya..com Sent : 13 Okt 2003 22. “Lang ari eta buuk teh disemir. manehna ngangkleung kana taksi. ieu mah asli atuh. muka email ti peuting teh aya sababaraha maksud. “Na geus boga sabaraha incu teh.!” “Mintul meureun. ilaing nyaho teu.na aya budak nu teu bener…!” “Lain budak teu bener maksud teh budak asuhan. malah geus boga incu ti anu bungsu…!” “Geuning…. “Lain. From : panyeumpxxx@yahoo. Kuring ngahenggoy emih kocok. ari kuring jeung budak mah kana angkot we. nya sasieureun sabeunyeureun ngilu mantuan barudak jalanan sina sarakola…. komo mun bari lalangkarakan.. da leungeuna baseuh... kosongna meh tujuh belasan taun.!” “Ah duka teuing. kuring mah moal apal.. awak leuwih meber.. uing neuteup awak sorangan. Serelek teh ngaburudul loba pisan pangpangna mah ti milis urangsunda.?” “Geus gede. dicitak sangkan tumaninah macana.. terus papisah.?” Manehna seuri ngaheuheu. sonona mah kacida jeung manehna teh.….Kuring rarat reret ningalian kana balanjaan manehna…”Meuli buku naon tadi. moal poho da kungsi nenget nenget ti palebah tukang…!” “Ari uing mah enyaan kalinglap Geu ka didinya teh. Lir keur maca kajujuran..com To : heuxxx@hotmail. kadua sugan we atuh bakal leuwih cepet da ari peuting mah kapan ngaranna ge peuting euweuh deui batur nu make.. buuk teu disisiran.…geus di SMP. da budak noelan bae ngajak balik.!” “Euhh…mulya kacida atuh…!” Rada lila paheneng heneng.43 Subject : Inget baheula. email tea). unggal gurat dina awak mawa lacak tapak baheula. asa angger bae siga kitu…?!” “Alhamdulillah henteu.!?” “Lain irit. nulis ieu email teh uing bari bulucun. sanggeus dibuka geuning ti Sigeu. atuh manehna ge tonggoy kana mangkok emih kocok.?” “Teu meuli buku uing mah. Lang…. “Geu…ari didinya boga budak sabaraha…?” “Wah budak mah loba ngan anu bener mah ngan tilu. atuh beungeut ge teu dipoles ku wedak estu sahinasna. tadi kira kira jam dalapan peuting uing taranjang hareupeun eunteung satangtung. lain ari ieu budak teh nu bungsu. awewe mah kakolotnakeun teh beuki beunghar. ngoprek komputer teu kaganggu ku budak..!” Ari budak nu diomongkeun mah anteng we ngahenggoy emih kocok.. katiluna sugan we mayar telepona rada murah. Ku kuring ngahaja di print..!” Resep ningali manehna ngadahar emih kocok anu cikruh nyuruputna atuh teu kaliwat seuhahna.?” “Keur ayeuna mah nya cikal nya bungsu. kahiji.…kuring kawin teh meh geus dua puluh tilu taun. meuli ieu we cet minyak…!” “Euh…geuning jadi pelukis.…ieu mah pesenan incu. “Sakieu mah awak teh geus rada ngorotan da opat taun kaliwat mah leuwih beurat. jeung geuning aya serelek ti panyeumpxxx@yahoo.com ke ti saha ieu da anyar teu boga babaturan siga kitu. beunghar ku beurat awak…!” Ngobrol di warung emih kocok teh teu lila.

. saha nu teu nyaho ka si Non sakota kabupaten mah. nahanya make jorojoy hayang difoto.!”. malah dina hate ngagerentes yen ilaing teh lalaki nu teu surti kahayang awwewe. jeung sababaraha buku. kalan kalan kuring seuri. uing cunggelik sorangan. basa urang rek papisah tea. Teuing kunaon maranehna ngudag ngudag. da enya buku teh porno pas keur dibaca teh anu kituna pisan. aya nu gagancangan aya nu kacida launa. rek diajak sare sagebrug Teuing kunaon. Malah harita ge uing keur ngeukeuweuk buku nu judulna Telaga Darah. maranehna siga nu kacida bagjana. nyeungseurikeun kalakuan sorangan. majalah. siga nu ngagondeng widadari meureun. ngan hanjakal teu boga foto jaman keur budak bari bulucun aya ge foto keur umur tilu taun teu make baju. uing ge da teu nyaho. Ilaing keketrok kana panto. atawa naha uing kudu ngewa ka awak sorangan pedah ramijud. keur jaman loba nu ngudag ngudag boh jajaka boh duda. ngan dina . ujug ujug jorojoy we aya niat kitu. maca buku jadi teu nafsu. dina wujud identitas naon atuh ari uing. harita uing ceurik…henteu ari ceurik gagauran mah ngan ukur rambay cimata. nu aya nampuyakna daging nu teu puguh ujud. terus buku teh dialungkeun. Tapi niat kitu teh teu werat diomongkeun. teuing pedah uing geus lila rarandaan. kitu dongeng Mamah. Lila ngobrol teh pan meh nepi ka jam dua welas peuting. puguh we rada era. naha bet nu ditempo teh ngan ukur wujudna wungkul. geuning ilaing nyerengeh bari ngomong…”Kahade buku eta mah eusina porno…” Uing teu nembalan harita teh. ngan ukur dijadikeun objek. uing nyaho lamun aya salam wajib dijawab. hayang ngabandingkeun jeung awak jaman keur ngora. supaya ilaing datang ka Hotel.salingkuh. Kulit beuteung ieu. Sanggeus ilaing mulang. terus uluk salam…”Assalamualaikum. buku buku carita silat Cina. kulit beuteung ieu kungsi…. dina tas.buuk nepi ka tungtung kuku indung suku ting baranyay laku lampah nu inget ti jaman keur budak nepi ka ayeuna. ngeusi. malah aya nu pangkatna jendral. awewe geulis ngora keneh sukses usaha. tapi di lantai 2 kamar nomer 6. ari rek make tingkah provokatif hate teh asa teu merean.teuing ah uing ge teu ngarti. geus euweuh tapakna.. da ilaing hayeuh we ngajak ngobrol soal sajak-sajak jeung carita pondok nu kungsi ku uing dibacakeun waktu siaran. si Non nu boga Mercy dina taun harita. asana uing terus nyician cai herang kana gelas disodorkeun ka ilaing. Meunang pan lamun uing ngabandingkeun awak jeung mangsa baheula keur meujeuhna ngora (lain. dina hate uing teh rek mere kenangan ka ilaing atawa…. ari ku Bapa kalah hayeuh dioconan.? Loba sora nu ngomong ti ditu ti dieu majarkeun uing begang majarkeun uing gendut. aya eta ge korsi mah tapi harita dieusian ku tas uing. nu boga villa di Puncak. dipaksa ku Mamah. lain kuring haying ngora saumur-umur). dina dompet ngan ukur awak. Naha uing boga hak ngarasa era pedah awak siga kieu. beungeut. da uing tara tatanya. ceurik pedah kunaon uing ge teu nyaho. ningali fotona ge teu beda we jeung ningali foto sejena jaman keur leutik. enya inget keneh da ngahaja neangan kamar nomer 26 teh ambih sarua jeung umur uing harita. harita uing ngan ukur mukakeun panto. teuing seuri naon ngarana bisa jadi seuri maur. naha kudu dijawab atawa ngan ukur mukakeun panto. lir pilem nu puter balik. jeung deui naha pedah uing awewe kalan-kalan sok aya nu ngan ukur ngadeukeutan pedah uing awewe. nu kungsi jadi paneuteup lalaki. sabenerna mah ku uing teh rek diajak mondok. atletis. palebah pingping nu baheula luis teh ayeuna geus ledis. nu terusna mah ilaing diuk dina kasur. uing harita hareugeueuen. difoto keur bulucun. da sigana lamun bareng indit jeung uing. ting berehil tapi lain sepir. dina koran.. Palebah beuteung naha jadi ngabendeleh kieu. waktu uing nelepon ka ilaing. waktu kuring ngojay di Hotel tilu puluh taun kaliwat. asana mah karek anggeus mandi difoto ku Bapa Almarhum. naha ngan eta anu pang sohehna keur hiji identitas. Terus ilaing culang cileung neangan korsi keur diuk. Uing wenang milih. nu kungsi luis. ngan asana geus lila tara ngucapkeun salam siga kitu. ilaing terus amitan balik. kulit beuteung ieu nu kungsi mendeyang reuneuh. nu jago karate awakna lempay ngalampanyat. enya kapan kamar hotel teh leutik.. Ningali awak dina eunteung. sabenerna lain kamarna aya puluhan. gambar sisi jalan. Lang…. nu boga hotel. nepi ka tembres kalakuan ti bubuk leutikna nepi ka nu pangbadagna. nu pendek beke tapi mobilna dua weuteuh.di kamar 26.ilaing nyaho teu. da ari kuring mah tong boro inget. nu kakara lulus kuliah. naon pangna uing ngajak papanggih di Hotel. naha pedah urang teh keur dikepung ku deudeuleuan dina televisi. eta ge bari gegerewekan da embung mandi.

?) Uing mah bulucun teh lamun keur mandi we. ti anu bungsu kakara borojol minggu kamari. raga tatalang nyawa.. kapan aya sayang beurit lin. dunya kabebasan anu alus saalus-alusna aya.hate asa aya nu ngagerihan Serelek ti Sigeu panjang ngagebay. abong kena disebut dunya maya.nyaho teu…(nurutan didinya. lantaran lamun ditelek telek sok manggih nu matak kukurayeun (moal dijentrekeun naon nu matak kukurayeun teh bisi disebut buntut Oa…) Geus ah.…bulucun…! na ari burudul teh geuning loba pisan nya…malah aya nu geus umurna dalapan puluh taun sagala…. enyaan dina internet mah sagala ge aya. Geu….. ngora. uing ge tangtu kitu. samemeh nulis ieu serelek teh uing ngambah heula dina internet.geus huisan….. Ti sanggeus ngirim serelek harita. implengan teh kakara robah poe kamari saprak panggih tea. orok beureum keneh roroesan jeung ceurik.. awewe. Geu…. ngan pedah ku uing kabeh budakna diurus. da uing ge ayeuna kieu buktina.com Sent : 13 Okt 2003 22. kapan ceuk paribasa ge banda tatalang raga. kuring sakapeung sok ngawawaas jaman baheula. neangan gambar awewe nu umurna lima puluh genep taun bari.. …sono euy hayang ngobrol deui siga baheula.?!. kapan Oma mah tina basa Walanda lin.ambuing eta sayang beurit dina kelekna…. lincah jeung pinter. jeung incu tere. kungsi jadi orok beureum. aya oge anu nyebut awak teh mesin hasrat jeung aya oge nu nyebut diri……bae lah uing mah moal pipilueun ah kana palebah awak mah..). dunya virtual. teuing boga awak teh naha goreng naha alus. (heureuy ah…) Mun teu salah aya nu kungsi nulis majarkeun “awak teh panjara” teuing panjara naon. lucu geulis. sarua sono Geu…! Si Belang tea. gebrus we mandi. bet aya nu daek nembongkeun awak bari bulucun dina umur anu sakitu geus cueutna. da uing mah teu kungsi boga budak. ucing jalu mah bisi ngarontok. Ene. Eyang atawa Oma…ah ma enya nyebut Oma.com From : heuxxx@hotmail.he he… aya huisan…bari kuring nelek-nelek hiji gambar awewe nu geus kolot nu keur bulucun. Lang…sabebenrna mah kabeh anak jeung incu ge eta anak tere. ka beh handapna eusina loba ngadadarkeun pangalaman dirina. Kasubuhnakeun kuring nulis email jawaban keur Sigeu : To : panyeumpxxx@yahoo. (Hampura Geu nya…uing geus nyipta nyipta awak didinya…ah teu jauh ti model nu ieu lah…. eta ge tara nelek-nelek awak sorangan..geus dikonci pantona. bisi ujug ujug aya ucing jalu asup kapan matak wegah akibatna. urang teu panggih teh aya kana tilu puluh tauna. ucing jalu tea atuh sok kumahkar…eh nu kumahkar mah hayam rek ngendognya….! Kabina bina nya. dina panungtungan serelekna manehna nulis : Uing teh ayeuna geus loba incu. lila lila mah bisi jadi cawokah. Geus ah urang geus tunduh rek sare heula.43 Subject : Re:Inget baheula. enya asa ngagebeg geuning geus kolotnya umur teh.. .!!) Samemeh poe kamari. da anu kaimpleng teh hih… angger we didinya teh awewe geulis.. eta teh kabeh ge anak Si Jendral almarhum. lain waktu nu sakeudeung tah. pleng teu nampa deui serelek ti manehna.? Alusna mah samemeh bulucun teh dikonci heula pantona. lantaran indungna meunang musibah waktu ngalahirkeun anu bungsu. nyakar.. ( Geu…ari incu nyebutna naon…Nini. urang teh geus jadi aki-aki jeung nini-nini.. nu goreng sagoreng-gorengna aya. nu leuwih penting mah asal sehat.

bari ngareureuhkeun kacape. rek didatangan. angkanan teh engke we satutas manehna munggah haji rek manggihan.dina hate ngucap sukur jeung ngadoakeun sangkan inyana salamet. manehna teh teu ngajawab kalawan saerewelena atuh kuring ge teu mere ngaran nu benerna. pindah dines. . lantaran mimiti panggih teh kuirng make kaos belang manehna ngageroan kuring Si Belang. naha make tiung wungkul atawa ganti jadi make jilbab. sok mindeng ngadengekeun radio. atuh kuring nulis surat ka manehna make pulpen sejen.. enyaan lebeng euweuh balesan.1972 Unggal malem Saptu bari lalangkarakan di tempat indekos.. sajak nu dibawakeun teh lolobana sajak rumaja nu idek liher dina dunya cinta. nyaritakeun sajak nu kungsi dibacakeun ku manehna. Mun aya nu nyebut Silang ka kuring pasti manehna.eh uing ge ongkosna lain meunang kukumpul tapi pamere ti anak tere nu panggedena…” Kuring maca serelekna teh sababaraha balikan. ceuk manehna “Mun nulis surat keur uing kudu make pulpen ieu. 2004 Kuring narima deui serelek ti manehna eusina teu panjang “…. awak ngeusi disebut begang henteu. kuring nelepon teh lain waktu manehna keur ngajomantara.. Teuing tah lamun geus balik ti Mekah. keur kenang-kenangan manehna mere pulpen. ari beuebeungeutan rada rada siga bentang pilem . …. mun encan mah sok we kukumpul keur ongksona ti ayeuna. teuing kamana. do’akeun nya. nya peuting harita kuring nepungan manehna di kamar 26 di hiji hotel. nya nelepon kitu we atuh sakalian kuring ngawanohkeun diri bari nyebutkeun hayang papanggih. mun teu make pulpen ieu mah uing moal ngabales…”. Dikangaranan pulpen. Hiji waktu kuring ngawanikeun maneh nelepon ka penyiarna. didinya. sanggeus beres macana terus ngagalantang nyarita eusina eta sajak. Nya ti harita kuring wawawuhan jeung manehna. geulis Sunda. sok sanajan umur kuring leuwih ngora. Dina ngabasakeun teh sok teu puguh sakapeung kuring. sok ngahaja neangan sora penyiar awewe. (Di muat dina majalah Cupumanik No. Lila wawawuhan teh.?. disebut montok henteu. sahanya poho deui ngaranna. ngan ieu mah beungeut Sunda.. Papisah soteh pedah kuring kudu miang ka luar jawa.39 Oktober 2006) Diposting oleh RUMAH BACA BUKU SUNDA di 7:13 AM 1 komentar: Anonymous said. Geulis. kiru deui lamun nyebut Sigeu bisa dipastikeun kuring nyebut manehna. kuring nanya manehna. nanya ngaran nu sabenerna.. teuing meureun asa kurang merenah tungtungna lamun ngageroan teh nyebut Silang. Serelek ti manehna ku kuring teu dibales.jeung hampura bisi aya dosa boh nu karasa boh nu teu karasa. Umur kuring 23 taun ari manehna geus nincak 26 taun. tapi dina serelek eta keneh nyebutkeun teu boga budak. uing. nya manggih sora awewe harita teh keur maca hiji sajak. ilaing kalan-kalan ana jeung ente. ari ente geus ka haji. enya da geulis atuh manehna teh geura we awak jangkung ukur beda tilu senti jeung kuring ge.…. jeung jadi hajjah anu mabrurroh. kakara ge sababaraha poe ge geus leungit. hayang kenalan.…. atuh kuring ge ngageroan ka manehna teh Si Geulis sok terus disebut Sigeu.Lang uing rek jarah. rek munggah haji. Cilengkrang Desember 2004. sataun leuwih. manehna teu nganggap dirina leuwih kolot anu kudu dihormat. atawa naha bakal eureun buukna make semir. donto meureun babasaanana teh. bari jeung rek aya nu ditanyakeun sabab dina serelekna nyebutkeun kungsi ngandeg.

hatur nuhun kana karyana.cerpen sae ieu nembe ka aos ku abdi. -ddzmFebruary 19. 2010 2:42 AM Post a Comment Link ke posting ini Create a Link Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) RUMAH BACA ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful