Carita Pondok (CarPon) Bahasa/Basa Sunda : Rènghap Eulis

Meusmeus regot Ki Aduy jeung Ni Otih patukang tonggong ngarinum cèndol. Beurang panas èrèngèrèngan. Kuring kumètap. Tapi boga duit timana, apan gawè gè can boga deui, sanggeus tilu poè katukang disiksa PHK. Leuwih parna, pamajikan pundung, kabur ti lembur nyorang bapa jeung indungna nu geus lila nyicingan imah kontrakan di Jakarta. Orokaya kuring ngaulah-ulah, da cenah manèhna mah geus teu betah deui rumah tangga jeung salaki nu mindeng dibintih hutang jeung teu awèt gawè. Tapi kuring can ngarti naha pamajikan bet kudu kabur ti lembur, apan geus lila cicing didieu tèh. Teu kudu pundung kaduhung rungsing ka kuring, urang geus dua tahun leuwih rumah tangga tèh, Eulis. Sakuat-kuatna gè kuring nyanghareupan hirup, teu welèh wè butuh nu ngarojong, butuh nu maturan. Eulis, mun seug anjeun satia maturan kuring didieu, moal poekeun kieu hirup kuring tèh. Kuring reugreug. Sanajan loba kakurangan, lamun pareng dilakonan ku duaan mah, tangtu bisa katambalan. Kuring teu eureun-eureun leumpang sorangan, najan can nyaho kamana belah unggah. Geus karasa jegjreg ceker. Tapi leumpang sapanjang jalan pilemburan mah, teu welèh wè pada naranya. Mang Nono nanya naha teu ngilu ngusep. Neng Mirna nanya bari imut ngaheureuyan. Ki Momon aki-aki tujuh mulud, ngajak moro langlayangan. Nini Iin nolol ti jandèla imahna ngadon nanyakeun hartina global warming. Kuring ukur bisa gogodeg sapanjang jalan. Bororaah nèmbal, apan pikiran titatadi gè geus teu puguh jurus. Kuring tuluy leumpang, mapay kebon, mapay galengan. Hariwang jeung kahayang teu welèh seseledek dina rohangan hatè. Kuring ngarandeg hareupeun saung teu jauh ti jalan, diuk nyalsè ngareureuhkeun kacapè hate. Rènghap kuring garing lir ibarat aya seuneu ngabebela dina jero dada. Di jalan lembur katempo barudak leutik maraèn sapèda. Aya ogè nu langlayangan. Si Nanang jeung si Lani anteng maèn kalèci. Tukang tarompet di gembrong barudak. Sora tarompèt geus silih tèmbal najan ganti taun masih dua poè kènèh. Nini Otih ngarenghik ka Ki Aduy hayang dipangmeulikeun tarompèt jiga barudak. Ki Aduy pungak-pingeuk, kusuwal-kusiwel ngodokan saku bajuna. Di belah wètan, Nini Ocih katempo nalaktak gugurawilan dina tangkal jambu nu Haji Uyud, jiga nu hayang dibandring. Si Akina bangun nyalsè ngabaheuhay niup suling gigireun tangkal. Kolot di lembur mah gening mani jaragjag, pait daging pahang tulang, teu kawas kolot di kota nu saeutik-saeutik geuring nyangsaya. Nempo maranèhna, kuring ujug-ujug inget ka umur sorangan nu bakal ngolotan. Jiga daun garing. Jiga warna panon poè nu rèk nyumput. Kuring hayang mèakeun umur di lembur, nempo alam nu weuteuh maplak pepelakan. Hiliwir angin tibelah gawir. Ngan hanjakal Eulis geus teu ngilu diuk gigireun kuring… *** Nepika poè isukna, pikiran tèh masih pajeujeut. Kudu timana heula ngamimitian sangkan hirup bisa robah. Jiga kamari, wanci haneut moyan, kuring geus ngadaweung hareupeun imah. Sora hayam silih tèmbal. Sakapeung kadèngè sora domba Mang Dadang belah girang nèmbalan lagu dangdut ti imah Kang Maman. Kuring saukur bisa nempo nu pareng lalar liwat di jalan. Leng pikiran nguliat deui. Panon geus cangkeul tetempoan. Hatè geus teu genah rarasaan. Imah leutik geus teu kaurus. Pakarangan balatak. Tikotok tingarenclo di buruan.

tuluy nyumputkeun beungeut. Panonna bolotot. Karasa leler deui kaambek tèh. tangtu cilaka mun ngègèl. tuluy ngalèos rèk balik. “Geus tilu poè kuring nempo ilaing loba ngahuleng. Sajeroning kokolèbatan kalangkang Eulis. Kuring nempo Neng Marni jongjon nyeuseuh luhureun batu walungan. Ki Dasmi ngarènghap panjang. “Puguh acara gaplèh gè di pause heula. Buukna dipolès beureum. Kuring melong langit jeung tatangkalan. Gusti. “Baè ah. Nyawang pikahareupeun. baur jeung kapaur milampahan hirup kahareup. Naha bet jadi ngeleper kieu hirup tèh? Sarua ngeleperna pareng nyanghareupan Pa Junaedi bandar kai nu teu bosen jeung teu poho nagih hutang ka kuring. Nya kitu deui lamun teu jodo. Geumpeur nahan kasedih. “Rèk kamana. Halah kèder hatè tèh lamun nempo Pa Junaedi ngamang-ngamang bedog rèk nagih hutang. Jelema jul-jol ka tajug rèk solat maghrib. Kuring ukur seuri konèng. ngalayah duit di tengah imah. Brah ki Dede keur ngangkat calana. “Ema! Ki Dede ngarudal!” “Hampura Nyai! Ieu mah teu bisa di pause!” *** Reup maghrib. euweuh pamajikan mah hirup tèh asa cicing sorangan di jero sumur nu poèk. teu welèh kacipta dina ingetan.Tibaheula kuring sok ngandelkeun pamajikan nu ngurus imah. Nyel ambek. Sok jadi sedih. “Ceuk kuring gè naon. Kuring beuki ngeluk. mani rusuh?” kuring nanya. kumaha ilaing satèkah polah ngayakinkeun pamajikan. jadi wè teu kaopan. Katempo panon poè eumeul-eumeul. Leungeun pamajikanna gè reunceum ku barang mahal. Kuring ukur bisa ngeluk tungkul. Hariwang.” Pokna. Mobilna dua jeung imahna dua umpak. kuring sok ngadon ngahuleng sisi walungan gedè.” Ceuk ki Dede bari tuluy ngarandeg hareupeun kuring. “Yeuh. Ki Dasmi nyampeurkeun kuring nu anteng sila. nahan amarah nu teu daèk ingkah. Kuring nyegruk ceurik. Duh. Sok kabita nempo Haji Daud nu loba harta.” “Baruk aya nu nyeuseuh?” ki Dede ulak-ilik.” Pokna bari tuluy leumpang rusuh muru walungan. wayahna.” Ceuk Ki Dede bari ngalieuk ngusapan beuteung sorangan. “Tapi nu penting mah ayeuna. lin? Tapi naon kawajiban kuring ka Eulis salila ieu? Kalangkang Eulis kokolèbatan. ambèh pamajikan teu ngarasa digawèkeun. Iwal Aki Dasmi nu masih deukuet jeung kuring ayeuna sanggeus pamajikan ninggalkeun kuring.” Ceuk ki Dasmi nuluykeun. Mikiran pamajikan. Kuring ti tatadi geus nempo Aki kuring sila nukangan. nèangan deui wè.” Ceuk kuring bari nunjuk Neng Marni nu masih jongjon nyeuseuh. Puringkak bulu punduk kuring nulak taktak. teu kuat hayang miceun. “Kunaon. di hareup aya Neng Marni keur nyeuseuh. Teuing geus sabaraha lila kuring diuk sisi walungan. Tikajauhan kadèngè Neng Marni ngagorowok. sieun teu welèh nyiksa.” Pokna bari morosotkeun calana. . Kuring nangtung bari gogodeg. Gèk manèhna diuk nyanghareup kuring. Mun balik gawè tèh sok angkaribung ku bawaan. Sora cai walungan lir ibarat sora getih nu ngagolak nyaksrak jero awak. Ki. “Pohokeun awèwè kitu mah. Delon? Kawas cucurut kaibunan waè…” kadèngè aya nu nanya ti tukangeun. Dipikir-pikir mah naon salahna ngurus rumah tangga mah ku opat leungeun. tong loba nonton sinètron. ètana palid ka Neng Marni. ieu mah darurat. Lamun sangheuk leuleumpangan. “Tong miceun didinya. teu walakaya. Kuring ngalieuk. Eungap. peureum kadeuleu benta karasa. Sok ngadadak inget ka pamajikan. Leng pipikiran dungdeng rinyay tetempoan. Kuring ngarènghap panjang. Mun diteunggeul ku manèhna tangtuna kuring jehjer. “Watir. Apan èta mah geus kawajiban pamajikan. sakapeung kalangkang Pa Junaedi sèsèlèkè ngawur kapaur dina pikiran kuring. melang. lamun jodo mah si Eulis tangtu balik deui. Rèngsè solat. Sok hayang ujug-ujug beunghar. Huntu gè sakitu wewegna. lin?” Ki Dasmi miheulaan ngomong. nahan inghak. sanggeus kabeh ninggalkeun kuring. Nempo ramona gè sagedè gedang.

Sakapeung mah batuk ngohkoy. Tong nyapirakeunn kasalahan leutik. tapi diolo gè embungeun deui balik ka lembur. Ki Dasmi ngagolèdag sasarèan. “Kuring tibaheula ngumpulngumpul. Adan geus ngahaleuang ti tajug. Hutang nu kudu dipikamelang mah nyaèta hutang ka Gusti Nu Maha Agung. Jang. Jang. lin?” Ceuk Ki Dasmi heran naker. lantaran hirup mah kacegat umur jeung liang kubur…” Jempling sajongjonan.“Ki. Leungeun kuring ngadègdèg narimana. Sorana laon.” Ceuk kuring dareuda. Kuring ngilu ngagolèr gigireunna bari teu ngiceup neuteup duit dina leungeun. Ki?” “Hutang kahirupan. Poè isuk kudu leuwih hadè batan poè ayeuna. Jang. Reup kuring peureum. robah lampah. kuring jeung Ki Dasmi dariuk. kuring geus dua kali jauh-jauh panjang gagang ngadatangan pamajikan ka Jakarta sangkan bisa riung mumpulung deui di lembur. Kudu merenah mikiran jeung mèrèskeunna. lamun kabayang mah tangtu kasorang. tapi baheula mah pamajikan teh teu kabur. “Baruk ilaing boga hutang?” Ki Dasmi semu nu reuwas. Sumegruk ceurik. tong jahat ka sasama. Tong melang ku kahayang. Kadè. boh ka dulur. “Jang. tong nganyenyeri hatè batur. Malah mèrè sumanget. tong loba ngahuleng teu puguh. kadè kudu somèah ka sèmah. Teu karasa kabèh dunya pareum dirawu peureum. nu sapanjang janari nepika sareupna dipikiran panjang. dipajang. Kuring nyuuh kanu jadi Aki. tong hariwang ku hutang.” Ceuk kuring beuki ngeluk. Ki Dasmi nangtung ngajak solat bareng.” “Kunaon mayarna. boh ka kuring sorangan. “Hutang ka Gusti? Hutang naon. mun seug ngumpul mah sok hèsè ngerik. Tibaheula gè kuring mah embung makè duit kaleuleuwihi. Sabot kuring masih olohok nempo duit. “Duit halal ieu mah. Lamun meunang rijki. Jang. mangkana awèt. Jang. tapi manèhna geus ngomong teu betah rumah tangga jeung kuring. hirup mah mun teu ngoprèk moal nyapèk. sangkan teu guligah. ditimang-timang… . Ki. dipilih-pilih. Tong sombong. “Ki…” “Jang. tapi hasilna kieu. Omat. “Jang. ieu tarima duit ti kuring. Cahyana oyag-oyagan nyieun kalangkang dina bilik. mun pareng aya masalah. lamun daèk ngèsang mang tangtu katalang. Susuganan jaga mangpaat. Manèhna neuteup lalangit. Teu karasa geus asup solat isya. “Nya sanggeus di PHK tèa. Ki?” “Ibadah jeung amal hadè…” Peuting beuki jempling. Kuring unggeuk. tuluy Ki Dasmi ngawangkong deui. urang kudu sabar jeung daèk ngèsang. Sajorelat pikiran jeung rarasaan nyawang dina jengkal sarè. Kuring ngabetem. Inget-inget geus bedug shubuh. tong hariwang ku hutang ka jelema. Kudu dileukeunan nya.” Ceuk Ki Dasmi bari mikeun kaen coklat. akur jeung dulur salembur. tong ditèmbal ku amarah.” Ceuk kuring “Aèh. kuring jeung pamajikan pasèa waè. Tarima. Tong reuwas lamun jempling peuting bisa nyarita nu leuwih singget tur pinuh rasiah sual kahirupan jeung pilampaheun. Tong pegat harepan. Peuting ayeuna Ki Dasmi mènta kuring maturan manèhna. Kuring geus merul ngirim surat maksud ngayakinkeun. Di tengah imah lampu bohlam koneng ayun-ayunan katebak angin nu asup tina liang para imah. Cag geura niatkeun hirup bener…” Ceuk Ki Dasmi. Omat tong luhur teuing ngukur. “Ilaing boga salah naon ka pamajikan?” ki Dasmi nanya semu heran.” Ceuk ki Dasmi. Tong ngarasa kasinggung.” pokna. lain geus opat kali ilaing di PHK tèh. “Naha ayeuna mah bet kabur?” “Pangpangna mah sanggeus pamajikan nyahoeun kuring gedè hutang ka Pa Junaedi. Samak diamparkeun. Kuring geus pegat harepan. “Jang. Kuring hayang akur deui. Ki Dasmi ngarènghap panjang. Kudu diajar bungah dina susah. Rèngsè solat Ki Dasmi ngajak kuring ka imahna. Poèk. Ki Dasmi muka tali kaèn. Ladang kèsang…Sugan wè bisa ngalunasan hutang ilaing. katempo duit ti mimiti nu lecek nepika nu heuras ngagulung dibeungkeut karet. Kuring olohok.” Pokna. Poè ayeuna kudu leuwih hadè batan poè kamari. kudu bisa ngeureut neundeun. arèk mah ngeunteung katukang.

“Rèngsè ngarudal. “Eulis. Leuleus hirup.” Ki Dede ngarandeg melong pamajikan kuring. Kebetulan hampir seumuran dan mirip dengan cucunya sendiri. Seuri Eulis karasa haneut. Jul-jol jalma daratang muka panto imah. sumanget deui? Kuring ngarasa hirup sorangan di dunya tèh. Asa lila deui rèk nabeuh harepan tèh. Eulis nyuuh ka kuring. Rumangsang beurang maheutkeun deui kamelang. nyegruk ceurik. kawantu pangdipikanyaahna. sami-sami hapunten Akang. Kuring tuluy ngalèng pamajikan ngajak leumpang. balikna deui téh kudu baé aya oleh-oleh husus keur Inggit. ngimpi lain ieu teh? Pamajikan geus aya hareupeun. hapunten Eulis. Kuring jeung pamajikan silih pelong nempo kalakuan Ki Dede. “Sabar nya Jang. “Rèk kamana. Kuring ngalieuk. beuki melang wè kuring hirup sorangan. Umur ngora bisa waè isuk maot. Gusti. Kuring jeung pamajikan namplokeun kasono nu salila dua bulan teu panggih. heuras deui. Di jalan paamprok deui jeung Ki Dede. Tibaheula ki Dasmi sobat kuring. Manèhna unggeuk. Kabeneran ampir Saumur jeung rék sarimbag jeung incuna sorangan. Manèhna ngalèos ngajugjug jalan.” Ceuk Eulis nginghak. tuluy ngajleng ka walungan. jiga gebog cau nu palid di walungan… “Kang…” kadenge aya sora halimpu titukangeun kuring. Kang. inghak-inghakan nahan ceurik. hapunten Eulis salami ieu ninggalkeun Akang. hilap teu cebok. Innailahi wa innailahi Raoji`uun… *** Gusti. Ki?” kuring nanya. teuteup Eulis karasa iuh. rènghap Eulis lir ibarat simbut. Gabrug tèh kuring nangkeup pamajikan mani pageuh. Geus ganti taun… Utamana Inggit nu ngarasa leungiteun téh. ngudupruk sumanget. mani rusuh? Rèk ngarudal deui?” kuring nanya. tuluy teurab mani beurat. Di luar imah. Gusti. Kuring duaan nangtung pahareup-hareup. Kuring bungah pisan pamajikan daèk balik deui ka lembur. Saha deui nu bisa raket deui jeung hatè kuring ayeuna? Kuring leumpang sorangan ngajugjug ka walungan. Manèhna nalikeun tali kolor.“Aki!!!” kuring ngagorowok meupeus simpèna shubuh.” Ceuk Ki Dede bari nepakan punduk kuring. Unggal di Aki mulang ke lemburna. “Tadi ngarudal. “Hapunten. Rugap-ragap awak Ki Dasmi nu ngajelepeng tiis teu usik-usik. sora tarompèt kadèngè silih tèmbal. Kuring asa katumbu umur ku Eulis. Terutama inggit yang merasa kehilangan itu. pulangnya lagi harus saja ada oleh-oleh khusus untuk Inggit . Rarayna marahmay. umur mah anjeun nu ngatur. Karasa deui tiis deui rarasaan. Geus dianggap incuna sorangan. Kang. Katempo ki Dede hanjat ti walungan. Sapanjang jalan kuring duaan silih teuteup pinuh kasono. Sapeupeuting. Kuring nangtung sisi walungan. balik deui Eulis? Panyana tèh geus kawin jeung urang kota.” Pokna bari lumpat. Sudah dianggap cucunya sendiri. Setiap si Kakek pulang ke kampungnya. “ ceuk Eulis peura. simpè hatè najan sora cai walungan kadèngè tarik. Cipanonna haneut dina leungeun jeung pingping kuring. Kumaha ngamimitian hirup lempeng deui. Ki. “Eulis?!” kuring reuwas naker. jiga batu. Teu karasa kuring cirambayan. “Hapunten. Eulis unggeuk. sangat disayang. Manèhna imut ngagelenyu. Aki Dasmi mulang. Ti ayeuna mah urang tong pipisahan deui nya?” ceuk kuring peura. “Walah.

harus sengaja berhenti. Bu Gumbira ibunya inggit begitu juga dengan adik dan kakaknya. apana inggit. Mamah ogé meni asa beuheung sosonggeteun.” walerna. Nya kitu deui Bu Gumbira. serumah-rumah. sakantenan amengan ka Situ Panjalu?” Si Bungsu Ikbal usul. sirikna teu ngahajakeun megat di buruan. “Betul Pa. Karena sering belanja kembang dari Si Aki. siga nu nyaaheun pisan ka Inggit. sono hoyong pendak sareng Si Aki.. Pak Gumbira. Puguh deui Inggit mah. indungna. Ngan ku sabab raketna pisan jeung Inggit. kudu baé ngahajakeun eureun. “Mungkin…. Bilangnya ingin bertemu dengan cucu. Tina sering balanja kembang ti Si Aki. Atuh beuki asa jeung baraya baé. tukang kembang langganan Bu Gumbira jeung Inggit. sama merasa kehilangan.” jawabnya. laun-laun jadi asa jeung baraya. Tukang kembang langganan Bu Gumbira dan Inggit. Ikbal dan Jatnika.” saut Bu Gumbira deui. rék dibeulian rék henteu. Nya kitu deui adi jeung lanceukna. sekalian main ke Situ Panjalu?” Si bungsu Ikbal usul. Saimah-imah. asa ka incu sorangan. Basana téh hayang panggih jeung incu. rék ngagaleuh rék henteu. “Panginten…. Yang dimaksud oleh Si Aki semuanya itu. . “Boa teu damang?” ceuk Jatnika. “Kenapa Si Aki tak ada juga??” kata Inggit ke mamanya. siga rék sahinghingeun ceurik. mau dibeli atau tidak. mereka lebih-lebih merasa kehilanga. Namun karena dekatnya dengan Inggit. mau membeli mau tidak harus menyuruh berhenti. “Aduh. “Bagaimana jika kita tengok. seperti akan menangis. bapaknya inggit. sudah kangen ingin bertemu dengan Si Aki. lama kelamaan merasa seperti dengan saudara. Mana komo sanggeus Si Aki Tukang Kembang. “Leres Pa. “Nya éta mah. Nu dimaksud Si Aki ku saréréa téh. “Euleuh. Hampir setiap hari. Semuanya. kedah baé miwarang lirén.Saréréa.” jawab bu Gumbira lagi. “Takutnya sakit?” kata Jatinika. “Naha Si Aki téh teu aya baé?” ceuk Inggit ka mamahna. manéhnamah leuwih-leuwih asa leungitanana téh. Bebitu juga dengan Bu Gumbira. Malah pok deui-pok deui nyebutkeun. “Ya itu. Mama juga tidak tahu. Bu Gumbira. kumaha atuh Mah?” Inggit beuki ngarasa hariwang. sarua ngarasa leungiteun. Ampir saban poé. Pa Gumbira. bagaimana Mah? Inggit terus merasa khawatir.” Inggi langsung setuju. “Kumaha upami urang longok.” Inggit jol satuju. Apalagi Inggitm biasanya sengaja menunggu di halaman. Ikbal katut Jatnika.

kueh kaleng. sekalian jalan-jalan. sebenarnya hanya formalitas. ti saprak Si Aki bébéja rek ngalongok lemburna. tara léngoh.Biasana samulangna Si Aki ngrilingkeun dagangan. oleh bu Gumbira sering diberi oleh-oleh. Biasanya buah-buahan. pasosonten mulih” sauh Pa Gumbira ka barudak. Inggit téa. dari semenjak Si Aki bilang ingin menjenguk kampungnya. pisitan. setiap pulang dari kampungnnya. Tapi sudah dua bulan lebih. Sebulan atau dua bulan sekali suka pulang lagi ke kampungnya. Kawantu sakali ngirim téh pasti tara kurang ti sakarinjing gede. Kebetulan Si Aki sering menceritakan nama kampungnya. ku bu gumbira sering dibahanan oléh-oléh. kita tengok. “Enya upami sasih payun Si aki angger ngampleng. Oleh karena itu. Ditanggung menggunakan salang dan rancatan. Tapi geus dua bulan leuwih. Asalnya tukang minyak tanah. Ti dieu Ahad enjing-enjing. keur incu kadeudeuh. Sebab pada praktiknya untuk semua. pasti lewak ke depan rumah Inggit. suka membawa beras segala. Tampolanana ari keur usum panén mah. Ke sananya lagi gantian berjualan kembang. kadang kadang ada pakaian bekas untuk ganti. Ti keur ngora kénéh geus bubuara ka Bandung. Bolak-balik saja. Biasanya sepulangnnya Si Aki mengelilingkan dagangan. Yang dimaksud oleh-oleh khusus untuk Inggit itu. karena tetap tidak diterima. sok ngirim béas sagala. sawo. sakalian jalan-jalan. untuk dibawa ke kampungnnya. Nu dimaksud oleh-oleh khusus keur inggit teh. sudah tidak canggung lagi. Anu tara tara téh ngongkosan. “Iyah jika bulan depan Si Aki tetap tidak kembali. Ku sabab geus teu asa jeung jiga téa. pasti membawa oleh-oleh. Nama aslinya Abdul Manap. belum balik-balik lagi. Teu pati jauh ti kota kecamatan cenah. Tidak jauh dari kota kecamatan. atau kedondong. Jikalau sebulan lagi Si Aki tetap tidak kembali. Orang Panjalu Si Aki itu. manggu. baik berangkatnya ataupun pulangnya. sekalian jalan jalan akan sengaja ditengok. sakalian jalan-jalan. sore-sore pulang” kata Pak Gumbira ke anak-anak. . Kumaha usum-usuman baé. Nya kitu deui Si Aki. sirop. manggis. Tungtungna Pa Gumbira nyatujuan kana usul Si Bungsu Ikbal. atawa kadongdong. Urang panjalu Si Aki téh. Ada gula. boh balikna. Tangtu baé lian ti oléh-oleh husus. Bagaimana musim-musimnya saja. tacan balik-balik deui. Tidak akan jauh jalannya. Urang uah-uih baé. Da tara ka mana deui jalanna. kuéh kaléng. Semenjak muda sudah mengembara ke Bandung. sirop. Kabeneran Si Aki mindeng nyaritakeun ngaran lemburna. sakepeung pakéan urut keur babasah. urang longok. kopi. rék ngahajakeun dilongok. sabenerna ukur babasan. Aya gula. Asalna tukang minyak tanah. Yang tidak itu memberi ongkos. Upama sabaulan deui Si Aki tetep ngampeleng. Inggit saja. kopi. Ditanggung maké salang jeung rancatan. lantaran keukeuh tara ditarima. Tentu saja selain oleh-oleh khusus untuk cucu tersayang. Sabab dina prakna mah keur saréréa. pasti ngaliwat ka hareupeun imah Inggit. Ngaran aslina mah Abdul Manap. Ka béh dieu ganti ngajual kembang. duku. Akhirnya Pa Gumbira menyetyjui terhadap usulnya Si Bungsu Ikbal. Biasana bungbuahan. bawaeun ka lemburna. Sabulan atawa dua bulan sakali sok mulang ka lemburna. unggal mulang ti lemburna. boh inditna. Biasanya jika sedang musim panen. Biasanya sekali ngirim itu pasti tidak kurang dari sekeranjang besar. sawo. Dari sini minggu pagi-pagi. “Begitu juga dengan Si Aki.

tiba-tiba berhenti sebuah mobil yang bagus. paling-paling bade naroskeun alamat. Pada mulanya semuanya bingung bercampur gembira. Dugaan semuanya. Da teu terang téa. sedan bekas. Geus karuhan kitu mah. walerna téh. Lalu buru-buru menuju ke mobil dan membuka pintu sebelah belakang. “Sekalian mencoba mobil baru lagi. Atuh Bu Gumbita téh kacida bingungna. ngahaja niat nepangan Pa Gumbira sakulawarga. paling-paling juga akan menanyakan alamat. Ngan pasti lain jelema sagawayah. Ari pék si tatamu téh. Biasanya setengah lima . Henteu kungsi lila kurunyung Jatnika. Sedangkan Pa Gumbira belum pulang dari kantornya. sengaja berniat bertemu Pa Gumbira sekeluarga. Nya kitu deuih kulitna. Beui bingung lantara si tamu ngaléos. kira-kira jam hiji beurang . nembé dugi ka bumina. Namun walau bekas. lirén payuneun Pa Gumbira. lian ti Bu Gumbira téh. siapa dan orang mana orang itu. Naha atuh ari pitilupoéun deui kana jung. Dari dandanan dan mobilnya saja kelihatan orang berada. berhenti di Pa Gumbira. Karena tidak tahu. kira-kira jam saru siang. baru sampai ke rumahnya. Bu Gumbira sangatlah bingung. Bajunya tidak seperti sedang dagang kembang. Aritnya di rumah itu baru ada Inggit dan Ikbal. Tiga hari sebelum keberangkatan. Pa Gumbira teras diwartosan aya Si Aki. Pédah kabeneran keur araya di tepas. Mobil bekan.“Sakantenan ntobian mobil anyar deuih. Sedengkeun Pa Gumbira. Sekarang beresih dan bagus. Karena waktunya Pa Gumbira pulang itu masih lama. Ternyata si tamu. Tapi najan tilas. “Aki…. ujug-ujug reg aya mobil alus pisan.” ceuk Jatnika. Asalna saréréa bingung campur atoh. ninggalkeun pribumi. Namun pasti bukan orang sembarangan. Sangkaan saréréa. barang ti jero mobil kaluar Si Aki. meninggalkan tuan rumah. ketika dari dalam mobil keluas Si Aki. Waktos diuningakeun Pa Gumbira masih kénéh aya di kantor. . Tak lama kemudian datanglah Jatnika. Harita di imah téh kakara aya Inggit jeung Ikbal.. teu acan mulih ti kantorna. selain dari Bu Gubira.! katanya” Inggit berlari menuju Si Kakek. Henteu hideung saperti saméméhna. jawabnya itu. Agak jauh sekolahnya Jatnika itu. Margi kana waktosna Pa Gumbira mulih téh masih kénéh lami. Tina dangdanan jeung mobilna ogé katara jalma aya.” cenah. Waktu diberi tahu Pa Gumbira masih ada di kantor. “Sawios bade diantosan baé. Karena kebetulan sedang ada di teras rumah. Mobil tilas.” Nembe ngagaleuh mobil apan Pa Gumbira téh. henteu kolot-kolot teuing. saha jeung urang mana éta jalmi téh. Bajuna henteu saperti keur dagang kembang. sedan alit. Begitu juga dengan kulitnya. tidak terlalu tua. Semakin bingung karena si tamu pergi. “Baru membeli mobil Pa Gumbira itu. Tuluy rurusuhan muru mobil sarta mukakeun panto Beulah tukang. “Aki…. Tidak seperti sebelumnya. Ayeunamah beresih jeung alus. “Biarkan saja nanti ditunggu saja katanya. Rada jauh sakolana Jatnika mah. Biasana tabuh stengah lima. Keduanya saling merangkul.!” cenah” Inggit lumpat muru Si Aki. Gabrug duanana silih rangkul.

dia itu. Tidak sangka yah. Tapi sekali-kali. Margi diwagel ku putra-putrana. cenah. Saha saleresna si tatamu téh? Singhoréng putra Si Aki pangageungna. Utamanya jika kangen kepada Inggit. Pa Gumbira lalu diberitahu ada Si Aki. anjeunna téh. pasti nganjang ka bumi Pa Gumbira. Di antaranya yang bertamu ke Pak Gumbira. Ari pangna ngahaja nepangan. Di antarana nu natamu ka Pa Gumbira. Yang katanya salah seorang anak Si Aki paling besar. kedah sering ngalongok Si Aki di lembur. Siapa sebenarnya tamu tersebut? Ternyata anaknya Si Kakek yang paling besar. Utamana upama sono ka Inggit. Anu majar salahsaurang putrana. Si Aki tukang nyunyurung roda kembang téh. Teu sangka nya. Yang katanya salah seorang anaknya. anak-anaknya maju.Sudah tentu begitu. Sebab sengaja bertemu. putra-putrana maraju. Begitu juga dengan Pa Gumbira sekeluarga. Dicutat tur sisarungsum tina Pamager Basa X Incoming search terms: • • • • • • • • • • carpon bahasa sunda carpon carpon sunda carpon basa sunda carpon b sunda cerpon bahasa sunda www carpon sunda com carpon dari bahasa sunda carpon dalam bahasa sunda carpon sunda remaja Carpon basa Sunda . ampir sarimbag jeung Inggit. Si Aki tukang mendorong roda kembang itu. Karena dilarang oleh anakanaknya. Nya kitu deuih. Punya pabrik besi segala katanya. pasti berkunjung ke rumah Pa Gumbira. selain dari memberitahu Si Aki tidak dagang lagi. Pa Gumbira sakulawargi. hampir sewajah dengan Iggit. lian ti ngawartosan Si Aki téh moal dagang kembang deui. Anu majar salah saurang putra Si Aki pangageungna. Kagungan pabrik beusi sagala. Tapi sakali-kalieun. harus sering menengok Si Aki di kampung.

pa?” cenah. saya engga bisa bahasa Sunda. Duka bener asli duka pédah dicét. tuluy maju. Mereka kan cuman usil doang. “Iya. “Mau ke Jakarta?” cenah. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zippo tina saku calana. Papakéanana. Jadi engké bakal bisa balik deui ka Bandung maké Parahiyangan anu berangkat jam lima soré ti Jakarta.” ceuk Yuswa ngawalon panakon. geuning? Hanas ti tadi ngawangkong téh ku basa Indonésia. Ari ka handapna. “Ah engga juga. cuma mau ke Tamrin. Luhureun gambar leungeun téa aya tulisan Metalica ku warna beureum. Tapi kalo dengerin orang ngomong sih ngerti. émang meneer Oding punya darah Belanda?” ceuk Yuswa bari seuri. Sanajan Bapa lain urang Sunda gé ayeuna mah geus asa jadi urang Sunda wé. barang mimiti indit. Nanti soré juga pulang lagi. ku manéhna kaijir pidatangeun ka Jakarta téh kurang leuwih tabuh salapan. pirang semu beureum. “Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua. jeung cinggir. Gap kana roko jeung zippo. Geus lila uplek mah kakara wéh silih tanya ngaran. kelepus udud. atuh.” “Di Jakartanya di mana?” “Ah. panceg tabuh genep isuk-isuk. Mun taya halangan harungan. ka luhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol. cekés diseungeut.” pokna “Sama-sama.” témbalna. Sarérétan mah badis gambar tanduk banténg. Kawasna bakal cukup. Ceulina dianting sabeulah.Ku: Dadang Sadkar Sora piriwit ditiup semu ngalengis. “Ih. pa. Kalo tementemen sih lebih suka manggil saya meneer Odink van Holland. tuluy diasongkeun bari dipangnyekéskeun. Sajajalan Yuswa anteng neuteup téténjoan saluareun kaca jandéla. Tadi.” ceuk Yuswa rada mapanas.” “Bet éléh ku Bapa. soéh palebah tuurna.” meneer Oding mani rikat némpas omongan bari nyéréngéh. ada urusan kerjaan sedikit. tapi orangorang lebih suka manggil saya Yuswa. Kalo saya sih orang Sunda asli. “Makasih. Yuswa ngarérét kana érloji. enya wé ayeuna mah karéta téh tara ngarét. waktu keur nguruskeun urusan kantor. abong kabiasaan.” Ti dinya mah der baé ngobrol ngalér ngidul. bari jajangkung jeung jari manisna ditekuk. dicalana blue jeans belél. Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerebung.”Itu kalo nama yang benernya. Rieg. beuki lila ngagancangan. curuk. karéta ngarieg. “Punya api. Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora téa. Mimiti lalaunan. Horéng si budak ngora téh kalah terus ngajak ngobrol. Tapi sok sanajan kacirina rada nyéntrik ogé ari rengkuh-rengkuhna mah éta budak ngora téh sopan pisan. “Baruk.” “Saya Oding.” “Loh. Malah mah nepi ka milu mangmikirankeun urusan nagara sagala. Atuh da ari sugan téh…” “Cuman. Tuluy silih tanya wawuh ka si itu wawuh ka si ieu. Geuning lain ukur béja. . Si budak ngora téh ngarongkong nyeungeutkeun rokona. Buukna modél punk-rock.” walon Yuswa bari imut Sugan téh rék ngan sakitu. pa. naha?” “Abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonésia melulu sih. Kagareuwahkeun sotéh pédah wé aya budak ngora nu diuk di bangku hareupeun noél kana pingping lalaunan. “Saya Yuswa. Pakulitanana beunang disebut konar.” ceuk si budak ngora téh samemeh ditanya.

…boga sabaraha budak teh. dumeh budak teh ti kamari ngaeh bae hayang buku catetan nu leutik nu kelirna kayas. kaluar ti toko buku. Keur anteng ningalian buku buku. Manehna seuri terus ngasongkeun leungeun. bari panon mah mureleng ka eta awewe nu nepak kana taktak.!?” ceuk kuring. . kalah hayoh nitah budak supaya nyolongkrong munjungan “… Tuh salim heula ka Ua. geura we buuk sok sanajan geus culcel huis tapi ari modena mah kaayeunakeun. make pantalon.“Émang aslinya dari mana?” ceuk meneer Oding bari ngarérét kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerebungkeun haseup. Teu kungsi lila aya nu nepak kana taktak…” Silang…?!” Sajongjongan kuring ukur ngabigeu. padahal mah macana ge can pati lancar.” Sigeu…?”. ceuk rarasaan eta awewe teh ret deui ret deui ka palebah kuring.!” “Indungna mah di imah we. enya ari make cindung mah tapi da ieu mah lain jilbab. kuring seuri bari ngajawab.. “Jeung budak…. majarkeun loba seuseuheun.?!”. digigireun aya nu ngajanteng.. kuring. atuh ku kuring diayunkeun kahayangna sakalian kuring ge rek neangan buku sejena. “ Can robah kabeuki teh. kewes asa ningali dangdanan Indira Gandhi. teuing ngahaja ningali ka kuring teuing ngan ukur rarasaan wungkul. Dina hate nginget nginget deui kecap Silang. enya can poho kuring ge kabeukina kana emih kocok. budak jeung manehna. Beres babayar. teuing keur naon... da tadi diajak teh mugen.ceuk manehna deui. awewe tengah tuwuh. “Jeung saha.!” “Incu ieu teh…. geuning behna mah lain ngan sakadar neangan buku catetan . da ditanya teh ukur nyebut keur catetan. Budak teh jigrah pisan. Enya disebut tengah tuwuh teh asa merenah pisan. atuh basa di toko buku budak teh taralang tereleng kaditu kadieu kuring we nu rada kawalahan kudu nutur-nutur jeung mukaan buku bukuna anu ditunjuk.. bajuna gombrang. …”Keur naon didieu…?” ceuk manehna.. tapi kalah neangan buku buku bacaan sejena. Sasalaman teh rada lila jeung terus silih keukeuweuk.?” Kuring teu pati ngawaro kana pananyana. ngan saukur disampaykeun. Manehna ukur mesem.mana indungna.!” Kuring jeung manehna uplek ngobrol bari nutur nutur bujur budak milihan buku. atuh kapan manehna teh awewe jeung apan aya ditempat anu rame.. CARPON SILANG SIGEU Ku : Mamat Sasmita 2003 Poe Minggu ngajak ulin budak ka toko buku.. malah mimindengna mah eta cindungna teh nyampay we dina taktak. teu karasa kuring nembalan .” Nya neangan buku atuh ma enya neangan emih kocok didieu…”...” “Nu bungsu ieu teh. enyaan manehna ngajak nyimpang ka tempat dahar anu ngajual emih kocok. jeung ongkoh deuih aya budak nu keur colohok ningali ka kuring. manehna nyeuleukeuteuk.…kuring kumejot dina hate mah hayang ngagabrug manehna. tapi asa teu werat lamun kudu kitu teh.. tapi dangdananana mah matak hookeun keur awewe saumurna mah. buukna geus culcel huis.

da kuring ge apal teh eta pedah ningali model buuk didinya.na aya budak nu teu bener…!” “Lain budak teu bener maksud teh budak asuhan. eta we da bulan september 2003 nepi ka opat rebuna sabulan teh.da nyieun mah geus ti bareto mula.!” Resep ningali manehna ngadahar emih kocok anu cikruh nyuruputna atuh teu kaliwat seuhahna. mun seug didinya teu nanya tiheula. “Lain. Kuring ngahenggoy emih kocok... unggal gurat dina awak mawa lacak tapak baheula. nya sasieureun sabeunyeureun ngilu mantuan barudak jalanan sina sarakola….…. awewe mah kakolotnakeun teh beuki beunghar.!” “Euhh…mulya kacida atuh…!” Rada lila paheneng heneng. ayeuna ieu budak umurna tujuh taun jalan. tadi kira kira jam dalapan peuting uing taranjang hareupeun eunteung satangtung.. atuh beungeut ge teu dipoles ku wedak estu sahinasna. email tea). Serelek teh ngaburudul loba pisan pangpangna mah ti milis urangsunda..com ke ti saha ieu da anyar teu boga babaturan siga kitu.…geus di SMP. “Na geus boga sabaraha incu teh.Kuring rarat reret ningalian kana balanjaan manehna…”Meuli buku naon tadi. ari kuring jeung budak mah kana angkot we. sonona mah kacida jeung manehna teh. sakali sakali mangnyusutkeun leungeun budak ku kertas tisu. Ku kuring ngahaja di print. komo mun bari lalangkarakan... katiluna sugan we mayar telepona rada murah..…kuring kawin teh meh geus dua puluh tilu taun.com To : heuxxx@hotmail. ngoprek komputer teu kaganggu ku budak. sanggeus silih bere nomer telepon jeung serelek (serat elektronik.!” “Mintul meureun.…ieu mah pesenan incu.?” “Teu meuli buku uing mah. Peutingna mukaan email. sanggeus dibuka geuning ti Sigeu. kadua sugan we atuh bakal leuwih cepet da ari peuting mah kapan ngaranna ge peuting euweuh deui batur nu make..!” “Geuning ku irit.!” Ari budak nu diomongkeun mah anteng we ngahenggoy emih kocok. lain ari ieu budak teh nu bungsu.. muka email ti peuting teh aya sababaraha maksud. kosongna meh tujuh belasan taun. moal poho da kungsi nenget nenget ti palebah tukang…!” “Ari uing mah enyaan kalinglap Geu ka didinya teh. “Geu…ari didinya boga budak sabaraha…?” “Wah budak mah loba ngan anu bener mah ngan tilu. awak leuwih meber. terus papisah.?” Manehna seuri ngaheuheu.da eta geuning awak teh asa beuki meber…!” Manehna ngaheuheu seuri. Lang….…Geu.com Sent : 13 Okt 2003 22. Lir keur maca kajujuran. jeung geuning aya serelek ti panyeumpxxx@yahoo.!” “Ah duka teuing. ilaing nyaho teu.?” “Geus gede..43 Subject : Inget baheula. beunghar ku beurat awak…!” Ngobrol di warung emih kocok teh teu lila. “Lang ari eta buuk teh disemir. asa angger bae siga kitu…?!” “Alhamdulillah henteu. “Sakieu mah awak teh geus rada ngorotan da opat taun kaliwat mah leuwih beurat.?” “Keur ayeuna mah nya cikal nya bungsu. kahiji. malah geus boga incu ti anu bungsu…!” “Geuning…. ngan jadina nya kakara ieu. From : panyeumpxxx@yahoo. kuring mah moal apal.. buuk teu disisiran. dicitak sangkan tumaninah macana. uing neuteup awak sorangan. da leungeuna baseuh. nulis ieu email teh uing bari bulucun. meuli ieu we cet minyak…!” “Euh…geuning jadi pelukis. ieu mah asli atuh. atuh manehna ge tonggoy kana mangkok emih kocok. ti luhur tina unggal lambar .!?” “Lain irit. sakieu ge Alhamdulillah geus dipercaya boga budak. teu wanoh kana ngaran semir buuk…!” “Eta we asa angger keneh siga baheula. da kakara hiji. da budak noelan bae ngajak balik. manehna ngangkleung kana taksi..

enya kapan kamar hotel teh leutik. siga nu ngagondeng widadari meureun. rek diajak sare sagebrug Teuing kunaon. nu kakara lulus kuliah. puguh we rada era. uing cunggelik sorangan. ngeusi. Sanggeus ilaing mulang. nu terusna mah ilaing diuk dina kasur. tapi di lantai 2 kamar nomer 6. dina koran. lir pilem nu puter balik. ari rek make tingkah provokatif hate teh asa teu merean. Ningali awak dina eunteung. naha ngan eta anu pang sohehna keur hiji identitas. dina hate uing teh rek mere kenangan ka ilaing atawa…. dina tas. difoto keur bulucun. saha nu teu nyaho ka si Non sakota kabupaten mah. nu kungsi jadi paneuteup lalaki. terus uluk salam…”Assalamualaikum.di kamar 26. teuing pedah uing geus lila rarandaan. nyeungseurikeun kalakuan sorangan. dipaksa ku Mamah. malah dina hate ngagerentes yen ilaing teh lalaki nu teu surti kahayang awwewe. keur jaman loba nu ngudag ngudag boh jajaka boh duda.? Loba sora nu ngomong ti ditu ti dieu majarkeun uing begang majarkeun uing gendut. naon pangna uing ngajak papanggih di Hotel. nu boga hotel.buuk nepi ka tungtung kuku indung suku ting baranyay laku lampah nu inget ti jaman keur budak nepi ka ayeuna. atletis. ningali fotona ge teu beda we jeung ningali foto sejena jaman keur leutik. uing ge da teu nyaho.. ilaing terus amitan balik. ari ku Bapa kalah hayeuh dioconan. da ilaing hayeuh we ngajak ngobrol soal sajak-sajak jeung carita pondok nu kungsi ku uing dibacakeun waktu siaran. majalah. awewe geulis ngora keneh sukses usaha. sabenerna mah ku uing teh rek diajak mondok. uing harita hareugeueuen. asana mah karek anggeus mandi difoto ku Bapa Almarhum. ting berehil tapi lain sepir. kulit beuteung ieu nu kungsi mendeyang reuneuh.. maca buku jadi teu nafsu. si Non nu boga Mercy dina taun harita. Terus ilaing culang cileung neangan korsi keur diuk. aya nu gagancangan aya nu kacida launa.ilaing nyaho teu. Lila ngobrol teh pan meh nepi ka jam dua welas peuting. ngan dina . eta ge bari gegerewekan da embung mandi. Naha uing boga hak ngarasa era pedah awak siga kieu. Ilaing keketrok kana panto. Tapi niat kitu teh teu werat diomongkeun. waktu kuring ngojay di Hotel tilu puluh taun kaliwat. gambar sisi jalan. beungeut. nepi ka tembres kalakuan ti bubuk leutikna nepi ka nu pangbadagna. Uing wenang milih. ceurik pedah kunaon uing ge teu nyaho. nu kungsi luis. aya eta ge korsi mah tapi harita dieusian ku tas uing. ngan hanjakal teu boga foto jaman keur budak bari bulucun aya ge foto keur umur tilu taun teu make baju. naha kudu dijawab atawa ngan ukur mukakeun panto. malah aya nu pangkatna jendral. teuing seuri naon ngarana bisa jadi seuri maur. basa urang rek papisah tea. naha bet nu ditempo teh ngan ukur wujudna wungkul. dina wujud identitas naon atuh ari uing. Kulit beuteung ieu. ujug ujug jorojoy we aya niat kitu. nu boga villa di Puncak. Teuing kunaon maranehna ngudag ngudag. palebah pingping nu baheula luis teh ayeuna geus ledis. terus buku teh dialungkeun. waktu uing nelepon ka ilaing. nu aya nampuyakna daging nu teu puguh ujud. Meunang pan lamun uing ngabandingkeun awak jeung mangsa baheula keur meujeuhna ngora (lain. geuning ilaing nyerengeh bari ngomong…”Kahade buku eta mah eusina porno…” Uing teu nembalan harita teh. da sigana lamun bareng indit jeung uing. uing nyaho lamun aya salam wajib dijawab.. nu pendek beke tapi mobilna dua weuteuh. enya inget keneh da ngahaja neangan kamar nomer 26 teh ambih sarua jeung umur uing harita. hayang ngabandingkeun jeung awak jaman keur ngora.. ngan asana geus lila tara ngucapkeun salam siga kitu. Palebah beuteung naha jadi ngabendeleh kieu. jeung sababaraha buku. nu jago karate awakna lempay ngalampanyat. da ari kuring mah tong boro inget. Malah harita ge uing keur ngeukeuweuk buku nu judulna Telaga Darah. harita uing ngan ukur mukakeun panto. Lang…. harita uing ceurik…henteu ari ceurik gagauran mah ngan ukur rambay cimata. kitu dongeng Mamah. buku buku carita silat Cina.teuing ah uing ge teu ngarti. da enya buku teh porno pas keur dibaca teh anu kituna pisan. kulit beuteung ieu kungsi…. naha pedah urang teh keur dikepung ku deudeuleuan dina televisi. nahanya make jorojoy hayang difoto. sabenerna lain kamarna aya puluhan. jeung deui naha pedah uing awewe kalan-kalan sok aya nu ngan ukur ngadeukeutan pedah uing awewe. da uing tara tatanya.salingkuh. supaya ilaing datang ka Hotel. atawa naha uing kudu ngewa ka awak sorangan pedah ramijud. maranehna siga nu kacida bagjana.!”. dina dompet ngan ukur awak. lain kuring haying ngora saumur-umur). kalan kalan kuring seuri. geus euweuh tapakna. ngan ukur dijadikeun objek. asana uing terus nyician cai herang kana gelas disodorkeun ka ilaing.

hate asa aya nu ngagerihan Serelek ti Sigeu panjang ngagebay. ti anu bungsu kakara borojol minggu kamari.. Kasubuhnakeun kuring nulis email jawaban keur Sigeu : To : panyeumpxxx@yahoo. lucu geulis.geus dikonci pantona. urang teh geus jadi aki-aki jeung nini-nini. Lang…sabebenrna mah kabeh anak jeung incu ge eta anak tere.. enyaan dina internet mah sagala ge aya. eta ge tara nelek-nelek awak sorangan.…bulucun…! na ari burudul teh geuning loba pisan nya…malah aya nu geus umurna dalapan puluh taun sagala…. pleng teu nampa deui serelek ti manehna.? Alusna mah samemeh bulucun teh dikonci heula pantona. eta teh kabeh ge anak Si Jendral almarhum..ambuing eta sayang beurit dina kelekna….. da anu kaimpleng teh hih… angger we didinya teh awewe geulis. …sono euy hayang ngobrol deui siga baheula.?) Uing mah bulucun teh lamun keur mandi we.). Ti sanggeus ngirim serelek harita. dina panungtungan serelekna manehna nulis : Uing teh ayeuna geus loba incu. ucing jalu tea atuh sok kumahkar…eh nu kumahkar mah hayam rek ngendognya…..com Sent : 13 Okt 2003 22. teuing boga awak teh naha goreng naha alus. sarua sono Geu…! Si Belang tea. Geus ah urang geus tunduh rek sare heula. lincah jeung pinter. lantaran indungna meunang musibah waktu ngalahirkeun anu bungsu. bet aya nu daek nembongkeun awak bari bulucun dina umur anu sakitu geus cueutna. (heureuy ah…) Mun teu salah aya nu kungsi nulis majarkeun “awak teh panjara” teuing panjara naon. nu goreng sagoreng-gorengna aya.! Kabina bina nya. ngan pedah ku uing kabeh budakna diurus. nyakar. ka beh handapna eusina loba ngadadarkeun pangalaman dirina. kapan aya sayang beurit lin.43 Subject : Re:Inget baheula. enya asa ngagebeg geuning geus kolotnya umur teh. jeung incu tere. orok beureum keneh roroesan jeung ceurik. urang teu panggih teh aya kana tilu puluh tauna. kapan ceuk paribasa ge banda tatalang raga. abong kena disebut dunya maya.!!) Samemeh poe kamari. ucing jalu mah bisi ngarontok. Geu….. gebrus we mandi. dunya virtual. kuring sakapeung sok ngawawaas jaman baheula. samemeh nulis ieu serelek teh uing ngambah heula dina internet. kungsi jadi orok beureum. Geu….. awewe. . da uing ge ayeuna kieu buktina. implengan teh kakara robah poe kamari saprak panggih tea.com From : heuxxx@hotmail. lila lila mah bisi jadi cawokah. dunya kabebasan anu alus saalus-alusna aya. kapan Oma mah tina basa Walanda lin. aya oge anu nyebut awak teh mesin hasrat jeung aya oge nu nyebut diri……bae lah uing mah moal pipilueun ah kana palebah awak mah. neangan gambar awewe nu umurna lima puluh genep taun bari. da uing mah teu kungsi boga budak. ngora.nyaho teu…(nurutan didinya.he he… aya huisan…bari kuring nelek-nelek hiji gambar awewe nu geus kolot nu keur bulucun. raga tatalang nyawa. uing ge tangtu kitu. nu leuwih penting mah asal sehat. (Hampura Geu nya…uing geus nyipta nyipta awak didinya…ah teu jauh ti model nu ieu lah…. lantaran lamun ditelek telek sok manggih nu matak kukurayeun (moal dijentrekeun naon nu matak kukurayeun teh bisi disebut buntut Oa…) Geus ah. ( Geu…ari incu nyebutna naon…Nini.?!... Eyang atawa Oma…ah ma enya nyebut Oma.. lain waktu nu sakeudeung tah.geus huisan….. bisi ujug ujug aya ucing jalu asup kapan matak wegah akibatna. Ene.

Hiji waktu kuring ngawanikeun maneh nelepon ka penyiarna. atuh kuring ge ngageroan ka manehna teh Si Geulis sok terus disebut Sigeu.jeung hampura bisi aya dosa boh nu karasa boh nu teu karasa. lantaran mimiti panggih teh kuirng make kaos belang manehna ngageroan kuring Si Belang. sahanya poho deui ngaranna.eh uing ge ongkosna lain meunang kukumpul tapi pamere ti anak tere nu panggedena…” Kuring maca serelekna teh sababaraha balikan. nya manggih sora awewe harita teh keur maca hiji sajak. Dikangaranan pulpen.1972 Unggal malem Saptu bari lalangkarakan di tempat indekos. manehna teh teu ngajawab kalawan saerewelena atuh kuring ge teu mere ngaran nu benerna.. teuing meureun asa kurang merenah tungtungna lamun ngageroan teh nyebut Silang.dina hate ngucap sukur jeung ngadoakeun sangkan inyana salamet. Nya ti harita kuring wawawuhan jeung manehna. ilaing kalan-kalan ana jeung ente. sajak nu dibawakeun teh lolobana sajak rumaja nu idek liher dina dunya cinta. mun teu make pulpen ieu mah uing moal ngabales…”. ari ente geus ka haji. geulis Sunda. enya da geulis atuh manehna teh geura we awak jangkung ukur beda tilu senti jeung kuring ge. jeung jadi hajjah anu mabrurroh. bari ngareureuhkeun kacape.. enyaan lebeng euweuh balesan. kuring nanya manehna. rek didatangan. teuing kamana. . …. mun encan mah sok we kukumpul keur ongksona ti ayeuna.39 Oktober 2006) Diposting oleh RUMAH BACA BUKU SUNDA di 7:13 AM 1 komentar: Anonymous said.. 2004 Kuring narima deui serelek ti manehna eusina teu panjang “…. sanggeus beres macana terus ngagalantang nyarita eusina eta sajak. atawa naha bakal eureun buukna make semir. (Di muat dina majalah Cupumanik No. naha make tiung wungkul atawa ganti jadi make jilbab. tapi dina serelek eta keneh nyebutkeun teu boga budak. pindah dines. uing. kuring nelepon teh lain waktu manehna keur ngajomantara.…. nanya ngaran nu sabenerna. nya peuting harita kuring nepungan manehna di kamar 26 di hiji hotel. do’akeun nya. sok mindeng ngadengekeun radio. awak ngeusi disebut begang henteu. kakara ge sababaraha poe ge geus leungit.Lang uing rek jarah. hayang kenalan. Dina ngabasakeun teh sok teu puguh sakapeung kuring.…. bari jeung rek aya nu ditanyakeun sabab dina serelekna nyebutkeun kungsi ngandeg. Papisah soteh pedah kuring kudu miang ka luar jawa. Lila wawawuhan teh... sok ngahaja neangan sora penyiar awewe. kiru deui lamun nyebut Sigeu bisa dipastikeun kuring nyebut manehna. Umur kuring 23 taun ari manehna geus nincak 26 taun. disebut montok henteu. manehna teu nganggap dirina leuwih kolot anu kudu dihormat. Serelek ti manehna ku kuring teu dibales. atuh kuring nulis surat ka manehna make pulpen sejen. nya nelepon kitu we atuh sakalian kuring ngawanohkeun diri bari nyebutkeun hayang papanggih. nyaritakeun sajak nu kungsi dibacakeun ku manehna. rek munggah haji. didinya. donto meureun babasaanana teh. Geulis. keur kenang-kenangan manehna mere pulpen. Teuing tah lamun geus balik ti Mekah. angkanan teh engke we satutas manehna munggah haji rek manggihan. Mun aya nu nyebut Silang ka kuring pasti manehna. ceuk manehna “Mun nulis surat keur uing kudu make pulpen ieu. ngan ieu mah beungeut Sunda.?. ari beuebeungeutan rada rada siga bentang pilem . sok sanajan umur kuring leuwih ngora. Cilengkrang Desember 2004. sataun leuwih.

. hatur nuhun kana karyana.. 2010 2:42 AM Post a Comment Link ke posting ini Create a Link Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) RUMAH BACA . -ddzmFebruary 19.cerpen sae ieu nembe ka aos ku abdi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful