Carita Pondok (CarPon) Bahasa/Basa Sunda : Rènghap Eulis

Meusmeus regot Ki Aduy jeung Ni Otih patukang tonggong ngarinum cèndol. Beurang panas èrèngèrèngan. Kuring kumètap. Tapi boga duit timana, apan gawè gè can boga deui, sanggeus tilu poè katukang disiksa PHK. Leuwih parna, pamajikan pundung, kabur ti lembur nyorang bapa jeung indungna nu geus lila nyicingan imah kontrakan di Jakarta. Orokaya kuring ngaulah-ulah, da cenah manèhna mah geus teu betah deui rumah tangga jeung salaki nu mindeng dibintih hutang jeung teu awèt gawè. Tapi kuring can ngarti naha pamajikan bet kudu kabur ti lembur, apan geus lila cicing didieu tèh. Teu kudu pundung kaduhung rungsing ka kuring, urang geus dua tahun leuwih rumah tangga tèh, Eulis. Sakuat-kuatna gè kuring nyanghareupan hirup, teu welèh wè butuh nu ngarojong, butuh nu maturan. Eulis, mun seug anjeun satia maturan kuring didieu, moal poekeun kieu hirup kuring tèh. Kuring reugreug. Sanajan loba kakurangan, lamun pareng dilakonan ku duaan mah, tangtu bisa katambalan. Kuring teu eureun-eureun leumpang sorangan, najan can nyaho kamana belah unggah. Geus karasa jegjreg ceker. Tapi leumpang sapanjang jalan pilemburan mah, teu welèh wè pada naranya. Mang Nono nanya naha teu ngilu ngusep. Neng Mirna nanya bari imut ngaheureuyan. Ki Momon aki-aki tujuh mulud, ngajak moro langlayangan. Nini Iin nolol ti jandèla imahna ngadon nanyakeun hartina global warming. Kuring ukur bisa gogodeg sapanjang jalan. Bororaah nèmbal, apan pikiran titatadi gè geus teu puguh jurus. Kuring tuluy leumpang, mapay kebon, mapay galengan. Hariwang jeung kahayang teu welèh seseledek dina rohangan hatè. Kuring ngarandeg hareupeun saung teu jauh ti jalan, diuk nyalsè ngareureuhkeun kacapè hate. Rènghap kuring garing lir ibarat aya seuneu ngabebela dina jero dada. Di jalan lembur katempo barudak leutik maraèn sapèda. Aya ogè nu langlayangan. Si Nanang jeung si Lani anteng maèn kalèci. Tukang tarompet di gembrong barudak. Sora tarompèt geus silih tèmbal najan ganti taun masih dua poè kènèh. Nini Otih ngarenghik ka Ki Aduy hayang dipangmeulikeun tarompèt jiga barudak. Ki Aduy pungak-pingeuk, kusuwal-kusiwel ngodokan saku bajuna. Di belah wètan, Nini Ocih katempo nalaktak gugurawilan dina tangkal jambu nu Haji Uyud, jiga nu hayang dibandring. Si Akina bangun nyalsè ngabaheuhay niup suling gigireun tangkal. Kolot di lembur mah gening mani jaragjag, pait daging pahang tulang, teu kawas kolot di kota nu saeutik-saeutik geuring nyangsaya. Nempo maranèhna, kuring ujug-ujug inget ka umur sorangan nu bakal ngolotan. Jiga daun garing. Jiga warna panon poè nu rèk nyumput. Kuring hayang mèakeun umur di lembur, nempo alam nu weuteuh maplak pepelakan. Hiliwir angin tibelah gawir. Ngan hanjakal Eulis geus teu ngilu diuk gigireun kuring… *** Nepika poè isukna, pikiran tèh masih pajeujeut. Kudu timana heula ngamimitian sangkan hirup bisa robah. Jiga kamari, wanci haneut moyan, kuring geus ngadaweung hareupeun imah. Sora hayam silih tèmbal. Sakapeung kadèngè sora domba Mang Dadang belah girang nèmbalan lagu dangdut ti imah Kang Maman. Kuring saukur bisa nempo nu pareng lalar liwat di jalan. Leng pikiran nguliat deui. Panon geus cangkeul tetempoan. Hatè geus teu genah rarasaan. Imah leutik geus teu kaurus. Pakarangan balatak. Tikotok tingarenclo di buruan.

tong loba nonton sinètron. “Ema! Ki Dede ngarudal!” “Hampura Nyai! Ieu mah teu bisa di pause!” *** Reup maghrib. Buukna dipolès beureum.” Ceuk Ki Dede bari ngalieuk ngusapan beuteung sorangan.” Ceuk ki Dede bari tuluy ngarandeg hareupeun kuring. Tikajauhan kadèngè Neng Marni ngagorowok. Kuring beuki ngeluk. Hariwang. nèangan deui wè. teu kuat hayang miceun.” Pokna bari morosotkeun calana. Kuring nyegruk ceurik. Sok hayang ujug-ujug beunghar. lin?” Ki Dasmi miheulaan ngomong. Karasa leler deui kaambek tèh. Jelema jul-jol ka tajug rèk solat maghrib. euweuh pamajikan mah hirup tèh asa cicing sorangan di jero sumur nu poèk. Sora cai walungan lir ibarat sora getih nu ngagolak nyaksrak jero awak. Kuring ngarènghap panjang. kumaha ilaing satèkah polah ngayakinkeun pamajikan. Kuring melong langit jeung tatangkalan. Leungeun pamajikanna gè reunceum ku barang mahal. Dipikir-pikir mah naon salahna ngurus rumah tangga mah ku opat leungeun. Kuring nangtung bari gogodeg. Naha bet jadi ngeleper kieu hirup tèh? Sarua ngeleperna pareng nyanghareupan Pa Junaedi bandar kai nu teu bosen jeung teu poho nagih hutang ka kuring. Apan èta mah geus kawajiban pamajikan. Ki. “Kunaon. Huntu gè sakitu wewegna. tuluy nyumputkeun beungeut. Duh. Teuing geus sabaraha lila kuring diuk sisi walungan. “Pohokeun awèwè kitu mah. sanggeus kabeh ninggalkeun kuring. Sok jadi sedih. Sajeroning kokolèbatan kalangkang Eulis. Puringkak bulu punduk kuring nulak taktak. “Puguh acara gaplèh gè di pause heula. . Eungap. ambèh pamajikan teu ngarasa digawèkeun. Mun balik gawè tèh sok angkaribung ku bawaan. Nyawang pikahareupeun. Leng pipikiran dungdeng rinyay tetempoan. Nempo ramona gè sagedè gedang. lin? Tapi naon kawajiban kuring ka Eulis salila ieu? Kalangkang Eulis kokolèbatan. Iwal Aki Dasmi nu masih deukuet jeung kuring ayeuna sanggeus pamajikan ninggalkeun kuring.” “Baruk aya nu nyeuseuh?” ki Dede ulak-ilik. peureum kadeuleu benta karasa. “Tapi nu penting mah ayeuna. ètana palid ka Neng Marni. Gusti. Mun diteunggeul ku manèhna tangtuna kuring jehjer. Katempo panon poè eumeul-eumeul.” Pokna. “Geus tilu poè kuring nempo ilaing loba ngahuleng. lamun jodo mah si Eulis tangtu balik deui. ieu mah darurat. Sok ngadadak inget ka pamajikan. “Tong miceun didinya. Rèngsè solat.” Ceuk ki Dasmi nuluykeun. Lamun sangheuk leuleumpangan. Geumpeur nahan kasedih.Tibaheula kuring sok ngandelkeun pamajikan nu ngurus imah.” Pokna bari tuluy leumpang rusuh muru walungan. Mikiran pamajikan. ngalayah duit di tengah imah. Kuring ti tatadi geus nempo Aki kuring sila nukangan. Halah kèder hatè tèh lamun nempo Pa Junaedi ngamang-ngamang bedog rèk nagih hutang. “Watir. nahan inghak. “Yeuh. tuluy ngalèos rèk balik. Kuring ukur bisa ngeluk tungkul. Panonna bolotot. Nyel ambek. “Rèk kamana. sakapeung kalangkang Pa Junaedi sèsèlèkè ngawur kapaur dina pikiran kuring. kuring sok ngadon ngahuleng sisi walungan gedè. Nya kitu deui lamun teu jodo. melang. Kuring ukur seuri konèng. mani rusuh?” kuring nanya. Kuring nempo Neng Marni jongjon nyeuseuh luhureun batu walungan. Sok kabita nempo Haji Daud nu loba harta. sieun teu welèh nyiksa. tangtu cilaka mun ngègèl. jadi wè teu kaopan. wayahna. baur jeung kapaur milampahan hirup kahareup. Ki Dasmi nyampeurkeun kuring nu anteng sila. Gèk manèhna diuk nyanghareup kuring. teu welèh kacipta dina ingetan. Ki Dasmi ngarènghap panjang. Kuring ngalieuk. Mobilna dua jeung imahna dua umpak. di hareup aya Neng Marni keur nyeuseuh. “Baè ah. nahan amarah nu teu daèk ingkah. Delon? Kawas cucurut kaibunan waè…” kadèngè aya nu nanya ti tukangeun. Brah ki Dede keur ngangkat calana.” Ceuk kuring bari nunjuk Neng Marni nu masih jongjon nyeuseuh. teu walakaya. “Ceuk kuring gè naon.

Tibaheula gè kuring mah embung makè duit kaleuleuwihi. Tong melang ku kahayang. “Jang. dipajang. Samak diamparkeun. Teu karasa geus asup solat isya.” pokna. lantaran hirup mah kacegat umur jeung liang kubur…” Jempling sajongjonan. arèk mah ngeunteung katukang. “Ki…” “Jang. Sakapeung mah batuk ngohkoy. Jang. Kudu diajar bungah dina susah. Kuring olohok. Sumegruk ceurik. Cag geura niatkeun hirup bener…” Ceuk Ki Dasmi. nu sapanjang janari nepika sareupna dipikiran panjang. Poè isuk kudu leuwih hadè batan poè ayeuna.“Ki. Malah mèrè sumanget. boh ka dulur. tapi manèhna geus ngomong teu betah rumah tangga jeung kuring. “Jang. kuring jeung Ki Dasmi dariuk. Tong ngarasa kasinggung. Manèhna neuteup lalangit. Poèk. robah lampah.” “Kunaon mayarna. Ki Dasmi muka tali kaèn. Kudu merenah mikiran jeung mèrèskeunna. tapi diolo gè embungeun deui balik ka lembur. Kuring ngilu ngagolèr gigireunna bari teu ngiceup neuteup duit dina leungeun. Sorana laon. “Baruk ilaing boga hutang?” Ki Dasmi semu nu reuwas. tapi baheula mah pamajikan teh teu kabur. Kuring ngabetem. “Duit halal ieu mah. Omat. Omat tong luhur teuing ngukur. “Jang.” Ceuk kuring beuki ngeluk. mun pareng aya masalah. kuring geus dua kali jauh-jauh panjang gagang ngadatangan pamajikan ka Jakarta sangkan bisa riung mumpulung deui di lembur.” Ceuk kuring “Aèh. tapi hasilna kieu. Tarima. Kuring geus pegat harepan. Sabot kuring masih olohok nempo duit. hirup mah mun teu ngoprèk moal nyapèk. Di tengah imah lampu bohlam koneng ayun-ayunan katebak angin nu asup tina liang para imah.” Pokna. mangkana awèt. Kuring hayang akur deui. ditimang-timang… .” Ceuk ki Dasmi. Ladang kèsang…Sugan wè bisa ngalunasan hutang ilaing. Tong sombong. Tong nyapirakeunn kasalahan leutik. Tong pegat harepan. Kuring geus merul ngirim surat maksud ngayakinkeun. Ki?” “Hutang kahirupan. Sajorelat pikiran jeung rarasaan nyawang dina jengkal sarè. kadè kudu somèah ka sèmah. Ki Dasmi nangtung ngajak solat bareng. “Nya sanggeus di PHK tèa. Teu karasa kabèh dunya pareum dirawu peureum. “Ilaing boga salah naon ka pamajikan?” ki Dasmi nanya semu heran. mun seug ngumpul mah sok hèsè ngerik. boh ka kuring sorangan. Ki?” “Ibadah jeung amal hadè…” Peuting beuki jempling. Kuring nyuuh kanu jadi Aki. katempo duit ti mimiti nu lecek nepika nu heuras ngagulung dibeungkeut karet.” Ceuk kuring dareuda. Jang. lin?” Ceuk Ki Dasmi heran naker. tong hariwang ku hutang ka jelema. “Hutang ka Gusti? Hutang naon. Leungeun kuring ngadègdèg narimana. lamun daèk ngèsang mang tangtu katalang. Ki. Kudu dileukeunan nya. ieu tarima duit ti kuring. Tong reuwas lamun jempling peuting bisa nyarita nu leuwih singget tur pinuh rasiah sual kahirupan jeung pilampaheun. Adan geus ngahaleuang ti tajug. Lamun meunang rijki. Ki Dasmi ngarènghap panjang. Reup kuring peureum. Rèngsè solat Ki Dasmi ngajak kuring ka imahna. lain geus opat kali ilaing di PHK tèh. Kuring unggeuk. Cahyana oyag-oyagan nyieun kalangkang dina bilik. tong ditèmbal ku amarah. Jang.” Ceuk Ki Dasmi bari mikeun kaen coklat. dipilih-pilih. tong hariwang ku hutang. Susuganan jaga mangpaat. Inget-inget geus bedug shubuh. tuluy Ki Dasmi ngawangkong deui. “Kuring tibaheula ngumpulngumpul. Hutang nu kudu dipikamelang mah nyaèta hutang ka Gusti Nu Maha Agung. Kadè. Ki Dasmi ngagolèdag sasarèan. tong loba ngahuleng teu puguh. kuring jeung pamajikan pasèa waè. Poè ayeuna kudu leuwih hadè batan poè kamari. akur jeung dulur salembur. “Naha ayeuna mah bet kabur?” “Pangpangna mah sanggeus pamajikan nyahoeun kuring gedè hutang ka Pa Junaedi. urang kudu sabar jeung daèk ngèsang. Jang. tong jahat ka sasama. kudu bisa ngeureut neundeun. Peuting ayeuna Ki Dasmi mènta kuring maturan manèhna. lamun kabayang mah tangtu kasorang. Jang. sangkan teu guligah. tong nganyenyeri hatè batur.

Manèhna unggeuk.” Ki Dede ngarandeg melong pamajikan kuring. Di luar imah. Katempo ki Dede hanjat ti walungan. sumanget deui? Kuring ngarasa hirup sorangan di dunya tèh. “Eulis. Tibaheula ki Dasmi sobat kuring. Manèhna ngalèos ngajugjug jalan. Rumangsang beurang maheutkeun deui kamelang. rènghap Eulis lir ibarat simbut. teuteup Eulis karasa iuh. tuluy teurab mani beurat. Eulis unggeuk. Sudah dianggap cucunya sendiri. jiga gebog cau nu palid di walungan… “Kang…” kadenge aya sora halimpu titukangeun kuring. Rarayna marahmay. simpè hatè najan sora cai walungan kadèngè tarik. “Hapunten. kawantu pangdipikanyaahna. Kuring jeung pamajikan silih pelong nempo kalakuan Ki Dede. Manèhna imut ngagelenyu. jiga batu. Manèhna nalikeun tali kolor. umur mah anjeun nu ngatur. Kumaha ngamimitian hirup lempeng deui. Gusti. Rugap-ragap awak Ki Dasmi nu ngajelepeng tiis teu usik-usik. heuras deui. Kuring nangtung sisi walungan. “Hapunten. Teu karasa kuring cirambayan. Kang. Asa lila deui rèk nabeuh harepan tèh. Karasa deui tiis deui rarasaan. nyegruk ceurik. Geus dianggap incuna sorangan.” Pokna bari lumpat. hapunten Eulis. sora tarompèt kadèngè silih tèmbal. Eulis nyuuh ka kuring. Gabrug tèh kuring nangkeup pamajikan mani pageuh. Innailahi wa innailahi Raoji`uun… *** Gusti. sangat disayang. “ ceuk Eulis peura. Kuring ngalieuk. mani rusuh? Rèk ngarudal deui?” kuring nanya. “Rèngsè ngarudal. Jul-jol jalma daratang muka panto imah. Sapanjang jalan kuring duaan silih teuteup pinuh kasono. Kebetulan hampir seumuran dan mirip dengan cucunya sendiri. Cipanonna haneut dina leungeun jeung pingping kuring. “Rèk kamana. Kang. Kuring asa katumbu umur ku Eulis. pulangnya lagi harus saja ada oleh-oleh khusus untuk Inggit . beuki melang wè kuring hirup sorangan. balik deui Eulis? Panyana tèh geus kawin jeung urang kota. Sapeupeuting. Kuring duaan nangtung pahareup-hareup. Seuri Eulis karasa haneut. hilap teu cebok. Leuleus hirup. “Sabar nya Jang. Kuring tuluy ngalèng pamajikan ngajak leumpang. ngudupruk sumanget. Setiap si Kakek pulang ke kampungnya. hapunten Eulis salami ieu ninggalkeun Akang. “Tadi ngarudal. Kabeneran ampir Saumur jeung rék sarimbag jeung incuna sorangan. Di jalan paamprok deui jeung Ki Dede. inghak-inghakan nahan ceurik. Aki Dasmi mulang.” Ceuk Eulis nginghak. balikna deui téh kudu baé aya oleh-oleh husus keur Inggit. Geus ganti taun… Utamana Inggit nu ngarasa leungiteun téh. ngimpi lain ieu teh? Pamajikan geus aya hareupeun. tuluy ngajleng ka walungan. Gusti. “Eulis?!” kuring reuwas naker. Kuring bungah pisan pamajikan daèk balik deui ka lembur. Ki?” kuring nanya.” Ceuk Ki Dede bari nepakan punduk kuring. Kuring jeung pamajikan namplokeun kasono nu salila dua bulan teu panggih. Ki. Ti ayeuna mah urang tong pipisahan deui nya?” ceuk kuring peura. Terutama inggit yang merasa kehilangan itu. sami-sami hapunten Akang.“Aki!!!” kuring ngagorowok meupeus simpèna shubuh. “Walah. Saha deui nu bisa raket deui jeung hatè kuring ayeuna? Kuring leumpang sorangan ngajugjug ka walungan. Unggal di Aki mulang ke lemburna. Umur ngora bisa waè isuk maot.

sono hoyong pendak sareng Si Aki.” Inggit jol satuju. Saimah-imah. “Naha Si Aki téh teu aya baé?” ceuk Inggit ka mamahna. Nya kitu deui Bu Gumbira. sama merasa kehilangan. harus sengaja berhenti. kedah baé miwarang lirén. Ampir saban poé. Namun karena dekatnya dengan Inggit. rék ngagaleuh rék henteu. bagaimana Mah? Inggit terus merasa khawatir. serumah-rumah. Ngan ku sabab raketna pisan jeung Inggit. “Kenapa Si Aki tak ada juga??” kata Inggit ke mamanya. Semuanya. laun-laun jadi asa jeung baraya.” jawab bu Gumbira lagi. Pak Gumbira. Bebitu juga dengan Bu Gumbira. Ikbal katut Jatnika. indungna. asa ka incu sorangan. “Bagaimana jika kita tengok. Nya kitu deui adi jeung lanceukna. sakantenan amengan ka Situ Panjalu?” Si Bungsu Ikbal usul. Ikbal dan Jatnika. “Panginten…. “Ya itu. siga nu nyaaheun pisan ka Inggit. “Boa teu damang?” ceuk Jatnika. Nu dimaksud Si Aki ku saréréa téh. Mamah ogé meni asa beuheung sosonggeteun. sudah kangen ingin bertemu dengan Si Aki. Atuh beuki asa jeung baraya baé. mau dibeli atau tidak. “Leres Pa.. sirikna teu ngahajakeun megat di buruan. apana inggit.” saut Bu Gumbira deui. mau membeli mau tidak harus menyuruh berhenti.” Inggi langsung setuju. “Mungkin…. kudu baé ngahajakeun eureun. sekalian main ke Situ Panjalu?” Si bungsu Ikbal usul. “Kumaha upami urang longok. “Betul Pa. “Euleuh. Basana téh hayang panggih jeung incu. Bu Gumbira ibunya inggit begitu juga dengan adik dan kakaknya. Yang dimaksud oleh Si Aki semuanya itu. Tina sering balanja kembang ti Si Aki.” jawabnya. “Aduh. tukang kembang langganan Bu Gumbira jeung Inggit. Mama juga tidak tahu. . Apalagi Inggitm biasanya sengaja menunggu di halaman. Karena sering belanja kembang dari Si Aki. lama kelamaan merasa seperti dengan saudara. Bilangnya ingin bertemu dengan cucu. Pa Gumbira. Tukang kembang langganan Bu Gumbira dan Inggit.” walerna. “Takutnya sakit?” kata Jatinika. Mana komo sanggeus Si Aki Tukang Kembang. rék dibeulian rék henteu. siga rék sahinghingeun ceurik. Malah pok deui-pok deui nyebutkeun. Puguh deui Inggit mah. bapaknya inggit. mereka lebih-lebih merasa kehilanga. seperti akan menangis.Saréréa. kumaha atuh Mah?” Inggit beuki ngarasa hariwang. Bu Gumbira. manéhnamah leuwih-leuwih asa leungitanana téh. sarua ngarasa leungiteun. Hampir setiap hari. “Nya éta mah.

Inggit téa. Tidak jauh dari kota kecamatan. kuéh kaléng. Ti dieu Ahad enjing-enjing. Kumaha usum-usuman baé. ku bu gumbira sering dibahanan oléh-oléh. Sebab pada praktiknya untuk semua. Sebulan atau dua bulan sekali suka pulang lagi ke kampungnya. kadang kadang ada pakaian bekas untuk ganti. kita tengok. untuk dibawa ke kampungnnya. pisitan. manggu. kueh kaleng. Biasanya buah-buahan. Nya kitu deui Si Aki. tara léngoh. Aya gula. Asalna tukang minyak tanah. Nama aslinya Abdul Manap. sore-sore pulang” kata Pak Gumbira ke anak-anak. . sekalian jalan-jalan. lantaran keukeuh tara ditarima. boh inditna. kopi. Orang Panjalu Si Aki itu. atau kedondong. pasti membawa oleh-oleh. duku. Tidak akan jauh jalannya. Ditanggung maké salang jeung rancatan. Tampolanana ari keur usum panén mah. sirop. Ada gula. sawo. Jikalau sebulan lagi Si Aki tetap tidak kembali. Bolak-balik saja. Tungtungna Pa Gumbira nyatujuan kana usul Si Bungsu Ikbal. Biasana bungbuahan.Biasana samulangna Si Aki ngrilingkeun dagangan. suka membawa beras segala. Biasanya sepulangnnya Si Aki mengelilingkan dagangan. pasti ngaliwat ka hareupeun imah Inggit. bawaeun ka lemburna. setiap pulang dari kampungnnya. Ku sabab geus teu asa jeung jiga téa. sabenerna ukur babasan. Tangtu baé lian ti oléh-oleh husus. sebenarnya hanya formalitas. Kabeneran Si Aki mindeng nyaritakeun ngaran lemburna. karena tetap tidak diterima. “Iyah jika bulan depan Si Aki tetap tidak kembali. Semenjak muda sudah mengembara ke Bandung. belum balik-balik lagi. atawa kadongdong. sirop. “Enya upami sasih payun Si aki angger ngampleng. Ka béh dieu ganti ngajual kembang. Nu dimaksud oleh-oleh khusus keur inggit teh. Biasanya sekali ngirim itu pasti tidak kurang dari sekeranjang besar. Yang dimaksud oleh-oleh khusus untuk Inggit itu. Dari sini minggu pagi-pagi. ti saprak Si Aki bébéja rek ngalongok lemburna. Ngaran aslina mah Abdul Manap. Urang uah-uih baé. Ke sananya lagi gantian berjualan kembang. kopi. Upama sabaulan deui Si Aki tetep ngampeleng. baik berangkatnya ataupun pulangnya. sakalian jalan-jalan. sok ngirim béas sagala. sakalian jalan-jalan. Bagaimana musim-musimnya saja. oleh bu Gumbira sering diberi oleh-oleh. Asalnya tukang minyak tanah. sawo. sudah tidak canggung lagi. Teu pati jauh ti kota kecamatan cenah. Kebetulan Si Aki sering menceritakan nama kampungnya. Urang panjalu Si Aki téh. urang longok. pasti lewak ke depan rumah Inggit. Tapi sudah dua bulan lebih. Da tara ka mana deui jalanna. Ditanggung menggunakan salang dan rancatan. Anu tara tara téh ngongkosan. Yang tidak itu memberi ongkos. Ti keur ngora kénéh geus bubuara ka Bandung. Akhirnya Pa Gumbira menyetyjui terhadap usulnya Si Bungsu Ikbal. Kawantu sakali ngirim téh pasti tara kurang ti sakarinjing gede. dari semenjak Si Aki bilang ingin menjenguk kampungnya. “Begitu juga dengan Si Aki. Oleh karena itu. manggis. Tentu saja selain oleh-oleh khusus untuk cucu tersayang. Inggit saja. Sabab dina prakna mah keur saréréa. tacan balik-balik deui. rék ngahajakeun dilongok. unggal mulang ti lemburna. Tapi geus dua bulan leuwih. boh balikna. keur incu kadeudeuh. pasosonten mulih” sauh Pa Gumbira ka barudak. sakepeung pakéan urut keur babasah. Sabulan atawa dua bulan sakali sok mulang ka lemburna. sekalian jalan jalan akan sengaja ditengok. Biasanya jika sedang musim panen.

Karena kebetulan sedang ada di teras rumah. Waktu diberi tahu Pa Gumbira masih ada di kantor. Lalu buru-buru menuju ke mobil dan membuka pintu sebelah belakang.” cenah. kira-kira jam hiji beurang . Tidak seperti sebelumnya. Tina dangdanan jeung mobilna ogé katara jalma aya. Naha atuh ari pitilupoéun deui kana jung. barang ti jero mobil kaluar Si Aki. Semakin bingung karena si tamu pergi. Sedengkeun Pa Gumbira.! katanya” Inggit berlari menuju Si Kakek. Pa Gumbira teras diwartosan aya Si Aki. jawabnya itu. Sangkaan saréréa. saha jeung urang mana éta jalmi téh. ninggalkeun pribumi. Nya kitu deuih kulitna. “Aki…. Ari pék si tatamu téh. Bajunya tidak seperti sedang dagang kembang. “Sekalian mencoba mobil baru lagi. Henteu hideung saperti saméméhna. Geus karuhan kitu mah. baru sampai ke rumahnya. Mobil bekan. siapa dan orang mana orang itu. Pada mulanya semuanya bingung bercampur gembira. berhenti di Pa Gumbira. Biasana tabuh stengah lima. Beui bingung lantara si tamu ngaléos. Begitu juga dengan kulitnya. Namun pasti bukan orang sembarangan. tiba-tiba berhenti sebuah mobil yang bagus. Henteu kungsi lila kurunyung Jatnika. paling-paling juga akan menanyakan alamat. Karena tidak tahu. Asalna saréréa bingung campur atoh. Gabrug duanana silih rangkul. Keduanya saling merangkul. nembé dugi ka bumina. Tiga hari sebelum keberangkatan. Bu Gumbira sangatlah bingung. paling-paling bade naroskeun alamat. Sekarang beresih dan bagus. Pédah kabeneran keur araya di tepas. teu acan mulih ti kantorna. Namun walau bekas. Margi kana waktosna Pa Gumbira mulih téh masih kénéh lami. Agak jauh sekolahnya Jatnika itu. Tak lama kemudian datanglah Jatnika. tidak terlalu tua. “Aki…. walerna téh. Mobil tilas. meninggalkan tuan rumah. Bajuna henteu saperti keur dagang kembang. Tuluy rurusuhan muru mobil sarta mukakeun panto Beulah tukang. Tapi najan tilas. Harita di imah téh kakara aya Inggit jeung Ikbal. sedan bekas. Waktos diuningakeun Pa Gumbira masih kénéh aya di kantor.” ceuk Jatnika. henteu kolot-kolot teuing. . Dugaan semuanya. ngahaja niat nepangan Pa Gumbira sakulawarga. sengaja berniat bertemu Pa Gumbira sekeluarga. Karena waktunya Pa Gumbira pulang itu masih lama.” Nembe ngagaleuh mobil apan Pa Gumbira téh. ujug-ujug reg aya mobil alus pisan. Aritnya di rumah itu baru ada Inggit dan Ikbal. Rada jauh sakolana Jatnika mah. Ayeunamah beresih jeung alus.. lian ti Bu Gumbira téh. “Biarkan saja nanti ditunggu saja katanya. Ternyata si tamu.!” cenah” Inggit lumpat muru Si Aki. Biasanya setengah lima . “Sawios bade diantosan baé. Ngan pasti lain jelema sagawayah. ketika dari dalam mobil keluas Si Aki. sedan alit. Atuh Bu Gumbita téh kacida bingungna.“Sakantenan ntobian mobil anyar deuih. selain dari Bu Gubira. “Baru membeli mobil Pa Gumbira itu. lirén payuneun Pa Gumbira. Dari dandanan dan mobilnya saja kelihatan orang berada. Sedangkan Pa Gumbira belum pulang dari kantornya. Da teu terang téa. kira-kira jam saru siang.

Yang katanya salah seorang anaknya. selain dari memberitahu Si Aki tidak dagang lagi. putra-putrana maraju. Tapi sakali-kalieun. Dicutat tur sisarungsum tina Pamager Basa X Incoming search terms: • • • • • • • • • • carpon bahasa sunda carpon carpon sunda carpon basa sunda carpon b sunda cerpon bahasa sunda www carpon sunda com carpon dari bahasa sunda carpon dalam bahasa sunda carpon sunda remaja Carpon basa Sunda . Tapi sekali-kali. Utamana upama sono ka Inggit. anak-anaknya maju. Di antarana nu natamu ka Pa Gumbira. Teu sangka nya. ampir sarimbag jeung Inggit.Sudah tentu begitu. Karena dilarang oleh anakanaknya. hampir sewajah dengan Iggit. pasti nganjang ka bumi Pa Gumbira. Anu majar salahsaurang putrana. Kagungan pabrik beusi sagala. Utamanya jika kangen kepada Inggit. lian ti ngawartosan Si Aki téh moal dagang kembang deui. harus sering menengok Si Aki di kampung. Anu majar salah saurang putra Si Aki pangageungna. Yang katanya salah seorang anak Si Aki paling besar. Pa Gumbira sakulawargi. Begitu juga dengan Pa Gumbira sekeluarga. Pa Gumbira lalu diberitahu ada Si Aki. Margi diwagel ku putra-putrana. Punya pabrik besi segala katanya. Sebab sengaja bertemu. Nya kitu deuih. Saha saleresna si tatamu téh? Singhoréng putra Si Aki pangageungna. Si Aki tukang mendorong roda kembang itu. dia itu. cenah. kedah sering ngalongok Si Aki di lembur. Si Aki tukang nyunyurung roda kembang téh. Di antaranya yang bertamu ke Pak Gumbira. Siapa sebenarnya tamu tersebut? Ternyata anaknya Si Kakek yang paling besar. pasti berkunjung ke rumah Pa Gumbira. Ari pangna ngahaja nepangan. Tidak sangka yah. anjeunna téh.

Si budak ngora téh ngarongkong nyeungeutkeun rokona. pirang semu beureum.” Ti dinya mah der baé ngobrol ngalér ngidul. naha?” “Abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonésia melulu sih. émang meneer Oding punya darah Belanda?” ceuk Yuswa bari seuri.” “Bet éléh ku Bapa. beuki lila ngagancangan. Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora téa. “Ah engga juga. tuluy diasongkeun bari dipangnyekéskeun. Sajajalan Yuswa anteng neuteup téténjoan saluareun kaca jandéla. Buukna modél punk-rock. “Punya api. Geus lila uplek mah kakara wéh silih tanya ngaran. Rieg. Jadi engké bakal bisa balik deui ka Bandung maké Parahiyangan anu berangkat jam lima soré ti Jakarta. Ari ka handapna. “Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua.” ceuk Yuswa ngawalon panakon. “Makasih. Tapi kalo dengerin orang ngomong sih ngerti. Kawasna bakal cukup. soéh palebah tuurna.” “Di Jakartanya di mana?” “Ah. Papakéanana.”Itu kalo nama yang benernya. ka luhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol. cuma mau ke Tamrin. dicalana blue jeans belél. Pakulitanana beunang disebut konar. geuning? Hanas ti tadi ngawangkong téh ku basa Indonésia. pa. Horéng si budak ngora téh kalah terus ngajak ngobrol. ada urusan kerjaan sedikit. ku manéhna kaijir pidatangeun ka Jakarta téh kurang leuwih tabuh salapan. bari jajangkung jeung jari manisna ditekuk. jeung cinggir.Ku: Dadang Sadkar Sora piriwit ditiup semu ngalengis.” ceuk si budak ngora téh samemeh ditanya. Kagareuwahkeun sotéh pédah wé aya budak ngora nu diuk di bangku hareupeun noél kana pingping lalaunan. Kalo tementemen sih lebih suka manggil saya meneer Odink van Holland. Kalo saya sih orang Sunda asli. barang mimiti indit. “Ih. Sanajan Bapa lain urang Sunda gé ayeuna mah geus asa jadi urang Sunda wé. Tapi sok sanajan kacirina rada nyéntrik ogé ari rengkuh-rengkuhna mah éta budak ngora téh sopan pisan. Ceulina dianting sabeulah. saya engga bisa bahasa Sunda. cekés diseungeut. tuluy maju. enya wé ayeuna mah karéta téh tara ngarét. Gap kana roko jeung zippo. karéta ngarieg. Sarérétan mah badis gambar tanduk banténg. pa. Malah mah nepi ka milu mangmikirankeun urusan nagara sagala. waktu keur nguruskeun urusan kantor. Mun taya halangan harungan. pa?” cenah. Mimiti lalaunan. “Saya Yuswa.” ceuk Yuswa rada mapanas. Nanti soré juga pulang lagi.” “Saya Oding. “Iya. Mereka kan cuman usil doang. panceg tabuh genep isuk-isuk. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zippo tina saku calana.” walon Yuswa bari imut Sugan téh rék ngan sakitu. Tuluy silih tanya wawuh ka si itu wawuh ka si ieu. Tadi.” meneer Oding mani rikat némpas omongan bari nyéréngéh.” “Loh. curuk. Duka bener asli duka pédah dicét. tapi orangorang lebih suka manggil saya Yuswa. Yuswa ngarérét kana érloji.” témbalna. kelepus udud. Geuning lain ukur béja. . Atuh da ari sugan téh…” “Cuman. abong kabiasaan. “Baruk. atuh. Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerebung. Luhureun gambar leungeun téa aya tulisan Metalica ku warna beureum. “Mau ke Jakarta?” cenah.” pokna “Sama-sama.

Manehna ukur mesem.. …”Keur naon didieu…?” ceuk manehna. geuning behna mah lain ngan sakadar neangan buku catetan . jeung ongkoh deuih aya budak nu keur colohok ningali ka kuring. malah mimindengna mah eta cindungna teh nyampay we dina taktak... kalah hayoh nitah budak supaya nyolongkrong munjungan “… Tuh salim heula ka Ua. ceuk rarasaan eta awewe teh ret deui ret deui ka palebah kuring. buukna geus culcel huis.“Émang aslinya dari mana?” ceuk meneer Oding bari ngarérét kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerebungkeun haseup... majarkeun loba seuseuheun.. Dina hate nginget nginget deui kecap Silang. bari panon mah mureleng ka eta awewe nu nepak kana taktak.” Sigeu…?”. “Jeung budak….?!”.!” “Indungna mah di imah we. da ditanya teh ukur nyebut keur catetan. Enya disebut tengah tuwuh teh asa merenah pisan. Beres babayar. enya can poho kuring ge kabeukina kana emih kocok.!” Kuring jeung manehna uplek ngobrol bari nutur nutur bujur budak milihan buku. tapi kalah neangan buku buku bacaan sejena. kewes asa ningali dangdanan Indira Gandhi. atuh kapan manehna teh awewe jeung apan aya ditempat anu rame.” “Nu bungsu ieu teh.” Nya neangan buku atuh ma enya neangan emih kocok didieu…”.. atuh ku kuring diayunkeun kahayangna sakalian kuring ge rek neangan buku sejena. Manehna seuri terus ngasongkeun leungeun.…boga sabaraha budak teh.. bajuna gombrang.mana indungna. manehna nyeuleukeuteuk. awewe tengah tuwuh. teuing keur naon. atuh basa di toko buku budak teh taralang tereleng kaditu kadieu kuring we nu rada kawalahan kudu nutur-nutur jeung mukaan buku bukuna anu ditunjuk. teu karasa kuring nembalan . CARPON SILANG SIGEU Ku : Mamat Sasmita 2003 Poe Minggu ngajak ulin budak ka toko buku. tapi asa teu werat lamun kudu kitu teh. ngan saukur disampaykeun. Budak teh jigrah pisan. kaluar ti toko buku. Sasalaman teh rada lila jeung terus silih keukeuweuk. “ Can robah kabeuki teh. da tadi diajak teh mugen.?” Kuring teu pati ngawaro kana pananyana. enya ari make cindung mah tapi da ieu mah lain jilbab.ceuk manehna deui. enyaan manehna ngajak nyimpang ka tempat dahar anu ngajual emih kocok. kuring seuri bari ngajawab.. padahal mah macana ge can pati lancar. Keur anteng ningalian buku buku. make pantalon. tapi dangdananana mah matak hookeun keur awewe saumurna mah. digigireun aya nu ngajanteng.!” “Incu ieu teh…. teuing ngahaja ningali ka kuring teuing ngan ukur rarasaan wungkul. budak jeung manehna. kuring. dumeh budak teh ti kamari ngaeh bae hayang buku catetan nu leutik nu kelirna kayas. Teu kungsi lila aya nu nepak kana taktak…” Silang…?!” Sajongjongan kuring ukur ngabigeu. .…kuring kumejot dina hate mah hayang ngagabrug manehna.!?” ceuk kuring... “Jeung saha. geura we buuk sok sanajan geus culcel huis tapi ari modena mah kaayeunakeun.

uing neuteup awak sorangan. Serelek teh ngaburudul loba pisan pangpangna mah ti milis urangsunda.com Sent : 13 Okt 2003 22. From : panyeumpxxx@yahoo. kadua sugan we atuh bakal leuwih cepet da ari peuting mah kapan ngaranna ge peuting euweuh deui batur nu make.!” “Ah duka teuing. Kuring ngahenggoy emih kocok. “Sakieu mah awak teh geus rada ngorotan da opat taun kaliwat mah leuwih beurat. dicitak sangkan tumaninah macana.!” Resep ningali manehna ngadahar emih kocok anu cikruh nyuruputna atuh teu kaliwat seuhahna. da kuring ge apal teh eta pedah ningali model buuk didinya. da budak noelan bae ngajak balik.!?” “Lain irit. sakali sakali mangnyusutkeun leungeun budak ku kertas tisu. sakieu ge Alhamdulillah geus dipercaya boga budak. Lang…. katiluna sugan we mayar telepona rada murah. malah geus boga incu ti anu bungsu…!” “Geuning…. da kakara hiji.?” “Keur ayeuna mah nya cikal nya bungsu.!” “Euhh…mulya kacida atuh…!” Rada lila paheneng heneng.…Geu. komo mun bari lalangkarakan.…. atuh manehna ge tonggoy kana mangkok emih kocok. meuli ieu we cet minyak…!” “Euh…geuning jadi pelukis. da leungeuna baseuh.43 Subject : Inget baheula.. sanggeus dibuka geuning ti Sigeu. ti luhur tina unggal lambar .. kahiji. ayeuna ieu budak umurna tujuh taun jalan. Lir keur maca kajujuran. nulis ieu email teh uing bari bulucun.com To : heuxxx@hotmail. Ku kuring ngahaja di print..!” “Geuning ku irit.?” “Geus gede. ngoprek komputer teu kaganggu ku budak. asa angger bae siga kitu…?!” “Alhamdulillah henteu..…ieu mah pesenan incu.…kuring kawin teh meh geus dua puluh tilu taun. jeung geuning aya serelek ti panyeumpxxx@yahoo.da eta geuning awak teh asa beuki meber…!” Manehna ngaheuheu seuri. awak leuwih meber. email tea).. beunghar ku beurat awak…!” Ngobrol di warung emih kocok teh teu lila. “Geu…ari didinya boga budak sabaraha…?” “Wah budak mah loba ngan anu bener mah ngan tilu... terus papisah. awewe mah kakolotnakeun teh beuki beunghar. eta we da bulan september 2003 nepi ka opat rebuna sabulan teh.. mun seug didinya teu nanya tiheula.?” Manehna seuri ngaheuheu. ieu mah asli atuh. teu wanoh kana ngaran semir buuk…!” “Eta we asa angger keneh siga baheula.…geus di SMP. kosongna meh tujuh belasan taun. ilaing nyaho teu.!” “Mintul meureun.!” Ari budak nu diomongkeun mah anteng we ngahenggoy emih kocok. ari kuring jeung budak mah kana angkot we. Peutingna mukaan email.com ke ti saha ieu da anyar teu boga babaturan siga kitu. unggal gurat dina awak mawa lacak tapak baheula. moal poho da kungsi nenget nenget ti palebah tukang…!” “Ari uing mah enyaan kalinglap Geu ka didinya teh.?” “Teu meuli buku uing mah. manehna ngangkleung kana taksi. “Lang ari eta buuk teh disemir. sonona mah kacida jeung manehna teh.na aya budak nu teu bener…!” “Lain budak teu bener maksud teh budak asuhan.da nyieun mah geus ti bareto mula.. muka email ti peuting teh aya sababaraha maksud. atuh beungeut ge teu dipoles ku wedak estu sahinasna. ngan jadina nya kakara ieu. kuring mah moal apal... tadi kira kira jam dalapan peuting uing taranjang hareupeun eunteung satangtung. “Lain.Kuring rarat reret ningalian kana balanjaan manehna…”Meuli buku naon tadi. nya sasieureun sabeunyeureun ngilu mantuan barudak jalanan sina sarakola…. buuk teu disisiran. “Na geus boga sabaraha incu teh. sanggeus silih bere nomer telepon jeung serelek (serat elektronik.. lain ari ieu budak teh nu bungsu.

Meunang pan lamun uing ngabandingkeun awak jeung mangsa baheula keur meujeuhna ngora (lain. ngan hanjakal teu boga foto jaman keur budak bari bulucun aya ge foto keur umur tilu taun teu make baju. ceurik pedah kunaon uing ge teu nyaho. geuning ilaing nyerengeh bari ngomong…”Kahade buku eta mah eusina porno…” Uing teu nembalan harita teh. ari ku Bapa kalah hayeuh dioconan. uing nyaho lamun aya salam wajib dijawab. lir pilem nu puter balik.. kalan kalan kuring seuri. sabenerna mah ku uing teh rek diajak mondok. kulit beuteung ieu kungsi…. nu kakara lulus kuliah. hayang ngabandingkeun jeung awak jaman keur ngora. harita uing ngan ukur mukakeun panto. ting berehil tapi lain sepir. si Non nu boga Mercy dina taun harita. teuing pedah uing geus lila rarandaan. waktu uing nelepon ka ilaing. nu kungsi luis. eta ge bari gegerewekan da embung mandi.ilaing nyaho teu. puguh we rada era. naha ngan eta anu pang sohehna keur hiji identitas. nepi ka tembres kalakuan ti bubuk leutikna nepi ka nu pangbadagna. palebah pingping nu baheula luis teh ayeuna geus ledis. Ilaing keketrok kana panto. enya kapan kamar hotel teh leutik. dina wujud identitas naon atuh ari uing. Kulit beuteung ieu. uing harita hareugeueuen. ngan asana geus lila tara ngucapkeun salam siga kitu. nu boga hotel. dina hate uing teh rek mere kenangan ka ilaing atawa….. ngan ukur dijadikeun objek. nu terusna mah ilaing diuk dina kasur. aya nu gagancangan aya nu kacida launa. dina koran. supaya ilaing datang ka Hotel. jeung sababaraha buku. harita uing ceurik…henteu ari ceurik gagauran mah ngan ukur rambay cimata. nu boga villa di Puncak. da uing tara tatanya.buuk nepi ka tungtung kuku indung suku ting baranyay laku lampah nu inget ti jaman keur budak nepi ka ayeuna. tapi di lantai 2 kamar nomer 6. asana mah karek anggeus mandi difoto ku Bapa Almarhum. da sigana lamun bareng indit jeung uing. kitu dongeng Mamah. atawa naha uing kudu ngewa ka awak sorangan pedah ramijud.. maranehna siga nu kacida bagjana. aya eta ge korsi mah tapi harita dieusian ku tas uing. nu aya nampuyakna daging nu teu puguh ujud. naha kudu dijawab atawa ngan ukur mukakeun panto. nu jago karate awakna lempay ngalampanyat. malah aya nu pangkatna jendral. ujug ujug jorojoy we aya niat kitu. beungeut. ngan dina . Ningali awak dina eunteung. enya inget keneh da ngahaja neangan kamar nomer 26 teh ambih sarua jeung umur uing harita. awewe geulis ngora keneh sukses usaha. teuing seuri naon ngarana bisa jadi seuri maur. Teuing kunaon maranehna ngudag ngudag. nu kungsi jadi paneuteup lalaki. da ilaing hayeuh we ngajak ngobrol soal sajak-sajak jeung carita pondok nu kungsi ku uing dibacakeun waktu siaran. Lang…. terus buku teh dialungkeun. Uing wenang milih.teuing ah uing ge teu ngarti. siga nu ngagondeng widadari meureun. ngeusi.di kamar 26. da ari kuring mah tong boro inget. saha nu teu nyaho ka si Non sakota kabupaten mah. naha pedah urang teh keur dikepung ku deudeuleuan dina televisi. da enya buku teh porno pas keur dibaca teh anu kituna pisan. atletis. waktu kuring ngojay di Hotel tilu puluh taun kaliwat. naon pangna uing ngajak papanggih di Hotel. Sanggeus ilaing mulang. dina dompet ngan ukur awak. Tapi niat kitu teh teu werat diomongkeun. Naha uing boga hak ngarasa era pedah awak siga kieu. asana uing terus nyician cai herang kana gelas disodorkeun ka ilaing. maca buku jadi teu nafsu. ari rek make tingkah provokatif hate teh asa teu merean. terus uluk salam…”Assalamualaikum.!”. uing cunggelik sorangan. nyeungseurikeun kalakuan sorangan. Terus ilaing culang cileung neangan korsi keur diuk. uing ge da teu nyaho. majalah. Lila ngobrol teh pan meh nepi ka jam dua welas peuting. dipaksa ku Mamah. rek diajak sare sagebrug Teuing kunaon. Malah harita ge uing keur ngeukeuweuk buku nu judulna Telaga Darah. sabenerna lain kamarna aya puluhan. gambar sisi jalan. ilaing terus amitan balik. dina tas. nahanya make jorojoy hayang difoto. geus euweuh tapakna.? Loba sora nu ngomong ti ditu ti dieu majarkeun uing begang majarkeun uing gendut. kulit beuteung ieu nu kungsi mendeyang reuneuh. lain kuring haying ngora saumur-umur). buku buku carita silat Cina. Palebah beuteung naha jadi ngabendeleh kieu. naha bet nu ditempo teh ngan ukur wujudna wungkul. malah dina hate ngagerentes yen ilaing teh lalaki nu teu surti kahayang awwewe. nu pendek beke tapi mobilna dua weuteuh.. jeung deui naha pedah uing awewe kalan-kalan sok aya nu ngan ukur ngadeukeutan pedah uing awewe.salingkuh. keur jaman loba nu ngudag ngudag boh jajaka boh duda. basa urang rek papisah tea. difoto keur bulucun. ningali fotona ge teu beda we jeung ningali foto sejena jaman keur leutik.

( Geu…ari incu nyebutna naon…Nini. ucing jalu mah bisi ngarontok.he he… aya huisan…bari kuring nelek-nelek hiji gambar awewe nu geus kolot nu keur bulucun. aya oge anu nyebut awak teh mesin hasrat jeung aya oge nu nyebut diri……bae lah uing mah moal pipilueun ah kana palebah awak mah.?) Uing mah bulucun teh lamun keur mandi we. da uing mah teu kungsi boga budak.geus huisan….. ka beh handapna eusina loba ngadadarkeun pangalaman dirina. bet aya nu daek nembongkeun awak bari bulucun dina umur anu sakitu geus cueutna.. kapan Oma mah tina basa Walanda lin.com Sent : 13 Okt 2003 22.nyaho teu…(nurutan didinya.com From : heuxxx@hotmail. Geus ah urang geus tunduh rek sare heula. ngora. gebrus we mandi. dina panungtungan serelekna manehna nulis : Uing teh ayeuna geus loba incu. eta ge tara nelek-nelek awak sorangan.geus dikonci pantona. sarua sono Geu…! Si Belang tea. neangan gambar awewe nu umurna lima puluh genep taun bari.…bulucun…! na ari burudul teh geuning loba pisan nya…malah aya nu geus umurna dalapan puluh taun sagala…. bisi ujug ujug aya ucing jalu asup kapan matak wegah akibatna.. kapan aya sayang beurit lin. lila lila mah bisi jadi cawokah. lain waktu nu sakeudeung tah. (heureuy ah…) Mun teu salah aya nu kungsi nulis majarkeun “awak teh panjara” teuing panjara naon. implengan teh kakara robah poe kamari saprak panggih tea. Ene. kapan ceuk paribasa ge banda tatalang raga.!!) Samemeh poe kamari. pleng teu nampa deui serelek ti manehna.? Alusna mah samemeh bulucun teh dikonci heula pantona.! Kabina bina nya. kungsi jadi orok beureum. nyakar..hate asa aya nu ngagerihan Serelek ti Sigeu panjang ngagebay. nu leuwih penting mah asal sehat. urang teh geus jadi aki-aki jeung nini-nini. ngan pedah ku uing kabeh budakna diurus.. abong kena disebut dunya maya. orok beureum keneh roroesan jeung ceurik. . samemeh nulis ieu serelek teh uing ngambah heula dina internet.. ti anu bungsu kakara borojol minggu kamari.. raga tatalang nyawa. lincah jeung pinter.43 Subject : Re:Inget baheula.ambuing eta sayang beurit dina kelekna…. nu goreng sagoreng-gorengna aya.). uing ge tangtu kitu. da anu kaimpleng teh hih… angger we didinya teh awewe geulis. Eyang atawa Oma…ah ma enya nyebut Oma. urang teu panggih teh aya kana tilu puluh tauna. ucing jalu tea atuh sok kumahkar…eh nu kumahkar mah hayam rek ngendognya…. eta teh kabeh ge anak Si Jendral almarhum.. dunya virtual. jeung incu tere.?!. enyaan dina internet mah sagala ge aya.. dunya kabebasan anu alus saalus-alusna aya. Lang…sabebenrna mah kabeh anak jeung incu ge eta anak tere.. kuring sakapeung sok ngawawaas jaman baheula. lantaran indungna meunang musibah waktu ngalahirkeun anu bungsu. Geu…. enya asa ngagebeg geuning geus kolotnya umur teh. …sono euy hayang ngobrol deui siga baheula. teuing boga awak teh naha goreng naha alus. Ti sanggeus ngirim serelek harita. da uing ge ayeuna kieu buktina. Kasubuhnakeun kuring nulis email jawaban keur Sigeu : To : panyeumpxxx@yahoo. awewe. lucu geulis.. (Hampura Geu nya…uing geus nyipta nyipta awak didinya…ah teu jauh ti model nu ieu lah…. Geu…. lantaran lamun ditelek telek sok manggih nu matak kukurayeun (moal dijentrekeun naon nu matak kukurayeun teh bisi disebut buntut Oa…) Geus ah.

atawa naha bakal eureun buukna make semir.. . Dikangaranan pulpen. do’akeun nya.jeung hampura bisi aya dosa boh nu karasa boh nu teu karasa. lantaran mimiti panggih teh kuirng make kaos belang manehna ngageroan kuring Si Belang. ilaing kalan-kalan ana jeung ente. kiru deui lamun nyebut Sigeu bisa dipastikeun kuring nyebut manehna. tapi dina serelek eta keneh nyebutkeun teu boga budak. bari jeung rek aya nu ditanyakeun sabab dina serelekna nyebutkeun kungsi ngandeg.…. ari ente geus ka haji. nanya ngaran nu sabenerna. atuh kuring ge ngageroan ka manehna teh Si Geulis sok terus disebut Sigeu. nyaritakeun sajak nu kungsi dibacakeun ku manehna. sok ngahaja neangan sora penyiar awewe.. Umur kuring 23 taun ari manehna geus nincak 26 taun. pindah dines. jeung jadi hajjah anu mabrurroh. teuing meureun asa kurang merenah tungtungna lamun ngageroan teh nyebut Silang. enyaan lebeng euweuh balesan. donto meureun babasaanana teh. sanggeus beres macana terus ngagalantang nyarita eusina eta sajak. teuing kamana. sataun leuwih.. sok sanajan umur kuring leuwih ngora. naha make tiung wungkul atawa ganti jadi make jilbab. awak ngeusi disebut begang henteu. mun teu make pulpen ieu mah uing moal ngabales…”. uing. kuring nelepon teh lain waktu manehna keur ngajomantara. kakara ge sababaraha poe ge geus leungit. mun encan mah sok we kukumpul keur ongksona ti ayeuna. didinya. angkanan teh engke we satutas manehna munggah haji rek manggihan. sahanya poho deui ngaranna.39 Oktober 2006) Diposting oleh RUMAH BACA BUKU SUNDA di 7:13 AM 1 komentar: Anonymous said.. atuh kuring nulis surat ka manehna make pulpen sejen. Serelek ti manehna ku kuring teu dibales. Teuing tah lamun geus balik ti Mekah. geulis Sunda. kuring nanya manehna.eh uing ge ongkosna lain meunang kukumpul tapi pamere ti anak tere nu panggedena…” Kuring maca serelekna teh sababaraha balikan.…. Mun aya nu nyebut Silang ka kuring pasti manehna. ari beuebeungeutan rada rada siga bentang pilem . ceuk manehna “Mun nulis surat keur uing kudu make pulpen ieu. nya nelepon kitu we atuh sakalian kuring ngawanohkeun diri bari nyebutkeun hayang papanggih..?. bari ngareureuhkeun kacape.dina hate ngucap sukur jeung ngadoakeun sangkan inyana salamet. sajak nu dibawakeun teh lolobana sajak rumaja nu idek liher dina dunya cinta. rek munggah haji. nya manggih sora awewe harita teh keur maca hiji sajak. Papisah soteh pedah kuring kudu miang ka luar jawa. manehna teh teu ngajawab kalawan saerewelena atuh kuring ge teu mere ngaran nu benerna. ngan ieu mah beungeut Sunda. Lila wawawuhan teh. Dina ngabasakeun teh sok teu puguh sakapeung kuring. hayang kenalan.Lang uing rek jarah. nya peuting harita kuring nepungan manehna di kamar 26 di hiji hotel. keur kenang-kenangan manehna mere pulpen. manehna teu nganggap dirina leuwih kolot anu kudu dihormat. Hiji waktu kuring ngawanikeun maneh nelepon ka penyiarna. sok mindeng ngadengekeun radio. (Di muat dina majalah Cupumanik No.1972 Unggal malem Saptu bari lalangkarakan di tempat indekos. 2004 Kuring narima deui serelek ti manehna eusina teu panjang “…. enya da geulis atuh manehna teh geura we awak jangkung ukur beda tilu senti jeung kuring ge. Cilengkrang Desember 2004. …. Geulis. rek didatangan. Nya ti harita kuring wawawuhan jeung manehna. disebut montok henteu.

hatur nuhun kana karyana.. -ddzmFebruary 19.. 2010 2:42 AM Post a Comment Link ke posting ini Create a Link Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) RUMAH BACA .cerpen sae ieu nembe ka aos ku abdi.