P. 1
Carita Pondok

Carita Pondok

|Views: 1,220|Likes:
Dipublikasikan oleh muin1503

More info:

Published by: muin1503 on Nov 12, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

Carita Pondok (CarPon) Bahasa/Basa Sunda : Rènghap Eulis

Meusmeus regot Ki Aduy jeung Ni Otih patukang tonggong ngarinum cèndol. Beurang panas èrèngèrèngan. Kuring kumètap. Tapi boga duit timana, apan gawè gè can boga deui, sanggeus tilu poè katukang disiksa PHK. Leuwih parna, pamajikan pundung, kabur ti lembur nyorang bapa jeung indungna nu geus lila nyicingan imah kontrakan di Jakarta. Orokaya kuring ngaulah-ulah, da cenah manèhna mah geus teu betah deui rumah tangga jeung salaki nu mindeng dibintih hutang jeung teu awèt gawè. Tapi kuring can ngarti naha pamajikan bet kudu kabur ti lembur, apan geus lila cicing didieu tèh. Teu kudu pundung kaduhung rungsing ka kuring, urang geus dua tahun leuwih rumah tangga tèh, Eulis. Sakuat-kuatna gè kuring nyanghareupan hirup, teu welèh wè butuh nu ngarojong, butuh nu maturan. Eulis, mun seug anjeun satia maturan kuring didieu, moal poekeun kieu hirup kuring tèh. Kuring reugreug. Sanajan loba kakurangan, lamun pareng dilakonan ku duaan mah, tangtu bisa katambalan. Kuring teu eureun-eureun leumpang sorangan, najan can nyaho kamana belah unggah. Geus karasa jegjreg ceker. Tapi leumpang sapanjang jalan pilemburan mah, teu welèh wè pada naranya. Mang Nono nanya naha teu ngilu ngusep. Neng Mirna nanya bari imut ngaheureuyan. Ki Momon aki-aki tujuh mulud, ngajak moro langlayangan. Nini Iin nolol ti jandèla imahna ngadon nanyakeun hartina global warming. Kuring ukur bisa gogodeg sapanjang jalan. Bororaah nèmbal, apan pikiran titatadi gè geus teu puguh jurus. Kuring tuluy leumpang, mapay kebon, mapay galengan. Hariwang jeung kahayang teu welèh seseledek dina rohangan hatè. Kuring ngarandeg hareupeun saung teu jauh ti jalan, diuk nyalsè ngareureuhkeun kacapè hate. Rènghap kuring garing lir ibarat aya seuneu ngabebela dina jero dada. Di jalan lembur katempo barudak leutik maraèn sapèda. Aya ogè nu langlayangan. Si Nanang jeung si Lani anteng maèn kalèci. Tukang tarompet di gembrong barudak. Sora tarompèt geus silih tèmbal najan ganti taun masih dua poè kènèh. Nini Otih ngarenghik ka Ki Aduy hayang dipangmeulikeun tarompèt jiga barudak. Ki Aduy pungak-pingeuk, kusuwal-kusiwel ngodokan saku bajuna. Di belah wètan, Nini Ocih katempo nalaktak gugurawilan dina tangkal jambu nu Haji Uyud, jiga nu hayang dibandring. Si Akina bangun nyalsè ngabaheuhay niup suling gigireun tangkal. Kolot di lembur mah gening mani jaragjag, pait daging pahang tulang, teu kawas kolot di kota nu saeutik-saeutik geuring nyangsaya. Nempo maranèhna, kuring ujug-ujug inget ka umur sorangan nu bakal ngolotan. Jiga daun garing. Jiga warna panon poè nu rèk nyumput. Kuring hayang mèakeun umur di lembur, nempo alam nu weuteuh maplak pepelakan. Hiliwir angin tibelah gawir. Ngan hanjakal Eulis geus teu ngilu diuk gigireun kuring… *** Nepika poè isukna, pikiran tèh masih pajeujeut. Kudu timana heula ngamimitian sangkan hirup bisa robah. Jiga kamari, wanci haneut moyan, kuring geus ngadaweung hareupeun imah. Sora hayam silih tèmbal. Sakapeung kadèngè sora domba Mang Dadang belah girang nèmbalan lagu dangdut ti imah Kang Maman. Kuring saukur bisa nempo nu pareng lalar liwat di jalan. Leng pikiran nguliat deui. Panon geus cangkeul tetempoan. Hatè geus teu genah rarasaan. Imah leutik geus teu kaurus. Pakarangan balatak. Tikotok tingarenclo di buruan.

tangtu cilaka mun ngègèl. “Tong miceun didinya. Lamun sangheuk leuleumpangan. Kuring beuki ngeluk. “Kunaon. Nyawang pikahareupeun. sanggeus kabeh ninggalkeun kuring. Puringkak bulu punduk kuring nulak taktak. mani rusuh?” kuring nanya. Sajeroning kokolèbatan kalangkang Eulis. teu kuat hayang miceun. ieu mah darurat. Apan èta mah geus kawajiban pamajikan. Iwal Aki Dasmi nu masih deukuet jeung kuring ayeuna sanggeus pamajikan ninggalkeun kuring. Kuring ukur bisa ngeluk tungkul. kuring sok ngadon ngahuleng sisi walungan gedè. Halah kèder hatè tèh lamun nempo Pa Junaedi ngamang-ngamang bedog rèk nagih hutang. Naha bet jadi ngeleper kieu hirup tèh? Sarua ngeleperna pareng nyanghareupan Pa Junaedi bandar kai nu teu bosen jeung teu poho nagih hutang ka kuring. Sok jadi sedih. Kuring nyegruk ceurik. Ki Dasmi ngarènghap panjang.” Pokna bari tuluy leumpang rusuh muru walungan. Kuring ti tatadi geus nempo Aki kuring sila nukangan. melang. lamun jodo mah si Eulis tangtu balik deui. teu welèh kacipta dina ingetan. Sora cai walungan lir ibarat sora getih nu ngagolak nyaksrak jero awak. Kuring ngarènghap panjang. Nya kitu deui lamun teu jodo. Huntu gè sakitu wewegna. Mun balik gawè tèh sok angkaribung ku bawaan. Kuring ngalieuk. Ki Dasmi nyampeurkeun kuring nu anteng sila. di hareup aya Neng Marni keur nyeuseuh. Hariwang. “Ema! Ki Dede ngarudal!” “Hampura Nyai! Ieu mah teu bisa di pause!” *** Reup maghrib. ambèh pamajikan teu ngarasa digawèkeun.” Ceuk Ki Dede bari ngalieuk ngusapan beuteung sorangan. Ki. peureum kadeuleu benta karasa. tong loba nonton sinètron. . kumaha ilaing satèkah polah ngayakinkeun pamajikan. Geumpeur nahan kasedih. wayahna. Brah ki Dede keur ngangkat calana. Buukna dipolès beureum. Kuring ukur seuri konèng. Rèngsè solat. “Baè ah. Gèk manèhna diuk nyanghareup kuring. ngalayah duit di tengah imah. Dipikir-pikir mah naon salahna ngurus rumah tangga mah ku opat leungeun. nèangan deui wè.” Ceuk ki Dede bari tuluy ngarandeg hareupeun kuring. Mun diteunggeul ku manèhna tangtuna kuring jehjer. Duh. Leng pipikiran dungdeng rinyay tetempoan. nahan inghak. jadi wè teu kaopan. sakapeung kalangkang Pa Junaedi sèsèlèkè ngawur kapaur dina pikiran kuring. “Watir. Mikiran pamajikan. “Rèk kamana. “Yeuh. Panonna bolotot. Nempo ramona gè sagedè gedang. Sok hayang ujug-ujug beunghar. Sok ngadadak inget ka pamajikan. Kuring nangtung bari gogodeg. “Geus tilu poè kuring nempo ilaing loba ngahuleng. Sok kabita nempo Haji Daud nu loba harta. baur jeung kapaur milampahan hirup kahareup. Teuing geus sabaraha lila kuring diuk sisi walungan.” Pokna. tuluy ngalèos rèk balik. lin?” Ki Dasmi miheulaan ngomong. “Pohokeun awèwè kitu mah. sieun teu welèh nyiksa. “Tapi nu penting mah ayeuna.” “Baruk aya nu nyeuseuh?” ki Dede ulak-ilik. teu walakaya. “Ceuk kuring gè naon. Mobilna dua jeung imahna dua umpak. ètana palid ka Neng Marni.” Ceuk kuring bari nunjuk Neng Marni nu masih jongjon nyeuseuh. tuluy nyumputkeun beungeut.Tibaheula kuring sok ngandelkeun pamajikan nu ngurus imah. Karasa leler deui kaambek tèh. euweuh pamajikan mah hirup tèh asa cicing sorangan di jero sumur nu poèk. Gusti. Nyel ambek. nahan amarah nu teu daèk ingkah. Kuring melong langit jeung tatangkalan.” Pokna bari morosotkeun calana. Leungeun pamajikanna gè reunceum ku barang mahal. Kuring nempo Neng Marni jongjon nyeuseuh luhureun batu walungan. “Puguh acara gaplèh gè di pause heula. Delon? Kawas cucurut kaibunan waè…” kadèngè aya nu nanya ti tukangeun. Katempo panon poè eumeul-eumeul. Eungap. Tikajauhan kadèngè Neng Marni ngagorowok. Jelema jul-jol ka tajug rèk solat maghrib. lin? Tapi naon kawajiban kuring ka Eulis salila ieu? Kalangkang Eulis kokolèbatan.” Ceuk ki Dasmi nuluykeun.

Peuting ayeuna Ki Dasmi mènta kuring maturan manèhna. ditimang-timang… . urang kudu sabar jeung daèk ngèsang.” Ceuk ki Dasmi. Kuring ngabetem. tong hariwang ku hutang ka jelema. Ki?” “Hutang kahirupan. Poè isuk kudu leuwih hadè batan poè ayeuna. Cahyana oyag-oyagan nyieun kalangkang dina bilik. Kuring ngilu ngagolèr gigireunna bari teu ngiceup neuteup duit dina leungeun. kadè kudu somèah ka sèmah. Ki?” “Ibadah jeung amal hadè…” Peuting beuki jempling. hirup mah mun teu ngoprèk moal nyapèk. Kuring nyuuh kanu jadi Aki.” Ceuk kuring beuki ngeluk. Kuring olohok. Sorana laon. Tibaheula gè kuring mah embung makè duit kaleuleuwihi. Inget-inget geus bedug shubuh. kuring jeung Ki Dasmi dariuk. Sajorelat pikiran jeung rarasaan nyawang dina jengkal sarè. Omat. Adan geus ngahaleuang ti tajug. Tarima. lantaran hirup mah kacegat umur jeung liang kubur…” Jempling sajongjonan. Manèhna neuteup lalangit. Jang. “Ilaing boga salah naon ka pamajikan?” ki Dasmi nanya semu heran. Poèk.” Ceuk kuring “Aèh. Jang. Tong pegat harepan. Kuring hayang akur deui. Jang. tong hariwang ku hutang. akur jeung dulur salembur. Ki Dasmi muka tali kaèn. tapi manèhna geus ngomong teu betah rumah tangga jeung kuring. “Jang. Tong sombong. Ladang kèsang…Sugan wè bisa ngalunasan hutang ilaing. Cag geura niatkeun hirup bener…” Ceuk Ki Dasmi. tuluy Ki Dasmi ngawangkong deui. Sumegruk ceurik. Ki Dasmi nangtung ngajak solat bareng. Tong nyapirakeunn kasalahan leutik.” pokna. “Nya sanggeus di PHK tèa. Kudu merenah mikiran jeung mèrèskeunna. Kudu dileukeunan nya. tapi diolo gè embungeun deui balik ka lembur. mangkana awèt.” “Kunaon mayarna. nu sapanjang janari nepika sareupna dipikiran panjang. Leungeun kuring ngadègdèg narimana. Di tengah imah lampu bohlam koneng ayun-ayunan katebak angin nu asup tina liang para imah. Ki Dasmi ngagolèdag sasarèan. boh ka kuring sorangan. Kadè. Tong ngarasa kasinggung. Jang. tapi baheula mah pamajikan teh teu kabur. Ki. “Baruk ilaing boga hutang?” Ki Dasmi semu nu reuwas. Omat tong luhur teuing ngukur. mun pareng aya masalah. “Kuring tibaheula ngumpulngumpul. dipajang. dipilih-pilih. katempo duit ti mimiti nu lecek nepika nu heuras ngagulung dibeungkeut karet. “Ki…” “Jang. “Duit halal ieu mah. Teu karasa geus asup solat isya. tong jahat ka sasama. Kuring geus pegat harepan. Tong reuwas lamun jempling peuting bisa nyarita nu leuwih singget tur pinuh rasiah sual kahirupan jeung pilampaheun. Reup kuring peureum. Sabot kuring masih olohok nempo duit. Kuring geus merul ngirim surat maksud ngayakinkeun. “Jang. “Naha ayeuna mah bet kabur?” “Pangpangna mah sanggeus pamajikan nyahoeun kuring gedè hutang ka Pa Junaedi.” Pokna. Teu karasa kabèh dunya pareum dirawu peureum. Jang. robah lampah. lin?” Ceuk Ki Dasmi heran naker. Lamun meunang rijki. arèk mah ngeunteung katukang.“Ki. Poè ayeuna kudu leuwih hadè batan poè kamari. tong loba ngahuleng teu puguh. Ki Dasmi ngarènghap panjang. Kuring unggeuk. Susuganan jaga mangpaat.” Ceuk kuring dareuda. “Jang. lamun daèk ngèsang mang tangtu katalang. lamun kabayang mah tangtu kasorang. kuring jeung pamajikan pasèa waè. Sakapeung mah batuk ngohkoy. Rèngsè solat Ki Dasmi ngajak kuring ka imahna. Malah mèrè sumanget. sangkan teu guligah. Samak diamparkeun. boh ka dulur. “Hutang ka Gusti? Hutang naon. tapi hasilna kieu. tong nganyenyeri hatè batur. Hutang nu kudu dipikamelang mah nyaèta hutang ka Gusti Nu Maha Agung. kuring geus dua kali jauh-jauh panjang gagang ngadatangan pamajikan ka Jakarta sangkan bisa riung mumpulung deui di lembur. Tong melang ku kahayang. tong ditèmbal ku amarah. Kudu diajar bungah dina susah. kudu bisa ngeureut neundeun.” Ceuk Ki Dasmi bari mikeun kaen coklat. ieu tarima duit ti kuring. mun seug ngumpul mah sok hèsè ngerik. lain geus opat kali ilaing di PHK tèh.

“Walah. Ki. nyegruk ceurik. jiga gebog cau nu palid di walungan… “Kang…” kadenge aya sora halimpu titukangeun kuring. sumanget deui? Kuring ngarasa hirup sorangan di dunya tèh. “Eulis?!” kuring reuwas naker. Rugap-ragap awak Ki Dasmi nu ngajelepeng tiis teu usik-usik. pulangnya lagi harus saja ada oleh-oleh khusus untuk Inggit . Umur ngora bisa waè isuk maot. ngudupruk sumanget. balik deui Eulis? Panyana tèh geus kawin jeung urang kota. Rarayna marahmay. Kang. hapunten Eulis salami ieu ninggalkeun Akang. jiga batu. Katempo ki Dede hanjat ti walungan. Terutama inggit yang merasa kehilangan itu. tuluy ngajleng ka walungan. Setiap si Kakek pulang ke kampungnya. Eulis nyuuh ka kuring. Sapanjang jalan kuring duaan silih teuteup pinuh kasono.” Ceuk Ki Dede bari nepakan punduk kuring. Manèhna ngalèos ngajugjug jalan. rènghap Eulis lir ibarat simbut. teuteup Eulis karasa iuh. tuluy teurab mani beurat. Gabrug tèh kuring nangkeup pamajikan mani pageuh. Eulis unggeuk. Manèhna unggeuk. Di jalan paamprok deui jeung Ki Dede. Ti ayeuna mah urang tong pipisahan deui nya?” ceuk kuring peura. Rumangsang beurang maheutkeun deui kamelang. Kumaha ngamimitian hirup lempeng deui. Kang. heuras deui. Seuri Eulis karasa haneut. “Rèngsè ngarudal. Kebetulan hampir seumuran dan mirip dengan cucunya sendiri.” Ceuk Eulis nginghak. kawantu pangdipikanyaahna. inghak-inghakan nahan ceurik. beuki melang wè kuring hirup sorangan. Leuleus hirup. Kuring tuluy ngalèng pamajikan ngajak leumpang. “Rèk kamana. “ ceuk Eulis peura. Kuring jeung pamajikan namplokeun kasono nu salila dua bulan teu panggih. “Hapunten. Innailahi wa innailahi Raoji`uun… *** Gusti. Kuring nangtung sisi walungan. balikna deui téh kudu baé aya oleh-oleh husus keur Inggit. “Eulis.“Aki!!!” kuring ngagorowok meupeus simpèna shubuh. Ki?” kuring nanya. Kabeneran ampir Saumur jeung rék sarimbag jeung incuna sorangan. Manèhna nalikeun tali kolor. sangat disayang. Geus ganti taun… Utamana Inggit nu ngarasa leungiteun téh. Asa lila deui rèk nabeuh harepan tèh. “Hapunten.” Ki Dede ngarandeg melong pamajikan kuring. Kuring jeung pamajikan silih pelong nempo kalakuan Ki Dede. hilap teu cebok.” Pokna bari lumpat. “Sabar nya Jang. mani rusuh? Rèk ngarudal deui?” kuring nanya. Kuring ngalieuk. simpè hatè najan sora cai walungan kadèngè tarik. sami-sami hapunten Akang. Sudah dianggap cucunya sendiri. Cipanonna haneut dina leungeun jeung pingping kuring. Manèhna imut ngagelenyu. Saha deui nu bisa raket deui jeung hatè kuring ayeuna? Kuring leumpang sorangan ngajugjug ka walungan. Unggal di Aki mulang ke lemburna. Kuring asa katumbu umur ku Eulis. Di luar imah. hapunten Eulis. Kuring bungah pisan pamajikan daèk balik deui ka lembur. Aki Dasmi mulang. “Tadi ngarudal. umur mah anjeun nu ngatur. Gusti. sora tarompèt kadèngè silih tèmbal. Sapeupeuting. Geus dianggap incuna sorangan. ngimpi lain ieu teh? Pamajikan geus aya hareupeun. Kuring duaan nangtung pahareup-hareup. Teu karasa kuring cirambayan. Tibaheula ki Dasmi sobat kuring. Gusti. Karasa deui tiis deui rarasaan. Jul-jol jalma daratang muka panto imah.

Basana téh hayang panggih jeung incu. “Bagaimana jika kita tengok. Karena sering belanja kembang dari Si Aki. sekalian main ke Situ Panjalu?” Si bungsu Ikbal usul. Pa Gumbira.. harus sengaja berhenti. tukang kembang langganan Bu Gumbira jeung Inggit. Namun karena dekatnya dengan Inggit. “Ya itu. asa ka incu sorangan. kedah baé miwarang lirén. indungna. “Boa teu damang?” ceuk Jatnika. “Betul Pa. kumaha atuh Mah?” Inggit beuki ngarasa hariwang. Bebitu juga dengan Bu Gumbira.Saréréa. Ngan ku sabab raketna pisan jeung Inggit. sarua ngarasa leungiteun. mau dibeli atau tidak. sirikna teu ngahajakeun megat di buruan. mau membeli mau tidak harus menyuruh berhenti. lama kelamaan merasa seperti dengan saudara. Puguh deui Inggit mah. Hampir setiap hari. Mana komo sanggeus Si Aki Tukang Kembang. kudu baé ngahajakeun eureun. “Leres Pa. Bu Gumbira ibunya inggit begitu juga dengan adik dan kakaknya. Malah pok deui-pok deui nyebutkeun. manéhnamah leuwih-leuwih asa leungitanana téh. mereka lebih-lebih merasa kehilanga. rék dibeulian rék henteu. Ikbal dan Jatnika. Mama juga tidak tahu. siga rék sahinghingeun ceurik. serumah-rumah. Ikbal katut Jatnika. Tukang kembang langganan Bu Gumbira dan Inggit. sakantenan amengan ka Situ Panjalu?” Si Bungsu Ikbal usul. bapaknya inggit.” Inggi langsung setuju. “Takutnya sakit?” kata Jatinika.” jawabnya. . “Nya éta mah. sudah kangen ingin bertemu dengan Si Aki. Semuanya. sama merasa kehilangan. sono hoyong pendak sareng Si Aki. bagaimana Mah? Inggit terus merasa khawatir. Bu Gumbira. rék ngagaleuh rék henteu. seperti akan menangis. “Kumaha upami urang longok. laun-laun jadi asa jeung baraya. Tina sering balanja kembang ti Si Aki. Atuh beuki asa jeung baraya baé. Mamah ogé meni asa beuheung sosonggeteun. Apalagi Inggitm biasanya sengaja menunggu di halaman. Nu dimaksud Si Aki ku saréréa téh. Yang dimaksud oleh Si Aki semuanya itu. “Panginten…. Bilangnya ingin bertemu dengan cucu.” jawab bu Gumbira lagi. apana inggit. “Kenapa Si Aki tak ada juga??” kata Inggit ke mamanya. “Euleuh. Saimah-imah. “Naha Si Aki téh teu aya baé?” ceuk Inggit ka mamahna. Nya kitu deui Bu Gumbira. siga nu nyaaheun pisan ka Inggit.” Inggit jol satuju. “Mungkin…. Nya kitu deui adi jeung lanceukna. “Aduh.” saut Bu Gumbira deui. Pak Gumbira.” walerna. Ampir saban poé.

Sabulan atawa dua bulan sakali sok mulang ka lemburna.Biasana samulangna Si Aki ngrilingkeun dagangan. Ti keur ngora kénéh geus bubuara ka Bandung. sakepeung pakéan urut keur babasah. sebenarnya hanya formalitas. belum balik-balik lagi. Inggit téa. sawo. Kawantu sakali ngirim téh pasti tara kurang ti sakarinjing gede. Sabab dina prakna mah keur saréréa. boh inditna. sirop. oleh bu Gumbira sering diberi oleh-oleh. unggal mulang ti lemburna. duku. “Enya upami sasih payun Si aki angger ngampleng. tacan balik-balik deui. Nya kitu deui Si Aki. boh balikna. suka membawa beras segala. sabenerna ukur babasan. Oleh karena itu. “Iyah jika bulan depan Si Aki tetap tidak kembali. atau kedondong. Ditanggung maké salang jeung rancatan. . kopi. urang longok. Ada gula. rék ngahajakeun dilongok. Asalnya tukang minyak tanah. sore-sore pulang” kata Pak Gumbira ke anak-anak. atawa kadongdong. untuk dibawa ke kampungnnya. pasosonten mulih” sauh Pa Gumbira ka barudak. keur incu kadeudeuh. Tangtu baé lian ti oléh-oleh husus. Kabeneran Si Aki mindeng nyaritakeun ngaran lemburna. sawo. Bolak-balik saja. sok ngirim béas sagala. karena tetap tidak diterima. Anu tara tara téh ngongkosan. lantaran keukeuh tara ditarima. Biasanya sekali ngirim itu pasti tidak kurang dari sekeranjang besar. Asalna tukang minyak tanah. Upama sabaulan deui Si Aki tetep ngampeleng. Tentu saja selain oleh-oleh khusus untuk cucu tersayang. Tungtungna Pa Gumbira nyatujuan kana usul Si Bungsu Ikbal. Ku sabab geus teu asa jeung jiga téa. Biasanya sepulangnnya Si Aki mengelilingkan dagangan. sakalian jalan-jalan. Dari sini minggu pagi-pagi. Sebulan atau dua bulan sekali suka pulang lagi ke kampungnya. ti saprak Si Aki bébéja rek ngalongok lemburna. Tapi sudah dua bulan lebih. “Begitu juga dengan Si Aki. Da tara ka mana deui jalanna. Akhirnya Pa Gumbira menyetyjui terhadap usulnya Si Bungsu Ikbal. sekalian jalan-jalan. pasti lewak ke depan rumah Inggit. Inggit saja. Ka béh dieu ganti ngajual kembang. Ti dieu Ahad enjing-enjing. Urang panjalu Si Aki téh. Biasanya buah-buahan. pasti membawa oleh-oleh. Orang Panjalu Si Aki itu. Tidak jauh dari kota kecamatan. manggis. kadang kadang ada pakaian bekas untuk ganti. Sebab pada praktiknya untuk semua. baik berangkatnya ataupun pulangnya. kueh kaleng. Yang dimaksud oleh-oleh khusus untuk Inggit itu. Tampolanana ari keur usum panén mah. bawaeun ka lemburna. kuéh kaléng. Kumaha usum-usuman baé. setiap pulang dari kampungnnya. Jikalau sebulan lagi Si Aki tetap tidak kembali. tara léngoh. Semenjak muda sudah mengembara ke Bandung. Urang uah-uih baé. sakalian jalan-jalan. sirop. ku bu gumbira sering dibahanan oléh-oléh. pisitan. Tapi geus dua bulan leuwih. Tidak akan jauh jalannya. Kebetulan Si Aki sering menceritakan nama kampungnya. Nama aslinya Abdul Manap. Aya gula. sekalian jalan jalan akan sengaja ditengok. kopi. Biasanya jika sedang musim panen. dari semenjak Si Aki bilang ingin menjenguk kampungnya. Ditanggung menggunakan salang dan rancatan. Nu dimaksud oleh-oleh khusus keur inggit teh. Yang tidak itu memberi ongkos. Ke sananya lagi gantian berjualan kembang. sudah tidak canggung lagi. Teu pati jauh ti kota kecamatan cenah. kita tengok. Biasana bungbuahan. pasti ngaliwat ka hareupeun imah Inggit. Ngaran aslina mah Abdul Manap. Bagaimana musim-musimnya saja. manggu.

Geus karuhan kitu mah. tidak terlalu tua. ninggalkeun pribumi.” ceuk Jatnika. tiba-tiba berhenti sebuah mobil yang bagus. Beui bingung lantara si tamu ngaléos. berhenti di Pa Gumbira. Karena kebetulan sedang ada di teras rumah. Harita di imah téh kakara aya Inggit jeung Ikbal. Tapi najan tilas. paling-paling bade naroskeun alamat. Ngan pasti lain jelema sagawayah. Atuh Bu Gumbita téh kacida bingungna. sedan alit. Lalu buru-buru menuju ke mobil dan membuka pintu sebelah belakang. jawabnya itu. Semakin bingung karena si tamu pergi. Margi kana waktosna Pa Gumbira mulih téh masih kénéh lami. Tuluy rurusuhan muru mobil sarta mukakeun panto Beulah tukang.” Nembe ngagaleuh mobil apan Pa Gumbira téh. Karena tidak tahu. Sedangkan Pa Gumbira belum pulang dari kantornya. Keduanya saling merangkul. Nya kitu deuih kulitna. Sedengkeun Pa Gumbira.” cenah. saha jeung urang mana éta jalmi téh. henteu kolot-kolot teuing. Biasanya setengah lima . “Biarkan saja nanti ditunggu saja katanya. Tiga hari sebelum keberangkatan. Ayeunamah beresih jeung alus. paling-paling juga akan menanyakan alamat. kira-kira jam saru siang. Ari pék si tatamu téh. Namun pasti bukan orang sembarangan. Tak lama kemudian datanglah Jatnika. Agak jauh sekolahnya Jatnika itu. meninggalkan tuan rumah.“Sakantenan ntobian mobil anyar deuih. sedan bekas. Da teu terang téa. Waktos diuningakeun Pa Gumbira masih kénéh aya di kantor. baru sampai ke rumahnya. siapa dan orang mana orang itu. Ternyata si tamu. lian ti Bu Gumbira téh. Aritnya di rumah itu baru ada Inggit dan Ikbal. Bu Gumbira sangatlah bingung. ujug-ujug reg aya mobil alus pisan. .. kira-kira jam hiji beurang . Tina dangdanan jeung mobilna ogé katara jalma aya. Gabrug duanana silih rangkul. lirén payuneun Pa Gumbira. “Sawios bade diantosan baé. Tidak seperti sebelumnya. sengaja berniat bertemu Pa Gumbira sekeluarga. Sekarang beresih dan bagus. Henteu kungsi lila kurunyung Jatnika. Asalna saréréa bingung campur atoh. Rada jauh sakolana Jatnika mah. selain dari Bu Gubira. Sangkaan saréréa. walerna téh. Waktu diberi tahu Pa Gumbira masih ada di kantor. nembé dugi ka bumina. ketika dari dalam mobil keluas Si Aki.! katanya” Inggit berlari menuju Si Kakek. Bajuna henteu saperti keur dagang kembang. teu acan mulih ti kantorna. ngahaja niat nepangan Pa Gumbira sakulawarga. Biasana tabuh stengah lima. Pada mulanya semuanya bingung bercampur gembira. barang ti jero mobil kaluar Si Aki. Bajunya tidak seperti sedang dagang kembang. Pa Gumbira teras diwartosan aya Si Aki. Namun walau bekas. Henteu hideung saperti saméméhna. Pédah kabeneran keur araya di tepas. Mobil bekan. “Aki…. Dugaan semuanya. Mobil tilas. Karena waktunya Pa Gumbira pulang itu masih lama. “Aki…. “Baru membeli mobil Pa Gumbira itu.!” cenah” Inggit lumpat muru Si Aki. “Sekalian mencoba mobil baru lagi. Begitu juga dengan kulitnya. Naha atuh ari pitilupoéun deui kana jung. Dari dandanan dan mobilnya saja kelihatan orang berada.

Anu majar salah saurang putra Si Aki pangageungna. Yang katanya salah seorang anak Si Aki paling besar. Utamana upama sono ka Inggit. cenah. Ari pangna ngahaja nepangan. selain dari memberitahu Si Aki tidak dagang lagi. hampir sewajah dengan Iggit. putra-putrana maraju. harus sering menengok Si Aki di kampung. Nya kitu deuih. Anu majar salahsaurang putrana. kedah sering ngalongok Si Aki di lembur. Kagungan pabrik beusi sagala. Punya pabrik besi segala katanya. Tidak sangka yah. Siapa sebenarnya tamu tersebut? Ternyata anaknya Si Kakek yang paling besar. anak-anaknya maju. Tapi sakali-kalieun. Saha saleresna si tatamu téh? Singhoréng putra Si Aki pangageungna. dia itu. Utamanya jika kangen kepada Inggit. Si Aki tukang nyunyurung roda kembang téh. pasti berkunjung ke rumah Pa Gumbira. lian ti ngawartosan Si Aki téh moal dagang kembang deui. ampir sarimbag jeung Inggit. Sebab sengaja bertemu. Di antarana nu natamu ka Pa Gumbira. Si Aki tukang mendorong roda kembang itu. Di antaranya yang bertamu ke Pak Gumbira. pasti nganjang ka bumi Pa Gumbira. Dicutat tur sisarungsum tina Pamager Basa X Incoming search terms: • • • • • • • • • • carpon bahasa sunda carpon carpon sunda carpon basa sunda carpon b sunda cerpon bahasa sunda www carpon sunda com carpon dari bahasa sunda carpon dalam bahasa sunda carpon sunda remaja Carpon basa Sunda . anjeunna téh. Teu sangka nya. Tapi sekali-kali. Karena dilarang oleh anakanaknya. Begitu juga dengan Pa Gumbira sekeluarga. Margi diwagel ku putra-putrana. Pa Gumbira sakulawargi. Pa Gumbira lalu diberitahu ada Si Aki.Sudah tentu begitu. Yang katanya salah seorang anaknya.

Gap kana roko jeung zippo. Mereka kan cuman usil doang. Sarérétan mah badis gambar tanduk banténg. enya wé ayeuna mah karéta téh tara ngarét. naha?” “Abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonésia melulu sih. Sajajalan Yuswa anteng neuteup téténjoan saluareun kaca jandéla. ada urusan kerjaan sedikit. Si budak ngora téh ngarongkong nyeungeutkeun rokona. soéh palebah tuurna. kelepus udud. panceg tabuh genep isuk-isuk. Duka bener asli duka pédah dicét.” pokna “Sama-sama. pa?” cenah.” ceuk si budak ngora téh samemeh ditanya. Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerebung. dicalana blue jeans belél.” ceuk Yuswa rada mapanas. . bari jajangkung jeung jari manisna ditekuk. Horéng si budak ngora téh kalah terus ngajak ngobrol. “Ah engga juga. “Baruk. ka luhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol. saya engga bisa bahasa Sunda. Kalo saya sih orang Sunda asli. waktu keur nguruskeun urusan kantor.” ceuk Yuswa ngawalon panakon. Papakéanana. “Ih. Buukna modél punk-rock. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zippo tina saku calana. tuluy diasongkeun bari dipangnyekéskeun. cekés diseungeut.” Ti dinya mah der baé ngobrol ngalér ngidul. Kalo tementemen sih lebih suka manggil saya meneer Odink van Holland.” meneer Oding mani rikat némpas omongan bari nyéréngéh. Geus lila uplek mah kakara wéh silih tanya ngaran. Mun taya halangan harungan.” “Di Jakartanya di mana?” “Ah.” “Saya Oding. Nanti soré juga pulang lagi. abong kabiasaan. Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora téa. pa. beuki lila ngagancangan. Kagareuwahkeun sotéh pédah wé aya budak ngora nu diuk di bangku hareupeun noél kana pingping lalaunan. “Mau ke Jakarta?” cenah. tapi orangorang lebih suka manggil saya Yuswa.” témbalna. “Iya. pa. cuma mau ke Tamrin. “Punya api. Jadi engké bakal bisa balik deui ka Bandung maké Parahiyangan anu berangkat jam lima soré ti Jakarta.” walon Yuswa bari imut Sugan téh rék ngan sakitu. “Makasih. Tapi kalo dengerin orang ngomong sih ngerti. Malah mah nepi ka milu mangmikirankeun urusan nagara sagala. Atuh da ari sugan téh…” “Cuman.” “Bet éléh ku Bapa. pirang semu beureum. karéta ngarieg. “Saya Yuswa. barang mimiti indit. émang meneer Oding punya darah Belanda?” ceuk Yuswa bari seuri. jeung cinggir. Sanajan Bapa lain urang Sunda gé ayeuna mah geus asa jadi urang Sunda wé. Ceulina dianting sabeulah. Geuning lain ukur béja. Rieg. “Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua. Luhureun gambar leungeun téa aya tulisan Metalica ku warna beureum. curuk. Tadi.Ku: Dadang Sadkar Sora piriwit ditiup semu ngalengis. ku manéhna kaijir pidatangeun ka Jakarta téh kurang leuwih tabuh salapan. Kawasna bakal cukup. Ari ka handapna. atuh. Tapi sok sanajan kacirina rada nyéntrik ogé ari rengkuh-rengkuhna mah éta budak ngora téh sopan pisan. tuluy maju.” “Loh.”Itu kalo nama yang benernya. Pakulitanana beunang disebut konar. Yuswa ngarérét kana érloji. geuning? Hanas ti tadi ngawangkong téh ku basa Indonésia. Mimiti lalaunan. Tuluy silih tanya wawuh ka si itu wawuh ka si ieu.

awewe tengah tuwuh. enya can poho kuring ge kabeukina kana emih kocok. tapi dangdananana mah matak hookeun keur awewe saumurna mah. atuh ku kuring diayunkeun kahayangna sakalian kuring ge rek neangan buku sejena. da ditanya teh ukur nyebut keur catetan. kalah hayoh nitah budak supaya nyolongkrong munjungan “… Tuh salim heula ka Ua. geura we buuk sok sanajan geus culcel huis tapi ari modena mah kaayeunakeun.?!”. bajuna gombrang.. Sasalaman teh rada lila jeung terus silih keukeuweuk. kuring seuri bari ngajawab. enyaan manehna ngajak nyimpang ka tempat dahar anu ngajual emih kocok.!” Kuring jeung manehna uplek ngobrol bari nutur nutur bujur budak milihan buku. malah mimindengna mah eta cindungna teh nyampay we dina taktak. Keur anteng ningalian buku buku. tapi asa teu werat lamun kudu kitu teh. “ Can robah kabeuki teh. ceuk rarasaan eta awewe teh ret deui ret deui ka palebah kuring. atuh basa di toko buku budak teh taralang tereleng kaditu kadieu kuring we nu rada kawalahan kudu nutur-nutur jeung mukaan buku bukuna anu ditunjuk.…kuring kumejot dina hate mah hayang ngagabrug manehna.. da tadi diajak teh mugen. enya ari make cindung mah tapi da ieu mah lain jilbab. kuring.. . atuh kapan manehna teh awewe jeung apan aya ditempat anu rame. manehna nyeuleukeuteuk. make pantalon.” “Nu bungsu ieu teh. Beres babayar..?” Kuring teu pati ngawaro kana pananyana. teuing keur naon. CARPON SILANG SIGEU Ku : Mamat Sasmita 2003 Poe Minggu ngajak ulin budak ka toko buku. Dina hate nginget nginget deui kecap Silang. Budak teh jigrah pisan. majarkeun loba seuseuheun. “Jeung saha. teu karasa kuring nembalan . tapi kalah neangan buku buku bacaan sejena..!” “Indungna mah di imah we. kaluar ti toko buku. Teu kungsi lila aya nu nepak kana taktak…” Silang…?!” Sajongjongan kuring ukur ngabigeu. Manehna seuri terus ngasongkeun leungeun. Enya disebut tengah tuwuh teh asa merenah pisan.“Émang aslinya dari mana?” ceuk meneer Oding bari ngarérét kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerebungkeun haseup. padahal mah macana ge can pati lancar. budak jeung manehna.mana indungna. digigireun aya nu ngajanteng.…boga sabaraha budak teh.... “Jeung budak…..ceuk manehna deui..” Sigeu…?”. Manehna ukur mesem. …”Keur naon didieu…?” ceuk manehna. geuning behna mah lain ngan sakadar neangan buku catetan . jeung ongkoh deuih aya budak nu keur colohok ningali ka kuring. teuing ngahaja ningali ka kuring teuing ngan ukur rarasaan wungkul. kewes asa ningali dangdanan Indira Gandhi. ngan saukur disampaykeun.. buukna geus culcel huis.!?” ceuk kuring. dumeh budak teh ti kamari ngaeh bae hayang buku catetan nu leutik nu kelirna kayas.!” “Incu ieu teh….” Nya neangan buku atuh ma enya neangan emih kocok didieu…”. bari panon mah mureleng ka eta awewe nu nepak kana taktak.

malah geus boga incu ti anu bungsu…!” “Geuning…. teu wanoh kana ngaran semir buuk…!” “Eta we asa angger keneh siga baheula.com Sent : 13 Okt 2003 22. “Sakieu mah awak teh geus rada ngorotan da opat taun kaliwat mah leuwih beurat. muka email ti peuting teh aya sababaraha maksud.…kuring kawin teh meh geus dua puluh tilu taun.Kuring rarat reret ningalian kana balanjaan manehna…”Meuli buku naon tadi. katiluna sugan we mayar telepona rada murah. sakali sakali mangnyusutkeun leungeun budak ku kertas tisu. asa angger bae siga kitu…?!” “Alhamdulillah henteu. Kuring ngahenggoy emih kocok. nulis ieu email teh uing bari bulucun. Peutingna mukaan email. da kakara hiji. eta we da bulan september 2003 nepi ka opat rebuna sabulan teh. sanggeus silih bere nomer telepon jeung serelek (serat elektronik. da kuring ge apal teh eta pedah ningali model buuk didinya. beunghar ku beurat awak…!” Ngobrol di warung emih kocok teh teu lila. mun seug didinya teu nanya tiheula. ilaing nyaho teu.?” “Keur ayeuna mah nya cikal nya bungsu. Ku kuring ngahaja di print. da budak noelan bae ngajak balik.!” Ari budak nu diomongkeun mah anteng we ngahenggoy emih kocok. ngoprek komputer teu kaganggu ku budak. sakieu ge Alhamdulillah geus dipercaya boga budak. kadua sugan we atuh bakal leuwih cepet da ari peuting mah kapan ngaranna ge peuting euweuh deui batur nu make..?” “Teu meuli buku uing mah..…. uing neuteup awak sorangan.…geus di SMP. buuk teu disisiran. meuli ieu we cet minyak…!” “Euh…geuning jadi pelukis. dicitak sangkan tumaninah macana. nya sasieureun sabeunyeureun ngilu mantuan barudak jalanan sina sarakola….!” Resep ningali manehna ngadahar emih kocok anu cikruh nyuruputna atuh teu kaliwat seuhahna.!” “Ah duka teuing.…Geu....!” “Geuning ku irit.?” Manehna seuri ngaheuheu. atuh manehna ge tonggoy kana mangkok emih kocok. lain ari ieu budak teh nu bungsu. “Geu…ari didinya boga budak sabaraha…?” “Wah budak mah loba ngan anu bener mah ngan tilu. kosongna meh tujuh belasan taun. kuring mah moal apal..com ke ti saha ieu da anyar teu boga babaturan siga kitu. Lang…... ayeuna ieu budak umurna tujuh taun jalan. komo mun bari lalangkarakan.?” “Geus gede. ti luhur tina unggal lambar . sonona mah kacida jeung manehna teh. jeung geuning aya serelek ti panyeumpxxx@yahoo. awak leuwih meber.!?” “Lain irit. Lir keur maca kajujuran.. ari kuring jeung budak mah kana angkot we. From : panyeumpxxx@yahoo.!” “Euhh…mulya kacida atuh…!” Rada lila paheneng heneng.. ieu mah asli atuh. moal poho da kungsi nenget nenget ti palebah tukang…!” “Ari uing mah enyaan kalinglap Geu ka didinya teh. terus papisah.. atuh beungeut ge teu dipoles ku wedak estu sahinasna.. “Lang ari eta buuk teh disemir. kahiji. “Lain. sanggeus dibuka geuning ti Sigeu.…ieu mah pesenan incu. manehna ngangkleung kana taksi.da nyieun mah geus ti bareto mula. “Na geus boga sabaraha incu teh.!” “Mintul meureun. da leungeuna baseuh.da eta geuning awak teh asa beuki meber…!” Manehna ngaheuheu seuri. ngan jadina nya kakara ieu. tadi kira kira jam dalapan peuting uing taranjang hareupeun eunteung satangtung. unggal gurat dina awak mawa lacak tapak baheula.na aya budak nu teu bener…!” “Lain budak teu bener maksud teh budak asuhan. email tea).com To : heuxxx@hotmail.43 Subject : Inget baheula. awewe mah kakolotnakeun teh beuki beunghar. Serelek teh ngaburudul loba pisan pangpangna mah ti milis urangsunda.

Malah harita ge uing keur ngeukeuweuk buku nu judulna Telaga Darah.? Loba sora nu ngomong ti ditu ti dieu majarkeun uing begang majarkeun uing gendut. uing ge da teu nyaho. atletis. da uing tara tatanya. harita uing ngan ukur mukakeun panto. ngeusi. Kulit beuteung ieu. nu boga hotel. Ilaing keketrok kana panto. maca buku jadi teu nafsu. aya eta ge korsi mah tapi harita dieusian ku tas uing. kulit beuteung ieu kungsi…. ilaing terus amitan balik. supaya ilaing datang ka Hotel. beungeut. da ilaing hayeuh we ngajak ngobrol soal sajak-sajak jeung carita pondok nu kungsi ku uing dibacakeun waktu siaran. naha ngan eta anu pang sohehna keur hiji identitas. waktu kuring ngojay di Hotel tilu puluh taun kaliwat. gambar sisi jalan. kitu dongeng Mamah. sabenerna lain kamarna aya puluhan. difoto keur bulucun. asana mah karek anggeus mandi difoto ku Bapa Almarhum. nu kungsi jadi paneuteup lalaki. dina tas. dina dompet ngan ukur awak. enya kapan kamar hotel teh leutik. dina wujud identitas naon atuh ari uing. ngan asana geus lila tara ngucapkeun salam siga kitu. naha pedah urang teh keur dikepung ku deudeuleuan dina televisi. nu jago karate awakna lempay ngalampanyat.. Naha uing boga hak ngarasa era pedah awak siga kieu. nu terusna mah ilaing diuk dina kasur. nu aya nampuyakna daging nu teu puguh ujud. lir pilem nu puter balik. nyeungseurikeun kalakuan sorangan. kalan kalan kuring seuri. nu boga villa di Puncak. atawa naha uing kudu ngewa ka awak sorangan pedah ramijud. basa urang rek papisah tea. tapi di lantai 2 kamar nomer 6. sabenerna mah ku uing teh rek diajak mondok. siga nu ngagondeng widadari meureun.buuk nepi ka tungtung kuku indung suku ting baranyay laku lampah nu inget ti jaman keur budak nepi ka ayeuna. palebah pingping nu baheula luis teh ayeuna geus ledis.salingkuh. saha nu teu nyaho ka si Non sakota kabupaten mah. awewe geulis ngora keneh sukses usaha.ilaing nyaho teu. Ningali awak dina eunteung. teuing seuri naon ngarana bisa jadi seuri maur. dina hate uing teh rek mere kenangan ka ilaing atawa….di kamar 26. maranehna siga nu kacida bagjana. da enya buku teh porno pas keur dibaca teh anu kituna pisan. dipaksa ku Mamah. terus buku teh dialungkeun. terus uluk salam…”Assalamualaikum.teuing ah uing ge teu ngarti. uing harita hareugeueuen. da sigana lamun bareng indit jeung uing. ceurik pedah kunaon uing ge teu nyaho. Meunang pan lamun uing ngabandingkeun awak jeung mangsa baheula keur meujeuhna ngora (lain. waktu uing nelepon ka ilaing. kulit beuteung ieu nu kungsi mendeyang reuneuh. si Non nu boga Mercy dina taun harita. ningali fotona ge teu beda we jeung ningali foto sejena jaman keur leutik. Uing wenang milih. ari rek make tingkah provokatif hate teh asa teu merean. Lang…. teuing pedah uing geus lila rarandaan. ngan ukur dijadikeun objek. naha bet nu ditempo teh ngan ukur wujudna wungkul. ting berehil tapi lain sepir.. jeung sababaraha buku. ari ku Bapa kalah hayeuh dioconan. Palebah beuteung naha jadi ngabendeleh kieu. Tapi niat kitu teh teu werat diomongkeun. nu kungsi luis. ngan dina . Sanggeus ilaing mulang. dina koran. hayang ngabandingkeun jeung awak jaman keur ngora. keur jaman loba nu ngudag ngudag boh jajaka boh duda. eta ge bari gegerewekan da embung mandi. Teuing kunaon maranehna ngudag ngudag. ngan hanjakal teu boga foto jaman keur budak bari bulucun aya ge foto keur umur tilu taun teu make baju. ujug ujug jorojoy we aya niat kitu. puguh we rada era. majalah. enya inget keneh da ngahaja neangan kamar nomer 26 teh ambih sarua jeung umur uing harita. aya nu gagancangan aya nu kacida launa. nu kakara lulus kuliah. nepi ka tembres kalakuan ti bubuk leutikna nepi ka nu pangbadagna. nu pendek beke tapi mobilna dua weuteuh. malah dina hate ngagerentes yen ilaing teh lalaki nu teu surti kahayang awwewe. geuning ilaing nyerengeh bari ngomong…”Kahade buku eta mah eusina porno…” Uing teu nembalan harita teh. da ari kuring mah tong boro inget. lain kuring haying ngora saumur-umur). rek diajak sare sagebrug Teuing kunaon. uing cunggelik sorangan.!”. jeung deui naha pedah uing awewe kalan-kalan sok aya nu ngan ukur ngadeukeutan pedah uing awewe.. asana uing terus nyician cai herang kana gelas disodorkeun ka ilaing. buku buku carita silat Cina. Terus ilaing culang cileung neangan korsi keur diuk. malah aya nu pangkatna jendral. uing nyaho lamun aya salam wajib dijawab.. nahanya make jorojoy hayang difoto. geus euweuh tapakna. naha kudu dijawab atawa ngan ukur mukakeun panto. naon pangna uing ngajak papanggih di Hotel. Lila ngobrol teh pan meh nepi ka jam dua welas peuting. harita uing ceurik…henteu ari ceurik gagauran mah ngan ukur rambay cimata.

aya oge anu nyebut awak teh mesin hasrat jeung aya oge nu nyebut diri……bae lah uing mah moal pipilueun ah kana palebah awak mah. kapan aya sayang beurit lin.nyaho teu…(nurutan didinya. bet aya nu daek nembongkeun awak bari bulucun dina umur anu sakitu geus cueutna. kapan Oma mah tina basa Walanda lin. da anu kaimpleng teh hih… angger we didinya teh awewe geulis. gebrus we mandi. Geus ah urang geus tunduh rek sare heula. Geu…. dina panungtungan serelekna manehna nulis : Uing teh ayeuna geus loba incu. Eyang atawa Oma…ah ma enya nyebut Oma. ti anu bungsu kakara borojol minggu kamari.!!) Samemeh poe kamari.). samemeh nulis ieu serelek teh uing ngambah heula dina internet..?!.. implengan teh kakara robah poe kamari saprak panggih tea. lantaran indungna meunang musibah waktu ngalahirkeun anu bungsu.geus huisan…. nyakar. urang teh geus jadi aki-aki jeung nini-nini. kuring sakapeung sok ngawawaas jaman baheula... orok beureum keneh roroesan jeung ceurik. da uing ge ayeuna kieu buktina. da uing mah teu kungsi boga budak.! Kabina bina nya. enyaan dina internet mah sagala ge aya.. dunya virtual. pleng teu nampa deui serelek ti manehna. neangan gambar awewe nu umurna lima puluh genep taun bari. lucu geulis.? Alusna mah samemeh bulucun teh dikonci heula pantona. dunya kabebasan anu alus saalus-alusna aya. uing ge tangtu kitu. abong kena disebut dunya maya. jeung incu tere. Ti sanggeus ngirim serelek harita.ambuing eta sayang beurit dina kelekna…. kapan ceuk paribasa ge banda tatalang raga.. sarua sono Geu…! Si Belang tea. bisi ujug ujug aya ucing jalu asup kapan matak wegah akibatna. Geu….. kungsi jadi orok beureum. eta ge tara nelek-nelek awak sorangan.geus dikonci pantona. urang teu panggih teh aya kana tilu puluh tauna. teuing boga awak teh naha goreng naha alus. lila lila mah bisi jadi cawokah. eta teh kabeh ge anak Si Jendral almarhum. nu leuwih penting mah asal sehat. .com Sent : 13 Okt 2003 22. awewe.com From : heuxxx@hotmail. (Hampura Geu nya…uing geus nyipta nyipta awak didinya…ah teu jauh ti model nu ieu lah….. Lang…sabebenrna mah kabeh anak jeung incu ge eta anak tere. Ene.hate asa aya nu ngagerihan Serelek ti Sigeu panjang ngagebay.43 Subject : Re:Inget baheula. lantaran lamun ditelek telek sok manggih nu matak kukurayeun (moal dijentrekeun naon nu matak kukurayeun teh bisi disebut buntut Oa…) Geus ah. ngora. ( Geu…ari incu nyebutna naon…Nini. Kasubuhnakeun kuring nulis email jawaban keur Sigeu : To : panyeumpxxx@yahoo. lincah jeung pinter. …sono euy hayang ngobrol deui siga baheula. ucing jalu mah bisi ngarontok..…bulucun…! na ari burudul teh geuning loba pisan nya…malah aya nu geus umurna dalapan puluh taun sagala…. (heureuy ah…) Mun teu salah aya nu kungsi nulis majarkeun “awak teh panjara” teuing panjara naon.he he… aya huisan…bari kuring nelek-nelek hiji gambar awewe nu geus kolot nu keur bulucun.. enya asa ngagebeg geuning geus kolotnya umur teh. ka beh handapna eusina loba ngadadarkeun pangalaman dirina. ngan pedah ku uing kabeh budakna diurus. raga tatalang nyawa. lain waktu nu sakeudeung tah.?) Uing mah bulucun teh lamun keur mandi we. ucing jalu tea atuh sok kumahkar…eh nu kumahkar mah hayam rek ngendognya…. nu goreng sagoreng-gorengna aya..

disebut montok henteu.. tapi dina serelek eta keneh nyebutkeun teu boga budak.?. sataun leuwih. bari jeung rek aya nu ditanyakeun sabab dina serelekna nyebutkeun kungsi ngandeg. 2004 Kuring narima deui serelek ti manehna eusina teu panjang “…. mun encan mah sok we kukumpul keur ongksona ti ayeuna.…. Nya ti harita kuring wawawuhan jeung manehna. …. Lila wawawuhan teh. rek didatangan... uing. kuring nanya manehna. manehna teu nganggap dirina leuwih kolot anu kudu dihormat. nya peuting harita kuring nepungan manehna di kamar 26 di hiji hotel. pindah dines. nya manggih sora awewe harita teh keur maca hiji sajak.eh uing ge ongkosna lain meunang kukumpul tapi pamere ti anak tere nu panggedena…” Kuring maca serelekna teh sababaraha balikan. rek munggah haji. donto meureun babasaanana teh. awak ngeusi disebut begang henteu. ceuk manehna “Mun nulis surat keur uing kudu make pulpen ieu.….. Serelek ti manehna ku kuring teu dibales. ari ente geus ka haji. teuing meureun asa kurang merenah tungtungna lamun ngageroan teh nyebut Silang. atawa naha bakal eureun buukna make semir. lantaran mimiti panggih teh kuirng make kaos belang manehna ngageroan kuring Si Belang. sok ngahaja neangan sora penyiar awewe. ilaing kalan-kalan ana jeung ente. Umur kuring 23 taun ari manehna geus nincak 26 taun.dina hate ngucap sukur jeung ngadoakeun sangkan inyana salamet. sajak nu dibawakeun teh lolobana sajak rumaja nu idek liher dina dunya cinta. teuing kamana. Dina ngabasakeun teh sok teu puguh sakapeung kuring. Geulis. enya da geulis atuh manehna teh geura we awak jangkung ukur beda tilu senti jeung kuring ge. atuh kuring ge ngageroan ka manehna teh Si Geulis sok terus disebut Sigeu. naha make tiung wungkul atawa ganti jadi make jilbab. nanya ngaran nu sabenerna. didinya. Hiji waktu kuring ngawanikeun maneh nelepon ka penyiarna. ngan ieu mah beungeut Sunda. bari ngareureuhkeun kacape. do’akeun nya. Mun aya nu nyebut Silang ka kuring pasti manehna. keur kenang-kenangan manehna mere pulpen. angkanan teh engke we satutas manehna munggah haji rek manggihan. hayang kenalan. sok sanajan umur kuring leuwih ngora. ari beuebeungeutan rada rada siga bentang pilem . Cilengkrang Desember 2004. sanggeus beres macana terus ngagalantang nyarita eusina eta sajak.. . Teuing tah lamun geus balik ti Mekah.Lang uing rek jarah. kakara ge sababaraha poe ge geus leungit. nya nelepon kitu we atuh sakalian kuring ngawanohkeun diri bari nyebutkeun hayang papanggih. mun teu make pulpen ieu mah uing moal ngabales…”. sahanya poho deui ngaranna. kuring nelepon teh lain waktu manehna keur ngajomantara. geulis Sunda. jeung jadi hajjah anu mabrurroh. atuh kuring nulis surat ka manehna make pulpen sejen. (Di muat dina majalah Cupumanik No.39 Oktober 2006) Diposting oleh RUMAH BACA BUKU SUNDA di 7:13 AM 1 komentar: Anonymous said. nyaritakeun sajak nu kungsi dibacakeun ku manehna. manehna teh teu ngajawab kalawan saerewelena atuh kuring ge teu mere ngaran nu benerna.1972 Unggal malem Saptu bari lalangkarakan di tempat indekos. enyaan lebeng euweuh balesan. sok mindeng ngadengekeun radio. kiru deui lamun nyebut Sigeu bisa dipastikeun kuring nyebut manehna.jeung hampura bisi aya dosa boh nu karasa boh nu teu karasa. Papisah soteh pedah kuring kudu miang ka luar jawa. Dikangaranan pulpen.

. hatur nuhun kana karyana.. 2010 2:42 AM Post a Comment Link ke posting ini Create a Link Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) RUMAH BACA .cerpen sae ieu nembe ka aos ku abdi. -ddzmFebruary 19.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->