Anda di halaman 1dari 95

PROGRAM

KECEMERLANGAN
KIMIA
2005
STRUKTUR ATOM
 Teori Zarah Jirim
√ Penganggaran saiz zarah minyak
 Teori Kinetik Jirim
• Pergerakan dan perlanggaran zarah
√ Perubahan keadaan jirim
• Perubahan haba
• Penerangan (graf Peleburan
Naftalena/Asetamida)
TAJUK-TAJUK
PENTING
TINGKATAN EMPAT
STRUKTUR ATOM

 Sejarah
• Ruthefford
• Chadwick
√  Zarah subatom
[ elektron, proton, neutron]
• Pengiraan bil. proton, elektron,neutron
 Pengertian isotop
 Susunan elektron – 20 unsur
pertama
FORMULA DAN
PERSAMAAN KIMIA
 Pengiraan JAR,JMR,JFR
√ Konsep Mol
 Pembentukan persamaan yang seimbang

• Pemanasan CuCO3
• Pembentukan NH4Cl
• Pemendakan PbI2
 Formula molekul - pengertiannya
 Formula Empirik
• Magnesium oksida

• Kuprum (II) oksida
√ JADUAL BERKALA UNSUR
 Kumpulan 18
 Kumpulan 1
 Kumpulan 17
 Unsur peralihan
• Ciri keistimewaannya
IKATAN KIMIA
√ Ikatan ionik / Elektrovalens
 Ikatan Kovalens
• Melukis bagaimana ikatan berlaku
• Struktur Lewis
 Sifat ikatan (Perbandingannya)
√ ELEKTROKIMIA
A.Elektrolisis
Anod: 2Cl-  Cl2 + 2e (Pengoksidaan)
Katod: Na+ + e  Na (Penurunan)
B. Sel Kimia;(Elektrolit – NatriumKlorida,
Elektrod Mg & Cu )
Terminal (-):Mg Mg2++2e
(Pengoksidaan)
Terminal (+):2H+ + 2e  H2
(Penurunan)
C. Redoks: (FeSO4, Air Bromin)
Terminal(-):Fe2+ Fe3+ + e
(Pengoksidaan)
Terminal (+): Br2 + 2e  2Br-
(Penurunan)

Nota:
Pengoksidaan – kehilangan elektron
Penurunan – penambahan elektron
ELEKTROKIMIA
 Siri Elektrokimia
 Proses elektrolisis
• Sebatian lebur – NaCl, PbO
• Larutan akueus – CuSO4 , H2SO4
 Menulis persamaan setengah
 Menganalisis sel kimia
• Sel Ringkas
• Sel daniell
√ ASID,BES DAN GARAM
 Pengertian asid kuat dan asid lemah
 Pengertian alkali kuat dan alkali
lemah
 Pengiraan kepekatan asid dan alkali
 Penyediaan larutan piawai
 Tindak balas Peneutralan
(pentitratan)
GARAM
 Proses penyediaan garam
terlarutkan:
A. Penyediaan garam terlarutkan jenis
garam kalium, natrium dan ammonium
• Pentitratan
• Asid dengan oksida logam
• Asid dengan logam
• Asid dengan karbonat logam
GARAM
 Penghitungan yang melibatkan penyediaan
garam
 Anilisis kualitatif garam
 Ujian anion – CO32-, Cl-, SO42-, NO3 -
 Ujian kation:
- Ion berwarna : Fe2+ , Fe3+ , Cu2+
-
Mendakan Putih :
Pb 2+ , Zn 2+ , Al 3+ , Mg 2+ , Ca 2+
BAHAN BUATAN DALAM
INDUSTRI
 Penghasilan asid sulfurik
Proses Sentuh
√ Penghasilan Ammonia
Proses Haber
 Aloi
√ Polimer sintetik
 Kaca –jenis-jenisnya
 Bahan komposit
TAJUK-TAJUK
PENTING
TINGKATAN LIMA
√ KADAR TINDAK BALAS
 Penentuan kadar tindak balas purata dan kadar
tindak balas pada masa tertentu
 Melukis graf
 Faktor-faktor mempengaruhi kadar tindak balas
• Suhu
• Kepekatan
• Saiz
• mangkin
 Teori Perlanggaran
 Proses Ostwald – Asid nitrik
SEBATIAN KARBON
 Pengertian sebatian organik
 Penamaan mengikut IUPAC:
• Alkana – 10 ahli pertama
• Alkena – 5 ahli pertama
• Alkohol – 4 ahli pertama
• Asid karboksilik – 4 ahli pertama
 Asid propanoik
 Asid butanoik


 Penyediaan etanol dalam makmal
SEBATIAN KARBON
√ Ester
• Penamaan etil etanoat
 Minyak sawit
• Pengekstrakan minyak sawit secara
industri
• Pembuatan majerin
 Getah asli
• Formula struktur getah asli
• Penggumpalan lateks
√ • Pemvulkanan getah asli
PEROKSIDAAN DAN
PENURUNAN
 Pengertiannya
 Pengiraan no pengoksidaan dan
kaitannya dengan pengoksidaan dan
penurunan
 Pemindahan elektron pada satu jarak
√ Pengaratan
TERMOKIMIA
 Pengertian Tindak balas Endotermik
dan Eksotermik
 Melukis gambar rajah aras tenaga
 Pengiraan
 Haba Peneutralan
√  Haba Pembakaran
BAHAN KIMIA UNTUK
PENGGUNA
√  Proses saponifikasi
 Tindakan pencucian oleh sabun
√  Jenis-jenis bahan tambah
dalam makanan
 Ubat moden
• Ubat psikoteraputik
 Stimulan

 Antidepresan

 Antipsikotik
 Ubat Steroid
• Steroid anabolik
• Kortikosteroid
KAEDAH MENGINGAT
Graf
Syarat dalam pemberian markah bagi
Graf:
Di berikan mengikut kaedah berikut:

P- kedua-dua paksi X dan paksi Y berlabel


dan berunit dengan betul 1M
S - skala sesuai dan seragam 1M
T - pemindahan semua titik dengan betul.1M
L - bentuk graf betul dan licin 1M
√ [L] licin

Syarat :

1.[P] Paksi berlabel dan berunit

2.[S] Skala seragam


√ [T] titik
3.[T] Semua titik dipindah betul

4.[L] Bentuk graf betul dan licin

√ [S] skala

[P] paksi

KELIRU DI ANTARA PERSAMAAN ION, SETENGAH
PERSAMAAN DAN PERSAMAAN TINDAK BALAS.

Tindak balas penyesaran , serbuk zink dan larutan kuprum(II) sulfat

Persamaan tindak balas

Setengah persamaan untuk Zn

Setengah persamaan untuk Cu

Persamaan ion
UJIAN KIMIA.
Setiap ujian kimia mesti menunjukkan
BAHAN, KAEDAH dan HASIL
KEPUTUSANNYA.
Perkataan yang boleh digunakan
termasuk:
campurkan, tambahkan, didihkan,
panaskan, alirkan, lakukan,
masukkan, tuangkan, kutipkan,
kumpulkan, sukatkan, titiskan dan
ukurkan.
Contoh beberapa ujian kimia:

BIL UJIAN BAHAN dan HASIL


KAEDAH (KEPUTUSAN)
1. Gas karbon B: Air kapur, H: air kapur
dioksida K: alirkan kedalam air menjadi keruh
kapur

2. Gas hidrogen

3. Gas oksigen
CONTOH-CONTOH
JAWAPAN
YANG TIDAK TEPAT
GAMBARAJAH PENENTUAN FORMULA
EMPIRIK KUPRUM (II) OKSIDA
Tuliskan susunan elektron bagi atom Mg.

2:8:2
Nyatakan secara ringkas pemindahan elektron
yang berlaku dalam pembentukan ikatan
aluminium dengan oksigen.
2Al3+ + 3O2-  Al2O3
Susunan elektron aluminium ialah 2.8.3,
manakala oksigen ialah 2.4. Setiap atom
aluminium perlu menyingkirkan 3 elektron
dipetala terluar untuk mencapai susunan
elektron octet yang stabil. Oksigen
memerlukan 4 elektron dari luar untuk
mencapai susunan elektron octet yang stabil.
Oleh itu, 4 atom aluminium menderma 12
elektron untuk diterima oleh 3 atom oksigen
untuk mencapai struktur octet yang stabil.
Tuliskan persamaan kimia bagi penyediaan etil
etanoat.

C2H5OH + H2COOH  C2H5COOH4

Etil propanoat
apakah perubahan nombor pengoksidaan
bagi magnesium ?

+2
Lukiskan gambar rajah aras tenaga bagi tindak
balas dalam eksperimen ini.

Cu + AgNO3

∆H = -5.25 kJ mol -1

Cu(NO3) 2 + Ag
Apakah keadaan jirim kuprum (II) sulfat pada suhu
bilik ?
cecair

Lukiskan susunan zarah-zarah dalam


bahan yang dinyatakan di (a)(i)
Terangkan mengapa tiada perubahan
suhu antara Q ke R.
Tenaga haba diserap untuk memutuskan
ikatan Zarah-zarah naftalena untuk
menukarkan keadaanya daripada pepejal
menjadi cecair
Apakah formula molekul aspirin ?

C9H804

Berapakah jisim molekul bagi


aspirin ?
Gunakan maklumat jisim atom
relatif
9(12)+8(1)+4(16)=108+8+64
H = 1, C = 12 dan O = 16 =
180g
Didalam proses elektrolisis larutan kuprum (II)
sulfat cair:
Nyatakan semua ion didalam elektrolit itu.
Cu2+,H+, SO4-, OH-

Dalam jadual dibawah, tuliskan ion-ion


yang bergerak kelektrod X dan elektrod
Y
Elektrod X Elektrod Y
OH - Cu 2+
Mengapakah cawan polistirena digunakan dalam
eksperimen itu ?
elak kehilangan haba ke persekitaran

Nyatakan sebab mengapa serbuk


kuprum (II) oksida berlebihan
digunakan.
memastikan semua serbuk kuprum (II)
oksida bertindakbalas dengan asid
sulfurik
KAEDAH MENGINGAT
KETELARUTAN GARAM
DALAM AIR
Keterlarutan Keterlarutan

Larut Kecuali Tak Kecuali


larut

OH–,NO3- , CO32- Na+,K+,NH4+


Na+,K+,NH4+
Cl – Pb2+, Ag+,Hg+ O2- Na+, K+,Ca2+

SO42- Ba2+,Ca2+ Pb2+


KATION
Na+ H+ K+ Ag+ Li+

NaH KAg Li
+1
Na+ H+ K+ Ag+ Li+

Nak Hafal Kimia Agak Liat


Ba2+ Ca2+ Cu2+ Mg2+ Zn2+ Fe2+

BaCa CuMg ZnFe


+2

Cu2+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Zn2+ Fe2+

CuBa Cakap Mgapa ZnFe


Al3+ Fe3+

Al Fe
+3

Fe3+ Al3+

Al Fe / Fetrah Alam
ANION
OH - NO3 - I- F- Br - Cl -

OH NO I Fikir Berapa Kali


-1

OH - NO3 - Br - Cl - F- I-

OH NO Baru Clear Fikiran I


SO42- S2- CO32-

SOS CO O
-2

SO42- S2- CO32-

SOS Contact Osama


Formula
Nama sebatian Kation Anion
sebatian
Natrium klorida

Aluminium oksida

Kuprum (II)
klorida
Kuprum (II)
sulfat
Kuprum (II)
klorida
20 UNSUR PERTAMA
DALAM
JADUAL BERKALA
1
H 2
He 3
Li

Hajat Hendak Lihat

4
Be 5
B 6
C
Bedah Balas Cinta
7
N 8
O 9
F

Nanti Orang Fikir

10
Ne 11
Na 12
Mg
Neat Nak Mgorat
13
Al 14
Si 15
P

Alamak Si Pele

16
S 17
Cl 18
Ar
Siap Clewang Arku
19
K 20
Ca

Kena Cabut
11
X 17
Y

1
P 8
Z
SIRI KEREAKTIFAN
DAN
SIRI ELEKTROKIMIA
K Kalau
K+ F- F
Na Nanti
Na+ SO42- SO
Ca Calian
Ca2+ NO3- NO
Mg Mangkat
Mg2+ Cl - Kali
Al Alamak
Al3+ Br - Berapa
Zn Zaman
Zn2+ I- I
H
Fe2+ OH - OH
Fe Feudal
Sn2+
Sn Sudah tentu
Pb2+
Pb Parameswara
H+
Cu Cuba
SIRI KEREAKTIFAN Cu2+ SIRI
Ag Ambil LOGAM ELEKTROKIMIA
Hg 2+
Au Alih
Ag+
Pt Pemerintahan
Jenis Sifat Ion yang Ion yang
elektrolit elektrolit hadir dinyahcas
NaCl Lebur

NaCl Pekat

NaCl Cair
SEBATIAN
HIDROKARBON
SEBATIAN KARBON

n=1 Met Megapa

n=2 Et Engkau

n=3 Prop Pergi

n=4 But Buat

n=5 Pent Pedih

n=6 Heks Hati

n =7 Hep Hamba
UJIAN KEHADIRAN
KATION
DALAM SATU
LARUTAN GARAM
KATION

Fe2+ Fe3+ Cu2+


5 6 7
Pb2+ Zn2+ Al3+
1 2 3

Mg2+ Ca2+
4 5

MENDAKAN PUTIH PZAL MgC


Tambah / campur LARUTAN
NaOH
LARUTAN KATION
Tiada
Mendakan
perubahan
NH4 +
Berwarna
Putih
Fe2+
Hijau kotor Pb2+ Zn2+ Al3+
5
1 2 3
Fe3+
Perang Mg2+ Ca2+
6
4 5
Cu2+
Biru
7
Tambah / campur LARUTAN NaOH
BERLEBIHAN
Putih

Pb2+ Zn2+ Al3+


PZAL
1 2 3

MgC Mg2+ Ca2+


4 5

Tidak Larut dalam


Larut dalam larutan larutan NaOH
NaOH berlebihan berlebihan

Pb2+ Zn2+ Al3+ Mg2+ Ca2+


1 2 3 4 5
Pb2+ Zn2+ Al3+
1 2 3

Mg2+ Ca2+
4 5
Larut dalam larutan NaOH berlebihan

Pb2+ Zn2+ Al3+


PZAL 1 2 3

Tambah/campur larutan KI /
larutan ion SO4 2-

Tiada
Kuning
perubahan
Pb2+
1 Zn2+ Al3+
2 3
Tiada perubahan

Zn2+ Al3+
2 3

tambah/ campur dgn


larutan NH 3

larut Tiada
Perubahan
Zn2+
2 Al3+
3
Tidak Larut dalam larutan NaOH berlebihan

Mg2+ Ca2+
MgC
4 5

tambah/campur dengan
larutan ion SO4 2-

Putih Tiada
perubahan
Ca2+
5 Mg2+
4
UJIAN KEHADIRAN
ANION
DALAM SATU
LARUTAN GARAM
JENIS
ANION

CO32- Cl - SO42- NO3 -

1 2 3 4
MASUKKAN
Mendakan
1 H + +
Putih

Larutan asid
HCl @ H2SO4 @ Cl - SO42- NO3 -
HNO3

Pembuakan
gas Mendakan
Putih
CO32-
Cl - SO42- NO3 -
1
2 3 4
MASUKKAN
Mendakan
2 H +
Ag +
Putih
Mendakan
+ NO3 -
Putih
4
Cl - SO42- NO3 -

2 3 4

Tiada Mendakan
Perubahan Putih

NO3 - SO42- Cl -

4 3 2
MASUKKAN
Mendakan
3 Ba 2+
H +
Putih

Tiada + Cl -
Perubahan
2
NO3 - SO42-

4 3

Tiada Mendakan
Perubahan Putih

NO3 - SO42-
4 3
MASUKKAN

4 H+ Fe2+ H+ Mendakan
Putih
Cincin perang
+ SO42-

NO3 - 3

4
1 H+ Hajat

2 H+ Ag+ Hati Agong

3 Ba 2+ H+ Balik Haji

4 H+ Fe2+ H+ Hendak Fetrah Harta


CARTA ORGANIK

Pengoksidaa
Hidrolisis
KANJI GLUKOSA n ASID
C6H12O6 ETANOIK
CH3COOH
Penapaia
n, Penuruna Pengesteran
Yis n
ETANOL ETIL
C2H5OH ETANOA
T
Pedehidrata
n
Porselin
Penghidrogen ETENA
ETANA an C2H4
C2H6
Mangkin, Ni
Pempolimera
n

POLITENA
SOALAN REKA BENTUK
EKSPERIMEN
Huraikan satu eksperimen untuk menyediakan hablur
garam (II) nitrat di dalam makmal. Dalam huraian anda
tuliskan persamaan kimia bagi tindak ablas yang terlibat.
[11 markah]
MENYEDIAKAN GARAM MEMALUI TINDAK BALAS
ASID DENGAN OKSIDA BES, LOGAM DAN
KARBONAT LOGAM
MENYEDIAKAN GARAM TAK TERLARUTKAN MELALUI
TINDAK BALAS PENGURAIAN GANDA DUA
MENYEDIAKAN ETANOL MELALUI PROSES
PENAPAIAN
Huraikan bagaimana sample sabun yang kering
disediakan melalui proses sapanofikasi di dalam makmal.
[ 9 markah ]
Huraikan satu ekperimen bagaimana anda menganggarkan

saiz satu molekul minyak kelapa.


Dalam huraian anda nyatakan andaian yang dibuat serta
langkah penghitungan yang terlibat. [14 markah ]
MENENTUKAN TAKAT LEBUR DAN TAKAT BEKU
NAFTALENA/ASETAMIDA
PENENTUAN FORMULA EMPIRIK KUPRUM
OKSIDA/MENETUKAN KEDUDUKAN HIDROGEN
DALAM SIRI KEREAKTIFAN LOGAM

X
TERIMA KASIH

SEMUGA ALLAH MEMBERKATI KITA


SEMUA
SAYA DOAKAN
SEMUGA ANDA SEMUA BERJAYA !!!!