Anda di halaman 1dari 59

KAEDAH MENGINGAT

KETELARUTAN GARAM
DALAM AIR
Keterlarutan Keterlarutan

Larut Kecuali Tak Kecuali


larut

OH–,NO3- , CO32- Na+,K+,NH4+


Na+,K+,NH4+
Cl – Pb2+, Ag+,Hg+ O2- Na+, K+,Ca2+

SO42- Ba2+,Ca2+ Pb2+


KATION
Na+ H+ K+ Ag+ Li+

NaH KAg Li
+1
Na+ H+ K+ Ag+ Li+

Nak Hafal Kimia Agak Liat


Ba2+ Ca2+ Cu2+ Mg2+ Zn2+ Fe2+

BaCa CuMg ZnFe


+2

Cu2+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Zn2+ Fe2+

CuBa Cakap Mgapa ZnFe


ANION
Al3+ Fe3+

Al Fe
+3

Fe3+ Al3+

Al Fe / Fetrah Alam
OH - NO3 - I- F- Br - Cl -

OH NO I Fikir Berapa Kali


-1

OH - NO3 - Br - Cl - F- I-

OH NO Baru Clear Fikiran I


SO42- S2- CO32-

SOS CO O
-2

SO42- S2- CO32-

SOS Contact Osama


Formula
Nama sebatian Kation Anion
sebatian
Natrium klorida

Aluminium oksida

Kuprum (II) nitrat

Kuprum (II) sulfat

Kuprum (II) klorida


20 UNSUR PERTAMA
DALAM
JADUAL BERKALA
1
H 2
He 3
Li

Hajat Hendak Lihat

4
Be 5
B 6
C
Bedah Balas Cinta
7
N 8
O 9
F

Nanti Orang Fikir

10
Ne 11
Na 12
Mg
Neat Nak Mgorat
13
Al 14
Si 15
P

Alamak Si Pele

16
S 17
Cl 18
Ar
Siap Clewang Arku
19
K 20
Ca

Kena Cabut
11
X 17
Y

1
Q 8
Z
SIRI KEREAKTIFAN
DAN
SIRI ELEKTROKIMIA
K Kalau
K+ F- F
Na Nanti
Na+ SO42- SO
Ca Calian
Ca2+ NO3- NO
Mg Mangkat
Mg2+ Cl - Kali
Al Alamak
Al3+ Br - Berapa
Zn Zaman
Zn2+ I- I
H
Fe2+ OH - OH
Fe Feudal
Sn2+
Sn Sudah tentu
Pb2+
Pb Parameswara
H+
Cu Cuba
SIRI KEREAKTIFAN Cu2+ SIRI
Ag Ambil LOGAM ELEKTROKIMIA
Hg 2+
Au Alih
Ag+
Pt Pemerintahan
Jenis Sifat Ion yang Ion yang
elektrolit elektrolit hadir dinyahcas

NaCl Lebur

NaCl Pekat

NaCl Cair
SEBATIAN
HIDROKARBON
SEBATIAN KARBON

n=1 Met Megapa

n=2 Et Engkau

n=3 Prop Pergi

n=4 But Buat

n=5 Pent Pedih

n=6 Heks Hati

n =7 Hep Hamba
FORMULA AM

ALKANA : CnH2n+2 (n=1,2,3,4…)


ALKENA : CnH2n (n=2,3,4..)
ALKOHOL :CnH2n+1 OH (n=1,2,3,4..)
ASID KARBOKSILIK : ( - OIK )
CnH2n+1 COOH (n=0,1,2,3,…..)
FORMULA AM
ALKANA: CnH2n+2 (n = 1,2,3….. )
ALKENA: CnH2n (n=2,3,4… )
ALKOHOL: CnH2n+1 OH (n=1,2,3…)
ASID KARBOKSILIK (-OIK):
CnH2n+1 COOH (n=0,1,2 …..)
UJIAN KEHADIRAN
KATION
DALAM SATU
LARUTAN GARAM
KATION

Fe2+ Fe3+ Cu2+


5 6 7

Pb2+ Zn2+ Al3+


1 2 3

Mg2+ Ca2+
4 5
Fe2+ Fe3+ Cu2+
MENDAKAN 5 6 7
BERWARNA
MENDAKAN PUTIH PZAL MgC
Tambah / campur LARUTAN
NaOH
LARUTAN KATION

Mendakan
Tiada
perubahan
Berwarna
NH4 +

Fe2+
Hijau kotor Putih
5

Fe3+ Pb2+ Zn2+ Al3+


Perang 1 2 3
6

Cu2+ Mg2+ Ca2+


Biru
7 4 5
ion X (mendakan hijau kotor)
ion X (mendakan perang)
ion X (mendakan biru)
ion X (mendakan putih)
Tambah / campur LARUTAN NaOH
BERLEBIHAN
Putih

Pb2+ Zn2+ Al3+


PZAL
1 2 3

MgC Mg2+ Ca2+


4 5

Tidak Larut dalam


Larut dalam larutan larutan NaOH
NaOH berlebihan berlebihan

Pb2+ Zn2+ Al3+ Mg2+ Ca2+


1 2 3 4 5
Pb2+ Zn2+ Al3+
1 2 3

Mg2+ Ca2+ Mendakan larut


4 5
Pb2+ Zn2+ Al3+
1 2 3

Mg2+ Ca2+ Mendakan tak larut


4 5
Larut dalam larutan NaOH berlebihan

Pb2+ Zn2+ Al3+


PZAL 1 2 3

Tambah/campur larutan KI /
larutan ion SO4 2-

Tiada
Kuning
perubahan
Pb2+
1 Zn2+ Al3+
2 3
Tiada perubahan

Zn2+ Al3+
2 3

tambah/ campur dgn


larutan NH 3

larut Tiada
Perubahan
Zn2+
2 Al3+
3
Tidak Larut dalam larutan NaOH berlebihan

Mg2+ Ca2+
MgC
4 5

tambah/campur dengan
larutan ion SO4 2-

Putih Tiada
perubahan
Ca2+
5 Mg2+
4
UJIAN KEHADIRAN
ANION
DALAM SATU
LARUTAN GARAM
JENIS
ANION

CO32- Cl - SO42- NO3 -

1 2 3 4
MASUKKAN
Mendakan
1 H + +
Putih

Larutan asid
HCl @ H2SO4 @ Cl - SO42- NO3 -
HNO3

Pembuakan
gas Mendakan
Putih
CO32-
Cl - SO42- NO3 -
1
2 3 4
MASUKKAN
Mendakan
2 H +
Ag +
Putih
Mendakan
+ NO3 -
Putih
4
Cl - SO42- NO3 -

2 3 4

Tiada Mendakan
Perubahan Putih

NO3 - SO42- Cl -

4 3 2
MASUKKAN
Mendakan
3 Ba 2+
H +
Putih

Tiada + Cl -
Perubahan
2
NO3 - SO42-

4 3

Tiada Mendakan
Perubahan Putih

NO3 - SO42-
4 3
MASUKKAN

4 H+ Fe2+ H+ Mendakan
Putih
Cincin perang
+ SO42-

NO3 - 3

4
1 H+ Hajat

2 H+ Ag+ Hati Agong

3 Ba 2+ H+ Balik Haji

4 H+ Fe2+ H+ Hendak Fetrah Harta


CARTA ORGANIK

Pengoksidaa
Hidrolisis
KANJI GLUKOSA n ASID
C6H12O6 ETANOIK
CH3COOH
Penapaia
n, Penuruna Pengesteran
Yis n
ETANOL ETIL
C2H5OH ETANOA
T
Pedehidrata
n
Porselin
Penghidrogen ETENA
ETANA an C2H4
C2H6
Mangkin, Ni
Pempolimera
n

POLITENA
SOALAN REKA BENTUK
EKSPERIMEN
Huraikan satu eksperimen untuk menyediakan hablur garam
(II) nitrat di dalam makmal. Dalam huraian anda tuliskan
persamaan kimia bagi tindak ablas yang terlibat.
[11 markah]
MENYEDIAKAN GARAM MELALUI TINDAK BALAS ASID
DENGAN OKSIDA BES, LOGAM DAN KARBONAT LOGAM
MENYEDIAKAN GARAM TAK TERLARUTKAN MELALUI
TINDAK BALAS PENGURAIAN GANDA DUA
Huraikan bagaimana sample sabun yang kering
disediakan melalui proses sapanofikasi di dalam makmal.
[ 9 markah ]
MENYEDIAKAN ETANOL MELALUI PROSES PENAPAIAN
Huraikan satu ekperimen bagaimana anda
menganggarkan saiz satu molekul minyak kelapa.
Dalam huraian anda nyatakan andaian yang dibuat
serta langkah penghitungan yang terlibat.
[14 markah ]
MENENTUKAN TAKAT LEBUR DAN TAKAT BEKU
NAFTALENA/ASETAMIDA
PENENTUAN FORMULA EMPIRIK KUPRUM OKSIDA/MENETUKAN
KEDUDUKAN HIDROGEN DALAM SIRI KEREAKTIFAN LOGAM

X
TERIMA KASIH

SEMOGA ALLAH MEMBERKATI KITA


SEMUA
SAYA DOAKAN
SEMOGA ANDA SEMUA BERJAYA !!!!