KAEDAH MENGINGAT

KETELARUTAN GARAM DALAM AIR

Keterlarutan Larut Kecuali Tak larut

Keterlarutan Kecuali

OH–,NO3- , Na+,K+,NH4+ Cl – SO42Pb2+, Ag+,Hg+ Ba2+,Ca2+ Pb2+

CO32O2-

Na+,K+,NH4+ Na+, K+,Ca2+

KATION

Na+ +1

H+

K+

Ag+

Li+

NaH KAg Li Na+ H+ K+ Ag+ Li+

Nak Hafal Kimia Agak Liat

Ba2+

Ca2+

Cu2+

Mg2+

Zn2+

Fe2+

BaCa CuMg ZnFe +2 Cu2+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Zn2+ Fe2+

CuBa Cakap Mgapa ZnFe

ANION

Al3+ Al Fe Fe3+

Fe3+

+3

Al3+

Al Fe / Fetrah Alam

OH -1

NO3 -

I-

F-

Br -

Cl -

OH NO I Fikir Berapa Kali OH NO3 Br Cl FI-

OH NO Baru Clear Fikiran I

SO42-

S2-

CO32-

-2

SOS CO O SO42S2CO32-

SOS Contact Osama

Nama sebatian Natrium klorida Aluminium oksida Kuprum (II) nitrat Kuprum (II) sulfat Kuprum (II) klorida

Kation

Anion

Formula sebatian

20 UNSUR PERTAMA DALAM JADUAL BERKALA

1

H

2

He

3

Li

Hajat

Hendak

Lihat

4

Be

5

B

6

C

Bedah

Balas

Cinta

7

N

8

O

9

F

Nanti

Orang

Fikir

10

Ne

11

Na

12

Mg

Neat

Nak

Mgorat

13

Al

14

Si

15

P

Alamak

Si

Pele

16

S

17

Cl

18

Ar

Siap

Clewang

Arku

19

K

20

Ca

Kena

Cabut

11

X

17

Y

1

Q

8

Z

SIRI KEREAKTIFAN DAN SIRI ELEKTROKIMIA

K Na Ca Mg Al Zn H Fe Sn Pb Cu Ag Au Pt

Kalau Nanti Calian Mangkat Alamak Zaman

K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Zn2+

FSO42NO3Cl Br IOH -

F SO NO Kali Berapa I OH

Feudal Sudah tentu Parameswara Cuba Ambil Alih Pemerintahan
SIRI KEREAKTIFAN LOGAM

Fe2+ Sn2+ Pb2+ H+ Cu2+ Hg 2+ Ag+

SIRI ELEKTROKIMIA

Jenis elektrolit NaCl NaCl NaCl

Sifat elektrolit Lebur Pekat Cair

Ion yang hadir

Ion yang dinyahcas

SEBATIAN HIDROKARBON

SEBATIAN KARBON

n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n =7

Met Et Prop But Pent Heks Hep

Megapa Engkau Pergi Buat Pedih Hati Hamba

FORMULA AM
ALKANA : CnH2n+2 (n=1,2,3,4…) ALKENA : CnH2n (n=2,3,4..) ALKOHOL :CnH2n+1 OH (n=1,2,3,4..) ASID KARBOKSILIK : ( - OIK ) CnH2n+1 COOH (n=0,1,2,3,…..)

FORMULA AM
ALKANA: CnH2n+2 (n = 1,2,3….. ) ALKENA: CnH2n (n=2,3,4… ) ALKOHOL: CnH2n+1 OH (n=1,2,3…) ASID KARBOKSILIK (-OIK): CnH2n+1 COOH (n=0,1,2 …..)

UJIAN KEHADIRAN KATION DALAM SATU LARUTAN GARAM

KATION

Fe2+ 5 Pb2+ 1 Mg2+ 4

Fe3+ 6 Zn2+ 2 Ca2+ 5

Cu2+ 7 Al3+ 3

MENDAKAN BERWARNA MENDAKAN PUTIH

Fe2+ 5

Fe3+ 6

Cu2+ 7

PZAL

MgC

Tambah / campur LARUTAN NaOH LARUTAN KATION Mendakan
Berwarna

Tiada perubahan NH4 + Fe2+ 5 Fe3+ 6 Cu2+ 7 Pb2+ 1 Mg2+ 4 Putih Zn2+ 2 Ca2+ 5 Al3+ 3

Hijau kotor

Perang Biru

ion X (mendakan hijau kotor)

ion X (mendakan perang)

ion X (mendakan biru)

ion X (mendakan putih)

Tambah / campur LARUTAN NaOH BERLEBIHAN Putih

PZAL MgC

Pb2+ 1 Mg2+ 4

Zn2+ 2 Ca2+ 5

Al3+ 3

Larut dalam larutan NaOH berlebihan Pb2+ 1 Zn2+ 2 Al3+ 3

Tidak Larut dalam larutan NaOH berlebihan Mg2+ 4 Ca2+ 5

Pb2+ 1 Mg2+ 4

Zn2+ 2 Ca2+ 5

Al3+ 3

Mendakan larut

Pb2+ 1 Mg2+ 4

Zn2+ 2 Ca2+ 5

Al3+ 3

Mendakan tak larut

Larut dalam larutan NaOH berlebihan

PZAL

Pb2+ 1

Zn2+ 2

Al3+ 3

Tambah/campur larutan KI / larutan ion SO4 2-

Kuning Pb2+ 1

Tiada perubahan Zn2+ 2 Al3+ 3

Tiada perubahan Zn2+ 2 Al3+ 3

tambah/ campur dgn larutan NH 3

larut Zn2+ 2

Tiada Perubahan Al3+ 3

Tidak Larut dalam larutan NaOH berlebihan

MgC

Mg2+ 4

Ca2+ 5

tambah/campur dengan larutan ion SO4 2-

Putih Ca2+ 5

Tiada perubahan Mg2+ 4

UJIAN KEHADIRAN ANION DALAM SATU LARUTAN GARAM

JENIS ANION CO321 Cl 2 SO423 NO3 4

MASUKKAN

1

H

+

+ Cl -

Mendakan Putih SO42NO3 -

Larutan asid HCl @ H2SO4 @ HNO3 Pembuakan gas CO321 Cl 2

Mendakan Putih SO423 NO3 4

MASUKKAN

2

H

+

Ag

+

Mendakan Putih + NO3 4 NO3 4

Mendakan Putih Cl 2 SO423

Tiada Perubahan NO3 4 SO423

Mendakan Putih Cl 2

MASUKKAN

3

Ba

2+

H

+

Mendakan Putih + Cl 2

Tiada Perubahan NO3 4 SO423

Tiada Perubahan NO3 4

Mendakan Putih SO423

MASUKKAN

4

H+

Fe2+

H+

Mendakan Putih + SO423

Cincin perang NO3 4

1 2 3 4

H+ H+ Ba 2+ H+ Ag+ H+ Fe2+ H+ Hati Balik Hendak

Hajat Agong Haji Fetrah Harta

CARTA ORGANIK KANJI
Hidrolisis Pengoksidaa GLUKOSA n C6H12O6 ASID ETANOIK CH3COOH

Penapaia Penuruna Pengesteran n, n Yis ETANOL ETIL C2H5OH ETANOA T Pedehidrata n Porselin Penghidrogen ETENA an C2H4 Mangkin, Ni Pempolimera n POLITENA

ETANA C2H6

SOALAN REKA BENTUK EKSPERIMEN

Huraikan satu eksperimen untuk menyediakan hablur garam (II) nitrat di dalam makmal. Dalam huraian anda tuliskan persamaan kimia bagi tindak ablas yang terlibat. [11 markah]

MENYEDIAKAN GARAM MELALUI TINDAK BALAS ASID DENGAN OKSIDA BES, LOGAM DAN KARBONAT LOGAM

MENYEDIAKAN GARAM TAK TERLARUTKAN MELALUI TINDAK BALAS PENGURAIAN GANDA DUA

Huraikan bagaimana sample sabun yang kering disediakan melalui proses sapanofikasi di dalam makmal. [ 9 markah ]

MENYEDIAKAN ETANOL MELALUI PROSES PENAPAIAN

Huraikan satu ekperimen bagaimana anda menganggarkan saiz satu molekul minyak kelapa. Dalam huraian anda nyatakan andaian yang dibuat serta langkah penghitungan yang terlibat. [14 markah ]

MENENTUKAN TAKAT LEBUR DAN TAKAT BEKU NAFTALENA/ASETAMIDA

PENENTUAN FORMULA EMPIRIK KUPRUM OKSIDA/MENETUKAN KEDUDUKAN HIDROGEN DALAM SIRI KEREAKTIFAN LOGAM

X

TERIMA KASIH
SEMOGA ALLAH MEMBERKATI KITA SEMUA SAYA DOAKAN SEMOGA ANDA SEMUA BERJAYA !!!!