ASPEK PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR) BAGI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KETUA PENGARAH) Bil A A1 Kriteria Pengurusan

Organisasi (50.0) Pengurusan Organisasi (12%) A1.1 Perancangan Strategik (PS) a. b. c. i. Mempunyai Perancangan Strategik Jabatan Penyedian dokumen perancangan strategik peringkat Jabatan Status Pelaksanaan Dan Pemantauan Program / aktiviti di dalam Sasaran Kerja Tahunan Bahagian / Jabatan menyokong Maklamat Pelan Perancanagan Strategik Kementerian Kajian Semula dan Pengukuran Impak Perancangan Strategik PIPP merupakan dasar utama di KPM,JPN,PPD/G dan Sekolah dalam jangka masa pelaksanaan RMKe-9 Sub-Kriteria KPPM JPN PPD/G Sekolah KETERANGAN

d.

A1.2 Usaha – usaha mengurangkan kerenah birokrasi a. b. Usaha – Usaha Penambahbaikan yang dilaporkan bagi mengurangkan kerenah birokrasi berorentasikan kepada outcame Keberkesanan Usaha-usaha Penambahbaikan yang dijalankan

A1.3 Usaha - usaha Ke arah pembudayaan Kualiti a. i. Program Penambahbaikan Berterusan Inovasi.BPR,BPI,Kaizen,TQM,KM,7S McKinsey,5S,Best Practices,Penandaarasan (Benchmarking), Balanced Scorecard (BSC), Blue Ocean Strategy,KMK Bilangan Program Penambahbaikan MS ISO : 2000 Status Pelaksanaan: - Telah dipersijilkan - Dalam Pelaksaan(penubuhan struktur mekanisme pelaksanaan,dokumentasi,audit dalaman) - Pra-pelaksanaan ( setuju laksanakan MS ISO, tentukan skop, pendedahan) Skop Persijilan : - Menyeluruh - Proses utama - Bahagian /Seksyen - Perkhidmatan/Unit Pemantapan Dokumen MPK dan FM Manual Prosedur kerja FM/ Manual Prosedur & Kerja (Fail Meja) Usaha-usaha yang telah dilaksanaan untuk mengemaskini MPK dan FM seperti Mengadakan bengkel / taklimat / Arahan Pentadbiran

ii. b. i.

Terdapat 28 IPG di bawah Bahagian Pendidikan Guru

ii.

c. i. ii. iii

Sekiranya persijilan MS ISO merangkumi skop proses menyeluruh,MPK tidak perlu dinilai.

A1.4 Usaha ke arah mewujudkan hubungan harmoni majikan dan anggota organisasi a. Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Bil Kriteria Sub- Kriteria KPPM JPN PPD Sekolah KETERNAGAN

b. i. ii. iii iv v c. i. ii. iii A2

Program Lain : Hari Keluarga / Hari Sukan Perhimpunan Bulanan Knowledge Sharing Krusus Kekitaan lain-lain Kepuasan kerja Melaksanakan kaji selidik kepuasan pekerja – Staff Satisfaction Index (SSI) Hasil soal selidik kepuasan pekerja SSi Tindakkan ke Atas hasil soal selidik SSI

Pengurusan Kewangan (12%) A2.1 Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari i. ii. Bilangan Penbayaran dalam tempoh 14 hari Bilangan Pembayaran ≤ 7 hari Setiap bahagian ada PTJ

A2.2 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan kewangan dan Akaun (JPKA) i. Kekerapan bersidang/ kali terakhir bersidang ii. Pengerusi Ketua Jabatan / Timbalan iii Lapaoran JKPA iv Mengemukakan laporan tahunan ke kementerian sebelum 15 Mac tahun berikutnya iaitu :i) Laporan Harta Modal dan Inventori; ii) Laporan peperiksaan Harta Modal dan inventori; iii) Laporan pelupusan Aset Alih Kerajaan;dan iv) Laporan tindakan Surcaj/tatatertib (jika ada) A2.3 Laporan Verifikasi Stok,Aset,Inventori dan Bekalan Pejabat a b. Mewujudkan mekanisme Pengurusan Aset Melantik :i) Pengawai Aset di Peringkat Jabatan / Pusat Tanggungjawab (PTJ); ii) Pengawai-pengawai menjalankanpemeriksaan ke atas aset; iii) Lembaga Pemeriksaan bagi melaksanakan pelupusan aset;dan iv) Jawatankuasa Penyiasat kes kehilangan aset ( jika ada) Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)

c.

A2.4 Tindakan ke atas Laporan Audit a. b. c. Ada Audit dalam/JAN Status Tindakan Penyelasaian (telah/sedang /akan) Tempoh masa tindakan penyelesaian

A2.5 Pemeriksaaan Mengejut a Peti Besi,peti wang tunai,laci atau bekasbekas lain untuk wang dalam jagaan seseorang pengawai dalam Jabatan,yang diamanahkan dengan penyimpanan wang awan,setem,atau barang-barang lain yang

berharga.

Bil

Kriteria A2.6 Perolehan a. b. c. d.

Sub-Kreteria Pelaksanaan perolehan mengikut Belanjawan Penggendalian Survel ke atas pembekal dilakukan Mengadakan Kajian pasaran Mengadakan pemeriksaan terhadap aset yang telah diterima sebelum tamat tempoh jaminan Pelaksanaan ePerolehan

KPPM

JPN

PPD/G

Sekolah

KETERANGAN

e.

A2.7 Prestasi Perbelanjaan a. b. Belanjawan Mengurus Belanjawan Pembangunan

A2.8 Inisiatif Mengurangkan Pembaziran mempunyai inisiatif mengurangkan pembazairan Pengurusan Sumber Manusia (10%) A3.1 Perancangan/dasar/strategi Sumber Manusia a. Mempunyai dasar yang komprehensif (Pelan Strategik Sumber MAnusia) Peringkat Ibu penjabat: IAB (kepimpinan),PPG (pengajaran dan pembelajaran),BPG,Bahagian Perancangan dan Dasar Pendidikan (Pelapis,perancangan strategik untuk perkhidmatan profesional) a

A3

b. Perancangan Tenaga Keja c. Pelaksanaan mengikut pelan strategik A3.2 Panel Pembangunan Sumber Manusia a i ii b. i ii iii iv v c. i d. i. ii. iii Keberkesanan Penal Pembangunan Sumber Manusia Mempunyai mekanisme bagi Penal Penbangunan Sumber Manusia Liputan Aspek-Aspek Fungsi Sumber Manusia yang dibincang Pelan Operasi Latihan (POL) Menyediakan training need analysis(TNA) Pelaksanaan latihan mengikut POL Pematuhan kepada arahan latihan 7 hari/personel mekanisme pemantauan pelaksanaan latihan pelaksanaan perbelanjaan peruntukan (1%@emolumen) Keberkesanan Latihan Membuat kajian Keberkesanan latihan Mentoring/ Coaching Struktur dan program mentoring yang sistematik Pelaksanaan mengikut sistem dan keadah mentoring peringkat pengelibatan (coverage) Wujud Jawatankuasa Induk Penbangunan Staf

Sekolah yang mempunyai PTJ

A3.3 Pembangunan Kerjaya a. Mempunyai struktur atau jawatankuasa bagi Rancangan pengantian (succession planning)

A3.4 Pengiktirafan / Penghargaan a. Bil Kriteria b. i. ii. iii Garis Panduan/Dasar Program Pengiktirafan/penghargaan Sub- Kriteria Pelaksanaan Pingat/Bintang Tokoh Guru/personaliti Bulanan/Pekerja Contoh/Pekerja Lama/Berkhidmat Lain-lain Program Pengiktirafan

KPPM

JPN

PPD/G

Sekolah

KRTERANGAN

A3.5 Pengurusan Nilai dan Etika a. Pelaksanaan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) i. kekerapan bersidang/kali terakhir bersidang ii. laporan terkini yang dikemukakan kepada kementerian iii pelaksanaan program penambahbaikan