Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT KEMAHIRAN MARA

JASIN, MELAKA

CONTOH
SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL

LAPORAN (LUKISAN & REKABENTUK)

LATIHAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

INDUSTRI DISEDIAKAN OLEH :


LUKMAN NUL HAKIM BIN ABDULLAH
871205-08-5231

SESI LI :
JANUARI 2007 – MEI 2007

1
PENGHARGAAN

Assalamualaikum W.B.T.

Laporan Latihan Industri : Syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnianya dapat
Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk) saya menyiapkan Laporan Latihan Industri ini. Sepanjang lima bulan
menjalani Latihan Industri ini, pelbagai pengalaman dan kemahiran
yang telah saya perolehi. Jika sebelum ini pengetahuan saya lebih
kepada teori, namun selepas menjalani Latihan Industri ini
pengetahuan praktikal saya telah bertambah dan dapat saya jadikan
bekalan untuk bidang kerjaya saya selepas ini. Segala maklumat
mengenai tempat latihan industri dan kerja-kerja yang saya lakukan
sepanjang 20 minggu ini telah saya muatkan dalam laporan ini.

Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada


Pada majikan saya, Encik Fakhrul Alias dan penyelia saya puan Nur Iman
Hakim yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan teguran selama saya
02 Januari 2007 – 15 Mei 2007 menjalani latihan industri di syarikat ini. Ucapan terima kasih juga buat
staf-staf Kurnia Bakti Sdn Bhd yang telah menerima saya dengan baik
dan memberi layanan yang sewajarnya.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tenaga pengajar


saya di IKM Jasin, Puan Siti Mariam Majid, Encik Bakri Musa dan
kesemua tenaga pengajar kursus yang telah memberi tunjuk ajar,
dorongan dan panduan selama 18 bulan saya berada di IKM Jasin.
Terima kasih juga buat komuniti IKM Jasin terutamanya Pengarah,
Timbalan Pengarah, Peg.Perh.Industri dan semua warga kerja yang
Oleh : telah banyak membantu urusan pembelajaran dan Latihan Industri saya
Lukman Nul Hakim bin Abdullah ini.

Akhir sekali ucapan terima kasih dan sekalung penghargaan buat ibu
bapa tersayang yang telah banyak berkorban, sama ada dari segi
masa, keringat dan wang ringgit bagi memastikan saya berjaya dalam
kehidupan terutamanya dalam aspek pendidikan ini.

Terima kasih juga buat ahli keluarga, sahabat dan semua pihak yang
terlibat dalam penyediaan Laporan Latihan Industri ini, sama ada
secara langsung atau pun tidak langsung. Semoga laporan Latihan
Laporan Latihan Industri ini disediakan untuk Kursus Kejuruteraan Industri ini dapat memberi manfaat kepada saya dan juga warga IKM
Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk), Institut Kemahiran MARA Jasin, Jasin secara keseluruhannya.
Melaka sebagai prasyarat untuk dianugerahkan Sijil Kejuruteraan
Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk).
Lukman Nul Hakim bin Abdullah
15 Mei 2007

2
BAB 1

ISI KANDUNGAN PENGENALAN

Bil. Perkara Muka Surat Pelajar perlu menerangkan tujuan laporan ini
1 Penghargaan i disediakan ( contoh : sebagai syarat penganugerahan sijil
2 Isi Kandungan ii dan mendapatkan pengalaman & persekitaran pekerjaan
3 Bab 1 : Pengenalan 1 sebelum memasuki alam pekerjaan) dan apa-apa yang
difikirkan sesuai oleh pelajar terutamanya yang
4 Bab 2 : Latar Belakang Syarikat
memberi kesan positif kepada pelajar & Kerjaya (Rujuk
Nama Syarikat 4 Buku Log untuk Objektif LI dilaksanakan).
Sejarah Syarikat 5

..SETERUSNYA SAMPAI BAB 5..


Pelajar juga perlu menerangkan tugas-tugas yang
dilakukan sepanjang 20 minggu LI dijalankan.
10 Lampiran *
(Secara Umum)

*Nota : Lampiran tidak perlu diletakkan no.muka surat

3
BAB 2 BAB 3

LATAR BELAKANG SYARIKAT LAPORAN TUGAS/TANGGUNGJAWAB/PROJEK

2.1 NAMA SYARIKAT 3.1 TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN


Nyatakan.
Terangkan nama syarikat tersebut (Gambar Syarikat boleh
disertakan di sini) 3.2 PROSES TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN
2.2 SEJARAH SYARIKAT Nyatakan (boleh secara esei atau hierarki gambarajah)
Terangkan sejarah syarikat tersebut (Bagaimana ditubuhkan, 3.3 KESESUAIAN KURSUS DENGAN TUGAS
bila, oleh siapa, di mana dan apa-apa yang berkaitan) Nyatakan sesuai atau tidak (sejauh mana kesesuaian tersebut,
2.3 OBJEKTIF, VISI DAN MISI SYARIKAT kaitkan dengan subjek/amali yang telah diambil di IKM Jasin)
Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan 3.4 KEMAHIRAN/TEKNOLOGI BARU YANG
2.4 PROFIL SYARIKAT DIPEROLEHI
Jenis perniagaan yang dijalankan dan lain-lain yang berkaitan Nyatakan.
dengan profil sykt. 3.5 MASALAH DAN KAEDAH PENYELESAIAN
2.5 LOGO SYARIKAT (TUGAS/PROJEK)
Sertakan logo dan terangkan maksud di sebalik logo tersebut Nyatakan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan
tugas/projek dan apakah langkah penyelesaian yang
2.6 CARTA ORGANISASI SYARIKAT diambil bagi menyelesaikan masalah tersebut. (boleh
Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan juga diterangkan dalam bentuk gambarajah)
2.7 PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH
SYARIKAT
Nyatakan. NOTA :
Contoh Kerja/Projek seperti gambar, graf, lukisan kejuruteraan dan
sebagainya boleh diletakkan dalam muka surat lampiran. Cuma perlu
dinyatakan dalam penerangan. Contoh: Pada 3.1, Tugas yang saya
NOTA : jalankan di syarikat ini adalah ……………………………..(rujuk contoh
Pelajar perlu berbincang dengan pihak syarikat mengenai maklumat- kerja di lampiran 1).
maklumat yang diperlukan di atas semasa bulan pertama LI (Ambil
masa sehari untuk kumpulkan maklumat,contohnya jumpa Pengurus /
Penyelia semasa masuk kerja dan ambil maklumat tersebut semasa
rehat atau selepas tamat waktu kerja). Maklumkan maklumat tersebut
diperlukan bagi penyediaan laporan LI. Minta kerjasama secara
bijaksana dan berkhemah.

4
BAB 4 BAB 5

CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN PENUTUP

Nyatakan cadangan dan perkara-perkara yang perlu diberi Dalam bab ini, anda kena simpulkan semua perkara yang
perhatian untuk dilakukan penambahbaikan, sama ada dari
aspek penempatan LI, kerja-kerja yang dilakukan di tempat LI, berkaitan dengan LI, dari aspek penempatan dan kerja yang
perhubungan di antara pelajar dengan pihak syarikat, dilakukan di syarikat. Kesimpulan juga merangkumi perjalanan
peralatan-peralatan yang digunakan dan semua yang LI secara keseluruhannya dan nyatakan faedah-faedah yang
berkaitan dengan Latihan Industri. Cadangan-cadangan tersebut diperolehi semasa menjalani LI ini. Huraikan kesan
boleh dibuat dalam bentuk poin (1,2,3) atau esei. Bagi lebih pelaksanaan LI ini terhadap mutu kerja pelajar, pengalaman,
tersusun, asingkan cadangan kepada pihak syarikat, pendedahan kepada teknologi baru dan bidang kerjaya di
cadangan kepada pihak BPL(K) MARA & IKM, cadangan masa akan datang.
kepada pelajar LI dan cadangan-cadangan lain yang berkaitan
di dalam perenggan yang berasingan..

5
LAMPIRAN n PENILAIAN LAPORAN LI

n Pengenalan : 5%
Sertakan lampiran yang berkaitan (gambar, rajah, n Bab 1 : 10 %
lukisan kejuruteraan, graf dan sebagainya).
n Bab 2 : 10%
n Bab 3 : 30 %
n Bab 4 : 15 %
n Bab 5 : 10 %
n Buku Log : 20 %

n Jumlah : 100%

n Bagi Program Diploma, pecahan 20% bagi markah


Pembentangan LI + 20% (Buku Log) & 60% (Laporan
LI)

n Nota : Markah Lulus adalah 60%