Anda di halaman 1dari 6

KHUTBAH PERTAMA

zikir Kubra

ً‫ل ُبْكَرة‬ ِ ‫نا‬ َ ‫حا‬ َ ‫سْب‬ُ ‫ل َكِثْيًرا َو‬ ِ ِ‫حْمُد‬ َ ‫ل َأْكَبُر َكِبْيًرا و ال‬ُ ‫ كالي ( ا‬2 ) ‫ل َأْكَبُر‬ ُ ‫ كالي ( ا‬3 ) ‫ل َأْكَبُر‬ ُ ‫ كالي ( ا‬3 ) ‫ل َأْكَبُر‬ ُ ‫ا‬
‫شَهُد‬
ْ ‫َوَأ‬. ‫ن َوِقَياِمِه‬ َ ‫ضا‬ َ ‫صَياِم َرَم‬ ِ ‫ن َفاُزْوا ِب‬ َ ‫ن اّلِذْي‬
َ ‫حا ِلِعَباِدِه اُلمّتِقْي‬
ً ‫ل هَذا الَيْوَم َفْر‬َ ‫جَع‬
َ ‫ َو‬. ‫ل اّلِذى َوّفَقَنا ِلِعَباَدِتِه‬ ِ ِ‫حْمُد‬ َ ‫ ال‬. ‫صْيل‬ ِ ‫َوَأ‬
‫حاِبِه‬ َ‫ص‬ ْ ‫عَلى آِلِه َوَأ‬ َ ‫حّمٍد َو‬ َ ‫سّيِدَنا ُم‬
َ ‫ى‬َ ‫عل‬
َ ‫ك‬ ْ ‫سّلْم َوَباِر‬ َ ‫ل َو‬ّ‫ص‬ َ ‫سْوُلُه الّلهّم‬ ُ ‫عْبُدُه َوَر‬
َ ‫حّمًدا‬َ ‫سّيَدَنا ُم‬
َ ‫ن‬ ّ ‫شَهُد َأ‬ ْ ‫ل َوَأ‬ُ ‫ن لِإلَه ِإل ا‬ ْ ‫َأ‬
َ ‫سِلُمْو‬
‫ن‬ ْ ‫ن ِإل َوَأْنُتْم ُم‬ ّ ‫ق ُتَقاِتِه َولتَمُْوُت‬ّ‫ح‬َ ‫ل‬ َ ‫ن اّتُقْوا ا‬ َ ‫سِلُمْو‬ْ ‫ َفَيا َأّيَها الُم‬.… ‫ َأّما َبْعُد‬. ‫ن‬ ِ ‫ن ِإَلى َيْوِم الّدْي‬ ٍ ‫سا‬
َ‫ح‬ ْ ‫ن َتِبَعُهْم ِبِإ‬
ْ ‫َوَم‬

Muslimin/mat yang dirahmati Allah,

Firman Allah dalam ayat 31 surah al-A’araf :

َ ‫سِرِفي‬
‫ن‬ ْ ‫ب اْلُم‬
ّ ‫ح‬
ِ ‫ل ُي‬
َ ‫سِرُفواۚ ِإّنُه‬
ْ ‫ل ُت‬
َ ‫شَرُبوا َو‬
ْ ‫جٍد َوُكُلوا َوا‬
ِ‫س‬ْ ‫ل َم‬
ّ ‫عْنَد ُك‬
ِ ‫خُذوا ِزيَنَتُكْم‬
ُ ‫َيا َبِني آَدَم‬

Maksudnya : Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada
tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan sembahyang), dan makanlah serta
minumlah, dan jangan pula kamu melampau; sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-
orang yang melampaui batas

Lakod’kholakhod’na’insaa’nafi’ah’sanii’taq’win..
"Tidak aku jadikan manusia itu sebagai khalifah di mukabumi ini."

Firman Allah:
surah Maryam 30-36:

Ia menjawab:” Sesungguhnya aku ini hamba Allah; Ia telah memberikan kepadaku Kitab,
dan Ia telah menjadikan daku seorang Nabi.

Dan Ia menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada, dan
diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup.

” Serta (diperintahkan daku) taat dan berbuat baik kepada ibuku, dan Ia tidak menjadikan
daku seorang yang sombong takbur atau derhaka.

Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku
diperanakkan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula
(pada hari kiamat)”.

Yang demikian sifat-sifatnya, itulah Isa Ibni Maryam. BACAAN KEBENARAN, yang
mereka ragu-ragu dan berselisihan padanya.

Tiadalah layak bagi Allah mempunyai anak. Maha Sucilah Ia. Apabila menetapkan
jadinya sesuatu perkara, maka hanyalah Ia berfirman kepadanya: “Jadilah engkau”, lalu
menjadilah ia.
Muslimin/mat yang dihormati sekalian,

Firman Allah:
Dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah kamu akan
Dia inilah jalan yang betul – lurus

Allah tidak ada serupa yang ada. Yang dikatakan WAHYU itu ialah ALQURAN kerana
Allah hanya berkata-kata melalui alQuran. Allah tidak ada suara atau rupa; yang ada
cuma KATA-KATANYA dan kata-kata Allah itu hanya lah ALQURAN dan ALQURAN
itulah satu-satunya BUKTI DARI ALLAH.

Yang didalam kurungan di dalam alQuran adalah penterjemahan dari Penafsir dan tidak
ada dalam matan AyatNya yang Arab.. Maka penafsirannya perlu TEPAT dengan sifat
zatAllah iaitu Berkata-Kata.

[51]Dan tidaklah layak bagi seseorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya
kecuali dengan jalan wahyu (ALQURAN), atau dari sebalik dinding (mimpi atau ilham),
atau dengan mengutuskan utusan (PENYERU- manusia atau malaikat) lalu utusan itu
menyampaikan wahyu (ALQURAN) kepadanya dengan izin Allah akan apa yang
dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi keadaanNya, lagi Maha Bijaksana.
~AS ASYURAA..

Maka kerana itu alQuran dikatakan QADIM iaitu azali dari Allah dan bukan Muhaddas
iaitu bukan Makhluk atau benda baharu. ALQURAN itulah suara Allah iaitu BACAAN
KEBENARAN. Ia bukan dibawa oleh Syaitan-Syaitan dan TIDAK BOLEH
DIPALSUKAN dari mana-mana arah dan segi sekalipun.

Kerana itu yang dikatakan Makrifatullah adalah mengenal Allah dengan SIFAT
ZATNYA iatu KALAMULLAH itu sendiri. Kerana itu dikatakan 'TIADA PEMBERI
SYAFAAT DI PADANG MASYAR MELAINKAN ALQURAN,' dan untuk mendapat
syafaat alQuran ini maka perlu mendapat Syafaat Rasulullah SAW iaitu perlu sempurna 4
asasnya iaitu sabda Rasulullah SAW:
1. Menghormati keturunanku.
2. Membantu urusan mereka.
3. Memenuhi keperluan mereka.
4. Menyintai dengan lidah dan hatinya iaitu IKHLAS.

Kenapa perlu menghormati dan mengikut ahlulbait?


-Kerana ALQURAN QADIM itu berada di tangan Ahlulbait, iaitu kaedah menggunakan
alQuran dgn betul. Pesanan sheikh Tijani (Iraq) ulama Sunni iaitu tentang ahlulbait:

"Jangan ajari mereka itu, kerana Allah telah mengajar mereka."

Sila rujuk surah Hud ayat 17:


"Kalau begitu adakah sama mereka itu dengan orang-orang yang didasari Bukti dari
Allah (Penyeru) dan saksi dari Allah (ALQURAN) meneguhkan bukti tersebut? Sedang
KITAB SEUMPAMA INI telah diberi kepada Musa dhulu sebagai Petunjuk dan
Rahmat?"

Surah AnNisaa ayat 54


"Adakah mereka itu DENGKI kepada manusia? Sedangkan Kami telah memberi kepada
keluarga Ibrahim (Ahlulbait) Kitab dan Hikmah; dan Kami telah memberi kepada mereka
itu satu kerajaan yang besar."

Surah alImraan ayat 33,


"Kami telah memilih Adam, Nuh, Keluarga Ibrahim (ahlulbait) dan keluarga Imran (Bani
Israel) melebihi dari umat-umat, sebagai satu keturunan kepada sebahagian keturunan
yang lain; Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

kerana itu sabda Rasulullah SAW:


"Ahlulbaitku ibarat Bahtera Nuh di zaman Nuh. Sesiapa yang menaikinya akan selamat
dan sesipa yang ketinggalan akan binasa."

Cuma bagaimana kaedah penggunaan alQuran Qadim itu?

"Iaitu setiap kali Kami TUKARKAN satu ayat kepada TEMPAT AYAT yang lain,
nescaya orang-orang yang ingkar kafir itu akan berkata:
"Kamu yang membuat-buatnya." (aNahl:101)

'Dan setiap kali Kami hilangkan satu Ayat dari INGATAN kamu, maka Kami akan ganti
yang TERLEBIH BAIK atau SEBANDING dengannya; sesungguhnya Allah Maha kuasa
di atas segala sesuatu." (albaqarah:106)

"Wahai sekelian manusia! Sesungguhnya telah datang BUKTI dari Tuhanmu, dan Kami
telah menurunkan NUR (AlQuran) yang menerangi." (annisaa:174)

Kenapa perlu mengikut alQuran Qadim?

albaqarah:213
Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu , maka Allah mengutuskan Nabi-nabi
sebagai pemberi khabar gembira , dan pemberi amaran; dan Allah menurunkan bersama
Nabi-nabi itu Kitab-kitab Suci yang benar, untuk menjalankan hukum di antara manusia
mengenai apa yang mereka perselisihkan dan tidak ada yang melakukan perselisihan
melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka Kitab-kitab Suci itu, iaitu
sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata, – mereka
berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan
petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh
mereka (yang derhaka itu), dengan izinNya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk
hidayahNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus.
albaarah:37
Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah , lalu Allah menerima
taubatnya; sesungguhnya Allah, Dia lah yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi
Maha Mengasihani.

albaqarah:53
Dan (kenangkanlah) ketika Kami turunkan kepada Nabi Musa kitab dan keterangan-
keterangan , supaya kamu mendapat petunjuk.

albaqarah:177
Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan
barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan
segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan
hartanya sedang ia menyayanginya, – kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan
orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang
yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang
akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang yang
menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-
orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam
masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. orang-orang yang demikian sifatnya),
mereka itulah orang-orang yang benar ; dan mereka itulah juga orang-orang yang
bertaqwa.

alIsraa:82
Dan Kami turunkan dengan beransur dari AlQuran Ayat-Ayat Suci yang menjadi
Penawar dan Rahmat bagi orang-orang yang beriman; dan tidaklah menambah kepada
kepada orang-orang yang zalim melainkan kerugian.

Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Yang Kekal selama-lamanya
mentadbirkan. Tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit
dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat di sisiNya melainkan
dengan izinNya. yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di
belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah
melainkan apa yang Allah kehendaki . Luasnya Kursi Allah meliputi langit dan bumi; dan
tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dia
lah Yang Maha Tinggi , lagi Maha Besar.

anNahl:107
AlQuran itu diturunkan oleh RuhulQudus (Jibril) dari Tuhanmu dengan cara yang
sungguh layak dan berhikmah, untuk meneguhkan iman orang yang beriman serta berita
gembira bagi orang-orang yang Muslim.

‫حْمُد‬
َ ‫ل ال‬
ِ ‫ل َأْكَبُر َو‬
ُ ‫ل َأْكَبُر! ا‬
ُ ‫ل َأْكَبُر! ا‬
ُ ‫ا‬

‫ قال النبي‬e : ‫ب‬


ٍ ‫ل ِبِعَقا‬
ُّ ‫ن َيُعّمُهُم ا‬
ْ ‫ك َأ‬
َ‫ش‬
َ ‫شا ِفيِهْم َوَلُد الّزَنا َأْو‬
َ ‫ َفِإَذا َف‬، ‫ش ِفيِهْم َوَلُد الّزَنا‬
ُ ‫خْيٍر َما َلْم َيْف‬
َ ‫ل ُأّمِتي ِب‬
ُ ‫ل َتَزا‬
َ
Maksudnya: Umatku (ini) akan terus berada dalam kebaikan selama tidak tersebar luas
anak zina di kalangan mereka.apabila anak zina tersebar luas di kalangan mereka, maka
hampir sahaja Allah azza wajalla akan menurunkan azab seksa kepada mereka
seluruhnya.( Hadis riwayat Ahmad, baik sanadnya).

Muslimit /mat yang diberkati Allah,

Firman Allah dalam ayat 82 surah al-Isra’:

‫ساًرا‬
َ‫خ‬
َ ‫ل‬
ّ ‫ن ِإ‬
َ ‫ظاِلِمي‬
ّ ‫ل َيِزيُد ال‬
َ ‫ن ۙ َو‬
َ ‫حَمٌة ِلْلُمْؤِمِني‬
ْ ‫شَفاٌء َوَر‬
ِ ‫ن َما ُهَو‬
ِ ‫ن اْلُقْرآ‬
َ ‫ل ِم‬
ُ ‫َوُنَنّز‬

Maksudnya : Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran Aya-ayat Suci
yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya; dan
(sebaliknya) Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim (disebabkan
keingkaran mereka) melainkan kerugian jua.”

Begitu juga peringatan imam al-Ghazali : Sekiranya kita hormat kepada orang soleh
kerana hartanya maka hilang setengah agama kita apatah lagi jika hormat kepada orang
zalim kerana hartanya maka semakin buruk kesan padahnya. Oleh itu dengan semangat
Aidil Fitri yang bererti kembali semula kepada fitrah iaitu suci daripada dosa dan sifat
tercela marilah kita sama-sama kembali kepada sistem al-Quran barulah kita mulia dan
bahagia dunia akhirat.

َ‫ل ِمّني َوِمْنُكْم ِتلَوَتُه ِإّنُه ُهو‬ َ ‫حِكْيِم َوَتَقّب‬ َ ‫ت َوالّذْكِر ال‬ِ ‫ن الَيا‬َ ‫ظْيِم َوَنَفَعِني َوِإّياُكْم ِبَما ِفْيِه ِم‬
ِ ‫ن الَع‬
ِ ‫ي َوَلُكْم ِفي الُقْرآ‬ ْ ‫ل ِل‬
ُ ‫كا‬ َ ‫َباَر‬
‫سَتْغِفُرْوُه َفَيا َفْوَز‬ ْ ‫ت َفا‬
ِ ‫ن َوالُمْؤِمَنا‬ َ ‫ت َوالُمْؤِمِنْي‬
ِ ‫سِلَما‬ْ ‫ن َوالُم‬
َ ‫سِلْمي‬
ِ ‫ساِئِر اُلْم‬َ ‫ي َوَلُكْم َوِل‬
ْ ‫ظْيَم ِل‬
ِ ‫ل الَع‬
َ ‫سَتْغِفُر ا‬
ْ ‫سِمْيُع الَعِلْيُم َوا‬
ّ ‫ال‬
َ ‫جاَة الّتاِئِبْي‬
‫ن‬ َ ‫ن َوَيا َن‬َ ‫سَتْغِفِرْي‬
ْ ‫الُم‬

KHUTBAH KEDUA

ُ‫حَده‬ْ ‫ل َو‬ ِ ِ‫حْمُد‬ َ ‫ ال‬.‫صْيل‬ ِ ‫ل ُبْكَرًة َوَأ‬ ِ ‫نا‬ َ ‫حا‬ َ ‫سْب‬ُ ‫ل َكِثْيًرا َو‬ِ ِ‫حْمُد‬َ ‫ل َأْكَبُر َكِبْيًرا و ال‬
ُ ‫ كالي ( ا‬3 ) ‫ل َأْكَبُر‬ ُ ‫ كالي ( ا‬3 ) ‫ل َأْكَبُر‬ ُ ‫ا‬
‫سّيَدَنا‬
َ ‫ن‬ ّ ‫شَهُد َأ‬ْ ‫ َوَأ‬, ‫ك َلُه‬
َ ‫شِرْي‬ َ ‫حَدُه ل‬ ْ ‫ل َو‬ ُ ‫ن لِإلَه ِإل ا‬ ْ ‫شَهُد َأ‬
ْ ‫ َأ‬. ‫حَدُه‬
ْ ‫ب َو‬
َ ‫حَزا‬ ْ ‫جْنَدُه َوَهَزَم ال‬
ُ ‫عّز‬
َ ‫عْبَدُه َوَأ‬
َ ‫صَر‬ َ ‫عَدُه َوَن‬
ْ ‫ق َو‬َ ‫صَد‬
َ
َ ‫ن اّتُقْوا ا‬
‫ل‬ َ ‫سِلُمْو‬ ْ ‫َفَيا َأّيَها الُم‬..‫َأّما َبْعُد‬. ‫ن‬َ ‫جَمِعْي‬ْ ‫حِبهِ َأ‬
ْ‫ص‬َ ‫عَلى آِلِه َو‬ َ ‫حّمٍد َو‬
َ ‫سّيِدَنا ُم‬
َ ‫ى‬
َ ‫عل‬
َ ‫ل‬ّ‫ص‬ َ ‫ الّلهّم‬, ‫سْوُلُه‬ ُ ‫عْبُدُه َوَر‬
َ ‫حّمًدا‬
َ ‫ُم‬
َ ‫ب الُمّتِقْي‬
‫ن‬ ّ ‫ح‬ ِ ‫ل ُي‬
َ ‫نا‬ ّ ‫عَلُمْوا َأ‬
ْ ‫طْيُعْوهُ َوا‬ ِ ‫َوَأ‬

Firman Allah dalam ayat 46 surah al-Anfal :

َ ‫صاِبِري‬
‫ن‬ ّ ‫ل َمَع ال‬
َ ‫نا‬
ّ ‫صِبُرواۚ ِإ‬
ْ ‫حُكْمۖ َوا‬
ُ ‫ب ِري‬
َ َ‫شُلوا َوَتْذه‬
َ ‫عوا َفَتْف‬
ُ ‫ل َتَناَز‬
َ ‫سوَلُه َو‬
ُ ‫ل َوَر‬
َ ‫طيُعوا ا‬
ِ ‫َوَأ‬

Maksudnya : Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu
berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang
kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati);
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar
Muslimin/mat yang dirahmati Allah

Takbir kemenangan yang dilaungkan adalah tanda kejayaan dalam Tarbiah Ramadhan
yang telah kita sama-sama lalui untuk lahir sebagai umat yang begitu yakin dengan
sistem al-Quran terutama bila adanya perancangan jahat sebuah gereja di Florida untuk
menganjurkan upacara ’Hari Membakar al-Quran’ sempena ulang tahun ke-9 serangan 11
September 2001 serta suara sumbang yang memperlekehkan hukum al-Quran. Tarbiah
Ramadhan sepatutnya menyuburkan lagi perasaan mengambil berat tentang penderitaan
saudara segama yang lain terutama di Palestin, Iraq, Afghanistan, Selatan Thailand yang
dilanda peperangan dan Pakistan yang dilanda banjir besar di samping negara-negara
yang lain. Ketika berdepan dengan kekejaman musuh terutama Yahudi maka umat Islam
mesti bergerak bersama dalam setiap sudut.

Selamat hari raya Aidil Fitri diucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan
muslimat.Banyakkan bersedekah agar mereka yang memerlukan bantuan turut
bergembira dan ziarahilah sanak saudara pada hari yang mulia ini bagi merapatkan lagi
tali persaudaraan.Rebutlah peluang untuk menambahkan saham akhirat dengan berpuasa
enam hari dibulan Syawal bagi menyahut sabda nabi s.a.w :

‫صَياِم اّلدْهِر ) رواه مسلم‬


ِ ‫ن َك‬
َ ‫شّوال َكا‬
َ ‫ن‬
ْ ‫سّتا ِم‬
ِ ‫ن ٌثّم َأْتَبَعٌه‬
َ ‫ضا‬
َ ‫صاَم َرَم‬
َ ‫ن‬
ْ ‫) َم‬

Maksudnya : Sesiapa yang telah berpuasa fardhu Ramadhan kemudian diikuti pula
dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal maka adalah pahalanya seperti dia berpuasa
sepanjang tahun.

‫حَياِء‬ ْ ‫ت ال‬ ِ ‫ن َوالُمْؤِمَنا‬ َ ‫ت َوالُمْؤِمِنْي‬ ِ ‫سِلَما‬


ْ ‫ن َوالُم‬َ ‫سِلمِْي‬
ْ ‫غِفْر ِلْلُم‬
ْ ‫ن الّلهّم ا‬
َ ‫جَمِعْي‬
ْ ‫حِبِه َأ‬ْ‫ص‬َ ‫عَلى آِلِه َو‬ َ ‫حّمٍد َو‬َ ‫سّيِدَنا ُم‬
َ ‫ى‬ َ ‫عل‬
َ ‫ل‬
ّ‫ص‬
َ ‫الّلهّم‬
ْ‫صْرُهم‬ ُ ‫ت َبْيِنِهْم َواْن‬َ ‫ح َذا‬ ْ ‫صِل‬ْ ‫ن ُقُلْوِبِهْم َوَأ‬
َ ‫ف َبْي‬
ْ ‫ت َوَأّل‬ِ ‫جا‬ َ ‫حا‬ َ ‫ي ال‬
ْ ‫ض‬ ِ ‫ت َوَقا‬ِ ‫عَوا‬ َ ‫ب الّد‬ ُ ‫جْي‬
ِ ‫ب ُم‬ ٌ ‫سِمْيٌع َقِرْي‬
َ ‫ك‬َ ‫ت ِإّن‬
ِ ‫ِمْنُهْم َوالْمَوا‬
‫عَراق َوِفى‬ ِ ‫ن ِفى‬ َ ‫سِلِمْي‬
ْ ‫خَواَنَنا الُم‬ ْ ‫صْر ِإ‬
ُ ‫ الّلهّم اْن‬,‫حُمَنا‬ َ ‫ك َول َيْر‬ َ ‫خاُف‬َ ‫ن لَي‬ ْ ‫عَلْيَنا َم‬
َ ‫ط‬ْ ‫سّل‬
َ ‫ الّلهّم ل ُت‬, ‫عُدّوِهْم‬َ ‫ك َو‬ َ ‫عُدّو‬
َ ‫عَلى‬
َ
‫سَيا َوِفى َتاْيَلْنِد َوِفى َبَلِدَنا‬ ِ ‫ب ِبِلِيبين َوِفى إيْنُدْوِنْي‬ِ ‫جُنْو‬ َ ‫شان َوِفى‬ َ ‫شْي‬
ِ ‫ن َوِفى‬ ِ ‫شِمْير َوِفى الِهْند وفى أفغانستا‬ ْ ‫طين َوِفى َك‬ِ‫س‬ ْ ‫َفَل‬

“Kami telah beriman.. saksikanlah Ya Allah kami telah beriman!!”


‫ كالي‬3 ) ‫ل َأْكَبُر‬
ُ ‫ كاليا‬3 ) ‫ل َأْكَبُر‬
ُ ‫ كالي ا‬3 ) ‫ل َأْكَبُر‬
ُ ‫ا‬