Anda di halaman 1dari 34

Az alkímia belső jelentése a részek új egységének létrehozása, amely magában foglalja az alkotás egészének kapcsolatát

valamennyi alkotórészévei. Ezért hát az alkímia, helyesen értelmezve, az anyagon, az energián, sőt magán az életen belüli
mutációk és transzmutációk ellenőrzésének tudatos hatalmával foglalkozik. A misztikus tudománya, az önmagát felismert
ember erőssége, aki kutatásai során meglelte önmagában az Istennel való egységet, és hajlandó ennek részeként
működni.

SAINT-GERMAIN

TARTALOM

I. Az energiaátvitel törvénye I8

II. Az alkímiai kísérletek célja I 18

III. A szent tudomány I 30

IV. Merj cselekedni! I 43

V. A változás szükségessége, ereje és ösztönzője I 56

VI. Formáló tényezők I 72

VII. Az átvitel módszerei I 86

VIII. A parancsoló tudat I 110

IX. A lét olvasztótégelye I 127

Epilógus I 172

1
Dicső hajnalok csókos úr-szemét

Sok ormon láttam; zöld rét ragyogott

Tűz-arcáról; s hogy mint égi vegyész

Sápadt folyókat bearanyozott ...

SHAKESPEARE: XXXIIL szonett SZABŐ LŐRINC FORDÍTÁSA

2
1.

AZ ENERGIAÁTVITEL TÖRVÉNYE

Amikor 2000 évvel ezelőtt, a Galileai-tavon Krisztus a vízen járt, az nem volt más, mint a levitáció nevű természeti törvény
megnyilvá nulása, ez ugyanaz az energiaműködés - kohé zió, adhézió és magnetizmus -, amely az űrre pülést is lehetővé teszi.
A testét alkotó fény atomok Krisztus akaratára magukba fogadtak egy bizonyos mennyiségű kozmikus sugarat és spirituális
szubsztanciát, amelynek a fizikai fénnyel való rokonsága az egész testet kön nyűvé tette, s ily módon lehetővé vált Krisztus
számára, hogy úgy járjon a vízen, mint a szá razföldön.

Teste a vízen ragyogó, tiszta fénysugár volt. A legbámulatosabb az, hogy át tudta adni az energia fölötti uralmát Péternek, aki
őt sugárzó, világító jelenségnek látta. Ám amikor Péter egy pillanatra levette te kintetét Krisztusról, visszazuhant az emberi
félelem rezgésszintjére és örvényébe, ettől azonnal újra sűrűvé vált a teste, és kezdett alá merülni a háborgó vízben. Krisztus
tiszta sze retettel feléje nyújtott, segítő keze újra létre hozta az alkímiai kapcsolatot, és a kezén át áramló spirituális energia újra
biztonságba emelte Pétert.

Az energia kibocsátásának Jézus mester által bemutatott másik példáját a Bibliából is mert történetben találjuk, amelyben egy
asszony megérinti Jézus ruháját, annak tudta nélkül - ez jól példázza Isten személytelen szeretetét, amely egyenlően válaszol
minden, hitből fakadó hívásra, érkezzék az Isten bár melyik teremtményétől, hiszen valamennyit oly csodálatosan és tisztán
formálta meg az abszolút kozmikus szabadság magasröptű szándékával.

Ez a két példa a Nagy Kozmikus Törvény azon aspektusaira utal, amelyek széles körben nem ismertek ugyan, ám amelyeket
vallásos körökben gyakran érintenek, gyakran vitat nak meg. Az energiaátvitel törvénye alapvető dolog az alkímia
tudományában, mert e nél kül lehetetlen anyagot "létrehozni". Törvény, hogy a semmiből nem lesz valami.

Az energiaátvitel személytelen törvényé nek igaz ismerete elengedhetetlen a Nagy Törvény helyes értelmezéséhez; ez
bizonyítja ugyanis, hogy Isten, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is ( Mt 5,45. A bibliai idézetek a Szent István Társulat 1982-ben
kiadott Bibliájából valók - a Ford.) , mindkettőnek megnyilvánul.

Jézus palesztinai küldetése alatt világossá tette, hogy "a mennyek országa Keresztelő Já nos idejétől mindmáig erőszakot
szenved, az erőszakosok szerzik meg” (Mt 11,12). Tisztában kell te hát lennünk azzal, hogy a természeti erők irá nyításának és
az anyag fölötti uralomnak a tit ka akkor is elragad ható Istentől, ha az egyén szándékai nem teljesen tiszták. De soha senki ne
gondolja, hogy elkerülheti a számonkérést, ha így cselekszik. Mert mindenki teljes mér tékben felelős azért, ahogyan az
energiát felhasználja, vagy visszaél vele.

Nem azért kezdtem az alkímiáról szóló ta nításomat figyelmeztetéssel és kijózanító ma gyarázattal, hogy bárkiben is félelmet
keltsek. Sokkal inkább azért, hogy mindenkiben, aki e sorokat olvassa, mély és maradandó tiszteletet ültessek el Isten iránt, s
ez lehet az egyetlen fé lelem, amely megengedhető a mi szintünkön. Inkább szent ámulat ez, amely mindenkiben, aki
méltányolja a Szeretet Nagy Törvényét, tisz teletet és imádatot ébreszt a bölcsesség iránt, amely oly csodálatosan megteremtette
a lénye ket a félelem nélküli szabadság képére.

Mindazoknak, akik önző okokból visszaél nek az univerzum erejével, előbb-utóbb rá kell jönniük, hogy gonoszul szerzett
javaikról le kell mondaniuk; s az ár, amelyet fizetniük kell, félelmetesen nagy. Létrehozni a szegényeket tápláló szubsztanciát,
érintéssel meggyógyítani egy bénult kezet, életre kelteni a holtat, sőt a természeti törvényeket megkerülve, hihetetlen csodákat
véghezvinni az alkímia varázslatával az emberiség számára ezek tűnnek az ég legma gasabb rendű kegyelmei alkalmazásának.

Hadd üdvözöljem a Szabadság Szellemét, amely lehetővé teszi a Teremtője képmására alkotott, halhatatlan, szeretetteljes,
Istenben sza bad embernek, hogy mindezen csodákat vég hezvigye - és még sokkal többet is - a társada lom javára, és a jótevők
boldogságára. De minde nekfölött hadd dicsőítsem a spirituális alkímia áldott, isteni tudományának helyes használatát!

A régi korok alkimistái mindig is színes fi gurák voltak, még saját kortársaik szemében is. Az idő azonban sokkal nagyobb
dicsőséggel aranyozta be alakjukat, mint amilyennek valaha is birtokában voltak, és ez azóta így van, amióta az ember a
misztériumok valamely részéhez közelít.

Az ember az élet egyszerű csodáiban fogja megtalálni a szabadságát, míg a bonyolultabb aspektusok az élet törvényeinek
progresszív ki fejeződései maradnak, amelyek növelni fogják a földi jólétet, s még az új atlantiszi ember szá mára is ismeretlen,
szabad világot teremtenek.

Ennyit most a világ társadalmáról. Vegyük most szemügyre az egyént, és az alkímia hasz nálatában betöltött szerepét.
3
Az alkímia belső jelentése a részek új egy ségének létrehozása, amely magában foglalja az alkotás egészének kapcsolatát
valamennyi alkotórészével. Ezért hát az alkímia , helyesen értelmezve, az anyagon, az energián, sőt ma gán az életen belüli
mutációk és transzmutációk ellenőrzésének tudatos hatalmával fog lalkozik. A misztikus tudománya, az önmagát felismert
ember erőssége, aki kutatásai során meglelte önmagában az Istennel való egysé get, és hajlandó ennek részeként működni.

Az évek során sokan megpróbálták, hogy a tér és az idő távolából - ami mindig megszépí ti a látást - egyfajta bűverővel
vegyék körül személyemet. Mint Isten teremtménye, nem becsülöm alá értékemet, de csakúgy, mint szeretett Jézusunkat és
Testvériségünk többi nagy mesterét, engem is főképp az érdekel, hogy minden ember elfoglalja a maga megfelelő he lyét, és
felismerje, hogyan kell az erejét a világ egyetemben és a saját világában kifejtenie.

Értse meg minden, tanulmányát most kez dő tanítvány: az a célom, hogy mindannyió tokból alkimista váljék a szó legigazibb
értelmében. Ez azt jelenti, hogy meg kell ismerked netek belső szinten Isten kémiájával, valamint azzal, hogy hogyan
nyilvánul meg a teremtés minden egyes jellegzetessége az anyagban, a tudatotokban és a mindennapi életetekben.

Ahhoz, hogy ezt jól tudjátok végezni, medi tálnotok kell, és sokszor újra kell olvasnotok ezeket a tanításokat, segítségül híva
engem és saját Isteni Éneteket, ÉN VAGYOK Jelenlétete ket mindazon pontok megvilágítása érdeké ben, amellyel nem
vagytok tisztában. Amikor rendelkeztek a Szent Tűz Alkimistájának belső fokozatával, amellyel saját Krisztusi Énetek ru házott
fel benneteket, azonnal a Nagy Fehér Testvériség külső udvarának felvételre készen álló jelöltjeivé válhattok (A Nagy Fehér
Testvériség szellemi hierarchikus rend, a Felemelkedett Mesterek szervezete, akik az em beri testvériség legmagasabb céljaira
szövetkeztek Isten atyasága alatt. A fehér szó nem fajra utal, hanem Krisztus fehér fényére, amely minden korban körülvette
a szen teket és a bölcseket, akik különböző nemzetekből emel kedtek ki, hogy halhatatlanokká váljanak.) Önmagában ez a tény
is nagy ösztönző erő arra, hogy eredményesek legyetek az igazi, spirituális alkímiában.

A félrevezető emberi gondolkodás mindig is letagadta a nagy avatára, Jézus életének cso datételeit. Pedig ő, Isten fiaként,
fölfedte ezeket a hatalmas titkokat, és ha az emberek megértet ték és alkalmazták volna ezeket, már régen töké letes Édenkertté
változtatták volna a Földet.

Elég az emberi ostobaságból és az emberi kreációkból! Ahogy Shakespeare mondaná:

El a régivel, a rothadással
E formátlan tömeg Penészes dohával.
Vár a megszabadult szellem Örök végtelensége -
A szabad lélek nem senyved
A Valóságnak börtönében;
Az örök reményt ígéri
Egy ritka virág kelyhének
Harmatgyöngyszemében.

VAGYOK mindannyiótok szabadságáért, sze retettel Saint-Germain

4
II.

AZ ALKÍMIAI KÍSÉRLETEK CÉLJA

C A légüres tér terméketlen energia. Az alki mistának ki kell fejlesztenie egy bizonyos idő és térérzéket, s felhasználásuk
lehetőségét. A szabadságot kereséssel, majd annak meghó dításával nyerjük el, de legfőképpen a mulan dó én legyőzésével.
A mulandó fölötti igazi uralom a lélek befelé irányuló szeretetén, Is ten forrása iránti kényszerítő, szinte mágne ses, szívből
jövő hívásán keresztül történik.

Csak Isten kozmikus fényének hatalmas beáramlása szabadíthatja meg a lelket az em beri kreációk gúzsba kötő árnyai tói.
Legyen hát célotok a tisztaság, ettől válik jóvá a terem tendő dolog terve; lankadatlanul küzdjetek az alapelemekkel, amelyek
mint gonosz kis ma-

18

nók, azért bukkannak elő, hogy megzavarják és próbára tegyék elindított terveteket; aztán várjátok türelmesen, hogy isteni
tervetek - al kímiai kísérletetek célja - kibontakozzék.

A Szellem igaz tudománya sokkal egzak tabb annál, semmint hogy világi mértékkel mérni lehetne. Ezért tekintsétek
Éneteket an nak a kőnek vagy elixírnek, amelyből minden nek, amit teremtetek, szabályos módon kell kiindulnia. Ha az
alapötletek nem belőletek, alkimista lényetekből fakadnak, akkor az egész aktus sikertelen lesz, vagy valaki más művének
az utánzata.

Na már most, ha Isten az, akit utánoztok, akkor méltán illet benneteket dicséret; de ha az emberi hiúság vezérel benneteket,
tudatos ságotok szánalmas marad! Érdemes a Valódi Énetekkel - ahonnan minden szép ered konzultálnotok arról, hogy mit
érdemes te-

19

5
remteni; az igaz alkimista ezért azzal kezdi a kísérletét, hogy önmagával folytat társalgást, hogy Teremtője ragyogó
elméjének inspiráló gondolatait felfoghassa.

Az emberi társadalom a gyér minőségek és az alacsony tudatállapotok utánzásával ala kította ki sok téves nézetét. Ezen
koncepciók korrigálásához, egy nemesebb kultúra kialakí tásához, a kiváló jellem megteremtéséhez az embernek és a
társadalomnak magas példaké pek után kell néznie.

Aki az alkímiát gyakorolni akarja, az tanul ja meg előbb a különböző korok kiváló példá it tükrözni, azon emberekét, akik a
mennyet használták mintául; tanulja meg ezután kiválo gatni élete legkiválóbb minőségeit azért, hogy az alkímiát az eredeti,
isteni szándék szerint tudja használni, mint a legnemesebb mód-

20

szert arra, hogy a szív vágyai itt és most telje süljenek.

Erősen gyanítom, hogy sok hallgatóm, ki véve talán a legőszintébb tanítványokat, türel metlenül várja, hogy részesüljön a
bölcsek kö véből vagy azokból a mágikus tulajdonságok ból, amelyek - kívánságára - Aladdin és Midasz egyfajta keverékévé
teszik őt, némi jó indulattal megtoldva.

Kijelenthetem most azoknak, akik így gondolkodnak, hogy noha óriási tudásanya got fogok megosztani az alkímia tárházából
e kilencrészes tanulmány keretében, de ha nem fogják fel teljes alázattal az első leckék titkait, s nem engedik meg nekem, az
instruktornak, hogy úgy készítsem elő a tanításokat, ahogyan azt Isten nekem meghagyta, akkor kétlem, hogy elégedettek
lesznek majd a kurzus vé-

21

6
gén! És ez nem a tanítás hibája lesz, és nem is a tanáré!

Nem áll szándékomban terjedelmes be szédet tartani a földi élet hívságairól. Szeret nék azonban rámutatni, hogy a jelen
tanításo kat közre adó Testvériség reméli, hogy tanítvá nyai ezúttal elkerülik a korábbi alkimisták hibáit, akik egyedüli
céljukat a gazdagság és a hírnév elérésében látták, s abban, hogy az uni verzális szubsztanciából olyan energiát tudja nak
előállítani, amely a fémet arannyá változ tatja.

Sietek megjegyezni, hogy nem minden al kimista szűkítette le célját az ideiglenes nyere ségre. Valójában sok elszánt lélek
űzte az alkí miát ugyanazzal az alázattal, amellyel a Szent Kelyhet keresték, isteni művészetnek és a ke resztény misztériumok
eredetének tekintve az alkímiát, olyasminek, mint például amikor

22

Krisztus borrá változtatta a vizet a kánai me nyegzőn. 4

Az a vágyunk, hogy az alkímiáról alkotott eredeti elképzelések új jelentéssel bővülje nek, továbbá, hogy ez az új jelentés
napvilágot lásson a misztériumiskolákban. Mert ha az emberiség részesülni akar az alkímia teljes álo dásában, akkor annak
jelenlegi alkalmazását magasabb szintre kell emelnie.

Ha ez a spirituális tudomány nem az egyén és a társadalom felszabadítását szolgálja a lélekölő munka, a konfúzió és a
veszélyes emberi gondolkodás alól, amint ezt óhajt juk, akkor az Isten által eredetileg tervezett cél be töltetlen marad. Mi,
akik az alkimista elhiva tottságát szorgalmazzuk, mindenkit azon a Szinten szeretnénk látni, ahol tanító lehet, s

ln2,1-1l

23

7
dicsőítheti az élet alapvető céljait a világ ifjú sága számára: ahol felismerni, hogy nagyobb örömök is léteznek a múló
élvezeteknél, ame lyek az isteni alkímia művelőjének valójában kevesebbet jelentenek, mint a cumi a csecse mőnek.

Senki ne gondolja, hogy amiért ennyi időt töltök e téma tárgyalásával, nem tartom ma gam a tárgyhoz. Hacsak meg nem érti
minden ki, hogy személy szerint neki is bölcsen és sze retettel kell gyakorolnia Istentől kapott jogát a hatalomhoz, akkor nem
kerülheti el az ön ámítás és a racionalizálás kelepcéjét.

Na már most, Isten terve az, hogy a földön mindenki tisztában legyen önmagával és a sorsával. Az intellektuális
büszkeségből szüle tett gőg nagyon sok tanítványt vitt már tévút ra, sőt még a tudomány számos világi nagysá-

gát is, és ezek a személyek sok esetben nem is vették észre, hogy mikor.

Ezért, akármilyen téma kerüljön is szó ba, senki ne gondolja, hogy átugorhatja, csak azért, mert úgy hiszi, hogy ezt már
ismeri, vagy korábban már figyelembe vette. Több gondolatgyöngyszemet helyeztünk el az egy szerűnek tűnő mondatokban,
amelyek, bár nyilvánvalónak látszanak, többet kívánnak meg futó figyelemnél.

Szent Péter felvetette a kérdést: "Ha az igaz is alig menekül meg, hol lesz maradása az istentelennek és a bűnösnek?"s Jól
teszi az el jövendő alkimista, ha rájön, hogy ez egzakt és igaz tudomány, amelynek fényességével maga Isten ruházta fel az
embert. A célja az, hogy rnegtanítsa az emberiséget arra, hogy miként kell rnegszerezni azokat a csodás ajándékokat 5 1Pt
4,18

24

25

8
és erényeket, amelyek elengedhetetlenek ah hoz, hogy rátaláljon az Isten szívéhez hazave zető útra.

Nem mondom, hogy nem tanulhat játok meg lénye tek minden kívánságának valóra váltását - és némelyek számára ez a
legköny nyebb része az alkímiának, míg mások számá ra a legnehezebb. Csak azt mondom, hogy ezeknek a kívánságoknak a
megtervezését ala posabban kell elvégezni, mint a láthatatlanból a valóságba ültetés csodás műveletét. Mert egy méltó
tervezet megteremtése a legneme sebb vívmány, amely méltó az emberben élő Istenhez, s csak ez tudja szabaddá tenni, hogy
halhatatlan célját betölthesse.

Azért munkálkodtunk lenn, és várakoz tunk fenn e világ gyermekeire, hogy megállít sák a háborúk rablásait, fosztogatásait,
hogy oktassák a hátrányos helyzetben lévőket, hogy

feladják az osztálykülönbségek iránti igényü ket, és hogy birodalmuk hercegeiként megko pott, ám nemes rokonságuk
szolgálatába állít sák magukat. Most pedig ezennel elhatároz tuk, hogy felkutatjuk a nemzetek hittestvéreit, és felhatalmazzuk
őket azokkal az eszközök kel, amelyek által megszabadulnak az idő kényszerítő kötelékéből, és képesek lesznek
megszerezni saját, felbecsülhetetlen értékű örökségüket.

Természetesen ez az örökség nem ideigle nes, és nem mulandó. Mindazonáltal európai szolgálatom alatt, hogy enyhítsek az
eluralko dott szegénységen és zűrzavaron, az univerzá lis alkímiához folyamodva előállítottam azt a szubsztanciát, amely -
bár csak ideiglenes ter mészetű - sok emberi szükségletet kielégített, Vigaszt és segítséget nyújtott a világnak és
pártfogoltjaimnak.

26

27

9
Nem helytelenítem azt a gondolatot, és semmi rosszat nem találok benne, hogy isteni forrásból származó készlettel elégíts
étek ki igényeiteket. Szükségesnek érzem azonban, hogy szüntelen hálát és alázatot érezzetek azért, hogy Isten a kezetekbe
helyezi a termé szeti erők szabályozásának kulcsát.

Ugyancsak állandó kívánalom, hogy meg értsétek az egyetemes tervet, a teremtés ter vét, hogy minden, amit elterveztek és
elvégez tek, összhangban legyen az örök törvénnyel és a kozmikus elvekkel.

Remélem, hogy sem el nem ijesztettem, sem el nem bátortalanítottam egyetlen alkími át tanulót sem e csodálatos, isteni
tudomány követésétől. Most már könnyebben folytatom, mert megerősítettem a halhatatlan isteni in telligencia örökösen
megnyilvánuló elvét,

amelyet egyesek inspirációnak, mások egysze rűen Isten elméjének neveznek.

Nevezzen bárminek az ember valamely minőséget, a birtoklása az, ami értékessé te szi. Ezért szeressétek az isteni bölcsesség
kisugárzását, amely, mint a fák között átszűrődő napsugár, fényujjaival mindent megérint, ami mellett elhalad; hiszen csak a
szeretet által tudsz igazán birtokolni.

ÉN VAGYOK az egyetemes cél élete és fel támadása bennetek.

A szabadság nevében, maradok Saint-Germain

28

10
Ill.

A SZENT TUDOMÁNY

Az egyéni sorsot számos kozmikus erő köl csönhatása szabályozza, amelyek többnyire jóin dulatúak; ám a jelen kor
társadalmában - mind a földi, mind a mennyei célok helytelen értelme zésének következtében - ezen erőket gyakorta kaotikus,
bomlasztó célokra fordították.

Az alkímiát eredetileg az egyén sorsát gaz dagító eszköznek szánták, a fém arannyá vál toztatásának elsajátításával, ami bőséget
eredményezett a sikeres praktizáló ügyeiben. A ré gi alkimisták eltökélten kutatták az alkímia titkait, amit az elme és a kéz
összeegyeztetése szentesített.

Az alkimisták kísérleteiket mindennapjaik megrögzött reakciós erőinek üldöztetése közepette végezték, s tiszteletet és
dicsőséget ér demelnek, hogy kitartottak kutatásaik mel lett. Így jöttek napvilágra, és maradtak az em beriségre örökül jó
szándékú erőfeszítéseik eredményei, elismert tudományos vívmánya ik és filozófiai tudásuk; mindez áldás a világ rend
kultúrája és archívumai számára.

Egyre világosabbá kell válnia számotokra, e kurzus diákjai számára, hogy minden igyekeze temmel azon vagyok, hogy a
szabadság újfajta értelmezését ültessem az elmétekbe és az érzé seitekbe. A teljességükben itt előadott gondola toknak
tudatniuk kell egész lényetekkel, hogy az az alkímiai kulcs, amelyet minden más kulcs előtt meg kell szereznetek, nem más,
mint a sa ját magatok fölötti uralom - kisebb vagy na gyobb mértékben való - megszerzése.

E kulcs jelentőségét el kell ismerni, mert minden önismeret kulcsa az önuralom. Ezt meg kell érteni, és legalább részben
alkalmaz ni is kell. Továbbá szó nélkül el kell fogadno tok, hogy ti vagytok az alkimisták, akik teremt ményeitek tervét
meghatározzátok. Ezenkívül magatokat a Valódi Énként kell ismernetek, te remtményeiteket pedig ebből az Énből eredő ként.

Néhányan talán meglepve halljátok, hogy a zavaros emberi gondolatok és érzések kavar gó örvényei naponta éreztetik
hipnotikus ha tásukat a földön mindenkivel. Ezek hajlamo sak semlegesíteni az intelligens, kreatív erő nagyfokú
koncentrációját, amely minden fér fi, nő és gyermek születési joga ezen a boly gón, noha tudatosan csak kevesen élnek vele.

Míg egyre több ember keresi a szabadságot, a reakciós elemek, céllal vagy cél nélkül, megkísérlik új béklyóba verni az
emberiséget, valahányszor az emberi kötelékből való szabadulás egyik vagy másik formája biztosítottnak látszik.

Ahhoz, hogy az alkimista sikeres lehessen, éber tudatában kell lennie Istentől kapott sza badságának a teremtésre. A
megszorításoktól és a korlátoktól, amelyek emberi kötöttség ként terhelik a lelket, meg kell szabadulnia. Ugyanakkor ezeket
minden esetben meg kell különböztetni a társadalmat alkotó, szükséges törvényektől. Az alkimista jobb és bal kezén a szépség
és az igazságosság ragyogjon, hogy ez emlékeztesse az Isten és az ember iránti fele lősségre. Mielőtt művét kiengedné a
kezéből, tekintse át, hogy az valóban elég jó-e, és min denkinek javára van-e.

E tanulmányban ismertetek néhány vizuali zációs technikát, amely képessé teszi a tanítvá nyokat - amennyiben úgy
alkalmazzák azokat, ahogyan én tettem -, hogy elsőrangú szolgála tot tegyenek Istennek, embernek egyaránt.

Bízom benne, hogy az emberi egyenlőség mítosza feloszlik a földön, és az egyenlő lehe tőség megbecsülésével e föld
evolúciói felis merik és megszeretik a Krisztussá válás egyre kiterjedőbb potenciáját mindenkiben. Így az emberiség
fejlődését nagyobb lelki rugalmas ság jellemzi majd, s tisztábban látja, hogy egyetemes célja nem más, mint hogy tehetsé gét
korábban nem ismert mértékben kibonta koztassa.

Amint a régi alkimisták az univerzum tit kainak kipróbálásában eljutottak egy bizo nyos fokú sikerhez, rögtön tudták, hogy
szükségük van a csoportba szerveződésre, és hogy bizonyos felfedezéseket el kell rejteniük a nyilvánosság elől. Számos
vallási rend és titkos társaság jött létre e szükséglet miatt, s ma radványaik a mai napig fennmaradtak.

A titoktartás és a kifejezés szükségességét egyaránt elismerték, mint ahogy a megvilágo sodott emberek ma is felismerik,
hogy a társa dalmi rend harmóniája, a nemzetek közötti harmónia, valamint a háborúk, a polgárhábo rúk megszüntetése lenne
az előfeltétele an nak, hogy az egyébként mindenki számára hasznos tudást ne kelljen visszatartani.

Hadd jelentsem ki - mert az igaz tudás fé nyében szólhatok -, hogy az egykori alkimis ták korántsem voltak olyan sikertelenek,
mint ahogyan azt a történelem az emberekkel elhi tette. Rengeteg felfedezésük volt, mind világi és vallásos, mind
tudományos és filozofikus. Mindenekelőtt azonban sok olyan igazságot tártak fel, amely később az általános tudás ré sze lett.

11
Ne hagyjuk figyelmen kívül az újra meg új ra felbukkanó történeteket sem, amelyek olyan találmányokról és új ötletekről
szólnak, amelyek létezését annak idején politikai és gazdasági okok miatt elhallgatták. Amikor a magas pozícióban lévő
egyének érdeke azt kí vánta, gyakran utasították az alkalmazásukban állókat, hogy tartsák titokban, ami az adott korszak és
minden nép jogos öröksége lett volna.

Függetlenül e becstelen mesterkedések től, a Bölcsesség Mesterei soha nem fogják ad dig átadni ezt a tudást az emberiségnek,
amíg az értelem alkímiája össze nem forrasztja az önzés által okozott törést, s akkor a tudás fák lyája örökké éghet majd az
Igazság önzetlen kezében.

Ebben az első három leckében arra készí tem fel elméteket, hogy be tudja fogadni a bölcsesség lángjainak kiáradását, ami e
kurzus ré sze. Amikor megtud valamit az ember, gyak ran sajnálkozik azon, hogy "miért nem tudta ezt korábban". Ez az érzés
természetesen ért hető, de nem kívánatos az olyan siránkozás, amelynek nincs építő célja.

Sokkal kívánatosabb, hogy az ember a je lent tekintse Isten órájának, ne pedig a múlt tekercseit. A tegnapi tévedések
halványuló hieroglifái nem érvényteleníthetik a jelen igazságát, és nem orvosolhatják a bajok okát sem; csupán kontrasztot
érzékeltető eszközök lehetnek, s csak növelhetik a hála érzését a je lenben tapasztalható fejlődés iránt.

Az alkímia tanítványától elvárjuk, hogy ha tározott kitartással használja fel a jelen ener giáját a jövőbe nyíló ajtó kinyitásához!
Ezért gondoskodjon arról, hogy az alkímia tudomá nyát olyan szinten művelje, hogy oltárt tudjon építeni az emberi természet
átalakított tulaj donságaiból, amelyen az élő Valóság lángjai táplálják a Krisztus-elmében felemelkedő arany kor pompáját.

Hasonlóképpen, törekvései irányuljanak a világ igazságtalanságainak megszüntetésére; és munkálkodjék az eljövendő kor


gazdagodó fej lődésének biztosításáért, megvilágosodásáért, boldogságáért és az egyetemes spiritualitásért!

Az alkimista által használt, helyesen értel mezett szimbológia és a szimbólumok szó sze rint meg telnek jelentéssel. A Merkúr
például a gyorsaság szimbóluma, amely a tudat számá ra éberségként és áhítatos figyelemként for dítható le, és heves
intenzitással tölti fel a cse lekedet kémiai folyamatának hatását.

A só a személyiség eszméjének felel meg, és arra emlékezteti az emberiséget, hogy az énnek meg kell őriznie magában az
Isteni Forrás ízét ( Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel Sózzák meg?" Máté 5,13) s nem szabad hagynia, hogy szemé lyisége
megkövesedjék a materializmus Szo domájában és Gomorrájában, ahogyan azt Lót feleségének szimbolikus alakja mutatta
(Ter 19,26) .

A tűz mint Élet a katalizátor, amely felerő síthető a kozmikus sugár kozmikus fényével annak érdekében, hogy az Élet
ragyogása a megvalósítandó tervben fokozódjon, és meg tisztuljon. Sőt, az Élet tudatos invokációja minden alkímiai művelet
manifesztációját két szeresen bebiztosítja.

A Föld a Szellem energiáiból kialakított természetes kristálysűrűséget jelképezi, ame lyet az elementálok birodalma tart fenn.
Ezek az apró kis teremtők, az emberi diszharmóniát utánozva, rányomták a természetre az em beriség zavaros mintáit.

Így a bolygó testén felgyülemlett emberi hibák mint tüskék, tövisek, rovarok és ragado zók jelentek meg; az asztrális formák
Pandora szelencéjét a lusták civilizációi felnyitották, akik önzésük folytán visszaéltek szabad akara tukkal és az Élet
energiáival más világokban is. Pontosan ez, az anyag atomjaiba ültetett diszharmónia az, amitől az alkimistának meg kell
tisztítania a laboratóriumát, mielőtt hoz záfogna a teremtéshez. Ez az a salak, amelyet majd a tűzzel tisztít meg.

Nem várom el, hogy az olvasó azonnal megértse a kurzusaimba foglalt összes kon cepciót. Noha igaz, hogy Isten törvényeinek
megfogalmazásában az egyszerűséget hirde tem, annak is tudatában vagyok, hogy a maga sabb szintű gondolatformák nagyobb
hasznot eredményeznek, amint a világ képes lesz befo gadni azokat.

Ezért tanításomba olyan elemeket is bele foglalok, amelyek alkalmasak a különféle tu datszintű tanítványok megdolgoztatására
(2Tim 2,15), hogy tanulmányaik által méltónak bizonyulja nak a bensejükben élő isteni lángra. Így min denki, aki híven
alkalmazza a tanításokat, si kerrel jár egyéni alkímiai fejlődésében.

A legalantasabb rabság az, amelyben a rab nincs tudatában láncainak. Biztos vagyok ben ne, hogy az alkímia igaz tudománya
mindenki felszabadulását szolgálhatja, aki elfogadja azt. Ezért, e magas célkitűzést tisztelve, én szent tudománynak tartom.

Ne feledjétek, Isten áldott gyermekei, hogy az igazi tudomány célja az, hogy növelje a bol dogságot, és megszabadítsa az
emberi fajt min den olyan külső körülménytől, amely nem szolgálja az ember eredeti, kozmikus céljának tiszta szellemi
magaslatokba való emelését.

12
Minden kitételt - legyen az társadalmi, gazdasági, vallási vagy tudományos jellegű - a szabadság hasson át, mert ez teszi
lehetővé az emberi haladást. Mindenkinek, aki elő akarja mozdítani az emberiség sorsát e területeken, el kell ismernie a
változás lehetségességét anélkül, hogy az megingatná az emberi lélek tartóoszlopait, amelyek nem mások, mint "az élet, a
szabadság és a boldogságkeresés".

Természetesen a haladás lehetősége és az újí tás szabadsága nem befolyásolhatja az isteni igaz ság rendíthetetlenségét vagy a
Logosz sérthetet lenségét, amelynek ereje a végtelen magasságból szól, onnan, ahová mindannyian vágyunk.

A tiétek VAGYOK a szent tudományban.

Saint-Germain

IV.

M ER J C SELEK ED N I!
Változatosság! Örökké hálás vagyok a terem tés sokszínű minőségeiért! A világegyetem ré szekből tevődik össze; egységes
középpont ból terjed kifelé, különböző fényekbe, színek be, hangokba és sűrűsödésekbe. Az összeálló kép (legyen az idill vagy
múló rútság) résztve vőinek nem szabad elfeledniük, hogy ők a fénysugarak szétszórt nyalábjai, amelyek a te remtés pólyáját
alkotják, és közvetlen kapcso latban állnak a kozmikus egység Nagy Forrásá val és Kútfejével.

A felemelkedésemet megelőző történelmi tapasztalataim során - amely folyamatában olyan volt, mint Jézus Krisztus
felemelkedése - a hallgatás kegyének állandó állapotában él tem, amikor is belső fülem és szemem a fény és a tökély elbűvölő
világára nyílt, ami azt a célt szolgálta, hogy tudatomból kihúzza a föl di élet fullánkját, s általa olyan vigaszra talál tam, amely
barátaim előtt ismeretlen maradt. Gyakran kutatták belső derűm okát anélkül, hogy eredetét értették volna.

A földi testvéreimmel való kapcsolataim és jelenéseim, felemelkedésem óta a megjele néseim nem mindig történtek olyan
körülmények között, hogy azok, akikkel találkoztam, tudatában lettek volna akár személyazonossá gomnak, akár hatalmamnak.
Hadd jelentsem ki szerényen, hogy hasonló esetekben, amikor a Felemelkedett Mesterek bármelyike úgy döntött, hogy
félrehúzza az Anyag és Májá fátylát, és közvetlen kapcsolatot teremt a fel nem emelkedett emberekkel, akkor ez utóbbiak a
"tudtuk nélkül angyalokat láttak vendé gül" (Zsid 13,2).

Nagyon jól tudom, némelyik olvasóm úgy véli, hogy mivel egyike vagyok azoknak, akik áthaladtak a fátylon, szavaim okkult
jellegűek. Hadd jelentsem ki gyorsan, hogy ez nem így van. Isten dicsőségére legyen mondva, életfo lyamomnak nincs
szüksége ilyen korlátozó formákra.

Az a tény, hogy életünket egy magasabb dimenzióban fejezzük ki, vagy "rezegtetjük", ahol a látás és a hallás emberi
érzékszervei nem működnek, az még nem csökkenti szol gálatunk és valóságunk hatékonyságát, és arra sem kényszerít, hogy a
fent említett kommu nikációs módszerhez folyamodjunk. Áldotta im, a rádióhullámokat sem tudjátok önmaguk ban észlelni,
mert amíg az elektromos csövek fel nem fogják őket, addig számotokra nem hallhatók; bízzatok hát a menny képességé ben,
hogy az tud az emberrel közvetlenül kommunikálni.

A szabadság iránti szent elkötelezettsé gem miatt felemelkedésem óta folyamatos kapcsolatot tartok egyik vagy másik, a
földön testet öltött életfolyammal - s ezt kozmikus parancsra, a mennyei hierarchia jóváhagyásá val teszem. Szeretett
Jézusunk és más nagy fé nyességek, akik az isteni terv teljességében hasonlóképpen megjelentek tanítványaiknak a különböző
korokban, olykor a ma emberei és asszonyai előtt is megjelennek: nem több erőfeszítéssel, mint amennyit a tévé vagy a rá dió
bekapcsolása jelent.

A tanúk koszorújától (Zsid 12,1) érkező égi üzenetek témája nem olyan idegen az alkímiától, mint ahogy első látásra tűnik,
mert bemutatja nek tek azt a szükségszerű részt a szabadság ügyé vel kapcsolatos programomban, amelynek a jelenlegi
alkímiai sorozat is szerves része.

Látjátok, áldottaim, a látható teremtés tel jesen azoktól a lényegi dolgoktól függ, ame lyek a szemnek láthatatlanok.
Ugyanakkor, a legtöbb ember elméjét betöltő központi gon dolatoknak - amelyek az emberi lét átmeneti hatásaira reagálnak -
nincsenek olyan követ kezményei, amelyek szót érdemelnének, vagy állandó realitással lehetne felruházni őket.

13
Bizonyára egyetértetek velem, hogy mivel az emberi tapasztalások sora monotonná válik a fejlett és kevésbé fejlett lelkek
számára is, ezért az csodálatos áldás, ha az ember módo sult tudatállapotban betekinthet a teremtés magasabb oktávjaiba, s ily
módon inspirációt nyerhet a természetből és Isten elméjéből.

A Törvény tudatlanságból való megsérté se megfosztja az egyént és a társadalmat a megvilágosodástól. Erre az egyetlen
orvosság a megvilágosodott engedelmesség, párosulva a törvény részleteinek tudományos megfigye lésével.

Az isteni bölcsességből származó haszon ismeretlen marad azok számára, akik úgy tart ják, hogy a régi, jól bevált elméletek
megfelel nek a jelen követelményeinek, és hogy az em pirikus módszereken kívül semmi másra nincs szükség. Egyébként is, a
modern tudo mány elfogadott kitételei, mivel csak részben helytállóak és nem teljesek, elégtelen alapot szolgáltatnak egy
haladóbb szintű kutatáshoz és az elemek feletti uralomhoz.

Az önelégültség semmilyen tevékenység ben nem vezet fejlődéshez, legyen az emberi, avagy isteni foglalatosság; így ahol
kegy bőséggel lehetne, ott nincsen. Az önelégültség a meddő tudatlanság védőbástyája marad, amely megakadályozza, hogy
az emberiség osztozzék a bőségben, holott a menny csak arra vár, hogy ráonthassa gazdagságát a szabad lelkekre, aki ket tiszta
szívük és ármány nélküli természe tük fogékonyabbá tesz gondolatainkra.

Mielőtt az alkímiai tudás bármilyen szintű mélységét átadnám nektek, föl szeretnélek emelni benneteket annak az isteni
méltóságnak a magasába, amely éppoly valóságos, mint a nappal fénye, és a legnagyobb erősségetek a holnap küzdelmeinek
megvívásában. Ehhez tanulmányoznotok kell az igaz alkimisták szellemét, akiknek az ismeretlenbe tett kirándulá saik több
szempontból eredményesnek bizo nyultak.

Még azok a lelkek is, akiknek nem sikerült teljesen felfedniük a módszert, amellyel a fé met arannyá lehet változtatni,
kutatómunká juk eredményeképpen minden képzeletet fe lülmúló módon részesültek az áldásokból. Még az üldöztetések is
hasznukra voltak, mert a közös cél egységbe forrasztotta őket, és ez az emberi megosztottság közepette, a kapzsiság ra és az
önzésre való hajlamot figyelembe vé ve, már önmagában is teljesítmény.

Remélem, felkészítitek magatokat, hogy próbálkozásaitok sikerrel járjanak. Mindenek előtt készüljetek fel arra, hogy a
gondolataitok ban és a prekoncepcióitokban szükséges változtatásokat hajtsátok végre, mert csak így lehetséges a győzelem.
Ha az ember sikert akar elérni az alkímiában, ami valójában a spirituá lis tudomány magasabb törvényeitől függ, ak kor
ápolnia kell magában a hitet, mert azon fog múlni megidéző és koncentráló ereje.

Amint egyszer felfogtuk, már nem nehéz a fémötvözés, az atomi erők uralása, az elektro nok energiájának irányítása a
magasabb di menziókban működő ember elméje által. Ugyanakkor bizonyos vagyok benne, hogy be látjátok: mivel hosszú
ideig támaszkodtatok az érzékszervekre, és elfogadtátok az ezzel együtt járó, halandó korlátozottságot, ezért nagyon fontos,
hogy gondolkodásmódotokat új lehetőségek felé fordítsátok, azért, hogy az emberi korlátoktól mentesen működhessen, s ne
fojtsa el az isteni izzást azok kijelentése, akik ebben tudatlanok, s azt mondják: »Lehe tetlen!» Hadd mondjam mindenkinek a
szabadság nevében: próbálkozzatok!

Míg tudatotokat a jövőbeli tudás befoga dására készítitek elő, ne feledkezzetek meg róla, hogy meg kell vizsgálnotok, honnan
erednek a korlátozásról alkotott gondolataitok.

Kedveseim, józannak és kiegyensúlyozott nak kell lennetek mindenben, amit tesztek, de fel kell ismernetek, hogy az igazi
tudomány a csoda határát súrolja azok szemében, akik nem értik meg képleteit. A tömör falhoz azzal a meggyőződéssel
léptek, hogy nem lehet át hatolni rajta; pedig egyáltalán nem tömör, úgy tele van lyukakkal, mint a csirkeól drótkeríté se.
Nem tudtok anélkül végigsétálni a pará zson, hogy meg ne égetnétek a lábatokat, ho lott kevésbé felvilágosult kultúrák
sámánjai sérülés nélkül megteszik ezt.

Krisztus számtalan csodatételét többen megismételték az idők során, különböző helyeken; mégis, az emberi szkepticizmus
és feledékenység száműzte ezeket a mítoszok vi lágába, és a csalóka elme játékai közé. Hadd kérjem tehát az isteni erőbe
vetett hit megúju lását, mert ez a követelmény mindenki számára, aki spirituális teljesítmények csodaembere akar lenni, az
egyetemes törvény szent célja érdekében.

Hit nélkül nemcsak lehetetlen Isten ked vére tenni (Zsid 11,6), hanem kijelentem nektek, hogy lehetetlen törvényeinek
tökéletességét meg valósítani. Minthogy a hit oly igen nagy kívá nalom, nem lenne-e érdemes mindenkinek fe lülvizsgálnia
kételyeinek okát?

Jól jegyezzétek meg, hogy a legtöbb kétely az önbecsapás különböző formáiból ered, va lamint az emberi elme kudarcából,
abból, hogy nem bírja megvalósítani saját integritá sát. Látván, hogy ily negatív körülmények fa kadnak a téves tudatból,
nem lenne-e bölcsebb mindenki számára, ha az Énre tekinte ne (a Mindenható Isteni Jelenlétre), és élne? (Ám 5,4)

Istennel minden lehetséges (Mt 19,26); de mint minden tudományban, a szakértelem nem jön meg tudás és szüntelen
14
gyakorlás nélkül. Azo kat a keveseket, akik ez alól kivételek, géniu szoknak nevezhetjük; ám ha az egész törvényt megértjük,
akkor bebizonyosodik, hogy még nekik is megvoltak a maguk szorgalmas tanu lással és gyakorlással eltöltött óráik.

Külön szeretnék rámutatni, hogy az alkí miai titkok közreadása e kurzuson abból a cél ból történik, hogy a kezetekbe és a
tudatotok laboratóriumába helyezzük a törvényről szóló tudást, amelyet mi magunk is évszázadokon keresztül használtunk a
legnagyobb sikerrel és az élet iránti mélységes tisztelettel, amely elsőrendű fontosságú a tökéletes összhang ban működő
kutató elme és a tiszta szándékú, szerető szív számára.

Itt az egyszerű kíváncsiság helyet cserél azzal a morális nagysággal, amely a társai fölé emeli az embert, aki olyan, mintha
isteni csil lag lenne kortársai közt. Mivel nem hamis büszkeség vagy intellektuális félreértés emeli a magasba, az igazi
alkimista szerényen áll, várakozástelin tekintve tanárára, aki - ha a hozzáállása helyes - évszázadok felbecsülhe tetlen értékű
tudását osztja meg vele.

Remélhetem tehát, hogy újra átolvassátok a kezdeti leckéket, és beépítitek a haladásról és a fejlődésről alkotott új
gondolatokat? Meg vagyok róla győződve, hogy ebből az osztály ból nagyon sokan járnak majd sikerrel; én is tovább
folytatom a rám eső rész elvégzését fenn és lenn, a ti oktávotokon, hogy ez így le gyen, s a világosság, a remény, a béke és a
megértés mindannyiótokban újjászülessen.

Őszintén a tietek VAGYOK

Saint-Germain

v.
A VÁLTOZÁS SZÜKSÉGESSÉGE, EREJE ÉS ÖSZTÖNZÓJE

A jelen pillanat "most"-ját a spirituális lehe tőség kelyheként kell felhasználnunk. Az élet ben a legmagasabb célokat kell
kitűzni, a leg magasabb elveket dicsőíteni, és önzetlenül szolgálni. Szeretett emberek, a változtatáshoz szükséges erő minden
emberben megvan! Vá lasszátok ezt az erőt, és értékeljétek azt a kor látozó körülmények között, és látni fogjátok, ahogy az
Én alkímiája kibontakozik!

Alakítsátok át az elködösített szubsztan ciák hazugságait, amelyek visszatartják szelle metek szárnyalását! Ismerjétek fel,
hogy az emberi körülmények korlátai csupán kísérte tek, amelyek a halandó lét színpadán parádéznak, csak azért, hogy az
örök Igazság végül el temesse őket.

Minden embernek tisztában kell lennie azzal, hogy mit választ: a szabadságot vagy a béklyót, midőn feltárja adott
helyzetének alkí miáját, és az igazság fényébe emeli azt, majd dönt, hogy melyik alapvető állapotot változ tassa meg,
meghatározva ezzel az adott pilla nat tégelyében azt a dicső fejlődést, amely a magasabb szemléletből születik.

Oszlassátok el hát az anyagból való eredet közönséges, értelmetlen mániáját, a birtokló természetet, az Anya eltorzítását,
amely képte len a kozmikus lehetőségek teljességére, és mindig az ideiglenes birtoklás csecsebecséire és mütyürkéire
korlátozódik. Engedjétek, hogy a mennyország kinyissa tudatotok abla kát az örökkévalóra, vegyétek végre észre a je lenben
rejlő csodálatosat még a legsivárabb külső körülményekben is! Adjatok a lelkiek ben szegényeknek, értsétek meg a gazdago -
kat, és érezzetek együtt mindenkivel!

Meglehet, egy-egy életfolyam gyakorta bő vében van annak a minőségnek, amelyben a szomszédja szűkölködik. Cseréljétek ki
egymással erényeiteket, mások "völgyeinek" fel magasztalásával, és bízzatok benne, hogy az Élet majd elhordja mások
büszkeségének or mait, csakúgy, mint a tiéteket. Alakítsátok át elszánt és kitartó törekvéssel saját világotok nemkívánatos
körülményeit! Minden isteni lény, aki tiszteli bennetek Isten életét, tudja, hogy az ehhez szükséges erő már ma rendel -
kezésetekre áll, intelligenciátok és szelleme tek felfogóképességének megfelelően.

Teremtsétek meg a sikerek azon spiráljait, amelyek az Égi Várost alkotják, és burkoljátok be a fizikai szubsztancia világát, a
tudatos elmét és szívetek érzéseit a halhatatlan szférák ragyogásával! Megújult reménnyel tekintve az univerzumra, ismerjétek
föl, milyen fontos a megfelelő hozzáállás megőrzése.

A hiúság túl régóta uralkodik a földön.

15
A csodás lehetőségek éji szellemekként tűn tek el a hajnali fényben a lelket fogva tartó, hi deg bilincs hatására, a széteső
pillanatok kön tösében.

Erzsébet fia, János megkérdezte Krisztust:

"Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk?" (Mt 11,2-5) Krisztus válaszában a csodatételeire utalt: a sü ket újra hallott, a vak
látni, a béna járni kezdett. A válaszban rejlő tanítás arra buzdít, hogy min denki fogadja el saját valósága csodáját.

Lássa meg mindenki, hogy az élet az "Én Ő Vagyok" tudatosságán keresztül hozza el számára a nagyszerű és csodás
ajándékokat, s e tuda tosságnak elő kell bújnia az anyagiság barlang jából. A teljesség erőtlen alkotórészekre való szétesése - az
ember képe önmagáról mint For rásától elszakadt részről - arra ösztökéli az egyént, hogy átverekedje magát az emberi ne -
hézségeken, ahelyett hogy elfogadná a korlát lan szabadság és a szeretet erejével teli egység szövetségének nagyszerű
koncepcióját.

Az igazság mindenkit felemel, senkit sem igáz le, kivéve az igazság azon ellenségeit, aki ket homályos értelmezéseik alig
emelnek az ember teremtette dzsungel vadállatai fölé. Ám még ők is több együttérzést kapnak az élettől, mint amennyit
megérdemelnek; tudom, mert itt állnak előttem a feljegyzések. A szeretett mesternő, Kuan Jin irgalmat kért számukra, amelyet
bőkezűen oszt szét mindenkinek, vég nélkül, ellenszolgáltatás nélkül.

Nagy ajándék Istentől, hogy mindig több szeretetet áramoltat vissza az életbe, mint amennyit az élettől kap. Isten
nagylelkűsége önzetlenül ontja hatalmas szeretetáramát, ami kor egy pár csepp is elég lenne belőle; ezzel lendítve előre az
emberiséget felfelé vezető za rándokútján, függetlenül téves felfogásaitól.

Másokra számítani nem megoldás a gond jaidra, s nem hozza el a beteljesülést sem, amelyet Isten neked szánt, áldott emberfia!
Neked, aki alkimista vagy, akiben isteni tudás világít, és tudatában vagy az Önvaló nagyszerű igazságának, a láthatatlan
valóságból kell erő re kapnod, és fel kell használnod saját világod ban és kapcsolataidban a transzmutációs alkí miai
folyamatokat, hogy a rendelkezésedre ál ló szellemi eszközökkel és fizikai kellékekkel mindennap az uralmad alá vond a külső
állapo tokat.

Noha téglát vetni szalma nélkül (Kiv 5,6-9) nem mindig kívántatik majd meg, az eltökélt alki mista számára - bár nehéznek
tűnik - még ez is csak egy újabb leküzdendő akadály lenne.

Mindenkinek, aki jelenleg a földön él, el kellene ismernie a "most van itt a perc" kon cepcióját, amely az ellentétek hullámát
meglovagolva, a győzelem kikötőjébe röpíti az em bert. Mindenkinek - függetlenül attól, hogy hány éves, vagy mikor él - úgy
kell tekintenie az életére, hogy az jobbá tehető, önmagát pe dig olyasvalakinek kell látnia, aki képes arra, hogy bármilyen
körülményt akarattal megvál toztasson. A törvény és az igazság a fékentar tás természetes eszközei; de az univerzumnak,
amelyet a saját törvényei irányítanak, megvan nak a maga kreatív eszközei arra, hogy a koz mikus dimenziók
megközelítésével túllépjen ezen a törvényen, és geometrikus mértékkel kiterjessze azt a végtelenségig.

A szabadság barátainak vissza kell utasíta niuk a régi elképzeléseket, amilyen gyorsan csak lehet, az elavult koncepciókat
pedig elnyűtt ruhaként kell kihajítaniuk. Kopernikusz idején nehezen fogadták el az emberek, hogy a Föld és más bolygók a
Nap körül keringe nek, és dogmatikusan kitartottak a földköz pontú világegyetem hite mellett. A vegyész számára az egyszerű
és összetett anyagok kép lete magától értetődő, de a képzetlen ember számára nem más, mint egy halom összehányt
szimbólum.

E kurzussal nem csupán tudást akarunk átadni; de hatással kívánunk lenni arra, aho gyan e tudást befogadjátok. Erre azért van
szükség, mert az alkímiai törvények abszolút bizonyítékai egyetemesen és szükségszerűen az ember cselekedetein keresztül
nyilvánul nak meg!

Legyen világosság körülöttetek és lénye tek szférájában! Az élet nem kísérlet, de az em ber kísérletezik vele. Az emberiség az
okoza tok külső világának hullámain lovagol, míg a belső, oksági birodalmat figyelmen kívül hagyja. Minden boldogtalanság
gyökere az okok alaptételeiben rejlik. Javítsátok ki a hibá kat, így meggyógyultok, és önmagatokat is megismeritek.

Én a pusztító emberi magatartás megvál toztatását szeretném elérni, majd behelyette síteni olyan módszerekkel és
elképzelésekkel, amelyeknek a segítségével minden élet képes lesz kiemelkedni az emberi erőtér lehúzó von zásából, ami
akadályozza az emberiség fel emelkedését.

Minden alkimista először saját magát ala kítsa át, itt és most, s ezáltal nyerjen belső nyu galmat, jóleső érzést a külső
teljesítményeiért - különösen az életszakaszai vége felé. Az biz tos, hogy hacsak a külső és a belső figyelem nem ott nyugszik,
ahol a Jóság érvényesül, az ember pozitív hatalmának koncentráltsága, amely képes az anyagban külső és belső vál tozásokat
előidézni, nem fogja tudni mindazt az áldást megteremteni, amelyet Isten min denkinek szánt, hogy minden egyes nap gya -
korolja.
16
Szeretteim, jutalomra vagy büntetésre vár ni nem életcél. Az életben rejlő cél sokak szá mára felfoghatatlan maradt, csak
kevesen értették meg. Nap mint nap ezrek lelik örömüket fogadásokban, lóversenyekben, szerencsejátékokban, s az
elképesztően csekély esélyek ellenére is reménykednek, hogy nyernek, miközben minden törvények közül a legbiz tosabbat, a
kozmikus célt figyelmen kívül hagyják.

Azok, akik megtagadják Istent vagy magát az életet, tapasztalat hiányában teszik ezt. Még nem virradt fel bennük a tiszta
értelem hajna la. Szívesebben fogadják el azokat a népszerű gondolatokat, amelyek "nem ejtenek át".

Nos, az ilyenek vesztesége számolhatatlan, s noha nem várom el, hogy minden ilyen em ber megváltozzon, megismétlem
intésemet: mindenkit lehet arra inspirálni, hogy ne adja fel. A keresés megéri. Ismerem a törvényt; a tett alkímiája önmagáért
beszél.

Azok, akik szeretnek vitába szállni, hogy bebizonyítsák egy Elsődleges Ok nemlétét és lényegtelenségét, valószínűleg nem
szeretnék elmulasztani e lehetőség átmeneti élvezetét; de ha egyszer egyetértenek az isteni logikával, akkor az igazság arany
magva váltja majd fel az emberi intellektus nehézkes, áthatolhatatlan rendszerében lakozó büszkeség héjait, ame lyek
kétségbe vonják minden olyan tapaszta lat érvényét, amely az öt érzékszervvel nem érzékelhető.

Egyesek gyakran azt szeretnék elhitetni magukkal, hogy egy szinten vannak a bölcsek eszméjével. Nos, úgy gondolom, hogy
a fel emelkedésem előtt a Földön átélt évszázadok, és amiken azóta keresztülmentem, feljogosíta nak arra, hogy némi
megkülönböztetéssel él jek e kérdésben. Engem sem az ego, sem bármilyen emberi szándék nem vinne rá ennek a Sorozatnak
a megírására. Tudatomat pusztán mélységes szeretet tölti be, amelyet a Föld, e fejlődő, kozmikus egység iránt érzek, s csak át
szeretnék adni valamit annak a szeretetnek és bölcsességnek az édes egyszerűségéből, amely vezet engem.

Lássuk tehát, mennyire ésszerű azt feltéte lezni, hogy elegendő ember harmonikus szol gálata meg tudja változtatni az
elmeszesedett állapotokat, és képes megteremteni a szeretet nek egy olyan állandó áramlását, amely egyet len ihletett
mozdulattal átsöpör hegyeken-völ gyeken, hogy begyógyítsa az örök alkímia (ls ten teljes kémiája) s az alapvető tévedések
kútjából felbuzgó műviség közötti törést. Ak kor az ember belső egysége és az emberek kö zötti egység aranya olyan ajándék
lesz, amely ben mindenki egyaránt osztozik; s az ember a tiszta zsenialitást fogja tükrözni, a társadalmi rend pedig a mennyei
királyságot.

Az erőket, amelyek a múlt tévedéseihez láncolják az embert, s nem hagyják, hogy a je lenben előtörjenek belőle a béke
lángjai, meg kell kötni, miképp a mennyben, úgy a földön is.(Mt 16,19 és 18,18) Az emberiségnek együttesen kell felkelni,
hogy itt és most megkongassa az ezen erők ha lálát hirdető harangokat, hogy a háborúsko dás véget érjen. A zavartól való
megszabadu lásra csak az élet valódi értelmezésében és a lét alkímiájában lehet rátalálni.

Most lépésről lépésre elvezetlek bennete ket az alkímia helyes értelmezéséhez. Az első leckében a felelősségre
emlékeztettelek ben neteket - a saját felelősségetekre, hogy az alkí mia helyes használatával bebizonyítsátok léte tek törvényeit.
Most pedig annak szükségessé gére szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy milyen fontos változtatásokat kell tenni
lényetek ben, ahol az kívánatos. Végül útmutatást kap tok a kicsapatás művészetének gyakorlásához.

A kicsapatás alkalmazásának előfeltétele, hogy tudjátok, mit akartok létrehozni. Ezt az igazságot tanította Jézus a Miatyánk
imádságában, amikor azt mondta: "legyen meg a te akaratod".

Isten akarata a Magasabb akarata, Igazi Énetek, lényetek legfontosabb részének aka rata. Mert kisebbik énetek - bár fenntartja
magában a lelken keresztül e Magasabb Énnel való kapcsolatteremtés képességét -, nem más, mint egy halom impulzus némi
emberi tudással keverve, ezért azt tanácsolom, hogy ismerkedjetek meg önmagatok Valóságával; mert ez a Valóság az a
dzsinn bennetek, amely képes átadni Aladdinnak (aki a tiszta tudás lámpáját törölgető alkimista szimbóluma) hal hatatlan lénye
helyes vágyait.

Gondolkozzatok el tehát a változás szüksé gességén ("Tiéd az ország"), a változtatáshoz szükséges erőn ("Tiéd a hatalom"), a
változást serkentő motiváción ("Tiéd a dicsőség"), és keltsétek életre a vágy múló lángjaiból a meg újuló remény örök napját.

Maradok tisztelettel

Saint-Germain

VI.

17
FORMÁLÓ TÉNYEZÓK

Ah, az az öntőforma! Ott van a baj! Ah, és a penész, az is szennyez!

Pedig milyen szép sorsot tervezett az ég minden egyes életfolyam számára!

Az anyagba és a formába való leszállás után jönnek a formáló évek, amikor az ember tiszta, fehér tudatvásznára
rányomódnak az el ső (harsány és néma) hatások. A szülők és a rokonok kezdeti, ámuló ünneplésére lassan rárakódnak a
környezet egyéb hatásai, ame lyek mintákat és koncepciókat rajzolnak az embrionális elme képlékeny vásznára.

Az alakító tényezők lassan kifejtik sokrétű hatásukat az ember formálható személyiségé re. Az "énségre", amely eleinte teljes
egészében az Isteni Jósággal azonosítja önmagát, az élmények milliós mintái nyomják rá bélyegü ket, és formázzák azt. Így
épül fel, javára vagy kárára, az ember elméje és lénye.

A tapasztalás azonban nem az egyetlen módja a tudat tágulásának, mert minden egyes, Istennel vagy az Ő kozmikus
csapatával eltöltött perc az egyén tudatosságának fel emelését és kiszélesítését szolgálja, egy szem pillantás alatt (1Kor 15,52)
megvilágosodottsággal töltve el Őt!

Az emberi tökéletlenség empirikus bizo nyítéka a tömegek életének múltjában és jele nében sűrűsödik össze. A kötöttségek és
veszélyek közé szorított élet elveszti értékét. A vallás és az üdvözülés reménye kel életre az ember szívében, s bontja ki az
ember "fájá nak" rügyét. ("Az felnézett, és így szólt: »Embereket látok, olyan, mintha a fák járkálná nak«." (Mk 8,22-26) A
változtatás alkímiájára Jézus idejé ben is szükség volt, és szükség van ma is, mert az öntőforma nagyon is gyakran tökéletlen,
s így nem tudja kifejezni tartalma kiválóságát.

Ahogy mondtam, a penész is szennyez, s itt szeretném most felhívni a figyelmet az át alakítatlan emberi szennyre és
nyomorúságra, amely, mint a szemét, a világ istállóiból páro logva bemocskolja az emberi tudat ösvényeit. A megkérgesedett
penész, legitim kultúrának álcázva magát, aláássa a vággyal fűtött lelkek tisztességét.

A sajtószabadság szándéka nem az volt, hogy szabad utat nyisson az ifjú elmék meg rontói számára, s hogy megzavarja és
szétzüllessze a népességet, elárasztva agyukat sovi niszta propagandával és előítélettel. Sokkal in kább a világosságot volt
hivatott terjeszteni, s a kozmikus sors érzékelésébe emelni minden egyes embert.

Amerika, szeretett hazám! Mily drágák is megénekelt és megénekeletlen hőseid léptei nek emlékei! Minden anyai szív
büszkén ajánl hatja fel, "önszántából" élete gyümölcsét - re mek fiait és lányait, akik e szeretett nemzet szívéből szolgálják a
szabadság ügyét szerte a világon.

Mivel a forma és a penész minden borzalmas hatását ellensúlyozni kell, ezért osztom meg veletek azt, ami az alkímia helyes
alkalmazásával hozzájuttat benneteket a személyes szabadsághoz. Ezzel nem azt akarom monda ni, hogy több szó nem esik
majd erről a tárgy ról a kurzus többi témájával párhuzamosan, de itt most külön tanácsot szeretnék adni azoknak, akik az
isteni terv betöltéséhez, személyes fejlődésükhöz és körülményeik javítá sára kívánják felhasználni az alkímiát.

Azok, akik járatosak a nemesfémek fino mításában, tudják, hogy a fém megolvasztásá hoz magas hőmérséklet szükséges.
Hőre van szükség a tisztátalanságok és az idegen anya gok kioldásához is. A salak kiválasztódása két féleképpen megy végbe:
1.) egy rész elpáro log, és a szoba légterébe távozik, ahol a fino mító kemence is áll; 2.) a nemkívánatos anyag nagy része a
felszínre emelkedik, ahonnan az éber finomító lefölözi.

Ennek kapcsán megemlíthető, hogy kevés szülő rendelkezik olyan útmutatástárral, amely lehetővé tenné, hogy gyermeke már
a kezdetektől fogva tisztában legyen tökéletes szabadságának tanaival. Nem azt mondom, hogy a világ nincs tele
lelkesedéssel és jó szán dékkal, de az ezekkel kikövezett út nem a legjobb helyekre vezet. Így történik aztán, hogy minden
következő generáció gyermekei egy re bölcsebbek lesznek a háborúzás művésze tében és művelésében, valamint a társadalom
számos szokásában, anélkül, hogy érdekelné őket a szentek megújuló, békés társadalma!

Kevesen születnek és nőnek fel az egyete mes cél tudatában, s így az egyéni sorsok, amelyek gyakran az egyetemes cél
ellenében haladnak, időről időre szükségképpen meg szakíttatnak.

A történelemkönyvek oldalai zsúfolva van nak a zsarnokok és célt tévesztett szörnyete gek bukásairól szóló történetekkel. A
kudarcok és a sikerek sok területen vívnak ki elis merést, ám az átlagember a középszerűség kietlen földjén halad. Semmi
nem esik távo labb Isten és a természet tervétől, mint a kö zépút hamisítványai!

Mily tökéletlen is a sorsról alkotott azon felfogás, amelyet a téves emberi elgondolások formálnak! Mily nemesek azok, akik
elismer nek egy Intellektust, egy Elmét, egy Szellemi Felvigyázót és egy Teremtőt, akinek előrelátá sa, gondoskodása még
18
küldötteiénél is nagy szerűbb, az egyetemes cél hegyeként mutat kozik meg az előtt, aki elég bátor megmászni azt, és aki nem
habozik, nem fél megbízni e meredek csúcsok egykori hegymászóinak böl csességében.

Azok, akik e szellemi úttörők életvonalá hoz kapcsolódnak, hatékonyabb vezetésben részesülnek, mert a faj idősebb testvérei
szeretettel nyújtják át nekik hűségajándékként a szabadságot. Ez az ajándék elérhető mindenki számára, aki a hit által el tudja
határozni ma gát a követésére, és kitartásával megengedi, hogy tisztább mintára formálják át őt, annak a tisztaságnak a
felgyülemlése által, amelynek valósága a menny kincse.

Szeretett barátai a szabadságnak, a maga sabb alkímiai igazságok kapuja előtt álltok most, amelyeket a hetedik leckében
fogok közre bocsátani; de ehhez szükséges, hogy éle teteket teljes egészében az Egyetemes Alkímia Szellemében
szemléljétek. Ne az elismerésre vágyás hiúságától, hanem a szükséges tettek től indíttatva cselekedjetek ezentúl, s azért, mert
a szolgálat önmagában is fontos és érté kes. Istennek szüksége van olyan eszközökre, amelyeken keresztül megnyilvánulhat a
formák világában, s ti engeditek át neki a kezete ket és a lábatokat!

Meg kell értenetek az egység misztériu mát, mert ez a kapcsolatfonál valamennyi élet és ezek Forrása között, amely arra
szolgál, hogy összekössön minden élőt egy nagy, köz ponti kapcsolótáblával. Itt a gondolatok és az érzések közötti
kölcsönhatás ellenőrzés alatt áll, nehogy sértse az élet egyetlen formáját is Isten szent hegyén.

Képzeljétek csak el, milyen lehet az élet a maga teljes szépségében! Lássátok tiszta aranyként. Minden boldogtalanság oka: a
félelem, a kétség, a gyanakvás, a megvetés, a kriti ka, az ítélkezés, az önteltség minden rezgése, és minden negatív vonás az
emberi minta ré sze, amelyet mint salakanyagot, át kell alakíta ni, mielőtt a tisztaság újjászervezhetné az élet áramot, hogy az
ember részesülhessen az élet vizéből. ( Jel 22,17)

Nem elég, ha az ember csak akkor indul el inni, amikor már a hívás a magasabb forrásokból megérkezett. Új tömlőt kell
készíteni, hogy az örök jóság és cél új bora ne folyjék ki belőle. ( Mt 9,17 ) Ez a spirituális alkímia; és bölcsek azok, akik először
magukban tökéletesítik azt, mielőtt másokban vagy a természetben pró bálnák meg irányítani az elemeket, mert csak így
bizonyulhat a karma igazságosnak és jó ha tásúnak. Az ilyen praktizáló ajtaján nem ko pogtat a bűn, mert szándékai, céljai és
módszerei tiszták, tettei igazságosak.

Kegyes alkimisták, maga a tény, hogy ezt a kurzust végzitek, jelzi a fejlődés iránti igénye teket. Maga a szó, hogy fejlődés ,
olyan szellemi feladat, amelyet meg kell tanulnotok.

A benyomás és bizonyítás szavak is ide so rolhatók, mert jelzik, hogy az élet elhozza tu datosságotok belsejébe azokat a
benyomásokat, amelyekkel azt bizonyítja, hogy mind érté kesek. Minden hiábavaló gondolat ezért ama fenség bírálata elé
kerül, amely nem más, mint Isten magasabb rendű dicsősége, a menny boltíves csarnokának felülről áradó fénye.

Krisztus elméje rokon a fény elméjével, és annak jellemzője, aki a Magasabb Intelligenci ára hangolja magát. A világból áradó
benyo másokat a tanítványnak bizonyításképpen össze kell hasonlítania, össze kell vetnie a mennyei célok tiszta mintáival.

Amikor ezeket az alkímiai tűz kinemesíti, akkor az ember hasznos céljai és elgondolásai erősségévé válnak - maradandó
matricává, amely még több hozzá hasonló vonást fog vonzani az ember tudatába. Így nyer igazolást nap mint nap a mennyei
bölcsesség szárnyain felemelkedő Én királysága a szellemi éberség magaslatáról hangzó ige által.

Az igaz alkimista tudja, hogy a mindent létrehozó végtelen Intelligencia az egész koz mosz fölé kiterjeszti hatalmas
fényszárnyait.

Amint fenn a makrokozmoszban, úgy lent, a mikrokozmoszban, a formák kicsinyített vilá gában ez az Intelligencia
individualizálódik! Isten figyelmes szeretete mindig kinyilatkoz tatja csodálatos céljai kíséreteként Gondosko dó Jelenlétét,
amely nem az egyének meggya lázását, hanem mindegyikük dicsőséges kitel jesülését keresi, akikben benne lobog a
mindenható, örökké jelenlévő élet lángja.

Az úgynevezett fizikai halál nem jelenti a létezés végét. Egyszerűen csak felosztja az örök életet az önazonosság és a
tapasztalat fül kéire, ennek következtében a kiterjedést és a lehetőséget a legteljesebb mértékben alkal mazni lehet, és minden
elnyűtt öntőformát el lehet dobni. A kereső újra összeillesztheti az elfeledett részeket is, és oly gyönyörű szőttest készíthet
belőle újra, hogy a néző lélegzete el akad, és hálával telik meg az örök élet minden napjaiban rejlő tökély és dicsőség láttán!

Tisztában vagyok az ember elkeseredésé vel, amelyet a társadalom bomlasztó elemeivel való önazonosítása okoz. Tudom,
milyen csalá sok történnek a vallások nevében; de engem nem annyira ezek foglalkoztatnak, hanem in kább azok az életek,
amelyek tiszta arannyal díszített öltözékben bukkannak fel a tapaszta latok olvasztótégelyéből.

Az Életet soha nem kell üresnek érezni, mert az Élet gondoskodik rólatok, s az Élet in telligens és figyelmes. Az Élet kézzel

19
fogható és valódi. Az Élet becsületes és gyengéd. Az Élet drámai, és az üdvösség felé halad.

Az alkimista útja a magasan haladó út, amely megkülönböztetendő az alacsony úttól; akinek szíve egész nap dicsőségben
ragyog, az poros emberi útját, amelyet zarándokló lába tapos, transzmutálja, transzmutálja, egyre csak transzmutálja, amíg a por
a legtisztább ragyogássá válik!

ÉN VAGYOK az Élet, ÉN VAGYOK az igaz ság, és ÉN VAGYOK az út.

Saint-Germain

VII.

AZ ÁTVITEL MÓDSZEREI
A fény az alkímiai kulcs! "Legyen világos ság!" (Ter 1,3) Ez volt a teremtés első parancsa, és ez az első lépés a helyes
kicsapatáshoz. Ha az em ber, aki maga is Isten megnyilvánulása, az Atyát vágyja utánozni, és kicsapatni szeretne, amit a fény
igaz fiaként meg is kell tanulnia, akkor ugyanolyan módszereket kell alkalmaz nia, ha hathatós és érdemleges eredményeket
vár, mint amilyeneket a Legmagasabb Intelli gencia használt.

A Teremtő nyilvánvaló módszereit tanul mányozva, és a természetet figyelve sok érté kes dolgot kikövetkeztethettek, ha
megtanultok önállóan gondolkozni. Az emberi szillogizmusokon túl kell lépni, és ahhoz, hogy a "menj, és tégy te is
hasonlóképpen"(Lk 10,37) üzene tét teljesíthessétek, s szolgálatotokat mindig a jó keretein belül tartsátok, be kell hatolni Is -
ten tudatosságába, aki a Mester Alkimista.

Amikor elhatározzátok magatokban, hogy a kicsapatás művészetével akartok kísérletez ni, először hozzátok létre a
megalkotni kívánt tárgyelőképét elmétekben. Ennek meghatá rozott méretű, arányú, anyagú, sűrűségű, szí nű és minőségű,
részletes képnek kell lennie. Amikor vizualizációja megtörtént, ezt azon nyomban le kell pecsételni; ez létfontosságú lépés a
tárgy anyagi világba történő gyors és hatékony kibocsátásához.

Ne értsétek félre ezt a lépést, és ne gon doljátok, hogy ezzel bezárjátok a kaput a ter vezet további finomítása előtt. Nem ez a
helyzet, mert javítások eszközölhetők a további modelleken, de ha nem engeditek át az előké pet befejezett műként a forma
elementáljai nak és építőinek, azok nem tudják helyesen megvalósítani. Ezért a második parancs, ame lyet a "Legyen
világosság!" után mondanotok kell: "Elvégeztetett!"

Most, hogy megalkottatok egy gondolat mátrixot, és lepecsételtétek mások cikázó gondolatsugarai elől, amelyek vagy
tudatosan (olykor féltékenységből vagy egoizmusból), vagy tudattalanul fakadnak a tömegelme fejlő déssel szembeni
kollektív ellenállásából, a harmadik szabályt kell alkalmaznotok, amely szerint meg kell védenetek az alkotásotokat, és
"senki fiának" nem szólni róla. Ez a kicsapa tás törvénye - olyan törvény ez, amely lehető vé teszi, hogy kikerüljük az emberi
gondolat és érzésminták összpontosított sugarait, amelyek rendkívüli módon megzavarhatják a sike res alkímiai kísérletet,
hacsak nem teszünk bi zonyos óvintézkedéseket.

Ezért óvakodjatok az emberi energia kiszi várgásától, amit elménk sokféleségének hatá sa okoz, hacsak két vagy több egyén
külön össze nem fog, hogy együtt végezzék el a ki csapatását. Akik járatosak a természettudo mányban, és ismerik Rutherford
elméletét, meg fogják érteni, hogy a gondolatenergia, az egymást kergető, apró részecskékből álló hul lámokhoz hasonlóan,
olyan erejű áttörésre le het képes, hogy azzal le tudja dönteni a krea tív mátrix mintájára összpontosító gondolat energia
mágneses mezejét.

Minden tanítványnak fel kell ismernie, hogy a különböző geometriai formák, a négyzet, a háromszög, a kör, az ellipszis és a
parale logramma szinte általánosan használt formák a teremtésben, a makrokozmikus és a három dimenziós, mikrokozmikus
világban egyaránt. Bár a kreativitás magasabb formái megtalálha tók az algebra, a számtan és a trigonometria világában, a
belső szellemi szinteken az álta lunk ismert legmagasabb rendű szimbológia az engramikus ritmusok tudománya.

Ez a tudomány az energia kibocsátásával és kontrollálásával foglalkozik, engramokkal (amely kifejezéssel az okozatok


mögött húzódó okokra utalunk, amelyeket világi tudósok fi gyeltek meg, és engramoknak neveztek el), to vábbá mantrákkal, a
fohatikus energia tartalé kolásával, és olyan védelmi rendszerekkel, ame lyek aktiválják az anyagi síkon fejlődő emberi tudat
és a Szellem világában létező tökéletes is teni rend közötti választóvonal törvényeit.

20
Amikor ezt a tudományt tanulmányozzá tok, eszetekben kell tartanotok, hogy még Isten végtelen, mindenütt jelenlevő
tudatossá ga is, amint kiterjeszti önmagát az anyagi te remtés valóságába, végigmegy a kreatív kifeje zésmód teljes skáláján, az
egyszerű mintáktól az egyre bonyolultabbakig.

Az alkímiát tanulónak nem szabad figyel men kívül hagynia, hogy a memória, amikor a Magasabb Elme eszközeként
használja, fel mérhetetlen fontosságú a kísérletezéséhez; mert az ember emlékezetbeli folyamata való ban figyelemre méltó. S
amikor ezek össz hangban vannak a gondolati testtel, garantál ják a legmagasabb szintű tettek létrejöttét. Vannak, akik
képesek memorizálni és levezé nyelni egy egész szimfóniát hiba nélkül. A ma tematikusok között is vannak, akik képesek
mentális erejük bemutatására végtelen pon tosságú számításaikban.

Fedezze fel tehát minden alkímiát tanuló, hogy létezik benne egy Magasabb Elme, amely végtelen dimenziók mintáinak
tárolására ké pes. Ez az Elme minden emberi korlátozás nél kül, a külső elmétől függetlenül működik. Ilyeténképpen, a
Magasabb Elme hordozója ként a tiszta memóriatest, amelyet az Elme be nyomásokkal lát el, táplálja a külső elmét, amely
nélkülözhetetlen az alkimista számára.

Fontos tehát, hogy a komoly tanuló, aki az elme és a memória fölötti kontroll módszere it gyakorolja, amelyek magának
Istennek a módszerei, hozzászokjon, hogy a felelősséget tudatosan átadja eme áldott Magasabb Elmé nek vagy Krisztusi
Énnek, hogy az tervezze meg és tökéletesítse ötletcsíráit és alkotásmin táit. Mert nagyon sok ilyen minta, amelyről először
úgy tűnik, hogy maga az alkimista tervezte tudatosan, gyakran eme áldott Énnek a felsőbb régióiban fogant.

Ne feledjétek, hogy Magasabb Elmétek a napnak mind a huszonnégy órájában aktívan tevékenykedik a különböző
dimenziókban. Eme áldott Vigasztaló, amely kívülről meg nem ismerhető és meg nem tapasztalható, csak arra vár, hogy
tettre szólítsák, s akkor a tér és az idő korlátaitól szabadon cselekszik. Hasznosítsátok hát Magasabb Elméteket ina saitokként
és tanítóitokként, mert az ezáltal működő igazság Szent Lelke (Jn 15,26) áramlik benne, és el tud vezetni az igazsághoz!

Szeretném felhívni a tanítványok figyel mét, hogy ha úgy kívánják, hihetetlen mérték ben fejleszthetik alkímiai művészetüket
olvasással. Nem árt azonban az óvatosság: nehogy a technikák és a tudományos elméletek mellékútjai áttereljék az alkímia, a
legmagasabb tudomány fenséges folyamát a materializmus mellékutcáiba, ahol a cél szentesíti az eszközt.

Jól tudom, hogy sok idevágó téma nem csak unalmas, hanem még érthetetlen is né hány tanítvány számára. Mivel azt
kívánom, hogy a tömegek számára ne legyen akadálya annak, hogy részesüljenek az alkímia áldásai ból, szándékosan úgy
terjesztettem elő ezeket a pontokat, hogy könnyen érthetők legyenek. Senki ne gondolja azonban, hogy az ismeretek
összessége elérhető egyetlen megközelítéssel, vagy erőfeszítés és tanulás nélkül.

Azt tanácsolom a több technikai ismeret re vágyóknak, hogy tanulmányozzák a hullám terjedést, a kvantumelmélet
mechanizmusát, az alapvető és haladó szintű kémiát, fizikát, szeizmológiát, asztronómiát, geológiát és az erre vonatkozó
tárgyakat. Ezek a tanulmányok a humán tárgyakkal, a világvallásokkal és Shakespeare színdarabjaival egyetemben nagy
értéket jelentenek majd számotokra, amint belső irányítás és a saját ízlésetek vezet benneteket.

Senki ne érezze azonban úgy, hogy ezek a plusz tárgyak feltétlenül szükségesek vagy kö telezőek, vagy akár a Mesterek
utasításai azok; mert a legfontosabb tanítások itt találhatók, noha olykor a sorok között. Engedjétek, hogy Isten vezéreljen; s
azoknak, akik az ő irányítá sát nem fogadják el, csak annyit mondok: az fog történni, aminek történnie kell.

Egy kicsit reménykedem abban, hogy a materiális tudomány nem fogja túl rossz szem mel nézni az elme és a szellem
erejének az anyag fölötti uralmát. Kétlem, hogy a vallás ta gadná az úgynevezett csodák létét, amelyek azt mutatják (ha
hiszünk bennük), hogy voltak egyének, akik a földön éltek, és képesek voltak a transzmutációra, amely nem más, mint egyik
forma átalakítása a másikba, mint például a víz borrá változtatása (Jn 2,1-11), képesek vol tak az atomi és molekuláris
részecskék felerő sítésére és megsokszorozására, mint például a kenyér és a hal szaporítása esetében (Mt 14,19-21) ; és ki
tudták csapatni az elemeket, például tüzet le hozni az égből a földre (2Kron 7,1-3 és Kir 1,10) . A még fel nem emel kedett és a
már felemelkedett mesterek által véghezvitt hasonló csodálatos tettek is az anyag és az energia irányításának egzakt tudo -
mányára utalnak.

Én a magam részéről soha nem kérdője leztem meg e dolgok igazságát, egyszerűen azért, mert mindig is megőriztem hitemet
a Jóság örökké tartó erejében. Sőt, én magam is alkalmazom az alkímia törvényeit, ami az anyag és az energia irányításának
az egész fo lyamatát mindennapos dologgá teszi.

Megértem, hogy a be nem avatottak, vagy azok, akik még sosem láttak úgynevezett csodá kat, könnyen megkérdőjelezik ezek
hitelessé gét. Isten alkimistái, én viszont most nem ké rem tőletek, hogy csak higgyetek. Arra kérlek benneteket, hogy
kezdjétek el bizonyos fokon magatok bemutatni ezeket az igazságokat!

A magasabb törvény néhány tanulója ké pes volt egyenesen az Univerzumból egy tes tet-elmét frissítő folyadékkal teli csészét
siker rel, a valóságban megjeleníteni. Természete sen izgulunk, hogy az ember megszerezze a hatalmat, amely által mindent
21
elő tud teremte ni közvetlenül az Univerzumból.

Az ilyen titkok azonban aligha írhatók le teljességükben, mert addig, amíg az ember nem teremt igazságosabb állapotokat a
földön, nem zavarhatjuk meg a jelenlegi gazdasá gi rendszert; ugyanakkor az sem jogos, hogy elrejtsük e titkokat az arra méltó
személyek elől. Ezért csodálatos kulcsokat rejtettünk el e kurzus egészében, amelyek a hívek vagy az az zá válni akarók szeme
előtt felnyitják a fejlő dés ajtaját.

Minden Felemelkedett Mester rendelke zik azzal az erővel, amellyel képes bármit ki csapatni, ezért soha semmiben sincs
hiánya. Tegye hát fel a fel nem emelkedett emberiség magának ezt a kérdést: meddig fogjuk még ar ra használni erőnket, hogy
soványka megélhe téshez jussunk a Természet kosarából, amikor pedig minden szükségletünket kielégíthet nénk, ha
elsajátítanánk a kozmikus törvényeket, amelyeket Jézus Krisztus és más nagy taní tók mutattak be saját életükkel a múltban!

A fény szó használata az alkímiában egy aránt magában foglalja a fényt ismert, látható aspektusában, valamint láthatatlan, a
fizikában ma még ismeretlen aspektusában is. Ami kor ritka drágaköveket állítottam elő az alkí mia eszközeivel, az általam
alkalmazott mód szereket az átlagember - aki nem alakította ki fegyelemmel, hittel és meditatív nyugalom mal a szükséges
elmekontrollt - nem tudta volna könnyen alkalmazni.

Ezeket a módszereket minden beavatott ismeri; s csak egy beavatottat tudnak annyira megkísérteni a sötét erők, mint Jézust,
aki noha tisztában volt alkímiai képességével - el lenállt a kísértésnek, hogy az alkímia eszköze ihez nyúljon, amikor Isten
próbára tette a hi tét. Ahelyett, hogy éhségét csillapítandó, meg parancsolta volna, hogy "ezek a kövek változ zanak kenyérré!"
(Mt 4,4), amit könnyen megtehetett volna, alárendelte magát a magasabb Isteni Je lenlétnek és Isteni Igének, fontosabbnak
tartva ezeket teste követeléseinél. Ez tette képes sé arra, hogy átmenjen a próbán, s hogy ké szen álljon arra az önfegyelemre,
amely által győzelmet aratott a kereszten, a sírban, s amely végül Isten karjaiba emelte Bethania dombjairól.

A szellemi fejlődés alkímiája kisebb fon tossággal bír mindazok számára, akik az ok kult jelenség látványos módjait kedvelik
jobban a transzmutációs változások eredménye helyett, amely viszont Istenhez hasonlóvá ten né őket. Nem is álmodnak róla,
hogy a kijelen tés, hogy "... ezeket mind megkapjátok hozzá" (Mt 6,33), magában foglalja a szél, a hullám, az anyag, az
energia feletti kontrollt is, amint az ember Isten királyságát teszi a legfőbb és leg fontosabb céljává.

Ám egyensúlyra van szükség; és újra örömmel jelentem ki a tanítványoknak, hogy a fizikai síkon változást idéző alkímiai
munka a legkevésbé sem mértéktelen, ha megfelelő módon hajtják végre.

Az alkímia módszerei könnyen leírhatók és könnyen felfoghatók, végrehajtásukhoz azonban egy mester gyakorlottsága
szükséges. Ugyanakkor, ha a tanuló legalább belefog és próbálkozik, az eredmény különböző módon jelentkezhet. A
kicsapatásnak nagyon sokféle módja létezik, én azonban csak egyet fogok ezek közül részben bemutatni.

Először tervezd meg a kívánt tárgy mentá lis mátrixát; azután határozd meg, hogy hol kí vánod azt manifesztálni. Ha tudod,
hogy mi lyen anyagi összetevők alkotják, memorizáld az atomszerkezetének a mintáját; ha nem tu dod, akkor hívd segítségül
Magasabb Elméd ből az Isteni Intelligenciát, hogy rögzítse le számodra a mintát az Egyetemes Intelligenciá ból, és nyomja rá
a memóriatestedre és az el médre.

Ismerd fel, hogy a fény olyan energia szubsztancia, amely az egész földön egyete mesen nyilvánul meg, hála a lét
napközpontjá nak, amely a krisztusi gyújtópont ebben a naprendszerben. Hívd a fényt, hogy vegye át a magadban fenntartott
atomi mintát, vegye körül, majd "tömörítse" anyaggá. Kérd, hogy az atomszerkezet addig sokszorozódjék, amíg az anyag
molekulái kezdik betölteni az űrt abban a térben, ahová a kívánt tárgyat szeretnéd megjeleníteni.

Amikor a kívánt manifesztációra jellemző, negyedik dimenzióbeli szubsztancia rezgése teljesen kitölti a tárgy körvonalát,
kérd, hogy az atomi sűrűsödés ereszkedjék le teljesen a háromdimenziós formába és anyagba, az el memátrixodban alkotott
minta szerint, majd várd az eredményt.

Ne légy feszült, ha a manifesztáció nem megy végbe azonnal, vagy ha belátható időn belül sem jön meg a kívánt eredmény.
Ne feledjétek, áldottaim, hogy a kétségbeesés szét rombolja a hitet, amelyre kísérletetek épül; mert a hit a remélt dolgok
szubsztanciája, a nem látható dolgok bizonysága (Zsid 11,1) , s a hitet vé gig őriznetek kell, amíg a mentális kép pókhá ló
finomságú fátylát őrzitek magatokban.

Ha éveket töltöttél az emberi érzelmek szorításában, s magadba szívtad a tömegtudat disszonanciáit, az emberiség kételyeit,
félelmeit, akkor ezeket előbb az alkímia tüzének el kell emésztenie, hogy helyet adjanak a neme sebb ötleteknek és
formáknak, amelyeket megalkotni kívánsz. Az új elképzelésekre időt és energiát kell szánnod. Így szövöd meg a te remtő
hálót, amelyet a szellemnek szentelsz, az anyagtudat spiritualizálásának, a mennyei elképzelések materializálásának, itt a
földön, ahol Isten királyságának meg kell majd valósulnia.

Szeretnék rámutatni, hogy a televízióké pek vetítésekor használt szkenneléses mód szer, amikor is elektron áram fluoreszkál a
22
képernyőn, és az elektronrészecskék vízszin tes, lineáris mintában mozogva egy mikromá sodperc alatt teremtenek egy
szemképet, az alkímiai kicsapatásnál nem használható sike resen, de rendkívül alkalmas mentális képek kivetítésére. A
kicsapatásnál a fénysugaraknak gyorsan kell terjedniük három dimenzióban, míg a képernyő-módszernél az optikai kép la -
pos, egysíkú dimenzióban van.

A citológia és az embriológia tanulmányo zása elősegítheti a sejtek sokszorozódásának és reprodukciójának megértését. Az


azonnali manifesztációk esetében a fénynek rendkívül nagy sebességet és hihetetlen erejű intenzi tást kell elérnie.

El kell ismerni, hogy az elme ilyen mérté kű uralma az anyag fölött nem mindennapi fo lyamat. S bár nem állítom, hogy egy
hétközna pi ember ne tudná e törvények irányításának technikáját elsajátítani, és hogy a legjámbo rabb egyén ne tudná
felruházni magát ilyen hatalommal, amely Istentől kapott, elidegenít hetetlen joga, mégsem szeretném, ha kudarc érzés fogná
el azokat, akik megkísérelték a ki csapatást, és mivel az látszólag nem sikerült, elveszítenék a kedvüket.

Úgy mondtam, "látszólag", mivel a törvény nem vall kudarcot. A legtöbb esetben, amikor a közvetlen kicsapatás nem
következik be, de az erőfeszítést és a technikai kivitelt az a teljes hit követi, hogy a kérésre válasz érkezik majd, akkor a
közvetett kicsapatás előbb-utóbb meg történik, s a kívánt manifesztáció létrejön.

Ne feledjétek, hogy ez a legmagasabb fokú isteni művészet, Istennel való együtt terem tés, ennélfogva azok tudják a legjobban
használni, akiknek a szándékai párhuzamosak az istenivel. Így, ha az ember akarata igazodik Isten akaratához, Isten fénye ki
fogja csapatni azt az akaratot, ha megérik rá az idő, a hely és a lehetőség.

Hat leckét szenteltem ennek a témának, amely azokkal a gyakorlati módokkal foglalko zik, amelyek hozzásegítik a szellemi
alkimis tát, hogy mindennap egyre nagyobb boldog sághoz jusson, amikor személyisége egyre job ban összeolvad magával az
Elvvel. Mind a külső és a belső nyugalom, mind pedig egyfaj ta jó közérzet elengedhetetlen az ember spiri tuális erőinek a
kifejlesztéséhez, jóllehet né hányan konfliktusok között virágzanak. Beval lom, sok bátor vezetőre van szükség a földön, hogy
olyanfajta társadalmat fejlesszenek és bontakoztassanak ki, amely úgy fest, mintha istenek tervezték volna.

Az azonnali kicsapatás alkímiájához az előkészítés alkímiája is szükségeltetik, amikor is az ember az energiájának a


használatát és a lehetőségeit intelligens módon, előre megter vezi, hogy az energia, amelyet az Élet az egyé ni életsorsba
fektetett, nehogy célt tévesszen.

Reménykedem, hogy olvasóim ez ideig nem éreznek még csalódottságot, hogy idejü ket és figyelmüket ezekkel a témákkal
kötöm le. Szerényen közrebocsátom, hogy az anyag újraolvasásával még világosabb betekintést nyerhetnek nézőpontom
mélységeibe, amely nek célja, hogy a különböző társadalmi és val lási réteghez tartozókat olyan régiókba emelje, ahol
nagyobb hasznára válhatnak mind ma guknak, mind az emberiségnek, mind Isten nek. Ha a kurzus végére ezt sikerül valamen -
nyire elérnem, vagy ennek lehetőségét fokoz nom, akkor elégedett leszek.

Néhányan talán igényelni fogjátok szemé lyes útmutatásomat az első alkímiai kicsapatá sotok alkalmával. Örömmel segítek
mindenki nek, aki némán a segítségemért folyamodik, feltéve, ha szándéka tiszta, és a kívánt változta tás hasznos az
élettervére nézve, valamint ha körültekintő, és imádkozik érte, hogy mindig Isten akarata teljesüljön.

Hadd javasoljam, hogy először egy ame tisztet próbáljatok kicsapatni a máltai kereszt formájában. Ez igazán remek lenne,
mert ehhez én magam is nagyon sok kísérletmodellt hoztam létre. Boldogan adom hozzá erőkifej tésetekhez a sajátomat!

Az egyszerűtől az összetettig, a fénysugár használatának hajnalától a kiteljesedés tető pontjáig haladjon mindenki együtt az
élet útjain a hit karavánjaként! Vegye célba minden eljövendő alkimista a sikeres megvalósítást! Már most az örökkévalóság
napját építitek.

A sikeretek szolgálatában Saint-Germain

23
VIII.

A PARANCSOLÓ TUDAT

És most, áhítatos csendben, szent megillető déssel közeledünk a nagy spirituális törvé nyekhez, amelyek a külső manifesztációt
kormányozzák. Isten céljai mind közelebb kerül nek hozzátok, amint ti is egyre drágábbak lesztek számára. Vegyétek észre,
mily dőreség elfogadnotok bármilyen oktatási rendszer ha mis tantételeit; ám ugyancsak ostobaság eluta sítani az akadémikus
tudásban rejlő igazságot és a kipróbált tantételeket.

A természet ismerete önmagatok ismeretét jelenti; sajátítsátok el a szintézis szent tudomá nyát. Ily módon az igazság igazsága
azt szolgál ja majd, hogy integrálja a tudás területén belül a természet és az Én közötti belső relativitást és kozmikus mércét,
amelynek matematikailag pontos működése arra mutat, hogy ahogyan Is ten mérnökösködik, az ember annak megfele lően
képes felfogni és bemutatni lsten csodála tos munkájának összefogott megértését az ér zéki elme csalóka varázslata nélkül.

Ha lehántjuk az emberi gondolat- és érzés rezgéseket a teremtő kegyről, amely a terem tés minden egyes atomjában benne
foglaltatik, az egész életszubsztancia ragyogni fog az örök kezek megtisztítása által. Nos, ennek így kellene lennie! A
legdurvább tévedést, a leg nagyobb szenvedést a tiszta okfejtéshez való téves hozzáállás okozza.

Tudjátok-e, emberiség áldott gyermekei, hogy kevés ember van a földön, aki akkor is tu datosan ragaszkodna a rossz
cselekedetéhez, ha meg lenne győződve arról, hogy rosszat tesz? A faj mesteralkimistáitól függ tehát, hogy Istent és az embert
a végsőkig szolgálják azál tal, hogy letörlik a rosszindulat és a tudatlan ság minden nyomát az emberi tudatosság vász náról,
kezdve mindenkinek a saját felfogásával.

Tudva, hogy e kurzus tanulói mennyire csüng nek minden szavamon, engem is áthat az előt tünk álló szolgálat iránti áhítatos
tisztelet. Nem tudom elképzelni, hogy kevesebbet tehetnénk, mint hogy válaszolunk a hozzánk küldött hívá sokra, a Nagy
Kozmikus Tanácsnak megfelelően.

Még az emberiséggel közeli kapcsolatban lévő, felemelkedett lényt is rabul ejthet a sür gető érzés, a vágy, hogy összetörje a sok
áldott lelket fogva tartó bilincseket! Ám mi csak az utat mutathatjuk, és olyan különleges segítsé get és szolgálatot kínálhatunk
fel, amelyet a Karmikus Tanács (Szellemi vigyázók tanácsa, akik az Istenfőt képviselik a földi igazságosság terjesztésében)
előírt.

Az "Ember, ismerd meg önmagad!" paran csát a létezés színtiszta igazságára kell alkal maznotok, nem pedig az ember által
alkotott igazság fogalmára. Ugyanakkor veszélyes kriti zálni egy másik egyént vagy az elveit, mert csak az egyén maga képes
felfogni saját lénye látásmódján keresztül a világát, s mögötte a kozmoszt.

Amikor ráébredtek arra, hogy mit jelent az élet értelmezése a magatok számára, látni fogjátok, milyen lehetetlen ugyanezt egy
másik ember helyett megtenni, mivel egyetlen át lagember sem képes sikerrel belépni egy má sik életfolyam tudatosságába, s
nem képes a gondolatai és érzései folyamatának teljességét pontosan felmérni.

Mi ezt, Isten kegyelméből, képesek vagyunk megtenni, és a Karmikus Tanács, amely összeköttetésben áll az egész emberiség
egyetemes Krisztusi Énjével, képes ebben közben járni. Gyakran óvakodunk attól, hogy beavatkozzunk az egyén karmájába,
hacsak erős kérelmezéssel nem fordulnak hozzánk. Mégis, a dőre emberiség gyakran meggondolatlanul el akarja dönteni,
hogy a másik embernek hogyan kellene élnie, hogyan kellene gondol kodnia. Bízom benne, hogy e tanfolyam tanulói egyre
világosabban látják majd, milyen nagy segítségére lehetnek a másik embernek csupán azzal, hogy fenntartják magukban
mindenki élettervének a makulátlan képzetét, és ráhagyják annak vezetését az illető Maga sabb Énjére.

Megfigyeltem a századok során, hogy mi lyen nagyon fontos a rendszeres ima! A napi fohász életek millióit mentette már
meg, má sokét gazdagította, és kivétel nélkül végtelen áldást hozott minden életre.

Az ima nyitja meg a kaput, hogy az isteni beavatkozhasson az emberi dolgokba, s olyan utat biztosít, amelyen keresztül a
Felemelke dett Mesterek és más kozmikus lények, akik a bolygó fejlődését kívánják szolgálni, az egye temes igazságot
kiosztva járhatnak, és egyedi segítséget nyújthatnak, mert erre kérték fel őket. Mert a törvény megköveteli, hogy a mennyei
segítőket valakinek fel kell kérnie az emberiségből, beavatkozásra kell őket invitál ni ahhoz, hogy közbenjárhassanak az
ember érdekében.

Végül is megtartaná-e az ember szabad akaratát, ha az ég megakadályozná szeszélyes Vágyai megvalósulását? Ugyanakkor
elmulaszthatják-e az emberi faj őrei, akik látják az emberi cselekedetek helytelenségét, hogy megtévedt embertársaik
érdekében segítsé get kérjenek Isten magasabb intelligenciáitól, hogy felszabadítsák az életet a téves nézetek kikristályosodott
hatásaitól?
24
Az alkimista számára az ima többirányú.

Az előbb említett haszna mellett olyan impul zust jelent, amely felerősíti az alkimista érté keit, előmozdítja az isteni igazság
beteljesíté sét, miközben a mentális lenyomat a megvaló sulás folyamatában van a fizikai síkon.

Szeretett Jézusunk fohásza a próbatétel óráiban: "De ne az én akaratom teljesüljön, ha nem a tied" (Lk 22,42), az alkímia egy
magasabb fokú törvényére tanít. Ha az alkimista a mátrix lepe csételésének pillanatában ejti ki ezeket a sza vakat, e felkiáltás
biztosítja, hogy a hatalom, a bölcsesség és a szeretet vezérlő ereje elvégez ze a szükséges igazításokat a kicsapatandó mintán,
hogy így a Teremtő tökéletesebb min tái jelenhessenek meg a formák világában.

Ez a fohász az egész kicsapási folyamatot az örök észlelés mezejébe helyezi, és az em bert, aki Isten teremtőtársa, hozzásegíti a
Mindenható segítségének még nagyobb előnyé hez, ami sorsának gondolatmintáit a kozmi kus szándékkal összhangban
formálja és fejleszti.

Korábbi ajánlatomban utaltam annak le hetőségére, hogy más elmék beleavatkozhat nak a kicsapatás folyamatába. S noha nem
kívánok ezzel a lehetőséggel kapcsolatos félel met kelteni senkiben sem, szeretném, ha mindenki éberen őrködne, és
körülvenné ma gát a védelmező csenddel.

A körültekintő cselekedet, a védett medi táció további garancia arra, hogy a teremtés Szabadsága, amelyet Isten mindenkinek
szán, mindenki osztályrésze lehessen. A kék fény vi zualizációja magatok, a mátrix és a manifesz tált dolog körül segít
létrehozni a kívánt vé dettséget.

Jézus Krisztus kijelentése, hogy "Ne gon doljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot",
sokakban, akik a Béke Hercegeként követték Őt, megdöbbenést keltett, s ez még a mai napig is így van. Kedveseim, ez a
kijelentés, az utána következővel együtt, hogy "Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a
menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége" (Mt 10,34-36), a véde kezés üzenetét kívánja átadni
minden egyes életfolyamnak.

A Megváltó az egész emberiség számára ki nyilvánította saját Isteni tervük védelmének szükségességét. Ezért, ha az egyik
ember úgy vélné, megmondhatja a másiknak, hogy hogyan éljen, az könnyen összeveszítene barátokat, csa ládtagokat
egymással. Ha azonban egy ember úgy dönt, hogy tudatosan keresi, kutatja és köve ti a saját, Isten adta élettervét, akkor még ha
az nem tetszik is az apjának, anyjának, barátainak vagy a társadalomnak, fogadja el, még ha ezzel ellentétbe kerül is azokkal,
akikben még mindig világi elképzelések élnek a beteljesülésről.

Ha követitek a Betlehemi Csillagot - Krisz tus belső mágnesét -, akkor részetek lesz Get semánéban, a Kálváriában, a feltámadás
hajnalában és a felemelkedés kegyében. Ezért senki sem nyugodhat addig, amíg az isteni megkü lönböztetés kardja által képessé
nem válik ar ra, hogy felismerje a Valóságot, és megvédje az önmagában rejlő tehetségeket és kegyeket, amelyeket Isten zárt a
bensejébe azért, hogy minden életáram a teremtés mesterművének egy-egy dicső fazettája lehessen.

Azt nem engedhetem, hogy az előbbi kije lentésem mentséget teremtsen az emberi ön fejűségre. Természetesen el kell ismerni,
hogy sok jó szándékú szülő és barát jó tanácsot ad, és sok vallási vezető és nevelő hasonlóképpen cselekszik, és sokat lehet
tanulni, ha az ember hallgat a tanultak és a jól informáltak szavára.

Engem ugyanakkor az érdekel, hogy min den egyén maga sajátítsa el a megkülönbözte tés művészetét, amellyel kifejlesztheti
vezetői képességeit, s a képességet, hogy mások taná csainak súlyát mérlegelni tudja, miközben Istentől várja a segítséget,
hogy behatolhasson az emberi okfejtés nehézkességébe a jóakarat fényével - amely fény, ismétlem, maga a tiszta értelem
hajnala és szubsztanciája. Nincs az az emberi logika, amely a Logosz bölcsességéhez hasonlítható!

Van ugyanakkor egy veszélypont is itt, egy jégvékony tudatállapot, amikor is dőre tartóz kodás észlelhető a tanítványban, aki
ebben az állapotában kijelenti: "Nekem csak Istenre van szükségem, csak ő mondhatja meg nekem, mi az, amit tudnom kell."
Nos, kedveseim, amikor a király lakomára hívja a fiát, szolgálókat fogad fel, hogy a fia elé helyezzék a finomságokat, de a
fiúnak aztán fel kell állnia, és saját magát ki kell szolgálnia. Tanulja meg mindenki felismer ni másokban és minden dologban
az igazi érté ket, de ne vezessen félre senkit mások vaksága!

Most pedig elérkeztem oda, amikor öröm mel átadhatok nektek egy nagy misztériumot oly módon, hogy felfogásotok
helyessége által képesek lesztek az elmétekre és a dolgaitokra tett jó hatását learatni. Ez pedig a következő: az alkimista
tudatosságértelmezése a legfon tosabb összetevő.

Szeretteim, Istennel együtt minden lehet séges! (Mt 19,26) Ha az Ő tudatosságát bírjátok, akkor mindegyikőtök számára
minden, ami létezik, azon nyomban elérhető lesz. Ha azonban ezt még most nem tapasztaljátok, akkor még na gyobb
szükségetek van a tudatosságára!

25
,Jó, rendben van - mondhatjátok -, de ho gyan lássak neki megszerezni ezt a bizonyta lan dolgot, amelyet tudatosságnak
neveznek?"

Szeretteim, mi is a tudatosság, és hol talál ható? A fizikai anyag vagy energia parányi ré szecskéi, amelyek atomi
természetűek, adott pályán mozgó, előre meghatározott, értelmes cselekvéssel feltöltött fényrészecskékből áll nak. Ez a
szellemi magnetizmus, amelyet krea tív értelem, hatalom és szeretet itat át, egy fo lyamatos áradás, amelynek sűrűsége áthatja
minden egyes atom teljes szféráját és valósá gát, kiterjedve a molekuláris és sejtkompozí cióba, s innen manifesztálódik a
természet elemi állapotain keresztül planetáris méretek be. Amikor ezt jól megértjük, tudni fogjuk, hogy ezek a részecskék
hihetetlen, végtelen pályákon kavarognak szoláris, galaktikus és univerzumsűrűsödéseken át.

A relatív méret arra késztette az embert, hogy a tudatát testhez vagy sejthez kötöttnek érezze. Az a felfogás, hogy a szellem
az embe ri gépezetbe záratott, teljesen téves. Bár az egymással kölcsönhatásban levő erők áramlá sa összetettebb, a táguló
tudat és a táguló vi lágegyetem koncepcióját nem lehet figyel men kívül hagyni, ha az ember helyesen akar ja kezelni a dolgait.

Az ember nincs jobban hozzákötve a testé hez, mint a szubsztanciája a benne vagy az agyában lévő atomjához. A testet alkotó
fizikai anyag atomjai sincsenek hozzákötve a testhez, és megnyilvánulásukat nem korlátozza a test vagy az anyag-elme-
sűrűsödés.

A kiterjedés hatalma és az Egész teljesen tudatos részévé válás, amely csodálatos, spiri tuális módon megy végbe, Isten
mindenkinek szóló ajándéka. Senki sem veszít el semmilyen részt abból, ami már az övé, ha így cselekszik, és senki nem vesz
el semmit a másiktól azáltal, hogy osztozik Isten dicsőségében.

A Szentírásnak az a fejezete, amelyben Szent János a könyvecskére utal, amelytől édes lesz a száj és keserű a gyomor ( Jel
10,9) , azt a gondolatot tárja fel, miszerint az univerzum benne van, ő pedig az univerzumban. Az Élet Könyve, amelyről a
Jelenések szól, Isten lexi konja, és Isten lexikonja magában foglalja az egész kozmoszt.

Minthogy az kiterjed az egész teremtésre, senki ne vegye el a másik részét vagy kiváltsá gát a kozmikus igazság teljes
élvezetére; és senki ne fossza meg magát sem az életnek et től a legnagyobb kiváltságától. Ha ezt teszitek, akkor vagy a saját,
vagy más részét veszitek el; s akkor bizonyos, hogy Isten, mint törvény, ugyanolyan korlátozott körülmények közé zár ja majd
az így cselekvőt, mint amilyenbe ő zár ta a másikat.

Tartogassátok testvéretek őrzőjeként a legnagyobb jót, a legnagyobb lehetőséget mindenki számára. Terjesszétek ki, majd
vonjátok vissza tudatotokat, hogy ne csak szűk belső világotokat érzékeljétek, hanem a külső, táguló világegyetemet is, és azt
találjátok, hogy tudatosságotok egyenesen az Örök Alkimista karjaiba szökken.

Nos, nem áll szándékomban a kurzusban szereplő számos témát spirituális és fizikai összegzés és a gyakorlatban való
használható ságot tartalmazó függelék nélkül hagyni, ezért a következő leckében az arany zsinórról lesz szó, amelyet talán
inkább húrnak kellene nevezni, és amely arra hivatott, hogy a tudat végső harmóniába terelő kulcsa legyen, s ez az, ami e
kurzust felbecsülhetetlenné s örök értékűvé teszi.

Annak reményében adok ilyen utasításo kat, hogy azok az Egész ritka és pompás kere téül szolgáljanak. De mindaz, amire itt
utaltam, a ti egész életetek! Legyetek mesterei a tudatotoknak figyelmetek helyes irányításá val, és szerezzétek meg ezáltal
Isten értékes, örök szubsztancia-tárházának a kulcsát.

Szeretettel

Saint-Germain

IX .

A LÉT OLVASZTÓTÉGELYE

Ott él az ember, ki lelkében oly halott,


Ki sosem mondta ki magának:
Ez az én saját, 6si univerzumom!

26
ELSŐ RÉSZ

Ha rá kellene mutatnom arra a gyakorlati te rületre, amelyen a tanulónak jobban kellene dolgoznia, mint a többin, akkor az
az egyete mes tudatosság kiterjesztése lenne az egyén erőterén belül.

Az emberiségnek ma - ezt egyértelműen kijelentem - leginkább az egyénhez tartozó egyetemesség érzésének kifejlesztésére
és ápolására van szüksége, miszerint az egyete mes az egyén része. Ebből aztán levonható az az előre sejthető konklúzió,
amit az egyénnek is éreznie kell, hogy ő maga az egyetemes koz moszhoz tartozik.

Midőn az alkímia diákja megközelíti a léte zés templomának, az életnek, az egységnek a megértését, önmagát - a létezés
helyes értel mezése és az abból nyert boldogság révén - a Fény tökéletes gyémántjának kell tekintenie. Ha az ember elismeri,
hogy abból az örök va lóságból ered, amelyet az értelmező elme és szív képes felfogni, és a továbbfejlődés fóku szában
tartani, akkor felújíthatja saját, érte lemmel irányított sodródását a legkifinomul tabb Valóság felé.

Nincs nagyobb gátja a fejlődésnek, mint az elszigeteltség, amely az Élettől való elkülö nültség érzetéből fakad, amikor az ego
kishi tűsége, határtalan ellentétekkel állva szem ben, a bizonytalanság árnyékában lapul. A jövő előre nem látható eseményei
homályossá guk miatt kevés vigaszt nyújtanak a vágyódó szív számára, amely biztatásra vár Isten krea tív elméjétől, egy
bizonyos előérzetet annak a szeretetnek a mélységéből, amelyet Isten a végtelen kozmosz minden része iránt érez, roppant
hatalmasságával és ragyogásával együtt.

A földön legkisebb elmétől a legnagyob big mindenkinek szüksége van az Isten egye temes tudatával való tartós
összehangoltság jó hatására.

Az emberiség a különböző vallásos elkép zelésekben teremtmény teremtőnek képzeli Istent, pusztán azért, mert az emberek
maguk is a "teremtő teremtményei". Az ember lénye hatalmas, aktív energiától indíttatva, állhata tosan képzelődött Isten
természetéről, s vetí tette ki a róla alkotott képzeteit, miközben csak néhányan értették meg az igazságot, hogy Isten tudatosság
és egyben élet, értelem, akarat és szeretet, amely a dimenziók és a tu lajdonságok gazdag változatosságában nyilvá nul meg.

Most pedig azt mondom nektek, hogy Is ten egy jótékony Szellem, Személytelen Sze mélyiség, Személyes Személyiség,
Személyes Személytelenség és Személytelen Személyte lenség, amely magában foglalja a létezés sok rétű tudatosságát. S egyre
csak ad és ad krea tív Énjéből a teremtményeinek, akiket abban a reményben alkotott, hogy megértik céljait, és követik tudatát
azzal a teljességgel, amellyel felruházta őket.

Ahogy az emberek érnek és fejlődnek az egész életük folyamán, utánozzák egymást, tudatosan vagy tudattalanul imitálják az
életüket érintő személyiségeket. Olyannyira a valóságban élnek, hogy makacsul ragaszkodnak ah hoz, hogy megátalkodott
bűnösöknek azonosítsák magukat. Elfogadják nemcsak a "feleba rátunk vádolója" vádját, akinek fondorkodásai a Jelenések
könyvének 12. fejezetében tárulnak elénk, hanem a tömegítélet felcsapó hul lámait is, amelyek mint háborgó tenger, azzal
fenyegetnek, hogy az érzelmek óceánjába fojt ják a Magasabb Én Igaz Képét.

A gondolat és az érzelem célja az, hogy ki alakítsa a gyümölcsöző és magas fejlettségű tapasztalat formáját, amely cserébe
megaján dékozza az emberiséget az Isteni Én legmaga sabb erényeivel. Mert tudjátok meg, áldott al kimisták, hogy
gondolataitok és érzéseitek Olyan iránybeállító vonalak, amelyek energiái tokat rendezik és igazítják, s a tudat lencséjén
keresztül fókuszba hozzák, szabad akaratotok szerint hol alkotó, hol romboló mintákat hoz va létre a formák világában.

Az emberiség fő hatáskörében visszaélt gondolatainak és érzéseinek energiáival, ész re sem véve elméje és érzelmei
ellentmondásos, rendszertelen, zavaros jellegét, s a világá ba alászálló Fény energiáját aszimmetrikus formákba öntötte,
amelyek így, természetük nél fogva, soha nem teremthettek boldogsá got sem az egyén életében, sem az élet más területén.

Az indulatos, bosszúálló vagy igazságtalan Isten képe kezdettől fogva visszataszító. Az önkényes Istenség képzete is
hasonlóképpen elkeserítő. Ilyeténképpen az ember olyan ura lesz saját sorsának, amilyen képet az Istenség ről alkot, és
aszerint, hogy miképp használja fel energiáit, az igazság hírnökévé vagy életé nek elrontójává válhat.

A tudatosság különböző rétegei - kezdve a bennszülött típustól a filozófiában, tudo mányban, vallásban, az élet magasabb
mechanizmusaiban jártas, huszadik századi emberig - széles skálában megtalálhatók a földön. Az őszinte ember önmagában
is megtalálja a tu datfejlődésnek ezen állomásait, amelyek, ha előmenetel tapasztalható, az állandó mozgás állapotában
vannak.

Nos, való igaz, sokkal kényelmesebb az emberiségnek, legalábbis egy ideig, hogy el szigetelt mélázásban vegetáljon a Nap és
a Hold alatt, visszahúzódva az élet kihívásaitól, az olykor vad, de mindig felkavaró alkímiai hőtől, amely krisztusi tűzként
égeti ki az em berből a salakot. De bizonyos vagyok benne, hogy a lélek, amely meg akarja mászni a fej lettség hegyét, hogy
elérhessen a csúcsra, nem ellenzi, és nem utasítja vissza a tapasztalatok szükséges láncolatát, amelyek arra hivatottak, hogy
kiszélesítsék az ember látókörét, kiéle sítsék elméjét, felmagasztalják lelkét, és próbá ra tegyék az embert mint saját sorsa
27
kovácsát.

A tudat fokozatainak témájáról szólva ne felejtsük el, hogy mindegyik szint az alkímia egy, az emberiből az istenibe való
átmenet fá zisát képviseli. A személyes szabadság előfel tétele annak felismerése, hogy mindenkinek egyenlő esélye van arra,
hogy a Mesteralkimis ta tanítványa lehessen.

Ha felismerjük, hogy a tudat mozgékony és képlékeny, azzal felismertük a szellem szár nyalóképességét. Ha hajlandók
vagyunk sze mélyes felelősséget vállalni az én birodalmán belüli, nemkívánatos körülmények megváltoz tatásáért, azzal
elfogadjuk Isten fiainak fele lősségét is, akik vagyunk. Azok, akik az egóju kat elégítik ki, és hagyják, hogy féltékenységük
energiamintái (azaz rezgései) útját állják énjük kiteljesedésének, amikor egy másik életfolyam teljesítményeit akadályozzák,
nem fognak tudni továbbhaladni az Úton, amíg át nem alakították ezt a hajlamukat.

A féltékenység valójában a kételyben és az attól való félelemben gyökerezik, hogy a Min denható Isten képtelen minden
embert min den jóval és az isteni terv véghezviteléhez szükséges tehetséggel ellátni. Mivel minden földi boldogtalanság az
Isten egyedi kifejező dései közötti féltékenység és versengés, ezért egyértelműen aláhúznám, milyen fontos, hogy a tanítvány
az átalakítás lángjaiba vesse azokat.

Az alkimista öntökéletesítését a féltékenység számos, alig észrevehető formája veszé lyezteti - olyannyira, hogy még sok tiszta
szívű ember sincs tudatában, hogy ezek a tisztá talan rezgések időről időre befolyásolják az érzéseit. A küzdelemtől és a
viaskodástói való megszabadulásért mondott imák, könyörgé sek, az Isten nevében tett invokációk és ren delkezések
meghozzák az aktív, ám békés fej lődés gyümölcsét.

Mert látjátok, a családdal, a barátokkal va ló hamis azonosulást, az öröklődés és a kör nyezet korlátozottságának elfogadását, a
helyekhez és személyekhez, a fajtához, a vallás hoz, a nemzetiséghez vagy etnikumhoz való kötődést szintén át kell
engednünk a Finomí tó tűznek, hogy transzmutálódjanak. Az egyé ni viselkedésmódokat hozzá kell igazítani a személytelen
törvényekhez, és a gondolat- és érzelemmintákat nemesebb tervezetek alap ján kell megformálni, ha az ember igaz szelle mi
fejlődést akar elérni!

Nem azt mondom, hogy az ember ne le gyen lojális azokhoz, akiket szeret, és akikben hisz; de határozottan állíthatom, hogy
az em bernek elsősorban saját Igaz Énjéhez, saját Is ten-azonosságához, krisztusi lényéhez, és csak az ugyanígy
gondolkodókhoz kell hűnek len nie. Mindenekfölött pedig az élet céljait és az élet használatát kell helyesen felfogni és gya -
korolni.

Mindennap a hiú élvezetek kergetésének egy-egy újabb körére és a halandó elvárások kétes reményére ébredni: ebben rejlik a
tehetetlen nyomorúság állapota, amelyben a lélek olyannyira járatlan. Amikor a menny céljait az ember igazán megérti,
akkor rávirrad a hajnal, s minden új napot örömmel fogad majd.

Az élet teljességében az embert aligha ré misztheti a halál. Ahogy A halálról című essz émben írtam (Francis Bacon neve
alatt, 1625) "Meghalni éppoly természetes, mint megszü letni; s egy csecsemőnek talán éppoly fájdal mas az egyik, mint a
másik!" Most tehát elju tottunk alkímiai tanulmányunkban oda, ami kor meg kell értenünk a transzmutálatlan anyagtest
halandóságát.

Az ember évszázadok óta nagy büszkesé gét lelte a testben: dicsőítette, istenítette. A művészek megfestették; a szobrászok
gyönyörű szobrokban fejezték ki; pedig a végén porrá válik, és elenyészik.

S miközben az enyészet e folyamata vég bemegy, az ember szelleme feltételezhetően az örök tökéletesség otthonát építi a
mennyben. (Kor 5,1) És ez részben igaz is, mert minden jótett, amelyet az ember véghezvisz, amíg testet öltöttségben van,
javára íratik a kauzális testét alkotó nagy koncentrikus fény- és elektroni kus körök szubsztanciájában, ami az Első Ok teste,
amely a Legmagasabb Isten Jelen létének a helye.

Minthogy minden egyes ember, aki Isten megnyilvánulása, rendelkezik okozati testtel, így minden egyénnek van egy ÉN
VAGYOK Je lenléte, amely szent tűzként lüktet teste köz pontjában. Ebben a Jelenlétet körülvevő aurikus erőmezőben
találhatók földi otthoná ban végzett jó cselekedetei.

Szeretnék tehát egy törvényt elültetni az alkimista tanítványok szívében: Isten abszolút igazságos; az univerzum abszolút
igazságos. Minden igazságtalanság vagy az emberi félre értésből és az események menetének meg nem értéséből származik,
vagy abból, hogy az ember hűtlenül kezeli az igazságot. Azokra, akik nem értik meg az életet, akik előtt mind az isteni, mind
az emberi törvények ismeretle nek maradnak, nem lehet rábízni az igazság lángjának megőrzését.

Amint azt már korábban kijelentettem, minden tanítványnak hajlandónak kell lennie arra, hogy félredobja a hamis tanítók és
tanításaik bilincseit. Határozza el magát minden ta nítvány, hogy összetöri a téves nézetek lánco latát, miközben visszautasítja
azt a világképet, miszerint a földön nem létezhet tisztesség, s azt sejteti, hogy az emberek csak azért vannak itt, hogy
28
kihasználják egymást.

Mint az ismert és sokszor idézett vállal kozó, P. T. Barnum mondta: "Minden perc ben születik egy balek." Az embernek persze
nem tetszik az a gondolat, hogy kihasználták. Ezért gyakran ő használja ki a másikat, mielőtt még az megtenné ugyanezt vele.
Ez a magatartás a felelős a társadalomban és az üzle ti életben uralkodó egészségtelen viszonyo kért.

Míg az valóban igaz, hogy a világ vezetői felelősek azért, hogy minden téren példát mu tassanak a becsületességre, semmi nem
akadá lyozhatja követőiket abban, hogy ők mutassák ki azt a kiválóságot, amelyet vezetőiknek kelle ne képviselniük, vagy hogy
ők mutassanak példát vezetőiknek a magasabb erényekben. A világnak sok helyénvaló gondolata van önma gáról, de téves
nézeteit többen kérdés nélkül elfogadták. Ez a passzív elfogadás a szülője mind a gyenge civilizációnak, mind a gyenge
egyéniségnek.

Következésképpen, amikor a szabadság te ret nyer az egész világon, egy új embernek kell kiemelkednie a társadalmi közegből:
egy Új atlantiszbelinek kell előlépnie a Nap igazsá gosságának köntösében! Egy aranyember az aranykorra! Ez pedig a Mester
Alkimista!

Ha ez a szellemi ember - felruházva a Nap erejével, a spirituális alkímia hatalmával s azokkal az erényekkel, amelyekkel már
régóta rendelkezik, de még nincs tudatában - elő tud lépni ma, az azért van, mert felajánlotta romlandó "testét" az alkímiai
kohó olvasztóté gelyébe!

Az ókeresztény misztikusok és írók erre utaltak, amikor azt mondták, hogy az ember nek meg kell halnia Krisztussal, ha vele
akar él ni. (Kor 15,31) A régi embernek és tetteinek a halála ( Ef 4,22-24, Kol 3,9-10) a szellemi-alkímiai tűzpróba élményére
vonat kozik; így válik lehetővé, hogy az ember életé nek minden nemkívánatos állapota megváltozzon, s hogy
keresztülmehessen egy dicsőséges, átalakító, hősi szakaszon, amelynek csúcspont ján megszületik az új ember. Megtisztulva
végül az emberi tapasztalás minden salakjától, előáll majd az isteni tapasztalat fényes dicsősé gében, amely a feltámadás
teljessége.

Az Olajfák hegyén lezajlott jelenetet ah hoz a szellemi előkészülethez lehetne hasonlí tani, amelyet az alkimistának el kell
végeznie, mielőtt tudatosan elkötelezné magát az élet tűzpróbája mellett, hogy aztán lénye teljes di csőségében
kiemelkedhessék onnan. Ez jelen ti a Krisztussal való együtthalást annak remé nyében, hogy utána újra élni fog.

Szeretteim, tartsátok észben, hogy még azok is át fognak esni a halálnak nevezett vál tozáson, akik vonakodva és tudattalanul
teszik ezt, noha ragaszkodnak a pusztulásba vivő út hoz. E változás azonban nem visz el abba az el pusztíthatatlan
Krisztusságba, amelyet Isten minden gyermekének szán, ha előtte nem vet jük le a régi embert. A hit magasrendű meg -
nyilvánulása ez, amikor egy élő lélek, feladva még az önszeretetet is, élő áldozatként ajánlja fel önmagát azért, hogy a
krisztusi győzelem diadalmaskodhassék benne. Ez az Isten fiának a hivatása!

Az első rész végére érve azt tanácsolom, hogy a kereső hozzon meg minden áldozatot, amely az arany lehetőség
megtalálásához szükséges, amely nem más, mint a tér és az idő ködén átragyogó szellemi valóság - min den földi ember
reménye!

MÁSODIK RÉSZ

Szeretteim, ahogy egy életfolyam nem tudja elveszíteni a mennyországot egyetlen gondo lattal vagy tettel, ugyanúgy el sem
nyerhető egyetlen tettel vagy gondolattal. Életetek azon ban a napi győzelmek sorozatává válhat, amelyben minden helyesen
megtett lépés az élet frissességének, szépségének és dicsőségé nek kiterjedő észleléséhez vezet! Ez pedig nem más, mint
feltámadás az érzékiség holt vi lágából a szellemiség Krisztus-tudatosságának élő magasztosságába; s minden odaadó egyént
minden idők legnagyobb alkimistája, Jézus Krisztus bíz meg küldetéssel.

A feltámadásról szólva a következő szavak jutnak eszembe: "Liliomfehér tisztaságban a tengeren túl Krisztus megszületett, a
transz formáció győzelmével keblében, amely átvál toztat engem és téged. Azért halt meg, hogy felszentelje az embert.
Áldozzuk hát fel éle tünket a szabadságért, és meneteljünk Isten nel karöltve." ( Julia Ward Howe: Battle Hymn of the Republic)

Az újonnan feltámadott ember - akiben megszületik a Krisztus, akiben átszellemült di csőség él - a változás ereje által támad
fel, az isteni alkímia segítségével. Benne minden új nap hajnala soha nem tapasztalt szellemi je lentőséggel bír, és számára
minden nap a le hetőség egy kelyheként azt jelenti, hogy szaba don éljen, és szabaddá tegyen minden embert.

S akkor az egész természet, édes közösség ben életáramának leghőbb óhajával, örök se gítségét nyújtja felé szívélyesen a
szabadság tüzének felizzításához. A fák, a virágok, a kö vek, a föld - a természet változatos kifejezési formái - meghajolnak az
ember előtt, aki a szabadság eszközévé változtatta magát, és ma gának a Főkertésznek a figyelmébe és gondos kodásába
29
ajánlják őt.

Az Atyát, aki a Teremtés könyveből ismert Paradicsomot teremtette, most minden szépség Teremtőjének látja. Az elementális
szelle mek - a levegő szilfjei, a víz sellői, a tűz szala manderei és a föld manói - mind acélból te remtettek, hogy segítsenek az
Atyának a leg magasabb rendű finomság és szépség birodalmának megvalósításában.

A figyelmes alkimista észreveheti, hogy a természeti királyság bizonyos mértékig az em ber érzéki természetét tükrözi; az
elementálok, a legkisebbektől a legnagyobbakig, nagy utánzói az emberi életformának. Mivel ma gukra öltötték a dualitás
emberi koncepcióját, az élet vásznán megjelentek a tüskék, a tövi sek és a gazok, a fájdalom és az elválás merült fel az élet
színére. Ám a Föld szűzies bájának az emberi egyensúlytalanság és diszharmónia általi bemocskolása ellenére is sok szépség
maradt annak bizonyságául, hogy Isten hatal ma nagyobb a gonoszt istenítő erőnél.

Az Isten szolgálói és a természet embere közti barátságon keresztül a megértő alkimis ta megtanulja, hogy hogyan alkalmazza
az elementál-élet nagy szellemi áramát, és a Szent Lélek jelenlétében olyan együttműködésre ta lál a természettel, amelynek
létezéséről koráb ban még csak nem is álmodott. Az embert áhí tatos csodálat tölti el, amikor az áldott földre tekint, s meglátja
hullámzó mezeinek nagysze rűségét, termékeny völgyeinek, vad hegyvo nulatainak lenyűgöző pompáját, amikor elné zi
tavainak kristály tükrét, csörgő patakjainak hálózatát, amely különböző mélységű med rekbe juttatja el a víz elemet.

A bolygó ér- és artériahálózata eljuttatja az Örök Egy fáradhatatlan energiáját a világ kör be forgó bolygójának különböző
helyeire, a kék égbolt aranyló napkorongja melegíti és felélénkíti az emberiséget, az éj kristályos holdja és a Plejádokhoz
hasonló csillagok dia démja megnyugtatja - mindezeket a mindent átható egység szelleme élteti, mely minden lé tezőt átitat.
Sehol nem érezhető az egység mé lyebben, mint annak az embernek a szíve mé lyén, aki tökéletes egységben van Istennel és
saját Én Vagyok Jelenlétével, amely magának az isteni tökéletességnek az individualizált azonossága.

A történelmi tévedés teste, amely érzéki eseményekből és az ember tévedéseiből áll, most átalakul a szellemi újjászületés
alkímiai tüze által, s az ember Valódi Lényének teljes sége lép a helyére. Többé már nem rész: ő a te remtés teljességge!

A völgyek, a hegyek, a csillagok diadémja, a messzibe nyúló űr már saját maga részei. Mindezek Ő, és ő benne van
mindezekben! E mindig jelenlévő csodának a legmagasabb érzékelésével az ember, Isten szerves megnyi latkozásaként, képes
véghezvinni a Nagy Alki mista csodáit, és világát a feltámadás bámula tos dicsőségévé tenni! A régi megszűnik; min den új
lesz. ( 2Kor 5,17)

Ezzel szeretnék bepillantást nyújtani a ta nítványok számára azokba a fejleményekbe, amelyek a tudomány világában
várhatók. Érdekem az, hogy ezekben az Alkímiai tanul mányokban egy kis előzetest nyújtsak az em bereknek az elemek fölötti
megnövekedett hatalmából, mert néhány eljövendő alkimista közreműködhet majd ezeknek az új techni káknak a
létrehozásában, vagy azoknak az Egyetemesből való előhívásában.

Vegyük egy pillanatra szemügyre az elme kapcsoló kifejlesztését. Jelenleg a villanyt, a liftet, a kaput és sok más eszközt
elektromos kapcsolóval indítunk be; a mérnökök manap ság olyan írógép kifejlesztésén dolgoznak, amely közvetlenül,
diktálás után gépel. Az el mekapcsoló még forradalmibb, mert lehetővé fogja tenni, hogy az ember az agyhullámokon
keresztül közvetlenül irányítsa a gépeket és az elektromos funkciókat.

Persze ebből sok mulatságos helyzet adódhat majd, amikor például két ember két egymástól eltérő impulzust próbál
egyszerre kibocsátani. Ez azonban nem jelenthet prob lémát; ezek ugyanis vagy kioltják egymást, vagy az erősebb
gondolathullám legyőzi a gyengébbet.

Az eljövendő kor másik találmánya egy olyan érzékenységű fényképezőgép lesz, amely lehetővé teszi az emberi aura
fotózását. Ez hozzásegíti majd az orvosokat, hogy felfe dezzék számos fizikai betegség alapvető okát, valamint megoldást
találjanak sok érzelmi és lelki problémára, amelynek okai a tudatalatti ban rögzült élményekben vagy a beteg előző életeiben
rejlenek.

A bűnöző hajlamok hullámmintáit és az éteri testben lerögzült bűncselekményeket szintén rögzíteni lehet majd az agy
impulzusainak működését jelenleg jelző folyamatok hoz hasonlóan. A bűnösséget vagy ártatlansá got így könnyen eldönthetik
a bírók, akik ed dig csak hiányos tényekre támaszkodhattak egy egyén megítélésekor.

A mágnesesség alaposabb ismerete lehe tővé teszi majd, hogy az ember bútorokat füg gesszen fel a légtérben, minden látható
alátámasztás nélkül. Új optikai eszközök is lesznek, miáltal lehetségessé válik a szubmikroszko pikus és atomi világ szélesebb
körű vizsgálata.

E téren a képek rendkívül tiszta felnagyí tása is lehetővé válik az előzőleg ismertetett módszerek által. E felfedezésekkel
együtt a vi lág alkimistái számára ismertté válnak a transzmutáció bizonyos módszerei, amelyek által az új elemek szintézise
egyszerű gyerek játék lesz.
30
A légi irányítás és szállítás új formája válik majd lehetővé, amikor a repülőgép fémtestére irányított elektronikus sugár
semlegesíteni tudja a gravitációs hatást, s a héliuméhoz ha sonló könnyűséget kölcsönöz a gépnek. Ez le hetővé teszi, hogy a
gép a gravitációs erőtől teljesen függetlenül emelkedjék. A repülőt atomsugarak hajtják majd, s ily módon az uta zás sokkal
biztonságosabb formája válik lehe tővé mindenki számára. A színes televízió szí nei nemsokára sokkal tisztábbak és finomab -
bak lesznek.

Az időjárás űrállomásokon keresztül történő tanulmányozása és a térképezés új módszerei ráébresztik az emberiséget, hogy
ahhoz, hogy az időjárási körülményeket a Föld külön böző térségeiben befolyásolhassák, egy köz ponti állomásra lesz
szükség. Ugyanakkor úgy érzem, ez sok ellentét forrása lesz még, és vé gül ejteni is fogják ezt a tervet, amíg egy telje sebb
egység és egyetértés létre nem jön a kü lönböző érdekcsoportok és nemzetek között.

A Luther Burbank által sok-sok évvel ez előtt megkezdett munka - aki a hierarchia irá nyítása alatt kezdte el kísérleteit a
természetben és a növények metszésében - a tökéletes ség magasabb fokát éri majd el, amikor a sejttan mélyebb
tanulmányozásán keresztül felfedeznek bizonyos hatásokat maguknak a magoknak a belsejében. A sivatagi kaktusz belseje
olyan titkot rejt, amely lehetővé teszi, hogy a világ aszályos vidékei valóban virulja nak, mint a liliom (Iz 35,1) és sokféle
növény és gyü mölcs a jelenleginél sokkal kevesebb vízzel is megteremjen. A vízhiány gondja így orvosol ható lesz.

A népesség növekedése sok demográfust arra késztetett, hogy újra elővegye és módosít sa a malthausi doktrínákat, s Isten
törvényével szöges ellentétben kioltsa vagy korlátozza az emberi életet. Nos, a jövő társadalmának ez nem jelent majd
gondot, mivel csodás mód szerekkel fokozni fogják a mezőgazdasági ter melést, a tenger dús kincseinek kiaknázását,
bevezetik az atomenergia korlátlan használa tát a fejlett város tervezésben és a bolygóközi gyarmatosításban.

Isten terveiben céltudatosság van, amely messze meghaladja az emberi értelem felfogó képességét és az ember történelmi
emlékeze tét. Az elkövetkezendő csodák eltörpülnek majd a még nagyobb csodák mellett, ezért minden lény örömteli
várakozásban fog élni.

Isten elméjét örömmel tölti el, hogy bőség gel onthatja áldásait. De mindenekelőtt hadd tanácsoljam nektek, a Fény
tanítványainak és az emberiségnek, hogy először a békében élés tudományát szerezzétek meg az Atyától, azt, hogy hogyan
kell kedvesen és udvariasan bán ni egymással, szorgalmazzátok az emberiség oktatását az egész Földön, és igyekezzetek azok
számát csökkenteni, akik hajlanak a társa dalom elleni bűntettek elkövetésére.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a gyerme kek helyes viselkedésre szoktatásának, a hasz nos szolgálatra nevelésnek, a
jellemformálás nak a jelentőségét. A politikai botrányoknak, a rendőrállamok kemény módszereinek (lásd a kommunista
országokat) meg kell szűnniük a Béke Hercege kardjának egy intésére.

A Béke Hercege, akit a könyörületes Krisz tus jelképez, elmegy a nemzetekhez, hogy megtanítsa nekik, Isten útja jó, s hogy
Krisz tus csodatetteinek elvégzésére és birtoklására mindenki kivétel nélkül hivatott! A hiú ver sengés helyett az élet
magasabb céljait kell kö vetni. Az embert Isten kell hogy ösztökélje, nem pedig a státushajszolás.

Tanítsátok ezt az igazságot! A mennyei di csőségben való részesülés a Nagy Fehér Test vériség örökkön őrködő üzenete
mindenki számára a Földön.

Bőség és béke kéz a kézben járnak, s ez az öröm Isten akarata. Hadd szülessenek új ott honok, új templomok, új iskolák, új
civilizáci ók, új koncepciók, új erények, új nagyságok a szellemi és természetbeli alkímia erejéből - mindez azzal a
bizalommal, amely lsten szívé ből áradva a ti szívetekben talál otthont, a Hal hatatlan Alkimista szétszóródó fényszikrája ként.

HARMADIK RESZ

Az egyedüllét érzetét a minden egy bizonyosságának kell átalakítania és felváltania. Az ember jóként lépett elő Istenből, és
vissza fog térni ehhez a jósághoz, a szabadság és a vá lasztás méltóságán keresztül válva ismét hozzá hasonlóvá.

lsten hatalma, szeretete és bölcsessége so hasem zsarnoki, gyöngédséggel ruházza fel minden egyes teremtményét annak áldott
lehetőségével, hogy korlátlanul megismerje Is tent. Megbocsátás, irgalom, igazság, béke, tel jesítmény és a legmagasabb szintű
fejlődés olyan ajándékok, amelyeket mindenki számá ra tartogat az Élet.

Az ember az anyagba és a formába való le szállásának folyamatán keresztül, amelyben Is ten részeként hivatott végső
győzelmére, min denek tudatos urává válhat, amíg el nem fe ledkezik Eredetéről. Amíg az ember a salakkal azonosítja
önmagát, szinte azonnal belegaba lyodik az emberi kreációk hálójába, amelynek hurkai Ariadné fonalaként tekerednek a föld -
alatti Anyag-labirintus barlangjában, ahol szembetalálja magát a Minótaurosszal, aki a tudat alacsonyabb oktávjaiban
várakozik, hogy felfalja a Krisztust.
31
A menekülés szabadság. Annak, aki alá száll a formába és a sűrűbb rétegekbe, vissza kell szereznie szabadságát, és vissza kell
emel kednie oda, ahonnan jött, a Forrásához. Ezt azonban idő előtt elvégezni tévedés, mert az Atya vagy az Én Vagyok
Jelenlét tudja minden életsors napját, óráját, amikor már fel készült! Amíg az életsors fölül nem kereke dett, és meg nem
változtatta teljes mértékben a külső körülményeit úgy, hogy véghezvihesse földre jövetele céljait, addig folytatnia kell
gyakorlatozását és felkészülését az egyetemes tervnek megfelelően.

Gondolkodó egyének hamar felismerik, hogy a házasság, a szaporodás és a civilizáció jelen formáinak állandósítás a nem
lehet az élet végső célja. A világ mint színpad nem az egész kozmikus színtér; s mielőtt a függöny le gördülne az utolsó
jelenet után, az emberi lét drámája a világegyetem számos részében le fog játszódni, oly módon, amiről az őskori és a
modern ember még csak nem is álmodott.

Az ember álma a mennyországról csupán röpke bepillantás a képzeletbeli Elíziumba, amely nagylelkűen, bátorításként
adatott ne ki, amíg nem képes kiszélesíteni spirituális lá tásmódját, és meg nem pillantja az Atya csodá inak valóságát
kozmikus lakhelyei sokaságá ban. ( Jn 14,2)

Isten legmagasabb szándéka minden élet folyam számára ugyanaz a győzelem, mint amelyet szeretett Krisztusunk mutatott be
az Olajfák hegyén. A kereszténység túl nagy hangsúlyt fektet az Olajfák hegyén való szen vedéseire, a keresztre feszítésre és
az Arima theai József barlangjában történő virrasztásra, amivel elhomályosítja minden férfi, nő és gyermek előtt a feltámadás
és a mennybeme netel misztériumának a dicsőségét.

Az ok-okozat törvényének félreértése s az, hogy nem sikerül megérteni az Univerzális Krisztussal való egység koncepcióját,
abból az emberi felfogásból fakad, amely a paradicso mi történetben mutatkozik meg először, és a mai napig tart, mert az idő
és a dogma elavult ködössége tartja életben. Sajnos az egyházi ve zeklést az ember tudatlanul elfogadta, és szé les körben
alkalmazta a helytelen cselekede tek mentségére és azok folytatására. Így az ember, akit az Istentől való teljesen felesleges
félelem aurája övez, generációról generációra továbbadta a téveszmét, Isten és a Szentírás nevében.

A diszharmónia és a helytelen cselekvés az ember négy alsóbbrendű testében (fizikai, gondolati, emlékezet- és érzelem
testében) rögzül le egy kozmikus rendelet által létrejött fizikai törvény következtében, amely magának a teremtésnek az
eszköze. Teremtőként az em ber szelet vet, és karmikus vihart arat. ( Oz8,7 )

Az egyetemes Krisztus győzelme, amelyet szeretett Jézusunk mutatott be, azt a célt szol gált; hogy megmutassa az embernek az
utat, amely biztonsággal visszavezérli Isten képmá sához. Ez az út Krisztus, vagyis a minden em berben élő isteni világosság,
amely a világ és minden ember világossága és élete.( Jn 1,9) Ez a cso dálatos fény az, amely a világ világossága és élete ( Mt 5,14;
Jn 8,12 és 9.5 ) - minden ember saját világának vilá gossága. Csak a fényben járva - mivel Ő, az Egyetemes Krisztus benne él e
fényben ( Jn 1,7) térhet vissza az ember az Atyja házába.

A bűnök megbocsátása a Nagy Törvény ir galmának eszköze, amelynek következtében a büntetés vagy a helytelen
cselekedetek ítélete felfüggesztetik azért, hogy az életáram szaba don mozoghasson: "Menj, de többé ne vétkez zél" ( Jn 8,11 ), s
így lehetőséget kapjon egy magasabb fokú lelki fejlődésre. A megbocsátás azonban nem menti fel a lelket azon kívánalom
alól, hogy kiegyensúlyozza helytelenül felhasznált energiáit a transzmutáció alkímiai tüze által. Az élet bármely része,
valamint az ember saját énje ellen elkövetett, helytelen cselekedetek rendbe hozását nagy kozmikus precizitással, teljesen
végre kell hajtani, mert a törvény minden egyes betűjének be kell teljesülnie itt vagy a túlvilágon. (Mt 5,18 )

E folyamatnak azonban nem kell az ítélet hozatal eljövetele miatti félelemnek lennie, ( Zsid 10,27 ) helyette legyen inkább
örömteli lehetőség az Élet szolgálatára és leigázott nagyszerűsége felszabadítására. Mert az életet segítve, egyé nileg és
egyetemesen, s az alkímiai tűz fel élesztésével, lényének oltárán az egyén fel emésztheti mindazt a diszharmóniát, amelyet az
élet szépséges jelenlétére kényszerített. Va lóban, azok, akiknek sokszor megbocsátottak, képesek a nagy szeretetre, ( Lk 7,47 )
mert érzik annak szükségét, hogy örökké hálásak legyenek Is ten jóságáért és irgalmáért, amely örökké tart! ( 136. zsoltár )

Az önfejűség, az önhittség, a szándékos rossz cselekedet, az engedetlenség, a lázadás és a makacsság egyik fő oka a hiú
remény, hogy az ember erőfeszítés nélkül is elérhet va lamit, vagy hogy üdvözülhet áldozathozatal nélkül. Nincs ínyére az
emberiségnek, hogy vesződséges munkával visszafejtse az élet szö vetébe öltött szálakat és gubancokat, vagy hogy becsületes
igyekezettel érje el a menny országot.

Egy nap mégis szembe kell néznie önma ga igazságával; ezért egy helyzet igazságának a megragadásához a jelen a megfelelő
időpont. A kellő időben meghallgatlak, s az üdvösség napján segítek rajtad." ( 2Kor 6,2 )

Az embernek az a vágya, hogy bűnei szá mára bűnbakot találjon egy világtanítóban vagy megváltóban, nincs összhangban a
vezeklés törvényét támogató kozmikus elvvel. A fény ily nagy mesterei, mint Jézus Krisztus vagy Gautama Buddha, lelkek
milliói számára képesek fenntartani az egyensúlyt, akik egye dül nem bírják el bűnösségük súlyát. Az ilyen visszatartó
cselekedet a törvény figyelmen kívül hagyását jelenti, s e könyörületességük kel és önfeláldozásukkal képesek mindenki
számára megőrizni a lángot, így az emberiség rátalálhat az Istenhez visszavezető útra, s az újjászületés erejével, a Szentlélek

32
jelenlétében visszatérhet majd, hogy visszafizesse az élet nek a tartozásait.

Krisztus, a világ megváltója, mert szeplő telen, tiszta szívével elhalasztotta az ítélet nap ját, további teret és időt adva ezzel az
emberi ségnek, hogy eleget tehessen a halhatatlanság követelményének.

Nem tudom megállni a szabadság szent nevében, hogy ne beszéljek ezekről a dolgok ról; mert sokan szenvedtek már az
asztrális vi lágban a halálnak nevezett változás után, s amikor a Karma Urai elé kerültek, hogy szá mot adjanak az életükről,
hiányosság találta tott bennük. Sajnálatos módon ez azért tör ténhetett meg, mert földi életük során hamis vallási tételeket
követtek, s e félrevezetett álla potban nem jól használták fel a számukra ki szabott időt. S ekkor történik majd, hogy
elhangzanak az Úr Ádámhoz intézett szavai: "nem bűn van-e az ajtó előtt" ( Ter 4,7 ) - azaz: itt áll a feljegyzés, hogy Isten
energiáját nem jól hasz nálták fel, s erről most számot kell adniuk.

Istennek a világrendre vonatkozó tervé ben a bűnök miatti vezeklés folyamatos és ha tékony, mert az ibolyaszínű tűz minden
nemkívánatos körülményt átalakít, és visszaállítja az egyensúlyt a fény által. Ez a Fény az Egyete mes Krisztus.

A drága ibolya láng a Vigasztaló ( Jn 14,16.26) tudatá nak egy aspektusa, minden alkimista barátja.

Ez egyszerre az Élet kelyhe és elixírje, amely mindenütt tökéletességet eredményez, ahol tettre szólítják. Miután az ibolya
láng elvégez te tökéletes munkáját, hagyd, hogy a dolgok csendben vajúdjanak, hogy Isten a teremtés vizein járva
megteremtse és életben tartsa örök törvényének igazságát.

A felemelkedés tetőpontja vagy a beikta tás mindenkinél elkezdődhet, és el is fog ér kezni mindenki számára, még a
kisgyermekek számára is, ha készen állnak rá - amikor kar májuknak legalább 51 %-át letörlesztették (ez azt jelenti, hogy a
valaha is kapott energiáik 51 %-át átalakították, és építő célokra használ ták) -, és a szívük mind Isten, mind az ember iránt
igazságos, s készek Isten örökké felfelé emelkedő Jelenlétének soha nem halványuló fényébe lépni.

Amikor ezt az ajándékot bárki megkapja saját Én Vagyok Jelenlététől és a Karmikus Ta nácstól, a kor jelei oly gyorsan
lehullanak róla, amilyen gyorsan mosolyra tud húzódni a száj, s vonzereje és energiája a lényén átfutó végte len isteni energia
lesz. Az anyag salakja, az ér zelmi test fáradtsága, kimerültsége a gyűlölkö déstől és egyéb szörnyszülötteitől, a mentális test
megállás nélküli forgása - mind lehull nak, és helyükre isteni ellenpárjuk lép tökéle tes könnyedséggel.

Az érzéseket az Isten és az angyalok iránti szeretet fogja átfűteni; az elme, Isten gyé mántragyogású elméje - mindenütt
jelenlevő, mindentudó, mindenható. Egész lényét ihle tettség és törekvés tölti el!

Az, ami egykor reménykedve leszállt, most visszaemelkedik a Fénybe, ahonnan érkezett. Eggyé válva az angyalokkal és a
természettel, a Felemelkedett Mesterek és a Nagy Fehér Test vériség szövetségét élvezve, belső, isteni eré nyei révén eléri a
teljességet, amelyet Isten minden gyermekének felajánlott, az ember győzelmének biztos és örömteli tudatában:

"A Fiam vagy, ma adtam neked életet." ( Zsolt 2,7)

33
EPILÓ GU S
A vallás és a spiritualitás nem szégyen. Az örök, kreatív művészet alkalmazásai ezek. Ba rátai az alkimistának, aki az emberi
természet és az élet minden alapelemét át szeretné alakí tani a krisztusi teljesítmény aranyává.

Tanításaimban a főbejárat kulcsai vannak elrejtve. Be kell ezeket illeszteni a zárba, hogy belépést nyerjetek a legmagasabb
beavatásba. Az ÉN VAGYOK az az ajtó, amely a tudat örök ké felfelé emelkedő síkjainak fokozatos kibon takozására nyílik -
saját gyönyörű ÉN VA GYOK Isteni Jelenléteteken belül.

Áldottaim, az alkímia segítségével nem csak háromdimenziós tárgyakat hívhattok le az egyetemes fényből. Az alkímiát fel
lehet használni az elme megvilágítására, a nemkívá natos állapotok gyógyítására, s az ember egész természetének spirituális
felmagasztosítására, közönséges állapotából az arany nemességé nek szintjére, ahol a törvény az aranyszabály.

Veletek, mint Istennel is, minden lehetsé ges. Nincs más, vagy ennél magasabb út. A je lenlegi briliáns szovjet tudomány
például nem bírja megnyerni a világegyetemet Orosz ország áldott gyermekei számára. Csak Isten hozhat örök elégedettséget
az egész Földnek. Reszkessenek az istentelenek, "mert mint a fű, hamar elhervadnak" ( Zsolt 37,1-2 ), de az igazak ragyogni
fognak a Nagy Alkimista, a Mindenható Isten fiaként!

Az alkímia további tanulmányai mindenki számára elérhetőek, aki fokozatosan fejlődik az önuralom tudományában. Az anyag
egy ré szét a Láng Fenntartóinak Szövetsége leckéi ben és a hetente megjelenő A Bölcsesség Gyöngyszemeiben fogom
közreadni, amelyet a Testvériség Mesterei írnak, míg néhányat én fogok közölni veletek egyenként, szívből jövő hívásotokra.
Ahhoz azonban, hogy ez az igaz cél kiteljesedhessen bennetek, kérni kell rá bennünket.

"Kiálts hozzám és meghallgatlak" ( Jer 33,3), mond ja a Legmagasabb Isten. Az Atya megjutalmaz benneteket minden, rejtekben
elimádkozott imádságért. ( Mt6,6 ) Szívetek rejtett zugából, ame lyet senki sem ismer, mindig elküldhetitek né ma fohászotokat,
mert ott, a szívetekben van az öröklét tégelye, a fehér hő, az Élet elixírje, tiszta lehetősége.

Ti szent tűz alkimistái, íme a titkos kozmi kus képlet: Theos = God (Isten); Rule (Sza bály) = Law (Törvény); You (Te) = Being
(Lény); Theos+ Rule+You = Isten törvénye elv ként él a lényedben (TRY = PRÓBÁLKOZZ).

VAGYOK igaz lényetekkel állandó össz hangban.

Pax vobiscum

Sanctus Germanus

34