Anda di halaman 1dari 34

BAB I

HIMPUNAN, BILANGAN, DAN OPERASI ALJABAR


I. Himpunan S

Himpunan adalah kumpulan benda-benda


dan unsur-unsur yang telah didefinisikan
dengan jelas dan juga memiliki sifat A
B
keterikatan tertentu.

Macam-macam himpunan
1. Himpunan berhingga → himpunan yang A∩
jumlah anggotanya bisa dihitung. B
Contoh :
A = { bilangan prima kurang dari 10} Contoh :
= {2, 3, 7, 11} A = {1,2,3,4,5}
2. Himpunan tak berhingga adalah B = {2,3,5,7,9}
himpunan yang jumlah anggotanya tidak A ∩ B = {2,3,5}
bisa dihitung atau tidak terbatas.
Contoh : 3. Gabungan
B = { bilangan asli } S
= {1, 2, 3, 4, 5, ...}
3. Himpunan kosong adalah himpunan
yang tidak memiliki anggota.
Contoh : A B
C = { bilangan asli negatif}
={}=∅
4. Himpunan semesta adalah himpunan
dari semua obyek yang sedang A∪ B
dibicarakan. Himpunan semesta ditulis
dengan simbol S. Contoh :
Contoh : A = {2,4,6}
D = {1, 3, 5} B = {4,6,8}
Maka himpunan semestanya bisa A ∪ B = {2,4,6,8}
berupa :
S = { bilangan asli}
S = { bilangan ganjil }, dan sebagainya.

∈ = elemen / anggota / unsur himpunan


Contoh :
A = {1, 2, 3, 4, 5}
1 ∈ A, 3 ∈ A, dsb.

Operasi pada himpunan


1. Komplemen

S Ac

Ac = A komplemen
(Ac)c = A ((Ac)c)c = Ac
2. Irisan Himpunan bagian

1
Himpunan A disebut himpunan bagian dari Bilangan cacah = bilangan bulat tidak
B apabila semua anggota A merupakan negatif
anggota B. C = {0,1,2,3,4,5,…}
Contoh :
A ⊂ B = A anggota himpunan bagian dari B III. Operasi Aljabar

S 1. Sifat distributif
a ( b + c) = ab + ac
(a + b)(c + d) = a (c + d) + b (c + d)
A B = ac + ad + bc + bd
2. Kuadrat jumlah dan selisih

ab b2 a
Contoh :
Jika A = {1,2} a2 ab b
Maka himpunan bagiannya : { }, {1}, {2},
{1,2}
Banyaknya himpunan bagian dari A : a b
2n(A) = 22 = 4
n(A) = Banyaknya anggota himpunan A (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
(a – b)2 = a2 – 2ab + b2
Sifat-sifat pada himpunan
1. A ∩ B = B ∩ A 3. Selisih dua kuadrat
2. A ∪ B = B ∪ A a2 – b2 = (a – b)(a + b)
3. (Ac)c = A
4. A ∩ ( B ∩ C ) = ( A ∩ B ) ∩ C
5. A ∪ ( B ∪ C ) = ( A ∪ B) ∪ C
6. A ∩ ( B ∪ C) = ( A ∩ B ) ∪ ( A ∩ C
)
7. A ∪ ( B ∩ C ) = ( A ∪ B ) ∩ ( A ∪
C)
8. ( A ∩ B )c = Ac ∪ Bc
9. ( A ∪ B )c = Ac ∩ Bc
10. n( A ∪ B ) = n(A) + n(B) – n( A ∩
B)

II. Pembagian Jenis bilangan

bulat
rasional
real pecahan
Bilangan irasional
Tidak real
Bilangan rasional =bilangan yang bisa
a
dinyatakan dengan a, b ∈ bulat, b K0
b

Contoh : 2, 5, 1 , 2 , 9 , 22 , dsb
2 3 7

Bilangan irasional
Contoh : 2 , 5 , 3 10 , log 2, π , dsb

Bilangan asli = bilangan bulat positif


A = {1,2,3,4,5,…}

2
SOAL-SOAL

1. Himpunan semesta yang tepat dari Q = {bilangan kelipatan 3 kurang


P ={3,9,12 ,15 } adalah… dari 20}
A. himpunan kelipatan tiga kurang dari Maka irisan P dan Q adalah...
A. {3}
15
B. {3,15}
B. himpunan kelipatan tiga lebih dari 3 C. {1,3,15}
C. himpunan kelipatan tiga antara 3 dan D. {1,3,9,15}
15
D. himpunan kelipatan tiga kurang dari 6. Himpunan A = {2,3,4,6,12} dapat
18 dinyatakan dengan notasi pembentuk
himpunan menjadi…
2. Dari sekelompok anak terdapat 15 anak A. {x  x >1,x∈ bilangan asli}
gemar bulu tangkis, 20 anak gemar B. {x  x >1,x∈ bilangan cacah}
tenis meja, dan 12 anak gemar
keduanya. Jumlah anak dalam kelompok
C. {x  x >1,x∈ bilangan faktor dari 12}
tersebut adalah… D. {x  x >1,x∈ bilangan kelipatan dari
A. 17 orang 12}
B. 23 orang
C. 35 orang 7. Dalam suatu kelas terdapat 47 siswa,
D. 47 orang setelah dicatat terdapat 38 anak senang
berolahraga, 36 anak senang membaca,
3. Ditentukan dan 5 orang anak tidak senang
A ={bilangan faktor prima dari 120} Ban berolahraga maupun membaca. Banyak
anak yang senang berolahraga dan
yaknya anggota himpunan dari A
senang membaca adalah…
adalah…
A. 28 anak
A. 3
B. 32 anak
B. 4
C. 36 anak
C. 5
D. 38 anak
D. 6
8. Dari 42 siswa kelas IA , 24 siswa
4. Diketahui P ={Bilangan prima} ,
mengikuti ekstrakurikuler pramuka, 17
Q ={Bilangan ganjil} , dan siswa mengikuti PMR, dan 8 siswa tidak
S ={Bilangan cacah} Diagram
Venn mengikuti kedua ekstrakurikuler
yang menyatakan hubungan himpunan tersebut. Banyak siswa yang mengikuti
di atas adalah… kedua kegiatan ekstrakulikuler adalah…
A. 6 orang
5. Jika P = {bilangan prima kurang dari B. 7 orang
20} C. 9 orang
D. 16 orang
A. S B. S
9. Seseorang mendapat tugas menyalakan
senter setiap 8 detik sekali, dan orang
Q P P Q
kedua bertugas menyalakannya setiap
12 detik sekali. Bila kedua orang
tersebut mulai menyalakannya pada
C. S D. S saat yang sama, maka kedua orang
tersebut akan menyalakan secara
Q P Q besama untuk ketiga kalinya setelah…
P
A. 20 detik
B. 36 detik
C. 48 detik
D. 96 detik

10. Hasil dari 53,56-36,973 adalah

3
A. 17,487 untuk menjahit 120 karung diperlukan
B. 16,587 benang sepanjang...
C. 16,477 A. 60 m
D. 15,587 B. 120 m
C. 600 m
D. 620 m

11. Persediaan makanan ternak 50 sapi


cukup untuk 18 hari. Jika sapi 17. Jika (2x + 3y)(px + qy) = rx2 + 23xy +
bertambah 10 ekor, maka makanan itu 12y2. Maka nilai r adalah...
hanya cukup untuk … A. 3
A. 13 hari B. 4
B. 14 hari C. 10
C. 15 hari D. 15
D. 17 hari
18. Salah satu faktor dari 6x2 + x – 5 = 0
3 1 adalah...
12. Hasil dari − adalah
x +3 2x −1 A. (x + 1)
5x −6 B. (x – 1)
A. C. (2x – 5)
(x +3)(2x −1)
7x −6 D. (3x + 5)
B.
( x + 3)( 2 x −1)
19. Jika suhu suatu cairan berubah dari –
7x 10oC menjadi 3oC, maka kenaikan suhu
C.
( x + 3)( 2 x −1) itu adalah…
5x A. 13oC
D.
( x + 3)( 2 x −1) B. 7oC
C. – 7oC
13. (a + b)6 = a6 + pa5b + qa4b2 + ra3b3 + D. – 13oC
sa2b4 + tab5 + b6.
Hasil dari 5p + 7q adalah… 4 22 3
A. 135 20. Hasil dari 3 +6 −2 adalah…
5 35 7
B. 90 6
C. 47 A. 8
D. 40 7
3
B. 8
14. Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 7
dari bentuk aljabar 6a2b3 dan 8a4b2 C. 8
adalah... D. 9
A. 24 a2b2
B. 24 a4b3 21. Jika diketahui 2,57 =1,60 dan
25 ,7 =5,07 , maka nilai 2570
C. 24 a6b5
D. 24 a8b6 adalah
A. 16
15. Himpunan semua faktor dari 20 B. 50,7
adalah... C. 160
A. {1,2,4,5,10,20} D. 507
B. {1,2,4,10,20}
C. {1,2,4,5,20} 22. Untuk membuat 5 potong kue
D. {2,4,5,10,20} diperlukan ½ kg gula. Jika banyak gula
yang tersedia 2 kg, maka dapat dibuat
16. Untuk menjahit satu karung beras kue sebanyak...
diperlukan benang sepanjang 5 m. Maka A. 10 potong
B. 20 potong

4
C. 25 potong sama. Pada tanggal berapa Amir dan
D. 30 potong Bayu memeriksakan diri secara
bersama-sama untuk kedua kalinya…
23. Pengertian perbandingan berbalik nilai A. 28 April 1996
terdapat dalam pernyataan... B. 30 April 1996
A. banyak barang yang dibeli dan C. 10 Mei 1996
jumlah uang untuk membayar D. 11 Mei 1996
B. kecepatan bus dan waktu tempuh
C. jarak dan waktu tempuh suatu 27. Seorang pemborong bangunan
kendaraan memperkirakan pekerjaannya dapat
D. banyak karyawan dan upah yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan
diberikan kepada karyawan itu dengan pekerja sebanyak 240 orang .
Bila pekerjaan itu akan diselesaikan
24. Perhatikan gambar ! dalam waktu 10 bulan, maka banyak
Gr pekerja yang diperlukan adalah…
A. 24 orang
B B. 40 orang
I II C. 144 orang
100 D. 200 orang
J
a
28. Sebuah bus berangkat dari Jakarta
r
a pada hari sabtu pukul 17.15 menuju
k Yogya melalui Semarang yang berjarak
560 km. Dari Jakarta ke Semarang bus
(km) melaju dengan kecepatan rata-rata 45
0 km/jam ditempuh dalam waktu 10 jam.
06.30
06.00 08.10 08.30 Di Semarang bus berhenti selama 1
A waktu
jam, kemudian melaju lagi menuju
afik di atas menunjukan perjalanan dua Yogya dengan kecepatan rata-rata 50
kendaraan dari A ke B. Selisih kecepatan km/jam. Pada hari dan pukul berapa bus
kedua kendaraan adalah... itu akan tiba di Yogya?
A. 15 km/jam A. Hari Sabtu pukul 06.27
B. 20 km/jam B. Hari Minggu pukul 04.27
C. 40 km/jam C. Hari Minggu pukul 06.27
D. 60 km/jam D. Hari Senin pukul 05.27

2−x 1 29. Bentuk lain dari


25. I. = 4 x 2 +12 x +9 +2p( p −1)( p +1)
2
x −4 x +2
adalah…
x 2 + 4x 1
II. = A. (2 x −3) 2 +(2p 3 −2p)
x 2 −16 x −4
B. (2 x +3) 2 +(2p 3 −2p)
x 2 + x −6
x +1
III. = C. (2 x +3) 2 +(2p 3 + 2p)
2
2x + 6x x +2
D. ( 2 x − 3) 2 + (2p 3 + 2p)
x 2 −1
x +1
IV. 2 =
x +x −2 x +2
x 2 −16
Pernyataan di atas yang benar adalah... 30. Bentuk sederhana dari
A. IV x 2 + 8x +16
B. III adalah…
C. II x −2
A.
D. I x +2
x +2
26. Amir dan Bayu sedang dalam perawatan B.
x −2
dokter yang sama. Amir memeriksakan
x −4
diri ke dokter tiap 3 hari sekali, C.
sedangkan Bayu setiap 5 hari sekali. x +4
Pada tanggal 25 April 1996 keduanya x +4
D.
memeriksakan diri secara bersama- x −4

5
31. Dengan mengendarai sepeda motor,
Tono berangkat dari kota A menuju kota
B pada pukul 10.30 dengan kecepatan
rata-rata 60 km/jam. Pada saat yang
sama Amir mengendarai sebuah mobil
dari kota B ke kota A dengan kecepatan
rata-rata 80 km/jam . Jika jarak kedua
kota tersebut 560 km, maka mereka
akan bertemu pada pukul…
A. 13.00
B. 13.30
C. 14.00
D. 14.30

32. Pemfaktoran dari 9x 4 −144 .y 4 =...


A. (3x2 + 12y2)(3x2 – 12y2)
B. 9(x2 + 4y2)(x2. – 4y2)
C. 9(x + 2y)(x2 – 2y)2
D. 9(x2 + 4y2)(x + 2y)(x – 2y)

2 x 2 − x −15
33. Bentuk disederhanakan
16 x 4 − 625
menjadi ...
x +3
A.
( 2 x −5)( 4 x 2 − 25 )
x −3
B.
( 2 x + 5)( 4 x 2 + 25 )
x +3
C.
( 2 x −5)( 4 x 2 + 25 )
x −3
D.
( 2 x −5)( 4 x 2 + 25 )

34. Penduduk suatu perkampungan


diketahui ada 182 jiwa berusia kurang
dari 40 tahun, 128 jiwa berusia lebih
dari 20 tahun, sedangkan 85 jiwa
berusia di antara 20 dan 40 tahun.
Banyak penduduk di perkampungan itu
adalah...
A. 395 jiwa
B. 200 jiwa
C. 225 jiwa
D. 185 jiwa

6
BAB III
PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN
I. Persamaan linear 1 1
x2 – 6x + (- 6)2 = - 8 + (- 6)2
Langkah-langkah penyelesaian : 4 4
• Pindahkan semua variabel x ke ruas x2 – 6x + 9 = - 8 + 9
kiri (x – 3)2 = 1
• Pindahkan semua konstanta ke ruas x–3=± 1
kanan x–3=± 1
Contoh : x=3± 1
5x – 4 = 3x + 2 x = 3 + 1 atau x = 3 – 1
5x – 3x – 4 = 2 x = 4 atau x = 2
2x – 4 = 2 Himpunan penyelesaian {2,4}
2x = 2 + 4 3. Memakai rumus ABC
2x = 6 − b ± b 2 − 4ac
x=3 x=
2a
Contoh :
II. Persamaan kuadrat
2x2 – 10x – 12 = 0
maka : a = 2; b = - 10; c = - 12
Bentuk umum : ax2 + bx + c = 0 ; a ≠ 0
Metoda penyelesaian : − b ± b 2 − 4ac
x=
1. Memfaktorkan 2a
Contoh 1 : −( −10 ) ± ( −10 ) 2 −4.2.( −12 )
x2 – 7x + 12 = 0 x=
2.2
(x – 3)(x – 4) = 0
x – 3 = 0 atau x – 4 = 0 10 ± 100 + 96
x=
x = 3 atau x = 4 4
Himpunan penyelesaian {3,4} 10 ± 196
Contoh 2 : x=
4
x2 – 6x = 0
10 ±14
x (x – 6) = 0 x=
x = 0 atau x – 6 = 0 4
x = 0 atau x = 6 10 +14 24
x= = =6
Himpunan penyelesaian {0,6} 4 4
10 −14 −4
2. Melengkapkan kuadrat sempurna x= = = −1
4 4
Langkah-langkah penyelesaian :
• Pindahkan c ke ruas kanan
III. Persamaan garis
• Bagi persamaan dengan a
• Setelah persamaan menjadi x2 + px = 1. Persamaan garis dengan gradien m
q, tambahkan kedua ruas dengan dan melalui (0,0) adalah y = mx
1
4
p2 2. Persamaan garis dengan gradien m
dan melalui (0,c) adalah y = mx + c
• Ubah bentuk x2 + 2nx + n2 yang di 3. Persamaan garis dengan gradien m
ruas kiri menjadi (x + n)2 dan melalui (a,b) adalah
Contoh : y – b = m(x – a)
2x2 – 12x + 16 = 0
2x2 – 12x = - 16
x2 – 6x = - 8

7
4. Persamaan garis dengan garis yang
melalui (x1,y1) dan (x2,y2) adalah
y − y1 x − x1
=
y 2 − y1 x 2 − x 1

SOAL-SOAL

1. Nilai x yang memenuhi persamaan


6. Suatu persegi panjang ABCD panjangnya
3(2x + 13 ) = 4(3x − 12 ) adalah… ( 3x + 2) cm , lebar ( 2 x +3) cm dan luas
1 300 cm2. Panjang diagonal AC adalah...
A. −
6
D
1 A. 25 cm
C
B. −
2 B. 24 cm
1 C. 20 cm
C. D.15 cm
6 B
A
1
D.
2 7. Salah satu koordinat titik potong fungsi
yang dinyatakan dengan rumus
2. Nilai 2x – 7y pada sistem persamaan y = f ( x ) = x 2 −2 x −24
dengan garis yang
3x – 1 dan 3x + 4y = 11 adalah
memiliki persamaan 4 y −3x −12 = 0
A. 16
B. 12 adalah...
C. – 12 A. (0,4)
D. – 16 B. (0,– 4)
C. (4,0)
D. (– 4,0)
3. Himpunan penyelesaian dari 2x + 4y =
22 dan 3x – 5y = – 11. x,y ∈ R
adalah... 1
8. Himpunan penyelesaian dari: x – 1 =
A. {(3,4)} 4
B. {(3, – 4)} 3 , jika x variabel pada himpunan
C. {(– 3,4)} bilangan pecahan adalah...
D. {(– 3, – 4)} 1
A. {4 }
4
4. Jika3x + 4 y = −10 dan 4 x −5 y = −34 3
,maka nilai dari 8x +3y adalah... B. {2
4
A. – 54 1
B. – 42 C. {2 }
C. 42 4
D. 54 3
D. {1 }
4
5. Harga 8 buah buku tulis dan 6 buah
pensil Rp 14.400,00. Harga 6 buah buku 9. Himpunan penyelesaian dari
tulis dan 5 buah pensil Rp 11.200,00. – 4x + 6 > – x + 18, dengan x bilangan
Jumlah harga 5 buah buku tulis dan 8 bulat , adalah...
buah pensil adalah... A. {– 4, – 3, – 2,...}
A. Rp 13.600,00 B. {– 8, – 7, – 6, – 5, – 4,...}
B. Rp 12.800,00 C. {...– 10, – 9, – 8}
C. Rp 12.400,00 D. {...– 6, – 5, – 4}
D. Rp 11.800,00

8
10. Harga 7 ekor ayam dan 6 ekor itik Rp 3
67.250,00 sedangkan harga 2 ekor ayam
C.
5
dan 3 ekor itik Rp 25.000,00. Harga 1 5
ekor ayam adalah… D.
3
A. Rp 4.500,00
B. Rp 5.750,00 16. Gradien garis yang tegak lurus dengan
C. Rp 6.750,00 garis yang persamaannya
3x +5 y + 20 = 0 adalah…
D. Rp 7.500,00
5
A. −
11.Diketahui garis m sejajar dengan garis y 3
= -2x + 5. Persamaan garis yang melalui 3
(4,-1) dan tegak lurus m adalah… B. −
5
A. x – 2y – 6 = 0
3
B. B. x + 2y – 6 = 0 C.
C. x – 2y + 6 = 0 5
D. x + 2y + 6 = 0 5
D.
3

12.Diketahui garis g dengan persamaan y


= 3x + 1. Garis h sejajar dengan garis g
dan melalui titik A (2,3). Maka garis h
mempunyai persamaan... 17.Perhatikan gambar !
1 11
A. y = – x+ Y
3 3
3
B. y = – x +6
2
0 3 X
C. y = 3x – 3
D. y = 3x + 3 k
-3
13. Persamaan garis yang melalui titik (- 2,
1) dan tegak lurus garis 4x −3y +3 = 0
adalah... Kedudukan titik pada garis k pada
A. 3x + 4y + 2 = 0 gambar di atas bila dinyatakan dalam
B. – 3x + 4y + 2 = 0 notasi pembentuk himpunan adalah…
C. – 4x + 3y – 11 = 0 A. {(x,y}| x – y = 3 ; x,y ∈ R}
D. 4x + 3y + 11 = 0 B. {(x,y) | y – x = 3 ; x,y ∈ R}
C. {(x,y) | x + y = 3 ; x,y ∈ R}
14. Persamaan garis lurus yang melalui titik D. {(x,y) | 3x – 3y = 3 ; x,y ∈ R}
(2,3) dan sejajar garis y = −x +3
adalah... 18.Dari garis-garis dengan persamaan:
A. y = x + 5 y −5x +12 = 0
I.
B. y = x – 5
II. y +5x −9 = 0
C. y = – x + 5
D. y = – x – 5 III. 5 y − x −12 = 0
IV. 5 y + x +9 = 0
15. Gradien garis 3x +5 y −6 = 0 adalah … Yang sejajar dengan garis yang melalui
titik (2,1) dan (3,6) adalah….
3
A. − A. I
5 B. II
5 C. III
B. −
3 D. IV

9
19. Jika x1 dan x2, dengan x1 > x2 Y
merupakan penyelesaian dari x2 + 7x +
10=0 Maka 4x1 . 3x2 adalah…
A. 120
B. 84
C. – 84
D. – 120 3

20. Titik perpotongan grafik y = x 2 −8x +12


dengan garis y = x – 2 adalah...
A. (7,5) dan (–2,0) X
B. (–7,5) dan (2,0) -2
C. (7, –5) dan (–2,0)
D. (7,5) dan (2,0) Notasi pembentuk himpunan untuk
tempat kedudukan titik-titik yang
21.Salah satu penyelesaian dari persamaan. berada di daerah yang diarsir adalah…
2x2 + bx + 36 = 0 adalah x1 = 3. Maka A. { (x,y)  x > -2, y > 3, x,y ∈ R}
nilai b =... B. { (x,y)  x > -2, y > 3, x,y ∈R}
A. 12 C. { (x,y)  x < -2, y > 3, x,y ∈R}
B. 6 D. { (x,y)  x < -2, y > 3, x,y ∈R}
C. – 18
D. – 36

22. Grafik irisan { x | −5 < x < 18, x ∈ R}


dengan { x | x > 10 atau x < -2, x ∈ R}
adalah…

A.
-5 -2 10 18

B.
-5 18
C. 25. Daerah yang diarsir berikut ini yang
-5 10 menyatakan tempat kedudukan dari
D. {P| OP < 4} adalah...
-2 18
23. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke y y
atas. Setelah t detik, tinggi benda itu h A. C.
meter yang ditentukan oleh persamaan
h = 30 t − 5t 2 . Selang atau interval t
sehingga h > 25 adalah…
A. t <0 atau t > 5 0 4 x 0 4 x
B. t <1 atau t > 5
C. 1 < t < 5
D. 0 < t < 5

24.Perhatikan gambar ! y
B. y D.

0 4 x 0 4 x

10
BAB III
RELASI DAN FUNGSI
I. Relasi
a 1 Bukan Fungsi , sebab
Relasi atau hubungan adalah suatu kalimat b 2 C berpasangan lebih
matematika yang memeasangkan unsur- c 3 dari sekali
unsur dari suatu himpunan ke himpunan
yang lain. a 1 Bukan Fungsi , sebab
b 2 b tidak berpasangan
Relasi bisa dinyatakan dengan cara c 3
1. Diagram panah
2. Diagram Cartesius
3. Pasangan berurutan III. Domain, Kodomain, dan Range

II. Fungsi (Pemetaan) Misalkan kita memiliki fungsi sebagagai


berikut :
Fungsi adalah relasi yang lebih khusus. p
Fungsi (pemetaan) himpunan A ke a
q
himpunan B adalah suatu relasi khusus yang b
r
menghubungkan setiap anggota himpunan A c
s
d
dengan tepat satu anggota himpunan B.
Contoh : Relasi antara A=(a, b, c) dan B =
(1, 2, 3) berikut dikatakan fungsi {a, b, c, d } disebut domain / daerah asal /
daerah kawan
a 1 a 1 {p, q, r, dan s} disebut kodomain / derah
b 2 b 2 lawan
c 3 c 3 {p, q, s} disebut range atau daerah hasil.

a IV. Fungsi kuadrat


1
b 2
c 3 Bentuk umum
F(x) = ax2 + bx + c a≠ 0
Contoh: Relasi antara A=(a, b, c) dan B= Jika digambar pada diagram cartesius
(1, 2, 3) bertikut bukan fungsi dengan domain x ∈ R maka grafiknya
berbentuk parabola.
b
Persamaan sumbu simetri : x = −
2a
Jika a > 0 → F(x) memiliki nilai minimum
(Parabola membuka ke atas)

11
Jika a < 0 → F(x) memiliki nilai maksimum
(Parabola membuka ke bawah)
Nilai maksimum (minimum)
b 2 − 4ac
y=
− 4a
 b b 2 − 4ac 
Koordinat titik puncak :  −
 2a
, 

 − 4a 

Titik potong dengan sumbu y → x= 0


sehingga y = c → (0, c)
Titik potong dengan sumbu x → y = 0
Sehiungga ax2 + bx + c = 0
Persamaan terakhir ini bisa diselesaikan
dengan cara :
1. Memfaktorkan
2. Melengkapkan kuadrat sempurna
3. Rumus ABC.

S0AL-SOAL

1. Di antara himpunan pasangan berurutan


di bawah ini yang merupakan pemetaan
A. A B B. A B
adalah…
A. A.{ (p,1), (q,1), (r,1), (r,2)} 1 1
B. B. { (1,p), (1,q), (1,r), (2,r)} 2 2
2 2
C. C. { (p,1), (q,2), (r,3), (r,4)} 3 3
4 4
D. { (1,p), (2,q), (3,r), (4,r)}
4 4
6 6
2. Perhatikan gambar ! 5 5

p C. A B D. A B
a
q 1 1
b 2 2
r 2 2
c s 3 4 3 4
d 4 4
t 6 6
5 5

Anggota daerah hasil pada fungsi yang


4. Suatu fungsi f yang dirumuskan dengan
dinyatakan oleh diagram panah di
f(x) = ax + b diketahui bahwa f(1) = 3
samping adalah…
dan f(–3) = 11. Nilai a dan b berturut-
A. p, q, r, s, dan t
turut adalah...
B. a, b, c, dan d
A. 4 dan –1
C. p, r, dan t
B. –2 dan 1
D. q dan s
C. 4 dan 7
D. –2 dan 5
3. Diketahui A = {1,2,3,4,5} dan B =
5. Perhatikan gambar !
{2,4,6}. Diagram panah berikut yang
merupakan relasi “faktor dari” himpunan
A ke himpunan B adalah...

12
D. 96 cm2
I. A B II. A B
8. Dua bilangan cacah berbeda 5 dan hasil
kalinya 374. Bilangan cacah yang
terbesar adalah...
A. 17
 B. 22
C. 23
D. 28
III A B B
IV. A 9. Ditentukan A ={a , b, c, d} dan
. B ={1,2,3,4} . Banyak korespondensi
 
satu-satu yang mungkin dari A ke B
 adalah…

 A. 24
 B. 16
C. 8
D. 4
Diagram panah di atas yang merupakan
pemetaan dari A ke B adalah… 10. Perhatikan gambar !
A. I y
B. II
C. I dan III
D. II dan IV -5
0 1 x

6. Di antara pasangan-pasangan himpunan


di bawah ini yang dapat
-5
berkorespondensi satu-satu adalah…
A. A={vokal} dan P={nama jari
tangan}
B. P = {x | 2 < x < 9, x bilangan Koordinat titik balik grafik fungsi pada
prima} dan Q = {bilangan prima< gambar di atas adalah…
10} A. (-1,-8)
C. C={nama-nama hari} dan D={nama B. (-2,-9)
-nama bulan} C. (0,-5)
D. R = {1,3,5,7} dan S = {2,3,5,7,11} D. (-3,-8)

2
7. Perhatikan gambar ! 11. Suatu fungsi kuadrat f ( x ) = x +2 x −3
x C 12 - x R dengan daerah asal
S D ={x | −4 ≤ x ≤ 2; x ∈R} . Grafik
x
fungsinya adalah...
B
8-x
A. y C. y
8-x
Dx -2 1 2 x -3 -1 1 2 x

P 12 - x A x Q -3
-4
Persegi panjang PQRS panjangnya 12 cm
dan lebarnya 8 cm.
AQ = BR = CS = DP = x cm. Jika L(x) B. D.
y y
menyatakan luas segi empat ABCD, -5
maka luas minimum segiempat ABCD 3
adalah...
A. 23 cm2
B. 46 cm2 -2 1 x -3 1 x
C. 92 cm2

13
2
12. Nilai minimum dari f ( x ) = 2 x +14 x +24
adalah...
B. − 12 12
C. 24
A. − 1
2 D. 26

ARITMETIKA SOSIAL

13. Koperasi sekolah menjual sebuah buku 15. Seorang pedagang membeli 2 karung
pelajaran dengan harga Rp 4.200,00. beras masing-masing beratnya 1 kuintal
Dari penjualan buku tersebut koperasi dengan tara 2½ %. Harga pembelian
sekolah mendapat untung 20%. Harga setiap karung beras Rp 200.000,00. Jika
pembelian buku pelajaran tersebut beras itu dijual dengan harga Rp
adalah… 2.400,00 per kg, maka besar
A. Rp 3.360,00 keuntungan adalah…
B. Rp 3.500,00 A. Rp 34.000,00
C. Rp 3.680,00 B. Rp 56.000,00
D. Rp 3.700,00 C. Rp 68.000,00
D. Rp 80.000,00
14. Koperasi “Usaha Tani” membeli pupuk
sebanyak 10 karung dengan bruto 7 16. Ali membeli 12 baju dengan harga Rp
kuintal. Setiap karung pupuk mempunyai 336.000,00. Bila Budi akan membeli 18
berat yang sama. Jika taranya 3 %, baju yang sama dengan baju yang dibeli
maka neto setiap karung pupuk adalah… Ali,maka Budi harus membayar sebesar…
A. 67,9 kg A. Rp 486.000,00
B. 69,7 kg B. Rp 492.000,00
C. 72,1 kg C. Rp 504.000,00
D. 73,0 kg D. Rp 528.000,00
BAB IV
GARIS, SUDUT, DAN KESEMBANGUNAN
I. Garis sejajar
xo + yo = 180o
Dua garis dikatakan sejajar bila kedua garis xo = 180o – yo
tersebut terletak pada stu bidang datardan yo = 180o – xo
kedua garis tersebut tidak berpotongan yo xo
walaupun ujung-ujungnya diperpanjang. 3. Sudut sehadap sama besar
a b
garis g

garis h
garis g sejajar garis h maka ditulis g // h x x
o o
P Q R
II. Sudut
a // b ( a sejajar b)
∠ APQ = xo = ∠ BQR (sehadap)
Hubungan antar sudut
1. sudut komplement (berpenyiku)
4. sudut bertolak belakang sama besar
xo + yo = 90o
xo = 90o – yo
yo yo = 90o – xo
xo
2. sudut suplement (berpelurus)

14
B ∆ ABC ~ ∆ DEC
A • Sudut-sudut yang bersesuaian sama
yo besar
O ∠ A = ∠ D, ∠ B =∠ E, ∠ C =∠ C
xo xo (berimpit)
yo • Sisi-sisi yang bersesuaian
AB CB AC
= =
C DE CE DC
D 2.
∠ AOB = ∠ DOC = yo Q
∠ AOD = ∠ BOC = xo
(sudut bertolak belakang)

5. sudut berseberangan dalam sama besar S

T R P
xo yo

yo x
o
P T R
V
S Q ∆ PQR ~ ∆ TSR
o
∠ TRS = x = ∠ RSQ (sudut berseberangan • Sudut-sudut yang bersesuaian sama
dalam) besar
∠ VSR = ∠ PRS = yo (sudut berseberangan ∠ P = ∠ T, ∠ Q = ∠ S, ∠ R = ∠ R
dalam) (berimpit)
• Sisi-sisi yang bersesuaian
III. Kesembangunan PQ PR QR
= =
TS TR SR
Skala = 3.
ukuran pada gambar E D
ukuran sebenarnya

Dua bangun dikatakan sebangun jika A


memenuhi
1. Sama sudut, yaitu sudut-sudut yang
bersesuaian sama besar
2. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai B C
perbandingan yang sama
∆ ABC ~ ∆ ADE
Segitiga-segitiga sebangun • Sudut-sudut yang bersesuaian sama
1. besar
∠ C = ∠ E, ∠ B = ∠ D, ∠ A =∠ A
C
(berimpit)
• Sisi-sisi yang bersesuaian
AB AC BC
= =
AD AE ED
D E

A B

SOAL -SOAL

1. Perhatikan gambar ! segitiga Jika


∠ DAC = 140o, maka besar ∠ ABC
adalah…

15
A. 40o C
A. 45o B
B. 60o B. 50o 4 3
C. 70o C. 135o
D.80o D. 145o 1 2

4 3
D A B
1 2
A
2. Perhatikan gambar di bawah ! Diketahui
∠ A2=4x2, ∠ A3=5x, dan ∠ B1=8po, 6. Perhatikan gambar di samping ! Besar
maka nilai p adalah… sudut TQR adalah…
A. 11o R
B. 11,5o 1 2 A. 110o
C. 12o B. 117,5o
4 3
D. 12,5o A 55o C. 125o
1 2 D. 127,5o
4 3
B
P Q T
3. Besar setiap sudut segi-20 beraturan
adalah… 7. Pada segitiga ABC, diketahui besar sudut
A. 18o C = 50 o , sedangkan pelurus sudut
B. 81o o
B =100 . Jenis segitiga ABC adalah…
C. 99o A. segitiga tumpul
D. 162o B. segitiga sembarang
C. segitiga sama sisi
4. Perhatikan gambar ! D. segitiga sama kaki
Pasangan sudut dalam
Q
berseberangan adalah... P o
A. ∠ PRS dan ∠ QSR 8. Pada gambar diketahui sudut A 2 = 78 .
S
B. ∠ PRS dan ∠ TRS Besar sudut B3 adalah…
C. ∠ TRS dan ∠ QSR R A. 16o
A B
D. ∠ TRS dan ∠ USR B. 78o
C. 102o
U 1 4 1 4
T D. 122o
2 3 2 3
5. Pada gambar di bawah, diketahui
∠A 2 = (4x + 46) o dan ∠B4 = (5x + 25) 0
9. Suatu fungsi f(x) = –2x2 + 4x –1 dengan
Besar sudut A1 adalah…
daerah asal {–1,0,1}, maka daerah
hasilnya adalah...
A. {–1,5,9}
B. {–7, –1,9}
C. {–7, –1,1}
D. {–1,1,5}

KESEMBANGUNAN

10. Dari ∆ABC diketahui AB= 9 cm, BC =


10 cm, dan AC = 6 cm. Titik D pada AC
sedemikian sehingga AD = 1 cm, dan E
pada BC sedemikian sehingga BE = 7
cm. Dengan menggunakan dua segitiga
sebangun maka DE =…

16
R M dan DE tegak lurus terhadap AC.
10 cm Pasangan ruas garis yang sama panjang
6 cm
30 cm adalah...
A
K 7 cm L A. AD = CE
B. BD = DE
C. AE = CE
P 21 cm Q D. AD = BC
E
D

A. 2,5 cm
B C
B. 3,5 cm
C. 4,5 cm
D. 5,5 cm

11. Bila kedua segitiga pada gambar di atas


sebangun, maka panjang PR adalah...
A. 18 cm
B. 12 cm
C. 10 cm 16. Luas sebuah segitiga 24 cm2, sedangkan
D. 9 cm panjang jari-jari lingkaran luarnya 5 cm.
Jika panjang dua sisi segitiga itu 6 cm
12. Sebuah kapal terbang panjang badannya dan 8 cm, maka panjang sisi ketiga
24 meter dan panjang sayapnya 32 adalah...
meter. Bila pada suatu model berskala A. 19 cm
panjang sayapnya 12 cm, maka panjang B. 14 cm
badan pada model kapal terbang C. 11 cm
tersebut adalah... D. 10 cm
A. 9 cm
B. 12 cm 17. Foto Ani berukuran 3 cm x 4 cm. Keliling
C. 16 cm foto setelah diperbesar 4 kali dari ukuran
D. 18 cm semula adalah…
A. 30 cm
13. Tinggi sebuah gedung pada gambar 8 B. 32 cm
cm, sedangkan lebarnya 5 cm. Jika C. 38 cm
tinggi gedung sebenarnya 36 meter, D. 56 cm
maka lebar gedung tersebut adalah...
1 18. Perhatikan grafik gambar di atas !
A. 10 9 meter
R
1
B. 2 2 meter 4
2
S T
C. 49 meter 6
D. 57,6 meter 12

14. Segitiga ABC siku-siku di A dan AD ⊥ CD. P x Q


U
Jika panjang AC = 12 cm, dan BC = 16
cm, panjang sisi CD adalah... Nilai x adalah…
A A. 2
B B. 16
C. 18
A. 9 cm
D. 22
B. 8 cm
D C. 6 cm
19. Perhatikan gambar di bawah !
C D. 4 cm

15. Perhatikan ∆ ABC di samping, ∠ B =


90o, garis bagi ∠ C memotong AB di D

17
H D. 1,5 cm dan 1,65 cm
C
F 21. Trapesium ABCD pada gambar di bawah
dengan AB = 12 cm , CD = 28 cm , dan
A K= 23 A D. Panjang KL adalah…
G E B A
A B A. 15,56 cm
B. 18,67 cm
K L
Diketahui AC = 15 cm , GH = 20 cm . C. 22,67 cm
Panjang EB adalah… C D. 26,56 cm
D
A. 19 cm
B. 21 cm
C. 24 cm 22. Perhatikan gambar berikut !
D. 25 cm Pasangan segitiga yang C
kongruen pada gambar
tersebut adalah…
A. ∆ ARP dan ∆ CRS R S
B. ∆ RPS dan ∆ BSP
C. ∆ RCS dan ∆ PSB
D. ∆ ARP dan ∆ SPR A P B

20. Bangun A dan B pada gambar di bawah


adalah bangun yang sebangun. Panjang
x dan y berturut-turut adalah…

1 cm

x
0,33 cm
y
4 cm
A B
0,3 cm

1,2 cm
5 cm

A. 1,1 cm dan 1,5 cm


B. 1,2 cm dan 1,65 cm
C. 1,65 cm dan 0,99 cm

BAB V
BANGUN DATAR
I. Teorema Phitagoras sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku
disebut sisi miring (CB).
Teorema Phitagoras pada segitiga siku-siku (CB)2 = (AC)2 + (AB)2
mengatakan : a2 = b2 + c2
“ Kuadrat panjang sisi miring sama dengan
jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya”
C II. Segitiga

a
b

A B
c

18
A
p Keliling = 2(p + l)
c b
t l Luas = p × l
t t

a a a p = panjang l = lebar
B C
(i) (ii) (iii)
V. Jajaran genjang

Pada gambar (i) t Luas = a . t


# ∆ ABC disebut ∆ lancip (sebab ∠ A, ∠ B,
∠ C lancip) ; 0o < lancip < 90o a
# Jika b = c maka ∆ ABC disebut ∆ sama a = alas
kaki t = tinggi
# Jika ∠ A = ∠ B = ∠ C = 60o , atau a = b
= c , ∆ ABC disebut ∆ sama sisi VI. Trapesium

Pada gambar (ii)


b
Disebut ∆ siku-siku (sebab salah satu
sudutnya siku-siku) t Luas = (a + b).t
a
Pada gambar (iii)
Disebut ∆ tumpul (sebab salah satu a, b = dua sisi yang sejajar
sudutnya tumpul) t = tinggi

Keliling ∆ = a + b + c VII. Layang – layang


1
Luas ∆ =
2
a.t
L=
a = alas d1 = diagonal 1
t = tinggi d2 = diagonal 2

VIII. Belah ketupat

III. Persegi L=
Keempat sisi persegi sama
panjang
s Keempat sudutnya masing-
masing 90o
Keliling = 4s
s Luas = s2

IV. Persegi panjang


Keempat sudut persegi panjang masing-
masing 90o
SOAL – SOAL

1. Banyak cara persegi panjang PQRS


dapat menempati bingkainya dengan P E S A N
syarat diagonal PR tetap menempati
bingkainya adalah…
I II III IV V Di
S R A. 8 cara
B. 4 cara
C. 2 cara antara lima huruf di atas yang memiliki
D. 1 cara simetri lipat adalah…
P Q A. II dan IV
B. III dan V
C. II dan III
2. Perhatikan huruf di bawah ini ! D. I dan IV

19
ditanam pada setiap pojok seperti
3. Tingkat simetri putar bangun datar tampak pada gambar di bawah ini.
berikut adalah...

A. 8
B. 6
C. 4
D. 2 Jika ukuran tanah petani tersebut adalah
10 m x 10 m, maka banyak batang ubi
yang dapat ditanam adalah…
A. 100
4. Sebuah ∆ PQR siku-siku di Q. PQ = 8 cm B. 121
dan PR = 17 cm. Panjang QR =... C. 144
A. 9 cm D. 169
B. 15 cm
C. 25 cm 9. Perhatikan gambar persegi panjang dan
D. 68 cm persegi berikut.

5. Pada segitiga ABC di bawah diketahui AB


= 36 cm, CE = 12 cm, AF = 24 cm, dan 8,5 cm
BD = 18 cm. Keliling segitiga ABC
adalah...
C 8,5 cm 8,5 cm

D Jika luas persegi panjang = ½ kali luas


persegi, maka lebar persegi panjang
F
adalah…
A. 2,00 cm
B. 4,25 cm
B
C. 6,50 cm
A E
D. 7,50 cm

10. Keliling dan luas sebuah persegi panjang


A. 78 cm berturut-turut adalah 54 cm dan 180 cm2
B. 60 cm . Selisih panjang dan lebar persegi
C. 54 cm panjang tersebut adalah…
D. 42 cm A. 3 cm
B. 5 cm
6. Keliling sebuah segitiga sama kaki 36 C. 7 cm
cm. Jika panjang alasnya 10 cm, maka D. 8 cm
luas segitiga itu adalah...
A. 360 cm2 11. Luas suatu persegi panjang adalah 616
B. 180 cm2 dm2 dan kelilingnya 100 dm. Panjang
C. 120 cm2 dan lebar persegipanjang tersebut
D. 60 cm2 berturut-turut adalah...
A. 27 dm dan 23 dm
7. Keliling persegi ABCD = 64 cm . Luas B. 28 dm dan 22 dm
C. 29 dm dan 21 dm
persegi tersebut adalah…
D. 30 dm dan 20 dm
A. 256 cm2
B. 128 cm2 12. Luas suatu persegi panjang adalah 196
C. 32 cm2 cm2. Panjang sisi persegi panjang
D. 16 cm2 tersebut adalah...
A. 12 cm
8. Seorang petani menanami kebunnya B. 14 cm
dengan batang ubi, dengan aturan setiap C. 16 cm
1 meter persegi terdapat 4 batang yang D. 49 cm

20
13. Perhatikan pernyataan-pernyataan di 7 cm
bawah ini !
I. Sisi-sisi yang berhadapan sama
10 cm 10 cm
panjang dan sejajar
II.eempat sudutnya sama besar dan
siku-siku
III. iagonal-diagonalnya saling 19 cm
membagi dua sama panjang
IV. apat dimasukkan ke dalam A. 104 cm2
bingkainya dengan 2 cara B. 152 cm2
C. 208 cm2
Dari pernyataan-pernyataan di atas yang D. 260 cm2
merupakan sifat persegi panjang
adalah… 18. Pada gambar di samping, ABCD adalah
A. I, II, dan IV layang-layang yang luasnya 300 cm2.
B. II, III, dan IV Jika panjang AC = 24 cm dan BC = 20
C. I, II, dan III cm. Maka panjang AD adalah...
D. I, III, dan IV D
A. 15 cm
14. Sebuah persegi panjang ABCD dengan
B. 16 cm
panjang AB = (5x +3) cm dan
A C C. 20 cm
AD = ( 2 x −3) cm . Bila luasnya 196 cm2, D. 24 cm
maka kelilingnya adalah…
A. 34 cm
B. 35 cm
C. 68 cm
D. 70 cm B
19. Berikut ini sifat-sifat layang-layang yang
dimiliki belahketupat adalah…
A. mempunyai satu sumbu simetri
B. dapat menempati bingkainya dengan
4 cara
15. Diketahui jajaran genjang PQRS. Bila
C. diagonalnya berpotongan tegak lurus
luas PQRS =144 cm 2 , panjang
D. dapat dibentuk dari dua segitiga
PQ =18 cm , dan QU = 9 cm , maka sembarang yang kongruen
keliling jajargenjang PQRS adalah… 20. Keliling belah ketupat yang panjang
S R diagonal-diagonalnya 8 cm dan 6 cm
A. 64 cm
adalah…
B. 68 cm
C. 72 cm A. 14 cm
U
D. 85 cm B. 20 cm
C. 24 cm
P T Q D. 28 cm

16. Andi mengelilingi lapangan berbentuk 21. Diketahui belah ketupat ABCD dan BFDE
trapesium samakaki sebanyak 10 kali, ti- dengan BD = 50 cm, AE = 24 cm. Luas
nggi trapesium 120 m dan dua sisi daerah yang diarsir adalah…
sejajar panjangnya 250 m dan 150 m. D
Jarak yang ditempuh Andi adalah…
A. 6,6 km A. 100 cm2
B. 6,7 km E F B. 200 cm2
C. 6,8 km A C
C. 1.200 cm2
D. 6,9 km D. 2.400 cm2

17. Luas trapesium di bawah adalah… B

21
22. Kelilingbelah ketupat 20 cm dan
panjang salah satu diagonalnya 8 cm.
Luas belah ketupat adalah…
A. 20 cm2
B. 24 cm2
C. 28 cm2
D. 48 cm2

23. Keliling sebuah belahketupat 68 cm dan


panjang salah satu diagonalnya 30 cm.
Luas belahketupat tersebut adalah…
A. 240 cm2
B. 225 cm2
C. 480 cm2
D. 510 cm2

24. Keliling bangun berikut adalah…

A. 15,0 cm
B. 15,5 cm
6 cm
C. 16,0 cm
D. 32,0 cm
2 cm

BAB VI
LINGKARAN
I. Keliling dan luas lingkaran 22
π = 3,14 atau
7
Keliling = π d = R = jari-jari lingkaran
2π R d = diameter lingkaran
Luas = π R2 d = 2r

22
II. Busur, juring, dan tembereng ∠A
Panjang ∩ BC = ( 2πR )
360 o

B
Luas juring ABC =
∠A
360 o
πR 2 ( )
A
III. Sudut pusat dan sudut keliling

C A

BC = tali busur
∩ BC = busur
BC = tembereng B

ABC = juring (yang diarsir)

sudut pusat = 2× sudut keliling


∠A = 2 ∠B

SOAL-SOAL

1. Pada gambar di bawah menunjukkan 4. Perhatikan gambar ! Diketahui luas


empat buah busur setengah lingkaran daerah yang diarsir pada gambar di
yang besarnya sama berpusat di P,Q,R, samping adalah 334,96 cm2 dan π =
dan S dengan diameter 40 cm. Luas 3,14. Jika persegi panjang tersebut
daerah tersebut adalah… (π = 3,14) mempunyai panjang 28 cm dan lebar 16
cm. Maka jari-jari lingkaran berukuran...
P
A. 2.512 cm2
40 cm A. 4 cm
B. 4.112 cm2
B. 4,5 cm
S Q C. 5.024 cm2
C. 6 cm
D. 6.624 cm2
D. 6,5 cm
R

2. Dalam suatu taman berbentuk persegi , 5. Diketahui sudut AOB = 120o, sudut BOC
ditengahnya terdapat kolam berbentuk 1
= 150o, dan luas juring AOB = 51 2
lingkaran dengan diameter 14 m. Apabila 3 cm
panjang sisi persegi itu 25 m, maka luas 22
dengan π =
taman di luar kolam adalah… 7 . Luas juring BOC
A. 154 m2 adalah...
B. 471 m2
C
C. 531 m2
A. cm2
D. 616 m2
B. cm2
C. cm2
3. Sebuah taman rumput berbentuk A
0 D. cm2
lingkaran dengan jari-jari 20m, dan π =
3,14. Di dalam taman itu terdapat kolam
B
berbentuk persegi panjang dengan
ukuran 16m x 12m. Bila harga rumput
Rp. 3.250,00 per m2 dan ongkos tukang 6. Diketahui keliling lingkaran 314 cm,
Rp. 750.000,00, maka biaya yang besar ∠POQ = 72 o , dan nilai π = 3,14 .
diperlukan untuk penanaman rumput Luas juring OPQ adalah…
adalah… P
A. 1470 cm2
A. Rp 4.158.000,00
B. 1570 cm2
B. Rp 4.208.000,00
C. 2570 cm2
C. Rp 4.530.000,00 O
Q D. 7850 cm2
D. Rp 4.832.000,00

23
7. Perhatikan gambar di samping ! Garis A
lengkung merupakan busur lingkaran. A. 12o
Luas daerah yang diarsir adalah... D B. 24o
C. 48o
O.
D. 60o
F
C
E B

11. Perhatikan gambar! Diketahui titik O


adalah pusat lingkaran . ∠ AEB = 36o,
A. 42 cm2 ∠ BFE = 102o, ∠ CBE = 44o, dan ∠ BCE
B. 56 cm2 = 74o. Besar ∠ APB adalah...
14 cm C. 84 cm2 A
E
P
D. 112 cm2 A. 30o
F D B. 28o
C. 20o
O.
14 cm D. 18o
B
C

12. Pada gambar lingkaran di samping


berpusat di O. Jika besar ∠ABE = 75 o
dan ∠BDC = 40 o , besar ∠ DEC
adalah...
A B

8. Diketahui segi-4 tali busur ABCD di A. 35o


samping, ∠ A = 82o, ∠ B = 87o, dan ∠ C O 
B. 65o
= 98o. Besar ∠ D =…
E C. 70o
D. 115o
D
D C

C A. 83o
13. Berdasarkan gambar di samping, ∠ BOC
O B. 93o
C. 97o = 56o. besar ∠ BAD adalah…
. D. 107o C
A B A. 84o
B 56 o
B. 90o
9. Titik-titik P, Q, R, dan S terletak pada O C. 100o
lingkaran berpusat di O. Diketahui 72o D. 128o
<POQ = 120o, < QOR = 60o, < ROS = D A
40o. Besar < RTS= … 14. Perhatikan gambar dibawah! Bila
Q diketahui
R o
T ∠APB +∠AQB +∠ARB =144 maka
besar ∠ AOB adalah…
O . S A. 40o
A B
B. 60o A. 37o
C. 80o B. 48o
P D. 100o P R C. 72o
O
D. 96o

10. Perhatikan gambar ! Diketahui titik O


adalah pusat lingkaran. ∠ BAD = 84o Q

dan ∠ ADC = 108o. Selisih antara ∠ ABE 15. Diketahui sebuah ∆ ABC, ∠ A = 90o, AB
dan ∠ DCF adalah... = 7 cm, dan BC = 25 cm. Panjang jari-
jari lingkaran luar segitiga tersebut
adalah…
A. 8,0 cm
B. 12,5 cm

24
C. 16,0 cm
D. 25,0 cm
16. Perhatikan gambar di samping. Panjang 20. Gambar di bawah menyatakan dua roda
AB = 4 cm, BC = 4 cm, CD = 3 cm,, dan gigi yang dihubungkan dengan rantai.
AD = 3 cm. Panjang AC adalah... Diketahui A dan B adalah titik pusat.
D ∠BAC = 60 o , AC = 20cm , BD = 8cm ,
dan AB = 37cm . Panjang rantai adalah...
A. 2,4 cm C

A C B. 4,8 cm
O . C. 5 cm
D
D. 7 cm
A . .B

B
rantai

17. Perhatikan gambar dibawah ! Bila QR


adalah garis singgung, maka panjang PR A. (32π + 35) cm
adalah 112 π 
B.  + 35 cm
 3 
P 52 cm C. (32π + 70) cm
Q
112 π 
48 cm D.  + 70 cm
 3 
R
A. 40 cm
21. Perhatikan gambar berikut !
B. 32 cm
P
C. 28 cm
D. 20 cm

18. Jari-jari lingkaran M dan N berturut-turut A . B

adalah 13 cm dan 4 cm. Jika panjang Q


garis singgung persekutuan luar kedua
lingkaran 40 cm, maka panjang MN =…..
K Panjang PQ = 20 cm , AB = 25 cm , dan
L AP = 9 cm . Perbandingan luas lingkaran
berpusat di A dengan lingkaran yang
M N berpusat di B adalah…
A. 3 : 2
B. 5 : 3
C. 9 : 4
A. 36 cm D. 9 : 7
B. 39 cm
C. 41 cm
D. 43 cm

19. Dua lingkaran masing-masing dengan


jari-jari 17 cm dan 25 cm. Panjang garis
singgung persekutuan luarnya 15 cm.
Jarak antara kedua pusat lingkaran
tersebut adalah...
A. 12 cm
B. 17 cm
C. 23 cm
D. 35 cm

25
BAB VII
BANGUN RUANG
I. Kubus EMBED Word.Picture.8
J
Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi U F I
oleh 6 buah persegi yang kongruen
G H
H S T
G

E F
E
R A D
D
C P Q
B C
A B prisma segitiga prisma segilima
Jika r = rusuk kubus maka
1. Volume = r × r × r = r3
2. Luas permukaan kubus tertutup = 6 × r2 Luas prisma = 2× Luas alas + luas
3. Luas permukaan kubus tanpa tutup = 5 × selubung prisma
r2 Volume prisama = Luas alas × tinggi
4. Panjang rusuk yang diperlukan = 12r Luas alas = luas ∆ PQR
= luas segilima ABCDE

II. Balok IV. Tabung

Balok adalah bangun ruang yang dibatasi Tabung adalah sebuah bangun ruang
oleh 6 daerah persegi panjang yang terdiri berbentuk prisma tegak yang bidang
atas 3 pasang yang koingruen. alasnya berupa lingkaran
R
Q
p = panjang
O (KL = MN = OP = QR)
P
l = lebar (KN = LM = PQ = OR)
t = tinggi ( KO
N = LP = MQ = NR)
M t
K rusuk = 4(p +Ll + t)
Panjang
Luas permukaan = 2(p× l + p× t + l× t)
Volume = p × l × t r

III. Prisma
Luas permukaan = 2 × Luas alas +
selubung
Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi
= 2π r2 + 2π rt = 2π r (r + t)
oleh dua bidang sejajar dan beberapa
Volume = alas × tinggi = π r2t
bidang lain yang memotong menurut garis
sejajar

26
V. Limas t s s2 = r 2 + t 2
s=
Limas adalah sebuah bangun ruang dengan r
bidang alas berbentuk segi banyak dan dari
bidang alas dibentuk sisi yang berupa Luas kerucut = Luas alas + Luas selubung
segitiga yang bertemu pada satu titik. limas
T = π r2 + 2π rs = π r (r + 2s)
T
1
Volume kerucut = Luas alas × tinggi
3

=
1
3
πr 2 t
R D C
A
VII. Bola
P Q A B
Bola adalah suatu bangun ruang yang
Limas segitiga Limas segiempat bentuknya setengah lingkaran yang diputar
Luas limas = Luas alas + Luas selubung mengelilingi diameternya.
limas
1
Volume limas = Luas alas × tinggi
3
Luas alas = Luas ∆ PQR
= Luas ABCD r

VI. Kerucut

Kerucut adalah suatu bangun ruang yang Luas bola = 4π r2


merupakan suatu limas beraturan yang
4 3
bidang alasnya berbentuk lingkaran Volume bola = π r
3

SOAL – SOAL

1. Budi akan membuat model kerangka D. 4096 cm3


kubus yang berukuran panjang rusuk 16
cm. Jika disediakan kawat yang 4. Gambar di bawah menunjukan jaring-
panjangnya 25 meter, maka Budi dapat jaring kubus. Jika persegi nomor 3
membuat model kerangka kubus merupakan penutup (atas) kubus, maka
tersebut maksimal sebanyak… yang merupakan alas kubus adalah
A. 9 kubus persegi nomor...
B. 12 kubus A. 1
C. 13 kubus 1 2
B. 4
D. 15 kubus 3 C. 5
4
D. 6
2. Luas permukaan kubus yang keliling 5 6
alasnya 30 cm adalah…
A. 56,25 cm2
B. 225 cm2 5. Perhatikan gambar di bawah ! Jika
keliling alas 8p cm, maka panjang
C. 337,50 cm2
diagonal ruang adalah…
D. 450 cm2
A. 2pcm
3. Volum sebuah kubus yang memiliki luas B. 2pcm
sisi 1.176 cm2 adalah… C. 4pcm
A. 1331 cm3 D. 4pcm
B. 2197 cm3
C. 2744 cm3
27
C. 360 cm2
D. 260 cm2
6. Sebuah kubus salah satu pojoknya
dipotong seperti pada gambar di 11. Volum limas T.ABCD di samping 48.000
samping. Banyak titik sudut kubus m3. Jika alasnya berbentuk persegi
setelah dipotong adalah… dengan panjang sisi 60 m, maka
A. 7 panjang garis PE adalah...
B. 9 T
C. 10 A. 10 meter
D. 11 B. 40 meter
C. 50 meter
D C D. 60 meter
7. Satu lusin sabun mandi yang masing- E

masing berbentuk balok berukuran 10 A B


cm x 5 cm x 4 cm. Sabun itu harus
diatur dalam 4 baris memanjang tanpa 12. Kerangka model limas T.ABCD dengan
ditumpuk dalam satu kotak berbentuk alas berbentuk persegi panjang terbuat
balok. Luas minimal permukaan balok dari kawat dengan panjang AB = 16 cm
adalah…
, BC = 12 cm , dan garis tinggi
A. 760 cm2 TP = 24 cm . Panjang kawat yang
B. 1.600 cm2 diperlukan untuk membuat model limas
C. 1.640 cm2 itu adalah…
D. 2.340 cm2 A. 160 cm
B. 112 cm
8. Sketsa gambar sebuah gedung C. 108 cm
berbentuk prisma tegak dengan alas D. 104 cm
segitiga sama kaki. Bila AB = 10 m dan
BD = 8m, tinggi gedung 50m, berapa 13. Limas T.ABCD di ketahui panjang
volum gedung tersebut? AB = BC = CD = AD = 14 cm .
TA = TB = TC = TD = 25 cm . Jumlah luas
sisi tegak adalah…
A. 500 m3 T A. 336 cm2
B. 1.000 m3 B. 600 cm2
C. 1.200 m3 C. 672 cm2
D. 2.400 m3 D. 700 cm2
C D
C
D
A B
A B

14. Sebuah limas alasnya berbentuk


9. Suatu tangki yang berbentuk tabung jajargenjang yang alas dan tinggi
tertutup mempunyai volum 4,26 m3 dan masing-masing 12 cm dan 10 cm. Jika
tinggi 3 m. Jika π= 22
7 , luas seluruh
volume limas itu 600 cm3, maka tinggi
limas tersebut adalah…
permukaan tangki tersebut adalah... A. 30 cm
A. 16,28 m3 B. 15 cm
B. 32,56 m3 C. 10 cm
D. 5 cm
C. 45,32 m3
D. 54,32 m3 15. Suatu kubus panjang rusuknya 6 cm. Di
dalam kubus terdapat limas yang
10. Sebuah limas yang alasnya berbentuk
alasnya sama dengan alas kubus.
persegi mempunyai luas alas 100 cm2 Puncak limas berimpit dengan
dan tinggi 12 cm. Luas seluruh bidang perpotongan diagonal bidang atas
sisi limas tersebut adalah… kubus. Maka volum limas adalah...
A. 1.200 cm2 A. 36 cm3
B. 400 cm2 B. 72 cm3
28
C. 108 cm3 T A. 94,20 cm2
D. 216 cm3 B. 103,62 cm2
C. 150,72 cm2
16. Jari-jari alas sebuah kerucut 3,5 cm dan D. 160,14 cm2
22
tingginya 12 cm. Jika digunakan π =
7
, maka luas sisi kerucut itu adalah.. A
A. 132 cm2
B. 154 cm2
C. 176 cm2
D. 198 cm2

17. Sebuah kerucut setinggi 30 cm memiliki

alas dengan keliling 66 cm ( π = 22


7 ).
Volum kerucut itu adalah...
A. 13.860 cm3
B. 10.395 cm3
C. 6.930 cm3
D. 3.465 cm3

18. Luas permukaan bola yang berdiameter

21 cm dengan π= 22
7 adalah...
A. 264 cm2
B. 462 cm2
C. 1.386 cm2
D. 4.851 cm2

19. Bangun yang memiliki volum 462 cm3


adalah…
A. kerucut berjari-jari 7 cm dan tinggi 9
cm ( π = 272)
B. tabung berjari-jari 3,5 cm dan tinggi
(
9 cm π =
22
7
)
(
C. bola berjari-jari 7 cm π = 7
22
)
D. limas beralaskan persegi dengan
panjang sisi 12 cm dan tinggi 9 cm

20. Sebuah bandul terdiri dari kerucut dan


belahan bola seperti gambar di samping.
Jika TA = 4 cm , π = 3,14 , dan jari-jari
bola 3 cm, maka luas permukaan bandul
adalah…

29
BAB VIII
TRANSFORMASI, PELUANG, DAN STATISTIKA
I. TRANSFORMASI Pengertian mean, median , dan modus

Translasi (pergeseran) Mean (rata- rata)

a  Jumlah data
Notasi b  Mean =
Banyaknya data
 
Jika a positif, geserkan ke kanan sejauh a Median (nilai tengah)
Jika a negatif, geserkan ke kiri sejauh a Modus (nilai yang paling sering muncul)
Jika b positif, geserkan ke atas sejauh b
Jika b negatif, geserkan ke bawah sejauh b Contoh
Tentukan mean, median, dan modus dari
Refleksi (pencerminan) data berikut
1. 6, 3, 7, 9, 7, 2, 7, 5, 6
Benda Cermin Bayangan 2. 6, 11, 15, 8, 4, 5, 16, 8, 10, 17, 7, 11
(x, y) Sumbu x ( x, – y)
(x, y) Sumbu y (– x, y) Jawab
1. Jika data di atas diurutkan maka akan
(x, y) Titik (0, 0) (–x, –y)
menjadi sebagai berikut
(x, y) Garis y = x (y, x)
(x, y) Garis y = - (–y, –x) 2, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 9
x
(x, y) Garis x = h (2h – x, Me
y)
2 +3+5+6 +6 +7 +7 +7 +9
(x, y) Garis x = – (x, 2h – Mean =
h y) 9
52 7
= = 5
9 9
Rotasi (perputaran)
Median = 6
Benda sudut bayangan Modus = 7
(x, y) 90o (–y, x)
(x, y) 180o (–x, – y) 2. Jika data di atas diurutkan maka akan
(x, y) 270o (y, – x) menjadi sebagai berikut
4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 11, 15, 16, 17

Dilatasi
Me
Notasi (O, a) Mean =
Bila a = 1 →tetap (dikali 1) 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 8 + 10 + 11 + 11 + 15 + 16 + 17
B i laa> 1  → d i p e r b e s a r 12
 d i k aa l i =
118
=
59
=9
5
B i laa< 1  → d i p e r k e c i l 12 6 9
8 +10
Median = =9
II. Statistika 2
Modus = 8 dan 11 (bimodus)

30
x 2 = nilai rata-rata kelompok kedua
x = rata-rata gabungan kelompok pertama
Rata-rata gabungan dan kedua

n1 x 1 + n 2 x 2
x=
n1 + n 2
n1 = banyak data kelompok pertama
n2= banyak data kelompok kedua
x 1 = nilai rata-rata kelompok pertama
SOAL – SOAL

1. Titik P’(10,h) adalah bayangan titik P(a,- B. (-6,-2)


3  C. (-2,6)
6) pada translasi 2 
 yang dilanjutkan D. (2,6)
 
−1 6. Titik-titik K(–2,6), L(3,4), dan M(1, –3)
dengan translasi 5   . Nilai a dan h
  adalah segitiga yang mengalami rotasi
adalah... berpusat di titik O(0,0) sejauh 180o.
A. a = 12 dan h = 13 Bayangan titik-titik K,L, dan M berturut-
B. a = - 12 dan h = 13 turut adalah...
C. a = 8 dan h = - 1 A. K’(6, –2), L’(4,3), M’(–3,1)
D. a = 8 dan h = 1 B. K’(–6,2), L’(–4, –3), M’ (3, –1)
C. K’(–2, –6), L’(3, –4), M’(1,3)
2. Diketahui persegi panjang PQRS dengan D. K’(2, –6), L’(–3, –4), M’(–1,3)
koordinat titik P(– 5, – 1),Q(3, – 1) dan
R(3,8). Bayangan S karena translasi 7. Segitiga PQR dengan koordinat P(-1,4),
− 2 Q(-3,7), dan R(-5,5) dirotasikan dengan
  adalah... pusat O sebesar 90o. Koordinat
− 3 bayangan ketiga titik sudut segitiga itu
A. (– 7,11) adalah…
B. (– 7,5) A. P’(4,1), Q’(7,3), R’(5,5)
C. (– 3,11) B. P’(4,-1), Q’(7,-3), R’(5,-5)
D. (–3,5) C. P’(-4,1), Q’(3,-7), R’(5,5)
D. P’(-4,1), Q’(-3,7), R’(-5,5)
3. Titik P(- 2,1) dicerminkan terhadap garis  10 
x = 1, kemudian ditranslasikan dengan 8. Titik A(5, – 3) ditranslasi   −7 
,
− 2   

 2   . Koordinat bayangan akhir dari kemudian dilanjutkan oleh rotasi yang
  pusatnya O dengan besar putaran 90o
titik P adalah… berlawanan arah jarum jam. Koordinat
A. (2,-1) bayangan titik A adalah...
B. (2,3) A. (10, – 15)
C. (6,-1) B. (– 10, – 15)
D. (6,3) C. (10,15)
D. (– 10,15)
4. Pada pencerminan terhadap garis x = 6,
kemudian dilanjutkan dengan translasi 9. Sebuah persegi panjang PQRS dengan
(3 – 9), koordinat bayangan titik (4, – P(3,4), Q(3,-4), R(-2,-4) didilatasi
2) adalah … dengan pusat O(0,0) dan faktor skala 3.
A. (7,7) Luas persegi panjang setelah dilatasi
B. (7, – 21) adalah…
C. (11, – 7) A. 40 satuan luas
D. (11, – 11) B. 120 satuan luas
C. 240 satuan luas
5. Bayangan titik A (2,-6) oleh rotasi D. 360 satuan luas
dengan pusat O(0,0) sejauh – 90o
adalah AI. Koordinat AI adalah…
A. (-6,2)

31
10. Bayangan titik P(12,6) oleh dilatasi

[O, 13 ]  2 
yang dilanjutkan translasi 
 −4 


 pedagang
Pegawai
adalah… negeri
o
A. (6, – 2) 135o 60
45
B. (6, – 1) o
swasta
C. (2,6) buruh
D. (– 2, – 1) petani

11. Perhatikan diagram ! Banyak buku


pelajaran yang tersedia untuk mata A. 6 : 5
pelajaran PPKn adalah B. 5 : 4
C. 4 : 3
D. 3 : 2
PPKn
14. Data dari nilai ulangan Matematika 15
81o
81 siswa adalah sebagai berikut
Matematika
30 o
= 240 7, 5, 4, 6, 5, 7, 8, 6, 4, 4, 5, 9, 5, 6, 4
Banyak siswa yang nilainya di atas nilai
75o 60o
ataan adalah…
A. 4 orang
B. 7 orang
A. 32 buah C. 8 orang
B. 64 buah D. 11 orang
C. 96 buah
D. 128 buah

12. Perhatikan diagram lingkaran di bawah !


Jika pengikut Keluarga berencana 15. Diberikan sekumpulan data sebagai
seluruhnya 900 orang, maka jumlah berikut:
pengikut KB yang menggunakan IUD 14352435262413435416
adalah...- Modus dari data di atas adalah...
suntik A. 2,5
92o
IUD B. 3,5
58o
susuk C. 4,0
D. 5,0
96o pil

16. Rataan tinggi badan 15 anak adalah 152


cm. Bila tinggi badan Budi masuk dalam
A. 235 orang perhitungan rataan tersebut, maka
B. 260 orang rataannya menjadi 152,5 cm. Tinggi
C. 285 orang badan Budi adalah...
D. 310 orang A. 153,0 cm
B. 157,5 cm
13. Diagram berikut menyatakan jenis C. 159,5 cm
pekerjaan penduduk. Jika banyak D. 160,0 cm
penduduk yang menjadi pegawai negeri
28 orang, maka perbandingan jumlah 17. Rata-rata pendapatan tiap hari 14 orang
penduduk pekerja swasta dan buruh kuli di suatu terminal bus Rp 7.000,00
adalah… Karena ada seorang kuli baru, maka
rata-rata pendapatannya menjadi Rp
6.800,00. Besar pendapatan tiap hari
kuli yang baru adalah…
A. Rp 2.800,00
B. Rp 3.000,00
C. Rp 4.000,00
D. Rp 6.800,00

32
18. Pada percobaan lempar undi 3 uang harapan muncul mata dadu berjumlah 6
logam sejenis secara bersamaan adalah…
sebanyak satu kali, banyak titik sampel A. 2
untuk dua angka dan satu gambar B. 5
adalah… C. 6
A. 6 D. 12
B. 4
C. 3
D. 2

19. Dua dadu dilempar undi secara


bersamaan sebanyak 36 kali. Frekuensi

33
34