Anda di halaman 1dari 2

SHOLAT FARDU

A. Pengertian sholat Fardu


Sholat fardu adalah Sholat yang wajib di kerjakan oleh Islam.
Sholat fardu disebut juga sholat wajib, yang apabila di kerjakan
mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat siksa.
Allah memerintahkan agar orang Islam mengerjakan sholat fardu
seperti tercantum dalam surat Al-Baqoroh ayat 43 yang artinya: Dan
dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukulah bersama orang-orang
yang ruku.
B. Macam-macam sholat fardu
Sholat fardu ada lima macam dan semuanya harus dikerjakan
sesuai dengan syarat dan rukun sholat.
1. Sholat Dzuhur
Terdiri dari 4 rakaat. Setiap rakaat, fatihah dan surat dibaca
pelan, pada rakaat kedua ada tahiyat awal dan pada rakaat ke
empat ada tahiyat akhir.
2. Sholat Ashar
Terdiri dari 4 rakaat. Setiap rakaat, fatihah dan surat dibaca
dengan suara pelan. Pada rakaat kedua ada tahiyat awal dan
pada rakaat ke empat ada tahiyat akhir.
3. Sholat Magrib
Terdiri dari 3 rakaat. Pada rakaat pertama dan kedua Fatihah
dan surat di baca dengan suara nyaring. Pada rakaat ketiga
fatihah di baca pelan pada rakaat kedua ada tahiyat awal pada
rakaat ke tiga ada tahiyat akhir.
4. Shalat Isya
Terdiri dari 4 rakaat. Pada rakaat pertama dan kedua fatihah dan
surat dibaca nyaring. Pada rakaat ketiga dan keempat fatihah
dibaca pelan. Pada rakaat kedua ada tahiyat awal dan kempat
ada tahiyat akhir.
5. Sholat Subuh
Terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat pertama dan kedua fatihah dan
surat dibaca nyaring. Pada rakaat kedua ada tahiyat akhir. Pada
rakaat kedua setelah i’tidal ada yang membaca do’a Qunut ada
yang tidak.

Latihan.
A. Pilihlah a, b, c, atau d untuk jawaban yang dianggap benar!
1. Sholat yang wajib dikerjakan oleh orang Islam adalah pengertian
dari sholat……..
a. sunat c. fardu
b. muakad d. duha
2. Perintah sholat fardu tercantum dalam Qur’an Surat……………
a. Al-Baqoroh 13 c. Al-Baqoroh 33
b. Al- Baqoroh 23 d. Al-Baqoroh 43
3. Ada berapa macamkah sholat fardu?
a. 5 c. 7
b. 6 d. 8
4. Sholat harus dikerjakan sesuai dengan………..
a. Syarat da rakaatnya
b. Rukun dan rakaatnya
c. Syarat dan rukunnya
d. Keadaannya
5. Dan dirikanlah Sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah
bersama orang-orang yang………..
a. Sujud c. Sholat
b. Ruku d. Zakat
B. Jodohkan kata kata yang ada di kolom A dan B

A B

a. Dzuh 2 rakaat
ur 3 rakaat
b. Ashar 4 rakaat
c. Magri 4 rakaat
b 4 rakaat
d. Isya