DOA ROSARI

1. NYATAKAN DOA BERIKUT… ATAS NAMA BAPA, DAN PUTERA DAN ROH KUDUS. Amin. AKU PERCAYA akan Allah, Bapa yang Mahakuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, PuteraNya yang tunggal, Tuhan kita,; yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria; yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan; yang turun ke tempat penantian; pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati; yang naik ke Syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa; dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. BAPA KAMI yang ada di Syurga, dimuliakanlah namaMu; datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam Syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percubaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. SALAM MARIA penuh rahmat, Tuhan sertaMu; terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhMu Yesus. Santa Maria, Bonda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. KEMULIAAN kepada Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin.

23. PERISTIWA KEDUA

( DOA FATIMA ) Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami, bebaskanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke Syurga, terutama mereka yang memerlukan belaskasihanMu. SALAM RATU SUCI, Bonda belaskasih, salam hidup kami, keindahan kami, dan pengharapan kami. KepadaMu kami menangis anakanak keturunan Hawa yang terkutuk. KepadaMu kami angkat penderitaan, kesedihan dan pengaduan kami. Palinglah kemudian, Bonda tercinta, mata yang bersinar dengan penuh belaskasih atas kami, dan setelah pengasingan, tunjukkan kepada kami buah tubuhMu yang sangat terpuji, Yesus. Oh pengasih, oh penyayang, oh Bonda Maria yang tidak bernoda. MS : Doakanlah kami oh Bonda Allah yang suci. S : Agar kami dapat dijadikan pantas terhadap janji-janji Kristus. Amin 2. DENGAN URUTAN...
1. TANDA SALIB AKU PERCAYA… BAPA KAMI… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… KEMULIAAN… ( NYATAKAN HASRAT ANDA ) PERISTIWA PERTAMA

24. BAPA KAMI… 25. SALAM MARIA…
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… KEMULIAAN… DOA FATIMA… PERISTIWA KETIGA

80. LITANI SANTA PERAWAN MARIA ( JIKA PERLU ) 81. TANDA SALIB

3. SAMBIL MENYENTUH MANIKMANIK BAGI MEMASTIKAN KELANCARAN ANDA…

38. BAPA KAMI… 39. SALAM MARIA…
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… KEMULIAAN… DOA FATIMA… PERISTIWA KEEMPAT

52. BAPA KAMI… 53. SALAM MARIA…
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… KEMULIAAN… DOA FATIMA… PERISTIWA KELIMA

2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.

10. BAPA KAMI… 11. SALAM MARIA…
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA…

66. BAPA KAMI… 67. SALAM MARIA…
68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… SALAM MARIA… KEMULIAAN… DOA FATIMA… SALAM RATU SUCI

4. DAN SECARA SENYAP MENGHAYATI PERISTIWAPERISTIWA BERIKUT YANG MENGGAMBARKAN KEHIDUPAN YESUS KRISTUS. Hari Isnin dan Sabtu , Peristiwaperistiwa Gembira 1. Maria menerima khabar gembira daripada malaikat Gabriel. (Luke 1:26-38) 2. Maria melawat Elizabeth, saudaranya. (Luke 1:39-56)

21. KEMULIAAN… 22. DOA FATIMA…

3. 4. 5.

Yesus dilahirkan di dalam kandang di Bethlehem. (Luke 2:1-21) Yesus dipersembahkan di Bait Allah. (Luke 2:22-38) Yesus ditemukan semula dengan Maria dan Joseph di Bait Allah. (Luke 2:41-52)

4. 5.

Maria diangkat ke Syurga. Maria dimahkotakan di Syurga sebagai Ratu Syurga dan Bumi.

5. LITANI SANTA MARIA Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah doa kami, Kristus, kami. Allah Bapa di syurga, kasihanilah kami. Allah Putera Penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santa Bonda Allah, doakanlah kami. Santa Parawan termulia, doakanlah kami. Bonda Kristus, doakanlah kami. Bonda Rahmat Illahi, doakanlah kami. Bonda yang tersuci, doakanlah kami. Bonda yang termurni, doakanlah kami. Bonda yang tetap perawan, doakanlah kami. Bonda yang tidak tercela, doakanlah kami. Bonda yang patut dicintai, doakanlah kami. Bonda yang patut dikagumi, doakanlah kami. Bonda penasihat yang baik, doakanlah kami. Bonda Pencipta, doakanlah kami. Bonda Penebus, doakanlah kami.

Hari Khamis , Peristiwa-peristiwa Terang 1. Pembaptisan Yesus di Sungai Jordan. (Matthew 3:13-16) 2. Yesus melakukan Mukjizat di pesta perkahwinan di Cana. (John 2:1-11) 3. Pengumuman akan Kerajaan Allah Bapa oleh Yesus. (Mark 1:14-15) 4. Transfugarasi Tuhan Yesus. (Matthew 17:1-8) 5. Perjamuan akhir, apabila Tuhan Yesus mempersembahkan kita dengan Ekaristi Suci. (Matthew 26) Hari Selasa dan Jumaat , Peristiwaperistiwa Sedih 1. Yesus berdoa kepada Allah Bapa di Kebun Getsemani. (Matthew. 26:36-56) 2. Yesus dirotankan. (Matthew. 27:26) 3. Yesus dimahkotakan dengan duri. (Matthew. 27:27-31) 4. Yesus memikut salibNya ke Bukit Kalvari. (Matthew. 27:32) 5. Yesus disalibkan, lalu mati. (Matthew 27:33-56) Hari Rabu dan Ahad , Peritiwaperistiwa Mulia 1. Yesus bangkit dari mati. (John 20:1-29) 2. Yesus naik ke Syurga. (Luke 24:36-53) 3. Roh Kudus turun atas para Rasul. (Acts 2:1-41)

Perawan yang amat bijaksana, doakanlah kami. Perawan yang harus dihormati, doakanlah kami. Perawan yang harus dipuji, doakanlah kami. Perawan yang berkuasa, doakanlah kami. Perawan yang murah hati, doakanlah kami. Perawan yang setia, doakanlah kami. Cermin kekudusan, doakanlah kami. Takhta kebijaksanaan, doakanlah kami pohon sukacita kami, doakanlah kami. Bekas rohani, doakanlah kami. Bekas yang patut dihormati, doakanlah kami. Bekas kebaktian yang utama, doakanlah kami. Bunga Mawar yang ghaib, doakanlah kami. Benteng Daud, doakanlah kami. Benteng gading, doakanlah kami. Rumah emas, doakanlah kami. Tabut perjanjian, doakanlah kami. Pintu Syurga, doakanlah kami. Bintang timur, doakanlah kami. Keselamatan orang sakit, doakanlah kami. Perlindungan orang berdosa, doakanlah kami. Penghibur orang berdukacita, doakanlah kami.Penolong orang Kristian, doakanlah kami. Ratu para malaikat, doakanlah kami. Ratu para Bapa bangsa, doakanlah kami. Ratu para Nabi,

doakanlah kami. Ratu para saksi iman, doakanlah kami. Ratu para perawan, doakanlah kami. Ratu para Orang Kudus, doakanlah kami. Ratu yang terkandung dengan tiada dosa asal, doakanlah kami. Ratu yang diangkat ke syurga, doakanlah kami. Immaculate Heart of Ratu Rosari yang amat suci, Mary, pray for us. doakanlah kami. Ratu Pencinta damai, doakanlah kami. Anak Domba Allah yang mehapus dosadosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang mehapus dosadosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang mehapus dosadosa dunia, kasihanilah kami. MS : Doakanlah kami, ya Santa Bonda Allah. S : Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. MS : Marilah kita berdoa; S : Ya Tuhan Allah, kami mohon, berilah supaya kami hambahambaMu senantiasa memiliki kesihatan badan dan keselamatan jiwa. Dan semoga dengan F perantaraan yang mulia Bonda Maria, tetap Perawan, kami dibebaskanI daripada segala dukacita sekarang A ini, serta kelak dapat merasakan T sukacita yang kekal. Oleh Kristus, Tuhan kami. Amin. L

ANDA DIGALAKKAN UNTUK MEMBUAT SALINAN DAN MENGEDARKAN LEMBARAN INI.

I M B A N G

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.