Anda di halaman 1dari 2

28. SALAM MARIA… 3.

SAMBIL MENYENTUH MANIK-


DOA ROSARI ( DOA FATIMA ) Ya Tuhan Yesus, 29. SALAM MARIA… MANIK BAGI MEMASTIKAN
ampunilah dosa kami, bebaskanlah 30. SALAM MARIA… KELANCARAN ANDA…
31. SALAM MARIA…
1. NYATAKAN DOA BERIKUT… kami dari api neraka, dan hantarlah
32. SALAM MARIA…
jiwa-jiwa ke Syurga, terutama mereka 33. SALAM MARIA…
ATAS NAMA BAPA, DAN PUTERA yang memerlukan belaskasihanMu. 34. SALAM MARIA…
DAN ROH KUDUS. Amin. 35. KEMULIAAN…
SALAM RATU SUCI, Bonda 36. DOA FATIMA…
AKU PERCAYA akan Allah, Bapa yang belaskasih, salam hidup kami, 37. PERISTIWA KETIGA
Mahakuasa, pencipta langit dan bumi, keindahan kami, dan pengharapan 38. BAPA KAMI…
dan akan Yesus Kristus, PuteraNya kami. KepadaMu kami menangis anak- 39. SALAM MARIA…
40. SALAM MARIA…
yang tunggal, Tuhan kita,; yang anak keturunan Hawa yang terkutuk.
41. SALAM MARIA…
dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan KepadaMu kami angkat penderitaan, 42. SALAM MARIA…
oleh perawan Maria; yang menderita kesedihan dan pengaduan kami. 43. SALAM MARIA…
sengsara dalam pemerintahan Pontius Palinglah kemudian, Bonda tercinta, 44. SALAM MARIA…
Pilatus, disalibkan, wafat dan mata yang bersinar dengan penuh 45. SALAM MARIA…
dimakamkan; yang turun ke tempat belaskasih atas kami, dan setelah 46. SALAM MARIA…
penantian; pada hari ketiga bangkit dari pengasingan, tunjukkan kepada kami 47. SALAM MARIA…
antara orang mati; yang naik ke Syurga, buah tubuhMu yang sangat terpuji, 48. SALAM MARIA…
49. KEMULIAAN…
duduk di sebelah kanan Allah Bapa Yesus.
50. DOA FATIMA…
yang Mahakuasa; dari situ dia akan Oh pengasih, oh penyayang, oh Bonda 51. PERISTIWA KEEMPAT
datang mengadili orang hidup dan mati. Maria yang tidak bernoda. 52. BAPA KAMI…
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja 53. SALAM MARIA…
Katolik yang kudus, persekutuan para MS : Doakanlah kami oh Bonda Allah 54. SALAM MARIA…
kudus, pengampunan dosa, yang suci. 55. SALAM MARIA…
kebangkitan badan, kehidupan kekal. 56. SALAM MARIA…
Amin. S : Agar kami dapat dijadikan pantas 57. SALAM MARIA…
58. SALAM MARIA…
terhadap janji-janji Kristus. Amin
59. SALAM MARIA…
BAPA KAMI yang ada di Syurga, 60. SALAM MARIA…
dimuliakanlah namaMu; datanglah 2. DENGAN URUTAN... 61. SALAM MARIA…
kerajaanMu, jadilah kehendakMu di atas 1. TANDA SALIB 62. SALAM MARIA…
bumi seperti di dalam Syurga. 2. AKU PERCAYA… 63. KEMULIAAN…
Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan 3. BAPA KAMI… 64. DOA FATIMA… 4. DAN SECARA SENYAP
4. SALAM MARIA… 65. PERISTIWA KELIMA
ampunilah kesalahan kami seperti MENGHAYATI PERISTIWA-
5. SALAM MARIA… 66. BAPA KAMI…
kamipun mengampuni yang bersalah 6. SALAM MARIA… PERISTIWA BERIKUT YANG
67. SALAM MARIA…
kepada kami. Dan janganlah masukkan 7. KEMULIAAN… MENGGAMBARKAN KEHIDUPAN
68. SALAM MARIA…
kami ke dalam percubaan, tetapi 8. ( NYATAKAN HASRAT ANDA ) 69. SALAM MARIA… YESUS KRISTUS.
bebaskanlah kami dari yang jahat. 9. PERISTIWA PERTAMA 70. SALAM MARIA…
Amin. 10. BAPA KAMI… 71. SALAM MARIA… Hari Isnin dan Sabtu , Peristiwa-
11. SALAM MARIA… 72. SALAM MARIA… peristiwa Gembira
SALAM MARIA penuh rahmat, Tuhan 12. SALAM MARIA… 73. SALAM MARIA… 1. Maria menerima khabar
13. SALAM MARIA… 74. SALAM MARIA…
sertaMu; terpujilah engkau di antara gembira daripada malaikat
14. SALAM MARIA… 75. SALAM MARIA…
wanita dan terpujilah buah tubuhMu 15. SALAM MARIA… Gabriel. (Luke 1:26-38)
76. SALAM MARIA…
Yesus. 16. SALAM MARIA… 2. Maria melawat Elizabeth,
77. KEMULIAAN…
Santa Maria, Bonda Allah, doakanlah 17. SALAM MARIA… 78. DOA FATIMA… saudaranya. (Luke 1:39-56)
kami yang berdosa ini, sekarang dan 18. SALAM MARIA… 79. SALAM RATU SUCI 3. Yesus dilahirkan di dalam
waktu kami mati. Amin. 19. SALAM MARIA… 80. LITANI SANTA PERAWAN MARIA kandang di Bethlehem. (Luke
20. SALAM MARIA… ( JIKA PERLU ) 2:1-21)
KEMULIAAN kepada Bapa, dan Putera, 21. KEMULIAAN… 81. TANDA SALIB 4. Yesus dipersembahkan di Bait
22. DOA FATIMA…
dan Roh Kudus. Allah. (Luke 2:22-38)
23. PERISTIWA KEDUA
Seperti pada permulaan, sekarang, 24. BAPA KAMI… 5. Yesus ditemukan semula
selalu dan sepanjang segala masa. 25. SALAM MARIA… dengan Maria dan Joseph di
Amin. 26. SALAM MARIA… Bait Allah. (Luke 2:41-52)
27. SALAM MARIA…
Hari Khamis , Peristiwa-peristiwa Kristus, dengarkanlah doa kami, Cermin kekudusan, Ratu Pencinta damai,
Terang Kristus, kami. doakanlah kami. doakanlah kami.
1. Pembaptisan Yesus di Sungai Takhta kebijaksanaan,
Jordan. (Matthew 3:13-16) Allah Bapa di syurga, doakanlah kami Anak Domba Allah yang mehapus dosa-
2. Yesus melakukan Mukjizat di kasihanilah kami. pohon sukacita kami, dosa dunia,
pesta perkahwinan di Cana. Allah Putera Penebus dunia, doakanlah kami. kasihanilah kami.
(John 2:1-11) kasihanilah kami. Bekas rohani, Anak Domba Allah yang mehapus dosa-
3. Pengumuman akan Kerajaan Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang doakanlah kami. dosa dunia,
Allah Bapa oleh Yesus. (Mark Maha Esa, Bekas yang patut dihormati, kasihanilah kami.
1:14-15) kasihanilah kami. doakanlah kami. Anak Domba Allah yang mehapus dosa-
4. Transfugarasi Tuhan Yesus. Bekas kebaktian yang utama, dosa dunia,
(Matthew 17:1-8) Santa Maria, doakanlah kami. kasihanilah kami.
5. Perjamuan akhir, apabila doakanlah kami. Bunga Mawar yang ghaib,
Tuhan Yesus Santa Bonda Allah, doakanlah kami. MS : Doakanlah kami, ya Santa Bonda
mempersembahkan kita doakanlah kami. Benteng Daud, Allah.
dengan Ekaristi Suci. Santa Parawan termulia, doakanlah kami.
(Matthew 26) doakanlah kami. Benteng gading, S : Supaya kami dapat menikmati
doakanlah kami. janji Kristus.
Hari Selasa dan Jumaat , Peristiwa- Bonda Kristus, Rumah emas,
peristiwa Sedih doakanlah kami. doakanlah kami. MS : Marilah kita berdoa;
1. Yesus berdoa kepada Allah Bonda Rahmat Illahi, Tabut perjanjian,
Bapa di Kebun Getsemani. doakanlah kami. doakanlah kami. S : Ya Tuhan Allah, kami mohon,
(Matthew. 26:36-56) Bonda yang tersuci, Pintu Syurga, berilah supaya kami hamba-
2. Yesus dirotankan. (Matthew. doakanlah kami. doakanlah kami. hambaMu senantiasa memiliki
27:26) Bonda yang termurni, Bintang timur, kesihatan badan dan keselamatan
3. Yesus dimahkotakan dengan doakanlah kami. doakanlah kami. jiwa. Dan semoga dengan
duri. (Matthew. 27:27-31) Bonda yang tetap perawan, Keselamatan orang sakit, perantaraan yang mulia Bonda Maria,
4. Yesus memikut salibNya ke doakanlah kami. doakanlah kami. tetap Perawan, kami dibebaskan
Bukit Kalvari. (Matthew. 27:32) Bonda yang tidak tercela, Perlindungan orang berdosa, daripada segala dukacita sekarang
5. Yesus disalibkan, lalu mati. doakanlah kami. doakanlah kami. ini, serta kelak dapat merasakan
(Matthew 27:33-56) Bonda yang patut dicintai, Penghibur orang berdukacita, sukacita yang kekal.
doakanlah kami. doakanlah kami.Penolong Oleh Kristus, Tuhan kami.
Hari Rabu dan Ahad , Peritiwa- Bonda yang patut dikagumi, orang Kristian, Amin.
peristiwa Mulia doakanlah kami. doakanlah kami.
1. Yesus bangkit dari mati. (John Bonda penasihat yang baik,
20:1-29) doakanlah kami. Ratu para malaikat, F
2. Yesus naik ke Syurga. (Luke Bonda Pencipta, doakanlah kami. I
24:36-53) doakanlah kami. Ratu para Bapa bangsa, A
3. Roh Kudus turun atas para Bonda Penebus, doakanlah kami.
Rasul. (Acts 2:1-41) doakanlah kami. Ratu para Nabi, T
4. Maria diangkat ke Syurga. doakanlah kami.
5. Maria dimahkotakan di Syurga Perawan yang amat bijaksana, Ratu para saksi iman, L
sebagai Ratu Syurga dan doakanlah kami. doakanlah kami.
Bumi. Perawan yang harus dihormati, Ratu para perawan, I
doakanlah kami. doakanlah kami. M
5. LITANI SANTA MARIA Perawan yang harus dipuji, Ratu para Orang Kudus, B
doakanlah kami. doakanlah kami.
Tuhan, kasihanilah kami, Perawan yang berkuasa, Ratu yang terkandung dengan tiada A
Tuhan kasihanilah kami. doakanlah kami. dosa asal, N
Kristus, kasihanilah kami, Perawan yang murah hati, doakanlah kami. G
Kristus, kasihanilah kami. doakanlah kami. Ratu yang diangkat ke syurga,
Tuhan, kasihanilah kami, Perawan yang setia, doakanlah kami.
Tuhan kasihanilah kami. doakanlah kami. Ratu Rosari yang amat suci, Immaculate Heart of
doakanlah kami. Mary, pray for us.

ANDA DIGALAKKAN UNTUK MEMBUAT SALINAN DAN MENGEDARKAN LEMBARAN INI.

Anda mungkin juga menyukai