Kvkv/kvkvk

bulu buluh
KLIK

KACEMM

Kvkv/kvkvk nasi nasib KLIK KACEMM .

Padankan Buluh Nasib Tujuh Tarik KLIK KACEMM .

Dia pergi juga ke sekolah. Tali kasut Kasim sudah putus.Ayat Kasim pakai kasut putih. KLIK KACEMM .