Anda di halaman 1dari 20

Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 1

PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (LPS)

PENGENALAN

Permohonan untuk menggunakan Tanah Kerajaan dengan Lesen Pendudukan Sementara


(LPS) boleh dilakukan dalam keadaan-keadaan berikut :-
a) Tanah hendak digunakan bagi tujuan sementara. Contohnya untuk gerai
makan, pertunjukan wayang Cina, untuk meletak bahan binaan atau
hampas bijih (tailing), menanam sayur, menggali kolam untuk ternakan
air seperti ikan, udang, ketam, memasang papan iklan, pembinaan jeti,
nursery pokok, setor, tempat letak kereta dan lain-lain kegunaan yang
berbentuk sementara.
b) Tanah tidak layak diberi milik kerana kedudukannya, seperti di rizab
sungai atau rizab jalan.
c) Kerajaan bertujuan menggunakan tanah untuk projek-projek tertentu
dalam jangka masa panjang.
d) Bagi tapak rumah awam yang dibina Kerajaan Negeri dengan cara
sewabeli. Sementara membayar harga rumah secara ansuran, pemilik
mendudukinya dengan LPS.
e) Apabila seseorang hendak memetik atau memungut buah koko, kopi,
kelapa atau kelapa sawit atau menoreh getah yang terdapat atas tanah
Kerajaan. LPS dikeluarkan ke atas tanah yang digunakan untuk meletak
atau melonggokkan hasil tanaman yang telah dipungut atau dikutip dari
kawasan yang telah dibenarkan, sekaligus dengan “tapping right” selama
musim pokok berbuah atau selagi pokok getah boleh ditoreh.
LPS mesti dibaharui di awal setiap tahun. Pendudukan secara LPS tidak menjamin hak
kepada pemegang lesen untuk mendapatkan tanah dengan pengurniaan atau pemberian
milik dari Kerajaan atau dikeluarkan Hakmilik.

Lesen Pendudukan
Lesen Pendudukan Sementara Sementara
(LPS) (LPS) 2
KUASA MELULUSKAN

Pentadbir Tanah Daerah - Jika permohonan diterima dari balu atau anak
(PTD) Pemegang LPS yang telah meninggal dunia.
- Untuk membaharui Lesen Pendudukan
sementara yang telah diluluskan jika tiada
pelanggaran syarat.
Permohonan Lesen Pendudukan Sementara ialah
papan tanda, iklan, pertunjukkan awam, keagamaan,
hiburan, circus serta bangsal atau gerai.
Pengarah Tanah dan Galian - LPS bagi tujuan membuang hampas biji hendaklah
(PTG) dijelaskan dengan lebih terperinci maksud hampas
tersebut seperti :-
1. Amang
2. Pasir
3. Batu Lombong
4. Tahi Besi
Majlis Mesyuarat Kerajaan - Selain dari yang disebut di atas.
(MMK)

BORANG

Sila lihat contoh borang

BAYARAN

Bayaran Permohonan RM10.00 untuk tapak bangunan


RM5.00 untuk kegunaan pertanian.

Bayaran Amanah 20% dari nilai tanaman yang dibuat oleh PTD jika “tapping
right” dikeluarkan bagi memungut buah-buahan atau
menoreh getah dari tanah Kerajaan.

Lesen Pendudukan Sementara (LPS)


Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 3
Kadar Lesen Pendudukan Sementara adalah seperti di bawah ini:-

Bil Bandar Pekan Desa


RM (Setahun) RM (Setahun) RM (Setahun)
1 Rumah Kediaman

Setiap 1,000 kaki persegi atau


sebahagian daripadanya RM40.00 RM30.00 RM20.00

Tambahan setiap 1,000 kaki RM10.00 RM8.00 RM7.00


persegi atau sebahagian
daripadanya

2 Rumah Kedai/Restoran

Setiap 1,000 kaki persegi atau


sebahagian daripadanya RM80.00 RM60.00 RM40.00

Tambahan setiap 1,000 kaki


persegi atau sebahagian RM20.00 RM16.00 RM10.00
daripadanya dikenakan
bayaran tambahan

Gerai
3 RM 40.00 RM20.00 RM10.00
Bengkel
4 RM100.00 RM50.00 RM25.00
Bangsal
5 RM50.00 RM25.00 RM15.00
Nursery
6 RM100.00 RM100.00 RM100.00
7 Papan Iklan

Setiap 1,000 kaki persegi atau


RM40.00 RM30.00 RM20.00
sebahagian daripadanya

Tambahan setiap 1,000 kaki RM10.00 RM8.00 RM7.00


persegi atau sebahagian
daripadanya dikenakan
bayaran tambahan

Lesen Pendudukan Sementara (LPS)


Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 4
Bil Bandar Pekan Desa
RM (Setahun) RM (Setahun) RM (Setahun)
8 Setor

Setiap 1,000 kaki persegi


RM50.00 RM50.00 RM50.00
atau sebahagian daripadanya

Tambahan setiap 1,000 kaki


persegi atau sebahagian
RM10.00 RM8.00 RM7.00
daripadanya dikenakan
bayaran tambahan

9 Tempat Letak Kereta RM100.00 setahun bagi setiap 1,000 kaki persegi
atau sebahagian daripadanya.

10 Pertunjukkan Awam RM50.00 sehari RM50.00 sehari


RM50.00 sehari
11 Pertunjukkan Awam untuk RM10.00
RM10.00 sehari RM10.00 sehari
tujuan keagamaan sehari
12 Jeti
RM40.00 setahun bagi setiap 1,000 kaki persegi
13 Portable Sawmill
RM800.00 seekar setahun atau sebahagian
daripadanya
14 Stokpile RM100.00 seekar setahun atau sebahagian
daripadanya

15 Jalan RM100.00 seekar setahun atau sebahagian


daripadanya.

Kegunaan menangkap ikan di


laut

16 Kelong RM50.00 - RM500.00 setahun

17 Jermal RM50.00 - RM400.00 setahun

18 Tegok/Ambai RM50.00 - RM300.00 setahun

19 Belat Pok RM50.00 - RM250.00 setahun

20 Lain-lain RM50.00 - RM200.00 setahun

Lesen Pendudukan Sementara (LPS)


Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 5
Untuk Memungut Atau Memetik Buah-Buahan dan Menoreh Getah

21 Durian tiap-tiap sepokok Tidak kurang daripada RM10.00 dan tidak lebih
setahun daripada RM50.00

22 Kelapa tiap-tiap sepokok RM5.00


setahun

23 Getah tiap-tiap sepokok Tidak kurang daripada RM1.00 dan tidak lebih
setahun daripada RM5.00

Untuk Memungut Atau Memetik Buah-Buahan dan Menoreh Getah

24 Kelapa sawit tiap-tiap sepokok setahun Tidak kurang daripada RM5.00 dan tidak
lebih RM20.00

LPS di Tanah Lombong

25 Untuk membuang hampas bijih RM 30.00 seekar setahun atau


sebahagian darinya.

DOKUMEN SOKONGAN

Perseorangan
Selain dari menyertakan kad pengenalan sendiri,
1. Jika pemohon seorang wanita, sertakan salinan kad pengenalan suami dan
maklumat mengenai pekerjaannya.
2. Jika seorang anggota Kerajaan, sertakan Surat Kebenaran Lembaga Tatatertib.
Syarikat
1. Dua (2) salinan Memorandum dan Articles of Association Syarikat.
2. Dua (2) salinan Sijil Pendaftaran Syarikat.

Lesen Pendudukan Sementara (LPS)


Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 6
3. Dua (2) salinan Senarai Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Form
49 dan Form 24).
4. Dua (2) salinan Resolusi Syarikat.
5. Dua (2) salinan Tinjauan/ Kertas Kerja mengenai permohonan berkenaan.
6. Jika seorang Pengarah/Pemegang Saham, adalah wanita, sertakan butir diri suami
(kad pengenalan dan pekerjaan)

PROSES PERMOHONAN

Terdapat dua bentuk proses permohonan iaitu :-

a) Untuk LPS bagi menggunakan Tanah Kerajaan bagi tujuan-tujuan yang


dinyatakan dijumlah kata 1(a) dan (b).

b) Untuk memungut atau memetik buah-buahan atau menoreh getah di tanah


Kerajaan.

Lesen Pendudukan
Lesen Pendudukan Sementara Sementara
(LPS) (LPS) 7
PROSES PERMOHONAN MENGGUNAKAN TANAH
KERAJAAN

Pemohon mengisi Borang Maklumat Permohonan


1 Tanah.

2 Juru Surih menyemak rekod-rekod di bahagian Petempatan


untuk mempastikan tanah yang dimohon masih lagi tanah
Kerajaan.

Pentadbir Tanah Daerah (PTD) membuat keputusan samada


3 meluluskan Borang Permohonan dikeluarkan kepada
pemohon atau tidak.

Sekiranya diluluskan Pemohon mengemukakan


permohonan LPS menggunakan Borang Permohonan
4 Tanah.

Permohonan disemak untuk mempastikan kelengkapan


5
maklumat dan dokumen. Pemohon dikehendaki
melengkapinya sekiranya terdapat kekurangan.

Pegawai Petempatan melawat tanah, membuat laporan dan


6 menyediakan pelan dan menyerahkan kepada Penolong
Pentadbir Tanah Daerah (PPTD) (Kurniaan).

Lesen Pendudukan
Lesen Pendudukan Sementara (LPS)
Sementara (LPS) 8
PTD / PPTD meminta ulasan dari Jabatan berkenaan
seperti :-

7 i. Majlis Daerah/Perbandaran/Bandaraya
ii. Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri
iii. Jabatan Kerja Raya (JKR) (Daerah yang berkenaan)
iv. Jabatan-jabatan lain yang difikirkan perlu.

Sekiranya kelulusan dalam bidang kuasanya, PTD membuat


keputusan setelah menerima ulasan dari Jabatan-Jabatan yang
8 berkenaan. Sekiranya keputusan di dalam bidang kuasa
MMK, PTD menyediakan perakuan kepada Pengarah Tanah
dan Galian (PTG)

9 Permohonan dibentangkan di Mesyuarat Jawatankuasa Hasil


Bumi oleh PTG dan seterusnya dibawa ke (MMK)

10 Jurutulis menghantar Keputusan MMK kepada PTG.

11 PTG menyampaikan keputusan kepada PTD.

12 PTD memaklumkan pemohon keputusan. Sekiranya


diluluskan, pemohon dikehendaki menjelaskan bayaran.

Lesen Pendudukan Sementara (LPS)


Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 9
13 Setelah Pemohon menyempurnakan bayaran, LPS
disediakan dan diserahkan kepadanya.

14 Di akhir setiap tahun pemohon perlu mengemukakan


permohonan pembaharuan LPS di Pejabat Tanah yang
berkenaan.

Lesen Pendudukan
Lesen Pendudukan Sementara Sementara
(LPS) (LPS) 10
PROSES PERMOHONAN MEMUNGUT/MEMETIK BUAH-
BUAHAN ATAU MENOREH GETAH DI TANAH KERAJAAN

1 PTD membuat penilaian ke atas tanaman yang


terdapat atas tanah Kerajaan.

PTD mengumumkan pembukaan Jika tanah telah diceroboh, PTD


2 tawaran atau sebutharga untuk menawarkan kepada penceroboh untuk
memetik/memungut buah-buahan memetik/memungut buah-buahan atau
atau menoreh getah yang terdapat menoreh getah yang terdapat atas tanah
atas tanah Kerajaan yang belum yang berkenaan.
diceroboh.

Pemohon mengemukakan Borang Tawaran atau Borang Sebutharga selewat-


3 lewatnya pada tarikh tutup yang ditetapkan oleh PTD serta bayaran Amanah
sebanyak 20% dari nilaian tanaman yang dibuat ole PTD.

4 PTD mengemukakan tawaran kepada Lembaga Tawaran jika nilai tanaman


berharga RM200,000.00 dan lebih atau ke Jawatankuasa Sebutharga di
Pejabat Tanah, sekiranya nilai tanaman kurang dari RM 200,000.00.

Keputusan Lembaga Tawaran atau Jawatankuasa Sebutharga disampaikan


5 kepada pemohon yang berjaya.

6 Pemohon membuat bayaran (setelah ditolak bayaran deposit sebanyak 20%


dari nilai tanaman jika memasuki tawaran ). LPS serta “Tapping Right”
dikeluarkan kepadanya untuk tempoh tidak lebih dari lima (5) tahun.

7 Deposit dikembalikan kepada mereka yang tidak berjaya. Sekiranya ada yang
menarik diri sebelum Lembaga Tender atau Jawatankuasa Sebutharga
membuat keputusan, deposit tidak akan dikembalikan.

Lesen Pendudukan Sementara (LPS)


Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 11
CONTOH BORANG

Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 12


Borang ini dikeluarkan
Percuma oleh PTD
- CONTOH - b.p. Pentadbir Tanah
……………….
Lesen Pendudukan Sementara (LPS)

KANUN TANAH NEGARA


PERATURAN TANAH
1969 Negeri Johor
Daerah ………………….
PERATURAN 2
TAHUN 1973
…………………………..
PENTADBIR TANAH
Diterima oleh saya pada hb 20 jam pagi/petang …………………….

Tuan,
Saya/kami dengan hormatnya memohon tanah yang kenyataan dan lakaran tanah
ada dibuktikan sebelah bagi tujuan : __________________________________________

Saya/kami ada mempunyai _______ekar tanah di Negeri ___________ Malaysia


sebagaimana di bawah ini :-

NEGERI HAKMILIK JENIS TANAMAN LUAS TANAH

Nama Penuh, Kad Pengenalan dan alamat saya/kami ialah :-

Alamat di mana surat menyurat berkenaan dengan permohonan ini boleh dikirimkan
melalui pos.

Lesen Pendudukan Sementara (LPS)


Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 13
Saya lampirkan wang pendaftarannya yang ditetapkan sebanyak RM ___________

Adalah saya yang menurut perintah

………………………………………
(NAMA: )

Kepada:

Pentadbir Tanah
………………….

BUTIR-BUTIR KENYATAAN TANAH YANG DIPOHON

Mukim : Bahagian No. (Jika ada)

Tempat : Sempadan-sempadan :

Luas Ekarnya: Utara :

Jauh dari bandar, jalanraya,


jalan keretapi, sungai atau
pantai yang berhampiran sekali

LAKARAN TANAH

Bahawa saya mengaku tiada mempunyai tanah yang lain melebihi 10 ekar

……………………………

Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 14


- CONTOH -
(Keterangan lengkap butir-butir diri ini hendaklah dipenuhkan pada ruang yang telah disediakan. Mana-
mana yang tidak berkenaan hendaklah ditulis tiada. Borang yang tidak diisi dengan sempurna tidak akan
dipertimbangkan).

Tandakan 9 di dalam kotak yang berkenaan.


.
A PERIHAL PEMOHON:

1 Nama Pemohon : ______________________________

2 Jantina
Lelaki Perempuan
3 Bil Kad Pengenalan:___________________________
Biru Merah Lain-lain

4. Bangsa
Melayu Cina

India Lain-lain
5. Kerakyatan :
Jika rakyat Malaysia nyatakan :- Malaysia Lain-lain
Bil.Sijil : ____________________________
Jenis Borang : ___________________________
Tarikh dikeluarkan :_______________________

6. Tarikh Lahir : _____________________________


Umur : _____________________________
Tempat Lahir:______________________________
Daerah :______________________________
Negeri :______________________________

7. Taraf Perkahwinan :
Bujang Berkahwin

Janda Duda

8. Alamat tempat tinggal : _______________________


___________________________________________
___________________________________________

9. Lama tinggal di alamat atas __________ tahun

10. Lama tinggal di rumah setinggan (rumah haram)


nyatakan Rumah sendiri Rumah Majikan

Tarikh dibina : _______________________________ Rumah Sewa Menumpang


Tempat : _______________________________
Jenis Bangunan : ______________________________ Setinggan
Luas Diceroboh : ______________________________

Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 15


- CONTOH -

Jenis Tanaman : _______________________________


Umur : ________________________ Tahun
Lama tinggal di tempat ini : ______________ Tahun

11. Tindakan merobohkannya ;


Sudah ambil Belum ambil

12. Saya (Pemohon) adalah seorang _________________


Muflis Bukan Muflis

13. Jawatan sekarang : ___________________________


Kerajaan Negeri Kerajaan
Persekutuan

Badan Berkanun Swasta

Kerja sendiri
15. Nama Majikan/Jabatan : ________________________

16. Lama berkhidmat di Negeri Johor : __________ Tahun

17. Pendapatan Sebulan : RM ______________________

18. Pinjaman Perumahan Kerajaan


Jika sudah nyatakan : __________________________ Sudah Belum
Jumlah Pinjaman : __________________________
Tempoh bayaran balik : ________________________

19. Jika pemohon seorang pesara nyatakan :-


Tarikh diluluskan : ___________________________
Tarikh bersara : ___________________________
Pencen sebulan : ___________________________
Jabatan : ___________________________

B PERIHAL ISTERI/SUAMI:

1. Nama isteri/suami : ____________________________


____________________________________________

2. Bil.Kad Pengenalan : ___________________________


Biru Merah Lain-lain
3. Bangsa : ___________________________

4. Kerakyatan :
Jika rakyat Malaysia nyatakan :- Malaysia Lain-lain
Bil.Sijil Kerakyatan : ___________________________
Tarikh dikeluarkan : ___________________________

5. Tarikh lahir : ___________________________


Tempat lahir : ___________________________
Daerah : ___________________________

6. Saya adalah seorang :


Muflis Bukan Muflis

Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 16


- CONTOH -

7. Sebab suami tidak memohon (sekiranya pemohon


Seorang isteri) : _______________________________
____________________________________________

8. Jawatan sekarang : _____________________________


Berkhidmat dengan : Kerajaan Kerajaan
Negeri Persekutuan

Badan Swasta
Berkanun

Kerja sendiri

9. Nama Majikan/Jabatan : ________________________

10. Pendapatan sebulan : _________________________

11. Jika isteri/suami seorang pesara nyatakan :


Jawatan sebelum bersara : _______________________
Jabatan : _______________________
Tarikh bersara : _______________________

C 1. Pemilikan Tanah Oleh Suami, Isteri dan Anak


Ada Tiada
2. Jika ada nyatakan di bawah ini :
Nama Pemilik Lot Luas Hakmilik
Kurnia Beli Pesaka
_______________ ________ _______ __________
_______________ ________ _______ __________
_______________ ________ _______ __________
_______________ ________ _______ __________
Mukim Kegunaan
_______________ ___________________________
_______________ ___________________________
_______________ ___________________________
_______________ ___________________________

3. Pernah memohon tanah Kerajaan selain daripada ini.


Ada Tiada
4. Jika ada nyatakan di bawah ini :
Lot. Luas Mukim Kegunaan

_______ ________ __________ _____________


_______ ________ __________ _____________
_______ ________ __________ _____________
_______ ________ __________ _____________
Bil. Fail Keputusan

_________________ ________________________
_________________ ________________________
_________________ ________________________
_________________ ________________________

Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 17


- CONTOH -

TANGGUNGAN :
Nama Tarikh Lahir No. Kad Pengenalan Pertalian Saudara
_____________________________ ______________ __________________ _________________
_____________________________ ______________ __________________ _________________
_____________________________ ______________ __________________ _________________
_____________________________ ______________ __________________ _________________
_____________________________ ______________ __________________ _________________
_____________________________ ______________ __________________ _________________
_____________________________ ______________ __________________ _________________
_____________________________ ______________ __________________ _________________

D PERIHAL TANAH DIPOHON

1. Bil.Lot/PTD/PTB : ___________________________
2. Mukim : ___________________________
3. Jauh tanah dipohon dari tempat tinggal
___________ batu/kilometer.
4. Jika untuk bangunan nyatakan jenisnya :

Kediaman Kedai

Pertanian Perusahaan

Sementara

5. Jika untuk pertanian nyatakan jenis tanaman


Dusun Getah

Kelapa Sawit Kelapa

Sayur Lain-lain

PENGAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa segala butir-butir yang diberi ini adalah benar dan saya faham sekiranya butir-
butir yang saya berikan itu didapati tidak benar maka permohonan saya boleh ditolak atau pun saya
boleh dikehendaki meninggalkan tanah yang telah diberikan kepada saya dengan tidak dibayar apa-apa
saguhati.

Tarikh : ___________________ _________________________________

Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 18


- CONTOH -

PEJABAT PENTADBIR TANAH


______________________________________________________________________________________

MAKLUMAT PERMOHONAN TANAH

1. Nama Pemohon : …………………………………………………………………

2. No.Kad Pengenalan : …………………………………………………………………

3. Alamat : …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

4. Butir-Butir Tanah Yang Dipohon :

4.1 Lot / PTD / PTB : ………………..………………………………………

4.2 Mukim : …………………………..……………………………

4.3 Keluasan : ……………………………………..…………………

4.4 Kedudukan Tanah : ………………………………………………..………

4.5 Tujuan Pemohon : ………………………………………………………..

5. Bayaran RM10.00 Tarikh : ………………………………………

………………………………..
Tandatangan Pemohon

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Pentadbir Tanah Daerah Johor Bahru.

Disahkan bahawa tanah Lot / PTD / PTB …………………………… Mukim ………………………………


adalah :-
(a) Tanah Kerajaan (b) Tanah Bertuan Berhakmilik

(c) Dan lain-lain (Jika ada nyatakan) ……………………………………….

…………………………………………………………………………...

…………………………………….
Tandatangan Pegawai Petempatan/Pelukis Pelan

KEPUTUSAN PENTADBIR TANAH

Bersetuju / Tidak Bersetuju dikeluarkan borang permohonan.

Pentadbir Tanah Johor Bahru

Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 19


- CONTOH - (N.L.C.3A-Pin. 1/93)
L.M.S. No.A
KANUN TANAH NEGARA ………………....
LESEN
Borang 4A
No. 132086 (SEKSYEN 67)

LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA

(Borang Am)
BERCUCUK TANAM
RUMAH KEDIAMAN, PERSENDIRIAN
MAKSUD MENDUDUKI - *
PERMAINAN AWAM, DSB.

BAYARAN RM…………….(Ringgit Malaysia: …………………. PEMBAHARUAN PERTAMA : BAYARAN RM………………….

…………………………………………………………………...…) (Ringgit Malaysia:………………………………………….……….)

Dibayar melalui Resit No………………………………………….. Dibayar melalui Resit No. …………………………………………...

bagi tempoh yang berakhir pada 31hb Disember ………….……… bagi tempoh yang berakhir pada 31hb Disember …………………....

PEMBAHARUAN KEDUA:BAYARAN RM …………………… PEMBAHARUAN KETIGA: BAYARAN RM …………………….

(Ringgit Malaysia: ………………………………………………...) (Ringgit Malaysia: ……………………………………………….....)

Dibayar melalui Resit No. …………………………………………. Dibayar melalui Resit No. ……………………………………….…..

bagi tempoh yang berakhir pada 31hb Disember ………….………. bagi tempoh yang berakhir pada 31hb Disember …………………....

Nama Pemegang lesen ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Alamat ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

No.K.P.D.N…………………………………………………… adalah dengan ini diberi lesen bagi menduduki tanah yang tersebut di bawah ini bagi maksud,
dan dengan bayaran, yang dinyatakan di atas.

Pendudukan tanah ini adalah tertakluk kepada peruntukan-peruntukan yang dijadualkan di bawah ini dan kepada mana-mana peruntukan lain yang
ditetapkan oleh Kaedah.

Dikeluarkan pada ……… haribulan ……….. 20…………


…………………………………………
Pentadbir Tanah/ Pegawai Diberikuasa

PERIHALAN TANAH

*Bandar/Pekan/Mukim ………………………………….……. *Tanah Kerajaan/Tanah Rizab/Lombong(No. Pajak atau Perakuan Melombong)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Tempat (atau No.*Lot/P.T jika ada ) ………………………………………………………………………………………………………………...

Luas tanah yang akan diduduki …………………………………………………………………………………………...(*Pelan lakar di sebelah)

JADUAL

(1) Lesen ini bermula pada …………………………….. dan habis tempohnya pada *31hb Disember ………………………………………….

(2) Menurut Kaedah ……………………………………………………….………. Lesen ini *tidak boleh/boleh diserahkan kepada orang lain.

(3) Lesen ini akan tamat sekiranya mati orang atau dibubarkan badan yang pada masa itu berhak mendapat faedah daripadanya.

(4) Tanah yang diberi lesen ini tidak boleh digunakan -

(a) bagi apa-apa maksud selain daripada yang dinyatakan di atas ;

(b) bagi menanam tanaman-tanaman kekal;

(c) bagi mendirikan apa-apa jua bangunan kekal atau kekal yang lain.

(5) Lesen ini boleh dikansel -

(a) dengan serta-merta, dan tidak dibayar pampasan, apabila dilanggar mana-mana permukaan yang kepadanya ia tertakluk;

(b) apabila dibayar pampasan (yang akan dipersetujui atau ditentukan mengikut peruntukan-peruntukan seksyen 434 Kanun
Tanah Negara) pada bila-bila masa sebelum tarikh habis tempohnya.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 20
(Disini masukkan apa-apa peruntukan tambahan)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
*Potong mana-mana yang berkenaan