Anda di halaman 1dari 56

c i

Spe itie a l e
Go l f e d

ARBO West wint


de Zaanbusiness
Golfcompetitie 2010
>> Voor baanmanager Rob Wilderom gaat geen 'golf ' te hoog >> Hoofd
Greenkeeper Jack de Goede maakt het golfers gemakkelijk >> Golfshoppen
bij René en Jeroen Nijmeijer, de 'Brothers in Golf' >> Nils van Dam
Zaanbusiness golfcompetitie 2010 ontvangt graag gasten in de Chipping Inn >> lees verder...
de verslagen pag. 48
NOVEMBER 2010 • WWW.ZAANBUSINESSGOLF.NL
Het idee is dat je ondernemers
de ruimte moet geven.
Op weg naar een gezond economisch Nederland lopen ondernemers voorop. Daarom krijgen ze van
Rabobank alle ruimte. Dat doen we door ondernemers met elkaar in contact te brengen. Waardoor
ideeën en kennis eenvoudig worden uitgewisseld. Daarmee verruimt u als ondernemer direct uw
blikveld. Dat is de gedachte. Dat is het idee.

Rabobank investeert graag in


ondernemerschap.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/bedrijven
Verwarmings- en technische installaties

VETIM, specialisten in
allround installatieprojecten

VETIM B.V.
C. van Uitgeeststraat 2A
1508 EH ZAANDAM
T: 075 - 6818300
F: 075 - 6818310
www.vetim.nl
Inhoud
inhoud
>>

coverstory
ARBO West wint
de Zaanbusiness
Golfcompetitie 2010
Net als vorig jaar, was ARBO West ook dit spannen". ARBO West richt zich op de
jaar winnaar de Zaanbusiness Golfcompetitie. belastbaarheid van mensen in hun werk en

8-11
Directeur Raymond Gruijs van ARBO West dan vooral in de sfeer van preventie. "We
is daar trots op. "Het was een mooie willen voorkomen dat mensen uitvallen,
competitie. Tijdens deze wedstrijden kun je omdat hun werk niet meer aansluit bij
uitstekend netwerken en tegelijkertijd ont- hun competenties".

FOTOGRAFIE BART HOMBURG

Zaanse Golf Club, Stichting Beheer


een unieke netwerk­ Golfterrein Wijdewormer
mogelijkheid voor beheert en faciliteert

14-16 36-37
bedrijven Zaanse golfbaan

>>
3027 > 35
De golfbaan in de Wijdewormer beschikt over moderne facili- De Stichting Beheer Golfterrein Wijdewormer is eigenaar van de
teiten. Op sommige plekken slaat men af vanaf de dijk van de golfbaan in de Wijdewormer. "Wij dragen zorg voor het beheer en
Wormerringvaart. Als ze even de tijd nemen, hebben de golfers onderhoud van de baan", zegt voorzitter Jacob van Braam. "Voor
prachtige vergezichten op de natuurgebieden van de Zaanstreek. baanonderhoud, PR en het onderhouden van contacten met de
De baan beschikt over 18 holes en een driving-range met 27 gebruikers van de baan, hebben we zes mensen in dienst. De ove-

&
af­slagplaatsen. Ondernemers hebben unieke mogelijkheden om rige faciliteiten worden verpacht". Dankzij goed beheer voldoet de
ontspannend te netwerken in de vrije natuur. Ook 's winters. golfbaan aan hoogste criteria, ook voor internationale wedstrijden.
Interesse ondernemers? Zoek dan even contact met Ellen Zwart,
medewerker Sales & Events.

verder...
20 Greenkeepers maken het golfers gemakkelijk
24 Bij ‘Brothers in Golf’ gaan kwaliteit
colofon
en service hand in hand Uitgever en
28 Chipping Inn, gastvrij voor golfclubleden volledige
en mensen van buitenaf productie:
32 Maxifit Golf School leert golfers de
‘kneepjes’ van hun sport IN DE VINGERS
40 Beleving en milieu zijn speerpunten Dorpsstraat 1068a
van de Zaanse Golf Club 1566 JM Assendelf t
Tel 075-6428114
www.indevingers.nl

4 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
voorwoord

44-45 Zaanbusiness
Golfcompetitie:
Sportief netwerken

Sinds 1988 kan er in de Wijdewormer bij de Zaanse Golf Club door recreanten en
wedstrijdgolfers het gehele jaar door in een prachtige groene omgeving gespeeld
De Zaanse Golf Club worden op de, door de golfbaanarchitect Gerard Jol aangelegde, golfbaan. Sinds
ontwikkelt vele activi­ 2009 wordt er door vele Zaanse bedrijven deelgenomen aan een georganiseerde
bedrijvencompetitie. Een wedstrijdreeks, die door velen zeer op prijs wordt
teiten om te groeien gesteld en waar naar uit­gekeken wordt.

In de voorgaande jaren was er geen sprake Op een 9-hole baan was dit niet mogelijk
van een bedrijvencompetitie, aangezien de maar omdat in 2008 de golfbaan uitgebreid
"Het ledenbestand is aardig op
9-holes baan met 650 leden geen ruimte werd naar 18 holes kwam er perspectief voor
peil”, zegt Rob La Grand, voor­ meer toeliet om tijd vrij te maken voor een nieuwe bedrijfsactiviteit.
zitter van de Zaanse Golf Club die een aantal ondernemers dat, buiten het Als secretaris van de Zaanse Ondernemers
huurder is van de golfbaan. "Maar spelen om, ook wilde netwerken. De Zaanse Sociëteit de Corner heb ik veel contact
we moeten wel waken voor ver­ Golf Club heeft jeugdleden, seniorleden en met Marco Bleeker, uitgever van, onder
grijzing en dus zetten we ook in op bedrijfsleden, die allen dezelfde rechten en meer, het blad Zaanbusiness. U begrijpt
jongeren". Golfende ondernemers plichten hebben. Bedrijfsleden, daarentegen de link was gelegd, van Zaanbusiness blad
kunnen, met hun relaties, in vier hebben hun naam verbonden aan een spe- naar Zaanbusiness Golf. Samen met Ruud
uur de baan van 18 holes aflopen. ciale hole of een object, waar uiteraard een Keinemans, lid van de sponsorcommissie en
"Maar je kunt natuurlijk ook eer- extra bedrag voor wordt betaald. Maar Marco Bleeker hebben wij bij Zaanse bedrij-
deze bedrijfsleden worden ook één keer ven geïnventariseerd naar hun belangstelling
der stoppen. Op de golfbaan kun
per jaar met een gast uitgenodigd voor een voor een bedrijvencompetitie en op basis
je uitstekend netwerken, tijdens
speciale Sponsordag. Ook ontvangen ze een van de overweldigende belangstelling, zijn
het spelen maar ook vooraf of na aantal extra greenfeekaarten om gasten uit wij gestart in 2009 met de Zaanbusiness
afloop in het gezellige clubhuis te nodigen. Golfcompetitie. De laatste donderdag van
annex restaurant". de maanden april tot oktober beleven 30
Op derde Pinksterdag wordt er bedrijfsleden met hun gasten een
ieder jaar een bedrijvendag dag waar geluncht, gespeeld en
georganiseerd door de Zaanse zeer veel 'genetwerkt' wordt.
Ondernemers Sociëteit de Tijdens het diner wordt een korte
Corner, de Maatschappij en bedrijfspresentatie gehouden en
ZON (voorheen OZ), genaamd vindt de prijsuitreiking plaats. Ook
'De Saense Masters op 3'. in 2010 was deze Zaanbusiness
Veel bedrijven nemen hier Golfcompetitie een groot succes
Zaanbusiness Golf editie wordt aan deel, niet alleen aan de mede dankzij de inzet van Henk
eenmalig gratis in controlled wedstrijd en maar ook aan Jonker en Ruud Keinemans. Voor
circulation verzonden naar de door de Zaanse Golfschool 2011 hopen wij nog meer bedrijven
bed­r ijven in de Zaanstreek. georganiseerde clinic. Lange enthousiast te maken, mede door
©Het auteursrecht van deze uitgave tijd bestond het verlangen om deze bijzondere Golfspecial van
wordt door de uitgever nadrukkelijk op de Zaanse Golf Club ook een Zaanbusiness.
voorbehouden. Het is verboden om
bedrijvencompetitie te regelen.
zonder schrif telijke toestemming
onderwerpen te kopiëren en/of te Jaap Pameijer
publiceren. De uitgever kan niet
verantwoordelijk worden gesteld
voor eventuele schade als gevolg
van publicaties in deze uitgave.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Kijk ook eens op


www.zaanbusinessgolf.nl 5
TH I J SSEN MAKELAARDI J
U W “ F L I G H T ” P A R T N E R I N H E T VA S T G O E D

- Brent Stuurman en Rick Thijssen -

Thijssen Makelaardij is een jong kantoor dat, ondanks haar korte bestaan, u op een professionele en
actieve manier kan bijstaan bij de aankoop, verkoop en/of taxatie van uw woning of bedrijfspand. Door
onze aanpak en persoonlijke benadering zijn wij in staat uw belangen optimaal te behartigen.

Ons professionele team bestaat momenteel uit 4 gecertificeerde makelaars, 3 assistent-makelaars en 2


medewerkers voor de binnendienst. Onze vestigingen zijn gelegen aan de Westzijde 218 nabij het centrum
van Zaandam en aan de Hoogstraat 19c te Koog aan de Zaan.

U bent bij ons van harte welkom om, onder het genot van een kopje koffie of thee, uw wensen met
betrekking tot het aankopen, verkopen of taxeren van een woning of bedrijfspand te bespreken.

aan- en verkoop woningen en bedrijfsonroerend goed nieuwbouw en (her-) ontwikkeling


adviezen project ontwikkeling vrijblijvende waarde bepaling huur en verhuur
beheer van onroerende zaken collectieve pensoenen verzekeringen
financieringen en hypotheken financiële planning

W W W. T H I J S S E N M A K E L A A R D I J . N L

MAKELAARDIJ, FINANCIERINGEN, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN, FINANCIËLE PLANNING


en klein
formaat printen

met een drive


voor perfectie

Witte Vlinderweg 74 - 1521PS Wormerveer


w w w. h u i g h a v e r l a g . n l
coverstory
inhoud
>>

ARBO West wint


Zaanbusiness Golf
Net als vorig jaar, wist het team van ARBO West ook dit jaar winnaar te worden van de Zaanbusiness
Golfcompetitie 2010. Het team van ARBO West heeft in zes wedstrijden de meeste punten behaald.
Directeur Raymond Gruijs van ARBO West is trots op deze prestatie. "Het was een mooie competitie",
zegt hij. "Tijdens de wedstrijden in de Zaanbusiness Golfcompetitie kun je uitstekend netwerken
en tegelijkertijd ontspannen. Maar er is natuurlijk ook een wedstrijdelement, want je wilt toch niet
onderdoen voor een ander".

8 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
Directeur Raymond Gruijs:
“Preventie voorkomt uitval
medewerkers”

t ook
fcompetitie 2010
S trijd in een gezonde sfeer dus en dat
sluit goed aan bij de visie van ARBO West.
"Ons bedrijf richt ook op een gezonde sfeer,
en dan bedoel ik het voorkomen van uitval
van werknemers bij bedrijven. Wij richten
ons namelijk op de belastbaarheid van men-
sen in hun werk. In onze optiek gaat het om Tweede spoor succesvol direct een re-integratietraject in te zetten,
preventie. Het voorkomen dat mensen uit­ Volgens de Wet Poortwachter moeten dat moet leiden tot een snelle terugkeer
vallen, omdat hun werk niet meer aansluit bij werkgevers en werknemers zich inspannen van de medewerker zijn eigen werk of in
hun competenties". om, in geval van ziekte van de werknemer, andere functie bij het bedrijf. Dat wordt

Kijk ook eens op


www.zaanbusinessgolf.nl 9
coverstory
inhoud
>>

het eerste spoor genoemd. Is terugkeer van wat we 'bedongen arbeid' noemen", loopbaanbegeleiding etc. Voor het midden-
bij de huidige werkgever niet mogelijk, zegt Raymond Grijs. "Dat is eigenlijk de en kleinbedrijf is het vaak te duur om daar-
dan moet worden gezocht naar een baan bij arbeidsovereenkomst. Daarin staat wat je voor eigen personeel in dienst te nemen.
een andere werkgever. Dat heet het tweede als werknemer bij een bedrijf moet doen Dit soort bedrijven kunnen dat traject aan
spoor. Raymond Gruijs: "Je ziet bij ons dat als tegenprestatie voor het te ontvangen ons uitbesteden. Wij werken met belastbaar-
vooral spoor 2 een enorme vlucht heeft salaris. En als blijkt dat dit niet meer heidmanagers, preventiemedewerkers en
genomen. We zijn daar onlangs mee gestart matched, wat dan? Als geconstateerd wordt, loopbaanmanagers. De preventiemedewerker,
en we hebben al flink wat mensen naar een dat mensen niet meer volwaardig functione- bijvoorbeeld, onderzoekt de werkplek en kijkt
andere werkgever begeleid. Dat deze arbeids- ren, dan moet je ze oppakken en begeleiden. of er voorzieningen getroffen kunnen worden
mobiliteit zich goed ontwikkelt, is het gevolg Je moet hun capaciteiten op een andere om de belasting van een medewerker meer in
van onze visie. Je moet de arbeidscapaciteit manier benutten. Je zou dat outplacement overeenstemming te brengen met zijn of
van mensen benutten in plaats van hen thuis kunnen noemen". haar belastbaarheid. De loopbaanmanager
te laten zitten met een uitkering". kijkt naar wensen en mogelijkheden van
Voor MKB interessant medewerkers en ondersteunt bij het benut-
Bedongen arbeid ARBO West richt zich vooral op het MKB. baar houden van mensen voor of tijdens
Loopbaanbegeleiding vormt de kern van de "Grote bedrijven hebben meestal hun eigen hun verzuim. Daar kan ook een traject van
werkzaamheden van ARBO West. "We gaan uit specialisten in dienst op het gebied van opleiding en keuring aan te pas komen".

10 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
L oopbaanbegeleiding vormt de kern van de werkzaamheden van
ARBO West."We gaan uit van wat we 'bedongen arbeid' noemen"
Groei Maatschappelijke doelen De visie van ARBO West, namelijk het
Dat ARBO West op het goede spoor zit, is af Vorig jaar is ARBO West begonnen met een voor­komen van uitval van medewerkers
te leiden aan de groei van het bedrijf. "Dit programma om zieke werknemers ook pas- bij bedrijven, wint terrein en heeft
jaar zijn we met 20 procent gegroeid", aldus sende werkzaamheden te laten succes. Net zoals het golfteam van
Raymond Gruijs. "We hebben zes nieuwe verrichten bij maatschappelijke
medewerkers aangetrokken, waarmee ons organisaties. "Er is
totaal op 12 komt. Daarnaast is het aantal
van zes vaste samenwerkingspartners, zoals
bedrijfsartsen, ook nog eens met zes toege-
nomen". Er circuleren steeds meer berichten
dat re-integratie­bureaus het moeilijk hebben,
omdat de budgetten bij het UWV opraken.
"Daar hebben wij geen last van", zegt
Raymond Gruijs, "want wij werken aan de
preventiekant. Veel bureaus komen in actie
als de uitval van medewerkers bij bedrijven al
heeft plaats­gevonden. Dan gaat het om lang-
durige werkelozen of arbeidsongeschikten.
Wij zitten aan de voorkant van de problemen
en begeleiden mensen naar een andere baan
vanuit hun huidige werk en niet nadat ze al
twee jaar thuis hebben gezeten. We zijn dan
ook nooit afhankelijk geweest van subsidies
van het UWV en dat betaalt zich nu uit".

Belastbaarheid objectiveren
Om het verzuimmanagement nog verder te
ontwikkelen, is Raymond Gruijs bezig met het
objectiveren van de belastbaarheid. "Hoe
zwaar kun je mensen belasten en waarmee?
Dat zijn vragen die nu nog vaak adhoc
be­antwoord worden. Het is een beetje 'natte
vingerwerk'. Wij willen criteria opstellen aan
de hand van richtlijnen en vanuit de grote een schromelijk tekort aan vrijwilligers die dit bedrijf op het golfterrein wint en
ervaring die wij intussen hebben opgedaan nuttig werk kunnen doen", aldus Raymond succes heeft. Wie met het minste aantal
met belastbaarheid van mensen. We willen Gruijs. "Bij re-integratie kun je mensen slagen de golfbaan af loopt, scoort het best
van subjectiviteit via objectiviteit naar een inzetten bij vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: en is winnaar. Dan heb je een efficiënte
methode, waarmee de werkgever verder kan. een oudere moet naar de kapper. Dan kun je wedstrijd gespeeld. Als medewerkers van
Ons belastbaarheidsmanagement willen we iemand die bij ons in het reïntegratietraject bedrijven vastlopen in hun werk is een
dus doorontwikkelen". ARBO West wil ook het zit, daarvoor inzetten. Het mes snijdt daar- nieuwe stap belangrijk. Geen langdurige
aantal opleidingen, cursussen en trainingen door aan meerdere kanten. Vrijwilligers­ uitval, maar zo snel mogelijk weer aan het
uitbouwen. Raymond Gruijs: "Dan moet je centrales vullen hun tekort aan mensen aan, werk. Ook dat is efficiënt. ARBO West laat
denken aan vakinhoudelijke opleidingen, wij ondersteunen maatschappelijke doelen zien, deze beide' takken van sport' goed
maar ook aan computercursussen of trainin- en de reïntegrerende werknemer heeft te beheersen. 
gen op het gebied van veiligheid. Daartoe zinvol werk en blijft in het arbeidsproces.
gaan we samenwerken met Easy Cursus, dat We hebben dit traject in werking gezet
gesubsidieerd wordt met gelden uit het en in een aantal gevallen heeft het tot Meer weten?
Europees Scholings Fonds (ESF). resultaat geleid". Kijk op www.arbowest.nl

Kijk ook eens op


www.zaanbusinessgolf.nl 11
Bouwbedrijf Jan Vet en Nadort elektrotechniek

een goede
combinatie als
het om
bouwen gaat!

Bouwbedrijf Jan Vet BV Nadort elektrotechniek bv


Jonge voolweg 27 Stofkuipstraat 7
1521 RH Wormerveer 1531 NC Wormer
tel. 075 621 69 69 / fax 075 621 58 77 tel. 075 642 70 49 / fax 075 642 70 54
info@bouwbedrijfjanvet.nl info@nadort-elektro.nl
www.bouwbedrijfjanvet.nl www.nadort-elektro.nl
...voor het betere
vakwerk in de regio
• loodgie terswerk zaamhe den
• plaat sen van ver warmingsinstallaties
• sanitaire -, gas- en waterinstallaties
• rioleringen en hemelwateraf vo eren
• ont stopp en van af vo eren
• dak- en zink werk
• zonneboilers en zonnepanelen

vestiging Tuiniersstraat 28 telefoon 075 617 43 50


1501 NK Zaandam fax 075 670 01 06

postadres antwoordnummer 1018 internet www.jonkerbv.nl


1500 VC Zaandam e-mail info@jonkerbv.nl
interview
inhoud
>>

Moderne communicatie en aansprekende activiteiten moeten leiden tot groei

Zaanse Golf Club, een


netwerkmogelijkheid v
Ellen Zwart van Sales & Events

14 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
In 1987 werd, op een ruim 20 hectare groot gebied
van het voormalige natuurbad Wijdewormer, begon-
D e Zaanse Golf Club beschikt over
moderne oefenfaciliteiten voor begin-
ners en gevorderden. De driving-range met
nen met de aanleg van een golfbaan met negen 27 afslagplaatsen, waarvan zeven overdekt,
wordt in de winter verlicht. Op sommige
holes. Het golfterrein is landschappelijk gezien plekken slaat men af vanaf de dijk van de
uniek en wordt beheerd door de Stichting Beheer Wormerringvaart. Daar hebben de spelers
prachtige vergezichten op de polders en
Golfterrein Wijdewormer. Het terrein ligt rondom veenweidegebieden van Womerland en
Oostzaan, op de rest van de Zaanstreek
een meer met een diepte van ruim 30 meter, dat en op Purmerend.
in 1825 is ontstaan door een doorbraak van de
Van scriptie naar dienstverband
polderdijk van Wijdewormer. In 1987 werd ook In mei 2010 is Ellen Zwart bij de Stichting
de Zaanse Golf Club opgericht die het exclusieve Beheer Golfterrein Wijdewormer in dienst
getreden als medewerker Sales & Events. Een
speelrecht kreeg op de golfbaan. In 1990 verleende jaar of twee geleden schreef ze, als scriptie,
een communicatieplan voor de stichting en
de Nederlandse Golf Federatie de B-status aan de
de club. Dat 'visitekaartje' viel kennelijk in
Zaanse Golf Club en in 1992 werd de A-status ver- goede aarde. "De Zaanse Golf Club wilde
groeien en in mijn plan zaten kennelijk
kregen. In juni 2005 viel het besluit om de baan uit elementen, waarvan de besturen van de
te breiden naar 18 holes. In augustus 2008 was die stichting en de club vonden, dat die een
bijdrage aan die groei konden leveren" aldus
uitbreiding een feit en vervolgens verkreeg de ver- Ellen Zwart. "In april van dit jaar ben ik door
dubbelde golfbaan opnieuw de A-status. Jacob van Braam, voorzitter van de stich-
ting, benaderd om te solliciteren naar mijn
huidige functie. Ik was erg blij dat ik aan­
genomen werd, want het lijkt mij een prach-
tige uitdaging om aan die groei een steentje
bij te kunnen dragen".

Zaanse Ryder Cup


Eén van de eerste zaken, die Ellen Zwart
oppakte, was het organiseren van de Zaanse
Ryder Cup. "Die vond plaats van 1 tot en met
3 oktober en viel samen met de internatio­
nale Ryder Cup. Dat is één van de grootste
sportevenementen ter wereld, waarin bij
toerbeurt strijd geleverd wordt tussen top-

n unieke
golfers uit Europa en Amerika. Deze keer
vond de wedstrijd plaats in Wales, omdat
Europa aan de beurt was, maar volgend jaar
is Amerika weer het strijdtoneel. Wij haakten

voor bedrijven
in op dit enorme spektakel om op een andere
manier vrije golfers naar de Zaanse Golf Club
te trekken. 'Member kent member' was het
motto. Onze leden mochten introducés mee-
nemen die kennis konden maken met onze
baan en de sfeer bij de Zaanse Golf Club kon-
den proeven. Het houden van open dagen,
om mensen trekken die net in aanraking zijn
gekomen met golf, is natuurlijk belangrijk.

Kijk ook eens op


www.zaanbusinessgolf.nl 15
interview
inhoud
>>

"We moeten club verder


uit­bouwen, de naams­
In het weekend van 1 tot en met 3 oktober
wilden wij zoveel mogelijk 'traffic' op en
bekendheid vergroten en
rond de baan genereren, zodat de mensen
een goed beeld konden krijgen van alle nog meer professionaliseren"
mogelijkheden die er bij ons zijn. Door
geïnteresseerden dit mee te laten maken,
te laten proeven en er bij te betrekken, voerige ledeninformatie die erop staat gekapte' clubhuis, kan men natuurlijk
hoop ik dat we een goede indruk hebben verdwijnt niet, maar krijgt een andere rol. genieten van een lunch of een borreltje,
kunnen achterlaten. Het was in ieder geval De Zaanse Golf Club moet haar unieke en maar ook van uitgebreide diners. Om al
druk, want er kwamen zo'n 250 mensen op onderscheidende eigenschappen meer over onze mogelijkheden bekendheid te geven,
af, van wie een aantal lid is geworden. het voetlicht brengen. Oftewel haar unique maken we ook steeds meer gebruik van
Rondom de Zaanse Ryder Cup hebben we veel selling proposition (USP) beter naar buiten social media. We communiceren speciale
publiciteit gegenereerd en we werden 'overal' toe uitdragen. We beschikken over een acties via LinkedIn, Twitter en Facebook.
genoemd. Veel mond-tot-mondreclame dus. pronkjuweel van een baan met uitdagende Daarmee hebben we een groot bereik en
Kortom, mijn eerste project was erg geslaagd waterpartijen, dat met trots het visitekaartje kunnen we actuele informatie direct aan
en daar ben ik heel blij mee". van baanarchitect Gerard Jol genoemd mag veel mensen kenbaar maken. Vooral jongeren
worden. We zijn een heuse polderbaan die gebruiken social media en hen kunnen we
Talloze mogelijkheden zeer gemakkelijk te bereiken is. Er zijn ruime hiermee dus goed informeren. Er wordt nu
Maar om de groei van de Zaanse Golf Club oefenfaciliteiten en een prachtig clubhuis ook een Nieuwsbrief opgezet, waarin we
verder te bewerkstelligen is meer nodig. met voortreffelijke horecavoorzieningen. Het acties en ander nieuws willen communiceren.
Ellen Zwart: "We moeten club verder uit­ is bij ons is niet nodig om van te voren een Van daaruit kun je een database opbouwen
bouwen, de naamsbekendheid vergroten en starttijd te boeken. Door onze ballenspiraal met mensen en bedrijven die de Nieuwsbrief
nog meer professionaliseren. Service staat kan men, zonder vooraf te reserveren, vrijwel blijvend willen ontvangen en daardoor op de
voorop en mensen moeten het naar hun zin direct starten". hoogte zijn van ons wel en wee".
hebben bij de Zaanse Golf Club. We willen
meer contacten met de media genereren en Faciliteiten en social media De Zaanse Golf Club gaat dus met de tijd
er moet goed PR-materiaal zijn. Ook willen Tot de vele faciliteiten op golfbaan behoren mee. Dat betekent veel aandacht voor
we de contacten met bedrijven intensiveren, ook de 'Maxifit Zaanse Golfschool', de jongeren, maar ook ouderen worden zeker
bijvoorbeeld door sponsoring. Bedrijven golfshop 'Brothers in Golf' en het fraaie niet vergeten. "Voor al onze doelgroepen
kunnen de hele baan afhuren, maar er zijn restaurant 'Chipping inn'. Ellen Zwart: willen we wedstrijden en feestavonden op
ook talloze andere mogelijkheden. Men kan "Maxifit richt zich vooral op jeugdige golfers, maat organiseren. Voor bedrijven is dat
een groot bedrijfsfeest houden, maar ook bijvoorbeeld van 18 tot 30 jaar, want we een uitstekende mogelijkheid om met hun
een kleinere opzet is mogelijk. Een spectacu- moeten waken voor vergrijzing. Bij 'Brothers collega's, medewerkers en andere relaties te
laire gimmick is het over de baan vliegen met in Golf' zijn alle attributen verkrijgbaar die genieten van sport en natuur, een borreltje of
een helikopter en dat heeft onlangs ook al golfers nodig hebben. En in het restaurant, diner en intussen op een ontspannen manier
plaatsgevonden. Business tot Business is dat gevestigd is in het prachtige, 'riet­ te netwerken", zo besluit Ellen Zwart. 
intussen een bekend fenomeen bij ons".

Ook buiten de Zaanstreek


De Zaanse Golf Club mikt ook op mensen Zaanbusiness Golfcompetitie
en bedrijven van buiten de Zaanstreek. In 2009 is een start gemaakt met de Zaanbusiness Golfcompetitie, mede georga­
Ellen Zwart: "Wat te denken van golfspelers niseerd door Reclamebureau IN De VINGERS uit Assendelft, de uitgever van zaken-
die van elders komen en de Zaanstreek beter magazine Zaanbusiness. Dat was een groot succes, met als gevolg dat ook dit jaar de
willen leren kennen? Meerdaags toerisme is competitie weer georganiseerd werd. Vorig jaar deden er 29 bedrijven mee, dit jaar
een speerpunt in onze streek en er is natuur- waren het er 32. De deelnemers speelden zes keer in zeven maanden. Net als vorig
lijk ook veel te zien en te beleven. Ons jaar won ook nu Arbo West. Er wordt naar gestreefd om minstens 36 teams aan de
terrein ligt vlak bij enorme toeristische trek- start te krijgen, want er zijn 18 holes en elk team bestaat uit twee personen. Bij de
pleisters als de Zaanse Schans en het Zaans Zaanse Golf Club denkt men dat 40 deelnemers op dit moment wel het maximum is.
Museum. Als hotelaccommodatie vind je 't Om het wachten op elkaar en het niet gelijktijdig finishen te voorkomen, wordt er op
Heerenhuis op een steenworp afstand, maar alle speeldagen All Tee gestart om 14.00 uur. Alle teams beginnen dus, na een lunch,
de Zaanstreek kent natuurlijk nog vele ande- gelijktijdig op alle 18 holes. Onder het motto ‘samen uit, samen thuis’ zijn
re prachtige hotelfaciliteiten. We willen golf- ze dan ook allemaal vrijwel tegelijkertijd klaar. Daarna kunnen de deelnemers
spelers van buiten de Zaanstreek 'triggeren' netwerken of genieten van een bedrijfspresentatie. Voor deelnemende bedrijven
en hierheen lokken. Om dat te realiseren ontstaat zo een win-winsituatie.
wordt ook de website vernieuwd. De uit­ (één wedstrijd viel vanwege het slechte weer uit)

16 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
De beste zakenbank
voor onze klanten
zijn. Dat is het idee.
In het jaarlijkse onderzoek van Management Team is Rabobank door de Nederlandse manager tot beste
financiële instelling verkozen. En niet zo’n beetje ook. Op maar liefst zes van de twaalf categorieën
scoorden we het hoogst: asset management, cash management, financiering, investment banking,
private equity en risk management. Dat ons werk zo gewaardeerd wordt is mooi, maar uiteindelijk draait
het natuurlijk niet om onze business. Maar om die van u. Samen de beste zakenbank zijn. Dat is het idee.

Rabobank. Door managers verkozen


tot beste financiële instelling.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl
The flight van PBB kijkt liever vooruit dan achterom. Bij hun vak richten ze zich namelijk op the fair way
en mijden the rough. Slagvaardig en gedreven pareren ze elke hindernis. En ze zijn er in getraind om
het doolhof van reglementen en regels in hun spel toe te passen. Het zijn profs, ook op uw terrein.
Meer weten over ons flight? We nodigen u graag uit voor een ontmoeting in ons eigen clubhuis.

Vincent van Goghweg 2, 1506 JC Zaandam T: +31(0) 75 616 46 73 www.pbb-accountants.nl


BEENDERS STUKADOORS
EN GEVELISOLATIE B.V.
WAND- EN PLAFONDAFWERKINGEN Bruynvisweg 28, 1531 AZ WORMER
SIERPLEISTER • GEVELISOLATIESYSTEMEN Tel: 075- 6 400 780 Fax: 075- 6 400 988
ROZETTEN • ORNAMENTEN • LIJSTWERK www.beendersbv.nl
interview
inhoud
>>

Hoofd Greenkeeper Jack de Goede: “Wel 120 onderhoudsplekken”


"Samen met drie andere greenkeepers, moet ik ervoor zorgen dat de golfbaan er vlek-
keloos bij ligt". Aan het woord is Jack de Goede, Hoofd Greenkeeper bij de Zaanse Golf
Club. Wat doet een greenkeeper zoal? "We houden ons bezig met het onderhoud van
de baan en zorgen dat die er goed bij ligt", aldus Jack de Goede. "Dan moet je denken
aan maaien, beluchten, bemesten, beregenen etc. Ook de 'bunkers', hindernissen van
zand die in de baan liggen, moeten er netjes bij liggen".

Greenkeepers maken

Lars Koene Jack de Goede Jeroen Scheffer Nick Duivenvoorde

B ij golfen moeten de balletjes snel kun-


nen rollen. Daarom moeten de 'greens' er
gelikt uit zien. "Op de greens ligt zogenoemd
het zo kort mogelijk maaien. Het gras mag
eigenlijk net niet doodgaan. Trouwens elk
baanonderdeel heeft zijn eigen specifieke
'kortmaaibaar' gras", zegt Jack de Goede. grassoorten met aparte eigenschappen en
"Dat vergt het nodige onderhoud. Je moet behandelingen".

20 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
het golfers gemakkelijk
Veel onderhoud Die wordt daardoor stabieler en lijdt minder winterklaar maken van de baan betekent ook
Er is veel werk te doen op een golfbaan. schade. Daardoor kan er, door het hele jaar het doorspuiten van de drainage. Immers
Niet elke golfspeler zal zich realiseren wat heen, een langere periode op gespeeld regen- en smeltwater moeten goed afgevoerd
er allemaal bij komt kijken om ongehinderd worden". kunnen worden. Daarnaast moet ook over­
een balletje te slaan. Jack de Goede: "De tollig riet en vuil uit de omringende sloten
werkzaamheden beperken zich niet alleen Wintergreens gehaald worden. Een noodzaak die opgelegd
tot de baan zelf. Er zijn wel zo'n 120 ver- 's Winters is alles anders dan 's zomers. wordt, en terecht, door de beheerders van
schillende items waar we op moeten letten. Dan is slechts een deel van de baan toe­ de sloten en waterpartijen. Je kunt een drai-
Dan moet je denken aan boomonderhoud, gankelijk, want gras is kwetsbaar in de nage nog zo goed doorspoelen, maar als het
het zorgen voor een optimaal parkeerterrein winter en sneeuwlagen kunnen voor bescha- water daarna niet weg kan via de sloten etc.
en periodiek 'groen' onderhoud aan gebou- diging zorgen. Daar heeft men bij de schiet je nog niks op".
wen, zoals het leeghalen van dakgoten die Zaanse Golf Club een oplossing voor gevon-
met bladeren gevuld zijn. We zorgen er ook den. Jack de Goede: "In de winter wordt Het werk van de greenkeepers, onder wie
voor, dat machines, zoals de maaimachines gespeeld op 'wintergreens'. Die worden Nick Duivenvoorde (20 jaar oud en een zeer
en handycars, goed functioneren". uitgemaaid op de fairway, het grote vlak goede golfer met een handicap van 1,5), is
Groot onderhoud is al vanaf de oprichting in van de baan. Hiermee wordt voorkomen dat essentieel voor een goed functionerende
1987 staand beleid bij de Zaanse Golf Club. er op de gewone greens gespeeld wordt. Die golfbaan. Bij de Zaanse Golf Club profiteert
"We hebben in dit gebied te maken met worden dus gespaard". men volop van de 'groene vingers' van Jack
slappe veengrond", zegt Jack de Goede. de Goede en zijn collega's. De baan ligt er als
"Een 'veenbaan' is niet zo stabiel en moet Waterafvoer een plaatje bij en aan de greenkeepers zal
verstevigd worden. Daarom strooien we jaar- Om de boel winterklaar te maken, is er in de het niet liggen als de wat minder geoefende
lijks 400 kubieke meter zand over de baan. herfst topdrukte bij de greenkeepers. "Het golfer wat langer over het parcours doet. 

Kijk ook eens op


www.zaanbusinessgolf.nl 21
Nieuwe naam,
vertrouwd
gezicht.

Gunther & Wijma bedrijfsmakelaars gaat per 1 januari 2011 van naam veranderen. Vanaf die datum heten wij
Gunther bedrijfsmakelaars. Met de aanpassing van onze naam is het de perfecte gelegenheid om een nieuw,
moderner logo met een frissere huisstijl te introduceren. Een andere naam: maar nog steeds met de ver-
trouwde service die u van ons gewend bent...!

Al jarenlang dé bedrijfsmakelaar in de Zaanstreek voor:


■ Het beste (vastgoed)advies
■ Een resultaat gerichte begeleiding bij huur & koop
■ Vakkundige gecertificeerde taxateurs

■ Zeer uitgebreide portefeuille Kijk voor info over ons dienstenpakket en


■ Interessante beleggingen het actuele aanbod van zowel koop als huur op:
■ Gratis waarde-indicatie van uw onroerende zaak WWW.GUNTHERWIJMA.NL
■ Juridische ondersteuning op het gebied van vastgoed

Pieter Ghijsenlaan 19a, 1506 PW Zaandam


T 075 - 614 16 16

Nieuwe naam, vertrouwd gezicht


Uw bedrijf doen we ook.

Gewoon goed in schoonmaakwerk. Héél goed.


Over wat we doen, kunnen we kort zijn. We maken schoon. Kantoren, scholen, kantines, flatgebouwen –
wat u maar wilt. Wat wél een toelichting vraagt, is hoe we dat doen. Met zorg en enthousiasme.
Met professionals. Met topkwaliteit producten en apparatuur. Met oog voor het milieu. En door actief met
u mee te denken om besparingen of nog betere oplossingen te vinden. We zorgen er simpelweg voor dat u
nergens omkijken naar heeft. Dát maakt ons specialist in schoonmaakdiensten – en gewoon goed. Héél goed.

Meer weten? Bel ons op (075) 642 58 20, stuur een e-mail naar info@schoonmaakbedrijfwillems.nl of
kijk op www.schoonmaakbedrijfwillems.nl.
interview
coverstory
inhoud
>>

René en Jeroen Nijmeijer


staan de hele week
klaar voor golfers

Bij ‘Brothers in Golf’ g


en service hand in hand
"Wij verkopen kwaliteitsproducten
op het gebied van golf", zegt H et assortiment van 'Brothers in Golf'
omvat vele bekende kleding- en
schoenenmerken, maar men biedt ook
hebben wij het bekende dameskledingmerk
Röhnisch in het assortiment. Als het om
schoenen gaat, kan men bij ons een keus
René Nijmeijer. Hij runt, samen
reparatieservice. "We repareren kapotte stok- maken uit topmerken als Footjoy en Ecco.
met zijn broer Jeroen, golfshop ken of vervangen desgewenst grips. In een Sinds enige tijd hebben we zelfs een 'kinder-
'Brothers in Golf', één van de aantal gevallen is het 'klaar terwijl u wacht' lijn', US Kids Golf, met schoentjes vanaf maat
facilitaire voorzieningen op het of binnen 24 uur", zegt René Nijmeijer. Een 26, een schoenmaat die hoort bij kinderen
eigen (bedrijfs)logo op de golfbal, wind­ van een jaar of vijf en zo verder oplopend".
terrein van de Zaanse Golf Club.
breker of shirt? 'Brothers in Golf' regelt het. Golfers hoeven niet naar de winkel om
"We zijn hier al zeven jaar geves- een keus te maken. "Onze webshop,
tigd. Eerst in een noodbehuizing, Bekende merken www.brothersingolf.nl, toont ook het
maar sinds de uitbreiding van René Nijmeijer vindt het belangrijk dat gol- hele assortiment".
fers, die bij hem aankloppen, kunnen kiezen
de baan naar 18 holes in een
uit topmerken. "Bij golfstokken moet je dan Reclame en reparatie
mooie winkel". denken aan merken als Titleist Taylormade en Bedrijfslogo's geven vaak een persoonlijk
King Cobra. Op het gebied van kleding kan tintje aan het golfen. "Die logo's kunnen we
men kiezen uit Ian Poulter en Galvin Green, op allerlei voorwerpen en attributen aan-
om maar enkele te noemen. Voor golfsters brengen", zegt René Nijmeijer. "Van golf­

24 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
"Sinds enige tijd
hebben we zelfs
een 'kinderlijn'"

'echte' prijzen te zijn. We kunnen ook


cadeau­bonnen verstrekken die gericht zijn
op ons assortiment.

Kennismakingspakket
Groepen aankomende golfers, die opgaan
voor hun GVB, kunnen via "Brothers in
Golf' een kennismakingspakket voor een
aan­trekkelijke prijs aangeboden krijgen.
René Nijmeijer: "Voor nog geen 70 euro
beschikken golfers dan over drie stokken,
een Putter, een P-wedge en een IJzer 7.
Als ze daarna verder willen in de golfsport,
kunnen ze de resterende stokken en een tas,
aanschaffen voor een kleine honderd euro.
Dan heb je echt een mooie set, voor een
fraaie prijs".

gaan kwaliteit
Eigen wedstrijd en goed doel
'Brothers in Golf' organiseert jaarlijks ook
zelf een golfwedstrijd, samen met Proud
Design een vermaard ontwerper van verpak-
kingen. René Nijmeijer: "Men strijdt tijdens
dit, één dag durende, festijn om de 'Big en

d
Proud trofee'. Er zijn mooie prijzen te winnen
en een deel van de opbrengst gaat naar een
goed doel. De laatste keer was dat Kika, een
fonds voor kinderen met kanker. Er deden
René Nijmeijer(l) en Jeroen Nijmeijer(r) zo'n 80 mensen mee en er werd 750 euro
voor Kika opgehaald. Daarmee willen we
onze maatschappelijke betrokkenheid accen-
tueren".
balletjes tot shirts en truien. Op die manier Stichting Beheer Golfterrein
vestig je natuurlijk flink de aandacht op je Wijdewomer. Belangrijk, want zij 'Brothers in Golf' is op het gebied van
bedrijf. Een mooie vorm van reclame". Een zijn eigenaar van de golfbaan en golf van vele markten thuis. Het brede
gebroken stok of een versleten grip? Voor de faciliteiten. Daarnaast zijn er assortiment staat of hangt uitgestald
'Brothers in Golf' is dat geen probleem. prima contacten met de Zaanse in een bijna cirkelvormige winkel met
"We hebben een zogenoemde 'gripservice', Golf Club. Dat is voor ons essen­ veel ramen. Een open sfeer die uitno-
waarbij we snel een nieuwe grip aanbrengen. tieel, want hoe meer die club groeit, digend werkt op golfers die, als de baan
Daardoor kunnen golfers weer snel de baan des te meer golfers zich bij ons in de open is, de hele week welkom zijn. 
op", aldus René Nijmeijer. "Gebroken stokken winkel melden. Goed voor onze omzet
worden door ons vakkundig gerepareerd. natuurlijk. Verder mogen we bedrijven tot
Openingstijden
Maar ook met andere ongemakken op het ons klantenbestand rekenen, bijvoorbeeld
gebied van materiaal kunnen golfers bij voor het samenstellen van een 'prijzentafel'. 's Zomers is de
ons terecht". Als bedrijven een wedstrijd organiseren, winkel open van
willen ze deelnemers een prijs ter beschik- 9.00 tot 17.00 uur,
Goede contacten en prijzentafels king stellen. Wij krijgen daarvoor een budget 's winters op
René Nijmeijer is tevreden met de ontwikke- aangereikt en stellen een prijzenpakket aangepaste
ling van 'Brothers in Golf'. "Ten eerste heb- samen, uiteraard in overleg met de opdracht- tijden.
ben wij een uistekend contact met de gever. En het hoeven natuurlijk niet alleen

Kijk ook eens op


www.zaanbusinessgolf.nl 25
AlbErT KEIjZEr
I n T E r n AT I o n A A l
TrAnsporT

Grensverleggend en altijd in beweging


Albert Keijzerstraat 1
1508 EZ Zaandam
T (075) 617 03 51
F (075) 635 47 81
E info@albertkeijzer.nl
I www.albertkeijzer.nl

Trotse deelnemers
aan de Zaanbusiness
Golfcompetitie 2010

JONGENEEL AMSTERDAM JONGENEEL ZAANDAM


Rigakade 8, 1013 BC AMSTERDAM Rijshoutweg 2, 1505 HL ZAANDAM
T (020) 6825805 F (020) 6825865 T (075) 6126040 F (075) 6123470
amsterdam@jongeneel.nl www.jongeneel.nl zaandam@jongeneel.nl www.jongeneel.nl
U kunt natuurlijk met
behulp van voodoo
proberen uw debiteur
te laten betalen…
Maar heeft u al eens gebruik gemaakt van de
incassospecialisten van Koning en de Raadt?

Overtuig u zelf met een GRATIS INCASSO!


Ga naar www.koningenderaadt.nl > gratis incasso plaatsen.

• INCASSO
• DEBITEUREN BEHEER
• BUITENLANDSE INCASSO
• HANDELSINFORMATIE.

Incassospecialisten
WORMERVEER - ALBLASSERDAM
tel (075) 640 76 26 tel (085) 273 51 21
info@koningenderaadt.nl www.koningenderaadt.nl
interview
inhoud
>>

ls d e Z a a n se G ol f C lu b
"A
groeit, moeteneegrwijoeien.
natuurlijk meen stuk
Je zou dan en toevoegen
terras kunn aurant."
aan het rest

28 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
Chipping Inn, gastvrij
voor golfclubleden
en mensen van buitenaf
Rustpunt na het golfen
Het clubhuis van de Zaanse Golf Club is
Exploitant Nils van Dam heeft het naar zijn zin meer dan een rustpunt na een enerverend
rondje golf. Regelmatig zijn er bridge- en
klaverjas­avonden, een schotelbiljart na de
winter­competitie, privé-ontvangsten voor
Op de prachtige golfbaan in Wijdewormer, thuis- leden en creatieve clubleden kunnen hun
kunstwerk tonen. Bovendien kan men een
basis van de Zaanse Golf Club, staat ook een fraai groeiende verzameling achtergrondinforma-
clubhuis annex restaurant. Het luistert naar de tie over de flora en fauna van het golfterrein
bekijken en komt ook de geschiedenis van de
toepasselijke naam Chipping Inn. Waar we nu golfbaan aan bod.
greens vinden, waren ooit ligweiden rondom het
Ook 's winters open
natuurbad Wijdewormer. De met riet gekapte Vaak wordt gedacht dat golfen een zomer-
Chipping Inn staat op de fundamenten van het sport is, maar bij de Zaanse Golf Club
wordt ook 's winters gespeeld. Nils van Dam:
oorspronkelijk het 'koek-en-zopiegebouw' van het "Tijdens de wintercompetitie organiseren we
hier gezellige winterhappenings. De sfeer is
openluchtzwembad. dan natuurlijk heel anders dan 's zomers,
maar de gezelligheid is hetzelfde". Vorig
jaar was het erg druk in de Chipping Inn.

N ils van Dam pacht de Chipping Inn die


eigendom is van de Stichting Beheer
Golfterrein Wijdewormer. "Ik ben nu bijna
"Dat was zeker ook het gevolg van de
Zaanbusiness Golfcompetitie, waaraan vele
bedrijventeams meededen. Dat initiatief was
twee jaar exploitant van het clubhuis", zegt een mooie aanvulling op onze bedrijfs­
hij, "en dat bevalt mij prima. Ik werkte hier activiteiten".
al langer in de bediening en ook in de
keuken. Ik had dus ervaring, maar het ver- Uitbreiden?
antwoordelijk zijn voor een gezellige sfeer In de toekomst wil Nils van Dam misschien
en het verzorgen van borrels en diners voor uitbreiden. "Als de Zaanse Golf Club groeit,
clubleden en hun gasten was en is voor mij moeten wij natuurlijk meegroeien. Je zou
een uitdaging". dan een stuk terras kunnen toevoegen aan
het restaurant. We kunnen nu zo'n 80 dine-
Gezellige sfeer rende gasten ontvangen en bij feestjes en
Als je de Chipping Inn binnengaat, 'proef je' partijen zo'n 150. Als dat een beperking
gezelligheid en een zekere nostalgie. Het wordt dan gaan we daar wat aan doen. De
ruime terras biedt uitzicht op de eerste mensen moeten het hier naar hun zin heb-
afslag en 18e hole. De uitgebreide menu- ben en ik proef dat dit zo is. In ieder geval
kaart toont lekkere Hollandse hapjes en de heb ik het zelf reuze naar mijn zin". 
bar is ruim gevuld met verfrissende en
'geestrijke' dranken. "De golfers komen hier
graag", zegt Nils van Dam, "maar het restau- Openingstijden
rant is natuurlijk ook open voor mensen De openingstijden van de Chipping Inn
van buitenaf. De keuken is altijd open en zijn 's zomers van 08.30 uur tot zonson-
voor zakelijke lunches kan men hier uit­ dergang en 's winters 9.00 tot 18.00 uur.
stekend terecht".

Kijk ook eens op


www.zaanbusinessgolf.nl 29
DE CITROËN DS3 e-HDi
www.ds3.citroen.com/nl

ZONDER WEGENBELASTING
BIJ WILLEM WESSEL!

1l op 27,8 km
GEEN BPM
14% BIJTELLING
GEEN WEGENBELASTING
V.A. € 18.490

BIJ WILLEM WESSEL WEL TE BESTELLEN!


De nieuwe Citroën DS3 met 1.6 e-HDi motor staat in dienst van het milieu en heeft daarom zowel micro-
hybride als Stop & Start technologie. De CO2-uitstoot is slechts 95 g/km en daardoor betaal je geen BPM,
geen wegenbelasting en slechts 14% bijtelling. De Citroën DS3 is uitgesproken modern. De 38 verschil-
lende kleurencombinatiemogelijkheden geven de Citroën DS3 een uitgesproken persoonlijkheid. Er is al een
Citroën DS3 v.a. € 16.950. Laat je verrassen.

Gem. verbruik: 3,6 – 7,0 l/100 km; 14,3 – 27,8 km/l; CO2-emissie: 95 – 160 g/km. Prijs in incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Alle aanbiedingen zijn
geldig t/m 31 oktober 2010 bij de aan de actie deelnemende Citroën-verkooppunten. Vraag uw dealer naar de voorwaarden. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model, prijs- en fiscale wijzigingen voorbehouden. Bel
0800-CITROEN (0800-2487636) voor meer informatie of kijk op www.citroen.nl.

AUTOMOBIELBEDRIJF WILLEM WESSEL: VERTROUWD VERDER OP WEG


PALTROKSTRAAT 17 - ZAANDAM - 075-6178051 - WWW.WILLEMWESSEL.CITROEN.NL
De schijn
van de ideale lijn.

Als ondernemer weet u dat scoren vaak makkelijker


lijkt dan het in werkelijkheid is. Uw vaardigheid en de
condities van uw onderneming zijn vaak bepalend voor
het resultaat. Maar gelukkig gelden er in het onderne-
merschap andere spelregels dan bij het golfen. U mag
als ondernemer namelijk ongestraft om advies vragen.
Bijvoorbeeld over het beter laten functioneren van de Heleen Keinemans
mensen binnen uw operationele organisatie. Peritot kan
u daarmee verder helpen, als sparringpartner, maar ook “Iedereen is
ter ondersteuning van het te voeren personeelsbeleid een natuurtalent,
hierin. Bel gerust eens, of kijk op peritot.nl. We helpen mits je de natuur
u graag uw score te verbeteren. de ruimte geeft.”

Kalverringdijk 10
1509 BT Zaandam
T (06) 53 57 32 09
www.peritot.nl
interview
inhoud
>>

Maxifit Golf School lee


van hun sport
Op 1 juni jl. startten Brian
Schutz en Colin Mannsur, hun
Maxifit Zaanse Golfschool
op het golfterrein in
Wijdewormer. Daar kunnen
(aankomende) golfers op
een professionele, gezellige
en ontspannen manier hun
golfvaardigheidsbewijs (GVB)
halen. Brian Schultz: "Men
kan privé-lessen nemen, die
ondersteund kunnen worden
met een videoanalyse, of
groepslessen volgen. Ook voor
het organiseren van clinics of
bedrijfsdagen is men bij ons
aan het juiste adres. De bege-
leiding vindt plaats door een
team van zeer ervaren golf-
professionals".

D e naam Maxifit is niet onbekend in de


Zaanstreek. Er zijn al goedlopende
sportcentra van Maxifit in Wormer en
baaneigenaar, de Stichting Beheer Golf­
terrein Wijdewormer, is uitstekend", volgens
Brian Schutz.
Brian Schutz: "De opleiding en begeleiding
van golfers vormen onze 'core-business'.
Vooral de jeugd is zeer belangrijk, want
Assendelft. Eén van de wensen van de er dreigt vergrijzing op te treden. En
eigenaren is nu ook in vervulling gegaan, Opleiding en begeleiding verder staat het trainen van competitieteams
namelijk een golfschool bij de Zaanse Golf De school is vrij toegankelijk voor zowel en nationale golfpro’s hoog op ons lijstje.
Club. De Maxifit Zaanse Golfschool beschikt leden als niet-leden en voor beginnende en Maar uiteraard willen we ook de amateur-
over uitstekende oefenfaciliteiten, gevorderde spelers. Ook jongeren vanaf zes golfers, van elk niveau, graag begeleiden.
waaronder een grote putting green, een jaar kunnen bij de school terecht. Er wordt We werken samen met Jan Dorrestein, die
chipping/bunker green, diverse oefenholes les gegeven door ervaren PGA Golfpro's ons adviseert. Hij heeft grote ervaring,
en een verlichte driving-range, die deels (PGA betekent: Profbond Golf Association, want hij zo’n 25 keer Nederlands kampioen
overdekt is. "De samenwerking met de golf- de bond voor profspelers dus). is geweest. ". 

32 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
ert golfers de ‘kneepjes’
"De ontwikkelingen gaan snel",
zegt eigenaar Brian Schutz

Colin Mannsur(l) en Brian Schutz(r)

Golfreizen
Maxifit Golf organiseert ook prachtige golfreizen naar Spanje, Brian Schutz. "Vorig jaar werkten we nog met één fulltimer, nu zijn
Portugal en Marokko. "Tot en met maart 2011 organiseren we er al vier fulltimers bezig met het lesgeven. We willen ons ook rich-
iedere maand een golfreis", zegt Brian Schutz. "Dat is ideaal om ten op Amsterdam, want daar zit natuurlijk een enorm potentieel
in het golfritme te blijven als voorbereiding op een nieuw seizoen. aan golfers en mensen die golfen willen leren". De Maxifit Golf
Alle reizen hebben een specifiek thema en zijn zeer leerzaam voor School is een welkome aanvulling op de vele faciliteiten waarover
zowel beginnende als gevorderde spelers". de mooie golfbaan in de Wijdewormer al beschikt en voor de verde-
De toekomst ziet er goed uit. "De ontwikkelingen gaan snel", zegt re groei van de Zaanse Golf Club een belangrijke ontwikkeling.

Kijk ook eens op


www.zaanbusinessgolf.nl 33
ADVOCATUUR EN MEDIATION
MEESTERS IN RECHT

Adviseren, onderhandelen, procederen en mediation

Een uiteenlopend pakket juridische diensten van hoogwaardige kwaliteit.


Resultaatgericht zonder poespas, specifiek op u en uw situatie.

Vincent van Goghweg 81- 83 telefoonnummer: 075 - 6810080


1506 JB Zaandam telefaxnummer: 075 - 6167353
Postbus 1350 email: info@kostercs.nl
1500 AJ Zaandam website: www.kostercs.nl

Verhuizen
Transport
Distributie
Opslag van inboedel
Logistiek
Montage

Veilig, Tijdig en Zeker...


Samsonweg 2 • 1521 RC WORMERVEER, 075 6 311 311 • info@vtz.nl • www.vtz.nl
interview
coverstory
inhoud
>>

Stichting Beheer Golfterrein


beheert en faciliteert Zaanse
"D e Stichting Beheer Golfterrein
Wijdewormer draagt zorg voor het
beheer en onderhoud van de golfbaan",
kwaliteitsbewaking en afstemming van
een aantal zaken zoals kwaliteitsbewakiing,
commercie, communicatie en baan­
Maar we zijn nauw verweven. Ik zou de club
en de stichting een 'twee-eiige eenling' wil-
len noemen". Jacob van Braam verklaart dit
zegt Jacob van Braam, in het dagelijks marketing". nader. "Als stichting hebben we natuurlijk
leven directeur van Bouwbedrijf Van Braam- belang bij een golfclub met zoveel mogelijk
Minnesma. "Voor baanonderhoud, PR en Twee-eiige eenling leden. Als er minder leden zijn, dan dalen
het onderhouden van contacten met de Zo coördineert de Stichting Beheer onze inkomsten en komt de exploitatie onder
gebruikers van de baan hebben we zes Golfterrein Wijdewormer ook de samen­ druk te staan, Dan moeten we in actie komen
mensen in dienst. De overige faciliteiten werking met bedrijven en het organiseren om te zorgen dat ons huishoudboekje op peil
worden verpacht, maar vallen wel onder onze van 'clinics' en sponsorwedstrijden. "Het blijft, eventueel door het organiseren van
beheertaak. Ook zij moeten dus voldoen aan commerciële traject om activiteiten op de andere activiteiten". Jan Nieuwhoff: "Zowel
de criteria die wij stellen". Vice-voorzitter baan te genereren, ligt dus op ons terrein", de club als de stichting vaart wel bij een
Jan Nieuwhoff, van beroep business consul- zegt Jan Nieuwhoff. "De Zaanse Golf Club is groot aantal clubleden. We zijn eigenlijk
tant, vult aan: "Dan moet je denken aan huurder en heeft het speelrecht op de baan. communicerende vaten".

36 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
Toekomst
"Bij de stichting zijn we natuurlijk niet alleen
met vandaag bezig, maar ook met morgen",
aldus Jacob van Braam. "We proberen bij te
‘Goede contacten met alle partijen blijven bij de ontwikkelingen die op ons af
komen. Een voorbeeld: er was steeds meer
strikt noodzakelijk’ behoefte aan een golfschool. Vooral als je
jongeren wilt binden is zo'n school belang-
De Stichting Beheer Golfterrein Wijdewormer, die rijk. Nou, sinds kort hebben we dus de
Maxifit Zaanse Golfschool op ons terrein.
in 1987 werd opgericht, is zowel eigenaar als Dat werkt niet alleen goed voor jongere
beheerder van de prachtige golfbaan in de spelers, maar biedt ook veel mogelijkheden
en faciliteiten aan bedrijven etc. die met hun
Wijdewormer. Jarenlang bestond de golfbaan medewerkers of relaties op onze golfbaan
uit negen holes, maar in 2008 vond uitbreiding een plezierige dag willen beleven". "Daarbij",
zegt Jan Nieuwhoff, "beschikken we over
plaats naar 18 holes. In dat jaar kreeg de golfpro's die leden en aspirant-leden de
kneepjes van het golfspel bijbrengen. Niet
ver­dubbelde golfbaan opnieuw de A-status. De iedereen heeft dezelfde fysieke mogelijk­
stichting beheert niet alleen de golfbaan, maar heden. De golfpro's houden daar rekening
mee door 'op maat' te instrueren. Men kan
ook de op het terrein aanwezige faciliteiten zoals daarna beter toegerust de baan op en dat
de golfshop, de golfschool en het restaurant. Wat geeft natuurlijk weer meer spelvreugde".

houdt dat beheer in? Jacob van Braam, voorzitter, Internationaal


Bij de Stichting Beheer Golfterrein Wijde­
en Jan Nieuwhoff, vice-voorzitter van de stichting
wormer wordt er ook naar gestreefd een
geven het antwoord. baan aan te bieden waarop grote wedstrijden
gespeeld kunnen worden. Jacob van Braam:
"Normaliter zit de baan op niveau vier en dan
is ie geschikt voor nationale wedstrijden.

n Wijdewormer
e golfbaan Maar we kunnen 'pieken' naar niveau vijf en
dan kun je ook internationale wedstrijden
organiseren". Wat moet je doen om op niveau
vijf aan te landen? "Het niveauverschil tussen
vier en vijf beperkt zich eigenlijk tot de gras-
Jan Nieuwhoff(l) en Jacob van Braam(r) hoogte", zegt Jacob van Braam. "Wil je op
niveau vijf spelen, dan moet het gras op alle
greens een topsnelheid hebben. Extra maai-
Goede contacten alleen het bestuur maar zeker ook onze en is dan noodzakelijk, want doe je dat niet
Vanuit de Stichting Beheer Golfterrein baan­manager Rob Wilderom". Ondermeer dan krijg je geen internationale wedstrijden".
Wijdewormer worden ook de contacten het milieu staat hoog in het vaandel
onderhouden met externe belang- bij de Stichting Beheer Golfterrein Het bestuur van de Stichting Beheer
hebbenden en andere belangrijke partijen. Wijdewormer. Jan Nieuwhoff: "Wij willen Golfterrein Wijdewormer is tevreden over de
"Dan moet je denken aan de gemeenten inspelen op allerlei ontwikkelingen in de ontwikkelingen tot nu toe, maar het vizier
Wormerland en Zaanstad, de provincie maatschappij om ons heen. Daarbij komen blijft op de toekomst gericht. Een toekomst,
Noord-Holland, het Hoogheemraadschap en ook veel andere aspecten aan de orde, waarin jongeren moeten toestromen, oude-
golffederaties", zegt Jacob van Braam. "Wij zoals een goed ecologisch beheer, ontwik­ ren in alle rust hun balletje kunnen slaan,
moeten de normen, die we met die partijen kelingen in de milieusfeer en een actief ondernemers tijdens het golfen gezellig kun-
hebben afgesproken, nakomen en zij con­ waterbeheer. Samenwerking is dan erg nen netwerken en internationale wedstrijden
troleren ons daarop. Ik vind dat wij prima belangrijk, want als je dat niet doet, georganiseerd worden die de interesse voor
contacten met hen hebben. Wij werken kun je ook geen baan onderhouden de snel groeiende golfsport nog verder zul-
proactief en lopen op zaken vooruit, niet en exploiteren". len verhogen. 

Kijk ook eens op


www.zaanbusinessgolf.nl 37
Sander Heidinga, Alwin Krijnen en Ton Komen, KRK Bedrijfsmakelaardij Zaandam

Wormerveer | Industrieweg 24 Wormerveer | Vrijheidweg 43


• Bedrijfsruimte ca. 450 m2 BVO • Bedrijfsruimte ca. 317 m2 BVO
• Kantoorruimte ca. 120 m2 BVO • Kantoor-/showroomruimte
• Buitenterrein ca. 800 m2 ca. 288 m2
• Vide ca. 125 m2 • Vrije hoogte ca. 6 meter
• Archief • Overheaddeur 4x4
• 2 overheaddeuren • Vloerbelasting ca. 1.500 kg/m2
• Vloerbelasting ca. 1.500 kg/m2 • Parkeren op eigen terrein en
• Bedrijventerrein Molletjesveer openbare weg

Huurprijsind.  3.250,- p/mnd. Huurprijsind.  3.650,- p/mnd.


te vermeerderen met BTW te vermeerderen met BTW

Zaandam | Kleine Tocht 34 + 38 Zaandam | Sluispolderweg 12


• KL 34: Bedrijfshal 366 m2 • Bedrijfsruimte met buiten-
• KL 34: Kantoorruimte 124 m2 terrein ca. 3.995 m2 BVO
• KL 38: Bedrijfshal 346 m2 • Bedrijfsruimte ca. 2.909 m2
• KL 38: Kantoorruimte 190 m2 BVO
• Overheaddeur, aparte loopdeur • Kantoorruimte met kantine
• Vloerbelasting ca. 2.000 kg/m2 ca. 1.420 m2
• Vrije hoogte ca. 6 meter • Buitenterrein ca. 3.122 m2 BVO
• Parkeren op eigen terrein

Huurprijsind. va.  2.430,- p/mnd. Huurprijsind. va.  35,- p/m2/jr.


te vermeerderen met BTW te vermeerderen met BTW

Zaandam | Vredeweg 7 Wormerveer | Handelsweg 33-35


• Bedrijfsruimte totaal 6.489 m2 • Kantoor-/showroom begane
• Te huur vanaf 1.000 m2 grond ca. 800 m2
• Kantoorruimte totaal 2.078 m2 • Verdieping ca. 340 m2
• Te huur vanaf 100 m2 • Vrije hoogte ca. 4.3 meter
• Krachtstroom, kraanbanen • Vloerbelasting ca. 1.500 kg/m2
• Overheaddeuren • Airconditioning
• Professioneel ingerichte • 10 parkeerplaatsen
kantine
Huurprijsind.  95.000,- p/jr.
Huurprijsind. va.  30,- p/m2/jr. Koopsomind.  995.000,- k.k.
te vermeerderen met BTW te vermeerderen met BTW

Heeft u al kennis gemaakt met onze nieuwe dienstverleners?


KRK Verzekeren HypotheekNet
Erwin Duin René Struik

Allrounder met meer Financieel adviseur


dan 20 jaar ervaring. met meer dan
Gespecialiseerd in 25 jaar ervaring
bedrijfsaansprakelijkheid. in de Zaanstreek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met


Zaandam (075) 635 35 91 Zie ook www.krk.nl
Met al onze vestigingen op zoek naar uw koper of huurder!

Alkmaar Amsterdam Amsterdam IJburg Beverwijk Castricum Heerhugowaard Wormer Zaandam


Een goede kennis
op juridisch gebied

Pesman Advocaten is een snel groeiend en ondernemend advocatenkantoor met vestigingen


in Alkmaar en Haarlem.

De specifieke aandachtsgebieden van ons kantoor zijn ondernemingsrecht, arbeidsrecht,


intellectueel eigendom, insolventierecht, bouwrecht en bestuursrecht.

Pesman Advocaten kenmerkt zich door openheid, professionaliteit, teamwork en een flexibele
manier van werken. Een goede persoonlijke relatie met onze zeer gevarieerde cliënten vinden
wij van groot belang.

Onze organisatie telt 30 enthousiaste medewerkers verspreid over de 2 vestigingen. Dit heeft
als voordeel dat wij de service kunnen bieden van een groot kantoor, met de betrokkenheid die
een kleine organisatie siert, en die onze klantenkring, veelal nationaal georiënteerde grotere
midden- en kleinbedrijven, van ons vraagt.

Voor meer informatie belt u met mr. Gert Kramer of mr. Guido de Wit, telefoon 072 - 541 11 03.

Pesman Advocaten Postbus 366 1800 AJ Alkmaar


Postbus 5037 2000 CA Haarlem

www.pesmanadvocaten.nl

04638-Pesman-adv-ZaanBusiness.in1 1 03-11-2010 16:27:29


interview
inhoud
>>

Beleving en milieu zijn


speerpunten van de
Zaanse Golf Club
Rob Wilderom is vanaf de oprichting, in 1987, al betrokken bij de Zaanse Golf Club.
Een zeer ervaren man dus, die alle 'ins en outs' van de baan en het golfen kent. Als
baanmanager is hij niet alleen verantwoordelijk voor de baan zelf, maar ook voor
alle faciliteiten en organisatie daar omheen. "Dan moet je denken aan de horeca,
de shop, de PR en communicatie en het secretariaat", zegt hij. "Noem mij maar een
soort bedrijfsleider waarbij ik rapporteer aan mijn werkgever, de Stichting Beheer
Golfterrein Wijdewormer. De stichting moet ervoor zorgen, dat de huurder van het
golfterrein, de Zaanse Golf Club, tevreden is".

40 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
n Voor baanmanager Rob Wilderom
gaat geen ‘golf’ te hoog

E xterne controles zorgen


ervoor, dat het mana­
gement van de Zaanse
goed scoren. We willen doorgaan met
die onverwachte controles. Dat houdt
ons scherp".
golfbaan alert blijft op het
correct functioneren van de Drie organisaties
baan. "We zijn dit jaar gestart Rob Wilderom is meer dan alleen baan­
met onverwachte bezoeken van manager. Van 2003 tot en met 2009
'mystery guests', die was hij voorzitter van de Nederlands
alle facetten van de Greenkeepers Associatie (NGA). "Er zijn drie
baan en de faciliteiten overkoepelende organen in de Nederlandse
daar omheen, beoor- golfwereld", zegt Rob Wilderom. "Om te
delen. Wij weten beginnen de Nederlandse Golf Federatie
niet wie ze zijn, maar (NGF), waarbij elke speler is aangesloten.
horen wel wat hun Verder is er de Nederlandse Vereniging van
be­vindingen zijn", aldus Golfbaaneigenaren (NVG) en als laatste dus
Rob Wilderom. "Ze contro- de NGA. Eens per twee maanden komen de
leren niet zozeer op de besturen bij elkaar om van gedachten te
technische aspecten, maar wisselen en beleid te maken".
wel op 'het beleven' van de
baan door de golfspelers. Sterk groeiende sport
Hoe zit met de kwaliteit De golfsport mag zich in sterk groeiende
van de shops, de horeca, belangstelling verheugen. "In ons land
de website en de behan- zijn er nu zo'n 350.000 spelers", volgens
deling van de spelers? Rob Wilderom. "Daarmee is golf, kwantitatief
Daarop volgt een gezien, in ons land de derde sport in
beoordeling en ik omvang, na voetbal en hockey. En de groei
moet zeggen, gaat maar door. Jaarlijks komen er landelijk
dat wij daarbij tussen 12.000 en 18.000 nieuwe leden bij.
Door de uitbreiding van onze golfbaan naar
18 holes, in 2008, zien ook wij een aanzien-
lijke stijging van het ledental bij de Zaanse
Golf Club. Op een verdubbelde baan kun je
natuurlijk meer spelers kwijt dan bij de

"En de 
negen holes van vroeger".

Prestigieus certificaat
In 2009 heeft de Zaanse Golf Club het GEO-
certificaat gehaald. GEO staat voor Golf
Environment Organization. Het is de hoogste
onderscheiding voor golfbanen met betrek-

groei gaat 
king tot zeer milieuvriendelijk onderhoud.
Er wordt daarbij nauwlettend gekeken naar
een goede verwerking van afvalstromen, het
gebruik van gas en elektra, het onderhoud
van de baan en het machinepark en de inzet
van hybride materieel, zoals wagentjes met
elektrische aandrijving. "Er is een internatio-

maar door"
nale website waarop alle gecertificeerde
banen staan. De Zaanse Golf Club was de
tweede van Nederland die dit prestigieuze
certificaat in ontvangst mocht nemen", zo
besluit een trotse Rob Wilderom. 

Kijk ook eens op


www.zaanbusinessgolf.nl 41
Met Perk
heeft u altijd het juiste
ijzertje te pakken!
Perk. Totaal in ijzer, staal
en technisch materiaal

www.perk.nu
Vredeweg 14-16, 1505 HH Zaandam T: 075 - 65 33 700

aandrijftechniek • bevestigingsmaterialen • buizen en hulpstukken • RVS en Non-Ferro


pneumatiek en hydrauliek • constructie-, plaat- en speciaalstaal • gereedschappen en machines
lastechniek • technische en chemische producten • veiligheids- en beschermingsproducten

Perk_Adv_190x275.indd 1 06-10-2010 09:37:29




 
 
 




 
 
 










BFW ARCHITECTUUR bv
interview
inhoud
>>

Voorzitter Rob La Grand is blij met nieuwe faciliteiten

"Het ledenbestand is aardig op peil", zegt Rob La Grand, voorzitter van de Zaanse Golf Club,
"maar we moeten wel waken voor vergrijzing. De drempel om clublid te worden moet zo laag
mogelijk zijn. Dat kan door een proeflidmaatschap aan te bieden, van een halfjaar bijvoorbeeld.
In die periode kan men gebruik maken van al onze faciliteiten en het golfvaardigheidsbewijs
halen. Je kunt ook denken aan het 'lokken' van vrije golfers, de zogenoemde 'witte kaartjes­
spelers', die op meerdere golfbanen willen spelen. En we moeten inzetten op jongeren".

De Zaanse Golf Club on


vele activiteiten om te gr
D e Zaanse Golf Club heeft de beschikking
over moderne faciliteiten voor begin­
nende en gevorderde golfspelers. De baan
groter worden door nieuwe lidmaatschappen
van parti­culieren en mensen uit het bedrijfs-
leven. Met onze vrije starttijden onder­
Richten op babyboomers
Bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF) is
het beleid erop gericht steeds meer mensen
heeft 18 holes en een driving-range met scheiden we ons ten opzichte van andere te bewegen om in clubverband te gaan
27 afslagplaatsen. Verder zijn er een golf­ golfbanen. Als de baan open is en je wilt golfen. "Sommige spelers willen wat extra's",
shop, een golfschool en een uitstekende spelen, kun je gewoon beginnen, zonder zegt Rob La Grand. "Ze willen op meerdere
horecavoorziening. De leden van Zaanse Golf afspraken vooraf". banen kunnen spelen, banen die van elkaar
Club ontbreekt het aan niets. Ondernemers verschillen. Daarom zijn er contacten met
kunnen met relaties en medewerkers zo'n Blij met ontwikkelingen andere golfbanen in Noord en Zuid-Holland
vier uur op de baan doorbrengen om de De beheerder en eigenaar van de baan, de om tot uitwisseling te komen. Daarnaast is er
18 holes af te lopen. "Maar je kunt natuurlijk Stichting Beheer Golfterrein Wijdewormer, een enorme doelgroep 'babyboomers' die vlak
ook eerder stoppen, bijvoorbeeld na zes faciliteert de Zaanse Golf Club. "Zij zorgen na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn. Er
holes", zegt Rob La Grand. "De golfbaan is ervoor, dat de baan er uitstekend bij ligt", zijn landelijk zo'n 1,3 miljoen mensen die
een uitstekende plek om te netwerken, niet aldus Rob La Grand. "Daarnaast is onlangs tussen 60 en 65 jaar oud zijn. Die komen op
alleen tijdens het spelen, maar ook vooraf de Maxifit Zaanse Golfschool geopend, de 'vrijetijdsmarkt' en hebben vaak flink wat
of na afloop in het gezellige clubhuis annex een grote aanwinst op het gebied van te besteden. De NGF ontwikkelt speciale trai-
restaurant". trainingsfaciliteiten. Verder is Ellen Zwart ningsprogramma's en ook specifiek materi-
in dienst getreden bij de stichting om de aal, waarmee die groep kan golfen. Niet
Club groeit Zaanse Golf Club meer op de kaart te zetten. iedereen is op die leeftijd even soepel meer
Rob La Grand is al vanaf 1991 lid van de Ellen verzorgt de PR om de naamsbekend- natuurlijk. De Zaanse Maxifit Golfschool kan
Zaanse Golf Club. In het voorjaar volgde hij heid te verhogen, ontvangt bedrijven en hierin ook een rol spelen. Ook wij willen de
Miel Muns op als voorzitter. "Ik ben niet orga­niseert activiteiten zoals onlangs de Zaanse babyboomers bereiken, bijvoorbeeld
iemand die het roer radicaal wil omgooien. Zaanse Ryder Cup. Met deze ontwikkelingen via het concept van de Ryder Cup. We kunnen
Ik geloof in evolutie, niet in revolutie", ben ik erg blij. Het aantal green feespelers, hen naar ons toe halen en clinics organi­
zei hij destijds. Nu zegt hij. "Ik zie de orga­ vrije spelers die geen clublid zijn, neemt seren om kennis te maken met de golfsport".
nisatie groeien. De club is eigenlijk een toe. Mogelijk worden zij in de toekomst
bedrijf en moet, analoog daaraan, een wel lid, nadat zij ervaren hebben dat Open kampioenschappen
ontwikkeling doormaken. Onze golfbaan is golfen een fantastische sport is die ze 'Leden werven leden' is een motto, waarmee
primair een verenigingsbaan en het leden- op onze hartstikke mooie baan kunnen de Zaanse Golf Club de boer op gaat. "Mond-
aantal moet op peil blijven en waar mogelijk be­oefenen". tot-mondreclame is een krachtig middel om

44 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
Rob La Grand,
voorzitter van de
Zaanse Golf Club

ntwikkelt
roeien
nieuwe leden te werven", volgens Rob La
Grand. "We willen mensen enthousiast maken
door arrangementen aan te bieden, bijvoor-
beeld een combinatie van golfen en horeca.
Volgend jaar willen we Open Zaanse
Golfkampioenschappen organiseren, analoog
aan wat bij het tennissen al een traditie is.
Ook zijn we bezig om masterclasses te orga-
niseren met bekende golfers die onze leden
de kneepjes van de golfsport bijbrengen. De
Zaanbusiness Golfcompetitie, die ook volgend
jaar weer wordt gehouden, is natuurlijk een
mooi voorbeeld van hoe je een gezamenlijk
initiatief tot een succes kunt maken. Kortom,
we zijn als club erg actief om groter te wor-
den en de kwaliteit te verbeteren".

De Zaanse Golf Club is springlevend, wil de


continuïteit waarborgen en het ledenbestand
uitbreiden. Ondernemers, die in een prachti-
ge, natuurlijke omgeving in alle rust een bal-
letje willen slaan en onderweg of na afloop
"Mond-tot-mondreclame is
willen netwerken, kunnen op de baan in de
Wijdewormer uitstekend terecht. "Een fraaie
een krachtig middel om
entourage met een uitstekende horecavoor-
ziening en beginnen wanneer je wilt. Dat
nieuwe leden te werven"
zijn onze sterke punten. Wie zaken wil
doen in een ontspannen sfeer, is bij de
Zaanse Golf Club aan het juiste adres",
zo besluit Rob La Grand. 

Kijk ook eens op


www.zaanbusinessgolf.nl 45
‘You drive for
show but putt
for dough.’
Deze bekende uitspraak is van Bobby Locke , winnaar van o.a. 4 Brits Open titels
en in totaal meer dan zeventig golftitels. Hij was wellicht de beste
putter ooit. En wat raakt deze uitspraak de kern van het golfspel, maar
ook van ondernemen. Het gaat om het eindresultaat, niet om de show!

Daar gaat het Zaanbusiness ook om. Ondernemers aan elkaar koppelen met als
eindresultaat meer business in de Zaanstreek. We zijn er dan ook trots op dat
we mede deze unieke competitie mogen organiseren.

Deelnemers bedankt!

www.zaanbusiness.nl
Speel
het spel
anders
en je wint
Rules donʼt Rule

Een verrassende tactiek, techniek of opstelling. In de sport is het vaak de sleutel


tot de overwinning. En zo is het ook in het bedrijfsleven. Breken met conventies
leidt tot succes. Als accountantsorganisatie dragen we daar graag aan bij. We
scheppen ruimte voor de creativiteit van onze klanten. Door onze multidisci-
plinaire manier van werken. Door te kijken naar het totaal. Door te analyseren, te
controleren en te inspireren. Neem voor informatie contact op met Herman de
Vos RA, tel. 020 - 20 60 500 of kijk op www.mazars.nl. Ga verder met Mazars.

0475.00.893 WT Adv Speel het spel BS_190x275_FC.indd 1 10-11-10 14:20


verslagen
inhoud
>>
door Heleen Keinemans

Op 22 april 2010 GING de tweede editie van de Zaanbusiness golf­


competitie van start. Oude bekenden begroeten elkaar, nieuwe
deelnemers stelden zich voor. Een aantal deelnemers leek toch wel
een tikje gespannen voor de eerste wedstrijd.

22
april

Zaanbusiness golfcompe
1 De eerste hole
D e organisatie heeft dit jaar voor een
andere opzet gekozen. Op verzoek van
de deelnemers is er om 14 uur een all tee
familie Vink. Zij speelden in de plaats van
Theo Bien, die vanwege de aswolk (hét woord
van 2010) niet aanwezig kon zijn. Er waren
Het birdieklassement wordt ook bijgehouden,
er werden in totaal 7 birdies gemaakt. De
prijs voor de leary op hole 4 ging bij de
start, zodat iedereen tegelijk kan lunchen overigens meer deelnemers gestrand, zij dames naar Pancha Doves (Metroprop BV)
en starten. En zodat iedereen ook tegelijk moesten op het laatste moment nog voor en bij de heren naar Anco Schipper (Schipper
weer binnenkomt en aan de (netwerk)borrel vervanging zorgen. Vaasen). De neary werd op hole 17 gewonnen
kunnen, en dat was toch eigenlijk wel de door Rick Thijssen (Thijssen Makelaardij).
belangrijkste reden. De puntentelling zal dit jaar ook iets anders
gaan. Iedere wedstrijd ontvangen de eerste Tijdens de prijsuitreiking verwelkomde Jaap
Na de groepsfoto vertrokken de deelnemers 10 teams 10 tot en met 1 punt. Wie na alle Pameijer de nieuwe deelnemers. En tussen
naar hun eerste hole. Het startsein werd wedstrijden de meeste punten heeft, wint het voorgerecht en het hoofdgerecht gaven
gegeven, de wedstrijd kon beginnen. Het was het overall klassement. de heren De Bruijn en Zijlstra van Art &
een heerlijke dag, prachtig weer, de omstan- Architecture een presentatie over hun
digheden waren perfect. Dat bleek ook wel De uitslag van de wedstrijd van 22 april: activiteiten.  
uit de scores die binnenkwamen. Het team 1. VG Recycling Groep B.V. (K. Vink/
dat de eerste prijs pakte leverde een kaart mw. L. Vink) 10 punten
in met 47 punten. Deze score werd namens 2. Schipper Vaasen (A. Schipper/
VG Recycling Groep B.V., één van de mw. D. Verbunt) 9 punten
nieuwe deelnemers aan de Zaanbusiness 3. Duijn Bloem Voss Advocaten (F. Duijn/
golfcompe­titie, binnengehaald door de G. de Leeuw) 8 punten

48 Zaanbusiness Golf editie


februari 2010
2 Een traktatie
D e tweede wedstrijd is achter de rug. Er werd gespeeld met redelijk goed weer. Na
de wedstrijd begon het helaas te regenen. Tijdens de wedstrijd viel de haring en
corenwijn, aangeboden door Ruud Doves, zeer goed. Voor velen een traktatie!

Opnieuw werden er zeer hoge scores gemaakt en konden


we weer vele nieuwe gezichten begroetten op deze dag.
Hopelijk zien wij deze personen terug mede dankzij
de aangeboden greenfeekaart. 

27 30
mei juni

etitie 2010, de verslagen


3 Peritot wint 3e wedstrijd
Peritot Personeelsadvies wint 3e wedstrijd van de Zaanbusiness De prijsuitreiking was een klein feestje. Voor de winnaars dan.
golfcompetitie 2010. De leary (2e bal op de green, het dichtst bij de hole) ging bij de
dames naar Heleen Keinemans. Bij de heren ging de leary naar

D e omstandigheden tijdens de 3e wedstrijd van de Zaanbusiness


golfcompetitie waren bijzonder goed. Prachtig weer, een
zon­overgoten dag en de baan lag er prima bij. Hier en daar was
Willem Wessel. De fles champagne werd zeer gewaardeerd! De neary
op hole 17 werd gewonnen door Jan Zijlstra.
De uiteindelijke puntenverdeling was spannend, er waren twee teams
nog wat te merken van het baanonderhoud van de week daarvoor, met 42 punten. Peritot Personeelsadvies (Heleen Keinemans en Petra
maar voor het overgrote deel was de baan heel goed. De rough Hardeman) werd uiteindelijk eerste, omdat ze meer punten over de 2e
van de Zaanse brengt menig golfer momenteel tot wanhoop. Het 9 holes hadden dan de nummer 2, Arbowest. Als derde eindigde het
is vreselijk moeilijk om een in de rough geslagen bal terug te vinden. team van Thijssen Makelaardij (R. Thijssen en M. van Rijn). 
Rechtdoor slaan is het advies. Maar doe dat maar ‘s.
De tussenstand is nu als volgt:
Een paar deelnemers was in het oranje gekleed, hiermee voor­ 1. Arbowest 24 punten
uitlopend op de wedstrijd van het Nederlands Elftal, dat ’s avonds 2. Duijn Bloem Voss Advocaten 16 punten
de 3e poulewedstrijd tegen Kameroen moest spelen. Dit was ook de 3. Keinemans Actuarissen 13,5 punten
reden waarom het diner anders was opgezet. Een half uur na binnen-
komst van alle flights stond een heerlijk warm buffet klaar, Nils had Voor het birdieklassement werd ook goed gescoord, er waren in totaal
dit wederom prima verzorgd. 4 birdies gemaakt.

Kijk ook eens op


www.zaanbusiness.nl 49
verslagen
coverstory
inhoud
>>
door Heleen Keinemans

4
Een zonnige
traktatie!
Vierde wedstrijd levert een winnende score van 52 stableford­ en Robin Fledderus maar twee uitstekende vervangers liet het
punten op! ongelofelijke resultaat zien van 52 stablefordpunten. De medeflight-
genoten, Kuijs Reinder Kakes hebben alles drie keer gecheckt maar

M idden in de vakantietijd werd de vierde wedstrijd van de


Zaanbusiness Golfcompetitie 2010 gespeeld. Vier bedrijven
waren door omstandigheden niet aanwezig.
alles was correct genoteerd.
De Neary op hole 17 werd geslagen door Frits Westerveld, maar
aan­gezien hij tijdens het diner niet aanwezig kon zijn ging de fles
Champagne naar Hans van Dalen van Duijn Bloem Voss Advocaten.
Deze keer tijdens de wedstrijd geen haring en Corenwijn maar heer­ De Leary op hole 14 was een te groot probleem voor de dames,
lijke aardbeien met slagroom, een zonnige traktatie. De score van de bij de heren werd deze geslagen door Jaap Pameijer van
winnaar ARBO West BV, deze keer niet gevormd door Raymond Gruijs Team Zaanbusiness. 

29 30
Juli Sept.

5 Toch ook een grote opluchting


Gunther en Wijma Bedrijfsmakelaars win- erg, maar met zo veel regen is het echt niet Wie er wel prijzen ontvingen:
naars van de 5e wedstrijd van de Zaan­ prettig spelen. 1. Koning & De Raadt (mw. A. Bruin
business golfcompetitie. en dhr. F. Kassies) 40 punten
Op 30 september was de weersvoorspelling 2. BFW/Kwinfra (J. Beerse en

O p 30 september 2010 werd de 5e wed-


strijd van de Zaanbusiness golfcompetitie
gehouden. Deze had eigenlijk gespeeld moe-
ook niet al te best, de shop kon zelfs nog wat
regenkleding verkopen, maar aan het eind
van de dag was iedereen toch wel weer
M. Botterweg) 40 punten
3. Metroprop (mw. P. Zuiderwijk en
mw. I. Visinga) 38 punten
ten worden op 26 augustus, maar het weer positief gestemd.
was ons toen niet gunstig gezind. Het regen- De heren T. Komen, B. Huiskes, W. Wessel en
de die dag zo hard, dat de baanmanager van De heren Caldenhove en Cobelens die namens H. Martijnse scoorden deze dag ieder
de Zaanse Golf Club besloot om de baan Gunther en Wijma speelden haalden de mees- 1 birdie. De leary werd bij de heren
geheel te sluiten. Dit komt niet vaak voor, en te punten van de dag: 45 Stableford punten. gewonnen door Ton Dijker, bij de dames
zeker niet in augustus. Er heerste teleurstel- Tijdens de prijsuitreiking bleek dat zij afwezig door Heleen Keinemans. De neary op hole
ling, maar bij enkelen toch ook een grote waren en de mooie prijs ging derhalve aan 17 was voor Anita Bruin. 
opluchting. In de regen golfen is soms niet hun neus voorbij.

50 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
6 Van harte gefeliciteerd
Schoonmaakbedrijf Willems behaalt met Schoonmaakbedrijf Willems en Koning & Rabobank (Bert Sombroek en Ger Bakker).
eindsprint in laatste wedstrijd de derde De Raadt. De familie Willems (vader Theo
plaats in het algemeen klassement. en zoon Maurice) bleken uiteindelijk de De leary op hole 4 werd gewonnen door
Combinatieteam Albert Keijzer/Happy sterksten van het stel, speelden goed Timo Klappe en de neary op hole 17 door
Company haalt 43 punten tijdens de laatste (ondanks de toch wel zware weersomstandig- René van Elsland.
speelronde en verdient daarmee de dag- heden, met vooral in het begin van de wed-
overwinning. strijd een paar pittige buien) en werden ver- Het algemeen klassement van de
diend derde in het algemeen klassement. Zaanbusiness Golfcompetitie 2010:

E en spannende dag zou het worden, de


laatste Zaanbusiness Competitiedag op
28 oktober. Niet zozeer omdat de overall
Het overall birdieklassement werd uiteindelijk
gewonnen door Heleen Keinemans. Dit kwam
1. Arbo West
2. Duijn Bloem Voss Advocaten
3. Schoonmaakbedrijf Willems
winnaar nog niet duidelijk was, want die vooral omdat de koploper tot dat moment,
was al wel bekend (ArboWest). Het team van Martin Broeders van PBB Accountants, niet Alle prijswinnaars: van harte gefeliciteerd!
Duijn Bloem Voss was van te voren ook al vrij met de wedstrijd meedeed en dus zijn koppo- Wij zien u graag weer terug in 2011! Wilt u
zeker van de tweede plaats. Het enige wat zij sitie niet kon verdedigen. Jammer Martin! ook meedoen aan dit fantastische golf­
aan moesten tonen was vormbehoud. toernooi? Dat kan! Kijk op onze website
De winnaar van de laatste speelronde was het www.zaanbusinessgolf.nl en meld u aan! 
Nee, de strijd ging over wie er uiteindelijk op team van Albert Keijzer/Happy Company
de derde plaats zou eindigen. Een aantal (René van Elsland en Lex Batenburg). Zij
teams kwam nog in aanmerking voor deze behaalden 43 punten, waarmee ze het team
felbegeerde plek, waaronder Keinemans van HVM&S (Sjoerd Hoorn en W. Bulder met
Actuarissen, Recht op Weg, Peritot 42 punten) net aan voor bleven. De derde
Personeelsadvies & Loopbaanontwikkeling, prijs ging naar het eerste team van de

28
Okt.

Kijk ook eens op


www.zaanbusinessgolf.nl 51
uitslagen
Eindstanden en wedstrijdpunten
Stand 22-4 27-5 24-6 29-7 26-8 30-9 28-10 Totaal Bedrijfsteam
1 6,5 8 9,5 10 2,5 7 43,5 ARBO West BV
2 8 1 7 8,5 5,5 30,0 Duijn Bloem Voss Adv.
3 10 4,5 1 5,5 21,0 Willems & Zn BV
4 6,5 7 4,5 1 19,0 Keinemans Actuarissen
5 9,5 8,5 18,0 Peritot Pers. Advies
6 5,5 7 5,5 18,0 Recht op weg
7 4,5 4,5 8,5 17,5 Koning en de Raadt
8 5,5 10 15,5 Albert Keijzer BV/Happy Company
9 5,5 4 5,5 15,0 Metroprop BV
10 1,5 8 4,5 14,0 Thijssen Makelaardij BV
11 10 3,5 13,5 VG Recycling Groep BV
12 9 2 1,2 12,2 Schipper Vaasen BV
13 1,2 10 11,2 Gunther & Wijma
14 2,5 8 10,5 Rabobank Zaanstreek 1
15 1,5 9 10,5 HVM&S
16 3 5,5 1,2 9,7 Art & Architecture
17 9 9,0 Nadort BV/Vet BV
18 5,5 3,5 9,0 Perk Technische Hand. BV
19 8,5 8,5 BFW Arch./Kwinfra Milieu
20 1,2 5,5 1 7,7 Kuijs Reinder Kakes
21 4,5 4,5 PBB Acoountants BV
22 3,5 3,5 Pesman Advocaten
23 3,5 3,5 RLG/Promobility
24 1,5 1,5 Citroen Willem Wessel
25 1,5 1,5 Mazars BV
26 1,2 1,2 Beenders NV
27 1 1,0 Huig Haverlag Printing BV
28 Vetim BV
29 J.N. Jonker BV
30 Rabobank Zaanstreek 2
31 Jongeneel Zaandam & Amsterdam
55 55 55 55 55 55 330,0

*) wedstrijd op 26 augustus 2010 afgelast, baan gesloten.

52 Zaanbusiness Golf editie


november 2010
Birdieoverzicht
Stand 22-4 27-5 24-6 29-7 26-8 30-9 28-10 Totaal Naam Bedrijfsnaam
1 1 1 1 3 M. Broeders PBB Accountants BV
2 1 1 2 mw. H. Keinemans Peritot Personeels adv.
3 1 1 2 V. Boucher Caviro Electro
4 2 2 mw. J. Meijners Koning & de Raadt
5 1 1 A. Schipper Schipper Vaasen BV
6 1 1 C.A.J. Knip Huig Haverlag Printing BV
7 1 1 S. Kragtwijk Keinemans Actuarissen
8 1 1 R. Maassen Koning & de Raadt
9 1 1 T. Hopman Thijssen Makelaardij BV
10 1 1 J. Zijlstra Art & Architecture
11 1 1 R. van Elsland Albert Keijzer BV/Happy Company
12 1 1 K. van Voorthuizen Pesman Advocaten
13 1 1 T. Bot Perk Technische Handelsond. BV
14 1 1 H. de Vos Mazars
15 1 1 J. Derix VETIM BV
16 1 1 J. Pameijer Zaanbusiness
17 1 1 M. Reijman-Hinze ARBO West BV
18 1 1 T. Komen Kuijs Reinder Kakes
19 1 1 B. Huiskes Mazars
20 1 1 W. Wessel Citroen Willem Wessel BV
21 1 1 H. Martijnse Kuijs Reinder Kakes
22 1 1 F. Westerveld BFW Architecten
23 1 1 H. Cobelens Gunther & Wijma
24 1 1 Th. Willems Willems & Zn BV
25 1 1 J. Beerse Kwinfra Milieu BV
26 1 1 T. Klappe Nadort BV
7 6 4 6 5 28

Kijk ook eens op


www.zaanbusinessgolf.nl 53
‘de makelaar die
méér in huis heeft’
Woningmakelaardij
Bedrijfsmakelaardij
TaxaTeurs o.Z.
WoningmarkTConsulTanCy
VasTgoedmanagemenT
VerZekeringen
HypoTHeken
finanCial planning

u zit zeker bij HVm&s


Woningmakelaardij Bedrijfsmakelaardij TaxaTeurs o.Z. WoningmarkTConsulTanCy
VasTgoedmanagemenT VerZekeringen HypoTHeken finanCial planning

Zaandam: 075 6510610 www.hvms.nl Castricum: 0251 655086


ALL
ALL
ALL ALL
LEADING
ALL LEADING
LABELS,
LEADING
LEADING
LEADINGLABELS,
LABELS, LABELS,
LABELS,
ONE
ONE
ONEHAPPY
HAPPY
HAPPY ONECOMPANY
COMPANY
ONECOMPANY
HAPPY
COMPANY HAPPY COMPANY

ALL LEADING LABELS, ONE HAPPY COMPANY

happycompany.nl
happycompany.nl

happycompany.nl

mpany.nl happycompany.nl
happycompany.nl
happycompany.nl

happycompa
Alles is mogelijk!
happycompany.nl
happycompany.nl

happycompany.nl
happycompany.nl

happycompany.nl

happycompany.nl
Uw ideale leaseauto wordt realiteit met de
doordachte leaseoplossingen van ProMobility.
Wij bieden maximale flexibiliteit en volop ondersteuning.
bel nu 075 - 642 01 00 of kijk op WWW.promobility.nl

ProMobility. The smart way of leasing.


Staat die van u er
volgend jaar tussen?

m p e t i t i e
o l f c o
G 2011
In 2011 gaan we weer 7 keer per jaar golfen met business teams. Deze teams bestaan uit 2 personen (hoeft niet altijd dezelfde te zijn)
en de spelvorm is Four ball better ball Stableford (18 holes). Er wordt gespeeld met een All Tee start om 14:00 op de laatste donderdag
van de maand. We starten voor het eerst op donderdag 28 april en eindigen op donderdag 27 oktober.
De totale kosten voor een lidmaatschap van de Zaanbusiness bedrijvencompetitie bedragen 1.500,- euro excl. BTW per jaar.
Daarvoor kunt u 7 keer met 2 personen spelen op een prachtige 18 holes baan. Ook staat er 7 keer een lunch voor 2 personen voor u
klaar. Uw bedrijf wordt vermeld op het Zaanbusiness clubbord en in de Golfweyde. De competitie biedt u unieke netwerkmogelijkheden en
incentive opportunities voor je personeel of je relaties. Het is dus een kans om je bedrijf te profileren. Tenslotte krijgt u een advertentie
in de speciale golfeditie van Zaanbusiness van 1 volledige pagina full colour ter waarde van 1.399,- euro excl. BTW.

Aanmelden?
Dat kan via www.zaanbusinessgolf.nl of vraag het aanmeldformulier op bij Jaap Pameijer (06-22973160) en stuur deze ingevuld en
ondertekend op naar: Secretariaat Zaanse Golf Club, Zuiderweg 68, 1456 NH Wijdewormer. Of fax het naar: 0299 - 474 416

Meer informatie bij:


Jaap Pameijer: 06-22973160, jf.pameijer@kpd.nl , Ruud Keinemans: 06-53329416, info@keinemansactuarissen.nl of
Marco Bleeker: 06-53251489, marco@indevingers.nl
Wees snel!
we hebben
een beperkte
www.zaanbusinessgolf.nl inschrijving.