Anda di halaman 1dari 4

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TINGKATAN 6 BAWAH 2010


942/2

1. a) Apakah maksud migrasi


5markah

b) Pilih satu negara di Asia Tenggara, dan huraikan pola migrasi dalaman yang
berlaku di negara tersebut
9markah

c) Pilih satu pola migrasi dalaman, dan terangkan impak negatifnya kepada
aktiviti sosial
5markah

d) Cadangkan dasar kerajaan yang boleh mengatasi masalah pola migrasi


dalaman dari luar bandar ke bandar
6markah

2 a) Berdasarkan jadual penduduk di bawah, lukiskan graf bar yang sesuai untuk
menterjemahkan data dalam jadual tersebut

Kadar Kelahiran Kasar Di Sigapura Pada Tahun 1982


Kumpulan Umur Lelaki (%) Perempuan (%)
0-4 1.5 1.8
5-9 2.8 3.0
10-14 3.3 3.5
15-19 3.8 4.0
20-24 4.5 4.8
25-29 4.8 4.9
30-34 5.0 5.0
35-39 3.8 3.3
40-44 3.2 3.0
45-49 2.7 2.3
50-54 2.5 2.3
55-59 1.8 1.9
60-64 1.5 1.6
65-69 1.2 1.3
70-74 2.0 2.2
10markah

b) Rujuk graf, namakan jenis piramid yang dilukis dan terangkan ciri-ciri
piramid tersebut.
7markah

c) Bincangkan faktor-faktor berlakunya penuaan penduduk dan kesannya


terhadap negara tersebut
8markah

1
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TINGKATAN 6 BAWAH 2010
942/2

3a) i) Berdasarkan jadual di bawah, sediakan satu carta pai yang sesuai;

Bilangan Kematian Mengikut Daerah bagi Semua Kaum dan Kaum Melayu
di Negeri Johor pada tahun 1995
Daerah Semua Kaum Kaum Melayu
Pontian 852 599
Mersing 582 367
Kulai 1500 675
12markah

ii) Terangkan faktor-faktor yang meningkatkan kadar kematian tiga daerah


tersebut.
6markah

iii) Pilih satu negara di Asia Tenggara, huraikan usaha-usaha yang telah
dijalankan untuk mengurangkan kadar kematian penduduknya
7markah
ATAU

3b) Berdasarkan Graf Peralihan Demografi di bawah;

i) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara, dan terangkan perkaitan Graf Peralihan
Demografi dengan negera tersebut
13markah

2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TINGKATAN 6 BAWAH 2010
942/2

ii) Jelaskan implikasi penurunan kadar kelahiran (Peringkat III) kepada negara
tersebut
6markah

iii) Cadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kadar kelahiran di negara


tersebut
6markah

4. Jadual di bawah menunjukkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut


sektor ekonomi di Malaysia pada tahun 1990 dan tahun 2000
Sektor Ekonomi Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK RM juta)
1990 2000
Pertanian 14829 20820
Perlombongan 7688 8910
Perkilangan 21381 58010
Pembinaan 2788 5470
Perkhidmatan 33465 70720
a) Kirakan peratus perubahan setiap sektor ekonomi kepada KDNK antara tahun
1990-2000
5markah

b) Lukiskan graf bar kompaun untuk menunjukkan perbandingan KDNK antara


tahun 1990-2000
10markah

c) Terangkan faktor-faktor perkembangan sektor pertanian


10markah

5 Berdasarkan peta topografi;


a) Berikan bacaan Rujukan Grid 6 angka bagi elemen berikut;
i) Stesen Trigonometri
ii) Kilang
2markah
b) Nyatakan 5 gunatanah utama
5markah
c) Bincangkan 3 kepentingan Sg.Manis untuk `Program Sayangi Sungai Kita’

6markah
d) Buktikan Pekan Raya mampu berkembang menjadi pusat pentadbiran
6markah
e) Hutan Simpan Belum dicadangkan untuk Projek Perumahan Tanah Tinggi.
Terangkan kesannya kepada alam sekitar fizikal
6markah

3
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TINGKATAN 6 BAWAH 2010
942/2

6 Berdasarkan satu kajian luar di kawasan pertanian;


a) Namakan kawasan kajian tersebut
1markah
b) Senaraikan tujuan kajian di kawasan tersebut
3markah
c) Nyatakan kaedah-kaedah kajian yang telah digunakan
3markah
d) Huraikan ciri-ciri pertanian di kawasan kajian tersebut
6markah
e) Bincangkan 3 impak negatif aktiviti ekonomi pertanian di kawasan kajian dan
3 langkah mengatasinya melalui saluran bukan perundangan
6markah

7 a) Apakah maksud sumber alam boleh diperbaharui dan tidak boleh


diperbaharui
6markah

b) Pilih satu jenis sumber alam, terangkan implikasi negatif penerokaan sumber
alam tersebut kepada alam sekitar manusia
7markah

c) Bincangkan usaha-usaha melestarikan sumber alam


12 markah

8 a) Berikan 4 komponen alam sekitar


4markah

b) Apakah yang dimaksudkan Daya Tampungan Fizikal terhadap komponen


alam sekitar
5markah

c) Buktikan wujudnya interaksi sistem terbuka (saling memerlukan antara


komponen alam sekitar)
8markah

d) Bincangkan aktiviti-aktiviti manusia yang telah mencemarkan komponen


alam sekitar
8markah

SOALAN TAMAT