Anda di halaman 1dari 6

Tabel Hukum dan Pembayaran Kaffarat

( Denda )
﴿ ‫﴾ جدول أحكام الكفارات‬
] Indonesia – Indonesian – [ ‫إندونيسي‬

Penyusun : Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Attayyar

Terjemah : Abu Mushlih MT

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2009 - 1431

﴾ ‫﴿ جدول أحكام الكفارات‬


» ‫« باللغة اإلندونيسية‬

‫ عبد هللا بن محمد الطيار‬. ‫ د‬.‫ أ‬: ‫تأليف‬

‫ أبو مصلح محمد طالب‬:‫ترجمة‬


‫ إيكو هاريانتو أبو زياد‬:‫مراجعة‬

2009 - 1431

Tabel Hukum dan Pembayaran Kaffarat ( Denda )

Nama Hukum Berurutan atau


Jenis Denda
Pelanggaran nya boleh memilih

Sumpah Memberi Memerdeka Puasa tiga Wajib Boleh memilih antara


makan kan budak hari memberi makan atau
atau yang beriman berturut- pakaian atau
pakaian turut memerdekakan budak,
sepuluh kalau tidak ada baru

2
orang
berpuasa
miskin

Memberi
Boleh memilih antara
makan
Puasa tiga memberi makan atau
atau Memerdeka
hari pakaian atau
Nazar pakaian kan budak Wajib
berturut- memerdekakan budak,
sepuluh yang beriman
turut kalau tidak ada baru
orang
berpuasa
miskin

Memberi
Boleh memilih antara
makan
Puasa tiga memberi makan atau
Ila' (bersumpah atau Memerdeka
hari pakaian atau
tidak meng pakaian kan budak Wajib
berturut- memerdekakan budak,
gauli istri ) sepuluh yang beriman
turut kalau tidak ada baru
orang
berpuasa
miskin

Memerde-
Puasa dua Memberi
kakan
bulan makan enam
Zhihar seorang Wajib Berurutan
berturut- puluh orang
budak
turut miskin
mukmin

Orang yang
Memerde-
merusak puasa Puasa dua Memberi
kakan
dengan bulan makan enam
seorang Wajib Berurutan
berhubungan berturut- puluh orang
budak
suami istri siang turut miskin
mukmin
hari Rama dhan

Membu nuh Memerde- Puasa dua -- Wajib Berurutan

3
kakan bulan
orang seorang berturut-
budak turut

Denda karena
Menyem-
ada penyakit Memberi
belih
atau melaku- makan enam -- Wajib Boleh memilih
seekor
kan larangan orang miskin
kambing
haji

Denda karena
Menyem- Puasa sepuluh hari; tiga
penyakit
belih hari ketika haji dan tujuh hari
dengan Wajib Berurutan
seekor ketika sudah pulang ke
mening-galkan
kambing keluarga
wajib haji

Denda karena
ada hala-ngan
Menyem- Puasa sepuluh hari; tiga
dari melanjut
belih hari ketika haji dan tujuh hari
kan ibadah haji, Wajib Berurutan
seekor ketika sudah pulang ke
denda haji
kambing keluarga
tamattu' dan
qiran

Denda membu- Menyem- Memperki- Berpuasa Wajib Boleh memilih


nuh binatang belih rakan harga satu hari
buruan yang hewan hewan yang untuk tiap
ada padanan- yang dibunuh, orang miskin
nya / jenisnya sejenisnya kemudian sebagai ganti
dan uangnya dari memberi
membagi- dibelikan makan
kan makanan mereka
dagingnya

4
kepada
fakir
miskin di
mekah

Memperkirakan harga Berpuasa


Denda membu- hewan yang dibunuh, satu hari
nuh binatang kemudian mengeluarkan untuk tiap
buruan yang uang sebanyak harga orang miskin
Wajib Boleh memilih
tidak ada hewan itu dan dibelikan sebagai ganti
padanan-nya / makanan kemudian dari memberi
jenisnya dibagikan kepada orang- makan
orang miskin mereka

Berhubungan Puasa sepuluh hari, tiga hari


Badanah
suami istri ketika haji dan tujuh hari
(Sapi atau Wajib Berurutan
sebelum ketika sudah kembali kepada
Unta)
tahallul awal keluarga

Hukum Pohon-
pohon di
Kalau dia sanggup menggantinya maka dia
makkah dan
harus menggantinya, tapi kalau tidak Sunat -
madinah serta
sanggup maka tidak ada denda lainnya
hewan buruan
di madinah

Bersedekah sebanyak satu dinar atau


Meng-gauli istri
setengahnya ( kira-kira harganya sama Sunat -
ketika haid
dengan 119 riyal atau 59,5 riyal )

Sumber :

Buku Irsyadat fi Ahkaam al-Kaffaraat

5
6

Anda mungkin juga menyukai