Anda di halaman 1dari 21

KURIKULUM TAHAP KECEKAPAN 5 (TK 5)

PEMELIHARA HUTAN GRED G52

1. MATLAMAT

Menilai kebolehan pegawai mensintesis dan memimpin serta


membimbing beberapa pasukan kerja/fungsi organisasi.

2. TUJUAN

i. Untuk menilai kompetensi pegawai bagi memenuhi salah satu


syarat anjakan gaji di Tahap Kecekapan 5; dan

ii. Untuk memantapkan pegawai dalam bidang pengetahuan dan


kemahiran umum dan khusus serta nilai-nilai peribadi supaya
dapat memimpin di samping membimbing beberapa pasukan
kerja/fungsi organisasi.

3. PEGAWAI YANG LAYAK MENGIKUTI KURSUS

Pemelihara Hutan Gred G52.

4. KOMPETENSI

a. Kebolehan berfikir secara kreatif dan inovatif.


b. Kebolehan memimpin, memberi tunjuk ajar dan align pasukan
kerja ke arah mencapai visi, misi dan objektif organisasi.
c. Kebolehan memberi bimbinhgan dan khidmat nasihat kepada
pegawai-pegawai bawahannya.
d. Kebolehan memberi taklimat kepada tetamu/pelawat termasuk
dari luar negara berkaitan dengan visi, misi dan dasar-dasar
Kerajaan.
e. Kebolehan mengurus secara strategik.
f. Kebolehan menjalin networking yang relevan dan berfaedah bagi
membantu pencapaian objektif organisasi.
g. Keutuhan serta kemantapan nilai dan etika.
h. Kebolehan mengurus diri (self management)

5. MODUL KURSUS

i. Kemahiran Umum:

a. Pengurusan dan perancangan strategik;


b. Pengurusan kreatif/inovasi;
c. Pengurusan organisasi/global;
d. Effective Job Delegation;
e. Pengurusan sumber manusia;
f. Membuat keputusan berkesan;
g. Perundingan berkesan (Effective Negotiation); dan
h. Kemahiran jalinan hubungan (Networking Skills)
i. Keutuhan peribadi
ii. Kemahiran Khusus

1. Pengurusan Universiti
2. Pengurusan Penyelidikan
3. Konsep ISO
4. Pengurusan Kewangan
5. Pengurusan Pertanian
6. Pengurusan Sumber Manusia dan Organisasi

6. KAEDAH PENILAIAN

i. Penilaian Tidak Formal

Pemerhatian
Perbincangan

ii. Penilaian Formal

Soal selidik
Persembahan Tugasan
Ujian

iii. Kaedah Penilaian Kursus

Ujian 30%
Penilaian 70%
• Penilaian Tugasan Kumpulan 30%
• Penilaian Tugasan Individu 15%
• Penilaian Personaliti 17.5%
• Penilaian Rakan 7.5%

iv. Penilaian Tugasan Individu

Bahasa
Teknik Persembahan
Isi Kandungan (Fakta/Hujah/Kesahihan)
PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemelihara Hutan

Gred : G52

Tahap Kecekapan : TK 5

Modul : Pengurusan

Tajuk : Pengurusan dan Perancangan


Strategik

Objektif Umum : Sessi ini bertujuan untuk memberi kefahaman


mengenai konsep pengurusan dan
perancangan strategik

Objektif Khusus : Di akhir kursus ini peserta akan berkebolehan


mensintesis pengurusan dan perancangan
sumber-sumber secara strategik

Masa Rangka Sesi Pendekat Kemudahan


an

6 jam Latar belakang Ceramah Komputer,


Kajian kes LCD, Nota
 Definisi Persembah Ceramah,
 Sejarah an Alat Pandang
 Konsep dan falsafah kumpulan Dengar
 Teori-teori

Kepentingan pengurusan
strategik

 Organisasi lebih proaktif


 Peningkatan komitmen pekerja

Proses

 Mewujudkan misi, wawasan dan


objektif organisasi
 SWOT analisis
 Membentuk strategi
 Melaksana strategi
 Mengawal dan menilai hasil

Kesimpulan
PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemelihara Hutan

Gred : G52

Tahap Kecekapan : TK 5

Modul : Pengurusan

Tajuk : Pengurusan Kreatif/Inovasi

Objektif Umum : Sessi ini bertujuan untuk memberi kefahaman


mengenai konsep pengurusan kreatif/inovasi

Objektif Khusus : Di akhir kursus ini peserta akan berkebolehan


mensintesis pengurusan dan perancangan
sumber-sumber secara strategik

Masa Rangka Sesi Pendekat Kemudahan


an

6 jam Latar belakang Ceramah Komputer,


Kajian kes LCD, Nota
Ciri-ciri pengurusan kreatif Persembah Ceramah,
an Alat Pandang
 Komunikasi terbuka dengan arah kumpulan Dengar
aliran idea yang bebas
 Tiada batasan bagaimana untuk
melaksanakan tugas
 Kreatif
 Inovatif

Teknik-teknik berfikir

Teknik menganalisis isu/masalah

Rationalization

Cadangan penyelesaian dan


alternatif

Kajian kes dan persembahan


kumpulan

Rumusan
PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemelihara Hutan

Gred : G52

Tahap Kecekapan : TK 4

Modul : Pengurusan

Tajuk : Pengurusan Organisasi

Objektif Umum : Sessi ini bertujuan untuk memberi kefahaman


mengenai pengurusan organisasi

Objektif Khusus : Di akhir kursus ini peserta akan berkebolehan


mensintesis pengurusan organisasi.

Masa Rangka Sesi Pendekata Kemudaha


n n

6 jam Pengenalan kepada pengurusan Ceramah Komputer,


organisasi Kajian kes LCD, Nota
Persembaha Ceramah,
Teori pewujudan organisasi n kumpulan Alat
Objektif organisasi Pandang
Komponen organisasi Dengar

Rekabentuk organisasi

birokrasi
matriks
simple

Struktur Pasukan

Organisasi Maya

Organisasi Tanpa Sempadan


PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemelihara Hutan

Gred : G52

Tahap Kecekapan : TK 4

Modul : Pengurusan

Tajuk : Effective Job Delegation

Objektif Umum : Sessi ini bertujuan untuk memberi kefahaman


mengenai job delegation

Objektif Khusus : Di akhir kursus ini peserta akan berkebolehan


mensintesis job delegation.

Masa Rangka Sesi Pendekata Kemudaha


n n

4 jam Latar Belakang Ceramah Komputer,


Kajian kes LCD, Nota
Definisi Persembaha Ceramah,
- Penurunan kuasa (delegation) n kumpulan Alat
- Pemberian kuasa Pandang
(empowerment) Dengar

Pembentukan kepercayaan (trust


building)

pengetahuan
kemahiran
kualiti peribadi

Jenis kerja yang boleh diturunkan


kuasa

Jenis kerja yang boleh diwakilkan


kuasa
PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemelihara Hutan

Gred : G52

Tahap Kecekapan : TK 5

Modul : Pengurusan

Tajuk : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif Umum : Sessi ini bertujuan untuk memberi kefahaman


dan menilai pengetahuan dan kemahiran
dalam pengurusan sumber manusia.

Objektif Khusus : Di akhir kursus ini peserta akan dapat


membuat analisis dalam bidang tugasnya serta
keupayaan membimbing pegawai-pegawai di
bawahnya.

Masa Rangka Sesi Pendekat Kemudaha


an n

6 jam Pengenalan kepada pengurusan Ceramah Komputer,


sumber manusia Kajian kes LCD, Nota
Definisi Persembah Ceramah,
Fungsi-fungsi pengurusan sumber an Alat
manusia kumpulan Pandang
Dengar
Peranan pengurus sumber
manusia
Strategic partner
Administrative expert
Employee champion
Agen perubahan

Konsep dan pendekatan strategik


dalam pengurusan sumber
manusia

Pengurusan sumber manusia


berasaskan kompetensi
Pembangunan sumber manusia

Isu-isu pengurusan dan


pembangunan sumber manusia

Kajian kes /persembahan


kumpulan

Rumusan

PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemelihara Hutan

Gred : G52

Tahap Kecekapan : TK 5

Modul : Pengurusan

Tajuk : Membuat Keputusan

Objektif Umum : Sessi ini bertujuan untuk memberi kefahaman


dan menilai pengetahuan dan kemahiran
dalam membuat keputusan.

Objektif Khusus : Di akhir kursus ini peserta akan berkebolehan


mensintesis isu-isu pengurusan sumber
manusia.

Masa Rangka Sesi Pendekata Kemudaha


n n

2 jam Latar Belakang Ceramah Komputer,


Kajian kes LCD, Nota
Intuition Persembaha Ceramah,
Judgement n kumpulan Alat
Perception Pandang
Dengar
Proses membuat keputusan

Kenalpasti masalah
Kenalpasti criteria keputusan
Berikan wajaran untuk setiap kriteria
Sediakan alternatif
Menilai alternatif
Pilih alternatif yang terbaik
Teknik-teknik membuat
keputusan

Saring maklumat
Simulasi
Membuat keputusan dalam keadaan
tidak menentu

Gaya membuat keputusan

Analytic
Conceptual
Directive
Behavioral

Etika membuat keputusan

Utilitarian
Rights
Justice

Implikasi kepada pengurus

Conciliator
Consultant

Teknik-teknik perundingan

Reasoning
Persuasions
Suggesting alternatives

Komunikasi dalam perundingan


PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemelihara Hutan

Gred : G52

Tahap Kecekapan : TK 5

Modul : Kemahiran

Tajuk : Kemahiran Jalinan Hubungan


(Networking Skill)

Objektif Umum : Sessi ini bertujuan untuk memberi kefahaman


mengenai jalinan hubungan.

Objektif Khusus : Di akhir kursus ini peserta akan berkebolehan


mensintesis kemahiran-kemahiran jalinan
hubungan.

Masa Rangka Sesi Pendekat Kemudaha


an n

6 jam Latar Belakang Ceramah Komputer,


Kajian kes LCD, Nota
Definisi jalinan hubungan Persembah Ceramah,
Kepentingan an Alat
- perkongsian maklumat kumpulan Pandang
- meningkatkan kecekapan Dengar
pengurusan

Profil Jalinan Hubungan

Teknik Komunikasi Berkesan


Etika Jalinan Hubungan
(Networking Etiquettes)

Kaedah meningkatkan jalinan


hubungan

Isu dan masalah jalinan hubungan


dalam perkhidmatan awam

Kesimpulan

PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemelihara Hutan

Gred : G52

Tahap Kecekapan : TK 5

Modul : Pengurusan

Tajuk : Keutuhan Peribadi

Objektif Umum : Sessi ini bertujuan untuk memberi kefahaman


dan menilai pengetahuan dan kemahiran
mengenai aspek-aspek keutuhan peribadi.

Objektif Khusus : Di akhir kursus ini peserta akan dapat


membuat analisis dalam bidang tugasnya serta
keupayaan mengaplikasikan konsep dan
kaedah berfikir secara berkesan.

Masa Rangka Sesi Pendekata Kemudaha


n n

3 jam Pengenalan dalam keutuhan peribadi Ceramah Komputer,


Kajian kes LCD, Nota
Definisi Persembaha Ceramah,
Teori n kumpulan Alat
Konsep Pandang
Dengar
Pengenalan dalam keutuhan peribadi

Definisi
Teori
Konsep

Etika dan sifat murni dalam


perkhidmatan awam

Persekitaran dinamik organisasi


Cabaran-cabaran kepada organisasi
Pengurusan perubahan dalam organisasi

Rumusan dan kesimpulan


PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemelihara Hutan

Gred : G52

Tahap Kecekapan : TK 5

Modul : Pengurusan

Tajuk : Pengurusan Universiti

Objektif Umum : Sessi ini bertujuan untuk memberi kefahaman


dan menilai pengetahuan dan kemahiran
mengenai aspek-aspek pengurusan Universiti.

Objektif Khusus : Di akhir kursus ini peserta akan dapat


membuat analisis dalam bidang tugasnya serta
keupayaan membimbing pegawai-pegawai di
bawahnya.

Masa Rangka Sesi Pendekata Kemudaha


n n

4 jam Pengenalan Ceramah Komputer,


Kajian kes LCD, Nota
Misi, visi dan objektif Universiti Persembaha Ceramah,
n kumpulan Alat
Halatuju Universiti Pandang
Dengar
Universiti bertaraf dunia

Persekitaran dinamik organisasi


Cabaran-cabaran kepada organisasi
Pengurusan perubahan dalam organisasi

Rumusan dan kesimpulan


PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemelihara Hutan

Gred : G52

Tahap Kecekapan : TK 5

Modul : Pengurusan

Tajuk : Pengurusan Penyelidikan

Objektif Umum : Sessi ini bertujuan untuk memberi kefahaman


dan menilai pengetahuan dan kemahiran
mengenai aspek-aspek penyelidikan.

Objektif Khusus : Di akhir kursus ini peserta akan dapat


membuat analisis dalam bidang tugasnya serta
keupayaan mengaplikasikannya.

Masa Rangka Sesi Pendekata Kemudaha


n n

4 jam Pengenalan Ceramah Komputer,


Kajian kes LCD, Nota
 Kepenting penyelidikan pertanian Persembaha Ceramah,
 Sumber penyelidikan n kumpulan Alat
 Struktur Pandang
 Komponen Dengar
 Budaya
 Komunikasi
 Birokrasi

Kaedah

 Kemahiran menjalankan
penyelidikan
 Analisis penyelidikan pertanian
secara kritikal
Kemahiran menggunakan teknik
statistik
 Kemahiran menggunakan teknik-
teknik terkini

Rumusan dan kesimpulan


PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemelihara Hutan

Gred : G52

Tahap Kecekapan : TK 5

Modul : Pengurusan

Tajuk : Pengurusan Kewangan

Objektif Umum : Sessi ini bertujuan untuk memberi kefahaman


dan menilai pengetahuan dan kemahiran
mengenai aspek-aspek pengurusan kewangan.

Objektif Khusus : Di akhir kursus ini peserta akan dapat


membuat analisis dalam bidang tugasnya serta
keupayaan membimbing pegawai-pegawai di
bawahnya.

Masa Rangka Sesi Pendekata Kemudaha


n n

4 jam Pengenalan kepada pengurusan Ceramah Komputer,


kewangan Kajian kes LCD, Nota
Persembaha Ceramah,
 Prinsip-prinsip pengurusan n kumpulan Alat
kewangan Pandang
 Objektif pengurusan kewangan Dengar

Sistem pengurusan kewangan


Malaysia

 Undang-undang/peraturan
 Agensi/institusi kewangan
utama
 MBS

Pengurusan belanjawan negara

Kawalan kewangan/auditan
kewangan

Isu-isu pengurusan kewangan

Akuantibiliti dan intergriti dalam


pengurusan kewangan

Rumusan dan kesimpulan


PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemelihara Hutan

Gred : G52

Tahap Kecekapan : TK 5

Modul : Pengurusan

Tajuk : Pengurusan Pertanian

Objektif Umum : Sessi ini bertujuan untuk memberi kefahaman


dan menilai pengetahuan dan kemahiran
mengenai aspek-aspek pengurusan pertanian.

Objektif Khusus : Di akhir kursus ini peserta akan dapat


membuat analisis dalam bidang tugasnya serta
keupayaan memahami konsep pertanian
negara.

Masa Rangka Sesi Pendekata Kemudaha


n n

4 jam Pengenalan Ceramah Komputer,


Kajian kes LCD, Nota
Pembangunan R&D Persembaha Ceramah,
n kumpulan Alat
 Kelapa sawit Pandang
 Getah Dengar
 Koko
 Beras
 Sayuran

Pembangunan teknologi pertanian

Pembangunan teknologi bioindustri

Rumusan dan kesimpulan


PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemelihara Hutan

Gred : G52

Tahap Kecekapan : TK 5

Modul : Pengurusan

Tajuk : Pengurusan Sumber Manusia dan


Organisasi

Objektif Umum : Untuk memberi kemahiran mengenai


pengurusan sumber manusia dan organisasi.

Objektif Khusus : Peserta berkebolehan menguruskan


pentadbiran sumber manusia dan organisasi.

Masa Rangka Sesi Pendekata Kemudaha


n n

6 jam Mengubal Dasar Pengurusan Sumber Ceramah Komputer,


Manusia dan Organisasi Kajian kes LCD, Nota
Persembaha Ceramah,
Mengubal Dasar Pembangunan n kumpulan Alat
Sumber Manusia dan Organisasi Pandang
Dengar
Merancang, memantau dan
mengawal pengurusan sumber dan
organisasi

Merancang dan menggubal skim


perkhidmatan

Rumusan dan kesimpulan


BAHAGIAN PENGURUSAN LADANG

1. Jelaskan dengan contoh kiraan dan lakaran graf kenyataan “Keluaran


hasil yang maksima tidak semestinya bermakna keuntungan adalah
maksima”.

2. Bila harga hasil di pasaran turun ke paras bawah dari kos untuk
mengeluarkannya, namun masih ada yang meneruskan pengeluaran.
Mengapa tindakan pengurusan seperti ini adalah dianggap rasional.

3. Senarai dan bincangkan tertib (seksyen mengikut susunan) membuat


sesuatu keputusan dalam peladangan.

4. Apakah yang anda faham mengenai Kos Tetap. Bagaimanakah cara


mengiranya.

5. Apakah yang anda mengerti tentang titik peluang modal atau “Break
even point”. Tunjukkan lakaran graf mengatasinya.

6. Bincangkan empat masalah utama yang dihadapi sektor pertanian.


Cadangkan cara untuk mengatasinya.

7. Bincangkan strategi Dasar Pertanian Negara 3 (NAP3) untuk


memperhebatkan lagi sektor pertanian.

8. Jelaskan maksud orang tengah dalam proses pemasaran. Apa peranan


penting yang dimainkan oleh orang tengah.
SEKSYEN B

TANAMAN

1. Jagung adalah salah satu tanaman bijirin yang diusahakan


di Malaysia dan hybrid telah lama digunakan di dalam penanaman
jagung. Nyatakan kelebihan penggunaan variety hybrid. Beri 2 contoh
variety jagung bijirin dan 2 contoh jagung manis.

2. Terangkan keperluan topografi (bentuk mukabumi) dan


keadaan tanah yang terbaik untuk penanaman kacang tanah. Huraikan
kaedah penyediaan tanah dan penanaman tanaman tersebut untuk
seluas 2 hektar.

3. Nyatakan 3 jenis sulur yang terdapat pada tanaman pisang


dan terangkan rupabentuk serta penggunaannya.

4. Tembikai adalah salah satu dari jenis buah yang paling


banyak diusahakan oleh para penanaman buah-buahan tempatan. Ia
dijual untuk pasaran tempatan dan dieksport. Bagi memastikan mutu
buah dapat dikawal dan mengurangkan kerosakan, apakah langkah-
langkah yang perlu diikuti di peringkat pengendalian seperti:

i. Penuaian

ii. Pengangkutan dan pembungkusan

iii. Penyimpanan

5. Kenapa tanaman kelapa sawit di Malaysia mempunyai potensi yang


besar sebagai tanaman komoditi ataupun sebagai minyak masak
untuk dimajukan?

6. Pokok buah-buahan dan pokok hiasan membiak dan berkembang


dengan 2 cara. Nyatakan caranya dan kaedah-kaedah pembiakannya.
Berikan satu contoh tanaman bagi kaedah-kaedah yang dinyatakan.

7. Ada pelbagai jenis tumbuhan yang boleh digunakan dalan


pelandskapan sesuatu kawasan. Senaraikan kumpulan yang utama
berdasarkan bentuk pokok dan ciri-ciri yang dapat dikenali seerta
penggunaan yang lazim.

8. Pokok dalam pasu tidak sihat berpunca daripada beberapa faktor


kultura. Terangkan dari segi pemerhatian kepada daun-daunnya,
sebab-sebab terjadi rupabentuk sedemikian.
KEJURUTERAAN PERTANIAN

1. Traktor merupakan salah satu jentera yang paling banyak digunakan


dalam mekanisasi pertanian. Terangkan dengan jelas apakah tujuan
mekanisasi pertanian.

2. (a) Apakah kepentingan penyengaraan traktor?

(b) Nyatakan 10 penyengaraan harian traktor?

(c) Apakah tujuan menggunakan minyak pelinciran didalam sesuatu


enjin?

3. (a) Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil dalam


penyimpanan jangka pendek jentera.

(b) Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil dalam


penyimpanan jangka panjang jentera.

4. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan ukuaras (leveling).

(b) Berikan dua contoh kepentingan/kegunaan kerja ukuraras dalam


aktiviti pertanian.

(c) Sebutkan tiga jenis peralatan serta kegunaan setiap alatan yang
diperlukan dalam kerja ukuraras.

(d) Kirakan luas kawasan tanah berikut:

6 cm
4 cm

12 cm
5. (a) Terangkan dengan ringkas, mengapa perlunya pengairan.

(b) Terangkan dengan ringkas 3 jenis Sistem Pangairan.

6. (a) Sebutkan peralatan yang diperlukan dalam penyediaan Sistem


Pengairan.

(b) Anda memiliki sebidang tanah yang berukuran 200 kaki lebar
dan 300 kaki panjang, di mana anda bercadang untuk
menjalankan projek menanam jagung. Kirakan keperluan saiz
pam dan enjin serta bilangan pemercik yang diperlukan dengan
mengambil kira faktor keselamatan sebanyak 20%.

Jalan pemercik yang disyorkan ialah 60 kaki x 40 kaki (Sl x Sm)


Ketinggian tanah ialah 200 kaki
Paras punca air kolam ke permukaan tanah ialah 5 kaki
Kadar luahan setiap pemercik ialah 5 gpm
Tekanan muncung ialah 20 psi
Jejari basah pemercik ialah 40 kaki
Ketinggian paip menegak ialah 5 kaki
Jenis paip yang digunakan ialah paip aluminium 4 inci dan 2 inci
Kehilangan disebabkan geseran ialah 10 kaki turus
Kecekapan pam, adalah 80%

Kuasa Kuda = Jumlah turus (H), kaki x Jumlah Luahan (Q), gpm x
Fk
3300 x

Di mana 1 psi = 2.31 kaki turus dan Fk ialah faktor keselamatan

7. (a) Terangkan dengan ringkas tujuan penyaliran.

(b) Terangkan dengan ringkas pertimbangan yang perlu diambil dalam kerja-
kerja pembersihan kawasan.

(c) Pembersihan kawasan boleh dikelaskan kepada tiga kategori iaitu operasi
ringan, operasi perantaraan dan operasi berat. Terangkan dengan ringkas
setiap operasi.