P. 1
geet ganga

geet ganga

|Views: 166|Likes:
Dipublikasikan oleh Shree Hanumat Shakti Jagran

More info:

Published by: Shree Hanumat Shakti Jagran on Nov 20, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

Sections

  • Account Information
  • Hanuman
  • Lord Rama
  • Ram Navami

Baart doSa hmaara , rama isayaa gaaoivand raQao I

Baart doSa hmaara , rama isayaa gaaoivand raQao I hO p`aNaao sao Pyaara , hao rama isayaa gaaoivand raQao II gaMgaa yahIM hO , yamaunaa yahIM hO , saryaU kI pavana Qaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II1II rama yahIM hO , Syaama yahI hO , SaMkr ka naama Ait Pyaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II2II kaiSa yahIM hO , maqaura yahIM hO , AyaaoQyaa Qaama hmaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II3II Sai@t yahIM h O, Bai@t yahIM hO , Qamaka hO yah vdara hao rama isayaa gaaoivand raQao II4II hma saba hO Baa[-- Baa[- hma sabakI hO Baart maa[saMgazna kama- hmaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II5II

duinayaa calao naa EaI rama ko ibanaa
duinayaa calao naa EaI rama ko ibanaa ramajaI calao naa hnaumaana ko ibanaa Jaba sao ramaayaNa pZ laI hO ek baat maOMnao samaJa laI hO I ravana maro naa EaI rama ko ibanaa laMka jalao naa hnaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko…………… laxmaNa ka bacanaa mauiSkla qaa kOna baUTI laanao ko kaibala qaa I

laxmaNa bacao naa EaI rama ko ibanaa baUTI imalao naa hnaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko……………… saItahrNa kI khanaI saunaao ek baar maorI jaubaanaI saunaao I saIta imalao naa EaI rama ko ibanaa pta calao naa hNaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko……………… isahasana pr baOzo hO EaI ramajaI carNaao maO baOzo hO hnaumaanajaI I maui@t imalao naa EaI rama ko ibanaa Bai@t imalao naa hnaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko………………

]zao javaanaao baolaa Aa[- maindr ko inamaa-na kI
]zao javaanaao baolaa Aa[- maindr ko inamaana kI

AvaQapurI kao calanaa hO Aba baajaI hO sammaana kI jaya bajarMgaI jaya hnaumaana vaMdo maatrma jayaEaIrama rama janakI rqa yaa~aeÐ calaI qaI saaro doSa mao hnaumat Sai@t jaagaRt hao ga=- bajarMga dla ko vaoYa mao isaQd ikyaa hO =sa Sai@t nao bajarMga dla ihndu ka bala hO Asaur Sai@t ko ilayao kala hO AaSaa ihndsqaana kI jaya bajarMgaI bajarMga dla inamaa-Na huAa hO rama kayatao krnaa hO Aagar rama ko kama na Aayao eosaa BaI @yaa jaInaa hO Ka=- qaI saaOganQa saBaI nao ramalalaa hma Aayaogao maindr Bavya banaayaogao hma jaya haogaI EaIrama kI jaya bajarMgaI ksama rama kI Ka=- hmanao ]sao inaBaanao kI GaDI Aa=janmaBaUima ko Aandaolana mao inaNaa-yak Aba hO yao laDa=santao ka vardana imalaa hO ivajaya maM~ ka kavaca banaa hO maindr tao Aba banana haogaa =cCa hO EaI rama kI

jaya bajarMgaI maindr banana Sau$ huAa tao rama ivaraoQaI icallaayaogao galaI galaI mao Sai@t p`dSa-na iBaDnao ko Avasar Aayaogao bajarMga dla kao ihnduraYT/ ka kvaca banana haogaa laDnaa haogaa yauQd Kulaa Aba jaya baaolaao hnaumaana kI jaya bajarMgaI samaJa bauJakr bajarMga dla kao ApnaI Sai@t baZanaa hO nagar gaa`ma AaOr galaI galaI mao hnaumat Sai@t jagaanaa hO dugaa- Sai@t kao BaI Apnaa caNDI $p idKanaa hO rama naama kI Sai@t imalaI hO @yaa ihmmat hO kala kI jaya bajarMgaI

EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama

EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama

EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya .EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya .

EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya .EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya .

EaI rama jaya rama jaya jaya ¡ hnaumaana vandnaa £ pvanapu~ Atuilat balaQaarI svaNa-SaOla saI doh tumharI maaro Asaur maha AiBamanaI jaga maoM baZkr sabasao &anaI vaanar saonaa ko tuma naayak saba gauNa Kana sada tuma laayak Ba@t rama ko tuma Ait Pyaaro namana tumho hnaumaana dulaaro .EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya .

hnaumaana caalaIsaa EaI gau$ carna saraoja rja inaja manau mauku$ sauQaair Barna} rQaubar ibamala jasau jaao dayak fla caair bauiQdhIna tnau jaainako sauimarao pvana kumaar bala bauiQd iva( dohu maaoih hrhu klaosa ibakar caaOpa[jaya hnaumaana &ana gauna saagar jaya kpIsa ithu^ laaok ]jaagar ramadut Atuilat bala Qaamaa AMjaina pu~a pvanasaut naamaa .

tuma mama ip`ya Bartih sama Baa[sahsabadna tumarao jasa gaaO Asa kih EaIpit kMz lagaavaO sanakaidk ba`mhaid maunaIsaa naard saard saiht Aihsaa jama kubaor idgapala jaha^ to kiva kaoivad kih sako kha to .mahavaIr ibak`ma bajarMgaI kumait inavaar saumait ko saMgaI kMcana barna ivaraja saubaosaa kanana kuNDla kuMicat kosaa haqa baja` AaO Qvajaa ibarajaO ka^Qao mau^ja janao] saajao SaMkr sauvana kosarI naMdna toja p`tap maha jaga baMdna ivaQyaavaana gaunaI Ait catur rama kaja kirbao kao Aatur p`Bau cair~ sauinabao kao risayaa rama laKna saIta mana baisayaa sauxma $p Qair isayaih idKavaa ivakT $p Qair laMka jaravaa BaIma $p Qair Asaur saMharo ramacand` ko kaja sa^vaaro laaya sajaIvana laKna ijaAayao EaIrGauvaIr hriYa ]r laayao rGaupit iknhI bahut baDa[.

laavaO saao[ Aimat jaIvana fla pavaO .tuma ]pkar sauga`Ivaih kInha rama imalaaya raja pd dInha tumharo maM~a ibaBaIYana maanaa laMkoSvar Bae saba jaga jaanaa jauga sahs~ajaaojana prBaanau laIlyaao taihmaQaur fla jaanau p`Baumauid`ka maoila mauK maaih jalaiQa laaMiQa gayao Acarja naahI duga-ma kaja jagat ko jaoto saugama Anauga`h tumhro toto rama duAaro tuma rKvaaro haot na Aa&a ibanau pOsaaro saba sauK lahO tumharI sarnaa tuma rxak kahu kao Dr naa Aapna toja samharao AapO tInaao laaok hak to kapo Baut ipsaaca inakz nahI AavaO mahabaIr jaba naama saunaavaO naasaO raoga hrO saba pIra japt inarMtr hnaumat baIra saMkz to hnaumaana CuDavaO mana k`ma bacana Qyaana jaao laavaO saba pr rama tpsvaI raja itna ko kaja sakla tuma saajaa AaOr manaaorqa jaao kao[.

CuTih baMid maha sauK hao[jaao yah pZO hnaumaana caalaIsaa haoya isaiQd saaKI gaaorIsaa tulasaIdasa sada hir caora kIjao naaqa )dya ma^h Dora daoha .jaha janma hir Ba> kha[AaOr dovata ica<a na Qar[hnaumaana sao[ sava.caarao jauga prtap tumhara hO prisaQd jagat ]ijayaara saaQau saMt ko tuma rKvaaro Asaur inakMdna rama dulaaro AYT isaiQd naaO inaiQa ko data Asa bar dIna jaanakI maata rama rsaayana tumharo pasaa sada rhao rQaupit ko dasaa tumharo Bajana rama kao Baavao janama janama ko duK ibasaravao Amt kala rQaubar pur ja[.sauK kr[saMkT kTO imaTO saba pIra jaao sauimarO hnaumat balabaIra jaya jaya jaya hnaumaana gaaosaa[kRpa krhu gau$ dova kI naa[jaao Sat baar paz kr kao[.

com .pvanatnaya saMkT hrna maMgala maurit $p rama laKna saIta saiht )dya basahu saur Baup isayaavar ramacaMd/ kI jaya pvanasaut hnaumaana kI jaya ]maa pit mahadova kI jaya starsai27@gmail.

Hanuman is mostly called Anjaneya in south india.Please read this 108 Astothram of Lord Hanuman. When ever you get time please read this. Sree Anjaneya Ashtothram .108 sacred names Shree Hanuman Om Angenayaya namah Om Mahaveeraya namah Om Hanumate namah Om Marutatmajaya namah Om Tatva-gnyana-pradaya namah Om Sita-devi-mudhra-padraya kaya namah Om Ashokavani-kaachetre namah Om Sarva-maya-vibham-janaya namah Om Sarva-banda-vimokthre namah Om Raksho-vidhvamsa-karakaya namah Om Para-vidhya-pariharaya namah Om Para-shourya-vinashanaya namah Om Paramamtra-niraakarte namah Om Parayantra-pradbedakaaya namah Om Sarwagraha-vinaashine namah Om Bhimasena-sahayakrute namah Om Sarwa-dukhaharaaya namah Om Sarwa-lokachaarinye namah Om Manojavaaya namah Om Paarijaata drumulasdhaya namah Om Sarwa-mantra-swarupine namah Om Sarwa-tantra-swarupine namah Om Sarwa-yantratmakaaya namah Om Kapeeshwaraaya namah Om Mahakaayaaya namah .

Om Sarwa-rogaharaaya namah Om Prabhave namah Om Balasiddhikaraaya namah Om Sarwa-vidya-sampatpradaa-yakaaya namah Om Kapisenaa-naayakaaya namah Om Bhavishya-chatu-rananaaya namah Om Kumaara-bramhachaarine namah Om Ratna-kundala-deeptamate namah Om Sanchala-dwala-sannaddha-lambamaana shikhojwalaaya namah Om Gandharwa-vidya-tatwagnyaya namah Om Mahabala-paraakramaaya namah Om Kaaraa-gruha-vimoktre namah Om Shrumkhalaa-bandhamochakaaya namah Om Saagarottarakaaya namah Om Pragnyaya namah Om Raama-dhutaaya namah Om Prataapavate namah Om Vaanaraaya namah Om Kesaree-sutaaya namah Om Seetaa-shoka-nivaaranaaya namah Om Amjanaa-garbha-sambhutaaya namah Om Baalaarka-sadrushaananaaya namah Om Vibhishana-priyakaraaya namah Om Dhashagreva-kulaamtakaaya namah Om Lakshana-pranadaataaya namah Om Vajra-kaayaaya namah Om Mahadyutaye namah Om Chinrajeevine namah Om Raamabhaktaya namah Om Daitya-kaarya-vighatakaaya namah Om Akshahamtre namah Om Kaancha-naabhaya namah Om Pancha-vaktraya namah Om Maha-tapaaya namah Om Lamkhinee-bhamjanaaya namah Om Srimate namah Om Simhaka-pranabhamjanaaya namah Om Gandha-maadana-sailasdhaya namah .

Om Lankaa-puravidaahakaaya namah Om Sugriva-sachi-vaaya namah Om Ddhiraaya namah Om Shuraya namah Om Daityakulamtakaaya namah Om Suraarchitaaya namah Om Mahatejaaya namah Om Raama-chudaa-manipradaaya namah Om Kaama-rupaaya namah Om Pingalakshaya namah Om Vaardhi-mainaaka-pujitaaya namah Om Kabali-kruta-martamda-mamdalaaya namah Om Vijitem-driyaaya namah Om Raama-sugriva-samdhaatre namah Om Maha-raavana-mardhanaaya namah Om Spatikaabhaya namah Om Vaagadhishaya namah Om Navavya-kruti-panditaaya namah Om Chatur-bahave namah Om Deena-bandhave namah Om Mahatmaya namah Om Bhaktha-vastalaaya namah Om Sanjeeva-vanaanna-graaharthe namah Om Shuchaye namah Om Vaagmine namah Om Drudavrataaya namah Om Kaalaneme-pramadha-naaya namah Om Hari-markata-markataaya namah Om Damtaaya namah Om Shantaaya namah Om Prasanaatmane namah Om Shatakanta-madaapahrute namah Om Yogine namah Om Raamakadhalolaaya namah Om Seetaanveshana-panditaaya namah Om Vajra-damstraya namah Om Vajranakhaya namah .

Shree Hanuman Chalisa by Goswami Tulsidas : Shri Guru Charan Saroj Raj Nij mane mukure sudhaari Varnao Raghuvar Vimal Jasu Jo dayaku phal chaari Budhi Hin Tanu Jaanike Sumirau Pavan Kumaar Bal budhi Vidya dehu mohe Harahu Kalesa Vikaar Jai Hanuman gyan gun sagar Jai Kapis tihun lok ujagar Ram doot atulit bal dhaama Anjani-putra Pavan sut naama Mahavir Vikram Bajrangi Kumati nivaar sumati Ke sangi Kanchan varan viraaj subesa Kaanan Kundal Kunchit Kesa .Om Rudhra-veerya-samudbavaaya namah Om Indhra-jitpra-hitaa-mogha bramhastra nivaarakaaya namah Om Paardha-dhwajaagra-samvaasine namah Om Shara-panjara-bhedhakaaya namah Om Dashabaahave namah Om Lokapujyayaa namah Om Jaamba-vatpri-tiva-rdhanaaya namah Om Seetaa-sameta sreeraamapaada sevaa Duramdharaaya namah Om Naanavidha parimal pathra pushpaani samaypyaami!! Shree Hanuman and Shree Rama bless you with peaceful life.

Haath Vajra Aur Dhuvaje Viraje Kandhe moonj janehu saajai Sankar suvan kesri Nandan Tej prataap maha jag vandan Vidyavaan guni ati chaatur Ram kaaj karibe ko aatur Prabu charitra sunibe ko rasiya Raam Lakhan Sitaa man Basiya Sukshma roop dhari Siyahi dikhaava Vikat roop dhari lanka jaraava Bhima roop dhari asur sanghaare Ramachandra ke kaaj sanvaare Laaye Sanjivan Lakhan Jiyaye Shri Raghuveer Harashi ur laaye Raghupati Kinhi bahut badaai Tum mam priye Bharatahi sam bhaai Sahas badan tumharo yash gaave Asa kahi Shripati kanth lagaave Sankaadik Brahmaadi Muneesa Narad Saarad sahit Aheesa Jam Kuber Digpaal Jahan te Kavi kovid kahi sake kahan te Tum upkaar Sugreevahin keenha Ram milaye raajpad deenha Tumharo mantra Vibheeshan maana Lankeshwar Bhaye Sab jag jaana Yug sahastra jojan par Bhaanu Leelyo taahi madhur phal jaanu Prabhu mudrika meli mukh maahee Jaladhi langhi gaye achraj naahee Durgam kaaj jagat ke jete Sugam anugraha tumhre tete .

Hoat na aagya binu paisare Sab sukh lahai tumhaari sarna Tum rakshak kaahu ko dar na Aapan tej samharo aapai Theenhon lok haank te kaanpai Bhoot pisach Nikat nahin aavai Mahaavir jab naam sunavai Nase rog harai sab peera Japat nirantar Hanumant beera Sankat se Hanuman chudaavai Man Karam Vachan dyaan jo laavai Sab par Raam tapasvee raja Thin ke kaj sakal Tum saaja Aur manorath jo koi lavai Sohi amit jeevan phal paavai Chaaron Yug partaap tumhara Hai persidh jagat ujiyaara Saadhu Sant ke tum Rakhwaare Asur nikandan Ram dulhaare Ashta sidhi naav nidhi ke dhaata Us var deen Jaanki maata Ram rasaayan tumhare paasa Sadaa raho Raghupati ke daasa Tumhare bhajan Raam ko paavai Janam janam ke dukh bisraavai Anth kaal Raghuvir pur jaayee Jahan janam Hari-Bakht Kahayee Aur Devtaa Chit na dharehi Hanumanth se hi sarve sukh karehi .Ram dwaare tum rakhvaare.

Ram Lakhan Sitaa sahit. Mangal murti roop. Hridaye basahu sur bhoop. Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman .Sankat kate mite sab peera Jo sumirai Hanumat Balbeera Jai Jai Jai Hanuman Gosaahin Kripa Karahu Gurudev ki nyahin Jo sat baar paath kare kohi Chotehi bandhi maha sukh hohi Jo yah padhe Hanuman Chalisa Hoye siddhi saakhi Gaureesa Tulsidas sadaa hari chera Keejai Das Hridaye maha dera Pavan tanai sankat haran.

Lord Hanuman blessings .

Anjaneya Gayatri Om that Purushaya Vidmahe Vayu Puthraya Dheemahe Tanno Maruthi Prachodayaath ! Lord Hanuman sloka Every time you visit SHREE HANUMAN SHAKTI JAGRAN . please say your prayers to Lord Ganesha and then try to read below slokas for Lord Hanuman Manojavam Maaruta Tulya Vegam Jitendriyam Buddhimataam Varishtam Vaataatmajam Vaanara Yutha Mukhyam Sri Rama Dhootham Sirasaa Namaami Hanuman mantra : Anjanaa Karppa Sambootham Kumaaram Brahmachaarinam Dhushtagraha Vinaasaaya Hanumanthaaya Upaasmaye Aum Shree Ram Naathaaya namaha .

Originally this temple was an abandoned church which was later converted into a Hindu Temple. This Mandir is located at: . This is the first Hindu Temple established in New Jersey and serving the Indian community from 25-years. Shree Bhaskerbhai Patel) and other Rambhaktas.Shree Ram Mandir Mahadev Ram-Sita & Laxman Ambe Maa Background: This temple was established in 1978 by Rambhakta (Lt. The temple has two floor levels Lower level and Upper level (Pooja Hall).

10 Carlton Road Metuchen. . New Jersey 08840 U.A.S.

Om Shree Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shree Ram Temple Construction by Anchalika Ramdaya Parisada..ayodhya. The Temple Construnction is started on the auspicious day of Shree panchami on the day 0202-2006. Orissa.. whom Hindus consider to be an avatar of Lakshmi and the embodiment of perfect womanhood.jsp . The temple will be complete with an Area = 9000 sq ft. Rama is referred to within Hinduism as Perfect Man or Lord of Self-Control or Lord of Virtue.. http://www.. Home About Us Temple Construction Donation Contact Us Shree Ram is the seventh avatar of Vishnu in Hinduism.com/petition. Shree Ram Born as the eldest son of Kausalya and Dasharatha. king of Ayodhya. More . Temple base = 16ft X 16ft Height = 52 ft Estimated Cost : 25 Lakhs. More . Rama is the husband of Sita.. Kendrapara. Sahaspur.

Abhaya Asthana 508-875-0432 E-Mail: gensecy@vhp-america. Inc.O.Director Vijay Narang 954-559-7969 E-Mail: director_MR@vhp-america.Director Chairperson. P. Box 611 Iselin.org President Jyotish Parekh 860-521-2173 E-Mail: president@vhp-america. Advisory Board Dr. Inc. Nand Kishore Sharma 603-893-3490 E-Mail: cp_ab@vhp-america. Vaishnav 732-744-0851 E-Mail: EVP@vhp-america. NJ 08830 732-744-0851 E-Mail: office@vhp-america.org Publications.org For website related issues send email to: Brij Bhushan Garg at webmaster@vhp-america.org Media Relations. Here is list of some of the temples constructed and/or maintained by the Trust .org General Secretary Dr.org © Vishwa Hindu Parishad of America Inc. Ajay Shah 858-442-5668 E-Mail: director_AHAD@vhp-america.For more information on Vishwa Hindu Parishad of America. site designed and maintained by HinduNet Inc. Vice President Girish Gandhi 973-689-5479 E-Mail: vp_seva@vhp-america.org Dr. Joint General Secretary Sanjay Mehta 412-276-2670 E-Mail: jt_gensecy1@vhp-america.org Chapters.org Seva (Social Service).org American Hindus Against Defamation (AHAD). Vice President Shyam Tiwari 678-557-9582 E-Mail: vp_pb@vhp-america.org Executive Vice President Gaurang G. please contact: National Office Manager VHP of America..

Lord Shree Dattatreya Temple Shree Shiv Samarth Gad Shree Kshetra Dervan Shree Ram Mandir (Temple) Ratnagiri Shree Ram Temple Shree Shiv Samarth Gad Shree Kshetra Dervan .

Mumbai .Shree Hanuman Mandir (Temple) Shree Kshetra Dervan Lord Shree Dattatreya Mandir (Temple) Savarde. Shree Kshetra Dervan Shree Swami Samarth Mandir (Temple) Andheri (W).

Shree Swami Samarth .Shree Ram Mandir (Temple) Shree Kshetra Dervan > .

which is addressed in the poem called – ‘Aaho Mandir Vaasi Jan’. in return he should get the divine Name and Love from GOD. Temple should be a place where all the spiritual queries should be answered. ego. and all evil thoughts.temples temples built by shree maharaj (mathh mandire) Lord Ram Shree Maharaj built many Temples (Mandir) of Lord Raam all over the India. Shree Maharaj had laid down the standards of behavior for the persons working at the temple. ‘The person who builds the sub-structures of temple should not construct the ‘KALAS’. we should build temple with the help of many poor persons. He also used say that instead of building temple with a single Rich persons. Shree Maharaj build the Temple of Lord Raam and taught his followers how to worship Lord Raam and how to put Lord in the Debt by serving him. Shree Maharaj used to say. According to him temple should be the place where one should be able to surrender his mind. Few of the Temples built by Shree Maharaj are as below: .

1909 8) Shri Raam Temple at Jaalana Yr.Shree Dhakte Raam Shree Thorle Raam Shree Aanad Raam (Jaalnaa) 1)Thorle Raam Mandir and Dhakte Raam Mandir at Gondavale Yr. 1895 respectively 2) Shri Raam Temple at Dhahivadi Yr. 1912 3) Shri Raam Temple at Girvi Yr. 1900 7) Two Temple at Hubli (Karnataka) Yr. 1896 5) Shri Raam Temple at Aatpaadi Yr. 1901 4) Shri Raam Temple at Beldhadi Yr. 1896 . 1909 6) Shri Raam Temple at Harda (Madya Pradesh) Yr. 1892.

1901 28) Shri Raam Temple at Pune . 1908 19) Shri Raam Temple at Pandharpur Yr. 1903 10) Shri Raam Temple at Kurowli Yr. 1903 25) Shri Raam Temple at Ujjain Yr. 1909 24) Shri Raam Temple at Veetaa Yr. 1911 14) Shri Raam Temple at Kukkudwaad Yr. 1902 12) Shri Raam Temple at Kurtkoti Yr. 1896 27) Shri Raam Temple at Yaavangal Yr. 1901 26) Shri Raam Temple at Varanasi Yr. 1903 17) Shri Raam Temple at Manjarde Yr. 1908 20) Shri Raam Temple at Paatan Yr.9) Shri Raam Temple at Gomevaadi Yr. 1912 11) Shri Raam Temple at Kaagwad Yr. 1901 16) Shri Raam Temple at Mhaasurne Yr. 1912 15) Shri Raam Temple at Mandve Yr. 1905 18) Shri Raam Temple at Morgiri Yr. 1909 13) Shri Raam Temple at Karaad Yr. 1912 22) Shri Raam Temple at Shendurjana Yr 23) Shri Raam Temple at Solapur Yr. 1909 21) Shri Raam Temple at Saagli Yr.

Parvati Raam Mandir .Pune Likhite Raam MandirSadavarte Raam Mandir – Pune .Pune Sadavarte Raam Mandir .

1900 Rendaalkar-Paaduka-Mandir.Aatpaadi (Yr.Yr.1909) .Harda Shree Pattabhi Raam . Kolhapur ShreeRaam Mandir .

Pathak) .at Kurundwaad Vita .ShreeRaam Mandir Shiv-Raam Mandir .Shree Raam Mandir (established by Smt.Gomevadi .

.

users. Import categories. and comments from a Greymatter blog.Blogger Blogroll Blogware Bunny’s Technorati Tags Categories and Tags Converter DotClear GreyMatter Jerome’s Keywords LiveJournal Movable Type and TypePad RSS Simple Tagging Textpattern Ultimate Tag Warrior WordPress Import posts. posts. and tags from a WordPress export file. Import posts. comments. custom fields. Import users. categories. users. Import posts from a LiveJournal XML export file. comments. pages. and links from a Textpattern blog. Import posts and comments from a Movable Type or Typepad blog. Import posts from Blogware. posts. Import Jerome’s Keywords into RediffBlogs tags. and links from a DotClear blog. Import posts from an RSS feed. • • • • • Your Profile Communities Block List Notifications Password Account Information Click on a service below to add it to your profile: • AIM . and users from a Blogger blog. Import Ultimate Tag Warrior tags into WordPress tags. Import Bunny’s Technorati Tags into Rediffblogs tags. posts. Import Simple Tagging tags into RediffBlogs tags. comments. Import categories. Import links in OPML format. comments. selectively. Convert existing categories to tags or tags to categories.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Amazon Wishlist Bloggers Unite BrightKite Broowaha coComment del.icio.fm LinkedIn Meetup Mixx Multiply MyBlogLog MySpace Pandora Reddit SmugMug Sphinn StumbleUpon Technorati TweetFeed Twitter Upcoming Vimeo Yelp YouTube Zooomr .us Digg Disqus Facebook Flickr Google Reader HalfHourMeals iLike IntenseDebate Jaiku Last.

You. Ocean of wisdom and virtue. Jo dayaku Phal Char With the dust of Guru's Lotus feet. Oh Hanumanji! You are the emanation of 'SHIVA' and you delight Shri Keshri. Kanan kundal kunchit kesa. Pavan Kumar. Sumirow. Jai Hanuman Gyan Guna Sagar Jai Kapis Tihun Lok Ujaagar Victory of Thee. . Tej Pratap Maha Jag Vandan. Oh Hanumanji! You are valiant and brave. I urge you. The Supereme among the Raghu dynasty. Kandhe Moonj Janeu saaje. Kumati Nivaar Sumati Ke Sangi. removing all my miseries and blemishes. Being ever effulgent. the Divine messenger of Ram and repository of immeasurable strength. Shankar Suvan Kesari Nandan. with a body like lightening. You are the dispeller of darkness of evil thoughts and companion of good sense and wisdom. You are adorable of all. are also known as Anjaniputra and known as the son of the wind . Haath Bajra Aur Dhvaja Birajey. victory to the Lord of monkeys who is well known in all the three worlds Ramdoot Atulit Bal Dhaamaa. you and hold vast sway over the universe. Nij Man Mukar Sudhari. The giver of the four attainments of life..Shri Guru Charan Saroj Raj. Kanchan Baran Biraaj Subesaa. wearing 'Kundals' earrings and his hairs are long and curly. Mahabeer Bikram Bajrangi. His dress is pretty.Pavanputra. Bal Buddhi Vidya Dehu Mohi. Shri Hanumanji is holding in one hand a lighting bolt and in the other a banner with sacred thread across his shoulder. O Hanuman. Shri Hanumanji's physique is golden coloured. I clean the mirror of my mind and then narrate the sacred glory of Sri Ram Chandra. Anjani Putra Pavansut naamaa. O Hanuman. The son of Pavan! O Lord! kindly bestow on me strength. The entire world propitiates. Budhi heen Tanu Janike. Harahu Kalesh Bikaar Knowing myself to be ignorant. Barnau Raghuvar Bimal Jasu. wisdom and knowledge.

Raghupati Kinhi Bahut Badaai. Shri Ram lustily extolled Hanumanji's excellence and remarked. What to talk of denizens of the earth like poets and scholars ones etc even Gods like Yamraj. Bikat roop Dhari Lank Jarawa You appeared before Sita in a diminutive form and spoke to her. Ram Lakhan Sita man basyia. his heart full of joy. Kuber. . Lord Brahma. Ram Kaj Karibe Ko Atur Oh! Shri Hanumanji! You are the repository learning.' Sanak and the sages. fail to sing the glories of Hanumanji exactly Jam Kuber Digpal Jahan Te. "you are as dear to me as my own brother Bharat" Sahastra Badan Tumharo Jas Gaave. Tum Mum Priya Bharat Sam Bhai. You are intensely greedy for listening to the naration of Lord Ram's lifestory and revel on its enjoyment. Ram Milaye Rajpad Deenha. Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye. Bhim roop dhari asur sanhare. Sukshma roop Dhari Siyanhi Dikhawa. killed demons in Lanka and performed all acts of Shri Ram. Shri Ram embraced Hanumanji saying: "Let the thousand . while you assumed an awesome form and struck terror by setting Lanka on fire. When Hanumanji made Lakshman alive after bringing 'Sanjivni herb' Shri Ram took him in his deep embrace. the great hermits Narad and Goddess Saraswati along with Sheshnag the cosmic serpent. with his terrible form. and Digpal fail to narrate Hanman's greatness in toto. Kabi Kabid Kahin Sake Kahan Te.Vidyavaan Guni Ati Chatur. You ever dwell in the hearts of Shri Ram-Sita and Shri Lakshman. Shri Raghubir harashi ur laye. 'Narad Sarad Sahit Aheesa. saints. virtuous. Prabhu Charittra Sunibe Ko Rasiya. Tum Upkar Sugrivahi Keenha. very wise and highly keen to do the work of Shri Ram.tongued sheshnaag sing your glories" Sankadik Brahmadi Muneesa. Asa kahi Shripati Kanth Laagave. Ramchandrajee Ke kaaj Savare. He.

Mahabir Jab Naam Sunavei. Sugam Anugrah Tumhre Tete. Vibhushan became Lord of Lanka. Durgam Kaaj Jagat Ke Jete. Carrying the Lord's ring in his mouth. Tumharo Mantro Bibhishan Maana. Nasei Rog Hare Sab Peera. Aapan Tej Samharo Aapei. Demons & evils spirits away from his devotees. Ram Duware Tum Rakhavare. Oh Hanumanji! all the difficult tasks in the world are rendered easiest by your grace.Hanumanji! You rendered a great service for Sugriva. Hot Na Aagya Bin Paisare. When you roar all the three worlds tremble and only you can control your might. Sab Sukh Lahen Tumhari Sarna. Juug Sahastra Jojan Par Bhaanu. Jaladhi Langhi Gaye Acharaj Naaheen. Tum Rakshak Kaahu Ko Darnaa. Bhoot Pisaach Nikat Nahi Avei. Oh Hanumanji! You are the sentinel at the door of Ram's mercy mansion or His divine abode. Japat Niranter Hanumant Beera On reciting Hanumanji's holy name regularly all the maladies perish the entire pain disappears. Hanumanji gulped. There is no wonder in that. Tenau Lok Hank Te Kanpei. Hanumanji's name keeps all the Ghosts. . Leelyo Taahi Madhur Phal Jaanu. By heeding your advice. It were you who united him with SHRI RAM and installed him on the Royal Throne. which is known all over the universe. No one may enter without your permission. Lankeshwar Bhaye Sab Jag Jaana. Prabhu Mudrika Meli Mukha Maaheen. the SUN at distance of sixteen thousand miles considering it to be a sweet fruit. By your grace one can enjoy all happiness and one need not have any fear under your protection. he went across the ocean. Great Brave on.

Asur Nikandan Ram Dulare. one comes to RAM and becames free from suffering of several lives. Oh Hanumanji! You are the saviour and the guardian angel of saints and sages and destroy all the Demons. Sadho Sant Ke Tum Rakhvare. Oh Hanumanji! You hold the essence of devotion to RAM. Oh Hanumanji! You fulfill the desires of those who come to you and bestow the eternal nectar the highest fruit of life. Aur Devata Chitt Na Dharai. Janam Janam Ke Dukh Bisravei. Hanumanji has been blessed with mother Janki to grant to any one any YOGIC power of eight Sidhis and Nava Nidhis as per choice. Soi Amit Jivan Phal Pave. Hanumant Sei Sarva Sukh Karai . Those who remember Hanumanji in thought. you are the seraphic darling of Shri Ram.Sankat Te Hanuman Chhudavei. Asa Bar Din Janki Mata. whenever. Ram Rasayan Tumhare Pasa. Ashta Siddhi Nau Nidhi Ke Data. Man Kram Bachan Dhyan Jo Lavei. taking new birth on earth. who has been hailed as the Supreme Lord and the Monarch of all those devoted in penances. Oh Hanumanji! You magnificent glory is acclaimed far and wide all through the four ages and your fame is radianlty noted all over the cosmos. Tumhare Bhajan Ramko Pavei. always remaining His Servant. Sub Par Ram Tapasvee Raaja. Aur Manorath Jo Koi Lave. word and deed are well guarded against their odds in life. Jahan Janma Hari Bhakta Kahai. Tinke Kaaj Sakal Tum Saaja Oh Hanumanji! You are the caretaker of even Lord Rama. Hai Parsiddha Jagat Ujiyara. Anta Kaal Raghubar Pur Jai. After death he enters the eternal abode of Sri Ram and remains a devotee of him. Charo Juug Partap Tumhara. Sadaa Raho Raghupati Ke Dasa. Oh Hanumanji! through devotion to you.

Hriday Basahu Sur Bhoop. Ram Lakhan Sita Sahit. Jai Jai Jai Hanuman Gosai Kripa Karahu Gurudev Ki Naiee Hail-Hail-Hail-Lord Hanumanji! I beseech you Honour to bless me in the capacity of my supreme 'GURU' (teacher). One who recites this Hanuman Chalisa one hundred times daily for one hundred days becames free from the bondage of life and death and ejoys the highest bliss at last.You need not hold any other demigod in mind. "Oh my Lord! You enshrine within my heart. Jo Sat Baar Paath Kar Koi. reside in my heart together with Shri Ram. Chhutahi Bandi Maha Sukh Hoi. all those who recite Hanuman Chalisa regularly are sure to be benedicted Tulsidas Sada Hari Chera. Hanumanji alone will give all happiness. O Shri Hanuman. Mangal Murti Roop. Jo Sumirei Hanumant Balbeera Oh Powerful Hanumanji! You end the sufferings and remove all the pain from those who remember you. Saviour The Embodiment of blessings. Sankat Kate Mitey Sab Peera. Laxman and Sita . Tulsidas always the servant of Lord prays. The Son of Pavan. Jo Yah Padhe Hanuman Chalisa. Keeje Nath Hriday Mah Dera.! Pavan Tanay Sankat Haran . Hoy Siddhi Sakhi Gaurisa As Lord Shankar witnesses.

sumiri Anjanilal. Likhau vimal Ramavali. tan dukh nahin. Madan kadan ral rakhishir. Ramhi mahan jo nit chit rakhihain Madhukar saris madhur ras chakhihain. Rakshas dal sanhari jai jai Maha patit tanu tari jai jai. Ramchandra sarvottam jai jai Maryada Purshottam jai jai Ram nam gun agam ananta Manan karat sharad shruti santa. Ram kahani Ramahin sunihain Mahima Ram tabai man gunhain. sang men nahin jaihain Man ke hi man men rahi jaihain Ramhin nam ant sukh daihain Man gadhant gap kam na aihain. Rati divas dhyavahu man Rama Man ranjan bhanjan bhav dama. Rajit mridul gat shuchi anan Makarakrit kundal duhun kanan. Ram saneh jasu ur hoi Maha bhagyashali nar soi. Ramahin hridai manai. Rag rang kahun kirtan thani hain . man kahan tap mitai. Rakhahu laj hamari jai jai Mahima agam tumhari jai jai Rajiv nayan munin man mohai mukut manohar shir par sohai.Ram Chalisa Ganapati charan saroj gahi Charanodak dhari bhal. Rajit Janak dulari jai jai Mahinandan Prabhu-pyari jai jai. Ram Ramapati Raghupati jai jai Maha-Lokpati Jagpati jai jai. Ram nam jo nishdin gavat Man vanchhit phal nishchai pavat. Ramayudhsar jehin kar sajat Man manoj lakhi kotihun Iajat. Ratihun divas Ram dhun jahin Magan rahat man. Raj bhavan. Ram charit varnan Karaun.

Ram bhakt yahin jo nit dhyavahin Man vanchhit phal nischai pavahin. Ram nam japi jo na sudhara Man pishach so nipat ganvara. Ramahi mahi-lakhi lekh Maheshu Maha pujya kari diyo Ganeshu. Ram nam lahi Brahma apara Mahikar bhar shesh shir dhara. Ram nam rasna ras shobha Mardan kam krodh mad lobha. Doha . Ram kripa tinhin par hvai hain Man vanchhit phal abhimal paihain. Ram ki mahima kahan lag gaun mati malin man par na paun. Ram ramit ras ghatit bhakti ghat Man ke bhajatahin khulat prem pat Rajit Ram jinahin ur antar Mahavir sam bhakta nirantar. Ram charit bhaji bhayo sugyata Mahadeva mukti ke data. Ramahi adi anadi kahavat Mahavrti Shankar-gun gavat. Ram ramit jag amit ananta Mahima kahi na sakahin shruti santa. Ramahi sundar rachi ras paga Math Durvasa nikat Prayaga. Rakshas daman kiyo jo chhan men Maha banhu bani vicharyo van men. Ram nam joi det bhulai Maha nisha soi let bulai. Rakhi Ram hiya Shambhu sujana Maha ghor vish kinhyo pana. Ravanadi hati gati. Ramahi linha ek sahara Maha sindhu Kapi kinha para. Ram ban sut sursari dhara Maha patkihun gati dai dara. Ram bina ur hot andhera man sohi dukh sahat ghanera. dai dinhyo Mahi Ravanahin Siya vadh kinhyo.Mamta tyagi ek ras janihain. Ramahi japat mitat bhav shula Ram mantra yah mangal mula. Ramavaii as likhi chalisa Mati anusar dhyan Gaurisa.

Ram ka tithi budh Rohiini. Mamta matsar malinata. Man sahastra bhuj drug samat.Ram nam nit bhajahu man. ) Sri Panchamukha Hanuman Dhyana Sloka Panchasyachutamaneka vichitra veeryam || Sri shanka chakra ramaniya bhujagra desam || Peethambaram makara kundala noopurangam || Dhyayethitam kapivaram hruthi bhvayami || . ratihun din chitlai. Ramavali kiyabhas. manastap miti jai. magsar Sundardas.

Hanumanji. Sri Panchamukha Hanuman was the upasana deity of Sri Ragavendra Tirtha. Hanuman entered pathala loka in search of Rama and Lakshmana. There is also a shrine for Panchamukha Hanuman at Kumbakonam. The story apart. :: Origin of Sri Panchamukha Hanuman :: The origin of Sri Panchamukha Hanuman can be traced to a story in the Ramayana. Narasimha. the saint of Mantralaya.He found out that to kill Mahiravana he had to extinguish 5 lamps at the same time. wherein a temple for Panchamukha Hanuman has been built. He was born to the Wind God and Anjana Devi. . Hanuman represents the Guru or Divine teacher. Maruti. Hayagriva. The Sun God Surya is considered as his Guru. So he took the Panchamukha form with Hanuman.The esoteric significance of the sundara kandam is important. He is one of the seven chiranjeevis(immortal ones). The ocean represents the ocean of samsara.Lord Hanuman Lord Hanuman is worshipped all over India with various names like Anjaneya. The Sundara Kandam comprises 2885 verses and the word Sundara means beautiful. Garuda and Varaha faces and extinguished the lamps.Bajrang Bali. The place where he meditated on Panchamukha Hanuman is now known as Panchamukhi. which describes in detail the leelas of Lord Hanuman is his search for Sita . During the war between Lord Ram and Ravana. This is taken as the reference for the sculpturing of the Swami Murti in our ashram.Pavan Kumar. Lord Rama represents the paramatma and Sita devi represents the jivatma.The Valmiki Ramayana has a seperate section called Sundara Kandam or Sundar kand. But Mahiravana took the form of Vibeeshana and took Lord Ram and Lakshman to pathala loka. across the sea. Mahavir . Ravana took the help of Mahiravana who was the king of pathala. Lord Hanuman in order to protect Lord Ram and Lakshman formed a fortress with his tail. Mahiravana was killed immediately.

:: Slokas on Lord Hanuman :: 108 Names of Lord Hanuman (Sri Hanumath Ashtothra Namavali) 108 Names of Lord Ram (Sri Rama Ashtothra Namavali) Sri Panchamukha Hanuman Gayathri om Anjaneyaya Vidmahe Panchavaktraya Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayaath || Hanuman Dhayana Slokas 1) Manojavam Maaruta Tulya Vegam Jitendriyam Buddhimataam Varishtam | Vaataatmajam Vaanara Yutha Mukhyam Sri Rama Dhootham Sirasaa Namaami || 2) Buddhir Bhalam Yaso Dhairyam Nirbhayatvam Arogathaam | Ajaatyam Vaak Padutvam Cha Hanumat Smaranaath Bhavet || 3) Yathra Yathra Raghunaatha Keerthanam | Thathra Thathra Kritham Hasthaka Anjalim || Bhaashpa Vaari Paripoorna Lochanam | Maarutim Namatha Raakshasa Anthakam || 4) Asaadhya Saadhaka Swaamin | Asaadhyam Thava Kim Vadha || Raama Dhootha Krupaa Sindhoh | Muth Kaaryam Saadhaya Prabhoh || Shri Hanuman Chalisa Shri Guru Charan Saroj Raj Nij mane mukure sudhar Varnao Raghuvar Vimal Jasu Jo dayaku phal char Budhi Hin Tanu Janike Sumirau Pavan Kumar Bal budhi Vidya dehu mohe Harahu Kalesa Vikar 1) Jai Hanuman gyan gun sagar Jai Kapis tihun lok ujagar 2) Ram doot atulit bal dhama Anjani-putra Pavan sut nama 3) Mahavir Vikram Bajrangi Kumati nivar sumati Ke sangi 4) Kanchan varan viraj subesa Kanan Kundal Kunchit Kesa 5) Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje Kandhe moonj janehu sajai 6) Sankar suvan kesri Nandan Tej pratap maha jag vandan 7) Vidyavan guni ati chatur Ram kaj karibe ko aatur 8) Prabu charitra sunibe ko rasiya .

Ram Lakhan Sita man Basiya 9) Sukshma roop dhari Siyahi dikhava Vikat roop dhari lanka jarava 10) Bhima roop dhari asur sanghare Ramachandra ke kaj sanvare 11) Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye Shri Raghuvir Harashi ur laye 12) Raghupati Kinhi bahut badai Tum mam priye Bharat-hi sam bhai 13) Sahas badan tumharo yash gaave Us kahi Shripati kanth lagaave 14) Sankadik Brahmadi Muneesa Narad Sarad sahit Aheesa 15) Yam Kuber Digpal Jahan te Kavi kovid kahi sake kahan te 16) Tum upkar Sugreevahin keenha Ram milaye rajpad deenha Tumharo mantra Vibheeshan mana Lankeshwar Bhaye Sub jag jana 17) Yug sahastra jojan par Bhanu Leelyo tahi madhur phal janu 18) Prabhu mudrika meli mukh mahee Jaladhi langhi gaye achraj nahee 19) Durgaam kaj jagat ke jete Sugam anugraha tumhre tete 20) Ram dware tum rakhvare Hoat na agya binu paisare 21) Sub sukh lahai tumhari sarna Tum rakshak kahu ko dar na 22) Aapan tej samharo aapai Teenhon lok hank te kanpai 23) Bhoot pisach Nikat nahin aavai Mahavir jab naam sunavai 24) Nase rog harai sab peera Japat nirantar Hanumant beera 25) Sankat se Hanuman chudavai Man Karam Vachan dyan jo lavai 26) Sub par Ram tapasvee raja Tin ke kaj sakal Tum saja 27) Aur manorath jo koi lavai Sohi amit jeevan phal pavai 28) Charon Yug partap tumhara .

Hanuman is believed to be an avatar of Lord Shiva born to Anjana and Kesari a strong vanara (monkey) in the Treta Yuga. Hanuman took birth in the form of . divinity. Hanuman Unique Parents Other Primary Mula Attributes : Names : Bajrangbali.Hai persidh jagat ujiyara 29) Sadhu Sant ke tum Rakhware Asur nikandan Ram dulhare 30) Ashta sidhi nav nidhi ke dhata Us var deen Janki mata 31) Ram rasayan tumhare pasa Sada raho Raghupati ke dasa 32) Tumhare bhajan Ram ko pavai Janam janam ke dukh bisravai 33) Anth kaal Raghuvir pur jayee Jahan janam Hari-Bakht Kahayee 34) Aur Devta Chit na dharehi Hanumanth se hi sarve sukh karehi 35) Sankat kate mite sab peera Jo sumirai Hanumat Balbeera 36) Jai Jai Jai Hanuman Gosahin Kripa Karahu Gurudev ki nyahin 37) Jo sat bar path kare kohi Chutehi bandhi maha sukh hohi 38) Jo yah padhe Hanuman Chalisa Hoye siddhi sakhi Gaureesa 39) Tulsidas sada hari chera Keejai Das Hrdaye mein dera 40) Pavantnai sankat haran Mangal murti roop Ram Lakhan Sita sahit Hrdaye basahu sur bhoop. Shiva Om Sri Hanumate immortality Anjaneya. Marutinandan. : Ramayana. Scriptures Mantra : : Strength. Mahapurana Namah Lord Hanuman is renowned for his utmost devotion to Lord Rama and Mother Sita. here a narration of the events of Hanuman meeting Lord Rama and Laxman and subsequently helping them in the Great War fought with Ravana is made. An elaborate mention of Hanuman is made in the 'Sundar Kanda' of Ramayana. Pawanputra. wittiness and Anjana and Kesari Anjaniputra.

After the Great War to rescue Goddess Sita from Ravana. An interesting legend is recorded in the Ramayana which is an evidence of his sincere love and veneration to Lord Rama. Ideal King. his worship was all the more popularized with the writing of Ramacharitmanas. Jhaku temple in Simla. The most devoted follower of Lord Rama is Sri Hanuman Ji who is always shown in the picture of Lord Sri Ram. Hanuman is given an extremely precious necklace by Mother Sita. On this Lord Hanuman tears his chest and here shined the image of Lord Rama and Mother Sita. Religious heads believe that Rama lived in the Treta Yuga. Lord Rama Unique Attributes : Ideal Other Names : Consort Primary Scripture Parents : Mula Mantra son. In common parlance among the Hindus when people address each other they simply utter Ram! Ram! In the Ramayana the Lord is portrayed as fighting the evil Ravana of Lanka who abducted his wife Sita. It is believed that Sri Rama took birth in the kingdom of Kosala in Ayodhya to King Dashratha and his Queen Kaushalya. a man of virtues and morals he is popularly referred to as 'Maryada Puroshottam' literally meaning the perfect man. "Hanuman Jayanti" is celebrated with great gusto as the birthday of Lord Hanuman by his followers.a vanara and is showed holding a gada (mace). Purushottam. Many people in the court rebuke him for that and mockingly question him that does he have an image of the Lord in his own body. He is known to have taken the vow of celibacy (bhramacharya) and spend his immortal life in the service of man kind. Sri Ram. Sankat Mochan Hanuman temple in Varanasi and many more. honesty. Laxman . sacrifice. love for Ramachandra Ji. Hanuman on closely examining the necklace does not find the image of his Lord Rama and Mother Sita in it due to which he breaks the necklace. It is believed that on seeing this Lord Rama gives Hanuman the blessing of immortality. a reflection of his immense strength. Lord Hanuman's devotion to Lord Rama is such that in every temple in India the image of the latter is accompanied by the image of Bajrangbali. Lord Rama throughout his life stuck to Dharma to perform any action despite the many hardships as a result of this he had to face. The righteous Lord in the Great War defeats Ravana and frees the people of Lanka with the unjust rule of their king. Hanuman temple at Delhi. There are several shrines devoted to this great god across India and beyond. Ram Dahratha and : Om Sri Ramaye all. Maryada : Sita : Ramayana. In the Epic Ramayana the Lord is shown as addressing the women either as mother or sister. brotherhood and valor. He is the most famous incarnation of Lord Sri Vishnu. In the chaitra month. Lord Hanuman is paid obeisance to in almost all the parts of India and beyond. virtue. morality. sacrifice. Ji Charitmanas Kaushalya Namah Lord Ram for ages has been the symbol of virtue and chivalry and the most preached God among the Hindus. Hanuman is believed to be the epitome of devotion. Lord Ram is said to have taken birth on this earth in human form to obliterate the evil forces from here. Some of the famous shrines are the Mehndipur Balaji in Rajasthan. Ramayana of Sage Valmiki and Ram Charitmanas of Tulsidas are the two principal texts from where we get all the information about Lord Sri Ram. An ideal son and king.

Places like Ayodhya. chanting Vedic mantras dedicated to Vishnu. The manifestation of love. People keep a fast throughout the day. breaking it only at midnight with fruit. The pilgrims flock the temples of Ayodhya in Uttar Pradesh. In some parts of India. People visit sacred places associated with Lord Ram during this holy time. Excerpts from the Ramacharitamanas are recited on the occasion. . It is celebrated with great devotion across the nation and every region has its own regional significance behind the celebration. The highlights of the festival are these Ram Leela and colorful processions with brilliant floats of Rama. Ramrajya (the reign of Rama) has become synonymous with a period of peace and prosperity. especially Bihar and Uttar Pradesh. Ramnavami is dedicated to the memory of Lord Rama.and Sita. brother Lakshmana and the great devotee and monkey-general Hanuman. which usually falls in March or April according to the Hindu calendar is known as Ramnavami. which are taken out in the streets of different states. The festival commemorates the birth of Rama who is remembered for his prosperous and righteous reign. Ram Navami The birth anniversary of Lord Rama is celebrated in the month of Chaitra. His consort Sita. Ujjain and Rameshwaram are considered the prime places of pilgrimage by the followers of Sri Ram. Rama Leela (the play depicting the major life events of Rama) are organized in different parts of the country. The public worship starts with morning ablutions. where Rama was born and Pondicherry to participate in Ramnavami festivities. The most popular of Hindu festivals Dusshera and Diwali are associated with Lord Sri Rama. Ujjain and Rameshwaram. Lord Ram is deeply embedded in every Hindu heart. It occurs on the ninth day (navami). public gatherings called satsangs are organised to commemorate the birth of Rama. attracts thousands of devotees across the country. and offering flowers and fruit to the god. Dusshera is celebrated as the day the Lord exterminated the evil demon Ravana and Diwali marks the return of Prabhu Sri Ram to Ayodhya after an exile of fourteen years. It is celebrated to mark the birth and marriage of Sri Ram to Sita. Ayodhya. Ram Navami is celebrated every year on ninth day of Chaitra Masa Suklapaksha Navami. devotedness and sacrifice.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->