P. 1
geet ganga

geet ganga

|Views: 166|Likes:
Dipublikasikan oleh Shree Hanumat Shakti Jagran

More info:

Published by: Shree Hanumat Shakti Jagran on Nov 20, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

Sections

  • Account Information
  • Hanuman
  • Lord Rama
  • Ram Navami

Baart doSa hmaara , rama isayaa gaaoivand raQao I

Baart doSa hmaara , rama isayaa gaaoivand raQao I hO p`aNaao sao Pyaara , hao rama isayaa gaaoivand raQao II gaMgaa yahIM hO , yamaunaa yahIM hO , saryaU kI pavana Qaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II1II rama yahIM hO , Syaama yahI hO , SaMkr ka naama Ait Pyaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II2II kaiSa yahIM hO , maqaura yahIM hO , AyaaoQyaa Qaama hmaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II3II Sai@t yahIM h O, Bai@t yahIM hO , Qamaka hO yah vdara hao rama isayaa gaaoivand raQao II4II hma saba hO Baa[-- Baa[- hma sabakI hO Baart maa[saMgazna kama- hmaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II5II

duinayaa calao naa EaI rama ko ibanaa
duinayaa calao naa EaI rama ko ibanaa ramajaI calao naa hnaumaana ko ibanaa Jaba sao ramaayaNa pZ laI hO ek baat maOMnao samaJa laI hO I ravana maro naa EaI rama ko ibanaa laMka jalao naa hnaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko…………… laxmaNa ka bacanaa mauiSkla qaa kOna baUTI laanao ko kaibala qaa I

laxmaNa bacao naa EaI rama ko ibanaa baUTI imalao naa hnaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko……………… saItahrNa kI khanaI saunaao ek baar maorI jaubaanaI saunaao I saIta imalao naa EaI rama ko ibanaa pta calao naa hNaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko……………… isahasana pr baOzo hO EaI ramajaI carNaao maO baOzo hO hnaumaanajaI I maui@t imalao naa EaI rama ko ibanaa Bai@t imalao naa hnaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko………………

]zao javaanaao baolaa Aa[- maindr ko inamaa-na kI
]zao javaanaao baolaa Aa[- maindr ko inamaana kI

AvaQapurI kao calanaa hO Aba baajaI hO sammaana kI jaya bajarMgaI jaya hnaumaana vaMdo maatrma jayaEaIrama rama janakI rqa yaa~aeÐ calaI qaI saaro doSa mao hnaumat Sai@t jaagaRt hao ga=- bajarMga dla ko vaoYa mao isaQd ikyaa hO =sa Sai@t nao bajarMga dla ihndu ka bala hO Asaur Sai@t ko ilayao kala hO AaSaa ihndsqaana kI jaya bajarMgaI bajarMga dla inamaa-Na huAa hO rama kayatao krnaa hO Aagar rama ko kama na Aayao eosaa BaI @yaa jaInaa hO Ka=- qaI saaOganQa saBaI nao ramalalaa hma Aayaogao maindr Bavya banaayaogao hma jaya haogaI EaIrama kI jaya bajarMgaI ksama rama kI Ka=- hmanao ]sao inaBaanao kI GaDI Aa=janmaBaUima ko Aandaolana mao inaNaa-yak Aba hO yao laDa=santao ka vardana imalaa hO ivajaya maM~ ka kavaca banaa hO maindr tao Aba banana haogaa =cCa hO EaI rama kI

jaya bajarMgaI maindr banana Sau$ huAa tao rama ivaraoQaI icallaayaogao galaI galaI mao Sai@t p`dSa-na iBaDnao ko Avasar Aayaogao bajarMga dla kao ihnduraYT/ ka kvaca banana haogaa laDnaa haogaa yauQd Kulaa Aba jaya baaolaao hnaumaana kI jaya bajarMgaI samaJa bauJakr bajarMga dla kao ApnaI Sai@t baZanaa hO nagar gaa`ma AaOr galaI galaI mao hnaumat Sai@t jagaanaa hO dugaa- Sai@t kao BaI Apnaa caNDI $p idKanaa hO rama naama kI Sai@t imalaI hO @yaa ihmmat hO kala kI jaya bajarMgaI

EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama

EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama

EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya .EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya .

EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya .EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya .

EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya ¡ hnaumaana vandnaa £ pvanapu~ Atuilat balaQaarI svaNa-SaOla saI doh tumharI maaro Asaur maha AiBamanaI jaga maoM baZkr sabasao &anaI vaanar saonaa ko tuma naayak saba gauNa Kana sada tuma laayak Ba@t rama ko tuma Ait Pyaaro namana tumho hnaumaana dulaaro . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya . EaI rama jaya rama jaya jaya .EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama .

hnaumaana caalaIsaa EaI gau$ carna saraoja rja inaja manau mauku$ sauQaair Barna} rQaubar ibamala jasau jaao dayak fla caair bauiQdhIna tnau jaainako sauimarao pvana kumaar bala bauiQd iva( dohu maaoih hrhu klaosa ibakar caaOpa[jaya hnaumaana &ana gauna saagar jaya kpIsa ithu^ laaok ]jaagar ramadut Atuilat bala Qaamaa AMjaina pu~a pvanasaut naamaa .

mahavaIr ibak`ma bajarMgaI kumait inavaar saumait ko saMgaI kMcana barna ivaraja saubaosaa kanana kuNDla kuMicat kosaa haqa baja` AaO Qvajaa ibarajaO ka^Qao mau^ja janao] saajao SaMkr sauvana kosarI naMdna toja p`tap maha jaga baMdna ivaQyaavaana gaunaI Ait catur rama kaja kirbao kao Aatur p`Bau cair~ sauinabao kao risayaa rama laKna saIta mana baisayaa sauxma $p Qair isayaih idKavaa ivakT $p Qair laMka jaravaa BaIma $p Qair Asaur saMharo ramacand` ko kaja sa^vaaro laaya sajaIvana laKna ijaAayao EaIrGauvaIr hriYa ]r laayao rGaupit iknhI bahut baDa[.tuma mama ip`ya Bartih sama Baa[sahsabadna tumarao jasa gaaO Asa kih EaIpit kMz lagaavaO sanakaidk ba`mhaid maunaIsaa naard saard saiht Aihsaa jama kubaor idgapala jaha^ to kiva kaoivad kih sako kha to .

laavaO saao[ Aimat jaIvana fla pavaO .tuma ]pkar sauga`Ivaih kInha rama imalaaya raja pd dInha tumharo maM~a ibaBaIYana maanaa laMkoSvar Bae saba jaga jaanaa jauga sahs~ajaaojana prBaanau laIlyaao taihmaQaur fla jaanau p`Baumauid`ka maoila mauK maaih jalaiQa laaMiQa gayao Acarja naahI duga-ma kaja jagat ko jaoto saugama Anauga`h tumhro toto rama duAaro tuma rKvaaro haot na Aa&a ibanau pOsaaro saba sauK lahO tumharI sarnaa tuma rxak kahu kao Dr naa Aapna toja samharao AapO tInaao laaok hak to kapo Baut ipsaaca inakz nahI AavaO mahabaIr jaba naama saunaavaO naasaO raoga hrO saba pIra japt inarMtr hnaumat baIra saMkz to hnaumaana CuDavaO mana k`ma bacana Qyaana jaao laavaO saba pr rama tpsvaI raja itna ko kaja sakla tuma saajaa AaOr manaaorqa jaao kao[.

sauK kr[saMkT kTO imaTO saba pIra jaao sauimarO hnaumat balabaIra jaya jaya jaya hnaumaana gaaosaa[kRpa krhu gau$ dova kI naa[jaao Sat baar paz kr kao[.jaha janma hir Ba> kha[AaOr dovata ica<a na Qar[hnaumaana sao[ sava.caarao jauga prtap tumhara hO prisaQd jagat ]ijayaara saaQau saMt ko tuma rKvaaro Asaur inakMdna rama dulaaro AYT isaiQd naaO inaiQa ko data Asa bar dIna jaanakI maata rama rsaayana tumharo pasaa sada rhao rQaupit ko dasaa tumharo Bajana rama kao Baavao janama janama ko duK ibasaravao Amt kala rQaubar pur ja[.CuTih baMid maha sauK hao[jaao yah pZO hnaumaana caalaIsaa haoya isaiQd saaKI gaaorIsaa tulasaIdasa sada hir caora kIjao naaqa )dya ma^h Dora daoha .

com .pvanatnaya saMkT hrna maMgala maurit $p rama laKna saIta saiht )dya basahu saur Baup isayaavar ramacaMd/ kI jaya pvanasaut hnaumaana kI jaya ]maa pit mahadova kI jaya starsai27@gmail.

Please read this 108 Astothram of Lord Hanuman. When ever you get time please read this. Sree Anjaneya Ashtothram . Hanuman is mostly called Anjaneya in south india.108 sacred names Shree Hanuman Om Angenayaya namah Om Mahaveeraya namah Om Hanumate namah Om Marutatmajaya namah Om Tatva-gnyana-pradaya namah Om Sita-devi-mudhra-padraya kaya namah Om Ashokavani-kaachetre namah Om Sarva-maya-vibham-janaya namah Om Sarva-banda-vimokthre namah Om Raksho-vidhvamsa-karakaya namah Om Para-vidhya-pariharaya namah Om Para-shourya-vinashanaya namah Om Paramamtra-niraakarte namah Om Parayantra-pradbedakaaya namah Om Sarwagraha-vinaashine namah Om Bhimasena-sahayakrute namah Om Sarwa-dukhaharaaya namah Om Sarwa-lokachaarinye namah Om Manojavaaya namah Om Paarijaata drumulasdhaya namah Om Sarwa-mantra-swarupine namah Om Sarwa-tantra-swarupine namah Om Sarwa-yantratmakaaya namah Om Kapeeshwaraaya namah Om Mahakaayaaya namah .

Om Sarwa-rogaharaaya namah Om Prabhave namah Om Balasiddhikaraaya namah Om Sarwa-vidya-sampatpradaa-yakaaya namah Om Kapisenaa-naayakaaya namah Om Bhavishya-chatu-rananaaya namah Om Kumaara-bramhachaarine namah Om Ratna-kundala-deeptamate namah Om Sanchala-dwala-sannaddha-lambamaana shikhojwalaaya namah Om Gandharwa-vidya-tatwagnyaya namah Om Mahabala-paraakramaaya namah Om Kaaraa-gruha-vimoktre namah Om Shrumkhalaa-bandhamochakaaya namah Om Saagarottarakaaya namah Om Pragnyaya namah Om Raama-dhutaaya namah Om Prataapavate namah Om Vaanaraaya namah Om Kesaree-sutaaya namah Om Seetaa-shoka-nivaaranaaya namah Om Amjanaa-garbha-sambhutaaya namah Om Baalaarka-sadrushaananaaya namah Om Vibhishana-priyakaraaya namah Om Dhashagreva-kulaamtakaaya namah Om Lakshana-pranadaataaya namah Om Vajra-kaayaaya namah Om Mahadyutaye namah Om Chinrajeevine namah Om Raamabhaktaya namah Om Daitya-kaarya-vighatakaaya namah Om Akshahamtre namah Om Kaancha-naabhaya namah Om Pancha-vaktraya namah Om Maha-tapaaya namah Om Lamkhinee-bhamjanaaya namah Om Srimate namah Om Simhaka-pranabhamjanaaya namah Om Gandha-maadana-sailasdhaya namah .

Om Lankaa-puravidaahakaaya namah Om Sugriva-sachi-vaaya namah Om Ddhiraaya namah Om Shuraya namah Om Daityakulamtakaaya namah Om Suraarchitaaya namah Om Mahatejaaya namah Om Raama-chudaa-manipradaaya namah Om Kaama-rupaaya namah Om Pingalakshaya namah Om Vaardhi-mainaaka-pujitaaya namah Om Kabali-kruta-martamda-mamdalaaya namah Om Vijitem-driyaaya namah Om Raama-sugriva-samdhaatre namah Om Maha-raavana-mardhanaaya namah Om Spatikaabhaya namah Om Vaagadhishaya namah Om Navavya-kruti-panditaaya namah Om Chatur-bahave namah Om Deena-bandhave namah Om Mahatmaya namah Om Bhaktha-vastalaaya namah Om Sanjeeva-vanaanna-graaharthe namah Om Shuchaye namah Om Vaagmine namah Om Drudavrataaya namah Om Kaalaneme-pramadha-naaya namah Om Hari-markata-markataaya namah Om Damtaaya namah Om Shantaaya namah Om Prasanaatmane namah Om Shatakanta-madaapahrute namah Om Yogine namah Om Raamakadhalolaaya namah Om Seetaanveshana-panditaaya namah Om Vajra-damstraya namah Om Vajranakhaya namah .

Om Rudhra-veerya-samudbavaaya namah Om Indhra-jitpra-hitaa-mogha bramhastra nivaarakaaya namah Om Paardha-dhwajaagra-samvaasine namah Om Shara-panjara-bhedhakaaya namah Om Dashabaahave namah Om Lokapujyayaa namah Om Jaamba-vatpri-tiva-rdhanaaya namah Om Seetaa-sameta sreeraamapaada sevaa Duramdharaaya namah Om Naanavidha parimal pathra pushpaani samaypyaami!! Shree Hanuman and Shree Rama bless you with peaceful life. Shree Hanuman Chalisa by Goswami Tulsidas : Shri Guru Charan Saroj Raj Nij mane mukure sudhaari Varnao Raghuvar Vimal Jasu Jo dayaku phal chaari Budhi Hin Tanu Jaanike Sumirau Pavan Kumaar Bal budhi Vidya dehu mohe Harahu Kalesa Vikaar Jai Hanuman gyan gun sagar Jai Kapis tihun lok ujagar Ram doot atulit bal dhaama Anjani-putra Pavan sut naama Mahavir Vikram Bajrangi Kumati nivaar sumati Ke sangi Kanchan varan viraaj subesa Kaanan Kundal Kunchit Kesa .

Haath Vajra Aur Dhuvaje Viraje Kandhe moonj janehu saajai Sankar suvan kesri Nandan Tej prataap maha jag vandan Vidyavaan guni ati chaatur Ram kaaj karibe ko aatur Prabu charitra sunibe ko rasiya Raam Lakhan Sitaa man Basiya Sukshma roop dhari Siyahi dikhaava Vikat roop dhari lanka jaraava Bhima roop dhari asur sanghaare Ramachandra ke kaaj sanvaare Laaye Sanjivan Lakhan Jiyaye Shri Raghuveer Harashi ur laaye Raghupati Kinhi bahut badaai Tum mam priye Bharatahi sam bhaai Sahas badan tumharo yash gaave Asa kahi Shripati kanth lagaave Sankaadik Brahmaadi Muneesa Narad Saarad sahit Aheesa Jam Kuber Digpaal Jahan te Kavi kovid kahi sake kahan te Tum upkaar Sugreevahin keenha Ram milaye raajpad deenha Tumharo mantra Vibheeshan maana Lankeshwar Bhaye Sab jag jaana Yug sahastra jojan par Bhaanu Leelyo taahi madhur phal jaanu Prabhu mudrika meli mukh maahee Jaladhi langhi gaye achraj naahee Durgam kaaj jagat ke jete Sugam anugraha tumhre tete .

Hoat na aagya binu paisare Sab sukh lahai tumhaari sarna Tum rakshak kaahu ko dar na Aapan tej samharo aapai Theenhon lok haank te kaanpai Bhoot pisach Nikat nahin aavai Mahaavir jab naam sunavai Nase rog harai sab peera Japat nirantar Hanumant beera Sankat se Hanuman chudaavai Man Karam Vachan dyaan jo laavai Sab par Raam tapasvee raja Thin ke kaj sakal Tum saaja Aur manorath jo koi lavai Sohi amit jeevan phal paavai Chaaron Yug partaap tumhara Hai persidh jagat ujiyaara Saadhu Sant ke tum Rakhwaare Asur nikandan Ram dulhaare Ashta sidhi naav nidhi ke dhaata Us var deen Jaanki maata Ram rasaayan tumhare paasa Sadaa raho Raghupati ke daasa Tumhare bhajan Raam ko paavai Janam janam ke dukh bisraavai Anth kaal Raghuvir pur jaayee Jahan janam Hari-Bakht Kahayee Aur Devtaa Chit na dharehi Hanumanth se hi sarve sukh karehi .Ram dwaare tum rakhvaare.

Mangal murti roop. Ram Lakhan Sitaa sahit. Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman .Sankat kate mite sab peera Jo sumirai Hanumat Balbeera Jai Jai Jai Hanuman Gosaahin Kripa Karahu Gurudev ki nyahin Jo sat baar paath kare kohi Chotehi bandhi maha sukh hohi Jo yah padhe Hanuman Chalisa Hoye siddhi saakhi Gaureesa Tulsidas sadaa hari chera Keejai Das Hridaye maha dera Pavan tanai sankat haran. Hridaye basahu sur bhoop.

Lord Hanuman blessings .

Anjaneya Gayatri Om that Purushaya Vidmahe Vayu Puthraya Dheemahe Tanno Maruthi Prachodayaath ! Lord Hanuman sloka Every time you visit SHREE HANUMAN SHAKTI JAGRAN . please say your prayers to Lord Ganesha and then try to read below slokas for Lord Hanuman Manojavam Maaruta Tulya Vegam Jitendriyam Buddhimataam Varishtam Vaataatmajam Vaanara Yutha Mukhyam Sri Rama Dhootham Sirasaa Namaami Hanuman mantra : Anjanaa Karppa Sambootham Kumaaram Brahmachaarinam Dhushtagraha Vinaasaaya Hanumanthaaya Upaasmaye Aum Shree Ram Naathaaya namaha .

Shree Bhaskerbhai Patel) and other Rambhaktas. The temple has two floor levels Lower level and Upper level (Pooja Hall).Shree Ram Mandir Mahadev Ram-Sita & Laxman Ambe Maa Background: This temple was established in 1978 by Rambhakta (Lt. This Mandir is located at: . This is the first Hindu Temple established in New Jersey and serving the Indian community from 25-years. Originally this temple was an abandoned church which was later converted into a Hindu Temple.

.S.10 Carlton Road Metuchen. New Jersey 08840 U.A.

. More .. The temple will be complete with an Area = 9000 sq ft. Shree Ram Born as the eldest son of Kausalya and Dasharatha. The Temple Construnction is started on the auspicious day of Shree panchami on the day 0202-2006. whom Hindus consider to be an avatar of Lakshmi and the embodiment of perfect womanhood.ayodhya. Sahaspur. king of Ayodhya.com/petition. More ..jsp . Home About Us Temple Construction Donation Contact Us Shree Ram is the seventh avatar of Vishnu in Hinduism. Rama is referred to within Hinduism as Perfect Man or Lord of Self-Control or Lord of Virtue. Kendrapara. Temple base = 16ft X 16ft Height = 52 ft Estimated Cost : 25 Lakhs. http://www. Rama is the husband of Sita.. Orissa.Om Shree Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shree Ram Temple Construction by Anchalika Ramdaya Parisada..

org Executive Vice President Gaurang G. Inc. Advisory Board Dr. P. please contact: National Office Manager VHP of America. Here is list of some of the temples constructed and/or maintained by the Trust . NJ 08830 732-744-0851 E-Mail: office@vhp-america. Abhaya Asthana 508-875-0432 E-Mail: gensecy@vhp-america.Director Vijay Narang 954-559-7969 E-Mail: director_MR@vhp-america.For more information on Vishwa Hindu Parishad of America.org © Vishwa Hindu Parishad of America Inc.. Nand Kishore Sharma 603-893-3490 E-Mail: cp_ab@vhp-america.org Seva (Social Service). Inc.org Chapters. Ajay Shah 858-442-5668 E-Mail: director_AHAD@vhp-america.O. Box 611 Iselin.Director Chairperson.org General Secretary Dr. site designed and maintained by HinduNet Inc. Vice President Girish Gandhi 973-689-5479 E-Mail: vp_seva@vhp-america. Vaishnav 732-744-0851 E-Mail: EVP@vhp-america.org For website related issues send email to: Brij Bhushan Garg at webmaster@vhp-america. Vice President Shyam Tiwari 678-557-9582 E-Mail: vp_pb@vhp-america.org Dr.org President Jyotish Parekh 860-521-2173 E-Mail: president@vhp-america.org Publications.org American Hindus Against Defamation (AHAD). Joint General Secretary Sanjay Mehta 412-276-2670 E-Mail: jt_gensecy1@vhp-america.org Media Relations.

Lord Shree Dattatreya Temple Shree Shiv Samarth Gad Shree Kshetra Dervan Shree Ram Mandir (Temple) Ratnagiri Shree Ram Temple Shree Shiv Samarth Gad Shree Kshetra Dervan .

Shree Hanuman Mandir (Temple) Shree Kshetra Dervan Lord Shree Dattatreya Mandir (Temple) Savarde. Mumbai . Shree Kshetra Dervan Shree Swami Samarth Mandir (Temple) Andheri (W).

Shree Ram Mandir (Temple) Shree Kshetra Dervan > .Shree Swami Samarth .

in return he should get the divine Name and Love from GOD. Temple should be a place where all the spiritual queries should be answered. Shree Maharaj used to say. and all evil thoughts. which is addressed in the poem called – ‘Aaho Mandir Vaasi Jan’. ‘The person who builds the sub-structures of temple should not construct the ‘KALAS’. He also used say that instead of building temple with a single Rich persons. According to him temple should be the place where one should be able to surrender his mind.temples temples built by shree maharaj (mathh mandire) Lord Ram Shree Maharaj built many Temples (Mandir) of Lord Raam all over the India. Shree Maharaj build the Temple of Lord Raam and taught his followers how to worship Lord Raam and how to put Lord in the Debt by serving him. Shree Maharaj had laid down the standards of behavior for the persons working at the temple. Few of the Temples built by Shree Maharaj are as below: . we should build temple with the help of many poor persons. ego.

Shree Dhakte Raam Shree Thorle Raam Shree Aanad Raam (Jaalnaa) 1)Thorle Raam Mandir and Dhakte Raam Mandir at Gondavale Yr. 1896 5) Shri Raam Temple at Aatpaadi Yr. 1909 6) Shri Raam Temple at Harda (Madya Pradesh) Yr. 1895 respectively 2) Shri Raam Temple at Dhahivadi Yr. 1896 . 1892. 1901 4) Shri Raam Temple at Beldhadi Yr. 1912 3) Shri Raam Temple at Girvi Yr. 1900 7) Two Temple at Hubli (Karnataka) Yr. 1909 8) Shri Raam Temple at Jaalana Yr.

1908 20) Shri Raam Temple at Paatan Yr. 1911 14) Shri Raam Temple at Kukkudwaad Yr. 1901 28) Shri Raam Temple at Pune . 1901 26) Shri Raam Temple at Varanasi Yr. 1909 24) Shri Raam Temple at Veetaa Yr. 1903 25) Shri Raam Temple at Ujjain Yr. 1908 19) Shri Raam Temple at Pandharpur Yr. 1905 18) Shri Raam Temple at Morgiri Yr. 1909 21) Shri Raam Temple at Saagli Yr. 1896 27) Shri Raam Temple at Yaavangal Yr. 1901 16) Shri Raam Temple at Mhaasurne Yr. 1909 13) Shri Raam Temple at Karaad Yr. 1912 11) Shri Raam Temple at Kaagwad Yr. 1903 17) Shri Raam Temple at Manjarde Yr.9) Shri Raam Temple at Gomevaadi Yr. 1912 22) Shri Raam Temple at Shendurjana Yr 23) Shri Raam Temple at Solapur Yr. 1902 12) Shri Raam Temple at Kurtkoti Yr. 1903 10) Shri Raam Temple at Kurowli Yr. 1912 15) Shri Raam Temple at Mandve Yr.

Pune Likhite Raam MandirSadavarte Raam Mandir – Pune .Pune Sadavarte Raam Mandir .Parvati Raam Mandir .

Harda Shree Pattabhi Raam .Aatpaadi (Yr. Kolhapur ShreeRaam Mandir .Yr.1909) .1900 Rendaalkar-Paaduka-Mandir.

at Kurundwaad Vita .Gomevadi .ShreeRaam Mandir Shiv-Raam Mandir . Pathak) .Shree Raam Mandir (established by Smt.

.

Import categories. selectively.Blogger Blogroll Blogware Bunny’s Technorati Tags Categories and Tags Converter DotClear GreyMatter Jerome’s Keywords LiveJournal Movable Type and TypePad RSS Simple Tagging Textpattern Ultimate Tag Warrior WordPress Import posts. Import posts from a LiveJournal XML export file. and links from a DotClear blog. Import users. comments. Import Jerome’s Keywords into RediffBlogs tags. Import posts from Blogware. Convert existing categories to tags or tags to categories. Import Simple Tagging tags into RediffBlogs tags. and comments from a Greymatter blog. Import Ultimate Tag Warrior tags into WordPress tags. pages. categories. Import Bunny’s Technorati Tags into Rediffblogs tags. posts. comments. Import posts from an RSS feed. posts. users. Import links in OPML format. posts. comments. • • • • • Your Profile Communities Block List Notifications Password Account Information Click on a service below to add it to your profile: • AIM . users. and tags from a WordPress export file. and users from a Blogger blog. Import categories. and links from a Textpattern blog. comments. custom fields. Import posts and comments from a Movable Type or Typepad blog. Import posts.

icio.us Digg Disqus Facebook Flickr Google Reader HalfHourMeals iLike IntenseDebate Jaiku Last.fm LinkedIn Meetup Mixx Multiply MyBlogLog MySpace Pandora Reddit SmugMug Sphinn StumbleUpon Technorati TweetFeed Twitter Upcoming Vimeo Yelp YouTube Zooomr .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Amazon Wishlist Bloggers Unite BrightKite Broowaha coComment del.

Kanchan Baran Biraaj Subesaa. wisdom and knowledge. Pavan Kumar. removing all my miseries and blemishes. The giver of the four attainments of life. you and hold vast sway over the universe. You are adorable of all. Budhi heen Tanu Janike. victory to the Lord of monkeys who is well known in all the three worlds Ramdoot Atulit Bal Dhaamaa. Being ever effulgent. Shri Hanumanji's physique is golden coloured.Pavanputra.Shri Guru Charan Saroj Raj. Shri Hanumanji is holding in one hand a lighting bolt and in the other a banner with sacred thread across his shoulder. Shankar Suvan Kesari Nandan. You are the dispeller of darkness of evil thoughts and companion of good sense and wisdom. Kandhe Moonj Janeu saaje. Ocean of wisdom and virtue.. . the Divine messenger of Ram and repository of immeasurable strength. Anjani Putra Pavansut naamaa. The Supereme among the Raghu dynasty. The entire world propitiates. I clean the mirror of my mind and then narrate the sacred glory of Sri Ram Chandra. Nij Man Mukar Sudhari. Barnau Raghuvar Bimal Jasu. Kumati Nivaar Sumati Ke Sangi. with a body like lightening. Oh Hanumanji! You are the emanation of 'SHIVA' and you delight Shri Keshri. Mahabeer Bikram Bajrangi. Tej Pratap Maha Jag Vandan. His dress is pretty. wearing 'Kundals' earrings and his hairs are long and curly. Haath Bajra Aur Dhvaja Birajey. Oh Hanumanji! You are valiant and brave. Jai Hanuman Gyan Guna Sagar Jai Kapis Tihun Lok Ujaagar Victory of Thee. Jo dayaku Phal Char With the dust of Guru's Lotus feet. Harahu Kalesh Bikaar Knowing myself to be ignorant. Bal Buddhi Vidya Dehu Mohi. O Hanuman. are also known as Anjaniputra and known as the son of the wind . O Hanuman. Kanan kundal kunchit kesa. The son of Pavan! O Lord! kindly bestow on me strength. You. I urge you. Sumirow.

saints. Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye. Prabhu Charittra Sunibe Ko Rasiya. Ram Kaj Karibe Ko Atur Oh! Shri Hanumanji! You are the repository learning. Bhim roop dhari asur sanhare. Shri Ram lustily extolled Hanumanji's excellence and remarked. and Digpal fail to narrate Hanman's greatness in toto. the great hermits Narad and Goddess Saraswati along with Sheshnag the cosmic serpent. Bikat roop Dhari Lank Jarawa You appeared before Sita in a diminutive form and spoke to her. Sukshma roop Dhari Siyanhi Dikhawa. 'Narad Sarad Sahit Aheesa. He. fail to sing the glories of Hanumanji exactly Jam Kuber Digpal Jahan Te. What to talk of denizens of the earth like poets and scholars ones etc even Gods like Yamraj. Shri Raghubir harashi ur laye. You ever dwell in the hearts of Shri Ram-Sita and Shri Lakshman. When Hanumanji made Lakshman alive after bringing 'Sanjivni herb' Shri Ram took him in his deep embrace. Raghupati Kinhi Bahut Badaai.tongued sheshnaag sing your glories" Sankadik Brahmadi Muneesa. Ram Lakhan Sita man basyia.Vidyavaan Guni Ati Chatur. Kuber. very wise and highly keen to do the work of Shri Ram. Tum Upkar Sugrivahi Keenha. Kabi Kabid Kahin Sake Kahan Te. Lord Brahma. his heart full of joy. You are intensely greedy for listening to the naration of Lord Ram's lifestory and revel on its enjoyment.' Sanak and the sages. while you assumed an awesome form and struck terror by setting Lanka on fire. Ramchandrajee Ke kaaj Savare. Asa kahi Shripati Kanth Laagave. "you are as dear to me as my own brother Bharat" Sahastra Badan Tumharo Jas Gaave. Ram Milaye Rajpad Deenha. Tum Mum Priya Bharat Sam Bhai. virtuous. . with his terrible form. Shri Ram embraced Hanumanji saying: "Let the thousand . killed demons in Lanka and performed all acts of Shri Ram.

Japat Niranter Hanumant Beera On reciting Hanumanji's holy name regularly all the maladies perish the entire pain disappears. Oh Hanumanji! all the difficult tasks in the world are rendered easiest by your grace. By heeding your advice. the SUN at distance of sixteen thousand miles considering it to be a sweet fruit. Tum Rakshak Kaahu Ko Darnaa. No one may enter without your permission. Sugam Anugrah Tumhre Tete. Durgam Kaaj Jagat Ke Jete. Nasei Rog Hare Sab Peera. Leelyo Taahi Madhur Phal Jaanu. Tenau Lok Hank Te Kanpei. Prabhu Mudrika Meli Mukha Maaheen. Jaladhi Langhi Gaye Acharaj Naaheen. Hanumanji's name keeps all the Ghosts. Demons & evils spirits away from his devotees. It were you who united him with SHRI RAM and installed him on the Royal Throne. Vibhushan became Lord of Lanka. . Mahabir Jab Naam Sunavei. Tumharo Mantro Bibhishan Maana. Sab Sukh Lahen Tumhari Sarna. Oh Hanumanji! You are the sentinel at the door of Ram's mercy mansion or His divine abode. Carrying the Lord's ring in his mouth. Ram Duware Tum Rakhavare. There is no wonder in that. Juug Sahastra Jojan Par Bhaanu. which is known all over the universe. he went across the ocean. Hanumanji gulped. When you roar all the three worlds tremble and only you can control your might. Great Brave on.Hanumanji! You rendered a great service for Sugriva. By your grace one can enjoy all happiness and one need not have any fear under your protection. Lankeshwar Bhaye Sab Jag Jaana. Bhoot Pisaach Nikat Nahi Avei. Hot Na Aagya Bin Paisare. Aapan Tej Samharo Aapei.

Janam Janam Ke Dukh Bisravei. always remaining His Servant. Aur Devata Chitt Na Dharai. Oh Hanumanji! You hold the essence of devotion to RAM. Man Kram Bachan Dhyan Jo Lavei. whenever. you are the seraphic darling of Shri Ram. Oh Hanumanji! You are the saviour and the guardian angel of saints and sages and destroy all the Demons. Tumhare Bhajan Ramko Pavei. Hanumant Sei Sarva Sukh Karai . Anta Kaal Raghubar Pur Jai. who has been hailed as the Supreme Lord and the Monarch of all those devoted in penances. Oh Hanumanji! You magnificent glory is acclaimed far and wide all through the four ages and your fame is radianlty noted all over the cosmos. Jahan Janma Hari Bhakta Kahai. Soi Amit Jivan Phal Pave. Oh Hanumanji! You fulfill the desires of those who come to you and bestow the eternal nectar the highest fruit of life. Charo Juug Partap Tumhara. Hai Parsiddha Jagat Ujiyara. Ashta Siddhi Nau Nidhi Ke Data. Those who remember Hanumanji in thought. After death he enters the eternal abode of Sri Ram and remains a devotee of him. Aur Manorath Jo Koi Lave. Sadho Sant Ke Tum Rakhvare. Asur Nikandan Ram Dulare. Hanumanji has been blessed with mother Janki to grant to any one any YOGIC power of eight Sidhis and Nava Nidhis as per choice. taking new birth on earth. one comes to RAM and becames free from suffering of several lives. Tinke Kaaj Sakal Tum Saaja Oh Hanumanji! You are the caretaker of even Lord Rama. Asa Bar Din Janki Mata. word and deed are well guarded against their odds in life. Sadaa Raho Raghupati Ke Dasa.Sankat Te Hanuman Chhudavei. Sub Par Ram Tapasvee Raaja. Ram Rasayan Tumhare Pasa. Oh Hanumanji! through devotion to you.

Tulsidas always the servant of Lord prays. Jai Jai Jai Hanuman Gosai Kripa Karahu Gurudev Ki Naiee Hail-Hail-Hail-Lord Hanumanji! I beseech you Honour to bless me in the capacity of my supreme 'GURU' (teacher). Keeje Nath Hriday Mah Dera. Jo Sat Baar Paath Kar Koi. reside in my heart together with Shri Ram. Mangal Murti Roop. The Son of Pavan. Laxman and Sita . Hriday Basahu Sur Bhoop. Sankat Kate Mitey Sab Peera. O Shri Hanuman. Hanumanji alone will give all happiness.You need not hold any other demigod in mind. all those who recite Hanuman Chalisa regularly are sure to be benedicted Tulsidas Sada Hari Chera. Jo Yah Padhe Hanuman Chalisa. One who recites this Hanuman Chalisa one hundred times daily for one hundred days becames free from the bondage of life and death and ejoys the highest bliss at last. Jo Sumirei Hanumant Balbeera Oh Powerful Hanumanji! You end the sufferings and remove all the pain from those who remember you. "Oh my Lord! You enshrine within my heart. Ram Lakhan Sita Sahit. Saviour The Embodiment of blessings. Hoy Siddhi Sakhi Gaurisa As Lord Shankar witnesses.! Pavan Tanay Sankat Haran . Chhutahi Bandi Maha Sukh Hoi.

Ram charit varnan Karaun. Rag rang kahun kirtan thani hain . Rakshas dal sanhari jai jai Maha patit tanu tari jai jai. Ratihun divas Ram dhun jahin Magan rahat man. Ram saneh jasu ur hoi Maha bhagyashali nar soi. Ram kahani Ramahin sunihain Mahima Ram tabai man gunhain. Rakhahu laj hamari jai jai Mahima agam tumhari jai jai Rajiv nayan munin man mohai mukut manohar shir par sohai. sang men nahin jaihain Man ke hi man men rahi jaihain Ramhin nam ant sukh daihain Man gadhant gap kam na aihain. Ramayudhsar jehin kar sajat Man manoj lakhi kotihun Iajat. Ramchandra sarvottam jai jai Maryada Purshottam jai jai Ram nam gun agam ananta Manan karat sharad shruti santa. Madan kadan ral rakhishir. Ram nam jo nishdin gavat Man vanchhit phal nishchai pavat. sumiri Anjanilal. Likhau vimal Ramavali. Rajit mridul gat shuchi anan Makarakrit kundal duhun kanan.Ram Chalisa Ganapati charan saroj gahi Charanodak dhari bhal. tan dukh nahin. Raj bhavan. Rajit Janak dulari jai jai Mahinandan Prabhu-pyari jai jai. Ramahin hridai manai. Ramhi mahan jo nit chit rakhihain Madhukar saris madhur ras chakhihain. Ram Ramapati Raghupati jai jai Maha-Lokpati Jagpati jai jai. man kahan tap mitai. Rati divas dhyavahu man Rama Man ranjan bhanjan bhav dama.

Ramahi mahi-lakhi lekh Maheshu Maha pujya kari diyo Ganeshu. Ramahi linha ek sahara Maha sindhu Kapi kinha para. Ram ban sut sursari dhara Maha patkihun gati dai dara. Ram charit bhaji bhayo sugyata Mahadeva mukti ke data. Rakhi Ram hiya Shambhu sujana Maha ghor vish kinhyo pana. Ramahi adi anadi kahavat Mahavrti Shankar-gun gavat. Ram bina ur hot andhera man sohi dukh sahat ghanera. Ram ramit jag amit ananta Mahima kahi na sakahin shruti santa. Doha . Ravanadi hati gati. Ramahi sundar rachi ras paga Math Durvasa nikat Prayaga. Ramahi japat mitat bhav shula Ram mantra yah mangal mula. Ram nam lahi Brahma apara Mahikar bhar shesh shir dhara. Ram nam rasna ras shobha Mardan kam krodh mad lobha. Ram ramit ras ghatit bhakti ghat Man ke bhajatahin khulat prem pat Rajit Ram jinahin ur antar Mahavir sam bhakta nirantar. Rakshas daman kiyo jo chhan men Maha banhu bani vicharyo van men. Ram ki mahima kahan lag gaun mati malin man par na paun. Ram nam japi jo na sudhara Man pishach so nipat ganvara. Ram bhakt yahin jo nit dhyavahin Man vanchhit phal nischai pavahin. Ramavaii as likhi chalisa Mati anusar dhyan Gaurisa. dai dinhyo Mahi Ravanahin Siya vadh kinhyo. Ram nam joi det bhulai Maha nisha soi let bulai. Ram kripa tinhin par hvai hain Man vanchhit phal abhimal paihain.Mamta tyagi ek ras janihain.

ratihun din chitlai. Mamta matsar malinata. magsar Sundardas. Ram ka tithi budh Rohiini. manastap miti jai. Ramavali kiyabhas.Ram nam nit bhajahu man. Man sahastra bhuj drug samat. ) Sri Panchamukha Hanuman Dhyana Sloka Panchasyachutamaneka vichitra veeryam || Sri shanka chakra ramaniya bhujagra desam || Peethambaram makara kundala noopurangam || Dhyayethitam kapivaram hruthi bhvayami || .

Hayagriva.Bajrang Bali. Narasimha. . Garuda and Varaha faces and extinguished the lamps. This is taken as the reference for the sculpturing of the Swami Murti in our ashram. The place where he meditated on Panchamukha Hanuman is now known as Panchamukhi. The story apart.He found out that to kill Mahiravana he had to extinguish 5 lamps at the same time.The Valmiki Ramayana has a seperate section called Sundara Kandam or Sundar kand. wherein a temple for Panchamukha Hanuman has been built. Mahavir . Hanuman entered pathala loka in search of Rama and Lakshmana. The Sun God Surya is considered as his Guru. which describes in detail the leelas of Lord Hanuman is his search for Sita . Maruti. Sri Panchamukha Hanuman was the upasana deity of Sri Ragavendra Tirtha. the saint of Mantralaya. There is also a shrine for Panchamukha Hanuman at Kumbakonam. He was born to the Wind God and Anjana Devi. Mahiravana was killed immediately. The Sundara Kandam comprises 2885 verses and the word Sundara means beautiful. Lord Rama represents the paramatma and Sita devi represents the jivatma. Ravana took the help of Mahiravana who was the king of pathala.Pavan Kumar. Hanumanji. :: Origin of Sri Panchamukha Hanuman :: The origin of Sri Panchamukha Hanuman can be traced to a story in the Ramayana. Lord Hanuman in order to protect Lord Ram and Lakshman formed a fortress with his tail. Hanuman represents the Guru or Divine teacher. So he took the Panchamukha form with Hanuman.Lord Hanuman Lord Hanuman is worshipped all over India with various names like Anjaneya. He is one of the seven chiranjeevis(immortal ones). During the war between Lord Ram and Ravana.The esoteric significance of the sundara kandam is important. The ocean represents the ocean of samsara. But Mahiravana took the form of Vibeeshana and took Lord Ram and Lakshman to pathala loka. across the sea.

:: Slokas on Lord Hanuman :: 108 Names of Lord Hanuman (Sri Hanumath Ashtothra Namavali) 108 Names of Lord Ram (Sri Rama Ashtothra Namavali) Sri Panchamukha Hanuman Gayathri om Anjaneyaya Vidmahe Panchavaktraya Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayaath || Hanuman Dhayana Slokas 1) Manojavam Maaruta Tulya Vegam Jitendriyam Buddhimataam Varishtam | Vaataatmajam Vaanara Yutha Mukhyam Sri Rama Dhootham Sirasaa Namaami || 2) Buddhir Bhalam Yaso Dhairyam Nirbhayatvam Arogathaam | Ajaatyam Vaak Padutvam Cha Hanumat Smaranaath Bhavet || 3) Yathra Yathra Raghunaatha Keerthanam | Thathra Thathra Kritham Hasthaka Anjalim || Bhaashpa Vaari Paripoorna Lochanam | Maarutim Namatha Raakshasa Anthakam || 4) Asaadhya Saadhaka Swaamin | Asaadhyam Thava Kim Vadha || Raama Dhootha Krupaa Sindhoh | Muth Kaaryam Saadhaya Prabhoh || Shri Hanuman Chalisa Shri Guru Charan Saroj Raj Nij mane mukure sudhar Varnao Raghuvar Vimal Jasu Jo dayaku phal char Budhi Hin Tanu Janike Sumirau Pavan Kumar Bal budhi Vidya dehu mohe Harahu Kalesa Vikar 1) Jai Hanuman gyan gun sagar Jai Kapis tihun lok ujagar 2) Ram doot atulit bal dhama Anjani-putra Pavan sut nama 3) Mahavir Vikram Bajrangi Kumati nivar sumati Ke sangi 4) Kanchan varan viraj subesa Kanan Kundal Kunchit Kesa 5) Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje Kandhe moonj janehu sajai 6) Sankar suvan kesri Nandan Tej pratap maha jag vandan 7) Vidyavan guni ati chatur Ram kaj karibe ko aatur 8) Prabu charitra sunibe ko rasiya .

Ram Lakhan Sita man Basiya 9) Sukshma roop dhari Siyahi dikhava Vikat roop dhari lanka jarava 10) Bhima roop dhari asur sanghare Ramachandra ke kaj sanvare 11) Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye Shri Raghuvir Harashi ur laye 12) Raghupati Kinhi bahut badai Tum mam priye Bharat-hi sam bhai 13) Sahas badan tumharo yash gaave Us kahi Shripati kanth lagaave 14) Sankadik Brahmadi Muneesa Narad Sarad sahit Aheesa 15) Yam Kuber Digpal Jahan te Kavi kovid kahi sake kahan te 16) Tum upkar Sugreevahin keenha Ram milaye rajpad deenha Tumharo mantra Vibheeshan mana Lankeshwar Bhaye Sub jag jana 17) Yug sahastra jojan par Bhanu Leelyo tahi madhur phal janu 18) Prabhu mudrika meli mukh mahee Jaladhi langhi gaye achraj nahee 19) Durgaam kaj jagat ke jete Sugam anugraha tumhre tete 20) Ram dware tum rakhvare Hoat na agya binu paisare 21) Sub sukh lahai tumhari sarna Tum rakshak kahu ko dar na 22) Aapan tej samharo aapai Teenhon lok hank te kanpai 23) Bhoot pisach Nikat nahin aavai Mahavir jab naam sunavai 24) Nase rog harai sab peera Japat nirantar Hanumant beera 25) Sankat se Hanuman chudavai Man Karam Vachan dyan jo lavai 26) Sub par Ram tapasvee raja Tin ke kaj sakal Tum saja 27) Aur manorath jo koi lavai Sohi amit jeevan phal pavai 28) Charon Yug partap tumhara .

Scriptures Mantra : : Strength. Marutinandan. Hanuman took birth in the form of .Hai persidh jagat ujiyara 29) Sadhu Sant ke tum Rakhware Asur nikandan Ram dulhare 30) Ashta sidhi nav nidhi ke dhata Us var deen Janki mata 31) Ram rasayan tumhare pasa Sada raho Raghupati ke dasa 32) Tumhare bhajan Ram ko pavai Janam janam ke dukh bisravai 33) Anth kaal Raghuvir pur jayee Jahan janam Hari-Bakht Kahayee 34) Aur Devta Chit na dharehi Hanumanth se hi sarve sukh karehi 35) Sankat kate mite sab peera Jo sumirai Hanumat Balbeera 36) Jai Jai Jai Hanuman Gosahin Kripa Karahu Gurudev ki nyahin 37) Jo sat bar path kare kohi Chutehi bandhi maha sukh hohi 38) Jo yah padhe Hanuman Chalisa Hoye siddhi sakhi Gaureesa 39) Tulsidas sada hari chera Keejai Das Hrdaye mein dera 40) Pavantnai sankat haran Mangal murti roop Ram Lakhan Sita sahit Hrdaye basahu sur bhoop. divinity. An elaborate mention of Hanuman is made in the 'Sundar Kanda' of Ramayana. Mahapurana Namah Lord Hanuman is renowned for his utmost devotion to Lord Rama and Mother Sita. : Ramayana. Hanuman Unique Parents Other Primary Mula Attributes : Names : Bajrangbali. Pawanputra. Shiva Om Sri Hanumate immortality Anjaneya. wittiness and Anjana and Kesari Anjaniputra. Hanuman is believed to be an avatar of Lord Shiva born to Anjana and Kesari a strong vanara (monkey) in the Treta Yuga. here a narration of the events of Hanuman meeting Lord Rama and Laxman and subsequently helping them in the Great War fought with Ravana is made.

morality. Religious heads believe that Rama lived in the Treta Yuga. Lord Rama throughout his life stuck to Dharma to perform any action despite the many hardships as a result of this he had to face. Ideal King. sacrifice. Hanuman on closely examining the necklace does not find the image of his Lord Rama and Mother Sita in it due to which he breaks the necklace. It is believed that Sri Rama took birth in the kingdom of Kosala in Ayodhya to King Dashratha and his Queen Kaushalya. Maryada : Sita : Ramayana. Jhaku temple in Simla. honesty. On this Lord Hanuman tears his chest and here shined the image of Lord Rama and Mother Sita. There are several shrines devoted to this great god across India and beyond. Many people in the court rebuke him for that and mockingly question him that does he have an image of the Lord in his own body. Sankat Mochan Hanuman temple in Varanasi and many more. In common parlance among the Hindus when people address each other they simply utter Ram! Ram! In the Ramayana the Lord is portrayed as fighting the evil Ravana of Lanka who abducted his wife Sita. In the chaitra month. a reflection of his immense strength. virtue. Lord Hanuman is paid obeisance to in almost all the parts of India and beyond. An interesting legend is recorded in the Ramayana which is an evidence of his sincere love and veneration to Lord Rama. "Hanuman Jayanti" is celebrated with great gusto as the birthday of Lord Hanuman by his followers. sacrifice. In the Epic Ramayana the Lord is shown as addressing the women either as mother or sister. Laxman . The most devoted follower of Lord Rama is Sri Hanuman Ji who is always shown in the picture of Lord Sri Ram. Lord Hanuman's devotion to Lord Rama is such that in every temple in India the image of the latter is accompanied by the image of Bajrangbali. Hanuman is believed to be the epitome of devotion. Sri Ram. Ramayana of Sage Valmiki and Ram Charitmanas of Tulsidas are the two principal texts from where we get all the information about Lord Sri Ram. Lord Ram is said to have taken birth on this earth in human form to obliterate the evil forces from here. It is believed that on seeing this Lord Rama gives Hanuman the blessing of immortality.a vanara and is showed holding a gada (mace). Hanuman is given an extremely precious necklace by Mother Sita. Lord Rama Unique Attributes : Ideal Other Names : Consort Primary Scripture Parents : Mula Mantra son. Ram Dahratha and : Om Sri Ramaye all. love for Ramachandra Ji. Some of the famous shrines are the Mehndipur Balaji in Rajasthan. a man of virtues and morals he is popularly referred to as 'Maryada Puroshottam' literally meaning the perfect man. his worship was all the more popularized with the writing of Ramacharitmanas. An ideal son and king. Hanuman temple at Delhi. He is known to have taken the vow of celibacy (bhramacharya) and spend his immortal life in the service of man kind. He is the most famous incarnation of Lord Sri Vishnu. Purushottam. After the Great War to rescue Goddess Sita from Ravana. The righteous Lord in the Great War defeats Ravana and frees the people of Lanka with the unjust rule of their king. brotherhood and valor. Ji Charitmanas Kaushalya Namah Lord Ram for ages has been the symbol of virtue and chivalry and the most preached God among the Hindus.

especially Bihar and Uttar Pradesh. Places like Ayodhya. Lord Ram is deeply embedded in every Hindu heart. Ram Navami is celebrated every year on ninth day of Chaitra Masa Suklapaksha Navami. In some parts of India. The public worship starts with morning ablutions. Ayodhya. His consort Sita. Ujjain and Rameshwaram. breaking it only at midnight with fruit. Ramnavami is dedicated to the memory of Lord Rama. The most popular of Hindu festivals Dusshera and Diwali are associated with Lord Sri Rama. It is celebrated with great devotion across the nation and every region has its own regional significance behind the celebration. devotedness and sacrifice. public gatherings called satsangs are organised to commemorate the birth of Rama. and offering flowers and fruit to the god. Ujjain and Rameshwaram are considered the prime places of pilgrimage by the followers of Sri Ram. Rama Leela (the play depicting the major life events of Rama) are organized in different parts of the country. where Rama was born and Pondicherry to participate in Ramnavami festivities. which are taken out in the streets of different states. Excerpts from the Ramacharitamanas are recited on the occasion. Dusshera is celebrated as the day the Lord exterminated the evil demon Ravana and Diwali marks the return of Prabhu Sri Ram to Ayodhya after an exile of fourteen years. Ramrajya (the reign of Rama) has become synonymous with a period of peace and prosperity. It is celebrated to mark the birth and marriage of Sri Ram to Sita. . The festival commemorates the birth of Rama who is remembered for his prosperous and righteous reign. The pilgrims flock the temples of Ayodhya in Uttar Pradesh. attracts thousands of devotees across the country. The manifestation of love. chanting Vedic mantras dedicated to Vishnu. which usually falls in March or April according to the Hindu calendar is known as Ramnavami. Ram Navami The birth anniversary of Lord Rama is celebrated in the month of Chaitra. People keep a fast throughout the day. It occurs on the ninth day (navami). brother Lakshmana and the great devotee and monkey-general Hanuman. People visit sacred places associated with Lord Ram during this holy time.and Sita. The highlights of the festival are these Ram Leela and colorful processions with brilliant floats of Rama.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->