Anda di halaman 1dari 2

Angin Kasumba

Ku Annisa Wulandari

Kareta api nu indit jam tujuh peuting geus ngadius ka wetankeun. Simpe
deui kaayaan di setatsion teh. Padahal aya keneh jalma nu ngajanteng lebah peron.
Tapi kabeh oge jempling taya nu lemek. Taya nu batuk-batuk acan. Sabudeureun
setatsion masih keneh dibanjur girimis. Ti sore keneh hujan teh can raat bae.
Najan henteu gede, tapi matak wegah rumingkang. Poe ieu mah, waktu teh
beak dipake ngajentul di setatsion. Mun teu salah, mimiti anjog teh jam dalapan
isuk-isuk. Wanci haneut moyan. Teuing geus sabaraha hiji kareta api nu datang
jeung nu indit teh. Tapi nepi ka kiwari, tacan panggih keneh jeung nu didagoan.
Kuring neuteup ka jalma-jalma nu ngajanteng dina peron. Boa maranehna
oge aya nu saniatan jeung kuring, ngadagoan hiji jalma, nganti anu mere jangji.
Beda we patingharuleng, bangun hanjelu. Katembongna lieuk deui, lieuk deui,
nenjoan kareta anu datangna ti wetankeun.
Poe tadi, basa rek indit ka kantor, manehna nelepon. "Kang, dinten deui
abdi ka Bandung. Kaleresan enjing teh ngawitan lebet kuliah. Papagkeun nya, di
setatsion!" "Jam sabaraha angkatna?" "Ayeuna oge tos bade jung!" Telepon ditutup.
Kuring pindah mobil, kana angkot jurusan setatsion. Keun bae teu miluan apel oge.
Angkeuhan teh, engke we asup mah jam dualas. Nelepon heula ka kantor, dadakuna
mah ka rumah sakit, nganteur pamajikan kontrol. "Kade euy, mun aya pamajikan
nelepon, ulah dibejakeun euweuh!" ceuk kuring, ka sobat dalit di kantor, basa
nelepon.
"Beres lah. Asal sing inget we!" Ceuk itungan, sajauhna oge Tasik-Bandung, kana
kareta api mah dua jam oge nepi. Dina elatna tilu jam. Tapi jam sabelas beurang,
anu didagoan tacan ngurunyung. Padahal apan ti Tasik-na mah jam tujuh isuk-isuk.
Ari ngadagoan tea apan keselna teh leuwih-leuwih ti nu didagoan. Dicobaan dikontak
kana HP-na, henteu nyambung bae. Mailbox. Udud mah teuing geus beak sabaraha
batang. Tina awahing kesel ngadagoan, jadi terus narawangan, nginget-nginget
beungeut manehna. Geulis keneh kitu? Piraku ari robah mah, enya oge sabulan teu
panggih. Ongkoh apan manehna mah tara sabaraha dangdan, basajan bae. Make
tiung, diwedak ipis, dilipstik ipis. Sanggeus liburan semester, manehna tangtu sono
ka kota Bandung jeung ka "nu aya" di Bandung. Lain hayang-hayang teuing panggih
jeung babaturanana di kampus kawasna mah. Atawa geus teu kuat kitu, hayang
midang deui dina televisi, luyu jeung pancenna jadi penyiar acara kasundaan. Ceuk
kitu ceuk kieu oge, ayeuna kuring keur mapagkeun manehna, keur nganti-nganti
manehna. Bongan geus dijangjian. Satungtung can tepung mah, kuring rek terus
cicing di dieu, di setatsion kareta api. Upama terus ngejat, heg manehna datang,
meureun kuring anu disebut jalir jangji teh. Kira-kira wanci asar, setatsion mimiti
dibanjur cihujan. Bet jadi inget kana catetan katukang. Enya, hujan teh apan bisa
dijieun kasempetan. Bisa ngarendeng bari dipayung. Kikicipritan kaluar ti kampus.
Tepung jeung manehna teh mimindengna mah di kampus. Da kitu ari ngajangjian
teh, sok di kampus bae. Ari kampus Unpad, apan almamater kuring. Aya alesan
upama mindeng jadi mahasiswa tanpa identitas teh. Ongkoh barudak Sanggar Seni
masih keneh ngagupayan kuring, ngajak ilubiung deui. Daek we, da dadakuna mah
hayang nepungan manehna, lain jadi aktivis kampus. Teuing kumaha mimitina
deuih, manehna bet bisa jadi penyiar televisi. Mawa acara kasundaan saban poe
Kemis. Nya dina televisi, kuring bisa neuteup manehna leuwih eces, leuwih leleb, da
euweuh nu ngaharu-biru. Ari lalajo televisi mah apan pagawean anu lumbrah.
Pamajikan oge moal nyarek, jeung moal apaleun upama anu keur dilalajoan awewe
anu mindeng ditepungan ku kuring. Dina televisi, kuring sok ngadenge sorana anu
halimpu. Puguh we, da diracik ongkoh make sound system. Matak jadi penyiar oge,
meureun sorana teh henteu kasebut goreng, pon kitu deui rupana. Geus lain rusiah,
hayang jadi penyiar mah kudu hade sora hade tangtungan.
Basa geus kadenge adan asar, aya telepon ti pamajikan. "Di kantor keneh, Pa?"
"Euh, sumuhun," "Tabuh sabaraha mulih?" "Teu acan tangtos, Mah. Sigana mah aya
lembur wengi ieu teh!" "Oh, kitu nya. Mun uih, kade meser fried chicken tea. Si
bungsu nanaroskeun wae. Geura yeuh dangukeun!" Telepon jempe sakeudeung. Teu
lila aya sora budak. Moal salah Si Bungsu. "Pa, meser ciken, nya!" "Muhun!" "Awas
mun bohong!" "Muhun!" Angkeuhan teh, memeh magrib oge manehna bakal
ngurunyung. Piraku elat-elat teuing. Tapi nepi ka sareupna, malah nepi ka kiwari,
teu katembong tiung-tiungna acan. Saban aya kareta api eureun, kuring teu weleh
neges-neges awewe nu make tiung. * Girimis masih keneh turun. Katembong
patingborelak, kasorot ku lampu. Jalma di lebah peron tinggal sababaraha urang
deui. Teuing ka marana, teu kanyahoan inditna. Gebeg teh, basa nenjo nu
ngajanteng pangtungtungna. Sidik ditiung. Boa enya manehna, mani teu kanyahoan
datangna. Tapi basa disampeurkeun, horeng kasamaran, ukur sisigaan, pedah sarua
ditiung. Keur kitu hand-phone disada deui. Ti imah horeng teh. Moal dijawab tadina
mah, sieun ngabolaykeun acara. Tapi bisi penting deuih, bisi Si Bungsu gering, atawa
aya mitoha nganjang. "Pa!" "Enya," "Di kantor keneh?" "Sumuhun,"
"Kieu Pa, di bumi teh aya tamu!" "Si Abah ti lembur?" "Sanes!"
"Bejakeun we atuh, keur lembur kitu!" "Parantos eta oge, tapi bade ngantosan
cenah. Istri, Pa. Ari nyaurkeunana mah mahasiswi Bapa. Abdi teh kerung, da
raraosan, Bapa mah henteu kantos jadi dosen. Ngangge kerudung, jangkung alit,
nyandak tas ageung," "Saha cenah?" "Teu acan ditaroskeun jenenganana mah. Ngan
mani nyopan pisan, Pa. Resep abdi mah. Atos we atuh, sina kost di imah urang,
apan aya kamar kosong. Itung-itung purah ngasuh Si Bungsu. Tuh, da mani ujug-
ujug apet. Bapa bade nyarios sareng anjeunna?" "Moal sigana mah,"
"Enya, enggal we mulih, bisi penting pisan. Kade fried chicken tea!"
Telepon ditutup. Ngahuleng sakedapan mah. Enya kitu manehna? Asa cangcaya.
Lain, lain manehna. Kuring angger ngajanteng. Ngadagoan. Sabab engke, kareta api
nu ti wetankeun, bakal cunduk jam dalapan peuting. Sugan bae manehna aya di
dinya.